Εφαρμογή και αξιολόγηση υποδείγματος πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή και αξιολόγηση υποδείγματος πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές"

Transcript

1 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(4): Εφαρμογή και αξιολόγηση υποδείγματος πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 2015, 32(4): Σ. Καρακόλιας, Ν. Πολύζος Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπούσε στην εφαρμογή και την αξιολόγηση υποδείγματος πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας σε ιδιωτικές γενικές κλινικές της Ελλάδας. Από τη μια πλευρά, εξετάστηκε κατά πόσο μεταβλήθηκε η χρηματοοικονομική υγεία των εν λόγω μονάδων στην τελευταία 8ετία ( ) και από την άλλη, αξιολογήθηκε η προβλεπτική ικανότητα του χρησιμοποιούμενου υποδείγματος. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Εφαρμόστηκε το δεύτερο αναθεωρημένο υπόδειγμα Z-score του Altman, ένα γραμμικό υπόδειγμα με τέσσερις βασικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες να διαδραματίζουν το ρόλο των ανεξάρτητων μεταβλητών και την εξαρτημένη μεταβλητή Ζ να λαμβάνει τιμές ταξινομημένες σε τρεις ζώνες, ενδεικτικές της χρηματοοικονομικής κατάστασης. Τα απαραίτητα δεδομένα αντλήθηκαν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου Το δείγμα αποτελείτο από 42 ιδιωτικές γενικές κλινικές, ανάμεσα στις οποίες καταγράφηκαν 35 υγιείς και 7 δυσπραγούσες έως και πτωχεύσασες κλινικές. Η ανάλυση επικεντρώθηκε σε στοιχεία περιγραφικής στατιστικής, ελέγχους υποθέσεων και ανάλυση διαχωρισμού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση των εξετασθεισών μονάδων έχει επιδεινωθεί σημαντικά κατά την τελευταία 8ετία και μάλιστα η επιδείνωση ήταν εντονότερη για τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Ακριβώς γι αυτόν το λόγο παρατηρήθηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στον αριθμητικό και το σταθμικό μέσο όρο των Z-scores. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων που πτώχευσαν (6/7) προήλθε από μικρού και πολύ μικρού μεγέθους μονάδες, προτείνοντας ότι υπολείπονταν σε εργαλεία αναδιάρθρωσης συγκριτικά με τους μεγάλους παίκτες του κλάδου. Επίσης, διαφάνηκε ότι οι επιχειρήσεις με καλή χρηματοοικονομική υγεία, αν και λίγες (περίπου το 20%), βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου και από το 2013 έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές απ αυτές που βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. Αναφορικά με την ικανότητα πρόβλεψης του υποδείγματος, υπήρξε αποτυχία στο διαχωρισμό των χρεοκοπημένων από τις εν ενεργεία κλινικές, αλλά οι περισσότερες πτωχεύσεις εντοπίστηκαν ως ακραίες τιμές 1 2 έτη πριν από το συμβάν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οφείλει πλέον να αρχίσει μια ευρεία συζήτηση για την αναδιάρθρωση των μονάδων υγείας που εισέρχονται σε κατάσταση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Το φαινόμενο είναι υπαρκτό, καθώς επίσης και το σχετικό εργαλείο πρόβλεψης, και σε συνδυασμό με μια προσαρμογή του στα ελληνικά δεδομένα και προσθήκη μιας επί πλέον ποιοτικής διάστασης μπορούν να εξαχθούν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. Application and assessment of a financial distress projection model in private general clinics Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Γενικές κλινικές Ζ-score Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας Χρηματοοικονομική δυσπραγία Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η χρηματοοικονομική δυσπραγία (financial distress) περιγράφει μια κατάσταση, στην οποία η οφειλέτρια επιχείρηση αδυνατεί να εξοφλήσει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές της 1 και ως εκ τούτου πηγάζει από την εκτεταμένη και παρατεταμένη έλλειψη ρευστότητας. Υπό τη στενή έννοια, πιστωτής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε παρέχει στην επιχείρηση εξωτερική χρηματοδότηση (τράπεζες, ομολογιούχοι), ενώ υπό την ευρεία έννοια, αποτελεί πιστωτή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος διατηρεί οικονομικές συναλλαγές με την

2 476 Σ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ και Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ επιχείρηση (προμηθευτές, εργαζόμενοι, κράτος). 2 Συνεπώς, χρηματοοικονομική δυσπραγία υφίσταται όχι μόνο όταν υπάρχει αδυναμία εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανεισμού, αλλά κι όταν υπάρχει αδυναμία καταβολής μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και του αντίτιμου των αποκτηθέντων αγαθών και υπηρεσιών. Σημειώνεται δε ότι δεν νοείται χρηματοοικονομική δυσπραγία σε μια επιχείρηση με μηδενική μόχλευση (υποχρεώσεις προς τρίτους εκτός από τους εταίρους), καθώς οι υποχρεώσεις προς τους εταίρους μπορούν, έστω και θεωρητικά, να εξοφληθούν σε κάθε χρονική στιγμή. 3 Στο οριακό σημείο στο οποίο οι υποχρεώσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες, η δυσπραγία συμπίπτει με την αθέτηση (default), όπου ο πιστωτής μπορεί να διεκδικήσει νομικά την αρχική οφειλή και επί πλέον τυχόν τόκους υπερημερίας. 4 Άρα, η αθέτηση αποτελεί ένα προχωρημένο στάδιο χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, όπου η περίοδος της πίστωσης έχει λήξει. Όταν η προαναφερθείσα κατάσταση είναι παρατεταμένη, οδηγεί αναπόφευκτα στην εταιρική αποτυχία (corporate failure), στην οποία η πραγματοποιηθείσα απόδοση επί των επενδυμένων κεφαλαίων (return on investment, ROI), περιλαμβανομένης της πρόβλεψης για τον κίνδυνο, είναι σημαντική και συνεχώς χαμηλότερη από τις επικρατούσες αποδόσεις για παρόμοιες επενδύσεις. Μεσοπρόθεσμα, μια «αποτυχημένη» επιχείρηση που έχει διανύσει συνεχόμενη περίοδο αφερεγγυότητας και αθέτησης υποχρεώσεων κηρύσσει πτώχευση (bankruptcy) και ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης. 5 Στην ευρύτερη οικονομική επιστήμη, η πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας είναι εξέχουσας σημασίας, προκειμένου να αναληφθούν έγκαιρα οι αναγκαίες δράσεις αναδιάρθρωσης πριν από τη μη αναστρέψιμη κατάσταση της πτώχευσης. Η διεθνής βιβλιογραφία προτείνει πληθώρα οικονομετρικών υποδειγμάτων πρόβλεψης, με σημείο εκκίνησης τη μονο-μεταβλητή ανάλυση. 6 Ο εν λόγω τύπος ανάλυσης εγκαταλείφθηκε γρήγορα λόγω αυξημένης υποκειμενικότητας και τον διαδέχθηκε η πολυ-μεταβλητή ανάλυση διαχωρισμού, με κύριους εκπροσώπους τα τρία υποδείγματα Z-score 7 9 και το υπόδειγμα ZETA. 10 Σκοπός των υποδειγμάτων αυτών είναι ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων σε «υγιείς» και «προβληματικές» βάσει παραγόντων (αριθμοδεικτών), οι οποίοι παρουσιάζουν τη βέλτιστη προβλεπτική ικανότητα. Μεταγενέστερα, αναπτύχθηκαν εναλλακτικά υποδείγματα με στόχευση τον υπολογισμό της πιθανότητας πτώχευσης μιας επιχείρησης. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι το γραμμικό υπόδειγμα πιθανοτήτων (LPM) 11 και το υπόδειγμα Lambda. 12 Η μετεξέλιξη αυτών αναφέρεται σε μοντέλα πολυ-μεταβλητής ανάλυσης με συνθήκες, τα οποία ποσοτικοποιούν την αθροιστική πιθανότητα η επιχείρηση να ανήκει σε κάποια από τις δύο ομάδες (υγιείς προβληματικές), με έμφαση στο υπόδειγμα O-score. 13 Στον τομέα της υγείας, δεν υπάρχουν εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Οι υφιστάμενες αναφέρονται στο σύνολό τους σε μονάδες υγείας των ΗΠΑ, με πιθανότερη εξήγηση ότι στο εν λόγω φιλελεύθερο σύστημα υγείας οι μονάδες υγείας αντιμετωπίζονται ως τυπικές επιχειρηματικές οντότητες. Ορμώμενοι, λοιπόν, από την έλλειψη αντίστοιχων μελετών στην Ελλάδα (και γενικότερα στην Ευρώπη) επιχειρήθηκε η διερεύνηση του επιπέδου «χρηματοοικονομικής υγείας» των ιδιωτικών γενικών κλινικών που λειτουργούσαν στην Ελλάδα την περίοδο Ως καλή «χρηματοοικονομική υγεία» λαμβάνεται υπ όψη η κατάσταση στην οποία η επιχείρηση δεν κινδυνεύει από χρηματοοικονομική δυσπραγία, και αντίστροφα. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή και την αξιολόγηση σχετικού υποδείγματος πρόβλεψης. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας προσεγγίζει αυτή του Langabeer 18 και υιοθετεί τη δεύτερη αναθεώρηση του υποδείγματος Z-score, 9 που περιγράφεται από την ακόλουθη συνάρτηση: Z it=6,56x 1it+3,26X 2it+6,72X 3it+1,05X 4it Όπου, Z it: Z-score της κλινικής i για το έτος t. X 1t: Καθαρό κεφάλαιο κίνησης/σύνολο ενεργητικού της κλινικής i για το έτος t. X 2t: Αποτελέσματα εις νέο/σύνολο ενεργητικού της κλινικής i για το έτος t. X 3t: Κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού της κλινικής i για το έτος t. X 4t: Λογιστική αξία ιδίων κεφαλαίων/ σύνολο υποχρεώσεων της κλινικής i για το έτος t. Οι πιθανές τιμές και οι αντίστοιχες ερμηνείες των Z-scores είναι οι κάτωθι: Ζ<1,10: Επικίνδυνη ζώνη (δυσπραγίας και επικείμενης πτώχευσης σε ένα έτος, με πιθανότητα περίπου 90%) 1,10 Ζ 2,60: «Γκρίζα ζώνη» (grey zone) ή «ζώνη άγνοιας» (zone of ignorance) Ζ>2,60: Ζώνη καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης. Λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι ότι αφ ενός οι ιδιωτικές κλινικές δραστηριοποιούνται ως εταιρείες παροχής υπηρεσιών και αφ ετέρου υψηλό ποσοστό του εγχώριου κλάδου αποτελεί μικρού μεγέθους μονάδες μη εισηγμένες. Συνεπώς, απορρίπτονται τα προγενέστερα υποδείγματα Z-score. Επίσης, η φύση και το περιεχόμενο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που δημοσιεύονται από τις εταιρείες με τη σχετική υποχρέωση στην Ελλάδα, περιορίζουν το χρήστη αυτών σε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ανεπαρκή για την εφαρμογή πιο προηγμένων υποδειγμάτων πρόβλεψης (π.χ. Lambda ή O-score).

3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 477 Το περιγραφέν υπόδειγμα εφαρμόστηκε σε 42 ιδιωτικές γενικές κλινικές που έχουν λειτουργήσει με καταστατική έδρα στην Ελλάδα κατά την περίοδο (1 i 42, 2006 t 2013). Από αυτές, 3 κλινικές είχαν παύσει οριστικά τη λειτουργία τους έως και την (από μία το 2009, το 2011 και το 2012), 1 κατέθεσε εντός του 2012 αίτηση υπαγωγής στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα (Ν. 3588/2007), ωστόσο εξακολούθησε να λειτουργεί, και 3 άρχισαν τη διαδικασία παύσης της λειτουργίας τους εντός του Συνεπώς, το δείγμα θεωρήθηκε ότι απαρτίζεται από 35 χρηματοοικονομικά υγιείς μονάδες και 7 μονάδες σε κατάσταση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Στην έρευνα συμμετείχαν αποκλειστικά ανώνυμες εταιρείες, καθώς υπήρξε αδυναμία εύρεσης οικονομικών στοιχείων για επιχειρήσεις άλλων νομικών μορφών. Οι επιλεγείσες εταιρείες αφ ενός λειτούργησαν σε αμιγώς ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς και αφ ετέρου δεν εξαγοράστηκαν ή απορροφήθηκαν από άλλη μονάδα ή όμιλο υγείας κατά την εξεταζόμενη 8ετία. Επί πλέον, η σύγκριση με την πλέον πρόσφατη μελέτη της ICAP 20 έδειξε ότι το δείγμα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 94% της εγχώριας αγοράς ιδιωτικών γενικών κλινικών, με κριτήριο το σωρευτικό κύκλο εργασιών του Τα δεδομένα της έρευνας ήταν δευτερογενή και προήλθαν από τις δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) της περιόδου Πριν από την εφαρμογή του υπολογισμού των αριθμοδεικτών, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές ομογενοποίησης στις καταστάσεις που είχαν συνταχθεί με βάση το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο και σε αυτές που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε μέσω του λογισμικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences/Predictive Analytics Software (IBM SPSS/PASW), έκδοση 20, και επικεντρώνεται σε περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για το σύνολο του δείγματος και επί μέρους κατηγοριοποιήσεις αυτού, ελέγχους υποθέσεων και ανάλυση διαχωρισμού (discriminant analysis). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τα Z-scores και τους αριθμοδείκτες παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Κατά μέσον όρο, οι γενικές κλινικές του δείγματος βρίσκονταν σε χειρότερη χρηματοοικονομική θέση κατά το 2013 σε σύγκριση με το 2006, με το μέσο Z-score να έχει υποχωρήσει κατά 0,12 μονάδες (ή 600%). Η αντίστοιχη υποχώρηση ήταν ακόμη εντονότερη για τη διάμεσο (-0,29 μονάδες). Συνεπώς, η πιθανότητα χρηματοοικονομικής δυσπραγίας φαίνεται να είχε αυξηθεί σημαντικά κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, η διαχρονική τάση των Z-scores παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις. Ο μέσος όρος και η διάμεσος κινήθηκαν ανοδικά το 2007, πτωτικά το 2008, ξανά ανοδικά το 2009, έντονα πτωτικά τη διετία , όπου και έλαβαν τις ελάχιστες τιμές τους, έντονα ανοδικά το 2012 (μέγιστες τιμές στην 8ετία) και υποχώρησαν, τελικά, εντός του Υπάρχουν ενδείξεις κανονικής κατανομής των Z-scores για όλα τα έτη ανάλυσης, με εξαίρεση το Η απόκλιση από την κανονικότητα οφείλεται στην ακραία θετική τιμή 13,65, η αφαίρεση της οποίας μειώνει το μέσο όρο του 2009 στο 0,35. Όσον αφορά στους παράγοντες που επέδρασαν στη διαχρονική μείωση των Z-scores και κατ επέκταση στην αύξηση της πιθανότητας χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, φαίνεται ότι ήταν καθοριστική η κατά μέσον όρο επιδείνωση του αριθμοδείκτη X 3 (-200%) (πίν. 1), στις μεταβολές του οποίου το υπόδειγμα είναι εξαιρετικά ευαίσθητο (συντελεστής 6,72). Πρόκειται για το δημοφιλή Πίνακας 1. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα Z-scores και αριθμοδεικτών, Αριθμός εταιρειών Μέσος 0,02 0,43 0,14 0,67-0,21-0,19 0,96-0,10 Διάμεσος 0,18 0,21-0,06 0,24-0,39-0,57 0,87-0,11 Z-score Μέγιστο 5,68 5,18 7,29 13,65 6,52 6,72 8,42 9,03 Ελάχιστο -7,99-7,34-8,35-5,05-6,29-8,92-5,65-7,84 Εύρος 13,67 12,52 15,64 18,70 12,81 15,64 14,07 16,87 Τυπική απόκλιση 3,11 2,74 2,79 3,20 2,91 3,28 3,15 3,97 Έλεγχος κανονικότητας Shapiro-Wilk (sig.)* 0,627 0,464 0,178 0,001** 0,349 0,882 0,197 0,172 Συνιστώσες Ζ-score Μέσος Χ 1-0,02-0,01-0,03 0,00-0,04-0,05 0,03 0,01 Μέσος Χ 2-0,18-0,13-0,13-0,11-0,15-0,14-0,12-0,20 Μέσος Χ 3 0,02 0,05 0,04 0,05 0,01 0,01 0,08-0,02 Μέσος Χ 4 0,60 0,58 0,46 0,65 0,46 0,54 0,55 0,58 *Διάστημα εμπιστοσύνης 95%, **Μη κανονικότητα. Μετά την αφαίρεση της ακραίας τιμής «13,65», μέσος: 0,35, διάμεσος: 0,10, τυπική απόκλιση: 2,46, sig.: 0,872

4 478 Σ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ και Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ αριθμοδείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού (return on assets, ROA) που προκύπτει από τη σχέση κέρδη προ τόκων και φόρων/σύνολο ενεργητικού. 21 Στην πτωτική πορεία του αριθμοδείκτη συνέβαλε θετικά η ελεύθερη πτώση της κερδοφορίας (από 54,1 εκατομμύρια το 2006 σε - 56,7 εκατομμύρια το 2013 αθροιστικά για τις 42 εταιρείες) και αρνητικά η αύξηση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων (από 1.482,1 εκατομμύρια το 2006 σε 2.026,0 εκατομμύρια το 2013 αθροιστικά για τις 42 εταιρείες). Συνεπώς, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιπρόσθετες επενδύσεις του κλάδου της περιόδου ύψους περίπου 544 εκατομμυρίων δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου ο μέσος και η διάμεσος των Z-scores βρίσκονταν στην επικίνδυνη ζώνη (Ζ<1,10) (πίν. 1). Συνεπώς, η πιθανότητα πτώχευσης στον εξεταζόμενο κλάδο θεωρείται γενικά υψηλή. Ειδικότερα, κατά το 2006 το 66% των εταιρειών του δείγματος βρέθηκαν στην επικίνδυνη ζώνη, το 12% στην γκρίζα ζώνη (1,10 Ζ 2,60) και μόλις το 22% των εταιρειών βρέθηκαν να μην απειλούνται από χρηματοοικονομική δυσπραγία (Ζ>2,60) (πίν. 2). Η εν λόγω αναλογία μεταβλήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο και το 2013 διαμορφώθηκε σε 70%, 12% και 18%, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια σταδιακή μετατόπιση χρηματοοικονομικά υγιών επιχειρήσεων προς την γκρίζα ζώνη και ισόποση μετατόπιση από την γκρίζα προς την επικίνδυνη ζώνη. Εναλλακτικά, θα υποστήριζε κάποιος ότι το επίπεδο χρηματοοικονομικής υγείας του εξεταζόμενου κλάδου έχει υποστεί μια οριζόντια υποχώρηση και κατά το πλέον πρόσφατο έτος ανάλυσης λιγότερο από το 1/5 των επιχειρήσεων θεωρούνταν βιώσιμες. Βέβαια, ο αριθμός αυτών ήταν σχετικά σταθερός την περίοδο (6 7 κλινικές) και μάλιστα τα στοιχεία του πίνακα 2 φανερώνουν ότι οι συγκεκριμένες κλινικές έχουν βελτιώσει κατά μέσον όρο τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις τους (από 4,40 το 2006 σε 6,03 το 2013). Η αντίθετη τάση παρατηρείται για τις κλινικές της επικίνδυνης ζώνης (πίν. 2). Κατά συνέπεια, υπάρχουν ενδείξεις ότι στην περίοδο , και παρά τις αρνητικές επιδράσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης ( ), οι «ισχυροί» παίκτες της αγοράς θωράκισαν τη χρηματοοικονομική τους λειτουργία, ενώ οι «αδύναμοι» αποδυναμώθηκαν περαιτέρω από χρηματοοικονομικής σκοπιάς. Πίνακας 2. Περιγραφικά στοιχεία Z-scores ανά ζώνη, Ζ<1,10 Αριθμός εταιρειών Μέσος -1,69-1,49-1,29-1,02-1,46-1,84-1,07-1,99 Διάμεσος -1,25-1,50-0,79-0,72-0,91-1,30-0,52-1,66 Μέγιστο 0,63 1,07 0,88 0,97 1,02 1,02 1,08 1,01 Ελάχιστο -7,99-7,34-8,35-5,05-6,29-8,92-5,65-7,84 Εύρος 8,62 8,41 9,23 6,02 7,31 9,94 6,73 8,85 Τυπική απόκλιση 2,12 1,83 2,01 1,60 1,93 2,30 1,91 2,60 1,10 Ζ 2,60 Αριθμός εταιρειών Μέσος 1,40 1,89 1,77 1,77 1,43 1,96 1,67 1,61 Διάμεσος 1,22 1,98 1,59 1,54 1,40 1,87 1,72 1,59 Μέγιστο 2,03 2,39 2,58 2,54 1,76 2,53 2,04 2,04 Ελάχιστο 1,14 1,30 1,26 1,24 1,12 1,36 1,28 1,22 Εύρος 0,89 1,09 1,32 1,30 0,64 1,17 0,76 0,82 Τυπική απόκλιση 0,38 0,40 0,48 0,47 0,32 0,48 0,30 0,41 Ζ>2,60 Αριθμός εταιρειών Μέσος 4,40 3,85 4,26 5,71 4,61 4,61 5,84 6,03 Διάμεσος 4,34 4,06 3,80 4,99 4,75 4,40 5,44 6,75 Μέγιστο 5,68 5,18 7,29 13,65 6,52 6,72 8,42 9,03 Ελάχιστο 3,09 2,67 2,88 3,32 3,35 2,86 3,24 2,80 Εύρος 2,59 2,51 4,41 10,33 3,17 3,86 5,18 6,23 Τυπική απόκλιση 0,89 0,90 1,48 3,67 1,18 1,53 1,95 2,68

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 479 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η κατηγορική ανάλυση των δεδομένων με το κριτήριο μεγέθους που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σύνολο ενεργητικού σε εκατομμύρια ). 22 Τα αποτελέσματα του πίνακα 3 δείχνουν ότι οι «μεγάλες» επιχειρήσεις έχουν υποστεί μια συνεχή και σημαντική μέση επιδείνωση στα Z-scores (από 1,68 το 2007 σε -2,29 το 2013). Μάλιστα, κατά το 2013 όλες οι κλινικές αυτής της κατηγορίας εγκλωβίστηκαν στην επικίνδυνη ζώνη, την ίδια στιγμή που τη διετία οι επιδόσεις τους ήταν κατά μέσον όρο υψηλότερες από εκείνες των υπολοίπων κατηγοριών. Το πλέον εντυπωσιακό αλλά και συγχρόνως εύλογο στοιχείο είναι ότι καμιά από τις «μεγάλες» επιχειρήσεις δεν έχει βρεθεί σε προχωρημένο στάδιο χρηματοοικονομικής δυσπραγίας (έως και πτώχευσης) κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Πιθανότερη εξήγηση είναι ότι τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα μιας «μεγάλης» κλινικής αντισταθμίζονται (μερικά ή ολικά) από θετικές ροές άλλων εταιρειών που φιλοξενούνται στον ίδιο όμιλο, ή, ακόμη, ότι η εν λόγω επιχείρηση έχει καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές αναδιάρθρωσης (π.χ. αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιών, χρηματοδοτικές μισθώσεις, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων). Στον αντίποδα, οι «μικρές» και οι «πολύ μικρές» κλινικές του δείγματος στην πορεία των χρόνων παρουσιάζονται χρηματοοικονομικά υγιέστερες κατά μέσον όρο. Και αυτό είναι ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι απομακρύνθηκαν οι ακραίες τιμές, δηλαδή οι 6 από τις 7 πτωχεύσασες κλινικές που ανήκαν στις κατηγορίες αυτές (3 «πολύ μικρές» και 3 «μικρές»). Τα αποτελέσματα του πίνακα 3 είναι ενδεικτικά και των εξελίξεων στη διάρθρωση του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, τα έτη πριν από την κρίση (έως 2010) ενισχύθηκε ο αριθμός των «μεσαίων» και των «μεγάλων» επιχειρήσεων. Ωστόσο, μετέπειτα παρατηρούνται τάσεις απο-επένδυσης που κορυφώθηκαν εντός του Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου δημιούργησαν αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του αριθμητικού μέσου και της διαμέσου των Z-scores να περιγράψουν επαρκώς την εξέλιξη της χρηματοοικονομικής υγείας της μέσης ιδιωτικής κλινικής, ακριβώς επειδή δεν λαμβάνουν υπ όψη την επίδραση του μεγέθους (size effect) στο σύνολο του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, υπολογίστηκε ο σταθμικός μέσος όρος των Z-scores κάθε έτους με στάθμιση του μεγέθους του παρονομαστή σε καθέναν από τους τέσσερις αριθμοδείκτες (σύνολο ενεργητικού για τους τρεις πρώτους Πίνακας 3. Περιγραφικά στοιχεία Z-scores ανά μέγεθος κλινικής και ζώνη, Πολύ μικρές: E<2 Μικρές: 2 Ε 10 Μεσαίες: 10<Ε 43 Μεγάλες: Ε>43 Ζ<1, ,10 Ζ 2, Ζ>2, Σύνολο εταιρειών Μέσο Z-score -0,35 0,55 0,76 3,82 2,26 4,72 4,95-0,13 Ζ<1, ,10 Ζ 2, Ζ>2, Σύνολο εταιρειών Μέσο Z-score 0,39 0,26 0,00-0,04-0,22 0,06 3,05 1,76 Ζ<1, ,10 Ζ 2, Ζ>2, Σύνολο εταιρειών Μέσο Z-score -0,66-0,17-0,23 0,11-0,59-1,08-0,03-0,55 Ζ<1, ,10 Ζ 2, Ζ>2, Σύνολο εταιρειών Μέσο Z-score 0,57 1,68 0,30-0,01-0,98-1,33-1,05-2,29

6 480 Σ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ και Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ και σύνολο υποχρεώσεων για τον τέταρτο). Τα αποτελέσματα της εικόνας 1 δείχνουν ότι ο αριθμητικός μέσος και η διάμεσος υποεκτιμούν τη βελτίωση των Z-scores της περιόδου και, αντίστοιχα, υποεκτιμούν σημαντικά την πτώση της περιόδου , καθώς και στις δύο περιπτώσεις η μεταβλητότητα ήταν εντονότερη για τις μεγαλύτερου μεγέθους κλινικές. Άρα, προκύπτει το αβίαστο συμπέρασμα ότι η μέσου μεγέθους κλινική αντιμετωπίζει υψηλότατο κίνδυνο χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μετά το 2010 συγκριτικά με το παρελθόν. Σε επίπεδο ανάλυσης διαχωρισμού για το πλέον πρόσφατο έτος, τα αποτελέσματα του πίνακα 4 είναι ενδεικτικά των στατιστικά σημαντικών διαφορών που διαμορφώθηκαν για τους μέσους όρους των τεσσάρων αριθμοδεικτών και των Z-scores ανάμεσα στις κλινικές που βρίσκονταν πάνω από το διάμεσο Z-score και σε εκείνες που ήταν κάτω αυτού. Ειδικότερα, φαίνεται ότι το 2013 διαμορφώθηκαν δύο ισομεγέθεις ομάδες επιχειρήσεων (16 κλινικών η κάθε μια), από τις οποίες η ομάδα υψηλού Z-score είχε κατά μέσον όρο καλή χρηματοοικονομική υγεία (Z>2,60), ενώ ο κίνδυνος δυσπραγίας της ομάδας χαμηλού Z-score ήταν σημαντικά υψηλότερος, και τεκμηριωνόταν από κατά μέσον όρο αρνητικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης, αρνητικά αποτελέσματα χρήσης και συσσωρευμένες ζημίες (εξ ου και οι αρνητικές τιμές των αριθμοδεικτών Χ 1 Χ 4). Τέλος, σχετικά με την αξιοπιστία του υποδείγματος, δηλαδή την ικανότητά του να προβλέπει τη χρηματοοικονομική δυσπραγία των ιδιωτικών γενικών κλινικών, τα αποτελέσματα ήταν αμφιλεγόμενα. Κατ αρχήν, δεν προέκυψαν σφάλματα τύπου Ι με υστέρηση ενός έτους, δηλαδή Πίνακας 4. Ανάλυση διαχωρισμού, Μεταβλητή Ομάδα χαμηλού Z-score (16 κλινικές) Μέσοι όροι Ομάδα υψηλού Z-score (16 κλινικές) Διαφορά μεταξύ των ομάδων Έλεγχος Wilks Lambda (sig.)* X 1-0,23 0,24 0,47 0,000 X 2-0,42 0,05 0,47 0,000 X 3-0,07 0,03 0,10 0,018 X 4 0,27 0,84 0,57 0,049 Z-score -3,05 2,85 5,89 0,000 *Διάστημα εμπιστοσύνης 95% περιπτώσεις κλινικών που παρουσιάζονταν υγιείς ένα έτος πριν εισέλθουν σε κατάσταση δυσπραγίας. Αντίθετα, τα σφάλματα τύπου ΙΙ με ένα έτος υστέρηση ήταν πολυάριθμα, δηλαδή κλινικές που βρίσκονταν στην επικίνδυνη ζώνη αλλά δεν πτώχευσαν κατά το επόμενο έτος. Ειδικότερα, οι αναλογίες επιτυχίας του υποδείγματος (αριθμός κλινικών σε δυσπραγία t+1/αριθμό κλινικών στην επικίνδυνη ζώνη t) ήταν 0/27, 0/24, 1/28, 0/26, 1/31, 2/27, 0/20 και 3/23, αντίστοιχα, για καθένα από τα έτη της περιόδου Οι αναλογίες αυτές είναι ιδιαίτερα χαμηλές και δημιουργούν πεδίο συζήτησης για τα αίτια των αποκλίσεων. Ωστόσο, στην εικόνα 2 φαίνεται ότι η κλινική που πτώχευσε μέσα στο 2009 είχε το χαμηλότερο Z-score ανάμεσα στις εταιρείες του δείγματος και κατ επέκταση σε αυτές της επικίνδυνης ζώνης για το έτος 2008 (Ζ=-8,35, πίνακες 1 και 2) και το δεύτερο χαμηλότερο Z-score για το 2006 (Ζ=-5,81). Αντίστοιχα, η κλινική που πτώχευσε στο 2011 είχε το χαμηλότερο Εικόνα 1. Σύγκριση σταθμισμένου-μη σταθμισμένων μέσων,

7 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 481 Εικόνα 2. Γραφικά κανονικών αποκλίσεων Q-Q των Z-scores,

8 482 Σ. ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ και Ν. ΠΟΛΥΖΟΣ Z-score για το 2010 (Ζ=-6,29, πίνακες 1 και 2) και το δεύτερο χαμηλότερο Z-score για τα έτη 2009 και 2008, αντίστοιχα (Z=-4,29 και Ζ=-5,04, αντίστοιχα). Στη συνέχεια, μία από τις δύο χρεοκοπημένες κλινικές εντός του 2012 είχε το χαμηλότερο Z-score για το 2011 (Ζ=-8,92, πίνακες 1 και 2). Παρομοίως, εντός του 2013 το δεύτερο χαμηλότερο Z-score (Z=-6,88) αντιστοιχούσε σε κλινική που έπαυσε τη λειτουργία της κατά το Συμπερασματικά, στις τέσσερις από τις επτά περιπτώσεις χρηματοοικονομικής δυσπραγίας το υπόδειγμα παρήγαγε ακραίες τιμές Z-score τουλάχιστον ένα έτος πριν από το συμβάν, γεγονός που τεκμηριώνει κάποιο είδος προβλεπτικής ικανότητας. Το εν λόγω αποτέλεσμα αναδύει την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής των ορίων της επικίνδυνης ζώνης προς τα κάτω ή και αναθεώρησης των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων τύπου ΙΙ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από την προηγηθείσα ανάλυση εξάγονται τρία βασικά συμπεράσματα: Πρώτον, στην Ελλάδα, η χρηματοοικονομική υγεία της μέσης ιδιωτικής γενικής κλινικής, ποσοτικοποιούμενη από το υπόδειγμα Z-score, είχε μειωθεί σημαντικά κατά την 8ετία Η μείωση αυτή προσδιορίστηκε κυρίως από τη συσσώρευση ζημιών, που σε αρκετές περιπτώσεις υπερκάλυπταν τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών, καθώς και τα προβλήματα ρευστότητας, που αποτυπώθηκαν στο συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Δεύτερον, η κατάσταση είναι ακόμη δυσμενέστερη στον κλάδο, αν ληφθεί υπ όψη ότι περισσότερο «νοσούν» οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις. Ωστόσο, η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις κατέχουν μεγαλύτερη ικανότητα στη διαχείριση των κρίσεων, ενώ χρηματοοικονομικές ανισορροπίες σε μικρές επιχειρήσεις του κλάδου είναι συνήθως καθοριστικές και καταλήγουν σε πτώχευση. Τρίτον, οι λιγοστές πλέον επιχειρήσεις με καλή χρηματοοικονομική λειτουργία κατόρθωσαν να βελτιωθούν στην εξεταζόμενη περίοδο και πλέον είναι σαφώς διαχωρισμένη η θέση τους από τις δυνητικά δυσπραγούσες. Σε επίπεδο ικανότητας πρόβλεψης, το υπόδειγμα Z- score δεν κατόρθωσε να απομονώσει τις πτωχεύσασες από τις υγιείς κλινικές, παρά μόνο να εντοπίσει τις πρώτες ως ακραίες ενδείξεις (outliers) των ετήσιων κατανομών. Συνεπώς, μπορεί να αυξηθεί η ακρίβεια του υποδείγματος μέσα από τις κατάλληλες αναπροσαρμογές σε τεχνικό επίπεδο. Βασικός περιορισμός στην παρούσα εργασία ήταν ότι η έννοια της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας εξισώθηκε με εκείνη της πτώχευσης, καθώς μόνο η δεύτερη αποτελεί προϊόν αντικειμενικής εξωτερικής πληροφόρησης (δικαστικών αποφάσεων). Κατά συνέπεια, υπάρχει το ενδεχόμενο να χαρακτηρίστηκαν ως υγιείς, ουσιαστικά δυσπραγούσες εταιρείες που πραγματοποίησαν σε κάποιες περιόδους παύσεις πληρωμών (σε εργαζόμενους, προμηθευτές κ.λπ.), αλλά δεν κατέληξαν σε πτώχευση. Υπό αυτό το σενάριο, τα σφάλματα πρόβλεψης του υποδείγματος θα ήταν σαφώς πιο περιορισμένα. Άλλος περιορισμός σχετίζεται με την εγγενή αδυναμία του υποδείγματος να είναι προσκολλημένο σε αριθμοδείκτες. Αυτό ενέχει όλους εκείνους τους κινδύνους που εμπερικλείει η ανάλυση επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με βασικότερους τη στατικότητα ορισμένων μεγεθών 23,24 (κυρίως του ισολογισμού), αλλά και την πιθανότητα χρήσης παραποιημένων οικονομικών στοιχείων. 25 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το χρησιμοποιούμενο υπόδειγμα δεν αποτελεί πανάκεια στην πρόβλεψη της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας, αλλά πρέπει να εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε μια ευρύτερη χρηματοοικονομική ανάλυση η οποία θα λαμβάνει υπ όψη και ποιοτικά δεδομένα. Σε ερευνητικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει για το μέλλον η εξέταση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων στρατηγικών αναδιάρθρωσης, όσον αφορά στην επαναφορά των Z-scores σε κανονικά επίπεδα, μετά από την εφαρμογή τους σε μονάδες υγείας που βρέθηκαν προσωρινά σε κατάσταση χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. ABSTRACT Application and assessment of a financial distress projection model in private general clinics S. KARAKOLIAS, N. POLYZOS Department of Social Administration and Political Science, Democritus University of Thrace, Komotini, Greece Archives of Hellenic Medicine 2015, 32(4): OBJECTIVE Application and assessment of a financial distress projection model in private general clinics in Greece. The level of change in the financial health of these units over the last 8 years ( ) was examined and the forecasting ability of the applied model was assessed. METHOD Altman s second revised Z-score model was applied,

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 483 which is a linear model with four key financial ratios as independent variables and the dependent variable Z taking values classified into three zones indicative of the financial situation. Data were retrieved from the annual financial statements for the period The sample consisted of 42 private general clinics, among which 35 were classed as healthy units and 7 distressed to bankrupt. Analysis focused on descriptive statistics, hypothesis testing and discriminant analysis. RESULTS The financial situation of the units examined has deteriorated significantly over the last 8 years and this deterioration was more pronounced for medium- and large-sized units; hence, there were discrepancies between the simple and the weighted average of Z-scores. The vast majority of distressed units (6/7) were small- and very small-sized units, suggesting that they are inferior to the large players of the industry in restructuring tools. The units with good financial health, although few (about 20%), had improved over the study period, and from 2013 onwards showed statistically significant differences from those in the danger zone. Regarding the forecasting ability of the model, it failed to separate distressed from healthy clinics, but most bankruptcies were identified as outliers 1 2 years before the incident. CONCLUSIONS The main conclusion is that a broad debate must be launched on the restructuring of private health units entering a financial distress situation. The distress phenomenon is evident and the relevant projection tool is available, which in combination with adaptation to the Greek situation and the addition of an extra quality dimension can provide accurate and reliable results. Key words: Financial distress, General clinics, Private health services, Z-score Βιβλιογραφία 1. GILSON S. Management turnover and financial distress. J Financ Econ 1989, 25: WRUCK KH. Financial distress, reorganization, and organizational efficiency. J Financ Econ 1990, 27: ALTMAN EI. Bankruptcy, credit risk, and high yield junk bonds. Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 2002: GILBERT L, MENON K, SCHWARTZ K. Predicting bankruptcy for firms in financial distress. J Bus Finan Account 1990, 17: ALTMAN EI, HOTCHKISS E. Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt. 3rd ed. John Wiley & Sons, New Jersey, 2005: BEAVER W. Financial ratios as predictors of failure. J Account Res 1966, 4: ALTMAN EI. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. J Financ 1968, 23: ALTMAN EI. Corporate financial distress and bankruptcy. 1st ed. John Wiley & Sons, New York, 1983: ALTMAN EI. Corporate financial distress and bankruptcy. 2nd ed. John Wiley & Sons, New York, 1993: ALTMAN ΕI, HALDEMAN RG, NARAYANAN P. ZETA analysis: A new model to identify bankruptcy risk of corporations. J Bank Financ 1977, 1: MEYER PA, PIFER HW. Prediction of bank failures. J Financ 1970, 25: EMERY G, COGGER K. The measurement of liquidity. J Account Res 1982, 20: OHLSON JA. Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy. J Account Res 1980, 18: COYNE JS. A comparative financial analysis of multi-institutional organizations by ownership type. Hosp Health Serv Adm 1985, 30: LYNN M, WERTHEIM P. Key financial ratios can foretell hospital closures. Healthc Financ Manage 1993, 47: MOREY J, SCHERZER G, VARSHNEY S. Predicting financial distress and bankruptcy for hospitals. Journal of Business and Economics Research 2003, 2: PRICE CA, CAMERON AE, PRICE DL. Distress detectors: Measures for predicting financial trouble in hospitals. Healthc Financ Manage 2005, 59:74 76, LANGABEER J. Predicting financial distress in teaching hospitals. J Health Care Finance 2006, 33: COYNE JS, SINGH SG. The early indicators of financial failure: A study of bankrupt and solvent health systems. J Healthc Manag 2008, 53: ICAP GROUP. Κλαδική μελέτη: Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. ICAP, Αθήνα, ΓΚΟΓΚΑΣ Π, ΠΡΑΓΓΙΔΗΣ ΙX. Σύγχρονη επιχείρηση: Εργαλεία επιχειρηματικής ανάλυσης. Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα, 2010: EUROPEAN COMMISSION. The new SME definition. User guide and model declaration. European Commission, Brussels, 2005: KIM C, MAUER D, SHERMAN E. The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence. J Financ Quant Anal 1998, 33: RAPPAPORT A. The economics of short-term performance obsession. Financ Anal J 2005, 61: PARK C. Thought processes in creative accounting. Account Rev 1958, 33: Corresponding author: S. Karakolias, 9 Miriofitou street, GR Thessaloniki, Greece

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης

Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία. Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης πτώχευσης Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Ερευνητική Εργασία Συγκριτική ανάλυση εισηγμένων εταιρειών ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. στο Χ.Α.Α. και μελέτη πρόβλεψης

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 4.1 Εισαγωγή Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τραπεζικός τομέας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας οικονομίας όταν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου υπολόγισε τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού τομέα μέσω ανεξάρτητου διαγνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής

Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2012 Μία στις πέντε επιχειρήσεις στην Ελλάδα διοικείται από Γυναίκα και 9% των πιο κερδοφόρων εταιρειών έχει, επίσης, Γυναίκα επικεφαλής Μελέτη για τις επικεφαλής επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Υποδείγματα Κινδύνου Πτώχευσης (Default Risk Models) Ποιοτικά υποδείγματα (Qualitative Models) ή expert systems Υποδείγματα μέτρησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης

Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης Επιχειρηματικό Πλάνο Δράσης 1 1 Ορισμός επιχειρηματικού πλάνου δράσης Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) χαρτογραφεί την πορεία και τον προορισμό μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένους όρους για τους

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφικοί παράµετροι ή περιγραφικά µέτρα Τα περιγραφικά µέτρα διακρίνονται σε: µέτρα θέσης των στατιστικών δεδο- µένων ή παράµετροι κεντρικής τάσης µέτρα διασποράς µέτρα ή συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για την Μέση Τιμή ενός Δείγματος (One Sample t-test) Το κριτήριο One sample t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε τον αριθμητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ο Τραπεζικός κλάδος Ιστορική Αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας Αθήνα, Σεπτέµβριος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ WEB-DEVELOPMENT 2002 1. Υπηρεσίες Web-development - οµή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

Debt Restructuring. Survive today. Prepare for tomorrow. 15 Οκτωβρίου 2015. 1 Deloitte Business Solutions 2015 All rights reserved

Debt Restructuring. Survive today. Prepare for tomorrow. 15 Οκτωβρίου 2015. 1 Deloitte Business Solutions 2015 All rights reserved Debt Restructuring Survive today. Prepare for tomorrow 15 Οκτωβρίου 2015 1 Deloitte Business Solutions 2015 All rights reserved Αναδιάρθρωση? 2 Deloitte Business Solutions 2015 All rights reserved 2 Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα