ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL I GB. mod. R099 for. Honda SH KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT. x 1. x 2 TERMOSCUD - R099"

Transcript

1 I GB ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL mod. R099 for Honda SH 9 KIT DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY KIT x A x

2 AVVERTENZE I Prima del montaggio verificare la compatibilità del coprigambe Termoscud con il vostro modello di scooter presso il rivenditore o sul sito Per un uso efficiente e sicuro del vostro coprigambe seguire attentamente le istruzioni di montaggio: in caso di dubbio rivolgersi a personale esperto. Eseguito il montaggio, verificarne la correttezza, accertandosi che nessuna parte del prodotto sia di ostacolo alla posizione di guida, al movimento dello sterzo, alla messa a terra dei piedi o al funzionamento del mezzo; il verificarsi di una di tali circostanze o l eventuale presenza di nastri liberi che possano impigliarsi in parti in movimento dello scooter può compromettere l efficienza del prodotto e la vostra sicurezza. L inesperienza nell uso del coprigambe può comportare rischi per il suo uso sicuro, pertanto, prima di utilizzare per la prima volta il prodotto con lo scooter nel traffico, abituarsi a mettere a terra rapidamente i piedi e verificare di essere in grado di completare in sicurezza tutte le manovre esercitandosi in un luogo sicuro e senza traffico dapprima da fermi, rimanendo sul cavalletto, e quindi in movimento. Ad ogni utilizzo del vostro scooter e comunque sempre a seguito di eventuali urti (ad esempio salendo o scendendo da marciapiedi alti), cadute o altre circostanze, assicurarsi del corretto posizionamento del prodotto e dell integrità di tutti i punti di aggancio e in caso contrario smontare il prodotto prima di proseguire. In ogni caso, periodicamente, ispezionare con cura il corretto serraggio delle viti/dadi di tenuta e la tensione dei nastri. Durante l uso del vostro scooter posizionare i piedi in modo che sia agevole il rapido appoggio a terra al momento della sosta; in particolare in caso di utilizzo dei nastri 5 rimboccati sotto il sedere. Non apportare modifiche di alcun genere al prodotto e utilizzare solo componenti originali. Il coprigambe può determinare un cambiamento nell aerodinamica del vostro mezzo: è necessario tenerne conto e adeguare la velocità e la propria condotta di guida, soprattutto in caso di vento forte. Ricordarsi di mantenere sempre gonfie le camere d aria SGAS antisventolio. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Before assembling the product, check that Termoscud is compatible with your model of scooter. Consult your dealer or our website WARNING GB Ensure correct and safe usage of the leg cover by following the assembly instructions carefully: in case of doubt, consult qualified personnel. Once you have assembled the product, check that it is correctly attached and that no part of the product impedes driving, steering, correct functioning of the vehicle, or your ability to place your feet on the ground. Make sure all straps are securely fixed with no risk of catching in any moving part. ailure to follow these instructions will impair the products performance and put your safety at risk. Before using the product for the first time, practice putting your feet to the ground quickly and check that all other manoeuvres can be safely executed. Do this in a safe place where there is no traffic, first on the centre stand with the vehicle still and then whilst driving at low speed. ailure to follow these instructions will put your safety at risk. Every time you use your scooter and after any fall, accident or impact (eg. riding off a high pavement), check carefully that the product is correctly positioned, that the straps are correctly tensioned, that all screws and bolts are tight and that all attachments are intact. If not, remove the product before proceeding. When using your scooter, position your feet so they can rapidly contact the ground during stops, especially when side straps 5 are tucked between seat and driver. Do not change or modify the product in any way. Only use original parts. The leg cover may alter the aerodynamics of your vehicle. This must be taken into consideration. keep the vehicle and its speed under control, especially in strong winds. Remember to keep the anti-flap SGAS air chambers fully inflated. Keep these instructions for future reference.!

3 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO INSTRUCTION MANUAL 9 KIT DI MONTAGGIO ASSEMBLY KIT x A x INIZIO Start I GB Vista riepilogativa delle fasi di montaggio (A >E) e del prodotto finito montato sullo scooter. Summary view of the assembly steps (A >E) and finished product fitted on the scooter. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

4 step A I GB Stendere Termoscud sulla sella con i nastri bis e 3 in avanti. Unfold Termoscud on the scooter s seat with straps bis and 3 forward. bis bis 5 5 step B I issare Termoscud da entrambi i lati utilizzando le viti (A) in dotazione, facendole passare attraverso i punti sul Termoscud. GB asten Termoscud on both sides using the screws (A) included in the assembly pack, threading them first through holes in the leg cover. A x 3

5 step C I GB Passare anteriormente il nastro chiudendo l attacco a baionetta. issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all interno del vano ruota), facendole passare attraverso i fori sul nastro 3. issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando gli stessi fasteners dello scooter (all interno * del vano ruota), facendoli passare attraverso i fori sul nastro 6. Pass the strap on the front of the bodywork and fasten the buckle. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps 3. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original fasteners (behind * the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps * fasteners!

6 step D I GB issare Termoscud da entrambi i lati, utilizzando le stesse viti dello scooter (all interno del vano ruota), facendole passare attraverso i fori sul nastro bis. asten Termoscud on both sides, using the scooter s original screws (behind the front wheel), threading them through the holes at the end of the straps bis. bis step E 9 I Agganciare i moschettoni dei nastri blu sotto alla pedana con l ausilio del nastro di prolunga 9. GB asten the hooks of the blue straps under the scooter s base with the help of the extension strap 9. 9 Vedi dettagli See details 5

7 Note! I GB Utilizzare i punti di regolazione dei nastri per adattare Termoscud alla forma dello scooter e metterlo bene in tensione, così da evitare lo sventolio e l entrata di spifferi. Tesare forte soprattutto i nastri e bis. Infine gonfiare le camere d aria S.G.A.S. Terminate le regolazioni, le porzioni di nastro libere vanno rimboccate all interno sotto i bordi di Termoscud. N.B.: I nastri verde e giallo non sono necessari per il montaggio, ma vanno utilizzati per arrotolare Termoscud nella stagione calda. Adjust the position of Termoscud using the regulations of the straps to fit perfectly on the shield and pull straps tightly, specially and bis. inally inflate S.G.A.S. tubes. Exceeding portions of the straps must be tucked under the Termoscud cover to avoid flapping. Warning: the green and yellow straps are not necessary for assembly. They are only for rolling up Termoscud in warm weather. BREVETTATO - PATENTED SISTEMA GONIABILE ANTI SVENTOLIO Le camere gonfiabili, irrigidendo i bordi d uscita laterali del Termoscud, evitano lo sventolio alle alte velocità. Al termine del gonfiaggio, stringere il tubicino, in modo da evitare la fuoriuscita dell aria, mentre si chiude con l apposito tappino. ANTILAPPING INLATABLE DEVICE Termoscud leg covers have a patented anti/flap inflatable device, to avoid flapping at high speed. Squeeze the tube whilst placing valve cap. 6

8 DETTAGLI I Pettorina con sgancio di sicurezza con Velcro regolabile. Nastri (verde e giallo) per arrotolare Termoscud quando fa caldo (tenere la pelliccia all interno e, se occorre, sgonfiare le camere S.G.A.S.). 3 Nastri 5 da rimboccare sotto il sedere per ottenere la massima protezione. Tassello rifrangente da personalizzare con il numero di targa. 5 Coprisella elastico e impermeabile da rimboccare intorno alla sella per proteggerla dalla pioggia in parcheggio, utilizzare la tracolla come ulteriore aggancio antivento. 6 Adesivi trasparenti per proteggere la carrozzeria dallo sfregamento dei nastri. Gli adesivi sono removibili e non lasciano residui di colla. Attenzione: occorre comunque mantenere sempre i nastri tesati e lo scooter pulito per evitare che col tempo si creino segni o rigature sulla carrozzeria. 7 Per lavare Termoscud a fine stagione utilizzare un panno umido, sciacquare abbondantemente i nastri e fare asciugare bene prima di riporre in luogo asciutto DETAILS GB TARGA: AB3765 Chest cover with safety strap. In mild weather, roll up Termoscud (with the lining on the inside) and fix it with straps (green and yellow). If necessary deflate the SGAS air tubes. 3 Get a better protection by sitting on straps 5, especially in cold conditions. As a deterrent write your registration number in the space provided. 5 An elasticized waterproof cover can be pulled over the seat when the scooter is parked. 6 Inside the Termoscud packaging are some clear adhesive stickers to be applied to the bodywork in order to protect the paintwork. These are removable and will not leave residues of glue. If the Termoscud is not fitted correctly or the straps kept taught, marks could appear on the bodywork after a period of time. 7 To wash Termoscud at the end of the season use a damp cloth and let dry well before storing

9 D INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG mod. R099 for Honda SH 9 KIT DE MONTAGE KIT MONTAGE x A x

10 Avant de monter le produit, vérifier auprès du revendeur! ou sur le site que le tablier Termoscud est compatible avec le modèle du scooter. Pour une utilisation efficace et sûre du tablier, suivre scrupuleusement les instructions de montage: en cas de doutes, s adresser à un personnel qualifié. Après le montage, s assurer que le produit est bien positionné en vérifiant qu aucune de ses parties ne gêne la conduite, le mouvement du guidon, la mise à terre des pieds ou le fonctionnement de l engin. Si une gêne est constatée ou que des sangles non attachées peuvent se prendre dans les pièces mobiles du scooter, non seulement l efficacité du produit est compromise, mais aussi votre sécurité. Le manque d habitude dans l utilisation du tablier peut comporter des risques pour son usage en toute sécurité. Avant d utiliser le produit pour la première fois sur le scooter au milieu de la circulation, s habituer à mettre les pieds à terre rapidement et vérifier la possibilité d effectuer toutes les manœuvres en sécurité et avec dextérité. Pour ce faire, s exercer dans un endroit sûr et isolé, tout d abord à l arrêt sur la béquille, et ensuite en mouvement. Avant chaque utilisation du scooter et, quoi qu il en soit après chaque impact (par exemple en montant ou en descendant d un trottoir), chute ou autre circonstance, vérifier que le produit est bien positionné et que tous les points de fixation sont en bon état. Dans le cas contraire, démonter le produit avant toute autre opération. Dans tous les cas, contrôler régulièrement avec soin le serrage des vis/écrous d arrêt et la tension des sangles. Pendant l utilisation du scooter, positionner les pieds de façon à pouvoir les mettre rapidement à terre en cas d arrêt, notamment si les sangles 5 sont repliées au niveau de la selle, sous le conducteur. N apporter aucune modification au produit et n utiliser que des pièces d origine. Le couvre-jambes peut influencer l aérodynamique de votre engin. Il est indispensable d en tenir compte et d adapter la vitesse et la conduite, notamment en cas de vent fort. Toujours veiller au gonflement des chambres à air SGAS anti-flottement. Conserver ces instructions pour d éventuelles consultations ultérieures. AVERTISSEMENTS Prüfen Sie vor der Montage des Beinschutzes Termoscud bei Ihrem achhändler oder auf der Internetseite ob dieser zum Modell Ihres Rollers passt. HINWEISE Zur funktionsfähigen und sicheren Verwendung des Beinschutzes D sollten Sie die folgenden Montageanweisungen genau befolgen (im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an achpersonal). Überprüfen Sie nach der Montage deren korrekte Ausführung, indem Sie sich überzeugen, dass kein Teil des Produkts die ahrposition, die Lenkbewegung, das Aufstellen der üße am Boden oder die unktionsfähigkeit des ahrzeugs behindert. In den genannten ällen oder bei frei herabhängenden Bändern, die sich in den beweglichen Teilen des Motorrollers verfangen können, kann sowohl die unktionsfähigkeit des Produktes als auch Ihre Sicherheit beeinträchtigt werden. Bevor Sie den Motorroller zum ersten Mal mit dem installierten Artikel im Straßenverkehr verwenden, sollten Sie sich angewöhnen, die üße schnell auf den Boden zu stellen und überprüfen, ob Sie in der Lage sind, alle ahrbewegungen sicher durchzuführen; üben Sie an einem sicheren und verkehrsfreien Ort, zunächst im Stehen mit Ständer, anschließend im ahren. Bei jeder Verwendung Ihres Motorrollers und auf jeden all immer nach möglichem Stößen und Erschütterungen (zum Beispiel beim Auffahren auf einen hohen Bürgersteig oder umgekehrt beim Hinunterfahren), nach Stürzen oder anderen besonderen Ereignissen überprüfen, ob das Produkt korrekt positioniert ist und die Befestigungspunkte unbeschädigt sind. Andernfalls Produkt abmontieren, bevor das ahrzeug erneut verwendet wird. In jedem all sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob Schrauben und Muttern ordnungsgemäß befestigt und die Bänder gespannt sind. Stellen Sie Ihre üße bei der Verwendung des Motorrollers so, dass sie beim Anhalten schnell und problemlos auf den Boden gesetzt werden können, vor allem dann, wenn die Bänder 5 unter dem Sitz umgeschlagen sind. Nehmen Sie keinesfalls Änderungen am Produkt vor und verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Der Beinschutz bewirkt einer Veränderung der Aerodynamik Ihres ahrzeugs; beachten Sie dies und passen Sie Ihre Geschwindigkeit und ahrweise entsprechend an, vor allem bei starkem Wind. Die als latterschutz dienenden Luftkammern SGAS sollten immer ausreichend mit Luft gefüllt sein. Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren.

11 INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTAGEANLEITUNG 9 KIT DE MONTAGE KIT MONTAGE x A x DÉBUT Start D Vue sommaire des étapes de l'installation (A >E) et du produit fini monté sur le scooter. Zusammenfassung Angesichts der Montageschritte (A >E) und fertige Produkt auf dem Roller montiert. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

12 step A D Dérouler Termoscud sur la selle en mettant les rubans bis et 3 en avant. Termoscud auf dem Sitz ausbreiten mit den Bänder bis und 3 nach vorne ziehen. bis bis 5 5 step B ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis (A) (il est préférable d utiliser les vis livrées) et les faire passer dans les trous pratiqués dans Termoscud sur les points. D Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die mitgelieferten Schrauben (A) benutzen. Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern stecken. A x 3

13 step C D! Passer à l avant le ruban et fermer l attache a baionette. ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis du scooter, à l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 3. ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des rivets plastique d origine du scooter, à * l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans 6. ühren Sie den Gurt auf der Vorderseite der Karosserie und befestigen Sie die Schnalle. Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooters benutzen (in der Radöffnung). Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern 3 stecken. Termoscud auf beiden Seiten befestigen. Benutzen Sie dazu die Original Spreizschrauben des Scooters hinter dem Vorderrad. * Die Schrauben durch die Öffnungen der Bänder 6 stecken. * fasteners 3 6

14 step D D ixer Termoscud sur les deux côtés, à l aide des vis du scooter, à l intérieur du logement de la roue et les faire passer dans les trous pratiqués sur les rubans bis. Termoscud auf beiden Seiten befestigen und dazu die Schrauben des Scooters benutzen (in der Radöffnung). Die Schrauben zu diesem Zweck durch die Öffnungen auf den Bändern bis stecken. bis step E 9 Attacher les rubans bleu sous le repose-pieds du scooter en n utilisant que la rallonge 9. D Die blauen Bänder unter dem ußbrett des Motorrollers einhaken, dabei lediglich die Verlängerung 9 benutzen. 9 Voir les détails Siehe details 5

15 NOTES Bemerkungen Utiliser les points de réglage des rubans, bis et 3 pour adapter Termoscud à la forme du scooter et pour bien le tendre afin d éviter qu il flotte et que de l air s y glisse par les ouvertures. Tendre particulièrement bien les rubans et bis. En conclusion, gonfler les chambres à air S.G.A.S. Les parties de ruban qui dépassent doivent être repliées à l intérieur, sous les bords de Termoscud, après avoir terminé leur réglage. Les rubans vert et jaunes ne servent pas pour le montage, mais simplement pour enrouler Termoscud dans la belle saison.! D Die Regulierungspunkte der Bänder, bis und 3 benutzen benutzen, um Termoscud der orm des Motorrollers anzupassen und ihn gut zu spannen, damit lattern und Eindringen von Zugluft verhindert wird. Vor allem die Bänder und bis gut spannen. Endlich die S.G.A.S. aufblasen Kammern. Nach der Regulierung die freien Teile der Bänder aufrollen und im Inneren, unter die Ränder des Termoscuds stecken. Die grünem und gelben Bänder Nr. dienen nicht der Montage, sie werden beim Aufrollen des Termoscuds in der rühjahr- uns Sommer- Saison benutzt. MODELE DEPOSE PATENTIERTEN SYSTEME GONLABLE ANTI-LOTTEMENT Les chambres à air gonflables rendent les extrémités letérales du tablier rigides et annulent le flottement qui se produit aux grandes vitesses. Après le gonflage des chambres à air, serrez le petit tuyau pour empêcher la sortie d air et fermez avec le bouchon. AUBLASBAR ANTI-LATTERN SYSTEM Die Termoscud-Beinbedeckung ist mit einem neuen patentierten System mit aufblasbaren Kammern versehen, um das lattern zu fermeiden. 56

16 DÉTAILS Le tablier Termoscud est doté d un plastron avec une bandoulière à déclenchement de sécurité. Dans la bonne saison, on peut enrouler le tablier Termoscud (avec la fourrure à l intérieur et, si nécessaire, dégonfler les chambres à air S.G.A.S.) et le fixer au bouclier de protection, en utilisant les sangles vertes et jaunes n. 3 S asseoir sur les sangles n 5 pour bien les tendre et mieux couvrir les hanches, pour une meilleure protection aux basses températures. Marquez le numéro de votre plaque d immatriculation à l aide d un marqueur indélébile sur l emplacement spécialement prévu. C est un bon système de dissuasion contre le vol. 5 Couvre-selle élastique et imperméable. Vous n avez qu à le bloquer sous la selle en stationnement. 6 Le tablier Termoscud est livré avec des autocollants transparents servant à protéger la carrosserie contre l usure sur les points critiques. Ils sont amovibles et ne laissent aucune marque de colle. Attention: il faut toujours que les sangles soient bien tendues et la carrosserie propre afin d éviter les rayures. 7 Pour laver Termoscud à la fin de la saison, utilizer une ésponge humide, puis le faire bien sécher avant de le ranger DETAILS D Brustlatz mit Sicherheitsverschluss. Bänder () (grün und gelb) zum Aufrol len des Termoscud bei schönem Wetter. Der Schutzfilm muss sich auf der Innenseite befinden. Lassen Sie bei Bedarf die Luft aus den Luftkammern S.G.A.S. ab. 3 Bänder (5), die zwischen Gesäß und Sitz maximalen Schutz gewährleisten. Darauf kann mit einem farbechten ilzstift das individuelle Nummernschild verzeichnet werden. 5 Elastischer und wasserdichter Sitzschutz, der an der Sattelunterseite befestigt wird und den Sitz vor Regen schützt, wenn der Scooter im Außenbereich abgestellt wird. 6 Durchsichtige Aufkleber zum Schutz vor Kratzern, welche durch die Bänder auf der Karosserie verursacht werden können. Die Aufkleber können entfernt werden und hinterlassen keine Leimrückstände. Achtung: Achten Sie darauf, das die Bänder immer gespannt sind. Der Scooter muss sauber sein, damit keine Spuren und Kratzer auf der Karosserie verursacht werden. 7 Um Termoscud am Ende der Saison zu waschen benutzt man ein feuchtes Tuch, den Termoscud gut austroknen lassen, bevor man ihn ablegt. TARGA: G98 5 7

17 E GR MANUAL DE INSTRUCCIONES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ mod. R099 for Honda SH 9 KIT DE MONTAJE κιτ συναρμολόγησης x A x

18 Antes del montaje compruebe la compatibilidad del! cubre piernas Termoscud con su modelo de scooter, en su revendedor o en la web E Para un uso eficaz y seguro de su cubre piernas, siga atentamente las instrucciones de montaje; en caso de duda diríjase a personal especializado. Una vez efectuado el montaje, comprobe su exactitud, asegurándose que ninguna parte del producto obstaculice la posición de conducción, el movimiento de la dirección, el apoyo de los pies en el suelo o el funcionamiento del vehículo; la existencia de alguna de dichas circunstancias o la eventual presencia de cintas sueltas que pudieran quedar enganchadas en partes en movimiento del scooter comprometen la eficacia del producto y su seguridad. La inexperiencia en el uso del cubre piernas puede ocasionar riesgos para su uso seguro; por ello, antes de utilizarlo en marcha por primera vez, es necesario acostumbrarse a apoyar rápidamente los pies en el suelo y comprobar si es posible completar con seguridad todas las maniobras; realice estas pruebas en un lugar seguro y sin la presencia de tráfico, primero parados permaneciendo sobre el caballete, y a continuación en movimiento. Cada vez que utilice el scooter y, en cualquier caso, siempre después de eventuales golpes (por ejemplo subiendo o bajando de aceras elevadas), caídas u otras circunstancias, asegúrese del correcto posicionamiento del producto y de la integridad de todos sus puntos de enganche y, en caso contrario, desmontar el producto antes de continuar. En cualquier caso, inspeccione periódicamente con cuidado el correcto apriete de los tornillos/tuercas de sujeción y la tensión de las cintas. Durante el uso del scooter coloque los pies de manera que sea fácil su rápido apoyo en el suelo, en el momento de la parada; en especial si se utilizan las cintas 5 dobladas debajo del asiento. No realice modificaciones de ningún tipo en el producto y utilice sólo componentes originales. El cubre piernas puede provocar cambios en la aerodinámica de su vehículo; es necesario tener en cuenta este aspecto, adaptando en consecuencia la velocidad y el tipo de conducción, sobretodo en caso de viento fuerte. Acuérdese de mantener siempre infladas las cámaras de aire S.G.A.S. anti flaneo. Conserve estas instrucciones para consultas posteriores. ADVERTENCIAS Πριν την τοποθέτηση, ελέγχετε τη βατότητα του για τα πόδια Termoscud το τέλο της σκούτερ σας, στο προειδοποίησης λιανικής ή στην ιστοσελίδα GR Για αποδοτική και ασφαλή χρήση του καλ για τα πόδια ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες συν σε περίπτωση ας, απευθυνθείτε σε ιρο προσωπικό. Όταν ολοκληρώσετε τη συν, ελέγξτε αν έγινε το σωστό τρόπο και επιβεβαιώστε ότι κανένα του προϊόντος δεν δίζει τη θέση οδήγησης, την κίνηση του ού, την κίνηση την οποία βάζετε τα πόδια σας στο έδαφος ή τη λειτουργία του οχή ος εάν βεί από αυτές τις περιπτώσεις ή υπάρχει παρουσία ελεύθερων ταινιών που ρούν να τούν σε κινού η της οσυκλέτας/σκούτερ σας, τότε να διακινδυνέψουν την απόδοση του προϊόντος και την ασφάλειά σας. Πριν ποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν τη σκούτερ στη κίνηση, συνηθίστε να βάζετε τα πόδια στο έδαφος γρήγορα και να ελέγχετε ότι είσαστε σε θέση να ολοκληρώσετε ασφάλεια όλες τις ούβρες εξασκηθείτε σε ένα ασφαλές και χωρίς κίνηση, στην αρχή στα νοι το στή, και κατόπιν εν κίνηση. Σε κάθε χρήση της σκούτερ σας και για την αποφυγή από πιθανά, πεσί α ή άλλες περιπτώσεις, βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του προϊόντος και την ακεραιότητα όλων των είων σύνδεσης και στην αντίθετη περίπτωση, αποσυν γείστε το προϊόν προτού συνεχίσετε. Πάντως, περιοδικά, είναι καλό να επιθεωρείτε προσεχτικά το σωστό σφί των βιδών/παξ ών στεγανότητας και το τέντω των ταινιών/ ντών. Κατά τη χρήση της σκούτερ σας τοποθετείτε τα πόδια σας έτσι ώστε να είναι εύκολο να τα βάλετε γρήγορα στο έδαφος ις στα ήσετε ειδικά σε περίπτωση που κάνετε χρήση των ντών/ ταινιών στεγανότητας-σταθερότητας και τις αναδιπλώνετε κάτω από το κάθι. Μην επιφέρετε τροποποιήσεις κανενός είδους στο προϊόν και χρησι οιήστε ο γνήσια. Το για τα πόδια να προκαλέσει αλλαγές στην αεροδυνα ή του οχή ός σας πρέπει να το έχετε υπόψη σας και να προσαρ τη ταχύτητα και την οδική ιφορά σας, προπαντός σε περίπτωση δυνατού αέρα. Να όσαστε να διατηρείτε πάντα φουσκω ους τους αερο ς SGAS ατος. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για µελλοντική χρήση.

19 MANUAL DE INSTRUCCIONES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 9 KIT DE MONTAJE κιτ συναρμολόγησης x A x COMENZAR εκκίνηση E GR Vista Resumen de los pasos de montaje (A >E) y producto terminado montado en la moto. Άποψη Σύνοψη των σταδίων συναρμολόγησης (Α >E) και του τελικού προϊόντος τοποθετείται στο σκούτερ. step B step A step C 6 3 step D bis 9 step E

20 step A E GR Extienda el Termoscud sobre el asiento del scooter, de manera que las cintas bis y 3 queden hacia delante. Ξεδιπλώστε το Termoscud πάνω στη σέλα με τα λουριά bis και 3 να βλέπουν μπροστά. bis bis 5 5 step B E Abroche el Termoscud a ambos lados introduciendo los tornillos (A) incluidos en el pack de montaje primeramente en los orificios de la cubierta del faldón. GR Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές χρησιμοποιώντας τις βίδες που συμπεριλαμβάνονται στο πακέτο συναρμολόγησης περνώντας τις πρώτα μέσα στις τρύπες τουκαλύμματος ποδιών. A x 3

21 step C E GR! Pase la cinta por la parte frontal del scooter y abróchela con la hebilla fastex. ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 3. ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en * la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta 6. Περάστετο πορτοκαλί λουρί στο μπροστινόμέροςτουσκούτερ και δέστετομετην αγκράφα. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original βίδες του scooter (πίσω από από τον εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών 3. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original plastic clips του scooter (πίσω από τον * εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών 6. * fasteners 3 6

22 step D E GR ijar el Termoscud a ambos lados, utilizando los tornillos originales del scooter (en la zona interior del hueco para la rueda delantera), haciéndolos pasar por los agujeros de la cinta bis. Δέστε το Termoscud και στις δύο πλευρές, χρησιμοποιώντας τις original βίδες του scooter (πίσω από από τον εμπρόσθιο τροχό), περνώντας τις μέσα από τις τρύπες που βρίσκονται στο τέλος των ιμαντών bis. bis step E 9 E Ate los enganches de las cintas por debajo del reposapiés del scooter utilizando la alargadera 9. GR Ασφαλίστε τους γάντζους των λουριών κάτω από τη βάση του σκούτερ με τη βοήθεια του λουριού προέκτασης 9. 9 Ver màs detalles δείτε λεπτομέρειες 5

23 NOTAS σημείωση! E GR Ajuste la posición del Termoscud con los reguladores de las cintas para que la funda encaje perfectamente en el escudo del carenado y tire bien de todas las cintas, especialmente de la número y bis. Por último, infle las cámaras S.G.A.S. Las partes sobrantes de las cintas deben meterse dentro de la funda Termoscud. Las cintas verdes y amarillas nº no son necesarias para el montaje. Sólo sirven para enrollar el Termoscud y llevarlo recogido cuando hace calor. Ρυθμίστε τη θέση του Termoscud χρησιμοποιώντας τα σημεία ρύθμισης των λουριών ώστε να εφαρμόσει τέλεια στο θώρακα και τραβήξτε όλα τα λουριά με δύναμη, ειδικά το λουρί και bis. Τα περισσεύοντα τμήματα των λουριών πρέπει να διπλωθούν κάτω από το Termoscud για να μην ανεμίζουν. Τα πράσινα και κίτρινα λουριά δεν είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση. Χρησιμεύουν μόνο στο τύλιγμα του Termoscud όταν ο καιρός είναι αίθριος. Βλέπε σελίδα. Modelo patentado - Πατενταρισμένο Μοντέλο DISPOSITIVO HINCHABLE ANTILANEO Las fundas Termoscud para faldones disponen de un dispositivo hinchable antiflaneo patentado que evita el flaneo de la funda cuando se circula a gran velocidad. Apriete el tubo mientras coloca el tapón de la válvula. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ S.G.A.S. Όλα τα καλύµατα ποδιών Termoscud είναι τώρα εφοδιασµένα µ ε ένα νέο πατενταρισµένο σύστηµα το οποίο αποτελείται από φουσκωτά κανάλια αέρα τοποθετηµένα στα πλαϊνά µέρη ου καλύµ ατος που αποτρέπουν τους στροßιλισµούς στις υψηλές ταχύτητες. 6

24 DETALLES E Protección del pecho con cinta de seguridad. Cuando no llueva ni haga frío, enrolle el Termoscud (con el forro hacia dentro) y sujételo con las cintas (verdes y amarillas). Si es necesario, desinfle las cámaras de aire S.G.A.S. 3 Especialmente cuando hace frío, protéjase más sentándose sobre las cintas 5. Para disuadir a los ladrones escriba su número de registro en el espacio facilitado. 5 Si deja la moto aparcada, puede extender una funda impermeable y elástica sobre el asiento. 6 Dentro del envoltorio del Termoscud, hay algunos adhesivos transparentes que debe adherir al carenado para proteger la pintura. Los adhesivos se pueden retirar y no dejan rastro de pegamento. Si el Termoscud no está bien encajado o las cintas no están tensas, con el tiempo, pueden producirse marcas en el carenado. 7 Para lavar el Termoscud al final de la temporada, utilice un paño húmedo y deje secar bien la funda antes de guardarla λεπτομέρειες GR Καλύψτε το στήθος σας με τον ιμάντα ασφαλείας. Σε καλές καιρικές συνθήκες, αναδιπλώστε το Termoscud (με τη φόδρα από την μέσα πλευρά) και ασφαλίστε το με τους ιμάντες (πράσνο και κίτρινο). 3 Αποκτήστε καλύτερη προστασία κάθοντας επάνω στος ιμάντες 5, ειδικά σε κρύες καιρικές συνθήκες. Στο ειδική φωσφορίζουσα λωρίδα που υπάρχει, μπορείτε να γράψετε το αριθμό κυκλοφορίας του δικύκλου σας. 5 Το ενσωματωμένο ελαστικό αδιάβροχο κάλυμα μπορεί να τραβηχτεί πάνω στη σέλλα καλύπτοντας και προστατεύοντας την απο τη βροχή. 6 Μέσα στη συσκευασία του καλύματος Termoscud εσωκλείονται κάποια αυτοκόλλητα για να τοποθετηθούν επάνω στο σκελετό του scooter ή της μοτοσυκλέτας με σκοπό να προστατέψουν το χρώμα. Είναι αυτοκόλλητα και μπορούν να επανακολληθούν χωρίς να δημιουργήσουν προβλημα ή να αφήσουν υπολλείματα κόλλας. Εάν το Termoscud δεν τοποθετηθεί σωστά ή οι ιμάντες σφιχτούν πολύ έντονα επάνω στο σκελετό, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστούν σημάδια επάνω στο σκελετό μετά από καιρό. 7 Για να πλύνετε το Termoscud σας στο τέλος της σαιζό, αφαιρέστε το, πλύντε το με γλυκό νερό, σκουπίστε το καλά με ένα πανί από μαλακό ύφασμα και αφήστε το να στεγνώσει τελείως πριν το αποθηκεύσετε. TARGA: G

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

RECARO Sport Reha. Group I III. Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3

RECARO Sport Reha. Group I III. Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3 RECARO Sport Reha Group I III Montage- und Gebrauchsanleitung für Reha-Version (Ergänzung)... 3 Instructions for assembly and use of the Reha version (supplement)... 5 Instructions for assembly and use

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ/ Cerebral Pulsy Wheelchairs User Manual 0808505 & 0808612 Χαρακτηριστικά Αμαξιδίου/Wheelchair Specifications Ρυθμιζόμενα πλαϊνά και ανυψούμενα υποπόδια./adjustable

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system

σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system σύστημα ανεξάρτητης στήριξης independent support system 310104 310100 310103 310001 310013 310040 310006 310004 310003 310001 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΠΑΡΑΣ (ΜΑΡΚΙΖΑΣ - ΤΟΙΧΟΥ) UNIVERSAL SUPPORT BRACKET 310002 ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 430-4 DA 430-4 EXT G Should you require these operating instructions in a different language, use the requestion slip at the end of this booklet. F Au cas

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Before assembling your stroller, please take a few minutes to read the safety, assembly and use instructions. The short time

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα