ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: ΔΕ Ζαρού Τηλ.: ΠΡΟΣ: 1. Χαράλαμπος Σακκάς Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση: Λέκκα , Αθήνα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Σύστημα Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας Δήμου Φαιστού» Υποέργο 1 Διάρκεια Διαβούλευσης Από 01/11/2011 Έως 15/11/2011 Φορέας (Αναθέτουσα ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Αρχή) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας Δήμος Φαιστού Δήμαρχος Φαιστού για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο Αυτοτελές Γραφείο Πληροφορικής 25 ης Μαρτίου αρ. 1, Μοίρες Ηρακλείου, ΤΚ Κρήτη εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ): Χαράλαμπος Σακκάς Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ψηφιακή ΣύγκλισηΜονάδα Β Τηλ.: Fax.: Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συμμετείχαν 3 φορείς (3 εταιρίες) Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Αναθέτουσα Αρχή). Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 25 Μαρτίου αρ. 1, Μοίρες Ηρακλείου, Κρήτη

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1. (Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ii)τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σημείο 1.2, σελίδα 31) Η προτεινόμενη διακήρυξη ζητά «Στην περίπτωση ένωσης εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της ένωσης». Η προτεινόμενη απαίτηση αποκλείει αδικαιολόγητα εταιρίες οι οποίες μπορούν συμπληρωματικά (σε ένωση) να πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων της εν λόγω παραγράφου. Προτείνεται η διαγραφή της παραπάνω φράσης και η προσθήκη της δυνατότητας κάλυψης των απαιτήσεων αθροιστικά από τα μέλη μιας ένωσης (σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση εταιριών) 2. (Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής, ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σημείο 2, σελίδα 31) Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε για τα μέλη της ομάδας έργου. α) αν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση σε έτη για τις θέσεις της ομάδας έργου β) για τη θέση του υπευθύνου ποιότητας δε διευκρινίζεται αν υπάρχει απαίτηση για κάποιο δίπλωμα/ πτυχίο ή αρκεί να έχει συμμετάσχει ως υπεύθυνος ποιότητας σε κάποια έργα. 3. (Μέρος Β, Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών, σελίδα 47) Για την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = από (85) * ( Bi / Bmax) + (15) * (Kmin / Ki). Με βάση το το πρότυπο Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη: Τεκμηρίωση Απάντησης Το κριτήριο αυτό δεν αποκλείει τη συμμετοχή των μελών της Ένωσης. Αντιθέτως ενθαρρύνει τη δημιουργία σχημάτων συνεργασιών προς διασφάλιση της αναθέτουσας αρχής και προς το σκοπό της επιλογής της καλύτερης προσφοράς σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα του αντικειμένου. Δεν υπάρχει ελάχιστη απαίτηση σε έτη για τις θέσεις της ομάδας έργου. Σε συμφωνία με την απαίτηση σας και τις υποδείξεις του πρότυπου τεύχους ο τρόπος αξιόλογησης θα αλλαχθεί σε σε (80) * ( Bi / Bmax) + (20) * (Kmin / Ki) στο τελικό τεύχος διακήρυξης. Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) DOTSOFT DOTSOFT DOTSOFT

3 τεύχος της ΕΥΔ Ψηφιακής Σύγκλισης προτείνεται ο τύπος Λi = (70) * ( Bi / Bmax) + (30) * (Kmin / Ki), κάτι που δεν ισχύει στην εν λόγω διακήρυξη. Προτείνεται λοιπόν για λόγους τήρησης του υγιούς ανταγωνισμού να υπάρχει συμμόρφωση με τις προτάσεις της ΕΥΔ Ψηφιακής Σύγκλισης και να τροποποιηθεί ο τύπος ως εξής Λi = (70) * ( Bi / Bmax) + (30) * (Kmin / Ki) 4. (Μέρος Β, Β4.2 Απόρριψη Προσφορών, σημείο 13, σελίδα 51) Η προτεινόμενη διακήρυξη αναφέρει «Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή εάν είναι μικρότερη του 85% διαμέσου (median) των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις». Προτείνεται για λόγους ενίσχυσης του ανταγωνισμού να αναδιατυπωθεί η παραπάνω φράση ως εξής: «Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα χαμηλή, δηλαδή εάν είναι μικρότερη του 80% της διαμέσου (median) των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις». 5. (Μέρος Β, Παράγραφος Β.2.3, Σελίδα 9) Προτείνετε να προστεθεί στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δήλωση του Προμηθευτή για Παροχή Υποστήριξης στον Υποψήφιο Ανάδοχο για την Προμήθεια των Ιατρικών Συσκευών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα υπάρξουν αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα του Έργου ή έκπτωση στην ποιότητα του παρεχόμενου εξοπλισμού. 6. (Μέρος Β, Παράγραφος Β.1.3, Σελίδα 4) Λόγω της φύσης του έργου και των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής, παραμένει η σχετική πρόταση ως έχει. Θα συμπεριληφθεί σύμφωνα με την υπόδειξη σας Στην τελική έκδοση αναφέρονται αναλυτικά DOTSOFT

4 Στην παράγραφο Β.1.3 «Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού» αναφέρεται ό,τι Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της Απόφασης Διενέργειας του. Θεωρούμε πως θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά όλες οι διατάξεις από τις οποίες διέπεται ο διαγωνισμός, προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες και να είοναι σαφές στους Υποψήφιους Αναδόχους το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού. 7. (Μέρος Β, Παράγραφος Β.3.2.2, Σελίδα 38) Προτείνεται στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς οι υποψήφιοι ανάδοχοι να συμπεριλάβουν την αντίληψη τους για το έργο και την σκοπιμότητα υλοποίησης του, καθώς και να δώσουν μια προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων που ο Δήμος θέτει. Κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μας, θα διασφαλίσει ότι ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, έχει κατανοήσει πλήρως τις ανάγκες υλοποίησης, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις για την επιτυχία και ολοκλήρωση του Έργου χωρίς αποκλίσεις από τα προκαθορισμένα χρονικά και τεχνικά όρια. 8. (Μέρος Β, Παράγραφος Β.4.1.4, Σελίδα 48) Προτείνεται στην Παράγραφο Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης, να προστεθεί μια ακόμα Προδιαγραφή Τεχνικής Λύσης, σχετικά με την Συνολική αντίληψη του έργου, καθώς και τους σκοπούς αυτού. Επίσης θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι ο Δήμος δύναται να καλέσει τους Υποψήφιους Αναδόχους προκειμένου αυτοί να παρουσιάσουν την λύση τους, και να έχει ο Δήμος μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, προκειμένου να προχωρήσει στην ορθότερη αξιολόγηση των προσφορών. 9. (Μέρος Β, Παράγραφος Β4.1.5, Σελίδα 48) οι σχετικές διατάξεις Θα συμπεριληφθεί σχετική απαίτηση. Ο πίνακας της Παραγράφου Β4.1.4 έχει αλλαχτεί στο τελικό τεύχος, καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης. Επίσης ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να καλέσει τους υποψήφιους αναδόχους για μια παρουσίαση της λύσης, όπως αυτό αναφέρεται ρητώς στο τελικό τεύχος. Θα διορθωθεί το σχετικό σημείο στην

5 Προτείνεται στην Παράγραφο Β4.1.5 να αφαιρεθεί η απαίτηση Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς να περιλαμβάνει: το κόστος συντήρησης των ετών μετά την προσφερόμενη εγγύηση και έως τη λήξη της ΠΕΣ, χωρίς ΦΠΑ, καθώς η απαίτηση είναι για 1 έτος συντήρηση. 10. (Μέρος C, Παράγραφοι C Σελίδα 16-20) Θεωρούμε πως πρέπει να απαιτηθεί πιστοποίηση ISO (ISO 9001, ISO 13485, EN medical devices) κατασκευαστή ή προμηθευτή για όλες τις προσφερόμενες ιατρικές συσκευές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπό προμήθεια ιατρικών συσκευών. 11. (Μέρος C, Παράγραφος C , Σελίδα 18-20) Θεωρούμε πως πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση για τον κανονισμό FCC part 15 στις προδιαγραφές των ιατρικών συσκευών, καθότι κάτι τέτοιο δεν κρίνεται αναγκαίο για την πιστοποίηση ποιότητας των εν λόγω συσκευών. 12. (Μέρος C, Παράγραφος C3.2, Σελίδα 18) Θεωρούμε ότι η απαίτηση για το Standard PrEN :1997, ASTM-112E, δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό προκειμένου για την διασφάλιση της ποιότητας των υπό προμήθεια συσκευών, καθώς το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται κυρίως στη συμμόρφωση των πολυκρυσταλλικών υλικών. 13. (Μέρος C, Παράγραφος C3.5, Σελίδα 20) Προτείνεται να προστεθεί απαίτηση για τα gateways, ούτως ώστε αυτά να έχουν δυνατότητα σύνδεσης με απλή τηλεφωνική γραμμή. 14. (Μέρος C, Παράγραφος C3.16, Σελίδα 28) Θεωρούμε, πως οι τελική έκδοση Στους Πίνακες Προδιαγραφών στο C Μέρος της διακήρυξης, γίνεται αναλυτική αναφορά στις πιστοποιήσεις που θα πρέπει να πληρούν οι συσκευές πραγματοποίησης ιατρικών μετρήσεων Το FCC Part 15 Regulation (The Federal Code Of Regulation (CFR) FCC Part 15) είναι ένα κοινό πρότυπο ελέγχου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η εν λόγω απαίτηση έχει αφαιρεθεί από το τελικό τεύχος, καθώς η πιστοποίηση CE που απαιτείται για όλες τις συσκευές κρίνεται επαρκής. Η εν λόγω απαίτηση έχει αφαιρεθεί από το τελικό τεύχος. Το σχόλιο σας θεωρήθηκε θετικό για την βιωσιμότητα του έργου και ενσωματώθηκε Στο τελικό τεύχος, στο Μέρος C έχει γίνει αναλυτική αναφορά

6 προδιαγραφές της Εφαρμογής του Ιατρικού Φακέλου όπως αυτές αναφέρονται στο Μέρος C, καθώς και η περιγραφή της Εφαρμογής στο Α μέρος της διακήρυξης, δεν είναι επαρκείς δεδομένου της σημαντικότητας της Εφαρμογής στην επιτυχία του συνολικού Έργου. Ως εκ τούτου προτείνουμε τον εμπλουτισμό των προδιαγραφών με τα στοιχεία τα οποία πρέπει να τηρούνται στο φάκελο του κάθε ασθενή (όπως Δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας συγγενών, στοιχεία εξετάσεων, παρασχεθέντων συσκευών, κλπ), καθώς και τις προδιαγραφές για τις δυνατότητες προβολής και διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών από διαφορετικούς χρήστες, προκειμένου η λύση η οποία θα δοθεί να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Δήμου. 15. (Μέρος C, Προδιαγραφές) Θεωρούμε, πως θα πρέπει να προστεθούν προδιαγραφές για τα Παραδοτέα της Α Φάσης του Έργου, και συγκεκριμένα για την Οριστική Μελέτη Εφαρμογής, προκειμένου να γίνουν κατανοητές από τους υποψήφιους αναδόχους οι ακριβείς απαιτήσεις του Δήμου σχετικά με τα Παραδοτέα της Α Φάσης. 16. (Μέρος Γ, C3.1 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας Ασθενών, 7.Καταγραφή γεγονότων ηλεκτροκαρδιογραφήματος (1 lead ECG)) Πρόταση-Σχόλιο Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και με βάση το πρότυπο καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος, για την καταγραφή χρησιμοποιούνται δυο ειδικά ηλεκτρόδια, τοποθετημένα στο σώμα, έτσι η «απαγωγή» δε συνίσταται από ένα απλό καλώδιο, με το οποίο συνδέεται το καταγραφικό όργανο, αλλά από δυο καλώδια στις κατ ελάχιστον απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί η εν λόγω εφαρμογή. Στο τελικό τεύχος, στο Μέρος C έχει γίνει αναλυτική αναφορά στις κατ ελάχιστον απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί η Οριστική Μελέτη Εφαρμογής. Τα σχόλια σας σχετικά με τις δυνατότητες των ηλεκτροκαρδιογράφων 12 απαγωγών και των προτερημάτων τους σε σχέση με τους απλούστερους ηλεκτροκαρδιογράφους μονής επαγωγής είναι απόλυτα σωστά. Σε ένα διαγνωστικό / ιατρικό κέντρο δεν έχει κανένα νόημα η χρήση ηλεκτροκαρδιογράφων μονής επαγωγής. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου όμως οι ηλεκτροκαρδιογράφοι μονής επαγωγής

7 και από τα ηλεκτρόδια τους, για να σχηματιστεί ένα πλήρες ηλεκτρικό κύκλωμα με τον καρδιογράφο. Η ηλεκτρική τάση των κυμάτων στο ΗΚΓ εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρόδια τοποθετούνται στην επιφάνεια του σώματος. Για αυτό συνίσταται η χρήση (κυρίως από ιατρούς) ηλεκτροκαρδιογράφου 12 απαγωγών, για να έχουν υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα. Με τη χρήση ηλεκτροκαρδιογράφου 12 απαγωγών, ο ιατρός μπορεί να ερμηνεύσει εύκολα ενδείξεις, όπως: Διάγνωση αρρυθμιών Διάγνωση ισχαιμίας και εμφραγματος καρδιάς Διάγνωση υπερτροφίας των κοιλοτήτων της καρδιάς Διάγνωση μεταβολικών διαταραχών Επομένως, προτείνουμε να απαιτείται καταγραφή καταρχήν μιας απαγωγής όπως αναγράφεται στον πίνακα συμμόρφωσης με χρήση τριων ηλεκτροδίων, όπως και να απαιτείται τη δυνατότητα καρδιογραφήματος 12 απαγωγών, το οποίο παράγει υψηλής και επιθυμητής για τον ιατρό ποιότητας αποτέλεσμα. Στην αγορά υπάρχουν καρδιογράφοι που συνδιάζουν και τα δυο, δηλαδή παράγουν καρδιογράφημα μιας απαγωγής και δώδεκα σε μια συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους δημότες και σε ιατρούς να διεξάγουν καρδιογράφημα μιας απαγωγής και σεκρίσιμες περιπτώσεις (όπως δυσκολία ανάλυσης, ένδειξης άσχημων συμπτωμάτων), να γίνεται χρήση των δώδεκα απαγωγών. Σε αυτή την περίπτωση απλά απιτούνται επιπλέον ηλεκτρόδια. Επειδή τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα που λαμβάνονται με όλες τις διπολικές απαγωγές είναι όμοια μεταξύ τους, δεν έχει μεγάλη χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση από άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας. Όπως είναι κατανοητό δεν είναι εφικτή η χρήση ενός ηλεκτροκαρδιογράφου 12 απαγωγών από ένα ηλικιωμένο, ούτε θα είναι σε θέση να ερμηνεύσει τις μετρήσεις τους. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ηλεκτροκαρδιαγράφοι είναι αρκετά ακριβότεροι, ογκοδέστεροι, δυσκολότεροι στην χρήση και γενικότερα δεν προτείνονται για οικιακή χρήση ενώ ενδείκνυται η χρήση ηλεκτροκαρδιογράφων μονής επαγωγής στο σπίτι για παρακολούθηση και καταγραφή. Επισημαίνουμε ότι υπάρχει σχετική επιστημονική αρθογραφία που υποστηρίζει την σχετική άποψη και είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο. Δεδομένου ότι μάλλον δεν έγινε κατανοητό ότι η χρήση των συγκεκριμένων συσκευών θα γίνεται στο σπίτι από ηλικιωμένους θα τονιστεί το συγκεκριμένο σημείο στην διαβούλευση.

8 σημασία ποια απαγωγή χρησιμοποιείται, όταν επιδιώκεται η διάγνωση των διάφορων αρρυθμιών της καρδιάς, γιατί η διάγνωση των αρρυθμιών εξαρτάται, κατά κύριο λόγο από τις χρονικές αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των διαφόρων κυμάτων του καρδιακού παλμού. Από την άλλη μεριά, όταν απαιτείται η διάγνωση βλάβης στο μυοκάρδιο των κοιλιών ή των κόλπων, είτε στο σύστημα αγωγής των διεγέρσεων, ενδιαφέρει πάρα πολύ η απαγωγή που χρησιμοποιείται, γιατί οι ανωμαλίες που εμφανίζονται στο μυοκάρδιο μεταβάλλουν τη μορφή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος κατά τρόπο σημαντικό σε ορισμένες απαγωγές, χωρίς να επηρρεάζονται άλλες απαγωγές. Και στις δυο περιπτώσεις καταγραφής απαιτείται η επαφή των ηλεκτροδίων με το σώμα και τη συσκευή ηλεκτροκαρδιογράφου, ώστε να σχηματιστεί ένα κύκλωμα και να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα. 17. (Μέρος Γ, C3.1 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας, 7.5 Εύρος Συχνότητας) Με ποιο κριτήριο καθορίζεται το «εύρος συχνότητας», όπως αναφέρεται στον πίνακα συμμόρφωσης της έξυπνης συσκευής μέτρησης δεδομένων υγείας. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί η προέλευση του, βάση του μέσου όρου και επισήμων στοιχείων που δίνει η αγορά, χωρίς να αποτυπώνονται συγκεκριμένες συσκευές της αγοράς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. 18. (Μέρος Γ, C3.1 Έξυπνη Συσκευή Μέτρησης Δεδομένων Υγείας κινητών μονάδων και σταθμών προληπτικής ιατρικής) Η Γενική Εξέταση Αίματος είναι μια από τις συχνότερα ζητούμενες και διενεργούμενες Προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην κατανόηση της συγκεκριμένης παραμέτρου, θα αφαιρεθεί η σχετική απαίτηση. Το σχόλιο σας δεν σχετίζεται με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και μάλλον «εκ παραδρομής» συμπεριλήφθηκε στην επιστολή σας

9 εργαστηριακές εξετάσεις αίματος. Είναι ίσως η πιο σημαντική εξέταση, αφού τα ευρήματα της δίνουν πολύτιμες διαγνωστικές πληροφορίες για την κατάσταση και την εικόνα της υγείας του ανθρώπινου οργανισμού. Στην αγορά υπάρχουν ασύρματες διαγνωστικές συσκευές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν τα δεδομένα τους ασύρματα μέσω Bluetooth και συνδιάζουν την καταγραφή μερικών από τις εξετάσεις που διενεργούνται στη γενική εξέταση αίματος, όπως σάκχαρο, τριγλυκερίδια και χοληστερίνη. Τα αποτελέσματα μπορούν να μεταδίδονται μέσω Bluetooth σε ασύρματη φορητή συσκευή (smartphone, laptop, κλπ.) και στη συνέχεια με χρήση του Internet να αποθηκευτούν στον ιατρικό ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε δημότη. Είναι εύκολες στη χρήση, φορητές και ελαφριές και διαθέτουν BT για μετάδοση δεδομένων. Πλεονεκτήματα Χρήσης Διευκολύνει την επικοινωνία δημότη ιατρού ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση και συμβάλει στην πληρέστερη παρακολούθηση της υγείας πρώτου Δημιουργία αισθήματος ασφαλείας του Δημότη Δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου μετρήσεων Δυνατότητα προληπτικής ιατρικής Δυνατότητα καταγραφής εξετάσεων που θεωρούνται σημαντικότερες για όλους τους δημότες ανεξαρτήτου ηλικίας (κάλυψη μεγαλύτερου εύρους ασθενών) 19. (Μέρος Γ, C3.5 Συσκευή συλλογής/αποστολής δεδομένων υγείας (Gateways)) Πρόταση-Σχόλιο Προτείνεται η χρήση καινοτόμων smartphones αντί ενός απλού gateway. Το Η επιλογή των gateways αντί για έξυπνα κινητά (smartphones), καθώς και η σύνταξη του ΤΔΠΠ έγινε κατόπιν μελέτης της αγοράς, για τους παρακάτω κυρίως

10 διεθνώς αναγνωρισμένο σενάριο που χρησιμοποιείται έχει ως εξής: Κάθε ασύρματη, ψηφιακή συσκευή καταγραφής βιολογικών σημάτων αποστέλλει τα δεδομένα στο εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο εγκαθίσταται στο smartphone, ασύρματα και στη συνέχεια τα δεδομένα αποστέλλονται όταν υπάρχει κάλυψη δικτύου είτε με χρήση 3G, GPRS, WiFi στο κέντρικο σύστημα, όπου και είναι διαθέσιμα 24/7. H χρήση του smartphone καλύπτει τις ανάγκες αποστολής μέσω όλων των δικτύων, διαθέτουν BT για τη λήψη των δεδομένων από τις συσκευές καταγραφής βιολογικών σημάτων. 20. (Μέρος Γ, C3.3 Συσκευή μέτρησης γλυκόζης C3.4 Συσκευή μέτρησης σωματικού βάρους) Αναλυτική Διατύπωση 7.Συμβατότητα με το Part 15 του FCC κανονισμού Πρόταση-Σχόλιο Για ποιο λόγο κρίνεται λόγους : 1. Το κόστος των smartphones εν συγκρίση με αυτό των gateways είναι υψηλότερο 2. Το λειτουργικό κόστος δεν καλύπτεται γιατί κανένας ηλικιωμένος δεν διαθέτει σύνδεση GPRS/3G 3. Ελάχιστοι ηλικιωμένοι είναι σε θέση να λειτουργήσουν ένα σύγχρονο smartphone 4. Υπάρχει ανομοιομορφία σε σχέση με τα λειτουργικά συστήματα των smartphones και θε έπρεπε να βρεθούν λύσεις που να καλύπτουν όλες τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι ελάχιστες (πχ σημειώνουμε ότι ΒΤ που λόγου χάρη αναφέρετε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημοφιλή smartphones όπως τα iphones) και 5. Οι συσκευές που διαλειτουργούν απευθείας με ένα smartphone είναι ακόμα λιγότερες σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούν gateways με αποτέλεσμα μειωμένο ανταγωνισμό και υψηλότερο κόστος. Το FCC Part 15 Regulation (The Federal Code Of Regulation (CFR) FCC Part 15) είναι ένα κοινό πρότυπο ελέγχου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η εν λόγω απαίτηση έχει

11 απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής των συσκευών η συμβατότητα τους με το πρότυπο Part 15 του FCC Κανονισμού (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, FCC part 15)? Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται προκειμένου να λάβει πιστοποιητικό CE μια συσκευή καθώς και η δήλωση Declaration of Conformity ανήκουν στην διαδικασία συμβατότητας με το Part 15 του FCC Κανονισμού. Επομένως, είναι απαραίτητο να αναφέρεται αναλυτικά το πιστοποιητικό/βεβαίωση που απαιτείται και είναι η σχετική: «Οι συσκευές να ακλουθούν την Ευρωπαϊκή οδηγία: «2004/108: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)», η οποία περιλαμβάνει τη συμβατότητα FCC part 15. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση Part 15 του FCC Κανονισμού, σε όλα τα σημεία των πινάκων συμμόρφωσης, με τη παραπάνω βεβαίωση για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 21. (Μέρος Γ, C3.3 Συσκευή μέτρησης γλυκόζης ασθενών) Πρόταση-Σχόλιο Α)Με βάση έρευνα αγοράς που πραγματοποιεί η επιχείρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει συναντήσει αρκετές συσκευές που διαθέτουν πιεσόμετρο ενσωματωμένο σε μετρητή γλυκόζης, πρόκειται για καινούριες καινοτόμες συσκευές παρακολούθησης των επιπέδων σακχάρου σε συνδυασμό με τη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης στον οργανισμό. Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει πως θα μπορούσε να προστεθεί επιπλέον στο πίνακα συμμόρφωσης που σχετίζεται με την μέτρηση γλυκόζης και η καταγραφή αρτηριακής πίεσης είτε ως υποχρεωτική είτε ως επιθυμητή προδιαγραφή, αφαιρεθεί από το τελικό τεύχος, καθώς η πιστοποίηση CE που απαιτείται για όλες τις συσκευές κρίνεται επαρκής. Για δύο κυρίως λόγους δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτό τη συγκεκριμένη παρατήρηση. Πρώτον, λόγω λειτουργικότητας επειδή με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι εφικτή η παράλληλη χρήση στα κέντρα από άλλο ενδιαφερόμενο και δεύτερον λόγω του ότι τόσο στο ΤΔΠΠ όσο και στην εγκριτική απόφαση υπάρχουν ως παραδοτέα οι διακριτές συσκευές. Όσον αφορά τον αριθμό των μετρήσεων τις οποίες πρέπει να αποθηκεύουν οι υπό προμήθεια συσκευές, αυτές έχουν να κάνουν με την παράμετρο την

12 προκειμένου να διενεργείτε δύο διαφορετικές εξετάσεις με μια συσκευή και χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του έργου και τις προδιαγραφές του μετρητή πίεσης. Β) Επίσης παρατηρήθηκε πως η αναφορά στους πίνακες συμμόρφωσης σχετικά με τις έξυπνες συσκευές μέτρησης δεδομένων υγείας, ως προς τη «μνήμη μονάδων», δεν αποτυπώνουν γενικές τιμές αλλά η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με τη συσκευή που αποτυπώνετε. Θα πρέπει να συνάδει η κάθε τιμή, βάση του μέσου όρου που δίνει η αγορά και βάση επίσημωνστοιχείων. Αναλυτικά, στη συσκευή μέτρησης γλυκόζης αναφέρετε τιμή μνήμης 400 μετρήσεις ενώ στη συσκευή μέτρησης βάρους αναφέρετε τις τελευταίες 10 μετρήσεις, όπως επίσης και στη συσκευή μέτρησης δεδομένων υγείας των κινητών μονάδων και των κέντρων προληπτικής ιατρικής αναφέρετε κατώτατο όριο τις 200 μετρήσεις. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη για τεκμηρίωση των εν λόγω τιμών και θα πρέπει να συνάδουν οι τιμές σε όλες τις συσκευές βάση του μέσου όρου της αγοράς είτε να παραληφθεί και να αφεθεί στις δυνατότητες του κάθε υποψηφίου αναδόχου. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύττητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια. 22. (Μέρος Γ, C3.4 Συσκευή μέτρησης σωματικού βάρους ασθενών) Πρόταση-Σχόλιο Α) Οι συσκευές μέτρησης βάρους βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς. Στο εμπόριο υπάρχουν αρκετές ζυγαριές, οι οποίες μετρούν εκτός από βάρος και το ποσοστό λίπους στο σώμα ενός ατόμου. Προκειμένου να μπορέσετε να λαμβάνεται όλες οποία μετράει η εκάστοτε συσκευή. Συγκεκριμένα κάποιος δημότης που παρακολουθεί το ζάχαρο μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιήσει αρκετές μετρήσεις την ημέρα, ενώ αντίστοιχα για μέτρηση βάρους συνήθως δε θα είχε νόημα μια τέτοια συχνότητα μετρήσεων. Σε καθε περίπτωση προκειμένου να υπάρξει μια ομογενοποίηση θα το κατώτερο όριο για την συσκευή γλυκόζης και για την συσκευή μέτρησης δεδομένων υγείας θα αλλάξει σε 200 μετρήσεις και στις δύο ενώ του βάρους θα παραμείνει ως έχει. Με βάση το συγκεκριμένο σχόλιο θα ενσωματωθεί η απαίτηση για Μέτρηση λίπους στο σώμα. Ο υπολογισμός / κατανάλωση θερμίδων δεν τεκμηριώνεται και δεν συνάδει με την φύση του συγκεκριμένου έργου. Όσον αφορά τον αριθμό των μετρήσεων τις οποίες πρέπει να

13 αυτές τις μετρήσεις εκτός του βάρους κρίνουμε σκόπιμο να προσθέσετε στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης τις εξής δύο δυνατότητες: Μέτρηση λίπους στο σώμα Υπολογισμός κατανάλωσης θερμίδων / ημέρα Με αυτό τον τρόπο δίνετε στο δημότη τη δυνατότητα να παρακολουθεί περισσότερες παραμέτρους σχετικά με τη φυσική του κατάσταση και ως εκ τούτου να εξάγονται πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Β) Επίσης παρατηρήθηκε πως η αναφορά στους πίνακες συμμόρφωσης σχετικά με τις έξυπνες συσκευές μέτρησης δεδομένων υγείας, ως προς τη «μνήμη μονάδων», δεν αποτυπώνουν γενικές τιμές αλλά η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με τη συσκευή που αποτυπώνετε. Θα πρέπει να συνάδει η κάθε τιμή, βάση του μέσου όρου που δίνει η αγορά και βάση επίσημων στοιχείων. Αναλυτικά, στη συσκευή μέτρησης γλυκόζης αναφέρετε τιμή μνήμης 400 μετρήσεις ενώ στη συσκευή μέτρησης βάρους αναφέρετε τις 10 τελευταίες μετρήσεις, όπως επίσης και στη συσκευή μέτρησης δεδομένων υγείας των κινητών μονάδων και των κέντρων προληπτικής ιατρικής αναφέρετε κατώτατο όριο τις 200 μετρήσεις. Ως εκ τούτου προκύπτει η ανάγκη για τεκμηρίωση των εν λόγω τιμών και θα πρέπει να συνάδουν οι τιμές σε όλες τις συσκευές βάση του μέσου όρου της αγοράς είτε να παραληφθεί και να αφεθεί στις δυνατότητες του κάθε υποψηφίου αναδόχου. Πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύττητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια. 23. (Μέρος Γ, C3.6 Φορητή Συσκευή συγκέντρωσης δεδομένων υγείας) αποθηκεύουν οι υπό προμήθεια συσκευές, αυτές έχουν να κάνουν με την ιατρική παράμετρο την οποία μετράει η εκάστοτε συσκευή. Συγκεκριμένα κάποιος ασθενής που παρακολουθείται για ζάχαρο μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιήσει και 5 μετρήσεις την ημέρα, ενώ άλλος ασθενής, ο οποίος έχει πρόβλημα βάρους δε θα είχε νόημα μια τέτοια συχνότητα μετρήσεων. Γίνεται αναφορά σε ευρέως διαδεδομένα χαρακτηριστικά hardware/software, τα

14 Αναλυτική Διατύπωση Στο σημείο 5 και 7 του πίνακα συμμόρφωσης C3.6 «Φορητή συσκευή συγκέντρωσης δεδομένων υγείας» όπου αναφέρεται το Λειτουργικό και ο επεξεργαστής, αποτυπώνεται συγκεκριμένη τεχνολογία της αγοράς, που με βάση το ΠΔ 118/2007, στο άρθρο 3 (τεχνικές προδιαγραφές), απαγορεύονται τέτοιου είδους αναφορές. Επίσης, σύμφωνα με τηνεγκύκλιο που κοινοποιήθηκε στις 8/05/2007με πρωτόκολλο Π12112, αναφέρεται πως στην τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια ειδών αντικειμένου απαγορεύεται γενικά η αναφορά συγκεκριμένης μάρκας ή εταιρίας προέλευσης (π.χ. Intel, AMD) ή σε αρχιτεκτονικές μικροεπεξεργαστών που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένη εταιρία ή σε εμπορικά σήματα (trademarks), πατέντες, τύπους τεχνολογιών ή οποιαδήποτε άλλη προδιαγραφή που προσδιορίζει συγκεκριμένο κατασκευαστή. Ως εκτων ανωτέρω συμπεραίνουμε πως θα πρέπει να παραληφθεί η έκφραση «Windows xp professional GR» και «Atom 1.6GHz ή ανώτερος», ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια. 24. (Μέρος Γ, C3.7 Η/Υ Σταθμών «Βοήθεια στο Σπίτι», C3.8 Διαδραστικές Οθόνες ΚέντρωνΠροληπτικής Ιατρικής) Αναλυτική Διατύπωση Επίσης και σε αυτούς τους πίνακες συμμόρφωσης γίνεται αναφορά στο σημείο 3, για συγκεκριμένο τύπο επεξεργαστή, αποτυπώνοντας συγκεκριμένη τεχνολογία της αγοράς, που με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στην παρατήρηση 7 θα πρέπει να παραληφθεί η εν λόγω οποία χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των κατασκευαστών που διαθέτουν προιόντα στην αγορά, και η αναφορά έγινε προκειμένου να βοηθηθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην κατανόηση των ελάχιστων απαιτήσεων του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση το σχόλιο σας λήφθηκε υπόψιν, και θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο τελικό τεύχος. Γίνεται αναφορά σε ευρέως διαδεδομένα χαρακτηριστικά hardware/software, τα οποία χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των κατασκευαστών που διαθέτουν προιόντα στην αγορά, και η αναφορά έγινε προκειμένου να βοηθηθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην κατανόηση των ελάχιστων απαιτήσεων του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση το σχόλιο

15 αναφορά: 1. Intel Core 2 Duo E GHz 2. Athlon II X2 235e Διότι αποτυπώνονται συγκεκριμένες τεχνολογίες της αγοράς με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χωρίς να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια. Επίσης στο σημείο 18.2 του πίνακα συμμόρφωσης C3.7 και στ σημείο 30 του πίνακα συμμόρφωσης για τον ίδιο λόγο, όπως περιγράφει και ανωτέρω θα πρέπει να παραληφθεί η αποτύπωση συγκεκριμένης ανάλυσης οθόνης και να θεωρηθεί ως ελάχιστη απίτηση, καλύπτοντας μεγαλύτερο εύρος οθονών. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ανάλυση αποτυπώνει προδιαγραφές παλιότερων τεχνολογικά οθονών. 25. (Μέρος Γ, C3.9 Εκτυπωτής σταθμών πρληπτικής ιατρικής) Στο συγκεκριμένο πίνακα συμμόρφωσης αποτυπώνετε συγκεκριμένο εκτυπωτή της αγοράς με αναφορά σε συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, που με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω στην παρατήρηση μας θα πρέπει να χρησιμοπιείται τα σύμβολα > ή < ή ±, για να καλύπτετε μεγαλύτερο εύρος της αγοράς. 26. (Μέρος Γ, C3.11 Εφαρμογή κινητών συσκευών «Βοήθεια στο Σπίτι») Για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών-δημοτών, θα μπορούσατε να προσθέσετε στις δυνατότητες του λογισμικού τα εξής: 1. Δυνατότητα προβολής των τοπικά αποθηκευμένων εξετάσεων σε μορφή ιστορικού 2. Αναζήτηση και επεξεργασία των στοιχείων των ασθενών τοπικά 3. Αποστολή σχολίων των γιατρών μαζί με σας λήφθηκε υπόψιν, και θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο τελικό τεύχος. Το σχόλιο σας λήφθηκε υπόψιν, και θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο τελικό τεύχος. Τα σχόλια σας λήφθησαν υπόψη και εν μέρη θα ενσωματωθούν. Σε ότι αφορά στα υπόλοιπα θέματα θεωρούμε ότι η προτεινόμενη από εσάς λύση για back up και mirroring δεν συνάδει με την λειτουργικότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής, δεδομένου ότι τρέχει σε κάποιο τοπικό μηχάνημα και όχι σε κάποιο server.

16 τις εξετάσεις στον Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο. Επίσης δεν αναφέρεται για μηχανισμό ανάκτησης δεδομένων, τι θα γίνει σε περίπτωση κλοπής/απώλειας/βλάβης καταστροφής της συσκευής, η οποία θα διαθέτει ευαίσθητα δεδομένα του κάθε δημότη. Επομένως καλό θα ήταν να προσθέσετε την έκφραση: Backup στοιχείων, διαδικασία ανάκτησης, αρχειοθέτηση δεδομένων, προσβασιμότητα δεδομένων κα mirroring. Τα αποθηκευμένα στο backup αρχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα όταν απαιτηθεί. 27. (Μέρος Γ, C3.12 Λογισμικό Σταθμών Προληπτικής Ιατρικής) Για την καλύτερη ενημέρωση των χρηστών-δημοτών, θα μπορούσατε να προσθέσετε στις δυνατότητες του λογισμικού τα εξής: 1. Δυνατότητα προβολής των τοπικά αποθηκευμένων εξετάσεων σε μορφή ιστορικού 2. Αναζήτηση και επεξεργασία των στοιχείων των ασθενών τοπικά 3. Αποστολή σχολίων των γιατρών μαζί με τις εξετάσεις στον Ψηφιακό Ιατρικό Φάκελο. Επίσης δεν αναφέρεται για μηχανισμό ανάκτησης δεδομένων, τι θα γίνει σε περίπτωση κλοπής/απώλειας/βλάβης καταστροφής της συσκευής, η οποία θα διαθέτει ευαίσθητα δεδομένα του κάθε δημότη. Επομένως καλό θα ήταν να προσθέσετε την έκφραση: Backup στοιχείων, διαδικασία ανάκτησης, αρχειοθέτηση δεδομένων, προσβασιμότητα δεδομένων κα mirroring. Τα αποθηκευμένα στο backup αρχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα Δεν υπάρχει λόγος ενσωμάτωσης των παρατηρήσεων σας σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης και επεξεργασίας τοπικών μετρήσεων δεδομένου ότι οι Σταθμοί Προληπτικής Ιατρικής θα έχουν άμεση πρόσβαση στον Διαδικτυακό Ψηφιακό Φάκελο και άρα σε όλα τα δεδομένα του. Για τις υπόλοιπες παρατηρήσεις ισχύει ότι και στο προηγούμενο ερώτημα σας.

17 όταν απαιτηθεί. 28. (Μέρος Β, Β2.6 Ελάχιστες Προυποθέσεις Συμμετοχής, ii)τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 1.2)) Αναλυτική Διατύπωση Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 και Πιστοποιητικό ISO 27001:2005 Πρόταση-Σχόλιο Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 από τη νέα, και επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2008. Επομένως προτείνεται να αλλάξει στη νέα έκδοση στη σχετική αναφορά στη προκήρυξη και να απαιτηθεί επιπλέον το πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα του υποψηφίου να σχεδιάζει, παράγει, συντηρεί και να διακινεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εξοπλισμό στο ΜΕΡΟΣ Β του τεύχους προκήρυξης, όπου αναφέρονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα υπόλοιπα πιστοποιητικά. Το πρότυπο που είναι σύμφωνο με τα παραπάνω είναι το ISO 13485:2003, είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο έχει εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO). Στο πρότυπο καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας από οργανισμούς στις περιπτώσεις που ο οργανισμός πρέπει να αποδείξει την ικανότητα του να παρέχει ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σχετιζόμενες υπηρεσίες οι οποίες να καλύπτουν με συνέπεια τις απαιτήσεις των πελατών και τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τις σχετιζόμενες υπηρεσίες βάση της σχετικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με όσα προεκτάθηκαν κρίνεται σκόπιμη η διόρθωση της διαβούλευσης και Στο τελικό τεύχος έχει αλλάξει η απαίτηση για το ISO9001:2008 σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση. Το ISO αλλά και το πρότυπο EN είναι απαιτήσεις που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στους πίνακες συμμόρφωσης των ιατρικών συσκευών. Η εκτέλεση του έργου δεν έχει ως προϋπόθεση την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 13485:2003 από τον υποψήφιο ανάδοχο. Το σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών που τίθεται ειδικά με την αναφερόμενη υπουργική απόφαση Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 δεν απαιτεί την απόκτηση πιστοποιητικού ISO 13485:2003.

18 συγκεκριμένα το ΜΕΡΟΣ Β αυτής, άρθρο Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής, ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 1.2), με την προσθήκη επιπλέον των όσων ήδη προβλέπονται σε αυτό το τμήμα της διακήρυξης ως on/off ή pass/fail (ναι ή όχι, κριτήρια συμμετοχής) και του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 13485:2003, το οποίο σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τ.Α. ΔΤ8δ/1348/04 πρέπει να έχουν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Το κρίσιμο της εν θέματι διόρθωσης διαφαίνεται από τον κίνδυνο να υποβληθεί ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, εντός των χρονικών ορίων που η διέπουσα τους εν λόγω διαγωνισμούς υπουργική απόφαση (ΤΑ 11389/1993) προβλέπει. Επίσης, στις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της ίδιας παραγράφου, αναφέρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τα μέτρα που λαμβάνει για την διασφάλιση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Ως απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 και ISO 27001:2005. Επίσης, απαιτείται να συμπεριληφθεί στην παραπάνω φράση η τεκμηρίωση του αναδόχου ως προς τη διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων και του σχεδίου ασφαλείας που διατηρεί, ώστε H συγκεκριμένη διατύπωση είναι σε συμμόρφωση με το άρθρο 47 του πδ 60/2007.

19 να τεκμηριώσετε με τη σειρά σας την απαίτηση για τη ζήτηση του προτύπου ISO 27001:2005. Το ISO 27001:2005 αφορά την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για οργανισμούς που διαχειρίζονται πληροφορίες δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια της χώρας, ή τα προσωπικά δεδομένα. Συμφώνα με τις διατάξεις των Ν. 2472/1997 και 3471/2006 περί προστασίας του πολίτη, των οποίων τη τήρηση διαχειρίζεται η ανεξάρτητη αρχή «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)», η οποία είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά και ορίζει με ποιο τρόπο μπορείς να διαφυλάξεις την ακεραιότητα, αξιοπιστία, εμπιστευτικότητα ευαίσθητων δεδομένων, απαιτεί κάθε εταιρεία που διατηρεί/ επεξεργάζεται τέτοιου τύπου δεδομένα να γνωστοποιεί τη τήρηση του σχετικού αρχείου. Κύριος σκοπός είναι η προστασία του πολίτη από την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων αλλά και η συνδρομή προς αυτόν από την αρχή σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων του σε κάθε επιχειρησιακό τομέα (χρηματοπιστωτικά, υγεία, ασφάλιση, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση, μεταφορές, ΜΜΕ, κ.ο.κ). Επομένως, καλό θα ήταν να λάβετε υπόψην το ενδεχόμενο πως η κατοχύρωση της αναδόχου εταιρείας ως προς την ΑΠΔΠΧ, και κατ επέκταση τη κατοχύρωση των ευαίσθητων δεδομένων του πολίτη βάση Νομοθεσίας θεωρείται ίσως σημαντικότερη πιστοποίηση και απόδειξη σε σχέση με την απαίτηση του ISO27001:2005. Θεωρείται λοιπόν απαραίτητο να προστεθεί η φράση «ι ισοδύναμο» πχ «ISO

20 27001:2005 ή ισοδύναμο», ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα συμμετοχής στον διαγωνισμό και να μη δημιουργούνται αδικαιολόγητα εμπόδια σε εταιρείες που διαθέτουν αντίστοιχο πιστοποιητικό ή βεβαίωση γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ σχετικά με την κατοχύρωση σας ως προς την εμπιστευτικότητα, αξιοπιστία και διαχείριση από τρίτους των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που θα καταγραφούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου (σύμφωνα με την απαίτηση σας για το πιστοποιητικό 27001:2005). Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327574 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Υποέργο 1 Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 4 Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες : Καραγιαννάκης Γεώργιος Τηλέφωνο : 2810399297

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482352 Πράξη Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Διάρκεια Διαβούλευσης Από:9/7/2014 Έως:21/7/2014 Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304238 Πράξη Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374038 Πράξη «Ψηφιακή ομπρέλα e-thess cult-tour Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής και Διαχείρισης πολιτιστικών & τουριστικών πόρων υπηρεσιών εκδηλώσεων και ροών επισκεπτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ: 8-5-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:41682 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.444/ΨΣ3125-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.444/ΨΣ3125-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 362354 Πράξη «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Υποέργο Υποέργο 1: «Σχεδιασμός και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304281 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 377008 Πράξη Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόµαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 22/11/2010 Α.Π. : 8932-A2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 22/11/2010 Α.Π. : 8932-A2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34,

5/11/ 2014 Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών Τόπος Υποβολής Γραφεία του ΣΕΤΕ, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 34, Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου: «Επιστημονικός Τεχνικός Σύμβουλος διασφάλισης της συμβατότητας, της διαλειτουργικότητας και της αξιολόγησης / αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ8714-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ8714-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ ΕΞ 0181-150225 ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.164/ΨΣ4173-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.164/ΨΣ4173-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΩΟΡ1Π-ΑΧ2 ΑΔΑΜ: 16REQ003857719 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές.

Απάντηση 8: Σύμφωνα με την διακήρυξη, απαιτείται η ανάπτυξη ενός συστήματος με υψηλές δυνατότητες αναφορών και συνδυασμού δεδομένων από πολλές πηγές. Ερώτηση 8: Αναφορικά με την ανάπτυξη συστήματος και παραγωγής αναφορών όπως αυτό προδιαγράφεται στο τεύχος διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21

FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 FAQs για Προσκλήσεις 19,20,21 Α/Α Ανάρτηση ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 22/7/2016 2 22/7/2016 3 22/7/2016 4 22/7/2016 5 22/7/2016 6 22/7/2016 7 22/7/2016 Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Γενικά θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να

εξοπλισμός για τη σύνδεση των εξυπηρετητών στο IBM 2x16 Console Switch». Να Απόσπασμα υπ αριθμ. 6/11-6-2013 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής». ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 170 / 11-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών.

Το ΓΝΑ ΚΑΤ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ φαξ 213.20.86.757 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ: 21-10-2016 Α/Α: 152 Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 11/06/2010 Α.Π. : 4352-A2. Προς: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΝΙΚΗΣ 5-7 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 11/06/2010 Α.Π. : 4352-A2. Προς: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : ΝΙΚΗΣ 5-7 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 13-03-2014 του Δήμου Λαρισαίων ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 1 η ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της από 20.12.2010 δημόσιας ανακοίνωσης- πρόσκλησης της ΡΑΕ για υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΑΣ Ποτνίων 30 Τάχι, 32200 Θήβα ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ   Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΙΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ email: bioiatriki2002@yahoo.com Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών Κύριοι, Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα