Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο"

Transcript

1 ΠΔΠΤΙΚΟ 1. Τη ηζρύεη γηα ηελ θνβαιακίλε (Β 12 ); a. α.πεξηέρεηαη θπξίσο ζε ηξφθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο. b. Β.Απνξξνθάηαη θπξίσο ζηελ αλψηεξε λήζηηδα. c. Γ. Η απνξξόθεζε από ηνλ εληεξηθό απιό γίλεηαη κε ελδνθπηηάξσζε πνπ ξπζκίδεηαη από ππνδνρείο. d. Γ.Σε αδηάιεηπηε πξφζιεςε, ε απνζεθεπκέλε πνζφηεηα ζην ήπαξ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο κήλα. e. Δ. Η πξφζιεςή ηεο ζε κηθχιιηα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ απνξξφθεζή ηεο. 2. Οη εκεξήζηεο αλάγθεο (mg/εκέξα) ηνπ νξγαληζκνύ, γηα πνην ζηνηρείν είλαη ειάρηζηεο; a. Φψζθνξνο. b. Αζβέζηην. c. Φιψξην. d. Κάιην. e. Σίδεξνο. 3. Τη από ηα παξαθάησ δελ ζεσξείηαη ηρλνζηνηρείν; a. Χεπδάξγπξνο. b. Σειήλην. c. Φώζθνξνο. d. Μαγγάλην. e. Κνβάιηην. 4. Ο ηόλνο ηνπ θάησ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα απμάλεη όηαλ ζε απηόλ επηδξά: a. Μνηηιίλε. b. ΝΟ. c. Πξνγεζηεξφλε. d. Σεθξεηίλε. e. VIP. 5. Tη δελ ηζρύεη γηα ηνλ ηόλν ηνπ θάησ νηζνθαγηθνύ ζθηγθηήξα; a. Απμάλεη κε ηελ επίδξαζε ηεο κνηηιίλεο. b. Ο ηφλνο απμάλεη απφ ηελ κεηαγαγγιηαθψο απειεπζεξνχκελε αθεηπινρνιίλε. c. Ο ηφλνο ειαηηψλεηαη απφ ην VIP. d. Καηά ηελ θαηάπνζε, ν ηόλνο ειαηηώλεηαη όηαλ θζάζεη ην θαγεηό ζηνλ ζθηγθηήξα. e. Απμεκέλα επίπεδα γαζηξίλεο απμάλνπλ ηνλ ηφλν. 6. Σηνλ άπσ ζηόκαρν γίλνληαη ξπζκηθέο πεξηζηαιηηθέο ζπζπάζεηο. Τα θύκαηα πνπ ηηο πξνθαινύλ πξνέξρνληαη από: a. Τνλ αλψηεξν νηζνθάγν. b. Τελ πεξηνρή ηεο θαξδηάο. c. Τα φξηα άληξνπ-ππισξνχ. d. Τν ζώκα ηνπ ζηνκάρνπ. e. Όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ ζηνκάρνπ. 7. Οη πεξηζηαιηηθέο θηλήζεηο ηνπ ζηνκάρνπ: a. Αλαζηέιινληαη απφ ην παξαζπκπαζεηηθφ. b. Έρνπλ κέγηζηε ζπρλφηεηα 0,3-0,5 min-1. c. Διέγρνληαη από ηα βεκαηνδνηηθά θύηηαξα ηνπ ζώκαηνο ηνπ ζηνκάρνπ. d. Δίλαη πην έληνλεο ζην ζφιν απφ φηη ζην άληξν. e. Αλαζηέιινληαη απφ θνπξάξηα.

2 8. Τη δελ ηζρύεη γηα ηηο δξάζεηο ησλ αθόινπζσλ νξκνλώλ; a. Γαζηξίλε: απμάλεη ηηο γαζηξηθέο εθθξίζεηο. b. Ιζηακίλε: απμάλεη ηηο γαζηξηθέο εθθξίζεηο. c. Μνηηιίλε: επηβξαδύλεη ηελ θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ. d. Σεθξεηίλε: επηβξαδχλεη ηελ θέλσζε ηνπ ζηνκάρνπ. e. Σεθξεηίλε: απμάλεη ηηο εθθξίζεηο ηνπ παγθξέαηνο. 9. Γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ ηζρύεη όηη: a. Οη εθθξεκνεηδείο θηλήζεηο γίλνληαη απφ ηελ θπθινηεξή κπτθή ζηηβάδα. b. Οη θηλήζεηο θαηαηκήζεσο γίλνληαη θνξέο αλά ιεπηφ. c. Τα πεξηζηαιηηθά θύκαηα εμππεξεηνύλ ηελ πξνώζεζε ηνπ εληεξηθνύ πεξηερνκέλνπ. d. Τν εληεξηθφ πεξηερφκελν κεηαθηλείηαη κε κέζε ηαρχηεηα 0,5 cm αλά sec κε θαηεχζπλζε ην παρχ έληεξν. 10. Η δπλαηόηεηα πξόζθαηξεο απνζήθεπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη ιηγόηεξν αλαπηπγκέλε: a. Δγγχο ζηφκαρνο. b. Γσδεθαδάθηπιν. c. Φνιεδφρνο θχζηε. d. Απεπζπζκέλν. e. Τπθιφ. 11. Η απειεπζέξσζε ηζηακίλεο ζην ηνίρσκα ηνπ ζηνκάρνπ πξνάγεηαη από: a. Σεθξεηίλε. b. Σσκαηνζηαηίλε. c. Γαιαλίλε. d. GIP. e. Γαζηξίλε. 12. Τη δελ ηζρύεη γηα ην θόινλ; a. Ο κέζνο ρξφλνο δηάβαζεο ηξνθήο πησρήο ζε θπηηθέο ίλεο είλαη 2-3 εκέξεο. b. Πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα γίλνληαη καδηθέο πξνσζεηηθέο θηλήζεηο. c. 1,5 L ρπκνχ εηζξένπλ θαζεκεξηλά ζην ηπθιφ. d. Με ηελ πξφζιεςε ηξνθήο ειέγρεηαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ θφινλ (γαζηξνθνιηθφ αληαλαθιαζηηθφ). e. Τξνθή πινύζηα ζε ίλεο, επηβξαδύλεη ηε δηάβαζε από ην θόινλ. 13. Τη δελ ηζρύεη γηα ην αληαλαθιαζηηθό πξνζαξκνγήο ηνπ ζηνκάρνπ; a. Δίλαη πην έληνλν ζηνλ εγγχ ζηφκαρν παξά ζηνλ άπσ. b. Έρεη σο εθιπηηθφ εξέζηζκα ηε δηάηαζε ηνπ γαζηξηθνχ ηνηρψκαηνο. c. Οδεγεί ζε ράιαζε ηνπ γαζηξηθνχ ηνηρψκαηνο. d. Πνξεύεηαη κεηαγαγγιηαθά ζε ρνιηλεξγηθέο ίλεο ηνπ κπεληεξηθνύ πιέγκαηνο. 14. Σε έθθξηζε ζηέινπ ρσξίο δηέγεξζε: a. Ο ζίεινο πνπ θζάλεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα είλαη ππεξσζκσιηθφο ζε ζρέζε κε ην πιάζκα. b. Ο πξψτκνο ζίεινο ζρεκαηίδεηαη ζηα ιφβηα κε δηήζεζε. c. Η ζπγθέληξσζε HCO3- ζηνλ ζίειν είλαη θάησ απφ 10 mmol/l. d. Τν Cl- βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε απφ ηα άιια αληφληα. e. Ο κεγαιύηεξνο όγθνο ζίεινπ παξέρεηαη από ηνλ ππνγλάζην αδέλα. 15. Δάλ αλαζηαιιεί ε κνπζθαξηληθή κεηάδνζε ηνπ ππνγλάζηνπ αδέλα κε αηξνπίλε, ηόηε ε ειεθηξηθή δηέγεξζε ηεο ρνξδήο ηνπ ηπκπάλνπ δελ πξνθαιεί αύμεζε ηεο ξνήο ηνπ ζηέινπ. Ωζηόζν, ε δηέγεξζε απηή πξνθαιεί αύμεζε ηεο αηκάησζεο ηνπ αδέλα. Πνηα είλαη ε αηηία; a. Δλεξγνπνίεζε β-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ. b. Έθιπζε VIP. c. Δλεξγνπνίεζε κεηαγαγγιηαθώλ ληθνηηληθώλ ππνδνρέσλ. d. Αλαζηνιή α-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ.

3 e. Πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 16. Η έθθξηζε HCl ησλ θαιππηήξησλ θπηηάξσλ ηνπ ζηνκάρνπ: a. Αλαζηέιιεηαη απφ ηελ αθεηπινρνιίλε. b. Αλαζηέιιεηαη απφ ηελ ηζηακίλε. c. Γηεγείξεηαη από ηελ γαζηξίλε. d. Γηεγείξεηαη απφ ηελ πξνζηαγιαλδίλε Δ2. e. Γηεγείξεηαη απφ ηελ ζεθξεηίλε. 17. Σηελ ελδνθξηλή ξύζκηζε ηεο παξαγσγήο Η+ από ηα θαιππηήξηα θύηηαξα δελ ζπκκεηέρεη: a. Η γαζηξίλε. b. Η ηζηακίλε. c. Η ζσκαηνζηαηίλε. d. Τν GRP. e. Ο ελδνγελήο παξάγνληαο ηνπ Castle. 18. Η γαζηξίλε: a. Δθιχεηαη απφ ηα θαιππηήξηα θχηηαξα ησλ γαζηξηθψλ αδέλσλ. b. Αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε Η+ ησλ γαζηξηθψλ αδέλσλ. c. Δθθξίλεηαη ιηγόηεξν ζηνλ ζηόκαρν όηαλ ην ph ζηνλ απιό ηνπ ζηνκάρνπ πέζεη πνιύ. d. Αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζε ηζηακίλεο ζην γαζηξηθφ ηνίρσκα. e. Γξα θπξίσο απηνθξηλψο θαη παξαθξηλψο. 19. Τη δελ ηζρύεη γηα ηα θαιππηήξηα θύηηαξα ηνπ ζηνκάρνπ; a. Έρνπλ αληιία Να+/Κ+ ζηελ πιαγηνβαζηθή ηνπο κεκβξάλε. b. Έρνπλ αληηκεηαθνξέα αληφλησλ ζηελ πιαγηνβαζηθή ηνπο κεκβξάλε. c. Έρνπλ δηαύινπο Η+ ζηελ απιηθή ηνπο κεκβξάλε. d. Γηεγείξνληαη απφ ηε γαζηξίλε. e. Δθθξίλνπλ ηνλ ελδνγελή παξάγνληα ηνπ Castle ml γαζηξηθνύ πγξνύ κε ph 1, θζάλνπλ ζην ιεπηό έληεξν. Πόζν HCO3- απαηηείηαη γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ πγξνύ ζε επίπεδα ph πιάζκαηνο; a. 0,01 mmol. b. 0,05 mmol. c. 0,1 mmol. d. 0,5 mmol. e. 1 mmol. 21. Σε έλαλ 45ρξνλν βξίζθνπκε γαζηξηθό έιθνο ην νπνίν νθείιεηαη ζε απμεκέλε έθθξηζε γαζηξηθνύ νμένο. Τη θάξκαθα πξνηείλνληαη γηα ηελ ειάηησζε ηεο έθθξηζεο ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ; a. Γηεγέξηεο ησλ ππνδνρέσλ ηζηακίλεο 2 (Η2). b. Αλαζηνιείο ηεο αληιίαο Η+/Κ+. c. Γηεγέξηεο ηεο έθθξηζεο ησλ G-θπηηάξσλ ηνπ άληξνπ. d. Γηεγέξηεο ησλ κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ ησλ θαιππηήξησλ θπηηάξσλ. e. Αλαζηνιείο ηεο έθιπζεο ηεο ζσκαηνζηαηίλεο. 22. Η ζεθξεηίλε: a. Σρεκαηίδεηαη θπξίσο ζην ηνίρσκα ηνπ ηειηθνχ εηιενχ. b. Απμάλεη ηελ έθθξηζε δηηηαλζξαθηθώλ ζηνπο παγθξεαηηθνύο πόξνπο. c. Πξνθαιεί πχθλσζε ηνπ εθθξίκαηνο ζηνπο παγθξεαηηθνχο πφξνπο, κε επαλαξξφθεζε χδαηνο. d. Αλαζηέιιεη ηελ αληαιιαγή αληφλησλ ζηελ απιηθή κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ ησλ παγθξεαηηθψλ πφξσλ. e. Γηεγείξεη κε ζχλδεζε ζε ππνδνρείο ησλ θαιππηήξησλ θπηηάξσλ ηελ έθθξηζε Η+ απφ απηά ζηνλ απιφ ηνπ ζηνκάρνπ.

4 23. Τη ηζρύεη γηα ην παγθξεαηηθό πγξό; a. Δίλαη πνιχ ππφηνλν ζε κηθξέο δφζεηο. b. Η έθθξηζε από ηα βνηξύδηα δηεγείξεηαη από ηελ Ach. c. Τν ph ηνπ είλαη 6,5. d. Ο φγθνο πνπ εθθξίλεηαη είλαη 6-8 ιίηξα αλά εκέξα. e. Κακία απάληεζε δελ είλαη ζσζηή. 24. Τη ηζρύεη γηα ην παγθξεαηηθό πγξό; a. Καηά ηε δηάβαζε από ηνπο παγθξεαηηθνύο πόξνπο απμάλεη ε ζπγθέληξσζε HCO3-. b. Σε πςειέο ηηκέο έθθξηζεο ειαηηψλεηαη ην Να+. c. Ο εθθξηλφκελνο φγθνο είλαη έσο 0,2 L/εκέξα. d. Η ρνινθπζηνθηλίλε αλαζηέιιεη ηελ έθθξηζή ηνπ. e. Πεξηέρεη ζξπςίλε. 25. Σε ηη δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά ην κεηαγεπκαηηθό παγθξεαηηθό πγξό από ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο; a. Ωζκσιηθόηεηα. b. Σπγθέληξσζε δηηηαλζξαθηθψλ. c. Σπγθέληξσζε Cl-. d. Σπγθέληξσζε Αιβνπκίλεο. e. Δλεξγφηεηα α-ακπιάζεο. 26. Σε έλαλ 12ρξνλν κε θπζηηθή ίλσζε είλαη ειαηησκέλε ε έμνδνο Cl- κέζσ δηαύισλ από ηα παγθξεαηηθά θύηηαξα ζηνλ απιό. Τη από ηα παξαθάησ αλακέλνπκε; a. Απμεκέλν ξπζκφ έθθξηζεο παγθξεαηηθνχ πγξνχ. b. Απμεκέλε κεηαγεπκαηηθή ζπγθέληξσζε Η+ ζην ηειηθό ηκήκα ηνπ δσδεθαδάθηπινπ. c. Απμεκέλε ζπγθέληξσζε HCO3- ηνπ παγθξεαηηθνχ πγξνχ. d. Υπνσζκσιηθφηεηα ηνπ παγθξεαηηθνχ πγξνχ. e. Διαηησκέλν ημψδεο ηνπ παγθξεαηηθνχ πγξνχ. 27. Τη δελ ηζρύεη; Η ρνιεξπζξίλε: a. Δθθξίλεηαη απφ ηα επαηνθχηηαξα ζπδεπγκέλε ζηα ρνιεθφξα αγγεία. b. Σπλδέεηαη ζηα επαηνθχηηαξα κε γιπθνπξνληθφ νμχ. c. Μεηαθέξεηαη ζην πιάζκα ζπλδεδεκέλε κε ιεπθσκαηίλεο. d. Απνξξνθάηαη ζρεδόλ πιήξσο από ην έληεξν. e Σε εμσαγγεηαθή αηκόιπζε, ε ρνιεξπζξίλε πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαθέξεηαη ζην αίκα θπξίσο: a. Σε ειεχζεξε κνξθή. b. Ψο δηγιπθνπξνλίδην. c. Σπλδεδεκέλε κε ιεπθσκαηίλε. d. Σε ζχκπιεγκα κε αηκνπεμίλε. e. Με ιηπνπξσηεΐλεο. 29. Τη ηζρύεη γηα ηε ρνιή; a. Σηελ επαηηθή ρνιή ε κνξηαθή ζπγθέληξσζε ηεο ρνιεζηεξίλεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απηήο ησλ ρνιηθψλ αιάησλ. b. Φνιηλεξγηθέο ίλεο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ πξνθαινχλ ράιαζε ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο. c. Ο εθθξηλφκελνο φγθνο ρνιήο ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πνζφηεηα ησλ εθθξηλφκελσλ ρνιηθψλ αιάησλ. d. Τα ρνιηθά άιαηα θαηαιήγνπλ ζηα ρνιεθφξα αγγεία απφ ηα επαηνθχηηαξα κε παζεηηθή δηάρπζε. e. Η ζεθξεηίλε απμάλεη ηε ξνή ηεο ρνιήο ζηνλ επαηηθό πόξν. 30. Η ξνή ηεο ρνιήο ζηνλ θνηλό επαηηθό πόξν απμάλεη πεξηζζόηεξν κε ηε δξάζε ηεο:

5 a. Φνινθπζηνθηλίλεο. b. Σεξνηνλίλεο. c. Μνηηιίλεο. d. Σεθξεηίλεο. e. Γαιαλίλεο. 31. Τη δελ ηζρύεη γηα ηα ρνιηθά άιαηα/νμέα; a. Η αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζήο ηνπο ζην αίκα ηεο ππιαίαο θιέβαο πξνάγεη ηελ έθθξηζή ηνπο ζηε ρνιή. b. Σηαζεξνπνηνχλ ην γαιάθησκα ιηπηδίσλ ζην δσδεθαδάθηπιν. c. Με ηε βνήζεηά ηνπο ζρεκαηίδνληαη κηθηά κηθχιιηα ζηνλ εληεξηθφ απιφ. d. Δπαλαξξνθψληαη ζηνλ εηιεφ. e. Η ζεθξεηίλε πξνάγεη ην ζρεκαηηζκό ηνπο ζην ήπαξ. 32. Τη δελ ηζρύεη γηα ηα ρνιηθά άιαηα; a. Η πνζφηεηα πνπ εθθξίλεηαη εκεξεζίσο ζηε ρνιή μεπεξλά ζην πνιιαπιάζην ηα απνζέκαηα ρνιηθψλ αιάησλ ηνπ νξγαληζκνχ. b. Η εκεξήζηα εθθξηλφκελε πνζφηεηα ρνιηθψλ αιάησλ απφ ην ήπαξ, είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ λενζπληηζέκελε πνζφηεηα ρνιηθψλ αιάησλ αλά εκέξα. c. Ληγφηεξν απφ ην 10% ησλ ρνιηθψλ αιάησλ ηεο ρνιήο απεθθξίλεηαη κε ηα θφπξαλα. d. Όζν πεξηζζφηεξα ρνιηθά άιαηα δεζκεχνπλ απφ ην αίκα ηα επαηνθχηηαξα, ηφζν πεξηζζφηεξε επαηηθή ρνιή ζρεκαηίδεηαη. e. Η εκεξήζηα απνξξνθνύκελε πνζόηεηα ρνιηθώλ αιάησλ ζηνλ εηιεό είλαη πεξίπνπ ην 50% ησλ απνζεκάησλ ρνιηθώλ αιάησλ ηνπ νξγαληζκνύ. 33. Τη ηζρύεη γηα ηα ζπδεπγκέλα ρνιηθά νμέα; a. Οη κεηαθνξείο γηα ηε δεπηεξνγελή-ελεξγεηηθή κεηαθνξά από ηνλ εληεξηθό απιό ζηα θύηηαξα ηνπ εληέξνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζηνλ εηιεό. b. Η κεηαθνξά απφ ην αίκα ζην εζσηεξηθφ ησλ επαηνθπηηάξσλ είλαη παζεηηθή. c. Γηεγείξνπλ ηε ζχλζεζε ρνιηθψλ νμέσλ ζηα επαηνθχηηαξα. d. Μεηαθέξνληαη κε αληηκεηαθνξά κε Να+ απφ ηα επαηνθχηηαξα ζηα ρνιεθφξα αγγεία. 34. Έλαο 63ρξνλνο εκθαλίδεη άιγνο ηεο άλσ θνηιηαθήο ρώξαο, απνρξσκαηηζκό ησλ θνπξάλσλ θαη θίηξηλε ρξώζε ηνπ ζθιεξνύ ρηηώλα ηνπ νθζαικνύ. Πνηα είλαη ε πην πηζαλή αηηία; a. Φνιφιηζνο πνπ απνθξάζζεη ηελ έμνδν ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο. b. Μνλνκεξήο δηαηξνθή κε θξνχηα θαη ιαραληθά θπξίσο θαξφηα. c. Όγθνο πνπ απνθξάζζεη πιήξσο ηνλ ρνιεδόρν πόξν. d. Ομεία αηκφιπζε. e. Γελεηηθή δηαηαξαρή ηεο ζχδεπμεο ησλ ρνιηθψλ νμέσλ ζην ήπαξ. 35. Τη δελ αλακέλνπκε ζε απόθξαμε ηνπ ρνιεδόρνπ πόξνπ; a. Απνρξσκαηηζκφ ησλ θνπξάλσλ. b. Αχμεζε ησλ ιηπηδίσλ ζηα θφπξαλα (ζηεαηφξνηα). c. Η ζπγθέληξσζε ηεο ζπδεπγκέλεο ρνιεξπζξίλεο ζην πιάζκα απμάλεη ιηγόηεξν από ηελ αζύδεπθηε. d. Τν δέξκα έρεη θίηξηλε φςε. e. Τα νχξα έρνπλ θαζηαλφρξσκε φςε. 36. Τη δελ ηζρύεη γηα ην πγξό ζηνλ εληεξηθό ζσιήλα; a. Κάζε κέξα θζάλνπλ κε ηελ ηξνθή θαη ηηο εθθξίζεηο 7-10 L λεξνχ ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα. b. Μέρξη ην ηέινο ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ επαλαξξνθάηαη πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ χδαηνο. c. Τν θφινλ έρεη ιηγφηεξν πδαηνδηαπεξαηφ επηζήιην απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ εληέξνπ. d. 1-2% ηνπ πγξνχ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ απιφ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα εκθαλίδεηαη ζηα θφπξαλα. e. Σην πγξό ησλ θνπξάλσλ ην Να+ βξίζθεηαη ζε ίδηα ζπγθέληξσζε κε ην πιάζκα. 37. Σηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πεςηλνγόλνπ ζε πεςίλε επηδξά:

6 a. Η εληεξνπεπηηδάζε. b. Ο ελδνγελήο παξάγνληαο ηνπ Castle. c. Θξπςίλε. d. Ιόληα Η+ (ph < 3). e. Καζεςίλε. 38. Τη δελ ηζρύεη; Από ηα βνηξύδηα ηνπ παγθξέαηνο εθθξίλνληαη σο πξνέλδπκα πνπ γηα λα ελεξγνπνηεζνύλ πξέπεη λα δηαζπαζηνύλ: a. Θξπςίλε. b. Φπκνζξπςίλε. c. Καξβνμππεπηηδάζε Α. d. Φσζθνιηπάζε Α2. e. Ληπάζε. 39. Δάλ εκπνδηζηεί ε απνδξνκή ηεο ιέκθνπ από ην ιεπηό έληεξν επεξεάδεηαη ε απνξξόθεζε: a. Ληπηδίσλ. b. Ακηλνμέσλ. c. Πξσηετλψλ. d. Γιπθφδεο. e. Βηηακίλεο C. 40. Τη δελ ηζρύεη γηα ηνλ ζίδεξν; a. Μεηαθέξεηαη ζην πιάζκα κε ηε κνξθή ειεύζεξσλ ηόλησλ Fe2+. b. Ο δηζζελήο ζίδεξνο είλαη θαζνξηζηηθή ζέζε πξφζιεςεο Ο2 ζηελ αηκνζθαηξίλε. c. Η αηκνζηδεξίλε πεξηέρεη ζίδεξν. d. Η θεξξηηίλε είλαη απνζεθεπηηθή πξσηεΐλε γηα ηνλ ζίδεξν. e. Σηελ κεζαηκνζθαηξίλε βξίζθεηαη ν ηξηζζελήο ζίδεξνο. 41. Πνην από ηα παξαθάησ ηόληα απνξξνθάηαη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζην έληεξν; a. Να+. b. Ca2+. c. Mg2+. d. Fe3+. e. SO Τη δελ ηζρύεη; Σην άλσ ιεπηό έληεξν απνξξνθώληαη θπξίσο: a. Γιπθφδε. b. Αιαλίλε. c. Σίδεξνο. d. Κνβαιακίλε. e. Γιπθίλε. 43. Σε πνην θύηηαξν ε πξόζιεςε γιπθόδεο κέζσ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο εμαξηάηαη από ηε ζπκκεηαθνξά κε Να+; a. Ηπαηνθχηηαξα. b. Σθειεηηθά κπτθά θχηηαξα. c. Νεπξψλαο. d. Δληεξηθά θύηηαξα. e. Μπνθαξδηαθά θχηηαξα. 44. Με ηνλ ζπκκεηαθνξέα Να+ δελ απνξξνθώληαη ζην ιεπηό έληεξν: a. Ιφληα θσζθφξνπ. b. Μνλναθπινγιπθεξίδηα. c. D-γιπθφδε. d. Αληφληα ρνιηθψλ νμέσλ.

7 e. Α-θαηλπιαιαλίλε. 45. Με ηνλ ζπκκεηαθνξέα Να+ απνξξνθώληαη ζην ιεπηό έληεξν: a. Φνιεζηεξίλε. b. Τξηαθπινγιπθεξίδηα. c. Φσξαηηδπινρνιίλε. d. Βηηακίλε Α. e. L-αζπαξηακηθό. 46. Τα ζρεκαηηδόκελα ζην ιεπηό έληεξν κηθύιιηα δελ πεξηέρνπλ: a. Σπδεπγκέλε ρνιεξπζξίλε. b. Διεχζεξα ιηπαξά νμέα. c. Μνλναθπινγιπθεξίδηα. d. Φσζθαηηδπινρνιίλε. e. Βηηακίλε D. 47. Tη ηζρύεη γηα ην ηζνδύγην ζηδήξνπ; a. Φπζηνινγηθά ην 50%-70% ηνπ ζηδήξνπ ηεο ηξνθήο πξνζιακβάλεηαη ζηελ ππιαία θπθινθνξία. b. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζίδεξν είλαη απαξαίηεην ην ζπαλάθη θαη άιια ιαραληθά. c. Τν αζθνξβηθφ αλαζηέιιεη ηελ πξφζιεςε ηνπ ζηδήξνπ ηεο ηξνθήο απφ ηελ ππιαία θπθινθνξία. d. Σίδεξνο ζπλδεδεκέλνο κε αίκε ηεο ηξνθήο δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί απφ ηα εληεξηθά θχηηαξα ηνπ δσδεθαδάθηπινπ. e. Οη αλάγθεο ζε ζίδεξν είλαη ζε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κεγαιύηεξεο από όηη ζε άληξεο ίδηαο ειηθίαο. 48. Τη ηζρύεη γηα ηελ πέςε ησλ ιηπηδίσλ; a. Ληπαξά νμέα απνξξνθψληαη θπξίσο ζην παρχ έληεξν. b. Η ηξηαθπινγιπθεξφιε δηαζπάηαη ζην ιεπηφ έληεξν ζε 1,3 δηαθπινγιπθεξφιε. c. Τα ζρεκαηηδφκελα ζηνλ εληεξηθφ απιφ κηθχιιηα απνηεινχληαη θαηά 80-90% απφ ηξηαθπινγιπθεξφιε. d. Η παγθξεαηηθή ιηπάζε πξσηενιχεηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο απφ ηελ εληεξνπεπηηδάζε. e. Η θηλεηηθή ηνπ άπσ ζηνκάρνπ εμππεξεηεί ηελ γαιαθησκαηνπνίεζε ησλ ιηπηδίσλ ηεο ηξνθήο. 49. Έλαο 38ρξνλνο αιθννιηθόο έρεη ρξόληα παγθξεαηηθή θιεγκνλή, ε νπνία εμειίρζεθε ζε απώιεηα παγθξεαηηθνύ παξεγρύκαηνο κε εμσθξηλή αλεπάξθεηα παγθξέαηνο. Τη είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο αζζέλεηαο; a. Έιιεηςε βηηακίλεο C. b. Απμεκέλε ζύζηαζε ιίπνπο ησλ θνπξάλσλ. c. Γπζαλεμία ζε ηξφθηκα πνπ πεξηέρνπλ ιαθηφδε. d. Αχμεζε ηνπ ph ηνπ παγθξεαηηθνχ πγξνχ. 50. Τα βαθηήξηα πνπ απνηθίδνπλ ην εζσηεξηθό ηνπ παρένο εληέξνπ: a. Δίλαη θπξίσο αεξφβηα. b. Δίλαη ε θχξηα πεγή εληεξηθψο επαλαξξνθεκέλεο βηηακίλεο Β6. c. Μεηαβνιίδνπλ άπεπηνπο πδαηάλζξαθεο ζε πξνπηνληθό νμύ. d. Δίλαη ε πεγή ηεο νπξίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ εληεξηθφ απιφ. e. Απμάλνπλ κε απνδέζκεπζε ηελ πδαηνδηαιπηφηεηα ησλ ρνιηθψλ αιάησλ. 51. Τη δελ ηζρύεη γηα ην θόινλ; a. Τν Να+ επαλαξξνθάηαη ζην θφινλ φηαλ εθθξίλεηαη ην Κ+ ζηνλ απιφ. b. Με πέςηκεο θπηηθέο ίλεο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ απφ βαθηήξηα ζε ιηπαξά νμέα. c. Η πιεηνςεθία ησλ θνινβαθηεξηδίσλ είλαη ππνρξεσηηθά αλαεξφβηα. d. Τα αληφληα ζην θφινλ είλαη θπξίσο αληφληα νξγαληθψλ νμέσλ. e. Τν βάξνο ησλ θνπξάλσλ ζε θαλνληθή δηαηξνθή είλαη θαηά κέζν όξν g/24σξν. 52. Τη δελ ηζρύεη γηα ην θόινλ;

8 a. Σηνλ απιφ ηνπ έρεη πςειφηεξν βαθηεξηαθφ θνξηίν απφ φηη ε λήζηηδα. b. Απνξξνθώληαη 3,5 L ύδαηνο αλά εκέξα. c. Η πξφζιεςε ηξνθήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη καδηθέο θηλήζεηο. d. Δίλαη φξγαλν-ζηφρνο γηα ηελ αιδνζηεξφλε. 53. Γηα ηα βαθηήξηα ηνπ εληέξνπ ηζρύεη όηη: a. Δίλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά αεξφβηα. b. Σηνλ απιό ηνπ παρένο εληέξνπ βξίζθνληαη πεξηζζόηεξα από 1012 βαθηήξηα/ml. c. Σηνλ απιφ ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ε ζπγθέληξσζε ησλ βαθηεξίσλ είλαη ππνδεθαπιάζηα απφ φηη ζην παρχ έληεξν. d. Η θαξκαθεπηηθή εμφλησζε φισλ ησλ εληεξηθψλ βαθηεξίσλ δελ πξνθαιεί αμηφινγεο δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ. e. Τα βαθηήξηα είλαη ιηγφηεξν απφ 1% ηνπ μεξνχ βάξνπο ησλ θνπξάλσλ. 54. Τη ηζρύεη γηα ηα εληεξηθά αέξηα; a. Η ζρεκαηηδφκελε πνζφηεηα αλά εκέξα είλαη ζηνλ ελήιηθα ml. b. Η κεηαβνιηθή νμέσζε απμάλεη ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ακκσλία. c. Η νζκή ηνπο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ειεχζεξα ιηπαξά νμέα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ βαθηεξίσλ. d. Πεξηέρνπλ πδξνγόλν πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηα βαθηήξηα ηνπ παρένο εληέξνπ.

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΠΔΠΤΙΚΟ ΠΔΠΤΙΚΟ 1. - Η ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα ζα πξνθαιέζεη: α.- Υπεξπόισζε. β.- Δθπόισζε. γ.- Αύμεζε ηεο κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο. δ.- Δκθάληζε δπλακηθώλ αηρκήο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5)

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) 1 Σν γηλφκελν δηαιπηφηεηαο: ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ Α.Π.Θ. Καζεγεηήο Γ. Αλσγεηαλάθηο ΝΔΟΦ2-ΦΑΡΜ-ΓΝΩΣΔ - (MULTI X 5) α. Δίλαη ην [Ca2+]. [πξσηεΐλε]. β. Δίλαη ην [Ca2+]. [HPO42-]. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ

Δξσηήζεηο Φπζηνινγία ΙΙ γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΟΡΜΟΝΔ ΟΡΜΟΝΔ 1. Γηα πνηα από ηηο αθόινπζεο νξκόλεο δελ είλαη γλσζηή θάπνηα εθιπηηθή νξκόλε; α) TSH β) FSH γ) ADH δ) ACTH ε) LH 2. ηνλ νπίζζην ινβό ηεο ππόθπζεο εθθξίλεηαη θπξίσο: α) Νηνπακίλε β) Ωθπηνθίλε γ)

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού

Επωηήζειρ Φςζιολογίαρ I για ηην εξάζκηζη ηων θοιηηηών Φαπμακεςηικού 1 Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο ε. 5-8 εκέξεο σζηή Β Καηεγνξία: Δξκελεία 2 Σα νπδεηεξφθηια πνιπκνξθνπχξελα: α. Έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ

ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΑΠΕΚΚΡΘΗ ΘΩΔΘΟΤ ΣΑ ΟΤΡΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ Ι. ΛΟΤΣΑ ΘEMA : ΟΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ ΣΑ ΥΕΘΡΟΤΡΓΕΘΑ, ΥΡΗΣΕ ΚΑΘ ΜΗ ΥΡΗΣΕ ΘΩΔΘΟΤΥΩΝ ΑΝΣΘΗΠΣΘΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΤΝ ΑΤΞΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ-ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μεηαβνιέο ησλ γιπθνδακηλνγιπθαλώλ ζηνλ θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Ε ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ Dr ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ - ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΘΩΜΑΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ Ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηαηξηθψλ αζζελψλ 5 Αλζξσπνκεηξηθέο κεηξήζεηο ζε παηδηά.....7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΑΝΓΡΗΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ

ΣΟ ΑΝΓΡΗΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΣΖ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ πκπιεξσκαηηθέο ζεκεηώζεηο γηα ηελ ζεσξία ηνπ καζήκαηνο Αλάιπζε Βηνινγηθώλ Τγξώλ θαη Δθθξηκάησλ ΣΟ ΑΝΓΡΗΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα

5 o ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ. Ξεπιεσόμενα ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ 5 o Ξεπιεσόμενα 5.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 120 5.2 ΦΑΟΚΑΘΝΙΝΓΗΑ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.1 ΣΖΚΗΘΖ ΓΝΚΖ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 120 5.2.2 ΚΖΣΑΛΗΠΚΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΡΝΞΗΘΩΛ ΑΛΑΗΠΘΖΡΗΘΩΛ... 122 5.2.3

Διαβάστε περισσότερα

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ

12 o ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΤΓΡΩΝ & ΑΙΜΑΣΟ 12 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ Ξεξηερόκελα 12.1 ΞΔΟΗΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΝ ΝΓΘΝ... 322 12.1.1 ΗΠΡΗΘΖ AΟΓΔΠΖ ΘΑΗ ΝΜΓΝΛΩΠΖ... 322 12.1.2

Διαβάστε περισσότερα

means.electrophoresis

means.electrophoresis ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΞΖ ΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ, ΑΝΟΟΚΑΘΖΛΧΖ ΚΑΗ ΑΝΟΟΖΛΔΚΣΡΟΦΟΡΖΖ Πξσηετλώλ νξνύ, νύξσλ, θαη άιισλ βηνινγηθώλ πιηθώλ means.electrophoresis ΔΚΓΟΖ 2013 Δρ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ [τ.επίκ. καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΣΟΡΙΝΟΛΑΡΤΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ : Καζεγεηήο Π. Γθνχκαο Μειέηε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηνπ θξνζζσηνύ επηζειίνπ ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ηγκόξεηνπ άληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο Σκήκα Ιαηξηθήο Οπξνινγηθή Κιηληθή Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Πέηξνο Πεξηκέλεο Π.Μ..: Κιηληθέο θαη Δξγαζηεξηαθέο Δηδηθφηεηεο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ ΔΠΗΠΣΧΖ ΣΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε

11 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΔΙΑΒΗΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 11 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Βίθπ Λχθηαξε Ξεξηερόκελα 11.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 300 11.1.1 ΝΟΗΠΚΝΗ... 300 11.1.2 ΓΗΑΓΛΩΠΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΝ ΠΑΘΣΑΟΩΓΖ ΓΗΑΒΖΡΖ... 300 11.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN

ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN ΣΟ ΩΜΑ ΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΔΡΣΡΟΦΔ ΣΗ DXN Τν αλζξώπηλν ζώκα - ε ηέιεηα «κεραλή» Ο αλζξώπηλνο νξγαληζκόο απνηειείηαη από επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο: Αλνζνπνηεηηθό Καξδηαγγεηαθό Κπθινθνξηθό Δλδνθξηλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή.

Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια σο πξόηππν αλαθνξάο γηα ηελ βξεθηθή δηαηξνθή. Τν κεηξηθό γάια είλαη ε θαιύηεξε πεγή δηαηξνθηθώλ ζηνηρείσλ γηα ην βξέθνο θαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ θαιή δηαηξνθή ηνπ βξέθνπο από ηε γέλλεζε

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr Θέκα 1. Τη ζεκαίλεη ν όξνο «αλάδξαζε» γεληθά ζηε βηνινγία θαη εηδηθόηεξα ζηε θπζηνινγία. Τη είλαη ε αξλεηηθή θαη ηη ε ζεηηθή αλάδξαζε. Δώζηε παξαδείγκαηα, ηόζν από ηε Φπζηνινγία όζν θαη από άιιεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο

Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ. Γεκήηξεο παλφο Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο Γ Δληαίνπ Λπθείνπ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΤΓΕΙΑ Γεκήηξεο παλφο ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ - 2 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ... - 4 - ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ... - 5 - ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν

Θέκαηα. Δηδηθήο Φπζηθήο αγσγήο & Θεξαπεπηηθήο Γπκλαζηηθήο. γηα ην εαξηλφ εμάκελν ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Τκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ Eξγαζηήξην Αλαπηπμηαθήο Ιαηξηθήο & Δηδηθήο Αγσγήο Γηδαθηηθέο εκεηψζεηο ζηελ Δηδηθφηεηα Δηδηθή Φπζηθή Aγσγή & Θεξαπεπηηθή Γπκλαζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Η βηηακίλε D θαη ν ππνδνρέαο ηεο.

Η βηηακίλε D θαη ν ππνδνρέαο ηεο. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ Η βηηακίλε D θαη ν ππνδνρέαο ηεο. ΓΙΒΑΝΟΓΛΟΤ ΝΑΣΑΛΙΑ -3757- Δπηβιέπνπζεο θαζεγήηξηεο: θα. Κνκλελνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΤΗΚΖ ΗΥΤ ΚΑΗ ΚΟΠΩΖ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΩΝ ΜΤΩΝ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΚΤΣΗΚΖ ΗΝΩΖ

ΜΤΗΚΖ ΗΥΤ ΚΑΗ ΚΟΠΩΖ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΩΝ ΜΤΩΝ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΜΔ ΚΤΣΗΚΖ ΗΝΩΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΛΗΝΗΚΔ-ΚΛΗΝΗΚΟΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: Καζεγεηήο. ΜΑΝΣΑΓΟ ΜΤΗΚΖ ΗΥΤ ΚΑΗ ΚΟΠΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1.1: ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΔΡΩΣΖΖ: Πνηνπο νκνηνζηαηηθνχο κεραληζκνχο γλσξίδεηε: 1) Ο νκνηζηαηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν.

Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. Α.Σ.Δ.Η ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΑΗ Ζ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΛΟΤΡΟ ΣΟΤ Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΚΑΗΟΤΜΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΗΡΧΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΤΠΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin)

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΝΣΟ Digoxin-Sandoz (Digoxin) 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΙΟΝΣΟ Digoxin-Sandoz 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Η δξαζηηθή νπζία είλαη ε δηγνμίλε (digoxin). Γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα