Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο,)

2

3 Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, - Ο, )

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Πα. Θάς Ηίας Δής, Εαός Π.Ε. Μαία Μά, Φός Ιία Αύα, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Καήα Α.Π.Θ. Καίς Πααέ, Σός Σύς Εαή Χαίς, Εαός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λήα Βααύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Παα. Ιύ Χής Πααίς, Σύς Παα. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Καααά- Κααύ, Μό Πάς Πααύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέα Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γαές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οάα αίας α Ιύ Εαής Πής Παή: Αύ Μαία, Εαός Πααί Μαία, Εαός Eέα: Μαά Άα, Εαός Εός ύς: Βαίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μαία Γαύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Καίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 10ς (Ξ, Ο, )

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέα / Καία Πά α: «Ααό αά ώ α αή έ αώ αέ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Καής Α.Π.Θ Πός Πααύ Ιύ Πά µ ί: «Σαή έ ί α ααή ύ αύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ α α ΑΠΣ α Δ- µό α Nαί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύας Σύς Πααύ Ι-

9 ύ Ααής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πααύ Ιύ Έ µαύµ 75% αό Εαϊό Κό Ταί α 25% αό ύς ός. Πέ Χά ς Εάας «Γί Εάα» Γαία Ε Δύ, Οαός Εός Δαώ Βί, Έ Δ, Αήα 2005

10

11 άς άς Ξ άς [], αέ [] αό (ά, αές) Ο άς ή αέ ία αό ή ί ί ή ς ίας. Η Αί, ό ς ίας Καίας, ία αέ Κώα α ς Αάς. αύς, αύα, αά ά--ς - Λέ α άς α αέ. Σ ό έ α α αέα ή α αέα. 5 / 291 α

12 α - άς αά Λέ ίς α άς, αέ. αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα ά ία αό, ία ό άα ύ ό. Ο έ έα Εάα έα αή Αό Αώ. ές, άς άς αύ α--ός αά ία Όα άς ά αά, 6 / 291

13 αά αός άς ά ία ά. «Κώα, άα άα αά, αααώ» ί ία Μααία». Μίς α άς αα- ά αό άς ές α α ίς ό αό έ ές ία ία ά αόα. Η Αά αάα αία α α ά αά. α-α αός, αή/αά, αό ί (αί, αές/αές, αά) Όα άς έ αά αά, α αά έ ώα ς αό ί ή αί. (α αό) / 291 / 000 α

14 α - αός αώ Ξαά ία αία έ αά αά. «Καία, α ία αά αί έ;» ώ ίς Σαάς. αάς, αύς, αύα, αύς α-ός άα [] αό (άς) αώ αώ ήα (άα, α αώ) 8 / 291

15 αώ αώ Όα αώς, ές ά α α ίς ή α α αίς. έα ός Σ έ αός έ ία ά έ α ά ά. Τ έ ά. Ο ίς Αές ααά ύ άα ά όα. Τ ά α ία αές. «Ό αός άα, ί» ά Αά. ός α-ώ- 9 / α

16 α αά αά αά [] αό (αές) Όα ύα έ αά, αός ία ααός ίς ύα α άς αέα. ά Όα έ αά, αός ία άς. αές αέ α--ά άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) αά αά, αάα ήα (άαα, α αά) Όα αάς ά, άς, ή άς 10 / 292

17 αά αός αά ά έ. Η Αά ί αά Νί ά ς α αά. Δ ί αύ α αί ά. Ό αάα όα έαα α αά ς Ραίας. Έα έ. αός α-ά- αά ία αός αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα ά ία αό, αί ήα α ίς α έ. 11 / 292 α

18 α αός Χς αόα έα ία αή ή. Η Ραία όα α ί έ ύα. ααός Ά α έ αά. αά α--ός - Πές ές, όα ά - ά ία έ, ό αία ς ία αί α ό,. Η Αά ό αόα α άά ς αά ά ί ό ί ά άς αόα ύ άα. Τα ό έα έα α α ααό ά / 292

19 ώ ώ ώ α ά, έα ήα (έαα, α ά) Όα άς ά, ς έαα α άς α έ αό ές ύ ή α ά αό ές ύ. Σ έ έ ία Καία ές έα αά α ς ή α ήαα. ϊύ ώ --ώ ώ ήα (ία, α ή) Όα άς αό ά ά α αάα άα, ααές α 13 / 292 α

20 α ώ ά ύς α αό. Ο Κώας ί αό ώ ή ααή έας ό ί ααά αά άα. ύ ία ώ --ώ ώ, ώα ήα (ύα, α ώ) Όα ώς ά, άς όα α ύα. ύα, ός --ώ- ά ήα (ώαα, α ά) 14 /

21 ά αία Η ία Μααία αή α αά ύα αέα ή α ή ώα, αί α ώαά ς ά. Γία αά ς ά. ά ώαα --ά- αία ήα (αία, α αώ) Όα αία α έα, άς αά, άα ύ. Η Αά α Εέ αία α έα αέα Νί. αός, αά -α-ί--α 15 / 293 α

22 α - ώ αί ώ α ά ήα (ία, α ή) Όα άς α άς ά, αίς α άς ά. Ο ίς Σαάς ί α έ ά αό ύ ός. Όα άς αό ά, ύς αό ί α α ας ά ά. Ο ίς Σαάς ί αό ί α α ά ά αά ό αάα ό ί ά ό. Μ ία έ έα α ώα ά. --ώ αί, αία ήα 16 / 293

23 αί αά (ύαα, α ά) Όα αίς ά ς ές, άς ό ύ α ό αά, ίς α ί α αύ ά. ός --αί- αά, αάα ήα (άαα, α αά) Όα αάς ά, αάς αά αό α αά, ής ή 17 / 293 α

24 α - αά ί αώα αί. Όα αά αέας, αά έα αώ. αά -α-ά- ί [] αό (ία) Όα αύ αά αό ί ας ή ά α ές, ύ α ί ές ύς ί. Ο ός ία αός έ ί. ές ---ί- 18 / 293

25 ές ές ές, έ, έ ί (έ, ές, έα) Όα ά ία έ, ία ό. «Δ έ α ά α έα ία α άα» ί αάα. Όα άς ία ές, ία Έας αά αάα αό ά ώα. ααός «Να ία ός ά ές αώς» ί ύ Μά ία. Μά αώς αή έά. (α αό) «Να ίς αά, αί έ ές αό ί» ί ία Καία 19 / α

26 α - ές ώ ί Σαά. Έ ές. ί έ-ς ύς [], ύα [] αό (ύς α ύς) ώ ύ [] αό (ύα) ώ ώ α ά ήα (ύα, α ή) Όα άς, ές ύς ό ύα ή ς ός ώς ς ύας. Τ ί Γά αέ α ά. 20 / 294

27 ώ αά Δ αέ α αά έ ί. «Κά Δααύ ά έα ά ύ αύ ς Πααίας» ί Κώας. «Γόα ίς ύς» ή Αά αώας. ύα --ώ αά ήα (άαα, α αά) «Χς ά ία αέ, αί ί αή ύας α αάα αό ύ» ί Αά. Κώα άα ύ. άαα, άς -α-ά- 21 / 294 α

28 α - αώ ώ αώ, αώα ήα (άα, α αώ) Τα αύα ς Αίς αώα αό ύ έ. Χάαα. Όα αώ- α ά, άα άα ύ. Η ία Καία αώ ά α α ααί α α ά ί α ή ί Σαά. άα, άς -α-ώ- ώ α ά, έα ήα (έαα, α ά) Όα άς ά, αίς ά α αό α 22 / 294

29 ώ ώ αής ί. Ο Ί έα Κώα έα ώς όα ί. ύα έ ί Όα άς ά, ίς ό ία αύς α αό ά. Η Αά έα ός ς αές ς αώα ς αής. αί ώς Ο αώας έα ία ώα. Κά ά αό ία ώα. ώ --ώ ώ, άα ήα (έαα, α ά) Όα άς ά, 23 / 294 α

30 α - ώ ώ ώς ύ ήα. Ο Κώας έα άαα α α αί όα. Όα άα, αί α αά ά ά ίς α έ. Ο ύς ί Μά ά ά Εέ α όα. έαα --ώ ώ α ά ήα (ήα, α ή) Όα ά ά, αί ς α ά έα αό ά ά. «Κία ό ά αό ή» ί ίς Αές Αά. 24 /

31 ώ ώ άα ώ --ώ έ, έα ήα (έα, α ύ) Όα ές ά, ίς ααό ό α α ύ αάα α α ώς έ ύ. Η Αί έ αά α αά ς, όα ύα α α ί αά ά ς. έ -έ- ώ, ώα ήα (ία, α ώ) 25 / 295 α

32 α - ώ ός Ο αός αέας ί έ ία έ αό ί ί Μά. Τ έ- α αό ώα ς ίς. ία --ώ- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Όα ά ία ό, έ αό ό. Μά όα, Κώας έ όα ό. Δύ ύ. ός ός Ο ύς Γάς έα α έα ά έα ά. Έαα ί ς. 26 / 295

33 ός έ ααός Η Αί έ ή ά. Ήα ό αέ. Έ ααί. Η Αά έ ή, όα έα α αά έα α Ραία. Κά. Τα ύα ς ίας Μααίας άα αό ή έ. ή -ός έ ήα (ήα, α έ) Όα ές ά, ίς, ές αό α άα α άς. 27 / 295 α

34 α - έ ώ Ο Κώας ή α ή ία ία Καία αά ί ία α α αά έ. Όα ές ά, ίς αά, ή ές αά ές ές ή ή ές αί αί α ές ά. «Σήα έ ύ αά αία» ί Ί. Όα ές ά, ίς ή έ αί αί άς ές. Ο Νίς έ ά αά αό ά ς Αάς. έ- ώ, ώα ήα 28 /

35 ώ ί (ήα, α ώ) Όα ώς ά, αάς ία α ία. Ο ύς Μάς ή ό ά ς ές. Όα ώς ά, άς α έ α έ α αά. Είς ό ώα. Ο Κώας α Νίς ία αό αό α ώα α α ά ή. ώ --ώ- ί, ία ήα (όα, α ί) Όα ίς, αίς έα αί ή ία ύα α 29 / 296 α

36 α - ί ώ αύς ό ά α έα ύ α α ί ααά. Η έα Ί ί αά ί ς. Τς αέ α αία όα. Εία ό ώα όα έ. ό --ί- όα [] αό (όαα) ί ώ α ά ήα (έαα, α ά) Όα ά ά, ό ία αόα α ά ύα. 30 / 296

37 ώ αί Χς έα αή ή α έα ό ά. Η Αά έ Ραία α έα άαα, όα ς ία ό ί αί ή. -ώ Α ές α άς έ Ραία ά, ά έα ό ς ές αααώ, αώ, ααία, ί, ααύ, ά, ώ, αία, ώ αί, αία ήα (άα, α αώ) Όα ά αί, 31 / 296 α

38 α αί ώ αέ άα ύ, ά. Τ αύ ήα έα Αά. αί αί, ός, έα --αί- ώ ήα (ύα, α ώ) Όα ώς ά, ίς ά ήα έ, αόα ή ήα αέ ά. «Πύ ύς αή ύα, Αά;» ώ ία Μααία. «Έ α αό ό ή ύ ή έας αί ς». ί 32 / 296

39 ώ αώ «Αό ύ ύ ά αός;» ώ Αά, όα ί Νί α αία αά. ύα, ώ --ώ- αώ ήα (άα, α αώ) Όα αώς, αάς ύ ό α αύα. «Σήα έ ή ί» ί ία Καία. «Θα ά, α ύ α α αώ». ώ «Τ αία ή, άα ήα αό» ί ύς Γάς, όα έα αό 33 / α

40 α - αώ ύ ί ς ίας Καίας α ί Σαά. έ -α-ώ- ύ ήα (έα, α ύ) Όα ύς, ααές α ύς αά αό ά ά. Η Ραία έ ύ ήα α έ αό ύ ύ. Όα ά ύ, αία αό έ ία. «Μ έ ά αό α έα έ άα» ί Κώας έα. 34 / 297

41 ύ ί Όα ά ύ, ς έα ό ή ία ά έ έ α ς. «Πό ύ ί» ί Αά Κώα. «Θα αά έ ά α ή ί Σαά». -ύ- ί, ία ήα (ύα, α ί) Όα ίς έα ύ, άς ύα έ α αάς ό. Τς Αάς ς αέ ύ 35 / 297 α

42 α - ί ώ αάς, αί ς ί ύα αό άα ύα. Όα ίς ή ία, αί ά άα ό έα αό α έα α ό, ή άα αό ή α άαα. ύα --ί- ώ, ώα ήα (όα, α ώ) Ο άς έα α ώ ό. Έ- α α ά α άαα αό ό. Η ία Καία αόα 36 / 297

43 ώ ί αύα έα α έ α ί α αά. Θέ α ώ α αά, αί ύ. ί, ώ --ώ- ί ήα (ύα, α ί) Όα ίς ά, άς αό ύ ίς ά α α ί. ί Λέ αό ό ίς ά, όα ς ά αά ίς α έ αίς. Μός Ί ύ ί, ύ. Ή α ά ή Κώα α 37 / 297 α

44 α - ί ί Νί. ύς --ί- έ [] αό (έα) ί ί ήα (έα α ί) Όα έα ύ ί, ώα ά ά, ή ά έα. «Μ άς αό αό, Αά!» ί ία Μααία. «Έ αί α ί α έ α ά». Όα ά ί, ί έα, αή έα αό ς άς ές ές. -ί- 38 / 297

45 ί ώ ί ήα (ύα, α ί) Όα ίς έα ί ή έα ό, ίς έα έα α ύα ήα α αάς ύ ίς ές ά ία, ής αές έ έα ή αά άαα α ά ές ή ές ό ς ός ά. ύ --ί- ώ ήα (ύα, α ώ) Όα άς ώ, 39 / 298 α

46 α - ώ ί αάα αά ίς α έ αίς. «Αό ύ ύ ά αός;» ώ Ί, όα ί ύ ί Μά α έα αά ά. άα ώ --ώ- ό [] αό (ά) ί ί ήα (ώα, α ί) Όα ίς, άς ύ αά. - Τ ίς έ, Μά; - Κάς έα ά, ία! 40 / 298

47 ί ί Ο ύς Μάς άα ό α ά. ή --ί- έ [] αό (έα) Τ έ ία έα ά ς έα άς έ αό έα. ς έ-- αάς, αάα, αά ί (αάς, αάς, αάα) ώ ί ήα (ία, α ί) 41 / 298 α

48 α - ί ώ Όα ή ί, ό ή έ ί α ό ύα αέ. «Σαάα, άς ά ό, ή έ ί α α ές αά!» ώα ίς Τάς Αά. Λέ ό ί ή, όα έ α ί ό έ α ή. Ο ίς Αές έ ό ία αύ έα ό όα α άα ύ. ίς --ί- ώ ήα (ία, α ώ) 42 / 298

49 ώ ώ Όα α ύα ώ, ό ία αά α άα α ό,. «Μ αάς ύα έ, α ώς!» ί ία Μααία Κώα. ία --ώ- ώ α ά, έα ήα (έαα, α ά) Όα άς ά, ές α αό, άα. Ο Ί έα ές ί ά αάα. Ά ό α ά αά. Εί ή ά αέα αία, 43 / 298 α

50 α - ώ ί αά ό αάα. άα Όα άς α άς ά, ααίς ά έ α άς. Ο Κώας έα α έ ά ς αής α ύ αά ς αής αό ίαα. άα Ο Νίς ά όα α ύ αά ί. Ο Κώας ία αάς. Χς α ώ ά έα άό. -ώ ί ήα (ώα, α ί) 44 /

51 ί ί Ο Κώας ώ ς ύς ές αό ς ααός. Έα ς ές αύ α ς ααός αύ. Η αάα ς Αάς ί αέα αί, όα ααά ί. ώ Μέα ά ήα ύ α ίς α ήα Ραία ή ά άα. Δ ήα ύ α ααάς. αί Ο Κώας ά ς ύς ές α ς ααός ές ής αία. ός, αός --ί- 45 / 299 α

52 α - ώ έα ώ, ώα ήα (ήα, α ώ) Όα ώς έα ύ, ίς ς αές όας ς ές ς ώ. Η έα Ί έα ύα ώ. Ο αέας ήα ό αός, ή α αία αό ή ύ ί Μά. Τα έα ία ό αό έ ήα. ήα -ώ- έα [] αό (ώαα) ώ 46 / 299

53 ώ ά ώ, ώα ήα (έα, α ώ) Όα ώ, ό αί α αία ώ ς ς έας. Όα ώα, ές ό ύα ύς. ίς α ίς, έ αί α ί ό έα. ώ Τ έα ς Καής ή ές Κώα α Αά α ά α άα άα ί Τά. --ώ- ά [] αό Η ά ία α άα άα ς ς άα αό ό. ά 47 / 299 α

54 α - ά ός ός -ά αία [] αό (αίς) Ξαία έ, όα έ αό α ύς ής. αία ός, αία -α-ί-α ί [] αό (ία) Τ ί ία έα αί ό ό ί αό ας α α ί ύ. ί- ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ξός ία αός 48 /

55 ός ύ ύ ά ύ ύ ή ύ. ί, ία, ύς -ός ίς [] αό (ί) Τ ίς ία έα ό ία αά ία ό α αό ς ύ ές. αί Η αία ία άα. ί-ς ύ, ύα ήα (όα, α έ) Όα ύς α ήαά, ίς ήαα α 49 / 300 α

56 α - ύ ύ αάς ά α άα άαα. Όα ύα, ύς ά ήαα. Κά ς ά έα. Η Αά ό όα α ήαά ς α άας ίς α ααές. Τ αί ί Μά ύ ί ί. Καί ί ί. «Δ ύ α ές ό ό όα;» ί ία Μααία Κώα. έα -ύ- ύ [] αό (ύα) Ο ός α α αά έ ία αό ύ. Μ ύ ά έα, 50 / 300

57 ύ ός ός α άα αία. Ξύ έ έα ά ύ. Λέ ό ίς ή ίς ύ ά, όα ές. Αό έ ό ς ύ, όα έ. Όα έ ύ, ία αάς. Τ ααέ αό Κώα ία αό ά. ός, ός ύ- ός [] αό (ό) Ο ός ό ύα άς. Ο ός ύ ά έα ί άας ύς ός 51 / 300 α

58 α - ός ύ έα. --ό-ς ός [] αό (ί) ός ύ, ύα ήα (έα, α ύ) Όα ύς ά ή έ, α ίς α ύα ύ ααά ά ή έ. Τ αέ Κώα! Σ ή ί έα ύ έ α ό ύ. Όα ύς ύ, άς α έ ή ύ. Η Αά έ ς ές 52 / 300

59 ύ ώ ς α όα ί ύ, ά α αί. Μ ύα ύς ύ. ύ ύ- ή [] αό (ήα) ώ ύς, ύα, ύ ί (ύ, ύς, ύα) ώ ώ α ά ήα (ύα, α ή) Όα άς, ααάς α άα. Ο Κώας ύ αά ήα. 53 / α

60 α - ώ ός «Μ άς Κώα, άέ α ί ί αό, ία άς» ί ία Μααία Αά. Τ Κώα αέ ό ύα. Σήα ά ή ύ. Η Αά ήα ύα έ ό έ α ή α α αή ί. -ώ ός, ό, ό ί (ό, ός, όα) Ξός ία αός ά αύα. Ο Ί αά ός 54 / 301

61 ός ί έα ί ααί. -ό--ς αά [] αό (αάα) ί ί, ία ήα (ύα, α ί) Όα άς ία ή ί όό, ό ς ίς ώ αά ή ή αή ύ ά ία α α αία. Ο ύς Γάς ία ά ί. 55 / 301 α

62 α - ί ύα Χάα αό ό α ύά ά ί. -ί- ή αή [] αό (ές αές) ί ύα [] αό (ύς) ύ - Μ ίς ά έα ί. Τ ία; 56 / 301

63 57

64 α όα ός Ο όα [] αό (άς) Η όα ία έα ό ά ς ή έ ό α ά έα. Εί ααύ αί α α αύ α α ύ. ό-α- ός [] αό (ό) «Ο ός ααέ ία άς» ί ία Μααία. Ο ααές ά ύ ώ. Ο ύς Δής ή έ- α ό αό ία ά όα ααύ 58 / 302

65 ός ώ. Βή ά ία. ός, ής ό-ς ός [], [] αό (ί) ώ ώ, ύα ήα (ήα, α ή) Όα άς ί έα αί, άα ό, ά α ία α αί αώς ί έ. Η Αά ή Εέ ά ύ α α ύ α έα ς. Τ ή έ ά. Ξές ύ ί αό 59 / 302 α

66 α ώ ίας ά; Ρώ Κώας Νί. Ο Κώας α ί ήα άς α ααί α αύ, αί ία ό α ς ί ό. Εώς ύ έας ός ύ α ς έ ίς α ό. --ώ ίας α αός[], [] αό (ία /αί) Ο ίας ία 60 / 302

67 αί όα αός ί α όα ας όα αά. αί --ί-α-ς όα [] αό (ός) Μ όα ααί α όα ας. ό --ό--α όα [] αό (ός) Βά όα όα α α 61 / 302 α

68 α ός ό ααί α όα ας. ό --ό--α ός [] αό (ί) Η ός ία ός ό αάς ή αίς. ός -ός - Η ός ία αό ς ίς ές ώ -ς α ία ύ ές. Άς ές ές ία: ές, ίς, ές α ός, ές, ός. ό [] αό (ός) Η ό ς όας ία άά ς. Εία ής αό αί ί έ 62 / 302

69 ό ία - ό, ί όα. Οό έ ής. Ο ύς Γάς ή Κώα α άα ά ό ς όας α Αά ά ό ή. «Εώ ά ώ ά ό ά αό όα» ί ία Μααία. -ό- ίία [] αό (ίς) Οία έ ί. Σ ία ύ αές ές α α ά αές αίς. Τς ές 000 / / 302 α

70 α ία έα ύ ς έ α αά. Μί α α αά έ ία αή ό. -ί-α αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) ία έα [] αό (ές) Ο αέας, έα α α αά ία ία έα. Σήα ή ό έα ί Γά αό ς αό. Ο ύς Γάς ία αός άς, ί αία α α αά α αέ 64 / 303

71 έα ία - α αία α αά ά. --έ--α έα άς [] αό (άς) έα ή [] αό (ές) ός ός [] αό (ό) Ο ός ία άς ύ α α ί έα ί. ίς Δία ί ί Μά 65 / 303 α

72 α ία ία ία ία έα ή. Οή έ έα ί ία ή έ ί. --ό-ς ία [] αό (ίς) 'Οα άς ία, ύς όα ήαα όα άα α αάς αά ές αά. Ο Κώας ά ία α ήαά α α ά έ ές ς άας. αά Μές ές ύ- 66 / 303

73 ό όα - ήαα α α ά αά. Πέ ς ίς αόα έα ήα. ---ί-α ό [] αό (όα) Τ ό ία έα ά ς ό α ί έα ί. Ο ίς Κώα αόαα έα ό ά άαα. -ό-- όα [] αό (ύαα) Τ όα ία έα ό ύ α άα. Έ ία αή 67 / 303 α

74 α όα όα ά α ά ύα ά. Ο αός αά έ Κώα όα ά ό. Οόα ία α ό ία έα ά ά, ός ία α αί. Όα ί έα ά, ί α ύ. αό -ό--α 68 /

75 έα Η ία Καία 2. Η ία Μααία α ύς Γάς, ίς Κώα α ς Αάς 3. Ο αύς 69 / α

76 α έα Η αά 5. Ο Κώας, αός ς Αάς 6. Ο ίς Σαάς 7. Η Αά 8. Ο Νίς ία ίς Κώα 9. Ο Δάς, ό ς ίας Καίας, άς Κώα α ς Αάς 70 / 304

77 ός ός - ός, ό, ό ί (ό, ός, όα) Όα ά ία ό, ί ί. Ο άας έ ά έα ό ί ίς. αέας ός Όα αά ό άα, αά άα αό αή έ ές. ός -ό--ς ός, ό, ό ί (ό, ός, όα) Όα ίς ό άα, ίς ό άα ά ή. ός 71 / 305 α

78 α ός άα ό-ς - Όα άς έ - ά αό ία, αία ς ία έ,.. όας, ώας. Οάα [] αό (Οάς) Η Οάα ία Οαί Αώς ία ά έα όα. Η Οάα 2004 έ Αήα. Οαί Αώς Ο---ά-α άα [] αό (άς) Μία άα ία ά άα ά ά αί ή 72 / 305

79 άα άα - ία ά αί. Σ ά ς Αάς ία άα αώ έ αό α ία ά ύ ά ά ά ς αές Μία άα ία ί αές αύα ί άα, έ ία ή α ί ήα α αύ α ί ς αώς. Η άα ί Κώα έ ό αώα ό ί. Τ ά ία αό άα. -ά-α 73 / 305 α

80 α αός ία αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Ο αός ός ία ίς α έ αύς. αώας -α-ός έα [] αό (ές) Η έα ία έα αό ία αά α ά α α αί ά ή ύ. --έ-α ής [], ήα [] αό (ές, ής) ία ία [] αό (ίς) 74 / 305

81 ία ί - Όα άς ί ία ία, ά ά έα έα. Βά ό. Π αό ίς ές ία Καία έ ία ία α έ ααία Εάα. Ήα ύ όα. Βέαα έ ό άας ς, ύς Σαάς, ία αύς ής αό αή, αί ία ός. Καά ά ααέα αός ς ύς Γάς ία ύ ός α ά ά. Μώ --ί-α ί [] αό (ίς) Όα ά ί, 75 / α

82 α ί όα έα ααό ύ ία ύ ά έας α ύ α ύ αά. -ί- ός, όα, ό ί (ό, ός, όα) Τα όα άα έ ί ώα, ί ές α ί έ. ίς αός Σ ά Κώα ία ύ ία έ ύ ά όα αύ ς. Εία ίς. ό--ς όα [] αό (ός) ός 76 / 306

83 ώ ός - ώ ήα (όα, α ή) Όα ίς ά, έα ό ύ έας. Ο Κώας ό ό αός έ ά ά α ύα α ή ώ. ααέα αύα H ία έα ία Μααία α ή αά. ---ώ αί ήα (όα, α ύ) ός ός, ό, ό ί (ό, ός, ό- α) 77 / 306 α

84 α ός έα Όα ά ία ό, ία αί α αέ α ές. αίς άς Ο ίας αύ αό ά ς Χάς. «Τ ό ία! Κα ία ό όα έ! Α αώ, α αί ή ά έα» έ. ά, αί ό-ς έα [] αό (ές) Καάς έα α α αίς αό ή. Τ ααί ααία έ έα αάς α α ας 78 / 306

85 έα ύα - αί ής. -έ-α ύα ήα (ύα, α ώ) Όα ύα, ές ύ ό αί άα άαα. Βές όα. H Αά όα α ύ ς ί ά α ύ. Όα ία ύς ύα, έα άαα ές α άς. Κάς όα. 79 / 306 α

86 α ύα όα H Αά ύα α ί άς όα αώ. Ο Κώας ί όό ς ήα ααί έα ά ααία. H Αί ά αόα όα ύ. Έα όα α έ. --ύ--α ό [] αό (όα) ύα όα [] αό (όαα) 80 /

87 όα ό Ό ας έ έα όα. Εέα ς έ; Τ αώό ία; Η Αά όα άα ς Ραία. ό--α ά, άα ήα (όαα, α ά) όα ία [] αό (ίς) Η ία ία ά ( ) ά ς ές α α έ α αή α ς ί. -ί-α ό [] αό (- 81 / 307 α

88 α ό ό όα) Τ ό ία ααός αέας ααέ. «Ααύα ό ή άα ό» ί Νίς. --ό- αός [], [] αό (αί) Οαό έ αό ααά ία άα, ααί ς αώς ς α ί. Ο ίς Τάς ία αός ς άας ά ς ός. -α-ός ό [] αό (όα) Ο αώς ύ 82 / 307

89 ό αός όα. Παί ό έ. ό- όα [] αό (άς) Ο αύς Κώα έ αή όα α αό ά αά. Δ έ αά. Σ ό ί Αέ έα ία αή αό αά, αί ία ύ ά. Μύ α ύ αό αά. ό-α- αός [] αό (αί) Ο αός ία όα αί α έ α α όαα ώαός ας. «Τ ό ία 83 / 307 α

90 α αός όα αααί α αό ας» ί ύς Γάς Κώα α Αά. Καί ία αό ία έας αός. Τα ώα ία αί αί αό α ά. -α--ός όα [] αό (όαα) Η αά α ά ία όαα αώ ώας. Τα όαα ά ία έ ά. Η άα α ί ία ά όαα αί ή. ό-α- 84 / 307

91 αώ ώ αώ, αώα ήα (άα, α αώ) Όα αώς ία ή, αίς ώς αώς α ί ή. Η ία Καία ά ία ή α α έα ί Σαά. Σ ά ς ής ή α ία Μααία. -α-ώ- ώ, ώα ήα (όα, α ώ) Όα ός ώ, ά ά αέ ή αέ α α ί ά α 85 / α

92 α ώ ό αή. Τ όα ς ς ία ό. -ώ- ό [] αό (ές) Όα ές ό, ές α ας αό. Ο Κώας α ί ήα ή ό. Η ή ς ά ό έαα ύ. αία Όα ές ό α ά, ές α άς. Σ ή Κώας α Αά ία ό α ή α ίς Σαάς ς ά α αή έα αύ. ά, έ ό-- 86 / 308

93 ός ός ός, όα, ό ί (ό, ός, όα) Όα ία ός, έα α όα ίς α άα ά ή α ία αές. Έ αό ά ί ία άα ά. Η ία Καία α ίς Σαάς ήα αί ά α ία ό ή ώα. αός, αός «Καύα α ά α ία όα ή» ί Αά Κώα. Να α ά αή ή ά ς ς α ά. ό--ς 87 / 308 α

94 α αία ίας αία [] αό Όα ές αία, ές α άς ά ς ές ίς α άς ά. --α-ί-α ίας [] αό (ίς) Ο ίας ία αή ί ό ά ί αός αά ή άαα. Ο Κώας ύ α ώς αά ία α α α έα ά ί Κή. Καόα ί έ ία α ής ααί ία. -ί--ας 88 / 308

95 ός ό - ός, όα, ό ί (ό, ός, όα) Όα ά ία ό, ία αά ς έας, ία ό ή ά. Τ αέ ία ό α α ύ α άα α έ ά» ί ώας ία Μααία Αά. ίας --ό--ς ό [] αό (όα) Τ ό ία ία αή ή έα ί έα αό ί ί α ί ά. 89 / 308 α

96 α ό ές Τα όα ός έ αί ία ά αή ία ύ. Τα όα αύ ύ ώ ία α ύά ς. Εία αή α ί. Ο αός Ές ία ό ό αύ Εάας α Τίας. ό-- ές, έ, έ ή (έ, ές, έα) Όα ά ία έ, έ ααί αώς ώς α ία. «Η ί ί ία έ α 90 /

97 ές ώ - ά Τί» ί Αί Αά. Έ αί α Τί. αός (α αία, ό ό) Οέ αές ά έα ά. Κά, ί. --έ-ς ώ ήα (όα, α ή) Όα άς ά, ία ς α ά ύα α αύα α ής ή ό. Ο ίς Αές ί ό ύς ό έα ύ α α ώ αά αό ά ία. Ο ύς έ 91 / 309 α

98 α ώ ός ς ύ ή. ύα -ώ ός [] αό (ό) Ο ός ία ά έ α ί αό ά ά. Ο Κώας έ ό α ά ή ό ό α ά αό αό. ό-ς ός [] αό (ό) Τ ός ία ό. Ο Κώας ή ά ς Εάας ός Ός. 92 / 309

99 ός αός - ό «Η Ής ία ία ή ή ς Εάας α Πίς ία ή ά ς» ί αάα. Ό ός άς έ α- ύ ή ός Ός. ό-ς ός [] αό (ό) Μία αία έ ύς ός. ό--ς αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Έα αί ία αό, όα έ ά έα 93 / 309 α

100 α αός ό ή α ς ύ ίς. -α-ός ήα [] αό (ής) Η ήα ία ία άα αό ύς αέας έ έα ό όα ό αί αί ί ά. -ή-α ό [] αό (όα) Ο αές, α αόα, α ία ααάς ία όα. ό--α 94 / 309

101 ό ό ό [] αό (ά) Τα ά ία α όαα έ ώα ας. -ό όα [] αό (όαα) Τ όα ί έα α αύ ααό ές ά ώ. Ο Κώας α Αά αύ ά ύα όαα ς ααίς ς Κής. ύ, ές ό-α- ό [] αό 95 / α

102 α ό ύ Χς Αά ί αό ό, αί ήα αέ. Δ ύ α ί ία. ό-- ές, έ, έ ί (έ, ές, έα) Όα έα αά ία ές, αίς έ ύ ός ύ ά. -έ--ς ύ [] αό (ύα) Τα ύα αύ α όα έ ς. ύ- ύ [] αό (ύα) 96 / 310

103 ύ ά - α Τ ύ ία έα ό α ς άς. Έ έα ύ όα. Όα ίς ό, ία ά. ύ- ά [] αό (ές) Πά ώα έ ά. Ο ύς ί Μά ύ ά αό αά, ός ί Αά α Εέ. Η ά αά ία ί ές. Έ αό ά ία ές αώ. Ο ίς Σαάς ή α ύ αά ία Καία ί α ά α α έ. 97 / 310

104 α ά ύς ά -ά Μία αύ ά ά ά ό [] αό αός, ό αύς [] αό (αύς) Ο αύς ία έα ί άα ύς ός α ά ύς. Σ Αή έ ύς αύς. αός -α--ύ-ς 98 / 310

105 αός ά αός [] αό (αί) Βέ αό ά ά αό ά ας, όα ία έ. Όα ά αό αό, ία αάς. Όα έ, ία ίς α άς ύα. Μός αά ή, ή αό έα ά ό. -α-ός_ ά ήα (ύαα, α ά) Τα άα ώα ά. Ο ίς Αές αααώ, όα ά έα ύ α ά. Εία ό ύ; 99 / 310 α

106 α ά ό Όα ά ά, ά ύ αά. «Να ααί αό!» ύα ύς Μάς, όα ί αέ αά. Τα αά άα αό ί Μά α ήα. -ά- αίας [] αό (αία) Ο αίας ία αός ί α άα ας. -α-ί-α-ς ό [] αό (ός) Η ό αύ ή ς 100 /

107 ό ό ίς ία ά ία ά αύ ή ς ίς α έα αό ό. ό- ά [] αό (ές) Η ά ία έα ί ί Εάα. Τ ώα ία ί ή αέ. Οά έ α ά α ία αός, ύς ίς. -ά ό [] αό (ός) Άα ό ς ίας Μααίας αύ 101 / 311 α

108 α ό ό έα. Άα όό ς. Η ό ός άας ία αό ίς έ. «Άα ό ς Αήας ς Οαύς Αώς» ί Αί. ό- 102 / 311

109 Βά. 3966/2011 α αά ία Δύ, Γαί, Λί, ΕΠΑ.Λ. α ΕΠΑ.Σ. ώα αό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ α αέα ά α Δόα Σία. Τα ία ί α αία ς ώ, όα έ ά ά ία ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά αί αία ς ώ α έ ααά έ ία ί α ααάς ώα ύα ς αάς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μαί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

110 Ααύα ααααή ή ήας αύ ί, αύα αό αώαα (copyright), ή ή αή ή, ίς αή άα Υί Παίας α Θά, Πύ α Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

111

112

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270 599 Α & Α Ω Α Α. 806 172 897 198-91 599 Α & Α Ω Α Α. 508 76 535 128-27 599 Α & Α Ω Α Α. 749 163 848 154-99 599 Α & Α Ω Α Α... 542 79 599 Α & Α Ω Α Α. 419 320 99 601 Α & Α Ω /. 614 127 648 129-34 601 Α

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α ΗΙΗ ΗΟΑΙΑ ΑΙΗΙΟ ΗΗ Εφαοα Μαα όηαμ Γρα Άερα αυαο Χώρο Μαα Καφε α Επ α εχοογα ώ TETY Εφαρα αα θσβα ΙΙ: Γλαηηδεά Άζΰίλα Ύζβ: αυα α ααα, αα αυ, α πα, ααα α π, πυ α υ Δαυαοί χρο α δααα. δαΰωΰά Σα ΰθωΪ ηαμ δαθτηαα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV σά α,

13SYMV σά α, 1 ΗΗ ΗΑΑ ΑΑΑ Η Α 13SYMV001770079 σάα, 2013-12-09 12-11-2013 Α..: 19287 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ ια ιή οσήιη ια η ΩΑΗ Ω Η Α, Ω Ω Α Ω Ω Α ΑΑΑ ΑΧΗ: Η Α ΑΑΧ: Η. ΗΧΑ & Α.. 2 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ σάα, σήα 12 οβίο ο έος 013, έα ί, σα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57 ια ή ιαισ ού ια ο Έ ο «ια ια ή ύ ς ι ής ια ής ι ο ής έ α 13PROC001684372 ο ς ύο ο ς ια ούς 2013-10-25 Α ώ ς» Α αθέ ο σα Α ή: ι ή ια ή ι ο ή... οϋ ο ο ισ ός: 408.365,85 ίς Α οϋ ο ο ισ ός: 502.290,00 Α %

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

QAdvisors. Αθή α e:

QAdvisors. Αθή α e: Ι Ι Ι Ι 1 / QAdvisors ο 13 12243 ι ά θή α e info@qadvisorsgr wwwadvisorsgr Ι Ι Ι Ι 2 Χ 3 & 7 9 / 13 13 (ousekeeping 14 16 & 17 & 18 18 18 / 19 21 22-24 24 25 26 26 Ά 28 29 30 31 1-34 ο 13 12243 ι ά 35

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα