Α. Δικαιολογητικά Αιτήματοσ Πληρωμήσ ανά Φορζα (ΟΣΔ/Δικαιοφχοσ/ΕΤΔ (ΕΠ)) Β. Δικαιολογητικά Φακζλου πληρωμήσ Γ. Ζντυπα Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Δικαιολογητικά Αιτήματοσ Πληρωμήσ ανά Φορζα (ΟΣΔ/Δικαιοφχοσ/ΕΤΔ (ΕΠ)) Β. Δικαιολογητικά Φακζλου πληρωμήσ Γ. Ζντυπα Δ."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ Α. Δικαιολογητικά Αιτήματοσ Πληρωμήσ ανά Φορζα (ΟΣΔ/Δικαιοφχοσ/) Β. Δικαιολογητικά Φακζλου πληρωμήσ Γ. Ζντυπα Δ. Διάγραμμα ροήσ Α. Δικαιολογητικά Αιτήματοσ Πληρωμήσ ανά Φορζα (ΟΣΔ/Δικαιοφχοσ/ Πίνακασ 1: Αίτηςη προκαταβολήσ τησ ΟΣΔ ςτο 1 Αίτθςθ προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ (Ε_1.1) 2 Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ υπζρ ΟΠΕΚΕΠΕ (Τ_1) 3 Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ 4 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ Πίνακασ 2.: Αίτηςη προκαταβολήσ του δικαιοφχου α/α Δικαιολογητικό Ηλεκτρονική ςτο ςτην ΟΣΔ Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ Από ΟΣΔ--> ΕΤΔ(ΕΠ) 1 Διαβιβαςτικό φακζλου προκαταβολισ δικαιοφχου ςτθν (Ε_3.2) 2 Αίτθςθ προκαταβολισ του δικαιοφχου (Ε_1.2) 3 Απόφαςθ ζνταξθσ δικαιοφχου 4 Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ υπζρ ΟΠΕΚΕΠΕ (...) 5 Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΟΣΔ (Π_1.2) 6 Φορολογικι ενθμερότθτα δικαιοφχου 7 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα δικαιοφχου ελίδα 1 από 8

2 Πίνακασ 3: Αίτηςη πληρωμήσ δικαιοφχου 1. Τποζργο: Καταςκευαςτικό/Προμήθεια/Μελζτη/Παροχή υπηρεςιών α/α Δικαιολογητικό Ηλεκτρονική Τποβολή ςτο ςτην ΟΣΔ Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ Από ΟΣΔ--> ΕΤΔ(ΕΠ) 1 Αίτθςθ πλθρωμισ με κωδικό ΚΘΜΔΘ (Ε_1.4) 2 Εντολι Πλθρωμισ Λογαριαςμοφ και Πιςτοποίθςθ εκτελεςκζντων εργαςιών ςυνοδευόμενθ από: - αναλυτικό πίνακα δαπανών - ςώμα λογαριαςμοφ - ςυνοπτικι επιμζτρθςθ - πίνακα υπαρχουςών/ απαιτοφμενων εγγυθτικών επιςτολών 3* Εγγυθτικι δεκάτων ι Απόφαςθ μείωςθσ εγγυιςεων ςυνοδευόμενθ από ειδικό απολογιςμό εργαςιών 4 Αναλυτικι επιμζτρθςθ 5* Πρωτόκολλο Παραλαβισ Αφανών Εργαςιών (για τισ ελεγμζνεσ επιμετριςεισ) 6** Πινάκιο υπολογιςμοφ αμοιβισ μελζτθσ 7** Διλωςθ κατανομισ αμοιβισ όταν πρόκειται για ςφμπραξθ μελετθτικών ομάδων γραφείων 8* Πίνακασ υπολογιςμοφ ανακεώρθςθσ με το αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα και τα Πινάκια Διαχωριςμοφ (όταν ο λογαριαςμόσ περιζχει ανακεωριςεισ) 9* Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Εργαςιών (ςώμα) που εγκρίνεται ςτθν παροφςα πιςτοποίθςθ και αιτολογικι ζκκεςθ 10 Απόφαςθ οριςμοφ επιβλζποντα 11* Απόφαςθ Δ ζγκριςθσ ΑΠΕ και αντίςτοιχθ απόφαςθ Σεχνικοφ υμβουλίου που εγκρίνεται ςτθν παροφςα πιςτοποίθςθ 12* Απόφαςθ Δ ζγκριςθσ παράταςθσ εργαςιών ι προμικειασ και εγκεκριμζνο τροποποιθμζνο χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται ςτθν παροφςα πιςτοποίθςθ 13* Αν ςτον λογαριαςμό περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου: -υπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου κεματοφυλακισ υλικών επί τόπου ι ςε αποκικεσ -εγγυθτικι επιςτολι 10% -πρωτόκολλο κακοριςμοφ τιμών μονάδοσ αποηθμίωςθσ υλικών επί τόπου ι αποκθκευμζνων ςε εγκεκριμζνεσ αποκικεσ 14* Βεβαίωςθ περαίωςθσ εργαςιών Πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ ελίδα 2 από 8

3 Σελικι επιμζτρθςθ 15 φμβαςθ Αναδόχου ι Προμθκευτι- Δικαιοφχου με τον κωδικό ΚΘΜΔΘ (μόνο ςτο 1 ο αίτθμα) 16 Εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ (μόνο ςτο 1 ο αίτθμα) 17* Πρόςκετθ Εγγυθτικι (ςε περίπτωςθ προκαταβολισ) 18 Φωτογραφία πινακίδασ ζργου (μόνο ςτο 1 ο αίτθμα) 19 Βεβαίωςθ απαιτοφμενων δθμοςιεφςεων πρωτότυπθ (Β_1) (μόνο ςτο 1ο αίτθμα) ςυνοδευόμενθ από: - τθ ςελίδα κάκε εφθμερίδασ που ζγινε θ δθμοςίευςθ (φωτοτυπία) - το τιμολόγιο κάκε εφθμερίδασ (φωτοτυπία) - τθν εξοφλθτικι απόδειξθ κάκε παραπάνω τιμολογίου (φωτοτυπία) ι αντίγραφο θλεκτρονικισ πλθρωμισ (μζςω web banking) 20 Βεβαίωςθ ελζγχου και απόδοςθσ κρατιςεων πρωτότυπθ (Β_2) ςυνοδευόμενθ από: - - τα παραςτατικά των κρατιςεων πρωτότυπα - Εντολι παρακράτθςθσ ποςών υπζρ ΔΟΤ/ΙΚΑ από τον δικαιοφχο πρωτότυπθ (Ε_4), ςε περίπτωςθ παρακράτθςθσ ςτθ φορολογικι- αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 21 Σιμολόγιο αναδόχου 22 Φορολογικι ενθμερότθτα αναδόχου ςε ιςχφ 23 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ζργου/ζδρασ ςε ιςχφ 24* Απόδειξθ είςπραξθσ αναδόχου ςε περίπτωςθ εξόφλθςθσ από το δικαιοφχο, χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ, αντίγραφα παραςτατικά των κρατιςεων που κατατζκθκαν ςτο δικαιοφχο και κατακετιριο αναδόχου ςτθν τράπεηα *Εφόςον απαιτείται ** Για υποζργο Μελζτθ ελίδα 3 από 8

4 2. Τποζργο/ζργο: Αρχαιολογικζσ Εργαςίεσ α/ α Δικαιολογητικό 1 Αίτθςθ πλθρωμισ/ προπλθρωμισ/προκαταβολισ ι εκκακάριςθσ προπλθρωμισ/προκαταβολισ κατά περίπτωςθ (Ε_1.5) 2 Μνθμόνιο ςυνεργαςίασ** για τθ διενζργεια αρχαιολογικών εργαςιών (ςτθν πρώτθ πλθρωμι τθσ πράξθσ) 3 Εγγφθςθ (ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ) βάςει του άρκρ. 2 παρ. 1 περ. α τθσ 1357/62083/ ΚΤΑ 4 Αποδεικτικά δαπανών μιςκοδοςίασ και προμθκευτών, δθλ. Χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ ςυνοδευόμενο από: - μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ προςωπικοφ - κατακετιρια ςε τραπεηικά ιδρφματα - ΠΙΝΑΚΕ 1,2,3 (ΟΠΟΤ ΧΡΕΙΑΗΕΣΑΙ) 5 Ζγγραφο / τεκμθρίωςθ από τθν αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτιτων για το ποςό που πρζπει να καταβλθκεί ωσ προκαταβολι ι τμθματικι προπλθρωμι 6 Ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τθν παραλαβι του ζργου (ςτθν εκκακάριςθ τθσ προκαταβολισ ι τμθματικισ προπλθρωμισ) 7* Φορολογικι ενθμερότθτα δικαιοφχου/αναδόχου ςε ιςχφ 8* Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα δικαιοφχου/αναδόχου ςε ιςχφ *Εφόςον απαιτείται Ηλεκτρονική ςτο ςτην ΟΣΔ Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ Από ΟΣΔ--> ΕΤΔ(ΕΠ) ** τθν περίπτωςθ που θ Εφορεία Αρχαιοτιτων είναι ανάδοχοσ υποζργου αρχαιολογίασ 3. Τποζργο: Δαπάνεσ ΟΚΩ ςτο ελίδα 4 από 8 ςτην ΟΣΔ Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ Από ΟΣΔ--> ΕΤΔ(ΕΠ) 1 Αίτθςθ πλθρωμισ/ προπλθρωμισ ι εκκακάριςθσ προπλθρωμισ (Ε_1.5) 2 Αίτθμα από τθν αρμόδια Διευκφνουςα Τπθρεςία για τθν θλεκτροδότθςθ του ζργου (ςτθν προπλθρωμι) 3 Ζγγραφο αναλυτικισ προςφοράσ από το αρμόδιο Τποκατάςτθμα τθσ Δ.Ε.Θ./Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε ςε ιςχφ (ςτθν προπλθρωμι) 4* Βεβαίωςθ του Διμου ότι τθροφνται οι

5 προχποκζςεισ τθσ αναλυτικισ προςφοράσ τθσ ΔΕΔΔΘΕ αρμοδίωσ υπογεγγραμμζνθ/κεωρθμζνθ (ςτθν προπλθρωμι) 5 Ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τθν παραλαβι του ζργου (ςτθν εκκακάριςθ) 6* Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα του ΟΚΩ ςε ιςχφ 7* Φορολογικι ενθμερότθτα του ΟΚΩ ςε ιςχφ 8* Βεβαίωςθ ελζγχου και απόδοςθσ κρατιςεων πρωτότυπθ (Β_2) ςυνοδευόμενθ από: - τα παραςτατικά των κρατιςεων πρωτότυπα, ςτισ περιπτώςεισ που απαιτείται κράτθςθ υπζρ ΕΑΑΔΘΤ 9* Σιμολόγιο ΟΚΩ (Δ.Ε.Θ./ΔΕΔΔΘΕ/Ο.Σ.Ε. ) 10* Απόδειξθ είςπραξθσ από ΟΚΩ *Εφόςον απαιτείται Ειδικότερα: - τισ περιπτώςεισ που υπάρχει φμβαςθ μεταξφ ΟΚΩ- Δικαιοφχου, κα πρζπει κατά τθν υποβολι του Αιτιματοσ Πλθρωμισ να περιλαμβάνεται και κράτθςθ υπζρ ΕΑΑΔΘΤ, ςτο ςτάδιο τθσ Προπλθρωμισ. - το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ και εφόςον θ ΟΚΩ εκδίδει Σιμολόγιο προσ το Δικαιοφχο, το Αίτθμα πλθρωμισ κα πρζπει να φζρει και κωδικό ΚΘΜΔΘ. - Οι κρατιςεισ υπολογίηονται επί του ποςοφ, προ ΦΠΑ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα τζλθ ςφνδεςθσ. Πίνακασ 4: Αίτηςη μερικήσ πληρωμήσ τησ ΟΣΔ ςτο 1 Αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ ( Ε_1.3) 2 3 υγκεντρωτικι κατάςταςθ Διλωςθσ Δαπανών (_1)- εξάγεται από το Κίνθςθ των ειδικών τραπεηικών λογαριαςμών τθσ ΟΣΔ για τθν περίοδο που καλφπτει θ αίτθςθ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προθγοφμενθσ πλθρωμισ ζωσ τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ. 4 Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΟΣΔ 5 Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ 6 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ ελίδα 5 από 8

6 Β. Δικαιολογητικά Φακζλου πληρωμήσ Πίνακασ 1: Αίτηςη προκαταβολήσ τησ ΟΣΔ Τποβολή ςτο Τποβολή ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ 1 Διαβιβαςτικό φακζλου πλθρωμισ (Ε_3.1) 2 Κατάςταςθ Διοικθτικοφ ελζγχου Αιτιματοσ προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ πρωτότυπθ αρμοδίωσ κεωρθμζνθ και υπογεγραμμζνθ (E_2.1) 3 Κατάςταςθ πλθρωμισ υποχρεώςεων (εξάγεται από το ) 4 Αίτθςθ προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ (Ε_1.1) 5 Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΕΤΔΕΠ (Π_1.1) 6 Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ προσ ΟΠΕΚΕΠΕ (Y_1) 7 Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ ςε ιςχφ 8 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ ςε ιςχφ Πίνακασ 2: Αίτηςη Προκαταβολήσ δικαιοφχου Τποβολή ςτο Τποβολή ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ 1 Διαβιβαςτικό φακζλου πλθρωμισ (Ε_3.1) 2 Κατάςταςθ Διοικθτικοφ ελζγχου Αιτιματοσ προκαταβολισ του δικαιοφχου πρωτότυπθ αρμοδίωσ κεωρθμζνθ και υπογεγραμμζνθ (Ε_2.2) 3 Κατάςταςθ πλθρωμισ υποχρεώςεων (εξάγεται από το ) 4 Αίτθςθ προκαταβολισ δικαιοφχου (Ε_1.2) 5 Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΟΣΔ (Π_1.2) 6 Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΕΤΔΕΠ (Π_1.3) 7 Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ προσ ΟΠΕΚΕΠΕ (Τ_2) 8 Φορολογικι ενθμερότθτα δικαιοφχου ςε ιςχφ 9 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα δικαιοφχου ςε ιςχφ Πίνακασ 3: Αίτηςη μερικήσ πληρωμήσ τησ ΟΣΔ Τποβολή ςτο ελίδα 6 από 8 Τποβολή ςτον ΟΠΕΚΕΠΕ 1 Διαβιβαςτικό φακζλου πλθρωμισ (Ε_3.1) 2 Κατάςταςθ Διοικθτικοφ ελζγχου Αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ πρωτότυπθ αρμοδίωσ κεωρθμζνθ και υπογεγραμμζνθ (Ε_2.3) 3 Κατάςταςθ πλθρωμισ υποχρεώςεων πρωτότυπθ (εξάγεται από το ) 4 Αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ (Ε_1.3)

7 5 υγκεντρωτικι κατάςταςθ αιτθμάτων πλθρωμισ δικαιοφχων (εξάγεται από το ) 6 Κίνθςθ των ειδικών τραπεηικών λογαριαςμών τθσ ΟΣΔ για τθν περίοδο που καλφπτει θ αίτθςθ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προθγοφμενθσ πλθρωμισ ζωσ τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ. 7 Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου μερικισ πλθρωμισ τθσ ΕΤΔΕΠ 8 Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ 9 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ Γ. Ζντυπα Ε_1.1_ΑΙΣΗΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΟΣΔ Ε_1.2_ΑΙΣΗΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Ε_1.3_ΑΙΣΗΗ_ΜΕΡΙΚΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΣΔ E_1.4_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΚΑΣΑΚ_ΠΡΟΜ_ΜΕΛ_ΤΠΗΡΕΙΑ E_1.5_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΟΚΩ_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Ε_2.1_ΚΑΣΑΣΑΗ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ.ΟΣΔ_ΕΤΔΕΠ Ε_2.2_ΚΑΣΑΣΑΗ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ.ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΕΤΔΕΠ Ε_2.3_ΚΑΣΑΣΑΗ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΜΕΡΙΚΗ.ΠΛΗΡΩΜΗ.ΟΣΔ_ΕΤΔΕΠ Ε_3.1_ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΚΟ_ΑΙΣΗΕΩΝ_ΕΤΔΕΠ_ΠΡΟ_ΟΠΕΚΕΠΕ Ε_3.2_ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΚΟ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΠΡΟ_ΕΤΔΕΠ Λ_1.1_ΛΙΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΕΚΕΠΕ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ_ΟΣΔ Λ_1.2_ΛΙΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΕΚΕΠΕ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Λ_1.3_ΛΙΣΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΕΚΕΠΕ_ΜΕΡ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΣΔ Π_1.1_ΠΡΑΚΣΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΕΤΔΕΠ_ΑΙΣΗΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ_ΟΣΔ Π_1.2_ΠΡΑΚΣΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΟΣΔ_ΑΙΣΗΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ.ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Π_1.3_ΠΡΑΚΣΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΕΤΔΕΠ_ΑΙΣΗΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ.ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Π_1.4_ΠΡΑΚΣΙΚΟ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΟΣΔ_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Π_1.5_ΠΡΑΚΣΙΚΟ.ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΕΤΔΕΠ_ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΣΔ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ Π_1.6_ΠΡΑΚΣΙΚΟ.ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΕΤΔΕΠ_ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΣΔ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Π_1.7_ΠΡΑΚΣΙΚΟ.ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΕΤΔΕΠ_ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΣΔ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ_ΟΚΩ Π_1.8_ΠΡΑΚΣΙΚΟ.ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΟΣΔ_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Π_1.9_ΠΡΑΚΣΙΚΟ.ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΟΣΔ_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΟΚΩ Π_1.10_EKΘΕΗ ΑΤΣΟΨΙΑ ΠΙΝ_1_2_ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΟΣΔ_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_Δ ΠΙΝ_1_2_ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΟΣΔ_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΧΔ ΠΙΝ_3_ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ_ΔΙΟΙΚ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΟΣΔ_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ _1_ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΗ_ΚΑΣΑΣΑΗ_ΑΙΣΗΗ_ΜΕΡΙΚΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΣΔ Τ_1_ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ_ΟΣΔ Τ_2_ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ.ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Β_1_ΒΕΒΑΙΩΗ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ ΔΗΜΟΤ Β_2_ΒΕΒΑΙΩΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΔΗΜΟΤ E_4_ΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ_ΔΗΜΟ ελίδα 7 από 8

8 Δ. Διάγραμμα ροήσ ελίδα 8 από 8

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ιοφνιοσ 2011 : οδηγίες ζσμπλήρωζης αιηήμαηος εκηαμίεσζης Περιεχόμενα 1 Στοιχεία Αιτιματοσ Εκταμίευςθσ... 3 2 Επεξεργαςία αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).

το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ). ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΠΕΔΙΟ 1 1. τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ9-6Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ. ΠΡΟ: Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ ΠΕ & ΔΕ τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ)

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ9-6Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ. ΠΡΟ: Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ ΠΕ & ΔΕ τθσ χϊρασ (ζδρεσ τουσ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Αϋ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Ανδρζα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφζροντος για την Σελ.1 / 5 πλζον ςυμφζρουςα προςφορά μόνο βάςει τιμισ Το Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), Το υπ αρ. 19REQ004437713 εγκεκριμζνο αίτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Καθοριςμόσ βιβλίων καταχώρηςησ ειςπρακτζων και επιςτρεπτζων ποςών κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπωσ ιςχφει»

Θζμα: «Καθοριςμόσ βιβλίων καταχώρηςησ ειςπρακτζων και επιςτρεπτζων ποςών κατά τισ διατάξεισ του άρθρου 30 του ν.4174/2013, όπωσ ιςχφει» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (e-εφαρμογζσ) ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (Δ12)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Δ.. Αθήνα: 18.01.2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΗ: ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: 4592 ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΗ: ΔΗΜΟΙΟ Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ

Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ 21o Εκνικό υνζδριο Ενζργεια και Ανάπτυξθ ΙΕΝΕ Η Πιλοτικι Ανταγωνιςτικι Διαδικαςία υποβολισ προςφορών για Φ/Β Εγκαταςτάςεισ Δρ. Διονφςιοσ Παπαχριςτου Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Ειδ. Επιςτήμονασ Επικεφαλήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ακαδημαϊκό Ζτοσ

ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ακαδημαϊκό Ζτοσ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2012-2013 ΕΡΓΑΙΑ ςτη ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΤΗ «Διαδικαςία χορήγηςησ επιδόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αθήνα, 3.7.2017 Αρ.πρωτ.: 111697/Ι2 ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1ησ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΟΡΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων)

Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ. Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Επίδομα βαριάσ αναπηρίασ Πθγι: http://amea-blog.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8065.html Αρμόδιοσ φορζασ: Διευκφνςεισ Τγείασ και Πρόνοιασ (Νομαρχιακών Αυτοδιοικιςεων) Νομικό Πλαίςιο: ΦΕΚ τ. Β 906/17.07.2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΕΥΚΑ Ακινα, Ιανουάριοσ 2017 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Πιςτοποίθςθ χριςτθ... 3 3. Επιλογι κατθγορίασ ςυνταξιοδοτικοφ αιτιματοσ...

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ) ΑΠ ΜΟΝΗ ΣΟΠΛΟΤ

ΧΕΔΙΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ) ΑΠ ΜΟΝΗ ΣΟΠΛΟΤ Ομάδα Λειτ. & υντ. Παλαιών Ζργων ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:0060/16/5100 «Παροχι Τπθρεςιών Σεχνικισ Τποςτιριξθσ (Λειτουργίασ & υντιρθςθσ) του Αιολικοφ Πάρκου Μονι Σοπλοφ ςτθ θτεία Κριτθσ». ΧΕΔΙΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΚΕΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΤΝΑΝΠ Ι. ΓΕΝΙΚΑ τθν παροφςα περιγράφονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την προμήθεια έξι (06) κλιματιςτικών ςυςκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ ςε οφειλζτεσ του Δημοςίου για είςπραξη χρημάτων ςτο πλαίςιο τησ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010, όπωσ ιςχφει

ΘΕΜΑ: Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ ςε οφειλζτεσ του Δημοςίου για είςπραξη χρημάτων ςτο πλαίςιο τησ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010, όπωσ ιςχφει ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Ε ΑΔΑ: Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018 Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 20 Σαχ. Κϊδικασ : 10672, Ακινα Σθλζφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Ε. ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: Β 1/4.1.2018 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2017 ΠΟΛ. 1222 Ταχ. Δ/νςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Προςωρινι Διλωςθ απόδοςθσ φόρου & τελών χαρτοςιμου (προςωρινι ΦΜΤ) ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Προςωρινι Διλωςθ απόδοςθσ φόρου & τελών χαρτοςιμου (προςωρινι ΦΜΤ) ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. 1. 2. 3. 4. Προςωρινι Διλωςθ απόδοςθσ φόρου & τελών χαρτοςιμου (προςωρινι ΦΜΤ) ίμαι ιδθ εγγεγραμμζνοσ χριςτθσ του TAXISnet. Σι πρζπει να κάνω για να υποβάλω Προςωρινι Διλωςθ Φ.Μ.Τ.; Για τουσ ιδθ εγγεγραμμζνουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ & ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ & ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΕ Διεφκυνςθ Επιμόρφωςθσ και Πιςτοποίθςθσ Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Ψθφιακϊν Σεχνολογιϊν ςτθ Διδακτικι Πράξθ Εγχειρίδιο Χριςθσ MIS Επιμορφωτζσ & υντελεςτζσ προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 27-Ιαν-16 Αρ. πρωτ.: 106/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων»

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Θζμα: «Ρυθμίςεισ θεμάτων περιοριςμϊν ςτην ανάληψη μετρητϊν και τη μεταφορά κεφαλαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Ρλ. Συντάγματοσ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καςτοριά 22 Μαρτίου 2018 3 θ Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ Αρικμ. Πρωτ.: 2590 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ.Δ/νςθ : Μαυριωτίςςθσ Σαχ.Κώδικασ : 52 100

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότθτα των δικαιοφχων ςτο ΕΠΑ :

Η ικανότθτα των δικαιοφχων ςτο ΕΠΑ : Η ικανότθτα των δικαιοφχων ςτο ΕΠΑ 2014 2020 : Παράδειγμα ςυμπλήρωςησ για Δήμουσ : Έργο που Υλοποιείται με Ίδια Μζςα Μάιοσ 2016 Εφαρμογι παραδείγματοσ για ζργο που υλοποιείται με ίδια μζςα με δικαιοφχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή

Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή 1 Αναλυτική παρουςίαςη διαδικαςίασ πραγματοποίηςησ Πρακτικήσ Άςκηςησ φοιτητή ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Σι είναι? Η Πρακτικι Άςκθςθ (ΠΑ) είναι μία δυνατότθτα που δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ

Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ Οδηγίεσ για την πρόςβαςη των δικαιοφχων ςτο ΟΠΣΑΑ 1. Ειςαγωγή Για κάκε Δικαιοφχο που κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ ςτο ΟΠΣΑΑ τθσ περιόδου 2014-2020, απαιτείται η εγγραφή του Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΗ ΘΕΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΗ ΘΕΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΗ ΘΕΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ» 1 18/5/2008 ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΕΝΣΑΞΗ για το ζργο «Περιβαλλοντικι Αποκατάςταςθ ΧΑΔΑ ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ, ΕΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Οδθγόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ Λειτουργικών Δαπανών Γ Περιόδου Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΙΘΩΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΜΙΘΩΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αργυρούπολη: 9-10-2013 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ - ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ Αρ. Πρωτ.: 37189 Τατ. Δ/ση: Λ.Κύπροσ 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018.700, fax. 210-99.020.45 Πληρουορίες: Καραμήτροσ Ερ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων κοπόσ Άρκρο 1. Ο Κανονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ εφευρζςεων ρυκμίηει τα δικαιϊματα του ΕΜΠ ςε πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ, τθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2018. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρ. πρωτ. 2/94863/ΔΛΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ

Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ ΑΠΘ/ΤΑΤΜ ΓΤΟ/ΚΦΧ/ΣΥΕ 7 ο Εξάμηνο Πρακτικι Άςκθςθ Φοιτθτών Τμιματοσ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μθχανικών ΑΠΘ Ακαδθμαϊκι Χρονιά: 2011 2012 Γραφείο ΠΑ: Γ.Σ. Βζργοσ (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) Β.Ν. Γρθγοριάδθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 06-Ιουλ-16 Αρ. πρωτ.: 1029/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΩΝ Διεφκυνςθ Επιμόρφωςθσ και Πιςτοποίθςθσ Εγχειρίδιο Χριςθσ MIS Μθτρϊο Επιμορφωτϊν Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν για τθν Αξιοποίθςθ και Εφαρμογι των Ψθφιακϊν Σεχνολογιϊν ςτθ Διδακτικι Πράξθ Εγχειρίδιο Χριςθσ Πλθροφοριακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%)

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) τθν Ακινα, ςιμερα, 2/4/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑΣ Ρροσ : Κάθε ενδιαφερόμενο Αιγάλεω 01/02/2018 Αρ. Πρωτ: 226 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Για την προμήθεια εργαςτηριακοφ εξοπλιςμοφ Τμήματοσ Αιςθητικήσ και Κοςμητολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΘ ΒΟΘΘΕΙΑ 4 Θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ Προμικεια υλικϊν με Διαπραγμάτευςθ 12400,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 07/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Προμικεια Hλεκτρολογικοφ Yλικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 73.662.65 (Με Φ.Π.Α. 24%) ΑΡ. ΜΕΛΕΣΘ 52/2016 Αρ.Πρωτ.:24261/22-07-2016 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 26/07/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3036 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ

Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ηράκλειο, 19/09/2018 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΚΑΒ Αριθ. Πρωτ. : 3842 ΔΙΕΤΘΤΝΗΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑΣ Ρροσ : Κάθε ενδιαφερόμενο Αιγάλεω 01/02/2018 Αρ. Πρωτ: 221 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Για την τριϊν (3) τριςδιάςτατων εκτυπωτϊν Α. Ρληροφοριακά ςτοιχεία Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του. 25/7/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΧΗ: Η αίτηςη υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΟΔΗΓΙΕ ΑΙΣΗΗ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

ΠΡΟΟΧΗ: Η αίτηςη υποβάλλεται ηλεκτρονικά ΟΔΗΓΙΕ ΑΙΣΗΗ- ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Δράςθ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ ηωισ» για το ςχολικό ζτοσ 2016 2017 Πρόζκληζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος (σπ. αρ. πρωη. 3070/11-7-2016) Ημερομηνία δημοζίεσζης πρόζκληζης: 11-7-2016 ΠΡΟΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

18PROC

18PROC Ρροσ : Κάθε ενδιαφερόμενο Αιγάλεω 01/02/2018 Αρ. Πρωτ: 224 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Για την προμήθεια εργαςτηριακοφ εξοπλιςμοφ Τμήματοσ Οπτικήσ και Οπτομετρίασ Α. Ρληροφοριακά ςτοιχεία Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018 11.7.218 15:51:15 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44881/78 Ηµ/νία: 11/7/218 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 06-Ιουλ-16 Αρ. πρωτ.: 1032/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩ Η ΧΟΡΗΓΗ Η ΣΕΓΑ ΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩ Η ΧΟΡΗΓΗ Η ΣΕΓΑ ΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΣΕΓΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 Σε ςυνζχεια του με αρικμ. πρωτ. 71599/Η1/27-04-2016 εγγράφου του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τθ χοριγθςθ του ςτεγαςτικοφ επιδόματοσ ακαδ. ζτουσ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Αρικμ. Πρωτ. : 3513 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Αρικμ. Πρωτ. : 3513 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΡΩΝ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ ΕΡΡΕ 04-10-2018 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Αρικμ. Πρωτ. : 3513 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΕΡΡΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 4/2018 ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Μζτρα Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τθ ςτιριξθ των κατοίκων ςτισ πλθγείςεσ από τισ πυρκαγιζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Δράση: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Δράση: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής Δράςθ «Εναρμόνιςθ Οικογενειακισ και Επαγγελματικισ ηωισ» ζτουσ 2017-2018 Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ ςπ. απ. ππωη. 5122/23.5.2017 Ημεπομηνία Γημοζίεςζηρ ππόζκληζηρ 23/5/2017 (εθεξήρ: Ημ/νία Ππόζκληζηρ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΙΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Καλλικζα 18.4.17 Αρικμόσ απόφαςθσ: 2503 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΠΟΔΙΕΘΤΝΗ ΕΠΑΝΕΞΕΣΑΗ ΣΜΗΜΑ Α1 Σαχ. Δ/νςθ : Αριςτογείτονοσ 19 Σαχ. Κϊδικασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ

Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΚΛΩΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. Οδηγίεσ ζναρξησ-κατάθεςησ πτυχιακήσ εργαςίασ Εσωτερικός Κανονισμός Α.Ε.Ι. Πειραιά Σ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013) Οδθγίεσ ζναρξθσ - κατάκεςθσ πτυχιακισ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax:

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Χαλκίδα Σηλ: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαλκίδα 07 /07/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Αρικ. Πρωτ.: 4028 ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ «Η ΑΡΕΘΟΤΑ» Νεοφφτου 69 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 34132 Χαλκίδα Σηλ: 2221062615 Fax: 2221062617 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 27-Ιαν-16 Αρ. πρωτ.: 109/Δ/16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ:

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) τθσ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ (Ε..Δ.Τ.), ζχοντασ υπόψθ: Αρ. Πρωτ.: Ε.Λ.Κ.Ε.-Ε..Δ.Τ.:1705/22-9-2015 Ημερομηνία: 22/9/2015 Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Η Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο γ ι α τ η ν Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω ς ί μ ω ν Π λ α ς τ ι κ ώ ν, Α ν α λ ω ς ί μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 5040,21 MH ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α.

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 5040,21 MH ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. ΑΔΑΜ 14SYMV002025143 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 5040,21 MH ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 30 Απριλίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1. Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ

Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1. Γραμματεία Τμιματοσ Φιλολογίασ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Διαδικαςία κατάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν ςτο Τμιμα Φιλολογίασ και ςτθ Βιβλιοκικθ (ΒΚΠ) 1 Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Π.Μ.Σ «Κοραήσ» του Τμήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Μθνιαίασ Κατάςταςθσ Αποκεμάτων. Κατάςταςθ Αποκεμάτων Μθνόσ.. Ζτουσ. Περιγραφι εμπορευμάτων Βάροσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Μθνιαίασ Κατάςταςθσ Αποκεμάτων. Κατάςταςθ Αποκεμάτων Μθνόσ.. Ζτουσ. Περιγραφι εμπορευμάτων Βάροσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Μθνιαίασ Κατάςταςθσ Αποκεμάτων Κατάςταςθ Αποκεμάτων Μθνόσ.. Ζτουσ. Α/Α Αρικμ. Διαςάφθςθσ Αποταμίευςθσ Αρικμ. Καταχ. Λογιςτικισ Αποκικθσ Περιγραφι εμπορευμάτων Τπόλοιπο ποςότθτασ Βάροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΣΙ Κ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Ε Κ Μ Ι Θ Ω Η Κ Τ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Τ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο ΣΙ Κ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Ε Κ Μ Ι Θ Ω Η Κ Τ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηλιοφπολθ, 23-6-2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: -386- Ν.Π.Δ.Δ. «ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ» --------------------------------------------------------------- Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ακινα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ακινα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΘ ΓΕΩΡΓΙΑ Δ/ΝΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΗΩΩΝ ΣΜΘΜΑ: Μελιςςοκομίασ, θροτροφίασ & Λοιπϊν Ηωικϊν Οργανιςμϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βερανηζρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ.

Ε Α Ε Α Ε Α Ε Α. Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ. ΤΧΝ ΡΩΣΗΙ - ΠΝΣΗΙ Δήλωση 9 Ν.Φ.Ι.. 1. 2. 3. 4. 5. Ποιεσ υπθρεςίεσ παρζχονται ςτα Φυςικά πρόςωπα (Φ.Π.) μζςω τθσ εφαρμογισ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Περιουςιολογίου; πό τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2018 12.07.2018 09:30:57 Ακριβές Αντίγραφο Ψηφιακά υπογεγραμμένο από Ανέστης Γουργιώτης Α. Π.: ΥΠΕΝ/ ΧΩΡΣ/44883/782 Ηµ/νία: 11/07/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ ΜΕΛΕΣΗ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και2014/25/εε)».

Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και2014/25/εε)». Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ Αθήνα, 05/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 333 φμβαςη ανάθεςησ υπηρεςιϊν επιςτολικήσ αλληλογραφίασ για την κάλυψη των υπηρεςιακϊν αναγκϊν τησ κεντρικήσ υπηρεςίασ του ΣΕΕ, ποςοφ πενήντα χιλιάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα