«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/ Οκάδα Δξγαζίαο: Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο (Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο) Θόδσξνο Καξνύλνο Αιέμηνο Εάβξαο Βαζηιηθή Καξνύλνπ Γεκήηξεο Κνξκπέηεο Θαλάζεο Πξίθηεο Αηκηιία Πξσηόγεξνπ Ηνύληνο

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠ «ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ» ΣΖΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Γ ΚΠ) Μεγάλα έργα (προϋπολογιζμό > 2 εκ Εσρώ) - άμεζη ή έμμεζη επίδραζη ζηην ΤΑ Πορεία σλοποίηζης ηοσ έργοσ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ενηαγμένα έργα ζηο ΕΠ «Κοινωνία ηης Πληροθορίας» με ηελικούς δικαιούτοσς θορείς ηης πρωηοβάθμιας ηοπικής ασηοδιοίκηζης, ΈΡΓΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΑ ΠΔΠ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΒΑΗΚΩΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΩΝ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ (ΉΡΩΝ) ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΗΡΔΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΠ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΣΖ ΚΔΓΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΟ ΔΠ ΣΖ ΚΣΠ ΔΡΓΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΑ ΠΔΠ ΜΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΠΔ

3 Πεπίλητη Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξά ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ΣΠΔ θαη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ εξγσλ απηψλ θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ αλαγθαίσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ παξνύζα κειέηε αμηνπνηεί ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμακήλν ηνπ 2006 θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία κέρξη θαη ην 1 ν εμακήλν ηνπ 2007 κε ζηόρν λα εληνπίζεη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηαζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2007 (31/5/2007). Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία: 1. Αμηνπνίεζε ηεο ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμακήλν ηνπ Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελε θαηάζηαζεο απφ δεπηεξνγελείο πεγέο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κέρξη 31/5/ Γηαηχπσζε ζπκπεξάζκαησλ - επηζεκάλζεσλ γηα ηελ πνξεία ησλ έξγσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέρξη ζήκεξα θαη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηαζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ Απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ κέρξη ζήκεξα 5. Πξνηάζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πξφζθαησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν παξαδνηέν Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 3

4 ζε εζληθφ επίπεδν έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη πινπνηνχληαη νξηδφληηα έξγα θαη δξάζεηο, ηα φπνία έρνπλ έκκεζε ή άκεζε επίπησζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ ζεκαληηθψλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ΚΔΠ, ςεθηαθά ππφβαζξα γηα ηελ δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ιεμηαξρείν, εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, εθπαίδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ, αλάπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θιπ.. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη δηαπηζησζεί όηη ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ έρεη έγθαηξε θαη επαξθή πιεξνθόξεζε γηα ηα έξγα απηά (π.ρ. επξπδσληθόηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, νινθιεξσκέλν ςεθηαθό ιεμηαξρείν) κε απνηέιεζκα αθελόο λα εληνπίδνληαη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ λα κελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπηθώλ έξγσλ κε ηα νπνία είηε έρνπλ ζπλέξγηα είηε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. 896 έξγα έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 180 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα ιηγόηεξν από 12%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 22 εθ Δπξώ, φπνπ πάλσ απφ10 εθ Δπξψ πεξίπνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ ησλ ΚΔΠ. Σν ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη ζε 6%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 11 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/ έξγα έρνπλ εληαρζεί ζηα ΠΔΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 24 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα 38%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 9 εθ Δπξψ, θαη ην ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη είλαη 21%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 5 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/2007. ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ ηνπ ΔΠ ΚηΠ, εθηφο ησλ ΚΔΠ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί εληφο ηνπ 2004 ή ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ηνπ Ωο βαζηθνί ιφγνη ησλ θαζπζηεξήζεσλ έρνπλ αλαδεηρζεί (ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ, έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεείνπ γηα ηελ ΚηΠ θαη άιιεο ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο θνξέσλ ηεο ΣΑ) ε έιιεηςε ηόζν ηεο απαηηνύκελεο γλώζεο ησλ ηερλνινγηώλ, όζν θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ από ηνπο δήκνπο θαη εηδηθά ηνπο κηθξνύο πεξηθεξεηαθνύο δήκνπο. ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθά κε θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθά ην ΤΕΔΤΞΗ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ αμηνζεκείσηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο, φπσο: 4

5 o 72% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα πξφζβαζε ζην ηληεξλεη o 0,5% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ROUTING ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL o 13% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL HOSTING o 0,7% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB ROUTING o 6.6% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB HOSTING Ζ απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέρξη ζήκεξα πξνθχπηεη φηη έλα αμηνζεκείσην κέξνο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί έσο ην 2008 είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πινπνίεζεο, εθηφο ηνπ ζέκαηνο ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. πγθεθξηκέλα, ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή είλαη ζηε θάζε πινπνίεζεο, πέξα απηψλ πνπ αλαθέξνληη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, είλαη ηα θάησζη: 1. Γξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί (6/2006 6/2007) πλδηνξγάλσζε ζεκλαξίσλ ηεο ΚΔΓΚΔ κε ην ΔΚΓΓ κε αληηθείκελν «ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΑΗΡΔΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ ΝΔΩΝ ΑΗΡΔΣΩΝ - πνπ εμειέγεζαλ ζηηο πξφζθαηεο Γεκνηηθέο Δθινγέο ζε ζεκαηα ΣΠΔ 2. Έξγα πνπ είλαη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο Δξγν ΚΔΓΚΔ ζην ΔΠ ΚηΠ - «Δληαίν Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» Δξγν εθπαίδεπζεο αηξεηψλ Δπηζήκαλζε: Δθηηκάηαη όηη ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εληαγκέλσλ θπλδηλεύεη λα κελ πινπνηεζεί, θαζώο επίζεο έλα πνζνζηό απηώλ κπνξεί λα νινθιεξσζεί αιια λα κελ αμηνπνηεζεί από ηνπ δήκνπο άλ δελ γίλνπλ άκεζεο ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ ζηελ πινπνίεζε θαη παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ 5

6 Σα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ ζηνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ΣΑ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ πινπνίεζή ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Γ ΚΠ, δεδνκέλνπ φηη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο ηεο ΣΑ είλαη δνκηθνχ ραξαθηήξα θαη εζηηάδνληαη ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ζηελ πινπνίεζε θαη αμηνπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 1. Γεκηνπξγία αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκώλ ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από πξνπγνύκελεο θαζώο θαη ηελ παξνύζα κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο: o ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: δηαδπθηηαθέο πχιεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη γηα πνιηηηζκφ/ ηνπξηζκφ GIS επξπδσληθφηεηα (νπηηθνί δαθηχιηνη)θαη αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο πξφζβαζεο o ησλ νξηδφληησλ έξγσλ, πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξείο (ππνπξγεία, ΚηΠ ΑΔ, ΗΓΔΚΔ, θιπ) κε θνξείο ιεηηνπξγίαο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: ΤΕΔΤΞΗ Ζιεθηξνληθφ ιεμηαξρείν Δθπαίδεπζε θαηάξηηζε πνιηηψλ ζε ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 2. Σελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκό ησλ δήκσλ κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ νκαιή έληαμε ζην ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ ησλ δήκσλ εθαξκνγώλ ΣΠΔ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ πνιίηε 3. Πξνεηνηκαζία θαη σξίκαλζε πξνηάζεσλ έξγσλ δξάζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο πξσηνβάζκηαο ΣΑ γηα ηελ 4 ε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Άκεζεο Πξσηνβνπιίεο ΚΔΓΚΔ 6

7 Ωο άκεζεο πξσηνβνπιίεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ελίζρπζε ππνζηήξημε ησλ έξγσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Γ ΚΠΣ, πξνηείλνληαη: Γεκηνπξγία - ελεξγνπνίεζε ππνζηήξημε Οκάδσλ εξγαζίαο - ζπλεξγαζίαο δήκσλ χληαμε θαη δηάρπζε νδεγψλ ππνζηήξημεο (toolkits) Λεηηνπξγία κεραληζκνχ ππνζηήξημεο & ζπληνληζκνχ πινπνίεζεο έξγσλ δξάζεσλ (help desk) Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ δεκηνπξγία ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ εξγαζίαο & ζπλεξγαζίαο δήκσλ πεξηιακβάλεη: 1. έγγξαθν πξνο δήκνπο γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ ζπλεξγαζία ζε νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα νξγαλσζνχλ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο: δηαδηθηηαθέο πχιεο, ηνπξηζκφο/ πνιηηηζκφο ΤΕΔΤΞΗ / επξπδσληθφηεηα Γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε πνιηηψλ ζε ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ Γηαρείξηζε αλαδηνξγάλσζε δηαδηθαζηψλ ησλ δήκσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ 2. ζπγθξφηεζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο απφ ηα ζηειέρε ησλ δήκσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ κε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε απφ ζηειέρε ηεο ΚΔΓΚΔ, ΔΜΠ θαη ΠΔΣΑ 3. ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ην πιάλν εξγαζηψλ πνπ ζα ζπληάμνπλ νη ππεχζπλνη ηεο θάζε νκάδαο εξγαζίαο 4. θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, ηερλνινγηθψλ ηάζεσλ θαη δηεζλψλ πξαθηηθψλ κε ζηφρν ηελ ζχληαμε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα φινπο ηνπο δήκνπο. 5. ζχληαμε θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ θαη δηάρπζε ζε φινπο ηνπο δήκνπο 7

8 1 Ειζαγυγή - Μεθοδολογία Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνξά ζηελ ραξηνγξάθεζε ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ΣΠΔ θαη ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απηψλ θαζψο θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πινπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ αλαγθαίσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ παξνύζα κειέηε αμηνπνηεί ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμάκελν ηνπ 2006 θαη λα ηα ζπγθξίλεη κε ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ην 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2007 κε ζηόρν λα εληνπίζεη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2007 (31/5/2007). Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειέηεο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία: 1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελε θαηάζηαζεο απφ ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ηνπ ΟΠ ηνπ Γ ΚΠ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν κέρξη 31/5/2007. Οη βαζηθέο πεγέο πιεξνθνξίεο πνπ εμεηάζζεθαλ είλαη: ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο - Γ ΚΠ ηνηρεία Πξνφδνπ Τινπνίεζεο ησλ ΠΔΠ γηα έξγα Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο 2. Δπηζθνπήζεη ηεο πξνφδνπ ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαηά ην 2 ν εμάκελν ηνπ Δπηζθνπήζεη ηεο κειέηεο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ - Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο», πνπ εθπνλήζεθε γηα ην 1 νπ εμάκελν ηνπ πκπεξάζκαηα - Δπηζεκάλζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ έξγσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέρξη ζήκεξα θαη ηπρόλ ελδείμεηο ή ηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνξεία πινπνίεζεο θαηά ην 2 ν εμάκελν ηνπ Απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ κέρξη ζήκεξα 6. Πξνηάζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζή ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ. 8

9 2 Υαπηογπάθηζη Ππυηοβάθμιαρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ζηη Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο έρεη σο ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηνπ εχξνπο θαη κεγέζνπο ησλ πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζην ΔΠ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο κέρξη ζήκεξα. Καηά ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο εμεηάδνληαη αθελφο έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξείο θαη έρνπλ άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ έξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ο ζηφρνο ζηελ πξψηε πεξίπησζε είλαη λα αλαδεηεζνχλ δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ απηψλ, ψζηε λα ηα αμηνπνηήζεη ή λα πξνσζήζεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ν ζηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο.ππνζηήξημεο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ψζηε λα πινπνηήζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηα έξγα πνπ ηνπο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» θαη ηα ΠΔΠ αληίζηνηρα. 2.1 ηοιτεία Τλοποίηζης ΔΠ «Κοινωνία ηης Πληροθορίας» ζηην πρωηοβάθμια ηοπική ασηοδιοίκηζη (Γ ΚΠ) Μεγάλα έπγα (πποϋπολογιζμό > 2 εκ Εςπώ) - άμεζη ή έμμεζη επίδπαζη ζηην ΣΑ Μεγάια έξγα ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ Δπξψ) κε άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε πινπνηνχληαη απφ ηνπο παξαθάησ ηειηθνχο δηθαηνχρνπο: ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ (ΤΠΔΓΑ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 9

10 ΔΗΓ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΓΥΡ/ΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΚΣ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΔΦΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ/ΓΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ/ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Κ.Π. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Σα έξγα απηά αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ςεθηαθά ππφβαζξα γηα ηελ δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο θ.ι.π.., ηελ βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηα δηνίθεζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ΟΠ πεξηθεξεηψλ, λνκαξρηψλ, νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ιεμηαξρείν, εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, θ.ι.π., ηελ εθπαίδεπζε ζε φιν ηα θάζκα απφ πξσηνβάζκηα έσο εθπαίδεπζε ελειίθσλ εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, εθπαίδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ, θιπ., ηνλ πνιηηηζκφ αλάπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ελ ιόγσ εληαγκέλσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 3 δηζεθ. Δπξώ, ( 31/5/2007) Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος έπγος ΤΖΕΤΞΘ Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ. ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε (31/5/2007) πξνθχπηεη φηη απφ ηνπο 1080 θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δήκνη & ΚΔΠ), πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ην ΤΕΔΤΞΗ, ε αμηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ έρεη σο εμήο: ΥΠΗΡΕΘΕ ΥΖΕΥΞΘ INTERNET MAIL ROUTING MAIL HOSTING WEB ROUTING WEB HOSTING 10

11 ΑΡΘΘΜΌ ΔΗΜΩΝ % ΔΗΜΩΝ 72,04% 0,46% 12,87% 0,74% 6,57% Ενηαγμένα έπγα ζηο ΕΠ «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» με ηελικούρ δικαιούσοςρ θοπείρ ηηρ ππυηοβάθμιαρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ, Σν ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αλά θαηεγνξία ελέξγεηαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 θαη ηνλ Μάην ηνπ 2007 αληίζηνηρα, έρεη σο εμήο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο

12 ' ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ TΥΛ ΓΔΥΟΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ (GIS) ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΝΟΛΑ Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο Έργα ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ενηαγμένα ζηα ΠΔΠ Σν ζχλνιν ησλ εληαγκέλσλ έξγσλ ζηα ΠΔΠ δξάζεηο ΚηΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αλά θαηεγνξία ελέξγεηαο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 θαη ηνλ Μάην ηνπ 2007 αληίζηνηρα, έρεη σο εμήο: Καηεγνξία ελέξγεηαο ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο

13 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ TΥΛ ΓΔΥΟΓΑΦΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο 2006 Μάηνο 2007 Ηνχληνο ( 30/6/2006 & 31/05/07) Αναλσηικά, ηα έργα ασηά ζσμπεριλαμβάνονηαι ζηο Παράρηημα. 3 Εκπαίδεςζη πολιηών ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν ζηιρ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινυνιών 13

14 3.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ζηην ΑΠΟΚΣΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ζηις ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ (ΉΡΩΝ) Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ΖΡΧΝ - «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ απόθηεζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο» εληάζζεηαη, ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Έρεη ζρεδηαζηεί θαη επνπηεχεηαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) ηνπ ΤπΔΠΘ θαη πινπνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ Κένηρο Δκπαίδεσζης Δνηλίκων ( ) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ Κένηρο Δκπαίδεσζης Δπιμόρθωζης ΔΝηλίκων από ΑΠόζηαζη ( ) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ Εκπαίδεςζη αιπεηών ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν ζηιρ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινυνιών Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ

15 5 ςμπεπάζμαηα - Επιζημάνζειρ Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαζψο θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί ζην πξνεγνχκελν αληίζηνηρν παξαδνηέν Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ δίδεηαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: ζε εζληθφ επίπεδν έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη πινπνηνχληαη νξηδφληηα έξγα θαη δξάζεηο, ηα φπνία έρνπλ έκκεζε ή άκεζε επίπησζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ ζεκαληηθψλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ΚΔΠ, ςεθηαθά ππφβαζξα γηα ηελ δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, νινθιεξσκέλν ςεθηαθφ ιεμηαξρείν, εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ζηα ζρνιεία, εθπαίδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ ρξήζε ΣΠΔ, αλάπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θιπ.. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο έρεη δηαπηζησζεί όηη ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ έρεη έγθαηξε θαη επαξθή πιεξνθόξεζε γηα ηα έξγα απηά (π.ρ. επξπδσληθόηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, νινθιεξσκέλν ςεθηαθό ιεμηαξρείν) κε απνηέιεζκα αθελόο λα εληνπίδνληαη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ λα κελ ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπηθώλ έξγσλ κε ηα νπνία είηε έρνπλ ζπλέξγηα είηε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. 896 έξγα έρνπλ εληαρζεί ζην ΔΠ ΚΣΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 180 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα ιηγόηεξν από 12%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 22 εθ Δπξώ, φπνπ πάλσ απφ10 εθ Δπξψ πεξίπνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ππνδνκψλ ησλ ΚΔΠ. Σν ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη ζε 6%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 11 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/ έξγα έρνπλ εληαρζεί ζηα ΠΔΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 24 εθ. Δπξψ πεξίπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δεζκεύζεηο γηα 38%, δειαδή έρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεί 9 εθ Δπξψ, θαη ην ζύλνιν ην δαπαλώλ αλέξρεηαη είλαη 21%, δειαδή έρνπλ γίλεη δαπάλεο κφλν 5 εθ. Δπξψ κέρξη ηηο 31/5/2007. ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πινπνίεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ ηνπ ΔΠ ΚηΠ, εθηφο ησλ ΚΔΠ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί εληφο ηνπ 2004 ή ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ηνπ Ωο βαζηθνί ιφγνη ησλ θαζπζηεξήζεσλ έρνπλ αλαδεηρζεί (ζην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ, έξεπλα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ ΚηΠ θαη άιιεο ζρεηηθέο 15

16 ζπλαληήζεηο θνξέσλ ηεο ΣΑ) ε έιιεηςε ηόζν ηεο απαηηνύκελεο γλώζεο ησλ ηερλνινγηώλ, όζν θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ από ηνπο δήκνπο θαη εηδηθά ηνπο κηθξνύο πεξηθεξεηαθνύο δήκνπο. ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθά κε θνξείο ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη εηδηθά ην ΤΕΔΤΞΗ, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ αμηνζεκείσηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο, φπσο: o 72% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν o 0,5% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ROUTING ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL o 13% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα MAIL HOSTING o 0,7% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB ROUTING o 6.6% ησλ θνξέσλ (1080 δήκνη θαη ΚΔΠ) ρξεζηκνπνηνχλ ην ΤΕΔΤΞΗ γηα WEB HOSTING 6 Αποηίμηζη ηηρ ποπείαρ ηηρ ςλοποίηζηρ ηηρ ζηπαηηγικήρ για ηην ΚηΠ μέσπι ζήμεπα Ζ απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέρξη ζήκεξα πξνθχπηεη φηη έλα αμηνζεκείσην κέξνο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί έσο ην 2008 είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πινπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ή είλαη ζηε θάζε πινπνίεζεο, πέξα απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξαδνηέν «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο 1 νπ εμακήλνπ 2006, είλαη ηα θάησζη: 3. Γξάζεηο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί (6/2006 6/2007) πλδηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ηεο ΚΔΓΚΔ κε ην ΔΚΓΓ κε αληηθείκελν «ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΑΗΡΔΣΧΝ» ην πιαίζην ησλ ζεκηλαξίσλ απηψλ έγηλε ε παξαθάησ εηζήγεζε απφ κέιε ηεο Οκάδαο γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 16

17 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ Κ Ο Θ Ν Ω Ν Θ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Θ Α & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Σ Ο Π Θ Κ Η Α Τ Σ Ο Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Καλές Πρακηικές Κ α λ έ ρ Π π α κ η ι κ έ ρ Εθνικό Μεηζόβιο Πολσηετνείο Νκάδα γηα ηελ Ρερλνινγηθή, Νηθνλνκηθή θαη Πηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Νηθνλνκίαο 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΝΔΧΝ ΑΗΡΔΣΧΝ - πνπ εμειέγεζαλ ζηηο πξόζθαηεο Γεκνηηθέο Δθινγέο ζε ζέκαηα ΣΠΔ ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε ε παξαθάησ εηζήγεζε απφ κέιε ηεο Οκάδαο γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 17

18 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ Πόζο ππαγμαηικά μεηπάνε οι Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπικήρ και ηυν Επικοινυνιών (ΣΠΕ) ζηη λειηοςπγία και ηη δοςλειά ηυν δήμυν; ή Πως οι δήμοι και οι κοινόηηηες μπορούν να ζσμμεηάζτοσν ζηη διαμόρθωζη μιας Κοινωνίας ηης Πληροθορίας και ηης Γνώζης για όλοσς; Δρεσνηηική Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ηοσ Δργαζηηρίοσ Βιομητανικής και Δνεργειακής Οικονομίας ηοσ ΔΜΠ 4. Έξγα πνπ είλαη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο o Έξγν ΚΔΓΚΔ ζην ΔΠ ΚηΠ - «Δληαίν Πεξηβάιινλ ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ επηθνηλσλίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ από ηνπο Οξγαληζκνύο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ππεξεζηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ είλαη: Γηα ηνπο πνιίηεο: 1. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ, πξνζηίκσλ θαη ρξεψζεσλ γηα παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ην δήκν 2. Δγγξαθή / δηαγξαθή / ηξνπνπνίεζε ζηα δεκνηηθά κεηξψα 3. Έθδνζε αηνκηθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ 4. Πνιενδνκηθά ζέκαηα - έθδνζε νηθνδνκηθψλ άδεηψλ 18

19 5. πγθνηλσλίεο θαη νδηθφ δίθηπν 6. Πεξηβάιινλ θαζαξηφηεηα αλαθχθισζε 7. Τγεία θαη Κνηλσληθή θξνληίδα 8. Δθπαίδεπζε 9. Πνιηηηζκφο ςπραγσγία 10. Σνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 11. Ζιεθηξνληθή δεκνθξαηία (e-democracy) Γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 1. Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ 2. Αηνκηθέο άδεηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 3. Πιεξσκή Γεκνηηθψλ ηειψλ, θφξσλ θαη πξνζηίκσλ Ζ βαζηθή θηινζνθία ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη: Αλνηρηά πξόηππα θαη ζε ειεύζεξν / αλνηρηό ινγηζκηθό. Σα βαζηθά παθέηα ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε πνιιέο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ηα νπνία ζα κεηαθξαζηνχλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΚΔΓΚΔ, ΣΔΓΚ θαη ΟΣΑ). Μνληέιν πινπνίεζεο έξγσλ: develop once use many. Oιεο νη εθαξκνγέο ζα αλαπηπρζνχλ θεληξηθά απφ ηελ ΚΔΓΚΔ σο ειεχζεξν ινγηζκηθφ θαη φινη νη Γήκνη ζα κπνξνχλ λα ηηο εγθαηαζηήζνπλ αμηνπνηψληαο ηελ εκπεηξία ησλ 16 Γήκσλ ηνπ έξγνπ, κε κφλν πξφζζεην θφζηνο ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ. ην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ ε πιαηθφξκα ζα εγθαηαζηαζεί θαη ζα ηεζεί ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζηνπο παξαθάησ επηιεγκέλνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: 1. ΚΔΓΚΔ 2. ΣΔΓΚ Ν. ΖΜΑΘΗΑ 3. ΓΖΜΟ ΗΘΑΚΖ 4. ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ 5. ΓΖΜΟ ΚΟΝΗΣΑ 19

20 6. ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑΗΧΝ 7. ΓΖΜΟ ΜΔΓΗΣΖ ΚΑΣΔΛΛΟΡΗΕΟΤ 8. ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΗΧΝΗΑ/ΑΣΣΗΚΖ 9. ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 10. ΓΖΜΟ ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ 11. ΓΖΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ/ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 12. ΓΖΜΟ ΠΑΡΔΛΗΧΝ/ ΚΔΡΚΤΡΑ 13. ΓΖΜΟ ΠΑΡΟΤ 14. ΓΖΜΟ ΣΑΜΤΝΑΗΧΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 15. ΓΖΜΟ ΥΑΛΚΗΓΑΗΧΝ/ ΔΤΒΟΗΑ 16. ΓΖΜΟ ΥΗΟΤ Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ «Δληαίνπ δηαδηθηπαθνύ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζηνπο 16 θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ε πξνψζεζε θαη ειεχζεξε δηάζεζε ηνπ «Δληαίνπ Πεξηβάιινληνο ΟΣΑ γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ ζην Πνιίηε θαη ζηηο Δπηρεηξήζεηο» ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο κε ην πνιίηε κε ειάρηζην θόζηνο. Δίλαη δεδνκέλν φηη νη δήκνη θαη ηδηαίηεξα νη κηθξνί ζε κέγεζνο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη ηνπο πφξνπο λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη λα απνθηνχλ ζχγρξνλεο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο. Δπίζεο ε απφθηεζε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο μερσξηζηά απφ θάζε δήκν ή θνηλφηεηα εθηφο ηνπ φηη απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο, επηπιένλ αλ δελ γίλεηαη βάζεη θάπνηαο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο, απμάλεη θαη ηελ πνιππινθφηεηα θαη θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ησλ δήκσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηα άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα. Tν παξφλ έξγν ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ θιίκαηνο αλάπηπμεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δεδνκέλνπ φηη: Αμηνπνηεί ηηο θεληξηθέο θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο ζρεδηάδνληαο κηα θνξά γηα φινπο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή θαηαιήγεη ζε νηθνλνκίεο φκνησλ επελδχζεσλ θαη νηθνλνκίεο ζηελ ρξήζε, δειαδή, ζε δηαζθάιηζε πφξσλ γηα λέεο, αθφκα πην πνηνηηθέο θαη αλαβαζκηζκέλεο επελδχζεηο 20

21 Οη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία θαη εκπεηξίεο θαη αλαπηχζζνπλ λέεο ζπλεξγαζίεο Δληζρχεηαη ε ηνπηθή νηθνλνκία κε ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ Έξγν εθπαίδεπζεο αηξεηώλ Σν έξγν απηφ πινπνηείηαη απφ ηελ ΚΔΓΚΔ κε θνξέα επίβιεςεο ην Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςεη ηνλ ζηφρν ελεκέξσζεο θαη θαηάξηηζεο αηξεηψλ ζε ζέκαηα ΣΠΔ, δεδνκέλνπ φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ ζηνρεχεη ζην ζχλνιν ησλ αηξεηψλ Σν έξγν ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ ςεθηαθνχ αλαιθαβεηηζκνχ ζην ρψξν ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΠΣΑ) θαη πξνβιέπεη ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, επηκφξθσζε θη εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ/ ηνπ ζπλφινπ ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ ηεο ΠΣΑ (914 δεκάξρσλ,120 πξνέδξσλ θνηλνηήησλ θαη δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπκβνχισλ) πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηηο ηνπηθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ 2005, ζηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο. 7 Πξνηάζεηο πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ ηεο ΚΔΓΚΔ. Σα πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο πνξείαο ησλ έξγσλ ζηνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ΣΑ θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία θαη επηηαθηηθή ηελ πινπνίεζή ηνπο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ Γ ΚΠ, δεδνκέλνπ φηη ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλνη θνξείο ηεο ΣΑ είλαη δνκηθνχ ραξαθηήξα θαη εζηηάδνληαη ζηελ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο ζηελ πινπνίεζε θαη αμηνπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε: 2. Γεκηνπξγία αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκώλ ππνζηήξημεο ησλ δήκσλ βάζεη ησλ αλαγθώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από πξνεγνύκελεο θαζώο θαη ηελ παξνύζα κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο: o ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ έξγσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο: δηαδπθηηαθέο πχιεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη γηα πνιηηηζκφ/ ηνπξηζκφ GIS 21

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ

Γ/ΛΠΖ Ξ.Δ. Α` ΑΘΖΛΑΠ (ζύνολο ζτολείων: 36) 107ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ. 16ο ΝΙΝΖΚΔΟΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΑΘΖΛΥΛ Πύμθωνα με ηην σπ αριθμ. Φ.3/609/60745/Ξ/28-5-2010 (Φ.Δ.Θ. 804/Β/9-6-2010) Απόθαζη ηης θσποσργού Ξαιδείας, Γιά Βίοσ Κάθηζης και Θρηζκεσμάηων, ορίζονηαι ηα 800 Νλοήμερα Γημοηικά Πτολεία ζηα οποία θα εθαρμοζηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 109) 1. Δ.Θ. ΘΡΗΟΗΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ (ΠΡΑΓΗΝ 40) 1.1. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ 1.2. ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ (ΔΛΡΔT) 1.3. ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ 1.4. Γ/ΛΠΖ CAPITAL MANAG. & ΡΟΑΞΔΕ. ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 1.5. Γ/ΛΠΖ FINANCIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΠΡΑΣΗΡΘΑ ΠΟΤ ΤΛΛΕΣΕΥΟΤΜ ΣΗΜ ΠΡΟΦΟΡΑ SMART ΠΟΜΣΟΘ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΠΡΑΣΗΡΘΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΠΟΚΗ ΣΙ ΣΗΚΕΦΩΜΟ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΘΑΘΝΟΖΠ ΘΔΝΓ. ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ ΑΓΟΗΛΗΝ 30003 2641051257 ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ

ΘΔΛΔΠ ΘΑΗ ΘΔΛΝΚΔΛΔΠ ΘΔΠΔΗΠ ΘΔΛΡΟΥΛ ΓΔΗΑΠ - ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΗΑΡΟΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΙΝΗΥΛ ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Λ.Ξ. ΡΚΖΚΑ Γ Αθήνα 09 / 12 / 2009 Αριθ. Ξρωη. 10γ/ Νίκ. 160556 Ρατ. Γιεύθσνζη: Αριζηοηέλοσς

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ»

ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΔΟΔΛΑ: «ΡΝ ΘΛΖΓΗ ΘΑΗ Ζ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΠΖΚΔΟΑ» ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ Έπεςνα Θςνηγών Ππληάρζεθε γηα ηελ: ΑΞΟΗΙΗΝΠ 00 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πποζωπινή εθαπμογή ςνολικήρ Οικονομικήρ και Δμποπικήρ ςμθωνίαρ ΔΔ Καναδά (CETA) ΥΔΣ.: Τει/κα ΜΑ ΔΔ κε ΑΠ 6612/ (κε πξνο φινπο)

ΘΔΜΑ: Πποζωπινή εθαπμογή ςνολικήρ Οικονομικήρ και Δμποπικήρ ςμθωνίαρ ΔΔ Καναδά (CETA) ΥΔΣ.: Τει/κα ΜΑ ΔΔ κε ΑΠ 6612/ (κε πξνο φινπο) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ Β8 Γιεύθςνζη Δπισειπημαηικήρ Ανάπηςξηρ Τει.: 210 3682766 E-mail: b08@mfa.gr FAX: 210 3682771 Αξκφδηνο: Αιεμία Μαλνχζνπ, Γξακκαηέαο ΟΔΥ Α Αζήλα,.29 Σεπηεκβξίνπ 2017 Α.Π Φ.ΑΣ 48930 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔΡΞΑ - ΡΑΚΔΗΝY ΠΛΝΣΖΠ - ΔΘΡ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 461/01-11- Α/Α Πρακτικού: 15 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 08/11/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Ε.Δ.Π. LEADER Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 567/4-2- Πρακτικού: 6 ο Ημερομηνία υνεδρίασης: 20/2/ Σόπος: Γραφεία Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. O.T.A.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Αςηοδιοίκηζη και Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ: πποοπηικέρ και δπάζειρ ζηο 4o ΚΠΣ

Τοπική Αςηοδιοίκηζη και Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ: πποοπηικέρ και δπάζειρ ζηο 4o ΚΠΣ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ Δργαζηήριο Βιομητανικής και Δνεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιορ Ομάδα Επγαζίαρ

Ιούνιορ Ομάδα Επγαζίαρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Σςγκπόηηζη μόνιμος Μησανιζμού ςποζηήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας

Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινφνίας ηης Πληροθορίας ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ερεσνηηική Ομάδα για ηην Σετνολογική, Οικονομική και ηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα

Ολοκληπωμένη αξιοποίηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση των πληπουοπιακών συστημάτων που υλοποιούνται από τον δημόσιο τομέα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα