Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:"

Transcript

1 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ: 100 Απαληήζηε πιήξωο ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο γηα λα πάξεηε πιήξε βαζκό. Διιηπείο ε αθαηαλόεηεο απαληήζεηο ζπλεπάγνληαη κείωζε ηνπ βαζκνύ. Δπηηξέπνληαη νη πάζεο θύζεωο ζεκεηώζεηο, αιιά ε ζπλεξγαζία απαγνξεύεηαη. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 (30 μονάδες) Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: Α Β Η πξνζθνξά ηνπ πξνϊόληνο ζηηο ρώξεο Α θαη Β είλαη (αληίζηνηρα) 600 θαη 105 κνλάδεο, ε δε δήηεζε ηνπ πξνϊόληνο ζηηο ρώξεο 1 έωο θαη 5 είλαη (αληίζηνηρα) 100, 110, 120, 130 θαη 245 κνλάδεο. Ο ζηόρνο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ νιηθνύ κεηαθνξηθνύ θόζηνπο. Θεωξήζηε ηελ εμήο αξρηθή ιύζε (ξνέο από θαη πξόο): Α Β Πξνρωξήζηε ζηα επόκελα βήκαηα θαη πξνζδηνξίζηε κηα απνδεδεηγκέλα βέιηηζηε ιύζε. ΛΥΣΗ Καη αξραο ππαξρεη ηζνξξνπηα κεηαμπ πξνζθνξαο θαη δεηεζεο ( = = 705), αξα δελ ρξεηαδεηαη λα βαινπκε αιινπο θνκβνπο. Δμεηαδνπκε αλ ε δνζεηζα ιπζε εηλαη βειηηζηε. Γηα λα ην θαλνπκε απην, βαδνπκε απζαηξεηα FOB(A)= 100, oπνηε: CIF(1)= =150 CIF(2)= =160 CIF(3)= =140 CIF(4)= =140 CIF(5)= =110 FOB(B)= =60 Υπνινγηδνπκε ηελ πνζνηεηα FOB(i)+c(i,j)-CIF(j) ζηνλ θαηωζη πηλαθα.

2 Α Β = -80< = -80< = -60< = -50<0 0 Θα εηαλ βειηηζην αλ νια εηαλ > ε = 0, θαηη πνπ δελ ηζρπεη. Γηαιεγνπκε ελα δεπγαξη (νπνην λαλαη) πνπ ερεη <0, εζηω ην (Β,2)*. Αλ ζ εηλαη ε ξνε απν ην Β ζην 2, ηνηε ε ξνε απν ην Α ζην 2 ζα γηλεη 110-ζ, ε ξνε απν ην Α ζην 5 ζα γηλεη 140+ζ θαη απηε απν ην Β ζην 5 ζα γηλεη 105-ζ. Η κεγηζηε επηηξεπηε ηηκε ηνπ ζ εηλαη 105, αξα ην λεν ζπζηεκα ξνωλ ζα εηλαη Α Β Βαδνπκε μαλα FOB(A)= 100, oπνηε: CIF(1)= =150 CIF(2)= =160 CIF(3)= =140 CIF(4)= =140 CIF(5)= =110 FOB(B)= =140 Υπνινγηδνπκε παιη ηελ πνζνηεηα FOB(i)+c(i,j)-CIF(j) ζηνλ θαηωζη πηλαθα. Α Β = = 20> = 30> =50>0 Αξα νια εηλαη 0, αξα ε ιπζε απηε εηλαη απνδεδεηγκελα βειηηζηε. Σεκ: Η βειηηζηε απηε ιπζε δελ εηλαη αλαγθαζηηθα θαη κνλαδηθε. Τν γεγνλνο νηη γηα ην δεπγαξη (Β,1) ε ξνε εηλαη κεδεληθε αιια επηζεο FOB(Β)+c(Β,1)-CIF(1)=0 εηλαη κηα ελδεημε νηη ππαξρεη θαη αιιε βειηηζηε ιπζε. Καη πξαγκαηη, απηε εηλαη ε εμεο: Α Β (εηλαη επθνιν λα δεη θαλεηο νηη θαη απηε ε ιπζε εηλαη βειηηζηε) Γηπιε βειηηζηε ιπζε ζεκαηλεη νηη ε ηηκε ηεο αληηθεηκεληθεο ζπλαξηεζεο εηλαη ε ηδηα θαη ζηηο δπν πεξηπηωζεηο, ε ειαρηζηε δπλαηε. 2

3 *Δαλ δηαιεγακε ελα δηαθνξεηηθν δεπγαξη θαη νρη ην (Β,2), ζα θαηαιεγακε, κεηα απν δηαθνξεηηθε ζεηξα βεκαηωλ, ζε κηα απν ηηο ωο αλω βειηηζηεο ιπζεηο. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (60 μονάδες) Ναπηηιηαθή εηαηξεία container απαζρνιεί ηα πινία ηεο ζε δξνκνιόγην κεηαμύ δύν ρωξώλ Α θαη Β κεηαθέξνληαο εκπνξεπκαηνθηβώηηα από ηε ρώξα Α ζηε ρώξα Β. Υπνζέζηε όηη ε εηαξεία έρεη ην κνλνπώιην ζηε δηαδξνκή. Η θακπύιε πξνζθνξάο ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ από ηε ρώξα Α δίλεηαη από ηε ζρέζε : P(f)= 0,008X Η θακπύιε δήηεζεο ηνπ κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ ζηε ρώξα Β δίλεηαη από ηε ζρέζε: P(c) = - 0,004X όπνπ P(f) είλαη ε ηηκή FOB ζε $/TEU, P(c) είλαη ε ηηκή CIF ζε $/TEU, θαη Φ είλαη ε πνζόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηε ρώξα Α ζηε ρώξα Β (TEU/κήλα). (α) (10 κνλάδεο) Πνηα ζα είλαη ε θίλεζε θαη πνηεο νη ηηκέο FOB θαη CIF γηα ην κεηαθεξόκελν θνξηίν εάλ ν λαύινο είλαη κεδεληθόο; (β) (20 κνλάδεο) Πξνζδηνξίζηε ην λαύιν πνπ πξέπεη λα ρξεώζεη ε εηαηξεία ώζηε ην θέξδνο ηεο λα γίλεη κέγηζην, εάλ ε ζπλάξηεζε θόζηνπο ηεο δίλεηαη από ηε ζρέζε: C(X) = 0,006X 2 ($/κήλα) Πόζν ζα είλαη ην θνξηίν πνπ ζα κεηαθεξζεί, θαη πνηεο νη ηηκέο FOB θαη CIF γηα ην κεηαθεξόκελν θνξηίν; (γ) (15 κνλάδεο) Δαλ ελαιιαθηηθά ε εηαηξεία ρξεώζεη λαύιν 50% πάλω από ην νξηαθό ηεο θόζηνο, πόζν ζα είλαη ην θνξηίν πνπ ζα κεηαθεξζεί, πνηεο νη ηηκέο FOB θαη CIF θαη πνηνο ζα είλαη ν λαύινο; (δ) (15 κνλάδεο) Γηα λα ζπάζνπκε ην κνλνπώιην ηεο εηαηξείαο απηήο, βάδνπκε ηε δηθή καο εηαηξεία ζηε δηαδξνκή, ε νπνία έρεη ζπλάξηεζε θόζηνπο Κ(Φ) = 60X ($/κήλα) Δαλ θαη ε δηθή καο εηαηξεία ζέιεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο, πόζν ζα είλαη ην θνξηίν πνπ ζα κεηαθεξζεί, πνηεο νη ηηκέο FOB θαη CIF θαη πνηνο ζα είλαη ν λαύινο; (ππνζέζηε όηη ην θνξηίν ζα επηιέμεη ην ρακειόηεξν λαύιν). ΛΥΣΗ (α) Μεδεληθνο λαπινο r ζεκαηλεη FOB=CIF, αξα P(f)= 0,008X = P(c) = - 0,004X Λπλνληαο ωο πξνο Φ, ερνπκε νηη 0,012Φ = 1200, ε 3

4 Φ= ΤΔU/κελα, επνκελωο FOB=CIF=1.100 $/TEU (β) Κεξδνο = [P(c)-P(f)]X-C(X)= (-0,012X+1200)X - 0,006X 2 = - 0,018X X Γηα κεγηζην θεξδνο, ε πξωηε παξαγωγνο εηλαη ηζε κε 0, αξα -0,036Φ =0, αξα Φ = ΤΔU/κελα, επνκελωο FOB = 566,67 $/TEU CIF = 1.366,67 $/TEU r = 800 $/TEU (γ) To νξηαθν θνζηνο ηεο εηαηξεηαο εηλαη dc/dx = 0,012X Η εηαηξεηα ζα ρξεωλεη 50% πην παλω, αξα ζα εηλαη ηωξα r = 0,018X Ταπηνρξνλα, r = CIF-FOB, αξα 0,018Φ = - 0,004X ,008X Λπλνληαο ωο πξνο Φ, ερνπκε νηη 0,03Φ = 1200, ε Φ= ΤΔU/κελα, επνκελωο FOB = 620 $/TEU CIF = $/TEU r = 720 $/TEU (Σεκ: ην θεξδνο δελ εηλαη κεγηζην κε κηα ηεηνηα ρξεωζε) (δ) Γηα ηε δηθε καο εηαηξεηα, θαη ππν ηελ πξνππνζεζε νηη νιν ην θνξηην ηελ επηιεμεη (ην νπνην ζα ειεγνπκε θαηνπηλ), ην θεξδνο ζα εηλαη [P(c)-P(f)]X-Κ(X)= (-0,012X+1200)X 60Φ = - 0,012X X Γηα κεγηζην θεξδνο, ε πξωηε παξαγωγνο εηλαη ηζε κε 0, αξα -0,024Φ =0, 4

5 αξα Φ = ΤΔU/κελα, επνκελωο FOB = 680 $/TEU CIF = $/TEU r = 630 $/TEU Ο λαπινο απηνο εηλαη ρακεινηεξνο απν εθεηλνλ ηεο θνηλνπξαμηαο (θαη ζηηο δπν πεξηπηωζεηο), αξα ην θνξηην ζα επηιεμεη ηε δηθε καο εηαηξεηα. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 (10 μονάδες) Απαληήζηε ΝΑΙ/ΟΦΙ ρωξίο ππνρξέωζε εμήγεζεο (πξναηξεηηθή εμήγεζε: < 15 ιέμεηο αλά εξώηεζε θαη δελ παίξλεη έμηξα βαζκό). Σωζηή απάληεζε 1 κνλάδα Λάζνο απάληεζε 1 κνλάδα Με απάληεζε 0 κνλάδα 1) Σην πιαίζην εκπνξίνπ κεηαμύ 2 ρωξώλ, αλ ε θακπύιε αληαιιαγήο κηαο ρώξαο είλαη επζεία γξακκή, ηζρύεη ην ίδην θαη γηα ηελ πεξηβάιινπζα δπλαηνηήηωλ θαηαλάιωζήο ηεο. ΟΦΙ 2) Η ζρέζε ηηκή = νξηαθό θόζηνο ζπλαληηέηαη ζε πεξηπηώζεηο κνλνπωιηαθνύ αληαγωληζκνύ. ΟΦΙ 3) Η επηβνιή δαζκνύ είλαη έλαο κεραληζκόο κέζω ηνπ νπνίνπ κπνξεί κηα ρώξα λα θηάζεη ζηελ πεξηβάιινπζα δπλαηνηήηωλ θαηαλάιωζήο ηεο, αλ απηό δελ είλαη δπλαηό κέζω ειεύζεξνπ εκπνξίνπ. ΝΑΙ 4) Η θηλεηηθόηεηα ζηε λαπιαγνξά liner είλαη κθξόηεξε από εθείλε ζηηο λαπιαγνξέο drybulk. ΝΑΙ 5) Η ζπγθέληξωζε ζηε λαπιαγνξά liner είλαη κεγαιύηεξε από εθείλε ζηε λαπιαγνξά charter. ΝΑΙ 6) Σε πεξίπηωζε πνπ FOB(i) + C(i,j) < CIF(j) γηα θάπνην δεπγάξη (i, j), ηόηε ε ξνή από ην i ζην j πξέπεη λα είλαη κεδεληθή. ΟΦΙ 7) Οη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο έρνπλ θύξηα αλαθνξά ζηα κνλαδνπνηεκέλα θνξηία ελώ δελ έρνπλ ζρέζε κε θνξηία ρύδελ ε κε κεηαθηλήζεηο επηβαηώλ. ΟΦΙ 8) Διαζηηθέο πξνζδνθίεο ωο πξνο ηελ ηηκή ζεκαίλεη όηη ε κειινληηθή ηηκή ηνπ λαύινπ αλακέλεηαη λα είλαη ρακειόηεξε ηεο ηξέρνπζαο. ΟΦΙ 9) Ο Ricardo είπε όηη κηα ρώξα πνπ έρεη κεγαιύηεξε παξαγωγηθόηεηα από κηα άιιε ρώξα ζηελ παξαγωγή ελόο πξνϊόληνο ζα εμάγεη ην πξνϊόλ απηό ελώ ε άιιε ρώξα ζα ην εηζάγεη. ΟΦΙ 10) Τν κνληέιν ιηκάλη ηδηνθηήηεο ζπλαληηέηαη ζπρλά ζηηο Δπξωπαηθέο ρώξεο. ΝΑΙ 5

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο)

Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) [/quote] Απαληεζεηο ζεκαησλ. [quote] Θέκα 1: (2 κνλάδεο) Θεκαηα θαη απαληεζεηο ζεπηεκβξηνπ 2007 (anthix) Απαληεζεηο ζεκαησλ Θέκα 1: (2 κνλάδεο) (α) Γεθαεμαδηθά απνηειέζκαηα ησλ lb lbu lh lhu (big-little endian) κε δεδνκελε ηελ κλήκε από όπνπ θάλνπκε load. Γελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίων Δξεηάζεων Απσαία Θεωπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 24-5-2015 Λύζειρ Θεμάηων Δνδεικηικέρ απανηήζειρ Α1. Γλαύκων: Έπεηηα (κα πώο), είπε, ζα αδηθήζνπκε απηνύο θαη ζα ηνπο θάλνπκε λα δνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα