Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-))

2

3 Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

4 Αή Εί, Λέ. Δί Πα. Θάς Ηίας Δής, Εαός Π.Ε. Μαία Μά, Φός Ιία Αύα, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Καήα Α.Π.Θ. Καίς Πααέ, Σός Σύς Εαή Χαίς, Εαός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λήα Βααύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Παα. Ιύ Χής Πααίς, Σύς Παα. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Καααά- Κααύ, Μό Πάς Πααύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέα Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γαές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οάα αίας α Ιύ Εαής Πής Παή: Άα Μαά, Εαός Eέα: Πααώα Δύ, Εαός Εός ύς: Βαίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μαία Γαύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Καίς Γής, Δ. Πής

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 2ς (Α,α (αααώ-))

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέα / Καία Πά α: «Ααό αά ώ α αή έ αώ αέ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Καής Α.Π.Θ Πός Πααύ Ιύ Πά µ ί: «Σαή έ ί α ααή ύ αύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ α α ΑΠΣ α Δ- µό α Nαί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύας Σύς Πααύ Ι-

9 ύ Ααής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πααύ Ιύ Έ µαύµ 75% αό Εαϊό Κό Ταί α 25% αό ύς ός. Πέ Χά ς Εάας «Γί Εάα» Γαία Ε Δύ, Οαός Εός Δαώ Βί, Έ Δ, Αήα 2005

10

11 αααώ αααώ - αααώ, αααώα ήα (ααάα, α αααώ) Όα αααώς ά, άς ά ά. Η Αά ααά ό ά άας α Ραία. Όα αααώα, ώς αία, αία ή άα έα αήαα. Η Αά αααώ αά ς Ραίας. Ήα αααέ ό ά. Η ααάή ς ήα ά. α-α-α-ώ- 5 / 36 α

12 α -- αααώ ααά Α ές α άς έ Ραία ά, ά έα ό ς ές αααώ, αώ, ααία, ί, ααύ, ά, ώ, αία, ώ ααά ήα (ααέαα, α ααά) Όα ααάς, ααές αά, αί ία ές ή αές. Ο Κώας ααέα ές, αί έ αή όα α α ί ί. 6 / 37

13 ααά ααή Έα έα αύ αααό α ί α ί. α-α--ά- αάα [] αό (ααήαα) Τ αάα ία ύς έ ά άς. Ο αές αί ς αές ς αάα αάά ς. ύς, ό α-ά--α ααή [] αό Η ααή ία ί αό α ό αί ής ί. Εία έα αό α 7 / 36 α

14 α -- ααή ααά έα ία ία. ύ Η ααή ία ά ή ά ί. Ο Κώας α Αά ύα ύ ί α α ααή ή αό αάα. αή, άαα ύ, αία ααός α-α--ή ααά ήα (ααίαα, α ααά ) Όα ααάς, ό ώα ίς αό ό, αό ύ ή αό ί. 8 /36-37

15 ααά ααό Η Αά έ ό Ραία ί α ί ά ά αό α ααία αό ό ς. Όα ααάς, ώς ααία. α-α--ά- ααό [] αό (ααά) Η Αά έα ααά, όα έα ό ά Ραία. Έα αά αααύς. α-α---ό 9 / 37 α

16 α -- ααό αά ααό [] αό (ααά) Ο ί ύ, αάα α άα ία ααά. Τα ααά ία ύα. α-α---ό ά αά ήα (αέαα, α αά) Όα αάς ά, ας αό έα ές ία αά έα ά ές ία ά. Ο άς αέαα α έα αό ό ί ό ύ. 10 / 37

17 αά ααί αά α--ά- ααί ήα (αέα, α αώ) Όα ααίς, αίς αό έα ές ία αά έα ά ές ία ά. Σ ή Κώας α ί ήα α αύ ή ύ. ααί α--αί- 11 / 37 α

18 α -- αέ άς Α ές α άς έ ή Κώα ά ς ές αός, ή, έ, ααία, αώ, όαα, έα αέ [] αό (αέα) Τ αέ ία ία ύ ή ία ας ά α ά. α-έ-- άς [] αό (ά) Ο άς ία αέας ία ήα ά. Ο αός άς ή άα ύαα άαα. αέας ά--ς 12 / 37

19 άς άς άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Ο αέας Νί ία άς ύ ής. Δ ί ά ά. ά--ς άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά, ία ύα ή έ ύ ώ. Ο Κώας α έά έ έα ά ί ά άα. ός, ύς ά--ς 13 / 37 α

20 α -- αή αία αή ήα (αήα, α αή) Όα ά αή, ία ό. Η Ραία αή Αά. Όα αής ία άα, ό ία έα αό α έ ς. Η αύα αή α ά. α-ή- - Μ αύς α άς. Τ ία;... αία [] αό (αίς) αής 14 / 37-38

21 αής αώ αής, αή, αή ί (αή, αής, αήα) Όα άς ία αής, ία ής. Ο Κώας ί αή ύ-, αί ύ ό ό ά. ααές, αάας, αααές ής, ής Όα άς ία αής, ώ αία. αώ α-ή--ς αώ ήα (αύα, α αή) 15 / 38 α

22 α -- αώ αόα Όα αίς, ία αής, αάα ααά α αία α ά ί α ί. Η Αά αί, αί Ραία ύ αό. αώ, αααώα ά, ώ αής, αία, αώ α---ώ αόα [] αό (αός) Η αόα ία ός ά ς α ά. αόα, αά, αής α--ό-α 16 /38

23 αόα αί - Λέ α αής α αά. Α ές α άς έ Ραία ά, ά έα ό ς ές αααώ, αώ, ααία, ί, ααύ, ά, ώ, αία, ώ αί ήα (άα, α αί) Όα έα έ αί, ά ύα α αά. «Τ ά α ά ί Αέ, όα αί α έα» ί Αά. «Εία 17 / 38 α

24 α -- άα αί ό αία αέα!» άα α-ί- αί [] αό (αία) Σ αί ά ύα α ί ό α α ί ά ας. ά α---ί- αί [] αό (αία) Σ αί, αώς ά ύα. 18 / 38

25 άς αίας άς [] αό (ά) ύ άς [] αό (ά) Ο άς, αίς α α αά ία ά. αώς ά--ς αίας, αία, αία ί (αία, αίας, αίαα) Όα άς ία αίας α ά ά, ί α 19 / 38 α

26 α -- αίας αίς ά αό ή ί α ά ά. Η Αί ήα ό αέ ήα αία α ά έ έα ήα ααά. αός, ές α-ί-α-ς αίς, αί, αί ί (αί, αίς, αία) Όα άς ία αίς, έ ή ή ύ α ή. αής ές, ές α-ί--ς 20 / 38-39

27 αός αός αός [], αά [] αό (αί, αές) Ο αός α αά ία α αά αύ ή ς αής ας. Αός α αά ία α α αά αέ ή ς αές ας. α--ός - Σ ό έ α α αία. αός, αό, αό ί (αό, αός, αόα) Όα άς ία αός, ά ή έ ά ίς α ί. Δ ία ές. «Τ αός ία 21 / 39 α

28 α -- αός αί Νίς» έ Αά. «Κά Ραία ία έ ία». ός, αός ές Όα άς ία αός, ά αίς. α-ό--ς άα [] αό (αίαα) αί αί ήα (αόα, α αί) Όα αί ά, αί α ί ές ές. 22 / 39

29 αί αί Ο Κώας αό α άα ές ές, έ α ί ς έα ά. α---ί- αί, αία ήα (άα, α αί) Αίς όα α α ς ή α ς. Όα αίς έα ά, άς αά. Τα ααά αί ς ά ί. Η όα ς αί ς ά. Όα αίς αέ, άς α ύ. ί άα, αή, αός 23 / 39 α

30 α -- αί ά α-ί- ά [] αό Η ά ία ία αό ς ές ές ό, έα ά ώα α αό ααί. Η Αά έ ά αάα ύα αό ήα ί Αέ. ά-- ές- ής- ές 24 / 39

31 αή αός αή [] αό (αήα) Τ αή ία έα ό αί ύ α αί άα ή ά. αί, άα α--ή- αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα όα ή αά ία αά, α ές αί. ός Ο ός ήα αός 25 / α

32 α -- αός άς ά, ί αό αόία α ύς Γάς έ- α ήα ί Τ ώα αύ ία αό αά, ώ ώα ς άαας ία ύ αά. ύς αί, άα, αά α--ός αό-ό άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) 26 / 40

33 άς αααή - Όα έα αό ία ά, έ αή ύ α ας αέ. άς ός, ός ά--ς αααή [] αό (αααές) Όα άς ία αααή, ίς ά ές α αίς ά ά. Ο Κώας α Νίς έαα ία αααή. ααή Αάαα α ύα ς ίας έας ύ ά. α-α-α-ή 27 / 40 α

34 α -- ααά αέ ααά ήα (αάαα, α ααά) αααή ά α ά ώα «Ά, ώ ά α α ά άα» ί αάα. ά- αέ ήα (άα, α αέ) Όα αές ά, ές ύα άα α α αίς. Ο Κώας έ αά, αί ά ά ς ές. Μά. 28 / 40

35 αέ ααό Όα αές, ές αή α-έ- ααό [] αό (ααά) Τ ααό ία ία έα ά ώα ας α α αύ αό ή. α---α-ό Μέα όα ίς α ς έ ής. Τ ία; 29 / 40 α

36 α -- αό αά αό [] αό (αά) Τ αό ία έα άα ας ί αός, ό- α ία ά. Τ αό ί α όα α ί ά αό ας. α-----ό αά, αάα ήα (αέαα, α αά) Η αάα έα ία όα ίαα α Κώας αέα ήα άό. Έα ία όα άό. 30 / 40

37 αά αίς - Ο Ί ή αά αό αή. Δ ή α ά αό άα άό ς αά ή α αά ός. Όα αάς, άς αίαα, άς ααή. α--ά- αίς, αί, αί ί (αί, αίς, αία) Όα ύ ές ία αίς, ία ίς αές, έ ίς αή αία. 31 / α

38 α -- αίς αίς Τς ές αές ς έ α αία. Ο ές «αός» α «αός» ία αίς. Όα ά ία αί, έ ίς αή αύ. Η ία Μααία ύ αόα α ή αά άς αί ία ό. αάς «Εία αίς έα ς ής αό αό» ί Ί. Δ ώ έα ς ής. α-ί--ς αία 32 / 41

39 αί αί αί [] αό (αία) Αί ία ά άα ύ ας ύ α ύ α α ά. «Τ ά, ία α ίαας ία ά αό α α- ία ύ ά έα ά ας» ί αάα. α--ί-- αί, αία ήα (αώα, α αί) Όα ία άα αί ή ά αί ία ά, ό αία αί ς α αί α 33 / 41 α

40 α αί -- αί ή. Όα αί ά ύ, αώ α ά α α ά α άαα αύα α έα. Ο ύς Δής αώ ά ήαα ααί. αώ α----ί- Α ές α άς έ ή Κώα ά ς ές αός, ή, έ, ααία, αώ, όαα, έα 34 / 41

41 αία ά-ά αάα ύα αή -ής ός - ός αύ ό αύα - αά ύς ός ός - αός ό ά 35 / 42 α

42 α -- αί ααός αί ώα Λέ αί, όα ύ α- ό ά α έ ααή ς αώς. α α-ί- ααός, ααή, ααό ί (ααί, ααές, ααά) Όα άς ία ααός, ό αίς έ α ά αέα αί. Ο ύς Μάς ία ααός. Δ έ ύς ίς. αός α--α---ός 36 / 41

43 αίας αίας - αίας, αία, αία ί (αία, αίας, αίαα) Ο Νίς α Ί α αί αίας άς ααό αώα αί. Θ α- ύ έας άα ά α ί. (α αό) Θα ία αία. α-ί-α-ς Α ές α άς έ ααί ί Δή, ά έα ό ς ές αή, ός, ί, αές, ά, ήα, αή 37 / 42 α

44 α -- αίας άας αίας [] αό (αίς) Ο αίας ία ό α αύ ά ά ύ. α-ί--ας αή [] αό (αές) αέ άας [] αό (άς) Όα αόα αώ, ία άς. Ο άας ία έα ία αέας. Ο άας ς ίας Μααίας ία ύς Γάς, αή ία ύς ς. 38 / 43

45 αός αάς Ο ύς Γάς αόα έα αό αό α ία Μααία έα αί. ά-ας αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) άας αάς, αά, αά ί (αά, αάς, αάα) Όα έα αί ία αά, ά αό έ ίς ή άαί. Ο Νίς ία αάς 39 / 43 α

46 α -- αάς αώ αής α αό έα ά ίς. αίας άς, αός α--ά--ς αία [] αό αώ αός, αό, αό ί (αό, αός, αόα) αώ αώ ήα Όα αίς, ίς α ές α 40 / 43

47 αώ αός ί ά, άα. Η Αά αί α έ ααί α α ί α ία. ααώ Όα αίς, ία αός, ές αία. α----ώ αός, αό, αό ί (αό, αός, αόα) Όα ά ία αό, ία ό ό αέ ά α. Σ ααί ί Δή ί ήα αό 41 / 43 α

48 α -- αός αώας έ, έ ίς ά όα α αάα. αός ός έ α--ό--ς αώας, αώα, αώα ί (αώα, αώας, αώαα) Όα ός ία αώας, έ αύς α ία ίς. αός α-ώ-α-ς 42 / 43

49 αώς αώς - α αώς, αώ, αώ ί (αώ, αώς, αώα) Τ ά ία αώ- ήα ώας. Σ ό ί ώας. Ο ύς Μάς ύ ό αέας ία αώς α αό. Πύ ό ά αέας αύς α αό. Ο ής έ αώ έ αό ς αάς. Έ έ αύ ύα. αώς (α αό) Ό έ- α, ός έ α ό- α ός ς αές. α-ώ--ς 43 / 43

50 α -- αέας αία αέας, αέα, αέα ί (αέα, αέας, αέαα) Όα ά ία αέα, ί αίς α ά. «Σ ό ί Αέ έαα αέαα Χύα» ί Κώας. ώ α-έ-α-ς αία [] αό (αίς) Πα ία αία αύ αή; Πόα ήαα έ α ώ α α α- ή; Πό ί; ή Όα άς έ αία, έ 44 / 44

51 αία αί ές αός. Ο Κώας ή άα αία. αί α-ί-α αί ήα (άα, α αί) «Πό αί άα αό ί ία ααί ί Δή;» έ ία Μααία. Πόα ά α ά; ί Όα άς αί ά, έ ά ά α αί ό ί ή έ α έ. Ο Κώας αί ς αύς αύς ή ί, αί ές άα ύ. α-ί- 45 / 44 α

52 α -- άς αόας άς, άα, ά ί (ά, άς, άα) Όα άς ία άς, έ αόα α ά ά ύ αά. Η ία Μααία ία άα αία. αός αάς ά--ς αόας, αόα, αόα ί (αόα, αόας, αόαα) Όα άς ία αόας, αίς ί α. «Τα όα ία αόαα ίς ό» ί αός Κώα. αός α-ό-α-ς 46 / 44

53 ααύ ααύ - Δ ίς α ς. Τ ία;... ααύ, ααύα ήα (ααόα, α ααύ) Όα ααύ ά, ί άά α ί. «Ααύα α αί αίς έα αά, αί ία ός ώς. Η ααό ία αή» ί άα ς ία Καία. Τ άα ία ααέ ώ έα. Κία, - ά α ααό ήα. ααό 47 / 44 α

54 α -- ααίς ααώ ααίς, ααία, ααί ί (ααί, ααίς, ααία) Η ά ς Χάς ία ααία: ό ά ό α ά αό Χά. Δ ία ός ό αά. Έ α ααί ό. Δαή ύ ά. α-αί--ς ααί [] αό (ααής) ααώ ααώ ήα (ααία, α ααή) 48 / 44-45

55 ααώ ααός Όα ααώ, ώ ύ έ ό α ί ά έ. Ο ύς Γάς ααί αό α αά α αά όα α αήαα αί α αί. Έ ααί α αά όα α αήαα. α-α-ώ ααός, ααή, ααό ί (ααί, ααές, ααά) Όα ά ία ααό, ία ααό α ά. «Τ ό ς ίας Καίας έ ύ ααό έα» ί Αά.» ός 49 / 45 α

56 α -- ααός αά Όα ά ά ααά, ά ααό α ααό ό, ά. Ο ίς Σαάς ή ααά ό ααά. α-α-ός αά [] αό (ααής) Η αά ία αό έ, όα ας ύ ά. «Κώα, Νίς ώ α α ά ή. Τ αά ές;» ί Αά. ώ Όα ααάς, άς ά ά ά. α-ά-- 50 / 45

57 ααώ αααίς - ααώ α ααά, ααέα ήα (αάα, α ααή) αά αααίς, αααί, αααί ί (αααί, αααίς, αααία) Όα ά ία αααί, ές αά α ί α ί αώς. «Πά α αίς ά, Αά» ί ία Καία. «Ές ς αααίς ές αί ;» αααίς 51 / 45 α

58 α -- αααίς ααώ (α αό) «Να, ία, έ- όα α αααία» ί Αά. α-α-αί--ς ααές, ααέ, ααέ ή (ααέ, ααές, ααέα) Όα άς ία ααές, έ ή ά α ί α ά ά ά. Δ έ α ααύ. α-α---έ-ς ααώ, ααύα ήα (ααόα, α ααή) ααές 52 / 45

59 αίας αώ αίας, αία, αία ί (αία, αίας, αίαα) Όα άς ία αίας, αί ς αός ά. Ο Κώας ία αίας αής α ά ία. αές, άς α-ί-α-ς αή [] αό (αές) αώ αώ, αύα ήα (αία, α αή) Όα αίς ά, ς 53 / 45 α

60 α -- αώ αία ό α άς ά ά α ά. Ο ύς Μάς αί ό α ί ό αί αή. Ο ύς Μάς ήα ό αές. «Αίό ας α ας ά α αί αή!» ί α αά. α--ώ αία ήα (αία, α αώ) Όα αία, ά ία ό α ί ά ία α ί. Η Αά αί αά ς Ραίας έα α άαα. 54 / 45-46

61 αία αέας - Τ έα αία. α--ί--α αία [] αό αία αέα ία Τ ί ί Μά ία αέα αό ααί ί Δή. Βία ά αό ααί, αό ά ά ό. Τα ύ ία ία αά. αί α-έ-α- αέας, αέα, αέα ί (αέα, αέας, αέαα) 55 / 46 α

62 α -- αέας αία Όα ά ία αέα, ία άα ύ ά α ά α έ ές. Η Αά ήα έα ί α αί α α ά Κή. Αό αά ία άαα. Τς αόα αέα. α-έ-α-ς αία [] αό (αίς) Όα αό ά αία, ααύ α ύ α ύ όα ήαα α αύς ής αίας. 56 / 46

63 αία αίας Χς ί Κώα άα ία αία α α ία έα ά. Ο άα αύα. α--ί-α αώ ήα (αέα, α αή) αία αίας, αία, αία ί (αία, αίας, αίαα) Όα ά ία αία, ία ύ α ί. «Εία αία α ά ή ήα» ί Κώας. 57 / 46 α

64 α -- αίας αίς ήα» ί Κώας. «Ο αός ία ύ άς». α-ί-α-ς αίς, αί, αί ί (αί, αίς, αία) Όα ά ία αί, ία ύ α έ ό αί. «Δ ύ ό άα αός» ί Κώας. «Εία αί αή ααή αύ. Μός ς ί ή». ύ α-ί--ς 58 / 46

65 αός αός - α αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) «Αά, α ά ία αή ώ» ί αάα. Μία - ώ ία ύ, άα α α- ής ύ α α ααή- ς. ύς, ύς, ύ- ς Τα έαα ς ίας Κα- ίας ία αά. Δ έ ά ώαα α έα. «Γα αίς ύ-, αάς αά αό - ί» ί ύς Μάς ία. α-ός 59 / 46

66 α -- άς άς Α ές α άς έ ή Κώα ά ς ές αός, ή, έ, ααία, αώ, όαα, έα άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά, έ ί, ία ό. «Κώα, άα έα ία αά! Πήα α α ύς ήα!» ί ία Μααία. ές, ααός έ ά--ς 60 / 46

67 αώ αώ - αώ, αώα ήα (άα, α αώ) Όα αώ ά, αί, ώ α α αία ό. Μά αό ία Μααία ά αώ α ύα αό. Μός ή έα, ί Κώα α έ α όα ά αέ αύ. «Κώα, αώς α όα αέ!» ώα. αύ άα α-ώ- 61 / 47 α

68 α -- αώ αώ αώ, αώα ήα (αία, α αώ) Όα αώ αά, ά α ί αέα α α ά. Ο ίς Τάς ά α ί ί αό αί Παί, ή αός ήα αός α αά αώ αέ. ώ α---ώ- 62 / 47

69 αόα αύ αόα [] αό (αύαα) Τ αόα ία ά έ α αό ά. Ο ύς Γάς αά ς ααές ίς ά έα. α-ό--α άα ς έας αή [] αό (αύς) αύ αύ, αύα ήα (αήα, α αύ) 63 / 47 α

70 α -- αύ αό Όα αύς ά, ίς, αί άς ά ό αά ό ίς ύ ό ίς. Όα αύα, έα, ή ά έ ός ής ή ίς ό ύ α ί. Νώς αή. Ο Ί αύ έ α ύ α ά α όα. Η αήή ήα ά. α----ύ- αό [] αό (αίς) 64 / 47

71 αό αή Η αό ία αί ας ί, όα ώ ήαα. Ο ίς Τάς ή αό α α αύα αόα. α-ό-- αύ, αύα ήα (αήα, α αύ) αή αή [] αό (αής) Η αή ία έα ές ό ύ α ά άα άαα, έ α α 65 / α

72 α -- αύ αί ή. Όα αύς ά, ίς αά άς ά έ α αίς αά. α--ή- αά ία ά αί, αία ήα (αέα, α αί) Όα αίς έα ό, ίς, ίς άς αώς α ά α αό. Ο αός Κώα αί αό άα ί, ή ααί- 66 / 48

73 αί αέα. Δ ό α ά ές. Όα ς «Αία!», ίς ς ά α ί αέα ό. «Αία α ί Ραία!» ώα αέ Αά. α--ί- αέα ήα (αήα, α αώ) Όα αέα, αί ύς. Ο Κώας ήα ό αές αό όα αή ά 67 / 48 α

74 α -- αέα αί όα. άα α---έ-α αί, αία ήα (αία, α αί) Όα ά αί, ά α άς α α ές α ίς. «Η όα αί. Πά α ύ» ί Κώας. ί α---ί- 68 / 48

75 Αά αώ Αά [] αό (Αές) Η Αά ή Αές ία ς άς αό Κααή Δέα. Τς ές αές ί α ααόα. «Τς Αές έ ααά Πάα. Θα ά αά;» ώ Αά. Α--ά - Λέ α Αόα. αώ α αά, αέα ήα (αέα, α αή) Όα αάς ά, άς ό. 69 / 48 α

76 α -- αώ ααύ Ο Ί ύα α ί αής ή αής α αή ά ήαα. α--ώ αύ, αύα ήα (αέα, α αύ) Όα αύς ά, ααάς αό ά. Η αία ία ία αί Γά αέ έ αής. αά α--ύ- ααύ, ααύα ήα (αάα, α ααύ) Όα ααύς ά, 70 / 48

77 ααύ---αήας αίς αό ί ία α ας ά αύ αά. Όα ααύα αό ά, ύς αό ί α ας αά. Ο ύς Μάς αά α άα αό αή. Τα έα έ α αή α ά ά ό. αά α--α-ύ- αήας [] αό (αής) Ο αήας ία άα έ ά α- ό ή ία α α ά α α ά έ αό 71 / 49 α

78 α -- αώ αό ί ς αύς α ς ές, όα αύ. α----ή-ας αώ ήα (αόα, α αή) Όα αίς α ά, ίς α ής. Ές αία. «Αώ ώς έ ό ύ ό έα ί ώα» ί Κώας. αία α--ώ αό [] αό (αά) Τ αό έ ώ ς άς ές. 72 / 49

79 αό αόα Η ία Μααία ί αό ώ άα ώ α α ώ ς ές έ ί ά αία. α----ό αόα [] αό (αάς) Η αόα αύ ύ αά ία ώς ά αάα ς. Ο Κώας α ύς Μάς ία ίς. Η αόα αάα α ία ς ία ύ ή. α-ό-α- 73 / 49 α

80 α -- αέας αέα αέας [], [] αό (αίς) Ο αέας ία αός έ έα άα ή έα έα ά, ής αί. ααής έ α---έ-ας αέα [] αό (αέαα) Τ αέα, αό ή αό, ία αό ία, ή ά ά έ. Η Αά έ ή α Ραία. Τ αέα ήα α αί α αή. 74 / 49

81 αέα αός Τ αέα ός αώα ί ς ί α ς έα. - Π ήα αέα ς όα, Κώα; - Χάα 2-0, αά. αά «Μ ό ώα ό αές ήας!» ί Αά αό. «Εία ύ ααό». α--έ--α αός, αό, αό ί (αό, αός, αόα) Όα έα ές ία αό, ία ύ αό 75 / 49 α

82 α αός αός ή αό α ααί ή ααί ά ία. «Πή! Εία ί α έ ώ, ός ία ύ αός!» ί ύς Δής Κώα α Νί. ίς Όα ά ία αό, ία αά, ί έ. Ύα αό αό ααή αύ, Κώας α Νίς αάα α ά ή. Ο αός άα αόα. αός 76 / 49

83 αός αός Όα άς ία αός, ά άα α έ ύς ός. Τα αά ύα ύ Μά, αί ία ύ αός άς. Μά ό αόα! άς ός, ός αόα α-ό--ς Α ές α άς έ ή Κώα ά ς ές αός, ή, έ, ααία, αώ, όαα, έα 77 / 49 α

84 α -- αύα αύα αύα [] αό (αώαα) Έα αύα ία ά αή ά ά ά ά. Δαό αύα ία ά αή ά ας. Ο αί ία ύ Δή ό α ς ές αό α αά ς αώαα. ίς α--ύ--α Τα αώαα ς Ραίας 78 / 50

85 αύα αία Α ές α άς έ ααί ί Δή, ά έα ό ς ές αή, ός, ί, αές, ά, ήα, αή αία [] αό (αίς) Όα ά αίς α άς, ααές α άς αό ή ός ής, ό ία αία. Παά άα έ- α Αά ή αό αό αία. Η αία ς ώ ύ. ία α---ί-α 79 / 50 α

86 α -- αία αά αία [] αό (αίς) Όα άς ία αία, ία ί έ α ία ή ία ής «Ο Νίς ά ές αίς ί αία. Μ-ς ία άς;» ώ αάα Κώα. αία Όα αάς, ία ί έ α ία ή ία ής. ί α--ί-α αά ήα (αίαα, α αά) αία 80 / 50

87 αόα αόα Α ές α άς έ Ραία ά, ά έα ό ς ές αααώ, αώ, ααία, ί, ααύ, ά, ώ, αία, ώ αόα [] αό (αάς) Όα αίς ία αόα, αές αάα άα άαα αό ές ύ. Η Αά ή αόα α ί άς α ία ς α α αή άα αά ς. 81 / 50 α

88 α -- αόα ααί Όα αίς ά αόα, έα ς ί αά. Η Αά ί ά αόα ό ά Ραία α έα α α. Όα ααίς α άς ά, ές ί αά αό α ές αί α άς. α-ό-α- ααί ήα (αάα, α ααί) αόα 82 / 50

89 αύ ααώ αύ ήα (αέα, α αύ) Όα αύς ά ή ά, αίς α ία αά, α άς, αί ί ή ά αό. Όα αύς έα ί, άς ά α α ύς. Τ αία ή Νίς αέ άα έα ά αό ά. ώ α--ύ- ααώ α ααί, ααέα / ααία 83 / 51 α

90 α -- ααώ ---- αία ήα (ααέα, α ααή) Όα ααάς ά, αάς ή ί. Όα έ ή, ό αέ ς ίας Μααίας ααία αέ. α--α--ώ αία ήα (αία, α αώ Όα αία ά ή ά, ύς αά, αής ό. 84 / 51

91 αία αός - Η Αά αύ Ραία α έ α αία έ. α---ί--α αό ία Όα ς αό, ίς ήα ά. αός α-ό- αός, αό, αό ί (αό, αός, αόα) Όα άς ία αός, ώα αό ά α αό ά αά. 85 / 51 α

92 α -- αός αία «Αά, ία αό ήα α άς ές. Πό ί, αααώ!» ί ύς Γάς. αές ός Όα ά ία αόα, ία ίς ή. αέα ά Όα άς ά αό αία, άς ά αό ή ά άς, ίς α ές, ή ία ός. αάα ή α-ό--ς - Λέ α αός. αία [] αό 86 / 51

93 αία ααός (αίς) αός αά ήα (άαα, α αά) Όα ία άα ή έα ί αά ά, ααά αί α ί άα ά ά. Όα αάς ά ή αάς, αώς ά ή α- ά άα ίς α άς ία ά. α-ά- ααός, ααή, ααό ί (ααί, ααές, ααά) Ο ύς Μάς έ ααά αά. Δαή έ ά ίς ίς ία αά ία αό ά. Αά- 87 / 51 α

94 α - ααός ααάς α ς αία ά. ός Όα ία άα ία ααή, ία α ό α έ ί α- ύ α α ί ή. ός, ός α-α-ός ααάς [] αό Ο ααάς ία ό ύς άς ύς αύς ώα. Ο ααάς ία ό, ός αές α α αόα. 88 / 51-52

95 ααάς αά έ α-α-άς αά [] αό (αάς) Η αά ία έα έ ίς ά, ό ώα, - ώ αά α ά όα ό ί έ ό ς, ία έα ύ ό ί α αέα. Ο ός ία αία άα έα έα αό, έ αά ί α α ά ία ς. 89 / 52 α

96 α -- αά αά α-ά- α έα αά ία Όα ά ία αά, αί ύ ό α α ί, ία ήα. Η Αά ώα ααί ήα, αό έ, αί αά. ά ήα, αά Όα ία αά, έ ά ή ώα α ά α ός α ά. «Δ α αί ά αά, ία αά α. Γήα α ύ!» ί ία Μααία. ίς αός, αώ α-ά 90 / 52

97 αία αός αία [] αό (αίς) Αία ία έα ή ές ύ α αί ί, αί ά άα ή. α-ί-α αές, αέ, αέ ί (αέ, αές, αέα) αώ αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα άς ία αός, άα ύς ός α 91 / 52 α

98 α -- αός αώ α ά ά, ί α ά ήα. ής αά, αώ α-ός αία αώ ήα (άα, α αή) Όα αής α άς ά, άς ώα έ, αά αά. Ά α ί αό όα Κώας, α ίς αύα. «Μ αής αά έ!» ία. αώ άα Όα άς ία αές, ά ά ύα αό ώα α έ α ία ί. αός α-ώ 92 / 52

99 αέ ά αέ ήα (άα, α αέ) Όα αέ ά άα ή αέ α άς ά, αί ύ, ά α αία. Τ Κώα αέ ύ όα, ώ ς Αάς ς αέ α αί. α-έ- - Πή! Τ ήα ία ά ό! ά [] αό (άα) Άα ία α ία αά ίς α ά. 93 / α

100 α -- ά αός Η ία Μααία ά άα α ία ή ία. ά- αή [] αό Σ άα ς αής ααί α ά, α έ, ααύ, α ααά α α αύ αύς. αός α----ή αός [] αό (αί) Πς έα αό αό 1 ές 5. Α ές α ς αά, ήα ς ίς α α άς άα 94 / 53

101 αός αός ά α ς αύς. Ο αός ώ ία α- ός αί α α ή ά. αή α--ός αί αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Λέ ς αό έ ία ς αάς, αί ία αό ά ία αά. ός Σ Εάα ό αή ία άα αά, ώ Αία έ ά. α---ός 95 / 53 α

102 α -- αός αύα αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα ά ία αό, ας ά, ίς α ία ύ ύ ύ ί. «Κώα, ήα ία ί α ίς αό ό α όα» ί ύς Γάς «Έας αά Κώα, ά α ήα»! α--ός αύα [] αό (αύς) Η αύα ία έα ά ώ α ά α α ά. Έ αέ, ή ά 96 / 53

103 αύα αέ ία, αά ύα α άα ύα. Πά αά έ έα ά αύ α α αί α α ύα αί. Μά αή αύα αά ία αί. Άα αά έ- αάα, αή ά ύα αάα ά αύς. α-ύ-α α ώα αύς [] αό (αύ) αύα αέ, αέα ήα (άα, α αέ) Όα αές ία αία 97 / 53 α

104 α -- αέ αί ή ία αάα, αίς άα ς α α ς ή α άς ί, ύ ή αύ. α-έ- ά [] αό (αής) αύα αί [] αό (αά) Αί έ ό όα. Αί ία έας όα. Αί έ α ά ία αώς α άας. Τ αά ία ό αύ. α-ί 98 / 53

105 αί Ο αί Μ ς αύς ά: 0 έ 1 έας / ία / έα 2 ύ 3 ς / ία 4 ές / έα 5 έ 6 έ 7 ά / ά 8 ώ / ώ 9 ά / έα 10 έα 11 έα 12 ώα 13 αία / αίς 14 αέα /αέ ς 15 αέ 16 αέ / ά 17 αά / αά 18 αώ / αώ 19 αά / αέα 20 ί 99 / 54 α

106 α αί 100 αό 101 αό έα 200 αό / αός / αόα 300 αόα 400 αόα 500 αόα 600 αόα 700 αόα 800 αόα 900 αόα 1000 ί / ίς / ία 2000 ύ άς έα αύ 100 / 54 Πός ό αί αό 11 ς 19 άα ία έ;

107 αί Σ ααύ ήα 1 ύς α 3 άα: Πόα ύα ί ά; Σ ααύ ά ία 7.Εώ ό ία; Μέέ ς. Εία ό; 101 / 54 α

108 α αί Ο ά ήα ά. Πό ία ώα; Τ αά ώς; Πς ία ός ά ά ς άς; ώς, ύς, ίς, έας, ές, ές, ές, ός, έας, έας έας, έας, έας ίς, έας έας, έας ές, έας ές, ας ές, έας ός, έας έας, ός, ός ώς, αός, ααός, ός, ός, ός, ός, ός, αός 102 / 55

109 αύα αά αύα α αέα ήα (αήα, α αώ) Ό- α αία ά, έα, ς ό. Ο Κώας αή ύ ό, αί ύ ά. έα α-ύ-α αά, αάα ήα (άαα, α αά) Όα αάς ά, άς ήα α α ύ. Η Εέ άα αί ά ό, ς ά άς άς. αώ αή Λέ ό αάς ία αώα, όα 103 / 56 α

110 α -- αά ααά άς αό ά ά. Όα έ ό άς ς αά, ύ ό ώ ύ αό ά. α-ά- - Πό έ ό ά αά ά; ααά, ααάα ήα (ααώαα, α ααά) Όα ίς ααά ά αί ς, ά ία ή ό ό ή ς ί ό ά ό α αύ. Όα ααάα ά, ίς ό ά 104 / 56

111 ααά-αααός ός ς α αίς. Όα ααάα ία Καία α ίς Σαάς, άα ό έα. Μά ααώα ς ία Καία έ ός ς ίς Σαάς ία αααός ς. α-α--ά- αααός [], αααά [] αό (αααί, αααές) ααά 105 / 56 α

112 α -- ααί άς ααί ήα (αώα, α αή) άς αώα [] αό (αώς) άς άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα άς ία άς, ώ ύ άα, ία αύας α αά ά ά α άα αό. Ο Κώας ία άς ί αός ααό α έ ήα α αύ. 106 / 57

113 άς ααίς Ο Κώας αώ, έ ό α ά αός. «Μ αίς, Αά. Η αώα ία αά α α ά ήα» ί αός. αέα ά--ς αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) αό, ός ααίς, ααία, ααί ί (ααί, ααίς, ααία) 107 / 56 α

114 α -- ααίς αή Ααίς ία αός - ή α ύ αά όα. Ο ααί Ές ία ώα ύς. (α αό) «Τ Πέ α ά ό ά Οία α ύ ααία» ί Α- ά. Τα ία αό α ααία όα. Τ ααέ άα ς Αίς ά ία ααία. Τ άα ά ααί ό α ααία ώα. α-αί-ς αή [] αό (αές) Η αή ία ί ά ά. 108 / 56-57

115 αή αός Ο Νίς έα αή έ όα, αί έ- α Ραία. Κα α ααίς ό αή Ραία όα Νί α ά α αϊέ. έα, ές Σς αές Σί αί α ία. Όα αί ήας Σές. αί α-ή αός [], [] αό (αί) Ο αός ί ίς ία άα αώ α ί έ ώ α έ ς α 109 / 57 α

116 α -- αός αί α α ύ αά αί. α--ός αί ήα (άα, α αί) Όα αίς ά, άς α ώ ά α ίς α άς α ά αό ή άς ώς. Ο Κώας ά α αί όα, όα ήα ά ώ. Όα ά αί, ία ί ή ά αύ α ία, έ α ααή. Τ ί αί Σέ α ααά 110 / 57

117 αί άα Ιύ. Τα ααύα αί ά «α ά έα αό...» ώ ααώ, ώ αή α-ί- αέας [], αόα [] αό (αές, αός) Ο αέας ία αός ά α έα ί ία. α--έ--ας άα [] αό (αώαα) Τ άα ία α ά- 111 / 57 α

118 α -- άα ααέ ά ός αή ώ. ά Τ άα ία έα ό έ ά ά ά ώα ας α α ί αία. ααός ά--α ααέ [] αό Μέα ία αία αί ααέ α α- έ ή α αέ ύς ός ήα α ύαα α ό, ς άς. Τ ααέ ύ ό. α-α-έ 112 / 57

119 ααέ αήας - Ξέ έ. Δ αά ύ ό ύ ό αό. αές [] αό (αές) Ο αές ία ά ό όα αααέ ό ά ά. Τ ύ ς ές. α-έ-ς αήας, αήα, αήα ί (αήα, 113 / α

120 - αήας αήας α αήας, αήαα) Όα άς ία αήα ς, ία ί αό ς άς. Πί όα ό Βύα Παί ήα αήα α- ήα, έ έ ό ά ς Οαύς αώς. Όα ά ία αήα, ά ός α ας ααί. «Εά, ύ Μά, ά ία αήα. Έα αέ ά ία ό, έα αίς ία» ί ία Μααία. ός αός, άς, αίς αία α-ή-α-ς 114 / 57-58

121 αή αής αή [] αό Τ αή ία έα έα ύ α α ά ήαα, ός αόα ή αία α άα αία, ός ααία ή άα. Τ ώα ία α ό. Όα ά ία αέ ία αέ αό αή. α-ή- αής [], [] αό (αίς) Ο αής ία αός ά αό, αί αάα αά ία. άς 115 / 58 α

122 α -- αής ά Τ αό ία έα ά αί αέ ς αίς ί. αέα α--ής ί αό [] αό (αόα) αής ά [] αό (αής) Ο αής αής ία ής ά α α ά ώα ας. Σ ί άς ά αής α α ααά αά άα α α α 116 / 58

123 ά αία ί ό άα. ά-- αία [] αό (αίς) Τ ααία όα ς άς αώς αύα αία α α αύα αό α ήαα ώ ς. Η αία ήα ία ή άα αύ αώς έα έ ά ής, ώ ά ί αί. α-ί-α 117 / 58 α

124 α -- αί ααός αί ήα (άα, α αί) άς άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά, ώα ία α άα. ός αύς Τ αί ί Γά ά αό ό. Έ- ά. αί ά-ς α ώαα ααός [] αό (ααί) Ο ααός άαα, 118 / 58

125 ααός αίς έ έα άα όα α ύ άς αάς ά α α ά ή. Τ αύ α έας ία ό αά α ύ αό. α-α-ός άαα αίς, αία, αί ί (αί, αίς, αία) Όα ά ία αί ή όα άς ία αίς, ας αά α ας ά α ά. ααός αός (α αό) Έα αί ία ία ία έ ή ά ά α ας ά α 119 / 58 α

126 α -- αίς αίας ά. α-ί-ς αέ [] αό (αέα) Τα αέα ά αό ύα. Αέα έ ές ές ς άς ύς ή αές. αίας, ααύς α-έ- - Λέ α ά. αίας [] αό (αίς) Ο αίας ία έα ώ ς άαας ά αέ- 120 / 59

127 αίας ααή, αί έ έ όα ύ αό ώα. Μές ές ύα ά αίς ααία αία ή. αέ α--ί-ας άαα αάας [] αό (αάα) Ο αάας ία ά αό έα α ά αό άα. α-ά-α-ς ώα ας ααή [] αό (ααές) Όα έ ααές, ί- 121 /59 α

128 α -- ααή αά α α α ία αός αό ία αή ά, ά α- ύα ή αί ααία Ο Ί έ ήα α ααή έα αές ί. Έ ύ ήα. «Κααός αός, ααές άα» έ όα έ ό α όα α ό, άα. αά α-α-ή αά ήα (άα, α αά) Όα έ ααή, έ ό αά. 122 / 59

129 αά ααύς «Αά α ά, ήα ί, αί α έ!» ί ίς Αές Αά. ααή α-ά- - Πή! Τ ήα ία ί ό ύ. ααύς [], [] αό (ααύς) Ο ααύς ία αός αύ έα αό. Τ ό Νί ία α ί ααύς α α ά έ ά. αέ, ά, αύς 123 / 59 α

130 α -- ααύς αία α--αύ-ς αία [] αό Η ά ς αίας ία α ί έ ώ α ός αάα α α έα ίς ς ός. Σ αία ύ αί. Η αία ά α ς ές ήα ααί ί Δή. αός α---ί-α 124 / 59

131 αός αής αός [], αία [] αό (αί, αίς) Ο αός ία αός ύ α αία. (α ί) Σ αή ας αόα ία αία ας α όα ας α ία, αή όα, ύ α ία ας. α----ός αής, αή, αή ί (αή, αής, αήα) 125 / 60 α

132 α -- αής αάα Όα ά ία αή, ία έ, ία αό αό αό έ. Ξαά αύ έας αής ός αό ία α Κώας έ α αί. ίς, αός, άς ές ήα α--ή--ς αάα [] αό Όα ά αάα, ααόα αέ αό ά ί. Αό ό ύς Δής έα άα α αά- 126 / 60

133 αάα άας α ααύ, αάα αύ αάα. ά, αία ίς, ααάα α-ά--α Α ές α άς έ ααί ί Δή, ά έα ό ς ές αή, ός, ί, αές, ά, ήα, αή άας [] αό (άα) Μ άα ώ έα ό αό ώα, έ α αία έ ήα 127 / 60 α

134 α -- άας άς α ί ό. Όα ία αό, ές ός έα αός άας. Η Αά αία α έ άα ήα. ά-α-ς άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά, ας αέ α ά. Η αά αία ήα ά α ή Χά, ήα ό. ός, αίς Όα ά ία ά, ας ά α ώ άα. 128 / 60

135 άς αία Η Αά ί έα ά ό α ύ άς αίς άα ά--ς αία [] αό (αίς) Όα ές ία αία, αώς ό ά. Όα Αά ία ί, αία έα ά. Δαά, αί έα ή αύ ή. Λέ ς έ έα ό αίς. Όα ές ία αία, αία ά. α--ί-α 129 / 60 α

136 α - αύα αές αύα ήα (αήα, α αώ) αία άας, άα, άα ί (άα, άας, άαα) Όα έα αί ία άα, ί ς άς ααία ή άα άαα α έ α ά. αάς ός, ής, άς Όα έα αί ία άα, ά ααίς. ά-α-ς αές, αέ, αέ ί 130 / 60-61

137 αές αέ (αέ, αές, αέα) Κά ία αέ, αά ή ώα, έ ία α α ώ έ. Η Αί ήα ό αέ, ός α ί ς ά αές. αύς, άς ύς, ός ώ α-έ--ς - Λέ α αίς. αέ [] αό Τ αέ ία ώς ύ έας άς ή έας ύς. αή α--έ 131 / 61 α

138 α -- αέ αός - Ξέ έ. Δ αά ύ ό ύ ό αό. αός [] αό (αί) Όα ά ό, ύ ά ά, ία αός α ύ ά αό ααόα. Ο αός ία ός α ά ύ. Α αή α ά, αή έ ας ό. αός α-ός 132 / 61

139 αόαα αύα αόαα [] αό Η αόαα ία ώα αέα ά ύ αό α άς αής. α-ό-α-α ά [] αό (άα) Έ αό ά ήα ά άα ία α ά ήό ς. Ήα αέ ί ά. ά-- αύα [] αό (αήαα) Όα ας αί έα αύα, ία ά ύ ά 133 / 61 α

140 α -- αύα άς ίς α έ. ύ, ός, άς α-ύ--α Ο ύς Γάς έα έα ό αύα: ία άα έ ά. άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα άς ία άς, έ ύ, έα α άαα ός α έ. Α ία ύ άς, ία ά αά. Ο Κώας 134 / 61

141 άς αό ήα ύ άς ς. Έ α ύ ό όα. ός Η αία Κώα άα. ά--ς αή [] αό Τ ααί ίς Αές ώα αή α α ά ς ώς ές ά έ. Σώα ύ ίς ί. α-ή αό [] αό (αά) Αό ά όα. Τ ώ- 135 / α

142 α - αό αός αό, αό ή έα. Αά ύ α όα α ά, α ά, α άα α α έα. Μέα αό αώ ό ς, έ α ά α α. Σς ύς α α αάα ά αέ α α έ. α-ό αός, αό, αό ί (αό, αός, αόα) Όα ία αός, άς ά ία ίς 136 / 62

143 αός αά ή έ, αί έ αάα. Αό άς, ία αόα. «Π αά α ώ έα ό ί;» ώ ύς Γάς αίας ί. «Εώ, ώ, ώ!» ώα αόα Αά. α-ό--ς αά [] αό (αάα) Τ αά ία έα ό, ό α αύ άα άα ς ς. Ο Κώας α Αά έαα έα αά ύ αό ά έαα ά. α-ά- 137 / 62 α

144 α -- αή αά αή [] αό (αές) Η αή ία αός ώς έ αό έα ί ή ά ί. Ο ώς αός έ ής ά ύ ύ ία ές ύα α έα. αύ α-ή Η αή ί Μά. αά, αάα ήα (αύα, α αή) Όα αάς ά, άς ά. 138 / 62

145 αά αός Μ αύα ά ίς Κώα αύα αί αά 50 ά. αώ αώ Ο Κώας ί ό αύ ήα ή. α-ά- αός, αή, αό ί (αί, αές, αά) Όα άς ία αός, ία ύ ός ς άς α ί α ά. Ο ύς Μάς ία αός α αά α ς ά έα ς ές. αά α--ός 139 / 62 α

146 α -- αί αόα αί [] αό (αά) Τα αά ας ία ύ, έα αό ά ά αύ ας α ας ύ α αύ. Ο Κώας ύ αά, αή αό αύ αία αί. α-ί ώα ας αόα [] αό (αόαα) Τ αόα ία αή ή α όα ά ί έ έας άς άς, όα άς αά ά ία αέ. Μά αία, Αί 140 / 62

147 αόα αί έ ός αόα ααέ ς αή. α-ό-α- αί [] αό (αία) Τ αί έ ές ός, ός α α αί έα, ώ α α άαα ας ί ές έα ό α α ύ. Μ αί ά ό έ. Γα α ή αί, αί ί. αά αά α--ί / α

148 α αός-αό αός [] αό (αό) Ο αός ία έ- ας άς ός ές ίς α α αί ά αία ήα αό ία ό ά. αί, ός α----ό--ς αό [] αό (αόα) Τ αό ία ία όα ά αό ό ς, αί έ όα αό ία ς ά. ά, όα 142 / 63

149 αό αόας α--ό-- αάας [], αάα [] αό (αάς, αάς) Αάας ία αάς ά ές ώς. α--ά--ας αόας, αόα, αόα ί (αόα, αόας, αόαα) Όα ά ία αόα, ί αό ό ίς α ά ά ίς αό. 143 / 63 α

150 α -- αόας ααώ Λί αόαα. Όα ύς Δής ί αό ααί, έ αόα ή α α- αά α ήαα. αόαα α-ό-α-ς ααί [] αό (ααές) ααώ ααώ, ααύα ήα (ααία, α ααέ) Όα ααίς έα αό αό έα ά, αό έ ία έας ός αός. Κάς ααί. Η Αά ααί α ύ 144 / 63

151 ααώ αία αό α έ αόα ί α α έ Εέ. Έ ς έα ία. Όα ααία, αό αύ αά α ές ία ύ. έ ααί α-α-ώ αές [], αέα [] αό (αές) Αές ία αός ί ααές α ααί α ός ς άς. άας άς, ές α-έ-ς αία [] αό (αίς) 145 / α

152 α -- αία αή Η αία ός ί ία ί α ό ά ί ά ώ ά. Ο αές ός αώα ό έ αό αία έ έα. έα α---ί-α αή ήα (άα, α αή) Όα αής ά, αάς α, αίς αί. Ο Κώας ά άα άό α ή ία α ά. ααώ αώ, αί 146 / 64

153 αή αές Όα αής ά α ά ά, ίς, ές. Ο ύς Γάς ά Κώα α ά ή ς ίς. έ ί, ααύ α-ή- Α ές α άς έ ή Κώα ά ς ές αός, ή, έ, ααία, αώ, όαα, έα αές, αέ, αέ ί (αέ, αές, αέα) 147 / 64 α

154 α -- αές ά Όα άς ία αές, έ, αό ία αύ α ό αό ά. Η Αά αύ αέ α ί άα όα ς ές ς. αός ές, ός ααώ α---έ-ς ά [] αό (αίς) Η αή ά ί Τά αό Κή ήα ία ά έ α Κώα. Τ ό ή αά ήα ία ά έ α Κώα. ός ααώ 148 / 64

155 ά αί ά-- αία [] αό (αίς) Η αία ία έα ά αί έ ί ί, ααώ ή αί ά. Βά αίς ά ας α α ύ. Ο Κώας έ ά ία αία ί ααέ αή. α-ί-α Δς ώ αί ήα (άα, α αί) Όα ά αί, ά α- ύς, αή ές ά- 149 / 64 α

156 α -- αί αό ς αές. Η Αά αία α έα αύα αί ύ. Ο ύς Μάς ά αό αό, όα ή ία ά ί. Θύ ύ. αός, αό α-ί- αό [] αό (αόα) Όα άς αό, άς αή ώα αέα έα ό ό α ς αύς αό αύ. Τ αό ία ό αύ άς ό 150 / 64

157 αό αός ς αέας. Μί αία α ά ύ αό. αός, αί α-ό-- αός [] αό (αί) Όα έα αύ α ό, αύ ά αό, ές ές άς άς έ άα ύ. Αό ά άαα α ία. αί, αό α-ός 151 / 64 α

158 α -- α αά α ώα Λέ α, όα ααόα ό, αά, ύ ή ία. «Α, α αέα α άα, ά!» έ ία ί Μά. α αάς, αά, αά ί (αά, αάς, αάα) Όα άς ία αάς, ά αό έαα. α-ά--ς αά [] αό (αάα) Τ αά ία έα ά 152 / 65

159 αά άα ό ύ. Εία ό ά ές α ία αύ α ό ς ά. Τ έ ά αάα, ία ααά. α-ά- - Μέα όα ίς α ς έ ά. Τ ία; άα [] αό Η άα ία ύ ός ός ά αίς, όα ααέ. Τ έ άα / 65 α

160 α - άα αός ύ, όα έ α ί ς άς ά ή ία ή έ αύς ία. Ο Πός ί Ραία α ά α αό ό έα άα ό - έα. αός ά-α αός [] αό (αί) Ο αός ία αός αία, όα ά ία ύ ό. Ο Νίς ά ύ ς ίας Μααίας α α αά έα αύς. αός άα α-ός 154 / 65

161 άς άς - άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά ία ά, ά ή ί ά ά, αί ύ α ή αί ύ ία. ής ώ, ύ ά-- ς άς, ά, ά ί (ά, άς, άα) Όα ά έ ώα ή ά α α έ ώα, έ ς ία ά. Τα ά- 155 / 65 α

162 α -- άς ά α, ό, αί ία ά- α. Όα άς ία άς, έ ά. ός ώα, αός, αί ά--ς ά [] αό (άα) Τα άα ία α ά άα αώ, ός αύ α αύ. Εία ά όα αία ύ ύα. Τα ώ άα ώα ό- ς αάα α ά ά / 65

163 Βά. 3966/2011 α αά ία Δύ, Γαί, Λί, ΕΠΑ.Λ. α ΕΠΑ.Σ. ώα αό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ α αέα ά α Δόα Σία. Τα ία ί α αία ς ώ, όα έ ά ά ία ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά αί αία ς ώ α έ ααά έ ία ί α ααάς ώα ύα ς αάς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μαί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

164 Ααύα ααααή ή ήας αύ ί, αύα αό αώαα (copyright), ή ή αή ή, ίς αή άα Υί Παίας α Θά, Πύ α Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

165

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV σά α,

13SYMV σά α, 1 ΗΗ ΗΑΑ ΑΑΑ Η Α 13SYMV001770079 σάα, 2013-12-09 12-11-2013 Α..: 19287 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ ια ιή οσήιη ια η ΩΑΗ Ω Η Α, Ω Ω Α Ω Ω Α ΑΑΑ ΑΧΗ: Η Α ΑΑΧ: Η. ΗΧΑ & Α.. 2 ΑΗ ΑΑΗ ΗΩ σάα, σήα 12 οβίο ο έος 013, έα ί, σα

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270

694 Α /. 1474 356 1293 260 181 694 Α /. 1569 356 1299 252 270 599 Α & Α Ω Α Α. 806 172 897 198-91 599 Α & Α Ω Α Α. 508 76 535 128-27 599 Α & Α Ω Α Α. 749 163 848 154-99 599 Α & Α Ω Α Α... 542 79 599 Α & Α Ω Α Α. 419 320 99 601 Α & Α Ω /. 614 127 648 129-34 601 Α

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α

Γλαηηδεά Άζΰ ίλα. 1. δ αΰωΰά Σα ΰθω Ϊ ηαμ δαθτ ηα α ΗΙΗ ΗΟΑΙΑ ΑΙΗΙΟ ΗΗ Εφαοα Μαα όηαμ Γρα Άερα αυαο Χώρο Μαα Καφε α Επ α εχοογα ώ TETY Εφαρα αα θσβα ΙΙ: Γλαηηδεά Άζΰίλα Ύζβ: αυα α ααα, αα αυ, α πα, ααα α π, πυ α υ Δαυαοί χρο α δααα. δαΰωΰά Σα ΰθωΪ ηαμ δαθτηαα

Διαβάστε περισσότερα

34 34 1.641 357 1.373

34 34 1.641 357 1.373 Α -- Ο Η Α Α-Η Η Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α Α..... Ο Α 599 Α & Α Α Α Α Α Α Α Α Α 21 21 1.495 343 1.351 601 Α & Α Α / Α Α Α Α 24 24 1.418 313 1.053 661 Α Α Α Α Α Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20

/ % / Α. Α 6 6 14.958 14,90 31,40 9.863 10,00 17,70 121 Α Α % / Α. Α 17 17 17.595 17,80 34,90 17.222 17,40 33,20 Α -- Ο Η %, Α -- Α Α 5 Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α...... Ο Α... Α..Α...... 127 Α Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 8 8 19.884 16,72 29,20 19.161 16,53 31,30 129 Α Α Α Α Α Α % / Α. Α 6 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57 ια ή ιαισ ού ια ο Έ ο «ια ια ή ύ ς ι ής ια ής ι ο ής έ α 13PROC001684372 ο ς ύο ο ς ια ούς 2013-10-25 Α ώ ς» Α αθέ ο σα Α ή: ι ή ια ή ι ο ή... οϋ ο ο ισ ός: 408.365,85 ίς Α οϋ ο ο ισ ός: 502.290,00 Α %

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Template part_a 13PROC ς :

Template part_a 13PROC ς : Template part_a 13PROC001487709 2013-05-30 σ ς ς σ Έ σς ς σ ς σς σ ς σ : ϋσς: 2., ς : ς σ σς: ς ς η ση σ Ηη σς ση η ης : 13/05/2013. Ηη σς σ ησω σω: 22/05/2013 ω σης Ο ς σ: 25/07/2013 ς : 327707 σ Έ «σς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα