Ολιγοπωλιακή Ισορροπία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολιγοπωλιακή Ισορροπία"

Transcript

1 Ολιγοπωλιακή Ισορροπία - Χρησιμοποιούμε τις βασικές αρχές της θεωρίας παιγνίων για να εξετάσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων σε ατελώς ανταγωνιστικές αγορές, εστιάζοντας την προσοχή μας στα εξής θέματα: () Ισορροπία σε Ολιγοπωλιακή αγορά όπου οι επιχειρήσεις παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό (Ομοιογενές Ολιγοπώλιο). () Ισορροπία σε Ολιγοπωλιακή αγορά όπου οι επιχειρήσεις παράγουν ένα διαφοροποιημένο αγαθό (Διαφοροποιημένο Ολιγοπώλιο). (3) Επιπτώσεις στην αγορά από τη δυνατότητα εισόδου και εξόδου επιχειρήσεων στη μακροχρόνια περίοδο (όπου το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά δεν είναι σταθερό).

2 . Ισορροπία σε Ολιγοπωλιακή Αγορά με Ομοιογενές Αγαθό (Ομοιογενές Ολιγοπώλιο) - Υποθέτουμε μια αγορά όπου υπάρχουν n επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό. - Οι επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνίζονται είτε ως προς τις τιμές είτε ως προς τις ποσότητες. Α. Ανταγωνισμός ως προς τις Ποσότητες (Quantty ompetton) - Το Υπόδειγμα ournot - Παράδειγμα. Στη διεθνή αγορά αργού πετρελαίου, κάθε πετρελαιοπαραγωγός χώρα επιλέγει την ποσότητα που θα αντλήσει από το έδαφος και θα πουλήσει στην αγορά (οπότε η διεθνής τιμή του πετρελαίου προσδιορίζεται από την αγοραία συνάρτηση ζήτησης).

3 - Σε ορισμένες αγορές, οι τιμές των αγαθών ελέγχονται από την κυβέρνηση (δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ως προς τις τιμές). Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται ως προς τις ποσότητες. - Γενικά: Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται ως προς τις ποσότητες όταν επιλέγουν μια μεταβλητή η οποία επηρεάζει την πωλούμενη ποσότητα προϊόντος. Παράδειγμα. Μια επιχείρηση μπορεί να επιλέγει το μέγεθος των εργοστασιακών εγκαταστάσεών της ή το μέγεθος του προσωπικού που απασχολείται στο τμήμα πωλήσεων ή το ύψος των δαπανών για διαφήμιση του προϊόντος κ.λπ. - Για απλούστευση, υποθέτουμε ότι υπάρχουν δύο επιχειρήσεις στην αγορά (n=), οπότε η αγορά του αγαθού ονομάζεται δυοπώλιο. - Η συνολική ποσότητα παραγόμενου προϊόντος είναι: q = q+ q (όπου q είναι η ποσότητα που παράγει και πουλάει η επιχείρηση =, )

4 - Οι συναρτήσεις κόστους των επιχειρήσεων, είναι c( q), c( q) αντίστοιχα. - Η (αντίστροφη) αγοραία συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι: pq ( ) = pq ( + q) - Οι επιχειρήσεις, επιλέγουν ταυτόχρονα τις ποσότητες q, q. - Δηλαδή: Κάθε επιχείρηση =, επιλέγει την ποσότητα προϊόντος (q ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένη την ποσότητα (q j ) της επιχείρησης j (όπου j ) και θεωρώντας δεδομένη την αγοραία καμπύλη ζήτησης: max Π = TR T = pq c ( q ) { q } st.. p= p( q + qj) q 0 max Π = p( q + q ) q c ( q ) { q } j st.. q 0 (PMP ) 4

5 - Παρατήρηση. Τα κέρδη (Π ) της επιχείρησης εξαρτώνται από την ποσότητα (q j ) της επιχείρησης j. Η επιχείρηση επιλέγει την ποσότητα q λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αντίδραση (q j ) της επιχείρησης j, δηλαδή υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων. Το υπόδειγμα ournot αποτελεί ένα στατικό παίγνιο δύο παικτών, όπου: Οι δύο παίκτες είναι οι επιχειρήσεις,. Η στρατηγική που επιλέγει κάθε επιχείρηση =, είναι η παραγόμενη ποσότητα προϊόντος: s = q S = [0, + ), =,. Οι συναρτήσεις απόδοσης είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων,: u( s, s) = π( q, q) = p( q+ q) q c( q) u ( s, s ) = π ( q, q ) = p( q + q ) q c ( q ) 5

6 - Χρησιμοποιούμε το επόμενο παράδειγμα για να περιγράψουμε τη μεθοδολογία υπολογισμού της ισορροπίας κατά Nash στο υπόδειγμα ournot. - Παράδειγμα. Έστω ότι η αγοραία (αντίστροφη) συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: pq ( ) = a bq, όπου ab, > 0 - Υποθέτουμε αρχικά ότι υπάρχει μία επιχείρηση (επιχείρηση ) στην αγορά και η συνάρτηση κόστους της επιχείρησης είναι: cq ( ) = c q, όπου c> 0 και a> c - Έχουμε υπολογίσει την ανταγωνιστική ισορροπία και τη μονοπωλιακή ισορροπία στην αγορά του συγκεκριμένου αγαθού (βλ. Week 6-7, σελ. 4-46). a c Ανταγωνιστική Ισορροπία: Σημείο Eq ( *, p*) = (, c) b - Τα κέρδη της ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι: [ ] π * = p* A( q*) q* = 0 6

7 Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο (, ) ( a c, a + M q M p M = c ) b - Τα κέρδη της μονοπωλιακής επιχείρησης είναι: ( ) ( ) a π M = p c M A q M q M = 4b p, MR, M α Α D: p( q) = a bq MR( q) = a bq p Μ =(α+c)/ p =(α+c)/3 Μ p * =c Δ Ε M = A = c 0 (α-c)/b (α-c)/b α/b q (=q M ) (=q*) (α-c)/3b (=q ) 7

8 - Έχουμε υπολογίσει το πλεόνασμα του καταναλωτή, το πλεόνασμα του παραγωγού και το συνολικό πλεόνασμα στην ανταγωνιστική ισορροπία: = = PS* = 0 S* ( AEp*) ( a c) /b = + = + = TS* S * PS* ( AEp*) 0 ( a c) /b - Έχουμε υπολογίσει το πλεόνασμα του καταναλωτή, το πλεόνασμα του παραγωγού και το συνολικό πλεόνασμα στη μονοπωλιακή ισορροπία: = = < = M M S ( AMp ) ( a c) /8 b S* ( a c) /b M M PS = ( p M Δ p*) = ( a c) /4 b > PS* = 0 M M M TS = S + PS = ( AM Δ p*) = 3( a c) /8 b < TS* = ( a c) /b - Έστω ότι μια δεύτερη επιχείρηση (επιχείρηση ) εισέρχεται στην αγορά, οπότε η συνολική ποσότητα προϊόντος είναι: q= q + q (όπου q είναι η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση =, ) - Οι επιχειρήσεις, έχουν ίδιες συναρτήσεις κόστους: c( q) = c q 8 c ( q ) = c q

9 - Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης γράφεται τώρα ως εξής: pq ( ) = pq ( + q) = a bq ( + q) - Έστωότιοιεπιχειρήσεις, ανταγωνίζονται ως προς τις ποσότητες σύμφωνα με το υπόδειγμα ournot. Υπολογισμός Ισορροπίας ournot - Υπολογίζουμε την ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα ournot, χρησιμοποιώντας την παρακάτω μεθοδολογία. Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών για κάθε επιχείρηση και βρίσκουμε τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης των επιχειρήσεων,. Επιχείρηση max Π = TR T = pq cq { q } { q } s. t. p= p( q+ q) = α b( q+ q) q 0 max Π ( q, q ) = [ a b( q + q )] q cq st.. q 0 (PMP ) 9

10 -H λύση του PMP είναι: q( q ) = α c bq α, αν q c b b 0, αν q α b - Ησυνάρτησηq (q ) (δηλαδήηλύσητουpmp ) δείχνει την άριστη αντίδραση της επιχείρησης σε κάθε στρατηγική (q ) της επιχείρησης και ονομάζεται συνάρτηση άριστης αντίδρασης (best response functon) ή καμπύλη αντίδρασης (reacton curve) της επιχείρησης. - Παρατήρηση. Αν q =0, τότε η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι να παράγει q =(α-c)/b=q M (δηλαδή η επιχείρηση συμπεριφέρεται ως μονοπώλιο σε αυτή την περίπτωση). q ( a c)/ b= q* - Παρατήρηση. Αν, τότε η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι να παράγει μηδενική ποσότητα προϊόντος (q =0) [διότι: οποιαδήποτε θετική ποσότητα προϊόντος της επιχείρησης σε αυτή την περίπτωση μειώνει την τιμή κάτω από το μέσο κόστος (c), 0 οπότε τα κέρδη της επιχείρησης γίνονται αρνητικά]. c ()

11 Επιχείρηση max Π = TR T = pq cq { q } { q } st.. p= p( q+ q) = α b( q+ q) q 0 max Π ( q, q ) = [ a b( q + q )] q cq st.. q 0 (PMP ) -H λύση του PMP είναι: q( q ) = α c bq α, αν q c b b 0, αν q α b (Συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης ) c ()

12 q ( a c)/ b q (q ) ( a c)/b q = ( a c)/3b q (q ) 0 a c 3b ( = q ) a c a c b b - Παρατήρηση 3. Στο υπόδειγμα ournot, οι καμπύλες αντίδρασης των επιχειρήσεων, έχουν αρνητική κλίση: s ( s )/ s = q ( q )/ q 0, s ( s )/ s = q ( q )/ q 0 - Στην περίπτωση αυτή, οι στρατηγικές των επιχειρήσεων, ονομάζονται υποκατάστατες (strategc substtutes). q

13 - Αντίθετα, αν οι καμπύλες αντίδρασης των παικτών, έχουν θετική κλίση (δηλαδή αν s τότε οι ( s)/ s 0, s( s)/ s 0) στρατηγικές s,s των παικτών, ονομάζονται συμπληρωματικές (strategc complements). Βήμα. Ένας συνδυασμός ποσοτήτων είναι μια ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα ournot (ournot Equlbrum) αν η ποσότητα q αποτελεί την άριστη αντίδραση του παίκτη στη στρατηγική q του παίκτη και η στρατηγική q αποτελεί την άριστη αντίδραση του παίκτη στη στρατηγική του παίκτη : q = q ( q ) = q q ( q ) - Για να προσδιορίσουμε αλγεβρικά την ισορροπία ournot, λύνουμε ως προς q,q το σύστημα εξισώσεων: q = q( q) q = q ( q ) ( q, q ) όπου οι q (q ), q (q ) δίνονται από τις () και (), αντίστοιχα. q 3

14 - Λύνουμε το παραπάνω σύστημα εξισώσεων ως προς q, q και βρίσκουμε τις ποσότητες ισορροπίας: (, ) ( a c, a q q = c ) 3b 3b - Η ισορροπία ournot παριστάνεται διαγραμματικά από το σημείο τομής (σημείο ) των καμπυλών αντίδρασης q (q ), q (q ) των επιχειρήσεων,. - Η συνολική ποσότητα προϊόντος στην ισορροπία ournot είναι: a c q = 3 b - Αντικαθιστούμε τη συνολική ποσότητα ισορροπίας στην αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε την τιμή ισορροπίας: a+ c p = 3 Ισορροπία ournot: Σημείο Διάγραμμα της σελ. 7. ( ) (, ) a c, a + q p c = 3b 3 στο 4

15 - Τα κέρδη των επιχειρήσεων, στην ισορροπία ournot είναι: ( a c) π = π = 9b - Σύνοψη. Η ισορροπία ournot είναι: - Τα συνολικά κέρδη του κλάδου στην ισορροπία ournot είναι: ( a c) π = 9b ( ) ( ) ( q, q ) = ( a c)/3 b, ( a c)/3b ( q, p ) = ( a c)/3 b, ( a+ c)/3 ( a c b a c b a c b) ( π, π, π ) = ( ) /9, ( ) /9, ( ) /9 5

16 Προσαρμογή της αγοράς στην ισορροπία ournot q q q (q ) q q q (q ) 0 q q q q. q - Έστω ότι η επιχείρηση παράγει Η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι να παράγει q. - Αλλά: Ο συνδυασμός ποσοτήτων ( q, q ) δεν είναι ισορροπία κατά Nash, διότι δε βρίσκεται πάνω στην καμπύλη αντίδρασης της επιχείρησης. 6 q

17 - Δηλαδή: Με δεδομένη την επιλογή της επιχείρησης, η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι να επιλέξει - Αλλά: Ο συνδυασμός ποσοτήτων δεν είναι ισορροπία κατά Nash, διότι δε βρίσκεται πάνω στην καμπύλη αντίδρασης της επιχείρησης. q ( q, q ) - Δηλαδή: Με δεδομένη την επιλογή της επιχείρησης, η άριστη αντίδραση της επιχείρησης είναι να επιλέξει - Αλλά: Ο συνδυασμός ποσοτήτων δεν είναι ισορροπία κατά Nash, διότι δε βρίσκεται πάνω στην καμπύλη αντίδρασης της επιχείρησης, κ.ο.κ. - Συνεχίζουμε κατ αυτόν τον τρόπο να βρίσκουμε τις διαδοχικές άριστες αντιδράσεις των επιχειρήσεων, καιδιαπιστώνουμεότιοιποσότητες συγκλίνουν στο σημείο ισορροπίας. ( q, q ) - Ωστόσο, αυτή η διαδικασία προσαρμογής στην ισορροπία προϋποθέτει ένα επαναλαμβανόμενο παίγνιο, ενώ το υπόδειγμα ournot είναι ένα παίγνιο που πραγματοποιείται μόνο μία φορά (one shot game). q ( q, q ) q. q. 7

18 Αυτή η ερμηνεία της σύγκλισης στο σημείο ισορροπίας αποτελεί έναν ad hoc δυναμικό εξορθολογισμό του στατικού υποδείγματος ournot. M p = ( a+ c)/3 < p = ( a+ c)/ p = ( a+ c)/3 > p* = c Ητιμήισορροπίαςστουπόδειγμαournot είναι μεγαλύτερη από την τιμή της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά μικρότερη από την τιμή της μονοπωλιακής ισορροπίας. Σύγκριση ισορροπίας ournot με Ανταγωνιστική Ισορροπία και Μονοπωλιακή Ισορροπία M q = ( a c)/3 b> q = ( a c)/b q = ( a c) / 3 b< q* = ( a c) / b Η συνολική ποσότητα ισορροπίας στο υπόδειγμα ournot είναι μικρότερη από την ποσότητα της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά μεγαλύτερη από την ποσότητα της μονοπωλιακής ισορροπίας. 8

19 - Άρα: Η παρουσία της δεύτερης επιχείρησης (ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων,) στην αγορά μειώνει την τιμή και αυξάνει τη συνολική ποσότητα προϊόντος στην ισορροπία ournot (σε σχέση με τη μονοπωλιακή ισορροπία), αλλά δεν είναι αρκετή για να επιτευχθεί το κοινωνικά άριστο αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής ισορροπίας. π π = a c b< = a c b ( ) /9 M π ( ) /4 ( a c) / 9 b π* 0 = > = Τα συνολικά κέρδη του κλάδου στο υπόδειγμα ournot είναι μικρότερα από τα συνολικά κέρδη της μονοπωλιακής ισορροπίας αλλά μεγαλύτερα απότασυνολικάκέρδητηςανταγωνιστικήςισορροπίας. - Υπολογίζουμε το πλεόνασμα του καταναλωτή, το πλεόνασμα του παραγωγού και το συνολικό πλεόνασμα στην ισορροπία ournot: = = S ( Ap ) ( a c) /9 b, με: S = ( a c) / 9 b < S* = ( a c) / b M S = ( a c) /9 b > S = ( a c) /8b 9

20 Οι καταναλωτές ωφελούνται στην ισορροπία ournot σε σχέση με τη μονοπωλιακή ισορροπία αλλά ζημιώνονται σε σχέση με την ανταγωνιστική ισορροπία. PS = PS + PS = + = = a c b π π π ( ) / 9, με: PS = ( a c) / 9 b > PS* = 0 M PS = ( a c) /9 b< PS = ( a c) /4b Οι παραγωγοί (ως σύνολο) ωφελούνται στην ισορροπία ournot σε σχέση με τη ανταγωνιστική ισορροπία αλλά ζημιώνονται σε σχέση με τη μονοπωλιακή ισορροπία. TS = S + PS = 4( a c) / 9 b, με: TS = 4( a c) / 9 b < TS* = ( a c) / b M TS = 4( a c) / 9b > TS = 3( a c) / 8b Το συνολικό πλεόνασμα αυξάνεται στην ισορροπία ournot σε σχέση με τη μονοπωλιακή ισορροπία αλλά μειώνεται σε σχέση με την ανταγωνιστική ισορροπία. 0

21 - Η μη αντισταθμιζόμενη απώλεια (deadweght loss) που οφείλεται στο δυοπώλιο είναι: = = DW TS * TS ( a c) /8 b, με: M DW = ( a c) /8 b < DW = ( a c) /8b H μη αντισταθμιζόμενη απώλεια ευημερίας στην ισορροπία ournot είναι μικρότερη από τη μη αντισταθμιζόμενη απώλεια στη μονοπωλιακή ισορροπία. Γενίκευση: Ισορροπία ournot με n Επιχειρήσεις - Έστω ότι υπάρχουν n επιχειρήσεις στην αγορά, οπότε η συνολική ποσότητα προϊόντος είναι: q= q q = q n n = (όπου q είναι η ποσότητα που παράγει η επιχείρηση =,..., n)

22 - Η συνάρτηση κόστους κάθε επιχείρησης είναι c ( q ). - Η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης του αγαθού είναι: pq ( ) = pq ( q n ) - Οι επιχειρήσεις,,n επιλέγουν ταυτόχρονα τις ποσότητες q,..., q. n - Δηλαδή: Κάθε επιχείρηση =,,n επιλέγει την ποσότητα προϊόντος (q ) κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τα κέρδη της, θεωρώντας δεδομένες τις ποσότητες των άλλων επιχειρήσεων και θεωρώντας δεδομένη την αγοραία καμπύλη ζήτησης: max Π = TR T = pq c ( q ) { q } st.. p= p( q qn) q 0 max Π = p( q q ) q c ( q ) { q } n st.. q 0 (PMP )

23 - Οι FOs που αντιστοιχούν στο PMP είναι: π pq ( ) q c( q) pq ( ) c( q) π = pq ( ) + q = pq ( ) + q 0, q = 0 q q q q q q q π pq ( ) c( q) Υπόθεση: q > 0 = p( q) + q = 0 q q q pq ( ) c( q) pq ( ) + q = MR( q) = M( q) q q (3) p q p q q s - Eίναι: MR( q) = p + p p( ) q p = + = + q p q eqp, s MR( q) = p( + ), όπου: e e qp, qp, qp = < 0 είναι η ελαστικότητα της αγοραίας ζήτησης ως προς pq την τιμή. 3 (4)

24 s = q / q είναι το μερίδιο της επιχείρησης στο συνολικό προϊόν του κλάδου (δηλαδή είναι το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης ). - Η FO (3) γράφεται μέσω της (4) ως εξής: s p M s (3) (4) MR = p( + ) = M = eqp, p eqp, (Δείκτης δύναμης αγοράς της ολιγοπωλιακής επιχείρησης ). - Παρατήρηση. Καθώς αυξάνεται το μερίδιο αγοράς (s ) της επιχείρησης, η δύναμηαγοράςτηςσυγκεκριμένηςεπιχείρησης αυξάνεται. Ακραίες περιπτώσεις () Αν s =, τότε η αγορά είναι μονοπωλιακή (η επιχείρηση κατέχει ολόκληρη την αγορά) και ισχύει: p M p =, p = p e qp, M 4

25 () Αν s 0, τότε το μερίδιο της επιχείρησης είναι πολύ μικρό δηλαδή ηεπιχείρηση είναι πολύ μικρή σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς (όπως συμβαίνει με την ανταγωνιστική επιχείρηση) και ισχύει: p M p = 0, p = M = p * - Παράδειγμα (συνέχεια). Έστω ότι η αγοραία (αντίστροφη) συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: pq ( ) = a bq, όπου ab, > 0 - Έστω ότι υπάρχουν n επιχειρήσεις στην αγορά, οπότε η συνολική ποσότητα προϊόντος είναι: q = q q n - Κάθε επιχείρηση =, n έχει την ίδια συνάρτηση κόστους: c ( q ) = c q - Υπολογίζουμε την ισορροπία ournot, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφτηκε παραπάνω. 5

26 Βήμα. Λύνουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών για κάθε επιχείρηση =,,n και βρίσκουμε τις συναρτήσεις άριστης αντίδρασης των επιχειρήσεων. Επιχείρηση max Π = { q } { q } st.. p= p( q qn) = α b( q qn) q 0 pq cq max Π ( q,..., q ) = [ a b( q q )] q cq n st.. q 0 -H λύση του PMP είναι: q ( q,..., q, q,..., q ) = q ( q ) = + n (PMP ) α c b qj j α c, αν q j b j b α c 0, αν q j b (Συνάρτηση άριστης αντίδρασης της επιχείρησης =,,n) j 6 (5)

27 Βήμα. Ένας συνδυασμός ποσοτήτων είναι μια ισορροπία κατά Nash στο υπόδειγμα ournot αν, για κάθε επιχείρηση, η ποσότητα q αποτελεί την άριστη αντίδραση της επιχείρησης στις ποσότητες των άλλων επιχειρήσεων: q = q( q,..., qn ) q = q( q,..., q, q+,..., qn ) q = q ( q,..., q ) n n n q = ( q,..., q, q,..., q ) + n ( q,..., q n ) - Για να προσδιορίσουμε αλγεβρικά την ισορροπία ournot, λύνουμε ως προς q,,q n το σύστημα εξισώσεων: q = q( q,..., qn ) q = q( q,..., q, q+,..., qn) q = q ( q,..., q ) n n n 7

28 α c - Εστιάζουμε στην περίπτωση όπου ισχύει q j, οπότε το j b παραπάνω σύστημα εξισώσεων γράφεται: q q q n α c b q = b = b = b j α c b q j α c b q j n j j j - Αθροίζουμε κατά μέλος όλες τις παραπάνω εξισώσεις εκτός από αυτή που αντιστοιχεί στην επιχείρηση και παίρνουμε: qj = ( n )( a c ) b [( n ) qj + ( n ) q ], δηλαδή: j b j 8

29 ( n )( a c bq ) q j = (6) nb j - Αντικαθιστούμε την (6) στην (5) και βρίσκουμε την ποσότητα ισορροπίας της επιχείρησης : ( n )( a c bq ) a c q = a c b n = n+ b a c q =, =,..., n n+ b -H συνολική ποσότητα ισορροπίας είναι: q n a c = = b n q = n+ - Αντικαθιστούμε τη συνολική ποσότητα ισορροπίας στην αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης και βρίσκουμε την τιμή ισορροπίας: a+ nc p = n + 9

30 - Τα κέρδη κάθε επιχείρησης σε ισορροπία είναι: π ( a c) = q [ p A( q )] =, =,..., n ( n+ ) b - Τα συνολικά κέρδη του κλάδου στην ισορροπία ournot είναι: π n ( a c) = n π = ( n+ ) b - Σύνοψη. Η ισορροπία ournot με n επιχειρήσεις είναι: a c q =, =,..., n n+ b n a c a+ nc ( q, p ) =, n+ b n+ ( a c) π =, =,..., n ( n+ ) b n ( a c) π = ( n+ ) b 30

31 Σύγκριση ισορροπίας ournot με Ανταγωνιστική Ισορροπία και Μονοπωλιακή Ισορροπία M p = ( a+ nc)/( n+ ) < p = ( a+ c)/ p = ( a+ nc)/( n+ ) > p* = c Η τιμή ισορροπίας στο υπόδειγμα ournot με n επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερη από την τιμή της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά μικρότερη από την τιμή της μονοπωλιακής ισορροπίας. M q = n( a c)/( n+ ) b> q = ( a c)/b q = n( a c)/( n+ ) b< q* = ( a c)/ b Η συνολική ποσότητα ισορροπίας στο υπόδειγμα ournot με n επιχειρήσεις είναι μικρότερη από την ποσότητα της ανταγωνιστικής ισορροπίας αλλά μεγαλύτερη από την ποσότητα της μονοπωλιακής ισορροπίας. 3

32 π π = + < = M na ( c) /( n ) b π ( a c) /4b = na c n+ b> = ( ) /( ) π* 0 Τα συνολικά κέρδη του κλάδου στο υπόδειγμα ournot με n επιχειρήσεις είναι μικρότερα από τα συνολικά κέρδη της μονοπωλιακής ισορροπίας αλλά μεγαλύτερα από τα συνολικά κέρδη της ανταγωνιστικής ισορροπίας. Συγκριτική Στατική Ανάλυση - Εξετάζουμε πώς μεταβάλλεται η ισορροπία ournot καθώς μεταβάλλεται το πλήθος (n) των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά. a+ nc p p = < n+ n 0 - Άρα: Καθώς αυξάνεται το πλήθος (n) των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, η τιμή του προϊόντος μειώνεται στην ισορροπία ournot. 3

33 n a c q q = > n+ b n 0 - Άρα: Καθώς αυξάνεται το πλήθος (n) των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, η συνολική ποσότητα προϊόντος στην ισορροπία ournot αυξάνεται. n ( a c) π π = < 0 ( n+ ) b n - Άρα: Καθώς αυξάνεται το πλήθος (n) των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τα συνολικά κέρδη του κλάδου στην ισορροπία ournot μειώνονται. Ακραίες Περιπτώσεις (Π) Για n=, είναι: p a+ nc a+ c = = = n + p M 33

34 q π n a c a c = = = q n+ b b n ( a c) ( a c) = = = π ( n+ ) b 4b M M - Άρα: Για n=, η ισορροπίαournot ταυτίζεται με τη μονοπωλιακή ισορροπία. (Π) Για n, είναι: a+ nc lm p = lm = c= p* n n n + n a c a c lm q = lm = = q* n n n+ b b n ( a c) lmπ = lm = 0 = π * n n ( n+ ) b n - Άρα: Για, η ισορροπία ournot ταυτίζεται με την ανταγωνιστική ισορροπία. 34

35 -O δείκτης δύναμης αγοράς κάθε επιχείρησης είναι: p M s p eqp, =, όπου: e qp, s q p a+ nc = = p q n( a c) q = = q n = = p a + nc p M s a c eqp, - Άρα: Καθώς αυξάνεται το πλήθος (n) των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, η δύναμη αγοράς κάθε επιχείρησης μειώνεται στην ισορροπία ournot. - Για n, είναι: p M a c lm lm 0 n = = p n a+ nc 35

36 n - Δηλαδή: Καθώς, η ισορροπία ournot προσεγγίζει την ανταγωνιστική ισορροπία και, επομένως, ηδύναμηαγοράςκάθε επιχείρησης τείνει στο μηδέν (κάθε επιχείρηση γίνεται αποδέκτης τιμών). 36

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot

Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot Κριτικές στο Υπόδειγμα Cournot -To υπόδειγμα Cournot έχει υποστεί τρία είδη κριτικής: () Το υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση μεγιστοποιεί μόνο τα δικά της κέρδη και, επομένως, δε λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι:

2. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2 η Σειρά Ασκήσεων 1 Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: q( p) = 1000 50 p Υποθέτουμε αρχικά ότι υπάρχει μία επιχείρηση στην αγορά και

Διαβάστε περισσότερα

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand

3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα Bertrand 3. Ανταγωνισμός ως προς τις Τιμές: Το Υπόδειγμα ertrand - To υπόδειγμα Cournot υποθέτει ότι κάθε επιχείρηση επιλέγει την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος, ενώ στην πραγματικότητα οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit

Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των Spence-Dixit Αποτροπή Εισόδου: Το Υπόδειγμα των pence-dixit pence, Michael 977, Entry, apacity, Investment and Oligopolisting Pricing Dixit, Avinash 979, A Model of Duopoly uggesting a Theory of Entry Barriers - Στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

1. Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος . Επιλογή Ποιότητας στην Ολιγοπωλιακή Αγορά: Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Ορισμός. Αν η αύξηση του επιπέδου ενός χαρακτηριστικού που διαφοροποιεί τα προϊόντα των επιχειρήσεων ωφελεί κάποιους καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις

2. Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις . Διαφήμιση σε Αγορές όπου υπάρχουν πολλές Επιχειρήσεις Α. Ενημερωτική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακά Ανταγωνιστική Αγορά (Butters, Gerard 977, Equilibrium Distribution of Prices and Advertising) -To υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων

(1β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων (β) Μη Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος με Ενδογενές Πλήθος Επιχειρήσεων Ελεύθερη Είσοδος και Ισορροπία Μηδενικών Κερδών - Η δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέρχονται ελεύθερα στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος

(2) Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος () Χωροθετικά Υποδείγματα Διαφοροποιημένου Προϊόντος - Στα χωροθετικά υποδείγματα διαφοροποιημένου προϊόντος, οι καταναλωτές είναι ετερογενείς (δηλαδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις μεταξύ τους ή βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης

(2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης (2B) Επιλογή Προϊόντος της Μονοπωλιακής Επιχείρησης - Αν η αγορά του προϊόντος είναι µονοπωλιακή, η επιχείρηση επιλέγει την τιµή (p) του προϊόντος κατά τρόπο ώστε να µεγιστοποιεί τα κέρδη της θεωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop

(2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του Salop (2β) Το Υπόδειγμα της Κυκλικής Πόλης ή Υπόδειγμα του alop (alop, teve 979, Moopolstc Competto wth Outsde Goods) - Υποθέτουμε μια πόλη που παριστάνεται από την περιφέρεια ενός κύκλου με περίμετρο L=. p

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία: dq1 dq1 dq1 P1 E1. dq2 dq2 dq2 P2 E2 1 1 P E E. d π dp dc dq dq dq. dp dc dq dq

Θεωρία: dq1 dq1 dq1 P1 E1. dq2 dq2 dq2 P2 E2 1 1 P E E. d π dp dc dq dq dq. dp dc dq dq Θεωρία: Θέµα ο Η συνάρτηση κέρδους του µονοπωλητή ο οποίος πραγµατοποιεί διάκριση τιµών τρίτου βαθµού µεταξύ δύο αγορών και είναι η π µε τύπο π (, ) = R ( ) + R ( ) C( + ) Συνθήκες α' τάξης = R ' C ' =

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς

Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς Διάκριση Τιμών 3 ου Βαθμού: Κατάτμηση της Αγοράς (arket Segmentation ή ultimarket Price iscrimination) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά

1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1. Επιλογή Διαφημιστικής Δαπάνης στη Μονοπωλιακή Αγορά 1Α. Δελεαστική Διαφήμιση στη Μονοπωλιακή Αγορά - Έστω ότι η αγορά ενός αγαθού είναι μονοπωλιακή και η διαφήμιση του προϊόντος είναι δελεαστική δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος

Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος - Τα προϊόντα που παράγουν οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφοροποιούνται ως προς ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Παράδειγμα: Τα αυτοκίνητα διαφοροποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Κεφάλαιο 7 Ε. Σαρτζετάκης Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Η μορφή αγοράς του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιέχει στοιχεία πλήρους ανταγωνισμού (ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης

Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης Το Υπόδειγμα της Οριακής Τιμολόγησης (ilgrom, Paul and John Roberts 98, imit Pricing and Entry under Incomplete Information) - Μια επιχείρηση ακολουθεί πολιτική οριακής τιμολόγησης (limit pricing) όταν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων

Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων Βασικές Αρχές της Θεωρίας Παιγνίων - Ορισμός. Αν οι επιλογές μιας επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως,

Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, Μονοπωλιακή Ισορροπία - Αν η αγορά του αγαθού Α είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένη την τιμή (p) και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο

Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Εκδόσεις Κριτική Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ύλη για τη Μίκρο ΙΙ: κεφάλαιο 28.1 έως και 28.9 Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Cournot Stackelberg Bertrand

Διαβάστε περισσότερα

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να

- Παράδειγμα 2. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να - Παράδειγμα. Εκτέλεση Πέναλτι ή Κορώνα-Γράμματα (Heads or Tails) - Ένας ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να εκτελέσει ένα πέναλτι, το οποίο προσπαθεί να αποκρούσει ένας τερματοφύλακας. - Αν οι δύο παίκτες επιλέξουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p *

Διάκριση Τιμών. p, MR, MC. p Μ Μ Ε. p * Διάκριση Τιμών - Μέχρι τώρα, υποθέσαμε ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση πουλάει όλες τις μονάδες του αγαθού σε μια ενιαία τιμή (uniform price) p. Μονοπωλιακή Ισορροπία: Σημείο Μ (q,p ). p, R, C Α p 0 Ζ C(

Διαβάστε περισσότερα

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού

Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Βασική θεωρία Ολιγοπωλιακού ανταγωνισµού Οµοιογενή Προϊόντα Ισορροπία Courot-Nash Έστω δυοπώλιο µε συνάρτηση ζήτησης: ( ) a b a, b > 0 () Βέβαια ισχύει ότι: + () Ακόµα υποθέτουµε ότι η τεχνολογία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος)

ΟΙΚ 362 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων. (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος) ΟΙΚ 6 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 7 η Σειρά Ασκήσεων (Επιλογή Ποιότητας και Κάθετη Διαφοροποίηση Προϊόντος). Υποθέτουμε ότι η αγορά ενός προϊόντος είναι μονοπωλιακή και η αντίστροφη συνάρτηση ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Ομοιογενών Προϊόντων 1. Τέλειος Ανταγωνισμός και Μονοπώλιο 1Α. Επιλογή του Παραγόμενου Προϊόντος εκ μέρους της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια επιχείρηση στην

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή

Διάκριση Τιμών 2 ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) - Η διάκριση τιμών 3 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή Διάκριση Τιμών ου Βαθμού: Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Nonlinear Pricing) -H διάκριση τιμών 1 ου βαθμού προϋποθέτει ότι η μονοπωλιακή επιχείρηση γνωρίζει τις ατομικές συναρτήσεις ζήτησης όλων των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς

Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/2/2010 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η επιστήμη της επιλογής υπό περιορισμούς 26/2/2010 2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η μελέτη των επιλογών τις οποίες κάνουν οι μικρο-μονάδες μιας οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1

Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Ολιγοπώλιο Με ιαφοροποιηµένο Προϊόν 1 Βασική ιάκριση: Προϊόντα κάθετα διαφοροποιηµένα (κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα οριζόντια διαφοροποιηµένα (δεν υπάρχει κοινός δείκτης ποιότητας) Προϊόντα Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά επιχείρησης

Προσφορά επιχείρησης Προσφορά επιχείρησης Πώς αποφασίζει μια επιχείρηση για το πόσο θα παράγει; Αυτό εξαρτάται από: Την τεχνολογία της επιχείρησης Το περιβάλλον της αγοράς Τις επιδιώξεις της Τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΜΑΘΗΜΑ ENATO ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 ΕΠΙΧ Μικροοικονοµική ιαφάνεια 1 Χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο πακέτο ασκήσεων

Πρώτο πακέτο ασκήσεων ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 08-09 Αν. Παπανδρέου, Φ. Κουραντή, Ηρ. Κόλλιας Πρώτο πακέτο ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης Παρασκευή Απριλίου. Θα υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.3 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Το τουριστικό ολιγοπώλιο

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.3 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Το τουριστικό ολιγοπώλιο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.3 ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Το τουριστικό ολιγοπώλιο Το τουριστικό ολιγοπώλιο ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΑΙΟΥ Ορισμός του τουριστικού ολιγοπωλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1]

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ. max. ( ) (16 ) Q Q = +. [1] ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ Θέµα ο. (α) Η µονοπωλιακή επιχείρηση µεγιστοποιεί το κέρδος της οποίο δίνεται από τη συνάρτηση π µε τύπο π ( ) = (6 ), δηλαδή λύνει το πρόβληµα max. π ( ) = (6 ) π '( ) =

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ

Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ Κατ επιλογήν υποχρεωτικό, 3 ώρες εβδομαδιαίως, Θεωρία, Διδάσκον: Περιλαμβάνει: 1. Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης 2. Θεωρία Γενικής Ισορροπίας 1 Ορισμοί και βασικές έννοιες Βιομηχανικής Οργάνωσης Ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό Α. - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες

Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες Εργοδοτικές Εισφορές και Φορολογία στους Εργάτες Έστω μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές: 1 και. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ (ή: την εργασία ) και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων

Δεύτερο πακέτο ασκήσεων ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 08-09 Αν. Παπανδρέου, Φ. Κουραντή, Ηρ. Κόλλιας Δεύτερο πακέτο ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης Παρασκευή 0 Μαϊου. Θα υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27

Διάλεξη 8. Ολιγοπώλιο VA 27 Διάλεξη 8 Ολιγοπώλιο VA 27 Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από μια και μόνο επιχείρηση. Ένα δυοπώλιο είναι μια αγορά που αποτελείται από δυο επιχειρήσεις. Ένα ολιγοπώλιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ. Ολιγοπώλιο Κλωνάρης Στάθης ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ Ονομάζεται η δομή της αγοράς που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού επιχειρήσεων αλλά μεγάλες σε μέγεθος σχετικά με την αγορά που εξυπηρετούν. Οι ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης

Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης Συναρτήσεις Κόστους και η Καμπύλη Προσφοράς της Ανταγωνιστικής Επιχείρησης - Στο εξής, συμβολίζουμε την ποσότητα του καταναλωτικού αγαθού με q. - Έστω ότι η συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης είναι: q=f(k,l),

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11

Ολιγοπώλιο. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 11 Ολιγοπώλιο Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Αρ. Διάλεξης: 11 Μορφές Αγορών μεταξύ Μονοπωλίου και Τέλειου Ανταγωνισμού Ο Ατελής Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τσελεκούνης Μάρκος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης mtselek@unipi.gr http://www.unipi.gr/unipi/en/mtselek.html Γραφείο 516 Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 12:00-14:00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Τσελεκούνης Μάρκος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης mtselek@unipi.gr http://www.unipi.gr/unipi/en/mtselek.html Γραφείο 516 Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 12:00-14:00 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ: Θεωρίες Κρατικής Παρέμβασης & Ανταγωνισμού Ενότητα 1: Νικόλαος Χαριτάκης Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Περιεχόμενα Ορισμοί Ισορροπία Nash

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές

Άριστες κατά Pareto Κατανομές Άριστες κατά Pareto Κατανομές - Ορισμός. Μια κατανομή x = (x, x ) = (( 1, )( 1, )) ονομάζεται άριστη κατά Pareto αν δεν υπάρχει άλλη κατανομή x = ( x, x ) τέτοια ώστε: U j( x j) U j( xj) για κάθε καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψωνιακή Ισορροπία

Μονοψωνιακή Ισορροπία Μονοψωνιακή Ισορροπία - Αν η αγορά εργασίας είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε η ατομική επιχείρηση θεωρεί δεδομένο το μισθό και, επομένως, αντιμετωπίζει μια πλήρως ελαστική (οριζόντια) καμπύλη προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Άσκηση 1 Αν το επιτόκιο είναι 10%, ποια είναι η παρούσα αξία των κερδών της Monroe orporation στα επόμενα 5 χρόνια; Χρόνια στο μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων

Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Εφαρμογές οικονομικών συναρτήσεων Μεγιστοποίηση κερδών Διάθεση προϊόντος με δύο συναρτήσεις ζήτησης Οριακά έσοδα σε σχέση με ελαστικότητα Εύρεση πεδίου ορισμού Επιβολή φόρου Σημείο μεγιστοποίησης κερδών

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης

Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης Η Καμπύλη Προσφοράς της Επιχείρησης - Μπορούμε να διατυπώσουμε το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών και να βρούμε τις συναρτήσεις ζήτησης εισροών, τη συνάρτηση προσφοράς και τη συνάρτηση κερδών της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

25. Μία τυπική επιχείρηση που λειτουργεί σε καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού, στη μακροχρόνια θέση ισορροπίας της: α. πραγματοποιεί θετικά οικονομικά κέρδη. β. πραγματοποιεί μηδενικά οικονομικά κέρδη. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατώτατος Μισθός. - Οι περιουσίες των καταναλωτών παριστάνονται από τα διανύσματα:

Κατώτατος Μισθός. - Οι περιουσίες των καταναλωτών παριστάνονται από τα διανύσματα: Κατώτατος Μισθός Έστω μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές: και. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό Α. - Οι προτιμήσεις των καταναλωτών παριστάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 3: Δυοπώλιο Cournot. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 3: Δυοπώλιο Cournot. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 3: Δυοπώλιο Cournot Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία σε Οικονομία με Έναν Καταναλωτή και Έναν Παραγωγό - Ορισμός. Μια ανταγωνιστική οικονομία που διέπεται από το θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας είναι μια οικονομία όπου: (i)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης

Διάλεξη 14. Προσφορά επιχείρησης Προσφορά επιχείρησης Διάλεξη 14 Προσφορά επιχείρησης Πώς αποφασίζει µια επιχείρηση για το πόσο θα παραγάγει; Αυτό εξαρτάται από: Την τεχνολογία της επιχείρησης Το περιβάλλον της αγοράς Τις επιδιώξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων Ολιγοπώλιο Υπάρχουν ελάχιστοι πωλητές ενός προϊόντος Ο ανταγωνισµός δεν στηρίζεται µόνο στην τιµή Υπάρχουν εµπόδια εισόδου (στον κλάδο) υοπώλιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται τέσσερις βασικές μορφές οργάνωσης της αγοράς: ο πλήρης ανταγωνισμός, το μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο και ο μονοπωλιακός

Διαβάστε περισσότερα

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση

10/3/17. Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο. Μικροοικονομική. Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο. Ανταγωνισµός ποσότητας. Μια σύγχρονη προσέγγιση 0/3/7 HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 8 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Πολιτικής Οικονομίας Άσκηση στο μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση» Νίκος Θεοχαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Notes. Notes. Notes. Notes

Notes. Notes. Notes. Notes Αγορές - Κώστας Ρουμανιάς Ο.Π.Α. Τμήμα Δ. Ε. Ο. Σ. 6 Δεκεμβρίου 2012 Κώστας Ρουμανιάς (Δ.Ε.Ο.Σ.) Αγορές - 6 Δεκεμβρίου 2012 1 / 26 Ως τώρα, υποθέσαμε ότι οι αγορές είναι ανταγωνιστικές. Μία συνέπεια των

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ [5 μονάδες (6+6+6+7)] www.onlineclassroom.gr Δίνεται η ακόλουθη συνάρτηση των οριακών εσόδων MR μιας μονοπωλιακής επιχείρησης: MR() = 100 + 16 όπου είναι η ποσότητα παραγωγής του προϊόντος. Επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 28 Ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο Ένα μονοπώλιο είναι ένας κλάδος που αποτελείται από μία μόνο εταιρεία. Ένα δυοπώλιο είναι ένας κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της

Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της Πλεόνασμα του Καταναλωτή, Πλεόνασμα του Παραγωγού και η Αποτελεσματικότητα της Ανταγωνιστικής Αγοράς - Η αλληλεπίδραση της συνολικής ζήτησης και της προσφοράς προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Μικροοικονομία ΙΙ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός Ρεβέκκα Χριστοπούλου Εαρινό εξάμηνο 2017 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διαφοροποίηση προϊόντων Μέχρι τώρα περιγράψαμε: τον πλήρη ανταγωνισμό ως μια αγορά με πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Νίκος Θεοχαράκης Διάλεξη 8 Ιανουάριος 2014 Μορφές αγοράς 1. Τέλειος ανταγωνισμός [Perfect competition] 2. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι:

1. Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάποιο αγαθό είναι: ΟΙΚ 361 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10 η Σειρά Ασκήσεων 1 Έστω ότι η αγοραία συνάρτηση ζήτησης για κάοιο αγαθό είναι: q( p) = 1000 50 p Υοθέτουμε αρχικά ότι υάρχει μία ειχείρηση στην αγορά και η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου.

14 Το ολιγοπώλιο Ολιγοπώλιο και αλληλεξάρτηση Συνεργασία ή ανταγωνισμός; Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. 14 Το ολιγοπώλιο Σκοπός Εξηγούνται με λεπτομέρειες υποδείγματα ολιγοπωλίου. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο αυτό, θα γνωρίζετε: Ποιες είναι οι διαφορές του ολιγοπωλίου από

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Κόστους

Ελαχιστοποίηση του Κόστους Ελαχιστοποίηση του Κόστους - H ανάλυση του προβλήματος ελαχιστοποίησης του κόστους παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών: () Επιτρέπει τη διατύπωση μιας θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση

Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση Γενίκευση: Πλήρως Μη Γραμμική Τιμολόγηση (Σχεδιασμός Συμβολαίων υπό Συνθήκες Ασυμμετρικής Πληροφόρησης) -H τιμολόγηση δύο μερών Τ(q)=α+pq αποτελείται από ένα σταθερό βασικό αντίτιμο (α) και ένα γραμμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2

Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Ολιγοπώλιο και αρχιτεκτονική των επιχειρήσεων - 2 Σύµπραξη Συνεργασία ανάµεσα σε επιχειρήσεις για να περιοριστεί ο ανταγωνισµός και να αυξηθούν τα κέρδη φανερή ή άµεση συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης

Διάλεξη 3. Οικονομικά της ευημερίας. Οικονομικά της ευημερίας 3/9/2017. Περίγραμμα. Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Περίγραμμα Διάλεξη Εργαλεία δεοντολογικής ανάλυσης Συνθήκες για αποτελεσματικότητα κατά areto Συνθήκες για ισορροπία σε ανταγωνιστικές αγορές Το πρώτο θεώρημα των οικονομικών της ευημερίας Το δεύτερο θεώρημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές. Αρ. Διάλεξης: 09 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικές αγορές Αρ. Διάλεξης: 09 Τι είναι ανταγωνιστική αγορά; Η ανταγωνιστική αγορά έχει πολλούς αγοραστές/καταναλωτές και πολλούς παραγωγούς/επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας

Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας Άριστες κατά Pareto Κατανομές και το Πρώτο Θεώρημα Ευημερίας - Υποθέτουμε μια οικονομία που αποτελείται από: Δύο καταναλωτές 1,. Μία επιχείρηση. Δύο αγαθά: τον ελεύθερο χρόνο Χ και το καταναλωτικό αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ECΟ465) ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΡΟΣ Α 1 o Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών (τηλέφωνο, fax, e-mail, υπηρεσίες μηνυμάτων, κ.τ.λ) αποτελεί το πιο απλό και φυσικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ

Πλήρης ανταγωνισμός. Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Πλήρης ανταγωνισμός Καθηγήτρια: Β. ΠΕΚΚΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποψήφια Διδάκτωρ: Σ. ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ Θα Εξετάσουμε: Τέλειο ανταγωνισμό Υποθέσεις λειτουργίας τέλειου ανταγωνισμού Συνολικό, Μέσο και Οριακό έσοδο Βραχυχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

(α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως: http://elearn.maths.gr/, maths@maths.gr, Τηλ: 6979 Ενδεικτικές απαντήσεις ης Γραπτής Εργασίας ΔΕΟ -: Άσκηση I. (α) Από τους κανόνες σύνθετης παραγώγισης δύναμης συναρτήσεως και λογαρίθμου συναρτήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός. Αρ. Διάλεξης: 12 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Αρ. Διάλεξης: 12 Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Ο Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός αναφέρεται στην διάρθρωση της αγοράς εκείνης η οποία βρίσκεται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» Ακαδημαϊκό Έτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» Ακαδημαϊκό Έτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ «ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» Δρ.Αριστέα Γκάγκα Ακαδημαϊκό Έτος 2017 2018 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ: Τέλειος Ανταγωνισμός 2 Μορφές

Διαβάστε περισσότερα

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου

1 ου πακέτου. Βαθµός πακέτου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Χειµώνας-Άνοιξη Μάθηµα: ηµόσια Οικονοµική ιδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Μετά και το 4 ο πακέτο, πρέπει να στείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής

Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Μικροοικονομική Ανάλυση της Κατανάλωσης και της Παραγωγής Διάλεξη 14: Προσφορά επιχείρησης Ανδρέας Παπανδρέου Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Προσφορά επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ. Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Mικροοικονοµικές Πολιτικές της ΕΕ Χρυσοβαλάντου Μήλλιου Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2. Οικονοµική Θεµελίωση: Δοµές Αγοράς Χ. Μήλλιου - ΟΠΑ 2 Αγορά Τι είναι η αγορά; Στην αγορά κάθε προϊόντος υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1. Έστω ότι μία οικονομία, που βρίσκεται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων, παράγει σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 10 τόνους υφάσματος και 00 τόνους τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση

HAL R. VARIAN. Μικροοικονομική. Μια σύγχρονη προσέγγιση. 3 η έκδοση HAL R. VARIAN Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση 3 η έκδοση Κεφάλαιο 26 Μονοπωλιακή συμπεριφόρά Πώς πρέπει να τιµολογεί ένα µονοπώλιο; Μέχρι τώρα, αντιμετωπίζουμε ένα μονοπώλιο ως μια εταιρεία η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m

Μονοπώλιο. U(q, m) = B(q) + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Μονοπώλιο 1. Χωρίς διάκριση τιμών Καταναλωτές Χ D (P) U(, m) = B() + m γραμμικές (οιωνεί) w i αρχική του αγαθού m Καταναλωτές λήπτες τιμών Παραγωγοί : 1 επιχείρηση Γνωρίζει Χ D (P) ή P D () Έχει συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η δοµή της αγοράς και οι πρακτικές τιµολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η δοµή της αγοράς: Τέλειος ανταγωνισµός, µονοπώλιο και µονοπωλιακός ανταγωνισµός Η δοµή της αγοράς Περισσότερος αντα αγωνισµός Τέλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Κεφάλαιο 11 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών! Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών αγορών είναι: " Στην αγορά συµµετέχουν πολλοί αγοραστές και πωλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. Η αγορά ενός προϊόντος θεωρείται πλήρως ανταγωνιστική, όταν έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. Η αγορά ενός προϊόντος θεωρείται πλήρως ανταγωνιστική, όταν έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Εισαγωγή ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ Σε προηγούμενο κεφάλαιο γνωρίσαμε την έννοια της αγοράς. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια με τα οποία διακρίνουμε τις μορφές της. Ένα κριτήριο είναι το είδος του εμπορεύματος που διακινείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Facebook: Didaskaleio Foititiko

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  Facebook: Didaskaleio Foititiko Άσκηση 1. Να λυθούν οι εξισώσεις i) -x -5 = -3 ii) 3x +1 = 5/ x 7 iii) x [ π. i)x= -1 ii) x=1/ iii) x=/3 ] Άσκηση. Να λυθούν τα συστήματα x 7y 11 x y i) ii) x y 4 4x 3y 1 [Απ. i) x=,y= -1, ii) x=1/,y=1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Θεωρία Ζήτησης Ενός Αγαθού - Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και Στόχοι της Μικροοικονομικής Θεωρίας 1. Γενικά...27 2. Το Πρόβλημα της Επιλογής...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα