Μελέτη μονοπωλιακής δύναμης της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη χρονική περίοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη μονοπωλιακής δύναμης της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη χρονική περίοδο 1983-2007"

Transcript

1 Μελέτη μονοπωλιακής δύναμης της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη χρονική περίοδο Αντώνιος Ν. Ρεζίτης 1 και Μαρία Α. Καλαντζή 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. E-mal: 2 Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. E-mal: Παρουσιάστηκε στο 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο) με τίτλο «Αειφορία στην Γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων: προσαρμογή απέναντι στο μεταβαλλόμενο φυσικό, κοινωνικό και θεσμικό περιβάλλον» (26-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα) 1

2 Abstract Ths paper measures the degree of market power of the Greek food and beverages manufacturng ndustry over the perod at three-dgt SIC level ( based on STAKOD_2003). The present study also estmates the deadweght loss and the reducton of consumers ncome due to the possble exstence of market power n the Greek food and beverages manufacturng ndustry. Based on Bresnahan s (1989) conjectural varaton model, three dfferent specfcatons are used to nvestgate compettve condtons of the Greek food and beverages manufacturng ndustry. The frst specfcaton assesses the extent of market power of the whole ndustry over the perod The second specfcaton tests the degree of market power n each one of the nne sectors of the ndustry over the whole perod,.e , whereas the thrd one estmates the extent of market power for the whole Greek food and beverages manufacturng ndustry per sub-perods of the perod The methodology of Dckson and Yu (1989) s adopted to measure the welfare losses. The emprcal results ndcate the presence of some degree of market power n the Greek food and beverages manufacturng ndustry and as a result the exstence of welfare losses. Keywords: Conjectural varaton; Food and beverages manufacturng ndustry; Market power Περίληψη Η παρούσα μελέτη εξετάζει το βαθμό μονοπωλιακής δύναμης της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε τριψήφιο κωδικό ( βάσει ΣΤΑΚΟΔ_2003), κατά την περίοδο και υπολογίζει την απώλεια κοινωνικής ευημερίας και τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών, εξαιτίας της ενδεχόμενης ύπαρξης μονοπωλιακής δύναμης, στην υπό εξέταση βιομηχανία. Βασιζόμενοι στην προσέγγιση της «εικαστικής απόκλισης» (conjectural varaton approach) του Bresnahan (1989), τρεις διαφορετικές εξειδικεύσεις χρησιμοποιούνται για να εξεταστούν οι συνθήκες ανταγωνισμού στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η πρώτη εξειδίκευση εκτιμά τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, για την περίοδο Η δεύτερη εξειδίκευση εξετάζει τον βαθμό της δύναμης στην αγορά για κάθε έναν από τους εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για ολόκληρη την περίοδο , ενώ η τρίτη εξειδίκευση εξετάζει τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών ανά χρονικές υποπεριόδους της περιόδου Για τον υπολογισμό των απωλειών ευημερίας ακολουθείται η μεθοδολογία των Dckson και Yu (1989). Τα εμπειρικά αποτελέσματα υποδεικνύουν την ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης στην 2

3 Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών κατά την περίοδο και, κατ επέκταση, τόσο την απώλεια κοινωνικής ευημερίας όσο και τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών. Λέξεις-κλειδιά: Εικαστική απόκλιση, Βιομηχανία τροφίμων και ποτών, Μονοπωλιακή δύναμη 1. Εισαγωγή Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι αυτός με την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης, όπως αριθμό επιχειρήσεων, απασχόληση, πωλήσεις και προστιθέμενη αξία. Συγκεκριμένα, ο Ι.Ο.Β.Ε. στην έκθεση του 2010 για την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών αναφέρει ότι στον εν λόγω κλάδο δραστηριοποιούνται περίπου επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 17,1% του συνόλου των μεταποιητικών επιχειρήσεων και απασχολούνται άμεσα εργαζόμενοι, δηλαδή το 22% των συνολικών απασχολουμένων στη μεταποίηση που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλον κλάδο. Σε όρους κύκλου εργασιών, ο κλάδος αυτός πραγματοποιεί πωλήσεις οι οποίες καλύπτουν το 21% σχεδόν του συνόλου του μεταποιητικού τομέα, ενώ κατατάσσεται πρώτος ως προς το μερίδιο επί του συνόλου της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης, το οποίο καλύπτει το 24% της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να μετρήσει τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και να υπολογίσει, τόσο την απώλεια κοινωνικής ευημερίας, όσο και τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών, εξ αιτίας ενδεχόμενης ύπαρξης ατελούς ανταγωνισμού. Μία χρήσιμη προσέγγιση της μέτρησης της μονοπωλιακής δύναμης ενός κλάδου, η οποία και θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη, είναι το πλαίσιο έρευνας της Νέας Εμπειρικής Βιομηχανικής Οργάνωσης (ΝΕΙΟ). Η εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνει ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που εξετάζουν τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, μεταξύ των οποίων οι εργασίες των Schroeter και Azzam (1990) για τον κλάδο των κρεάτων στις ΗΠΑ, των Lopez, Azzam και Lron-Espana (2002) για τη βιομηχανία των τροφίμων στις ΗΠΑ, των Buyan και Lopez (1997) για τη βιομηχανία τροφίμων και καπνού στις ΗΠΑ και 3

4 του Mlan (1999) για τη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού στην Ισπανία. Ωστόσο, υπάρχει σχετική έλλειψη πρόσφατων ερευνητικών εργασιών που εξετάζουν τον βαθμό ατέλειας της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Οι μόνες μελέτες που εξετάζουν τις συνθήκες ανταγωνισμού στην Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι οι εργασίες του Μπουρλάκη (1986, 1992α, 1992β). Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζει η εκτίμηση της απώλειας ευημερίας που μπορεί να προκληθεί από την ύπαρξη ολιγοπωλίου, μετά την πρώτη και δημιουργική εργασία του Harberger (1954). Πιο πρόσφατες εργασίες εκτίμησης της απώλειας ευημερίας στον κλάδο των τροφίμων είναι των Bhuyan και Lopez (1995,1997) και των Peterson και Connor (1995). Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την προσέγγιση της «εικαστικής απόκλισης» (conjectural varaton approach) του Bresnahan (1989), για την εμπειρική εκτίμηση του βαθμού μονοπωλιακής δύναμης, στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές εξειδικεύσεις της προσέγγισης αυτής. Η πρώτη εξειδίκευση εκτιμά τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών για την περίοδο , η δεύτερη εξετάζει τον βαθμό της δύναμης στην αγορά για κάθε έναν από τους εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για ολόκληρη την περίοδο και η τρίτη εξειδίκευση μετρά τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης ολόκληρης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ανά χρονικές υποπεριόδους της περιόδου Επιπλέον, η παρούσα εργασία ακολουθεί τη μεθοδολογία των Dckson και Yu (1989) για να υπολογίσει: 1) την καθαρή απώλεια ευημερίας (απώλεια κοινωνικής ευημερίας-deadweght loss ή Harberger loss) εξαιτίας ενδεχόμενης ύπαρξης ολιγοπωλίου (Harberger, 1954) και 2) τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών εξαιτίας της μεταβίβασης εισοδήματος από τους καταναλωτές στους παραγωγούς (Tullock loss), στην περίπτωση ύπαρξης ολιγοπωλίου (Tullock, 1967). 2. Μεθοδολογία Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη για τη μέτρηση του βαθμού μονοπωλιακής δύναμης στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών αναπτύχθηκε από τους Bresnahan (1982) και Lau (1982) και επεκτάθηκε από τον Bresnahan (1989). Ακολουθώντας το μοντέλο της «εικαστικής απόκλισης» (conjectural varaton approach) του Bresnahan (1989), υποθέτουμε μία βιομηχανία όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την ακόλουθη συνάρτηση ζήτησης p pyz (, ), με Y = y, και = 1,..., n όπου, p είναι η τιμή του προϊόντος, y είναι η προσφερόμενη ποσότητα από την επιχείρηση, n είναι ο 4

5 αριθμός των επιχειρήσεων και z είναι ένα διάνυσμα εξωγενών μεταβλητών που επηρεάζει τη συνάρτηση ζήτησης. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους για την επιχείρηση είναι το ακόλουθο: ( ) ( ) max π = pyz, y C y, w όπου C( y, w) είναι η συνάρτηση κόστους της επιχείρησης και w είναι ένα διάνυσμα των τιμών των εισροών της επιχείρησης. Οι συνθήκες πρώτης τάξεως του προβλήματος μεγιστοποίησης του κέρδους (1) είναι οι ακόλουθες: π p Y C = p+ y = 0 (2) y Y y y Τροποποιώντας την εξίσωση (2), προκύπτει η επόμενη εξίσωση: (1) p MC p p Y Y = = Y p y Y h y θ (3) όπου, MC είναι το οριακό κόστος της επιχείρησης, h ( Y p) ( Y p) 0 < είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς τη τιμή του προϊόντος και ( ) ( ) θ y είναι η Y y Y εικαστική ελαστικότητα απόκλισης (conjectural varaton elastcty) της επιχείρησης οποία απεικονίζει την αντίδραση όλου του κλάδου σε μια μεταβολή του προϊόντος της επιχείρησης και αποτελεί μια μέτρηση του ανταγωνισμού. Όταν το, η θ παίρνει τη τιμή μηδέν για όλες τις επιχειρήσεις, τότε ο κλάδος βρίσκεται υπό συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού ενώ η τιμή ένα συνεπάγεται μια μονοπωλιακή αγορά. Για τιμές του θ μεταξύ μηδέν και ένα έχουμε την ύπαρξη ολιγοπωλίου κατά Cournot. Ακολουθώντας τον Bresnahan (1989), πολλαπλασιάζοντας την εξίσωση (3) με το κλάσμα y C, αθροίζοντας όλα τα συνάρτηση προσφοράς: S y και αναπροσαρμόζοντας την εξίσωση προκύπτει η f 1+ = MC (4) h όπου S y είναι το ποσοστό των συνολικών εσόδων προς το συνολικό κόστος, MC είναι το f p MC ισοσταθμισμένο οριακό κόστος σε επίπεδο κλάδου και =. 1 Σύμφωνα με τους h p Cowlng and Waterson (1976), η παράμετρος του μέσου βαθμού ανταγωνισμού, f, ( με 0 f 1) μετράει τη μέση απόκλιση της συμπεριφοράς όλων των επιχειρήσεων από 5

6 τη μονοπωλιακή αγορά και αν προσδιοριστεί κατάλληλα εκφράζει τον πραγματικό βαθμό δύναμης που ασκείται από τις επιχειρήσεις στην αγορά, με την παράμετρο f = 0 να συνεπάγεται την ύπαρξη τέλειου ανταγωνισμού, 0 < f < 1 να αναφέρεται σε ολιγοπώλιο κατά Cournot και f = 1 να συνεπάγεται την ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης. Επιπλέον, μια εξειδικευμένη συνάρτηση κόστους, δηλ. C( y, ) w και μια συνάρτηση σχετική με το μερίδιο κόστους εργασίας προς το συνολικό κόστος προστίθενται στο εμπειρικό μοντέλο, έτσι ώστε οι εκτιμήσεις να είναι πιο ακριβείς. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Dckson και Yu (1989) υποθέτουμε ότι η h συνάρτηση ζήτησης ενός κλάδου δίνεται από τη σχέση Y = 1 p, όπου h είναι η απόλυτη τιμή της ελαστικότητας ζήτησης, h. Επίσης, η συνάρτηση του ισοσταθμισμένου οριακού κόστους του κλάδου ( MC ) δίνεται από τη σχέση Y = MC ε, όπου ε είναι το αντίστροφο της ελαστικότητας του ισοσταθμισμένου οριακού κόστους του κλάδου. Χρησιμοποιώντας τον L p MC p f δείκτη Lerner, ( o ) = = h, η τιμή του ολιγοπωλίου ( ) ολιγοπωλίου ( Y o ) δίνονται αντίστοιχα από τις εξισώσεις: o p και η ποσότητα του o p o h = Y h f 1 ε o (5) Y o h h f = 1 po = h Η καθαρή απώλεια ευημερίας (deadweght loss ή Harberger Loss), εξαιτίας της ύπαρξης ενός ολιγοπωλίου, περιγράφεται ως: h ε h +ε (6) 1 H 1 h 1 ε WL = ( 1 Y ) Y dy (7) Yo Η μείωση της ευημερίας των καταναλωτών, εξαιτίας της μεταβίβασης εισοδήματος από τους καταναλωτές στους παραγωγούς, σε περίπτωση ύπαρξης ενός ολιγοπωλίου (Tullock Loss) δίνεται από τη σχέση: ( ) 1 h 1 1 = + T H ε WL WL Yo Yo Yo 3. Εξειδίκευση Υποδείγματος και Περιγραφή μεταβλητών H τρανσλογαριθμική (translog) συνάρτηση κόστους με δύο εισροές, ένα προϊόν και με την επιβολή των περιορισμών της συμμετρίας και της γραμμικής ομοιογένειας, είναι η ακόλουθη: (8) 6

7 C 1 ( ) 2 W W t ln = a0 + ay lnyt + ayy lnyt + glylnyt ln + al ln + W 2 kt, W kt, W kt, 2 1 W W gll ln + xtτ+ xtyτ lnyt + xtlτln 2 W kt, W kt, όπου είναι το κόστος σε επίπεδο κλάδου, W W είναι οι τιμές των δύο εισροών, C t, kt, (9) δηλαδή της εργασίας και του κεφαλαίου αντίστοιχα, Y t είναι η ποσότητα του προϊόντος του κλάδου, T είναι η τάση. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παύλες πάνω από τις αντίστοιχες μεταβλητές (δηλαδή τις μεταβλητές που σχετίζονται με τις τιμές των εισροών και του προϊόντος) στην τρανσλογαριθμική (translog) συνάρτηση κόστους, υποδηλώνουν ότι οι εν λόγω μεταβλητές κανονικοποιούνται (normalzed) με τους μέσους τους, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή ύπαρξη πολυσυγραμμικότητας. Η συνάρτηση προσφοράς (4) παίρνει τη μορφή: f W SYt, 1+ = ay+ ayylnyt + glyln + xtyt (10) h W kt, όπου S Yt, είναι το ποσοστό των συνολικών εσόδων του κλάδου, προς τo συνολικό κόστος. Η συνάρτηση ζήτησης περιγράφεται ως εξής: 158 p t I t I t lnyt = a+ hln + z159 ln + zs DS ln bt bt POP s t s= 151 bt PO (11) P t όπου h είναι η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος για ολόκληρο τον κλάδο, p t είναι η τιμή του προϊόντος, b t είναι ένας αποπληθωριστής των τιμών και, συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, Ι t είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), PΟP t είναι ο πληθυσμός και DS ( 151,...,158) s s = είναι μια ψευδομεταβλητή, η οποία παίρνει την τιμή ένα για τον κλάδο s και μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση (Πίνακας 1) ούτως ώστε να ερμηνευτούν οι πιθανές διαφορές στην εισοδηματική ελαστικότητα, μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Για να εξαχθούν διαφορετικές εκτιμήσεις της παραμέτρου f για τους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για την περίοδο , η συνάρτηση προσφοράς (10) εξειδικεύεται ως εξής: 158 f159 f W s SYt, + SYt, + ( DSs SYt, ) = ay+ ayylnyt + glyln + xtyt (12) h s= 151 h W kt, 7

8 όπου DSs ( 151,...,158 s = ) είναι μια ψευδομεταβλητή, η οποία παίρνει την τιμή ένα για τον κλάδο s και μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση. Εναλλακτικά, μια μεταβολή του βαθμού ανταγωνισμού για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ανά χρονική υποπερίοδο της περιόδου , μπορεί να επιτευχθεί υποθέτοντας ότι η παράμετρος f αλλάζει ανά χρονική υποπερίοδο της περιόδου Πιο συγκεκριμένα, η συνάρτηση προσφοράς μπορεί να περιγραφεί ως: όπου DT ( t = 2,...,8 t 8 f1 f W t SYt, + SYt, + ( DTt SYt, ) = ay+ ayylnyt+ glyln + xtyt h t= 2 h W kt, ) (13) είναι μια ψευδομεταβλητή, η οποία παίρνει την τιμή ένα για τη χρονική υποπερίοδο t και μηδέν σε κάθε άλλη περίπτωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι t=2 αντιστοιχεί στην υποπερίοδο , t=3 στην υποπερίοδο , t=4 στην υποπερίοδο , t=5 στην υποπερίοδο , t=6 στην υποπερίοδο , t=7 στην υποπερίοδο και t=8 στην υποπερίοδο Εφαρμόζοντας το λήμμα του Shephard (Shephard s Lemma) στη συνάρτηση κόστους (9), η συνάρτηση του μεριδίου κόστους κεφαλαίου, ως προς το συνολικό κόστος, είναι: W Skt, = ak+ gkylnyt + gklln + xtkt (14) W kt, και η συνάρτηση του μεριδίου κόστους εργασίας ως προς το συνολικό κόστος είναι η ακόλουθη: W S = al+ glylnyt + gllln + xtlt W kt, Τρία διαφορετικά συστήματα εξισώσεων εκτιμούνται χρησιμοποιώντας τη μηγραμμική σε τρία στάδια τεχνική (Non-Lnear Three-Stage Least Square (NL3SLS)). Το πρώτο σύστημα των εξισώσεων, το οποίο αποτελεί και την πρώτη εξειδίκευση, περιέχει τις εξισώσεις (9), (10), (11) και (15) όπου παρέχεται μια μοναδική εκτίμηση της μονοπωλιακής δύναμης ( f ) για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, για την περίοδο Το δεύτερο σύστημα των εξισώσεων, το οποίο αποτελεί και τη δεύτερη εξειδίκευση, περιέχει τις εξισώσεις (9), (11), (12) και (15) όπου η παράμετρος f επιτρέπεται να μεταβάλλεται ανάμεσα στους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ενώ παραμένει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της περιόδου Το τρίτο σύστημα των εξισώσεων, το οποίο αποτελεί και την τρίτη εξειδίκευση, περιέχει τις εξισώσεις (9), (11), (13) και (15) όπου η (15) 8

9 παράμετρος f επιτρέπεται να μεταβάλλεται ανά χρονικά διαστήματα ενώ παραμένει η ίδια για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται ετήσια στατιστικά στοιχεία της περιόδου για εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών σε τριψήφιο κωδικό (δηλ. κωδικοί: βάσει ΣΤΑΚΟΔ 2003). Οι εννέα κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών περιγράφονται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Ταξινόμηση των κλάδων Κωδικός Περιγραφή κλάδου 151 Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος 152 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους 153 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 154 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών 155 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 156 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων 157 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών 158 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής 159 Ποτοποιία Επιπλέον, μια περιληπτική στατιστική περιγραφή των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Περιγραφή των μεταβλητών Περιγραφή των μεταβλητών Σύμβολο Μέσος Τυπική απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο Δείκτης τιμών παραγωγού P (1995=100) Ποσότητα προϊόντος Y (Χιλιάδες μονάδες/έτος) Δεδουλευμένες L εργατοώρες (Χιλιάδες ώρες/έτος) Μισθός ( /ώρα) W Ακαθάριστο απόθεμα K κεφαλαίου (Χιλιάδες μονάδες/έτος) Κόστος χρήσης κεφαλαίου U Ακαθάριστο εθνικό προϊόν I (Εκατομμύρια /έτος) Τάση (T=1,,25) T

10 4. Εμπειρικά Αποτελέσματα Τα εμπειρικά αποτελέσματα των τριών διαφορετικών εξειδικεύσεων που χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης στην Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού Shazam 9.0. Τα εμπειρικά αποτελέσματα και των τριών διαφορετικών εξειδικεύσεων, είναι κατ αρχήν, εύλογα και συνεπή με την οικονομική θεωρία, όσον αφορά τα πρόσημα και το μέγεθος των συντελεστών και, κατ επέκταση, δείχνουν ότι η τρανσλογαριθμική (translog) συνάρτηση κόστους ικανοποιεί τους περιορισμούς της μονοτονικότητας και της κοιλότητας, στο μέσον του δείγματος (Πίνακας 3). 2 Συγκεκριμένα, όσον αφορά την πρώτη εξειδίκευση (Πίνακας 3, 1 η Εξειδίκευση), τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι όλοι οι εκτιμώμενοι συντελεστές της τρανσλογαριθμικής συνάρτησης κόστους είναι στατιστικά σημαντικοί, σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα μερίδια κόστους εργασίας ( a l = ) και κεφαλαίου ( a k = ) είναι στατιστικά σημαντικά, σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Αυτά τα εκτιμώμενα μερίδια κόστους είναι παρόμοια με τα μέσα μερίδια κόστους εργασίας και κεφαλαίου, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του δείγματος, τα οποία είναι και αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα της συνάρτησης προσφοράς δείχνουν ότι η εικαστική ελαστικότητα απόκλισης ( f = ) είναι στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και, εφόσον είναι μεταξύ μηδέν και ένα, συνεπάγεται την ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, για την περίοδο Τα εμπειρικά αποτελέσματα για τη συνάρτηση ζήτησης αποκαλύπτουν ότι, πρώτον, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος ( h = ) είναι στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και, δεύτερον, οι εισοδηματικές ελαστικότητες όλων των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι στατιστικά διαφορετικές από την εισοδηματική ελαστικότητα του κλάδου 159. Επιπρόσθετα, τα εμπειρικά αποτελέσματα, όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, υποδηλώνουν την ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων κλίμακας (Πίνακας 3). Τέλος, όσον αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger, εκφρασμένη σε όρους προστιθέμενης αξίας του 2007, είναι περίπου εκ. (ή 2.74% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock, εκφρασμένη σε όρους προστιθέμενης αξίας του 2007 είναι περίπου εκ. (ή 5.01% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4). 10

11 Τα εμπειρικά αποτελέσματα της δεύτερης εξειδίκευσης (Πίνακας 3, 2 η Εξειδίκευση) υποδηλώνουν ότι οι περισσότεροι από τους εκτιμώμενους συντελεστές της τρανλογαριθμικής συνάρτησης κόστους είναι στατιστικά σημαντικοί, σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της συνάρτησης προσφοράς δείχνουν ότι μόνο ο κλάδος 157 έχει στατιστικά διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής δύναμης από τον κλάδο 159. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύονται από το γεγονός ότι το Wald τεστ δεν απορρίπτει τη μηδενική υπόθεση, που υποστηρίζει ότι όλοι οι κλάδοι (εκτός του κλάδου 157) έχουν την ίδια μονοπωλιακή δύναμη με αυτήν του κλάδου Λαμβάνοντας υπόψη τα εν λόγω αποτελέσματα η δεύτερη εξειδίκευση επανεκτιμάται επιτρέποντας στον κλάδο 157 να παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής δύναμης από τους υπόλοιπους κλάδους. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 στη στήλη 2 η Υποεξειδίκευση. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο βαθμός μονοπωλιακής δύναμης του κλάδου 157 είναι διαφορετικός από τον βαθμό μονοπωλιακής δύναμης όλων των υπολοίπων κλάδων, αφού ο συντελεστής f 157 είναι στατιστικά σημαντικός. Επιπλέον, εφόσον η τιμή της εικαστικής ελαστικότητας απόκλισης, τόσο του κλάδου 157 ( f + f 157 = ), όσο και όλων των υπολοίπων κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών ( f = ) είναι μεταξύ μηδέν και ένα, συνεπάγεται η ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης για κάθε έναν από τους εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών για την περίοδο Επίσης, τα μερίδια κόστους εργασίας σημαντικά σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. ( a l = ) και κεφαλαίου ( a k = ) είναι στατιστικά Όσον αφορά τη συνάρτηση ζήτησης, τα εμπειρικά αποτελέσματα (Πίνακας 3, 2 η Υποεξειδίκευση) αποκαλύπτουν ότι, πρώτον, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος ( h = ) είναι στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και, δεύτερον, οι εισοδηματικές ελαστικότητες όλων των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι στατιστικά διαφορετικές από την εισοδηματική ελαστικότητα του κλάδου 159. Επιπλέον, τα εμπειρικά αποτελέσματα, όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, υποδηλώνουν την ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων κλίμακας (Πίνακας 3, 2 η Υποεξειδίκευση). Τέλος, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger, εκφρασμένη σε όρους προστιθέμενης αξίας του 2007 είναι περίπου ίση με 1.47 εκ. (ή 2.43% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για τον κλάδο 157 και εκ. (ή 2.52% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για όλους τους υπόλοιπους κλάδους, ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock εκφρασμένη σε όρους προστιθέμενης αξίας του 2007, είναι περίπου ίση με 2.58 εκ. (ή 4.25% της 11

12 προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για τον κλάδο 157 και εκ. (ή 4.37% της προστιθέμενης αξίας του 2007, Πίνακας 4) για όλους τους υπόλοιπους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της τρίτης εξειδίκευσης (Πίνακας 3, 3 η Εξειδίκευση) υποδηλώνουν ότι όλοι οι εκτιμώμενοι συντελεστές της τρανσλογαριθμικής συνάρτησης κόστους είναι στατιστικά σημαντικοί, σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Επιπλέον, τα μερίδια κόστους εργασίας ( a l = ) και κεφαλαίου ( a k = ) είναι στατιστικά σημαντικά, σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της συνάρτησης προσφοράς δείχνουν ότι κάθε μία υποπερίοδος έχει στατιστικά διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής δύναμης από την υποπερίοδο Συγκεκριμένα, η υποπερίοδος εμφανίζει την υψηλότερη μονοπωλιακή δύναμη ( f 1 = ) ενώ η υποπερίοδος εμφανίζει τη χαμηλότερη μονοπωλιακή δύναμη, η οποία ισούται με ( f1+ f8 = ). Επιπλέον, εφόσον ο βαθμός δύναμης στην αγορά για κάθε μία υποπερίοδο είναι μεταξύ μηδέν και ένα, συνεπάγεται η ύπαρξη μονοπωλιακής δύναμης σε κάθε μία υποπερίοδο της περιόδου για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της συνάρτησης ζήτησης αποκαλύπτουν ότι, πρώτον, η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή του προϊόντος ( h = ) είναι στατιστικά σημαντική σε κάθε επίπεδο σημαντικότητας και, δεύτερον, οι εισοδηματικές ελαστικότητες όλων των κλάδων της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι στατιστικά διαφορετικές από την εισοδηματική ελαστικότητα του κλάδου 159. Επίσης, όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν την ύπαρξη αυξουσών αποδόσεων κλίμακας (Πίνακας 3). Τέλος, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger κυμαίνεται μεταξύ 2.71 για την υποπερίοδο , το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται με περίπου εκ. (ή 2.71% της προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4) και 3.40 για την υποπερίοδο , το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται με περίπου εκ. (ή 3.40% της προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4), ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock κυμαίνεται μεταξύ 5.29 για την υποπερίοδο , το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται με περίπου εκ. (ή 5.29% της προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4) και 6.34 για την υποπερίοδο , το οποίο σε όρους προστιθέμενης αξίας ισούται με περίπου εκ. (ή 6.34% της προστιθέμενης αξίας, Πίνακας 4). 4 12

13 Πίνακας 3. Εμπειρικά αποτελέσματα του μοντέλου της εικαστικής απόκλισης για την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών για την περίοδο Συντελεστές 1 η Εξειδίκευση: Εξισώσεις (9), (10), (11), (15) 2 η Εξειδίκευση: Εξισώσεις (9), (11), (12), (15) 2 η Υποεξειδίκευση 3 η Εξειδίκευση: Εξισώσεις (9), (11), (13), (15) Κόστος a *** ( ) *** ( ) *** ) *** (347.57) a y *** (22.505) *** (15.071) *** (22.513) *** (5.898) a yy *** (8.720) (0.525) *** (7.174) *** (8.840) g ly *** (12.216) *** (11.381) *** (12.565) *** (6.969) a l *** (51.072) *** (48.463) *** (50.960) *** (52.457) *** (14.585) *** (14.430) *** (14.527) *** (14.651) g ll *** (16.165) *** (16.233) *** (16.181) *** (16.753) α g kl *** ( ) *** ( ) *** ( ) *** ( ) α g ky *** ( ) *** ( ) *** ( ) *** (-6.969) x t *** (-7.832) *** (-5.911) *** (-7.737) *** (-2.890) x ty *** (2.947) ** (2.478) *** (2.975) *** (4.770) x tl *** (-4.633) *** (-4.351) *** (-4.642) *** (-6.304) Προσφορά f *** (3.106) *** (3.440) f (-1.474) f (-1.265) f (-0.584) f (-0.699) f (-0.606) f (-1.037) f * (-1.693) ** (2.130) f (-0.997) f *** (3.158) f *** (2.830) f * (-1.884) f ** (-2.444) f ** (-2.415) f ** (-2.421) f ** (-2.391) f ** (-2.216) f ** (-2.273) Ζήτηση a *** (7.820) *** (8.186) *** (8.133) *** (7.794) h *** (-3.106) *** (-3.157) *** (-3.440) *** (-2.830) z *** ( ) *** ( ) *** ( ) *** ( ) z *** ( ) *** ( ) *** ( ) *** ( ) z *** (-7.968) *** (-6.681) *** (-8.098) *** (-7.209) z *** ( ) *** ( ) *** ( ) *** ( ) z *** (-6.663) *** (-6.201) *** (-6.774) *** (-6.722) z *** ( ) *** ( ) *** ( ) *** ( ) z *** ( ) *** ( ) *** ( ) *** ( ) z *** (-3.276) *** (-2.954) *** (-3.386) *** (-3.202) a k α 13

14 z ** (2.005) ** (2.102) * (1.881) * (1.670) Οικονομίες Κλίμακας *** (12.463) *** (8.687) *** (12.582) *** (12.582) (SCE) β α, g g g = g. Οι αντίστοιχες τιμές στις παρενθέσεις είναι οι στατιστικές t που a k=1-al kl ll =, ky ly προκύπτουν από την εφαρμογή του Wald τεστ. β ( (, ) ) ( SCE = 1 ln C W lny = 1 a + xty *13) και υποδηλώνει τις οικονομίες κλίμακας. Οι t k t Y αντίστοιχες τιμές στις παρενθέσεις είναι οι στατιστικές t που προκύπτουν από την εφαρμογή του Wald τεστ. *** αναφέρεται σε 1% επίπεδο σημαντικότητας, ** αναφέρεται σε 5% επίπεδο σημαντικότητας, * αναφέρεται σε 10% επίπεδο σημαντικότητας. Πίνακας 4. Εκτιμώμενα αποτελέσματα απωλειών ευημερίας κατά Harberger και Tullock για την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών για την περίοδο Εξειδικεύσεις Κλάδοι/ Harberger Tullock Προστιθέμενη Προστιθέμενη Χρονικές Loss α Loss α Αξία Αξία το 2007 υποπερίοδοι ( WL Η T ) ( WL ) (σε εκ. ) (σε εκ. ) 1 η Εξειδίκευση η Υποεξειδίκευση & η Εξειδίκευση α Οι απώλειες ευημερίας κατά Harberger και Tullock αποτελούν ποσοστά. 5. Συμπεράσματα Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η μέτρηση του βαθμού μονοπωλιακής δύναμης της Ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια της περιόδου μέσω της εμπειρικής εκτίμησης τριών διαφορετικών εξειδικεύσεων της προσέγγισης της «εικαστικής απόκλισης». Τα εμπειρικά αποτελέσματα των τριών αυτών εξειδικεύσεων υποδηλώνουν: 1) την παρουσία ατελούς ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών κατά τη διάρκεια της περιόδου , 2) την ύπαρξη ατελούς ανταγωνισμού σε κάθε έναν από τους εννέα κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και 14

15 ποτών για την περίοδο , με τον κλάδο 157 μόνο να εμφανίζει στατιστικά διαφορετικό βαθμό μονοπωλιακής δύναμης από τους υπόλοιπους κλάδους και 3) την παρουσία ατελούς ανταγωνισμού για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών για κάθε μία υποπερίοδο της περιόδου , με την υποπερίοδο να εμφανίζει την υψηλότερη μονοπωλιακή δύναμη ενώ η υποπερίοδος εμφανίζει τη χαμηλότερη μονοπωλιακή δύναμη. Επίσης, η εργασία αυτή εκτιμά την καθαρή απώλεια ευημερίας (απώλεια κοινωνικής ευημερίας ή απώλεια ευημερίας κατά Harberger) και τη μείωση της ευημερίας των καταναλωτών εξαιτίας της μεταβίβασης εισοδήματος από τους καταναλωτές στους παραγωγούς (απώλεια ευημερίας κατά Tullock), λόγω ύπαρξης ατελούς ανταγωνισμού. Τα εμπειρικά αποτελέσματα, όσον αφορά την πρώτη εξειδίκευση, δείχνουν ότι, για ολόκληρη τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger είναι ίση με 2.74% της προστιθέμενης αξίας, ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock είναι ίση με 5.01% της προστιθέμενης αξίας. Επίσης, όσον αφορά τη δεύτερη εξειδίκευση, τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο κλάδος 157 εμφανίζει απώλεια ευημερίας κατά Harberger ίση με 2.43% και μείωση ευημερίας κατά Tullock ίση με 4.25% ενώ, όσον αφορά όλους τους υπόλοιπους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger είναι ίση με 2.52% και η μείωση ευημερίας κατά Tullock είναι ίση με 4.37%. Τέλος, όσον αφορά την τρίτη εξειδίκευση, η απώλεια ευημερίας κατά Harberger κυμαίνεται μεταξύ 2.71% για την υποπερίοδο και 3.40% για την υποπερίοδο ενώ η μείωση της ευημερίας κατά Tullock κυμαίνεται μεταξύ 5.29% για την υποπερίοδο και 6.34% για την υποπερίοδο L = f h, όπου L είναι ο δείκτης Lerner και αναφέρεται στη σχετική αύξηση της τιμής του προϊόντος ή στο περιθώριο κέρδους. 2 Ο περιορισμός της μονοτονικότητας στο μέσον του δείγματος συνεπάγεται ότι al>0 και ak>0, ενώ ο περιορισμός της κοιλότητας συνεπάγεται ότι η Εσσιανή μήτρα (Hessan matrx) είναι αρνητικά ημι-ορισμένη, δηλαδή όλες οι μερικές ελαστικότητες υποκατάστασης κατά Allen-Uzawa είναι αρνητικές στο μέσον του δείγματος. 3 Η μηδενική υπόθεση του Wald τεστ είναι f151 = f152 = f153 = f154 = f155 = f156 = f158 = 0, ενώ η εναλλακτική υποστηρίζει, ότι, τουλάχιστον ένας από τους πιο πάνω παράγοντες είναι διάφορος του μηδενός. Το εν λόγω τεστ ακολουθεί τη χ 2 κατανομή με 7 βαθμούς ελευθερίας. Η τιμή της υπό ελέγχου υποθέσεως είναι 4.30 και η p-value είναι

16 4 Συγκεκριμένα, για τις υποπεριόδους: ο βαθμός δύναμης στην αγορά είναι, είναι, είναι + = f 1 = f1+ f2 = f1 f f1+ f4 = f1+ f f + f =, είναι, είναι =, είναι , είναι, είναι =. f1+ f7 = f1+ f Βιβλιογραφία Appelbaum, E. (1982), The estmaton of the degree of the olgopoly power. Journal of Econometrcs, (19), Bhuyan, S., and Lopez, R.A. (1995), Olgopoly Welfare Losses n the U.S. Food and Tobacco Manufacturng Industres, Journal of Agrcultural and Appled Economcs, (27), Bhuyan, S., and Lopez, R.A. (1997), Olgopoly Power n the Food and Tobacco Industres, Amercan Journal of Agrcultural Economcs, (79), Bourlaks, C.A. (1986), Structure and Performance n Greek Manufacturng Industres, Centre of Plannng and Economc Research, Greece. Bourlaks, C.A. (1992α), The effcency-market power controversy: Further evdence on the debate, Brtsh Revew of Economc Issues, (14), (32), Bourlaks, C. A. (1992β), Profts and market power n Greek Manufacturng Industres, Ph.D. Thess, School of Economc and Socal Studes, Unversty of East Angla. Bresnahan, T.F. (1981), Duopoly Models wth Consstent Conjectures, Amercan Economc Revew, (71), Bresnahan, T.F.(1982), The olgopoly soluton concept s dentfed, Economcs Letters, (10), Bresnahan, T.F. (1989), Emprcal studes of ndustres wth market power. Handbook of Industral Organzaton, (2), R. Schmalensee and R. D. Wllg, ed., Cowlng, K. and Waterson M. (1976), Prce-cost margns and market structure, Economca, (43), Dckson, V.A. and Yu, W. (1989), Welfare losses n Canadan manufacturng under alternatve olgopoly regmes,internatonal Journal of Industral Organzaton,(7), Harberger, A.C., (1954), Monopoly and Resource Allocaton, Amercan Economc Revew, (2),

17 Lau, L. (1982), On dentfyng the degree of compettveness from ndustry prce and output data, Economc Letters, (10), Lopez, A.R., Azza, M.A. and Lron-Espana, C. (2002), Market power and/or effcency: A structural approach, Revew of Industral Organzaton, (20), Mllan, A.J. (1999), Short-run equlbrum and market power n the Spansh food, drnk and tobacco ndustres, European Revew of Agrcultural Economcs, (26), Peterson, E.B and Connor, J.M, (1995), A comparson of olgopoly welfare loss estmates for U.S. food manufacturng, Amercan Journal of Agrcultural Economcs, (77), Schoeter, J. R. and Azzam, A.M. (1990), Measurng market power n multproduct olgopoles: The US meat ndustry, Appled Economcs, (22), Tullock, G. (1967), The welfare cost of tarffs, monopoles, and theft, Western Economc Journal, (5),

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές

4.1 Ζήτηση εργασίας στο βραχυχρόνιο διάστημα - Ανταγωνιστικές αγορές 4. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ζήτηση εργασίας στο σύνολο της οικονομίας ορίζεται ως ο αριθμός εργαζομένων που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A)

Προσφορά Εργασίας Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας ( Χ,Α συνάρτηση χρησιμότητας U(X,A) Προσφορά Εργασίας - Έστω ότι υπάρχουν δύο αγαθά Α και Χ στην οικονομία. Το αγαθό Α παριστάνει τα διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό Χ παριστάνει τον ελεύθερο χρόνο. Προτιμήσεις και Συνάρτηση Χρησιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πρόβλημα &

Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομικό Πρόβλημα & Οικονομική Επιστήμη Ανεπάρκεια Σπανιότητα Οικονομική επιστήμη Πως κατανέμονται οι διαθέσιμοι πόροι για την ικανοποίηση των αναγκών Περιορισμένοι Εργασία Κεφάλαιο Απεριόριστες Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως: http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 6979 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΔΕΟ -: Άσκηση I. (α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ. Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα. και. και το αρχικό απόθεμα και. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Άσκηση 5 Οι συναρτήσεις χρησιμότητας των ατόμων Α και Β είναι αντίστοιχα u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 και u ( x, x ) = x + x 1 2 1 2 Ω = (2,0) Ω = (0,1) και το αρχικό απόθεμα και. Να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο )

Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Γενικά Μαθηματικά (Φυλλάδιο 1 ο ) Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Περιλαμβάνει: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα,

ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα, ΗΥ537: Έλεγχος Πόρων και Επίδοση σε Ευρυζωνικά Δίκτυα Βασίλειος Σύρης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εαρινό εξάμηνο 2008 Economcs Contents The contet The basc model user utlty, rces and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Στις παρακάτω 10 ερωτήσεις, να γράψετε τον αριθμό της κάθε ερώτησης στην εργασία σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η κάθε σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούμε πόσες φορές θα κάνουμε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονομικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή? Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας

Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας Αν x =,,, παρατηρήσεις των Χ =,,,, τότε έχουμε διαθέσιμο ένα δείγμα Χ={Χ, =,,,} της κατανομής F μεγέθους με από κοινού σ.κ. της Χ f x f x Ορισμός : Θεωρούμε ένα τυχαίο δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Σ Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ. οι τιμές μιας μεταβλητής Χ ενός δείγματος πλήθους ν με k.

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Σ Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ. οι τιμές μιας μεταβλητής Χ ενός δείγματος πλήθους ν με k. Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Σ Τ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ ΘΕΜΑ Α A Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση () είναι παραγωγίσιμη στο R με () Α Έστω k οι τιμές μιας μεταβλητής Χ ενός δείγματος πλήθους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-3 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 0-0 Δεύτερη Γραπτή Εργασία Επιχειρησιακά Μαθηματικά Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999)

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.357-364 Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1963-1999) Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου

Βαθμός 1 ου πακέτου. Βαθμός 2 ου πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 4 ο : Η Προσφορά των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Δίνονται τα διπλανά δεδομένα μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο. i. Να κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης του κέρδους: (1) Επιτρέπει τη διατύπωση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Kεφάλαιο 4 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Οι λόγοι για τους οποίους το νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς τεχνολογικής προόδου έγινε τόσο δημοφιλές στην οικονομική θεωρία είναι, πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/01/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης

Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6,7,8,14 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Συναρτήσεις ζήτησης Κεφάλαιο 5 Νίκολσον (κεφ. 6784 από Varian) Τα αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης Τα άριστα επίπεδα των 2 n ως συναρτήσεις όλων των τιμών και του εισοδήματος n συναρτήσεις ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 48 49 5 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε συνάρτηση : A B με Α R n και Β R ονομάζεται πραγματική συνάρτηση n μεταβλητών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ι Αν Α R n και Β R n τότε έχουμε διανυσματική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1

Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Οικονομίες κλίμακας, ατελής ανταγωνισμός και διεθνές εμπόριο 6-1 Επισκόπηση Τύποι οικονομιών κλίμακας Τύποι ατελούς ανταγωνισμού Ολιγοπώλιο και μονοπώλιο Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες

Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Οικονοµικές Έννοιες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Ενέργειας

Οικονομικά της Ενέργειας Οικονομικά της Ενέργειας Ενότητα 2: Εισαγωγική διάλεξη για μηοικονομολόγους ΙΙ Κωνσταντίνος Κουνετάς Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 1 Σκοποί ενότητας Κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής

Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η. Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 4 η Επιπτώσεις Επενδυτικών Έργων και Μέτρων Πολιτικής Ζητήματα που θα εξεταστούν: Ποια είναι η έννοια και πως ορίζεται το πλεόνασμα του καταναλωτή και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economics of education)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economics of education) ΟΡΙΣΜΟΣ Η οικονομική αντιμετώπιση των φαινομένων που απασχολούν την παιδαγωγική-εκπαιδευτική διαδικασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Economcs of educaton) ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Αθανάσιος Κατσής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Τ Α Υ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η! ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο βαθμό αλληλεξάρτηση * μεταξύ των διαφόρων τομέων τη οικονομία μπορεί να δειχτεί από την αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

6. Το Υπόδειγμα των Επικαλυπτόμενων Γενεών: Ανταλλαγή I

6. Το Υπόδειγμα των Επικαλυπτόμενων Γενεών: Ανταλλαγή I 6. Το Υπόδειγμα τν Επικαλυπτόμενν Γενεών: Ανταλλαγή I 6.. Ερτήσεις Σχολιάστε την εγκυρότητα τν παρακάτ προτάσεν. Αν πιστεύετε ότι μια πρόταση είναι σστή κάτ από ορισμένες προϋποθέσεις τότε να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του

Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ - ΕΝΝΟΙΕΣ Q ή q : Ποσότητα (Quantity) προϊόντος ρ, Ρ : τιμή (Price) προϊόντος ανά μονάδα προϊόντος. Συνάρτηση τηςζητησης; Η ζήτηση ενός προϊόντος εξαρτάται από την τιμή του. Δηλαδή Qd = f(p).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ. Κεφάλαιο 2. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άντε πάλι.. Για να δούµε πόσες φορές θα κάνουµε αυτή τη δουλειά Κεφάλαιο 2 Οικονοµικά των Επιχειρήσεων Ε.Σ.Σαρτζετάκης 1 Εισαγωγή! Η λειτουργία των αγορών προσδιορίζεται από δύο

Διαβάστε περισσότερα

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών.

10. Η επιδίωξη της μέγιστης χρησιμότητας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του καταναλωτή στη ζήτηση αγαθών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Η ΖΗΤΗΣΗ Να σημειώσετε το σωστό ή το λάθος στο τέλος των προτάσεων: 1. Όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών για το αγαθό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος Ανταγωνισµός

Τέλειος Ανταγωνισµός Τέλειος Ανταγωνισµός Χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισµού: Πολλές µικρές επιχειρήσεις, καθεµία ασήµαντη σε σχέση µε τον κλάδο ως σύνολο Οµοιογενή προϊόντα Οι καταναλωτές έχουν τέλεια πληροφόρηση. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2.7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ .7 ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ I. Αν μια συνάρτηση παρουσιάζει τοπικό ακρότατο σε ένα εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού της και είναι παραγωγισιμη σε αυτό τότε ( ).(Θεώρημα Fermat) II.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5

ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ. Ελαστικότητα... Κεφάλαιο 5 ΕΛΑΣΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΦ ΣΦOΡΑΣ Κεφάλαιο 5 Ελαστικότητα...... µετρά τον βαθµό αντίδρασης των καταναλωτών και των παραγωγών στις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς...... µας επιτρέπει να αναλύουµε

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους

Παράδειγμα 1. Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με. Σχήμα 1. στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Παράδειγμα 1 Δίνεται ο κάτωθι κλειστός βρόχος αρνητικής ανάδρασης με _ + Σχήμα 1 στο οποίο εφαρμόζουμε αρνητική ανάδραση κέρδους Α) Γράψτε το σύστημα ευθέως κλάδου σε κανονική παρατηρήσιμη μορφή στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα