Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΔΠΤΙΚΟ 1. - Η ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζα πξνθαιέζεη: α.- Υπεξπόισζε. β.- Δθπόισζε. γ.- Αύμεζε ηεο κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. δ.- Δκθάληζε δπλακηθώλ αηρκήο. ε.- Έληνλε ζύζπαζε ζε όιν ην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα Η απνξξόθεζε ηεο γιπθόδεο ζην ιεπηό έληεξν απμάλεηαη ζε κεγάιν βαζκό από: α.- Σε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο. β.- Τελ πόζε θπζηνινγηθνύ νξνύ. γ.- Σελ πόζε δηαιύκαηνο πνπ πεξηέρεη θξνπθηόδε. δ.- Σε ρνξήγεζε γινπθαγόλνπ. ε.- Σε ρνξήγεζε θαξκάθσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αληιία Νa Τν θύξην εξέζηζκα γηα ην πξσηνγελέο πεξηζηαιηηθό θύκα ζηνλ νηζνθάγν είλαη: α.- Η παξνπζία ηξνθήο ζηνλ νηζνθάγν. β.- Η θαηάπνζε. γ.- Η παιηλδξόκεζε ηεο ηξνθήο από ηνλ ζηόκαρν. δ.- Η ζύγθιεηζε ηνπ αλώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα. ε.- Η δηάλνημε ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα Τν πξόηππν θηλεηηθόηεηαο ην θπξίσο ππεύζπλν γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ είλαη: α.- Σν κεηαλαζηεπηηθό κπνειεθηξηθό θηλεηηθό ζύκπιεγκα. β.- Τα πεξηζηαιηηθά θύκαηα. γ.- Οη εθθξεκνεηδείο θηλήζεηο. δ.- Οη θηλήζεηο θαηαηκήζεσο. ε.- Οη ηνληθέο ζπζπάζεηο Τελ εληεξηθή θηλεηηθόηεηα δελ απμάλεη ε νξκόλε: α.- CCK. β.- Δθθξηκαηίλε. γ.- Γαζηξίλε. δ.- Ιλζνπιίλε. ε.- Μνηηιίλε Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Η ρνιή πεξηέρεη θπξίσο έκκεζε ρνιεξπζξίλε. β.- Τα ρνιηθά άιαηα ζπκβάιινπλ ζηε δηαιπηόηεηα ηεο ρνιεζηεξόιεο ζηε ρνιή. γ.- Οη ρνινρξσζηηθέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πέςε ηνπ ιίπνπο. δ.- Η ρνιή γίλεηαη πην αιθαιηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκππθλώζεώο ηεο ζηε ρνιεδόρν θύζηε Η επηζπκία γηα ιήςε ηξνθήο απμάλεη όηαλ: α.- Γηεγεξζεί ν θνηιηαθόο έζσ ππξήλαο ηνπ ππνζαιάκνπ. β.- Γηεγεξζεί ε πιάγηα ππνζαιακηθή πεξηνρή. γ.- Γηαηαζεί ν ζηόκαρνο. δ.- Τπάξρεη ππεξβνιηθή έθθξηζε ρνινθπζηνθηλίλεο (CCK). 8. Τα επηζειηαθά θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ πεξηέρνπλ: α.- Έλδπκα πνπ εθιύνληαη θπξίσο θαηόπηλ δηεγέξζεσο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ. β.- Έλδπκα πνπ πδξνιύνπλ ηνπο κνλνζαθραξίηεο. γ.- Έλδπκν πνπ ελεξγνπνηεί ην ζξπςηλνγόλν. δ.- Γηαύινπο Cl- νη νπνίνη δηαλνίγνληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο απμήζεσο ηνπ ελδνθπηηαξίνπ Ca Τν παγθξεαηηθό πγξό: α.- Δκθαλίδεηαη πινύζην ζε έλδπκα, κεηά από δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ. ειίδα 1 από 13

2 β.- Δκθαλίδεηαη πινύζην ζε έλδπκα όηαλ ε έθθξηζή ηνπ δηεγεξζεί από ηελ ύπαξμε νμένο ζην 12δάθηπιν. γ.- Πεξηέρεη ιίγα HCO3- όηαλ ε έθθξηζή ηνπ δηεγεξζεί από ηελ εθθξηκαηίλε. δ.- Πεξηέρεη γιπθνιπηηθά έλδπκα πνπ δηαζπνύλ ηνπο πνιπζαθραξίηεο κέρξη ηνπ ζηαδίνπ ησλ κνλνζαθραξηηώλ Τα επαηηθά θύηηαξα: α.- Απνηεινύλ ηε κόλε ζεκαληηθή ζέζε ζπλζέζεσο ιεπθσκαηηλώλ ηνπ πιάζκαηνο. β.- Απνηεινύλ ηε κόλε ζεκαληηθή ζέζε ζπλζέζεσο ζθαηξηλώλ ηνπ πιάζκαηνο. γ.- Δθιύνπλ γιπθόδε όηαλ ε ζπγθέληξσζή ηεο ζην αίκα ηείλεη λα ειαηησζεί. δ.- Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. ε.- Μόλν ηα α θαη γ είλαη ζσζηά. 11. Η είζνδνο ηξνθήο ζην 12δάθηπιν δελ πξνθαιεί: α.- Άθζνλε παξαγσγή παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε HCO3- θαη έλδπκα. β.- Διάηησζε ηεο γαζηξηθήο θηλεηηθόηεηαο. γ.- ύζπαζε ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. δ.- Σύζπαζε ηεο θπθινηεξνύο κπτθήο ζηηβάδαο ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi Γηα ηα ρνιηθά άιαηα δελ ηζρύεη όηη: α.- Δίλαη ηα κόλα ζπζηαηηθά ηεο ρνιήο απαξαίηεηα γηα ηελ πέςε. β.- Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό κόξην κε πδξόθηιεο νκάδεο θαη πδξόθνβν ηκήκα. γ.- Απνξξνθώληαη θπξίσο ζην άλσ ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. δ.- Πξνέξρνληαη από ηε ρνιεζηεξόιε. ε.- Παξάγνληαη ελ κέξεη κε ηε δξάζε κηθξνβίσλ ζηνλ εληεξηθό απιό. 13. Σρεηηθά κε ηελ απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ από ην ιεπηό έληεξν δελ ηζρύεη όηη: α.- Η απνξξόθεζε ησλ ιηπώλ εμαξηάηαη από ηελ πιήξε δηάζπαζή ηνπο ζε ιηπαξά νμέα θαη γιπθεξόιε. β.- Οιόθιεξα πξσηετληθά κόξηα είλαη δπλαηόλ λα απνξξνθεζνύλ ζην λενγλό. γ.- Σα L-ακηλνμέα απνξξνθώληαη γξεγνξόηεξα από ηα D-ακηλνμέα. δ.- Η απνξξόθεζε ηνπ Fe είλαη αλάινγε ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ Σρεηηθά κε ηελ απνξξόθεζε ηνπ ιίπνπο από ην ιεπηό έληεξν, δελ ηζρύεη όηη: α.- Σα ρνιηθά άιαηα θαη ε ιηπάζε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνξξόθεζή ηνπ. β.- Η απνξξόθεζε γίλεηαη θπξίσο ζην ηειηθό ηκήκα ηνπ εηιενύ. γ.- Σν ιίπνο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο βηηακίλεο D. δ.- Σν ιίπνο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο βηηακίλεο Κ Ο θίλδπλνο αλαπηύμεσο ρνινιίζσλ απμάλεηαη όηαλ: α.- ηε ρνιεδόρν θύζηε ζρεκαηίδνληαη κηθύιιηα ρνιεζηεξόιεο. β.- Η αλαινγία ρνιηθώλ αιάησλ/ρνιεζηεξόιεο απμάλεη. γ.- Η αλαινγία ιεθηζίλεο/ρνιεζηεξόιεο απμάλεη. δ.- Απμάλεηαη ε έκκεζε ρνιεξπζξίλε. 16. Η βιάβε ηεο εμσθξηλνύο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο δελ πξνθαιεί: α.- Δκθάληζε άπεπησλ ηλώλ θξέαηνο ζηα θόπξαλα. β.- Αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θνπξάλσλ ζε ιίπνο. γ.- Αύμεζε ηεο ζπγθεληξώζεσο ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο. δ.- Αύμεζε ησλ ζεπηηθώλ εμεξγαζηώλ ηεο κηθξνβηαθήο δξάζεσο ζην έληεξν. 17. Η απνξξόθεζε ηεο γιπθόδεο από ην ιεπηό έληεξν: α.- Δμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε θνξέα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. β.- Γηεπθνιύλεηαη από ηελ αλαζηνιή ηεο ελεξγνύ κεηαθνξάο ηνπ Νa+. γ.- Αλαζηέιιεηαη από ηε ζπγρνξήγεζε θπζηνινγηθνύ νξνύ κε δηαιύκαηα γιπθόδεο. δ.- Γίλεηαη θπξίσο ζηνλ εηιεό. 18. Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Σα ρπινκηθξά είλαη κηθξά ιηπνζηαγνλίδηα πνπ επξίζθνληαη ζηνλ απιό ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. ειίδα 2 από 13

3 β.- Σν πιείζηνλ ησλ ρνιηθώλ αιάησλ απνξξνθάηαη ζην 12δάθηπιν. γ.- Τα πξντόληα δηαζπάζεσο ηνπ ιίπνπο ησλ ηξνθώλ αλαζπληίζεληαη ζηα θύηηαξα ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο. δ.- Γηαηαξαρή ηεο απνξξνθήζεσο ηνπ ιίπνπο πεξηνξίδεη ηελ απνξξόθεζε ησλ βηηακηλώλ ηεο νκάδαο Β. 19. Σρεηηθά κε ηελ παγθξεαηηθή εμσθξηλή έθθξηζε δελ ηζρύεη όηη: α.- Η εθθξηκαηίλε πξνθαιεί έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε HCO3-. β.- Η CCK πξνθαιεί έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε έλδπκα. γ.- Η δηαηνκή ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ απμάλεη ηελ κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε ελδύκσλ. δ.- Η γαζηξίλε δηεγείξεη ηελ έθθξηζε ελδύκσλ θαη HCO Τα πεξηζηαιηηθά θύκαηα ζην ιεπηό έληεξν: α.- Διέγρνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ εμσγελή λεύξσζε. β.- Υαξαθηεξίδνληαη από ζύγρξνλε ζύζπαζε ηεο θπθινηεξνύο θαη ηεο επηκήθνπο κπτθήο ζηηβάδαο. γ.- Γεκηνπξγνύληαη θαηόπηλ δηαηάζεσο ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο. δ.- πλήζσο εμαληινύληαη αθνύ δηαλύζνπλ 25 cm κήθνπο εληέξνπ. 21. Η επίηεπμε γαζηξηθνύ ph = 7 ζα πξνθαιέζεη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο γαζηξίλεο αίκαηνο: α.- Αύμεζε. β.- Διάηησζε. γ.- Διάηησζε πνπ αθνινπζείηαη από αύμεζε. δ.- Αύμεζε πνπ αθνινπζείηαη από ειάηησζε. ε.- Οπδεκία κεηαβνιή. 22. Μεηά ηελ έθθξηζε ηνπ ζξπςηλνγόλνπ ζην 12δάθηπιν, ην έλδπκν κεηαηξέπεηαη ζηελ ελεξγό ηνπ κνξθή, ηε ζξπςίλε, κε ηελ: α.- Δληεξνθηλάζε. β.- Καξβνμππεπηηδάζε. γ.- Παγθξεαηηθή ιηπάζε. δ.- Γξάζε αιθαιηθνύ ph. 23. Γηα ηα ρνιηθά νμέα δελ ηζρύεη όηη: α.- Δθθξίλνληαη σο ζπλδεδεκέλα από ην ήπαξ. β.- Αθπδξνμπιηώλνληαη από ηα κηθξόβηα ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο. γ.- Απνξξνθώληαη ζην έληεξν θαη επηζηξέθνπλ ζην ήπαξ. δ.- Όηαλ απνξξνθώληαη από ην έληεξν δηεγείξνπλ ηε ζύλζεζε λέσλ ρνιηθώλ νμέσλ Η απνξξόθεζε Na+ από ην επηζήιην ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ κπνξεί λα γίλεη κε: α.- Ηιεθηξνγόλν απνξξόθεζε ή/θαη ζπκκεηαθνξά κε κε ειεθηξνιύηεο. β.- Ηιεθηξννπδέηεξε ζπκκεηαθνξά κε Cl- ή/θαη αληηκεηαθνξά κε H+. γ.- Παζεηηθή κεηαθνξά κε ην κεραληζκό έιμεο δηαιύηε. δ.- Όινπο ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνύο Η παξνπζία ρπκνύ ζην ιεπηό έληεξν δελ πξνθαιεί: α.- Διάηησζε ηνπ ξπζκνύ γαζηξηθήο θελώζεσο. β.- Αύμεζε ηεο εθθξίζεσο γαζηξηθνύ πγξνύ. γ.- Αύμεζε ησλ θηλήζεσλ θαηαηκήζεσο. δ.- ύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. ε.- Έθθξηζε HCO3- από ην πάγθξεαο Η ηθαλόηεηα ησλ ρνιηθώλ αιάησλ λα πξνάγνπλ ηελ απνξξόθεζε ησλ ιηπηδίσλ από ην ιεπηό έληεξν δελ νθείιεηαη ζε: α.- ρεκαηηζκό κηθπιιίσλ. β.- Διάηησζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ιίπνπο. γ.- Αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δηειεύζεσο ησλ ιηπηδίσλ ζην έληεξν. δ.- Γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. ειίδα 3 από 13

4 27. Η ζύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο κεηά ηα γεύκαηα ειέγρεηαη θπξίσο από ηελ νξκόλε: α.- ΡΡ. β.- CCK. γ.- Ιλζνπιίλε. δ.- Δθθξηκαηίλε. ε.- Γινπθαγόλν. 28. Τν ιίπνο ησλ ηξνθώλ απνξξνθάηαη θπξίσο: α.- ηνλ ζηόκαρν. β.- Σηε λήζηηδα. γ.- ηνλ εηιεό. δ.- ην ηπθιό. ε.- ην αληόλ θόινλ Η κνξθή ηνπ ιίπνπο ησλ ηξνθώλ πνπ εηζέξρνληαη ζηα εληεξηθά ιεκθαγγεία είλαη: α.- Μνλνγιπθεξίδηα. β.- Γηγιπθεξίδηα. γ.- Σξηγιπθεξίδηα. δ.- Φπινκηθξά. ε.- Διεύζεξα ιηπαξά νμέα Η δηέγεξζε ηνπ κπεληεξηθνύ πιέγκαηνο ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα δελ απμάλεη: α.- Σηο ηνληθέο ζπζπάζεηο. β.- Σηο πεξηζηαιηηθέο πξνσζεηηθέο θηλήζεηο. γ.- Σηο θηλήζεηο θαηαηκήζεσο. δ.- Τνλ ξπζκό αλαλεώζεσο ησλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ Γηα ην παγθξεαηηθό πγξό δελ ηζρύεη όηη: α.- Σν ph ηνπ είλαη πεξίπνπ 8. β.- Πεξηέρεη HCO3- ζε κεγάιε ππθλόηεηα. γ.- Δθθξίλεηαη ζε πνζόηεηα πάλσ από ml εκεξεζίσο. δ.- Πεξηέρεη εζηεξάζε ηεο ρνιεζηεξόιεο. ε.- Η έθθξηζή ηνπ θαηά ηελ εληεξηθή θάζε ειέγρεηαη θπξίσο από λεπξηθό κεραληζκό Γηα ην GIP ηζρύεη όηη: α.- Πξνθαιεί έθθξηζε ηλζνπιίλεο θαηόπηλ ιήςεσο γιπθόδεο από ην ζηόκα. β.- Αλαζηέιιεη ηε γαζηξηθή έθθξηζε θαη θηλεηηθόηεηα. γ.- Η έθθξηζή ηνπ αλαζηέιιεηαη από ηε ζσκαηνζηαηίλε. δ.- Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. ε.- Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά Γηα ην κεηαλαζηεπηηθό κπνειεθηξηθό ζύκπιεγκα δελ ηζρύεη όηη: α.- Παξαηεξείηαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ γεπκάησλ. β.- πζρεηίδεηαη κε απμήζεηο ηεο κνηηιίλεο ζην πιάζκα. γ.- Γηα ηε γέλεζή ηνπ απαηηείηαη ε αθεξαηόηεηα ηνπ εληεξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. δ.- Δκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ιεπηό έληεξν Η έθθξηζε ηνπ παγθξεαηηθνύ πγξνύ δελ δηεγείξεηαη από ηελ: α.- Υνινθπζηνθηλίλε. β.- Αθεηπινρνιίλε. γ.- Δθθξηκαηίλε. δ.- Ιζηακίλε Η κεηαγεπκαηηθή ζύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο: α.- Οθείιεηαη ζηε δξάζε ηεο CCK. β.- Γίλεηαη ζπγρξόλσο κε ηε ράιαζε ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi. γ.- Οθείιεηαη ζηε δξάζε ρνιηλεξγηθώλ ηλώλ ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ. δ.- Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. ειίδα 4 από 13

5 ε.- Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά Γηα ηα ρνιηθά νμέα δελ ηζρύεη όηη: α.- Σα πξσηνγελή ρνιηθά νμέα ζρεκαηίδνληαη από ηε ρνιεζηεξόιε. β.- Η ζύλδεζε ησλ ρνιηθώλ αιάησλ κε ηαπξίλε ή γιπθίλε απμάλεη ηε δηαιπηόηεηά ηνπο. γ.- ην παρύ έληεξν πξνθαινύλ έθθξηζε ύδαηνο θαη ειεθηξνιπηώλ. δ.- Η εθθξηκαηίλε απμάλεη ηνλ ξπζκό ζπλζέζεσο ησλ πξσηνγελώλ ρνιηθώλ νμέσλ ζην ήπαξ Η ρνιή ηνπ αλζξώπνπ πεξηέρεη: α.- Υνιηθό νμύ θαη ρελνδενμπρνιηθό. β.- Υελνδενμπρνιηθό νμύ θαη ρνιηθό ζπλδεδεκέλα κε ηαπξίλε ή/θαη γιπθίλε. γ.- Ληζνρνιηθό θαη δενμπρνιηθό. δ.- Όια ηα παξαπάλσ (α, β, γ) είλαη ζσζηά. ε.- Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά Γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ ιηπνδηαιπηώλ βηηακηλώλ απαηηείηαη ε παξνπζία: α.- Υνιήο. β.- Υπκνζξπςίλεο. γ.- Παγθξεαηηθή ιηπάζεο. δ.- Όισλ ησλ παξαπάλσ (α, β, γ). ε.- Μόλν ησλ α θαη γ Η έθθξηζε ηεο γαζηξίλεο απμάλεηαη κε ηελ: α.- Παξνπζία όμηλνπ ρπκνύ ζηνλ ζηόκαρν. β.- Γηάηαζε ηνπ ζηνκάρνπ. γ.- Δκθάληζε απμεκέλεο πνζόηεηαο εθθξηκαηίλεο ζηελ θπθινθνξία. δ.- Δκθάληζε απμεκέλεο πνζόηεηαο GΙP ζηελ θπθινθνξία. ε.- Γηαηνκή ησλ πλεπκνλνγαζηξηθώλ Η γαζηξίλε είλαη δνκηθώο όκνηα κε: α.- Σν GIP. β.- Σν VIP. γ.- Σν γινπθαγόλν. δ.- Τε CCK. ε.- Σελ εθθξηκαηίλε Μεηά από γεύκα πινύζην ζε πδαηάλζξαθεο, ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο δηεγείξεηαη από: α.- Τν GIP. β.- Σελ CCK. γ.- Σελ γιηζεληίλε. δ.- Σν VIP. ε.- Σε γαζηξίλε Τν πςειόηεξν ph έρεη: α.- Σν γαζηξηθό πγξό. β.- Η ρνιή ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. γ.- Τν παγθξεαηηθό πγξό. δ.- Ο ζίεινο. ε.- Οη εθθξίζεηο ησλ εληεξηθώλ αδέλσλ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ Η ρνιή δελ πεξηέρεη: α.- Υνιηθά νμέα. β.- Υνιεζηεξόιε. γ.- Υνινρξσζηηθέο. δ.- Αιθαιηθή θσζθαηάζε. ε.- Φσζθνιηπάζε Α Η ρνινθπζηνθηλίλε: α.- Γηεγείξεη ηε γαζηξηθή θέλσζε. ειίδα 5 από 13

6 β.- Έρεη ηξνθηθή επίδξαζε ζηνλ βιελλνγόλν ηνπ γαζηξηθνύ άληξνπ. γ.- Πξνθαιεί έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε έλδπκα. δ.- Πξνθαιεί ζύζπαζε ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi. ε.- Δθιύεηαη θπξίσο όηαλ ζην 12δάθηπιν εηζέξρνληαη πδαηάλζξαθεο Η γαζηξίλε: α.- Δθθξίλεηαη από θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ γαζηξηθνύ άληξνπ θαη ηνπ 12δαθηύινπ. β.- Δθιύεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο εθθξηκαηίλεο ζην γαζηξηθό άληξν. γ.- Γηεγείξεη ηε γαζηξηθή θέλσζε Η εθθξηκαηίλε: α.- Δθιύεηαη κε ηε δξάζε θπξίσο πξντόλησλ πέςεσο πξσηετλώλ. β.- ε ζπλέξγεηα κε ηελ CCK αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε HCO3- ηεο ρνιήο. γ.- Γξα σο εληεξνγαζηξόλε. δ.- Πξνθαιεί έθθξηζε ρνιηθώλ αιάησλ. ε.- Έρεη απμεηηθή δξάζε ζηνλ εληεξηθό βιελλνγόλν Τν κεηαλαζηεπηηθό κπνειεθηξηθό θηλεηηθό ζύκπιεγκα: α.- Καηαγξάθεηαη κόλν ζην παρύ έληεξν. β.- Δκθαλίδεηαη θαηά ηπραίν ηξόπν ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα. γ.- Πξνθαιείηαη από ηε ράιαζε ησλ ζθηγθηήξσλ. δ.- Παξαηεξείηαη κόλν ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ γεπκάησλ. ε.- Απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν κεραληζκό πξνσζήζεσο ησλ ηξνθώλ θαηά κήθνο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα Η κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πξνθαιείηαη από ηελ: α.- ύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. β.- Δίζνδν όμηλνπ ρπκνύ ζην 12δάθηπιν. γ.- Έθιπζε πεςηλνγόλνπ. δ.- Διάηησζε ησλ επηπέδσλ ηνπ camp ζηα αδελνθπςειηδηθά θύηηαξα Όηαλ ν ξπζκόο ηεο παγθξεαηηθήο εθθξίζεσο απμάλεηαη, ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Cl- ζην έθθξηκα: α.- Απμάλεηαη. β.- Διαηηώλεηαη. γ.- Παξακέλεη ακεηάβιεηε. δ.- Δίλαη παξάιιειε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Νa+. ε.- Δίλαη παξάιιειε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Κ Οη κνλνζαθραξίηεο θαη ηα ακηλνμέα έρνπλ ηα παξαθάησ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην πιαίζην ηεο πέςεσο: α.- Δμέξρνληαη από ηα βιελλνγνληαθά θύηηαξα κε ηα ρπινκηθξά. β.- Δηζέξρνληαη ζην αίκα κεηά ηε δίνδό ηνπο από ηα ιεκθαγγεία. γ.- Απνξξνθώληαη κε ην κεραληζκό ζπκκεηαθνξάο κε Νa+. δ.- Απνξξνθώληαη δηεπθνιπλόκελα από ηα κηθηά κηθύιιηα. ε.- Γηέξρνληαη παξαθπηηαξηθά γηα λα απνξξνθεζνύλ. 51. Ο ζίεινο έρεη: α. Τςειόηεξε ζπγθέληξσζε Κ + απ' ό,ηη ην πιάζκα β. Τςειόηεξν pη, όηαλ απμάλεηαη ε εθθξηηηθή δξαζηεξηόηεηα γ. ηελ θαηάζηαζε εξεκίαο, ηηκή pη πεξίπνπ 7 δ. Τα α & β είλαη ζσζηά ε Σα α, β & γ είλαη ζσζηά 52. Η θαηάπνζε επηηειείηαη: α Μέζσ απρεληθώλ αληαλαθιαζηηθώλ θπθισκάησλ β. Με εθνύζην έιεγρν, όηαλ ν βισκόο δηέιζεη ηνλ άλσ νηζνθάγν ειίδα 6 από 13

7 γ. Μέζσ ησλ ελδνγελσλ λεπξηθώλ θπθισκάησλ ηνπ νηζνθάγνπ δ. Πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά όηαλ ν θνξκόο βξίζθεηαη ζε νξζία ζηάζε. ε. Σα β θαη δ είλαη ζσζηά. 53. Η έθθξηζε ηνπ ζηέινπ απμάλεηαη όηαλ: α. Γηεγείξνληαη νη ππνδνρείο ηνπ ζηόκαηνο β. Η ηξνθή έρεη pη 4-5 γ. Γηεγείξεηαη ην παξαζπκπαζεηηθό Ν δ. Τα α, β θαη γ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α θαη γ είλαη ζσζηά 54. Ο ζίεινο είλαη απαξαίηεηνο γηά ηελ : α. Πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ β. Οκηιία γ. Καηάπνζε δ. Αληηζεςία ηνπ ζηόκαηνο ε. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 55. Τν pη ηνπ ζηνκάρνπ α. Γελ κεηώλεηαη θάησ από 4 β. Απμάλεηαη κεηά από αλαζηνιή ηεο γαζηξηθήο αληιίαο Η + γ. Δρεη ηηκή ζπλήζσο 2-3 δ. Σα α & β είλαη ζσζηά ε. Τα β & γ είλαη ζσζηά 56. Οη γαζηξηθέο εθθξίζεηο α. Μεηά από δηαηνκή ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ λεύξνπ, απμάλνληαη από ηε θάζε ηεο κάζεζεο β. Γέλ βιάπηνπλ ηνλ γαζηξηθό βιελλνγόλν, δηόηη αλαζηέιινληαη από έλαλ αλελεξγνπνηεηή ηεο πεςίλεο γ. Πεξηέρνπλ κία βιελλνπξσηεΐλε, πνπ βνεζά ηελ απνξξόθεζε ηεο Βηη. Β12 δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 57. Σηνλ ζηόκαρν α. Απνξξνθάηαη ην 10% ησλ εηζεξρνκέλσλ ηξνθώλ β. Η θέλσζε ησλ ζηεξεώλ ηξνθώλ πξνο ηνλ 12δάθηπιν γίλεηαη ηαρύηεξα απ' όηη ησλ πγξώλ γ. Οη πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο αξρίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππισξνύ δ. Η πνζόηεηα ηνπ παξαγνκέλνπ HCl εμαξηάηαη από ηελ δξαζηηθόηεηα ηεο θαξβνληθήο αλπδξάζεο 58. Σε έλαλ θπζηνινγηθά λεπξνύκελν ζηόκαρν ε γαζηξηθή έθθξηζε α. Αξρίδεη αθόκα θαη κε ηε κάζεζε β. πλερίδεηαη αθόκα θαη όηαλ αλαζηαιινύλ νη ππνδνρείο Η 1 ηεο ηζηακίλεο γ. Γηεγείξεηαη κε ηελ νξκόλε εθθξηκαηίλε δ. Τα α & β είλαη ζσζηά ε. Σα β & γ είλαη ζσζηά 59. Σε έλαλ απνλεπξσκέλν ζηόκαρν α. Απμάλνληαη νη γαζηξηθέο εθθξίζεηο κεηά απν έλα γεύκα β. Η θέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γίλεηαη πηό γξήγνξα γ. Η έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ αξρίδεη κε ηελ ζέα θαί κόλνλ ηεο ηξνθήο δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο 60. Φσξίο έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ δελ γίλεηαη : α. Πέςε ησλ πξσηετλώλ β. Πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ γ. Πέςε ησλ ιηπώλ δ. Απνξξόθεζε ηεο Βηη. Β12 ε. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά ειίδα 7 από 13

8 61. Καηά ηελ θέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, αλ : α. Γηαηακνύλ νη ίλεο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ πξνο ηνλ ππισξό, κεηώλεηαη ν ξπζκόο θέλσζεο β. Πξνθιεζεί ράιαζε ηνπ ππισξηθνύ ζηνκίνπ, απμάλεηαη ν ξπζκόο θέλσζεο γ. ύλδεζεί ν ζηόκαρνο κε ηελ λήζηηδα πξνθαινύληαη πεπηηθά έιθε δ. Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ιάζνο 62. Αύμεζε ηνπ ph ηνπ ζηνκάρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε : α. Γηαηνκή ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ λεύξνπ β. Δθηνκή ηνπ ππισξηθνύ άληξνπ γ. Αληαγσληζηέο ηεο ηζηακίλεο γηά ηνπο ππνδνρείο Η 2 δ. Αλαζηνιή ηεο γαζηξίλεο ε. Όια είλαη ζσζηά 63. Ο έκεηνο α. Πξνθαιείηαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ β. Ρπζκίδεηαη λεπξηθά ζην επίπεδν ησλ ζσξαθηθώλ λεπξνηνκίσλ γ. Πξνθαιείηαη θαη κε ρεκηθό εξεζηζκό ηνπ θέληξνπ εκέηνπ ζην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά. 64. Ο κπτθόο ηόλνο ζην θάησ ηκήκα ηνπ νηζνθάγνπ είλαη: α. Υςειόηεξνο απ' όηη ζην κέζν ηκήκα β. Απμάλεηαη θαηά ηελ εγθπκνζύλε γ. Απμάλεηαη κε αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα δ Σα α & β είλαη ζσζηά ε. Σα γ & δ είλαη ζσζηά 65. Τν αληαλαθιαζηηθό ηεο αθόδεπζεο α. Αξρίδεη κε δηάηαζε ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο β. Γηεπθνιύλεηαη κε έληνλε εθπλνή θαη θιεηζηή ηε γισηηίδα γ. πλήζσο ζπκβαίλεη κεηά από έλα γεύκα παξά πξίλ από απηό. δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά ε. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ιάζνο 66. Η αθόδεπζε α. Δμαξηάηαη από ην ζσκαηνεληεξηθό αληαλαθιαζηηθό β. Γηεπθνιύλεηαη από ην γαζηξνθνιηθό αληαλαθιαζηηθό γ. Αξρίδεη κε ηε δηέιεπζε ηνπ εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην ηπθιό δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο 67. Σην παρύ έληεξν α. Απνξξνθάηαη πεξηζζόηεξν λεξό απ' όηη ζην ιεπηό έληεξν β. Η απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε θπηηθέο ίλεο κεηώλεη ην ρξόλν θέλσζεο γ. Δπαλαξξνθάηαη ε πιεηνλόηεηα ησλ ρνιηθώλ αιάησλ δ. Οη θηλήζεηο είλαη θπξίσο πξνσζεηηθέο ε. Δπαλαξξνθάηαη ην 20% ησλ ιηπώλ ηνπ εληέξνπ 68. Σην παρύ έληεξν: α. Απνξξνθώληαη πεξίπνπ 5 lt λεξνύ από ηνλ εληεξηθό ρπκό β. Απνξξνθάηαη πεξίπνπ ην 1/5 : ηεο εληεξηθήο γιπθόδεο, ησλ ακηλνμέσλ θαη ησλ ιηπαξώλ νμέσλ γ. Αθζνλνύλ ηα βιελλνγόλα θύηηαξα δ. εκαληηθή πνζόηεηα βηηακίλεο Α ζπληίζεηαη από εληεξνβαθηεξίδηα θαη απνξξνθάηαη 69. Γπζθνηιηόηεηα κπνξεί λα πξνθιεζεί από : α. Αηζζεηηθή απνλεύξσζε ηνπ νξζνύ β. Φπρηθό stress γ. Γίαηηα πνπ αθήλεη κηθξό κε απνξξνθήζηκν ππόινηπν ζην έληεξν δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ειίδα 8 από 13

9 ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο. 70. Τα βξαδέα θύκαηα ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ α. Πξνθαινύλ θαηά θαλόλα αθ' εαπηά κπτθέο ζπζπάζεηο ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα β. πλνδεύνληαη από είζνδν ηόλησλ Cα 2+ γ. Δκθαλίδνληαη κόλν ζην γαζηξηθό άληξν, ζην ιεπηό θαη παρύ έληεξν δ. Αθνινπζνύληαη πάληα από έλα ή πεξηζζόηεξα δπλακηθά 71. Οη λεπξώλεο ηνπ ελδνγελνύο λεπξηθνύ πιέγκαηνο είλαη α. Αηζζεηηθνί θαη θηλεηηθνί β. Γηάκεζνη γ. πκπαζεηηθνί θαη παξαζπκπαζεηηθνί δ. Τα α & β είλαη ζσζηά ε. Οια είλαη ζσζηά 72. Η γαζηξηθή έθθξηζε α. Απμάλεηαη όηαλ έλα πεηλαζκέλν άηνκν ζθέθηεηαη ηξνθή β. ε αζζελείο κε δηαηνκή ησλ πλεπκνλνγαζηξηθώλ λ., απμάλεηαη από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ε ηξνθή ζην ζηόκα γ. Βιάπηεη ηνλ γαζηξηθό βιελλνγόλν δ. όια είλαη ιάζνο 73. Η γαζηξηθή HCl έθθξηζε απμάλεηαη, κεηά από: α. Σύγρξνλε ρνξήγεζε ηζηακίλεο θαη αληαγσληζηή ησλ Η1 ππνδνρέσλ β. Υνξήγεζε αληαγσληζηώλ ησλ Η 2 ππνδνρέσλ γ. πκπαζεηηθή δηέγεξζε δ. Οια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο 74. Τνλ ηόλν ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα απμάλεη: α. Η νξκόλε γαζηξίλε β. Οη αληηόμηλεο νπζίεο γ. Οη ρνιηλεξγηθνί παξάγνληεο δ. Μόλν ην β θαη γ είλαη ζσζηό ε. Οια είλαη ζσζηά 75. Καηά ηνλ έκεην παξαηεξείηαη: α. Γηέγεξζε ηνπ Φ.Ν.. β. πληνληζκόο ησλ αληαλαθιαζηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηνλ δηθηπσηό ζρεκαηηζκό ηνπ πξνκήθνπο κπεινύ γ. Γξαζηεξηνπνίεζε, θαηά ηελ εμώζεζε ηνπ γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο ησλ γξακκσηώλ κπτθώλ ηλώλ δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α & γ εηλαη ζσζηά 76. Οη ιείεο κπτθέο ίλεο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα α. Δίλαη κνλήξεηο θαη πεξηβάιινληαη από ζπλδεηηθό ηζηό β. ρεκαηίδνπλ αιεζέο ζπγθύηην γ. Γηαηάζζνληαη ζε δεκάηηα δ. ρεκαηίδνπλ λεπξνκπτθέο ζπλάςεηο θαηά ηελ αξρή "κία ίλα-έλαο λεπξώλαο" 77. Τα βξαδέα θύκαηα ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ α. Πξνέξρνληαη από ηα ιεία κπτθά θύηηαξα κε ηνλ πςειόηεξν βαζηθό ειεθηξηθό ξπζκό β. Βεκαηνδνηνύληαη από ηα θύηηαξα ηνπ Cajal γ. Πξνθαινύλ αθ' εαπηά κπτθέο ζπζπάζεηο ζηνλ ζηόκαρν δ. Γελ παξαηεξνύληαη ζηε ρνιεδόρν θύζηε ε. Οια είλαη ζσζηά 78. Μία απόθξαμε ζηνλ εληεξηθό ζσιήλα κπνξεί λα πξνθαιέζεη: α. Γπζθνηιηόηεηα β. Πόλν, από ηνλ έληνλν πεξηζηαιηηζκό γ. Γηάηαζε από ηα πγξά θαη ηα αέξηα πνπ ζπζζσξεύνληαη πξίλ από ηελ απόθξαμε δ. Σα α θαη β είλαη ζσζηά ειίδα 9 από 13

10 ε. Οια είλαη ζσζηά 79. Η αθόδεπζε είλαη α. Απνθιεηζηηθά εθνύζηα πξάμε β. Δθνύζηα, κε εμαίξεζε ηε δξάζε ησλ θνηιηαθώλ κπώλ γ. Δθνύζηα, κε εμαίξεζε ηελ ράιαζε ηνπ έμσ ζθηγθηήξα ηνπ πξσθηνύ δ. Γπλαηόλ λα αλαζηαιιεί από αλώηεξα θινητθά θέληξα 80. Τα αέξηα πνπ παξάγνληαη από ηα εληεξηθά βαθηήξηα είλαη: α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα β. Τδξνγόλν γ. Μεζάλην δ. Οια ηα παξαπάλσ ε. Καλέλα από ηα παξαπάλσ 81. Η θεθαιηθή θάζε ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο α. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ λεύξνπ β. Δπζύλεηαη γηά ην 80% ηεο νιηθήο γαζηξηθήο έθθξηζεο γ. Γελ πξνθαιεί έθθξηζε βιέλλαο δ. Γηαξθεί ην πνιύ 5 ιεπηά 82. Η εθθξηηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζηνκάρνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο γαζηξίλεο: α. Δρεη ζρέδόλ παξόκνην ξπζκό, όπσο κεηά από λεπξηθή δηέγεξζε β. Απμάλεη θπξίσο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ HCl ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ γ. πκβαίλεη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο δ. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 83. Καζώο ν γαζηξηθόο ρπκόο δηέξρεηαη ην δσδεθαδάθηπιν, ε γαζηξηθή έθθξηζε: α. ηακαηά β. Βξίζθεηαη ζε θάζε "αλάπαπζεο" γ. πλερίδεηαη, αιιά κόλν άλ είλαη άζηθην ην πλεπκνλνγαζηξηθό δ. Σπλερίδεηαη κε κεησκέλν ξπζκό, εθ όζνλ ππάξρεη έζησ θαη ιίγνο ρπκόο ζην έληεξν ε. Σίπνηα από ηα ππόινηπα δελ ηζρύεη 84. Μέγηζηε ζπγθέληξσζε εθθξηκαηίλεο παξαηεξείηαη, όηαλ ν γαζηξηθόο ρπκόο πεξηέρεη θπξίσο : α. Πξντόληα απνδόκεζεο πξσηετλώλ β. Πξντόληα απνδόκεζεο ιηπώλ γ. Πξντόληα απνδόκεζεο πδαηαλζξάθσλ δ. Ομέα ε. Βηηακίλε Β Τα πξντόληα ηεο δξάζεο ηεο πεςίλεο είλαη α. Ακηλνμέα β. Μηθξά πνιππεπηίδηα γ. Μεγάια πνιππεπηίδηα δ. Πεπηόλεο 86. Η δξαζηεξηόηεηα ησλ κηθξνβίσλ ζηα θόπξαλα νδεγεη ζηνλ ζρεκαηηζκό: α. Βηηακίλεο Κ2 β. Ρηβνθιαβίλεο γ. Κπαλνθνβαιακίλεο δ. Οισλ ησλ ππνινίπσλ 87. Δλδπκα δελ αλεπξίζθνληαη ζην έθθξηκα ηνπ/ησλ: α. ηεινγόλσλ αδέλσλ β. ηνκάρνπ γ. Λεπηνύ εληέξνπ δ. Παρένο εληέξνπ ειίδα 10 από 13

11 88. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάπνζεο: α. Ο ιάξπγγαο θαηέξρεηαη β. Ο αλώηεξνο νηζνθαγηθόο ζθηγθηήξαο ζπζπάηαη γ. Τν πξσηνγελέο πεξηζηαιηηθό θύκα δηέξρεηαη ηνλ θάξπγγα δ. Η αλαπλνή βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο εθπλνήο ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 89. Ο ξπζκόο έθθξηζεο ησλ γαζηξεληεξηθώλ αδέλσλ είλαη: α. Αλεμάξηεηνο από ηελ νξκνληθή δξαζηεξηόηεηα β. Σπλήζσο αλάινγνο πξνο ηελ γαζηξεληεξηθή θηλεηηθόηεηα γ. ηαζεξόο κεηά από απνλεύξσζε ηνπ εληέξνπ δ. Αλεμάξηεηνο από ηελ ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ε. Καλέλα από ηα ππόινηπα δελ ηζρύεη 90. Η ζπκπαζεηηθή λεύξσζε ησλ κπτθώλ ηνηρσκάησλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα δηαθέξεη από ηελ παξαζπκπαζεηηθή δηόηη : α. Δκθαλίδεη ζπλερή ηόλν β. Δρεη απνιήμεηο θπξίσο ζηελ ζηνκαηηθή θαη ζηελ πξσθηηθή πεξηνρή γ. Δίλαη πάληα θαηαζηαιηηθή δ. ρεηίδεηαη κόλν κε ηνλ ηόλν ησλ ζθηγθηήξσλ ε. Καλέλα από ηα ππόινηπα δελ ηζρύεη 91. Η δξαζηεξηόηεηα ηνπ κπεληεξηθνύ πιέγκαηνο α. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία πξνσζεηηθνύ πεξηζηαιηηζκνύ β. Απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ πεξηζηαιηηζκνύ γ. Απμάλεη ην πιάηνο ηνπ πεξηζηαιηηζκνύ δ. Οξίδεη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηζηαιηηζκνύ ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 92. Η θύξηα ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαθνύ ζθηγθηήξα είλαη λα: α. Γηεπθνιύλεη ηελ απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο ζην θάησ ηκήκα ηνπ νηζνθάγνπ β. Δκπνδίδεη ηελ παιηδξόκεζε ηνπ γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ γ. Αλακηγλύεη ηελ ηξνθή πξηλ απηή εηζέιζεη ζηνλ ζηόκαρν δ. Ρπζκίδεη ηελ πνζόηεηα ηεο ηξνθήο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ζηόκαρν ε. Καλέλα από ηα παξαπάλσ δελ είλαη ζσζηό 93. Δπηβξάδπλζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο πξνθαιείηαη θπξίσο από: α. Λίπε β. Πξσηετλεο γ. Τδαηάλζξαθεο δ. Αλόξγαλα ηόληα ε. Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην είδνο ηεο ηξνθήο 94. Οη καδηθέο θηλήζεηο ηνπ παρένο εληέξνπ επεξεάδνληαη από: α. Σνπηθό εξεζηζκό β. Αληαλαθιαζηηθά πνπ μεθηλνύλ από ηνλ ζηόκαρν γ. Αληαλαθιαζηηθά πνπ μεθηλνύλ από ην δσδεθαδαθηπιν δ. Αληαλαθιαζηηθά ηνπ ΦΝ ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 95. Η εθθνιπσκαηηθή παιηλδξνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ παρένο εληέξνπ: α. Γηαξθεί πεξίπνπ 5 min ηελ θάζε θνξά β. Αληηζηνηρεί ζε έληνλεο ζπζπάζεηο ησλ θπθινηεξώλ κπτθώλ ηλώλ γ. πκβαίλεη θαηά ηε ράιαζε ησλ επηκήθσλ κπτθώλ ηλώλ δ. Πξνθαιεί ειαθξά κόλν ζύζπαζε ηνπ εληεξηθνύ απινύ Ιζρύεη όηη: α.- Ο ηόλνο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ ζρεηίδεηαη κε ηε γαζηξηθή έθθξηζε. β.- Η ηζηακίλε αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηνπ HCl ζηνλ ζηόκαρν. ειίδα 11 από 13

12 γ.- Η γαζηξηθή έθθξηζε δελ αξρίδεη πξηλ από ηελ είζνδν ηεο ηξνθήο ζηνλ ζηόκαρν. δ.- Η παξνπζία ρπκνύ ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ αλαζηέιιεη απόιπηα ηε γαζηξηθή έθθξηζε Ιζρύεη όηη: α.- Η ειαηησκέλε απνξξόθεζε ησλ ιηπώλ επεξεάδεη θαη ηελ απνξξόθεζε ησλ βηηακηλώλ ηεο νκάδαο Β. β.- Η δηάζπαζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ κπνξεί λα αξρίζεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα. γ.- Οη πεςίλεο ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ ζπληεινύλ ζηε δηάζπαζε ησλ ιηπώλ. δ.- ε έιιεηςε ρνιηθώλ αιάησλ δελ γίλεηαη απνξξόθεζε ιηπώλ Γηα ηνλ έκεην ηζρύεη όηη: α.- Δίλαη έλα κεκνλσκέλν αληαλαθιαζηηθό θαηλόκελν. β.- Καηά ηε λαπηία πνπ πξνεγείηαη ηεο θάζεο ηνπ θπξίσο εκέηνπ παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθόηεηα ηνπ ζηνκάρνπ. γ.- Η λαπηία νθείιεηαη ζε δηέγεξζε ππνθινησδώλ ζρεκαηηζκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θέληξν εκέηνπ. δ.- Σν θέληξν εκέηνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνζάιακν Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Οζθξεηηθό εξέζηζκα δελ είλαη δπλαηόλ λα δηεγείξεη ηελ παγθξεαηηθή έθθξηζε πξηλ αθόκε ε ηξνθή εηζέιζεη ζην ζηόκα. β.- Η ππνγιπθαηκία πνπ πξνθαιείηαη από ηελ ηλζνπιίλε επηθέξεη αύμεζε ηεο παγθξεαηηθήο έθθξηζεο. γ.- Σν ζπκπαζεηηθό απμάλεη ηελ έθθξηζε ηνπ παγθξεαηηθνύ πγξνύ. δ.- Σα α θαη β είλαη ζσζηά Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Σν δπλακηθό εξεκίαο ησλ γαζηξεληεξηθώλ ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ είλαη mv. β.- Η αθεηπινρνιίλε πξνθαιεί αύμεζε ηεο δηεγεξζηκόηεηαο ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα. γ.- Σν κπεληεξηθό πιέγκα ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο ειέγρεη θπξίσο ηε γαζηξεληεξηθή έθθξηζε. δ.- Σα ελδνγελή πιέγκαηα ηνπ εληέξνπ δελ επεξεάδνληαη από εμσγελή λεύξσζε Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Σν ζπκπαζεηηθό απμάλεη ηηο πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζηνκάρνπ. β.- Η νζκή ή ε γεύζε ηεο ηξνθήο πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ράιαζε ππνδνρήο ζηνλ ζηόκαρν. γ.- Η βξαδύηεξε θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ παξαηεξείηαη κεηά από γεύκα πινύζην ζε πξσηεΐλεο. δ.- Κξύα πγξά εγθαηαιείπνπλ ηνλ ζηόκαρν κε γξήγνξν ξπζκό Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Η κάζεζε ηεο ηξνθήο επηηειείηαη θπξίσο αληαλαθιαζηηθά. β.- Η εκεξήζηα πνζόηεηα ζηέινπ είλαη ml (θπζηνινγηθά). γ.- Ο ζίεινο ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ πξσηετλώλ. δ.- Η δξάζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ ζηε ξύζκηζε εθθξίζεσο ηνπ ζηέινπ αληαγσλίδεηαη ηελ αληίζηνηρε δξάζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ Η επηζπκία γηα ιήςε ηξνθήο α. Απμάλεηαη, όηαλ θαηαζηξαθνύλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ππνζαιάκνπ β. Διαηηώλεηαη όηαλ δηαηαζεί ν ζηόκαρνο γ. Απμάλεηαη, όηαλ κεησζνύλ ηα επίπεδα ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο δ. Δμαθαλίδεηαη, όηαλ ν ζηόκαρνο αθαηξεζεί ρεηξνπξγηθά ε. Τα α, β, γ κόλν είλαη ζσζηά 104. Η απνξξόθεζε : α. Ληπαξώλ νπζηώλ εμαξηάηαη από ηελ πιήξε δηάζπαζή ηνπο ζε ιηπαξά νμέα θαη γιπθεξόιε β. Σηδήξνπ ηείλεη λα είλαη αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ γ. Πξσηεηλώλ επηηειείηαη θπξίσο ζην παρύ έληεξν ειίδα 12 από 13

13 δ. Ακηλνμέσλ γίλεηαη κε ζπκκεηαθνξά κε Κ Σην ιεπηό έληεξν : α. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ πεπηηθώλ ελδύκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δσδεθαδαθηύινπ είλαη ρακειέο β. Η βηηακίλε Β12 απνξξνθάηαη θπξίσο ζηε λήζηηδα γ. Η ηειηθή δηάζπαζε δηζαθραξηηώλ ζε κνλνζαθραξίηεο γίλεηαη από έλδπκα ησλ θπηηάξσλ ηνπ εληεξηθνύ βιελλνγόλνπ δ. Η απνξξόθεζε ησλ ηειηθώλ πξνηόλησλ ηεο πέςεο δελ αξρίδεη παξά κόλν όηαλ ν εληεξηθόο ρπκόο πξνσζεζεί ζηε λήζηηδα. Δ. Σα α θαη γ είλαη ζσζηά Τα επαηηθά θύηηαξα: α. Μεηαηξέπνπλ ηα ακηλνμέα ζε γιπθόδε β. Απελεξγνπνηνύλ θαη θαηαζηξέθνπλ σξηζκέλα θάξκαθα θαη άιιεο ελώζεηο κε νμείδσζε γ. Απελεξγνπνηνύλ σξηζκέλεο νξκόλεο ζπλδένληάο ηεο κε άιιεο νπζίεο δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά 107. Η απνξξόθεζε ηνπ ιίπνπο : α. Δίλαη αηειήο όηαλ ην έληεξν πεξηέρεη κόλν ρνιηθά άιαηα αιιά όρη ιηπάζε β. Πξέπεη λα δηεμάγεηαη νκαιά γηα λα ππάξρνπλ επαξθείο πνζόηεηεο βηηακηλώλ A,D θαη Δ γ. πκβαίλεη θπξίσο ζηνλ ηειηθό εηιεό δ. Λακβάλεη ρώξα απνθιεηζηηθά δηακέζνπ ησλ ιεκθνθόξσλ θαη όρη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ε. Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά 108. Απώιεηα ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη: α. Πηώζε ηνπ επηπέδνπ ησλ α θαη β, αιιά όρη ησλ γ ζθαηξηλώλ β. Γπλαηθνκαζηία ζηνπο άξξελεο γ. Αύμεζε ηεο άκεζεο ρνιεξπζξίλεο ηνπ αίκαηνο δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α θαη γ είλαη ζσζηά 109. Απώιεηα ηεο εμσθξηλνύο παγθξεαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζεη: α. Παξνπζία απέπησλ κπηθώλ ηλώλ ζηα θόπξαλα β. Απμεκέλε απνξξόθεζε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D γ. Αλεπάξθεηα ηνπ πεθηηθνύ κεραληζκνύ, ιόγσ κεησκέλεο παξαγσγήο ηλσδνγόλνπ δ. Απμεκέλε απνξξόθεζε βηηακίλεο Κ 110. Αλ αθαηξεζεί πεξίπνπ ην 90% ηνπ δσδεθαδαθηύινπ θαη ηνπ εηιενύ, είλαη πηζαλόλ λα εκθαληζζεί α. Αύμεζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ ζηα θόπξαλα (ζηεαηόξξνηα) β. Αλαηκία γ. Οζηενκαιαθία ιόγσ κεησκέλεο απνξξόθεζεο αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D δ. Μείσζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ όγθνπ πγξώλ ιόγσ κεησκέλεο απνξξόθεζεο NaCl & H2O ε. Μόλν ηα α, β, θαη γ είλαη ζσζηά ειίδα 13 από 13

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ 1. Τη ηζρύεη γηα ηελ θνβαιακίλε (Β 12 ); a. α.πεξηέρεηαη θπξίσο ζε ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο. b. Β.Απνξξνθάηαη θπξίσο ζηελ αλψηεξε λήζηηδα. c. Γ. Η απνξξόθεζε από ηνλ εληεξηθό απιό γίλεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1

Bηηακίλεο. Nut1_l7. vitamines, nut1_l7 1 Bηηακίλεο Nut1_l7 vitamines, nut1_l7 1 Οξηζκόο Οξγαληθέο ελώζεηο απαξαίηεηεο γηα ηνλ αλζξώπηλν κεηαβνιηζκό Ο νξγαληζκόο δελ ηηο ζπλζέηεη θαζόινπ ή ηηο ζπλζέηεη ζε αλεπαξθήο πνζόηεηεο πλεπώο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο:.. Ημερομηνία:. ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Γάθηζεο Δκκαλνπήι ΔΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ου ΚΑΙ 3 ου ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΘΔΜΑ 1 ο Α Να επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε 11 Πνην από ηα παξαθάησ άηνκα ή ηόληα έρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5)

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) 1 Σν γηλφκελν δηαιπηφηεηαο: ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) α. Δίλαη ην [Ca2+]. [πξσηεΐλε]. β. Δίλαη ην [Ca2+]. [HPO42-]. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ

Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ Απώηεξεο δηαηξνθηθέο επηπινθέο ησλ βαξηαηξηθώλ επεκβάζεσλ α. Επεκβάζεης περηορηζηηθού ηύποσ Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν ξπζκηδόκελνο ζηιηθνλνύρνο δαθηύιηνο ηνπ ζηνκάρνπ (Gastric Band) θαη ε θάζεηε γαζηξνπιαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ

Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Ο Ρόλορ ηων Ινκπεηινών ζηεν Ομοιοζηαζία ηερ Γλςκόδερ Σηασρούλα Α. Πάζτοσ, MD, PhD Ειδικεσόμενη Ενδοκρινολόγος Νοζοκομείο «Ερσθρός Σηασρός» Γενικά Ωο «Φαηλόκελν ηεο Ηλθξεηίλεο» νξίδεηαη ε κεγαιύηεξε απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή» Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΤΛΩΗ ΣΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ.

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΤΛΩΗ ΣΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ. 1 Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΡΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΤΛΩΗ ΣΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Δ ΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ. Υπάξρνπλ νη άκεζνη ηξαπκαηηζκνί (πηώζεηο, πιήμεηο) από εμσηεξηθά αίηηα, όπσο θαη νη έκκεζνη ηξαπκαηηζκνί (ζύλδξνκα θαηαπόλεζεο).

Διαβάστε περισσότερα