Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν"

Transcript

1 Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν ΠΑΠΑο ΘΔΟΦΑ Ν Ηο M D, PHD, M S C Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟο Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Κ Λ ΙΝΙΚΗ Ν ΟοΟΚΟΜΔΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ -ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟ: «Από ηελ Πξόιεςε έσο ηελ Θεξαπεία» Αζήλα 5 Οθησβξίνπ 2012

2 Τν Ιδαληθό Αληηπεθηηθό Από ηνπ ζηόκαηνο ρνξήγεζε, εύθνιν δνζνινγηθό ζρήκα Τςειήο απνηειεζκαηηθόηεηαο Πξνβιέςηκε θαξκαθνθηλεηηθή Υσξίο αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ αηκνξξαγηώλ Υσξίο αλάγθε ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο Δπξύ ζεξαπεπηηθό παξάζπξν Υσξίο πξνζαξκνγή δόζεο Υσξίο αιιειεπηδξάζεηο Υσξίο ζύλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο Αλαζηνιή ησλ παξαγόλησλ πήμεο ηόζν ζην πιάζκα όζν θαη ζην ζξόκβν

3 Ιζηνξηθή αλαδξνκή 5νο αη. π.ρ 10νο αη. κ.ρ 13νο αη. κ.ρ 19νο αη. κ.ρ Ιππνθξάηεο: Πξόηεηλε ηε ρξήζε εθρπιηζκάησλ δέληξσλ, θπηώλ θαη ινπινπδηώλ σο αηκνδηαιπηηθώλ Αληηθαηάζηαζε ησλ θιεβνηνκώλ κε αθαηκάμεηο κε βδέιιεο σο αληηπεθηηθή κέζνδν Πξώηε έγγξαθε πεξηγξαθή αζζελνύο κε θιεβηθή ζξόκβσζε Απνκόλσζε ηεο Ιξνπδίλεο από ηε ζίειν βδέιιαο

4 Η πξώηε πεξηγξαθή ΔΦΘ θαη ε αληηκεηώπηζε

5 peros Spoiled sweet clover Ιρςξοική Αμάπςσνη ςηπ Αμςιπηκςικήπ Αγχγήπ Αλαθάιπςε δηθνπκαξόιεο Κιηληθή ρξήζε Βαξθαξίλεο Warfarin / Vitamin K mechanism Dabigatran Rivaroxaban Apixaban High / low dose AZD0837 Warfarin / INR Ximelagatran Κιηληθέο κειέηεο Βαξθαξίλεο s 1970s s 1990s Αλαθάιπςε Ηπαξίλεο Κιηληθή ρξήζε επαξίλεο iv πλερήο έγρπζε ΜΚΗ aptt Αλαθάιπςε ΥΜΒΗ J. Hirsch Κιηληθέο κειέηεο ΥΜΒΗ Πεληαζαθραξίηεο

6 O O O O O O OSO - O 3 HN-COCH 3 HN-SO 3 - O O H H 2 C-O-SO - 2 C-O-SO - 3 COO - 3 H 2 C-O-SO - 3 COO - SO 3 - OH OH OH OH OH OSO 3 - HN- O Κιαζηθή Ηπαξίλε (Με Κιαζκαηνπνηεκέλε) (ΜΚΗ) Αμακαλύτθηκε ςξ 1916 από ςξμ McLean ποξπςσυιακξύ βξηθξύ ρςξ εογαρςήοιξ ςξσ Howell. Η ΜΚΗ ειρήυθη ρςημ κλιμική ποάνη ςξ 1937, μεςά ςημ απξμόμχρη και αρταλή παοαρκεσή ςηπ από ςξμ Jorpes Είμαι μια όνιμη γλσκξζαμιμξγλσκάμη (ΜΒ D, εύοξπ D), πξσ ενάγεςαι κσοίχπ από εμςεοικό βλεμμξγόμξ υξίοξσ Είμαι διαθέριμη ραμ άλαπ μαςοίξσ ή αρβερςίξσ

7 Αληηπεθηηθή Γξάζε ΜΚΗ NEJM 1997;337:689 Η αμςιπηκςική ςηπ δοάρη ξτείλεςαι ρςημ πεμςαρακυαοιδική αλληλξσυία πξσ με ρύμδερη με ςημ ΑΤ ΙΙΙ επιςαυύμει ςημ αμαρςξλή ςωμ FIIa και FXa Χ1000 Κάθε πεμςαρακυαοίςηπ αμαρςέλλει ςημ δοάρη ςξσ FΧa απλά δερμεσόμεμξπ με ςημ ΑΤ ΙΙΙ, εμώ για ςημ αδοαμξπξίηρη ςηπ θοξμβίμηπ ποέπει μα ρσμδεθεί με ςημ θοξμβίμη και ςημ ΑΤ ρε ςοιμεοέπ ρύμπλεγμα

8 Άιιεο δξάζεηο ηεο ΜΚΗ Σύμδερη με ςξμ vwf και ςα ΑΜΠ μέρω πξλύπλξκξσ μηυαμιρμξύ και αμαρςξλή ςηπ λειςξσογικόςηςαπ ασςώμ Σύμδερη με ςα εμδξθηλιακά κύςςαοα και ςα μακοξτάγα Αύνηρη ςηπ αγγειακήπ διαπεοαςόςηςαπ Αμαρςξλή ςξσ πξλλαπλαριαρμξύ ςωμ λείωμ μσϊκώμ ιμώμ ςωμ αγγείωμ Αμαρςξλή αμάπςσνηπ ςωμ ξρςεξβλαρςώμ και επαγωγή αμάπςσνηπ ξρςεξκλαρςώμ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ (ΗΙΣ)- ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ - ΟΣΕΟΠΕΝΙΑ

9 Υακεινύ Μνξηαθνύ Βάξνπο Ηπαξίλεο (ΥΜΒΗ) Παξαζθεπάδνληαη από ηελ ΜΚΗ κε ελδπκηθό ή ρεκηθό απνπνιπκεξηζκό Έρνπλ ΜΒ D ( D) Έρνπλ ειαηησκέλε αληη-ιιa ζε ζρέζε κε ηελ αληη-υa Τπεξέρνπλ ζηε ζρέζε νθέινπο θηλδύλνπ ζε κειέηεο ζε πεηξακαηόδσα πλδένληαη ιηγόηεξν κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο θαη ην αγγεηαθό ελδνζήιην κε απνηέιεζκα θαιύηεξε βηνδηαζεζηκόηεηα, πην πξνβιέςηκε απάληεζε θαη καθξύηεξν ρξόλν εκίζεηαο δσήο

10 Βηνινγηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεησκέλεο ζύλδεζεο ησλ ΥΜΒΗ κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο ηόρνο Βηνινγηθό απνηέιεζκα Κιηληθό απνηέιεζκα Πξσηεΐλεο Μαθξνθάγα Αηκνπεηάιηα Οζηενβιάζηεο Πεξηζζόηεξν πξνβιέςηκε αληηπεθηηθή δξάζε Κάζαξζε δηα κέζνπ λεθξηθήο νδνύ Χακειόηεξε ζπρλόηεηα αλάπηπμεο αληηεπαξηληθώλ αληηζσκάησλ (?) Μεησκέλε ελεξγνπνίεζε νζηενβιαζηώλ Γελ απαηηείηαη εξγαζηεξηαθή παξαθνινύζεζε ηεο αληηπεθηηθήο ηνπο δξάζεο Μεγαιύηεξνο ρξόλνο εκίζεηαο δσήο πνπ επηηξέπεη ηελ εθ άπαμ sc ρνξήγεζε Χακειόηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ΗΙΤ-ΙΙ (?) Χακειόηεξε ζπρλόηεηα νζηενπελίαο

11 ΥΜΒΗ 2 εο ΓΔΝΙΑ Βελςιχμέμεπ ταομακξλξγικέπ ιδιόςηςεπ Σςεμόςεοξ εύοξπ ΜΒ μεςανύ ςχμ κλαρμάςχμ ςξσπ Υφηλόςεοξ λόγξ anti-xa/αμςι-ιιa Βεμιπαοίμη Ρεβιπαοίμη

12 Γηαθνξέο κεηαμύ κεξηθώλ από ηηο δηαζέζηκεο ΥΜΒΗ LMWH Μ.Μ.Β. (D) Μέζνδνο παξαζθεπήο ρέζε Υa/ΙΙa Γαιηεπαξίλε λαηξηνύρνο (Fragmin) Δλνμαπαξίλε λαηξηνύρνο (Clexane) Ναδξνπαξίλε αζβεζηνύρνο (Fraxiparine) Τηλδαπαξίλε λαηξηνύρνο (Innohep) Απνπνιπκεξηζκόο κε ληηξώδεο νμύ Βελδπιίσζε θαη αιθαιηθή πδξόιπζε Απνπνιπκεξηζκόο κε ληηξώδεο νμύ Γηάζπαζε κε επαξηλάζε 1,5-2.5 Βεκηπαξίλε λαηξηνύρνο (Ivor) Αιθαιηθόο απνπνιπκεξηζκόο (β-απόζπαζε ζε άλπδξν πεξηβάιινλ) 8 Ρεβηπαξίλε (Clivarine) Απνπνιπκεξηζκόο κε ληηξώδεο νμύ 4,4

13 LMWH Σ1/2 (h) Μέγηζηε αληη-υa δξάζε (h) Γαιηεπαξίλε (Fragmin) Δλνμαπαξίλε (Clexane) Ναδξνπαξίλε αζβεζηνύρνο (Fraxiparine) Γηαθνξέο κεηαμύ κεξηθώλ από ηηο λαηξηνύρνο λαηξηνύρνο δηαζέζηκεο ΥΜΒΗ Βηνδηαζεζηκόηεηα (%) Τηλδαπαξίλε λαηξηνύρνο (Innohep) Βεκηπαξίλε λαηξηνύρνο (Ivor) Ρεβηπαξίλε (Clivarine)

14 Ultra-Low-Molecular-Weight Heparin (ULMWH RO-14, SEMULOPARIN) Δκθαλίδνπλ πςειή αληη-υa θαη ππνιεηκκαηηθή αληη- ΙΙa δξάζε MB <3000 D Δθηόο από ηε ζεξαπεία θαη πξόιεςε ηεο ΦΘΔ δνθηκάδνληαη ζε Καξθίλν Άλνηα Φιεγκνλώδεηο λόζνη εληέξνπ Ομέα ζηεθαληαία ζύλδξνκα

15 100 ρξόληα Ηπαξίλεο ζηελ Ιαηξηθή Οη επαξίλεο απνηεινύλ δηαρξνληθά ηελ αζθαιέζηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αγσγή γηα ηελ πξόιεςε θαη ζεξαπεία ηεο ΦΘΔ Ιαηξηθέο κέζνδνη πνπ έθεξαλ επαλάζηαζε ζηελ αληηκεηώπηζε αζζελεηώλ, όπσο ν ηερλεηόο λεθξόο θαη ην θύθισκα εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο, νθείινπλ ηελ ύπαξμε ηνπο ζηελ επαξίλε, κηα θαη δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε εθαξκνγή ηνπο ρσξίο αληηπεθηηθή αγσγή.

16 Από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθά: Αληηβηηακίλεο Κ

17 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Οπαξθαξίλεο (1) Σν γιπθό θίηξηλν ηξηθύιιη θαιιηεξγείηαη ζηνλ Καλαδά θαη ζην Wisconsin ησλ Η.Π.Α. ιόγσ ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ λα αλαπηύζζεηαη θαη ζε κε εύθνξν έδαθνο Βννεηδή πνπ ζηηίδνληαη κε θαθώο απνζεθεπκέλν θίηξηλν ηξηθύιιη πεζαίλνπλ κέζα ζε ιίγεο κέξεο εκθαλίδνληαο αθαηάζρεηε αηκνξξαγία Οη Campbell θαη Link απνκνλώλνπλ από επεμεξγαζία ηνπ ηξηθπιιηνύ ηελ νπζία δηπδξνθνπκαξίλε (δηθνπκαξόιε), πνπ είλαη θνπκαξηληθό παξάγσγν Σν ίδξπκα Wisconsin Alumni Research Foundation αλαπηύζζεη θαη παηεληάξεη ηελ Warfarin (από ηα αξρηθά ηνπ ηδξύκαηνο + -arin πνπ ππνδειεί όηη ε νπζία είλαη θνπκαξηληθό παξάγσγν.)

18 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή Οπαξθαξίλεο (2) Η νπαξθαξίλε θπθινθνξεί σο απνηειεζκαηηθό πνληηθνθάξκαθν (αθόκα είλαη) ηξαηεπκέλνο απνπεηξάηαη λα απηνθηνλήζεη ιακβάλνληαο νπαξθαξίλε. Ο παξ νιίγνλ απηόρεηξαο δηαζώδεηαη, θαη νη γηαηξνί παξαηεξνύλ ην πόζν ηζρπξή αληηπεθηηθή δξάζε έρεη ε νπαξθαξίλε Έλαξμε θιηληθώλ κειεηώλ ηεο νπαξθαξίλεο Παξνπζίαζε από ηνλ Pollock ηεο πξώηεο ζεηξάο αζζελώλ πνπ έιαβαλ επηηπρώο νπαξθαξίλε.

19 Wisconsin Alumni Research Foundation Coumarin Warfarin Φαξκαθνθηλεηηθή Οπαξθαξίλεο Σαρεία θαη πιήξεο απνξξόθεζε 100% Βηνδηαζεζηκόηεηα Τςειή ζύλδεζε κε πιαζκαηηθέο πξσηεΐλεο (99%) Γηέξρεηαη ηνλ πιαθνπληηαθό θξαγκό (ηεξαηνγόλν) Απεθθξίλεηαη ζην κεηξηθό γάια Η απνκάθξπλζε ηεο εμαξηάηαη από ην επαηηθό P450 Βηνκεηαηξνπή ηεο ζην ήπαξ Έλαξμε δξάζεο κεηά ώξεο

20 Μεηνλεθηήκαηα παιαηώλ αληηπεθηηθώλ Οπαξθαξίλε Καζπζηεξεκέλε εκθάληζε δξάζεο Αθαηάιιειε γηα αξρηθή ζεξαπεία ζε νμεία ζξόκβσζε Σύκπινθε θαξκαθνινγία Παξαθνινύζεζε Ηπαξίλε Παξεληεξηθή ρνξήγεζε Κίλδπλνο εκθάληζεο ΗΙΤ Αθαηάιιειε γηα καθξνρξόληα αγσγή ΗρΜΒ Παξεληεξηθή ρνξήγεζε ( ζπλήζσο 2 θνξέο εκεξεζίσο) Κίλδπλνο εκθάληζεο ΗΙΤ (κηθξόηεξνο από όηη νη UFH) Kόζηνο ( 100x νπαξθαξίλε) Γύζθνιε ε ρξήζε ηεο ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα

21 Νεόηεξα αληηπεθηηθά Αλαζηνιείο ηεο ζξνκβίλεο Αλαζηνιείο ηνπ FΥa Γηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα παιηόηεξα αληηπεθηηθά Δίλαη εμ νινθιήξνπ ζπλζεηηθά, ρσξίο ζπζηαηηθά δσηθήο πξνέιεπζεο Γξνπλ αλαζηέιινληαο έλαλ κόλν παξάγνληα πήμεο κε απνηέιεζκα πεξηζζόηεξν πξνβιέςηκεο δξάζεηο

22 Σα λεόηεξα Αληηπεθηηθά έρνπλ έλα ζηόρν Initiation TF VIIa Indirect Fondaparinux Idraparinux biotinylated A T X IX Propagation Xa IXa II Prothrombin Inactive factor Active factor Transformation Catalysis Direct Rivaroxaban Apixaban DX-9065a DU-176b YM-150 IIa Thrombin Direct Lepirudin Bivalirudin Argatroban Dabigatran TGN-167 Clot formation Fibrinogen Fibrin Spyropoulos AC. Expert Opin Investig Drugs 2007;16: AT, antithrombin.

23 Πεληαζαθραξίηεο fondaparinux (Arixtra ) Δίλαη ζπλζεηηθόο πεληαζαθραξίηεο πνπ δξα εθιεθηηθά ζηνλ FXa δηα κέζνπ ηεο ΑΣ, επηηαρύλνληαο ηελ δξάζε ηεο 300 θνξέο Έρεη t 1/ h γη απηό θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε κία εκεξήζηα δόζε Απνβάιιεηαη από ηνπο λεθξνύο Γελ ππάξρεη αληίδνην Ελδνγελήο νδόο II Ιλσδνγόλν Xa IIa Εμσγελήο νδόο ATIII Πεληαζαθραξίηεο Ιλώδεο

24 Πεληαζαθραξίηεο fondaparinux (Arixtra ) Έυει εγκοιθεί χπ θεοαπεία ΦΘΝ ρςη θέρη ςηπ UFH ή ςηπ LMWH Έυει εγκοιθεί χπ θοξμβξποξτύλανη Σε ξοθξπαιδικξύπ αρθεμείπ σφηλξύ κιμδύμξσ Σε υειοξσογικξύπ και παθξλξγικξύπ αρθεμείπ Ονέα ρςεταμιαία ρύμδοξμα Αγγειξπλαρςική ρςεταμιαίχμ MATISSE-DVT MATISSE-PE N Engl J Med. 2003:30;349(18): PENTATHALON EPHESUS PENTHIFRA PENTAMARKS (Arch Intern Med 2002; 162: ) PEGASUS Br J Surg. 2005;92(10): ARTEMIS OASIS-5 OASIS-6

25 Idraparinux Μία θνξά ηελ εβδνκάδα ππνδνξίσο Απεθθξίλεηαη απηνύζην από ηνπο λεθξνύο Γελ ππάξρεη γλσζηό αληίδνην Τπεξκεζπιησκέλν παξάγσγν ηνπ fondaparinux 100πιάζηα ζπγγέλεηα κε ηελ ΑΣ t 1/2 80 ώξεο

26 SSR12517E Idrabiotaparinux (λεόηεξε κνξθή Idraparinux) Κιηληθέο κειέηεο θάζεο ΙΙΙ Cassiopeia-PE Idraparinux κε ηελ πξνζζήθε βηνηίλεο Η βηνηίλε έρεη ηζρπξή θαη εηδηθή ζπγγέλεηα κε ηελ ηελ αβηδίλε Η αβηδίλε IV άκεζα εμνπδεηεξώλεη ην θάξκαθν Borealis - AF

27 Μεηνλεθηήκαηα Fondaparinux Παξεληεξηθή ρνξήγεζε(άπαμ εκεξεζίσο) Κόζηνο Γύζθνιε ε ρξήζε ηεο ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα

28

29 Άκεζνη αλαζηνιείο FΥa Rivaroxaban(Xarelto ) Χνξεγείηαη από ην ζηόκα Αλαζηέιιεη άκεζα θαη ηζρπξά ηνλ FXa (ειεύζεξν θαη ζπλδεδεκέλν) κε δνζνεμαξηώκελν ηξόπν Πνιύ θαιή βηνδηαζεζηκόηεηα ~ 60-80% Ταρεία έλαξμε δξάζεο Μεγίζηε ζπγθέληξσζε ζην πιάζκα ~3-4 ώξεο t 1/2 ~5-9 ώξεο (κεγαιύηεξνο ζε ειηθησκέλνπο) Τν 33% ηεο ρνξεγνύκελεο δόζεο κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ Τν 66 % απεθθξίλεηαη από ηνπο λεθξνύο Η θαξκαθνθηλεηηθή ηνπ δελ επεξεάδεηαη από ρνξήγεζε αζπηξίλεο, αληηθιεγκνλσδώλ, αληηόμηλσλ, Η2-αλαζηνιέσλ

30 ΓΟΣΔΙΣ Άκεζνη αλαζηνιείο FΥa Rivaroxaban(Xarelto ) Μεηεγρεηξεηηθή πξνθύιαμε από ΔΦΘ : 10 mg εκεξεζίσο Πξνθύιαμε από Α.Δ.Δ. ζε αζζελείο κε θνιπηθή καξκαξπγή : 20 mg εκεξεζίσο Θεξαπεία νμείαο ΔΦΘ : mg δύν θνξέο εκεξεζίσο Γεπηεξνγελήο πξνθύιαμε από ΔΦΘ : 20 mg εκεξεζίσο Χξήζε κε πξνζνρή ζε αζζελείο κε ζνβαξνύ βαζκνύ λεθξηθή αλεπάξθεηα (θάζαξζε θξεαηηλίλεο ml/min) Απνθπγή ρξήζεο όηαλ ε θάζαξζε θξεαηηλίλεο < 30 ml/min Απνθπγή ρξήζεο ζε ζνβαξή επαηηθή λόζν Monitoring: anti-xa επίπεδα

31 Άκεζνη αλαζηνιείο FΥa Rivaroxaban(Xarelto ) 7/1/11: FDA έλδεημε γηα πξνθύιαμε από ελ ησ βάζεη θιεβηθή ζξόκβσζε κεηά από νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ θαη γόλαηνο 9/8/11: FDA έλδεημε γηα πξνθύιαμε από Α.Δ.Δ. ζε αζζελείο κε θνιπηθή καξκαξπγή

32 Άκεζνη αλαζηνιείο FΙΙa Dabigatran(Pradaxa ) Σν Dabigatran etexilate είλαη πξνθάξκαθν πνπ κεηαβνιίδεηαη ζην ήπαξ ζε dabigatran πνπ απνηειεί άκεζν αλαζηνιέα ηεο ζξνκβίλεο, ηόζν ηεο ειεύζεξεο όζν θαη ηεο δεζκεπκέλεο ζηνλ ζξόκβν. Δπίζεο αλαζηέιιεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ κέζσ ηεο ζξνκβίλεο Γελ επεξεάδεηαη από ηελ ιήςε ηξνθώλ ή από ην θπηόρξσκα P-450 Γελ ρξεηάδεηαη παξαθνινύζεζε ηνπ INR Ηπαηνηνμηθόηεηα <1% Λήςε δηο εκεξεζίσο 9/12/2010 Έλδεημε γηα πξνθύιαμε από Α.Δ.Δ. ζε αζζελείο κε κε βαιβηδηθή θνιπηθή καξκαξπγή Usman MH, et al. Curr Treat Cardiovasc Med. 2008;10(5):

33 Γελ έρεη δηεπθξηληζζεί αθόκα ν ξόινο ησλ λεόηεξσλ αληηπεθηηθώλ

34 Dabigatran ζηηο.εηδήζεηο Deaths prompt dabigatran safety advisory in Japan August 17, 2011 Shelley Wood Tokyo, Japan - The Japanese Ministry of Health, Labor, and Welfare has issued a safety advisory in that country warning of the potential for adverse events with dabigatran (Prazaxa in Japan; Pradaxa elsewhere, Boehringer Ingelheim), following the deaths of five patients. The advisory notes that there have been 81 cases of serious side effects, including gastrointestinal bleeding, since the launch of dabigatran; the drug has been used in around people since its launch in Japan in January "Within this group, treatment with Prazaxa could not be completely ruled out as a cause of death in five patients, one of whom had kidney failure (a contraindication) and four of whom were aged over 80," Boehringer Ingelheim spokesperson Dr Reinhard Malin confirmed to heartwire in an . According to Malin, the Japanese branch of the company has advised physicians to carefully monitor for signs of anemia and bleeding and emphasized the need for an immediate response if these side effects develop. "Physicians in Japan are recommended to perform renal-function tests before and during treatment, with doses to be reduced or treatment stopped upon signs of renal impairment or bleeding."

35 N Engl J Med 2012; 366: 864

36 Μεληαίν θόζηνο από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθώλ Rivaroxaban (20 mg/ημέρα) : $348 Dabigatran (150 mg ): $243 Warfarin (7.5 mg/ημέρα): $31

37 Πνηνί είλαη νη θαιύηεξνη ππνςήθηνη γηα ηα λέα από ηνπ ζηόκαηνο αληηπεθηηθά? Αζζελείο κε αδπλακία ξύζκηζεο ηνπ ΙΝR Καιή λεθξηθή ιεηηνπξγία Απνπζία κεραληθήο βαιβίδαο (όρη αξθεηά δεδνκέλα) Απνπζία εγθπκνζύλεο Αζζελείο κε ειηθία <75 εηώλ Απνπζία ηζηνξηθνύ αηκνξξαγίαο κεηά από ιήςε αληηπεθηηθώλ

38

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡIΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ Δξ Ειεπζεξία Λεπθνύ Αηκαηνιόγνο Δπηκειήηξηα Β Ιππνθξάηεην ΓΝΘ Δμεηδηθεπζείζα ζηελ Αηκόζηαζε-Θξόκβσζε ζην St Thomas Hospital, London, UK Πξνεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá

4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá 4 o Èåñéíü Ó ïëåßï 2011 Áèçñïèñüìâùóç: áðü ôçí Ðáèïöõóéïëïãßá óôç Èåñáðåßá ΟΡΓΑΝΩΖ Διιεληθή Δηαηξεία Αζεξνζθιήξωζεο Μαηάλδξνπ 9, 115 28 Αζήλα Σει. / Φαμ: 210 7210055 E-mail: info@atherosclerosis-gr.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ»

ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» . ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΑΘΜΑΣΟ: ΜΗΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΣΡΟ ΜΠΑΚΑΚΟ ΔΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Α ΠΑΝ/ΚΗ ΠΝΔΤΜ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, Ν.Ν.Θ.Α. «ΧΣΗΡΙΑ» Ση ίζρπε έσο ην 2005? GINA 2005 Σαμηλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ

Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Ρνδόρξνπο Νόζνο. Ση λεόηεξν πζηεκαηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε. ύγρξνλα δεδνκέλα ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Spoendlin J, et al. Br J Dermatol 2012;167:595-608 Αλαγλώξηζε Μεκνλσκέλσλ Δθιπηηθώλ Παξαγόλησλ Οη εθιπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα