«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 Ομάδα Επγαζίαρ Αλέξιορ Εάβπαρ Γιάννηρ Καλογήπος (Δπιζηημονικόρ Υπεύθςνορ) Θόδωπορ Καπούνορ Βαζιλική Καπούνος Γημήηπηρ Κοπμπέηηρ Θανάζηρ Ππίθηηρ Αιμιλία Ππωηόγεπος Σεπηέμβιορ

2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ - ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠ «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ» ΣΖΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Γ ΚΠ) Μεγάια έξγα (πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ Δπξψ) - άκεζε ή έκκεζε επίδξαζε ζηελ ΣΑ Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ Δληαγκέλα έξγα ζην ΔΠ «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξείο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ΜεγΪια Ϋξγα ηεο ΣΑ (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,5 εθ επξψ) Μεζαέα Ϋξγα ηεο ΣΑ (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξψ) ΜηθξΪ Ϋξγα ηεο ΣΑ (κε πξνυπνινγηζκφ < 0,1 εθ επξψ) Έξγα πνπ εληϊρζεθαλ απφ πξφζθαηεο πξνζθιάζεηο (142, 147, 148) ΈΡΓΑ ΣΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΔΝΣΑΓΜΔΝΑ ΣΑ ΠΔΠ ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΧΖ «Τινπνίεζε ΤΕΔΤΞΗ ζε κηθξφ πεξηθεξεηαθφ δήκν» ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΗΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΒΑΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ (ΉΡΧΝ) ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΗΡΔΣΧΝ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΠ ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΧΝ ΚΑΗ ΓΡΑΔΧΝ ΣΖ ΚΔΓΚΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΔΡΓΑ (ΚΤΡΗΧ ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ > 2 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ ΣΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΚΤΡΗΧ ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ > 0,5 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΜΔΑΗΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ > 0,1 ΚΑΗ < 0,5 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΜΗΚΡΑ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (ΜΔ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ < 0,1 ΔΚ ΔΤΡΧ) ΈΡΓΑ ΠΟΤ ΔΓΚΡΗΘΖΚΑΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 142 ΣΟΤ ΔΠ ΚΣΠ ΈΡΓΑ ΠΟΤ ΔΓΚΡΗΘΖΚΑΝ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 147 ΣΟΤ ΔΠ ΚΣΠ ΈΡΓΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΓΚΡΗΘΔΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 148 ΣΟΤ ΔΠ ΚΣΠ Μέηξν Μέηξν 2.2 (ζηε θάζε ζπληνληζκνχ 30/6/06) Μέηξν Μέηξν 2.4 (ζηε θάζε ζπληνληζκνχ 30/6/06) Έξγα δήκσλ κε πιεζπζκφ <20,000 πνπ πινπνηνχληαη απφ ηε Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΔΝΣΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΖΛΗΚΧΝ. (ΔΜΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006)

3 Πεπίλητη Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνξϊ ζηελ ραξηνγξϊθεζε ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ΣΠΔ θαη ησλ βαζηθψλ πξνβιεκϊησλ πινπνέεζεο θαη αμηνπνέεζεο πνπ πθέζηαληαη ζηελ ΠξσηνβΪζκηα Σνπηθά Απηνδηνέθεζε, κέρξη ηέινο ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2006, κε ζηφρν ηελ αλϊδεημε πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε θαη ηελ βϋιηηζηε αμηνπνέεζά ησλ πξνο φθεινο ηνπ πνιέηε θαη ησλ επηρεηξάζεσλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνινπζάζεθε ε παξαθϊησ κεζνδνινγέα: 1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελε θαηϊζηαζεο απφ δεπηεξνγελεέο πεγϋο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ. 2. Δπηζθφπηζε ησλ πξνγξακκαησλ εθπαέδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ 3. πκπεξϊζκαηα - ΔπηζεκΪλζεηο γηα ηελ πνξεέα ησλ Ϋξγσλ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο κϋρξη ζάκεξα 4. Απνηέκεζε ηεο πνξεέαο ηεο πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ ΚηΠ κϋρξη ζάκεξα 5. ΠξνηΪζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ. Σα βαζηθϊ ζπκπεξϊζκαηα επηζεκϊλζεηο ηεο παξνχζεο κειϋηεο Ϋρνπλ σο εμάο: ζε εζληθφ επέπεδν Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη πινπνηνχληαη Ϋξγα χςνπο 940 εθ. Δπξψ πεξέπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ θαη ησλ Ϋξγσλ πνπ εληϊρζεθαλ ζην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 142), ηα φπνέα Ϋρνπλ Ϋκκεζε ά Ϊκεζε επέπησζε ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε, δεδνκϋλνπ φηη αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ ζεκαληηθψλ γηα ηελ ηνπηθά αλϊπηπμε θαη ηελ βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, φπσο: επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ΚΔΠ, ςεθηαθϊ ππφβαζξα γηα ηελ δηαρεέξηζε γεσγξαθηθάο πιεξνθνξέαο, νινθιεξσκϋλν ςεθηαθφ ιεμηαξρεέν, εξγαζηάξηα πιεξνθνξηθάο ζηα ζρνιεέα, εθπαέδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκϊδσλ ζηελ ρξάζε ΣΠΔ, αλϊπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκϋλνπ, θιπ.. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη δηαπηζησζεί φηη ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ έρεη έγθαηξε θαη επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηα έξγα απηά (π.ρ. επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, νινθιεξσκϋλν ςεθηαθφ ιεμηαξρεέν) κε απνηέιεζκα αθελφο λα εληνπίδνληαη πνιιέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη αθεηέξνπ λα κελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπηθψλ έξγσλ κε ηα νπνία είηε έρνπλ ζπλέξγηα είηε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά Ϋξγα Ϋρνπλ εληαρζεέ ζην ΔΠ ΚΣΠ θαη ηα ΠΔΠ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ χςνπο 175 εθ. Δπξψ πεξέπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκϋλσλ θαη ησλ Ϋξγσλ πνπ εληϊρζεθαλ ζην πιαέζην ησλ πξνζθιάζεσλ ηνπ ΔΠ ΚηΠ 147 θαη 148), εθ ησλ νπνέσλ ππϊξρνπλ δεζκεχζεηο γηα ιηγφηεξν απφ 10%, δειαδά Ϋρνπλ ζπκβαζηνπνπνηεζεέ 16,2 εθ Δπξψ, φπνπ ηα 10 εθ Δπξψ πεξέπνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ ησλ ΚΔΠ. Σν πιάζνο ησλ ελ ιφγσ Ϋξγα, αλϊινγα κε ην θπζηθφ ηνπο αληηθεέκελν, δχλαηαη λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηϋζζεξηο βαζηθϋο νκϊδεο, πνπ εέλαη νη εμάο: 350 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ πιεξνθφξεζεο θαη εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε ζηνπο ηνκεέο: ειεθηξνληθά δηαθπβϋξλεζε, πνιηηηζκφο, ηνπξηζκφο, πεξηβϊιινλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη θνξεέο ιεηηνπξγέαο γηα ηα ελ ιφγσ Ϋξγα ππεξβαέλνπλ ηνπο 500 δάκνπο. o 40 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ζπζηεκϊησλ γεσγξαθηθάο πιεξνθνξέαο 3

4 o 274 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ θαη πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο, εθ ησλ νπνέσλ: 68 αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ νπηηθψλ δαθηπιέσλ ζε κεγϊιεο πφιεηο πξσηεχνπζεο λνκψλ 157 αθνξνχλ ζηελ ΑλΪπηπμε Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ ηνπηθάο πξφζβαζεο 48 αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο o 290 Ϋξγα πεξέπνπ (απφ ηα 1104) αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε ππνδνκψλ ΚΔΠ, εθ ησλ νπνέσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ Ϋρεη άδε νινθιεξσζεέ o ηα ππφινηπα Ϋξγα αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζεο επηκϋξνπο εμεηδηθεπκϋλσλ ππνδνκψλ - εθαξκνγψλ ζεκαληηθϋο θαζπζηεξάζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ πινπνέεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζνπζψλ νκϊδσλ Ϋξγσλ, εθηφο ησλ ΚΔΠ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ εληφο ηνπ 2004 ά ηνπ πξψηνπ εμϊκελνπ ηνπ Χο βαζηθνέ ιφγνη ησλ θαζπζηεξάζεσλ Ϋρνπλ αλαδεηρζεέ (ζην ζπλϋδξην ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ θαη Ϊιιεο ζρεηηθϋο ζπλαληάζεηο θνξϋσλ ηεο ΣΑ) ε έιιεηςε ηόζν ηεο απαηηνύκελεο γλώζεο ησλ ηερλνινγηώλ, όζν θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πινπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ από ηνπο δήκνπο θαη εηδηθά ηνπο κηθξνύο πεξηθεξεηαθνύο δήκνπο. ζρεηηθϊ κε ηα Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη θεληξηθϊ κε θνξεέο ιεηηνπξγέαο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο θαη εηδηθϊ ην ΤΕΔΤΞΗ, ηα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα δεέρλνπλ αμηνζεκεέσηεο θαζπζηεξάζεηο, φπσο: o 66,5% ησλ θνξϋσλ (1080 δάκνη θαη ΚΔΠ) Ϋρνπλ κεδεληθά θέλεζε, παξφηη Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε εγθαηϊζηαζε θαη ε δνθηκαζηηθά ιεηηνπξγέα ηνπ εμνπιηζκνχ ζε επέπεδν θνξϋα. o 22% παξνπζηϊδεη ζεκαληηθά θέλεζε - ρξεζηκνπνηεέηαη απφ Ϋλα κϋξνο ησλ ζϋζεσλ εξγαζέεο θαη κφλν ζε o 6.5% ησλ θνξϋσλ Ϋρεη γέλεη πιάξεο κεηϊπησζε ηνπ δηθηχνπ, ελψ ζε o 6% ησλ θνξϋσλ δελ Ϋρεη νινθιεξσζεέ ε εγθαηϊζηαζε γηα δηϊθνξνπο ιφγνπο o ε ζπκπεξηθνξϊ ησλ θνξϋσλ δηαθνξνπνηεέηαη αλϊινγα κε ην κϋγεζνο ηνπο, π.ρ. 50% ησλ θνξϋσλ κεζαένπ κεγϋζνπο Ϋρνπλ κεδεληθά θέλεζε ελψ ην αληέζηνηρν πνζνζηφ ησλ κηθξψλ θνξϋσλ εέλαη 70%. ρεηηθϊ κε ηελ εθπαέδεπζε θαηϊξηηζε ελειέθσλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ, πνπ πινπνηεέηαη απφ ην Η.Γ.Δ.Κ.Δ., ηα ζηαηηζηηθϊ ζηνηρεέα δεέρλνπλ φηη πϊλσ απφ πνιέηεο ζα ζπκκεηϊζρνπλ κϋρξη ην 2008, ζπγθεθξηκϋλα: o πεξέπνπ πνιέηεο ζε φιε ηελ ρψξα Ϋρνπλ παξαθνινπζάζεη ηα πξνγξϊκκαηα ησλ ΚΫληξσλ Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ κϋρξη ζάκεξα (επηϋκβξηνο 2006)ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ o εθηηκϊηαη φηη πνιέηεο ζα εθπαηδεπηνχλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ απφ ην πξφγξακκα ΖΡΧΝ o ηϋινο, νη ηνπηθνέ ζχκβνπινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκϊησλ επηζεκαέλνπλ όηη ε ζπλεξγαζία ησλ δήκσλ είλαη αλεπαξθήο θαη αληηκεησπέδνπλ πνιιϊ πξνβιάκαηα ζηελ ζπγθϋληξσζε εθπαηδεπνκϋλσλ δεδνκϋλνπ φηη ν ζρεδηαζκφο ησλ πξνγξακκϊησλ πξνβιϋπεη ηελ ηνπηθά νξγϊλσζε ηκεκϊησλ (ζε επέπεδν δάκνπ) 4

5 Ζ απνηέκεζε ηεο πνξεέαο ηεο πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ ΚηΠ ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε κϋρξη ζάκεξα αλαδεηθλχεη φηη κϋξνο ησλ επηκϋξνπο ζηφρσλ πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ Ϋσο ην 2008 εέλαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ επέπεδν πινπνέεζεο. Οη ζηφρνη αλαιπηηθά, γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ελέξγεηεο κέρξη ζήκεξα είλαη νη εμήο: ΑλΪπηπμε θαη εθαξκνγά πιαηζένπ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκϊησλ ησλ δάκσλ (πινπνέεζε θεληξηθϊ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ) ΑλΪπηπμε ππνδνκψλ γηα ηελ ζπληάξεζε ςεθηαθψλ ππνβϊζξσλ θεληξηθϊ απφ ΚΔΓΚΔ (αλϊγιπθν ρψξαο, φξηα δάκσλ θνηλνηάησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκϊησλ, πιεζπζκφο δάκσλ θνηλνηάησλ θαη δεκνηηθψλ δηακεξηζκϊησλ, δηϊθνξα δεκνγξαθηθϊ (λνηθνθπξηϊ, επηρεηξάζεηο, θιπ.), νδηθφ δέθηπν, ηειεπηθνηλσληαθϋο ππνδνκϋο, επξπδσληθϊ δέθηπα, θιπ ΑλΪπηπμε πιαηθφξκαο θεληξηθϊ γηα ηελ δηαρεέξηζε ςεθηαθψλ δεδνκϋλσλ γηα: Γηαρεέξηζε δεκνηηθνχ Ζιεθηξνθσηηζκνχ, Ύδξεπζεο, απνρϋηεπζεο, Ϊξδεπζεο, δεκνηηθνχ, αγξνηηθνχ, δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ζπιινγάο απνξξηκκϊησλ, ΠεξηβΪιινληνο - πϊξθα, παξηϋξηα, ρψξνη ζηϊζκεπζεο ΔιΪρηζην επέπεδν ππεξεζηψλ γηα ηελ Σνπηθά νηθνλνκηθά αλϊπηπμε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνο ηνλ πνιέηε θαη ηηο επηρεηξάζεηο λα εέλαη πξνζβϊζη κεο ζην Γηαδέθηπν, απφ φιεο ηεο ΣΔΓΚ ά πκπνιηηεέεο γηα ηελ θνηλσλέα ηεο πιεξνθνξέαο ηειϋρσζε θϊζε δάκνπ θαη θνηλφηεηαο κε ηνπιϊρηζηνλ δχν ζηειϋρε κε θαηϊξηηζε ζηηο ΣΠΔ ά εθπαέδεπζε ζηειερψλ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο ζην ζρεδηαζκφ Ϋξγσλ κε ηελ ρξάζε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηελ ζπλερά πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο κε Ϊμνλα ηηο λϋεο ηερλνινγέεο. Υξεζηκνπνέεζε ηεο ππνδνκάο ηειεθπαέδεπζεο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα ηελ θαηϊξηηζε ζηηο ΣΠΔ ησλ ζηειερψλ ησλ ΣΔΓΚ, ησλ δάκσλ θαη ησλ θνηλνηάησλ Γεκηνπξγέα πιαηζένπ ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ησλ θνξϋσλ ηνπ δεκνζένπ θαη ηδησηηθνχ ηνκϋα, ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, εέηε ζε επέπεδν ΣΔΓΚ εέηε κε ηελ δεκηνπξγέα πιαηζένπ νξγϊλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο πκπνιηηεηψλ γηα ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε Ϋξγσλ ηεο θνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο. Γηεπθφιπλζε ηεο Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγέα ζηειερψλ πνπ κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε Ϋξγα ηεο ΚηΠ («Οη πξσηαγσληζηϋο ηεο Πιεξνθνξηθάο ζε θϊζε δάκν). ΒΪζεη ησλ παξαπϊλσ νη πξνηϊζεηο γηα παξαπϋξα πξσηνβνπιέεο θαη δξϊζεηο ηεο ΚΔΓΚΔ ζπλνςέδνληαη ζηα θϊησζη: 1. Πξνώζεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη δξάζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί από πξνεγνύκελεο ζρεηηθέο κειέηεο θαη δελ έρνπλ αληηκεησπηζζεί κέρξη ζήκεξα, γηα ηελ επίηεπμε έσο 2008 ησλ ζηόρσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ ΚηΠ, πνπ πεξηιακβάλνπλ: o ΠεξηθεξεηαθΪ γεσγξαθηθϊ ζπζηάκαηα o ΚαηΪξηηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο o ΚαηΪξηηζε ζε βαζηθϋο δεμηφηεηεο ρξάζεο ησλ ΣΠΔ γηα ηνπο πνιέηεο o Μέλη ΤΕΔΤΞΗ ηεο πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο o Πξνεηνηκαζέα λϋσλ Ϋξγσλ πξνο Ϋληαμε θαη ππνζηάξημε ηεο πινπνέεζεο θαη ιεηηνπξγέαο εληαγκϋλσλ ΤΕΔΤΞΗ, ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΑ 5

6 o Οη δξϊζεηο παξνπζέαζεο θαη δηϊρπζεο ζηξαηεγηθάο ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο, θαζψο θαη εµνζηφηεηαο, πξνβνιάο θαη επαηζζεηνπνέεζεο πνιηηψλ θαη επηρεηξάζεσλ ζε εζληθφ επέπεδν 2. Γεκηνπξγία αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκώλ ππνζηήξημεο βάζεη ησλ αλαγθώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ παξνύζα κειέηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο: ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρνπλ εληαρζεέ κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, φπσο: o δηαδπθηηαθϋο πχιεο γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε θαη γηα πνιηηηζκφ/ ηνπξηζκφ o GIS o επξπδσληθφηεηα (νπηηθνέ δαθηχιηνη)θαη o αζχξκαηα δέθηπα ηνπηθάο πξφζβαζεο ησλ νξηδφληησλ Ϋξγσλ, πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξεέο (ππνπξγεέα, ΚηΠ ΑΔ, ΗΓΔΚΔ, θιπ) κε θνξεέο ιεηηνπξγέαο θνξεέο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, φπσο: o ΤΕΔΤΞΗ o Ζιεθηξνληθφ ιεμηαξρεέν o Δθπαέδεπζε θαηϊξηηζε πνιηηψλ ζε ζϋκαηα ρξάζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ ηελ αλαδηνξγϊλσζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δάκσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε ηελ νκαιά Ϋληαμε ζην ιεηηνπξγηθφ πεξηβϊιινλ ησλ δάκσλ ησλ εθαξκνγψλ ΣΠΔ θαη ηελ παξνρά ππεξεζηψλ ειεθηξνληθάο δηαθπβϋξλεζεο ζηνλ πνιέηε 3. Πξνεηνηκαζία πξνηάζεσλ έξγσλ δξάζεσλ γηα ηελ 4 ε Πξνγξακκαηηθή πεξίνδν Ωρ άμεζερ ππωηοβοςλίερ ΚΔΓΚΔ για ηην ενίζσςζη ςποζηήπιξη ηων έπγων ηηρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ πος έσοςν ενηασθεί ζηο Γ ΚΠ, πποηείνονηαι: 1. Γεκηνπξγέα - ελεξγνπνέεζε ππνζηάξημε ΟκΪδσλ εξγαζέαο - ζπλεξγαζέαο δάκσλ 2. χληαμε θαη δηϊρπζε νδεγψλ ππνζηάξημεο (toolkits) 3. Λεηηνπξγέα κεραληζκνχ ππνζηάξημεο & ζπληνληζκνχ πινπνέεζεο Ϋξγσλ δξϊζεσλ (help desk) 4. Τινπνέεζε πηινηηθψλ Ϋξγσλ 6

7 1 Ειζαγυγή - Μεθοδολογία Σν αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνξϊ ζηελ ραξηνγξϊθεζε ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ΣΠΔ θαη ησλ βαζηθψλ πξνβιεκϊησλ πινπνέεζεο θαη αμηνπνέεζεο πνπ πθέζηαληαη ζηελ ΠξσηνβΪζκηα Σνπηθά Απηνδηνέθεζε, κέρξη ηέινο ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2006, κε ζηφρν ηελ αλϊδεημε πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθά πινπνέεζε θαη ηελ βϋιηηζηε αμηνπνέεζά ησλ πξνο φθεινο ηνπ πνιέηε θαη ησλ επηρεηξάζεσλ. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο κειϋηεο αθνινπζάζεθε ε παξαθϊησ κεζνδνινγέα: 1. Απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελε θαηϊζηαζεο απφ δεπηεξνγελεέο πεγϋο απνγξαθηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεέσλ. Οη βαζηθϋο πεγϋο πιεξνθνξέεο πνπ εμεηϊζζεθαλ εέλαη: ηνηρεέα Πξνφδνπ Τινπνέεζεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο - Γ ΚΠ ηνηρεέα Πξνφδνπ ηνπ Ϋξγνπ ΤΕΔΤΞΗ απφ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέα Α.Δ ηνηρεέα Πξνφδνπ Τινπνέεζεο ησλ ΠΔΠ γηα Ϋξγα Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Ζ απνηχπσζε πεξηιακβϊλεη: o ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο - Γ ΚΠ αλϊινγα κε ην κϋγεζνο θαη ηελ εκβϋιεηα ησλ Ϋξγσλ: o ΜεγΪισλ Ϋξγσλ πνπ Ϋρνπλ ζπλϋξγηα ά ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηα Ϋξγα αλϊπηπμεο ηεο ΚηΠ ζηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (θπξέσο κε πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ επξψ) o ΜεγΪισλ Ϋξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,5 εθ επξψ) o Μεζαέσλ Ϋξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,1 θαη < 0,5 εθ επξψ) o Μηθξψλ Ϋξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ < 0,1 εθ επξψ) o Έξγα πνπ εληϊρζεθαλ ζην πιαέζην ησλ πξνζθιάζεσλ 142, 147 θαη 148 θαη αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθάο δηαθπβϋξλεζεο θαη Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκϊησλ απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε o Δπεμεξγαζέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ Ϋξγνπ ΤΕΔΤΞΗ γηα δάκνπο θαη ηα ΚΔΠ: o Πνξεέα πινπνέεζεο ηνπ Ϋξγνπ ΤΕΔΤΞΗ ζε εζληθφ επέπεδν θαη αλϊ Νεζέδα, αλϊ πεξηθϋξεηα, αλϊ κϋγεζνο θνξϋα πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο o ΜειΫηε πεξέπησζεο ελφο Καπνδηζηξηαθνχ δάκνπ (7,500 πιεζπζκφ) γηα ηελ αλϊδεημε δπζθνιηψλ πινπνέεζεο θαη αμηνπνέεζεο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ o Δπεμεξγαζέα θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρεέσλ Τινπνέεζεο ησλ ΠΔΠ - Γ ΚΠ ζε εζληθφ επέπεδν θαη αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο 2. Δπηζθφπηζε ησλ πξνγξακκαησλ εθπαέδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ ζηηο Σερλνινγέεο Πιεξνθνξηθάο θαη Δπηθνηλσληψλ 3. πκπεξϊζκαηα - ΔπηζεκΪλζεηο 4. Απνηέκεζε ηεο πνξεέαο ηεο πινπνέεζεο ηεο ζηξαηεγηθάο γηα ηελ ΚηΠ κϋρξη ζάκεξα 5. ΠξνηΪζεηο πξσηνβνπιηψλ θαη δξϊζεσλ πνπ πξϋπεη λα αλαιεθζνχλ απφ ηελ ΚΔΓΚΔ. 7

8 2 Υαπηογπάθηζη Ππυηοβάθμιαρ Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ζηη Κοινυνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελεο θαηϊζηαζεο Ϋρεη σο ζηφρν ηελ εθηέκεζε ηνπ εχξνπο θαη κεγϋζνπο ησλ πθηζηακϋλσλ ππνδνκψλ πιεξνθνξηθάο θαη επηθνηλσληψλ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ηελ ζπκκεηνρά ηεο ζην ΔΠ ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο κϋρξη ζάκεξα. ΚαηΪ ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηϊκελεο θαηϊζηαζεο εμεηϊδνληαη αθελφο Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ θεληξηθνχο θνξεέο θαη Ϋρνπλ Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επέδξαζε ζηελ αλϊπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε θαη αθεηϋξνπ Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε. Ο ζηφρνο ζηελ πξψηε πεξέπησζε εέλαη λα αλαδεηεζνχλ δηαδηθαζέεο ελεκϋξσζεο ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα απνηειϋζκαηα ησλ Ϋξγσλ απηψλ, ψζηε λα ηα αμηνπνηάζεη ά λα πξνσζάζεη ηελ αμηνπνέεζε ηνπο ζηηο ηνπηθϋο θνηλσλέεο. ηελ δεχηεξε πεξέπησζε, ν ζηφρνο εέλαη λα πξνζδηνξηζζνχλ πξνηεξαηφηεηεο θαη δηαδηθαζέεο.ππνζηάξημεο ησλ θνξϋσλ ηεο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, ψζηε λα πινπνηάζνπλ θαη λα ζϋζνπλ ζε παξαγσγηθά ιεηηνπξγέα ηα Ϋξγα πνπ ηνπο Ϋρνπλ εγθξηζεέ απφ ην ΔΠ «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο» θαη ηα ΠΔΠ αληέζηνηρα. 2.1 ηοιτεία Τλοποίηζης ΔΠ «Κοινωνία ηης Πληροθορίας» ζηην πρωηοβάθμια ηοπική ασηοδιοίκηζη (Γ ΚΠ) Μεγάλα έπγα (πποϋπολογιζμό > 2 εκ Εςπώ) - άμεζη ή έμμεζη επίδπαζη ζηην ΣΑ ΜεγΪια Ϋξγα ηεο Κνηλσλέαο ηεο Πιεξνθνξέαο (πξνυπνινγηζκφ > 2 εθ Δπξψ) κε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε επέδξαζε ζηελ αλϊπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε πινπνηνχληαη απφ ηνπο παξαθϊησ ηειηθνχο δηθαηνχρνπο: ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΑΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ (ΤΠΔΓΑ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ (Δ.Κ.Γ.Γ.Α) ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΔΗΓ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΓΥΡ/ΝΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΔΚΣ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΤΠ. ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΔΦΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ/ΓΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ/ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Κ.Π. 8

9 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΣΠΔ επξπδσληθφηεηα, ΤΕΔΤΞΗ, ςεθηαθϊ ππφβαζξα γηα ηελ δηαρεέξηζε γεσγξαθηθάο πιεξνθνξέαο θ.ι.π.., ηελ βειηέσζε ηεο δηνηθεηηθάο ηθαλφηεηαο ηεο δεκφζηα δηνέθεζεο θαη ηεο απηνδηνέθεζεο ΟΠ πεξηθεξεηψλ, λνκαξρηψλ, νινθιεξσκϋλν ςεθηαθφ ιεμηαξρεέν, εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε, θ.ι.π., ηελ εθπαέδεπζε ζε φιν ηα θϊζκα απφ πξσηνβϊζκηα Ϋσο εθπαέδεπζε ελειέθσλ εξγαζηάξηα πιεξνθνξηθάο ζηα ζρνιεέα, εθπαέδεπζε εηδηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ νκϊδσλ ζηελ ρξάζε ΣΠΔ, θιπ., ηνλ πνιηηηζκφ αλϊπηπμε ςεθηαθνχ πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκϋλνπ, ην πεξηβϊιινλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 915 εθ. Δπξψ, κε ζπκβϊζεηο χςνπο 350 εθ. Δπξψ θαη δαπϊλεο 225 εθ. Δπξψ αληέζηνηρα (www.infosoc.gr 18/5/2006). Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. Σν ζχλνιν ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ζην ΔΠ «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο» κε θνξεέο ιεηηνπξγέαο θαη ηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε, αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Ποπεία ςλοποίηζηρ ηος έπγος ΤΖΕΤΞΘ ΒΪζεη ησλ ζηνηρεέσλ απφ ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Α.Δ. ε ζεκεξηλά θαηϊζηαζε (25/5/2006) ησλ θνξϋσλ ηεο πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο (δάκνη & ΚΔΠ) απεηθνλέδεηαη ζηνπο παξαθϊησ πέλαθεο: Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ ζε εζληθό επίπεδν ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΙ (δήμοι & ΚΔΠ) ΓΔΝ ΓΟΤΛΔΤΔΙ 65 6,02% ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ,48% ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ,67% ΚΙΝΗΗ ΜΔΥΡΙ 40Mbit 62 5,74% κενό 1 0,09% ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΈΩΝ 1080 ΓΔΝ ΓΟΤΛΔΤΔΙ: δεν έτει ολοκληρωθεί η εγκαηάζηαζη για διάθοροσς λόγοσς ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ: έτει ολοκληρωθεί η εγκαηάζηαζη επιηστώς με δοκιμές καλής λειηοσργίας αλλά δεν τρηζιμοποιείηαι ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ: τρηζιμοποιείηαι από ένα μέρος ηων θέζεων εργαζίες ΚΙΝΗΗ ΜΔΥΡΙ 40Mbit: πλήρης μεηάπηωζη δικηύοσ Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ αλά κέγεζνο θνξέα πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΝ ΔΟΤΛΕΤΕΘ ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΚΘΝΗΗ ΜΕΥΡΘ 40Mbit κενό 1 ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ αλά Νεζίδα 9

10 ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΝΗΘΔΑ 2 ΝΗΘΔΑ 3 ΝΗΘΔΑ 4 ΝΗΘΔΑ 5 ΝΗΘΔΑ 6 ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΕΝ ΔΟΤΛΕΤΕΘ ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΚΘΝΗΗ ΜΕΥΡΘ 40Mbit κενό ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΙΝΗΗ ΦΟΡΔΑ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ % ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΝΗΘΔΑ 2 ΝΗΘΔΑ 3 ΝΗΘΔΑ 4 ΝΗΘΔΑ 5 ΝΗΘΔΑ 6 ΔΕΝ ΔΟΤΛΕΤΕΘ 3,97% 0,00% 2,56% 6,68% 7,89% 6,02% ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ 77,48% 60,00% 65,38% 67,26% 61,99% 66,48% ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ 15,89% 38,33% 8,97% 23,39% 21,93% 21,67% ΚΘΝΗΗ ΜΕΥΡΘ 40Mbit 2,65% 1,67% 23,08% 2,67% 7,89% 5,74% κενό 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,09% % ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 0, , , , , ,00% ΝΗΘΔΑ 2 - ΑΣΣΙΚΗ ΝΗΘΔΑ 3 - ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΝΗΘΔΑ 4 - ΚΡΗΣΗ ΝΗΘΔΑ 5 - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ, ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ, ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΘΔΑΛΙΑ, ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΗΘΔΑ 6 - ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ, ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΗΠΔΙΡΟΤ, ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 10

11 ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΦΟΡΔΑΣΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΘΔΑΛΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΚΡΗΣΗ ΝΟΣΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝ ΣΔΡΔΑ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΝΗΩΝ ΜΑΚΔΓΟΝ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΓΙΚΣΤΟ &ΘΡΑΚΗ ΙΑ Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΕΔΤΞΗ αλά πεξηθέξεηα ΔΕΝΔΟΤΛΕΤΕΘ ΜΗΔΕΝΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΗΜΑΝΣΘΚΗ ΚΘΝΗΗ ΚΘΝΗΗΜΕΥΡΘ 40Mbit ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΕΩΝ ΤΠΑΡΞΖ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ ΤΠΑΡΞΖ ΓΟΜΖΜΔΝΖ ΚΑΛΧΓΗΧΖ - ΤΜΦΧΝΑ ΓΖΜΟΗ ΜΔ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΠΑΝΣΖΖ % ΓΖΜΧΝ ΚΔΠ % ΚΔΠ 12 1,35% 7 4,00% ΝΑΗ ,07% ,14% ΌΥΗ ,58% 19 10,86% ΤΝΟΛΟ

12 2.1.3 Ενηαγμένα έπγα ζηο ΕΠ «Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ» με ηελικούρ δικαιούσοςρ θοπείρ ηηρ ππυηοβάθμιαρ ηοπικήρ αςηοδιοίκηζηρ, Σν ζχλνιν ησλ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ ζην ΔΠ «Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο» κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θνξεέο ηεο πξσηνβϊζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο, αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο ύλνια Μεγάια έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό > 0,5 εθ επξώ) Σα κεγϊια Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,5 εθ επξψ) εέλαη 62 θαη αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνκψλ (δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ), δηαδηθηηαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε θαη πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκϊησλ κεηαθνξψλ γηα δηεχζπλζε θαζαξηφηεηαο ηνπ Γ. Αζελαέσλ θαη ηηο αζηηθϋο ζπγθνηλσλέεο ηνπ Γ. ΣξηθΪισλ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 66 εθ. Δπξψ, κε 3,5 εθ. Δπξψ ζπκβϊζεηο θαη 0,7 εθ. Δπξψ δαπϊλεο αληέζηνηρα. Σα κεγϊια Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ

13 ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΠ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ύλνια (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Μεζαία έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό > 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξώ) Σα Μεζαέα Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ > 0,1 θαη < 0,5 εθ Δπξψ) εέλαη 171 θαη αθνξνχλ ζηελ ςεθηνπνέεζε πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκϋλνπ θαη ηελ αλϊπηπμε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ πξνβνιάο πνιηηηζκνχ, ηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε, ηελ αλϊπηπμε ππνδνκψλ Κεηξνπνιηηηθώλ Γηθηύσλ Νπηηθώλ Ηλώλ ζε ζρεηηθά κηθξέο πόιεηο, Ξξνώζεζε ηεο επξπδσληθόηεηαο θαη Αλάπηπμε Δπξπδσληθώλ Γηθηύσλ Αζύξκαηεο ηνπηθήο πξόζβαζεο. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 41,7 εθ. Δπξψ, κε 1,8 εθ. Δπξψ ζπκβϊζεηο θαη 0,2 εθ. Δπξψ δαπϊλεο αληέζηνηρα. Σα κεζαέα Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ χλνια (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. 13

14 Μηθξά έξγα ηεο ΣΑ (κε πξνϋπνινγηζκό < 0,1 εθ επξώ) Σα ΜηθξΪ Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε (κε πξνυπνινγηζκφ < 0,1 εθ επξψ) εέλαη 469 θαη αθνξνχλ ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθνύ πιηθνύ θαη ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο, ηελ πινπνέεζε βαζηθψλ ππνδνκψλ ΚΫληξσλ ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ, πξνώζεζεο επξπδσληθόηεηαο θαη αλάπηπμε επξπδσληθώλ δηθηύσλ αζύξκαηεο ηνπηθήο πξόζβαζεο ζε κηθξνύο δήκνπο. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 23,4 εθ. Δπξψ, κε 8,7 εθ. Δπξψ ζπκβϊζεηο θαη 5,4 εθ. Δπξψ δαπϊλεο πνπ αληηζηνηρνχλ θπξέσο ζηελ πινπνέεζε ησλ ΚΫληξσλ ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ. Σα κηθξϊ Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ ηνπηθά απηνδηνέθεζε αλϊ θαηεγνξέα ελϋξγεηαο εέλαη σο εμάο: Καηεγνξία ελέξγεηαο Αξηζκόο Δξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο 'ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ - ΣΟΤΡΗΜΟ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ χλνια (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Έξγα πνπ εληάρζεθαλ από πξόζθαηεο πξνζθιήζεηο (142, 147, 148) ην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 142 εληϊρζεθαλ 32 Ϋξγα κε θπξέσο Ϋκκεζε επέδξαζε ζηελ αλϊπηπμε ΣΠΔ ζηελ πξσηνβϊζκηα ηνπηθά απηνδηνέθεζε, ηα νπνέα πινπνηνχληαη θπξέσο απφ ππεξεζέεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθάζεσλ θαη ησλ γεληθψλ γξακκαηεηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ. Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε εθαξκνγψλ ζπζηεκϊησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πεξηβϊιινλ, ην νδηθφ δέθηπν, ηηο κεηαθνξϋο, ηελ δηαρεέξηζε θξέζεσλ (ππξθαγηϋο), θαζψο επέζεο θαη δέθηπα ηειεκαηηθάο γηα ηνλ Ϋιεγρν πνηφηεηαο πδϊηηλσλ πφξσλ. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 25,3 εθ. Δπξψ. ην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 147 εληϊρζεθαλ 25 Ϋξγα κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο δάκνπο, ΣΔΓΚ θαη ηελ ΝΖΗΧΣΗΚΖ ΑΜΦΗΚΣΗΟΝΗΑ «ΑΠΟΛΛΧΝΗΟ ΠΟΔΗΓΧΝ», πνπ εθπξνζσπεέ ηα κηθξϊ λεζηϊ. Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ αλϊπηπμε πιεξνθνξηαθψλ θαη ηειεκαηηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηα κηθξϊ λεζηϊ θαη κηθξνχο δάκνπο, γεσγξαθηθϊ ζπζηάκαηα πιεξνθνξηψλ γηα ηελ αλϊδεημε πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 9,6 εθ. Δπξψ. 14

15 ΣΫινο, ζην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 148 Ϋρνπλ εληαρζεέ (κϋρξη 30/6/2006) 65 Ϋξγα ζην κϋηξν 2.2 θαη 17 Ϋξγα ζην ΜΫηξν 2.4 κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο κεγϊινπο ζρεηηθϊ δάκνπο (πιεζπζκφ >20,000 θαηνέθνπο). Σα Ϋξγα απηϊ αθνξνχλ ζηελ πινπνέεζε δηαδηθηπαθψλ ππιψλ γηα ηελ εμππεξϋηεζε ηνπ πνιέηε θαη εθαξκνγψλ ζπζηεκϊησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην κϋηξν 2.2 θαη 2.4 αληέζηνηρα. Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ελ ιφγσ εληαγκϋλσλ Ϋξγσλ αλϋξρεηαη ζε 17 εθ. Δπξψ θαη 3.3 εθ. Δπξψ ζην κϋηξν 2.2 θαη 2.4 αληέζηνηρα. Πξφζζεηα, ζηελ θϊζε ζπληνληζκνχ βξέζθνληαη 7 Ϋξγα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 2.2 εθ. Δπξψ θαη 20 Ϋξγα κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 5,9 εθ. Δπξψ ζην κϋηξν 2.2 θαη 2.4 αληέζηνηρα. ΣΫινο, ζην πιαέζην ηεο πξφζθιεζεο 148 Ϋρνπλ εληαρζεέ 456 Ϋξγα δάκσλ < 20,000 θαηνέθσλ κε ηειηθφ δηθαηνχρν ηελ Κνηλσλέα ηεο Πιεξνθνξέαο Α.Δ. ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30 εθ. Δπξψ πεξέπνπ. Σα Ϋξγα απηϊ εζηηϊδνληαη ζηελ παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πφιε ηνπο (νδεγφο πφιεο φπσο αζιεηηθϊ θαη πνιηηηζηηθϊ γεγνλφηα, ζεκεέα ηνπξηζηηθνχ ελδηαθϋξνληνο), on line ππεξεζηψλ φπσο ελδεηθηηθϊ παξνρά πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγένπ ιεμηαξρεένπ, Ϋθδνζε αδεηψλ δηαρεέξηζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πιεξσκϋο ηειψλ θαη δεκνηηθψλ θφξσλ on line θιπ. Αλαιπηηθά, ηα εληαγκέλα έξγα ησλ πξνζθιήζεσλ 142, 147 θαη 148 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. 2.2 Έργα ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ενηαγμένα ζηα ΠΔΠ Καηεγνξία ελέξγεηαο ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΤΠΟΓΟΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ - ΡΝΟΗΠΚΝ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΞΝΓΝΚΔΠ ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Αξηζκόο Έξγσλ Π/Τ έληαμεο πκβάζεηο Γαπάλεο (www.hellaskps.gr 30/06/06) Αλαιπηηθά, ηα έξγα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα. 15

16 2.3 Μελέηες περίπηωζης «Τλοποίηζη ΤΖΕΤΞΘ ζε μικπό πεπιθεπειακό δήμο» Γήκνο Παξειίσλ Ν. Κέξθπξαο Υαξαθηεξηζηηθά Γήκνπ: Πιεζπζκφο: 7200 Έθηαζε ηκ αξηζκφ δεκνηηθψλ δηακεξηζκϊησλ 10 ηδηαέηεξα γεσγξαθηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ: λεζησηηθφο (αγξνηηθφο) θχξηα νηθνλνκηθά δξαζηεξηφηεηα: ηνπξηζκφο Δκπιεθόκελνη ζηελ πινπνίεζε (αηξεηνί / ππάιιεινη) Άηνκα ξφινη: 3 Ϊηνκα, ν δάκαξρνο θαηεπζχλζεηο θαη δχν ππϊιιεινη, Ϋλαο νηθνλνκνιφγνο σο επηρεηξεζηαθφο ππεχζπλνο θαη Ϋλαο πνιηηηθφο κεραληθφο σο ηερληθφο ππεχζπλνο Δθπαέδεπζε: ν δάκαξρνο εέλαη απιφο ρξάζηεο Ζ/Τ, ν νηθνλνκνιφγνο Ϋρεη παξαθνινπζάζεη ζπλνιηθϊ 100 ψξεο πεξέπνπ εθπαέδεπζε (3 ζεκηλϊξηα ζηελ 5εηέα θαη παξϊιιεια Ϋρεη παξαθνινχζεζεο κϊζεκα «ηξαπεδηθάο Πιεξνθνξηθάο ζε κεηαπηπρηαθφ επέπεδν). Ο πνιηηηθφο κεραληθφο Ϋρεη παξαθνινπζάζεη ζπλνιηθϊ 50 ψξεο ζεκηλϊξηα. Γελ εέραλ δπζθνιέεο ζηελ θαηαλφεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ Αλακελόκελα νθέιε ππεξεζίεο ΤΕΔΤΞΗ 2004: ΑξρηθΪ θαηαλφεζε θαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη δσξεϊλ πξφζβαζε ζην internet, εζσηεξηθά (ΓΓ) ηειεθσλέα θαη ηειε-ζπλδηϊζθεςε 2006: εκεξηλά θαηαλφεζε - θαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη δσξεϊλ πξφζβαζε ζην ηληεξλεη θαη εζσηεξηθά (ΓΓ) ηειεθσλέα θαη ρακειφηεξεο ηηκϋο γηα εμσηεξηθά ηειεθσλέα, ηειεθπαέδεπζε (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε), ην νπνέν ην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά ππεξεζέα γηα ηελ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δάκσλ, εηδηθϊ ησλ κηθξψλ ζε δηϊθνξεο ζεκαηηθϋο ελφηεηεο, Φηινμελέα ζειέδσλ θαη δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (WebHosting), Σειεξγαζέα dial-up ζχλδεζε ζην ΤΕΔΤΞΗ, Τπνδνκά δεκφζηνπ θιεηδηνχ -Φεθηαθά ππνγξαθά Σα θύξηα νθέιε είλαη: γηα αηξεηνχο εέλαη νηθνλνκέα γηα πξνζσπηθφ ε ηαρχηεηα επηθνηλσλέαο θαη πξφζβαζεο ζην ηληεξλεη Αζαθή ζεκεία ζρεηηθά κε ηα νθέιε θαη ην πιαίζην παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ΑζθΪιεηα δεκϋλσλ ΓηαζθΪιηζε απφξξεηνπ ηνπ πεξηερνκϋλνπ θαη ηεο θέλεζεο ησλ ηε πεξέπησζε πνπ ππϊξρνπλ πξνβιάκαηα ζηε ζπλερά ιεηηνπξγέα ηνπ ΤΕΔΤΞΗ επηξηϊδεηαη ε ζρϋζε κε ηνλ δεκφηε. Πνένο Ϋρεη ηελ ππεπζπλφηεηα απϋλαληη ζηνλ δεκφηε θαη πσο νξέδεηαη. 16

17 Πνιππινθφηεηα ζηελ απνθαηϊζηαζε πξνβιεκϊησλ δεδνκϋλνπ φηη δελ εέλαη ζαθά ηα φξηα επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ θαη ησλ Ϊιισλ αλαδφρσλ ηνπ δάκνπ ζε ζϋκαηα πιεξνθνξηθάο. Σηκνιφγεζε γηα εθηφο ΤΕΔΤΞΗ ηειεθσλέα γηα ηελ επηινγά αμηνπνέεζεο ηεο ππεξεζέαο ά επηινγά Ϊιινπ παξφρνπ Πσο ν επηρεηξεζηαθόο ππεύζπλνο ζα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή θνπιηνύξαο ησλ ππαιιήισλ ζηελ αμηνπνίεζεο ηελ ππεξεζηώλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ θαη ηνπ ηξόπνπ θαζεκεξηλήο εξγαζίαο γηα ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ θνξέα.. Γπλαηφηεηεο εμσηεξηθψλ θιάζεσλ πφζεο παξϊιιειεο θιάζεηο Παξνρά ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο πθηζηϊκελσλ ηειεθσληθψλ θϋληξσλ ξφινη αξκνδηφηεηεο αλαδφρνπ..πνέεο ππεξεζέεο παξϋρνληαη δσξεϊλ θαη γηα πνέεο πιεξψλεη ν θνξϋαο Πξφζβαζε ζηνλ ηειεθσληθφ θαηϊινγν Αξηζκνδφηεζε ηειεθψλσλ θαη ινγαξηαζκνέ Γηαδηθαζέα θαη θφζηνο dial-up ζχλδεζεο ζην ΤΕΔΤΞΗ Πξνηάζεηο γηα δηεπθόιπλζε ηεο πινπνίεζεο θαη παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο: Δθπαέδεπζε ηερληθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ππεπζχλσλ βϊζεη ησλ αλαγθψλ ηνπο (επέπεδν γλψζεο ΣΠΔ) ζε ζχληνκα νιηγφσξα ζεκηλϊξηα νη 40 ψξεο ζπλερνχο εθπαέδεπζεο θξέλεηαη κε απνηειεζκαηηθά. χληαμε νινθιεξσκϋλσλ νδεγψλ εθαξκνγάο αμηνπνέεζεο θϊζε ππεξεζέαο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ηα κε επηκϋξνπο νδεγέεο γηα δηϊθνξα ζϋκαηα δεκηνπξγνχλ αζϊθεηεο. Δθπαέδεπζε επηρεηξεζηαθψλ ππεπζχλσλ ζε δηαδηθαζέεο πξνψζεζεο ηεο αμηνπνέεζεο ηελ ππεξεζηψλ ηνπ ΤΕΔΤΞΗ ζηε θαζεκεξηλά εξγαζέα γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θνξϋα.. Αμηνπνέεζε ηειεθπαέδεπζεο γηα επηκϋξνπο ζϋκαηα ρξάζεο ηνπ ΤΕΔΤΞΗ Σν Helpdesk, παξφηη Ϊξγεζε λα ιεηηνπξγάζεη, ζπκβϊιεη ζηελ επέιπζε θϊπνησλ ζεκϊησλ αιιϊ θξέλνπλ αλαγθαέν ηελ χπαξμε ππεχζπλσλ κε νλνκαηεπψλπκα - ηφζν εθ κϋξνπο ηνπ αλϊδνρνπ φζν θαη απφ ηελ ΚηΠ ΑΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζεκϊησλ ηνπ θϊζε δάκνπ 3 Εκπαίδεςζη πολιηών ζηην απόκηηζη δεξιοηήηυν ζηιρ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Επικοινυνιών 3.1 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ ζηην ΑΠΟΚΣΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΓΔΞΙΟΣΗΣΩΝ ζηις ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ (ΉΡΩΝ) Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ΖΡΧΝ - «Δθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ απόθηεζε βαζηθώλ δεμηνηήησλ ζηηο Νέεο Σερλνινγίεο» εληϊζζεηαη, ζην πιαέζην ηεο δηα βένπ κϊζεζεο. Έρεη ζρεδηαζηεέ θαη επνπηϋπεηαη απφ ηελ Γεληθά Γξακκαηεέα Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) ηνπ ΤπΔΠΘ θαη πινπνηεέηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.) ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) 17

18 ηόρνο Ζ παξνχζα ΠξΪμε απνηειεέ ηελ πξψηε πξνζπϊζεηα εθπαέδεπζεο, ζε επξεέα θιέκαθα, πνιηηψλ ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ δεμηνηάησλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Ϋρεη δηϊξθεηα 50 ψξεο. Σα ηκάκαηα κϊζεζεο ζα ιεηηνπξγάζνπλ ζηα εξγαζηάξηα πιεξνθνξηθάο ησλ ζρνιηθψλ κνλϊδσλ δεπηεξνβϊζκηαο θαη πξσηνβϊζκηαο εθπαέδεπζεο. Οκάδα ηόρνο (επσθεινχκελνη) Μεηξάζηκνο ζηφρνο γηα ηελ πινπνέεζε ηεο ΠξΪμεο εέλαη ε εθπαέδεπζε πνιηηώλ, πνπ πξνϋξρνληαη απφ θνηλσληθϊ επαέζζεηεο ά/θαη απνθιεηζκϋλεο νκϊδεο αιιϊ θαη απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (αγξφηεο, επαγγεικαηέεο, επηρεηξεκαηέεο, λνηθνθπξϋο, θ.α.) εξγαδνκϋλσλ θαη αλϋξγσλ κε αλϊγθε γλψζεο ΝΫσλ Σερλνινγηψλ. Υξεκαηνδόηεζε Σν πξφγξακκα ΖΡΧΝ Ϋρεη πξνυπνινγηζκφ ,70, θαη εληϊζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ, ΜΫηξν 2.5. «Γηα Βένπ Δθπαέδεπζε», ΔλΫξγεηα 2.5.1: «ΔλαιιαθηηθΫο κνξθϋο δηα Βένπ Δθπαέδεπζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαέδεπζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη θαηϊ 75% απφ ην Δ.Κ.Σ (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακεέν) θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο. Δπηπξόζζεηα ζηνηρεία Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΖΡΧΝΑ ζηνρεχεη θπξέσο ζηελ εηζαγσγά ησλ εθπαηδεπνκϋλσλ ζηηο βαζηθϋο αξρϋο ιεηηνπξγέαο θαη ρξάζεο ηνπ ππνινγηζηά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηε ρξάζε ιεηηνπξγηθνχ ζπζηάκαηνο Windows, ζηε ρξάζε θεηκελνγξϊθνπ (MS Word), ζηηο βαζηθϋο ιεηηνπξγέεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ζηε ρξάζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ ( ), αλαδάηεζε πιεξνθνξηψλ ζην δηαδέθηπν, ππεξεζέεο πνπ πξνζθϋξνληαη απφ ην δηαδέθηπν γηα ηελ εμππεξϋηεζε ησλ πνιηηψλ (ππνβνιά θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, επηθνηλσλέα κε θπβεξλεηηθϊ φξγαλα, θιπ), ζηηο ειεθηξνληθϋο ζπλαιιαγϋο (αγνξϋο, θιπ), θαη Ϊιια ζϋκαηα. Γηα ηελ νινθιάξσζε ηνπ Φπζηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηεο ζπγθεθξηκϋλεο ΠξΪμεο πξνγξακκαηέδνληαη λα πινπνηεζνχλ ηκάκαηα κϊζεζεο θαη αλζξσπνψξεο εθπαέδεπζεο ά ψξεο εθπαέδεπζεο. Χο ηκάκα κϊζεζεο νξέδεηαη ε πινπνέεζε ηεο εθπαέδεπζεο κέαο νκϊδαο πνιηηψλ, απνηεινχκελεο απφ ηνπιϊρηζηνλ 12 εθπαηδεπφκελνπο, κε βϊζε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, απφ ΠηζηνπνηεκΫλνπο ΔθπαηδεπηΫο. Σα Σκάκαηα Δθπαέδεπζεο Πνιηηψλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο ζα ιεηηνπξγάζνπλ ζε δχν εθπαηδεπηηθϋο πεξηφδνπο 1 ε πεξένδνο: επηϋκβξηνο 2005 ΜΪξηηνο 2006 θαη 2 ε πεξένδνο: Απξέιηνο 2006 ΓεθΫκβξηνο Ζ δηϊξθεηα θϊζε ηκάκαηνο κϊζεζεο εέλαη 50 δηδαθηηθϋο ψξεο, θαηαλεκεκϋλεο ζε δχν ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξϊ ηε ρξάζε ηνπ ππνινγηζηά θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (35 δηδ. ψξεο) θαη ε δεχηεξε ηελ πξαθηηθά Ϊζθεζε ζε παξερφκελεο ππεξεζέεο (15 δηδ. ψξεο). Ζ εβδνκαδηαέα δηϊξθεηα ζα εέλαη 5 ψξεο ζπλνιηθϊ (δχν θνξϋο εβδνκαδηαέα κε 2 ½ ψξεο θϊζε θνξϊ θαη Ϋλα δηϊιεηκκα ησλ 20 ) γηα ρξνληθφ δηϊζηεκα 10 εβδνκϊδσλ θαη ζε ψξεο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξένπ. Σκάκα κϊζεζεο ελεξγνπνηεέηαη φηαλ ππϊξρνπλ ηνπιϊρηζηνλ 12 δειψζεηο ζπκκεηνράο. Υψξνο δηεμαγσγάο ησλ ΣκεκΪησλ Δθπαέδεπζεο Πνιηηψλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο ζα εέλαη ηα εξγαζηάξηα Πιεξνθνξηθάο ησλ πεξηθεξεηαθψλ κνλϊδσλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλϊδσλ ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΓεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. Ζ νξηζηηθά επηινγά ησλ Πξνζσξηλψλ ΚΫληξσλ Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ ζηελ Πιεξνθνξηθά (Π.Κ.Δ.Δ.Π.) ζα γλσζηνπνηεζεέ κϋζσ ηνπ θφκβνπ ηεο ΠξΪμεο. Θα ιεθζεέ κϋξηκλα ψζηε ε γεσγξαθηθά θαηαλνκά ησλ Πξνζσξηλψλ ΚΫληξσλ Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ ζηελ Πιεξνθνξηθά (Π.Κ.Δ.Δ.Π.) ζε θϊζε λνκφ θαιχπηεη φιε ηελ Ϋθηαζε ηνπ λνκνχ. 18

19 Οη εθπαηδεπηϋο θαη βνεζνέ εθπαηδεπηϋο πνπ ζα αλαιϊβνπλ ηελ εθπαέδεπζε ησλ ελειέθσλ ζηηο ΝΫεο Σερλνινγέεο, ζα επηιϋγνπλ απφ δχν θαηεγνξέεο: α) ηνπο θαζεγεηϋο πιεξνθνξηθάο Β/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο εθπαέδεπζεο β) ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηέεο κε απνδεδεηγκϋλεο γλψζεηο ζηε δηδαζθαιέα ησλ λϋσλ ηερλνινγηψλ. Σν Μεηξψν Δθπαηδεπηψλ δεκηνπξγεέηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., πξηλ ηελ Ϋλαξμε θϊζε πεξηφδνπ εθπαέδεπζεο. Δπέζεο ζην πιαέζην ηεο επηηπρνχο νξγϊλσζεο ηεο πξϊμεο πξνβιϋπεηαη ν Ϋιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ηκεκϊησλ εθπαέδεπζεο απφ ηνλ Τπεχζπλν θαη ηνλ Βνεζφ Τπεχζπλν ησλ ΣκεκΪησλ ΜΪζεζεο. Τπεχζπλνο ησλ ΣκεκΪησλ ΜΪζεζεο κπνξεέ λα νξηζηεέ ν Γηεπζπληάο ηνπ ζρνιεένπ ά ν Τπνδηεπζπληάο ά ν Καζεγεηάο Πιεξνθνξηθάο ηνπ ζρνιεένπ. Ο Τπεχζπλνο Σκάκαηνο ΜΪζεζεο Ϋρεη ηελ επζχλε νξγϊλσζεο θαη πινπνέεζεο ηνπ ηκάκαηνο ζηελ ζρνιηθά ηνπ κνλϊδα. Έρεη επέζεο ηελ αξκνδηφηεηα ελεκϋξσζεο ησλ πνιηηψλ ηεο νκϊδαο ζηφρνπ γηα ηα ηκάκαηα πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην ζρνιεέν. Ο Τπεχζπλνο Σκάκαηνο ΜΪζεζεο ζα ζπιιϋγεη αηηάζεηο εθπαηδεπνκϋλσλ θαη ζα ηηο απνζηϋιιεη ζηελ ΝνκαξρηαθΫο ΔπηηξνπΫο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ (Ν.ΔΠ.ΔΚ.Δ.) θαη ζα Ϋρεη ηελ επζχλε δηαρεέξηζεο ησλ ηκεκϊησλ. 3.2 Κένηρο Δκπαίδεσζης Δνηλίκων (www.ideke.edu.gr/kee2005 ) Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εέλαη ν εζληθφο επηηειηθφο θνξϋαο ν νπνένο ζπγθξνηεέ δνκϋο θαη ζρεδηϊδεη, ζπληνλέδεη θαη ππνζηεξέδεη πξνγξϊκκαηα θαη δξϊζεηο ζηνλ ηνκϋα ηεο δηϊ βένπ κϊζεζεο. ε εθαξκνγά απηάο ηεο ζηξαηεγηθάο ηδξχνληαη Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Κ.Δ.Δ.). H ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. ππνζηεξέδεηαη θαη πξνσζεέηαη απφ ην Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.Γ.ΔΚ.Δ.), ην νπνέν εέλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαένπ ππαγφκελν ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σν Ϋξγν «Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ» εληϊζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.E.Κ.II ηνπ Τπνπξγεένπ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ (ΜΫηξν 1.1, ΔλΫξγεηα 1.1.2) θαη ζπγρξεκαηνδνηεέηαη απφ ην Δ.Κ.Σ. θαη ην Δ.Σ.Π.Α. θαηϊ 75%. Σα Κ.Δ.Δ.ζπληζηνχλ κηα θαηλνηνκέα ζην πεδέν ηεο δηϊ βένπ κϊζεζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαέδεπζε. Απνηεινχλ ην ζπληνληζηηθφ θνξϋα ζε επέπεδν λνκνχ γηα ηελ αλϊπηπμε ησλ πξνγξακκϊησλ, ηε ζπλεξγαζέα κε ηνπηθνχο θνξεέο αιιϊ θαη ηε ζχλδεζά ηνπο κε ηνλ θεληξηθφ θνξϋα πινπνέεζεο. άκεξα ιεηηνπξγνχλ 56 Κ.Δ.Δ. Ϋλα ζε θϊζε λνκφ. Σα εθπαηδεπηηθϊ πξνγξϊκκαηα ησλ Κ.Δ.Δ. απεπζχλνληαη ζε φινπο ηνπο ελάιηθεο ηεο ρψξαο. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπο εέλαη ε απφθηεζε λϋσλ βαζηθψλ δεμηνηάησλ θαη ε αλαβϊζκηζε ησλ άδε ππαξρνπζψλ. ΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΚΔΔ o ε αλϊπηπμε ηεο ελεξγνχο ηδηφηεηαο ηνπ πνιέηε o ε δεκηνπξγέα ζεηηθάο ζηϊζεο σο πξνο ηε κϊζεζε o ε ελέζρπζε ησλ έζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ εθπαέδεπζε o ε απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα πξνζαξκνγά ζηηο γλσζηηθϋο απαηηάζεηο ελφο ζπλερψο 19

20 εμειηζζφκελνπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ρψξνπ δξϊζεο ησλ ελειέθσλ πνιηηψλ o ε ζχλδεζε ά επαλαζχλδεζε κε ηελ εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζέα ελειέθσλ πνπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν δελ νινθιάξσζαλ ηελ ππνρξεσηηθά εθπαέδεπζε o ε ελέζρπζε ησλ δπλαηνηάησλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξϊ εξγαζέαο, θαζψο θαη ηεο επαγγεικαηηθάο εμϋιημεο o ε ζπκκεηνρά ζηελ «θνηλσλέα ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξέαο» θαη ε πξφζβαζε ζηηο λϋεο εξγαζηαθϋο, νηθνλνκηθϋο, θνηλσληθϋο θαη πνιηηηζηηθϋο επθαηξέεο o ε βειηέσζε ηεο πξνζσπηθάο, νηθνγελεηαθάο, θνηλσληθάο θαη επαγγεικαηηθάο δσάο ησλ γπλαηθψλ o ε δεκηνπξγέα ελφο πεξηβϊιινληνο κϊζεζεο γηα γνλεέο θαη παηδηϊ o ε δεκηνπξγηθά αμηνπνέεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ o ε αλαβϊζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εθπαέδεπζεο, εξγαζέαο θαη θνηλσληθάο θαηϊζηαζεο ησλ ΣζηγγΪλσλ θαη Ϊιισλ επϊισησλ νκϊδσλ ηνπ πιεζπζκνχ o ε ππνζηάξημε ησλ θπιαθηζκϋλσλ κε ζηφρν ηελ νκαιά επαλϋληαμά ηνπο ζηελ θνηλσλέα. ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΣΟΥΟΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΚΔΔ o ε θαηϊθηεζε δεμηνηάησλ γξαπηάο θαη πξνθνξηθάο επηθνηλσλέαο, αλαδάηεζεο πιεξνθνξέαο, δηεπθφιπλζεο ζπλαιιαγψλ θαη ππνινγηζκψλ, ελεξγεηηθάο ζπκκεηνράο (γξακκαηηζκφο αξηζκεηηζκφο) o ε εμνηθεέσζε θαη ρξάζε κε ηηο λϋεο ηερλνινγέεο ηεο πιεξνθνξέαο θαη ηεο επηθνηλσλέαο o ε αλϊπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηάησλ o ε παξνρά θαηϊιιεισλ γλψζεσλ ζηνπο γνλεέο ψζηε λα ππνζηεξέδνπλ ηε ζπκκεηνρά ησλ παηδηψλ ηνπο ζηελ καζεζηαθά δηαδηθαζέα. Ζ εθπαηδεπηηθά ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. πξαγκαηνπνηεέηαη ζε δχν πεξηφδνπο: o Α πεξένδνο απφ επηϋκβξην κϋρξη ΗαλνπΪξην o Β πεξένδνο απφ ΦεβξνπΪξην κϋρξη Ηνχλην (ΤπΪξρεη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο ηκεκϊησλ θαη θαηϊ ηε ζεξηλά πεξένδν) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. πξνσζεέηαη ε δηθηπαθή νξγάλσζή ηνπο, ε νπνέα ζα επηηξϋπεη ηελ αληαιιαγά εκπεηξηψλ, δηαδηθαζηψλ, κεζνδνινγηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πιηθψλ. Ζ ιεηηνπξγέα ησλ Κ.Δ.Δ. ππνζηεξέδεηαη απφ Ϋκπεηξα θαη εμεηδηθεπκϋλα ζηειϋρε. Ο Τπεύζπλνο Δθπαίδεπζεο θαη ν ύκβνπινο Δθπαίδεπζεο ησλ Κ.Δ.Δ. νξγαλψλνπλ, ζπληνλέδνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηε ιεηηνπξγέα ησλ πξνγξακκϊησλ ζε θϊζε πεξηνρά, κε ηε βνάζεηα γξακκαηεηαθήο ζηήξημεο. ηα Κ.Δ.Δ. δηδϊζθνπλ εθπαηδεπηέο δηαθφξσλ εηδηθνηάησλ, νη νπνένη πξνεγνπκϋλσο Ϋρνπλ επηκνξθσζεέ σο πξνο ηε κεζνδνινγέα ηεο Δθπαέδεπζεο Δλειέθσλ, θαζψο θαη σο πξνο ηα εθπαηδεπηηθϊ πιηθϊ ησλ Κ.Δ.Δ. Σα Κέληξν Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ παξέρεη ηα παξαθάησ ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ζε επηκέξνπο ζέκαηα ρξήζεο ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο ζπκπιεξσκαηηθά ζην πξόγξακκα ΖΡΧΝ: 20

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ. Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ Α ΦΑΖ : Κείκελν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Ννέκβξεο 2011 Πεξηερφκελα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα