ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ιεύθυη: Χάψα 1, , Θεαλοίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

2 ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. είαι Τεχική, Κατακευατική, Ααπτυξιακή, ιαχειριτική Αώυµη Εταιρία καιοτοµικώ εφαρµογώ. Στόχος της είαι η ατιµετώπιη τω έργω που ααλαµβάει, µε υολική υποτήριξη τους το τρίπτυχο µελέτη κατακευή - διαχείριη. Η τρατηγική αάπτυξης της βαίζεται τη παροχή υπηρειώ ε εξειδικευµέα τεχικά έργα, µε έτοο καιοτοµικό χαρακτήρα. Εχει τη δυατότητα α διαχειρίζεται αποτελεµατικά τόο απλά, όο και πολύπλοκα και απολύτως εξειδικευµέα έργα, προφέροτας λύεις που ικαοποιού τους πελάτες της, εξαφαλίζοτας ποιοτική και χροική υέπεια, οικοοµία και αφάλεια. Εας από τους βαικούς τοµείς δρατηριότητας της ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αποτελεί και αυτός τω Ειδικώ Γεωτεχικώ Εργω Γεωκατακευώ. Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάοται: Ειδικές θεµελιώεις, υποθεµελιώεις και γεωκατακευές. Ειχύεις Θεµελίω.. Φρεατοπάαλοι. Αγκυρώεις. Ηλώεις. Αποτραγγίεις. Στεγαοποιήεις. Ατιτηρίξεις µετώπω. Βαθιές εκκαφές. Βελτιώεις και ειχύεις εδαφώ. Ειδικές εφαρµογές γεωυθετικώ υλικώ. Έλεγχος υπόγειω και επιφαειακώ υδάτω. Υπόγεια έργα. Ατιµετώπιη κατολιθήεω. Περιβαλλοτική γεωτεχολογία. Οπλιµέη γη. Η µακροχρόια εµπειρία της και η δυατότητα καθετοποιηµέης διαχείριης τω τεχικώ έργω που ααλαµβάει (χεδιαµός µελέτη κατακευή διαχείριη παρακολούθηη) της δίδει τη δυατότητα: -- Να ατιµετωπίζει άµεα, αποτελεµατικά και οικοοµικά το ύολο τω προβληµάτω εός έργου που υδέοται µε το έδαφος.

3 -- Να χεδιάζει λύεις που εκµεταλλεύοται κατά το βέλτιτο τρόπο το διαθέιµο εξοπλιµό και α εφαρµόζει καιοτοµικές τεχολογίες και έες τεχικές που είαι περιότερο αποτελεµατικές ε υγκεκριµέα προβλήµατα. -- Να βελτιώει τη ποιότητα του παραγόµεου έργου, λαµβάοτας υπόψη ε κάθε περίπτωη τα αποτελέµατα του ποιοτικού ελέγχου και της παρακολούθηης της υµπεριφοράς τω έργω που έχου ήδη κατακευαθεί. Στο παραπάω τοµέα, η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έχει εκτελέει µία ειρά έργω µε µεγάλο βαθµό δυκολίας, εφαρµόζοτας χεδιαµό κατακευή έλεγχο και παρακολούθηη βαιζόµεη τις πιο πρόφατες καιοτοµικές τεχικές. Η κτηθεία εµπειρία από τη εκτέλεη τέτοιας µορφής έργω είαι ηµατική και η µεθοδολογία εκτέλεης τους εξαφαλίζει τη µέγιτη δυατή ταχύτητα, αποτελεµατικότητα και οικοοµία, ώτε α παραδίδοται για εµπορική χρήη το ελάχιτο δυατό χρόο, µε απόλυτη αφάλεια, οικοοµικότητα κατακευής και πλήρη υµµόρφωη µε τις απαιτήεις τω Προδιαγραφώ. Στο παρό τεύχος ταχυολογούται τα εδεικτικά έργα του Τοµέα τω Ειδικώ Γεωτεχικώ Εργω Γεωκατακευώ που εξετέλεε η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Εκτιµώτας ότι ο υπόψη τοµέας έργω θα έχει ηµατική αάπτυξη τη Χώρα µας τα επόµεα χρόια, θεωρούµε ότι η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µπορεί α καλύψει µε απόλυτη επιτυχία και ε πεύµα υεργαίας, τις αάγκες τω επεδυτώ προφέροτας καθετοποιηµέη διαχείριη (χεδιαµός µελέτη κατακευή διαχείριη παρακολούθηη) τω Ειδικώ Γεωτεχικώ Εργω Γεωκατακευώ. Θεαλοίκη εκέµβριος 2007 Για τη ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Πρόεδρος και ιευθύω Σύµβουλος Σελίδα 2 από 2

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 1 Κατακευή Βιοµηχαικής Μοάδας Γεωδιατρητικού Εξοπλιµού, Π.ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ τη ΒΙΠΕ Σίδου,( Α φάη, Φέρο Οργαιµός) Εργοδότης: Π. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ βραχύς πάαλοι, πλάκα radier ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 2 Εργαίες τιµετεέεω και κατακευή µικροπαάλλω ε οικόπεδο επί της οδού Ν. Καζατζάκη τη Ρόδο Tιµετεέεις, µικροπάαλοι Φ200 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Ε ΑΦΟΥΣ Εργαίες διατήρηης όψης και εργαιώ ατιτήριξης και θεµελίωης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Τιµική 64, Θε/ίκη Εργοδότης: ARCON A.E. Κατακευή Αγιολογικού Κέτρου και επέκταη ξεώω Ι. Μοής Αγ. Θεοδώρας Ερµού 34 Θε/ίκη Εργοδότης: ARCON ΑΤΕ Ατιµετώπιη καθιζήεω τη θεµελίωη οικοδοµής επί της οδού Παύλου Μελά το Παόραµα Θε/ίκης Εργοδότης: Ιδιοκτήτες Οικοδοµής Αποκατάταη ζηµιώ, έργα υποθεµελίωης, ταθεροποίηης και ατιτήριξεω κτιρίου LINDL HELLAS περιοχή Αλλατίη Πυλαίας Θε/ίκης Εργοδότης: LINDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε. Θεµελίωη τύλου ε ετορµία αρχαίου τοίχου Γλαύκου 6, Αω Πόλη Θε/ίκη Εργοδότης: ΓΟΥΛΣΟΥΖΙ ΗΣ ΑΡΗΣ Πολ/κός Μηχ/κός Κατακευή τοίχω ατιτήριξης και πααλουτοιχιώ καθώς και η κατακευή Γέφυρας κάτω διάβαης Α. Περιφερειακής Λεωφόρου Θε/ίκης Εργοδότης: ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΤΕ Κατακευή µικροπαάλω Φ250 για επέκταη εργοταίου Πετρίδης Α.Ε.Β.Ε. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Εργοδότης: ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΑΕΒΕ Mικροπάαλοι, φρεατοπάαλοι, πάαλοι C/B, έγχυτοι µαδύες, Τεχική κατεδάφιη Χαλύβδια λά Aτιτηρίξεις µε φρεατοπαάλο υς Φ800, εκτοξευόµεο κυρόδεµα, εργαίες ολπιµέου κυροδ. Μαδύες οπλιµέου κυροδέµατος Φρεατοπάαλοι, Μαδύες οπλιµέου κυροδέµατος, εδαφοπάαλοι (jet grouting), προετε-ταµέες αγκυρώεις, ρητιε., τιµετεέεις Κατακευή ραβδόµορφω µικροπαάλω ΤΙΤΑΝ τιµετεέεις Οπλιµέοι έγχυτοι φρεατοπάαλοι - Εκτοξευόµεο κυρόδεµα - Eγχυτοι τοίχοι ατιτήριξης µικροπάαλοι / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ ΗΣ ΟΨΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 50% ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΕΩΝ 50% ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 10 Ατιτήριξη µετώπω εκκαφής για τη δηµιουργία Εκτοξευόµεο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 1 από 7

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 υπογείω οικοδοµής επί τω οδώ Μακεδοίας και Π. Συδίκα τη Θε/ίκη Εργοδότης Χ. Μακρής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ οπλιµέο κυρόδεµα GUNITE ΕΙ ΟΣ Υ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 11 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή 3 υπογείω και θεµελίωη κτιρίου επί τω οδώ Μ. Μπόταρη και Πατρώ τη Θε/ίκη. Εργοδότης : ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε ιαφραγµατικοί τοίχοι Εγχυτοι φρεατοπάαλοι προετεταµέες αγκυρώεις ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 12 Αέγερη έου κτιρίου Υπεραγοράς ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε τη Κοµοτηή. Εργοδότης : ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε Ειδικές θεµελιώεις ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 13 Εργαίες εξυγίαης και βελτίωης εδάφους θεµελίωης έου κτιρίου Υπεραγοράς LIDL τη Καβάλα Θε/ίκης Τεχικά επιχώµατα εδαφοπάαλοι, Jet grouting, κυροδέµατα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 14 Ατιτηρίξεις κατακορύφω πραώ εετικώ τειχώ, Ηράκλειο Κρήτης Περιβαλλοτική Α.Ε. Αοξείδωτες αγκυρώεις - GUNITE ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 15 Ατιτήριξη όµορου για τη εκκαφή υπογείου οικοδοµής τη Καλαµαριά Θεαλοίκης Εργοδότης : Τριαταφύλλου Πέτρος Φ250 ΗΕΒ 120 ιάτρηη οπλιµέω κυροδεµάτω ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 16 Ατιτήριξη όµορω κτιρίω για τη εκκαφή υπογείου οικοδοµής τη Καλαµαριά Θεαλοίκης Νάτου 18 Εργοδότης : Σιώκης Νικόλαος Φ250 ΗΕΒ 120 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ Εξυγίαη Εδάφους για τη κατακευή θεµελίωης το κτίριο ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ το Μεολόγγι. Εργοδότης: ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εξυγίαη εδάφους και ατιτηρίξεις µετώπω εκκαφής το οικόπεδο επί τω οδώ Κ. Βόγα & Λυιµάχου τη Θεαλοίκη. Εργοδότης: Αιµιλίας-Χριτίας Ζουµπουλίδου Χαλικοπάαλοι, Στεγαοποιήεις Χαλικοπάαλοι, Στεγαοποιήεις, Φ250 ΗΕΒ Ατιτηρίξεις µετώπω εκκαφής το οικόπεδο ηµητρίου Πολιορκητού και Ολυµπιάδος, Θεαλοίκη Εργοδότης: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ηλώεις, Εκτοξευόµεο Σκυρόδεµα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 20 Εργαίες ατιµετώπιης φαιοµέω διαφορικώ καθιζήεω και είχυη της θεµελίωης και τω κυρίω δοµικώ τοιχείω Εργοδότης : ιαχειριτική επιτροπή Βειζέλου 50 Εργαίες πολιτικού µηχαικού Ειδικό γεωτεχικό έργο Οικοδοµικό έργο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 2 από 7

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 21 Εργαίες ατιτήριξης τη οικοδοµή Π.Μελά 21 Φλώρια Εργοδότης :Τιτάλης Βαίλης Εργαίες πολιτικού µηχαικού Ειδικό έργο ατιτήριξη ς Ατιτήριξη µετώπω εκκαφής Εργοδότης : ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Κατακευή κτιρίου γραφείω µε 6 όροφο υπόγειο ταθµό αυτοκιήτω επί της οδού Μ. Ψελλού 32 Θεαλοίκη. Α. Φάη Εργοδότης: ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΙΑ Η & ΣΙΑ ΟΕ Γεωτεχικά έργα υποδοµώ το υπό αέγερη ξεοδοχειακό υγκρότηµα BLUE STRAND τα Μουδαιά Χαλκιδικής. Εργοδότης: BLUE STRAND Α.Ε. Βελτίωη υπεδάφους θεµελίωης κατακευή κατακόρυφω πλατικώ τραγγιτηριώ χωµατουργικές εργαίες τη έα Ιόγεια Κετρική Αποθήκη µε Ψυγεία το Μεγαλοχώρι Τρικάλω. Εργοδότης: LIDL HELLAS Α.Ε. Ατιτήριξη παρειώ τάφρω το αεροταθµό ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Εργοδότης: Αδρεάδης - Ζηιάδης Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή 2 υπογείω ε οικόπεδο επί της οδού Ακροπόλεως. Εργοδότης: κα Γκελέρη Προωριές ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείου και θεµελίωης κτιρίου το οικόπεδο επί τω οδώ Ζωοδόχου Πηγής και Χ. Καάκη - Αµπελόκηποι Θεαλοίκης Εργοδότης: Κ. Παπαδηµητρίου Ατιτήριξη τµήµατος όµορου κτίµατος για τη εκκαφή υπογείου τη υπό αέγερη οικοδοµή επί της οδού Θηβώ 7 Φλώρια Εργοδότης:. Ταµουτέλης Εργαίες εξωραϊµού και υποδοµώ του οικοπέδου υποκατατήµατοςlidl το Πολύγυρο Χαλκιδικής. Εργοδότης: LIDL HELLAS A.E. Ατίτηριξη µετώπω εκκαφής Εργαίες πολιτικού µηχαικού Φ250 ΗΕΒ 120 Εκτοξευόµεο κυρόδεµα, Λιθοπληρωµέα υρµατοκιβώτια Γεωυφάµατα, Βελτίωη εδάφους, Στραγγιτήρια. Σκυροδέµατα, Εκτοξευόµεο κυρόδεµα Αγκυρώεις ΤΙΤΑΝ 30/11 Φ250, εκτοξευόµεο κυρόδεµα C20/25. Μεταλλικές ατιρρήδες Φ250, εκτοξευόµεο κυρόδεµα C20/25. Μεταλλικές ατιρρήδες Εκκαφές οπλιµέα επιχώµατα Φρεατοπάαλοι Φ800 Οπλιµέα κυροδέµατα. Ειδικές εργαίες ατιτηρίξε ω ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 3 από 7

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 31 Ατιτήριξη µετώπου για τη εκκαφή υπογείου και θεµελίωης κτιρίου επί της οδού Βαιλέως Κωτατίου τη Μαγηία Θεαλοίκης ιδιοκτηίας Σελβίδη Μιχαήλ. Εργοδότης: Ι. Αβραµίδης Φ250, εκτοξευόµεο κυρόδεµα C20/ Βελτίωη εδάφους µε τη µέθοδο κατακευής χαλικοπαάλω το ΚΑΠΗ Κερκίης Ν. Σερρώ Εργοδότης: Ν. Βαάκος Χαλικοπάαλοι 33 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείου τη οδό. Πολιορκητού τη Α. Πόλη Θεαλοίκης Εργοδότης: ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. Gunite 34 Ατιτηρίξεις το οικόπεδο επί της οδού τέρµα (αδιέξοδο) Ελληπότου τη Νεάπολη Θεαλοίκης. Εργοδότης: Α. Καράρης Αγκύρια - Gunite 35 Προωριές ατιτηρίξεις ε οικόπεδο τις 40 εκληιές Θεαλοίκης. Εργοδότης: Μορφή Α.Ε. Αγκύρια - Gunite 36 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείω επί τω οδώ Παπάφη και Βαλτετίου Εργοδότης: Χ. Μπούζαλης Gunite 37 Υποθεµελιώεις ατιτηρίξεις τα πλαίια αακατακευής για επαάχρηη ως πολιτιτικό κέτρο τω κτιρίω πρώη εργοταίου "ΑΝΘΟΣ" το Ναύπλιο Εργοδότης: Φ & Μ. Κυριακοπούλου Gunite 38 Προωριές ατιτηρίξεις και υγροµοώεις για τη εκκαφή υπογείου το κτιριακό υγκρότηµα Τριλόφου Εργοδότης: Παπαοικοόµου & ΣΙΑ Ε Ε Gunite 39 Θεµελιώεις µε µικροπαάλους προβλήτας Απροβάλτας Εργοδότης: Ι. Ταίρης Ε Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 4 από 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 40 Ατιτήριξη τµήµατος όµορου κτίµατος για τη εκκαφή υπογείου τη υπό αέγερη οικοδοµή επί της οδού Θηβώ 7 Φλώρια Εργοδότης:. Ταµουτέλης Gunite 41 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείω το οικόπεδο επί της οδού Χίου - Κ. Τούµπα Εργοδότης:. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Gunite 42 Ατιτηρίξεις ε οικόπεδο τη Φλώρια Εργοδότης: Ι. Βοκόπουλος Gunite 43 Γεωτεχικές εργαίες το υγκρότηµα OCEANIA CLUB τα Μουδαιά Χαλκιδικής. Εργοδότης: SANI A.E. Gunite - εεµατώεις 44 Εργαίες φρεατοπαάλω αγκυρώεω - κεφαλόδεµω για τη Ααβάθµιη του Λιµέα Γρίτας Λιτοχώρου. Εργοδότης: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ Φρεατοπάαλοι Φ1000 Προετεταµέες αγκυρώεις - κεφαλόδεµοι 45 Κατακευή φρεατοπαάλω θεµελίωης τα ΕΛΠΕ τη Ιωία Θεαλοίκης Εργοδότης: ΜΑΚ ΑΤΕ Φρεατοπάαλοι Φ Ατιτήριξη για τη εκκαφή και θεµελίωη κατοικίας επί της οδού ηµοκρίτου 17, Άω Πόλη Εργοδότης: Μ. Ζάπρης Αγκύρια - Gunite 47 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείου επί τω οδώ εµέτιχα, Χλόης και Καβάλας τη περιοχή Γιαιτώ τη Θεαλοίκη. Εργοδότης: Ζαφειράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. Gunite 48 Ατιτήριξη µετώπου για τη εκκαφή υπογείου οικοδοµής επί της οδού Θέτιδος 47 τη Καλαµαριά Εργοδότης: Ταλουκίδου Αθηά - Ταλουκίδου Κω/τία - Λαµπούδης Χρήτος- Τίφτης Γιώργ Gunite Εργαίες δοκιµατικώ γεωτρήεω τη Σίδο 49 Εργοδότης: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ KELLER οκιµατικές γεωτρήεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 5 από 7

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 50 Ατιµετώπιη διαφορικώ καθιζήεω ε οικία τη Κρυοπηγή Χαλκιδικής Εργοδότης: Μ. Καραµιχαήλ 51 Αποκατάταη πραούς µε τη µέθοδο τω λιθοπληρωµέω υρµατοκιβωτίω το υγκρότηµα «Πέτριο» τη Κρυοπηγή Χαλκιδικής Εργοδότης: Μ. Καραµιχαήλ - Συρµοτοκιβώτια 52 Κατακευή φρεατοπαάλω το οικόπεδο τω αδελφώ Τιάτα τη Κατοριά. Εργοδότης: Γ. και Ι. Τιάτας Φρεατοπάαλοι Φ Κατακευή διόροφης οικοδοµής επί τω οδώ Μουώ και Κεταύρω τη Αω Πόλη Θεαλοίκης. Α' φάη (Ατιτηρίξεις - εκκαφές - φέροτες οργαιµοί) Εργοδότης: Π. Κικίδης Αγκύρια - Gunite 54 Ατιτηρίξεις µετώπω εκκαφής ε οικόπεδο της πλατείας ηµαρχείου το Ωραιόκατρο Θεαλοίκης Εργοδότης: Ε. Πααγιωτίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. Αγκύρια - Gunite 55 Ατιτηρίξεις και βαθειά θεµελίωη οικοδοµής επί της οδού Μακεδοίας 103 τη Θεαλοίκη Εργοδότης: Ε. Πααγιωτίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. Φρεατοπααλοι - Gunite 56 Εργαίες διατρήεω και τιµετεέεω τη λιµοδεξαµεή ρέµατος παλιοπρίοο τη θέη Παλαιοχώρι Εργοδότης:. Παπαδόπουλος Ε Ε Εεµατώεις 57 Εργαίες ατιτηρίξεω επί της οδού Πολυξέης Ατωίου τη Θεαλοίκη Εργοδότης: Παχάλης Καραγιάης Gunite 58 Κατακευή µικροπαάλω το ΑΠΘ. Εργοδότης: Γ. Πρωτολάτης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 6 από 7

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ Ατιτήριξη µετώπω εκκαφής υπόγειας οικοδοµής τη Σίδο. Εργοδότης: Σ. Καρυδάκης Κατακευή µικροπαάλω Φ300 το οικόπεδο ιδιοκτηίας. Ταµπάζη το Λοφίκο Τούµπας Εργοδότης:. Ταµπάζης Θεµελίωη πυλώω πεζογέφυρας µε µικροπααλους Φ250 τις Ν. Φώκιες Χαλκιδικής. Εργοδότης: Σίφης Γεωργιάδης Gunite ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 7 από 7

11 ιεύθυη: Χάψα 1, , Θεαλοίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

12 '''ΠΠρροοττααί ίίαα ππρρααώώ µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττηηςς εεκκττόόξξεευυηηςς κκυυρροοδδέέµµααττοοςς ττι ιιςς έέεεςς εεγγκκααττααττάάεει ιιςς εερργγοοττααί ίίοουυ ππρροοππυυλλεεί ίίοουυ ττωω ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ.. ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 1

13 '''ΠΠρροοττααί ίίαα ππρρααώώ µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττηηςς εεκκττόόξξεευυηηςς κκυυρροοδδέέµµααττοοςς ττι ιιςς έέεεςς εεγγκκααττααττάάεει ιιςς εερργγοοττααί ίίοουυ ππρροοππυυλλεεί ίίοουυ ττωω ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ.. ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 2

14 '''ΕΕξξααφφάάλλι ιιηη ππρρααώώ ππεερρι ιιµµεεττρρι ιικκοούύ ττεεί ίίχχοουυςς ττηη οοδδόό ΧΧααρρι ιιλλάάοουυ ΤΤρρι ιικκοούύππηη ΗΗρραακκλλεεί ίίοουυ ΚΚρρήήττηηςς' ''' Σελίδα 3

15 '''ΕΕρργγααί ίίεεςς ααττι ιιττήήρρι ιιξξηηςς ππααρραακκεεί ίίµµεεοουυ κκττί ίίµµααττοοςς κκααττάά ττηη ααέέγγεερρηη οοι ιικκοοδδοοµµήήςς εε οοι ιικκόόππεεδδοο ττοο ΕΕππττάάλλοοφφοο ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς' ''' Σελίδα 4

16 ''''''Α λ δ α π ό κ Θ ο η ά ή δ φ α α κ κ γ α κ Λ ύ η ο δ ο ρ ή η η κ π Α ο ο ο ο εεεπ λο δο αλ α πεεεδ όπ κό Θεεε οιιικ Θ η εεε ο τττη ά ήςςς δά φή αδ αφ κα κα γκ κ αγ κ Λα ύλ η εεεκ ού δο οδ ριιιξξξη ήρ ηςςς ο τττή η'''''' τττιιι κη πίίί τττη Α ίίίκ Σελίδα 5

17 '''ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφήήςς εε οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΚΚααλλλλί ίίδδοουυ 2244 ττηη ΚΚααλλααµµααρρι ιιάά ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 6

18 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή υυπποογγεεί ίίωω ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΧΧί ίίοουυ -- ΚΚ.. ΤΤοούύµµππαα ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 7

19 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή υυπποογγεεί ίίωω ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΧΧί ίίοουυ -- ΚΚ.. ΤΤοούύµµππαα ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 8

20 Ε υ ή χ µ ο δ ο κ ο α κ ώ ύ β ο ή α µ κ λ β θ ή α Ε υ γ ρ ύ κ ο ο δ ο π ο Ε η ο ρ φ π η η υ ή εεεπ χυ µή χ οµ δο ίίί οδ κο οιιικ αιιι εεε κα εεε ο κ ώ ύ βώ ού ήςςς αβ µο κή λα µ βλ ιιικ ιιι θ ήβ α Εθ υή γα ργ ύε κεεευ ορ ού κ δο πιιι οδ οςςς ο Επ τττο ηςςς ο ο ρο φέέέρ πίίί τττη ηφ ς ύ ω ε ' ή ' ά γ α τ ο κ µ α ι ρ ρ τ α θ φ Α Ε ά, η ώ κ ί ι ο λ ω α τ ά µ ε Θ α φ υ η τ ω τ 5 ε 2 θ ς ύ ω ε ' ή ' ά γ α τ ο κ µ α ι ρ ρ τ α θ φ Α Ε ά, η ώ κ ί ι ο λ ω α τ ά µ ε Θ α φ υ η τ ω τ 5 ε 2 θ Ατιτάεως 25 τη Θεαλοίκη, Εφαρµογή ύθετω υφαµάτω ιώ άθρακα'' Σελίδα 9

21 ΕΕππι ιικκεευυααττι ιικκέέςς εερργγααί ίίεεςς ττεεγγάάωωηη ττι ιιςς θθέέεει ιιςς ι ιιφφώώωω ΕΕΛΛΒΒΙΙΖΖ ΕΕΒΒΖΖ ττοο ΠΠλλααττύύ ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς' ''' Σελίδα 10

22 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 11

23 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 12

24 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 13

25 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 14

26 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή 22 υυπποογγεεί ίίωω πποολλυυοορρόόφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ ΙΙδδι ιιοοκκττηηί ίίααςς ΣΣ..ΜΜεεκκεερρέέ && ΣΣΙΙΑΑ ΟΟ..ΕΕ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑδδρρέέοουυ ΓΓεεωωρργγί ίίοουυ 3322 ΘΘεε//ί ίίκκηη µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττοουυ ΒΒεερροολλί ίίεει ιιοουυ ττοοί ίίχχοουυ' ''' Σελίδα 15

27 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή υυπποογγεεί ίίοουυ εε οοι ιικκοοδδοοµµήή ττηη ΣΣί ίίδδοο ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς' ''' Σελίδα 16

28 ««ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη κκαατταακκεευυήή ττρρι ιιόόρροοφφηηςς οοι ιικκοοδδοοµµήήςς εεππί ίί ττωω οοδδώώ ΜΜοουυώώ κκααι ιι ΚΚεεττααύύρρωω ττηη ΑΑ.. ΠΠόόλληη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 17

29 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφώώ κκααι ιι ττοοπποοθθέέττηηηη µµι ιικκρροοππααάάλλωω γγι ιιαα ττηη ααέέγγεερρηη δδι ιιόόρροοφφηηςς κκααττοοι ιικκί ίίααςς ττηη ΆΆωω ΠΠόόλληη»» Σελίδα 18

30 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφώώ κκααι ιι ττοοπποοθθέέττηηηη µµι ιικκρροοππααάάλλωω γγι ιιαα ττηη ααέέγγεερρηη δδι ιιόόρροοφφηηςς κκααττοοι ιικκί ίίααςς ττηη ΆΆωω ΠΠόόλληη»» Σελίδα 19

31 ««ΚΚαατταακκεευυήή φφρρεεααττοοππααάάλλωω ΦΦ γγι ιιαα ττηη θθεεµµεελλί ίίωωηη ττοουυ κκααττααττήήµµααττοοςς SS//MM ΜΜααοούύττηηςς τταα ΜΜοουυδδααί ίίαα ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς»» Σελίδα 20

32 ««ΚΚαατταακκεευυήή φφρρεεααττοοππααάάλλωω θθεεµµεελλί ίίωωηηςς τταα ΕΕΛΛΠΠΕΕ ττηη ΙΙωωί ίίαα ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 21

33 ««ΚΚαατταακκεευυήή φφρρεεααττοοππααάάλλωω ΦΦ ττοο ΛΛι ιιµµέέαα ΓΓρρί ίίττααςς ΛΛι ιιττοοχχώώρροουυ»» Σελίδα 22

34 ««ΕΕρργγααί ίίεεςς ττοοπποοθθέέττηηηηςς υυττήήµµααττοοςς ππρροοεεττεεττααµµέέωω ρρααββδδόόµµοορρφφωω ααγγκκυυρρί ίίωω ττρρι ιιππλλήή ααττι ιικκωωρρι ιιαακκήήςς ππρροοττααί ίίααςς ττοο ΛΛι ιιµµέέαα ΓΓρρί ίίττααςς ΛΛι ιιττοοχχώώρροουυ»» Σελίδα 23

35 ««ΚΚαατταακκεευυήή ττοοί ίίχχοουυ ααττι ιιττήήρρι ιιξξηηςς ττοο εερργγοοττάάι ιιοο ΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚ ττοο ΚΚοορρι ιιόό ΠΠι ιιεερρί ίίααςς»» Σελίδα 24

36 ««ΚΚαατταακκεευυήή ττοοί ίίχχοουυ ααττι ιιττήήρρι ιιξξηηςς ττοο εερργγοοττάάι ιιοο ΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚ ττοο ΚΚοορρι ιιόό ΠΠι ιιεερρί ίίααςς»» Σελίδα 25

37 ««ΕΕρργγααί ίίεεςς δδοοκκι ιιµµααττι ιικκώώ γγεεωωττρρήήεεωω ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο ττηηςς AALLDDII ττηη ΣΣί ίίδδοο ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 26

38 ««ΑΑπποοκκααττααττάάεει ιιςς δδααππέέδδοουυ µµεε ττι ιιµµεεττεεέέεει ιιςς,οοππλλι, ιιµµέέαα δδι ιιααττρρήήµµαατταα κκααι ιι αααακκαατταακκεευυήήδδααππέέδδοουυ εεξξ' '' οοππλλι ιιµµέέοουυ κκυυρροοδδέέµµααττοοςςττοο χχώώρροο ττοουυ κκεεττρρι ιικκοούύ υυττρρι ιιββααι ιιοούύ ττοο εεµµπποορρι ιικκόό κκέέττρροο MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN CCOOSSMMOOSS ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη»» Σελίδα 27

39 ««ΑΑπποοκκααττααττάάεει ιιςς δδααππέέδδοουυ µµεε ττι ιιµµεεττεεέέεει ιιςς,, οοππλλι ιιµµέέαα δδι ιιααττρρήήµµαατταα κκααι ιι αααακκαατταακκεευυήήδδααππέέδδοουυ εεξξ' '' οοππλλι ιιµµέέοουυ κκυυρροοδδέέµµααττοοςςττοο χχώώρροο ττοουυ κκεεττρρι ιικκοούύ υυττρρι ιιββααι ιιοούύ ττοο εεµµπποορρι ιικκόό κκέέττρροο MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN CCOOSSMMOOSS ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη»» Σελίδα 28

40 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφήήςς µµεε οοππλλι ιιµµέέοο εεκκττοοξξεευυόόµµεεοο κκυυρρόόδδεεµµαα κκααι ιι ππααθθηηττι ιικκέέςς ααγγκκυυρρώώεει ιιςς ττηη οοδδόό ΧΧααµµββρρί ίίοουυ ττηη ΆΆωω ΠΠόόλληη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 29

41 ««ΜΜόόι ιιµµηη ααττι ιιττήήρρι ιιξξηη δδεεξξι ιιοούύ ααττεερρεεί ίίµµααττοοςς ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ττέέρρµµαα ((ααδδι ιιέέξξοοδδοο)) ΕΕλλλληηππόόττοουυ ττηη ΝΝεεάάπποολληη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 30

42 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφήήςς µµεε οοππλλι ιιµµέέοο εεκκττοοξξεευυόόµµεεοο κκυυρρόόδδεεµµαα κκααι ιι ππααααλλόόττοοι ιιχχοο εεππί ίί ττωω οοδδώώ ΠΠααππάάφφηη κκααι ιι ΒΒααλλττεεττί ίίοουυ ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη»» Σελίδα 31

43 ««ΕΕκκκκααφφέέςς κκααι ιι ααττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΜΜπποουυµµπποουυλλί ίίααςς ττι ιιςς ΣΣυυκκι ιιέέςς ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 32

44 ««ΘΘεεµµεελλι ιιώώεει ιιςς µµεε µµι ιικκρροοππααάάλλοουυςς ππρροοββλλήήττααςς ΑΑππρροοββάάλλττααςς»» Σελίδα 33

45 ««ι ιιεευυθθέέττηηηη ρρέέµµααττοοςς µµεε χχρρήήηη λλι ιιθθοοππλληηρρωωµµέέωω υυρρµµααττοοκκι ιιββωωττί ίίωω ττοουυςς ΕΕλλααι ιιώώεεςς ΠΠυυλλααί ίίααςς»» Σελίδα 34

46 ««ΑΑπποοκκααττάάττααηη ππρρααοούύςς µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττωω λλι ιιθθοοππλληηρρωωµµέέωω υυρρµµααττοοκκι ιιββωωττί ίίωω ττοο οοι ιικκι ιιµµόό ΠΠέέττρρι ιιοο ττηη ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήή»» Σελίδα 35

47 ««ΑΑπποοκκααττάάττααηη ππρρααοούύςς µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττωω λλι ιιθθοοππλληηρρωωµµέέωω υυρρµµααττοοκκι ιιββωωττί ίίωω ττοο οοι ιικκι ιιµµόό ΠΠέέττρρι ιιοο ττηη ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήή»» ((ΕΕππέέδδυυηη µµεε γγεεώώδδι ιικκτταα)) Σελίδα 36

synthsa@otenet.gr, www.synthesis-projects.gr

synthsa@otenet.gr, www.synthesis-projects.gr ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, 546 26, Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ιεύθυνση: Χάψα 1, 546 26, Θεσσαλονίκη Τηλ: (2310) -556 304, 556 305, 552 018, 552 019, 552 322,554 202 Fax: (2310) -556 574 Email: synthsa@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ ΔΕΥΤΕΡΑ 03.09 ΕΕΛΛΛΛΗΗ ΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΤΤΕΕΧΧΝΝΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΙ ΙΙΣΣΚΚΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙ ΙΙΑΑ ΗΗΧΧΟΟΛΛΗΗΨΨΙ ΙΙΑΑΣΣ && ΗΗΧΧΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗΣΣ 1144 Μππεελλώώννηηςς

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.-.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / 2012-2013 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μοναστηρίου 93 Α, Τ.Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310-556.235(6,7), Fax 231-566.583 WEBSITE: www.technikianaptixi.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β - 1 - ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΕ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙ ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Β - - ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΓΚΡΙ ΑΠΛΗΡΩΤΕ ΕΚΤΕΛΕΜΕΝΕ ΕΡΓΑΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ ΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤ ΤΑΜΕΙΟ ΥΝΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕ (Α/3, Α/7, ΑΕΠ/3, ΑΜΠ/3 & ΑΝΑ/3) ΕΠΑ 2007-203 (Α/8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 170/1996 (Φ.Ε.Κ.131 τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 33/97, 239/97, 150/98, 239/2000, 145/2002, 168/2003, 86/2005, 17/2006, 132/2007, 93/2014 "Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr : & ( 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) : : & 2004, 2005, 2006 2004, 2005, 2006 & 2007, 2008, 2009 ( / ) - 2009,, / & :,, /, MSc UoE UK, / 1 : 27, MSc., / 2 :, MSc, / 3 : ) &,,.., /,,. UoR UK, / ), MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΕ ΥΜΒΑΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΥΝΑΨΗ ΠΑΠΑΤΡΑΤΟ 17/01/ ΤΡΙΕΤΗ -2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 17/01/ ΔΙΕΤΗ 01/08/2010 31/07/2010 20/01/ ΑΟΡΙΤΟΥ ΑΠΟ 01/01/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τεύχος Υπολογισµών

ΕΛΑΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τεύχος Υπολογισµών ΕΛΑΧ. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τεύχος Υπολογισµών Ιδιοκτήτης : ιεύθυνση : Μηχανικός : 4M KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Είδος Κτιρίου : ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ιεύθυνση Κτιρίου : ΑΤΤΙΚΗ Ηµεροµηνία : Ε Ν Τ Υ Π Ο Β ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Απόσπασµα Πρακτικού 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου Ανώνυµη Εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕ946Ψ8ΟΝ-8ΚΗ 816 ης Συνεδρίασης ιοικητικού Συµβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. 816 της 816ης συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης της 20.02.14 Θέµα 18 ο : Ανάθεση Σύµβασης µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η Αακύκλωση σήμερα αποτελεί σηματική προτεραιότητα για το περιβάλλο και το μέλλο μας. Δε είαι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά ατίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμέης κοιωίας που συμβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2

Σχεδιασµός Φορέων από Σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατακευών Εργατήριο Ωπλιµένου Σκυροδέµατος Κωνταντίνος Χαλιορής, ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας τηλ./fax: 54107963 Ε-mail: haliori@ivil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη)

Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ Εξεταστικά Κέντρα β φάσης Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού 2014 10 Μαΐου 2014, 10:00-11:30 (χρόνος προσέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη) Εξεταστικό Κέντρο Διευθύνσεις Εκπαίδευσης site / στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 30 ης Τακτικής Συεδρίασης της 24 ης Νοεμβρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 319/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για μας. Κεντρικός άξονας των υπηρεσιών μας είναι η μεγάλη εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου χώρου.

Λίγα λόγια για μας. Κεντρικός άξονας των υπηρεσιών μας είναι η μεγάλη εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση του συγκεκριμένου χώρου. Λίγα λόγια για μας Η εταιρεία μας προσφέρει με συνέπεια τις υπηρεσίες της για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Αρχικός της στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένων και άρτιων υπηρεσιών στον τομέα των χωματουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

18/6-10/7 11/7-2/8 ΌΧΙ 35 35 0 2295041186 2295042230 18/6-10/7 10/7-1/8 1/8-23/8 ΑΜΕΑ 23/8-6/9 18/6-9/7 11/7-1/8 ΌΧΙ 80 80 0 2103618850 2103616742

18/6-10/7 11/7-2/8 ΌΧΙ 35 35 0 2295041186 2295042230 18/6-10/7 10/7-1/8 1/8-23/8 ΑΜΕΑ 23/8-6/9 18/6-9/7 11/7-1/8 ΌΧΙ 80 80 0 2103618850 2103616742 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2010 Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ 1 CRETA CAMP ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ "ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ" ΠΑΝΟΡΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘ.ΜΙΛΑΤΟΥ 29 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 DELPHI CAMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 319/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 319/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΦΙ ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραμματεία Περιφερειακού υμβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 317/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 317/2015 ΑΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 317/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (Λ-01) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΕ ΩΝ (Λ-02) 1 Λ 01.01 2 Λ 01.02 3 Λ 01.03 4 Λ 01.04 5 Λ 01.05 6 Λ 01.06 7 Λ 01.07 8 Λ 01.08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος της συάρτησης f ( ), για κάθε R. Α.. Α.. (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/4/2014 12:00 30 2 57ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/4/2014 09:00 27 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 28/4/2014 09:00 34 4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/5/2014 09:00

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 32 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε μια μικρή συλλογή ασκήσεω οι οποίες καλύπτου τις έοιες που μάθαμε στο κεφάλαιο της Στατιστικής. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2)

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε µήνες) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων) ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ. (αριθµ. ανήλικων τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΝΤΑ / ΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΧΡΟΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ ΚΩ ΙΚ ΘΕΗ : 101 34 ΜΑΚΡΗ ΩΤΗΡΙ 17 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑ ΛΑΜΠ ΑΓΑΠΙ ΑΚ994991 Οχι Οχι 1 17 0 0 0 0 0 15,00 0 800 0 0 0 0 0 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ ΑΘΗΝΑ Διαμέρισμα Β ορόφου 99,46μ² επί της οδού Κωνσταντινίδου 7 θέση Όπλα ή Άγιος Δημήτριος Πατησίων Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διαμέρισμα Γ ορόφου 66,94μ², με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Γ. Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ. Π Ε Ρ Ι Β. & Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Γ. Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ. Π Ε Ρ Ι Β. & Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓ. ΑΝΑΥΓΚΡΟΤΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 17 / 9 / (το πρώην Υπ. Α.Α.Τ.) Αρ.Πρ. :2106/100547 Δ/ΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛ. & ΔΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου. 29 Αυγούστου 2013 Εξέλιξη εργασιών εποµένου 6µήνου 29 Αυγούστου 2013 ιαθεσιµότητα χώρων Εκκρεµότητες στη κτίση χώρων: Βενιζέλου & Αγ. Σοφία (νότιο τµήµα): Αρχαιολογία Βούλγαρη & σήραγγα c&c (τµήµα ~300m) : Απαλλοτρίωση

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΕΣ Εισηγητής: Λιόλιος Αντώνης Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τµήµατος Μελετών Πολεοδοµίας ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. 10-14 εκεµβρίου 2007 1. Νοµοθετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β.

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β. Βασικές έοιες και τύποι πιθαοτήτω Πείραμα τύχης - Η έοια του τυχαίου Δειγματικός χώρος Ω εός πειράματος τύχης (πεπερασμέος, απείρως αριθμήσιμος, συεχής) Εδεχόμεα Α, Β, (απλά, σύθετα) Βέβαιο εδεχόμεο Αδύατο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σχ. 1 Eναλλασσόμενες καταπονήσεις

Σχ. 1 Eναλλασσόμενες καταπονήσεις Πανεπιτήμιο Θεαλίας Διδάκων: Αλ. Κερμανίδης Σχεδιαμός Στοιχείων Μηχανών ε μεταβαλλόμενα φορτία Μεταβαλλόμενα με τον χρόνο φορτία χαρακτηρίζονται τα φορτία που μεταβάλλουν το μέγεθος ή την διεύθυνη τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΘΕΡΜΙΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ Η ερµιονική εκποµπή ηλεκτρονίων είναι ένα φαινόµενο το οποίο βαίζεται η λειτουργία της λυχνίας κενού. Η δίοδος λυχνία κενού αποτελεί ορόηµο τον πολιτιµό του ύγχρονου ανρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δ/ΝΗ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήα, 14/1/214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Μονώσεις Επισκευές κτιρίων

ΠΑΝΤ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Μονώσεις Επισκευές κτιρίων Α/Α ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Μ² 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΕΛΠΙ'Σ ΓΝΑ 'ΕΛΠΙΣ' ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 1.000 2 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΤΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 1.200 3 4 5 5Α 5Β 5Γ 6 7 8 8Α 9 10 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 'ΔΡΟΜΕΑΣ'

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. 2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. 2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΩ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ & ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΙ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 3η ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΤΤΙΚΗ 1 Ι. & Φ. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 2. ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.330.000,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: 633.019,69 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο αφορά εργασίες για: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ - Θ Ρ Α Κ Η Σ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - Τ.Κ. 541 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ FAX 2310-271783 FAX 2310-279440

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «THREE DEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Η σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος

Διαβάστε περισσότερα

(cost approach) 2/11/07 2

(cost approach) 2/11/07 2 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Μαριάνα Γκόγκου Αρχιτέκτονας µηχανικός Α.Π.Θ. ΕκτιµητήςµέλοςΕΛ.Ι.Ε. & Σ.ΕΚ.Ε. π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: Βιοµηχανοστάσιοεπιφανείας 1.763,50 µ2 επίγηπέδου 2.800 µ2 επί της οδού xxx του Παραρτήµατος της ΒΙ.ΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΝΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Eισαγωγή Πρόκειται για ισόγειο κτίσµα µε υπόγειο και στέγη, και προσκτίσµατα στο πίσω µέρος του οικοπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Κ.-Δ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ Τ. Θ. Παν. 494, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 99 6021, 2310 99 6079,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2005 Αθήνα, Ιούνιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 7 1.1 Επισκόπηση Δραστηριοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ Αρ.Ε.Τ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο 13ο 14ο 15ο 16ο 17ο ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α - ΓΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΕ - ΖΑΡΖ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΑΔ -

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24.

1.3. Ε ΡΑ Έδρα της εταιρίας είναι ο ήµος Αλίµου Αττικής και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σολωµού 24. 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Ι ΡΥΣΗ Η εταιρία «ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» πρώην «ΑΛΚΑΡ Α.Ε.Μ.Ε.Τ.» ιδρύθηκε το 1926, ως Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Α.Ε.Ι.: ΠΑΕΠΙΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΙΑ Γ.. ΤΜΗΜΑΤΟ: 12-5-09 ΥΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΤΕΙΟΜΕΩ ΠΡΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩ ΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥ 2009-2010 Α/Α ΤΙΤΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε. ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε. 1. Χαραδρογέφυρες Εθνικής οδού Πρέβεζας-Πάργας ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 1987-1989 2. Προεντεταμένοι σωλήνες αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΘΕΟΦΙΛΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ε. ΘΕΟΦΙΛΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α/Α ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ χειμ. 2-/ ΤΟΜΕΑΣ Α ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ Φ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 2 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση

ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση ΜΑΝ Τεχνική προσέγγιση Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Μοσχάτο, 18-02-2014 Ιστορικό - Κατάσταση του έργου ΦΑΣΕΙΣ Δημοσίευση Προκήρυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3 Αυγούστου 2012 Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 30/17-7-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 311/2013 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο πάγιας προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΗ Α/Α Α.Π ΚΩ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ 1 2001 01572 mail@3sekpatras.ach.sch.gr 01819 2 54 2055 01547 3 4 5 36 6 39 7 11 10 01733 grammateia@iekacharn.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 08 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 166293 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα