Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙ Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής 2. ιαδικασία υπαγωγής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά 2. Περιγραφή παροχών 4 ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 1. Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης παροχών 2. Πίνακες Πρόσθετων Παροχών Υγείας του ΤΕΑ.ΥΠΟΙΚ ανά κατηγορία νοσηλευτ. µονάδων 3. Εξαιρούµενα µη καταβαλλόµενα έξοδα 4. Ειδικές ιατάξεις 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ

2 Σελίδα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού (ΦΕΚ Β 727/ ), σκοπός του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ είναι η συµπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα µέλη του από το εκάστοτε Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης (ως π.χ. από τον ΟΠΑ ή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλπ). Ως εκ τούτου, το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετων παροχών υγείας στα µέλη του σε συνδυασµό µε τις ειδικές παροχές οι οποίες θα αυξάνονται και θα διαµορφώνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε δυνατότητες και προοπτικές του Ταµείου. Κατ επέκταση, η λειτουργία του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ δεν προτίθεται να αντικαταστήσει τοµείς ή δραστηριότητες που ήδη καλύπτουν οι Φορείς Κύριας Ασφάλισης. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού, στις παροχές του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ δύναται να υπαχθούν πέρα από τα κύρια µέλη και τα εξαρτώµενα µέλη αυτών (βλ. αναλυτικά Κεφ.2 του παρόντος). Η υπαγωγή στις παροχές του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ λαµβάνει χώρα µετά την συµπλήρωση αίτησης από κάθε κύριο µέλος και τη σχετική έγκριση του.σ., ενώ σηµειούται ότι: α) είναι προαιρετική, δίχως να εξαρτάται και δίχως να συνδέεται σε καµιά περίπτωση µε τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή επαγγελµατική ένωση εργαζοµένων β) µοναδική προϋπόθεση υπαγωγής στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ είναι το υποψήφιο µέλος να είναι δικαιούχος του ειδικού λογαριασµού των ΙΒΕΕΤ.

3 Σελίδα 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ 1. ικαίωµα εγγραφής στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού): ικαίωµα εγγραφής στο ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ έχουν όλοι οι εργαζόµενοι που είναι συνδεδεµένοι µε µόνιµη υπαλληλική σχέση ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και απασχολούνται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και πιο συγκεκριµένα στην Κεντρική Υπηρεσία, στις ΟΥ, Σ ΟΕ, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Κτηµατικές Υπηρεσίες, ΥΕΑ, Υ ΕΑ, κ.λ.π. Οι ενδιαφερόµενοι θα ενταχθούν στο Ταµείο έπειτα από αίτησης ένταξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού του Ταµείου και της απόφασης του.σ. της 07/10/2004. Επιπλέον, δικαίωµα υπαγωγής στο Ταµείο έχουν και τα εξαρτώµενα µέλη της οικογενείας κάθε κυρίως µέλους που περιοριστικά θεωρούνται τα εξής: α) ο/η σύζυγος έως 65 ετών, β) τα τέκνα, µέχρι την ενηλικίωσή τους (δηλαδή µέχρι τη συµπλήρωση και του 18 ου έτους της ηλικίας τους) γ) τα τέκνα που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της Ελλάδας ή σε ισότιµες µε αυτές του εξωτερικού, ή σε σχολές ΤΕΕ Β/θµιας εκπαίδευσης µε την προϋπόθεση ότι το βιβλιάριο ασθενείας τους έχει ενηµέρωση από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης, µέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, σύµφωνα µε τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισµός της κάθε σχολής και για ένα ακόµα έτος, εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση, και πάντως όχι πέρα από τη συµπλήρωση του 26 ου έτους της ηλικίας τους, δ) τα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω χωρίς όριο ηλικίας, ε) τα τέκνα καθ όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής τους στράτευσης.

4 Σελίδα 4 2. ιαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ Συµπληρώνεται αίτηση από τον ενδιαφερόµενο σε έντυπο που του χορηγεί το Ταµείο (ή λαµβάνεται από τον διαδικτυακό τόπο του Ταµείου η οποία συνυποβάλλεται µε τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο. Στη συνέχεια, η αίτηση πρωτοκολλείται από το Ταµείο και εισάγεται προς έγκριση στο.σ., σύµφωνα µε καθορισµένη διαδικασία. Συνοπτικά, η διαδικασία υπαγωγής στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ έχει ως ακολούθως: i. Συµπλήρωση αίτησης ένταξης και επισύναψη των αναγκαίων δικαιολογητικών. ii. Έλεγχος της αίτησης από το ιοικητικό Συµβούλιο. iii. Έγκριση ένταξης του µέλους (ή σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο πρόβληµα όσον αφορά στην αίτηση π.χ. λόγω έλλειψης κάποιου αναγκαίου δικαιολογητικού επικοινωνία µε τον ενδιαφερόµενο και επιστροφή στο βήµα (i)) iv. Έκδοση κάρτας µέλους του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ v. Αποστολή κάρτας µέλους στο ίδιο το µέλος µε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο. Σηµειώσεις: α) Όπως αναφέρθηκε και προηγούµενα, η υπαγωγή στο Ταµείο είναι προαιρετική, δίχως να εξαρτάται και δίχως να συνδέεται σε καµιά περίπτωση µε τη συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή επαγγελµατική ένωση εργαζοµένων (παρ.4 άρθρο 4 του Καταστατικού). β) Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Ταµείου (λόγοι απώλειας της ιδιότητας αποτελούν π.χ.: η παραίτηση, η συνταξιοδότηση, η απόλυση, ως και η διαγραφή είτε βάσει οικειοθελούς αίτησης του µέλους ή µε απόφαση του.σ. του Ταµείου λόγω σπουδαίου λόγου).

5 Σελίδα 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1. Γενικά Σκοπός του Ταµείου, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος, είναι να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στις καλύψεις του Κύριου Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχοντας στα µέλη του τις ακόλουθες κατηγορίες παροχών: 1.1. Στις παροχές που ισχύουν άµεσα και αφορούν στις πρόσθετες Παροχές Υγείας Στην καταβολή διαφόρων επιδοµάτων. 2. Περιγραφή παροχών Πρόσθετες Παροχές Υγείας (σύµφωνα µε το άρθρο 17, παρ.1) Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το Ταµείο λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τις καλύψεις του Κύριου Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως εκ τούτου, οι παροχές του Κύριου Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης που το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζει και βελτιώνει λειτουργώντας συµπληρωµατικά επ αυτών, είναι οι κάτωθι: χρήση «δωµατίου» Νοσηλευτικής Μονάδας, κάλυψη δηλαδή θέσης νοσηλείας που δικαιούται από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης ή κριθεί απαραίτητη για την νοσηλεία του (π.χ. µονάδα εντατικής παρακολούθησης, µονόκλινο, δίκλινο, κλπ),

6 Σελίδα έξοδα συνοδού, εφόσον πρόκειται για νοσηλευόµενο άτοµο ηλικίας µέχρι 15 ετών, διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φαρµακευτικό και υγειονοµικό υλικό, αίµα και πλάσµα αίµατος, οξυγόνο, όταν πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περίθαλψης του µέλους σε Νοσηλευτική Μονάδα, αµοιβές ιατρικού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού της Νοσηλευτικής Μονάδος (συµπεριλαµβανοµένων και των φυσιοθεραπειών), όταν κρίνονται αναγκαίες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, χρήση χειρουργείου, ιατρικών συσκευών, ασθενοφόρου, έξοδα ειδικών θεραπειών (π.χ. χηµειοθεραπείας), εφόσον πρόκειται για θεραπείες που πραγµατοποιούνται στην πρώτη φάση της νοσηλείας, όταν δηλαδή πρωτοαντιµετωπίζεται η σχετική νόσος ή σε µεταγενέστερη φάση της, εφόσον απαιτείται τουλάχιστον 24ωρη παραµονή στη Νοσηλευτική Μονάδα, χειρουργικό επίδοµα εφόσον η νοσηλεία πραγµατοποιηθεί σε ηµόσιο Νοσοκοµείο στην Ελλάδα. Το χειρουργικό επίδοµα αποδίδεται µε βάση συγκεκριµένο Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ. Παράρτηµα IV, σελ.37-38) στον οποίο καθορίζονται τα ανώτατα όρια συµµετοχής του Ταµείου συνδεδεµένα µε τη σοβαρότητα και το είδος της χειρουργικής επέµβασης, αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, εφόσον εκδοθεί ξεχωριστή απόδειξη και προηγηθεί διαδικασία εκκαθάρισης µέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. Η αµοιβή θα δίδεται συναρτήσει συγκεκριµένου Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ.

7 Σελίδα 7 Παράρτηµα IV, σελ ) στον οποίο καθορίζονται τα ανώτατα όρια συµµετοχής του Ταµείου συνδεδεµένα µε τη σοβαρότητα και το είδος της χειρουργικής επέµβασης Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Ειδικά στις περιπτώσεις νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο, τότε το Ταµείο θα καταβάλλει κλιµακούµενο Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα από την πρώτη και µέχρι την 180 η ηµέρα νοσηλείας ή την 200 η ηµέρα νοσηλείας, εφόσον πρόκειται για νοσηλεία µε ηµεροµηνία εισόδου στο Νοσοκοµείο µεταγενέστερη της 30/9/ Επίδοµα Μητρότητας (σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.3) Το Ταµείο στις περιπτώσεις τοκετού (φυσιολογικού ή καισαρικής τοµής) ή αποβολής, καταβάλει στον ενδιαφερόµενο τα αντίστοιχα επιδόµατα «µητρότητας». Το Ταµείο λόγω της καταβολής των πιο πάνω επιδοµάτων δεν συµµετέχει στις οποιεσδήποτε δαπάνες νοσηλείας ή στις αµοιβές των µαιευτήρων, µαιών ή αναισθησιολόγων που αφορούν κύηση ή λοχεία ή αποβολή ή εξωσωµατική γονιµοποίηση ή έλεγχο γονιµότητας.

8 Σελίδα 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 3. (α) Εισαγωγή: Απαραίτητη προϋπόθεση χορήγησης παροχών (σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καταστατικού) Σκοπός του Ταµείου, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος, είναι να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στις καλύψεις του Κύριου Ταµείου Κοινωνικής Ασφάλισης. Ως εκ τούτου, προκειµένου να προχωρήσει το Ταµείο στη χορήγηση των παροχών, θα πρέπει το ενδιαφερόµενο µέλος να έχει προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτεί το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής του Ασφάλισης για τη µερική ή ολική εκκαθάριση των αντίστοιχών δαπανών της νοσοκοµειακής τους περίθαλψης ή την σχετική τους προέγκριση. Στην περίπτωση που δεν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ µε απόφαση του.σ. του δύναται να περιορίσει την κάλυψη των δαπανών. Κατ επέκταση, υποχρεωτική προϋπόθεση για την καταβολή αποζηµιώσεων από το Ταµείο προς τα µέλη του είναι η πρότερη πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών για την µερική (συµπεριλαµβανοµένης και της µηδενικής) ή ολική συµµετοχή των εξόδων νοσηλείας του µέλους από το Ταµείο Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης. 1. (β) Σύµφωνα µε την από 7/10/2004 απόφαση του.σ., τα ανώτατα όρια για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ είναι ανά ηµερολογιακό έτος και ανά οικογένεια (ή , εφόσον πρόκειται για νοσηλεία µε ηµεροµηνία εισόδου στο Νοσοκοµείο µεταγενέστερη της 30/9/2006). 1. (γ) Σύµφωνα µε την από 7/10/2004 απόφαση του.σ., η θέση νοσηλείας που καλύπτεται από το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ κατά την εισαγωγή σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα, είναι αυτή που εκάστοτε δικαιολογεί ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης. Σε περίπτωση που η θέση αυτή είναι κατώτερη της Β θέσης (δηλ. δίκλινο δωµάτιο), τότε το 4. Πίνακες Πρόσθετων Παροχών Υγείας του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ. ανά κατηγορία ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ καλύπτει Β θέση (δηλ. δίκλινο δωµάτιο) µε την προϋπόθεση ότι το Νοσηλευτικών βιβλιάριο ασθενείας Μονάδων έχει πρόσφατη ενηµέρωση από τον ΟΠΑ (ή από άλλο Κύριο Ταµείο Ασφάλισης) που αφορά στη θέση νοσηλείας. Όπου ο ασφαλισµένος επιλέξει αναβάθµιση θέσης, τότε η διαφορά θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο.

9 Σελίδα Νοσηλεία σε ηµόσιο Νοσοκοµείο εντός Ελλάδος Πίνακας (2.1) Είδος Παροχής Περιγραφή Ανώτατο ετήσιο όριο συµµετοχής του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ως η περιπτ.(1β) ανωτέρω του στις δαπάνες νοσηλείας παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7) ως η περιπτ.(1γ) ανωτέρω του Θέση νοσηλείας παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7) Χρήση Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Χωρίς περιορισµό Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας 100% Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα ανά νοσηλεία (για τον προσδιορισµό των ηµερών νοσηλείας, λαµβάνονται υπόψη οι διανυκτερεύσεις εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος) Χειρουργικό επίδοµα ανά νοσηλεία 70 (1 η έως 5 η ηµέρα) 60 (6 η έως 10 η ηµέρα) 50 (11 η έως 180 η ηµέρα ή την 200 η ηµέρα νοσηλείας, εφόσον πρόκειται για νοσηλεία µε ηµεροµηνία εισόδου στο Νοσοκοµείο µεταγενέστερη της 30/9/2006). Σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ. Παράρτηµα IV, σελ )

10 Σελίδα Νοσηλεία σε Νοσοκοµείο συµβεβληµένο µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ Με βάση τα προς το παρόν ισχύοντα, τα συµβεβληµένα µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ Νοσοκοµεία είναι τα κάτωθι τρία (3): Ερρίκος Ντυνάν Metropolitan ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης * Επισηµαίνεται ότι µε βάση τις σχετικές ανακοινώσεις του.σ. του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, στο Παράρτηµα ΙΙ (σελ.34-36) αναφέρονται συνοπτικά οι παροχές που ισχύουν για κάθε ένα από τα συµβεβληµένα Νοσοκοµεία (π.χ. χρήση εξωτερικών ιατρείων, διαγνωστικές εξετάσεις, check up κλπ) Συνοπτικά οι αντίστοιχες παροχές του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, µέσω των ανωτέρω συµβεβληµένων Νοσοκοµείων έχουν ως ακολούθως Πίνακας (2.2) Είδος Παροχής Περιγραφή Ανώτατο ετήσιο όριο συµµετοχής του ΤΕΑ ως η περιπτ.(1β) ανωτέρω του παρόντος ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας Κεφαλαίου (σελ.7) ως η περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Θέση νοσηλείας Κεφαλαίου (σελ.7) Χρήση Μονάδας Εντατικής 300 / ηµέρα νοσηλείας Παρακολούθησης ανά νοσηλεία έως 14 ηµέρες 100% (για τη θέση που αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες Κεφαλαίου, σελ.7) νοσηλείας 80% (για αναβαθµισµένη θέση µίας Για νοσηλείες µε ηµεροµηνία εισόδου κατηγορίας πάνω από τη θέση που µεταγενέστερη της 30/9/2006, αφαιρούνται αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω τα πρώτα της δαπάνης, τα οποία του παρόντος Κεφαλαίου, σελ.7) επιβαρύνουν τον ασφαλισµένο. 50% (για αναβαθµισµένη θέση άνω της µίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω

11 Σελίδα 11 Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα ανά νοσηλεία του παρόντος Κεφαλαίου) εν προβλέπεται Χειρουργικό επίδοµα ανά νοσηλεία εν προβλέπεται Αµοιβή Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ανά νοσηλεία, εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστές αποδείξεις (και έχει προηγηθεί διαδικασία εκκαθάρισης µέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα) Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες Ανώτατο ετήσιο όριο Αµοιβή σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ. Παράρτηµα IV, σελ ) 100%

12 Σελίδα Νοσηλεία σε άλλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα συµβεβληµένο µε το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης του µέλους Πίνακας (2.3.1) Είδος Παροχής Περιγραφή Ανώτατο ετήσιο όριο συµµετοχής του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας Θέση νοσηλείας Χρήση Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης ανά νοσηλεία Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας Για νοσηλείες µε ηµεροµηνία εισόδου µεταγενέστερη της 30/9/2006, αφαιρούνται τα πρώτα της δαπάνης, τα οποία επιβαρύνουν τον ασφαλισµένο ως η περιπτ.(1β) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7) ως η περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7) 300 / ηµέρα νοσηλείας έως 14 ηµέρες 70% (για τη θέση που αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου, σελ.7) 60% (για αναβαθµισµένη θέση µίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου, σελ.7) 50% (για αναβαθµισµένη θέση άνω της µίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου, σελ.7) Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα ανά νοσηλεία Χειρουργικό επίδοµα ανά νοσηλεία Αµοιβή Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ανά νοσηλεία, εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστές αποδείξεις (και έχει προηγηθεί εν προβλέπεται εν προβλέπεται Αµοιβή σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ. Παράρτηµα IV, σελ.

13 Σελίδα 13 διαδικασία εκκαθάρισης µέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα) Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες Ανώτατο ετήσιο όριο 37-38) 100% ανά οικογένεια

14 Σελίδα Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυµα ΜΗ συµβεβληµένο µε το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης του µέλους Πίνακας (2.3.2) Είδος Παροχής Περιγραφή Ανώτατο ετήσιο όριο συµµετοχής του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας Χρήση Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης ανά νοσηλεία Θέση νοσηλείας Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας (εφόσον προηγηθεί διαδικασία εκκαθάρισης µέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα) Για νοσηλείες µε ηµεροµηνία εισόδου µεταγενέστερη της 30/9/2006, αφαιρούνται τα πρώτα της δαπάνης, τα οποία επιβαρύνουν τον ασφαλισµένο Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα ανά νοσηλεία Χειρουργικό επίδοµα ανά νοσηλεία Αµοιβή Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ανά νοσηλεία, εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστές αποδείξεις (και έχει προηγηθεί διαδικασία εκκαθάρισης µέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα) Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες Ανώτατο ετήσιο όριο ως η περιπτ.(1β) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7) 300 / ηµέρα νοσηλείας έως 14 ηµέρες 70% για έως και Β θέση νοσηλείας, (δηλ. δίκλινο δωµάτιο) 60% για Α θέση νοσηλείας, (δηλ. µονόκλινο δωµάτιο) 50% για θέση νοσηλείας άνω της Α θέσης εν προβλέπεται εν προβλέπεται Αµοιβή σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ. Παράρτηµα IV, σελ ) 100% ανά οικογένεια

15 Σελίδα Νοσηλεία εκτός Ελλάδος Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προέγκριση του Ταµείου Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης. Πίνακας (2.4) Είδος Παροχής Περιγραφή Ανώτατο ετήσιο όριο συµµετοχής του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας Θέση νοσηλείας Χρήση Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης ανά νοσηλεία Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας Για νοσηλείες µε ηµεροµηνία εισόδου µεταγενέστερη της 30/9/2006, αφαιρούνται τα πρώτα της δαπάνης, τα οποία επιβαρύνουν τον ασφαλισµένο Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα ανά νοσηλεία Χειρουργικό επίδοµα ανά νοσηλεία (είτε προσκοµιστούν είτε όχι αποδείξεις χειρουργού) Αµοιβή Χειρουργού και Αναισθησιολόγου ανά νοσηλεία, εφόσον έχουν εκδοθεί ξεχωριστές αποδείξεις και έχει προηγηθεί διαδικασία εκκαθάρισης µέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα. Για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία: Συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες Ανώτατο ετήσιο όριο ως η περιπτ.(1β) του παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7) 240 / ηµέρα νοσηλείας 300 / ηµέρα νοσηλείας έως 14 ηµέρες 70% ανεξαρτήτως θέσης νοσηλείας εν προβλέπεται εν προβλέπεται Αµοιβή σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ. Παράρτηµα IV, σελ ) 100% ανά οικογένεια 4.5. Παροχές Μητρότητας εν καλύπτονται δαπάνες νοσηλείας που έχουν σχέση µε µητρότητα, εγκυµοσύνη, λοχεία, αποβολή, απόξεση και επιπλοκές τους. Έναντι των δαπανών αυτών καταβάλλονται τα κάτωθι επιδόµατα: a) Για νοσηλείες έως 30/9/2006 Επίδοµα φυσιολογικού τοκετού : 1.000

16 Σελίδα 16 Επίδοµα τοκετού µε καισαρική τοµή : Επίδοµα σε περίπτωση αποβολής : 500 b) Για νοσηλείες µε ηµεροµηνία εισόδου µεταγενέστερη της 30/9/2006 Επίδοµα φυσιολογικού τοκετού : Επίδοµα τοκετού µε καισαρική τοµή : Επίδοµα σε περίπτωση αποβολής : 525 Επισηµαίνεται ότι: Η εξωµήτριος κύηση επιδοτείται µε το ποσό του τοκετού µε καισαρική τοµή, ως προσδιορίζεται ανωτέρω. Εγκυµοσύνες που δεν καταλήγουν σε τοκετούς, επιδοτούνται µε το ποσό της αποβολής, ως προσδιορίζεται ανωτέρω. 5. Εξαιρούµενα µη καταβαλλόµενα έξοδα (σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού) Το Ταµείο δεν συµπληρώνει και κατ επέκταση δεν βελτιώνει, επειδή καλύπτονται πλήρως από τον Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης, τις παροχές που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες: Έξοδα ειδικών θεραπειών που ακολουθούν µετά τη πρώτη φάση νοσηλείας και δεν απαιτούν 24ώρη τουλάχιστον παραµονή στη Νοσηλευτική Μονάδα. Έξοδα αγοράς προσθετικών µελών ή εξαρτηµάτων (π.χ. βηµατοδότες, τεχνητή καρδιά, πατερίτσες, αναπηρικά καροτσάκια κ.τ.λ.) Έξοδα αγοράς µοσχευµάτων (π.χ. νεφρά). Τέλος, επισηµαίνεται ότι δεν καλύπτονται τα ακόλουθα: πάσης φύσεως διαθλαστικές (οφθαλµολογικές) επεµβάσεις οι οποίες δεν είναι συνεπεία ασθενείας ή ατυχήµατος, πάσης φύσεως αισθητικές ή πλαστικές επεµβάσεις για αποκλειστικά καλλωπιστικούς σκοπούς.

17 Σελίδα 17 Πάσης φύσεως οδοντιατρικές επεµβάσεις, εκτός αν είναι συνεπεία ατυχήµατος. 6. Ειδικές ιατάξεις Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 6.1. ιαδοχικές νοσηλείες που οφείλονται στην ίδια αιτία και απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από 180 ηµέρες, θεωρούνται ως µια νοσηλεία (εφαρµογή ανώτατων επιµέρους ορίων όπου υπάρχουν π.χ. δωµατίου, κλπ.) Σε περίπτωση που το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης απορρίψει συνολικά τις δαπάνες νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκαν σε Νοσηλευτικό ίδρυµα εντός Ελλάδος, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ θα καλύπτει: το 70% για θέση νοσηλείας ως αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7), το 60% για αναβαθµισµένη θέση νοσηλείας µίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7), το 50% για αναβαθµισµένη θέση νοσηλείας άνω της µίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που αναφέρεται στην περιπτ.(1γ) ανωτέρω του παρόντος Κεφαλαίου (σελ.7), των νοσηλευτικών δαπανών (και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο των ανά οικογένεια) ή , εφόσον πρόκειται για νοσηλεία µε ηµεροµηνία εισόδου στο Νοσοκοµείο µεταγενέστερη της 30/9/2006, αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις δαπάνες µε βάση το ισχύον Κρατικό Τιµολόγιο. Για επεµβάσεις που δεν εµπίπτουν στο ισχύον Κρατικό Τιµολόγιο, θα αφαιρείται ποσό που θα προσδιορίζεται έπειτα από σχετική εισήγηση αρµόδιου ιατρού του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, λαµβάνοντας υπόψη αντίστοιχης σοβαρότητας επεµβάσεις του ισχύοντος Κρατικού Τιµολογίου.

18 Σελίδα 18 Επισηµαίνεται επίσης ότι: (i) για χειρουργική επέµβαση χωρίς νοσηλεία, η συµµετοχή του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ θα µειώνεται στο 70% των δαπανών (και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο των ανά οικογένεια) αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις δαπάνες µε βάση το ισχύον Κρατικό Τιµολόγιο (σύµφωνα και µε την ανωτέρω περιγραφόµενη διαδικασία), (ii) όπου προβλέπεται χειρουργικό επίδοµα, ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα ή αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου, θα αποδίδονται κανονικά, µε την επιφύλαξη της παρ.(4.4) κατωτέρω Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν κατά τη νοσηλεία δαπάνες µη σχετιζόµενες άµεσα µε την αιτία νοσηλείας και ταυτόχρονα δεν αναγνωριστούν από το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ δεν θα συµµετέχει στην κάλυψη αυτών Σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο, όταν δύο ή περισσότερες εγχειρήσεις γίνονται κατά την διάρκεια µίας νοσηλείας ταυτοχρόνως, ή οφείλονται στην ίδια πάθηση ή επιπλοκές της και διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό ταυτοχρόνως, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ θα καταβάλλει χειρουργικό επίδοµα για την εγχείρηση που αντιστοιχεί στη σοβαρότερη εγχείρηση. Σε περίπτωση που οι χειρουργικές επεµβάσεις διενεργούνται από χειρούργους άλλης ειδικότητας, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ θα καταβάλλει κανονικά το χειρουργικό επίδοµα που αντιστοιχεί σε κάθε µία από αυτές. Τα ίδια ισχύουν όπου προβλέπεται αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου (δηλ. στην περίπτωση που προσκοµιστούν στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ περισσότερες από µία αποδείξεις ιατρών και αναισθησιολόγων που αφορούν µία νοσηλεία) Σε περίπτωση που µέλος του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ κατά την εισαγωγή του επιλέξει δωµάτιο υψηλής θέσης (π.χ. Lux) και κατά την διάρκεια της νοσηλείας του επιλέξει υποδεέστερη θέση ή το αντίθετο, τότε η συµµετοχή στις δαπάνες από το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ θα προσδιορίζεται µε βάση την υψηλότερη θέση νοσηλείας που πραγµατοποιήθηκε.

19 Σελίδα Σε περίπτωση που µέλος του ΤΕΑ.ΥΠΟΙΚ δηλώσει ότι απώλεσε οποιαδήποτε πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών που έλαβε για τη νοσηλεία του, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση οποιασδήποτε καταβολής αποζηµίωσης Το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ έχει το δικαίωµα να εξετάζει, µε δικά του έξοδα και µε εξειδικευµένο ιατρό που ορίζεται από αυτό, οποιονδήποτε που υπάγεται στις παροχές του Ταµείου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. Αν το καλυπτόµενο πρόσωπο ή η νοσηλευτική µονάδα αρνηθεί την ιατρική εξέταση και την παροχή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ δεν έχει καµία υποχρέωση στην καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης επί του συγκεκριµένου καλυπτόµενου προσώπου Το κύριο µέλος ή το εξαρτώµενο µέλος υποχρεούται να ειδοποιήσει αποδεδειγµένα το Ταµείο σχετικά µε την εισαγωγή σε νοσοκοµείο ή κλινική του ιδίου ή εξαρτώµενου µέλους αυτού, το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα εισαγωγής στο νοσηλευτικό ίδρυµα και οπωσδήποτε πριν από την έξοδο. Παράλειψη της γνωστοποίησης µέσα στην προθεσµία που ορίζεται ανωτέρω καθιστά ανίσχυρη οποιαδήποτε αξίωση, εκτός και αν αποδειχθεί ότι η παράλειψη γνωστοποίησης οφείλεται σε πολύ σοβαρό λόγο. Ειδικά σε περίπτωση προγραµµατισµένης νοσηλείας στο εξωτερικό, θα πρέπει να γνωστοποιείται στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ πριν από την µετάβαση του µέλους Σε περίπτωση που πριν την εκκαθάριση µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ προηγηθεί εκκαθάριση µε το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης και έπειτα µε Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρία, τότε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ θα καταβάλλει επιπρόσθετα προς το µέλος «Ηµερήσιο Επίδοµα Λοιπών Εξόδων» για κάθε ηµέρα νοσηλείας σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυµα, ύψους 30 / ηµέρα νοσηλείας µε µέγιστο ετήσιο όριο τις δέκα (10) ηµέρες. Για τον προσδιορισµό των ηµερών νοσηλείας, λαµβάνονται υπόψη οι διανυκτερεύσεις εντός του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος.

20 Σελίδα Αξιώσεις που πηγάζουν από τις παροχές του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ παραγράφονται ύστερα από τρία (3) χρόνια, από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν Στην περίπτωση εξαρτώµενου µέλους που εκτελεί την από τους νόµους προβλεπόµενη στρατιωτική του θητεία, για κάθε περίπτωση νοσηλείας αποδίδονται µόνο το χειρουργικό επίδοµα (σε περίπτωση νοσηλείας σε ηµόσιο Νοσοκοµείο) ή αµοιβή χειρουργού και αναισθησιολόγου (σε περίπτωση νοσηλείας σε µη ηµόσιο Νοσοκοµείο).

21 Σελίδα 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Καταστατικού και όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος (παρ. (1α) σελ. 7), προκειµένου να προχωρήσει το Ταµείο στη χορήγηση των παροχών, θα πρέπει το ενδιαφερόµενο µέλος να έχει προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτεί το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής του Ασφάλισης για τη µερική ή ολική εκκαθάριση των αντίστοιχών δαπανών της νοσοκοµειακής τους περίθαλψης. Κατ επέκταση, µετά την έξοδο του µέλους από το Νοσηλευτικό Ίδρυµα και τη συνακόλουθη εκκαθάριση µε το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής του Ασφάλισης, ακολουθείται συνοπτικά η κάτωθι διαδικασία, όπως διαγραµµατικά ανά βήµα απεικονίζεται στην επόµενη σελίδα, για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης αποζηµίωσης µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ:

22 Σελίδα 22 Ακολουθούµενη διαδικασία εκκαθάρισης µέλους µε ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ: (4) Επεξεργασία από το ΤΕΑ.ΥΠΟΙΚ της Αίτησης αποζηµίωσης και των επισυναπτοµένων ικαιολογητικών (1) Συµπλήρωση Αίτησης Αποζηµίωσης (2) Επισύναψη ικαιολογητικών (3) Προσκόµιση Αίτησης και ικαιολογητικών στο ΤΕΑ.ΥΠΟΙΚ ΝΑΙ Πρόβληµα µε Αίτηση και ικαιολογητικά? ΟΧΙ Επικοινωνία ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ µε Μέλος και επιστροφή στο (2) (5) Καταβολή Αποζηµίωσης και αποστολή σχετικής επιστολής στο µέλος, από το ΤΕΑ.ΥΠ.ΟΙΚ

23 Σελίδα 23 Παρατηρήσεις ανά βήµα, σχετικά µε την ανωτέρω απεικονιζόµενη διαδικασία: (1) Την αίτηση αποζηµίωσης το κάθε µέλος µπορεί να την παραλάβει από τα γραφεία του ΤΕΑ.ΥΠ.ΟΙΚ ή να την εκτυπώσει από το site του Ταµείου (www.teaypoik.gr). Υπόδειγµα αίτησης αποζηµίωσης παρουσιάζεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος. (2) Το µέλος, µαζί µε την αίτηση αποζηµίωσης θα πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση. Τα δικαιολογητικά αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο 5 του Οδηγού Μέλους, ανά ενότητα νοσηλευτικού ιδρύµατος. (3) Η παράδοση της αίτησης αποζηµίωση µαζί µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά θα γίνεται: µε συστηµένη αποστολή στην Τ.Θ. 9342, ΑΘΗΝΑ από το ίδιο το µέλος ή από εξαρτώµενο µέλος στα γραφεία του ΤΕΑ.ΥΠ.ΟΙK. Οµήρου 18, ΑΘΗΝΑ (4) Το ΤΕΑ.ΥΠΟΙΚ, µετά την απαραίτητη επεξεργασία της αίτησης αποζηµίωσης και των επισυναπτοµένων αναγκαίων δικαιολογητικών, θα έρθει σε επικοινωνία µε το µέλος (εντός χρονικού διαστήµατος µικρότερο των 20 ηµερών) ώστε να το ενηµερώσει είτε για πιθανά προβλήµατα που αφορούν στην αίτηση ή στα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, είτε για το ποσό της αποζηµίωσης που δικαιούται από το Ταµείο. (5) Στον τραπεζικό λογαριασµό που το µέλος θα έχει ορίσει στην αίτηση αποζηµίωσης, κατατίθεται το ποσό της αποζηµίωσης λόγω της συµµετοχής του ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ στις δαπάνες. Ταυτόχρονα, στη διεύθυνση αλληλογραφίας που το µέλος θα έχει ήδη δηλώσει στην αίτηση ένταξής του, λαµβάνει επιστολή από το Ταµείο στην οποία θα εσωκλείονται: Βεβαίωση µε το τελικό ύψος της πιθανής ιδίας επιβάρυνσής του, µε σκοπό την επισύναψή της στη φορολογική του δήλωση. Ανάλυση των ποσών που εισέπραξε ο δικαιούχος παροχής καθώς και την ηµεροµηνία κατάθεσης του ποσού της αποζηµίωσης από το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ στον τραπεζικό του λογαριασµό.

24 Σελίδα 24 Η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ούτως ώστε να λάβει χώρα η διαδικασία εκκαθάρισης αποζηµίωσης µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, εξαρτάται από την επιλογή του µέλους σχετικά µε τη Νοσηλευτική Μονάδα, ως κάτωθι: 1. Επιλογή από το µέλος Νοσηλευτικής Μονάδος (και αντίστοιχα θέσης νοσηλείας) µεταξύ των ακολούθων: 1.1 Μονάδες του Ελληνικού ηµοσίου 1.2 Ιδιωτικά Νοσοκοµεία εντός Ελλάδος συµβεβληµένα µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ και το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφαλίσεως του µέλους (δηλ. ένα από τα Νοσοκοµεία Ερρίκος Ντυνάν, Metropolitan, ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης ). 1.3 Ιδιωτικά Νοσοκοµεία εντός Ελλάδος, συµβεβληµένα πλήρως µε το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφαλίσεως του µέλους. 1.4 Ιδιωτικά Νοσοκοµεία εντός Ελλάδος, µη συµβεβληµένα µε το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφαλίσεως του µέλους. 1.5 Νοσοκοµεία εκτός Ελλάδος Έπειτα από την επιλογή της Νοσηλευτικής Μονάδας, για κάθε µία από τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις η διαδικασία εκκαθάρισης µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ έχει ως ακολούθως: 1. Όταν το µέλος επιλέξει Μονάδα του Ελληνικού ηµοσίου (βλ. Πίνακα (2.1) Κεφαλαίου 4, σελ.8), διακρίνουµε τις εξής δύο υποπεριπτώσεις: 1.1. Το Νοσοκοµείο δεν εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο µέλος. Τότε, το µέλος οφείλει να καταθέσει στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ τα ακόλουθα: Εισιτήριο Εξιτήριο, απ όπου προκύπτει ο αριθµός των ηµερών νοσηλείας, για κάθε µία από τις οποίες αποδίδεται στο µέλος το αναλογούν Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Αναλυτική βεβαίωση από το Νοσοκοµείο σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης (ή γνωµάτευση ή πρακτικό χειρουργείου), βάσει της οποίας αποδίδεται στο µέλος το αναλογούν χειρουργικό επίδοµα.

25 Σελίδα Το Νοσοκοµείο εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο µέλος (π.χ. επειδή το µέλος επέλεξε αναβάθµιση θέσεως κλπ.). Τότε, το µέλος οφείλει να καταθέσει στο ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ τα ακόλουθα: Εισιτήριο Εξιτήριο, απ όπου προκύπτει ο αριθµός των ηµερών νοσηλείας, για κάθε µία από τις οποίες αποδίδεται στο µέλος το αναλογούν Ηµερήσιο Νοσοκοµειακό Επίδοµα Την πρωτότυπη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, βάσει της οποίας αποδίδεται στο µέλος το 100% των δαπανών του και µέχρι το ανώτατο ετήσιο όριο του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ανά οικογένεια Αναλυτική βεβαίωση από το Νοσοκοµείο σε περίπτωση χειρουργικής επέµβασης (ή γνωµάτευση ή πρακτικό χειρουργείου), βάσει της οποίας αποδίδεται στο µέλος το αναλογούν χειρουργικό επίδοµα, σύµφωνα µε τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεµβάσεων του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ (βλ. Παράρτηµα IV, σελ.37-38). 2. Όταν το µέλος επιλέξει Ιδιωτικό Νοσοκοµείο εντός Ελλάδος, συµβεβληµένο πλήρως µε το ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ και το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισής του (βλ. Πίνακα (2.2) Κεφαλαίου 4, σελ.9-10), δηλ. ένα από τα Νοσοκοµεία Ερρίκος Ντυνάν, Metropolitan και ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, επισηµαίνεται ότι οφείλει πρότερα (ή κατά την διάρκεια της νοσηλείας σε περίπτωση έκτακτης εισαγωγής) να ενηµερώσει το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης στο οποίο ανήκει, ούτως ώστε να λάβει προέγκριση των επικείµενων νοσηλευτικών δαπανών. Επιπροσθέτως, πέρα από την επίδειξη της κάρτας µέλους του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, απαραίτητη προϋπόθεση για τη νοσηλεία στα προαναφερόµενα νοσοκοµεία είναι η προσκόµιση του βιβλιαρίου ασθενείας του µέλους. Στη συνέχεια, διακρίνουµε τις εξής δύο υποπεριπτώσεις: 2.1. Το Νοσοκοµείο, λόγω της συµβεβληµένης σχέσης µε το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης του µέλους, δεν εκδίδει Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο µέλος. Κατ επέκταση, σε µια τέτοια περίπτωση, όλες οι δαπάνες καλύπτονται από το Κύριο Ταµείο Κοινωνικής Ασφάλισης του µέλους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1.1.2011 Ενηµέρωση: 27.12.2010 Είδος Παροχής Ανώτατο ετήσιο όριο για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ ικαιούχοι παροχών ιατήρηση παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος "Χρυσή Υγεία" δικαιούνται μετά

Δ) Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Χρυσή Υγεία δικαιούνται μετά Α) Μέσω του συνεργαζόμενου Συντονιστικού Κέντρου 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού με τις κλινικές και να παρέχονται ιατρικές συμβουλές ή να λαμβάνονται γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Παροχές Ασφαλισμένων ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιδιώτη ιατρό η χρέωση θα γίνεται με τιμές ΦΕΚ. Σε περίπτωση παραπεμπτικού από ιατρό ΕΟΠΥΥ (η δυνατότητα συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΡΟΔΑΝΘΗ ΓΑΤΣΟΥ 53 Γυναίκα Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

[ Privilege Club ] Privilege Club

[ Privilege Club ] Privilege Club [ ] Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ Κωδικός: 03272 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΑΣ 34 Generali Medical Family

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜIΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Σε συνεργασία ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΠΕΡΤ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ είναι ο μεγαλύτερος ΟΜΙΛΟΣ στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα, και ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας

Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Μελέτη Ασφάλισης Υγείας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Ε.ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε Κωδικός: 12039 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ Πελάτης: Ηλικία: Φύλο: ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΛΑΣ 60 Άνδρας Generali Medical

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Προνομιακές τιμές σε check-up για άνδρες, γυναίκες και παιδιά: basic, premium, παιδικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων του Ομίλου (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό σε όλα τα Νοσοκομεία του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους

Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Παροχές Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και τα μέλη των οικογενειών τους Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Privilege Club. Αθηνών Ψυχικού Π. Φαλήρου Περιστερίου Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με εν ισχύ συμβόλαιο των Γενικών Κλάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών.

Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. Αφορά κυρίως ασφαλισμένο, σύζυγο και τέκνα αποκλειστικά και μόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Για Νοσηλεία με χρήση ιδιωτικής ασφάλειας και ταυτόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους

Θέμα : Παροχές Ομίλου Ευρωκλινικής προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής και τα μέλη των οικογενειών τους ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης

Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης Ετήσιο πρόγραμμα Νοσοκομειακής περίθαλψης ..με μια ματιά 3 Νέο Νοσοκομειακό πρόγραμμα Ετήσιας Διάρκειας Κάλυψη Ετησίως ανανεούμενη Κεφάλαιο 500.000 Απαλλαγές 0 ή 1.500 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Προς τα Σωµατεία Μέλη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 3 εκεµβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 585 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΟΙ ΜΕ ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με ευχαρίστηση σας ενηµερώνουµε ότι ανανεώθηκε η συνεργασία της ΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας

Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα Υγείας Ένας δισεπίλυτος γρίφος 2 Υγεία Οι σηµερινές συνθήκες στον τοµέα υγείας χαρακτηρίζονται από: Αβεβαιότητα παροχών των κοινωνικών φορέων. Περιορισµένη ρευστότητα νοικοκυριών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας.

Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Αγαπητοί συνεργάτες, Αθήνα, 22/5/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ INTERASCO - ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας. Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CHECK UP ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής.. Ημερομηνία έκδοσης προσφοράς. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστικά προγράμματα MICRO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας

Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών Πρόσθετες Παροχές και Υπηρεσίες Υγείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ.: 10197 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Υποκαταστήματα, Περιφερειακούς Τομείς. Θέμα: Συνεργασία με τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 138 ΘΕΜΑ : Safe Family, Safe Life Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2007 Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 132/23-10-2007 σας αποστέλλουµε προς ενηµέρωσής σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Privilege Club. Αθηνών Παίδων

Privilege Club. Αθηνών Παίδων Το είναι ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν σε κάθε Ασφαλιζόμενο της PRIME INSURANCE, μέσω συνεργαζόμενων με την Εταιρία τρίτων φορέων, αρκεί να καλύπτεται με πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής

Θέμα : Νέες Παροχές του Νοσοκομείου Metropolitan προς τους Ασφαλισμένους της Εθνικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ

Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ Πρόταση Ομαδικής Ασφάλισης για τους Εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ 1 Η ομαδική Ασφάλιση: Είναι ένα σύνολο παροχών Προστασίας, Υγείας και Εξασφάλισης για τον εργαζόμενο & την οικογένειά του. Δίνεται πέραν και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μια αγκαλιά φροντίδας... για τα µωρά που γεννιούνται στην Κλινική ΡΕΑ Χαρίστε στο µωρό σας την αφοσίωσή σας χωρίς καµία έγνοια! Καλωσορίζουµε το νέο µέλος της οικογένειάς σας, προσφέροντάς

Διαβάστε περισσότερα

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων

Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Συνοπτική παρουσίαση Εξωνοσοκοµειακών προγραµµάτων Κωδ:30410, 30411, 30412 Ετησίως Ανανεούµενης ιάρκειας Πρόγραµµα ιαγνωστικών Εξετάσεων κωδ:30410 Προγραµµατα Εξωνοσοκοµεια κωδ:30412, 30413 Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next;

Medicare Generation Next Οδηγίες για τον ασφαλισμένο Τι είναι το Medicare Generation Next; 2014 + ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) Τι είναι το Medicare Generation Next; Το Medicare Generation Next είναι πρόγραμμα κάλυψης εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών

Ασφάλιση πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ασφάλιση Προσωπικού ατυχήματος. Ασφάλιση σοβαρών ασθενειών Good.. newsletter Αγαπητοί πελάτες, Η δέσµευσή µου την στιγµή που επιλέξαµε παρέα το συµβόλαιο της νοσοκοµειακής σας περίθαλψης ήταν να είµαι παρόν σε κάθε συµβουλή αλλά και ενηµέρωση. Συγκεντρώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Παροχές Συνδροµητικού Προγράµµατος Ενηλίκων υγεία για όλους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Τι είναι Το 360Care είναι το νέο, Συνδροµητικό Πρόγραµµα Υγείας από τον Όµιλο της Ευρωκλινικής. Με µόνο µια πληρωµή στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business

Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business Ομαδικό συμβόλαιο Πελατών... Απρίλιος 2016 Διεύθυνση Ομαδικών & Corporate Business ... Το περιβάλλον σήμερα Η σημερινή πραγματικότητα στην Υγεία... Αυξημένος χρόνος αναμονής για ραντεβού με ιατρούς Αναμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων - MEDICARE Τα 3 επίπεδα προγραμμάτων FREEDOM OPTIMUM Ο πελάτης έχει πλήρη ελευθερία στην ασφάλιση υγείας To υψηλότερο επίπεδο παροχών Ασφάλιστρο αντίστοιχο των παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FIRSTHEALTH plus ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων»

Θέμα : «Υπόδειγμα επιστολής ενημέρωσης Ασφαλισμένων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2010 Θέμα : «Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 27.11.2015, ώρα 11:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 27.11.2015, ώρα 11:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 2756 Θεσσαλονίκη, 18.11.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα)

DOCTORS HOSPITAL (Πατησίων & Κεφαλληνίας 26, Αθήνα) ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με ιδιαίτερη χαρά σας γνωρίζουμε ότι, εξασφαλίσαμε σε συνεργασία με τον ΟΜΙΛΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη

Θέμα : Παροχές Ομίλου Βιοϊατρικής στις Μονάδες υγείας στη Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς: Τις Επιθεωρήσεις και τις Λοιπές Μονάδες Παραγωγής Τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Τα Υποκαταστήματα, τους Περιφερειακούς Τομείς Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό)

στους εφηµερεύοντες ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων της Ευρωκλινικής Αθηνών (Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό και Χειρουργό) ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ (Σ.Ε.Π.) ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (Α ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ & Α ΕΛΦΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΩΡΕΑΝ απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους

Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας. Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Ασφάλεια και σιγουριά για όλους Altius Υπερκάλυψη Νοσηλείας Η υγεία είναι το υπέρτατο Αγαθό! Για την προστασία αυτού του αγαθού, η Altius Insurance δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο.

30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 30415/ 09.2014/ Ι.3. / / Ε.Ο. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Premium ιάγνωση Ενισχυµένο «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» Κωδικός κάλυψης 30415 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κωδικός Ειδικών Όρων: 30415/ 09.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Ε.Ο. Η παρούσα Συµπληρωµατική Κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα