«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 Ομάδα Επγαζίαρ Αλέξιορ Εάβπαρ Γιάννηρ Καλογήπος (Δπιζηημονικόρ Υπεύθςνορ) Θόδωπορ Καπούνορ Βαζιλική Καπούνος Γημήηπηρ Κοπμπέηηρ Θανάζηρ Ππίθηηρ Αιμιλία Ππωηόγεπος Σεπηέμβιορ

2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠ «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ» ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Γ ΚΠ) Μεγάια έξγα (πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ Δπξψ) - άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηελ ΣΑ Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ Δληαγκέλα έξγα ζην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ΜεγΪια Ϋξγα ηεο ΣΑ (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,5 εθ επξψ) Μεζαέα Ϋξγα ηεο ΣΑ (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξψ) ΜηθξΪ Ϋξγα ηεο ΣΑ (κε πξνυπνινγηζκφ < 0,1 εθ επξψ) Έξγα πνπ εληϊρζεθαλ απφ πξφζθαηεο πξνζθιάζεηο (142, 147, 148) ΈΡΓΑ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΑ ΠΔΠ ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ «Τινπνίεζε ΤΕΔΤΞΗ ζε κηθξφ πεξηθεξεηαθφ δήκν» ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΒΑΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ (ΉΡΧΝ) ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΗΡΔΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΠ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΣΖ ΚΔΓΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΔΡΓΑ (ΚΤΡΗΧ ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ > 2 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΚΤΡΗΧ ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ > 0,5 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΜΔΑΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ > 0,1 ΚΑΗ < 0,5 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΜΗΚΡΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ < 0,1 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΈΡΓΑ ΠΟΤ ΔΓΚΡΗΘΖΚΑΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 142 ΣΟΤ ΔΠ ΚΣΠ ΈΡΓΑ ΠΟΤ ΔΓΚΡΗΘΖΚΑΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 147 ΣΟΤ ΔΠ ΚΣΠ ΈΡΓΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΓΚΡΗΘΔΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 148 ΣΟΤ ΔΠ ΚΣΠ Μέηξν Μέηξν 2.2 (ζηε θάζε ζπληνληζκνχ 30/6/06) Μέηξν Μέηξν 2.4 (ζηε θάζε ζπληνληζκνχ 30/6/06) Έξγα δήκσλ κε πιεζπζκφ <20,000 πνπ πινπνηνχληαη απφ ηε Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ. (ΔΜΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006)

3 Πεπίλητη Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνξϊ ζηελ ραξηνγξϊθεζε ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ΣΠΔ θαη ησλ βαζηθψλ πξνβιεκϊησλ πινπνέεζεο θαη αμηνπνέεζεο πνπ πθέζηαληαη ζηελ ΠξσηνβΪζκηα Σνπηθά Απηνδηνέθεζε, κέρξη ηέινο ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2006, κε ζηφρν ηελ αλϊδεημε πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε θαη ηελ βϋιηηζηε αμηνπνέεζά ησλ πξνο φθεινο ηνπ πνιέηε θαη ησλ επηρεηξάζεσλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνινπζάζεθε ε παξαθϊησ κεζνδνινγέα: 1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελε θαηϊζηαζεο απφ δεπηεξνγελεέο πεγϋο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ. 2. Δπηζθφπηζε ησλ πξνγξακκαησλ εθπαέδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ 3. πκπεξϊζκαηα - ΔπηζεκΪλζεηο γηα ηελ πνξεέα ησλ Ϋξγσλ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο κϋρξη ζάκεξα 4. Απνηέκεζε ηεο πνξεέαο ηεο πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ ΚηΠ κϋρξη ζάκεξα 5. ΠξνηΪζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ. Σα βαζηθϊ ζπκπεξϊζκαηα επηζεκϊλζεηο ηεο παξνχζεο κειϋηεο Ϋρνπλ σο εμάο: ζε εζληθφ επέπεδν Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη πινπνηνχληαη Ϋξγα χςνπο 940 εθ. Δπξψ πεξέπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ θαη ησλ Ϋξγσλ πνπ εληϊρζεθαλ ζην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 142), ηα φπνέα Ϋρνπλ Ϋκκεζε ά Ϊκεζε επέπησζε ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε, δεδνκϋλνπ φηη αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ ζεκαληηθψλ γηα ηελ ηνπηθά αλϊπηπμε θαη ηελ βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, φπσο: επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ΚΔΠ, ςεθηαθϊ ππφβαζξα γηα ηελ δηαρεέξηζε γεσγξαθηθάο πιεξνθνξέαο, νινθιεξσκϋλν ςεθηαθφ ιεμηαξρεέν, εξγαζηάξηα πιεξνθνξηθάο ζηα ζρνιεέα, εθπαέδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκϊδσλ ζηελ ρξάζε ΣΠΔ, αλϊπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκϋλνπ, θιπ.. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη δηαπηζησζεί φηη ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ έρεη έγθαηξε θαη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηα έξγα απηά (π.ρ. επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, νινθιεξσκϋλν ςεθηαθφ ιεμηαξρεέν) κε απνηέιεζκα αθελφο λα εληνπίδνληαη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπηθψλ έξγσλ κε ηα νπνία είηε έρνπλ ζπλέξγηα είηε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά Ϋξγα Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη ηα ΠΔΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 175 εθ. Δπξψ πεξέπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ θαη ησλ Ϋξγσλ πνπ εληϊρζεθαλ ζην πιαέζην ησλ πξνζθιάζεσλ ηνπ ΔΠ ΚηΠ 147 θαη 148), εθ ησλ νπνέσλ ππϊξρνπλ δεζκεχζεηο γηα ιηγφηεξν απφ 10%, δειαδά Ϋρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεέ 16,2 εθ Δπξψ, φπνπ ηα 10 εθ Δπξψ πεξέπνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ ησλ ΚΔΠ. Σν πιάζνο ησλ ελ ιφγσ Ϋξγα, αλϊινγα κε ην θπζηθφ ηνπο αληηθεέκελν, δχλαηαη λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηϋζζεξηο βαζηθϋο νκϊδεο, πνπ εέλαη νη εμάο: 350 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε ζηνπο ηνκεέο: ειεθηξνληθά δηαθπβϋξλεζε, πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, πεξηβϊιινλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη θνξεέο ιεηηνπξγέαο γηα ηα ελ ιφγσ Ϋξγα ππεξβαέλνπλ ηνπο 500 δάκνπο. o 40 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ζπζηεκϊησλ γεσγξαθηθάο πιεξνθνξέαο 3

4 o 274 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ θαη πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, εθ ησλ νπνέσλ: 68 αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ νπηηθψλ δαθηπιέσλ ζε κεγϊιεο πφιεηο πξσηεχνπζεο λνκψλ 157 αθνξνχλ ζηελ ΑλΪπηπμε Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ηνπηθάο πξφζβαζεο 48 αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο o 290 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ ΚΔΠ, εθ ησλ νπνέσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋρεη άδε νινθιεξσζεέ o ηα ππφινηπα Ϋξγα αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζεο επηκϋξνπο εμεηδηθεπκϋλσλ ππνδνκψλ - εθαξκνγψλ ζεκαληηθϋο θαζπζηεξάζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πινπνέεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζνπζψλ νκϊδσλ Ϋξγσλ, εθηφο ησλ ΚΔΠ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ εληφο ηνπ 2004 ά ηνπ πξψηνπ εμϊκελνπ ηνπ Χο βαζηθνέ ιφγνη ησλ θαζπζηεξάζεσλ Ϋρνπλ αλαδεηρζεέ (ζην ζπλϋδξην ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ θαη Ϊιιεο ζρεηηθϋο ζπλαληάζεηο θνξϋσλ ηεο ΣΑ) ε έιιεηςε ηόζν ηεο απαηηνύκελεο γλώζεο ησλ ηερλνινγηώλ, όζν θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ από ηνπο δήκνπο θαη εηδηθά ηνπο κηθξνύο πεξηθεξεηαθνύο δήκνπο. ζρεηηθϊ κε ηα Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθϊ κε θνξεέο ιεηηνπξγέαο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θαη εηδηθϊ ην ΤΕΔΤΞΗ, ηα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα δεέρλνπλ αμηνζεκεέσηεο θαζπζηεξάζεηο, φπσο: o 66,5% ησλ θνξϋσλ (1080 δάκνη θαη ΚΔΠ) Ϋρνπλ κεδεληθά θέλεζε, παξφηη Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε εγθαηϊζηαζε θαη ε δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εμνπιηζκνχ ζε επέπεδν θνξϋα. o 22% παξνπζηϊδεη ζεκαληηθά θέλεζε - ρξεζηκνπνηεέηαη απφ Ϋλα κϋξνο ησλ ζϋζεσλ εξγαζέεο θαη κφλν ζε o 6.5% ησλ θνξϋσλ Ϋρεη γέλεη πιάξεο κεηϊπησζε ηνπ δηθηχνπ, ελψ ζε o 6% ησλ θνξϋσλ δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε εγθαηϊζηαζε γηα δηϊθνξνπο ιφγνπο o ε ζπκπεξηθνξϊ ησλ θνξϋσλ δηαθνξνπνηεέηαη αλϊινγα κε ην κϋγεζνο ηνπο, π.ρ. 50% ησλ θνξϋσλ κεζαένπ κεγϋζνπο Ϋρνπλ κεδεληθά θέλεζε ελψ ην αληέζηνηρν πνζνζηφ ησλ κηθξψλ θνξϋσλ εέλαη 70%. ρεηηθϊ κε ηελ εθπαέδεπζε θαηϊξηηζε ελειέθσλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ, πνπ πινπνηεέηαη απφ ην Η.Γ.Δ.Κ.Δ., ηα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα δεέρλνπλ φηη πϊλσ απφ πνιέηεο ζα ζπκκεηϊζρνπλ κϋρξη ην 2008, ζπγθεθξηκϋλα: o πεξέπνπ πνιέηεο ζε φιε ηελ ρψξα Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη ηα πξνγξϊκκαηα ησλ ΚΫληξσλ Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ κϋρξη ζάκεξα (επηϋκβξηνο 2006)ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ o εθηηκϊηαη φηη πνιέηεο ζα εθπαηδεπηνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ απφ ην πξφγξακκα ΖΡΧΝ o ηϋινο, νη ηνπηθνέ ζχκβνπινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκϊησλ επηζεκαέλνπλ όηη ε ζπλεξγαζία ησλ δήκσλ είλαη αλεπαξθήο θαη αληηκεησπέδνπλ πνιιϊ πξνβιάκαηα ζηελ ζπγθϋληξσζε εθπαηδεπνκϋλσλ δεδνκϋλνπ φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκϊησλ πξνβιϋπεη ηελ ηνπηθά νξγϊλσζε ηκεκϊησλ (ζε επέπεδν δάκνπ) 4

5 Ζ απνηέκεζε ηεο πνξεέαο ηεο πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε κϋρξη ζάκεξα αλαδεηθλχεη φηη κϋξνο ησλ επηκϋξνπο ζηφρσλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ Ϋσο ην 2008 εέλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν πινπνέεζεο. Οη ζηφρνη αλαιπηηθά, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ελέξγεηεο κέρξη ζήκεξα είλαη νη εμήο: ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά πιαηζένπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκϊησλ ησλ δάκσλ (πινπνέεζε θεληξηθϊ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ) ΑλΪπηπμε ππνδνκψλ γηα ηελ ζπληάξεζε ςεθηαθψλ ππνβϊζξσλ θεληξηθϊ απφ ΚΔΓΚΔ (αλϊγιπθν ρψξαο, φξηα δάκσλ θνηλνηάησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκϊησλ, πιεζπζκφο δάκσλ θνηλνηάησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκϊησλ, δηϊθνξα δεκνγξαθηθϊ (λνηθνθπξηϊ, επηρεηξάζεηο, θιπ.), νδηθφ δέθηπν, ηειεπηθνηλσληαθϋο ππνδνκϋο, επξπδσληθϊ δέθηπα, θιπ ΑλΪπηπμε πιαηθφξκαο θεληξηθϊ γηα ηελ δηαρεέξηζε ςεθηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα: Γηαρεέξηζε δεκνηηθνχ Ζιεθηξνθσηηζκνχ, Ύδξεπζεο, απνρϋηεπζεο, Ϊξδεπζεο, δεκνηηθνχ, αγξνηηθνχ, δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ζπιινγάο απνξξηκκϊησλ, ΠεξηβΪιινληνο - πϊξθα, παξηϋξηα, ρψξνη ζηϊζκεπζεο ΔιΪρηζην επέπεδν ππεξεζηψλ γηα ηελ Σνπηθά νηθνλνκηθά αλϊπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνο ηνλ πνιέηε θαη ηηο επηρεηξάζεηο λα εέλαη πξνζβϊζη κεο ζην Γηαδέθηπν, απφ φιεο ηεο ΣΔΓΚ ά πκπνιηηεέεο γηα ηελ θνηλσλέα ηεο πιεξνθνξέαο ηειϋρσζε θϊζε δάκνπ θαη θνηλφηεηαο κε ηνπιϊρηζηνλ δχν ζηειϋρε κε θαηϊξηηζε ζηηο ΣΠΔ ά εθπαέδεπζε ζηειερψλ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζην ζρεδηαζκφ Ϋξγσλ κε ηελ ρξάζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ ζπλερά πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο κε Ϊμνλα ηηο λϋεο ηερλνινγέεο. Υξεζηκνπνέεζε ηεο ππνδνκάο ηειεθπαέδεπζεο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα ηελ θαηϊξηηζε ζηηο ΣΠΔ ησλ ζηειερψλ ησλ ΣΔΓΚ, ησλ δάκσλ θαη ησλ θνηλνηάησλ Γεκηνπξγέα πιαηζένπ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ θνξϋσλ ηνπ δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ ηνκϋα, ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, εέηε ζε επέπεδν ΣΔΓΚ εέηε κε ηελ δεκηνπξγέα πιαηζένπ νξγϊλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο πκπνιηηεηψλ γηα ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε Ϋξγσλ ηεο θνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο. Γηεπθφιπλζε ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγέα ζηειερψλ πνπ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε Ϋξγα ηεο ΚηΠ («Οη πξσηαγσληζηϋο ηεο Πιεξνθνξηθάο ζε θϊζε δάκν). ΒΪζεη ησλ παξαπϊλσ νη πξνηϊζεηο γηα παξαπϋξα πξσηνβνπιέεο θαη δξϊζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ ζπλνςέδνληαη ζηα θϊησζη: 1. Πξνώζεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί από πξνεγνύκελεο ζρεηηθέο κειέηεο θαη δελ έρνπλ αληηκεησπηζζεί κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ επίηεπμε έσο 2008 ησλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ΚηΠ, πνπ πεξηιακβάλνπλ: o ΠεξηθεξεηαθΪ γεσγξαθηθϊ ζπζηάκαηα o ΚαηΪξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο o ΚαηΪξηηζε ζε βαζηθϋο δεμηφηεηεο ρξάζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηνπο πνιέηεο o Μέλη ΤΕΔΤΞΗ ηεο πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο o Πξνεηνηκαζέα λϋσλ Ϋξγσλ πξνο Ϋληαμε θαη ππνζηάξημε ηεο πινπνέεζεο θαη ιεηηνπξγέαο εληαγκϋλσλ ΤΕΔΤΞΗ, ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΑ 5

6 o Οη δξϊζεηο παξνπζέαζεο θαη δηϊρπζεο ζηξαηεγηθάο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο, θαζψο θαη εµνζηφηεηαο, πξνβνιάο θαη επαηζζεηνπνέεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξάζεσλ ζε εζληθφ επέπεδν 2. Γεκηνπξγία αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκώλ ππνζηήξημεο βάζεη ησλ αλαγθώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ παξνύζα κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο: ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, φπσο: o δηαδπθηηαθϋο πχιεο γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε θαη γηα πνιηηηζκφ/ ηνπξηζκφ o GIS o επξπδσληθφηεηα (νπηηθνέ δαθηχιηνη)θαη o αζχξκαηα δέθηπα ηνπηθάο πξφζβαζεο ησλ νξηδφληησλ Ϋξγσλ, πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξεέο (ππνπξγεέα, ΚηΠ ΑΔ, ΗΓΔΚΔ, θιπ) κε θνξεέο ιεηηνπξγέαο θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, φπσο: o ΤΕΔΤΞΗ o Ζιεθηξνληθφ ιεμηαξρεέν o Δθπαέδεπζε θαηϊξηηζε πνιηηψλ ζε ζϋκαηα ρξάζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ ηελ αλαδηνξγϊλσζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δάκσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε ηελ νκαιά Ϋληαμε ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβϊιινλ ησλ δάκσλ ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ θαη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ειεθηξνληθάο δηαθπβϋξλεζεο ζηνλ πνιέηε 3. Πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ έξγσλ δξάζεσλ γηα ηελ 4 ε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Ωρ άμεζερ ππωηοβοςλίερ ΚΔΓΚΔ για ηην ενίζσςζη ςποζηήπιξη ηων έπγων ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ πος έσοςν ενηασθεί ζηο Γ ΚΠ, πποηείνονηαι: 1. Γεκηνπξγέα - ελεξγνπνέεζε ππνζηάξημε ΟκΪδσλ εξγαζέαο - ζπλεξγαζέαο δάκσλ 2. χληαμε θαη δηϊρπζε νδεγψλ ππνζηάξημεο (toolkits) 3. Λεηηνπξγέα κεραληζκνχ ππνζηάξημεο & ζπληνληζκνχ πινπνέεζεο Ϋξγσλ δξϊζεσλ (help desk) 4. Τινπνέεζε πηινηηθψλ Ϋξγσλ 6

7 1 Ειζαγυγή - Μεθοδολογία Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνξϊ ζηελ ραξηνγξϊθεζε ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ΣΠΔ θαη ησλ βαζηθψλ πξνβιεκϊησλ πινπνέεζεο θαη αμηνπνέεζεο πνπ πθέζηαληαη ζηελ ΠξσηνβΪζκηα Σνπηθά Απηνδηνέθεζε, κέρξη ηέινο ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2006, κε ζηφρν ηελ αλϊδεημε πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε θαη ηελ βϋιηηζηε αμηνπνέεζά ησλ πξνο φθεινο ηνπ πνιέηε θαη ησλ επηρεηξάζεσλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνινπζάζεθε ε παξαθϊησ κεζνδνινγέα: 1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελε θαηϊζηαζεο απφ δεπηεξνγελεέο πεγϋο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ. Οη βαζηθϋο πεγϋο πιεξνθνξέεο πνπ εμεηϊζζεθαλ εέλαη: ηνηρεέα Πξνφδνπ Τινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο - Γ ΚΠ ηνηρεέα Πξνφδνπ ηνπ Ϋξγνπ ΤΕΔΤΞΗ απφ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέα Α.Δ ηνηρεέα Πξνφδνπ Τινπνέεζεο ησλ ΠΔΠ γηα Ϋξγα Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Ζ απνηχπσζε πεξηιακβϊλεη: o ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο - Γ ΚΠ αλϊινγα κε ην κϋγεζνο θαη ηελ εκβϋιεηα ησλ Ϋξγσλ: o ΜεγΪισλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρνπλ ζπλϋξγηα ά ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηα Ϋξγα αλϊπηπμεο ηεο ΚηΠ ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (θπξέσο κε πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ επξψ) o ΜεγΪισλ Ϋξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,5 εθ επξψ) o Μεζαέσλ Ϋξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,1 θαη < 0,5 εθ επξψ) o Μηθξψλ Ϋξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ < 0,1 εθ επξψ) o Έξγα πνπ εληϊρζεθαλ ζην πιαέζην ησλ πξνζθιάζεσλ 142, 147 θαη 148 θαη αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθάο δηαθπβϋξλεζεο θαη Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε o Δπεμεξγαζέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ Ϋξγνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα δάκνπο θαη ηα ΚΔΠ: o Πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ΤΕΔΤΞΗ ζε εζληθφ επέπεδν θαη αλϊ Νεζέδα, αλϊ πεξηθϋξεηα, αλϊ κϋγεζνο θνξϋα πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο o ΜειΫηε πεξέπησζεο ελφο Καπνδηζηξηαθνχ δάκνπ (7,500 πιεζπζκφ) γηα ηελ αλϊδεημε δπζθνιηψλ πινπνέεζεο θαη αμηνπνέεζεο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ o Δπεμεξγαζέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρεέσλ Τινπνέεζεο ησλ ΠΔΠ - Γ ΚΠ ζε εζληθφ επέπεδν θαη αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο 2. Δπηζθφπηζε ησλ πξνγξακκαησλ εθπαέδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ 3. πκπεξϊζκαηα - ΔπηζεκΪλζεηο 4. Απνηέκεζε ηεο πνξεέαο ηεο πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ ΚηΠ κϋρξη ζάκεξα 5. ΠξνηΪζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ. 7

8 2 Υαπηογπάθηζη Ππυηοβάθμιαρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ζηη Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελεο θαηϊζηαζεο Ϋρεη σο ζηφρν ηελ εθηέκεζε ηνπ εχξνπο θαη κεγϋζνπο ησλ πθηζηακϋλσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ηελ ζπκκεηνρά ηεο ζην ΔΠ ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο κϋρξη ζάκεξα. ΚαηΪ ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελεο θαηϊζηαζεο εμεηϊδνληαη αθελφο Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξεέο θαη Ϋρνπλ Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επέδξαζε ζηελ αλϊπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε θαη αθεηϋξνπ Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε. Ο ζηφρνο ζηελ πξψηε πεξέπησζε εέλαη λα αλαδεηεζνχλ δηαδηθαζέεο ελεκϋξσζεο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα απνηειϋζκαηα ησλ Ϋξγσλ απηψλ, ψζηε λα ηα αμηνπνηάζεη ά λα πξνσζάζεη ηελ αμηνπνέεζε ηνπο ζηηο ηνπηθϋο θνηλσλέεο. ηελ δεχηεξε πεξέπησζε, ν ζηφρνο εέλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαη δηαδηθαζέεο.ππνζηάξημεο ησλ θνξϋσλ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, ψζηε λα πινπνηάζνπλ θαη λα ζϋζνπλ ζε παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα ηα Ϋξγα πνπ ηνπο Ϋρνπλ εγθξηζεέ απφ ην ΔΠ «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο» θαη ηα ΠΔΠ αληέζηνηρα. 2.1 ηοιτεία Τλοποίηζης ΔΠ «Κοινωνία ηης Πληροθορίας» ζηην πρωηοβάθμια ηοπική ασηοδιοίκηζη (Γ ΚΠ) Μεγάλα έπγα (πποϋπολογιζμό > 2 εκ Εςπώ) - άμεζη ή έμμεζη επίδπαζη ζηην ΣΑ ΜεγΪια Ϋξγα ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο (πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ Δπξψ) κε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επέδξαζε ζηελ αλϊπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε πινπνηνχληαη απφ ηνπο παξαθϊησ ηειηθνχο δηθαηνχρνπο: ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ (ΤΠΔΓΑ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΔΗΓ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΓΥΡ/ΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΚΣ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΔΦΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ/ΓΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ/ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Κ.Π. 8

9 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ςεθηαθϊ ππφβαζξα γηα ηελ δηαρεέξηζε γεσγξαθηθάο πιεξνθνξέαο θ.ι.π.., ηελ βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηα δηνέθεζεο θαη ηεο απηνδηνέθεζεο ΟΠ πεξηθεξεηψλ, λνκαξρηψλ, νινθιεξσκϋλν ςεθηαθφ ιεμηαξρεέν, εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε, θ.ι.π., ηελ εθπαέδεπζε ζε φιν ηα θϊζκα απφ πξσηνβϊζκηα Ϋσο εθπαέδεπζε ελειέθσλ εξγαζηάξηα πιεξνθνξηθάο ζηα ζρνιεέα, εθπαέδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκϊδσλ ζηελ ρξάζε ΣΠΔ, θιπ., ηνλ πνιηηηζκφ αλϊπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκϋλνπ, ην πεξηβϊιινλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 915 εθ. Δπξψ, κε ζπκβϊζεηο χςνπο 350 εθ. Δπξψ θαη δαπϊλεο 225 εθ. Δπξψ αληέζηνηρα (www.infosoc.gr 18/5/2006). Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. Σν ζχλνιν ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ζην ΔΠ «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο» κε θνξεέο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε, αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος έπγος ΤΖΕΤΞΘ ΒΪζεη ησλ ζηνηρεέσλ απφ ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Α.Δ. ε ζεκεξηλά θαηϊζηαζε (25/5/2006) ησλ θνξϋσλ ηεο πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο (δάκνη & ΚΔΠ) απεηθνλέδεηαη ζηνπο παξαθϊησ πέλαθεο: Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ ζε εζληθό επίπεδν ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΙ (δήμοι & ΚΔΠ) ΓΔΝ ΓΟΤΛΔΤΔΙ 65 6,02% ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ,48% ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ,67% ΚΙΝΗΗ ΜΔΥΡΙ 40Mbit 62 5,74% κενό 1 0,09% ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΈΩΝ 1080 ΓΔΝ ΓΟΤΛΔΤΔΙ: δεν έτει ολοκληρωθεί η εγκαηάζηαζη για διάθοροσς λόγοσς ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ: έτει ολοκληρωθεί η εγκαηάζηαζη επιηστώς με δοκιμές καλής λειηοσργίας αλλά δεν τρηζιμοποιείηαι ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ: τρηζιμοποιείηαι από ένα μέρος ηων θέζεων εργαζίες ΚΙΝΗΗ ΜΔΥΡΙ 40Mbit: πλήρης μεηάπηωζη δικηύοσ Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ αλά κέγεζνο θνξέα πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΝ ΔΟΤΛΕΤΕΘ ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΚΘΝΗΗ ΜΕΥΡΘ 40Mbit κενό 1 ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ αλά Νεζίδα 9

10 ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΝΗΘΔΑ 2 ΝΗΘΔΑ 3 ΝΗΘΔΑ 4 ΝΗΘΔΑ 5 ΝΗΘΔΑ 6 ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΕΝ ΔΟΤΛΕΤΕΘ ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΚΘΝΗΗ ΜΕΥΡΘ 40Mbit κενό ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ % ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΝΗΘΔΑ 2 ΝΗΘΔΑ 3 ΝΗΘΔΑ 4 ΝΗΘΔΑ 5 ΝΗΘΔΑ 6 ΔΕΝ ΔΟΤΛΕΤΕΘ 3,97% 0,00% 2,56% 6,68% 7,89% 6,02% ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ 77,48% 60,00% 65,38% 67,26% 61,99% 66,48% ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ 15,89% 38,33% 8,97% 23,39% 21,93% 21,67% ΚΘΝΗΗ ΜΕΥΡΘ 40Mbit 2,65% 1,67% 23,08% 2,67% 7,89% 5,74% κενό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,09% % ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 0, , , , , ,00% ΝΗΘΔΑ 2 - ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΘΔΑ 3 - ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΝΗΘΔΑ 4 - ΚΡΗΣΗ ΝΗΘΔΑ 5 - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ, ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΘΔΑΛΙΑ, ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΗΘΔΑ 6 - ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΗΠΔΙΡΟΤ, ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 10

11 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΦΟΡΔΑΣΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΘΔΑΛΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΚΡΗΣΗ ΝΟΣΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝ ΣΔΡΔΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΝΗΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΓΙΚΣΤΟ &ΘΡΑΚΗ ΙΑ Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ αλά πεξηθέξεηα ΔΕΝΔΟΤΛΕΤΕΘ ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΚΘΝΗΗΜΕΥΡΘ 40Mbit ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΠΑΡΞΖ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ ΤΠΑΡΞΖ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ - ΤΜΦΧΝΑ ΓΖΜΟΗ ΜΔ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΠΑΝΣΖΖ % ΓΖΜΧΝ ΚΔΠ % ΚΔΠ 12 1,35% 7 4,00% ΝΑΗ ,07% ,14% ΌΥΗ ,58% 19 10,86% ΤΝΟΛΟ

12 2.1.3 Ενηαγμένα έπγα ζηο ΕΠ «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» με ηελικούρ δικαιούσοςρ θοπείρ ηηρ ππυηοβάθμιαρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ, Σν ζχλνιν ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ζην ΔΠ «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο» κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξεέο ηεο πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο ύλνια Μεγάια έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό > 0,5 εθ επξώ) Σα κεγϊια Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,5 εθ επξψ) εέλαη 62 θαη αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ), δηαδηθηηαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε θαη πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκϊησλ κεηαθνξψλ γηα δηεχζπλζε θαζαξηφηεηαο ηνπ Γ. Αζελαέσλ θαη ηηο αζηηθϋο ζπγθνηλσλέεο ηνπ Γ. ΣξηθΪισλ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 66 εθ. Δπξψ, κε 3,5 εθ. Δπξψ ζπκβϊζεηο θαη 0,7 εθ. Δπξψ δαπϊλεο αληέζηνηρα. Σα κεγϊια Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ

13 ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ύλνια (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Μεζαία έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό > 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξώ) Σα Μεζαέα Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξψ) εέλαη 171 θαη αθνξνχλ ζηελ ςεθηνπνέεζε πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκϋλνπ θαη ηελ αλϊπηπμε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ πξνβνιάο πνιηηηζκνχ, ηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε, ηελ αλϊπηπμε ππνδνκψλ Κεηξνπνιηηηθώλ Γηθηύσλ Νπηηθώλ Ηλώλ ζε ζρεηηθά κηθξέο πόιεηο, Ξξνώζεζε ηεο επξπδσληθόηεηαο θαη Αλάπηπμε Δπξπδσληθώλ Γηθηύσλ Αζύξκαηεο ηνπηθήο πξόζβαζεο. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 41,7 εθ. Δπξψ, κε 1,8 εθ. Δπξψ ζπκβϊζεηο θαη 0,2 εθ. Δπξψ δαπϊλεο αληέζηνηρα. Σα κεζαέα Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ χλνια (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. 13

14 Μηθξά έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό < 0,1 εθ επξώ) Σα ΜηθξΪ Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ < 0,1 εθ επξψ) εέλαη 469 θαη αθνξνχλ ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθνύ πιηθνύ θαη ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, ηελ πινπνέεζε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΚΫληξσλ ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ, πξνώζεζεο επξπδσληθόηεηαο θαη αλάπηπμε επξπδσληθώλ δηθηύσλ αζύξκαηεο ηνπηθήο πξόζβαζεο ζε κηθξνύο δήκνπο. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 23,4 εθ. Δπξψ, κε 8,7 εθ. Δπξψ ζπκβϊζεηο θαη 5,4 εθ. Δπξψ δαπϊλεο πνπ αληηζηνηρνχλ θπξέσο ζηελ πινπνέεζε ησλ ΚΫληξσλ ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ. Σα κηθξϊ Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Δξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ χλνια (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Έξγα πνπ εληάρζεθαλ από πξόζθαηεο πξνζθιήζεηο (142, 147, 148) ην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 142 εληϊρζεθαλ 32 Ϋξγα κε θπξέσο Ϋκκεζε επέδξαζε ζηελ αλϊπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ηα νπνέα πινπνηνχληαη θπξέσο απφ ππεξεζέεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθάζεσλ θαη ησλ γεληθψλ γξακκαηεηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ. Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε εθαξκνγψλ ζπζηεκϊησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πεξηβϊιινλ, ην νδηθφ δέθηπν, ηηο κεηαθνξϋο, ηελ δηαρεέξηζε θξέζεσλ (ππξθαγηϋο), θαζψο επέζεο θαη δέθηπα ηειεκαηηθάο γηα ηνλ Ϋιεγρν πνηφηεηαο πδϊηηλσλ πφξσλ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 25,3 εθ. Δπξψ. ην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 147 εληϊρζεθαλ 25 Ϋξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δάκνπο, ΣΔΓΚ θαη ηελ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΑΜΦΗΚΣΗΟΝΗΑ «ΑΠΟΛΛΧΝΗΟ ΠΟΔΗΓΧΝ», πνπ εθπξνζσπεέ ηα κηθξϊ λεζηϊ. Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα κηθξϊ λεζηϊ θαη κηθξνχο δάκνπο, γεσγξαθηθϊ ζπζηάκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλϊδεημε πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 9,6 εθ. Δπξψ. 14

15 ΣΫινο, ζην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 148 Ϋρνπλ εληαρζεέ (κϋρξη 30/6/2006) 65 Ϋξγα ζην κϋηξν 2.2 θαη 17 Ϋξγα ζην ΜΫηξν 2.4 κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο κεγϊινπο ζρεηηθϊ δάκνπο (πιεζπζκφ >20,000 θαηνέθνπο). Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε θαη εθαξκνγψλ ζπζηεκϊησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην κϋηξν 2.2 θαη 2.4 αληέζηνηρα. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 17 εθ. Δπξψ θαη 3.3 εθ. Δπξψ ζην κϋηξν 2.2 θαη 2.4 αληέζηνηρα. Πξφζζεηα, ζηελ θϊζε ζπληνληζκνχ βξέζθνληαη 7 Ϋξγα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 2.2 εθ. Δπξψ θαη 20 Ϋξγα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 5,9 εθ. Δπξψ ζην κϋηξν 2.2 θαη 2.4 αληέζηνηρα. ΣΫινο, ζην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 148 Ϋρνπλ εληαρζεέ 456 Ϋξγα δάκσλ < 20,000 θαηνέθσλ κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Α.Δ. ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30 εθ. Δπξψ πεξέπνπ. Σα Ϋξγα απηϊ εζηηϊδνληαη ζηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πφιε ηνπο (νδεγφο πφιεο φπσο αζιεηηθϊ θαη πνιηηηζηηθϊ γεγνλφηα, ζεκεέα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθϋξνληνο), on line ππεξεζηψλ φπσο ελδεηθηηθϊ παξνρά πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγένπ ιεμηαξρεένπ, Ϋθδνζε αδεηψλ δηαρεέξηζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πιεξσκϋο ηειψλ θαη δεκνηηθψλ θφξσλ on line θιπ. Αλαιπηηθά, ηα εληαγκέλα έξγα ησλ πξνζθιήζεσλ 142, 147 θαη 148 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. 2.2 Έργα ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ενηαγμένα ζηα ΠΔΠ Καηεγνξία ελέξγεηαο ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ - ΡΝΟΗΠΚΝ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. 15

16 2.3 Μελέηες περίπηωζης «Τλοποίηζη ΤΖΕΤΞΘ ζε μικπό πεπιθεπειακό δήμο» Γήκνο Παξειίσλ Ν. Κέξθπξαο Υαξαθηεξηζηηθά Γήκνπ: Πιεζπζκφο: 7200 Έθηαζε ηκ αξηζκφ δεκνηηθψλ δηακεξηζκϊησλ 10 ηδηαέηεξα γεσγξαθηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ: λεζησηηθφο (αγξνηηθφο) θχξηα νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα: ηνπξηζκφο Δκπιεθόκελνη ζηελ πινπνίεζε (αηξεηνί / ππάιιεινη) Άηνκα ξφινη: 3 Ϊηνκα, ν δάκαξρνο θαηεπζχλζεηο θαη δχν ππϊιιεινη, Ϋλαο νηθνλνκνιφγνο σο επηρεηξεζηαθφο ππεχζπλνο θαη Ϋλαο πνιηηηθφο κεραληθφο σο ηερληθφο ππεχζπλνο Δθπαέδεπζε: ν δάκαξρνο εέλαη απιφο ρξάζηεο Ζ/Τ, ν νηθνλνκνιφγνο Ϋρεη παξαθνινπζάζεη ζπλνιηθϊ 100 ψξεο πεξέπνπ εθπαέδεπζε (3 ζεκηλϊξηα ζηελ 5εηέα θαη παξϊιιεια Ϋρεη παξαθνινχζεζεο κϊζεκα «ηξαπεδηθάο Πιεξνθνξηθάο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν). Ο πνιηηηθφο κεραληθφο Ϋρεη παξαθνινπζάζεη ζπλνιηθϊ 50 ψξεο ζεκηλϊξηα. Γελ εέραλ δπζθνιέεο ζηελ θαηαλφεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ Αλακελόκελα νθέιε ππεξεζίεο ΤΕΔΤΞΗ 2004: ΑξρηθΪ θαηαλφεζε θαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη δσξεϊλ πξφζβαζε ζην internet, εζσηεξηθά (ΓΓ) ηειεθσλέα θαη ηειε-ζπλδηϊζθεςε 2006: εκεξηλά θαηαλφεζε - θαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη δσξεϊλ πξφζβαζε ζην ηληεξλεη θαη εζσηεξηθά (ΓΓ) ηειεθσλέα θαη ρακειφηεξεο ηηκϋο γηα εμσηεξηθά ηειεθσλέα, ηειεθπαέδεπζε (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε), ην νπνέν ην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά ππεξεζέα γηα ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δάκσλ, εηδηθϊ ησλ κηθξψλ ζε δηϊθνξεο ζεκαηηθϋο ελφηεηεο, Φηινμελέα ζειέδσλ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (WebHosting), Σειεξγαζέα dial-up ζχλδεζε ζην ΤΕΔΤΞΗ, Τπνδνκά δεκφζηνπ θιεηδηνχ -Φεθηαθά ππνγξαθά Σα θύξηα νθέιε είλαη: γηα αηξεηνχο εέλαη νηθνλνκέα γηα πξνζσπηθφ ε ηαρχηεηα επηθνηλσλέαο θαη πξφζβαζεο ζην ηληεξλεη Αζαθή ζεκεία ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ην πιαίζην παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ΑζθΪιεηα δεκϋλσλ ΓηαζθΪιηζε απφξξεηνπ ηνπ πεξηερνκϋλνπ θαη ηεο θέλεζεο ησλ ηε πεξέπησζε πνπ ππϊξρνπλ πξνβιάκαηα ζηε ζπλερά ιεηηνπξγέα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ επηξηϊδεηαη ε ζρϋζε κε ηνλ δεκφηε. Πνένο Ϋρεη ηελ ππεπζπλφηεηα απϋλαληη ζηνλ δεκφηε θαη πσο νξέδεηαη. 16

17 Πνιππινθφηεηα ζηελ απνθαηϊζηαζε πξνβιεκϊησλ δεδνκϋλνπ φηη δελ εέλαη ζαθά ηα φξηα επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ θαη ησλ Ϊιισλ αλαδφρσλ ηνπ δάκνπ ζε ζϋκαηα πιεξνθνξηθάο. Σηκνιφγεζε γηα εθηφο ΤΕΔΤΞΗ ηειεθσλέα γηα ηελ επηινγά αμηνπνέεζεο ηεο ππεξεζέαο ά επηινγά Ϊιινπ παξφρνπ Πσο ν επηρεηξεζηαθόο ππεύζπλνο ζα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή θνπιηνύξαο ησλ ππαιιήισλ ζηελ αμηνπνίεζεο ηελ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ θαη ηνπ ηξόπνπ θαζεκεξηλήο εξγαζίαο γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ θνξέα.. Γπλαηφηεηεο εμσηεξηθψλ θιάζεσλ πφζεο παξϊιιειεο θιάζεηο Παξνρά ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο πθηζηϊκελσλ ηειεθσληθψλ θϋληξσλ ξφινη αξκνδηφηεηεο αλαδφρνπ..πνέεο ππεξεζέεο παξϋρνληαη δσξεϊλ θαη γηα πνέεο πιεξψλεη ν θνξϋαο Πξφζβαζε ζηνλ ηειεθσληθφ θαηϊινγν Αξηζκνδφηεζε ηειεθψλσλ θαη ινγαξηαζκνέ Γηαδηθαζέα θαη θφζηνο dial-up ζχλδεζεο ζην ΤΕΔΤΞΗ Πξνηάζεηο γηα δηεπθόιπλζε ηεο πινπνίεζεο θαη παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο: Δθπαέδεπζε ηερληθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ππεπζχλσλ βϊζεη ησλ αλαγθψλ ηνπο (επέπεδν γλψζεο ΣΠΔ) ζε ζχληνκα νιηγφσξα ζεκηλϊξηα νη 40 ψξεο ζπλερνχο εθπαέδεπζεο θξέλεηαη κε απνηειεζκαηηθά. χληαμε νινθιεξσκϋλσλ νδεγψλ εθαξκνγάο αμηνπνέεζεο θϊζε ππεξεζέαο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ηα κε επηκϋξνπο νδεγέεο γηα δηϊθνξα ζϋκαηα δεκηνπξγνχλ αζϊθεηεο. Δθπαέδεπζε επηρεηξεζηαθψλ ππεπζχλσλ ζε δηαδηθαζέεο πξνψζεζεο ηεο αμηνπνέεζεο ηελ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ζηε θαζεκεξηλά εξγαζέα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θνξϋα.. Αμηνπνέεζε ηειεθπαέδεπζεο γηα επηκϋξνπο ζϋκαηα ρξάζεο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ Σν Helpdesk, παξφηη Ϊξγεζε λα ιεηηνπξγάζεη, ζπκβϊιεη ζηελ επέιπζε θϊπνησλ ζεκϊησλ αιιϊ θξέλνπλ αλαγθαέν ηελ χπαξμε ππεχζπλσλ κε νλνκαηεπψλπκα - ηφζν εθ κϋξνπο ηνπ αλϊδνρνπ φζν θαη απφ ηελ ΚηΠ ΑΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζεκϊησλ ηνπ θϊζε δάκνπ 3 Εκπαίδεςζη πολιηών ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν ζηιρ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινυνιών 3.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ζηην ΑΠΟΚΣΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ζηις ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ (ΉΡΩΝ) Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ΖΡΧΝ - «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ απόθηεζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο» εληϊζζεηαη, ζην πιαέζην ηεο δηα βένπ κϊζεζεο. Έρεη ζρεδηαζηεέ θαη επνπηϋπεηαη απφ ηελ Γεληθά Γξακκαηεέα Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) ηνπ ΤπΔΠΘ θαη πινπνηεέηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) 17

18 ηόρνο Ζ παξνχζα ΠξΪμε απνηειεέ ηελ πξψηε πξνζπϊζεηα εθπαέδεπζεο, ζε επξεέα θιέκαθα, πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηάησλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Ϋρεη δηϊξθεηα 50 ψξεο. Σα ηκάκαηα κϊζεζεο ζα ιεηηνπξγάζνπλ ζηα εξγαζηάξηα πιεξνθνξηθάο ησλ ζρνιηθψλ κνλϊδσλ δεπηεξνβϊζκηαο θαη πξσηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο. Οκάδα ηόρνο (επσθεινχκελνη) Μεηξάζηκνο ζηφρνο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ΠξΪμεο εέλαη ε εθπαέδεπζε πνιηηώλ, πνπ πξνϋξρνληαη απφ θνηλσληθϊ επαέζζεηεο ά/θαη απνθιεηζκϋλεο νκϊδεο αιιϊ θαη απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (αγξφηεο, επαγγεικαηέεο, επηρεηξεκαηέεο, λνηθνθπξϋο, θ.α.) εξγαδνκϋλσλ θαη αλϋξγσλ κε αλϊγθε γλψζεο ΝΫσλ Σερλνινγηψλ. Υξεκαηνδόηεζε Σν πξφγξακκα ΖΡΧΝ Ϋρεη πξνυπνινγηζκφ ,70, θαη εληϊζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ, ΜΫηξν 2.5. «Γηα Βένπ Δθπαέδεπζε», ΔλΫξγεηα 2.5.1: «ΔλαιιαθηηθΫο κνξθϋο δηα Βένπ Δθπαέδεπζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη θαηϊ 75% απφ ην Δ.Κ.Σ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν) θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο. Δπηπξόζζεηα ζηνηρεία Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΖΡΧΝΑ ζηνρεχεη θπξέσο ζηελ εηζαγσγά ησλ εθπαηδεπνκϋλσλ ζηηο βαζηθϋο αξρϋο ιεηηνπξγέαο θαη ρξάζεο ηνπ ππνινγηζηά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηε ρξάζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηάκαηνο Windows, ζηε ρξάζε θεηκελνγξϊθνπ (MS Word), ζηηο βαζηθϋο ιεηηνπξγέεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ( ), αλαδάηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδέθηπν, ππεξεζέεο πνπ πξνζθϋξνληαη απφ ην δηαδέθηπν γηα ηελ εμππεξϋηεζε ησλ πνιηηψλ (ππνβνιά θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, επηθνηλσλέα κε θπβεξλεηηθϊ φξγαλα, θιπ), ζηηο ειεθηξνληθϋο ζπλαιιαγϋο (αγνξϋο, θιπ), θαη Ϊιια ζϋκαηα. Γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ Φπζηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηεο ζπγθεθξηκϋλεο ΠξΪμεο πξνγξακκαηέδνληαη λα πινπνηεζνχλ ηκάκαηα κϊζεζεο θαη αλζξσπνψξεο εθπαέδεπζεο ά ψξεο εθπαέδεπζεο. Χο ηκάκα κϊζεζεο νξέδεηαη ε πινπνέεζε ηεο εθπαέδεπζεο κέαο νκϊδαο πνιηηψλ, απνηεινχκελεο απφ ηνπιϊρηζηνλ 12 εθπαηδεπφκελνπο, κε βϊζε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, απφ ΠηζηνπνηεκΫλνπο ΔθπαηδεπηΫο. Σα Σκάκαηα Δθπαέδεπζεο Πνιηηψλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο ζα ιεηηνπξγάζνπλ ζε δχν εθπαηδεπηηθϋο πεξηφδνπο 1 ε πεξένδνο: επηϋκβξηνο 2005 ΜΪξηηνο 2006 θαη 2 ε πεξένδνο: Απξέιηνο 2006 ΓεθΫκβξηνο Ζ δηϊξθεηα θϊζε ηκάκαηνο κϊζεζεο εέλαη 50 δηδαθηηθϋο ψξεο, θαηαλεκεκϋλεο ζε δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξϊ ηε ρξάζε ηνπ ππνινγηζηά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (35 δηδ. ψξεο) θαη ε δεχηεξε ηελ πξαθηηθά Ϊζθεζε ζε παξερφκελεο ππεξεζέεο (15 δηδ. ψξεο). Ζ εβδνκαδηαέα δηϊξθεηα ζα εέλαη 5 ψξεο ζπλνιηθϊ (δχν θνξϋο εβδνκαδηαέα κε 2 ½ ψξεο θϊζε θνξϊ θαη Ϋλα δηϊιεηκκα ησλ 20 ) γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα 10 εβδνκϊδσλ θαη ζε ψξεο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξένπ. Σκάκα κϊζεζεο ελεξγνπνηεέηαη φηαλ ππϊξρνπλ ηνπιϊρηζηνλ 12 δειψζεηο ζπκκεηνράο. Υψξνο δηεμαγσγάο ησλ ΣκεκΪησλ Δθπαέδεπζεο Πνιηηψλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο ζα εέλαη ηα εξγαζηάξηα Πιεξνθνξηθάο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλϊδσλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλϊδσλ ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΓεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. Ζ νξηζηηθά επηινγά ησλ Πξνζσξηλψλ ΚΫληξσλ Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ ζηελ Πιεξνθνξηθά (Π.Κ.Δ.Δ.Π.) ζα γλσζηνπνηεζεέ κϋζσ ηνπ θφκβνπ ηεο ΠξΪμεο. Θα ιεθζεέ κϋξηκλα ψζηε ε γεσγξαθηθά θαηαλνκά ησλ Πξνζσξηλψλ ΚΫληξσλ Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ ζηελ Πιεξνθνξηθά (Π.Κ.Δ.Δ.Π.) ζε θϊζε λνκφ θαιχπηεη φιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ λνκνχ. 18

19 Οη εθπαηδεπηϋο θαη βνεζνέ εθπαηδεπηϋο πνπ ζα αλαιϊβνπλ ηελ εθπαέδεπζε ησλ ελειέθσλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο, ζα επηιϋγνπλ απφ δχν θαηεγνξέεο: α) ηνπο θαζεγεηϋο πιεξνθνξηθάο Β/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο εθπαέδεπζεο β) ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο κε απνδεδεηγκϋλεο γλψζεηο ζηε δηδαζθαιέα ησλ λϋσλ ηερλνινγηψλ. Σν Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ δεκηνπξγεέηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., πξηλ ηελ Ϋλαξμε θϊζε πεξηφδνπ εθπαέδεπζεο. Δπέζεο ζην πιαέζην ηεο επηηπρνχο νξγϊλσζεο ηεο πξϊμεο πξνβιϋπεηαη ν Ϋιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηκεκϊησλ εθπαέδεπζεο απφ ηνλ Τπεχζπλν θαη ηνλ Βνεζφ Τπεχζπλν ησλ ΣκεκΪησλ ΜΪζεζεο. Τπεχζπλνο ησλ ΣκεκΪησλ ΜΪζεζεο κπνξεέ λα νξηζηεέ ν Γηεπζπληάο ηνπ ζρνιεένπ ά ν Τπνδηεπζπληάο ά ν Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο ηνπ ζρνιεένπ. Ο Τπεχζπλνο Σκάκαηνο ΜΪζεζεο Ϋρεη ηελ επζχλε νξγϊλσζεο θαη πινπνέεζεο ηνπ ηκάκαηνο ζηελ ζρνιηθά ηνπ κνλϊδα. Έρεη επέζεο ηελ αξκνδηφηεηα ελεκϋξσζεο ησλ πνιηηψλ ηεο νκϊδαο ζηφρνπ γηα ηα ηκάκαηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην ζρνιεέν. Ο Τπεχζπλνο Σκάκαηνο ΜΪζεζεο ζα ζπιιϋγεη αηηάζεηο εθπαηδεπνκϋλσλ θαη ζα ηηο απνζηϋιιεη ζηελ ΝνκαξρηαθΫο ΔπηηξνπΫο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Ν.ΔΠ.ΔΚ.Δ.) θαη ζα Ϋρεη ηελ επζχλε δηαρεέξηζεο ησλ ηκεκϊησλ. 3.2 Κένηρο Δκπαίδεσζης Δνηλίκων (www.ideke.edu.gr/kee2005 ) Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εέλαη ν εζληθφο επηηειηθφο θνξϋαο ν νπνένο ζπγθξνηεέ δνκϋο θαη ζρεδηϊδεη, ζπληνλέδεη θαη ππνζηεξέδεη πξνγξϊκκαηα θαη δξϊζεηο ζηνλ ηνκϋα ηεο δηϊ βένπ κϊζεζεο. ε εθαξκνγά απηάο ηεο ζηξαηεγηθάο ηδξχνληαη Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.). H ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. ππνζηεξέδεηαη θαη πξνσζεέηαη απφ ην Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), ην νπνέν εέλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαένπ ππαγφκελν ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σν Ϋξγν «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» εληϊζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.E.Κ.II ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ (ΜΫηξν 1.1, ΔλΫξγεηα 1.1.2) θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δ.Κ.Σ. θαη ην Δ.Σ.Π.Α. θαηϊ 75%. Σα Κ.Δ.Δ.ζπληζηνχλ κηα θαηλνηνκέα ζην πεδέν ηεο δηϊ βένπ κϊζεζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαέδεπζε. Απνηεινχλ ην ζπληνληζηηθφ θνξϋα ζε επέπεδν λνκνχ γηα ηελ αλϊπηπμε ησλ πξνγξακκϊησλ, ηε ζπλεξγαζέα κε ηνπηθνχο θνξεέο αιιϊ θαη ηε ζχλδεζά ηνπο κε ηνλ θεληξηθφ θνξϋα πινπνέεζεο. άκεξα ιεηηνπξγνχλ 56 Κ.Δ.Δ. Ϋλα ζε θϊζε λνκφ. Σα εθπαηδεπηηθϊ πξνγξϊκκαηα ησλ Κ.Δ.Δ. απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο ελάιηθεο ηεο ρψξαο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπο εέλαη ε απφθηεζε λϋσλ βαζηθψλ δεμηνηάησλ θαη ε αλαβϊζκηζε ησλ άδε ππαξρνπζψλ. ΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΚΔΔ o ε αλϊπηπμε ηεο ελεξγνχο ηδηφηεηαο ηνπ πνιέηε o ε δεκηνπξγέα ζεηηθάο ζηϊζεο σο πξνο ηε κϊζεζε o ε ελέζρπζε ησλ έζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ εθπαέδεπζε o ε απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα πξνζαξκνγά ζηηο γλσζηηθϋο απαηηάζεηο ελφο ζπλερψο 19

20 εμειηζζφκελνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ρψξνπ δξϊζεο ησλ ελειέθσλ πνιηηψλ o ε ζχλδεζε ά επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα ελειέθσλ πνπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν δελ νινθιάξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθά εθπαέδεπζε o ε ελέζρπζε ησλ δπλαηνηάησλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο, θαζψο θαη ηεο επαγγεικαηηθάο εμϋιημεο o ε ζπκκεηνρά ζηελ «θνηλσλέα ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξέαο» θαη ε πξφζβαζε ζηηο λϋεο εξγαζηαθϋο, νηθνλνκηθϋο, θνηλσληθϋο θαη πνιηηηζηηθϋο επθαηξέεο o ε βειηέσζε ηεο πξνζσπηθάο, νηθνγελεηαθάο, θνηλσληθάο θαη επαγγεικαηηθάο δσάο ησλ γπλαηθψλ o ε δεκηνπξγέα ελφο πεξηβϊιινληνο κϊζεζεο γηα γνλεέο θαη παηδηϊ o ε δεκηνπξγηθά αμηνπνέεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ o ε αλαβϊζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εθπαέδεπζεο, εξγαζέαο θαη θνηλσληθάο θαηϊζηαζεο ησλ ΣζηγγΪλσλ θαη Ϊιισλ επϊισησλ νκϊδσλ ηνπ πιεζπζκνχ o ε ππνζηάξημε ησλ θπιαθηζκϋλσλ κε ζηφρν ηελ νκαιά επαλϋληαμά ηνπο ζηελ θνηλσλέα. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΚΔΔ o ε θαηϊθηεζε δεμηνηάησλ γξαπηάο θαη πξνθνξηθάο επηθνηλσλέαο, αλαδάηεζεο πιεξνθνξέαο, δηεπθφιπλζεο ζπλαιιαγψλ θαη ππνινγηζκψλ, ελεξγεηηθάο ζπκκεηνράο (γξακκαηηζκφο αξηζκεηηζκφο) o ε εμνηθεέσζε θαη ρξάζε κε ηηο λϋεο ηερλνινγέεο ηεο πιεξνθνξέαο θαη ηεο επηθνηλσλέαο o ε αλϊπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηάησλ o ε παξνρά θαηϊιιεισλ γλψζεσλ ζηνπο γνλεέο ψζηε λα ππνζηεξέδνπλ ηε ζπκκεηνρά ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ καζεζηαθά δηαδηθαζέα. Ζ εθπαηδεπηηθά ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. πξαγκαηνπνηεέηαη ζε δχν πεξηφδνπο: o Α πεξένδνο απφ επηϋκβξην κϋρξη ΗαλνπΪξην o Β πεξένδνο απφ ΦεβξνπΪξην κϋρξη Ηνχλην (ΤπΪξρεη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο ηκεκϊησλ θαη θαηϊ ηε ζεξηλά πεξένδν) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. πξνσζεέηαη ε δηθηπαθή νξγάλσζή ηνπο, ε νπνέα ζα επηηξϋπεη ηελ αληαιιαγά εκπεηξηψλ, δηαδηθαζηψλ, κεζνδνινγηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ. Ζ ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. ππνζηεξέδεηαη απφ Ϋκπεηξα θαη εμεηδηθεπκϋλα ζηειϋρε. Ο Τπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο θαη ν ύκβνπινο Δθπαίδεπζεο ησλ Κ.Δ.Δ. νξγαλψλνπλ, ζπληνλέδνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηε ιεηηνπξγέα ησλ πξνγξακκϊησλ ζε θϊζε πεξηνρά, κε ηε βνάζεηα γξακκαηεηαθήο ζηήξημεο. ηα Κ.Δ.Δ. δηδϊζθνπλ εθπαηδεπηέο δηαθφξσλ εηδηθνηάησλ, νη νπνένη πξνεγνπκϋλσο Ϋρνπλ επηκνξθσζεέ σο πξνο ηε κεζνδνινγέα ηεο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ, θαζψο θαη σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθϊ πιηθϊ ησλ Κ.Δ.Δ. Σα Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ παξέρεη ηα παξαθάησ ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ζε επηκέξνπο ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο ζπκπιεξσκαηηθά ζην πξόγξακκα ΖΡΧΝ: 20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο

ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο ΔΡΓΟ MICHAEL: ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΔΘΝΗΚΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ, 29 ΜΑΨΟΤ 2008 ΦΖΦΗΑΚΔ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ζηηο Γεκφζηεο Βηβιηνζάθεο θαη ηα ΓεληθΪ Αξρεέα ηνπ ΚξΪηνπο ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ

H αξιολόγηζη ηυν έπγυν ΚηΠ ηηρ ππυηοβάθμιαρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηα οποία ςλοποιήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος Γ' ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ

πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ πκβνιή ησλ βηβιηνζεθνλφκσλ ζηελ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ Σηέλλα Κορομπίλη, Ph.D., Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο-Α.Σ.Δ.Ι. Θεζζαινλίθεο Αθροδίηη Μάλλιαρη, Ph.D, Δξγαζηεξηαθφο πλεξγάηεο, Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Αςηοδιοίκηζη και Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ: πποοπηικέρ και δπάζειρ ζηο 4o ΚΠΣ

Τοπική Αςηοδιοίκηζη και Κοινωνία ηηρ Πληποθοπίαρ: πποοπηικέρ και δπάζειρ ζηο 4o ΚΠΣ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ Δργαζηήριο Βιομητανικής και Δνεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα