ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ιεύθυη: Χάψα 1, , Θεαλοίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

2 ΤΟΜΕΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. είαι Τεχική, Κατακευατική, Ααπτυξιακή, ιαχειριτική Αώυµη Εταιρία καιοτοµικώ εφαρµογώ. Στόχος της είαι η ατιµετώπιη τω έργω που ααλαµβάει, µε υολική υποτήριξη τους το τρίπτυχο µελέτη κατακευή - διαχείριη. Η τρατηγική αάπτυξης της βαίζεται τη παροχή υπηρειώ ε εξειδικευµέα τεχικά έργα, µε έτοο καιοτοµικό χαρακτήρα. Εχει τη δυατότητα α διαχειρίζεται αποτελεµατικά τόο απλά, όο και πολύπλοκα και απολύτως εξειδικευµέα έργα, προφέροτας λύεις που ικαοποιού τους πελάτες της, εξαφαλίζοτας ποιοτική και χροική υέπεια, οικοοµία και αφάλεια. Εας από τους βαικούς τοµείς δρατηριότητας της ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. αποτελεί και αυτός τω Ειδικώ Γεωτεχικώ Εργω Γεωκατακευώ. Στη κατηγορία αυτή περιλαµβάοται: Ειδικές θεµελιώεις, υποθεµελιώεις και γεωκατακευές. Ειχύεις Θεµελίω.. Φρεατοπάαλοι. Αγκυρώεις. Ηλώεις. Αποτραγγίεις. Στεγαοποιήεις. Ατιτηρίξεις µετώπω. Βαθιές εκκαφές. Βελτιώεις και ειχύεις εδαφώ. Ειδικές εφαρµογές γεωυθετικώ υλικώ. Έλεγχος υπόγειω και επιφαειακώ υδάτω. Υπόγεια έργα. Ατιµετώπιη κατολιθήεω. Περιβαλλοτική γεωτεχολογία. Οπλιµέη γη. Η µακροχρόια εµπειρία της και η δυατότητα καθετοποιηµέης διαχείριης τω τεχικώ έργω που ααλαµβάει (χεδιαµός µελέτη κατακευή διαχείριη παρακολούθηη) της δίδει τη δυατότητα: -- Να ατιµετωπίζει άµεα, αποτελεµατικά και οικοοµικά το ύολο τω προβληµάτω εός έργου που υδέοται µε το έδαφος.

3 -- Να χεδιάζει λύεις που εκµεταλλεύοται κατά το βέλτιτο τρόπο το διαθέιµο εξοπλιµό και α εφαρµόζει καιοτοµικές τεχολογίες και έες τεχικές που είαι περιότερο αποτελεµατικές ε υγκεκριµέα προβλήµατα. -- Να βελτιώει τη ποιότητα του παραγόµεου έργου, λαµβάοτας υπόψη ε κάθε περίπτωη τα αποτελέµατα του ποιοτικού ελέγχου και της παρακολούθηης της υµπεριφοράς τω έργω που έχου ήδη κατακευαθεί. Στο παραπάω τοµέα, η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. έχει εκτελέει µία ειρά έργω µε µεγάλο βαθµό δυκολίας, εφαρµόζοτας χεδιαµό κατακευή έλεγχο και παρακολούθηη βαιζόµεη τις πιο πρόφατες καιοτοµικές τεχικές. Η κτηθεία εµπειρία από τη εκτέλεη τέτοιας µορφής έργω είαι ηµατική και η µεθοδολογία εκτέλεης τους εξαφαλίζει τη µέγιτη δυατή ταχύτητα, αποτελεµατικότητα και οικοοµία, ώτε α παραδίδοται για εµπορική χρήη το ελάχιτο δυατό χρόο, µε απόλυτη αφάλεια, οικοοµικότητα κατακευής και πλήρη υµµόρφωη µε τις απαιτήεις τω Προδιαγραφώ. Στο παρό τεύχος ταχυολογούται τα εδεικτικά έργα του Τοµέα τω Ειδικώ Γεωτεχικώ Εργω Γεωκατακευώ που εξετέλεε η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Εκτιµώτας ότι ο υπόψη τοµέας έργω θα έχει ηµατική αάπτυξη τη Χώρα µας τα επόµεα χρόια, θεωρούµε ότι η ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µπορεί α καλύψει µε απόλυτη επιτυχία και ε πεύµα υεργαίας, τις αάγκες τω επεδυτώ προφέροτας καθετοποιηµέη διαχείριη (χεδιαµός µελέτη κατακευή διαχείριη παρακολούθηη) τω Ειδικώ Γεωτεχικώ Εργω Γεωκατακευώ. Θεαλοίκη εκέµβριος 2007 Για τη ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Πρόεδρος και ιευθύω Σύµβουλος Σελίδα 2 από 2

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 1 Κατακευή Βιοµηχαικής Μοάδας Γεωδιατρητικού Εξοπλιµού, Π.ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ τη ΒΙΠΕ Σίδου,( Α φάη, Φέρο Οργαιµός) Εργοδότης: Π. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ βραχύς πάαλοι, πλάκα radier ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 2 Εργαίες τιµετεέεω και κατακευή µικροπαάλλω ε οικόπεδο επί της οδού Ν. Καζατζάκη τη Ρόδο Tιµετεέεις, µικροπάαλοι Φ200 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ / ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Ε ΑΦΟΥΣ Εργαίες διατήρηης όψης και εργαιώ ατιτήριξης και θεµελίωης διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Τιµική 64, Θε/ίκη Εργοδότης: ARCON A.E. Κατακευή Αγιολογικού Κέτρου και επέκταη ξεώω Ι. Μοής Αγ. Θεοδώρας Ερµού 34 Θε/ίκη Εργοδότης: ARCON ΑΤΕ Ατιµετώπιη καθιζήεω τη θεµελίωη οικοδοµής επί της οδού Παύλου Μελά το Παόραµα Θε/ίκης Εργοδότης: Ιδιοκτήτες Οικοδοµής Αποκατάταη ζηµιώ, έργα υποθεµελίωης, ταθεροποίηης και ατιτήριξεω κτιρίου LINDL HELLAS περιοχή Αλλατίη Πυλαίας Θε/ίκης Εργοδότης: LINDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε. Θεµελίωη τύλου ε ετορµία αρχαίου τοίχου Γλαύκου 6, Αω Πόλη Θε/ίκη Εργοδότης: ΓΟΥΛΣΟΥΖΙ ΗΣ ΑΡΗΣ Πολ/κός Μηχ/κός Κατακευή τοίχω ατιτήριξης και πααλουτοιχιώ καθώς και η κατακευή Γέφυρας κάτω διάβαης Α. Περιφερειακής Λεωφόρου Θε/ίκης Εργοδότης: ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΑΤΕ Κατακευή µικροπαάλω Φ250 για επέκταη εργοταίου Πετρίδης Α.Ε.Β.Ε. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Εργοδότης: ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΑΕΒΕ Mικροπάαλοι, φρεατοπάαλοι, πάαλοι C/B, έγχυτοι µαδύες, Τεχική κατεδάφιη Χαλύβδια λά Aτιτηρίξεις µε φρεατοπαάλο υς Φ800, εκτοξευόµεο κυρόδεµα, εργαίες ολπιµέου κυροδ. Μαδύες οπλιµέου κυροδέµατος Φρεατοπάαλοι, Μαδύες οπλιµέου κυροδέµατος, εδαφοπάαλοι (jet grouting), προετε-ταµέες αγκυρώεις, ρητιε., τιµετεέεις Κατακευή ραβδόµορφω µικροπαάλω ΤΙΤΑΝ τιµετεέεις Οπλιµέοι έγχυτοι φρεατοπάαλοι - Εκτοξευόµεο κυρόδεµα - Eγχυτοι τοίχοι ατιτήριξης µικροπάαλοι / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝ ΗΣ ΟΨΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 50% ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΕΩΝ 50% ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 10 Ατιτήριξη µετώπω εκκαφής για τη δηµιουργία Εκτοξευόµεο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 1 από 7

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 υπογείω οικοδοµής επί τω οδώ Μακεδοίας και Π. Συδίκα τη Θε/ίκη Εργοδότης Χ. Μακρής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ οπλιµέο κυρόδεµα GUNITE ΕΙ ΟΣ Υ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 11 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή 3 υπογείω και θεµελίωη κτιρίου επί τω οδώ Μ. Μπόταρη και Πατρώ τη Θε/ίκη. Εργοδότης : ΖΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε ιαφραγµατικοί τοίχοι Εγχυτοι φρεατοπάαλοι προετεταµέες αγκυρώεις ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 12 Αέγερη έου κτιρίου Υπεραγοράς ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε τη Κοµοτηή. Εργοδότης : ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε Ειδικές θεµελιώεις ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 13 Εργαίες εξυγίαης και βελτίωης εδάφους θεµελίωης έου κτιρίου Υπεραγοράς LIDL τη Καβάλα Θε/ίκης Τεχικά επιχώµατα εδαφοπάαλοι, Jet grouting, κυροδέµατα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 14 Ατιτηρίξεις κατακορύφω πραώ εετικώ τειχώ, Ηράκλειο Κρήτης Περιβαλλοτική Α.Ε. Αοξείδωτες αγκυρώεις - GUNITE ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 15 Ατιτήριξη όµορου για τη εκκαφή υπογείου οικοδοµής τη Καλαµαριά Θεαλοίκης Εργοδότης : Τριαταφύλλου Πέτρος Φ250 ΗΕΒ 120 ιάτρηη οπλιµέω κυροδεµάτω ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 16 Ατιτήριξη όµορω κτιρίω για τη εκκαφή υπογείου οικοδοµής τη Καλαµαριά Θεαλοίκης Νάτου 18 Εργοδότης : Σιώκης Νικόλαος Φ250 ΗΕΒ 120 ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ Εξυγίαη Εδάφους για τη κατακευή θεµελίωης το κτίριο ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ το Μεολόγγι. Εργοδότης: ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Εξυγίαη εδάφους και ατιτηρίξεις µετώπω εκκαφής το οικόπεδο επί τω οδώ Κ. Βόγα & Λυιµάχου τη Θεαλοίκη. Εργοδότης: Αιµιλίας-Χριτίας Ζουµπουλίδου Χαλικοπάαλοι, Στεγαοποιήεις Χαλικοπάαλοι, Στεγαοποιήεις, Φ250 ΗΕΒ Ατιτηρίξεις µετώπω εκκαφής το οικόπεδο ηµητρίου Πολιορκητού και Ολυµπιάδος, Θεαλοίκη Εργοδότης: ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ηλώεις, Εκτοξευόµεο Σκυρόδεµα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 20 Εργαίες ατιµετώπιης φαιοµέω διαφορικώ καθιζήεω και είχυη της θεµελίωης και τω κυρίω δοµικώ τοιχείω Εργοδότης : ιαχειριτική επιτροπή Βειζέλου 50 Εργαίες πολιτικού µηχαικού Ειδικό γεωτεχικό έργο Οικοδοµικό έργο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 2 από 7

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 21 Εργαίες ατιτήριξης τη οικοδοµή Π.Μελά 21 Φλώρια Εργοδότης :Τιτάλης Βαίλης Εργαίες πολιτικού µηχαικού Ειδικό έργο ατιτήριξη ς Ατιτήριξη µετώπω εκκαφής Εργοδότης : ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Κατακευή κτιρίου γραφείω µε 6 όροφο υπόγειο ταθµό αυτοκιήτω επί της οδού Μ. Ψελλού 32 Θεαλοίκη. Α. Φάη Εργοδότης: ΑΦΟΙ ΗΜΗΤΡΙΑ Η & ΣΙΑ ΟΕ Γεωτεχικά έργα υποδοµώ το υπό αέγερη ξεοδοχειακό υγκρότηµα BLUE STRAND τα Μουδαιά Χαλκιδικής. Εργοδότης: BLUE STRAND Α.Ε. Βελτίωη υπεδάφους θεµελίωης κατακευή κατακόρυφω πλατικώ τραγγιτηριώ χωµατουργικές εργαίες τη έα Ιόγεια Κετρική Αποθήκη µε Ψυγεία το Μεγαλοχώρι Τρικάλω. Εργοδότης: LIDL HELLAS Α.Ε. Ατιτήριξη παρειώ τάφρω το αεροταθµό ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Εργοδότης: Αδρεάδης - Ζηιάδης Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή 2 υπογείω ε οικόπεδο επί της οδού Ακροπόλεως. Εργοδότης: κα Γκελέρη Προωριές ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείου και θεµελίωης κτιρίου το οικόπεδο επί τω οδώ Ζωοδόχου Πηγής και Χ. Καάκη - Αµπελόκηποι Θεαλοίκης Εργοδότης: Κ. Παπαδηµητρίου Ατιτήριξη τµήµατος όµορου κτίµατος για τη εκκαφή υπογείου τη υπό αέγερη οικοδοµή επί της οδού Θηβώ 7 Φλώρια Εργοδότης:. Ταµουτέλης Εργαίες εξωραϊµού και υποδοµώ του οικοπέδου υποκατατήµατοςlidl το Πολύγυρο Χαλκιδικής. Εργοδότης: LIDL HELLAS A.E. Ατίτηριξη µετώπω εκκαφής Εργαίες πολιτικού µηχαικού Φ250 ΗΕΒ 120 Εκτοξευόµεο κυρόδεµα, Λιθοπληρωµέα υρµατοκιβώτια Γεωυφάµατα, Βελτίωη εδάφους, Στραγγιτήρια. Σκυροδέµατα, Εκτοξευόµεο κυρόδεµα Αγκυρώεις ΤΙΤΑΝ 30/11 Φ250, εκτοξευόµεο κυρόδεµα C20/25. Μεταλλικές ατιρρήδες Φ250, εκτοξευόµεο κυρόδεµα C20/25. Μεταλλικές ατιρρήδες Εκκαφές οπλιµέα επιχώµατα Φρεατοπάαλοι Φ800 Οπλιµέα κυροδέµατα. Ειδικές εργαίες ατιτηρίξε ω ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ / ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞ ΗΣ 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 3 από 7

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 31 Ατιτήριξη µετώπου για τη εκκαφή υπογείου και θεµελίωης κτιρίου επί της οδού Βαιλέως Κωτατίου τη Μαγηία Θεαλοίκης ιδιοκτηίας Σελβίδη Μιχαήλ. Εργοδότης: Ι. Αβραµίδης Φ250, εκτοξευόµεο κυρόδεµα C20/ Βελτίωη εδάφους µε τη µέθοδο κατακευής χαλικοπαάλω το ΚΑΠΗ Κερκίης Ν. Σερρώ Εργοδότης: Ν. Βαάκος Χαλικοπάαλοι 33 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείου τη οδό. Πολιορκητού τη Α. Πόλη Θεαλοίκης Εργοδότης: ΡΥΘΜΟΣ Α.Ε. Gunite 34 Ατιτηρίξεις το οικόπεδο επί της οδού τέρµα (αδιέξοδο) Ελληπότου τη Νεάπολη Θεαλοίκης. Εργοδότης: Α. Καράρης Αγκύρια - Gunite 35 Προωριές ατιτηρίξεις ε οικόπεδο τις 40 εκληιές Θεαλοίκης. Εργοδότης: Μορφή Α.Ε. Αγκύρια - Gunite 36 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείω επί τω οδώ Παπάφη και Βαλτετίου Εργοδότης: Χ. Μπούζαλης Gunite 37 Υποθεµελιώεις ατιτηρίξεις τα πλαίια αακατακευής για επαάχρηη ως πολιτιτικό κέτρο τω κτιρίω πρώη εργοταίου "ΑΝΘΟΣ" το Ναύπλιο Εργοδότης: Φ & Μ. Κυριακοπούλου Gunite 38 Προωριές ατιτηρίξεις και υγροµοώεις για τη εκκαφή υπογείου το κτιριακό υγκρότηµα Τριλόφου Εργοδότης: Παπαοικοόµου & ΣΙΑ Ε Ε Gunite 39 Θεµελιώεις µε µικροπαάλους προβλήτας Απροβάλτας Εργοδότης: Ι. Ταίρης Ε Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 4 από 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 40 Ατιτήριξη τµήµατος όµορου κτίµατος για τη εκκαφή υπογείου τη υπό αέγερη οικοδοµή επί της οδού Θηβώ 7 Φλώρια Εργοδότης:. Ταµουτέλης Gunite 41 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείω το οικόπεδο επί της οδού Χίου - Κ. Τούµπα Εργοδότης:. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Gunite 42 Ατιτηρίξεις ε οικόπεδο τη Φλώρια Εργοδότης: Ι. Βοκόπουλος Gunite 43 Γεωτεχικές εργαίες το υγκρότηµα OCEANIA CLUB τα Μουδαιά Χαλκιδικής. Εργοδότης: SANI A.E. Gunite - εεµατώεις 44 Εργαίες φρεατοπαάλω αγκυρώεω - κεφαλόδεµω για τη Ααβάθµιη του Λιµέα Γρίτας Λιτοχώρου. Εργοδότης: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ Φρεατοπάαλοι Φ1000 Προετεταµέες αγκυρώεις - κεφαλόδεµοι 45 Κατακευή φρεατοπαάλω θεµελίωης τα ΕΛΠΕ τη Ιωία Θεαλοίκης Εργοδότης: ΜΑΚ ΑΤΕ Φρεατοπάαλοι Φ Ατιτήριξη για τη εκκαφή και θεµελίωη κατοικίας επί της οδού ηµοκρίτου 17, Άω Πόλη Εργοδότης: Μ. Ζάπρης Αγκύρια - Gunite 47 Ατιτηρίξεις για τη εκκαφή υπογείου επί τω οδώ εµέτιχα, Χλόης και Καβάλας τη περιοχή Γιαιτώ τη Θεαλοίκη. Εργοδότης: Ζαφειράκης & ΣΙΑ Ο.Ε. Gunite 48 Ατιτήριξη µετώπου για τη εκκαφή υπογείου οικοδοµής επί της οδού Θέτιδος 47 τη Καλαµαριά Εργοδότης: Ταλουκίδου Αθηά - Ταλουκίδου Κω/τία - Λαµπούδης Χρήτος- Τίφτης Γιώργ Gunite Εργαίες δοκιµατικώ γεωτρήεω τη Σίδο 49 Εργοδότης: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ KELLER οκιµατικές γεωτρήεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 5 από 7

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ 50 Ατιµετώπιη διαφορικώ καθιζήεω ε οικία τη Κρυοπηγή Χαλκιδικής Εργοδότης: Μ. Καραµιχαήλ 51 Αποκατάταη πραούς µε τη µέθοδο τω λιθοπληρωµέω υρµατοκιβωτίω το υγκρότηµα «Πέτριο» τη Κρυοπηγή Χαλκιδικής Εργοδότης: Μ. Καραµιχαήλ - Συρµοτοκιβώτια 52 Κατακευή φρεατοπαάλω το οικόπεδο τω αδελφώ Τιάτα τη Κατοριά. Εργοδότης: Γ. και Ι. Τιάτας Φρεατοπάαλοι Φ Κατακευή διόροφης οικοδοµής επί τω οδώ Μουώ και Κεταύρω τη Αω Πόλη Θεαλοίκης. Α' φάη (Ατιτηρίξεις - εκκαφές - φέροτες οργαιµοί) Εργοδότης: Π. Κικίδης Αγκύρια - Gunite 54 Ατιτηρίξεις µετώπω εκκαφής ε οικόπεδο της πλατείας ηµαρχείου το Ωραιόκατρο Θεαλοίκης Εργοδότης: Ε. Πααγιωτίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. Αγκύρια - Gunite 55 Ατιτηρίξεις και βαθειά θεµελίωη οικοδοµής επί της οδού Μακεδοίας 103 τη Θεαλοίκη Εργοδότης: Ε. Πααγιωτίδου & ΣΙΑ Ο.Ε. Φρεατοπααλοι - Gunite 56 Εργαίες διατρήεω και τιµετεέεω τη λιµοδεξαµεή ρέµατος παλιοπρίοο τη θέη Παλαιοχώρι Εργοδότης:. Παπαδόπουλος Ε Ε Εεµατώεις 57 Εργαίες ατιτηρίξεω επί της οδού Πολυξέης Ατωίου τη Θεαλοίκη Εργοδότης: Παχάλης Καραγιάης Gunite 58 Κατακευή µικροπαάλω το ΑΠΘ. Εργοδότης: Γ. Πρωτολάτης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 6 από 7

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ) A/ A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΣ Υ Ατιτήριξη µετώπω εκκαφής υπόγειας οικοδοµής τη Σίδο. Εργοδότης: Σ. Καρυδάκης Κατακευή µικροπαάλω Φ300 το οικόπεδο ιδιοκτηίας. Ταµπάζη το Λοφίκο Τούµπας Εργοδότης:. Ταµπάζης Θεµελίωη πυλώω πεζογέφυρας µε µικροπααλους Φ250 τις Ν. Φώκιες Χαλκιδικής. Εργοδότης: Σίφης Γεωργιάδης Gunite ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελίδα 7 από 7

11 ιεύθυη: Χάψα 1, , Θεαλοίκη Τηλ: (2310) , , , , , Fax: (2310)

12 '''ΠΠρροοττααί ίίαα ππρρααώώ µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττηηςς εεκκττόόξξεευυηηςς κκυυρροοδδέέµµααττοοςς ττι ιιςς έέεεςς εεγγκκααττααττάάεει ιιςς εερργγοοττααί ίίοουυ ππρροοππυυλλεεί ίίοουυ ττωω ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ.. ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 1

13 '''ΠΠρροοττααί ίίαα ππρρααώώ µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττηηςς εεκκττόόξξεευυηηςς κκυυρροοδδέέµµααττοοςς ττι ιιςς έέεεςς εεγγκκααττααττάάεει ιιςς εερργγοοττααί ίίοουυ ππρροοππυυλλεεί ίίοουυ ττωω ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ.. ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 2

14 '''ΕΕξξααφφάάλλι ιιηη ππρρααώώ ππεερρι ιιµµεεττρρι ιικκοούύ ττεεί ίίχχοουυςς ττηη οοδδόό ΧΧααρρι ιιλλάάοουυ ΤΤρρι ιικκοούύππηη ΗΗρραακκλλεεί ίίοουυ ΚΚρρήήττηηςς' ''' Σελίδα 3

15 '''ΕΕρργγααί ίίεεςς ααττι ιιττήήρρι ιιξξηηςς ππααρραακκεεί ίίµµεεοουυ κκττί ίίµµααττοοςς κκααττάά ττηη ααέέγγεερρηη οοι ιικκοοδδοοµµήήςς εε οοι ιικκόόππεεδδοο ττοο ΕΕππττάάλλοοφφοο ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς' ''' Σελίδα 4

16 ''''''Α λ δ α π ό κ Θ ο η ά ή δ φ α α κ κ γ α κ Λ ύ η ο δ ο ρ ή η η κ π Α ο ο ο ο εεεπ λο δο αλ α πεεεδ όπ κό Θεεε οιιικ Θ η εεε ο τττη ά ήςςς δά φή αδ αφ κα κα γκ κ αγ κ Λα ύλ η εεεκ ού δο οδ ριιιξξξη ήρ ηςςς ο τττή η'''''' τττιιι κη πίίί τττη Α ίίίκ Σελίδα 5

17 '''ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφήήςς εε οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΚΚααλλλλί ίίδδοουυ 2244 ττηη ΚΚααλλααµµααρρι ιιάά ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 6

18 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή υυπποογγεεί ίίωω ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΧΧί ίίοουυ -- ΚΚ.. ΤΤοούύµµππαα ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 7

19 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή υυπποογγεεί ίίωω ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΧΧί ίίοουυ -- ΚΚ.. ΤΤοούύµµππαα ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη' ''' Σελίδα 8

20 Ε υ ή χ µ ο δ ο κ ο α κ ώ ύ β ο ή α µ κ λ β θ ή α Ε υ γ ρ ύ κ ο ο δ ο π ο Ε η ο ρ φ π η η υ ή εεεπ χυ µή χ οµ δο ίίί οδ κο οιιικ αιιι εεε κα εεε ο κ ώ ύ βώ ού ήςςς αβ µο κή λα µ βλ ιιικ ιιι θ ήβ α Εθ υή γα ργ ύε κεεευ ορ ού κ δο πιιι οδ οςςς ο Επ τττο ηςςς ο ο ρο φέέέρ πίίί τττη ηφ ς ύ ω ε ' ή ' ά γ α τ ο κ µ α ι ρ ρ τ α θ φ Α Ε ά, η ώ κ ί ι ο λ ω α τ ά µ ε Θ α φ υ η τ ω τ 5 ε 2 θ ς ύ ω ε ' ή ' ά γ α τ ο κ µ α ι ρ ρ τ α θ φ Α Ε ά, η ώ κ ί ι ο λ ω α τ ά µ ε Θ α φ υ η τ ω τ 5 ε 2 θ Ατιτάεως 25 τη Θεαλοίκη, Εφαρµογή ύθετω υφαµάτω ιώ άθρακα'' Σελίδα 9

21 ΕΕππι ιικκεευυααττι ιικκέέςς εερργγααί ίίεεςς ττεεγγάάωωηη ττι ιιςς θθέέεει ιιςς ι ιιφφώώωω ΕΕΛΛΒΒΙΙΖΖ ΕΕΒΒΖΖ ττοο ΠΠλλααττύύ ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς' ''' Σελίδα 10

22 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 11

23 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 12

24 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 13

25 ι ιιααττάάξξεει ιιςς µµεεί ίίωωηηςς κκααθθι ιιζζήήεεωω εε ββάάεει ιιςς ααππόό οοππλλι ιιµµέέοο κκυυρρόόδδεεµµαα ππυυλλώώωω µµεεττααφφοορρι ιικκώώ ττααι ιιι ιιώώ υυγγρρήήςς κκααι ιι ιιππττάάµµεεηηςς ι ττέέφφρρααςς κκααι ιι έέαα ττεεχχι ιικκάά ττοο ΑΑΗΗΣΣ ΠΠττοολλεεµµααϊ ϊϊδδααςς..' ''' Σελίδα 14

26 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή 22 υυπποογγεεί ίίωω πποολλυυοορρόόφφοουυ κκττι ιιρρί ίίοουυ ΙΙδδι ιιοοκκττηηί ίίααςς ΣΣ..ΜΜεεκκεερρέέ && ΣΣΙΙΑΑ ΟΟ..ΕΕ εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΑΑδδρρέέοουυ ΓΓεεωωρργγί ίίοουυ 3322 ΘΘεε//ί ίίκκηη µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττοουυ ΒΒεερροολλί ίίεει ιιοουυ ττοοί ίίχχοουυ' ''' Σελίδα 15

27 ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη εεκκκκααφφήή υυπποογγεεί ίίοουυ εε οοι ιικκοοδδοοµµήή ττηη ΣΣί ίίδδοο ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς' ''' Σελίδα 16

28 ««ΑΑττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς γγι ιιαα ττηη κκαατταακκεευυήή ττρρι ιιόόρροοφφηηςς οοι ιικκοοδδοοµµήήςς εεππί ίί ττωω οοδδώώ ΜΜοουυώώ κκααι ιι ΚΚεεττααύύρρωω ττηη ΑΑ.. ΠΠόόλληη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 17

29 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφώώ κκααι ιι ττοοπποοθθέέττηηηη µµι ιικκρροοππααάάλλωω γγι ιιαα ττηη ααέέγγεερρηη δδι ιιόόρροοφφηηςς κκααττοοι ιικκί ίίααςς ττηη ΆΆωω ΠΠόόλληη»» Σελίδα 18

30 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφώώ κκααι ιι ττοοπποοθθέέττηηηη µµι ιικκρροοππααάάλλωω γγι ιιαα ττηη ααέέγγεερρηη δδι ιιόόρροοφφηηςς κκααττοοι ιικκί ίίααςς ττηη ΆΆωω ΠΠόόλληη»» Σελίδα 19

31 ««ΚΚαατταακκεευυήή φφρρεεααττοοππααάάλλωω ΦΦ γγι ιιαα ττηη θθεεµµεελλί ίίωωηη ττοουυ κκααττααττήήµµααττοοςς SS//MM ΜΜααοούύττηηςς τταα ΜΜοουυδδααί ίίαα ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήήςς»» Σελίδα 20

32 ««ΚΚαατταακκεευυήή φφρρεεααττοοππααάάλλωω θθεεµµεελλί ίίωωηηςς τταα ΕΕΛΛΠΠΕΕ ττηη ΙΙωωί ίίαα ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 21

33 ««ΚΚαατταακκεευυήή φφρρεεααττοοππααάάλλωω ΦΦ ττοο ΛΛι ιιµµέέαα ΓΓρρί ίίττααςς ΛΛι ιιττοοχχώώρροουυ»» Σελίδα 22

34 ««ΕΕρργγααί ίίεεςς ττοοπποοθθέέττηηηηςς υυττήήµµααττοοςς ππρροοεεττεεττααµµέέωω ρρααββδδόόµµοορρφφωω ααγγκκυυρρί ίίωω ττρρι ιιππλλήή ααττι ιικκωωρρι ιιαακκήήςς ππρροοττααί ίίααςς ττοο ΛΛι ιιµµέέαα ΓΓρρί ίίττααςς ΛΛι ιιττοοχχώώρροουυ»» Σελίδα 23

35 ««ΚΚαατταακκεευυήή ττοοί ίίχχοουυ ααττι ιιττήήρρι ιιξξηηςς ττοο εερργγοοττάάι ιιοο ΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚ ττοο ΚΚοορρι ιιόό ΠΠι ιιεερρί ίίααςς»» Σελίδα 24

36 ««ΚΚαατταακκεευυήή ττοοί ίίχχοουυ ααττι ιιττήήρρι ιιξξηηςς ττοο εερργγοοττάάι ιιοο ΑΑΛΛΠΠΑΑΚΚ ττοο ΚΚοορρι ιιόό ΠΠι ιιεερρί ίίααςς»» Σελίδα 25

37 ««ΕΕρργγααί ίίεεςς δδοοκκι ιιµµααττι ιικκώώ γγεεωωττρρήήεεωω ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο ττηηςς AALLDDII ττηη ΣΣί ίίδδοο ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 26

38 ««ΑΑπποοκκααττααττάάεει ιιςς δδααππέέδδοουυ µµεε ττι ιιµµεεττεεέέεει ιιςς,οοππλλι, ιιµµέέαα δδι ιιααττρρήήµµαατταα κκααι ιι αααακκαατταακκεευυήήδδααππέέδδοουυ εεξξ' '' οοππλλι ιιµµέέοουυ κκυυρροοδδέέµµααττοοςςττοο χχώώρροο ττοουυ κκεεττρρι ιικκοούύ υυττρρι ιιββααι ιιοούύ ττοο εεµµπποορρι ιικκόό κκέέττρροο MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN CCOOSSMMOOSS ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη»» Σελίδα 27

39 ««ΑΑπποοκκααττααττάάεει ιιςς δδααππέέδδοουυ µµεε ττι ιιµµεεττεεέέεει ιιςς,, οοππλλι ιιµµέέαα δδι ιιααττρρήήµµαατταα κκααι ιι αααακκαατταακκεευυήήδδααππέέδδοουυ εεξξ' '' οοππλλι ιιµµέέοουυ κκυυρροοδδέέµµααττοοςςττοο χχώώρροο ττοουυ κκεεττρρι ιικκοούύ υυττρρι ιιββααι ιιοούύ ττοο εεµµπποορρι ιικκόό κκέέττρροο MMEEDDIITTEERRRRAANNEEAANN CCOOSSMMOOSS ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη»» Σελίδα 28

40 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφήήςς µµεε οοππλλι ιιµµέέοο εεκκττοοξξεευυόόµµεεοο κκυυρρόόδδεεµµαα κκααι ιι ππααθθηηττι ιικκέέςς ααγγκκυυρρώώεει ιιςς ττηη οοδδόό ΧΧααµµββρρί ίίοουυ ττηη ΆΆωω ΠΠόόλληη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 29

41 ««ΜΜόόι ιιµµηη ααττι ιιττήήρρι ιιξξηη δδεεξξι ιιοούύ ααττεερρεεί ίίµµααττοοςς ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ττέέρρµµαα ((ααδδι ιιέέξξοοδδοο)) ΕΕλλλληηππόόττοουυ ττηη ΝΝεεάάπποολληη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 30

42 ««ΑΑττι ιιττήήρρι ιιξξηη εεκκκκααφφήήςς µµεε οοππλλι ιιµµέέοο εεκκττοοξξεευυόόµµεεοο κκυυρρόόδδεεµµαα κκααι ιι ππααααλλόόττοοι ιιχχοο εεππί ίί ττωω οοδδώώ ΠΠααππάάφφηη κκααι ιι ΒΒααλλττεεττί ίίοουυ ττηη ΘΘεεααλλοοί ίίκκηη»» Σελίδα 31

43 ««ΕΕκκκκααφφέέςς κκααι ιι ααττι ιιττηηρρί ίίξξεει ιιςς ττοο οοι ιικκόόππεεδδοο εεππί ίί ττηηςς οοδδοούύ ΜΜπποουυµµπποουυλλί ίίααςς ττι ιιςς ΣΣυυκκι ιιέέςς ΘΘεεααλλοοί ίίκκηηςς»» Σελίδα 32

44 ««ΘΘεεµµεελλι ιιώώεει ιιςς µµεε µµι ιικκρροοππααάάλλοουυςς ππρροοββλλήήττααςς ΑΑππρροοββάάλλττααςς»» Σελίδα 33

45 ««ι ιιεευυθθέέττηηηη ρρέέµµααττοοςς µµεε χχρρήήηη λλι ιιθθοοππλληηρρωωµµέέωω υυρρµµααττοοκκι ιιββωωττί ίίωω ττοουυςς ΕΕλλααι ιιώώεεςς ΠΠυυλλααί ίίααςς»» Σελίδα 34

46 ««ΑΑπποοκκααττάάττααηη ππρρααοούύςς µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττωω λλι ιιθθοοππλληηρρωωµµέέωω υυρρµµααττοοκκι ιιββωωττί ίίωω ττοο οοι ιικκι ιιµµόό ΠΠέέττρρι ιιοο ττηη ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήή»» Σελίδα 35

47 ««ΑΑπποοκκααττάάττααηη ππρρααοούύςς µµεε ττηη µµέέθθοοδδοο ττωω λλι ιιθθοοππλληηρρωωµµέέωω υυρρµµααττοοκκι ιιββωωττί ίίωω ττοο οοι ιικκι ιιµµόό ΠΠέέττρρι ιιοο ττηη ΧΧααλλκκι ιιδδι ιικκήή»» ((ΕΕππέέδδυυηη µµεε γγεεώώδδι ιικκτταα)) Σελίδα 36

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014.

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7Λ7-Γ6Θ. Τηλ : 213 2063 532, 213 2063 718, 213 2063 775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178

Π Ρ Ο Σ. κ. ηµήτριο Ρέππα. κ. Ιωάννη Μαγκριώτη. κ. Ιωάννη Οικονοµίδη. Χαρ. Τρικούπη 182. Αθήνα 10178 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝ ΕΜΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ & ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES Αρ. Πρωτ. 21750/ΓΒ/κσ Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 Π Ρ Ο 1. Υπουργό ΥΠ.ΜΕ. Ι. κ. ηµήτριο

Διαβάστε περισσότερα

( Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

( Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Χ. ΑΜΙΑΝΟΥ, Ν. ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ, Χ. Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 003 Στη Ρίτα Στη Χρυούλα Στη Λέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓEΩMEΛETΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ G ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μιχαλακοπούλου 44, 115 28 Αθήνα Τηλ: 210 72 52 085, Fax: 210 72 51 219 e-mail: geomeleti@geomeleti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 ης Μαΐου 2007 και την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. σ ύ μ β ο υ λ ο ι μ η χ α ν ι κ ο ί μ ε λ έ τ ε ς σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α τ α σ κ ε υ ή www.horotechniki.com Λέοντος Σοφού 20 ΤΘ60115 ΤΚ57001 Θέρμη Τ2310473770 F 2310473710 E horotech@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015.

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΚΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 26 12131 2105769400

ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΚΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 26 12131 2105769400 ΕΠΩΜΙΑ ΤΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Διεύθυνση ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΟ EUROMETAL ΑΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΔΡΑ ΘΕΗ ΤΟΜΠΑ - Κ 19600 2105557756 ΡΟΚΚΑ ΜΑΡΟΒΟΙΩΤΗ ΚΕΤΡΙΚΗ ΘΕΑΛΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ/5 Ε.Ο ΘΕΙΙΚΗ ΑΒΒΑ ΙΚΗ 7010 ΧΟΡΤΙΑΤΗ 57010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΙ ΔΜΟΡΤΙ ΠΟΡΓΕΙΟ ΟΙΟΟΜΙΩ ΓΕΙ ΓΡΜΜΤΕΙ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ ΓΕΙ ΔΙΕΘ ΔΜΙ ΠΕΡΙΟΙ Ι ΕΘΙΩ ΛΡΟΔΟΤΜΤΩ Ε Θ Ε ΠΟΤΕΛΕΜΤ ΞΙΟΠΟΙ Τ ΠΕΡΙΟΙ ΤΟ ΔΜΙΟ ΟΙΟΟΜΙΟ ΕΤΟ 2 θήνα, Οκτώβριος 24 2 Πίνακας περιεχομένων Ι. ΕΩΓΙΕ ΠΡΤΡΕΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών ργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού υµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. υγγρού 15-17 Ταχ.κωδ. :117

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή

3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή 3.2 Φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή Η συλλογή σχετικά µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ειδική αγωγή οδήγησε στην καταγραφή 410 φορέων, από τους οποίους 218 είναι φορείς-υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546.

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΑE: 040, 043, 044, 046, 048, 146, 536, 541, 543, 544, 546 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΜ: 043, 046, 543, 546. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ, ΜΠΔ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΕΤΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΗ ΕΤΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΑΟΥΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΙΗΓΗΤΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Πρόγραµµα ράσης του ήµου άουσας για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)- ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντιτάεως 105 71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223997, 224595 FAX: 081-223997 E-mail: - Δ/νη το INTERNET: - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙ ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 7 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

δηµάρχων για τη µεταφορά

δηµάρχων για τη µεταφορά Ανανεωµένο κατά 54,5% το δηµοτικό συµβούλιο εκαοκτώ νέα πρόσωπα περιλαµβάνει το ηµοτικό Συµβούλιο Θέρµης, το οποίο ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Σεπτεµβρίου για την επόµενη πενταετία. ΣΕΛ. 05 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013. Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΪΟΣ 2013 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: Χρυσός 2. ΟΝΟΜΑ: Ελευθέριος 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1/7/1960 4. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ανωτάτη Εκπαιδευτικό ίδρυμα: Ημερομηνία Αποφοίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τους άλλους

3. Οι σχέσεις της Ελλάδας µε τους άλλους 3. Οι χέεις της Ελλάδας µε τους άλλους Οι χέεις της Ελλάδας µε τους γύρω της λαούς και τις ευρωπαϊκές υνάµεις καθορίζονται τη διάρκεια του 19 ου και των αρχών του 20 ού αιώνα από τον αλυτρωτιµό. Η προάρτηη

Διαβάστε περισσότερα

Ηχηρή παρέµβαση υπέρ των αδυνάτων

Ηχηρή παρέµβαση υπέρ των αδυνάτων ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ_2011 Τεύχος 137 Αντιδηµαρχία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Απαραίτητη η συνεργασία των πολιτών για την ευταξία της πόλης Τη συνεργασία των κατοίκων του δήµου στην βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2

Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΓ ΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 5 2.1 Γενικές πληροφο ρίες... 5 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισ μό ς της περιο χής μελέτης τ ης Δ. Ε. Θε ρμαϊκού... 5 2.1.2 Το Περιφερειακό Πλαίσι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.ΣΤ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44...11...11. ΣΣΤΤ : : ««ΘΕΕΤΤΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 812 13 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα