Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης ABEL"

Transcript

1 Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης των συνθηκών στήριξης της κατασκευής (πλήρης πάκτωση ή ελαστική έδραση). Υπολογίζοντας τη θεμελιώδη ιδιοπερίοδο και τη συνεπαγόμενη τέμνουσα βάσης, είτε στο πλήρως πακτωμένο μοντέλο είτε στο αντίστοιχο ελαστικά εδραζόμενο σύστημα, αναδεικνύεται η επίδραση του φαινομένου της αλληλεπίδρασης του εδάφους με την κατασκευή στη σεισμική επιφόρτιση και συνεπώς στην απόκριση της κατασκευής. Ταυτόχρονα, συνεκτιμώντας τη σεισμική δράση για τον προσδιορισμό των δύο ανωτέρω παραμέτρων είτε με τη μορφή του κανονιστικού φάσματος είτε μέσω της χρήσης πραγματικών σεισμικών καταγραφών, αποδίδεται η σχέση της εισαγόμενης φόρτισης με την πραγματική καταπόνηση της κατασκευής. Η παρούσα εφαρμογή διακρίνεται σε δύο μέρη. Το πρώτο σχετίζεται με τον προσδιορισμό της απαιτούμενης σεισμικής δράσης ενώ το δεύτερο εστιάζει στην κατασκευή και τα χαρακτηριστικά της, αποσκοπώντας στον υπολογισμό των τελικών ζητουμένων του προβλήματος (θεμελιώδης ιδιοπερίοδος και τέμνουσα βάσης). Σεισμική φόρτιση (1 ο Μέρος) Στο πρώτο μέρος της εφαρμογής υπολογίζεται και σχεδιάζεται είτε το ελαστικό φάσμα απόκρισης μιας τυχούσας σεισμικής καταγραφής, ύστερα από κατάλληλη επιλογή του χρήστη, είτε το φάσμα σχεδιασμού, όπως προδιαγράφεται από την παράγραφο του Ευρωκώδικα 8 [1]. Να σημειωθεί ότι καθώς τα πραγματικά επιταχυνσιογραφήματα δεν μπορούν να περιγράφουν από γνωστή μαθηματική έκφραση, ο υπολογισμός του φάσματος απόκρισης με εφαρμογή του ολοκληρώματος του Duhamel πραγματοποιείται με τη χρήση του τύπου του Smpson []. Συγκεκριμένα, ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον τύπο της φόρτισης που επιθυμεί ως σεισμική δράση: α) το φάσμα σχεδιασμού του EC8 [1] ή β) κάποια πραγματική σεισμική καταγραφή επιταχύνσεων. Στην πρώτη περίπτωση, είναι απαραίτητη η εισαγωγή δεδομένων σχετικών με τις παραμέτρους που προσδιορίζουν το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού κατά EC8 [1] ενώ στη δεύτερη περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την καταγραφή που επιθυμεί ως σεισμική φόρτιση και ακολούθως να παράσχει ορισμένες πληροφορίες που αφορούν στην καταγραφή και το υπολογιζόμενο φάσμα απόκρισης. 1

2 1 η επιλογή: Εισαγωγή επιταχυνσιογραφήματος η επιλογή: Φάσμα σχεδιασμού EC8 Σεισμική φόρτιση Βήμα επιταχυνσιογραφήματος dt Ποσοστό απόσβεσης ζ (%) Πρώτη γραμμή καταγραφής Αριθμός στηλών καταγραφής Μονάδες επιτάχυνσης (g m/s cm/s ) Τύπος φάσματος (1 ή ) Μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (0.16g 0.4g 0.36g) Κατηγορία εδάφους (A B Γ Δ Ε) Συντελεστής συμπεριφοράς q Πίνακας 1 : Απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό των φασμάτων Το πρώτο μέρος της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ανεξάρτητα, καθώς δεν αξιοποιεί δεδομένα από το επόμενο, ενώ αντίθετα το δεύτερο μέρος είναι άμεσα εξαρτώμενο από το πρώτο, χωρίς την εκτέλεση του οποίου δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός των τιμών της ιδιοπεριόδου και τέμνουσα βάσης. Στοιχεία κατασκευής ( ο Μέρος) Στο δεύτερο μέρος της εφαρμογής υπολογίζεται βάσει πρότυπου παραδείγματος της EMA 440 [3, 4] η ιδιοπερίοδος και η τέμνουσα βάσης μιας κατασκευής, η θεμελίωση της οποίας προσομοιώνεται είτε με ελαστικά χαρακτηριστικά είτε ως πλήρης πάκτωση. Να σημειωθεί ότι η παρούσα εφαρμογή αναφέρεται μόνο σε κτιριακές κατασκευές, στις οποίες το σύνολο των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων θεωρείται ότι παραλαμβάνεται αποκλειστικά από τοιχώματα τα οποία λειτουργούν σε κάθε διεύθυνση της κατασκευής και είναι θεμελιωμένα με επιφανειακές θεμελιώσεις (πέδιλα θεμελίωσης). Σχήμα 1 : Κάτοψη και τομές χαρακτηριστικού διώροφου κτιρίου από το πρότυπο παράδειγμα της EMA 440 [3]

3 Μεταβαίνοντας από το πρώτο στο δεύτερο μέρος της εφαρμογής, ο χρήστης καλείται να παράσχει δεδομένα σχετικά με την κατασκευή. Ειδικότερα, απαιτούνται στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των ορόφων, την ποιότητα του χρησιμοποιούμενου σκυροδέματος, τη γεωμετρία και τη φόρτιση του τυπικού ορόφου, πληροφορίες εδαφοτεχνικού χαρακτήρα, όπως τον τύπο του εδάφους (κατά EC8), την ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων και το λόγο Posson καθώς και δεδομένα σχετικά με το πλήθος και τη γεωμετρία των τοιχωμάτων και των υποκείμενων πέδιλων θεμελίωσης (ο χρήστης εισάγει αναλυτικά στοιχεία της γεωμετρίας των τοιχωμάτων και των αντίστοιχων πεδίλων για κάθε ένα από τα τοιχώματα που δηλώνει στο σύστημα). Γενικά χαρακτηριστικά Εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία τοιχωμάτων και υποκείμενων πέδιλων (ανά κύρια διεύθυνση) Στοιχεία κατασκευής Αριθμός ορόφων Ποιότητα σκυροδέματος Μήκος τυπικού ορόφου (m) Πλάτος τυπικού ορόφου (m) Ύψος τυπικού ορόφου (m) Φορτίο τυπικού ορόφου (k/m ) Τύπος εδάφους (κατά EC8) Ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων Vs (m/s) Λόγος Posson v Πλήθος τοιχωμάτων Μήκος τοιχώματος (m) Πλάτος τοιχώματος (m) Μήκος πέδιλου (m) Για κάθε τοίχωμα Πλάτος πέδίλου (m) Ύψος πέδιλου (m) Βάθος εγκιβωτισμού (m) Πίνακας : Απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό των ιδιοπεριόδων και τεμνουσών δυνάμεων κατά EMA 440 [3] Εισάγοντας τα απαραίτητα δεδομένα και επιλέγοντας το κουμπί «EMA 440», υπολογίζονται και εξάγονται σε χαρακτηριστικά πεδία αποτελεσμάτων οι ζητούμενες τιμές της ιδιοπεριόδου και της τέμνουσας βάσης για το πλήρως πακτωμένο μοντέλο και το αντίστοιχο ελαστικά εδραζόμενο, καθώς επίσης αντιπροσωπευτικές τιμές αποτελεσμάτων (ελαστικά χαρακτηριστικά θεμελίωσης, απόλυτες και σχετικές μετακινήσεις στις στάθμες των ορόφων λόγω όλων των αιτιών φόρτισης), όπως προκύπτουν από τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. 3

4 Υπολογισμός της ιδιοπεριόδου στο πακτωμένο μοντέλο Βήμα 1: Προσομοίωση του κτιρίου με κατακόρυφο πρόβολο, πλήρως πακτωμένο, με ύψος ίσο με το συνολικό ύψος του κτιρίου W (blq) Βήμα : Υπολογισμός των οριζοντίων l : μήκος τυπ. ορόφου, σεισμικών δυνάμεων των ορόφων b:μήκος τυπ. ορόφου, (κοινές για κάθε όροφο) q:φορτίο τυπ. ορόφου Βήμα 3: Εφαρμογή στις στάθμες των ορόφων των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων Βήμα 4: Υπολογισμός συνολικής ροπής αδράνειας Βήμα 5: Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος Βήμα 6: Υπολογισμός του διαγράμματος ροπών του φορέα λόγω των οριζόντιων σεισμικών φορτίων 3 lw, t Ι ( ) 1 1 l :μήκος τοιχώματος, w t:πλάτος τοιχώματος, Ν:αριθμός τοιχωμάτων Υπολογίζεται από τη σχέση του Ε.Κ.Ω.Σ. Ε cm = 9.5(f ck +8) (1/3) (.5., Σ..3) M,p Βήμα 7: Υπολογισμός των διαγραμμάτων ροπών του φορέα λόγω των μοναδιαίων φορτίων στις στάθμες των ορόφων Βήμα 8: Υπολογισμός των μετακινήσεων στις στάθμες των ορόφων λόγω των οριζόντιων σεισμικών φορτίων δ,p M,n M, M,1 l 0, M M,p,1 EI,., dx, για κάθε όροφο δορ. Συνολικά προκύπτει:δ=... δ 1ορ. 4

5 Βήμα 9: Κανονικοποίηση των μετακινήσεων στις στάθμες των ορόφων ως προς τη μετακίνηση του τελευταίου ορόφου: Βήμα 10: Υπολογισμός του συντελεστή συμμετοχής της πρώτης ιδιομορφής: (ΑTC 40, εξ. 8-0) Βήμα 11: Υπολογισμός των ιδιομορφικών σεισμικών δυνάμεων για Sα=1 (ΑTC 40, εξ. 8-3) Βήμα 1: Υπολογισμός της ιδιοπεριόδου: (ΑTC 40, εξ. 8-7) Βήμα 13: Υπολογισμός της τέμνουσας βάσης φ ορ. (δορ. δ ορ. ) Φ φ (δ δ ) 1ορ. 1ορ. ορ. (wφ )/g 1 P (w φ )/g 1 Pφ Sα w fx 1 1 T π ( w δ )/(g δ ) fx V Sd(T W fx ) ( n) g Sd(T ):φασματική επιτάχυνση, W:βάρος ορόφου, n:αριθμός ορόφων Πίνακας 3 : Αναλυτικός υπολογισμός κατά EMA 440 των τιμών της ιδιοπεριόδου και της τέμνουσας βάσης στο πλήρως πακτωμένο σύστημα Υπολογισμός της ιδιοπεριόδου στο ελαστικά εδραζόμενο μοντέλο Βήμα 1: Προσομοίωση του κτιρίου με κατακόρυφο πρόβολο, ελαστικά εδραζόμενο, με ύψος ίσο με το συνολικό ύψος του κτιρίου W (blq) Βήμα : Υπολογισμός των οριζοντίων l : μήκος τυπ. ορόφου, σεισμικών δυνάμεων των ορόφων b:μήκος τυπ. ορόφου, (κοινές για κάθε όροφο) q:φορτίο τυπ. ορόφου Βήμα 3: Εφαρμογή στις στάθμες των ορόφων των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων Βήμα 4: Υπολογισμός συνολικής ροπής αδράνειας 3 lw, t Ι ( ) 1 1 l :μήκος τοιχώματος, w t:πλάτος τοιχώματος, Ν:αριθμός τοιχωμάτων 5

6 Βήμα 5: Προσδιορισμός του μέτρου ελαστικότητας του σκυροδέματος Βήμα 6: Υπολογισμός μεταφορικής δυσκαμψίας της θεμελίωσης κάθε τοιχώματος (EMA 356, Σχ, 4.4 / ΑΤC 40, Πίν. 10.&3) Βήμα 7: Υπολογισμός λικνιστικής δυσκαμψίας της θεμελίωσης κάθε τοιχώματος (EMA 356, Σχ. 4.4 / ΑΤC 40, Πίν. 10.&3) Βήμα 8: Υπολογισμός του διαγράμματος ροπών του φορέα λόγω των οριζόντιων σεισμικών φορτίων K K θ x Υπολογίζεται από τη σχέση του Ε.Κ.Ω.Σ. Ε cm = 9.5(f ck +8) (1/3) GB (.5., Σ..3) L 0.65 ( (3.4 ( ) 1.)) v B D D d (B L ) ((10.1 ) (11.6 ( ) 1 B BL G:μέτρο διάτμησης, ν: λόγος Posson, B: μήκος πέδιλου, L: πλάτος πέδιλου, dι: ύψος πέδιλου, Dι: βάθος εγκιβωτισμού πέδιλου, Ν: αριθμός τοιχωμάτων (άρα και πέδιλων) 3 GB L.4 ( (0.47 ( ) 0.034)) 1 v B d d d (11.4 ( ) ( ( ) ( ) )) L L D G:μέτρο διάτμησης, ν: λόγος Posson, B: μήκος πέδιλου, L: πλάτος πέδιλου, dι: ύψος πέδιλου, Dι: βάθος εγκιβωτισμού πέδιλου, Ν: αριθμός τοιχωμάτων (άρα και πέδιλων) M,p Βήμα 9: Υπολογισμός των διαγραμμάτων ροπών του φορέα λόγω μοναδιαίων φορτίων στις στάθμες των ορόφων Βήμα 10: Υπολογισμός των μετακινήσεων στις στάθμες των ορόφων λόγω των οριζόντιων σεισμικών φορτίων M,1, δ,p l 0 M M, M,n M,p,1 EI,.., dx, για κάθε όροφο δορ. Συνολικά προκύπτει:δ=... δ 1ορ. 6

7 Βήμα 11: Υπολογισμός των μετακινήσεων στις στάθμες των ορόφων λόγω της στροφικής ενδοσιμότητας της θεμελίωσης Βήμα 1: Υπολογισμός των μετακινήσεων στις στάθμες των ορόφων λόγω της μεταφορικής ενδοσιμότητας της θεμελίωσης Βήμα 13: Υπολογισμός των συνολικών μετακινήσεων στις στάθμες των ορόφων Βήμα 14: Κανονικοποίηση των συνολικών μετακινήσεων στις στάθμες των ορόφων ως προς τη μετακίνηση του τελευταίου ορόφου Βήμα 15: Υπολογισμός του συντελεστή συμμετοχής της πρώτης ιδιομορφής (ΑTC 40, εξ. 8-0) Βήμα 16: Υπολογισμός των ιδιομορφικών σεισμικών δυνάμεων για Sα=1 (ΑTC 40, εξ. 8-3) Βήμα 17: Υπολογισμός της ιδιοπεριόδου (ΑTC 40, εξ. 8-7) Βήμα 18: Υπολογισμός της τέμνουσας βάσης φ hορ. Μβασης φ,συνολικά προκύπτει:δ,φ =... Κθ φ h 1ορ. x0 Vβασης x 0,Συνολικά προκύπτει:δ,x=... Κ x x 0 δορ. φ hορ. x0 δ=δ,p +δ,φ +δ,x = δ 1ορ. φ h 1ορ. x 0 φ ορ. (δορ. δ ορ. ) Φ φ 1ορ. (δ1ορ. δ ορ. ) (wφ )/g 1 P (w φ )/g 1 Pφ Sα w el 1 1 T π ( w δ ) / (g δ ) el V Sd(T W el ) ( n) g Sd(T ):φασματική επιτάχυνση, W:βάρος ορόφου, n:αριθμός ορόφων Πίνακας 4 : Αναλυτικός υπολογισμός κατά EMA 440 των τιμών της ιδιοπεριόδου και της τέμνουσας βάσης στο ελαστικά εδραζόμενο σύστημα Επιπρόσθετα, στο γράφημα του πρώτου μέρους, όπου αποτυπώνεται το υπολογιζόμενο φάσμα, σχεδιάζονται χαρακτηριστικές γραμμές με τις οποίες επισημαίνονται οι θέσεις των δύο τιμών της ιδιοπεριόδου και οι αντίστοιχες τιμές της φασματικής επιτάχυνσης, καταδεικνύοντας τη μεταβολή της ιδιοπεριόδου και συνεπώς της σεισμικής επιφόρτισης λόγω της θεωρούμενης ενδοσιμότητας της θεμελίωσης. 7

8 Βιβλιογραφία [1] CE. Eurocode 8: Desgn of structures for earthquake resstance. Part 1: General rules, sesmc actons and rules for buldngs. nal Draft pre European Commttee for Standardzaton. Brussels, 003. [] Αναστασιάδης Κ. Δυναμική των Κατασκευών. Τόμος Ι: Διακριτά Συστήματα. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ζήτη [3] EMA 440. Improvement of nonlnear statc sesmc analyss procedures. ATC 55 project, Redwood Cty, Calforna, 005. [4] Sextos AG, Katsanos EI. Knowledge-based expert system for consderng sol- structure nteracton effects n the desgn for R/C buldngs. In: Proceedngs of the 1st Internatonal Conference of Computatonal Methods n Structural Dynamcs and Earthquake Engneerng. Rethymnon, Greece,

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings

Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in Wall-Frame RC Buildings 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 233 Επιρροή της Διαφραγματικής Λειτουργίας σε Κτίρια με Τοιχώματα από ΟΣ Influence of Diaphragm Action in

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση

Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Απόκριση πασσάλου μετά τη ρηγμάτωση: Οριζόντια δοκιμαστική φόρτιση με χρήση οπτικών ινών 3D μη γραμμική ανάλυση Pile response after cracking: horizontal pile load test using fiber optics 3D nonlinear analysis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση.

Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Αλληλεπίδραση µεταξύ αβαθών σηράγγων και κτηρίων. Παραµετρική διερεύνηση. Α. Σ. Καψαµπέλη Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Msc, Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. Μ. Γ. Σακελλαρίου Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π. Λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ευστάθιος ΜΠΟΥΣΙΑΣ 1, Ξενοφών ΠΑΛΙΟΣ 1, Χαράλαμπος ΑΛΕΞΑΚΗΣ 1, Ηλίας ΣΤΡΕΠΕΛΙΑΣ 1, Μιχαήλ ΦΑΡΔΗΣ 1 και Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 264 Πειραματική και αναλυτική μελέτη σεισμικά μονωμένων γεφυρών με ή χωρίς πρόσθετη απόσβεση ενέργειας Experimental

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών

Αξιολόγηση αξιοπιστίας πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Αξιολόγηση πρωτοβάθµιου προσεισµικού ελέγχου κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε βάση πραγµατικά δεδοµένα βλαβών Evaluation of reliability of the first level preearthquake assessment of reinforced concrete

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σενάριο με το λογισμικό modellus Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σενάριο με το λογισμικό modellus Τίτλος: Πότε δύο τρένα έχουν την ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους; Πηγή: http://www.dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=229&itemid=50 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου. Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Σημειώσεις Εργαστηρίου Ψηφιακού Ελέγχου Σχεδίαση Συστημάτων Ελέγχου με χρήση MATLAB Επιμέλεια: Ξανθή Παπαγεωργίου E-mail: xanthi.papageorgiou@gmail.com Τμήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΑ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΑ ΚΕΛΥΦΗ Χριστόφορος ηµόπουλος Υποψήφιος ιδάκτορας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείου Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cdimop@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα