ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο"

Transcript

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems, 6 ε έθδ., Prentice-Hall, 2006

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο Ο ξφινο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ ζηελ επηρείξεζε Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 2

3 ηόρνη ελόηεηαο 1. Πνηνη είλαη νη βαζηθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ ζηελ επηρείξεζε; 2. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (π.ρ. πσιήζεηο, παξαγσγή, ινγηζηήξην, αλζξψπηλνη πφξνη); 3. Τί είλαη νη επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο θαη ηη ξφιν δηαδξακαηίδνπλ; Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 3

4 Καηεγνξηνπνίεζε Π Σχκθσλα κε: Οξγαλσηηθή Γνκή Πεξηνρή Λεηηνπξγίαο Παξερφκελε Υπνζηήξημε Αξρηηεθηνληθή Σπζηήκαηνο Δλέξγεηεο / Λεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 4

5 Καηεγνξηνπνίεζε Π Οξγαλσηηθή δνκή Π.. Σκεκάησλ/ Δηεπζύλζεσλ: Έλαο νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί αξθεηά πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ ζε κία ιεηηνπξγηθή πεξηνρή ή ηκήκα (π.ρ. Τκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ), Εηαηξηθά Π.. : Φξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ νξγαληζκνχ (ERP), Δηεπηρεηξεζηαθά Π..: Σπζηήκαηα πνπ ζπλδένπλ δχν ή πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 5

6 Καηεγνξηνπνίεζε Π Πεξηνρή ιεηηνπξγίαο Τα ινγηζηηθά Π.Σ. (Accounting I.S.) Τα νηθνλνκηθά Π.Σ. (Finance I.S.) Τα θαηαζθεπαζηηθά (ιεηηνπξγίεο/παξαγσγή) Π.Σ. (Manufacturing I.S.) Τα Π.Σ. κάξθεηηλγθ (Marketing I.S.) Τα Π.Σ. Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (H.R.M. I.S.) Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 6

7 Σύπνη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 7

8 Καηεγνξηνπνίεζε Π Παξερόκελε ππνζηήξημε Σπζηήκαηα Γηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ (TPS) - επαλαιεπηηθά, απνζηνιή-θξίζηκεο ελέξγεηεο θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Μάλαηδκελη (Management information systems (MIS)) - ιεηηνπξγηθέο ελέξγεηεο θαη δηνίθεζε Σπζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ (Office automation systems (OAS)) ππάιιεινη γξαθείνπ Σπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (Decision Support Systems (DSS)) ιήςε απνθάζεσλ απφ κάλαηδεξ θαη αλαιπηέο Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα αλψηαηεο δηνίθεζεο (Executive information systems (EIS)) Μάλαηδεξο πςειήο βαζκίδαο Σπζηήκαηα ππνζηήξημεο νκάδσλ (Group support systems (GSS)) άηνκα πνπ δνπιεχνπλ ζε νκάδεο Σπζηήκαηα ππνζηήξημεο λνεκνζχλεο (Intelligent support systems) ππάιιεινη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηαρεηξίδνληαη γλψζε Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 8

9 Καηεγνξηνπνίεζε Π Αξρηηεθηνληθή Αξρηηεθηνληθή Πιεξνθνξίαο (Information Architecture). Η αληίιεςε ησλ πιεξνθνξηαθψλ απαηηήζεσλ (π.ρ. ν ζεκειηψδεο ζρεδηαζκφο ελφο ζπηηηνχ) Πιεξνθνξηαθή Τπνδνκή (Information Infrastructure). Πσο ζπγθεθξηκέλνη ππνινγηζηέο, δίθηπα, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο είλαη δηεπζεηεκέλεο θαη πσο ζπλδένληαη, ρεηξίδνληαη θαη δηνηθνχληαη (π.ρ. ηα αθξηβή ζηνηρεία φπσο ηνίρνη, νξνθή θιπ) Ταμηλφκεζε ζχκθσλα κε 3 ηχπνπο αξρηηεθηνληθήο Έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηή κεγάιεο ηζρχνο Έλαο πξνζσπηθφο ππνινγηζηήο (PC) Έλα θαηαλεκεκέλν ή δηθηπσκέλν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα (δηάθνξεο παξαιιαγέο) Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 9

10 Καηεγνξηνπνίεζε Π Λεηηνπξγίεο Δηνηθεηηθά (Managerial). Υπνζηεξίδνπλ ελέξγεηεο κέζνπ κάλαηδκελη φπσο βξαρππξφζεζκνο ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη έιεγρνο, ηξαηεγηθά (Strategic Information Systems - SIS). Υπνζηεξίδνπλ: απνθάζεηο πνπ αιιάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, Σρεηίδνληαη κε απνθάζεηο πνπ αιιάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί/ δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε, Λεηηνπξγηθά ΠΣ (Operational). Υπνζηεξίδνπλ ηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 10

11 Σύπνη πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 4 ηξαηεγηθή Τπνζηεξίδεη ζρεδηαζκό Δηνίθεζε 3 Δηεύζπλζε Τπνζηεξίδεη ιήςε απνθάζεσλ. Δηεπζπληέο 2 Γλώζε πιιέγεη δεδνκέλα θαη ειέγρεη ηε ξνή ηνπο. Δηνηθεηηθνί 1 Λεηηνπξγία Ειέγρεη ηηο βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δνζνιεςίεο. Εξγάηεο Πσιήζεηο Παξαγσγή Οηθνλνκηθά Λνγηζηηθή Πξνζσπηθό Δηδίθεπζε αλά ηκήκα Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 11

12 1 ν Επίπεδν : Λεηηνπξγίαο πζηήκαηα Επεμεξγαζίαο Δνζνιεςηώλ (Transaction Processing Systems, TPS): είλαη ηα βαζηθά ΠΣ πνπ εθηεινχλ θαη θαηαγξάθνπλ ηηο θαζεκεξηλέο επαλαιακβαλφκελεο ζπλαιιαγέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Καζεκεξηλή ρξήζε, εξγαζία ξνπηίλαο Δίζνδνο κε πιεθηξνιφγεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε, πρ αλαγλψζηεο γξακκσηνχ θψδηθα Έμνδνο πεξηνδηθέο, πρ εκεξήζηεο, θαηαζηάζεηο ειέγρνπ Κχξηα πεγή δεδνκέλσλ γηα ηνπο άιινπο ηχπνπο ΠΣ. Δπεμεξγαζία: Ταμηλφκεζε, Καηεγνξηνπνίεζε, ζπγρψλεπζε, ελεκέξσζε. Κξίζηκνο πόξνο: δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα δηαιχζεη ηελ επηρείξεζε Υξήζηεο: απινί εξγαδφκελνη, Πξντζηάκελνη. Καλφλεο ρξήζεο επηβάιινληαη απφ ην ζχζηεκα Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 12

13 1 ν Επίπεδν : Λεηηνπξγίαο (ζπλ.) Είδε Π Επηπέδνπ Λεηηνπξγίαο Παξαθνινχζεζε πσιήζεσλ / κάξθεηηλγθ Πειαηνιφγην (& πηζαλνί κειινληηθνί πειάηεο) Πξνζθνξέο / πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ Παξαγσγή πξνγξακκαηηζκφο & έιεγρνο Οηθνλνκηθά / Λνγηζηηθή Πξνυπνινγηζκφο θνζηνιφγεζε δηαζέζηκα Αλζξψπηλνη πφξνη Πξνζφληα, αμηνιφγεζε, εθπαίδεπζε Μηζζνδνζία Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 13

14 1 ν Επίπεδν : Λεηηνπξγίαο (ζπλ.) Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 14

15 1 ν Επίπεδν : Λεηηνπξγίαο (ζπλ.) Σππηθέο εθαξκνγέο TPS Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 15

16 2 ν Επίπεδν : Γλώζεο πζηήκαηα εξγαζηαθήο γλώζεο (Knowledge Work Systems, KWS) Παξάγνπλ γλψζε απφ ηα δεδνκέλα Δξγαδφκελνη γλψζεο: κεραληθνί, εκπεηξνγλψκνλεο, επηζηήκνλεο πζηήκαηα απηνκαηνπνίεζεο γξαθείνπ (Office Automation Systems, OAS) Δπεμεξγαζία θεηκέλνπ, ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε εγγξάθσλ / κελπκάησλ επηθνηλσλίαο, επηηξαπέδηα ηππνγξαθία Υπάιιεινη, γξακκαηείεο, πξσηφθνιιν Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 16

17 3 ν Επίπεδν : Δηεύζπλζεο (ζπλ.) Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. (Management Information Systems (MIS) : Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πξνγξακκαηηζκνχ ειέγρνπ θαη ιήςεηο απνθάζεσλ, εθδίδνληαο ηαθηηθέο αλαθνξέο θαη αλαθνξέο απνθιίζεσλ. Υπνβνεζνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηνλ έιεγρν θαη ζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ παξέρνληαο ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο κε ζπλεζηζκέλσλ ζπκβάλησλ. Δίζνδνο: Πεξηιήςεηο ζπλαιιαγψλ, κεγάινο φγθνο δεδνκέλσλ Δπεμεξγαζία: Αζξνίζεηο, ζπγθξίζεηο, απιά κνληέια. Έμνδνο: Αλαθνξέο Φξήζηεο: Γηνηθεηηθά ζηειέρε. Παξάδεηγκα: Πξνυπνινγηζκφο. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 17

18 3 ν Επίπεδν : Δηεύζπλζεο (ζπλ.) Πώο ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηξνθνδνηνύληαη από ηα TPS Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 18

19 3 ν Επίπεδν : Δηεύζπλζεο (ζπλ.) Παξάδεηγκα αλαθνξάο πνπ παξάγεηαη από έλα MIS. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 19

20 3 ν Επίπεδν : Δηεύζπλζεο (ζπλ.) πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (Decision-Support Systems, DSS) : Υπνζηεξίδνπλ απνθάζεηο ηεο δηεχζπλζεο δηεξεπλψληαο ζελάξηα ππφ θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο δεδνκέλσλ ή κε πνζνηηθψλ παξακέηξσλ. Τα DSS βνεζνχλ ηα ζηειέρε λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζε ζέκαηα πνπ αιιάδνπλ γξήγνξα θαη δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε επίιπζε, ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα Αληινχλ πιεξνθνξία απφ ηα ΠΣ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, πρ ζηαηηζηηθή ππεξεζία, δεκνζθνπήζεηο. Σπρλά πξνβιέπνπλ αθνινπζψληαο ππνζέζεηο ή καζεκαηηθά κνληέια πνπ δηεξεπλνχλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα. Δίζνδνο: κηθξφο φγθνο δεδνκέλσλ, εξγαιεία αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Δπεμεξγαζία: Αιιειεπίδξαζε κνληέισλ. Έμνδνο: Δμεηδηθεπκέλεο αλαθνξέο, αλάιπζε απνθάζεσλ, Δπί παξαγγειία θαη ππφ δηακφξθσζε φρη πξνθάη Φξήζηεο: Σηειέρε, πξνζσπηθφ. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 20

21 DSS γηα αμηνινγήζεηο δξνκνινγίσλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 21

22 πζηήκαηα ππνζηήξημεο δηνίθεζεο πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Δηνίθεζεο (Executive Support Systems, ESS) Απεπζχλνληαη ζε κε-δνκεκέλεο, δει. φρη αθξηβείο, απνθάζεηο ζηξαηεγηθήο, βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθά ζηνηρεία, δίλνπλ γξαθηθή -φρη αλαιπηηθή- παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Γεκηνπξγνχλ έλα ππνινγηζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ ιήςεο εθηάθησλ απνθάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη θξίζε, αμηνιφγεζε, δηαίζζεζε (Δχθνια ζηελ ρξήζε αθφκε θαη απφ αδαείο) Είζνδνο: Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ζπκππθλσκέλα δεδνκέλα. Επεμεξγαζία: Γξαθηθά, αιιειεπηδξάζεηο. Έμνδνο: Πξνβνιέο. Υξήζηεο: Αλψηεξα ζηειέρε. Παξάδεηγκα: Πεληαεηέο επηρεηξεζηαθά πιάλν, Τη θάλεη ν αληαγσληζκφο, Πνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα εγθαηαιείςνπκε Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 22

23 Έλα ηππηθό ESS Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 23

24 Οη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ Πιεξ/θό ύζηεκα Δηεύζπλζεο (MIS) ύζηεκα Τπνζηήξημεο Δηνίθεζεο (ESS) ύζηεκα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ (DSS) ύζηεκα Εξγαζηαθήο Γλώζεο (KWS) ύζηεκα Επεμεξγαζίαο Δνζνιεςηώλ (TPS) Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 24

25 Σα ζπζηήκαηα από ιεηηνπξγηθή ζθνπηά. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 25

26 Π ζηηο Πσιήζεηο & Μάξθεηηλγθ πζηήκαηα πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ (Sales and Marketing Systems) Γεληθά Πσιήζεηο: επζχλεηαη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ Καηαγξάθεη παξαγγειίεο απφ πειάηεο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζή ηνπο (TPS) Μάξθεηηλγθ: πξνζδηνξίδεη πνηνη είλαη νη πειάηεο, ηη ζέινπλ ή ρξεηάδνληαη θαη ζρεδηάδεη πξντφληα πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο δηαθεκίδεη θαη πξνσζεί ηα πξντφληα. CRM δηαηεξεί ζηνηρεία γηα πειάηεο θαη πηζαλνχο πειάηεο Καζνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο (MIS) Παξαθνινπζεί πνξεία πσιήζεσλ (ESS) Βνεζνχλ ηελ εηαηξεία λα εληνπίδεη πειάηεο. Αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πψιεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Σπλερή ππνζηήξημε πειαηψλ. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 26

27 Π ζηηο Πσιήζεηο & Μάξθεηηλγθ Σχζηεκα Δπεμεξγαζία παξαγγειηψλ Αλάιπζε ηηκνιφγεζεο Πξφβιεςε ηάζεσλ πσιήζεσλ Πεξηγξαθή Δηζαγσγή, επεμεξγαζία, παξαθνινχζεζε παξαγγειηψλ Καζνξηζκφο ηηκψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Καηάξηηζε πξνβιέςεσλ πσιήζεσλ πεληαεηίαο Οξγαλσζηαθφ επίπεδν Δθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ Σηξαηεγηθφ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 27

28 Π ζηελ Παξαγσγή Παξαγσγή: ππεχζπλε γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Σρεδηάδεη, πινπνηεί θαη ζπληεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Γηαρεηξίδεηαη ηηο πξψηεο χιεο, ρξνλνπξνγξακκαηίδεη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνπο αλζξψπνπο. Πξφζθαηεο εμειίμεηο αθνξνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ θχθινπ δσήο πξντφληνο (Product Life-cycle Management, PLM): απνζήθεο πιεξνθνξηψλ γηα νηηδήπνηε αθνξά έλα πξντφλ, απφ ηελ αξρηθή ζχιιεςή ηνπ κέρξη κεηά ηελ πψιεζε θαη ηε ζπληήξεζή ηνπ Γεληθά Πξνγξακκαηηζκφο, αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Πξνγξακκαηηζκφο, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Απφθηεζε, απνζήθεπζε θαη δηαζεζηκφηεηα ησλ πιηθψλ παξαγσγήο Φξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο, εμνπιηζκνχ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο εξγαζίαο. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 28

29 Π ζηελ Παξαγσγή Σχζηεκα Έιεγρνο κεραλεκάησλ Πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο Τνπνζεζία εγθαηαζηάζεσλ Πεξηγξαθή Έιεγρνο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ Απφθαζε γηα ην πφηε θαη πφζα πξντφληα ζα παξαρζνχλ Απφθαζε γηα ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο λέσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ Οξγαλσζηαθφ επίπεδν Δθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ Σηξαηεγηθφ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 29

30 Π ζηα Οηθνλνκηθά Σπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ινγηζηεξίνπ (Finance and Accounting Systems) Γηαρεηξίδεηαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, φπσο κεηξεηά, κεηνρέο, νκφινγα, θαη άιιεο επελδχζεηο θαη πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ην απνηέιεζκα κε απηνχο ηνπο πφξνπο. Η ρξήζε θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο επηβάιινληαη απφ ην θξάηνο (Δθνξία, Δζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία, θιπ) Λνγηζηηθέο εγγξαθέο, ηακείν (TPS) Δηζπξαθηέα, πιεξσηέα, ρξεκαηνξνή (MIS) Πξνυπνινγηζκφο (ESS) Γηαρείξηζε θεθαιαηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο, αλεχξεζε λέσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Γηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 30

31 Finance and Accounting Information Systems Σχζηεκα Λνγαξηαζκνί εηζπξαθηένη Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ Πξνγξακκαηηζκφο θεξδψλ Πεξηγξαθή Παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηελ εηαηξία. Δθπφλεζε βξαρππξφζεζκσλ πξνυπνινγηζκψλ Πξνγξακκαηηζκφο καθξνπξφζεζκεο θεξδνθνξίαο Οξγαλσζηαθφ επίπεδν Δθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ Σηξαηεγηθφ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 31

32 Π ζηε Δηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ Σπζηήκαηα αλζξσπίλσλ πφξσλ (Human Resources Systems) Γηαηεξνχλ ζηνηρεία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε κηζζνδνζία. Καξηέιεο εξγαδνκέλσλ: πξνζσπηθά, εξγαζηαθά, θνξνινγηθά ζηνηρεία Μηζζνδνηηθά: ρξνλνπαξνπζία, άδεηεο, αζζέλεηεο, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, βαζηθφο κηζζφο, επηδφκαηα Αξθεηά ζηνηρεία είλαη ππνρξεσηηθά απφ ηακεία αζθάιηζεο. Αλεχξεζε ππνςεθίσλ ππαιιήισλ Παξαθνινχζεζε ησλ δεμηνηήησλ, ηεο απφδνζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ Υπνζηήξημε ησλ ακνηβψλ θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ ππαιιήισλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 32

33 Human Resources Information Systems Σχζηεκα Πεξηγξαθή Οξγαλσζηαθφ επίπεδν Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε Αλάιπζε ακνηβψλ Πξνγξακκαηηζκφο αλζξσπίλσλ πφξσλ Παξαθνινχζεζε εθπαίδεπζεο, δεμηνηήησλ θαη απφδνζεο πξνζσπηθνχ Παξαθνινχζεζε ηνπ εχξνπο θαη ηεο θαηαλνκήο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ θαη παξνρψλ Σρεδηαζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ αλαγθψλ πξνζσπηθνχ Δθηειεζηηθφ Γηνηθεηηθφ Σηξαηεγηθφ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 33

34 Σύπνη θαη Λεηηνπξγίεο Π Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 34

35 Σύπνη θαη Λεηηνπξγίεο Π Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 35

36 Επηρεηξεζηαθέο Δηεξγαζίεο Ο ηξφπνο πνπ νξγαλψλεηαη, ζπληνλίδεηαη θαη εζηηάδεηαη ε εξγαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο Σπγθεθξηκέλεο ξνέο εξγαζηψλ, πιηθψλ θαη γλψζεσλ. Μνλαδηθνχο ηξφπνπο ζπληνληζκνχ εξγαζία, πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο Δίλαη έλα ζχλνιν ινγηθά ζπζρεηηδφκελσλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ επίηεπμε ελφο απνηειέζκαηνο γηα ηελ εηαηξία. Πξνζδηνξηζκφο πηζαλψλ πειαηψλ (κάξθεηηλγθ) Πιεξσκή ηηκνινγίνπ (νηθνλνκηθά) Απφιπζε εξγαδνκέλνπ (πξνζσπηθφ) Έιεγρνο πνηφηεηαο (παξαγσγή) Μεξηθέο δηαζρίδνπλ ηα νξγαλσηηθά φξηα (πρ ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο) Αξθεηέο δηεξγαζίεο είλαη ηππνπνηεκέλεο. Μπνξεί λα είλαη πεγή ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ή φρη Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 36

37 Παξαδείγκαηα Επηρεηξεκαηηθώλ δηεξγαζηώλ-ιεηηνπξγηώλ Δπεμεξγαζία θαη παξαγσγή: Σπλαξκνιφγεζε πξντφλησλ, έιεγρνο πνηφηεηαο, θνζηνιφγεζε. Πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ: Καζνξηζκφο πειαηψλ, πψιεζε. Φξεκαηννηθνλνκηθά: πιεξσκή πηζησηψλ, δεκηνπξγία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ Αλζξψπηλνη πφξνη: Πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ, αμηνιφγεζε απφδνζεο Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 37

38 Οινθιήξσζε Λεηηνπξγηώλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 38

39 Επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο Δπηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα (ERP) Γηαρείξηζε αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (Supply chain management systems) Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρέζεσλ πειαηψλ (Customer relationship management systems) Σπζηήκαηα δηαρείξηζε γλψζεο (Knowledge management systems) Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 39

40 Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ERP: ππνζηεξίδεη ηελ δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ εθηεηλφκελν ζε νιφθιεξε ηελ εηαηξία. Αληίζεζε κε απνκνλσκέλεο εθαξκνγέο γηα θάζε ηκήκα. Δληαία βάζε δεδνκέλσλ Τα ERP θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη φια ηα επίπεδα νξγάλσζεο. Παξάδεηγκα: αίηεζε παξαγγειίαο πιηθνχ (παξαγσγή), δηεξεχλεζε αγνξάο (νηθνλνκηθά) θαη εμφθιεζε (ινγηζηηθή, ηακείν) Τίλνο αξκνδηφηεηα είλαη ε επηινγή ERP Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 40

41 Οξγαλσηηθή Δνκή Εμσηεξηθό Πεξηβάιινλ Επηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή Δηνίθεζε & Δηαρείξηζε Σερλνινγία Όξηα Οξγαληζκνύ Αλζξώπηλν Δπλακηθό Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 41

42 Enterprise application architecture Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 42

43 Οινθιήξσζε όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 43

44 Μνληέιν Εθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Σε θάζε νξγαληζκφ ιεηηνπξγεί αιπζίδα πξσηεπφλησλ ή ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζηηο εμφδνπο ηνπ. Απνθηάο πιενλέθηεκα φηαλ παξέρεηο πεξηζζφηεξε αμία ζηνπο πειάηεο ή φηαλ παξέρεηο ηελ ίδηα αμία ζε ρακειφηεξε ηηκή. Δηεξεύλεζε: ζε πνηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ; Μείσζε θφζηνπο απνζήθεπζεο κε JIT παξάδνζε Απηνκαηνπνίεζε δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ Τα ζπζηήκαηα Supply Chain Management (SCM) είλαη εμσζηξεθή, βνεζψληαο ηελ επηρείξεζε λα δηαρεηξηζηεί ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο (πξνκεζεπηέο & πειάηεο). Απηνκαηνπνηνχλ ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 44

45 A supply chain Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 45

46 ηόρνη πζηεκάησλ SCM Διαρηζηνπνίεζε απνζέκαηνο (λεθξφ θεθάιαην) Διαρηζηνπνίεζε θαζπζηεξήζεσλ παξάδνζεο Σπλερήο αλαπιήξσζε (continuous replenishment) Με ηελ αγνξά ηνπ είδνπο ελεκεξψλεηαη ην δηαζέζηκν απφζεκα. Σην φξην αζθαιείαο, εηδνπνηείηαη ν πξνκεζεπηήο. Μηα κνξθή outsourcing: ε επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αλαπιήξσζεο βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο πιεξψλεηαη κε βάζε ηα πσιεζέληα. Παγίσζε ηνπ δεζκνχ ησλ εηαίξσλ ιφγσ ηνπ θφζηνπο κεηαζηξνθήο Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 46

47 Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 47

48 Τπνζηήξημε SCM από ΟΠ Αίηεζε πξνκήζεηαο πιηθψλ - materials requisition Δπεμεξγαζία παξαγγειηψλ - order processing Πξφγλσζε - forecasting Πξνγξακκαηηζκφο δήηεζεο demand planning Καηαλνκή απνζέκαηνο - inventory allocation Δθπιήξσζε παξαγγειηψλ - order fulfillment Μεηαθνξηθά Τηκνιφγεζε invoicing Απνπιεξσκή Απνθαζίδνπλ ηη θαη πφηε λα παξαρζεί, λα απνζεθεπηεί λα θηλεζεί Ταρεία επηθνηλσλία πξνκεζεηψλ Παξαθνινχζεζε παξαγγειηψλ Έιεγρνο απνζήθεο θαη απνζεκαηηθψλ Παξαθνινχζεζε απνζηνιψλ Σρεδηαζκφο παξαγσγήο θαη άκεζε αιιαγή Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 48

49 πκπεξάζκαηα θαη Πξνθιήζεηο Οινθιήξσζε ΠΣ θαη φςε εληαίνπ νξγαληζκνχ Σπλήζσο επηκέξνπο εθαξκνγέο εηζάγνληαη ζηαδηαθά γηα λα εμππεξεηνχλ έλα ηκήκα ή λα κεραλνξγαλψλνπλ κηα δηεξγαζία. Δθπαίδεπζε θαη ελζάξξπλζε εξγαδνκέλσλ Να γλσξίδνπλ λα ην ιεηηνπξγνχλ θαη λα έρνπλ αλνηθηφ κπαιφ γηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη. Κφζηνο εηζαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ΠΣ Παξφηη ν εμνπιηζκφο θαη ην ινγηζκηθφ γίλνληαη θζελφηεξα, ην ΠΣ δελ έρεη κεδεληθφ θφζηνο. Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 49

50 ΣΕΛΟ Γρ. Βαζίλης Π. Αγγελίδης Πληροθοριακά Σσζηήμαηα Γιοίκηζης Γιαθάνεια 50

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ Δ 20 ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα Δθαξκνγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξακεηξνπνίεζε πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Αρχές Οργανωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Επαναλληπτικές Ασκήσεις Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Α. ΜΔΡΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΘΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΑΠΑΝΣΖΖ Να θπθιώζεηε ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 1. Οη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο καο, επεηδή

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα