ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς"

Transcript

1 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός ός ύή ς ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ ά όςός όςός ός όςός ύί ςώ ί ύί άέ άί ς ά ί ςάί άςές ώ ός ά ς ί ςίώώί vs ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

2 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ύί ςώ ύί ςώ έ ςές ίάό ή όά ά ήςέςέ έύςά ός έ ς ί ίώςόί ώςόί έςώ έός ί ςήςί ς έίάόί ς ός ά ς ί ςίώώί έ ςές ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ ύί ςώ άςύ ς έί ύ ή άί» ήίόςήός έςί ς έόςή ός ίίήήςά ΐςάς ύέ όώ ίώ ός ά ς ί ςίώώί άςύ ς έί ί ί ς ά ά ήώ άς ί ύ ί ςύ ύ ή ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ ύί ςώ άςίς έί ύ έ ς ά» ίήήίό ή όςάά ός ί ύ άςός ΐςάς ίέ όώ ύώ ός ά ς ί ςίώώί vs άςά έί ίώ ς ύό ί ήώ ά ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

3 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ύί ςώ ύί ςώ ί άςύ ς ήίς έί ύ ί ίύ ά ά ί ί ίή ά όήςίύίς ήή έέ ςώς ός ά ς ί ςίώώί ές ές άόίύή ς άί ςίςέέά ς ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ έί ό ώή έί έ έ ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ ήίέήά έί όήςίήί ώίίίές όέίύ άύ έ ήήή άί ί έίίέ ώέό ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ ύί ςώ ήά ήά έί ό ί ώήςός ός ί ς ώςήίίςές όά ός ήά ήά άύ έίςήύίς ίίώς ώς άέςάί ός ά ς ί ςίώώί έέί όές ί ί ώ ές ί ίί όί ς έ ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

4 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ύί ςώ ύί ςώ ύήέί ώς ές ί όό ήίήί ήςί ί ί έέάί ς έ ήύ άί ά ός ώ ί ς ήή ός ά ς ί ςίώώί ύή έςί ς όήέ ός ές ήί ήί ΐς ύ» όά ώΐ ά ήύ ίώ ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ ύί ςώ ίί ός ήίής ίέά ίς ά ώύά ή ύί» ί ί ς ήάς» ίς έάάό ό ό ςέά» ήή ί ή ί» ώς ός ά ς ί ςίώώί όί ά ά ά άςίς ός ά ς ί ςίώώί ύί ςώ ΐς ί ςάς ό ά όής έύέ ές ός ά ς ί ςίώώί ός ΐςύά ά έή ά ή ά ήί ς ί ές ά ή έςώ ή ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

5 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ΐς ί ςάς ώΐ έςά έί ώί άςώ ς ί ί ί ί έςύ ό έςώ έί ί ί ί ός ά ς ί ςίώώί ά ήήςή ί ά ή ί ί ός ώ ά ήάύ ύς ί όίώ ς άςά ό ά ός ά ς ί ςίώώί ώΐ ή άώ ί ό έ ής άώς ά άώς έ ύώς ώΐ ήίέήά ές έςήύί ύ ήή ί ής έ ή ίή ώςέςέςέ ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ώΐ ώΐ ήίέήά ής ές ή ήήύ ό ό ίί όςώςύς» όςά ίίί ί ί έ ί ήςέςί ς ίή ί ώςός έώς ίς ός ά ς ί ςίώώί vs ή ίέήά ά ς ής έύά ύ άέ όό ί ά όό ά ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

6 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ώΐ ώΐ όςός ίςήςός ίςίίής άό ά ί ήςίής ί ήός ίςής όίήςέ ίίή ώέ όί έ ή όέ ός ά ς ί ςίώώί ίί ός ήίής ίέά ώίήςής ύές ί ς ήέ ύί ςίί ςά έά ήέ ίςί ός ά ς ί ςίώώί ώΐ όί ά ά ά άςίς ώΐ ό ά όής έύέ ώςόςά ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ό ό ς ό ό ς ό ίό άςύς άό έό έό ό όό ό ίάός ήί ός ά ς ί ςίώώί ό ό ς ίς ά ςό ήί ό ά ό όςόςά ή ό ίςόό ό όό ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

7 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ό ό ς ή ίό ό ς ήί ήά ίί ς ός έ ά ίί ς ίίέ ίί ς ϊάί ός ά ς ί ςίώώί ί ός ΐίά ό ί όώ ς ύ ί ύί ς ή ίής ίήό έςής ός ά ς ί ςίώώί ί ί ύ ύς έςής ύς όςής ής ύς όςής ής ός ώής άόάέ όή ά ός ά ς ί ςίώώί ό ίή ίέςήό ύς ίύ ώ ς ίάάί έός έ ς ί ϋ ά ύ έ ή ύό ς ύςύς ίύ ώ ς ίί ίώί ός ά ς ί ςίώώί ί ί όώί ύς ύό ς έςώς άύίό ά ί ς ή ί ά άύ ύς ύέ ςίό άάά όςόί ς ί ς ίάή έέςέ ςίί ός ά ς ί ςίώώί vs όςός έίί ς ό έί ς έήί» ύ έ άς ίής ίή όέςής ήής ό ύέςές ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

8 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ί ής άς ή έ ά ίί ς ίί ς ό ή ός ά ς ί ςίώώί ύ έ ή ό ή ώ ςίς άίςής άς ός ύ ήςάς ίώ ς άά ό ί ό ό ός ά ς ί ςίώώί ής άς ής άς ί ής όήήή ός ό ίς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ής άς ής άς έ ς ύ ήέί όςί ί όςώέ ύ ή ί ήέ ς ήέ ς ές ός άήό ί ύςέίή ί ός ςό ός ά ς ί ςίώώί όέή ό άί ώώ ώ ί ς ήή έ όίί ό ό ός έςώς ήέ ςύόέςώς ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

9 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ής άς ήίός ήά άά έςά ς ήί ήί ήίήί ή ί ί ή ά ήί ής άς ήίός ήά άά ώς όςώς άς ή ά ήςήςέ ς ήύ ί ς ό ής ήςίς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ής άς ής άς ήίός ήά άάή ήςί ήός ύύ ί ό ής ί ίςίς ί ή ήςήί ός ά ς ί ςίώώί ήίός ήά ώς ίςά ώςή ί ά ές ίςύί έίά έςόόώί όςώς άς ήόςώς ίί άάή ίά ί ύς ά ής ί ήςάί ός ά ς ί ςίώώί ής άς ήίός ήά ή άό άί ίής ίό ίί ής άς όύή ά άά ί ί ές ά ςί ς ίόςίς έςίςάςύςί ς ή ό ήή έ ός ά ς ί ςίώώί vs ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ί ό

10 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ής άς όύή ά άήί ίόό ί όήόό ά ώ όάώ ώ» άί» έςώςίά άάή όςύςί ς άά ςί ς ής ός ά ς ί ςίώώί ής άς ό ύή ά άήί ώς ό ς έςό ς ές ί ίόή ά όόά ά ός ά ς ί ςίώώί ής άς ό ςής ήςί άά ύά όό έ ίύ ςί ςς ά ή άά ός ά ς ί ςίώώί ύ ό ά όέ ί ός ό ί ά ός ά ς ί ςίώώί άά ώς ά ί έ ς ύ ύ ί» ά άέ ίςό έόήέ ίςώ ίύόώ ς ός ά ς ί ςίώώί Ύάς ής ά ήί ά ώςύςί ς όςώςύς ίς άίί ώς ίάίά ίςώς όί ό άίύ ό ίή ά Άά ά ί ς ίόήί ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ίό

11 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί όήί ό ύί ί ύ ά ςά ίςίόόάίςίέ ί όήόό ά ώ ό ίς ί ςςό ςό ί όόέςώς ίί ά ί ςό ός ά ς ί ςίώώί ής άς ήςί ώ ίςίέ ήςί ά ό όέςώς έίί ός ά ς ί ςίώώί ής άς ήί ίςάό ίίά όήςό ής άς ίόήί ής άς ί ό ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ής άς όί ώςί ήέ ήςύςί ς ίό ήό ό ςό ήός ί ςύςί ς ής άς ήέ ήςύςί ς όής ός ά ς ί ςίώώί ήςί ά όήέ ήίώώ ί ς ός ές ής άς ή ώέ ύέ ί ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ίό

12 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ήςί ή ά ς άή ή άςές ή άς ός ά άάςάς άή ώ ό ό ό ή όί ής άς ΐς ί ςάςό ό ύί ςώ ώΐ άς ός ά ς ί ςίώώί ήςί ή ά ς άς ός ά ς ί ςίώώί ήςί ή ά ς ώ ής άς άύ ώύς ώάς ής άς ή όςάς ό όί ώύς ώάς όί ώύς ώάς ΐς ί ςάς ό ήό ά έήάό ύί ός ά ς ί ςίώώί ί άςάς ύόόςςάς ός ήά έί ός ές έςό ός ά ς ί ςίώώί ό ά έ ήί ς ύί ςώ ώϊ άώ ίς ά ές ή ί ές ός ά ς ί ςίώώί vs έύύ ύς ί έςί ς ή άώ ής άς άόί ς έςάς άί ί όςής ήςό έςώί ήίόέ ήή άίός ό ά ί άά έςήί έςήί ί ίές όός ύ ύήί ές ί ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ίό

13 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί ή ςάς ί όί ί ό όά όόάώά όύ ίίίήςί ςί ί ά άέ ςί ό ή ό έ ύύόό άό ίς ές έςώς Ός ί άέςάςές όόήίόά ίςόάόίόά όόίά ός όό έ έςίάέ ή ί ός ά ς ί ςίώώί Ές ές άς ύ ήί ίά έςάς ώ ώ όςός ή ί όός ά ήί όςά ήώς ήί ίή ί ύ άώ ήύ ί ή ήήώ ή ί ός ά ς ί ςίώώί Ές ές άς ύ ήί ίά έςάς ά έήό ί ί ής ήώώ ίίςό ίώς ό άς ή ή ώέ ώςός έ ήύ ύ ί ός ά ς ί ςίώώί Ές ές άς ύ ήί ίά έςάς ίά ίώς ίάς ό ός ήώ ς ύ ή ί όό έ όςός ί ό ύ ή ί έςί ς ύ ίή ά άά ί ός ά ς ί ςίώώί ά ύά ήή ώ έ έάς ά ίάά ίςής ήί ς ήί ί ό ί ήί ός ά ς ί ςίώώί ά ύά ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ίό

14 ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί όέ ό έί Ά ές όίό ά ώό ς ί ί ά όό ώ έύάή ς ίό άέ ύόό ίί ί ύύί ός ά ς ί ςίώώί όέ ό ός ά ς ί ςίώώί όέ ό ί ό ίές ύ όςή ά ήέ όό ό ά έ όά άς έ έ ήά άά ός ά ς ί ςίώώί ό ό ός ά ς ί ςίώώί ώά ήό άώ έί όώ ώ ί έίές ό ά ίό ό άή ί ίώάός ή ός ό ά έ ώ έί ήώ ςά ύέόή ίς έ ίή ίς ές ό ς όή έ άώώ ήίά άύς ίώςύ άίί ί ςήός ός ά ς ί ςίώώί όές ό έ ί ός έ ές ί ές ές ά ά ός ό ός ά άς ό ές ύά έί άέή ή ίύ ός ά ς ί ςίώώί ός όήόίί ς ίό

15 Ομιλία προς ιατρούς Γενικής ιατρικής, στα πλαίσια εκπαίδευσης για εφαρμογή ΓεΣΥ Διοργάνωση: Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 20 Οκτωβρίου 2014 Εργαστηριακές εξετάσεις (συχνές & σπάνιες) στην ρευματολογία Εργαστηριακές εξετάσεις (συχνές & σπάνιες) στην ρευματολογία Που να βρω ρευματολόγο, μέλος ΡΕΚ, Ερωτήσεις ιδιωτικό τομέα; Ρευματολόγος Πόλη Α. Θεράποντος Λευκωσία Ι. Ιωσήφ Λευκωσία Νοσηλευτήριο/Ιατρικό κέντρο Μ. Κληρίδης Λευκωσία τηλέφωνο Μ. Μεταξά Λεμεσός Ε. Μηνά Λευκωσία Μ. Μιχαηλίδης Λεμεσός Α. Ντρε Πάφος Γ. Παναγή Λευκωσία Ιππποκράτειο Μ. Σόλωνος Λευκωσία Απολλώνειο Σ. Συμεωνίδου Λεμεσός Π. Χαραλάμπους Λάρνακα Κίμων Β. Χατζηρούσσος Λεμεσός Ν. Χατζηχριστοφή Λευκωσία Χ. Χριστοδούλου Ξυλοφάγου Είναι απαραίτητες Αρεταίειο Αμερικάνικο Ιατρικό Κέντρο Απολλώνειο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: εκπαίδευση γενικών ιατρών στα πλαίσια ΓεΣΥ, 20/10/2014 7/1/ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: εκπαίδευση γενικών ιατρών στα πλαίσια ΓεΣΥ, 20/10/2014 7/1/2015 Β. Σκουτέλλας 2014 Εργαστηριακές εξετάσεις (συχνές & σπάνιες) στην ρευματολογία Εργαστηριακές εξετάσεις (συχνές & σπάνιες) στην ρευματολογία Κόστος ομιλίας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας Β. Σκουτέλλας 2014 Για τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας δωρεάν δημιουργία ομιλίας παρουσίαση ομιλίας Για τον ομιλητή πολλές ώρες εργασίας κατ οίκον γιατί; και γιατί με βοηθήσατε! να φρεσκάρω τις δικές μου γνώσεις 87 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: εκπαίδευση γενικών ιατρών στα πλαίσια ΓεΣΥ, 20/10/2014 7/1/ Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: εκπαίδευση γενικών ιατρών στα πλαίσια ΓεΣΥ, 20/10/2014 7/1/2015 Β. Σκουτέλλας 2014 Β. Σκουτέλλας 2014 Εργαστηριακές εξετάσεις (συχνές & σπάνιες) στην ρευματολογία 89 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: εκπαίδευση γενικών ιατρών στα πλαίσια ΓεΣΥ, 20/10/2014 7/1/2015 Β. Σκουτέλλας, Ρευματολόγος Ρευματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Β. Σκουτέλλας 2014 vs σελίδα 15 από 15