«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/ Οκάδα Δξγαζίαο: Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο (Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο) Θόδσξνο Καξνύλνο Αιέμηνο Εάβξαο Βαζηιηθή Καξνύλνπ Γεκήηξεο Κνξκπέηεο Θαλάζεο Πξίθηεο Αηκηιία Πξσηόγεξνπ Ηνύληνο

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠ «ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ» ΣΖΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Γ ΚΠ) Μεγάλα έργα (προϋπολογιζμό > 2 εκ Εσρώ) - άμεζη ή έμμεζη επίδραζη ζηην ΤΑ Πορεία σλοποίηζης ηοσ έργοσ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ενηαγμένα έργα ζηο ΕΠ «Κοινωνία ηης Πληροθορίας» με ηελικούς δικαιούτοσς θορείς ηης πρωηοβάθμιας ηοπικής ασηοδιοίκηζης, ΈΡΓΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΑ ΠΔΠ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΒΑΗΚΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ (ΉΡΩΝ) ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΗΡΔΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΠ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΣΖ ΚΔΓΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΟ ΔΠ ΣΖ ΚΣΠ ΔΡΓΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΑ ΠΔΠ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΠΔ

3 Πεπίλητη Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξά ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ΣΠΔ θαη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εξγσλ απηψλ θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ αλαγθαίσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ παξνύζα κειέηε αμηνπνηεί ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμακήλν ηνπ 2006 θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία κέρξη θαη ην 1 ν εμακήλν ηνπ 2007 κε ζηόρν λα εληνπίζεη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηαζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2007 (31/5/2007). Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία: 1. Αμηνπνίεζε ηεο ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμακήλν ηνπ Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελε θαηάζηαζεο απφ δεπηεξνγελείο πεγέο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κέρξη 31/5/ Γηαηχπσζε ζπκπεξάζκαησλ - επηζεκάλζεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ έξγσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέρξη ζήκεξα θαη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηαζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ Απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ κέρξη ζήκεξα 5. Πξνηάζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξφζθαησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν παξαδνηέν Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 3

4 ζε εζληθφ επίπεδν έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη πινπνηνχληαη νξηδφληηα έξγα θαη δξάζεηο, ηα φπνία έρνπλ έκκεζε ή άκεζε επίπησζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ ζεκαληηθψλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ΚΔΠ, ςεθηαθά ππφβαζξα γηα ηελ δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ιεμηαξρείν, εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, εθπαίδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ, αλάπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θιπ.. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη δηαπηζησζεί όηη ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ έρεη έγθαηξε θαη επαξθή πιεξνθόξεζε γηα ηα έξγα απηά (π.ρ. επξπδσληθόηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, νινθιεξσκέλν ςεθηαθό ιεμηαξρείν) κε απνηέιεζκα αθελόο λα εληνπίδνληαη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ λα κελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπηθώλ έξγσλ κε ηα νπνία είηε έρνπλ ζπλέξγηα είηε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. 896 έξγα έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 180 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα ιηγόηεξν από 12%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 22 εθ Δπξώ, φπνπ πάλσ απφ10 εθ Δπξψ πεξίπνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ ησλ ΚΔΠ. Σν ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη ζε 6%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 11 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/ έξγα έρνπλ εληαρζεί ζηα ΠΔΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 24 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα 38%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 9 εθ Δπξψ, θαη ην ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη είλαη 21%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 5 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/2007. ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ ηνπ ΔΠ ΚηΠ, εθηφο ησλ ΚΔΠ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί εληφο ηνπ 2004 ή ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ηνπ Ωο βαζηθνί ιφγνη ησλ θαζπζηεξήζεσλ έρνπλ αλαδεηρζεί (ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ, έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεείνπ γηα ηελ ΚηΠ θαη άιιεο ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο θνξέσλ ηεο ΣΑ) ε έιιεηςε ηόζν ηεο απαηηνύκελεο γλώζεο ησλ ηερλνινγηώλ, όζν θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ από ηνπο δήκνπο θαη εηδηθά ηνπο κηθξνύο πεξηθεξεηαθνύο δήκνπο. ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθά κε θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθά ην ΤΕΔΤΞΗ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ αμηνζεκείσηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο, φπσο: 4

5 o 72% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα πξφζβαζε ζην ηληεξλεη o 0,5% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ROUTING ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL o 13% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL HOSTING o 0,7% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB ROUTING o 6.6% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB HOSTING Ζ απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέρξη ζήκεξα πξνθχπηεη φηη έλα αμηνζεκείσην κέξνο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί έσο ην 2008 είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πινπνίεζεο, εθηφο ηνπ ζέκαηνο ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. πγθεθξηκέλα, ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή είλαη ζηε θάζε πινπνίεζεο, πέξα απηψλ πνπ αλαθέξνληη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, είλαη ηα θάησζη: 1. Γξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί (6/2006 6/2007) πλδηνξγάλσζε ζεκλαξίσλ ηεο ΚΔΓΚΔ κε ην ΔΚΓΓ κε αληηθείκελν «ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΑΗΡΔΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΝΔΩΝ ΑΗΡΔΣΩΝ - πνπ εμειέγεζαλ ζηηο πξφζθαηεο Γεκνηηθέο Δθινγέο ζε ζεκαηα ΣΠΔ 2. Έξγα πνπ είλαη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο Δξγν ΚΔΓΚΔ ζην ΔΠ ΚηΠ - «Δληαίν Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» Δξγν εθπαίδεπζεο αηξεηψλ Δπηζήκαλζε: Δθηηκάηαη όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εληαγκέλσλ θπλδηλεύεη λα κελ πινπνηεζεί, θαζώο επίζεο έλα πνζνζηό απηώλ κπνξεί λα νινθιεξσζεί αιια λα κελ αμηνπνηεζεί από ηνπ δήκνπο άλ δελ γίλνπλ άκεζεο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ ζηελ πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ 5

6 Σα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ ζηνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ΣΑ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ πινπνίεζή ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Γ ΚΠ, δεδνκέλνπ φηη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο ηεο ΣΑ είλαη δνκηθνχ ραξαθηήξα θαη εζηηάδνληαη ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ζηελ πινπνίεζε θαη αμηνπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 1. Γεκηνπξγία αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκώλ ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από πξνπγνύκελεο θαζώο θαη ηελ παξνύζα κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο: o ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: δηαδπθηηαθέο πχιεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη γηα πνιηηηζκφ/ ηνπξηζκφ GIS επξπδσληθφηεηα (νπηηθνί δαθηχιηνη)θαη αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο πξφζβαζεο o ησλ νξηδφληησλ έξγσλ, πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξείο (ππνπξγεία, ΚηΠ ΑΔ, ΗΓΔΚΔ, θιπ) κε θνξείο ιεηηνπξγίαο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: ΤΕΔΤΞΗ Ζιεθηξνληθφ ιεμηαξρείν Δθπαίδεπζε θαηάξηηζε πνιηηψλ ζε ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 2. Σελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ησλ δήκσλ κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ νκαιή έληαμε ζην ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ησλ δήκσλ εθαξκνγώλ ΣΠΔ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ πνιίηε 3. Πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε πξνηάζεσλ έξγσλ δξάζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο πξσηνβάζκηαο ΣΑ γηα ηελ 4 ε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Άκεζεο Πξσηνβνπιίεο ΚΔΓΚΔ 6

7 Ωο άκεζεο πξσηνβνπιίεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ελίζρπζε ππνζηήξημε ησλ έξγσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Γ ΚΠΣ, πξνηείλνληαη: Γεκηνπξγία - ελεξγνπνίεζε ππνζηήξημε Οκάδσλ εξγαζίαο - ζπλεξγαζίαο δήκσλ χληαμε θαη δηάρπζε νδεγψλ ππνζηήξημεο (toolkits) Λεηηνπξγία κεραληζκνχ ππνζηήξημεο & ζπληνληζκνχ πινπνίεζεο έξγσλ δξάζεσλ (help desk) Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο & ζπλεξγαζίαο δήκσλ πεξηιακβάλεη: 1. έγγξαθν πξνο δήκνπο γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία ζε νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα νξγαλσζνχλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: δηαδηθηηαθέο πχιεο, ηνπξηζκφο/ πνιηηηζκφο ΤΕΔΤΞΗ / επξπδσληθφηεηα Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε πνιηηψλ ζε ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Γηαρείξηζε αλαδηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ ησλ δήκσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 2. ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο απφ ηα ζηειέρε ησλ δήκσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ κε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε απφ ζηειέρε ηεο ΚΔΓΚΔ, ΔΜΠ θαη ΠΔΣΑ 3. ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ην πιάλν εξγαζηψλ πνπ ζα ζπληάμνπλ νη ππεχζπλνη ηεο θάζε νκάδαο εξγαζίαο 4. θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ θαη δηεζλψλ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ ζχληαμε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα φινπο ηνπο δήκνπο. 5. ζχληαμε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ θαη δηάρπζε ζε φινπο ηνπο δήκνπο 7

8 1 Ειζαγυγή - Μεθοδολογία Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξά ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ΣΠΔ θαη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απηψλ θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ αλαγθαίσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ παξνύζα κειέηε αμηνπνηεί ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμάκελν ηνπ 2006 θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ην 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2007 κε ζηόρν λα εληνπίζεη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2007 (31/5/2007). Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία: 1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελε θαηάζηαζεο απφ ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηνπ ΟΠ ηνπ Γ ΚΠ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κέρξη 31/5/2007. Οη βαζηθέο πεγέο πιεξνθνξίεο πνπ εμεηάζζεθαλ είλαη: ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο - Γ ΚΠ ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ησλ ΠΔΠ γηα έξγα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2. Δπηζθνπήζεη ηεο πξνφδνπ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαηά ην 2 ν εμάκελν ηνπ Δπηζθνπήζεη ηεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμάκελν ηνπ πκπεξάζκαηα - Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ έξγσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέρξη ζήκεξα θαη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 2 ν εμάκελν ηνπ Απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ κέρξη ζήκεξα 6. Πξνηάζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. 8

9 2 Υαπηογπάθηζη Ππυηοβάθμιαρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ζηη Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έρεη σο ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ εχξνπο θαη κεγέζνπο ησλ πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην ΔΠ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο κέρξη ζήκεξα. Καηά ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο εμεηάδνληαη αθελφο έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξείο θαη έρνπλ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ο ζηφρνο ζηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη λα αλαδεηεζνχλ δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ απηψλ, ψζηε λα ηα αμηνπνηήζεη ή λα πξνσζήζεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ν ζηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο.ππνζηήξημεο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα πινπνηήζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηα έξγα πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη ηα ΠΔΠ αληίζηνηρα. 2.1 ηοιτεία Τλοποίηζης ΔΠ «Κοινωνία ηης Πληροθορίας» ζηην πρωηοβάθμια ηοπική ασηοδιοίκηζη (Γ ΚΠ) Μεγάλα έπγα (πποϋπολογιζμό > 2 εκ Εςπώ) - άμεζη ή έμμεζη επίδπαζη ζηην ΣΑ Μεγάια έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ Δπξψ) κε άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε πινπνηνχληαη απφ ηνπο παξαθάησ ηειηθνχο δηθαηνχρνπο: ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ (ΤΠΔΓΑ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 9

10 ΔΗΓ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΓΥΡ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΚΣ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΔΦΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ/ΓΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ/ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Κ.Π. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Σα έξγα απηά αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ςεθηαθά ππφβαζξα γηα ηελ δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θ.ι.π.., ηελ βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ΟΠ πεξηθεξεηψλ, λνκαξρηψλ, νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ιεμηαξρείν, εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, θ.ι.π., ηελ εθπαίδεπζε ζε φιν ηα θάζκα απφ πξσηνβάζκηα έσο εθπαίδεπζε ελειίθσλ εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, εθπαίδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ, θιπ., ηνλ πνιηηηζκφ αλάπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ελ ιόγσ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 3 δηζεθ. Δπξώ, (www.infosoc.gr 31/5/2007) Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος έπγος ΤΖΕΤΞΘ Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε (31/5/2007) πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 1080 θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δήκνη & ΚΔΠ), πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην ΤΕΔΤΞΗ, ε αμηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ έρεη σο εμήο: ΥΠΗΡΕΘΕ ΥΖΕΥΞΘ INTERNET MAIL ROUTING MAIL HOSTING WEB ROUTING WEB HOSTING 10

11 ΑΡΘΘΜΌ ΔΗΜΩΝ % ΔΗΜΩΝ 72,04% 0,46% 12,87% 0,74% 6,57% Ενηαγμένα έπγα ζηο ΕΠ «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» με ηελικούρ δικαιούσοςρ θοπείρ ηηρ ππυηοβάθμιαρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ, Σν ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αλά θαηεγνξία ελέξγεηαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 θαη ηνλ Μάην ηνπ 2007 αληίζηνηρα, έρεη σο εμήο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο

12 ' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ TΥΛ ΓΔΥΟΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ (GIS) ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΝΟΛΑ Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο Έργα ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ενηαγμένα ζηα ΠΔΠ Σν ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζηα ΠΔΠ δξάζεηο ΚηΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αλά θαηεγνξία ελέξγεηαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 θαη ηνλ Μάην ηνπ 2007 αληίζηνηρα, έρεη σο εμήο: Καηεγνξία ελέξγεηαο ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο

13 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ TΥΛ ΓΔΥΟΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο (www.hellaskps.gr 30/6/2006 & 31/05/07) Αναλσηικά, ηα έργα ασηά ζσμπεριλαμβάνονηαι ζηο Παράρηημα. 3 Εκπαίδεςζη πολιηών ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν ζηιρ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινυνιών 13

14 3.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ζηην ΑΠΟΚΣΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ζηις ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ (ΉΡΩΝ) Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ΖΡΧΝ - «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ απόθηεζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο» εληάζζεηαη, ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Έρεη ζρεδηαζηεί θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) ηνπ ΤπΔΠΘ θαη πινπνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ Κένηρο Δκπαίδεσζης Δνηλίκων (www.ideke.edu.gr/kee2005 ) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ Κένηρο Δκπαίδεσζης Δπιμόρθωζης ΔΝηλίκων από ΑΠόζηαζη (http://www.gsae.edu.gr/keeenap ) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ Εκπαίδεςζη αιπεηών ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν ζηιρ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινυνιών Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ

15 5 ςμπεπάζμαηα - Επιζημάνζειρ Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαζψο θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν παξαδνηέν Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: ζε εζληθφ επίπεδν έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη πινπνηνχληαη νξηδφληηα έξγα θαη δξάζεηο, ηα φπνία έρνπλ έκκεζε ή άκεζε επίπησζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ ζεκαληηθψλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ΚΔΠ, ςεθηαθά ππφβαζξα γηα ηελ δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ιεμηαξρείν, εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, εθπαίδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ, αλάπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θιπ.. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη δηαπηζησζεί όηη ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ έρεη έγθαηξε θαη επαξθή πιεξνθόξεζε γηα ηα έξγα απηά (π.ρ. επξπδσληθόηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, νινθιεξσκέλν ςεθηαθό ιεμηαξρείν) κε απνηέιεζκα αθελόο λα εληνπίδνληαη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ λα κελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπηθώλ έξγσλ κε ηα νπνία είηε έρνπλ ζπλέξγηα είηε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. 896 έξγα έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 180 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα ιηγόηεξν από 12%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 22 εθ Δπξώ, φπνπ πάλσ απφ10 εθ Δπξψ πεξίπνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ ησλ ΚΔΠ. Σν ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη ζε 6%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 11 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/ έξγα έρνπλ εληαρζεί ζηα ΠΔΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 24 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα 38%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 9 εθ Δπξψ, θαη ην ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη είλαη 21%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 5 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/2007. ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ ηνπ ΔΠ ΚηΠ, εθηφο ησλ ΚΔΠ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί εληφο ηνπ 2004 ή ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ηνπ Ωο βαζηθνί ιφγνη ησλ θαζπζηεξήζεσλ έρνπλ αλαδεηρζεί (ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ, έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ θαη άιιεο ζρεηηθέο 15

16 ζπλαληήζεηο θνξέσλ ηεο ΣΑ) ε έιιεηςε ηόζν ηεο απαηηνύκελεο γλώζεο ησλ ηερλνινγηώλ, όζν θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ από ηνπο δήκνπο θαη εηδηθά ηνπο κηθξνύο πεξηθεξεηαθνύο δήκνπο. ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθά κε θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθά ην ΤΕΔΤΞΗ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ αμηνζεκείσηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο, φπσο: o 72% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν o 0,5% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ROUTING ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL o 13% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL HOSTING o 0,7% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB ROUTING o 6.6% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB HOSTING 6 Αποηίμηζη ηηρ ποπείαρ ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ ζηπαηηγικήρ για ηην ΚηΠ μέσπι ζήμεπα Ζ απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέρξη ζήκεξα πξνθχπηεη φηη έλα αμηνζεκείσην κέξνο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί έσο ην 2008 είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πινπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή είλαη ζηε θάζε πινπνίεζεο, πέξα απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, είλαη ηα θάησζη: 3. Γξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί (6/2006 6/2007) πλδηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ηεο ΚΔΓΚΔ κε ην ΔΚΓΓ κε αληηθείκελν «ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΑΗΡΔΣΧΝ» ην πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ έγηλε ε παξαθάησ εηζήγεζε απφ κέιε ηεο Οκάδαο γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 16

17 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ Κ Ο Θ Ν Ω Ν Θ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Θ Α & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Σ Ο Π Θ Κ Η Α Τ Σ Ο Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Καλές Πρακηικές Κ α λ έ ρ Π π α κ η ι κ έ ρ Εθνικό Μεηζόβιο Πολσηετνείο Νκάδα γηα ηελ Ρερλνινγηθή, Νηθνλνκηθή θαη Πηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Νηθνλνκίαο 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΝΔΧΝ ΑΗΡΔΣΧΝ - πνπ εμειέγεζαλ ζηηο πξόζθαηεο Γεκνηηθέο Δθινγέο ζε ζέκαηα ΣΠΔ ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ε παξαθάησ εηζήγεζε απφ κέιε ηεο Οκάδαο γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 17

18 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Πόζο ππαγμαηικά μεηπάνε οι Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπικήρ και ηυν Επικοινυνιών (ΣΠΕ) ζηη λειηοςπγία και ηη δοςλειά ηυν δήμυν; ή Πως οι δήμοι και οι κοινόηηηες μπορούν να ζσμμεηάζτοσν ζηη διαμόρθωζη μιας Κοινωνίας ηης Πληροθορίας και ηης Γνώζης για όλοσς; Δρεσνηηική Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ηοσ Δργαζηηρίοσ Βιομητανικής και Δνεργειακής Οικονομίας ηοσ ΔΜΠ 4. Έξγα πνπ είλαη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο o Έξγν ΚΔΓΚΔ ζην ΔΠ ΚηΠ - «Δληαίν Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ από ηνπο Οξγαληζκνύο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ππεξεζηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη: Γηα ηνπο πνιίηεο: 1. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν 2. Δγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα 3. Έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ 4. Πνιενδνκηθά ζέκαηα - έθδνζε νηθνδνκηθψλ άδεηψλ 18

19 5. πγθνηλσλίεο θαη νδηθφ δίθηπν 6. Πεξηβάιινλ θαζαξηφηεηα αλαθχθισζε 7. Τγεία θαη Κνηλσληθή θξνληίδα 8. Δθπαίδεπζε 9. Πνιηηηζκφο ςπραγσγία 10. Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 11. Ζιεθηξνληθή δεκνθξαηία (e-democracy) Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 1. Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 2. Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 3. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ θαη πξνζηίκσλ Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη: Αλνηρηά πξόηππα θαη ζε ειεύζεξν / αλνηρηό ινγηζκηθό. Σα βαζηθά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ηα νπνία ζα κεηαθξαζηνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ θαη ΟΣΑ). Μνληέιν πινπνίεζεο έξγσλ: develop once use many. Oιεο νη εθαξκνγέο ζα αλαπηπρζνχλ θεληξηθά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη φινη νη Γήκνη ζα κπνξνχλ λα ηηο εγθαηαζηήζνπλ αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ησλ 16 Γήκσλ ηνπ έξγνπ, κε κφλν πξφζζεην θφζηνο ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. ην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ε πιαηθφξκα ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζηνπο παξαθάησ επηιεγκέλνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: 1. ΚΔΓΚΔ 2. ΣΔΓΚ Ν. ΖΜΑΘΗΑ 3. ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ 4. ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 5. ΓΖΜΟ ΚΟΝΗΣΑ 19

20 6. ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑΗΧΝ 7. ΓΖΜΟ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΣΔΛΛΟΡΗΕΟΤ 8. ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ/ΑΣΣΗΚΖ 9. ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 10. ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 11. ΓΖΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ/ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 12. ΓΖΜΟ ΠΑΡΔΛΗΧΝ/ ΚΔΡΚΤΡΑ 13. ΓΖΜΟ ΠΑΡΟΤ 14. ΓΖΜΟ ΣΑΜΤΝΑΗΧΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 15. ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΑΗΧΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 16. ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ «Δληαίνπ δηαδηθηπαθνύ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζηνπο 16 θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε πξνψζεζε θαη ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ «Δληαίνπ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο κε ην πνιίηε κε ειάρηζην θόζηνο. Δίλαη δεδνκέλν φηη νη δήκνη θαη ηδηαίηεξα νη κηθξνί ζε κέγεζνο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηνπο πφξνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη λα απνθηνχλ ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο ε απφθηεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο μερσξηζηά απφ θάζε δήκν ή θνηλφηεηα εθηφο ηνπ φηη απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο, επηπιένλ αλ δελ γίλεηαη βάζεη θάπνηαο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο, απμάλεη θαη ηελ πνιππινθφηεηα θαη θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα. Tν παξφλ έξγν ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ θιίκαηνο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη: Αμηνπνηεί ηηο θεληξηθέο θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζρεδηάδνληαο κηα θνξά γηα φινπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαηαιήγεη ζε νηθνλνκίεο φκνησλ επελδχζεσλ θαη νηθνλνκίεο ζηελ ρξήζε, δειαδή, ζε δηαζθάιηζε πφξσλ γηα λέεο, αθφκα πην πνηνηηθέο θαη αλαβαζκηζκέλεο επελδχζεηο 20

21 Οη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία θαη εκπεηξίεο θαη αλαπηχζζνπλ λέεο ζπλεξγαζίεο Δληζρχεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ Έξγν εθπαίδεπζεο αηξεηώλ Σν έξγν απηφ πινπνηείηαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ κε θνξέα επίβιεςεο ην Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςεη ηνλ ζηφρν ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο αηξεηψλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ, δεδνκέλνπ φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ζηνρεχεη ζην ζχλνιν ησλ αηξεηψλ Σν έξγν ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΠΣΑ) θαη πξνβιέπεη ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, επηκφξθσζε θη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ/ ηνπ ζπλφινπ ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο ΠΣΑ (914 δεκάξρσλ,120 πξνέδξσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ) πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηηο ηνπηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2005, ζηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο. 7 Πξνηάζεηο πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ ηεο ΚΔΓΚΔ. Σα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ ζηνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ΣΑ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ πινπνίεζή ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Γ ΚΠ, δεδνκέλνπ φηη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλνη θνξείο ηεο ΣΑ είλαη δνκηθνχ ραξαθηήξα θαη εζηηάδνληαη ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ζηελ πινπνίεζε θαη αμηνπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 2. Γεκηνπξγία αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκώλ ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από πξνεγνύκελεο θαζώο θαη ηελ παξνύζα κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο: o ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: δηαδπθηηαθέο πχιεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη γηα πνιηηηζκφ/ ηνπξηζκφ GIS 21

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα