Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΔΠΤΙΚΟ 1. - Η ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζα πξνθαιέζεη: α.- Υπεξπόισζε. β.- Δθπόισζε. γ.- Αύμεζε ηεο κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. δ.- Δκθάληζε δπλακηθώλ αηρκήο. ε.- Έληνλε ζύζπαζε ζε όιν ην γαζηξεληεξηθό ζσιήλα Η απνξξόθεζε ηεο γιπθόδεο ζην ιεπηό έληεξν απμάλεηαη ζε κεγάιν βαζκό από: α.- Σε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο. β.- Τελ πόζε θπζηνινγηθνύ νξνύ. γ.- Σελ πόζε δηαιύκαηνο πνπ πεξηέρεη θξνπθηόδε. δ.- Σε ρνξήγεζε γινπθαγόλνπ. ε.- Σε ρνξήγεζε θαξκάθσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αληιία Νa Τν θύξην εξέζηζκα γηα ην πξσηνγελέο πεξηζηαιηηθό θύκα ζηνλ νηζνθάγν είλαη: α.- Η παξνπζία ηξνθήο ζηνλ νηζνθάγν. β.- Η θαηάπνζε. γ.- Η παιηλδξόκεζε ηεο ηξνθήο από ηνλ ζηόκαρν. δ.- Η ζύγθιεηζε ηνπ αλώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα. ε.- Η δηάλνημε ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα Τν πξόηππν θηλεηηθόηεηαο ην θπξίσο ππεύζπλν γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ είλαη: α.- Σν κεηαλαζηεπηηθό κπνειεθηξηθό θηλεηηθό ζύκπιεγκα. β.- Τα πεξηζηαιηηθά θύκαηα. γ.- Οη εθθξεκνεηδείο θηλήζεηο. δ.- Οη θηλήζεηο θαηαηκήζεσο. ε.- Οη ηνληθέο ζπζπάζεηο Τελ εληεξηθή θηλεηηθόηεηα δελ απμάλεη ε νξκόλε: α.- CCK. β.- Δθθξηκαηίλε. γ.- Γαζηξίλε. δ.- Ιλζνπιίλε. ε.- Μνηηιίλε Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Η ρνιή πεξηέρεη θπξίσο έκκεζε ρνιεξπζξίλε. β.- Τα ρνιηθά άιαηα ζπκβάιινπλ ζηε δηαιπηόηεηα ηεο ρνιεζηεξόιεο ζηε ρνιή. γ.- Οη ρνινρξσζηηθέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ πέςε ηνπ ιίπνπο. δ.- Η ρνιή γίλεηαη πην αιθαιηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκππθλώζεώο ηεο ζηε ρνιεδόρν θύζηε Η επηζπκία γηα ιήςε ηξνθήο απμάλεη όηαλ: α.- Γηεγεξζεί ν θνηιηαθόο έζσ ππξήλαο ηνπ ππνζαιάκνπ. β.- Γηεγεξζεί ε πιάγηα ππνζαιακηθή πεξηνρή. γ.- Γηαηαζεί ν ζηόκαρνο. δ.- Τπάξρεη ππεξβνιηθή έθθξηζε ρνινθπζηνθηλίλεο (CCK). 8. Τα επηζειηαθά θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ πεξηέρνπλ: α.- Έλδπκα πνπ εθιύνληαη θπξίσο θαηόπηλ δηεγέξζεσο ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ. β.- Έλδπκα πνπ πδξνιύνπλ ηνπο κνλνζαθραξίηεο. γ.- Έλδπκν πνπ ελεξγνπνηεί ην ζξπςηλνγόλν. δ.- Γηαύινπο Cl- νη νπνίνη δηαλνίγνληαη κε ηελ επίδξαζε ηεο απμήζεσο ηνπ ελδνθπηηαξίνπ Ca Τν παγθξεαηηθό πγξό: α.- Δκθαλίδεηαη πινύζην ζε έλδπκα, κεηά από δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ. ειίδα 1 από 13

2 β.- Δκθαλίδεηαη πινύζην ζε έλδπκα όηαλ ε έθθξηζή ηνπ δηεγεξζεί από ηελ ύπαξμε νμένο ζην 12δάθηπιν. γ.- Πεξηέρεη ιίγα HCO3- όηαλ ε έθθξηζή ηνπ δηεγεξζεί από ηελ εθθξηκαηίλε. δ.- Πεξηέρεη γιπθνιπηηθά έλδπκα πνπ δηαζπνύλ ηνπο πνιπζαθραξίηεο κέρξη ηνπ ζηαδίνπ ησλ κνλνζαθραξηηώλ Τα επαηηθά θύηηαξα: α.- Απνηεινύλ ηε κόλε ζεκαληηθή ζέζε ζπλζέζεσο ιεπθσκαηηλώλ ηνπ πιάζκαηνο. β.- Απνηεινύλ ηε κόλε ζεκαληηθή ζέζε ζπλζέζεσο ζθαηξηλώλ ηνπ πιάζκαηνο. γ.- Δθιύνπλ γιπθόδε όηαλ ε ζπγθέληξσζή ηεο ζην αίκα ηείλεη λα ειαηησζεί. δ.- Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. ε.- Μόλν ηα α θαη γ είλαη ζσζηά. 11. Η είζνδνο ηξνθήο ζην 12δάθηπιν δελ πξνθαιεί: α.- Άθζνλε παξαγσγή παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε HCO3- θαη έλδπκα. β.- Διάηησζε ηεο γαζηξηθήο θηλεηηθόηεηαο. γ.- ύζπαζε ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. δ.- Σύζπαζε ηεο θπθινηεξνύο κπτθήο ζηηβάδαο ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi Γηα ηα ρνιηθά άιαηα δελ ηζρύεη όηη: α.- Δίλαη ηα κόλα ζπζηαηηθά ηεο ρνιήο απαξαίηεηα γηα ηελ πέςε. β.- Έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό κόξην κε πδξόθηιεο νκάδεο θαη πδξόθνβν ηκήκα. γ.- Απνξξνθώληαη θπξίσο ζην άλσ ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. δ.- Πξνέξρνληαη από ηε ρνιεζηεξόιε. ε.- Παξάγνληαη ελ κέξεη κε ηε δξάζε κηθξνβίσλ ζηνλ εληεξηθό απιό. 13. Σρεηηθά κε ηελ απνξξόθεζε ζξεπηηθώλ νπζηώλ από ην ιεπηό έληεξν δελ ηζρύεη όηη: α.- Η απνξξόθεζε ησλ ιηπώλ εμαξηάηαη από ηελ πιήξε δηάζπαζή ηνπο ζε ιηπαξά νμέα θαη γιπθεξόιε. β.- Οιόθιεξα πξσηετληθά κόξηα είλαη δπλαηόλ λα απνξξνθεζνύλ ζην λενγλό. γ.- Σα L-ακηλνμέα απνξξνθώληαη γξεγνξόηεξα από ηα D-ακηλνμέα. δ.- Η απνξξόθεζε ηνπ Fe είλαη αλάινγε ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ Σρεηηθά κε ηελ απνξξόθεζε ηνπ ιίπνπο από ην ιεπηό έληεξν, δελ ηζρύεη όηη: α.- Σα ρνιηθά άιαηα θαη ε ιηπάζε είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνξξόθεζή ηνπ. β.- Η απνξξόθεζε γίλεηαη θπξίσο ζην ηειηθό ηκήκα ηνπ εηιενύ. γ.- Σν ιίπνο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο βηηακίλεο D. δ.- Σν ιίπνο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο βηηακίλεο Κ Ο θίλδπλνο αλαπηύμεσο ρνινιίζσλ απμάλεηαη όηαλ: α.- ηε ρνιεδόρν θύζηε ζρεκαηίδνληαη κηθύιιηα ρνιεζηεξόιεο. β.- Η αλαινγία ρνιηθώλ αιάησλ/ρνιεζηεξόιεο απμάλεη. γ.- Η αλαινγία ιεθηζίλεο/ρνιεζηεξόιεο απμάλεη. δ.- Απμάλεηαη ε έκκεζε ρνιεξπζξίλε. 16. Η βιάβε ηεο εμσθξηλνύο κνίξαο ηνπ παγθξέαηνο δελ πξνθαιεί: α.- Δκθάληζε άπεπησλ ηλώλ θξέαηνο ζηα θόπξαλα. β.- Αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ησλ θνπξάλσλ ζε ιίπνο. γ.- Αύμεζε ηεο ζπγθεληξώζεσο ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο. δ.- Αύμεζε ησλ ζεπηηθώλ εμεξγαζηώλ ηεο κηθξνβηαθήο δξάζεσο ζην έληεξν. 17. Η απνξξόθεζε ηεο γιπθόδεο από ην ιεπηό έληεξν: α.- Δμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε θνξέα ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε. β.- Γηεπθνιύλεηαη από ηελ αλαζηνιή ηεο ελεξγνύ κεηαθνξάο ηνπ Νa+. γ.- Αλαζηέιιεηαη από ηε ζπγρνξήγεζε θπζηνινγηθνύ νξνύ κε δηαιύκαηα γιπθόδεο. δ.- Γίλεηαη θπξίσο ζηνλ εηιεό. 18. Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Σα ρπινκηθξά είλαη κηθξά ιηπνζηαγνλίδηα πνπ επξίζθνληαη ζηνλ απιό ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. ειίδα 2 από 13

3 β.- Σν πιείζηνλ ησλ ρνιηθώλ αιάησλ απνξξνθάηαη ζην 12δάθηπιν. γ.- Τα πξντόληα δηαζπάζεσο ηνπ ιίπνπο ησλ ηξνθώλ αλαζπληίζεληαη ζηα θύηηαξα ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο. δ.- Γηαηαξαρή ηεο απνξξνθήζεσο ηνπ ιίπνπο πεξηνξίδεη ηελ απνξξόθεζε ησλ βηηακηλώλ ηεο νκάδαο Β. 19. Σρεηηθά κε ηελ παγθξεαηηθή εμσθξηλή έθθξηζε δελ ηζρύεη όηη: α.- Η εθθξηκαηίλε πξνθαιεί έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε HCO3-. β.- Η CCK πξνθαιεί έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε έλδπκα. γ.- Η δηαηνκή ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ απμάλεη ηελ κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε ελδύκσλ. δ.- Η γαζηξίλε δηεγείξεη ηελ έθθξηζε ελδύκσλ θαη HCO Τα πεξηζηαιηηθά θύκαηα ζην ιεπηό έληεξν: α.- Διέγρνληαη απνθιεηζηηθά από ηελ εμσγελή λεύξσζε. β.- Υαξαθηεξίδνληαη από ζύγρξνλε ζύζπαζε ηεο θπθινηεξνύο θαη ηεο επηκήθνπο κπτθήο ζηηβάδαο. γ.- Γεκηνπξγνύληαη θαηόπηλ δηαηάζεσο ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο. δ.- πλήζσο εμαληινύληαη αθνύ δηαλύζνπλ 25 cm κήθνπο εληέξνπ. 21. Η επίηεπμε γαζηξηθνύ ph = 7 ζα πξνθαιέζεη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο γαζηξίλεο αίκαηνο: α.- Αύμεζε. β.- Διάηησζε. γ.- Διάηησζε πνπ αθνινπζείηαη από αύμεζε. δ.- Αύμεζε πνπ αθνινπζείηαη από ειάηησζε. ε.- Οπδεκία κεηαβνιή. 22. Μεηά ηελ έθθξηζε ηνπ ζξπςηλνγόλνπ ζην 12δάθηπιν, ην έλδπκν κεηαηξέπεηαη ζηελ ελεξγό ηνπ κνξθή, ηε ζξπςίλε, κε ηελ: α.- Δληεξνθηλάζε. β.- Καξβνμππεπηηδάζε. γ.- Παγθξεαηηθή ιηπάζε. δ.- Γξάζε αιθαιηθνύ ph. 23. Γηα ηα ρνιηθά νμέα δελ ηζρύεη όηη: α.- Δθθξίλνληαη σο ζπλδεδεκέλα από ην ήπαξ. β.- Αθπδξνμπιηώλνληαη από ηα κηθξόβηα ηεο εληεξηθήο ρισξίδαο. γ.- Απνξξνθώληαη ζην έληεξν θαη επηζηξέθνπλ ζην ήπαξ. δ.- Όηαλ απνξξνθώληαη από ην έληεξν δηεγείξνπλ ηε ζύλζεζε λέσλ ρνιηθώλ νμέσλ Η απνξξόθεζε Na+ από ην επηζήιην ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ κπνξεί λα γίλεη κε: α.- Ηιεθηξνγόλν απνξξόθεζε ή/θαη ζπκκεηαθνξά κε κε ειεθηξνιύηεο. β.- Ηιεθηξννπδέηεξε ζπκκεηαθνξά κε Cl- ή/θαη αληηκεηαθνξά κε H+. γ.- Παζεηηθή κεηαθνξά κε ην κεραληζκό έιμεο δηαιύηε. δ.- Όινπο ηνπο παξαπάλσ κεραληζκνύο Η παξνπζία ρπκνύ ζην ιεπηό έληεξν δελ πξνθαιεί: α.- Διάηησζε ηνπ ξπζκνύ γαζηξηθήο θελώζεσο. β.- Αύμεζε ηεο εθθξίζεσο γαζηξηθνύ πγξνύ. γ.- Αύμεζε ησλ θηλήζεσλ θαηαηκήζεσο. δ.- ύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. ε.- Έθθξηζε HCO3- από ην πάγθξεαο Η ηθαλόηεηα ησλ ρνιηθώλ αιάησλ λα πξνάγνπλ ηελ απνξξόθεζε ησλ ιηπηδίσλ από ην ιεπηό έληεξν δελ νθείιεηαη ζε: α.- ρεκαηηζκό κηθπιιίσλ. β.- Διάηησζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ιίπνπο. γ.- Αύμεζε ηνπ ρξόλνπ δηειεύζεσο ησλ ιηπηδίσλ ζην έληεξν. δ.- Γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. ειίδα 3 από 13

4 27. Η ζύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο κεηά ηα γεύκαηα ειέγρεηαη θπξίσο από ηελ νξκόλε: α.- ΡΡ. β.- CCK. γ.- Ιλζνπιίλε. δ.- Δθθξηκαηίλε. ε.- Γινπθαγόλν. 28. Τν ιίπνο ησλ ηξνθώλ απνξξνθάηαη θπξίσο: α.- ηνλ ζηόκαρν. β.- Σηε λήζηηδα. γ.- ηνλ εηιεό. δ.- ην ηπθιό. ε.- ην αληόλ θόινλ Η κνξθή ηνπ ιίπνπο ησλ ηξνθώλ πνπ εηζέξρνληαη ζηα εληεξηθά ιεκθαγγεία είλαη: α.- Μνλνγιπθεξίδηα. β.- Γηγιπθεξίδηα. γ.- Σξηγιπθεξίδηα. δ.- Φπινκηθξά. ε.- Διεύζεξα ιηπαξά νμέα Η δηέγεξζε ηνπ κπεληεξηθνύ πιέγκαηνο ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα δελ απμάλεη: α.- Σηο ηνληθέο ζπζπάζεηο. β.- Σηο πεξηζηαιηηθέο πξνσζεηηθέο θηλήζεηο. γ.- Σηο θηλήζεηο θαηαηκήζεσο. δ.- Τνλ ξπζκό αλαλεώζεσο ησλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ Γηα ην παγθξεαηηθό πγξό δελ ηζρύεη όηη: α.- Σν ph ηνπ είλαη πεξίπνπ 8. β.- Πεξηέρεη HCO3- ζε κεγάιε ππθλόηεηα. γ.- Δθθξίλεηαη ζε πνζόηεηα πάλσ από ml εκεξεζίσο. δ.- Πεξηέρεη εζηεξάζε ηεο ρνιεζηεξόιεο. ε.- Η έθθξηζή ηνπ θαηά ηελ εληεξηθή θάζε ειέγρεηαη θπξίσο από λεπξηθό κεραληζκό Γηα ην GIP ηζρύεη όηη: α.- Πξνθαιεί έθθξηζε ηλζνπιίλεο θαηόπηλ ιήςεσο γιπθόδεο από ην ζηόκα. β.- Αλαζηέιιεη ηε γαζηξηθή έθθξηζε θαη θηλεηηθόηεηα. γ.- Η έθθξηζή ηνπ αλαζηέιιεηαη από ηε ζσκαηνζηαηίλε. δ.- Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. ε.- Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά Γηα ην κεηαλαζηεπηηθό κπνειεθηξηθό ζύκπιεγκα δελ ηζρύεη όηη: α.- Παξαηεξείηαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ γεπκάησλ. β.- πζρεηίδεηαη κε απμήζεηο ηεο κνηηιίλεο ζην πιάζκα. γ.- Γηα ηε γέλεζή ηνπ απαηηείηαη ε αθεξαηόηεηα ηνπ εληεξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. δ.- Δκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ιεπηό έληεξν Η έθθξηζε ηνπ παγθξεαηηθνύ πγξνύ δελ δηεγείξεηαη από ηελ: α.- Υνινθπζηνθηλίλε. β.- Αθεηπινρνιίλε. γ.- Δθθξηκαηίλε. δ.- Ιζηακίλε Η κεηαγεπκαηηθή ζύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο: α.- Οθείιεηαη ζηε δξάζε ηεο CCK. β.- Γίλεηαη ζπγρξόλσο κε ηε ράιαζε ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi. γ.- Οθείιεηαη ζηε δξάζε ρνιηλεξγηθώλ ηλώλ ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ. δ.- Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά. ειίδα 4 από 13

5 ε.- Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά Γηα ηα ρνιηθά νμέα δελ ηζρύεη όηη: α.- Σα πξσηνγελή ρνιηθά νμέα ζρεκαηίδνληαη από ηε ρνιεζηεξόιε. β.- Η ζύλδεζε ησλ ρνιηθώλ αιάησλ κε ηαπξίλε ή γιπθίλε απμάλεη ηε δηαιπηόηεηά ηνπο. γ.- ην παρύ έληεξν πξνθαινύλ έθθξηζε ύδαηνο θαη ειεθηξνιπηώλ. δ.- Η εθθξηκαηίλε απμάλεη ηνλ ξπζκό ζπλζέζεσο ησλ πξσηνγελώλ ρνιηθώλ νμέσλ ζην ήπαξ Η ρνιή ηνπ αλζξώπνπ πεξηέρεη: α.- Υνιηθό νμύ θαη ρελνδενμπρνιηθό. β.- Υελνδενμπρνιηθό νμύ θαη ρνιηθό ζπλδεδεκέλα κε ηαπξίλε ή/θαη γιπθίλε. γ.- Ληζνρνιηθό θαη δενμπρνιηθό. δ.- Όια ηα παξαπάλσ (α, β, γ) είλαη ζσζηά. ε.- Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά Γηα ηελ απνξξόθεζε ησλ ιηπνδηαιπηώλ βηηακηλώλ απαηηείηαη ε παξνπζία: α.- Υνιήο. β.- Υπκνζξπςίλεο. γ.- Παγθξεαηηθή ιηπάζεο. δ.- Όισλ ησλ παξαπάλσ (α, β, γ). ε.- Μόλν ησλ α θαη γ Η έθθξηζε ηεο γαζηξίλεο απμάλεηαη κε ηελ: α.- Παξνπζία όμηλνπ ρπκνύ ζηνλ ζηόκαρν. β.- Γηάηαζε ηνπ ζηνκάρνπ. γ.- Δκθάληζε απμεκέλεο πνζόηεηαο εθθξηκαηίλεο ζηελ θπθινθνξία. δ.- Δκθάληζε απμεκέλεο πνζόηεηαο GΙP ζηελ θπθινθνξία. ε.- Γηαηνκή ησλ πλεπκνλνγαζηξηθώλ Η γαζηξίλε είλαη δνκηθώο όκνηα κε: α.- Σν GIP. β.- Σν VIP. γ.- Σν γινπθαγόλν. δ.- Τε CCK. ε.- Σελ εθθξηκαηίλε Μεηά από γεύκα πινύζην ζε πδαηάλζξαθεο, ε έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο δηεγείξεηαη από: α.- Τν GIP. β.- Σελ CCK. γ.- Σελ γιηζεληίλε. δ.- Σν VIP. ε.- Σε γαζηξίλε Τν πςειόηεξν ph έρεη: α.- Σν γαζηξηθό πγξό. β.- Η ρνιή ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. γ.- Τν παγθξεαηηθό πγξό. δ.- Ο ζίεινο. ε.- Οη εθθξίζεηο ησλ εληεξηθώλ αδέλσλ ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ Η ρνιή δελ πεξηέρεη: α.- Υνιηθά νμέα. β.- Υνιεζηεξόιε. γ.- Υνινρξσζηηθέο. δ.- Αιθαιηθή θσζθαηάζε. ε.- Φσζθνιηπάζε Α Η ρνινθπζηνθηλίλε: α.- Γηεγείξεη ηε γαζηξηθή θέλσζε. ειίδα 5 από 13

6 β.- Έρεη ηξνθηθή επίδξαζε ζηνλ βιελλνγόλν ηνπ γαζηξηθνύ άληξνπ. γ.- Πξνθαιεί έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πινύζηνπ ζε έλδπκα. δ.- Πξνθαιεί ζύζπαζε ηνπ ζθηγθηήξα ηνπ Oddi. ε.- Δθιύεηαη θπξίσο όηαλ ζην 12δάθηπιν εηζέξρνληαη πδαηάλζξαθεο Η γαζηξίλε: α.- Δθθξίλεηαη από θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ γαζηξηθνύ άληξνπ θαη ηνπ 12δαθηύινπ. β.- Δθιύεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο εθθξηκαηίλεο ζην γαζηξηθό άληξν. γ.- Γηεγείξεη ηε γαζηξηθή θέλσζε Η εθθξηκαηίλε: α.- Δθιύεηαη κε ηε δξάζε θπξίσο πξντόλησλ πέςεσο πξσηετλώλ. β.- ε ζπλέξγεηα κε ηελ CCK αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε HCO3- ηεο ρνιήο. γ.- Γξα σο εληεξνγαζηξόλε. δ.- Πξνθαιεί έθθξηζε ρνιηθώλ αιάησλ. ε.- Έρεη απμεηηθή δξάζε ζηνλ εληεξηθό βιελλνγόλν Τν κεηαλαζηεπηηθό κπνειεθηξηθό θηλεηηθό ζύκπιεγκα: α.- Καηαγξάθεηαη κόλν ζην παρύ έληεξν. β.- Δκθαλίδεηαη θαηά ηπραίν ηξόπν ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα. γ.- Πξνθαιείηαη από ηε ράιαζε ησλ ζθηγθηήξσλ. δ.- Παξαηεξείηαη κόλν ζηα κεζνδηαζηήκαηα ησλ γεπκάησλ. ε.- Απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν κεραληζκό πξνσζήζεσο ησλ ηξνθώλ θαηά κήθνο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα Η κεηαγεπκαηηθή έθθξηζε παγθξεαηηθνύ πγξνύ πξνθαιείηαη από ηελ: α.- ύζπαζε ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεσο. β.- Δίζνδν όμηλνπ ρπκνύ ζην 12δάθηπιν. γ.- Έθιπζε πεςηλνγόλνπ. δ.- Διάηησζε ησλ επηπέδσλ ηνπ camp ζηα αδελνθπςειηδηθά θύηηαξα Όηαλ ν ξπζκόο ηεο παγθξεαηηθήο εθθξίζεσο απμάλεηαη, ε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Cl- ζην έθθξηκα: α.- Απμάλεηαη. β.- Διαηηώλεηαη. γ.- Παξακέλεη ακεηάβιεηε. δ.- Δίλαη παξάιιειε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Νa+. ε.- Δίλαη παξάιιειε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηόλησλ Κ Οη κνλνζαθραξίηεο θαη ηα ακηλνμέα έρνπλ ηα παξαθάησ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζην πιαίζην ηεο πέςεσο: α.- Δμέξρνληαη από ηα βιελλνγνληαθά θύηηαξα κε ηα ρπινκηθξά. β.- Δηζέξρνληαη ζην αίκα κεηά ηε δίνδό ηνπο από ηα ιεκθαγγεία. γ.- Απνξξνθώληαη κε ην κεραληζκό ζπκκεηαθνξάο κε Νa+. δ.- Απνξξνθώληαη δηεπθνιπλόκελα από ηα κηθηά κηθύιιηα. ε.- Γηέξρνληαη παξαθπηηαξηθά γηα λα απνξξνθεζνύλ. 51. Ο ζίεινο έρεη: α. Τςειόηεξε ζπγθέληξσζε Κ + απ' ό,ηη ην πιάζκα β. Τςειόηεξν pη, όηαλ απμάλεηαη ε εθθξηηηθή δξαζηεξηόηεηα γ. ηελ θαηάζηαζε εξεκίαο, ηηκή pη πεξίπνπ 7 δ. Τα α & β είλαη ζσζηά ε Σα α, β & γ είλαη ζσζηά 52. Η θαηάπνζε επηηειείηαη: α Μέζσ απρεληθώλ αληαλαθιαζηηθώλ θπθισκάησλ β. Με εθνύζην έιεγρν, όηαλ ν βισκόο δηέιζεη ηνλ άλσ νηζνθάγν ειίδα 6 από 13

7 γ. Μέζσ ησλ ελδνγελσλ λεπξηθώλ θπθισκάησλ ηνπ νηζνθάγνπ δ. Πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά όηαλ ν θνξκόο βξίζθεηαη ζε νξζία ζηάζε. ε. Σα β θαη δ είλαη ζσζηά. 53. Η έθθξηζε ηνπ ζηέινπ απμάλεηαη όηαλ: α. Γηεγείξνληαη νη ππνδνρείο ηνπ ζηόκαηνο β. Η ηξνθή έρεη pη 4-5 γ. Γηεγείξεηαη ην παξαζπκπαζεηηθό Ν δ. Τα α, β θαη γ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α θαη γ είλαη ζσζηά 54. Ο ζίεινο είλαη απαξαίηεηνο γηά ηελ : α. Πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ β. Οκηιία γ. Καηάπνζε δ. Αληηζεςία ηνπ ζηόκαηνο ε. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 55. Τν pη ηνπ ζηνκάρνπ α. Γελ κεηώλεηαη θάησ από 4 β. Απμάλεηαη κεηά από αλαζηνιή ηεο γαζηξηθήο αληιίαο Η + γ. Δρεη ηηκή ζπλήζσο 2-3 δ. Σα α & β είλαη ζσζηά ε. Τα β & γ είλαη ζσζηά 56. Οη γαζηξηθέο εθθξίζεηο α. Μεηά από δηαηνκή ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ λεύξνπ, απμάλνληαη από ηε θάζε ηεο κάζεζεο β. Γέλ βιάπηνπλ ηνλ γαζηξηθό βιελλνγόλν, δηόηη αλαζηέιινληαη από έλαλ αλελεξγνπνηεηή ηεο πεςίλεο γ. Πεξηέρνπλ κία βιελλνπξσηεΐλε, πνπ βνεζά ηελ απνξξόθεζε ηεο Βηη. Β12 δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 57. Σηνλ ζηόκαρν α. Απνξξνθάηαη ην 10% ησλ εηζεξρνκέλσλ ηξνθώλ β. Η θέλσζε ησλ ζηεξεώλ ηξνθώλ πξνο ηνλ 12δάθηπιν γίλεηαη ηαρύηεξα απ' όηη ησλ πγξώλ γ. Οη πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο αξρίδνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππισξνύ δ. Η πνζόηεηα ηνπ παξαγνκέλνπ HCl εμαξηάηαη από ηελ δξαζηηθόηεηα ηεο θαξβνληθήο αλπδξάζεο 58. Σε έλαλ θπζηνινγηθά λεπξνύκελν ζηόκαρν ε γαζηξηθή έθθξηζε α. Αξρίδεη αθόκα θαη κε ηε κάζεζε β. πλερίδεηαη αθόκα θαη όηαλ αλαζηαιινύλ νη ππνδνρείο Η 1 ηεο ηζηακίλεο γ. Γηεγείξεηαη κε ηελ νξκόλε εθθξηκαηίλε δ. Τα α & β είλαη ζσζηά ε. Σα β & γ είλαη ζσζηά 59. Σε έλαλ απνλεπξσκέλν ζηόκαρν α. Απμάλνληαη νη γαζηξηθέο εθθξίζεηο κεηά απν έλα γεύκα β. Η θέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γίλεηαη πηό γξήγνξα γ. Η έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ αξρίδεη κε ηελ ζέα θαί κόλνλ ηεο ηξνθήο δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο 60. Φσξίο έθθξηζε γαζηξηθνύ πγξνύ δελ γίλεηαη : α. Πέςε ησλ πξσηετλώλ β. Πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ γ. Πέςε ησλ ιηπώλ δ. Απνξξόθεζε ηεο Βηη. Β12 ε. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά ειίδα 7 από 13

8 61. Καηά ηελ θέλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηνκάρνπ, αλ : α. Γηαηακνύλ νη ίλεο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ πξνο ηνλ ππισξό, κεηώλεηαη ν ξπζκόο θέλσζεο β. Πξνθιεζεί ράιαζε ηνπ ππισξηθνύ ζηνκίνπ, απμάλεηαη ν ξπζκόο θέλσζεο γ. ύλδεζεί ν ζηόκαρνο κε ηελ λήζηηδα πξνθαινύληαη πεπηηθά έιθε δ. Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ιάζνο 62. Αύμεζε ηνπ ph ηνπ ζηνκάρνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε : α. Γηαηνκή ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ λεύξνπ β. Δθηνκή ηνπ ππισξηθνύ άληξνπ γ. Αληαγσληζηέο ηεο ηζηακίλεο γηά ηνπο ππνδνρείο Η 2 δ. Αλαζηνιή ηεο γαζηξίλεο ε. Όια είλαη ζσζηά 63. Ο έκεηνο α. Πξνθαιείηαη κε ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ β. Ρπζκίδεηαη λεπξηθά ζην επίπεδν ησλ ζσξαθηθώλ λεπξνηνκίσλ γ. Πξνθαιείηαη θαη κε ρεκηθό εξεζηζκό ηνπ θέληξνπ εκέηνπ ζην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά. 64. Ο κπτθόο ηόλνο ζην θάησ ηκήκα ηνπ νηζνθάγνπ είλαη: α. Υςειόηεξνο απ' όηη ζην κέζν ηκήκα β. Απμάλεηαη θαηά ηελ εγθπκνζύλε γ. Απμάλεηαη κε αληηρνιηλεξγηθά θάξκαθα δ Σα α & β είλαη ζσζηά ε. Σα γ & δ είλαη ζσζηά 65. Τν αληαλαθιαζηηθό ηεο αθόδεπζεο α. Αξρίδεη κε δηάηαζε ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο β. Γηεπθνιύλεηαη κε έληνλε εθπλνή θαη θιεηζηή ηε γισηηίδα γ. πλήζσο ζπκβαίλεη κεηά από έλα γεύκα παξά πξίλ από απηό. δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά ε. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ιάζνο 66. Η αθόδεπζε α. Δμαξηάηαη από ην ζσκαηνεληεξηθό αληαλαθιαζηηθό β. Γηεπθνιύλεηαη από ην γαζηξνθνιηθό αληαλαθιαζηηθό γ. Αξρίδεη κε ηε δηέιεπζε ηνπ εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην ηπθιό δ. Όια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο 67. Σην παρύ έληεξν α. Απνξξνθάηαη πεξηζζόηεξν λεξό απ' όηη ζην ιεπηό έληεξν β. Η απμεκέλε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζε θπηηθέο ίλεο κεηώλεη ην ρξόλν θέλσζεο γ. Δπαλαξξνθάηαη ε πιεηνλόηεηα ησλ ρνιηθώλ αιάησλ δ. Οη θηλήζεηο είλαη θπξίσο πξνσζεηηθέο ε. Δπαλαξξνθάηαη ην 20% ησλ ιηπώλ ηνπ εληέξνπ 68. Σην παρύ έληεξν: α. Απνξξνθώληαη πεξίπνπ 5 lt λεξνύ από ηνλ εληεξηθό ρπκό β. Απνξξνθάηαη πεξίπνπ ην 1/5 : ηεο εληεξηθήο γιπθόδεο, ησλ ακηλνμέσλ θαη ησλ ιηπαξώλ νμέσλ γ. Αθζνλνύλ ηα βιελλνγόλα θύηηαξα δ. εκαληηθή πνζόηεηα βηηακίλεο Α ζπληίζεηαη από εληεξνβαθηεξίδηα θαη απνξξνθάηαη 69. Γπζθνηιηόηεηα κπνξεί λα πξνθιεζεί από : α. Αηζζεηηθή απνλεύξσζε ηνπ νξζνύ β. Φπρηθό stress γ. Γίαηηα πνπ αθήλεη κηθξό κε απνξξνθήζηκν ππόινηπν ζην έληεξν δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ειίδα 8 από 13

9 ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο. 70. Τα βξαδέα θύκαηα ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ α. Πξνθαινύλ θαηά θαλόλα αθ' εαπηά κπτθέο ζπζπάζεηο ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα β. πλνδεύνληαη από είζνδν ηόλησλ Cα 2+ γ. Δκθαλίδνληαη κόλν ζην γαζηξηθό άληξν, ζην ιεπηό θαη παρύ έληεξν δ. Αθνινπζνύληαη πάληα από έλα ή πεξηζζόηεξα δπλακηθά 71. Οη λεπξώλεο ηνπ ελδνγελνύο λεπξηθνύ πιέγκαηνο είλαη α. Αηζζεηηθνί θαη θηλεηηθνί β. Γηάκεζνη γ. πκπαζεηηθνί θαη παξαζπκπαζεηηθνί δ. Τα α & β είλαη ζσζηά ε. Οια είλαη ζσζηά 72. Η γαζηξηθή έθθξηζε α. Απμάλεηαη όηαλ έλα πεηλαζκέλν άηνκν ζθέθηεηαη ηξνθή β. ε αζζελείο κε δηαηνκή ησλ πλεπκνλνγαζηξηθώλ λ., απμάλεηαη από ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ε ηξνθή ζην ζηόκα γ. Βιάπηεη ηνλ γαζηξηθό βιελλνγόλν δ. όια είλαη ιάζνο 73. Η γαζηξηθή HCl έθθξηζε απμάλεηαη, κεηά από: α. Σύγρξνλε ρνξήγεζε ηζηακίλεο θαη αληαγσληζηή ησλ Η1 ππνδνρέσλ β. Υνξήγεζε αληαγσληζηώλ ησλ Η 2 ππνδνρέσλ γ. πκπαζεηηθή δηέγεξζε δ. Οια ηα ππόινηπα είλαη ιάζνο 74. Τνλ ηόλν ηνπ θαηώηεξνπ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα απμάλεη: α. Η νξκόλε γαζηξίλε β. Οη αληηόμηλεο νπζίεο γ. Οη ρνιηλεξγηθνί παξάγνληεο δ. Μόλν ην β θαη γ είλαη ζσζηό ε. Οια είλαη ζσζηά 75. Καηά ηνλ έκεην παξαηεξείηαη: α. Γηέγεξζε ηνπ Φ.Ν.. β. πληνληζκόο ησλ αληαλαθιαζηηθώλ θαηλνκέλσλ ζηνλ δηθηπσηό ζρεκαηηζκό ηνπ πξνκήθνπο κπεινύ γ. Γξαζηεξηνπνίεζε, θαηά ηελ εμώζεζε ηνπ γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ, θπξίσο ησλ γξακκσηώλ κπτθώλ ηλώλ δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α & γ εηλαη ζσζηά 76. Οη ιείεο κπτθέο ίλεο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα α. Δίλαη κνλήξεηο θαη πεξηβάιινληαη από ζπλδεηηθό ηζηό β. ρεκαηίδνπλ αιεζέο ζπγθύηην γ. Γηαηάζζνληαη ζε δεκάηηα δ. ρεκαηίδνπλ λεπξνκπτθέο ζπλάςεηο θαηά ηελ αξρή "κία ίλα-έλαο λεπξώλαο" 77. Τα βξαδέα θύκαηα ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ α. Πξνέξρνληαη από ηα ιεία κπτθά θύηηαξα κε ηνλ πςειόηεξν βαζηθό ειεθηξηθό ξπζκό β. Βεκαηνδνηνύληαη από ηα θύηηαξα ηνπ Cajal γ. Πξνθαινύλ αθ' εαπηά κπτθέο ζπζπάζεηο ζηνλ ζηόκαρν δ. Γελ παξαηεξνύληαη ζηε ρνιεδόρν θύζηε ε. Οια είλαη ζσζηά 78. Μία απόθξαμε ζηνλ εληεξηθό ζσιήλα κπνξεί λα πξνθαιέζεη: α. Γπζθνηιηόηεηα β. Πόλν, από ηνλ έληνλν πεξηζηαιηηζκό γ. Γηάηαζε από ηα πγξά θαη ηα αέξηα πνπ ζπζζσξεύνληαη πξίλ από ηελ απόθξαμε δ. Σα α θαη β είλαη ζσζηά ειίδα 9 από 13

10 ε. Οια είλαη ζσζηά 79. Η αθόδεπζε είλαη α. Απνθιεηζηηθά εθνύζηα πξάμε β. Δθνύζηα, κε εμαίξεζε ηε δξάζε ησλ θνηιηαθώλ κπώλ γ. Δθνύζηα, κε εμαίξεζε ηελ ράιαζε ηνπ έμσ ζθηγθηήξα ηνπ πξσθηνύ δ. Γπλαηόλ λα αλαζηαιιεί από αλώηεξα θινητθά θέληξα 80. Τα αέξηα πνπ παξάγνληαη από ηα εληεξηθά βαθηήξηα είλαη: α. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα β. Τδξνγόλν γ. Μεζάλην δ. Οια ηα παξαπάλσ ε. Καλέλα από ηα παξαπάλσ 81. Η θεθαιηθή θάζε ηεο γαζηξηθήο έθθξηζεο α. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ λεύξνπ β. Δπζύλεηαη γηά ην 80% ηεο νιηθήο γαζηξηθήο έθθξηζεο γ. Γελ πξνθαιεί έθθξηζε βιέλλαο δ. Γηαξθεί ην πνιύ 5 ιεπηά 82. Η εθθξηηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ζηνκάρνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο γαζηξίλεο: α. Δρεη ζρέδόλ παξόκνην ξπζκό, όπσο κεηά από λεπξηθή δηέγεξζε β. Απμάλεη θπξίσο ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ HCl ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ γ. πκβαίλεη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο δ. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 83. Καζώο ν γαζηξηθόο ρπκόο δηέξρεηαη ην δσδεθαδάθηπιν, ε γαζηξηθή έθθξηζε: α. ηακαηά β. Βξίζθεηαη ζε θάζε "αλάπαπζεο" γ. πλερίδεηαη, αιιά κόλν άλ είλαη άζηθην ην πλεπκνλνγαζηξηθό δ. Σπλερίδεηαη κε κεησκέλν ξπζκό, εθ όζνλ ππάξρεη έζησ θαη ιίγνο ρπκόο ζην έληεξν ε. Σίπνηα από ηα ππόινηπα δελ ηζρύεη 84. Μέγηζηε ζπγθέληξσζε εθθξηκαηίλεο παξαηεξείηαη, όηαλ ν γαζηξηθόο ρπκόο πεξηέρεη θπξίσο : α. Πξντόληα απνδόκεζεο πξσηετλώλ β. Πξντόληα απνδόκεζεο ιηπώλ γ. Πξντόληα απνδόκεζεο πδαηαλζξάθσλ δ. Ομέα ε. Βηηακίλε Β Τα πξντόληα ηεο δξάζεο ηεο πεςίλεο είλαη α. Ακηλνμέα β. Μηθξά πνιππεπηίδηα γ. Μεγάια πνιππεπηίδηα δ. Πεπηόλεο 86. Η δξαζηεξηόηεηα ησλ κηθξνβίσλ ζηα θόπξαλα νδεγεη ζηνλ ζρεκαηηζκό: α. Βηηακίλεο Κ2 β. Ρηβνθιαβίλεο γ. Κπαλνθνβαιακίλεο δ. Οισλ ησλ ππνινίπσλ 87. Δλδπκα δελ αλεπξίζθνληαη ζην έθθξηκα ηνπ/ησλ: α. ηεινγόλσλ αδέλσλ β. ηνκάρνπ γ. Λεπηνύ εληέξνπ δ. Παρένο εληέξνπ ειίδα 10 από 13

11 88. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάπνζεο: α. Ο ιάξπγγαο θαηέξρεηαη β. Ο αλώηεξνο νηζνθαγηθόο ζθηγθηήξαο ζπζπάηαη γ. Τν πξσηνγελέο πεξηζηαιηηθό θύκα δηέξρεηαη ηνλ θάξπγγα δ. Η αλαπλνή βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο εθπλνήο ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 89. Ο ξπζκόο έθθξηζεο ησλ γαζηξεληεξηθώλ αδέλσλ είλαη: α. Αλεμάξηεηνο από ηελ νξκνληθή δξαζηεξηόηεηα β. Σπλήζσο αλάινγνο πξνο ηελ γαζηξεληεξηθή θηλεηηθόηεηα γ. ηαζεξόο κεηά από απνλεύξσζε ηνπ εληέξνπ δ. Αλεμάξηεηνο από ηελ ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ε. Καλέλα από ηα ππόινηπα δελ ηζρύεη 90. Η ζπκπαζεηηθή λεύξσζε ησλ κπτθώλ ηνηρσκάησλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα δηαθέξεη από ηελ παξαζπκπαζεηηθή δηόηη : α. Δκθαλίδεη ζπλερή ηόλν β. Δρεη απνιήμεηο θπξίσο ζηελ ζηνκαηηθή θαη ζηελ πξσθηηθή πεξηνρή γ. Δίλαη πάληα θαηαζηαιηηθή δ. ρεηίδεηαη κόλν κε ηνλ ηόλν ησλ ζθηγθηήξσλ ε. Καλέλα από ηα ππόινηπα δελ ηζρύεη 91. Η δξαζηεξηόηεηα ηνπ κπεληεξηθνύ πιέγκαηνο α. Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία πξνσζεηηθνύ πεξηζηαιηηζκνύ β. Απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ πεξηζηαιηηζκνύ γ. Απμάλεη ην πιάηνο ηνπ πεξηζηαιηηζκνύ δ. Οξίδεη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηζηαιηηζκνύ ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 92. Η θύξηα ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαθνύ ζθηγθηήξα είλαη λα: α. Γηεπθνιύλεη ηελ απνζήθεπζε ηεο ηξνθήο ζην θάησ ηκήκα ηνπ νηζνθάγνπ β. Δκπνδίδεη ηελ παιηδξόκεζε ηνπ γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ γ. Αλακηγλύεη ηελ ηξνθή πξηλ απηή εηζέιζεη ζηνλ ζηόκαρν δ. Ρπζκίδεη ηελ πνζόηεηα ηεο ηξνθήο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ζηόκαρν ε. Καλέλα από ηα παξαπάλσ δελ είλαη ζσζηό 93. Δπηβξάδπλζε ηεο γαζηξηθήο θέλσζεο πξνθαιείηαη θπξίσο από: α. Λίπε β. Πξσηετλεο γ. Τδαηάλζξαθεο δ. Αλόξγαλα ηόληα ε. Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ην είδνο ηεο ηξνθήο 94. Οη καδηθέο θηλήζεηο ηνπ παρένο εληέξνπ επεξεάδνληαη από: α. Σνπηθό εξεζηζκό β. Αληαλαθιαζηηθά πνπ μεθηλνύλ από ηνλ ζηόκαρν γ. Αληαλαθιαζηηθά πνπ μεθηλνύλ από ην δσδεθαδαθηπιν δ. Αληαλαθιαζηηθά ηνπ ΦΝ ε. Οια ηα ππόινηπα είλαη ζσζηά 95. Η εθθνιπσκαηηθή παιηλδξνκηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ παρένο εληέξνπ: α. Γηαξθεί πεξίπνπ 5 min ηελ θάζε θνξά β. Αληηζηνηρεί ζε έληνλεο ζπζπάζεηο ησλ θπθινηεξώλ κπτθώλ ηλώλ γ. πκβαίλεη θαηά ηε ράιαζε ησλ επηκήθσλ κπτθώλ ηλώλ δ. Πξνθαιεί ειαθξά κόλν ζύζπαζε ηνπ εληεξηθνύ απινύ Ιζρύεη όηη: α.- Ο ηόλνο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ ζρεηίδεηαη κε ηε γαζηξηθή έθθξηζε. β.- Η ηζηακίλε αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηνπ HCl ζηνλ ζηόκαρν. ειίδα 11 από 13

12 γ.- Η γαζηξηθή έθθξηζε δελ αξρίδεη πξηλ από ηελ είζνδν ηεο ηξνθήο ζηνλ ζηόκαρν. δ.- Η παξνπζία ρπκνύ ζην αλώηεξν ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ αλαζηέιιεη απόιπηα ηε γαζηξηθή έθθξηζε Ιζρύεη όηη: α.- Η ειαηησκέλε απνξξόθεζε ησλ ιηπώλ επεξεάδεη θαη ηελ απνξξόθεζε ησλ βηηακηλώλ ηεο νκάδαο Β. β.- Η δηάζπαζε ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ κπνξεί λα αξρίζεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα. γ.- Οη πεςίλεο ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ ζπληεινύλ ζηε δηάζπαζε ησλ ιηπώλ. δ.- ε έιιεηςε ρνιηθώλ αιάησλ δελ γίλεηαη απνξξόθεζε ιηπώλ Γηα ηνλ έκεην ηζρύεη όηη: α.- Δίλαη έλα κεκνλσκέλν αληαλαθιαζηηθό θαηλόκελν. β.- Καηά ηε λαπηία πνπ πξνεγείηαη ηεο θάζεο ηνπ θπξίσο εκέηνπ παξαηεξείηαη έληνλε θηλεηηθόηεηα ηνπ ζηνκάρνπ. γ.- Η λαπηία νθείιεηαη ζε δηέγεξζε ππνθινησδώλ ζρεκαηηζκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θέληξν εκέηνπ. δ.- Σν θέληξν εκέηνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνζάιακν Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Οζθξεηηθό εξέζηζκα δελ είλαη δπλαηόλ λα δηεγείξεη ηελ παγθξεαηηθή έθθξηζε πξηλ αθόκε ε ηξνθή εηζέιζεη ζην ζηόκα. β.- Η ππνγιπθαηκία πνπ πξνθαιείηαη από ηελ ηλζνπιίλε επηθέξεη αύμεζε ηεο παγθξεαηηθήο έθθξηζεο. γ.- Σν ζπκπαζεηηθό απμάλεη ηελ έθθξηζε ηνπ παγθξεαηηθνύ πγξνύ. δ.- Σα α θαη β είλαη ζσζηά Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Σν δπλακηθό εξεκίαο ησλ γαζηξεληεξηθώλ ιείσλ κπτθώλ θπηηάξσλ είλαη mv. β.- Η αθεηπινρνιίλε πξνθαιεί αύμεζε ηεο δηεγεξζηκόηεηαο ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα. γ.- Σν κπεληεξηθό πιέγκα ηνπ εληεξηθνύ ηνηρώκαηνο ειέγρεη θπξίσο ηε γαζηξεληεξηθή έθθξηζε. δ.- Σα ελδνγελή πιέγκαηα ηνπ εληέξνπ δελ επεξεάδνληαη από εμσγελή λεύξσζε Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Σν ζπκπαζεηηθό απμάλεη ηηο πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζηνκάρνπ. β.- Η νζκή ή ε γεύζε ηεο ηξνθήο πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ράιαζε ππνδνρήο ζηνλ ζηόκαρν. γ.- Η βξαδύηεξε θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ παξαηεξείηαη κεηά από γεύκα πινύζην ζε πξσηεΐλεο. δ.- Κξύα πγξά εγθαηαιείπνπλ ηνλ ζηόκαρν κε γξήγνξν ξπζκό Δίλαη ζσζηό όηη: α.- Η κάζεζε ηεο ηξνθήο επηηειείηαη θπξίσο αληαλαθιαζηηθά. β.- Η εκεξήζηα πνζόηεηα ζηέινπ είλαη ml (θπζηνινγηθά). γ.- Ο ζίεινο ζπκβάιιεη ζηελ πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ θαη ησλ πξσηετλώλ. δ.- Η δξάζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ ζηε ξύζκηζε εθθξίζεσο ηνπ ζηέινπ αληαγσλίδεηαη ηελ αληίζηνηρε δξάζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ Η επηζπκία γηα ιήςε ηξνθήο α. Απμάλεηαη, όηαλ θαηαζηξαθνύλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ ππνζαιάκνπ β. Διαηηώλεηαη όηαλ δηαηαζεί ν ζηόκαρνο γ. Απμάλεηαη, όηαλ κεησζνύλ ηα επίπεδα ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο δ. Δμαθαλίδεηαη, όηαλ ν ζηόκαρνο αθαηξεζεί ρεηξνπξγηθά ε. Τα α, β, γ κόλν είλαη ζσζηά 104. Η απνξξόθεζε : α. Ληπαξώλ νπζηώλ εμαξηάηαη από ηελ πιήξε δηάζπαζή ηνπο ζε ιηπαξά νμέα θαη γιπθεξόιε β. Σηδήξνπ ηείλεη λα είλαη αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνύ γ. Πξσηεηλώλ επηηειείηαη θπξίσο ζην παρύ έληεξν ειίδα 12 από 13

13 δ. Ακηλνμέσλ γίλεηαη κε ζπκκεηαθνξά κε Κ Σην ιεπηό έληεξν : α. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ πεπηηθώλ ελδύκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δσδεθαδαθηύινπ είλαη ρακειέο β. Η βηηακίλε Β12 απνξξνθάηαη θπξίσο ζηε λήζηηδα γ. Η ηειηθή δηάζπαζε δηζαθραξηηώλ ζε κνλνζαθραξίηεο γίλεηαη από έλδπκα ησλ θπηηάξσλ ηνπ εληεξηθνύ βιελλνγόλνπ δ. Η απνξξόθεζε ησλ ηειηθώλ πξνηόλησλ ηεο πέςεο δελ αξρίδεη παξά κόλν όηαλ ν εληεξηθόο ρπκόο πξνσζεζεί ζηε λήζηηδα. Δ. Σα α θαη γ είλαη ζσζηά Τα επαηηθά θύηηαξα: α. Μεηαηξέπνπλ ηα ακηλνμέα ζε γιπθόδε β. Απελεξγνπνηνύλ θαη θαηαζηξέθνπλ σξηζκέλα θάξκαθα θαη άιιεο ελώζεηο κε νμείδσζε γ. Απελεξγνπνηνύλ σξηζκέλεο νξκόλεο ζπλδένληάο ηεο κε άιιεο νπζίεο δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά 107. Η απνξξόθεζε ηνπ ιίπνπο : α. Δίλαη αηειήο όηαλ ην έληεξν πεξηέρεη κόλν ρνιηθά άιαηα αιιά όρη ιηπάζε β. Πξέπεη λα δηεμάγεηαη νκαιά γηα λα ππάξρνπλ επαξθείο πνζόηεηεο βηηακηλώλ A,D θαη Δ γ. πκβαίλεη θπξίσο ζηνλ ηειηθό εηιεό δ. Λακβάλεη ρώξα απνθιεηζηηθά δηακέζνπ ησλ ιεκθνθόξσλ θαη όρη ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ ε. Μόλν ηα α θαη β είλαη ζσζηά 108. Απώιεηα ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη: α. Πηώζε ηνπ επηπέδνπ ησλ α θαη β, αιιά όρη ησλ γ ζθαηξηλώλ β. Γπλαηθνκαζηία ζηνπο άξξελεο γ. Αύμεζε ηεο άκεζεο ρνιεξπζξίλεο ηνπ αίκαηνο δ. Οια ηα παξαπάλσ είλαη ζσζηά ε. Μόλν ηα α θαη γ είλαη ζσζηά 109. Απώιεηα ηεο εμσθξηλνύο παγθξεαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηό λα πξνθαιέζεη: α. Παξνπζία απέπησλ κπηθώλ ηλώλ ζηα θόπξαλα β. Απμεκέλε απνξξόθεζε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D γ. Αλεπάξθεηα ηνπ πεθηηθνύ κεραληζκνύ, ιόγσ κεησκέλεο παξαγσγήο ηλσδνγόλνπ δ. Απμεκέλε απνξξόθεζε βηηακίλεο Κ 110. Αλ αθαηξεζεί πεξίπνπ ην 90% ηνπ δσδεθαδαθηύινπ θαη ηνπ εηιενύ, είλαη πηζαλόλ λα εκθαληζζεί α. Αύμεζε ησλ ιηπαξώλ νπζηώλ ζηα θόπξαλα (ζηεαηόξξνηα) β. Αλαηκία γ. Οζηενκαιαθία ιόγσ κεησκέλεο απνξξόθεζεο αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D δ. Μείσζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ όγθνπ πγξώλ ιόγσ κεησκέλεο απνξξόθεζεο NaCl & H2O ε. Μόλν ηα α, β, θαη γ είλαη ζσζηά ειίδα 13 από 13