π π π ª ª ƒ π À π π π π À

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π π π ª ª ƒ π À π π π π À"

Transcript

1 π π π ª ª ƒ π À π π π π À Το κεφάλαιο αυτ έχει σε σχέση µε το προηγο µενο χαρακτήρα εµβάθυνσης µε έντονο προσανατολισµ προς την πράξη. Παράλληλα προϋποθέτει κάποιες γενικές γνώσεις απ το χώρο της τεχνολογίας του ηλεκτρονικο υπολογιστή και του διαδικτ ου, οι οποίες αναφέρονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις εφαρµογής που παρουσιάζονται παρακάτω στο κείµενο. Για τη διε ρυνση των γενικών γνώσεων σχετικά µε την τεχνολογία των ηλεκτρονικών µέσων µπορο ν να χρησιµε σουν ως βοήθηµα τα ακ λουθα βιβλία: Feibel: Multimedia für Kids: Spielen und Lernen am Computer. Was Eltern und Pädagogen wissen müssen Kienitz/Grabis: Internet Guide für Schüler Munelly/Holden: ECDL (European Computer Driving Licence). Der Europäische Computer Führerschein. Das Kompatibel Kursbuch Otman: Englisch im Internet 5.1 OÈ appleúôîï ÛÂÈ ÙË Ì ıëûë ÌÂ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi appleôïôáèûù Î È ÙÔ È ÎÙ Ô Οι αρχικές προκλήσεις στο χώρο της πράξης αφορο ν στην αντιµετώπιση εννοιών, των οποίων τη σηµασία αγνοο - µε. Το ν ηµά τους µπορο µε να το συναγάγουµε µ νον α ρι- 173

2 174 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë ÌÂ ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô στα και κατά περίπτωση µέσα στο πλαίσιο εν ς διαλ γου ή µε βάση τα συµφραζ µενα κάποιου κειµένου. Η αποσαφήνιση κάποιων απ τις εν λ γω έννοιες κρίνεται συνεπώς σκ πι- µη. Η γνώση τους συµβάλλει στην καλλιέργεια της διδακτικής ικαν τητας χρήσης των µέσων στο πλαίσιο δράσης. ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ (Realität) ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, appleôîâèìâóèî appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ 1 Î È ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ Οι ροι Realität και Wirklichkeit χρησιµοποιο νται στη βιβλιογραφία ανάλογα προς την εκάστοτε γνωσιολογική θεωρητική τοποθέτηση άλλοτε ως συνώνυµες και άλλοτε ως ξεχωριστές έννοιες. πως και κατά τις προηγο µενες αναλ σεις µας λαµβάνουµε ως αφετηρία µας και εδώ τις έρευνες της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης και της νευροβιολογίας. Βασικές πληροφορίες απ το προκείµενο πλαίσιο συζήτησης περιέχονται στα ακ λουθα έργα: Roth: Das Gehirn und seine Wirklichkeit Singer: Der Beobachter im Gehirn Watzlawick: Die erfundene Wirklichkeit Με τον ρο αντικειµενική πραγµατικ τητα (Realität) νοείται παρακάτω η παρξη εν ς εξωτερικο κ σµου, ο οποίος απ γνωσιοθεωρητική άποψη απ τον Kant µέχρι και τον G. Roth κατά βάση δεν µπορεί να γνωριστεί απ τον άνθρωπο. εν είµαστε σε θέση να προβο µε σε δηλώσεις σχετικά µε το περιεχ µενο της πραγµατικ τητας (Realität). Το αίτηµα τι ο κ σµος υπάρχει αποτελεί αξίωµα και λαµβάνεται ως προϋπ θεση. Ο G. Roth χαρακτηρίζει επίσης την πραγµατικ τητα (Realität) ως «αντικειµενικ», µη εξαρτώµενο απ τη συνείδηση ή διαφαινοµενικ κ σµο (1997, 324). Ο ορισµ ς αυτ ς νοείται µ νον σε συνάρτηση µε την έννοια της υποκειµενικής πραγ- 1. Η Ελληνική δεν γνωρίζει τη διάκριση µεταξ των εννοιών της Realität (αντικειµενική πραγµατικ τητα) και της Wirklichkeit (υποκειµενική πραγ- µατικ τητα) (σ.τ.µ.).

3 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ µατικ τητας (Wirklichkeit). Με το ακ λουθο παραδείγµα καθίσταται πρ δηλη η σ νδεση µεταξ των δ ο ρων (328): ŒÓ appleúfiûˆappleô ÌappleÔÚÂ Ó ıâˆú ÛÂÈ ÙÔ ÚÈ ÙÔ ˆ Î appleôèô ÓÙÈΠ- ÌÂÓÔ, ÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ÛÎÂÙ È ÛÙÔ ÙÚ apple È appleï È Û ÏÏ appleú ÁÌ Ù. applefi appleô ÁÓˆÚ ÂÈ ÙÔ appleúfiûˆappleô Ùfi fiùè appleúfiîâèù È ÁÈ ÙÔ ÚÈ ÙÔ ; Ô appleúfiûˆappleô Î Ù ÎÙ Ù ÙË ÁÓÒÛË fi È Ì ÙË ı ÙÔ ÂÚÈÔ ÙÔ, Ï- Ï Ì Ûˆ ÌÈ ÛÎfiappleÈÌË, Î Ù ı ÓfiÌÂÓË applefi Ùfi ÙÔ ÈÔ Î ÓËÛË ÙÔ ÂÚÈÔ Î È ÙË ÛˆÌ ÙÔ ÈÛıËÙËÚÈ Î Ó ÙÚÔÊÔ fiùëûë. ŒÙÛÈ Ô ÂÁÎ Ê ÏÔ Ô ËÁÂ Ù È ÛÙÔ Û Ìapple Ú ÛÌ : Â Ó È ÙÔ ÚÈ ÌÔ. µ Στο παραπάνω παράδειγµα το τραπέζι και το χέρι ανήκουν στον εξωτερικ κ σµο (= Realität), (το χέρι εφ σον δεν είναι συνειδητά ενεργοποιηµένο). Εάν µως το πρ σωπο κινήσει το χέρι, τ τε εκείνο καθίσταται µέσα απ την εν λ γω πράξη «χέρι µου», γίνεται έτσι «πραγµατικ» και κατά συνέπεια εντάσσεται στην υποκειµενική πραγµατικ τητα (Wirklichkeit) του συγκεκριµένου προσώπου. λα αυτά βασίζονται στην υ- π θεση «τι ο εγκέφαλος παράγει την υποκειµενική πραγµατικ τητα (Wirklichkeit) και αναπτ σσει µέσα της λες εκείνες τις διακρίσεις οι οποίες συνιστο ν τον κ σµο των βιωµάτων µας» (328). Παράλληλα µε το βίωµα πρέπει να αναφερθο ν επίσης η σκέψη, η αντίληψη, η αναπαράσταση και η ανάκληση. «Απ τη στιγµή µως που δέχοµαι τι η υποκειµενική πραγµατικ τητα αποτελεί κατασκε ασµα του εγκεφάλου, εί- µαι ταυτ χρονα αναγκασµένος να δεχτώ έναν κ σµο στον οποίο ο εγκέφαλος αυτ ς αποτελεί τον κατασκευαστή» (324). Απ πρακτική άποψη προκ πτουν απ τα παραπάνω τα ακ λουθα: Οι άνθρωποι αλληλεπιδρο ν βέβαια εντ ς και µέσω της αντικειµενικής πραγµατικ τητας. Ωστ σο δρουν µε τα πράγµατα της αντικειµενικής πραγµατικ τητας µε βάση τις σηµασίες στις οποίες οδηγο ν τα κατασκευάσµατα της υποκειµενικής πραγµατικ τητάς τους. Τα ακ λουθα δ ο παραδείγµατα πρ κειται να συµβάλουν στην αποσαφήνιση της παραπάνω διαπίστωσης. È Ô ÌÂ Ó Î ÌÂÓÔ. Ô Î ÌÂÓÔ appleôùâïâ Ù È applefi appleúôù ÛÂÈ, Ï - ÍÂÈ, ÎÂÓ È ÛÙ Ì Ù Î È ÁÚ ÌÌ Ù. Ù appleôùâïô Ó ÙËÓ ÓÙÈÎÂÈÌÂ- µ

4 176 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÙÔ ÎÂÈÌ ÓÔ ÛÙÔ ÚÙ. Ó ÁÓˆÛË fiìˆ ÙÔ ÎÂÈÌ ÓÔ Â Û Ó ÛÙ Ù È ÛÙËÓ appleâúèû ÏÏÔÁ appleúôù ÛˆÓ, Ï ÍÂˆÓ Î È ÁÚ ÌÌ ÙˆÓ, ÏÏ ÛÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË appleúôûˆappleèî ÁÓÒÛË Ì ÛÙfi Ô ÙËÓ Î Ù ÓfiËÛË ÙË ÛËÌ Û ÙˆÓ appleúôù ÛˆÓ, ÙˆÓ Ï ÍÂˆÓ Î È ÙˆÓ ÁÚ ÌÌ ÙˆÓ. È ÙËÓ Ó ÁÓˆÛË ÂÓfi ÎÂÈÌ ÓÔ Ô Ì ÛÙË È ıâû Ì Ó ÔappleÏÔÛÙ ÛÈÔ ÛËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÁÓÒÛˆÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â ÌappleÔÚÔ Ó Ó ıâˆúëıô Ó ˆ Î Ù ÛÎÂ. Ù Û ÓÈÛÙÔ Ó ÙËÓ appleô- ÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, Ë ÔappleÔ appleúôû ÂÈ ÛÙËÓ Ó ÁÓˆÛË Ì ÓfiËÌ Î È Âapple ÚÎÂÈ ( Ó ÁÓˆÛÙÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ ). ÏÏËÏÂappleÈ ÚÔ Ì - È Ì ÙËÓ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, applefi ÙËÓ ÏÏË fiìˆ È - ÌÔÚÊÒÓÔ ÌÂ Î È ÔÈ ÈÔÈ Ì Û Ì Ì appleúôûˆappleèî appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, Ì ÛË ÙËÓ ÔappleÔ ÙÔ ÂappleÈÙÂÏÔ Ì Ùfi. ŒÓ appleâú ÈÙ Úˆ apple Ú ÂÈÁÌ ı ÂappleÈÙÚ ÂÈ ÙËÓ ÂÌ ı ÓÛË ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û ÏÏÔÁÈÛÌÔ. Ò È Ú Ì Ù ÂÈ È È ÈÙ Úˆ ÛËÌ ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î appleôèô fiúá ÓÔ ˆ «È - ÌÂÛÔÏ ËÙ». ŒÓ Î appleâù ÓÈÔ, Ô ÔappleÔ Ô ÛÂ Ì ÛÎÔÙÂÈÓ Î È ı ÂÏÏÒ Ë Ó Ù ÂappleÈı ÌÂ Ó È Û ÛÂÈ Ó Ó ÂappleÈÎ Ó ÓÔ ÏÔ, ÚËÛÈÌÔappleÔÈ fiï Ù fiúá Ó appleïô ÁËÛË. fiúá Ó appleôùâïô Ó ÁÈ ÙfiÓ Ô ıëì ÂÓ fi ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfiÙÔ fiùè ÂÓ ÌappleÔÚÂ Ó ÂÈ ÌÂÛË Âapple Ê Ì ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ª Ûˆ ÙÒÓ ÂÓ ÌappleÔÚ fiìˆ Ó apple Ú ÙËÚ ÛÂÈ ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË ı Ï ÛÛ, Î ıò Ù fiúá Ó ÂÓ appleúôûê ÚÔ Ó Ï ÂÈ fiappleˆ ÔÈ ÈÓÙÂÔÎ ÌÂÚÂ, ÏÏ appleúôûîôì Ô Ó ÌfiÓÔÓ ÌÂÙÚ ÛÈ- Ì ÙÈÌ Î È Â ÔÌ Ó, fiappleˆ ÙÔ ıô Î È Ë ıâúìôîú Û. O Î - appleâù ÓÈÔ Û Óı ÙÂÈ ÙÈ È ÎÔapple ÂÈÛÂÚ fiìâóâ appleïëúôêôú Â Ì Ûˆ ÂÓfi appleúô apple Ú ÔÓÙÔ Û Ì ÙÔ ÍÈÔÏfiÁËÛË Î È appleôïôáèûìô Î È ËÌÈÔ ÚÁÂ Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎ ÂÈÎfiÓ. Ù ÙË Ó Ù Ù Î Ù ÛΠÂÈ ÙËÓ appleúôûˆappleèî ÙÔ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÙË ı Ï ÛÛ. O Î appleâù ÓÈÔ ÏÔÈapplefiÓ ÂÓÂÚÁÂ È ÚÎÒ Ì ٠ ÔÌ Ó, Ù ÔappleÔ Ï Ì ÓÂÈ applefi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ˆÚ apple Ú ÏÏËÏ Ó Ï appleâè ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ùfi ÎfiÛÌÔ Î È Î Ù ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Ô ËÁ ÛÊ ÏÒ Î È appleôùâïâ- ÛÌ ÙÈÎ ÙÔ appleïô Ô ÙÔ ÛÙÔ ÛÙfi Ô. Τα δ ο αυτά παραδείγµατα καθιστο ν προφανές το γεγον ς τι δεν είµαστε σε θέση να προβο µε σε αληθείς δηλώσεις σχετικά µε την ίδια την αντικειµενική πραγµατικ τητα, αλλά µ νον σχετικά µε τα κατασκευάσµατα τα οποία δηµιουργο µε για προσωπική µας χρήση, προκειµένου να είµαστε σε θέση να δρο µε κατάλληλα µέσα στην αντικειµενική πραγµατικ τητα.

5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ Τα κατασκευάσµατα συνιστο ν την προσωπική µας πραγ- µατικ τητα, βάσει της οποίας δρο µε και αλληλεπιδρο µε. Εν περιλήψει θα µπορο σε να ειπωθεί το εξής: η υποκειµενική πραγµατικ τητα αποτελεί ένα κατασκε ασµα ή µοντέλο της αντικειµενικής πραγµατικ τητας. Αυτ ς είναι ένας ορισµ ς στον οποίο προέβη η γνωσιολογική θεωρητική τοποθέτηση της κονστρτουκτιβιστικής προσέγγισης (Glasersfeld 2000). Εάν αφήσουµε να ακουστεί επίσης και η προοπτική της νευροβιολογίας, ο ορισµ ς έχει ως εξής: YappleÔÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ (Wirklichkeit) «appleôîâèìâóèî appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ Î È Î Ù Âapple ÎÙ ÛË Ù ÈÒÌ Ù, Ë Û ÓÂÈ ËÙfiÙËÙ, ÔÈ ÓÙÈÏ ÂÈ, ÔÈ Ó apple Ú ÛÙ ÛÂÈ, ÔÈ Ó ÌÓ ÛÂÈ Î.Ïapple. appleôùâïô Ó Û ÌÊˆÓ Ì ÙËÓ applefiıâû Ì Ì ÂÊ ÚÂÛË ÙÔ ÂÁÎÂÊ ÏÔ Ó ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÓÛˆÌ ÙˆÛË appleôï ÈÛıËÙËÚÈ ÎÒÓ appleïëúôêôúèòó, ÛÙË È ÌfiÚÊˆÛ ÙÔ Ì Ûˆ ÈˆÌ ÙÈÎÒÓ appleâúèâ Ô- Ì ÓˆÓ, Ù ÔappleÔ È Ù ıâóù È ÛÙË ÌÓ ÌË, Î È ÛÙËÓ ÂÍ ÛÊ ÏÈÛË ÙË Ó ÙfiÙËÙ Û Â È ÛÌÔ ÙË Ú ÛË. apple Ú apple Óˆ Ú ÔÓÙ È ÛÂ Û ÌÊˆÓ Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi fiùè Ë Û ÓÂÈ ËÙ ˆÛË Û ÓÙÂÏÂ Ù È ÌfiÓÔÓ, ÂÊfiÛÔÓ appleú appleâè Ó ÂÓÛˆÌ Ùˆı ΠÙÈ ÙÔ Ó Ô (Î È ÛËÌ ÓÙÈÎfi) Î ÙÈ ÙÔ ÔÈÎÂ Ô ÌÂ Ó ÌÔÚÊ Î È ÂÊfiÛÔÓ appleú appleâè Ó È ÌÔÚʈıÔ Ó Ó appleúôáú ÌÌ Ù Ú ÛË. È ÙÔ ÛÎÔapplefi Ùfi ÎÚ ÓÂÙ È Ì ÏÈÛÙ apple Ú - ÙËÙË Ë Î Ù ÛΠÂÓfi appleôîâèì ÓÔ Û Ó ËÛË Î È ˆÛË Ì ÙË ÌÔÚÊ ÂÓfi ÁÒ.  fiïâ ÙÈ ÏÏ appleâúèappleùòûâè ÂÓ Ô ÌÂ Ó - ÁÎË ÙË Û ÓÂÈ ËÙ ˆÛË» (Roth 1997, 328). Στο σηµείο αυτ κρίνεται σκ πιµος ο σχολιασµ ς των συλλογισµών του παραπάνω παραθέµατος. Απ νευροβιολογική άποψη έχει σηµασία να επιστήσουµε την προσοχή στο γεγον ς τι ο αντικειµενικά πραγµατικ ς εγκέφαλος υπάρχει ανεξαρτήτως της ανθρώπινης συνείδησης ως φυσιολογικ µ ρφωµα και τι ο υποκειµενικά πραγµατικ ς εγκέφαλος είναι εκείνος, ο οποίος µπορεί να κατασκευάσει την εν λ γω διάκριση. Βάσει της διάκρισης αυτής µπορεί επίσης ο υποκειµενικά πραγµατικ ς εγκέφαλος να ξεχωρίσει τον υλικ εξωτερικ κ σµο απ το ίδιο του το σώµα ως κ σµο και απ τον πνευµατικ και το βιωµατικ κ σµο (Roth 1997, 324). Κατ αυτ ν τον τρ πο το άτοµο έχει επίσης τη δυνατ τητα να κατασκευάσει ένα Εγώ, προκειµένου να προσδώσει µία σχετική σταθερ τητα στις δραστηρι τητές του. Για τη ιδακτική των Μέσων αποκτά 12

6 178 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë ÌÂ ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô εδώ σηµασία το γεγον ς τι οι νέοι άνθρωποι κατασκευάζουν µία υποκειµενική πραγµατικ τητα, η οποία περιστρέφεται γ ρω απ τη βίωση του νέου και του ενδιαφέροντος, καθώς και απ το µετασχηµατισµ των σχεδίων δράσης τους. Απ νευροβιολογική άποψη αποδίδονται στην υποκειµενική πραγµατικ τητα τρεις διαστάσεις (Roth 1997): 1. ο κ σµος των νοητικών καταστάσεων και του Εγώ, 2. ο κ σµος του προσωπικο σώµατος και 3. ο εξωτερικ ς κ σµος. Ο Roth επιµένει ιδιαίτερα στην εν τητα των τοµέων αυτών και παραθέτει παραδείγµατα νοητικών και σωµατικών δυσλειτουργιών, πως π.χ. αναπηρίες, απ τις οποίες η καθεµία οδηγεί σε διαφορετικές κατασκευές πραγµατικ τητας. Αναφορικά µε το παράδειγµα του καπετάνιου µπορεί να ειπωθεί τι αυτ ς, κατά τους υπολογισµο ς του, οι οποίοι εκτυλίσσονται ως νοητικές διαδικασίες, θα επιλέξει µία πορεία που θα του προσφέρει ασφαλή δίοδο µέσα απ το δίαυλο. Μέσα απ ένα πλήθος νοητικών συγκρίσεων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων ο καπετάνιος κατασκευάζει ένα µοντέλο, στην περίπτωση αυτή π.χ. την πορεία της επιλογής του. Εάν η επιλογή του είναι επιτυχηµένη, µπορεί να υποθέσει τι η πορεία του είναι υποκειµενικά πραγµατική, χωρίς να γνωρίζει στ αλήθεια τίποτε σχετικά µε τη φ ση της επιφάνειας της θάλασσας ή µε το πλήθος των εναλλακτικών πορειών, στις οποίες θα µπορο σαν να οδηγήσουν οι υπολογισµοί του (Watzlawick 2000, 15). Στην προκειµένη περίπτωση το κατασκε ασµα ή το µοντέλο υπήρξε κατάλληλο σον αφορά στο στ χο που έθεσε ο καπετάνιος και επιβεβαιώθηκε απ τις συνέπειες της δράσης του. Η βεβαι τητα για την πραγµατικ τητα του κατασκευάσµατ ς του συνδέεται εποµένως µε την επιτυχία την οποία ο ίδιος κατ ρθωσε να σηµειώσει µέσω των προσωπικών του υπολογισµών, δηλαδή κατασκευών της πραγµατικ τητας. Σε περίπτωση αποτυχίας θα έπρεπε ο καπετάνιος να αναγνωρίσει τι το κατασκε ασµά του δεν υπήρξε κατάλληλο. Σε αυτ ακριβώς το σηµείο τοµής καθίστανται πρ δηλοι οι περιορισµοί των κατασκευών πραγ- µατικ τητας. Ας συγκρατήσουµε πάντως το ακ λουθο συ- µπέρασµα: Οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να (ανα)γνωρίζουν άµεσα την αντικειµενική πραγµατικ τητα, αλλά µ νον εκείνο, το οποίο δεν είναι η πραγµατικ τητα ή µε άλλα λ -

7 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ για να διαπιστώνουν άν το προσωπικ τους κατασκε ασµα ανταποκρίνεται ή χι στην αντικειµενική πραγµατικ τητα. Η απ ρριψη µάλιστα εν ς κατασκευάσµατος θεωρείται ως το ψιστος βαθµ ς (ανα)γνώρισης (Glaserfeld 2000, 23). Η έννοια χρησιµοποιείται απ τα τέλη της δεκαετίας του 1990 πολ συχνά και σε µία πληθώρα πλαισίων αναφοράς. Στην καθηµερινή του χρήση ισοδυναµεί µε εκείνον της προσοµοίωσης: Κατά την προσοµοίωση µία διαδικασία εκτυλίσσεται ηλεκτρονικά µ νον στην οθ νη. Αυτ συµβαίνει κατά καν να στα παιχνίδια του ηλεκτρονικο υπολογιστή. Εδώ απαντάται επίσης ο ρος της «εικονικής πραγµατικ τητας». Στην περίπτωση αυτή πρ κειται για µία υποστηριζ µενη απ τον ηλεκτρονικ υπολογιστή δυνατ τητα, κατά την οποία οι παίκτες κινο νται σε έναν προσοµοιωµένο απ τον υπολογιστή κ σµο (κυβερνοχώρος). Τεχνολογική προϋπ θεση για τη δηµιουργία της σ νδεσης µεταξ του προσφερ µενου απ τον υπολογιστή κυβερνοχώρου και της εµπειρίας της «εικονικής πραγµατικ τητας» απ τον παίκτη αποτελεί η διαθεσιµ τητα συσκευών διεπαφής, πως π.χ. γυαλιά τρισδιάστατης ρασης. Απ την άποψη της ιδακτικής των Μέσων ο ρος της εικονικ τητας χρησιµοποιείται εδώ και αρκετά χρ νια κατά το χαρακτηρισµ διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης που συνδέονται µε τα Νέα Μέσα (Mader-Stöckl 1999). Η εικονικ τητα αναφέρεται εδώ σε ένα συγκρ τηµα δυνατοτήτων αντικατάστασης της πραγµατικ τητας µέσω της χρήσης του ηλεκτρονικο υπολογιστή και του διαδικτ ου (Schulmeister 2001). Η εν λ γω διαδικασία συντελείται π.χ. µέσω της επίσκεψης εν ς εικονικο µουσείου ή της παρακολο θησης εν ς επί γραµµής σεµιναρίου σε κάποιο εικονικ πανεπιστήµιο. Η χρήση αυτή του ρου είχε µ.ά. ως συνέπεια να χρησιµοποιείται ο ρος της «εικονικής µάθησης» ως συνώνυµος µε εκείνον της τηλεµάθησης, της βασιζ µενης στο δίκτυο µάθησης ή του e-learning. Εάν αναγάγουµε την εικονική µάθηση σε γενική έννοια, µπορο µε να θεωρήσουµε τι σε λες τις προαναφερθείσες διαδικασίες πρ κειται για µάθηση µε τα Νέα Μέσα. Ως παραδείγµατα µπορο ν να αναφερθο ν στο σηµείο αυτ οι ακ λουθες περιπτώσεις: το υποστηριζ µενο απ τον ηλεκτρονικ υπολογιστή µάθηµα (CSL), η υποστηριζ µενη απ ÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ applefi ÙËÓ appleô Ë ÙË È ÎÙÈÎ ÙˆÓ ª ÛˆÓ

8 180 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë ÌÂ ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ (Virtualität) ˆ Ô ÓÙ ıâùô applefiïô ÙË appleú ÁÌ ÙÈÎfi- ÙËÙ (Realität) µ τον ηλεκτρονικ υπολογιστή συνεργατική µάθηση (CSCL), το κατευθυν µενο απ τον ηλεκτρονικ υπολογιστή µάθηµα, η βασιζ µενη στο newsgroup µάθηση, το Computer Based Training (CBT), το Web Based Training (WBT), το Computer Support, η τηλεµάθηση (Open Distance Learning), το tele-tutoring, το tele-teaching κοκ. Σε λες αυτές τις µορφές πρ κειται για πραγµατικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες συντελο νται µε τα Νέα Μέσα. Το κ ριο γνώρισµα της εικονικής µάθησης έγκειται εδώ στο γεγον ς τι οι άνθρωποι επικοινωνο ν µεταξ τους µέσω δεδοµένων τεχνολογικών συστηµάτων. Στο πλαίσιο αυτ η εικονικ τητα ορίζεται µε βάση τις λειτουργίες εν ς αντικειµένου και χι µε βάση τα φυσικά του δεδοµένα. Η εικονικ τητα προσδιορίζεται απ δυναµικά, δηλαδή απ δυνατ τητες, οι οποίες έχουν την ιδι τητα εν δυνάµει εκφράσεων. Εδώ προϋποτίθεται τι η εικονικ τητα µπορεί να αναπτ ξει µία δική της δυναµική. Αυτ συµβαίνει µέσω της δη- µιουργίας διαφορών και εναλλακτικών. Η εικονικ τητα αναπαράγεται µε αυτήν την έννοια ως συµπληρωµατικ ς αντίθετος π λος της αντικειµενικής πραγµατικ τητας. Η ισχ η της έγκειται εποµένως αφεν ς στη δ ναµή της να σχετικοποιεί την υποκειµενική πραγµατικ τητα µέσω εναλλακτικών και αφετέρου στο να προκαταλαµβάνει µελλοντικές πραγµατικ τητες. Η εικονικ τητα µπορεί εποµένως να θεωρηθεί πως και η αντικειµενική πραγµατικ τητα ως µία προϋπ θεση της δηµιουργίας υποκειµενικών πραγµατικοτήτων. Έτσι π.χ. µία εικονική εικ να αποτελεί αρχικά ένα διαθέσιµο στο διαδίκτυο δυνητικ φορέα πληροφοριών, ο οποίος τίθεται σε ισχ µ λις κατά την αντίστοιχη ενεργοποίησή του απ τους χρήστες. Εν σω δεν ενεργοποιείται, η εικονικά υ- πάρχουσα εικ να παραµένει λανθάνουσα. Με άλλα λ για: Οι χρήστες είναι εκείνοι οι οποίοι καθιστο ν πραγµατικ τητα τις διαθέσιµες στο διαδίκτυο εικ νες. Στο πλαίσιο αυτ προϋποτίθεται αυτον ητα η τεχνολογική βάση, πως π.χ. ένας η- λεκτρονικ ς υπολογιστής µε πρ σβαση στο διαδίκτυο. OÈ ÓÓÔÈÂ ÙË ÓÈÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ, ÙË appleôîâèìâóèî appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ Î È ÙË ÂÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ ÌappleÔÚÔ Ó Ó Á ÓÔ Ó Î Ù - ÓÔËÙ ÛÙÔ apple Ú ÂÈÁÌ ÙË ÓÙ ÏË Ë ÙË Î ÛÙ ÓÈ :

9 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ : ËÓ Î ÛÙ ÓÈ ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó ÙË ÁÓˆÚ ÛÔ Ì ˆ «appleú ÁÌ Î ıâ Ùfi», ÂÓ ÌappleÔÚÔ ÌÂ Ó Î ÓÔ Ì Ë- ÏÒÛÂÈ Û ÂÙÈÎ Ì ÙËÓ Ô Û ÙË. ÀappleÔÎÂÈÌÂÓÈÎ appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ : Î ÛÙ ÓÈ Ê ÛÙ Ù È ÛÙÔ Ì Ïfi Ì ˆ Î Ù ÛÎÂ. ªappleÔÚÔ Ó Ó ÂÎÊÂÚıÔ Ó appleôïï ËÏÒÛÂÈ Û Â- ÙÈÎ Ì ٠Ó. O ÈÔÏfiÁÔ ı apple ÚÈıÌ ÛÂÈ ÙÈ ÔÙ ÓÔÏÔÁÈÎ È Èfi- ÙËÙ ÙÔ ÓÙÚÔ, ÔÚ ÔÓÙ ÙÔ ÙÛÈ Ì ÛË ÙËÓ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙÔ. O È ÙË ı ÌappleÔÚÔ ÛÂ Ó ÂÎı ÛÂÈ ÙÈ ÈˆÌ Ó applefi ÙÔÓ ÈÔ Û Ó È- ÛıËÌ ÙÈÎ ÂappleÈ Ú ÛÂÈ ÙË Î ÛÙ ÓÈ. ÈÎÔÓÈÎfiÙËÙ : O ʈÙÔÁÚ ÊÔ appleô ʈÙÔÁÚ Ê ÂÈ ÙËÓ Î ÛÙ ÓÈ, Ô ˆÁÚ ÊÔ appleô ÙË ˆÁÚ Ê ÂÈ, Ô Ú ÛÙË ÂÓfi appleúôáú ÌÌ ÙÔ ˆ- ÁÚ ÊÈÎ appleô apple Ú ÏÏ ÛÛÂÈ Ì appleôıëîâ Ì ÓË ÊˆÙÔÁÚ Ê ÙÔ ÓÙÚÔ ÙÔ Û Â È ÂÈ ÂÎ Ó Ô fiïâ Ù ÔÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙ appleôùâïô Ó ËÌÈÔ ÚÁ  ÂÈÎÔÓÈÎÒÓ ÓÙÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚ Î È ÁÓÒÛË Eννοιες πως εκείνες της πληροφορίας και της γνώσης παραπέµπουν επίσης αµοιβαία η µία στην άλλη, ενώ παράλληλα αποδίδεται σ αυτές ένα πλήθος ορισµών. Εµείς θα ορίσουµε παρακάτω τις δ ο έννοιες αντίστοιχα προς τη δική µας προοπτική. Στην καθοµιλουµένη θεωρείται ως πληροφορία η σηµασία εν ς προφορικο ή γραπτο µην µατος. Στις κοινωνικές επιστήµες αποτελο ν πληροφορίες κάθε είδους σηµεία τα οποία ισοδυναµο ν µε µία είδηση ή αναπαριστο ν µία νοηµατική εν τητα (σηµασία). Εποµένως κάθε µήνυµα βασίζεται σε ση- µεία και απ τεχνολογική άποψη σε σήµατα. Τα σηµεία ση- µαίνουν τον εαυτ τους. Μ νον εφ σον υποβληθο ν σε κάποια ταξιν µηση, εκπληρώνουν τη λειτουργία τους και αποκτο ν κάποια σηµασία µέσω των ανθρώπων που τα ταξινοµο ν ή τα διαβάζουν (G. Roth 1997, 105). Συνεπώς ένας προϊστάµενος δε θα πει: «Τα σηµεία µο µεταδ θηκαν εγκαίρως µέσω της οθ νης». Είναι πιθαν τερο τι θα δηλώσει στους υφιστά- µενο ς του τι έλαβε εγκαίρως τις αναµεν µενες πληροφορίες και τι θα τους εκθέσει το αντίστοιχο σηµασιολογικ περιεχ µενο. ÏËÚÔÊÔÚ

10 182 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë ÌÂ ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ÓÒÛË ο στοιχεία του παραδείγµατος αυτο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχικά ο προϊστάµενος έχει µία προσδοκία, δηλαδή µία κατευθυν µενη συνείδηση ή ένα κατασκε ασµα, µε βάση την οποία αποδίδει µία σηµασία στο κεί- µενο της οθ νης. Απ την οπτική της νευροβιολογικής (G. Roth 1996) και της διαδρασιακής κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης (Oevermann 1979, βλ. επίσης Κεφ κ ) αυτ σηµαίνει: Ο προϊστάµενος αλληλεπιδρά µε την πραγµατικ τητα των σηµείων και αποδίδει σε αυτά σηµασία µέσω του κατασκευάσµατ ς του. Παράλληλα συγκροτεί την πραγµατικ τητα εκείνη η οποία παρέχει ν ηµα και καθοδηγεί τη δράση για τον ίδιο και τους συνεργάτες του. Πρέπει να αναφερθεί επίσης ως ένα δε τερο στοιχείο, τι το ίδιο σηµείο, π.χ. το ελληνικ -α- µπορεί να λάβει κάθε φορά άλλη σηµασία για διαφορετικά πρ σωπα σε διαφορετικές καταστάσεις. Αντιστρ φως µπορεί επίσης το ίδιο σηµασιολογικ φορτίο να αναπαρασταθεί µε διαφορετικά σηµεία (Roth 1997, 105). Πρέπει λοιπ ν να γίνεται ρητή διάκριση µεταξ σηµείων και σηµάτων στην αντικειµενική πραγµατικ τητα και των σηµασιών τους στην υποκειµενική πραγµατικ τητα των ατ µων. Κατ επέκταση είναι επίσης παράλογο να εξάγουµε τη σηµασία µίας πληροφορίας απ τη συχν τητα εκποµπής και εµφάνισης του σηµείου. «Ο δέκτης είναι εκείνος ο οποίος προσδίδει τη ση- µασία» (Roth 1997, 107). Εποµένως οι νευρωνικές καταστάσεις διέγερσης που προκαλο νται απ τα αισθητήρια ργανα αποτελο ν απλά και µ νον σήµατα, στα οποία το σηµασιολογικ φορτίο προσαρτάται αποκλειστικά απ το γνωστικ σ στηµα. Αναφορικά µε την εργασία µε τον ηλεκτρονικ υπολογιστή και το διαδίκτυο, τα εµφανιζ µενα στην οθ νη σηµεία λαµβάνουν τη σηµασία τους αποκλειστικά µέσω των χρηστών, οι οποίοι εξερευνο ν µε τα κατασκευάσµατά τους το διαδίκτυο. Οι τελευταίοι εξετάζουν µε γνώµονα ένα ερώτηµα ή ένα πρ βληµα τις πιθανές σηµασίες των παρουσιαζ µενων κειµένων, προκειµένου να µπορέσουν να δώσουν απάντηση στα εκάστοτε ερωτήµατα και προβλήµατα. Η γνώση µπορεί να νοηθεί ως µία υποκειµενική βεβαι τητα, στην οποία οι πληροφορίες σχετικά µε ένα θέµα συγκεκριµενοποιο νται µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυνατή η

11 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ ανάπτυξη σχεδίου δράσης. Προηγείται η διαδικασία της εξέτασης των πληροφοριών, η οποία εν µέρει µπορεί να εκτελεστεί µέσω της εφαρµογής των καν νων της λογικής, αλλά καθορίζεται ουσιαστικά απ τη µνήµη (Κεφ ). Απ την άποψη της ιδακτικής των Μέσων αποκτά επο- µένως σηµασία η διευθέτηση της εργασίας µε τον ηλεκτρονικ υπολογιστή και το διαδίκτυο κατά τρ πο τέτοιο, ώστε οι µαθητές να κατακτήσουν τη δυνατ τητα εφαρµογής των κατασκευασµάτων τους, προκειµένου να µπορέσουν να µετασχηµατίσουν τις πληροφορίες σε γνώση. Το αίτηµα αυτ έχει ως προϋπ θεση ένα άλλο, το οποίο αναφέρεται προπάντων στην οργανωµένη διδασκαλία και µάθηση: οι δάσκαλοι και οι δασκάλες πρέπει να προετοιµάζουν ένα θέµα έτσι, ώστε να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των µαθητών και των µαθητριών, προκειµένου να ενεργοποιήσουν τα αντίστοιχα κατασκευάσµατα. Η γνώση πρέπει συνεπώς να θεωρηθεί ως διαδικασία και χι αποκλειστικά ως προϊ ν. Αυτή η διαδικασία της κατασκευής της γνώσης µέσω του µετασχηµατισµο πληροφοριών εκτελείται απ τους αναπτυσσ µενους ανθρώπους σχεδ ν αυτον ητα κατά την καθηµερινή τους επαφή µε τα Νέα Μέσα. Ωστ σο οι τελευταίοι µέσα απ το ρ λο τους ως µαθητών και µαθητριών βρίσκονται στο µάθηµα σε µία διαφορετική κατάσταση. Εκεί τους προσφέρεται κατά καν να οργανωµένη γνώση, έτσι πως αυτή προδιαγράφεται απ τα προγράµµατα διδασκαλίας, τα σχολικά βιβλία, αλλά και απ τις προφορικές ρυθµίσεις. Στο σχολείο και στο µάθηµα πρέπει συνεπώς η γνώση να θεωρηθεί ως µία συνάρτηση παραγ ντων, η οποία βάσει της σ µβασης και της παράδοσης αποκτά σηµασία σε κοινωνικ επίπεδο. Με αυτήν ρυθµίζονται οι κοινωνικές διαδράσεις και οι ερµηνείες, προτο τα άτοµα µπορέσουν να προβο ν στις προσωπικές τους ερµηνείες (Berger/Luckmann 1977). Μία λειτουργία την οποία αναλαµβάνει η κοινή για λους τους συµ- µετέχοντες γνώση είναι τι έτσι µπορο ν να αποφευχθο ν σε µεγάλο βαθµ οι συγκρο σεις κατά την εξέλιξη των αλληλεπιδράσεων. Η κωδικοποιηµένη γνώση ρυθµίζει τα δρώµενα του µαθήµατος, καθιστώντας κατ αυτ ν τον τρ πο δυνατή την αναπαραγωγή της γνώσης και του κωδικοποιηµένου ση-

12 184 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô Ô È ÎÙ Ô ˆ ÈˆÌ ÙÈÎfi appleâ Ô µασιολογικο φορτίου, αλλά επίσης και του σχολείου ως υποσυστήµατος της κοινωνίας. Στη βασική αυτή δοµή στηρίζονται κατά καν να η αγωγή και η διδασκαλία. Παράλληλα µως αλλοιώνεται η αυθεντική προσωπική εµπειρία και ερµηνεία και κατ επέκταση η ενεργητική διαµ ρφωση της γνώσης. Ωστ σο η προδιαγεγραµµένη αυτή γνώση απ διαλεκτική άποψη αποτελεί ταυτοχρ νως προϋπ θεση, για να καταστεί δυνατή η αυθεντική έκφραση της µοναδικ τητας του κάθε ατ µου στη ζωή και στη µάθηση. «Σε γενικές γραµµές αντιλαµβαν µαστε τον κ σµο έτσι πως µάθαµε τι αυτ ς πρέπει να είναι» (Roth 1996, 324). Απ την άποψη της ιδακτικής των Μέσων ενδιαφέρει η αντιστροφή των παραπάνω: Μ νον ποιος έχει εκµάθει την καθοδηγο µενη απ καν νες κατάκτηση της γνώσης µπορεί να καταστεί υποκειµενικά δηµιουργικ ς µε την προϋπ θεση τι θα λάβει καθοδήγηση προς την εν λ γω κατε θυνση και τι θα του προσφερθο ν τα βιω- µατικά εκείνα πεδία τα οποία επιτρέπουν τη µάθηση µέσω της ανάπτυξης της δηµιουργικ τητας και τη διαµ ρφωση των συνακ λουθων κατασκευών γνώσης. Στο προκείµενο πλαίσιο το διαδίκτυο µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα βιωµατικ πεδίο, το οποίο επιτρέπει τη διαµ ρφωση γνώσης µέσω της προσωπικής δηµιουργικ τητας και υπευθυν τητας µε προϋπ θεση την κατάλληλη χρήση του. Μολον τι τα περιεχ µενα που τοποθετο νται στο διαδίκτυο και οι µορφές παρουσίασής τους αποτελο ν παράγωγα κοινωνικών οµαδοποιήσεων δηλαδή κατά τους Berger και Luckmann κοινωνικά κατασκευάσµατα, δεν καθίστανται πρ δηλες ο τε οι κωδικοποιήσεις και οι τυποποιήσεις τους ο τε οι συνυφασµένες µε αυτές παραδ σεις και εξουσιαστικές τάσεις, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να µην είναι σε θέση να τις αντιληφθεί ή να τις αναγνωρίσει άµεσα. Επιπλέον οι ποικίλες προσφορές επάνω στο ίδιο θέµα τοποθετο νται σε διαφορετικά επίπεδα απ άποψη περιεχοµένου και µορφής. Συνεπώς σχετικοποιο νται οι εξουσιαστικές τάσεις εφ σον βέβαια αυτές καθίστανται αναγνωρίσιµες. Εν ψει του ετερ κλητου πλήθους τους οι προσφορές γνώσης για το ίδιο θέµα κρίνονται µάλλον αποσπασµατικές και αποκτο ν πληροφοριακή αξία µ νον εφ σον ελεγχθο ν, ταξινοµηθο ν, αξιολογηθο ν και υποβληθο ν στη διαδικασία της διαλογής, προκειµένου

13 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ να µετασχηµατιστο ν κατ πιν σε αποδεκτή γνώση. Επίσης οι κοινωνικά κατασκευασµένες προσφορές πληροφορίας και γνώσης στο διαδίκτυο µάλλον δεν αποκτο ν το κ ρος της δεσµευτικής και «απ λυτης» γνώσης εξαιτίας της εικονικ τητας του µέσου. Εκτ ς αυτο το διαδίκτυο αποτελεί µία πληροφοριακή ζο γκλα, στην οποία κάθε άτοµο πρέπει να µάθει να δηµιουργεί το προσωπικ του πλαίσιο γνώσης. Ίσως µάλιστα το ε ρος και η ποικιλία των πληροφοριακών και γνωστικών προσφορών να αποτελο ν τα στοιχεία τα οποία κυρίως θέλγουν τους αναπτυσσ µενους ανθρώπους και τους ωθο ν σε εξερευνητικά ταξίδια εντ ς του περιβάλλοντος του µέσου, που ελε θεροι απ διάφορες αυθεντίες, πως οι γονείς και οι δάσκαλοί τους, προβαίνουν σε προσωπικές κατασκευές πραγµατικ τητας. 5.2 È ÙË È ÎÙÈÎ ÙˆÓ ª ÛˆÓ εδοµένου του πρακτικο προσανατολισµο των σχεδίων της ιδακτικής των Μέσων δεν είναι πάντα εφικτή η α- π λυτα διακριτή παρουσίαση τους. Εποµένως ενδέχεται να περιέχονται σε ένα σχεδιασµ στοιχεία των υπολοίπων. Με τον ρο του σχεδίου της ιδακτικής των Μέσων εννοο µε ένα συλλογιστικ εργαλείο, ένα εσωτερικ πλάνο, που µας χρησιµε ει, προκειµένου να µπορέσουµε να δράσου- µε σκ πιµα, λειτουργικά και ε στοχα σε συγκεκριµένες καταστάσεις, πως π.χ. στο µάθηµα. Παρακάτω θα παρουσιαστο ν ÈÔ ÙË È ÎÙÈÎ ÙˆÓ ª ÛˆÓ ÂˆÚ - ªÔÓÙ ÏÔ - ÈÔ (Konzept) OÈ ıâˆú  appleôùâïô Ó ÙË ÛË ÙË ÂappleÈÛÙË- ÌÔÓÈÎ ÂÚÁ Û ÂÓ Á ÓÂÈ. Ó È apple Ú ÁˆÁ ÁÓÒÛˆÓ, Ù ÔappleÔ appleúô Î Ó ÛÂÈ ÂappleÈÛÙË- ÌÔÓÈÎÒÓ Î ÓfiÓˆÓ Î È È Ù appleòóôóù È Ì Ûˆ appleúôù ÛˆÓ. ÌÔÓÙ Ï ÌappleÔÚÔ Ó ÊÂÓfi Ó ıâˆúëıô Ó ˆ Ì appleúfi ÚÔÌË ÌÔÚÊ ÙˆÓ ıâˆúèòó, Î ıò appleâúèï Ì ÓÔ Ó ÛÙÔÈ Â ÙˆÓ ÙÂÏ - Ù ˆÓ. ÊÂÙ ÚÔ Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÂ Û ÁÎÂÎÚÈ- Ì Ó ÂÌappleÂÈÚ Â Î È ÂÓ ÚÁÂÈÂ. Ó Ï Ì ÓÔ Ó ÂappleÔÌ Óˆ Ì È ÌÂÛÔÏ ËÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÌÂÙ Í ıâˆúèòó Î È Û Â ˆÓ. Û È Û ÔÓÙ È ÙfiÛÔ Û ıâˆú Â Î È ÌÔÓÙ Ï fiûô Î È ÛÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ. appleôùâïô Ó ÓÔËÙÈÎ Û È (Î Ù ÛΠÛÌ Ù ) ÁÈ ÙË ÌÂÏ- ÏÔÓÙÈÎ Ú ÛË, ËÏ appleúôû È Ú ÛË.

14 186 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë ÌÂ ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô τα ακ λουθα σχέδια, τα οποία έχουν τα εξής σηµεία αναφοράς: 1. ÙÔ ÛÎ ÏÔ 2. ÙÈ Â ÏÈÎÙÂ ÚıÚˆÙ ÂÓfiÙËÙÂ 3. ÙËÓ ÂÚÁ Û 4. ÙËÓ appleúôáú ÌÌ ÙÈÛÌ ÓË Ì ıëûë 5. ÙËÓ Ó Î Ï Ë 6. ÙË Ú ÛË Περαιτέρω αναλ σεις των σχεδιασµών αυτών περιέχονται στα ακ λουθα έργα: Gutheil/Mügge: Schule Direkt. Die Praxisreihe für Selbst-Management, Organisationsentwicklung und Unterricht Issing/Klimsa: Information und Lernen mit Multimedia Kerres: Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklungen Tully: Lernen in der Informationsgesellschaft. Informelle Bildung durch Computer und Medien Tulodziecki: Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik appleèî ÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ÛÎ ÏÔ Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες χρησιµοποιο ν τα µέσα, για να µεταδώσουν περιεχ µενα µαθήµατος, για να αναθέσουν εργασίες και για να διενεργήσουν µαθησιακο ς ελέγχους. Στο προκείµενο πλαίσιο η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης είναι επικεντρωµένη στο δάσκαλο, δηλαδή οι µαθήτριες και µαθητές καθοδηγο νται κατά κ ριο λ γο µέσω προφορικών οδηγιών, επικεντρωµένη στην οµάδα της τάξης, δηλαδή η µαθησιακή προσφορά έχει τυποποιηθεί για έναν περιορισµένο αριθµ ατ µων, και

15 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ επικεντρωµένη στο θέµα, δηλαδή η γνώση προσανατολίζεται προς θεµατικο ς τοµείς, οι οποίοι είναι επεξεργασµένοι σε µικρές εν τητες εργασίας. Οι δάσκαλοι αναλαµβάνουν εδώ κεντρικ ρ λο: Σχεδιάζουν το µάθηµα, επιλέγουν κατάλληλα περιεχ µενα και κατευθ νουν τη συλλογική µαθησιακή διαδικασία προς προδιαγεγραµµένους στ χους. Οι διαδράσεις των µαθητών βρίσκονται σε συνάρτηση µε τη σκ πιµη δράση του δασκάλου. Η κατά µέτωπο διδασκαλία, οι παρουσιάσεις και η ατοµική εργασία αποτελο ν κάποιες απ τις µορφές µαθήµατος του σχεδίου αυτο. ªÔÚÊ apple ÚÔ Û ÛË ÙˆÓ Ì ÛˆÓ ÛÂ È È- Î Û Â È ÛÎ Ï Î È Ì ıëûë Ú ÁÌ ÙÈÎ apple ÚÔ Û ÛË: ÕÌÂÛË ÂÌappleÂÈÚ Ì Ûˆ ÙË apple Ú Ù ÚËÛË Î È ÙË Ú ÛË Û ÔÚÁ ÓˆÌ Ó appleï ÛÈ, fiappleˆ apple.. ÙÔ ÂÚÁ ÛÙ - ÚÈÔ. ÚÔ Û ÛË Ì Ûˆ ÌÔÓÙ ÏÔ : È ÌÂÛÔÏ Ë- Ì ÓË ÂÌappleÂÈÚ Ì Ûˆ ÙË Ó apple Ú ÁˆÁ ÙË appleú ÁÌ ÙÈÎfiÙËÙ Û ÌÔÓÙ Ï. Ú ÛÙ ÙÈÎ apple ÚÔ Û ÛË: È ÌÂÛÔÏ ËÌ - ÓË ÂÌappleÂÈÚ Ì Ûˆ appleâèîôó ÛÂˆÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ Î Ù ÛÙ ÛÂˆÓ appleú ÁÌ ÙˆÓ. Ì ÔÏÈÎ apple ÚÔ Û ÛË: È ÌÂÛÔÏ ËÌ ÓË ÂÌappleÂÈÚ Ì Ûˆ Û ËÌ ÙˆÓ, Ù ÔappleÔ Ó ÁÔ Ó appleâú appleïôîâ Î Ù ÛÙ ÛÂÈ appleú ÁÌ ÙˆÓ ÛÂ Ï Á ÛËÌ ÓÙÈÎ ÁÓˆÚ ÛÌ Ù. ÈÓÔ ÌÂÓË apple ÚÔ Û ÛË: È ÌÂÛÔÏ ËÌ ÓË ÂÌappleÂÈÚ Ì Ûˆ ÎÈÓÔ Ì ÓˆÓ Û Â ˆÓ Î È È- ÓÙÂÔÛÂÈÚÒÓ, ÔÈ ÔappleÔ Â appleôû ÊËÓ Ô Ó Î Ù - ÛÙ ÛÂÈ appleú ÁÌ ÙˆÓ Ó ÊÔÚÈÎ Ì ÂappleÈÏÂÁÌ - Ó applefi ÂÈ. Στο προκείµενο πλαίσιο η µάθηση γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία πρ σληψης πληροφοριών. Οι δάσκαλοι κατευθ νουν τις πληροφοριακές διαδικασίες, οι οποίες µπορο ν να εξηγηθο ν µε το επικοινωνιακ µοντέλο ποµπο -δέκτη. Παράλληλα µε το δάσκαλο ως διευθ νοντα οργανισµ µπορεί επίσης να λειτουργήσει ενισχυτικά και το περιβάλλον µέσω π.χ. των κλασικών µέσων (χάρτες, πίνακες, φωτογραφίες), συσκευών (µηχανές προβολής, βιντεοκάµερες), µεθ δων (διαγωνίσµατα) και των Νέων Μέσων (beamer, ηλεκτρονικ ς υπολογιστής). Τα τεχνολογικά µέσα υποστηρίζουν τη διαβίβαση πληροφοριών µεταξ ποµπο και δέκτη. Εποµένως τα µέσα µπορο ν να οπτικοποιήσουν καταστάσεις πραγµάτων.

16 188 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ÃÚ ÛË ÙˆÓ ˆÓ ª ÛˆÓ Συµβάλλουν στην εκµάθηση αναπαραστάσεων απ µέρους των µαθητών, οι οποίες απεικονίζουν την αντικειµενική πραγ- µατικ τητα. Κατά καν να γίνεται διάκριση µεταξ πέντε µορφών παρουσίασης (βλ. Πλαίσιο). µως η χρήση των Νέων Μέσων αναλαµβάνει και περαιτέρω λειτουργίες και διανοίγει νέες διδακτικές δυνατ τητες. Μέσω του ηλεκτρονικο προβολέα (beamer) µπορο ν να συ- µπεριληφθο ν στο µάθηµα εν τητες επιλεγµένων προγραµ- µάτων, προκειµένου να αποσαφηνιστεί στις µαθήτριες και στους µαθητές κάποια κατάσταση πραγµάτων (αναπαραστατική λειτουργία). Σε δικτυωµένες αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών µπορο ν να αξιοποιηθο ν πιο επίκαιρες εφαρ- µογές, πως το aristoclass, το και το «master-eye». Το «mastereye» είναι ένα λογισµικ, το οποίο επιτρέπει την ελεγχ µενη εργασία σε δίκτυα. Στο προκείµενο πλαίσιο ο δάσκαλος χαρακτηρίζεται ως «master» και µπορεί να αποφασίζει ποιο σ στηµα (modus) θα χρησιµοποιήσει (βλ. Πλαίσιο). Ê ÚÌÔÁ ÙÔ «master-eye» ÛÙËÌ apple ÚÔ Û ÛË : OÈ Ì ıëù Î È ÔÈ Ì ı ÙÚÈÂ Ô Ó ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó Ï appleô Ó ÙËÓ ÂappleÈÊ ÓÂÈ ÙË ÔıfiÓË ÙÔ ÛÎ ÏÔ applefi Ù ÌÂÌÔÓˆÌ Ó ÙÂÚÌ ÙÈÎ. ŒÙÛÈ ÌappleÔÚÔ Ó Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıô Ó ÙÔ ÙÚfiappleÔ Âapple Ï ÛË Â- Ófi appleúô Ï Ì ÙÔ. ÚfiÎÂÈÙ È ÏÔÈapplefiÓ ÁÈ Ì apple ÚÔ Û ÛË ÙˆÓ ÌÂÌÔÓˆÌ ÓˆÓ ËÌ ÙˆÓ. OÈ Ì ıëù Î È ÔÈ Ì ı ÙÚÈÂ Ô Ó fiìˆ Î Ù Âapple ÎÙ ÛË ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó ÎÏ ÛÔ Ó ÙÔ apple - Ú ı ÚÔ ÙÔ master, appleúôîâèì ÓÔ Ó ÂÚÁ - ÛÙÔ Ó ÙfiÓÔÌ Âapple Óˆ ÛÙËÓ ÛÎËÛ ÙÔ. Ó Ó ÁÎË ÌappleÔÚÔ Ó Ó Î Ï ÛÔ Ó apple ÏÈ ÙÔ appleúfiù appleô. applefi ÙËÓ ÏÏË appleïâ Ú appleúô Ï appleâù È ÙÔ ÎÏ ˆÌ ÙÔ appleôóùèîèô Î È ÙÔ appleïëîùúô- ÏÔÁ Ô ÙˆÓ Ì ıëùòó applefi Ì ÚÔ ÙÔ master, appleúôîâèì ÓÔ Ë appleúôûô ÙÔ Ó ÂappleÈÎÂÓÙÚÒ- ÓÂÙ È ÛÙËÓ apple ÚÔ Û ÛË. ÛÙËÌ appleôáú ÌÌÈÛË : ÚfiÎÂÈÙ È ÁÈ Ì appleôûùëúèîùèî È ÎÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ª ÁÚ ÌÌ ÂÚÁ Ï ˆÓ Ì appleâú appleô 20 ÂÚÁ Ï ÂappleÈÙÚ appleâè ÛÙÔÓ master Ó appleôáú ÌÌ ÂÈ Ù ÛËÌ ÓÙÈÎ Ì Ù Î Ù ÙËÓ ÂÍ ÏÈÍË ÙË apple - ÚÔ Û ÛË. ÛÙËÌ ÂappleÔappleÙ : ÙÔ Û ÛÙËÌ Ùfi Ô master ÂÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıâ applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù ÙÔ ÙÈ ÔıfiÓÂ ÙˆÓ Ì - ıëùòó/ì ıëùúèòó. Ù ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Â - Ó È Û ı ÛË Ó ÂappleÔappleÙ ÂÈ ÙÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙË- Ù ÙÔ Î È ÂÓ ÔÙÂ Ó apple ÚÂÌ ÓÂÈ. ÛÙËÌ ÂÏ Á Ô ÂÍ appleôûù Ûˆ : Ò Ô ÛÎ ÏÔ ÌappleÔÚ applefi ÙÔÓ appleôïôáèûù ÙÔ Ó Î ÓÂÈ Û ÛÙ ÛÂÈ ÛÙÔ Ì ıëù Î È ÛÙÈ Ì ı ÙÚÈÂ Î È ÂÓ ÔÙÂ Ó ÈÔÚıÒÓÂÈ ÛÊ ÏÌ Ù Î Ù ÙËÓ Âapple Ï ÛË ÙˆÓ ÛÎ ÛˆÓ. ÛÙËÌ ÎÏÂÈ ÒÌ ÙÔ : ÏÔ Ô master ÌappleÔ- Ú ÌÂ Ì ÙÔ ÂÓÙÔÏ Ó appleôîïâ ÛÂÈ ÌÂÌÔÓˆ- Ì ÓÔ Î È fiïô ÙÔ Ì ıëù applefi ÙÔ appleúfiáú ÌÌ Ì Ûˆ ÙÔ ÎÏÂÈ ÒÌ ÙÔ ÙÔ Ì Ú ÛÌ ÙÔ ÙË ÔıfiÓË.

17 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë Ì ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô ˇˇˇ Η εργασία αυτο του τ που µε τον υπολογιστή εκτελείται κατά καν να σε υποστηριζ µενες απ τον ηλεκτρονικ υπολογιστή διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης, έτσι πως αυτές µας είναι γνωστές απ τα κλασικά γλωσσικά εργαστήρια ÚÔÂÙÔÈÌ Û ÚÔ Û ÛË È Ú ÛË Ù ıâúôappleô ËÛË ªÂÙ ÊÔÚ ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù ÙË Ê ÛË Ù ÔÚÁ ÓÒÓÔÓÙ È applefi ÙÔ ÛÎ ÏÔ È ÊÔÚÂÙÈÎ appleï ÛÈ Û Û ÂÙÈÛÌÒÓ, Ù ÔappleÔ appleôûùëú Ô Ó ÙËÓ Ó ÎÏËÛË ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ÌÂıfi- ˆÓ, È ÈÎ ÛÈÒÓ Î.Ïapple. ÚfiÎÂÈÙ È ÏÔÈapplefiÓ ÁÈ Ì ÁÂÊ ÚˆÛË ÙË apple Ú Ô Û, appleôúú Ô Û applefi ÙÈ ÂÌappleÂÈÚ Â ÙˆÓ Ì ıëùòó ÁÓÒÛË Î È ÙÔ Ó Ô Ì ıëûè ÎÔ Î È È ÎÙÈÎÔ appleâúèâ ÔÌ ÓÔ. OÈ ÛÎ ÏÔÈ Ó appleù ÛÛÔ Ó appleôïï ÊÔÚ appleúˆùfi- Ù apple È ÎÙÈÎ ÏÈÎ ÙÚÔappleÔappleÔÈÔ Ó applefi Ù Ë apple Ú ÔÓÙ ÂÎÂ Ó Ù ÔappleÔ ÎÚ ÓÔÓÙ È Î Ù ÏÏËÏ ÁÈ ÙËÓ ÂÚÁ Û Ì ٠ª Û. applefi ÙËÓ appleô Ë ÙË È- ÎÙÈÎ ÙˆÓ ª ÛˆÓ ı appleúâappleâ Î Ù ÙËÓ appleúôîâ ÌÂÓË È ÈÎ Û Ó Û Ó appleôïô- Á ÔÓÙ È ÔÈ ÙÔÌÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙÂ Î È ÂÍÈfiÙËÙÂ ÙˆÓ Ì ıëùòó. OÈ ÛÎ ÏÔÈ ÌÂÙ Ô Ó Â Ò Ù ÔÌËÌ Ó Î Ù Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓË ÛÂÈÚ Ó appleâúèâ- fiìâó ÌÂÙ ÓÔÓÙ ÔÌ Ï applefi ÙÔ Ó ÛÙÔ ÏÏÔ ÛÂ Ì ÔÚÁ ÓˆÌ ÓË ÎÔÏÔ ı. Ù Î ÓfiÓ ÙÔ Ó Ô appleâúèâ fiìâóô ÌÂÙ ÂÙ È Û ÌÂÌÔÓˆÌ Ó Ì Ù. - Ùfi ÌappleÔÚÂ Ó Û Ì Â ÛÙËÓ Ù ÍË Ì Ûˆ ÌÔÓÙ ÚÓˆÓ Û ÛÙËÌ ÙˆÓ ÌÂÙ ÔÛË, fiappleˆ apple.. ÙÔ "master-eye" Âapple ÛË È ÙÔappleÈÎ Ì Ûˆ ÙË ÙËÏÂÌ ıëûë. Ò Â Ó È ıâìâ- ÏÈ Î Ë ÛËÌ Û ÙË Ù ÓÔÏÔÁÈÎ ÈÎ ÓfiÙËÙ Ú ÛË ÙˆÓ Ì ÛˆÓ applefi Ì ÚÔ ÙÔ ÛÎ ÏÔ, Î ıò Ë ÂappleÈÙ ÌÂÙ ÔÛË ÙË Ó ÁÓÒÛË ÌappleÔÚÂ Ó appleô- ÛÙËÚÈ Ù applefi ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË Ú ÛË ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ ÏÈÎÔ Î È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈ- ÎÔ Û ÓÙ ıâùë appleâú appleùˆûë Ó apple Ú ÎˆÏ ıâ. Ù ÙË Ê ÛË Ù ÔÈ Ì ıëù apple Ú ÎÈÓÔ ÓÙ È ÛÂÈ ÌÈ ÛÂÈÚ ÂÚˆÙËÌ ÙˆÓ Î È ÛÎ ÛÂˆÓ Ó appleô  ÍÔ Ó fiùè Ô Ó Î Ù ÓÔ ÛÂÈ ÙÈ Ó Â appleïëúôêôú Â Î È fiùè ÌappleÔÚÔ Ó ÓÙ ÛÙÔÈ Ó ÙÈ ÂÚÌËÓ ÛÔ Ó. OÈ ÛÎ ÏÔÈ ÌappleÔÚÔ Ó Î Ù Û Ó appleâè Ó ı ÙÔ Ó ÛÙÔ Ì ıëù ÂÚˆÙ Ì Ù Î Ù ÓfiËÛË ÌÂÌÔÓˆÌ ÓˆÓ ÓÙÈÎÂÈÌ ÓˆÓ, fiúˆó Û Ì fiïˆó. OÈ Ì ıëù Î ÏÔ ÓÙ È Ó appleô ÒÛÔ Ó ÂÏ ıâú ÙË ÛËÌ Û ÙˆÓ apple Ú apple Óˆ. Ú ÏÏËÏ Î ÏÏÈÂÚÁÂ Ù È Ë ÂÚÌËÓ ÙÈÎ ÙÔ ÈÎ ÓfiÙËÙ. Ô ËÙÔ ÌÂÓÔ Â Ó È Â Ò Ë ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË Ó ÁÓÒÛË ÛÂ Û ÁÎÂÎÚÈÌ Ó ÛÎ - ÛÂÈ, ÔÈ ÔappleÔ Â Ô Ó appleúôapple Ú ÛΠÛÙ applefi ÙÔ ÛÎ ÏÔ. ÙÔ ÛËÌÂ Ô Ùfi - Ô Ó ÔÈ ÛÎ ÏÔÈ ÙË Ó ÙfiÙËÙ Ó apple Ú ÎÔÏÔ ıô Ó Î È Ì Ûˆ apple.. ÙË Û Ì Ô - Ï ÙÈÎ Ó ÂÓÈÛ Ô Ó ÛÎfiappleÈÌ ÙÈ Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ ÙˆÓ Ì ıëùòó. ÓÙ ÏÂÈ ÔÈ appleôîùëì Ó ÈÎ ÓfiÙËÙÂ Î È ÂÍÈfiÙËÙ ÌappleÔÚÔ Ó Ó ÌÂÙ ÊÂÚıÔ Ó ÛÂ Ó Â Î Ù ÛÙ ÛÂÈ. Ò apple ÚÔÙÚ ÓÔÓÙ È ÔÈ Ì ıëù Ó ÂappleÈÏ ÛÔ Ó Ó Â ÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÚÈ fiìâóôè ÛÙÔ fiúô, ÛÙÈ ÁÓÒÛÂÈ Î È ÛÙÈ ÌÂıfi Ô appleô Ô Ó Ë Î - Ù ÎÙ ÛÂÈ. Ò ÍÈÔÏÔÁÔ ÓÙ È ÔÈ ÂappleÈ fiûâè ÙˆÓ Ì ıëùòó, apple.. Ë appleôèfiùëù ÙˆÓ Ï ÛˆÓ, fiappleˆ Û ÓËı ÂÙ È ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙË Î ÓÔÓÈÎ È ÛÎ Ï. Ô ÛËÌÂ Ô ÂÛÙ ÛË ÙÔappleÔıÂÙÂ Ù È ÛÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ÂÊ ÚÌÔÁ ÙË Ó ÁÓÒÛË. OÈ appleôîï ÓÔ ÛÂ Ï - ÛÂÈ ÍÈÔÏÔÁÔ ÓÙ È ˆ ÂÛÊ ÏÌ ÓÂ. ÈÎfiÓ 7: Àapplefi ÂÈÁÌ ÂÊ ÚÌÔÁ ÁÈ ÙËÓ ÂappleÈÎÂÓÙÚˆÌ ÓË ÛÙÔ ÛÎ ÏÔ Ú ÛË ÙˆÓ Ì ÛˆÓ

18 190 5 È ÛÎ Ï Î È Ë Ì ıëûë ÌÂ ÙÔÓ /À Î È ÙÔ È ÎÙ Ô (Κεφ ). Εδώ πρ κειται για αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών µε ικανοποιητικά εξοπλισµένες συσκευές, οι οποίες είναι εκεί σταθερά εγκατεστηµένες. Ο υπολογιστής αναλαµβάνει έναν υποστηρικτικ και µεταδοτικ ρ λο. Αυτοί που µαθαίνουν αντιµετωπίζουν στην προκειµένη περίπτωση α- σκήσεις, τις οποίες µπορο ν να φέρουν εις πέρας ή να επιλ σουν µέσω της χρήσης του υπολογιστή. Η υποστηριζ µενη απ τον υπολογιστή διδασκαλία, η τηλεδιδασκαλία (Tele- Teaching), η τηλεµάθηση (Tele-Learning) και η τηλεποπτεία (Tele-Tutoting) αποτελο ν ε χρηστους σχεδιασµο ς εργασίας της ιδακτικής των Μέσων. Εποµένως τα Νέα Μέσα χρησιµοποιο νται εδώ ως διδακτικά «ερείσµατα» (Κεφ ). Ως τέτοια αποτελο ν για τους δασκάλους στοιχεία τα οποία είναι χρήσιµα για την επιτυχή µετάδοση πληροφοριών. Μέσω της ανατροφοδ τησης µπορο ν οι δασκάλες και οι δάσκαλοι να παρεµβαίνουν σκ πιµα και εξατοµικευµένα και να προσφέρουν βοήθεια. Στο πλαίσιο της επικέντρωσης στο δάσκαλο µπορο ν οι Νέες Τεχνολογίες να ενσωµατωθο ν ως εργαλεία στις υπάρχουσες δοµές οργάνωσης του µαθήµατος. Εντο τοις στις µαθήτριες και στους µαθητές εξακολουθεί να αναγνωρίζεται σε περιορισµένο µ νον βαθµ η ελευθερία λήψης αποφάσεων αναφορικά µε την επιλογή µαθησιακών περιεχοµένων και οδών, καθώς τα θέµατα κατά καν να είναι προδιαγεγραµµένα σε θεσµικ επίπεδο. Με βάση τα παραπάνω µπορεί να αναπαραχθεί το ακ λουθο υπ δειγµα σχεδιασµο για τη διαµ ρφωση της διδασκαλίας (βλ. Εικ να 7). ÏÈÎÙË ÚıÚˆÙ ÂÓfiÙËÙ (module) ÚÔÛ Ó ÙÔÏÈÛÌfi appleúô ÌÈ Â ÏÈÎÙË ÚıÚˆÙ ÂÓfiÙËÙ Ως ευέλικτη αρθρωτή εν τητα (module) ορίζεται µία τυποποιηµένη πληροφοριακή µονάδα, η οποία παράγεται και οργανώνεται µε τη µορφή προπαρασκευασµένων µαθησιακών και εργασιακών υλικών των εκπαιδευτικών και των γειτονικών προς εκείνες της εκπαίδευσης δοµών. Η ιδιαίτερη δοµή των ευέλικτων αρθρωτών µονάδων διαφοροποιείται ανάλογα µε το µέσο και το σκοπ της χρήσης του. Στο πλαίσιο του εν λ γω διδακτικο σχεδίου η µάθηση γίνεται αντιληπτή ως θεσµικά οργανωµένη διαδικασία, η οποία

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ /

(ON THE JOB TRAINING) ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ «ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ / Επαγγελµατικό προφίλ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΟΦΩΝ (ΟΡΟΦΟΚΟΜΟΣ) Επίπεδο: 2 εξιότητες Θέµατα Συνδεδεµένες δεξιότητες C1 ΗΓΕΙΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ.

Πίνακες και ερµάρια. διανοµής. ƒ 2010. Plexo 3 στεγανοί πίνακες από 2 έως 72 στοιχεία (σ. 59) Practibox χωνευτοί πίνακες από 6 έως 36 τοιχεία (σ. χωνευτοί σ. 56 Nedbox χωνευτοί από 12 έως 56 στοιχεία σ. 58 από 1 έως 6 στοιχεία σ. 62 XL 3 160 από 48 έως 144 στοιχεία και ερµάρια διανοµής ισχύος XL 3 σ. 68 Ράγες, πλάτες στήριξης και µετώπες σ. 77 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π

ΑΙΤΗΣΗ π ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ π ΑΣΤΙΚΗΣ π ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ π ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1891 ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12840/05 B 86/20 Α.Φ.Μ.: 094003849 Δ.Ο.Υ.: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΩΦ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ

ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΥΠΟ ΟΧΗ C10 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ C11 ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΜΑΤΙΩΝ C9 ΑΦΙΞΕΙΣ C8 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΟΧΗ Επαγγελµατικό Προφίλ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ Επίπεδο: 3 Ικανότητες Θέµατα C1 ΣΧΕ ΙΑΖΕΙ M2 Συνδεδεµένες δεδιότητες M1 ιοίκηση ξενοδοχείου C1 Βασικές εφαρµογές ηλεκτρονικών υπολογιστών C2 ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα

Γεωγραφία Ε Δημοτικού. Μαθαίνω για την Ελλάδα Γεωγραφία Ε Δημοτικού Μαθαίνω για την Ελλάδα ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝOΣ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Κωστής Κουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

ƒ π ø π ø - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ... ƒ π ø π ø - Ô ÚÂÙÈÚ Â Â ÙËÓ ˆÚ ÈfiÙÂÚË ı appleãfiï Î È Ù Ó Î È ÛÙËÓ Î Ï ÙÂÚË appleâúèô. - È, ÁÈ Ùfi Ù Ó Î È ÙÔ ÎÚÈ fiùâúô! - Ó ıâ ÙÔ appleèô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÙfiÙÂ Ó ÓÔÈÎÈ ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÏÏÔ appleô Â Ó È Î È ÊıËÓfiÙÂÚÔ...

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993

ISBN 960-431-204-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 2 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔÓ Û ÁÁÚ Ê Â ÙÂÚË Î ÔÛË 1993 Copyright 1989, 1993,. ËÌËÙÚÔappleÔ ÏÔ - æˆìôappleô ÏÔ ISBN 960-431-204-9 Φωτοστοιχειοθεσία-Eκτ πωση: Bι λιοπωλείο: Π. ZHTH

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ

ÓfiÙËÙ 1. ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ÓfiÙËÙ ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ ª ı Óˆ: ÚÈıÌÔ Î È appleú ÍÂÈ º ÛÈÎÔ ÚÈıÌÔ È ÚÈıÌÔ 0,, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,... ÔÓÔÌ ÔÓÙ È Ê ÛÈÎÔ. ıâ Ê ÛÈÎfi ÚÈıÌfi, ÂÎÙfi applefi ÙÔ 0, appleúôî appleùâè applefi ÙÔÓ appleúôëáô

Διαβάστε περισσότερα

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36

Î È appleúô Ï Ì Ù ÓÙ ÍË 36 ƒπ ÃOª ƒo O π O ª πøª 9 º πo ƒøδo: Δ À ƒª Δ π ÀΔπ π π π 1.1 ÓÓÔÈ ÙÔ appleâúì ÛÔ 16 1.2 ÀappleÂÚÌ Û, ÎÔÈÓˆÓ Î È ÂÎapple  ÛË 18 1.3 ÂˆÚ Â Ì ıëûë Î È appleâúì Û 27 1.4 ÚfiÙ apple Ú ÛË appleôïôáèûùòó Î È

Διαβάστε περισσότερα

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.

www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet. www.infosociety.gr www.hellaskps.gr www.observatory.gr www.ependyseis.gr www.e-oikonomia.gr www.kep.gov.gr www.culture.gr www.edet.gr www.ebusinessforum.gr www.sch.gr www.ika.gr www.ekt.gr www.ktpae.gr

Διαβάστε περισσότερα

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø

º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø º πo 2: À ª π Ã πƒπ OπO π π ª ƒπø Η βασική απαίτηση για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας είναι ότι ο οργανισµός θα πρέπει να προσδιορίσει και να διαχειριστεί την οικογένεια των απαραίτητων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Yπεύθυνη και συνεπής

Yπεύθυνη και συνεπής Π ε λ ά τ η ς, Π ο ι ό τ η τ α, Έ ρ ε υ ν α, Α ν ά π τ υ ξ η Yπεύθυνη και συνεπής Καινοτομία Yψηλή προστιθέμενη αξία Aνάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού Ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô

ÂÚÈÂ fiìâó. ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô. μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô μã ÂÚ Ô Ô 2 3 ÂÚÈÂ fiìâó ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÂÊ Ï ÈÔ : Ì Ì È fi,ùè Ì ı applefi ÙËÓ ã Ù ÍË... ÂÊ Ï ÈÔ 2: È ÂÈÚ ÔÌ È ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 0.000... 5 ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓˆÚ ˆ ÙÔ ÚÈıÌÔ ˆ ÙÔ 20.000... 9 ÂÊ Ï ÈÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô

ÎÔÏÔ ıòóù ÙËÓ ÏË ÙÔ Û ÔÏÈÎÔ È Ï Ô Á appleëùô ÁÔÓÂ Ô È Ï Ô Ùfi ÂÈ ÛÎÔapplefi Ó Ê ÚÂÈ ÙÔ Ì ıëù ÙË µã ËÌÔÙÈÎÔ Û Âapple Ê ÌÂ È ÊÔÚ Â Ë ÎÂÈÌ ÓˆÓ Î È Ù Ùfi ÚÔÓ Ó ÙÔ ÔËı ÛÂÈ Ó Ó appleù ÍÔ Ó ÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ ÙÔ Ó apple Ú ÁÔ Ó Î È ÔÈ ÈÔÈ Ó ÏÔÁ ÎÂ

Διαβάστε περισσότερα

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή

kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 7 Eισαγωγή kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 8 8 kefalaio 1_2 26-07-06 18:22 Page 9 1. È Ù Î È appleò ÌÂÏÂÙÔ ÌÂ ÙËÓ πûùôú ÙÔ Ì ıëì Ùfi ı appleïëúôêôúëıô ÌÂ: τι είναι η Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα

6. Aπόκριες 7. Πάσχα TÈ Ù ÍË Â Ó È ÌÔ Ô appleôïèùèûìfi ; 1. O πολιτισµός του τόπου µας 2. Mια επίσκεψη στο µουσείο 3. Tι συµβαίνει στην περιοχή µας; 4. Kάθε τόπος τα έθιµά του και ο χρόνος τα δικά του... 5. Tο βιβλίο των παροιµιών

Διαβάστε περισσότερα

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙÂ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME

Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô C 145-01 BRAND NAME GR Aries Dual ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô BRAND NAME C 145-01 apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Aries Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π Ï ËÙ ARIES DUAL LINE ÛÙËÓ Î ÔÛË CTFS Ó ÎÂÈ ÛÙËÓ Î ÙËÁÔÚ ÙÚÈÒÓ ÛÙÂÚÈÒÓ ( ) Ë ÔappleÔ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας!

Γιατί Πλαίσιο; Οι διακρίσεις μας! ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γιατί Πλαίσιο; 1. Ασυναγώνιστη υποστήριξη. Service Η/Υ μέσα σε 4 ώρες σε 20 σημεία στην Ελλάδα. 12ωρη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Συναρμολόγηση Η/Υ στα μέτρα σας. ιαρκής αναβάθμιση Η/Υ 4ωρη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple ÓÂ ÛÙË μã Ù ÍË

ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË ÁÈ Ù apple È È appleô ı apple Ó ÛÙË μã Ù ÍË Δ Àƒ π ø ø º π π π ª Δ ƒàªª π μàƒπ π ø π π π ª Δ Δƒ À π ƒ Àà ƒ ªÀ π π ª ª Δπ ø, π Δ Ã π, ø ƒ ºπ, ƒ Δ ƒ Δπ Δ Δ, ƒπ π ª ª ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Με το πέρασμα του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη

º ø 36 π MEGASTORE K. ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΕΚΘΕΣΗ. 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη. 17ο χλμ Λεωφ. Σπατών, Παλλήνη MEGASTORE 17ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Έξοδος Νο 15 (Παλλήνη), αριστερά για 2.5 km. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh

Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh BÈÔÁÚ ÊÈÎ Â Ë Αυτοπροσωπογραφίες του Van Gogh µèôáú ÊÈÎ Â Ë ÙËÓ Ê ÁËÛË, ÂÎÙfi applefi ÙËÓ ËÛË, appleô ÌÂÏÂÙ Û Ì ÛÙËÓ appleúôëáô ÌÂ- ÓË ÂÓfiÙËÙ, Ó ÎÔ Ó Î È ÔÈ ÈËÁ ÛÂÈ Î È ÔÈ Ì ÚÙ Ú Â (appleúôêôúèî ÁÚ -

Διαβάστε περισσότερα

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ)

Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Η. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) Το 2005 ήταν χρονιά προκλήσεων και αυξηµένων απαιτήσεων για το ΕΤΙ. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα εµπλουτίστηκε µε νέα θεµατολογία, σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME

Pictor Dual C 146-01. Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME GR Pictor Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης BRAND NAME C 146-01 Επίτοιχοι λέβητες αερίου Pictor Dual π º π À π Ã π À ƒ π π ªπ Àæ π È Ï ËÙ PICTOR DUAL LINE ÛÙÈ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ :

ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : ΔÔ Ì Ó Ì ÙÔ Û Ì Ô ÏÔ : Í ÙË appleôùâïâûì ÙÈÎ È Â ÚÈÛË ÎÚ ÛÂˆÓ ÛÙÈ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Τι θα έκανες αν αύριο υπέβαλλε την παραίτησή του ο καλύτερος συνεργάτης σου; Αν το κτίριο των γραφείων όπου εργάζεσαι έπιανε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 TA ΝΕΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με βάση τους Κανονισµούς για τα διαρθρωτικά ταµεία, που ορίζουν κοινούς κανόνες διαχείρισης, οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD

ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ STANDARD Με προσυναρμολογημένο πολλαπλό προσαρμογέα Επανακλειόμενη, μεμονωμένη συσκευασία Δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων μηκών Χαμηλό κόστος αποθήκευσης και ελάχιστες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7011287 ƒ π π π È Ó appleôê ÁÂÙÂ ËÏÂÎÙÚÔappleÏËÍ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύµφωνα µε την Απόφαση 64 του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων

Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Οδηγός Ιδεών ιοίκησης Eπιχειρήσεων Tim Hindle The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ The Economist Ο ΗΓΌΣ Ι ΕΏΝ ΙOIKHΣHΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tim Hindle ÙÏÔ ÙÔ appleúˆùôù appleô Guide to Management Ideas

Διαβάστε περισσότερα

ø Ó ÒÛÂÙÂ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE

ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE ø Ó ÒÛÂÙ π Δƒ ÛÙÔ apple ÏÏ ÏÔ Û 24 πª ª Δ Δπ π Δ ø Δ ƒ ø π Δ Δ Δ Ãøƒ ƒ π ANNE BRUCE Àªμ À π ƒ Ã π Δƒø Δ ƒ Δπ À ªπ π Δ ƒ ø π Δ À ƒπ ƒ π π Δ ª ƒ ƒ ª πδàãπ Δ Δ πƒ π Ως διευθυντής, η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Kωδ. αρ. 0893 140 Βιομηχανικό καθαριστικό 500ml. Kωδ. αρ. 0890 25 Ενεργό καθαριστικό υαλοπινάκων 500ml Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ! Οι αναγνώστες των γερμανικών περιοδικών Auohaus & Auo Service Praxis επέλεξαν τη Würh ως την καλύτερη μάρκα στο χώρο προϊόντων περιποίησης. Αποκτήστε τώρα κι εσείς την ποιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô

ÓfiÙËÙ 1 ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ã ÂÚ Ô Ô ÓfiÙËÙ ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô ã appleâú Ô Ô Ì Ì È: ÀappleÂÓı ÌÈÛË ã T ÍË È Ó ÂappleÈÏ ÛÔ ÌÂ Ó appleúfi ÏËÌ, ÙÔ È Ô ÌÂ appleúôûâîùèî ÒÛÙÂ Ó Î Ù ÓÔ ÛÔ - ÌÂ ÙÈ appleïëúôêôú

Διαβάστε περισσότερα

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

C 213-02. made in Italy. Tahiti Dual. Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 213-02 made in Italy Tahiti Dual Επίτοιχοι λέβητες αερίου μόνο για θέρμανση ή και με στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης GR apple ÙÔÈ ÔÈ Ï ËÙ ÂÚ Ô Tahiti Dual π ªπ π º π À π Ã π À ƒ π Àæ π È Ï ËÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο

Πρώτες Ύλες Χρ νος Παραγωγής (min ανά 12-άδα) Μείγμα Πλαστικο Γραμμικ ς Προγραμματισμ ς 7 Μια βιοτεχνία παιγνιδιών διαθέτει σε πανελλήνια βάση δ ο διαφορετικά είδη νεροπίστολων, το Space Ray και το Super X-Ray. Τα δ ο παιγνίδια, αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξ

Διαβάστε περισσότερα

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã

ƒπ ƒ º À À Ã πª ƒ º ƒπ π Ã È ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. ƒπ ƒ º À À (βλ. σχέδιο στο εξώφυλλο)

Διαβάστε περισσότερα

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ

ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ Ï ÛÛÈÓfi Û ÔÏÂ Ô ŒÓ ı Ì Ì ÂÚˆÙ ÛÂÈ Î È apple ÓÙ ÛÂÈ ı Ï ÛÛÈÓfi ıfi ÛÙÔ Û ÔÏÂ Ô ÌÔ! Ù appleô Î Ù Ï applefiùâ apple Ú Û ÎÈ Ùfi ÙÔ Î ÏÔÎ ÚÈ. Ú - Û Ì ÎÈfiÏ ÛÙÔ Û ÔÏ Ô. ΔÔ Ì Ïfi ÌÔ fiìˆ Â Ó È ÛÙË ı Ï ÛÛ

Διαβάστε περισσότερα

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π

/ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / http://www.kosikidis.gr. ªπ ƒ SMALL πã πƒ π ªπ ƒ SMALL πã πƒ π BUSINESSES Essential apple Ú ÙËÙÂ Professional Âapple ÁÁÂÏÌ ÙÈÎ Telecommunications ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓ Â Alcatel OmniPCX Office Compact Edition Alcatel OmniPCX Office Compact Edition *

Διαβάστε περισσότερα

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ;

Ó Ë Ó ÚÔÓÈ ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; Ó Ë Ó ÚÔÓÈ Ù Ó appleúô fió appleò ı ÙË È ÊËÌ ÙÂ; ΤΙ ΩΡΑΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΚΡΥΒΕ ΤΟ 2011 ΠΟΛΛΑ ΚΙ ΟΜΟΡΦΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΧΡΟΝΙΑ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΟΠΩΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ª π ª À ÃO π À π æàão O π

ª π ª À ÃO π À π æàão O π 46 και κάτι τ σο απλ σο µια αλλαγή στη διάταξη των καθισµάτων). Μια σ ντοµη επισκ πηση του ρ λου σας ως εκπαιδευτικο -επιστήµονα θα περιλαµβάνει τα ακ λουθα τέσσερα βήµατα: 1. Εντοπισµ ς του προβλήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H

 ÙÂÚË Î ÔÛË 1998. Copyright 1993, 1998, øma A. KYBENTI H ii øma A. KYBENTI H ñ ÂÓÓ ıëîâ ÙÔ 947 ÛÙÔ N Ô ÂÙÚ ÙÛÈ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ. ñ TÔ 965 appleôêô ÙËÛ applefi ÙÔ ÂÍ Ù ÍÈÔ ÌÓ ÛÈÔ È ËÚÔÎ ÛÙÚÔ ÙÔ N. ÂÚÚÒÓ Î È ÂÁÁÚ ÊËΠÛÙÔ TÌ Ì M ıëì ÙÈÎÒÓ ÙÔ ÓÂappleÈÛÙËÌ Ô ÂÛÛ ÏÔÓ

Διαβάστε περισσότερα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα

την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα την ποιότητα με αποδείξεις θωρακισμένες πόρτες Αντιδιάρρηξη Θερμομόνωση Ηχομόνωση Ανεμοπερατότητα Υδατοστεγάνωση Εξοικονόμηση ενέργειας Ποιότητα Η METAL SYSTEM στη συνεχή προσπάθεια της να πρωτοστατεί

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ ,

ÚÔÎ Ù ÔÏ Î È ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙ ÛÙÔÈ Â applefi Î Ù ÛÎÂ ÓÔÏÔ , , , ,00 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , A ºA EIE KAPY AKH E..E. AP..E.MH 71686220000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÛÂ ÎfiÛÙÔ ÎÙ ÛË ) ÔÛ ÎÏÂÈÔÌ. ÔÛ appleúôëá. MË Î ÎÏÔÊÔÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο

11ο. Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής. 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερικό Τμήμα Κρήτης 11ο Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 7 9 Οκτωβρίου 2011 Ξενοδοχείο Candia Maris Hράκλειο ΟΡΓΑΝΩTIKH KAI EΠIΣTHMONIKH EΠITPOΠH Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση εταιρείας Υπηρεσίες Ιστορικό Ιδρύτρια Μέλος Συνεργασίες Συνέδρια - Ημερίδες Αρθρογραφία Ενδεικτικά άρθρα Άψον σημαίνει άναψε στην ποντιακή διάλεκτο. Γι αυτό και το λογότυπό μας είναι

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30

HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 HMHTPHΣ TZIOBAΣ O ΘEOTOKAΣ, H EΥΡΩΠΗ KAI H ΓENIA TOY 30 Συµπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιώργου Θεοτοκά στην Kωνσταντινούπολη το 1905 από Xιώτες γονείς και σχεδόν 40 χρόνια από το θάνατό

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË

È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË È ÛÙÂ ÚÔÛÂÎÙÈÎ Ù ÙÔ È ÏÈ Ú ÎÈ Ô ËÁÈÒÓ ˉÚ ÛË ÚÈÓ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÙÂ Î È ˉÚËÛÈÌÔ ÔÈ ÛÂÙÂ ÙË Û ÛÎÂ. ª ÓÔÓ ÙÛÈ ı ÂÙ ˉÂÙÂ Ù Î Ï ÙÂÚ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù Î È ÙË Ì ÁÈÛÙË ÛÊ ÏÂÈ Î Ù ÙË ˉÚ ÛË. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ

Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1. Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ. ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 1 Δ ÛÔ Ï ÈÙÛ ÓÔ - apple ÁÚËÁÔÚ Ô ÏÒÛÛ ËÌÔÙÈÎÔ ª ı Óˆ Ó È ˆ Î È Ó ÁÚ Êˆ  ÎÔÏ Î È ÁÚ ÁÔÚ ø Mathimata 01-22 04-08-06 14:50 Page 9 ÚÔapple Ú ÛΠÛÙÈÎ ª ı Ì Ù Mathimata

Διαβάστε περισσότερα

αρατηρώντας στο µικροσκ πιο ζωντανά κ τταρα αντιλαµβαν µαστε

αρατηρώντας στο µικροσκ πιο ζωντανά κ τταρα αντιλαµβαν µαστε KEºA AIO 4 Ô ÂÚ K ÙÙ ÚÔÛÎÂÏÂÙÔ KYTTAPO KE ETO Π αρατηρώντας στο µικροσκ πιο ζωντανά κ τταρα αντιλαµβαν µαστε να γίνεται µια συνεχής κίνηση µέσα σ αυτά.eπίσης και η κυτταροπλασµατική µεµβράνη βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3

Ú ÛË 2 ºÂ ÚÔ ÚÈÔ 2009 - ΔÂ Ô 60. Î ÔÛË È Ó ÌÂÙ È ˆÚÂ Ó Ì Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ «ª ƒπ» 3 editorial Ú ÛË 2 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ Ë ÎÚ ÛË apple ÂÈ ÛËÌ ÓÙÈÎfiÙ ÙÔ Úfi- ÏÔ. È fiù Ó Ï Ì ÎÚ ÛË ÂÓ Ó ÊÂÚfiÌ ÛÙ ÛÙË ÁÓˆÛÙ, ÏÏ ÛÙËÓ ÏÏË, Û ÂΠÓË appleô ÛÎÔapple - ̈ apple Ú ÌÂÏÔ ÌÂ. Ì ÛÙ fiïôè ÛÔÎ ÚÈÛÌ ÓÔÈ

Διαβάστε περισσότερα

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË

ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË EL ÛÊ ÏÂÈ Î È appleôûù ÚÈÍË CECHK04 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. 7012200 ƒ π π π È Ó appleôê

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ

ÌÂ ÌÂ Ù Ê ÛÈÎ Ê ÈÓfiÌÂÓ Εισαγωγικό Μάθημα 1 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ Ύλη και ενέργεια Σ αυτό και στο επόμενο μάθημα, θα κάνουμε μια γενική αναφορά στα αντικείμενα μελέτης δύο βασικών φυσικών επιστημών, της φυσικής και της χημείας.

Διαβάστε περισσότερα

e-magazine FRANCHISEE FOCUS

e-magazine FRANCHISEE FOCUS e-magazine FRANCHISEE FOCUS Ïé ðñùôáãùíéóôýò ðáñïõóßáæïõí / Óõíåíôåýîåéò óõíåñãáôþí äéêôýùí franchise Ôåý ïò 39, Ôåý ïò 40, Ôåý ïò 41 FRANCHISEE FOCUS ΔÀ π Àºπ Δ ª π FRANCHISEES π π Δπ Àƒ Δ ƒ π Δπ Δ ƒ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό

Υπηρεσίες. 10 Κανόνες. δελτίο τύπου. αποδελτίωσης. ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες. για ένα αποτελεσµατικό ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 1 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Υπηρεσίες αποδελτίωσης Τι είναι το Internet Clipping Internet Monitoring ιεθνής αποδελτίωση από 90 χώρες 10 Κανόνες για ένα αποτελεσµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈÂ

ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ ÔÏÈÙÈÎ Î È Ú ÎÙÈÎ Ù appleôï ÌËÛË ÙÔ ÔÈÓˆÓÈÎÔ appleôîïâèûìô Û ÈÎÔÁ ÓÂÈ Ì ªÈÎÚ È È ÛÙËÓ ÚÒappleË ª ı ÓÔÓÙ applefi ÙÈ ÈÎÔÁ ÓÂÈ - Csalãadoktãol Tanulunk - Learning from Families

Διαβάστε περισσότερα

âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È.

âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È. âág Ôé ÓÜÓ appleúáùôó àïïa Î d àâd ÙÔÈÔÜÙÔ ÔxÔ ÙáÓ âìáó ÌË ÂÓd ôïï ˆ appleâ ıâûı È õ Ù á ÏfiÁˆ ôó ÌÔÈ ÏÔÁÈ ÔÌ Ó ˆ ÏÙÈÛÙÔ Ê ÓËÙ È. Ï ÙˆÓ ÚfiÏÔÁÔ TÈ Â Ó È Ë ŒÎıÂÛË I ÂÒÓ Â Ó È Ï ÁÔ ˆ appleôï ÁÓˆÛÙfi Û fiûô

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΒΑΘΑ ΨΑΡΑΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ µ Àª È Ó Í applefiï ÙÔ Á Ú ˆ, ÌË ÌÂ Ï appleâè Î È ÁÂÏ Ì È Ï ÁÔ Ï ÓÈ ÚË, Û Ó Ú Î È Û Ó ÚÎ ÚË... I ÓÔ ÚÈÔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Γλώσσα Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου Θέματα της ενότητας Α Είδη δευτερευουσών προτάσεων Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις Οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι προτάσεις δηλαδή που εξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ενότητα 3: 28η Οκτωβρίου Η πορεία προς το μέτωπο... 85 Η Ιταλία μάς κήρυξε τον πόλεμο!... 89 Η πείνα... 96 Κατοχή... Αγαπητοί γονείς Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους μαθητές της Ε Δημοτικού στο μάθημα της Γλώσσας. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου του σχολικού βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

À ø ƒø ø ƒπ ª π ø πø π π ø ƒπ ªø

À ø ƒø ø ƒπ ª π ø πø π π ø ƒπ ªø º π 6 À ø ƒø ø ƒπ ª π ø πø π π ø ƒπ ªø Οαριθµ ς είναι έννοια πολ πλοκη και πολ πλευρη. Η βαθιά καταν ηση του αριθµο, µια σχεσιακή καταν ηση, έχει να κάνει µε πολλές διαφορετικές ιδέες, σχέσεις και δεξι

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ)

Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) Ε. Εκπαιδευτική δραστηριότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΤΙ) ÔÛÔÙÈÎfi Î È appleôèôùèîfi ÏÂÁ Ô Το ΕΤΙ, ανταποκρινόµενο στις αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες εκπαιδευτικές ανάγκες των τραπεζών και µε

Διαβάστε περισσότερα

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard

Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Συστη ματα επιισκέψιμων οροφών & Betoboard Ô ˆ ÈÎfi Â Ô ÂÚÈÁÚ Ê Â Ô ª ÎÔ Ï ÙÔ ÈÌ Á µ ÚÔ (kg) 5.1 Ï Î ÔÚÔÊ Πλάκες ορυκτών ινών AMF* ( κατηγορία ακαυστότητας Α2 - s1,d0 ) Σύστημα C - Εμφανές σύστημα Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ.

ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα καινοτομία ενέργεια εξωστρέφεια EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 Kωδ. Page 1 EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6 106 71 ΑΘΗΝΑ Kωδ.: 8467 2124/09 18:03 2124/09 16-12-11 Kωδ.: 8467 ανάπτυξη EΤΟΣ 5ο TEYXΟΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 26o EXOFYLLO ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï , ,37 ÓÔÏÔ , ,37 A ITE A.E. ÂÓÔ Ô ÂÈ Î Î È TÔ ÚÈÛÙÈÎ EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ A.E. AP. M.A.E. 14557/80/B/86/376 - AP..E.MH 124316620000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015) (XÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 3ο: Η Ανοικτή Εκπαίδευση

Κεφ. 3ο: Η Ανοικτή Εκπαίδευση Κεφ. 3ο: Η Ανοικτή Εκπαίδευση - 131 - ÂÊ Ï ÈÔ 3: ÓÔÈÎÙ Îapple  ÛË ίδαµε αρχικά (στο πρώτο κεφάλαιο) τις πολύ βασικές αρχές της ΑεξΑΕ και Εστη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, τις βασικές θεωρητικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ. 25-27 Μαΐου. πλαζ. Αρετσούς. εργαστήρια. εκπαιδευτικά προγράµµατα. παραστάσεις. παιχνίδια. µουσική. κουκλοθέατρο ΑΦΙΕΡΩΜΑ πρόγραµµα 25-27 Μαΐου 6-10 µ.µ. πλαζ Αρετσούς εργαστήρια εκπαιδευτικά προγράµµατα παραστάσεις παιχνίδια µουσική κουκλοθέατρο Παραθινούπολη 2012 Ú ıèóô appleôïë Ë Ì ÁÈÎ applefiïë ÙÔ apple Ú Ì ıèô,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Δƒ πo ª ıëì ÙÈÎÒÓ ÚÔ ÏËÌ ÙˆÓ

Δ Δƒ πo ª ıëì ÙÈÎÒÓ ÚÔ ÏËÌ ÙˆÓ ªOΔπ OÀ Δ Δƒ πo ª ıëì ÙÈÎÒÓ ÚÔ ÏËÌ ÙˆÓ Alain CHARLES Francoise BLANCHIS ÈÎÔÓÔÁÚ ÊËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ Benoit PERROUD applefi ÔÛË ÛÙ ÂÏÏËÓÈÎ μ ÛÈÏÈÎ π 1 1 Ù ÓÔÒ Ó appleúfi ÏËÌ Ένα πρόβλημα αποτελείται από Ô Ì

Διαβάστε περισσότερα

Good Practices in e-marketing

Good Practices in e-marketing Good Practices in e-marketing Περιεχόμενα Πρόλογος 3-4 Ενότητα Αλλαγές στην αγορά 5-24 Αγορά αυτοκινήτων 5-14 Canadapost 15-24 Ενότητα Επιχειρηματικά μοντέλα 25-106 e-shop - Marinall 25-36 e-shop - e-gardenshop

Διαβάστε περισσότερα

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM

1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM 1Ô: PO XO IKH K AI Y H KAI ºY IK I THM διαδικασιών στις Φυσικές Επιστήμες επιβάλλει χι την προσκ λληση σε ιδέες δήθεν γενικο κ ρους, αλλά τη συνεχή αμφισβήτηση κάθε βεβαι τητας. Υπ αυτήν την έννοια, η

Διαβάστε περισσότερα

ÔÌË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈÎÔ Û ÛÙËÌ ÙÔÛ

ÔÌË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈÎÔ Û ÛÙËÌ ÙÔÛ Î Â Ê Ï È Ô 22 2 ÔÌË Î È ÏÂÈÙÔ ÚÁÈ ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈÎÔ Û ÛÙËÌ ÙÔÛ appleâúèâ fiìâó appleâúèâ fiìâó Kˆ ÈÎÔappleÔ ËÛË - appleôı ÎÂ ÛË - Ó appleï ÛË 38 ˆ ÈÎÔappleÔ ËÛË 39 appleôı ÎÂ ÛË 40 Ó appleï ÛË ( Ó Û ÚÛË) 40

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

[ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SECURITY DOORS [ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ] [ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ] 2 ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ COMPANY PROFILE ÂÙ ÈÚ ƒƒ O È Ú ıëîâ ÙÔ 1994. OÈ ÂÁÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ú ÛÎÔÓÙ È ÛÙË ÈÔÌË ÓÈÎ appleâúèô ÙË Ó Ô ÂÛÛ ÏÔÓ ÎË (µπ..), ÛÂ

Διαβάστε περισσότερα

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ º π 3 TA EΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ μ ÛÈÎ ÂÚˆÙ ÛÂÈ ıâˆú 3.1 ΔÈ Â Ó È ÔÈ appleôèî Â ÙˆÓ ÌÔÓÔÎ ÙÙ ÚˆÓ ÔÚÁ ÓÈÛÌÒÓ; Μια appleôèî αποτελείται από πολλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί

ΜΕΡΟΣ Α 2 Ô. º π. Πραγματικοί αριθμοί ΜΕΡΟΣ Α º π Ô Πραγματικοί αριθμοί ΕΙΣΑΩΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ª ÚÈ ÙÒÚ Ô ÌÂ Û Ó ÓÙ ÛÂÈ Ê ÛÈÎÔ, Î Ú ÈÔ Î È ÚËÙÔ ÚÈıÌÔ. ÙÔ ÙÂÏÂ Ù Ô Â ÌÂ ÂÍÂÙ ÛÂÈ ÙË ÂÎ ÈÎ ÙÔ apple Ú ÛÙ ÛË, Ë ÔappleÔ Ù Ó ÁÓˆÛÙ ÛÂ appleï appleâúèô

Διαβάστε περισσότερα

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ

ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ. ËÌÈÔ ÚÁ, Ï Ë appleúˆùô Ô ÏÈÒÓ, ÓÂÛË ÎÈÓ ÛˆÓ, ÏÈÁfiÙÂÚ appleô Û Â ÁÈ Ûı ÓÂÈÂ, ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ËÌÈÔ ÚÁÈÎfiÙËÙ ÂÚÁ ÔÌ ÓˆÓ, Î Ï ÙÂÚ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 3 A Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 1 TO BHMA º π ƒ ø ª ÈÎËÙ ÙË ÎÚ ÛË ÌÂ Û ÌÌ Ô ÙÔ ÂÚÁ oì ÓÔ Â appleâ ÛÌ ÙˆÓ Î ÈÚÒÓ apple Ú Ô Ó ÂÙ ÈÚ  appleô ÂÓ ÛÙ Ì ÙÔ Ó Ó ÂappleÂÓ Ô Ó ÛÙË ËÌÈÔ ÚÁ ÂÓfi ÂÍ ÈÚÂÙÈÎÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔAΠEΔΙΟΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔAΠEΔΙΟΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ GT 120 ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔAΠEΔΙΟΙ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 47 kw GT 120 : appleo 16 ˆ 47 kw, για θέρμανση και σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ) 10ο Περιφερικό Τμήμα Κρήτης Παγκρήτιο Περιφερικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής 23 24 Οκτωβρίου 2010 12 Aquila Rithymna Beach ***** Ρέθυμνο Θα δοθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ-

OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ª πøª Δ À Δ OÈ ÂÎ fiûâè MINøA È Ú ıëî Ó ÙÔ 1952. E Ò Î È ÌÈÛfi ÈÒÓ appleúˆùôûù ÙÔ Ó ÛÙÔ ÒÚÔ ÙÔ ÂÏ- ÏËÓÈÎÔ apple È ÈÎÔ È Ï Ô ÌÂ ÂÎ ÔÙÈÎ ÛÂÈÚ appleô ÌÂÈÓ Ó ÛÙË Ï ÛÙ ÌÂ Ù appleï ÔÓ appleôèôùèî Ï- Ï Î È Â

Διαβάστε περισσότερα

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ

applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ applefi ÙË ÏÈÎÔÓ µ ÏÏÂ ÛÙÔÓ ÕÏÈÌÔ ÙË ÙÙÈÎ ÔÈ ÂÚÂ ÓËÙ ÙË Regulon ÛÙËÓ appleúòùë ÁÚ ÌÌ Ì Ë Î Ù ÙÔ Î ÚÎ ÓÔ ÃÙ appleòóù ÙÔÓ Î ÚÎ ÓÔ ÌÂ «ÔÚÊ Ó» Ê ÚÌ Î ÙˆÓ N ÛÔ ÏÂ È fiappleô ÏÔ, ÓÈ ªappleÔ Ï Î * ÓÂ Â Ó È Ô

Διαβάστε περισσότερα

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï ÙÂ

Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Building Online Communities Ο ÈÎËÁfiÚÔ Û ÓÔÈÎÙ online ÂπÈÎÔÈÓˆÓ Ì ÙÔ πôï Ù Page 2 Page 3 Για ποιά social media μιλάμε; Page 4 Για ποιά social media μιλάμε; Page 5 Επικοινωνώ = χτίζω σχέσεις Page 6 Community

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ -

ΨΥΞΗ. E À ƒ À À. ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2010 ΨΥΞΗ ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - No Frost ñ æ ÁÂÈÔÎ Ù ÎÙÂ - Στατική Ψύξη ñ appleôúù æ ÁÂ - No Frost ñ appleôúù æ ÁÂ - Στατική Ψύξη ñ ªÔÓfiappleÔÚÙ æ ÁÂ ñ Συντηρητής Κρασιών ñ ıâùôè Î Ù ÎÙÂ ñ ÚÈ

Διαβάστε περισσότερα

International Mathematics Communication and IMAGINARY

International Mathematics Communication and IMAGINARY International Mathematics Communication and IMAGINARY Dr. Andreas Daniel Matt Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach AIMS-IMAGINARY workshop, Cape Town, 5.11.-7.11.2014 Why do we communicate mathematics?

Διαβάστε περισσότερα

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές

Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού σε Προστατευόµενες Περιοχές E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ À OÀƒ πo ƒπµ O O ÃøƒO π KAI ªO πø ƒ ø 2 E. ΣΒΟΡΩΝΟΥ Mέθοδοι ιαχείρισης του Oικοτουρισµού και του Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση

Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο. 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Εισαγωγή 1.1. Ανδρικές ταυτ τητες στην εφηβεία: Μια φεµινιστική προσέγγιση Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ &. ΣΑΚΚΑ 1.2. Σχεδιάζοντας µια ευρωπαϊκή έρευνα για τα αγ ρια στην εφηβεία. ΣΑΚΚΑ & Β. ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αβδελά Έ., πûùôú Î È Û ÔÏÂ Ô, εκδ. Νήσος, Αθήνα 1998. Άλκηστις, ªÔ ÛÂ Î È ÔÏÂ, ÂÈÓfiÛ ÚÔÈ ÎÈ ÁÁÂ, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 1995. Ambrose T. -

Διαβάστε περισσότερα

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32

A Ï apple ÁÈ ÛÙÔÈ Â ÔÈapple Ï 0,04 0,04 ÓÔÏÔ 0,04 0,04 ÓÔÏÔ ÌË Î ÎÏÔÊÔÚÔ ÓÙˆÓ , ,32 "A. KONTOYZO OY-A. MAPA I H " AÓÒÓ ÌË-EÌappleÔÚÈÎ Î È BÈÔÙÂ ÓÈÎ EÙ ÈÚÂ AP. M.A.E. 34608/62/B/95/274 - AP..E.MH 71995320000 I O O I MO 31Ë EKEMBPIOY 2015 - ETAIPIKH XPH H (1 IANOYAPIOY - 31 EKEMBPIOY 2015)

Διαβάστε περισσότερα

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK

IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK IT NL PT SW ES DE FR RU EN GR DK 3 3 5 6 7 8 8 9 Καλάθι του καταψύκτη Fresh 0 Zone (Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα) 10 10 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 ÚÔÙ ÛÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ ÚÁÂÈ 22 23 23 24 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÌË ÙË apple ÙË. πώς βγήκαμε από τη «στενωπό» ΝΑΝΟΝΕWS 10 ΒΙΒΛΙΑ 11 ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 12

Ó ÌË ÙË apple ÙË. πώς βγήκαμε από τη «στενωπό» ΝΑΝΟΝΕWS 10 ΒΙΒΛΙΑ 11 ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ 12 Επιμέλεια: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΑΡΗ Το θλιμμένο πρόσωπο μέσα στη μάσκα εξαφανίζεται αν καλύψετε με το χέρι σας τη... μάσκα. Και αίφνης, εμφανίζεται ένα ερωτευμένο ζευγάρι σε τρυφερή στιγμή Ó ÌË ÙË apple ÙË Oχι,

Διαβάστε περισσότερα

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë

πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë πûùôú Â applefi ÙË ÂÌÔÓÔ appleôïë «Ìapple ÚÌapple - ÈÁ È ÚË Â Ó È ÙÔ appleèô ÛÙÂ Ô È Ï Ô appleô ˆ È ÛÂÈ. ŸÏË ÌÔ Ë ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ ÎÏ ÈÁÂ applefi Ù Á ÏÈ, fiù Ó ÙÔ È Û ÌÂ! Ó Ï - ÙÚÂ ÂÙÂ ÙÈ ÈÛÙÔÚ Â ÌÂ appleâïòúè

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Μάρτιος 2009 Ελληνική Κεραμική Εταιρία ΕΔ. Τεύχος 3 - Μάρτιος 09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Κ.Ε Επιστημονικός Σύλλογος www.eke.gr Διοικητικό Συμβούλιο Κώστας Στουρνάρας (πρόεδρος) Βασίλης Δημητρόπουλος (αντιπρόεδρος)

Διαβάστε περισσότερα

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication

www.imaginary.org Open and Collaborative Mathematics Communication Open and Collaborative Mathematics Communication Web-based Platform Material for Exhibitions Interactive Programs Galleries of Pictures Scientific Texts Material for Schools Free Up and Download International

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική

Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Κλασική Πολιτική Οικονοµία, Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία και Οικονοµικά 2.1. ÔÏÈÙÈÎ ÈÎÔÓÔÌ : appleúòùë ÂÎ Ô Ì ÙÔÙÂÏÔ ÂappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÛÂˆÓ Εως τώρα απαντήθηκε το πρώτο ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ

EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ E π A π π ª π EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÎ TfiÌÔ A' HÏ appleèù ÎË EÈÛ ÁˆÁ ÛÙËÓ EappleÈÛÙ ÌË ÙˆÓ YappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH

Διαβάστε περισσότερα