ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099"

Transcript

1 I GB ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL mod. R099 for Honda SH 9 KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT x A x

2 AVVERTENZE I Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud con il vostro modello di scooter presso il rivenditore o sul sito Per un uso efficiente e sicuro del vostro coprigambe seguire attentamente le istruzioni di montaggio: in caso di dubbio rivolgersi a personale esperto. Eseguito il montaggio, verificarne la correttezza, accertandosi che nessuna parte del prodotto sia di ostacolo alla posizione di guida, al movimento dello sterzo, alla messa a terra dei piedi o al funzionamento del mezzo; il verificarsi di una di tali circostanze o l eventuale presenza di nastri liberi che possano impigliarsi in parti in movimento dello scooter può compromettere l efficienza del prodotto e la vostra sicurezza. L inesperienza nell uso del coprigambe può comportare rischi per il suo uso sicuro, pertanto, prima di utilizzare per la prima volta il prodotto con lo scooter nel traffico, abituarsi a mettere a terra rapidamente i piedi e verificare di essere in grado di completare in sicurezza tutte le manovre esercitandosi in un luogo sicuro e senza traffico dapprima da fermi, rimanendo sul cavalletto, e quindi in movimento. Ad ogni utilizzo del vostro scooter e comunque sempre a seguito di eventuali urti (ad esempio salendo o scendendo da marciapiedi alti), cadute o altre circostanze, assicurarsi del corretto posizionamento del prodotto e dell integrità di tutti i punti di aggancio e in caso contrario smontare il prodotto prima di proseguire. In ogni caso, periodicamente, ispezionare con cura il corretto serraggio delle viti/dadi di tenuta e la tensione dei nastri. Durante l uso del vostro scooter posizionare i piedi in modo che sia agevole il rapido appoggio a terra al momento della sosta; in particolare in caso di utilizzo dei nastri 5 rimboccati sotto il sedere. Non apportare modifiche di alcun genere al prodotto e utilizzare solo componenti originali. Il coprigambe può determinare un cambiamento nell aerodinamica del vostro mezzo: è necessario tenerne conto e adeguare la velocità e la propria condotta di guida, soprattutto in caso di vento forte. Ricordarsi di mantenere sempre gonfie le camere d aria SGAS antisventolio. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Before assembling the product, check that Termoscud is compatible with your model of scooter. Consult your dealer or our website WARNING GB Ensure correct and safe usage of the leg cover by following the assembly instructions carefully: in case of doubt, consult qualified personnel. Once you have assembled the product, check that it is correctly attached and that no part of the product impedes driving, steering, correct functioning of the vehicle, or your ability to place your feet on the ground. Make sure all straps are securely fixed with no risk of catching in any moving part. ailure to follow these instructions will impair the products performance and put your safety at risk. Before using the product for the first time, practice putting your feet to the ground quickly and check that all other manoeuvres can be safely executed. Do this in a safe place where there is no traffic, first on the centre stand with the vehicle still and then whilst driving at low speed. ailure to follow these instructions will put your safety at risk. Every time you use your scooter and after any fall, accident or impact (eg. riding off a high pavement), check carefully that the product is correctly positioned, that the straps are correctly tensioned, that all screws and bolts are tight and that all attachments are intact. If not, remove the product before proceeding. When using your scooter, position your feet so they can rapidly contact the ground during stops, especially when side straps 5 are tucked between seat and driver. Do not change or modify the product in any way. Only use original parts. The leg cover may alter the aerodynamics of your vehicle. This must be taken into consideration. keep the vehicle and its speed under control, especially in strong winds. Remember to keep the anti-flap SGAS air chambers fully inflated. Keep these instructions for future reference.!

3 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL 9 KIT DI MONTAGGIO ASSEMBLY KIT x A x INIZIO Start I GB Vista riepilogativa delle fasi di montaggio (A >E) e del prodotto finito montato sullo scooter. Summary view of the assembly steps (A >E) and finished product fitted on the scooter. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

4 step A I GB Stendere Termoscud sulla sella con i nastri bis e 3 in avanti. Unfold Termoscud on the scooter s seat with straps bis and 3 forward. bis bis 5 5 step B I issare Termoscud da entrambi i lati utilizzando le viti (A) in dotazione, facendole passare attraverso i punti sul Termoscud. GB asten Termoscud on both sides using the screws (A) included in the assembly pack, threading them first through holes in the leg cover. A x 3

5 step C I GB Passare anteriormente il nastro chiudendo l attacco a baionetta. issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all interno del vano ruota), facendole passare attraverso i fori sul nastro 3. issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando gli stessi fasteners dello scooter (all interno * del vano ruota), facendoli passare attraverso i fori sul nastro 6. Pass the strap on the front of the bodywork and fasten the buckle. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps 3. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original fasteners (behind * the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps * fasteners!

6 step D I GB issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all interno del vano ruota), facendole passare attraverso i fori sul nastro bis. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps bis. bis step E 9 I Agganciare i moschettoni dei nastri blu sotto alla pedana con l ausilio del nastro di prolunga 9. GB asten the hooks of the blue straps under the scooter s base with the help of the extension strap 9. 9 Vedi dettagli See details 5

7 Note! I GB Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l entrata di spifferi. Tesare forte soprattutto i nastri e bis. Infine gonfiare le camere d aria S.G.A.S. Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all interno sotto i bordi di Termoscud. N.B.: I nastri verde e giallo non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati per arrotolare Termoscud nella stagione calda. Adjust the position of Termoscud using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield and pull straps tightly, specially and bis. inally inflate S.G.A.S. tubes. Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud cover to avoid flapping. Warning: the green and yellow straps are not necessary for assembly. They are only for rolling up Termoscud in warm weather. BREVETTATO - PATENTED SISTEMA GONIABILE ANTI SVENTOLIO Le camere gonfiabili, irrigidendo i bordi d uscita laterali del Termoscud, evitano lo sventolio alle alte velocità. Al termine del gonfiaggio, stringere il tubicino, in modo da evitare la fuoriuscita dell aria, mentre si chiude con l apposito tappino. ANTILAPPING INLATABLE DEVICE Termoscud leg covers have a patented anti/flap inflatable device, to avoid flapping at high speed. Squeeze the tube whilst placing valve cap. 6

8 DETTAGLI I Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile. Nastri (verde e giallo) per arrotolare Termoscud quando fa caldo (tenere la pelliccia all interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.). 3 Nastri 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione. Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa. 5 Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento. 6 Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla. Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesati e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria. 7 Per lavare Termoscud a fine stagione utilizzare un panno umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto DETAILS GB TARGA: AB3765 Chest cover with safety strap. In mild weather, roll up Termoscud (with the lining on the inside) and fix it with straps (green and yellow). If necessary deflate the SGAS air tubes. 3 Get a better protection by sitting on straps 5, especially in cold conditions. As a deterrent write your registration number in the space provided. 5 An elasticized waterproof cover can be pulled over the seat when the scooter is parked. 6 Inside the Termoscud packaging are some clear adhesive stickers to be applied to the bodywork in order to protect the paintwork. These are removable and will not leave residues of glue. If the Termoscud is not fitted correctly or the straps kept taught, marks could appear on the bodywork after a period of time. 7 To wash Termoscud at the end of the season use a damp cloth and let dry well before storing

9 D INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG mod. R099 for Honda SH 9 KIT DE MONTAGE KIT MONTAGE x A x

10 Avant de monter le produit, vérifier auprès du revendeur! ou sur le site que le tablier Termoscud est compatible avec le modèle du scooter. Pour une utilisation efficace et sûre du tablier, suivre scrupuleusement les instructions de montage: en cas de doutes, s adresser à un personnel qualifié. Après le montage, s assurer que le produit est bien positionné en vérifiant qu aucune de ses parties ne gêne la conduite, le mouvement du guidon, la mise à terre des pieds ou le fonctionnement de l engin. Si une gêne est constatée ou que des sangles non attachées peuvent se prendre dans les pièces mobiles du scooter, non seulement l efficacité du produit est compromise, mais aussi votre sécurité. Le manque d habitude dans l utilisation du tablier peut comporter des risques pour son usage en toute sécurité. Avant d utiliser le produit pour la première fois sur le scooter au milieu de la circulation, s habituer à mettre les pieds à terre rapidement et vérifier la possibilité d effectuer toutes les manœuvres en sécurité et avec dextérité. Pour ce faire, s exercer dans un endroit sûr et isolé, tout d abord à l arrêt sur la béquille, et ensuite en mouvement. Avant chaque utilisation du scooter et, quoi qu il en soit après chaque impact (par exemple en montant ou en descendant d un trottoir), chute ou autre circonstance, vérifier que le produit est bien positionné et que tous les points de fixation sont en bon état. Dans le cas contraire, démonter le produit avant toute autre opération. Dans tous les cas, contrôler régulièrement avec soin le serrage des vis/écrous d arrêt et la tension des sangles. Pendant l utilisation du scooter, positionner les pieds de façon à pouvoir les mettre rapidement à terre en cas d arrêt, notamment si les sangles 5 sont repliées au niveau de la selle, sous le conducteur. N apporter aucune modification au produit et n utiliser que des pièces d origine. Le couvre-jambes peut influencer l aérodynamique de votre engin. Il est indispensable d en tenir compte et d adapter la vitesse et la conduite, notamment en cas de vent fort. Toujours veiller au gonflement des chambres à air SGAS anti-flottement. Conserver ces instructions pour d éventuelles consultations ultérieures. AVERTISSEMENTS Prüfen Sie vor der Montage des Beinschutzes Termoscud bei Ihrem achhändler oder auf der Internetseite ob dieser zum Modell Ihres Rollers passt. HINWEISE Zur funktionsfähigen und sicheren Verwendung des Beinschutzes D sollten Sie die folgenden Montageanweisungen genau befolgen (im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an achpersonal). Überprüfen Sie nach der Montage deren korrekte Ausführung, indem Sie sich überzeugen, dass kein Teil des Produkts die ahrposition, die Lenkbewegung, das Aufstellen der üße am Boden oder die unktionsfähigkeit des ahrzeugs behindert. In den genannten ällen oder bei frei herabhängenden Bändern, die sich in den beweglichen Teilen des Motorrollers verfangen können, kann sowohl die unktionsfähigkeit des Produktes als auch Ihre Sicherheit beeinträchtigt werden. Bevor Sie den Motorroller zum ersten Mal mit dem installierten Artikel im Straßenverkehr verwenden, sollten Sie sich angewöhnen, die üße schnell auf den Boden zu stellen und überprüfen, ob Sie in der Lage sind, alle ahrbewegungen sicher durchzuführen; üben Sie an einem sicheren und verkehrsfreien Ort, zunächst im Stehen mit Ständer, anschließend im ahren. Bei jeder Verwendung Ihres Motorrollers und auf jeden all immer nach möglichem Stößen und Erschütterungen (zum Beispiel beim Auffahren auf einen hohen Bürgersteig oder umgekehrt beim Hinunterfahren), nach Stürzen oder anderen besonderen Ereignissen überprüfen, ob das Produkt korrekt positioniert ist und die Befestigungspunkte unbeschädigt sind. Andernfalls Produkt abmontieren, bevor das ahrzeug erneut verwendet wird. In jedem all sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob Schrauben und Muttern ordnungsgemäß befestigt und die Bänder gespannt sind. Stellen Sie Ihre üße bei der Verwendung des Motorrollers so, dass sie beim Anhalten schnell und problemlos auf den Boden gesetzt werden können, vor allem dann, wenn die Bänder 5 unter dem Sitz umgeschlagen sind. Nehmen Sie keinesfalls Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Der Beinschutz bewirkt einer Veränderung der Aerodynamik Ihres ahrzeugs; beachten Sie dies und passen Sie Ihre Geschwindigkeit und ahrweise entsprechend an, vor allem bei starkem Wind. Die als latterschutz dienenden Luftkammern SGAS sollten immer ausreichend mit Luft gefüllt sein. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren.

11 INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG 9 KIT DE MONTAGE KIT MONTAGE x A x DÉBUT Start D Vue sommaire des étapes de l'installation (A >E) et du produit fini monté sur le scooter. Zusammenfassung Angesichts der Montageschritte (A >E) und fertige Produkt auf dem Roller montiert. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

12 step A D Dérouler Termoscud sur la selle en mettant les rubans bis et 3 en avant. Termoscud auf dem Sitz ausbreiten mit den Bänder bis und 3 nach vorne ziehen. bis bis 5 5 step B ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis (A) (il est préférable d utiliser les vis livrées) et les faire passer dans les trous pratiqués dans Termoscud sur les points. D Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die mitgelieferten Schrauben (A) benutzen. Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern stecken. A x 3

13 step C D! Passer à l avant le ruban et fermer l attache a baionette. ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis du scooter, à l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 3. ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des rivets plastique d origine du scooter, à * l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 6. ühren Sie den Gurt auf der Vorderseite der Karosserie und befestigen Sie die Schnalle. Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooters benutzen (in der Radöffnung). Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern 3 stecken. Termoscud auf beiden Seiten befestigen. Benutzen Sie dazu die Original Spreizschrauben des Scooters hinter dem Vorderrad. * Die Schrauben durch die Öffnungen der Bänder 6 stecken. * fasteners 3 6

14 step D D ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis du scooter, à l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans bis. Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooters benutzen (in der Radöffnung). Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern bis stecken. bis step E 9 Attacher les rubans bleu sous le repose-pieds du scooter en n utilisant que la rallonge 9. D Die blauen Bänder unter dem ußbrett des Motorrollers einhaken, dabei lediglich die Verlängerung 9 benutzen. 9 Voir les détails Siehe details 5

15 NOTES Bemerkungen Utiliser les points de réglage des rubans, bis et 3 pour adapter Termoscud à la forme du scooter et pour bien le tendre afin d éviter qu il flotte et que de l air s y glisse par les ouvertures. Tendre particulièrement bien les rubans et bis. En conclusion, gonfler les chambres à air S.G.A.S. Les parties de ruban qui dépassent doivent être repliées à l intérieur, sous les bords de Termoscud, après avoir terminé leur réglage. Les rubans vert et jaunes ne servent pas pour le montage, mais simplement pour enrouler Termoscud dans la belle saison.! D Die Regulierungspunkte der Bänder, bis und 3 benutzen benutzen, um Termoscud der orm des Motorrollers anzupassen und ihn gut zu spannen, damit lattern und Eindringen von Zugluft verhindert wird. Vor allem die Bänder und bis gut spannen. Endlich die S.G.A.S. aufblasen Kammern. Nach der Regulierung die freien Teile der Bänder aufrollen und im Inneren, unter die Ränder des Termoscuds stecken. Die grünem und gelben Bänder Nr. dienen nicht der Montage, sie werden beim Aufrollen des Termoscuds in der rühjahr- uns Sommer- Saison benutzt. MODELE DEPOSE PATENTIERTEN SYSTEME GONLABLE ANTI-LOTTEMENT Les chambres à air gonflables rendent les extrémités letérales du tablier rigides et annulent le flottement qui se produit aux grandes vitesses. Après le gonflage des chambres à air, serrez le petit tuyau pour empêcher la sortie d air et fermez avec le bouchon. AUBLASBAR ANTI-LATTERN SYSTEM Die Termoscud-Beinbedeckung ist mit einem neuen patentierten System mit aufblasbaren Kammern versehen, um das lattern zu fermeiden. 56

16 DÉTAILS Le tablier Termoscud est doté d un plastron avec une bandoulière à déclenchement de sécurité. Dans la bonne saison, on peut enrouler le tablier Termoscud (avec la fourrure à l intérieur et, si nécessaire, dégonfler les chambres à air S.G.A.S.) et le fixer au bouclier de protection, en utilisant les sangles vertes et jaunes n. 3 S asseoir sur les sangles n 5 pour bien les tendre et mieux couvrir les hanches, pour une meilleure protection aux basses températures. Marquez le numéro de votre plaque d immatriculation à l aide d un marqueur indélébile sur l emplacement spécialement prévu. C est un bon système de dissuasion contre le vol. 5 Couvre-selle élastique et imperméable. Vous n avez qu à le bloquer sous la selle en stationnement. 6 Le tablier Termoscud est livré avec des autocollants transparents servant à protéger la carrosserie contre l usure sur les points critiques. Ils sont amovibles et ne laissent aucune marque de colle. Attention: il faut toujours que les sangles soient bien tendues et la carrosserie propre afin d éviter les rayures. 7 Pour laver Termoscud à la fin de la saison, utilizer une ésponge humide, puis le faire bien sécher avant de le ranger DETAILS D Brustlatz mit Sicherheitsverschluss. Bänder () (grün und gelb) zum Aufrol len des Termoscud bei schönem Wetter. Der Schutzfilm muss sich auf der Innenseite befinden. Lassen Sie bei Bedarf die Luft aus den Luftkammern S.G.A.S. ab. 3 Bänder (5), die zwischen Gesäß und Sitz maximalen Schutz gewährleisten. Darauf kann mit einem farbechten ilzstift das individuelle Nummernschild verzeichnet werden. 5 Elastischer und wasserdichter Sitzschutz, der an der Sattelunterseite befestigt wird und den Sitz vor Regen schützt, wenn der Scooter im Außenbereich abgestellt wird. 6 Durchsichtige Aufkleber zum Schutz vor Kratzern, welche durch die Bänder auf der Karosserie verursacht werden können. Die Aufkleber können entfernt werden und hinterlassen keine Leimrückstände. Achtung: Achten Sie darauf, das die Bänder immer gespannt sind. Der Scooter muss sauber sein, damit keine Spuren und Kratzer auf der Karosserie verursacht werden. 7 Um Termoscud am Ende der Saison zu waschen benutzt man ein feuchtes Tuch, den Termoscud gut austroknen lassen, bevor man ihn ablegt. TARGA: G98 5 7

17 E GR MANUAL DE INSTRUCCIONES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ mod. R099 for Honda SH 9 KIT DE MONTAJE κιτ συναρμολόγησης x A x

18 Antes del montaje compruebe la compatibilidad del! cubre piernas Termoscud con su modelo de scooter, en su revendedor o en la web E Para un uso eficaz y seguro de su cubre piernas, siga atentamente las instrucciones de montaje; en caso de duda diríjase a personal especializado. Una vez efectuado el montaje, comprobe su exactitud, asegurándose que ninguna parte del producto obstaculice la posición de conducción, el movimiento de la dirección, el apoyo de los pies en el suelo o el funcionamiento del vehículo; la existencia de alguna de dichas circunstancias o la eventual presencia de cintas sueltas que pudieran quedar enganchadas en partes en movimiento del scooter comprometen la eficacia del producto y su seguridad. La inexperiencia en el uso del cubre piernas puede ocasionar riesgos para su uso seguro; por ello, antes de utilizarlo en marcha por primera vez, es necesario acostumbrarse a apoyar rápidamente los pies en el suelo y comprobar si es posible completar con seguridad todas las maniobras; realice estas pruebas en un lugar seguro y sin la presencia de tráfico, primero parados permaneciendo sobre el caballete, y a continuación en movimiento. Cada vez que utilice el scooter y, en cualquier caso, siempre después de eventuales golpes (por ejemplo subiendo o bajando de aceras elevadas), caídas u otras circunstancias, asegúrese del correcto posicionamiento del producto y de la integridad de todos sus puntos de enganche y, en caso contrario, desmontar el producto antes de continuar. En cualquier caso, inspeccione periódicamente con cuidado el correcto apriete de los tornillos/tuercas de sujeción y la tensión de las cintas. Durante el uso del scooter coloque los pies de manera que sea fácil su rápido apoyo en el suelo, en el momento de la parada; en especial si se utilizan las cintas 5 dobladas debajo del asiento. No realice modificaciones de ningún tipo en el producto y utilice sólo componentes originales. El cubre piernas puede provocar cambios en la aerodinámica de su vehículo; es necesario tener en cuenta este aspecto, adaptando en consecuencia la velocidad y el tipo de conducción, sobretodo en caso de viento fuerte. Acuérdese de mantener siempre infladas las cámaras de aire S.G.A.S. anti flaneo. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores. ADVERTENCIAS Πριν την τοποθέτηση, ελέγχετε τη βατότητα του για τα πόδια Termoscud το τέλο της σκούτερ σας, στο προειδοποίησης λιανικής ή στην ιστοσελίδα GR Για αποδοτική και ασφαλή χρήση του καλ για τα πόδια ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες συν σε περίπτωση ας, απευθυνθείτε σε ιρο προσωπικό. Όταν ολοκληρώσετε τη συν, ελέγξτε αν έγινε το σωστό τρόπο και επιβεβαιώστε ότι κανένα του προϊόντος δεν δίζει τη θέση οδήγησης, την κίνηση του ού, την κίνηση την οποία βάζετε τα πόδια σας στο έδαφος ή τη λειτουργία του οχή ος εάν βεί από αυτές τις περιπτώσεις ή υπάρχει παρουσία ελεύθερων ταινιών που ρούν να τούν σε κινού η της οσυκλέτας/σκούτερ σας, τότε να διακινδυνέψουν την απόδοση του προϊόντος και την ασφάλειά σας. Πριν ποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν τη σκούτερ στη κίνηση, συνηθίστε να βάζετε τα πόδια στο έδαφος γρήγορα και να ελέγχετε ότι είσαστε σε θέση να ολοκληρώσετε ασφάλεια όλες τις ούβρες εξασκηθείτε σε ένα ασφαλές και χωρίς κίνηση, στην αρχή στα νοι το στή, και κατόπιν εν κίνηση. Σε κάθε χρήση της σκούτερ σας και για την αποφυγή από πιθανά, πεσί α ή άλλες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του προϊόντος και την ακεραιότητα όλων των είων σύνδεσης και στην αντίθετη περίπτωση, αποσυν γείστε το προϊόν προτού συνεχίσετε. Πάντως, περιοδικά, είναι καλό να επιθεωρείτε προσεχτικά το σωστό σφί των βιδών/παξ ών στεγανότητας και το τέντω των ταινιών/ ντών. Κατά τη χρήση της σκούτερ σας τοποθετείτε τα πόδια σας έτσι ώστε να είναι εύκολο να τα βάλετε γρήγορα στο έδαφος ις στα ήσετε ειδικά σε περίπτωση που κάνετε χρήση των ντών/ ταινιών στεγανότητας-σταθερότητας και τις αναδιπλώνετε κάτω από το κάθι. Μην επιφέρετε τροποποιήσεις κανενός είδους στο προϊόν και χρησι οιήστε ο γνήσια. Το για τα πόδια να προκαλέσει αλλαγές στην αεροδυνα ή του οχή ός σας πρέπει να το έχετε υπόψη σας και να προσαρ τη ταχύτητα και την οδική ιφορά σας, προπαντός σε περίπτωση δυνατού αέρα. Να όσαστε να διατηρείτε πάντα φουσκω ους τους αερο ς SGAS ατος. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για µελλοντική χρήση.

19 MANUAL DE INSTRUCCIONES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 9 KIT DE MONTAJE κιτ συναρμολόγησης x A x COMENZAR εκκίνηση E GR Vista Resumen de los pasos de montaje (A >E) y producto terminado montado en la moto. Άποψη Σύνοψη των σταδίων συναρμολόγησης (Α >E) και του τελικού προϊόντος τοποθετείται στο σκούτερ. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

20 step A E GR Extienda el Termoscud sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas bis y 3 queden hacia delante. Ξεδιπλώστε το Termoscud πάνω στη σέλα με τα λουριά bis και 3 να βλέπουν μπροστά. bis bis 5 5 step B E Abroche el Termoscud a ambos lados introduciendo los tornillos (A) incluidos en el pack de montaje primeramente en los orificios de la cubierta del faldón. GR Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας τις βίδες που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο συναρμολόγησης περνώντας τις πρώτα μέσα στις τρύπες τουκαλύμματος ποδιών. A x 3

21 step C E GR! Pase la cinta por la parte frontal del scooter y abróchela con la hebilla fastex. ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 3. ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en * la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 6. Περάστετο πορτοκαλί λουρί στο μπροστινόμέροςτουσκούτερ και δέστετομετην αγκράφα. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original βίδες του scooter (πίσω από από τον εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών 3. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original plastic clips του scooter (πίσω από τον * εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών 6. * fasteners 3 6

22 step D E GR ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta bis. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original βίδες του scooter (πίσω από από τον εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών bis. bis step E 9 E Ate los enganches de las cintas por debajo del reposapiés del scooter utilizando la alargadera 9. GR Ασφαλίστε τους γάντζους των λουριών κάτω από τη βάση του σκούτερ με τη βοήθεια του λουριού προέκτασης 9. 9 Ver màs detalles δείτε λεπτομέρειες 5

23 NOTAS σημείωση! E GR Ajuste la posición del Termoscud con los reguladores de las cintas para que la funda encaje perfectamente en el escudo del carenado y tire bien de todas las cintas, especialmente de la número y bis. Por último, infle las cámaras S.G.A.S. Las partes sobrantes de las cintas deben meterse dentro de la funda Termoscud. Las cintas verdes y amarillas nº no son necesarias para el montaje. Sólo sirven para enrollar el Termoscud y llevarlo recogido cuando hace calor. Ρυθμίστε τη θέση του Termoscud χρησιμοποιώντας τα σημεία ρύθμισης των λουριών ώστε να εφαρμόσει τέλεια στο θώρακα και τραβήξτε όλα τα λουριά με δύναμη, ειδικά το λουρί και bis. Τα περισσεύοντα τμήματα των λουριών πρέπει να διπλωθούν κάτω από το Termoscud για να μην ανεμίζουν. Τα πράσινα και κίτρινα λουριά δεν είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση. Χρησιμεύουν μόνο στο τύλιγμα του Termoscud όταν ο καιρός είναι αίθριος. Βλέπε σελίδα. Modelo patentado - Πατενταρισμένο Μοντέλο DISPOSITIVO HINCHABLE ANTILANEO Las fundas Termoscud para faldones disponen de un dispositivo hinchable antiflaneo patentado que evita el flaneo de la funda cuando se circula a gran velocidad. Apriete el tubo mientras coloca el tapón de la válvula. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ S.G.A.S. Όλα τα καλύµατα ποδιών Termoscud είναι τώρα εφοδιασµένα µ ε ένα νέο πατενταρισµένο σύστηµα το οποίο αποτελείται από φουσκωτά κανάλια αέρα τοποθετηµένα στα πλαϊνά µέρη ου καλύµ ατος που αποτρέπουν τους στροßιλισµούς στις υψηλές ταχύτητες. 6

24 DETALLES E Protección del pecho con cinta de seguridad. Cuando no llueva ni haga frío, enrolle el Termoscud (con el forro hacia dentro) y sujételo con las cintas (verdes y amarillas). Si es necesario, desinfle las cámaras de aire S.G.A.S. 3 Especialmente cuando hace frío, protéjase más sentándose sobre las cintas 5. Para disuadir a los ladrones escriba su número de registro en el espacio facilitado. 5 Si deja la moto aparcada, puede extender una funda impermeable y elástica sobre el asiento. 6 Dentro del envoltorio del Termoscud, hay algunos adhesivos transparentes que debe adherir al carenado para proteger la pintura. Los adhesivos se pueden retirar y no dejan rastro de pegamento. Si el Termoscud no está bien encajado o las cintas no están tensas, con el tiempo, pueden producirse marcas en el carenado. 7 Para lavar el Termoscud al final de la temporada, utilice un paño húmedo y deje secar bien la funda antes de guardarla λεπτομέρειες GR Καλύψτε το στήθος σας με τον ιμάντα ασφαλείας. Σε καλές καιρικές συνθήκες, αναδιπλώστε το Termoscud (με τη φόδρα από την μέσα πλευρά) και ασφαλίστε το με τους ιμάντες (πράσνο και κίτρινο). 3 Αποκτήστε καλύτερη προστασία κάθοντας επάνω στος ιμάντες 5, ειδικά σε κρύες καιρικές συνθήκες. Στο ειδική φωσφορίζουσα λωρίδα που υπάρχει, μπορείτε να γράψετε το αριθμό κυκλοφορίας του δικύκλου σας. 5 Το ενσωματωμένο ελαστικό αδιάβροχο κάλυμα μπορεί να τραβηχτεί πάνω στη σέλλα καλύπτοντας και προστατεύοντας την απο τη βροχή. 6 Μέσα στη συσκευασία του καλύματος Termoscud εσωκλείονται κάποια αυτοκόλλητα για να τοποθετηθούν επάνω στο σκελετό του scooter ή της μοτοσυκλέτας με σκοπό να προστατέψουν το χρώμα. Είναι αυτοκόλλητα και μπορούν να επανακολληθούν χωρίς να δημιουργήσουν προβλημα ή να αφήσουν υπολλείματα κόλλας. Εάν το Termoscud δεν τοποθετηθεί σωστά ή οι ιμάντες σφιχτούν πολύ έντονα επάνω στο σκελετό, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούν σημάδια επάνω στο σκελετό μετά από καιρό. 7 Για να πλύνετε το Termoscud σας στο τέλος της σαιζό, αφαιρέστε το, πλύντε το με γλυκό νερό, σκουπίστε το καλά με ένα πανί από μαλακό ύφασμα και αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν το αποθηκεύσετε. TARGA: G

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612 Χαρακτηριστικά Αμαξιδίου/Wheelchair Specifications Ρυθμιζόμενα πλαϊνά και ανυψούμενα υποπόδια./adjustable

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3

SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3 SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3 Questo prodotto è conforme al Regolamento ECE R44/04 This

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 18 May 2009 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ITA / ENG / ΕΛ TRISAR TR 26-36 TRINCIA UNIVERSALE PER VIGNETI E FRUTTETI UNIVERSAL FLAIL MOWER FOR VINEYARDS AND ORCHARDS ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Design by LUCIANO PEGORARO The Best Technology

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montagevoorschrift Instruções de montagem ProvEnce Rattan Style Table

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού

Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργασία Ενοποιημένου Σχεδιασμού ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ RFID ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE

LED LIGHT STRIP. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE LED LIGHT STRIP Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED-LICHTLEISTE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z31282 GB / CY Operation and Safety Notes Page 7 GR

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr Βρεφικό Κάθισμα Αυτοκινήτου Infant Car Seat IMPORTANT: Read these instructions and keep for future use in the back of the car seat.

Διαβάστε περισσότερα

Soglia Transit Termo Bodenschwelle Transit Thermo Umbral Transit Thermo Κατωκάσι Transit Termo

Soglia Transit Termo Bodenschwelle Transit Thermo Umbral Transit Thermo Κατωκάσι Transit Termo VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO TECHNIK DIE BEWEGT DAMOS VALOR A LA VENTANA ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Campi d applicazione*/anwendungsbereiche*/campos de aplicación*/πεδία εφαρμογής* 68

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

SCALDAPIEDI. Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης. IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13 MI000125 Istruzioni per l uso Operating instructions Instrucciones de uso Οδηγίες χρήσης SCALDAPIEDI SCALDAPIEDI Footwarmer CALIENTAPIÉS ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΠΟΔΙΩΝ IT pagina 1 GB page 5 ES página 9 ΕΛ σελίδα 13

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes.

κάθε κατασκευή. ρολά για παράθυρα έως και μπαλκονόπορτες, με ίσια και οβάλ κουτιά. functionality. boxes. Η σειρά EUROPA 990 σχεδιάστηκε για να συνδυάζεται τέλεια με όλα τα συστήματα EUROPA και να προσφέρει λειτουργικότητα και αξιοπιστία σε κάθε κατασκευή. Η σειρά δίνει τη δυνατότητα κατασκευής απλών ρολών,

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 16 May 2011 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP

WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP WANHAO i3 UNBOXING AND HARDWARE SET UP Άνοιγμα συσκευασίας και hardware setup Η συσκευασία του duplicator i3 δείχνει πόσο προσεκτικά έχει πακεταριστεί για εσάς! Ελπίζουμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 8 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 25 x 50 cm ΒΑΡΟΥΣ 11

Διαβάστε περισσότερα

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage

Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Elbow support bandage Επιδεσμος αγκωνα Ellenbogen-Bandage Delta-Sport-Nr.: BK-1422 This product conforms to medical device guideline 93/42/EWG. Το προϊόν είναι συμβατό με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ÉPREUVE. Session mai 2007 ATTENTION ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων

Κάτοχοι εμπορικών σημάτων 1 / 12 Κάτοχοι εμπορικών σημάτων Καταχωρήστε το δικό σας αποκλειστικό δίκτυο Φρόγκανς κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά προτεραιότητα εγγραφής για κατόχους εμπορικών σημάτων 2 / 12 Προϊόντα και Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα