ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099"

Transcript

1 I GB ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL mod. R099 for Honda SH 9 KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT x A x

2 AVVERTENZE I Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud con il vostro modello di scooter presso il rivenditore o sul sito Per un uso efficiente e sicuro del vostro coprigambe seguire attentamente le istruzioni di montaggio: in caso di dubbio rivolgersi a personale esperto. Eseguito il montaggio, verificarne la correttezza, accertandosi che nessuna parte del prodotto sia di ostacolo alla posizione di guida, al movimento dello sterzo, alla messa a terra dei piedi o al funzionamento del mezzo; il verificarsi di una di tali circostanze o l eventuale presenza di nastri liberi che possano impigliarsi in parti in movimento dello scooter può compromettere l efficienza del prodotto e la vostra sicurezza. L inesperienza nell uso del coprigambe può comportare rischi per il suo uso sicuro, pertanto, prima di utilizzare per la prima volta il prodotto con lo scooter nel traffico, abituarsi a mettere a terra rapidamente i piedi e verificare di essere in grado di completare in sicurezza tutte le manovre esercitandosi in un luogo sicuro e senza traffico dapprima da fermi, rimanendo sul cavalletto, e quindi in movimento. Ad ogni utilizzo del vostro scooter e comunque sempre a seguito di eventuali urti (ad esempio salendo o scendendo da marciapiedi alti), cadute o altre circostanze, assicurarsi del corretto posizionamento del prodotto e dell integrità di tutti i punti di aggancio e in caso contrario smontare il prodotto prima di proseguire. In ogni caso, periodicamente, ispezionare con cura il corretto serraggio delle viti/dadi di tenuta e la tensione dei nastri. Durante l uso del vostro scooter posizionare i piedi in modo che sia agevole il rapido appoggio a terra al momento della sosta; in particolare in caso di utilizzo dei nastri 5 rimboccati sotto il sedere. Non apportare modifiche di alcun genere al prodotto e utilizzare solo componenti originali. Il coprigambe può determinare un cambiamento nell aerodinamica del vostro mezzo: è necessario tenerne conto e adeguare la velocità e la propria condotta di guida, soprattutto in caso di vento forte. Ricordarsi di mantenere sempre gonfie le camere d aria SGAS antisventolio. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Before assembling the product, check that Termoscud is compatible with your model of scooter. Consult your dealer or our website WARNING GB Ensure correct and safe usage of the leg cover by following the assembly instructions carefully: in case of doubt, consult qualified personnel. Once you have assembled the product, check that it is correctly attached and that no part of the product impedes driving, steering, correct functioning of the vehicle, or your ability to place your feet on the ground. Make sure all straps are securely fixed with no risk of catching in any moving part. ailure to follow these instructions will impair the products performance and put your safety at risk. Before using the product for the first time, practice putting your feet to the ground quickly and check that all other manoeuvres can be safely executed. Do this in a safe place where there is no traffic, first on the centre stand with the vehicle still and then whilst driving at low speed. ailure to follow these instructions will put your safety at risk. Every time you use your scooter and after any fall, accident or impact (eg. riding off a high pavement), check carefully that the product is correctly positioned, that the straps are correctly tensioned, that all screws and bolts are tight and that all attachments are intact. If not, remove the product before proceeding. When using your scooter, position your feet so they can rapidly contact the ground during stops, especially when side straps 5 are tucked between seat and driver. Do not change or modify the product in any way. Only use original parts. The leg cover may alter the aerodynamics of your vehicle. This must be taken into consideration. keep the vehicle and its speed under control, especially in strong winds. Remember to keep the anti-flap SGAS air chambers fully inflated. Keep these instructions for future reference.!

3 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL 9 KIT DI MONTAGGIO ASSEMBLY KIT x A x INIZIO Start I GB Vista riepilogativa delle fasi di montaggio (A >E) e del prodotto finito montato sullo scooter. Summary view of the assembly steps (A >E) and finished product fitted on the scooter. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

4 step A I GB Stendere Termoscud sulla sella con i nastri bis e 3 in avanti. Unfold Termoscud on the scooter s seat with straps bis and 3 forward. bis bis 5 5 step B I issare Termoscud da entrambi i lati utilizzando le viti (A) in dotazione, facendole passare attraverso i punti sul Termoscud. GB asten Termoscud on both sides using the screws (A) included in the assembly pack, threading them first through holes in the leg cover. A x 3

5 step C I GB Passare anteriormente il nastro chiudendo l attacco a baionetta. issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all interno del vano ruota), facendole passare attraverso i fori sul nastro 3. issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando gli stessi fasteners dello scooter (all interno * del vano ruota), facendoli passare attraverso i fori sul nastro 6. Pass the strap on the front of the bodywork and fasten the buckle. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps 3. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original fasteners (behind * the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps * fasteners!

6 step D I GB issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all interno del vano ruota), facendole passare attraverso i fori sul nastro bis. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps bis. bis step E 9 I Agganciare i moschettoni dei nastri blu sotto alla pedana con l ausilio del nastro di prolunga 9. GB asten the hooks of the blue straps under the scooter s base with the help of the extension strap 9. 9 Vedi dettagli See details 5

7 Note! I GB Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l entrata di spifferi. Tesare forte soprattutto i nastri e bis. Infine gonfiare le camere d aria S.G.A.S. Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all interno sotto i bordi di Termoscud. N.B.: I nastri verde e giallo non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati per arrotolare Termoscud nella stagione calda. Adjust the position of Termoscud using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield and pull straps tightly, specially and bis. inally inflate S.G.A.S. tubes. Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud cover to avoid flapping. Warning: the green and yellow straps are not necessary for assembly. They are only for rolling up Termoscud in warm weather. BREVETTATO - PATENTED SISTEMA GONIABILE ANTI SVENTOLIO Le camere gonfiabili, irrigidendo i bordi d uscita laterali del Termoscud, evitano lo sventolio alle alte velocità. Al termine del gonfiaggio, stringere il tubicino, in modo da evitare la fuoriuscita dell aria, mentre si chiude con l apposito tappino. ANTILAPPING INLATABLE DEVICE Termoscud leg covers have a patented anti/flap inflatable device, to avoid flapping at high speed. Squeeze the tube whilst placing valve cap. 6

8 DETTAGLI I Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile. Nastri (verde e giallo) per arrotolare Termoscud quando fa caldo (tenere la pelliccia all interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.). 3 Nastri 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione. Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa. 5 Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento. 6 Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla. Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesati e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria. 7 Per lavare Termoscud a fine stagione utilizzare un panno umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto DETAILS GB TARGA: AB3765 Chest cover with safety strap. In mild weather, roll up Termoscud (with the lining on the inside) and fix it with straps (green and yellow). If necessary deflate the SGAS air tubes. 3 Get a better protection by sitting on straps 5, especially in cold conditions. As a deterrent write your registration number in the space provided. 5 An elasticized waterproof cover can be pulled over the seat when the scooter is parked. 6 Inside the Termoscud packaging are some clear adhesive stickers to be applied to the bodywork in order to protect the paintwork. These are removable and will not leave residues of glue. If the Termoscud is not fitted correctly or the straps kept taught, marks could appear on the bodywork after a period of time. 7 To wash Termoscud at the end of the season use a damp cloth and let dry well before storing

9 D INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG mod. R099 for Honda SH 9 KIT DE MONTAGE KIT MONTAGE x A x

10 Avant de monter le produit, vérifier auprès du revendeur! ou sur le site que le tablier Termoscud est compatible avec le modèle du scooter. Pour une utilisation efficace et sûre du tablier, suivre scrupuleusement les instructions de montage: en cas de doutes, s adresser à un personnel qualifié. Après le montage, s assurer que le produit est bien positionné en vérifiant qu aucune de ses parties ne gêne la conduite, le mouvement du guidon, la mise à terre des pieds ou le fonctionnement de l engin. Si une gêne est constatée ou que des sangles non attachées peuvent se prendre dans les pièces mobiles du scooter, non seulement l efficacité du produit est compromise, mais aussi votre sécurité. Le manque d habitude dans l utilisation du tablier peut comporter des risques pour son usage en toute sécurité. Avant d utiliser le produit pour la première fois sur le scooter au milieu de la circulation, s habituer à mettre les pieds à terre rapidement et vérifier la possibilité d effectuer toutes les manœuvres en sécurité et avec dextérité. Pour ce faire, s exercer dans un endroit sûr et isolé, tout d abord à l arrêt sur la béquille, et ensuite en mouvement. Avant chaque utilisation du scooter et, quoi qu il en soit après chaque impact (par exemple en montant ou en descendant d un trottoir), chute ou autre circonstance, vérifier que le produit est bien positionné et que tous les points de fixation sont en bon état. Dans le cas contraire, démonter le produit avant toute autre opération. Dans tous les cas, contrôler régulièrement avec soin le serrage des vis/écrous d arrêt et la tension des sangles. Pendant l utilisation du scooter, positionner les pieds de façon à pouvoir les mettre rapidement à terre en cas d arrêt, notamment si les sangles 5 sont repliées au niveau de la selle, sous le conducteur. N apporter aucune modification au produit et n utiliser que des pièces d origine. Le couvre-jambes peut influencer l aérodynamique de votre engin. Il est indispensable d en tenir compte et d adapter la vitesse et la conduite, notamment en cas de vent fort. Toujours veiller au gonflement des chambres à air SGAS anti-flottement. Conserver ces instructions pour d éventuelles consultations ultérieures. AVERTISSEMENTS Prüfen Sie vor der Montage des Beinschutzes Termoscud bei Ihrem achhändler oder auf der Internetseite ob dieser zum Modell Ihres Rollers passt. HINWEISE Zur funktionsfähigen und sicheren Verwendung des Beinschutzes D sollten Sie die folgenden Montageanweisungen genau befolgen (im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an achpersonal). Überprüfen Sie nach der Montage deren korrekte Ausführung, indem Sie sich überzeugen, dass kein Teil des Produkts die ahrposition, die Lenkbewegung, das Aufstellen der üße am Boden oder die unktionsfähigkeit des ahrzeugs behindert. In den genannten ällen oder bei frei herabhängenden Bändern, die sich in den beweglichen Teilen des Motorrollers verfangen können, kann sowohl die unktionsfähigkeit des Produktes als auch Ihre Sicherheit beeinträchtigt werden. Bevor Sie den Motorroller zum ersten Mal mit dem installierten Artikel im Straßenverkehr verwenden, sollten Sie sich angewöhnen, die üße schnell auf den Boden zu stellen und überprüfen, ob Sie in der Lage sind, alle ahrbewegungen sicher durchzuführen; üben Sie an einem sicheren und verkehrsfreien Ort, zunächst im Stehen mit Ständer, anschließend im ahren. Bei jeder Verwendung Ihres Motorrollers und auf jeden all immer nach möglichem Stößen und Erschütterungen (zum Beispiel beim Auffahren auf einen hohen Bürgersteig oder umgekehrt beim Hinunterfahren), nach Stürzen oder anderen besonderen Ereignissen überprüfen, ob das Produkt korrekt positioniert ist und die Befestigungspunkte unbeschädigt sind. Andernfalls Produkt abmontieren, bevor das ahrzeug erneut verwendet wird. In jedem all sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob Schrauben und Muttern ordnungsgemäß befestigt und die Bänder gespannt sind. Stellen Sie Ihre üße bei der Verwendung des Motorrollers so, dass sie beim Anhalten schnell und problemlos auf den Boden gesetzt werden können, vor allem dann, wenn die Bänder 5 unter dem Sitz umgeschlagen sind. Nehmen Sie keinesfalls Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Der Beinschutz bewirkt einer Veränderung der Aerodynamik Ihres ahrzeugs; beachten Sie dies und passen Sie Ihre Geschwindigkeit und ahrweise entsprechend an, vor allem bei starkem Wind. Die als latterschutz dienenden Luftkammern SGAS sollten immer ausreichend mit Luft gefüllt sein. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren.

11 INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG 9 KIT DE MONTAGE KIT MONTAGE x A x DÉBUT Start D Vue sommaire des étapes de l'installation (A >E) et du produit fini monté sur le scooter. Zusammenfassung Angesichts der Montageschritte (A >E) und fertige Produkt auf dem Roller montiert. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

12 step A D Dérouler Termoscud sur la selle en mettant les rubans bis et 3 en avant. Termoscud auf dem Sitz ausbreiten mit den Bänder bis und 3 nach vorne ziehen. bis bis 5 5 step B ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis (A) (il est préférable d utiliser les vis livrées) et les faire passer dans les trous pratiqués dans Termoscud sur les points. D Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die mitgelieferten Schrauben (A) benutzen. Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern stecken. A x 3

13 step C D! Passer à l avant le ruban et fermer l attache a baionette. ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis du scooter, à l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 3. ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des rivets plastique d origine du scooter, à * l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 6. ühren Sie den Gurt auf der Vorderseite der Karosserie und befestigen Sie die Schnalle. Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooters benutzen (in der Radöffnung). Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern 3 stecken. Termoscud auf beiden Seiten befestigen. Benutzen Sie dazu die Original Spreizschrauben des Scooters hinter dem Vorderrad. * Die Schrauben durch die Öffnungen der Bänder 6 stecken. * fasteners 3 6

14 step D D ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis du scooter, à l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans bis. Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooters benutzen (in der Radöffnung). Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern bis stecken. bis step E 9 Attacher les rubans bleu sous le repose-pieds du scooter en n utilisant que la rallonge 9. D Die blauen Bänder unter dem ußbrett des Motorrollers einhaken, dabei lediglich die Verlängerung 9 benutzen. 9 Voir les détails Siehe details 5

15 NOTES Bemerkungen Utiliser les points de réglage des rubans, bis et 3 pour adapter Termoscud à la forme du scooter et pour bien le tendre afin d éviter qu il flotte et que de l air s y glisse par les ouvertures. Tendre particulièrement bien les rubans et bis. En conclusion, gonfler les chambres à air S.G.A.S. Les parties de ruban qui dépassent doivent être repliées à l intérieur, sous les bords de Termoscud, après avoir terminé leur réglage. Les rubans vert et jaunes ne servent pas pour le montage, mais simplement pour enrouler Termoscud dans la belle saison.! D Die Regulierungspunkte der Bänder, bis und 3 benutzen benutzen, um Termoscud der orm des Motorrollers anzupassen und ihn gut zu spannen, damit lattern und Eindringen von Zugluft verhindert wird. Vor allem die Bänder und bis gut spannen. Endlich die S.G.A.S. aufblasen Kammern. Nach der Regulierung die freien Teile der Bänder aufrollen und im Inneren, unter die Ränder des Termoscuds stecken. Die grünem und gelben Bänder Nr. dienen nicht der Montage, sie werden beim Aufrollen des Termoscuds in der rühjahr- uns Sommer- Saison benutzt. MODELE DEPOSE PATENTIERTEN SYSTEME GONLABLE ANTI-LOTTEMENT Les chambres à air gonflables rendent les extrémités letérales du tablier rigides et annulent le flottement qui se produit aux grandes vitesses. Après le gonflage des chambres à air, serrez le petit tuyau pour empêcher la sortie d air et fermez avec le bouchon. AUBLASBAR ANTI-LATTERN SYSTEM Die Termoscud-Beinbedeckung ist mit einem neuen patentierten System mit aufblasbaren Kammern versehen, um das lattern zu fermeiden. 56

16 DÉTAILS Le tablier Termoscud est doté d un plastron avec une bandoulière à déclenchement de sécurité. Dans la bonne saison, on peut enrouler le tablier Termoscud (avec la fourrure à l intérieur et, si nécessaire, dégonfler les chambres à air S.G.A.S.) et le fixer au bouclier de protection, en utilisant les sangles vertes et jaunes n. 3 S asseoir sur les sangles n 5 pour bien les tendre et mieux couvrir les hanches, pour une meilleure protection aux basses températures. Marquez le numéro de votre plaque d immatriculation à l aide d un marqueur indélébile sur l emplacement spécialement prévu. C est un bon système de dissuasion contre le vol. 5 Couvre-selle élastique et imperméable. Vous n avez qu à le bloquer sous la selle en stationnement. 6 Le tablier Termoscud est livré avec des autocollants transparents servant à protéger la carrosserie contre l usure sur les points critiques. Ils sont amovibles et ne laissent aucune marque de colle. Attention: il faut toujours que les sangles soient bien tendues et la carrosserie propre afin d éviter les rayures. 7 Pour laver Termoscud à la fin de la saison, utilizer une ésponge humide, puis le faire bien sécher avant de le ranger DETAILS D Brustlatz mit Sicherheitsverschluss. Bänder () (grün und gelb) zum Aufrol len des Termoscud bei schönem Wetter. Der Schutzfilm muss sich auf der Innenseite befinden. Lassen Sie bei Bedarf die Luft aus den Luftkammern S.G.A.S. ab. 3 Bänder (5), die zwischen Gesäß und Sitz maximalen Schutz gewährleisten. Darauf kann mit einem farbechten ilzstift das individuelle Nummernschild verzeichnet werden. 5 Elastischer und wasserdichter Sitzschutz, der an der Sattelunterseite befestigt wird und den Sitz vor Regen schützt, wenn der Scooter im Außenbereich abgestellt wird. 6 Durchsichtige Aufkleber zum Schutz vor Kratzern, welche durch die Bänder auf der Karosserie verursacht werden können. Die Aufkleber können entfernt werden und hinterlassen keine Leimrückstände. Achtung: Achten Sie darauf, das die Bänder immer gespannt sind. Der Scooter muss sauber sein, damit keine Spuren und Kratzer auf der Karosserie verursacht werden. 7 Um Termoscud am Ende der Saison zu waschen benutzt man ein feuchtes Tuch, den Termoscud gut austroknen lassen, bevor man ihn ablegt. TARGA: G98 5 7

17 E GR MANUAL DE INSTRUCCIONES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ mod. R099 for Honda SH 9 KIT DE MONTAJE κιτ συναρμολόγησης x A x

18 Antes del montaje compruebe la compatibilidad del! cubre piernas Termoscud con su modelo de scooter, en su revendedor o en la web E Para un uso eficaz y seguro de su cubre piernas, siga atentamente las instrucciones de montaje; en caso de duda diríjase a personal especializado. Una vez efectuado el montaje, comprobe su exactitud, asegurándose que ninguna parte del producto obstaculice la posición de conducción, el movimiento de la dirección, el apoyo de los pies en el suelo o el funcionamiento del vehículo; la existencia de alguna de dichas circunstancias o la eventual presencia de cintas sueltas que pudieran quedar enganchadas en partes en movimiento del scooter comprometen la eficacia del producto y su seguridad. La inexperiencia en el uso del cubre piernas puede ocasionar riesgos para su uso seguro; por ello, antes de utilizarlo en marcha por primera vez, es necesario acostumbrarse a apoyar rápidamente los pies en el suelo y comprobar si es posible completar con seguridad todas las maniobras; realice estas pruebas en un lugar seguro y sin la presencia de tráfico, primero parados permaneciendo sobre el caballete, y a continuación en movimiento. Cada vez que utilice el scooter y, en cualquier caso, siempre después de eventuales golpes (por ejemplo subiendo o bajando de aceras elevadas), caídas u otras circunstancias, asegúrese del correcto posicionamiento del producto y de la integridad de todos sus puntos de enganche y, en caso contrario, desmontar el producto antes de continuar. En cualquier caso, inspeccione periódicamente con cuidado el correcto apriete de los tornillos/tuercas de sujeción y la tensión de las cintas. Durante el uso del scooter coloque los pies de manera que sea fácil su rápido apoyo en el suelo, en el momento de la parada; en especial si se utilizan las cintas 5 dobladas debajo del asiento. No realice modificaciones de ningún tipo en el producto y utilice sólo componentes originales. El cubre piernas puede provocar cambios en la aerodinámica de su vehículo; es necesario tener en cuenta este aspecto, adaptando en consecuencia la velocidad y el tipo de conducción, sobretodo en caso de viento fuerte. Acuérdese de mantener siempre infladas las cámaras de aire S.G.A.S. anti flaneo. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores. ADVERTENCIAS Πριν την τοποθέτηση, ελέγχετε τη βατότητα του για τα πόδια Termoscud το τέλο της σκούτερ σας, στο προειδοποίησης λιανικής ή στην ιστοσελίδα GR Για αποδοτική και ασφαλή χρήση του καλ για τα πόδια ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες συν σε περίπτωση ας, απευθυνθείτε σε ιρο προσωπικό. Όταν ολοκληρώσετε τη συν, ελέγξτε αν έγινε το σωστό τρόπο και επιβεβαιώστε ότι κανένα του προϊόντος δεν δίζει τη θέση οδήγησης, την κίνηση του ού, την κίνηση την οποία βάζετε τα πόδια σας στο έδαφος ή τη λειτουργία του οχή ος εάν βεί από αυτές τις περιπτώσεις ή υπάρχει παρουσία ελεύθερων ταινιών που ρούν να τούν σε κινού η της οσυκλέτας/σκούτερ σας, τότε να διακινδυνέψουν την απόδοση του προϊόντος και την ασφάλειά σας. Πριν ποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν τη σκούτερ στη κίνηση, συνηθίστε να βάζετε τα πόδια στο έδαφος γρήγορα και να ελέγχετε ότι είσαστε σε θέση να ολοκληρώσετε ασφάλεια όλες τις ούβρες εξασκηθείτε σε ένα ασφαλές και χωρίς κίνηση, στην αρχή στα νοι το στή, και κατόπιν εν κίνηση. Σε κάθε χρήση της σκούτερ σας και για την αποφυγή από πιθανά, πεσί α ή άλλες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του προϊόντος και την ακεραιότητα όλων των είων σύνδεσης και στην αντίθετη περίπτωση, αποσυν γείστε το προϊόν προτού συνεχίσετε. Πάντως, περιοδικά, είναι καλό να επιθεωρείτε προσεχτικά το σωστό σφί των βιδών/παξ ών στεγανότητας και το τέντω των ταινιών/ ντών. Κατά τη χρήση της σκούτερ σας τοποθετείτε τα πόδια σας έτσι ώστε να είναι εύκολο να τα βάλετε γρήγορα στο έδαφος ις στα ήσετε ειδικά σε περίπτωση που κάνετε χρήση των ντών/ ταινιών στεγανότητας-σταθερότητας και τις αναδιπλώνετε κάτω από το κάθι. Μην επιφέρετε τροποποιήσεις κανενός είδους στο προϊόν και χρησι οιήστε ο γνήσια. Το για τα πόδια να προκαλέσει αλλαγές στην αεροδυνα ή του οχή ός σας πρέπει να το έχετε υπόψη σας και να προσαρ τη ταχύτητα και την οδική ιφορά σας, προπαντός σε περίπτωση δυνατού αέρα. Να όσαστε να διατηρείτε πάντα φουσκω ους τους αερο ς SGAS ατος. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για µελλοντική χρήση.

19 MANUAL DE INSTRUCCIONES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 9 KIT DE MONTAJE κιτ συναρμολόγησης x A x COMENZAR εκκίνηση E GR Vista Resumen de los pasos de montaje (A >E) y producto terminado montado en la moto. Άποψη Σύνοψη των σταδίων συναρμολόγησης (Α >E) και του τελικού προϊόντος τοποθετείται στο σκούτερ. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

20 step A E GR Extienda el Termoscud sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas bis y 3 queden hacia delante. Ξεδιπλώστε το Termoscud πάνω στη σέλα με τα λουριά bis και 3 να βλέπουν μπροστά. bis bis 5 5 step B E Abroche el Termoscud a ambos lados introduciendo los tornillos (A) incluidos en el pack de montaje primeramente en los orificios de la cubierta del faldón. GR Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας τις βίδες που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο συναρμολόγησης περνώντας τις πρώτα μέσα στις τρύπες τουκαλύμματος ποδιών. A x 3

21 step C E GR! Pase la cinta por la parte frontal del scooter y abróchela con la hebilla fastex. ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 3. ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en * la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 6. Περάστετο πορτοκαλί λουρί στο μπροστινόμέροςτουσκούτερ και δέστετομετην αγκράφα. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original βίδες του scooter (πίσω από από τον εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών 3. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original plastic clips του scooter (πίσω από τον * εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών 6. * fasteners 3 6

22 step D E GR ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta bis. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original βίδες του scooter (πίσω από από τον εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών bis. bis step E 9 E Ate los enganches de las cintas por debajo del reposapiés del scooter utilizando la alargadera 9. GR Ασφαλίστε τους γάντζους των λουριών κάτω από τη βάση του σκούτερ με τη βοήθεια του λουριού προέκτασης 9. 9 Ver màs detalles δείτε λεπτομέρειες 5

23 NOTAS σημείωση! E GR Ajuste la posición del Termoscud con los reguladores de las cintas para que la funda encaje perfectamente en el escudo del carenado y tire bien de todas las cintas, especialmente de la número y bis. Por último, infle las cámaras S.G.A.S. Las partes sobrantes de las cintas deben meterse dentro de la funda Termoscud. Las cintas verdes y amarillas nº no son necesarias para el montaje. Sólo sirven para enrollar el Termoscud y llevarlo recogido cuando hace calor. Ρυθμίστε τη θέση του Termoscud χρησιμοποιώντας τα σημεία ρύθμισης των λουριών ώστε να εφαρμόσει τέλεια στο θώρακα και τραβήξτε όλα τα λουριά με δύναμη, ειδικά το λουρί και bis. Τα περισσεύοντα τμήματα των λουριών πρέπει να διπλωθούν κάτω από το Termoscud για να μην ανεμίζουν. Τα πράσινα και κίτρινα λουριά δεν είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση. Χρησιμεύουν μόνο στο τύλιγμα του Termoscud όταν ο καιρός είναι αίθριος. Βλέπε σελίδα. Modelo patentado - Πατενταρισμένο Μοντέλο DISPOSITIVO HINCHABLE ANTILANEO Las fundas Termoscud para faldones disponen de un dispositivo hinchable antiflaneo patentado que evita el flaneo de la funda cuando se circula a gran velocidad. Apriete el tubo mientras coloca el tapón de la válvula. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ S.G.A.S. Όλα τα καλύµατα ποδιών Termoscud είναι τώρα εφοδιασµένα µ ε ένα νέο πατενταρισµένο σύστηµα το οποίο αποτελείται από φουσκωτά κανάλια αέρα τοποθετηµένα στα πλαϊνά µέρη ου καλύµ ατος που αποτρέπουν τους στροßιλισµούς στις υψηλές ταχύτητες. 6

24 DETALLES E Protección del pecho con cinta de seguridad. Cuando no llueva ni haga frío, enrolle el Termoscud (con el forro hacia dentro) y sujételo con las cintas (verdes y amarillas). Si es necesario, desinfle las cámaras de aire S.G.A.S. 3 Especialmente cuando hace frío, protéjase más sentándose sobre las cintas 5. Para disuadir a los ladrones escriba su número de registro en el espacio facilitado. 5 Si deja la moto aparcada, puede extender una funda impermeable y elástica sobre el asiento. 6 Dentro del envoltorio del Termoscud, hay algunos adhesivos transparentes que debe adherir al carenado para proteger la pintura. Los adhesivos se pueden retirar y no dejan rastro de pegamento. Si el Termoscud no está bien encajado o las cintas no están tensas, con el tiempo, pueden producirse marcas en el carenado. 7 Para lavar el Termoscud al final de la temporada, utilice un paño húmedo y deje secar bien la funda antes de guardarla λεπτομέρειες GR Καλύψτε το στήθος σας με τον ιμάντα ασφαλείας. Σε καλές καιρικές συνθήκες, αναδιπλώστε το Termoscud (με τη φόδρα από την μέσα πλευρά) και ασφαλίστε το με τους ιμάντες (πράσνο και κίτρινο). 3 Αποκτήστε καλύτερη προστασία κάθοντας επάνω στος ιμάντες 5, ειδικά σε κρύες καιρικές συνθήκες. Στο ειδική φωσφορίζουσα λωρίδα που υπάρχει, μπορείτε να γράψετε το αριθμό κυκλοφορίας του δικύκλου σας. 5 Το ενσωματωμένο ελαστικό αδιάβροχο κάλυμα μπορεί να τραβηχτεί πάνω στη σέλλα καλύπτοντας και προστατεύοντας την απο τη βροχή. 6 Μέσα στη συσκευασία του καλύματος Termoscud εσωκλείονται κάποια αυτοκόλλητα για να τοποθετηθούν επάνω στο σκελετό του scooter ή της μοτοσυκλέτας με σκοπό να προστατέψουν το χρώμα. Είναι αυτοκόλλητα και μπορούν να επανακολληθούν χωρίς να δημιουργήσουν προβλημα ή να αφήσουν υπολλείματα κόλλας. Εάν το Termoscud δεν τοποθετηθεί σωστά ή οι ιμάντες σφιχτούν πολύ έντονα επάνω στο σκελετό, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούν σημάδια επάνω στο σκελετό μετά από καιρό. 7 Για να πλύνετε το Termoscud σας στο τέλος της σαιζό, αφαιρέστε το, πλύντε το με γλυκό νερό, σκουπίστε το καλά με ένα πανί από μαλακό ύφασμα και αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν το αποθηκεύσετε. TARGA: G

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Ghibli. Stroller. Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению Ghibli Stroller Istruzioni d uso Instructions Mode d'emploi Bedienungsanleitungen Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению I F E RU AVVERTENZE Importante! Conservare per future consultazioni.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 A B C C D D E F F 3 G G I H 4 5 6 7

1 2 A B C C D D E F F 3 G G I H 4 5 6 7 631 1 2 A B C C D D E F G F G I 3 H 4 5 6 7 IT AVVERTENZE IMPORTANTI LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL USO Usando apparecchi elettrici necessario prendere le opportune precauzioni, tra le quali: 1 Assicurarsi

Διαβάστε περισσότερα

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4

BIZZI & TEDESCHI ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 BIZZI & TEDESCHI IT 100% made in Italy ISTRUZIONI D IMPIEGO PER ELETTROPOMPE SOMMERSE PALMA DA 4 SERIE SX CON MOTORI DA 4 SERIE PL4 EN MANUAL OF USE FOR 4 PALMA SUBMERSIBLE PUMPS SX SERIES, COUPLED WITH

Διαβάστε περισσότερα

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation I GB F D E NL GR P RU ZH PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2012 PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller

Διαβάστε περισσότερα

Libretto Istruzioni e Codici

Libretto Istruzioni e Codici Libretto Istruzioni e Codici Instructions and codes Gebrauchsanleitung und Codes Notice d Utilisation et Codes Manual de Instrucciones y Códigos Εγχειρίδιο Οδηγιών και Κωδικών IT Libretto Istruzioni...

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI PER L USO... 2 INSTRUCTIONS FOR USE... 9 INSTRUCTIONS D EMPLOI... 16 GEBRAUCHSANLEITUNG... 23 INSTRUCCIONES PARA EL USO...

ISTRUZIONI PER L USO... 2 INSTRUCTIONS FOR USE... 9 INSTRUCTIONS D EMPLOI... 16 GEBRAUCHSANLEITUNG... 23 INSTRUCCIONES PARA EL USO... 5095108000 Rev 2 26-10-2011 825440 ISTRUZIONI PER L USO 2 INSTRUCTIONS FOR USE 9 INSTRUCTIONS D EMPLOI 16 GEBRAUCHSANLEUNG 23 INSTRUCCIONES PARA EL USO 30 INSTRUES DE UTILIZAO 37 GEBRUIKSAANWIJZINGEN 44

Διαβάστε περισσότερα

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ECO 8-10 BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ BRUCIATORE DI GASOLIO LIGHT OIL BURNERS BRULEUR FIOUL DOMESTIQUE ÖLBRENNER QUEMADORES PARA GASÓLEO ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ECO 8-10 MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INSTALLATION AND NOTICE MAINTENANCE

Διαβάστε περισσότερα

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by

achine a m * M * TSM SUCCESS MANUAL designed and copyright by * * Ma machine EN INSTRuCTION MANuAL FR MODE D EMPLOI 4 DE BEDIENuNGSANLEITuNG IT ISTRuzIONI PER L uso 18 NL GEBRuIkSAANWIjzING GR ΕγχΕιριδιο οδηγιών 32 EN FR NESPRESSO, an exclusive system creating the

Διαβάστε περισσότερα

English/Français 1-22 Deutsch/Italiano 23-44 Español/Português 45-66 Ελληνικά/Polski 67-88

English/Français 1-22 Deutsch/Italiano 23-44 Español/Português 45-66 Ελληνικά/Polski 67-88 Instructions for Use Thank you for purchasing your new SHOEI helmet. This manual contains valuable information to help you understand how to operate and maintain your helmet. Please read this manual carefully

Διαβάστε περισσότερα

9.Volant 17.Cliquet 25.Circlip 33.Cache. 2.Flasque droit 10.Appui de frein 18.Cache-volant 26.Goupille 34.Arbre

9.Volant 17.Cliquet 25.Circlip 33.Cache. 2.Flasque droit 10.Appui de frein 18.Cache-volant 26.Goupille 34.Arbre Palan à chaîne 1.Chaîne de charge 9.Volant 17.Cliquet 25.Circlip 33.Cache 2.Flasque droit 10.Appui de frein 18.Cache-volant 26.Goupille 34.Arbre 3.Tirant A 11.Plateau 19.Circlip 27.Galet de guidage 35.Aiguille

Διαβάστε περισσότερα

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Save these instructions! Conservez précieusement ces instructions! Diese Anleitung aufbewahren! Conservare le presenti istruzioni! Guarde estas instruções! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! Guarde estas instrucciones!

Διαβάστε περισσότερα

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001

BASIC. www.nilox.com MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 BASIC MANUALE UTENTE 13NXM3SU2B001 www.nilox.com 0 pag. INDICE 1.1. Contenuto.... 2 1.2. Requisiti sistema..... 2 1.3. Specifiche generali..... 2 1.4. Figura e Tasti.. 2 2. Istruzioni Operative... 4 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

F4 PLUS F4 PLUS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Electronic control unit INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS

F4 PLUS F4 PLUS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Electronic control unit INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS (AS04180) Apparecchiatura elettronica ISTRUZII PER L INSTALLAZIE Electronic control unit INSTRUCTIS FOR INSTALLATIS I UK F E D P NL GR I UK F D E P NL GR Questo prodotto stato collaudato in GI.BI.DI. verificando

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO MI001068 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 EN page 6 ES página 11 EL σελίδα 16 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO

TERMOFORO. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO MI000126 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 EL σελίδα 13 TERMOFORO TERMOFORO HEATING PAD TERMÓFORO ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ www. imetec.com

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrander Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK

BHL112K / PBL120K PBL211K / PBL141K PBL142K / PBL143K PBL181PK / PBL182PK PBL183PK ES IT GB DE FR P TR GR Manual de instrucciones Istruzioni d uso Operating instructions Bedienungsanleitung Instructions d emploi Manual de instruções Kullanma Kılavuzu Oδηγία χειρισµού BHL112K / PBL120K

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi DE EN F Deckel Lid Couvercle GR Ein-/Ausschalter ON/OFF button Interrupteur Edelstahlbehälter Stainless steel container Réservoir en inox Basis Body Base Bedienungsanleitung Instruction Manual Mode d emploi

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA ALLA CURA DELLA BARCA

GUIDA ALLA CURA DELLA BARCA GUIDA ALLA CURA DELLA BARCA BOAT CARE GUIDE Questa guida fornisce consigli utili alla cura della vostra imbarcazione o del vostro gommone. Nella prima parte, con sfondo verde, trovate la spiegazione di

Διαβάστε περισσότερα

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL www.lexibook.com TW15BB GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier

OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier ENGLISH...1 FRANÇAIS...3 DEUTSCH...5 ESPAÑOL...7 NEDERLANDS...10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...12...15 SPECIFICATIONS...18 V1.0 Figure 1 Rear view O U T P U T MONO OUT IN IR Figure 2

Διαβάστε περισσότερα

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου

Öl-Gebläsebrenner Brûleur fioul Oil burner Quemador de gasóleo Stookoliebrandes Καυστήρας Πετρελαίου Montage und Bedienungs Anleitung Manuel d entretien Installation, use and maintenance instructions Instrucciones para la instalación, uso y mantenimiento Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer

Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer Thermo Ultra Rapid Babykostwrmer / Baby Food Warmer BEIENUNGSANLEITUNG GB E P I GR RUS PL Artikel-Nr 10256317 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 1 2 3-2 - 4 5 6 7 8 9-3 - GB E P I GR RUS Tabelle 1 Wassermenge fr die

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης de en fr nl it es el Gebrauchs- und Montageanleitung Operating and installation instructions Notice de montage et d utilisation Gebruiks- en montageaanwijzing Istruzioni per l uso e l installatore Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Tire Pressure Monitoring System

Tire Pressure Monitoring System 8 Sensors Tire Pressure Monitoring System 10.286.8 Bedienungsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Bedieningshandleiding Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Altgeräteentsorgung Geräte, die mit

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. RO54xx serie www.rowenta.com 760280-13/12

Downloaded from www.vandenborre.be. RO54xx serie www.rowenta.com 760280-13/12 RO54xx serie www.rowenta.com 760280-13/12 1 2 14 12 7 6 5 4 9 15a* 13 11 15b* 4 9 5 10b 8 6 7 3 16a 16b 10a 16* 17a* 17b* 18b 18a 19a 19b 21a 18* 19c 21* 22* 23* 19* 21b 24* 25* 20* 26* 27* CONSEILS

Διαβάστε περισσότερα

Contractor Series. CWM200 Owner s manual

Contractor Series. CWM200 Owner s manual Contractor Series CWM200 Owner s manual Figure 1 Owner s manual CWM200 English1 Franais 2 Deutsch3 Espaol4 Portugus 5 Italiano 6 Nederlands 7 Ελληνικά 8 9 Figure 2 Figure 3 INTRODUCTION Thank you for purchasing

Διαβάστε περισσότερα

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE

UTILIZATOR ES DESHUMIDIFICADOR MANUAL DE EXD15DN3W EXD25DN3W...... EN DEHUMIDIFIER USER MANUAL 2 FR DÉSHUMIDIFICATEUR NOTICE D'UTILISATION 11 EL ΑΦΥΓΡΑΝΤΉΡΑΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 IT DEUMIDIFICATORE ISTRUZIONI PER L USO 31 PT DESUMIDIFICADOR MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις

User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις EN User manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Manual de usuario Manual de instruções Istruzioni per l'uso Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσεις EN Overview Übersicht Vue d ensemble Vista general Vista

Διαβάστε περισσότερα