3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.6 ΕΜΒΑ ΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ"

Transcript

1 1 3.6 ΕΜΝ ΚΥΚΛΙΚΥ ΤΜΕ ΘΕΩΡΙ 1. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας µ ο : Ε = πρ. µ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου και π ο γνωστός αριθµός. Εµβαδόν κυκλικού τοµέα γωνίας α rad: Ε = 1 αρ, όπου ρ η ακτίνα του κύκλου ΣΧΛΙ 1. Κυκλικό τµήµα Κυκλικό τµήµα λέγεται η περιοχή του κυκλικού δίσκου που περικλείεται µεταξύ ενός τόξου και της αντίστοιχης χορδής. Στο διπλανό σχήµα ένα κυκλικό τµήµα είναι η γκρίζα περιοχή και ένα άλλο είναι η λευκή περιοχή. Το εµβαδόν του γκρίζου κυκλικού τµήµατος το βρίσκουµε αν από το εµβαδόν του τοµέα αφαιρέσουµε το εµβαδόν του τριγώνου. Το εµβαδόν του λευκού κυκλικού τµήµατος το βρίσκουµε αν από το εµβαδόν του κυκλικού δίσκου αφαιρέσουµε το εµβαδόν του γκρίζου κυκλικού τµήµατος.. Εµβαδόν περιοχής όχι συγκεκριµένης µορφής ναλύω την περιοχή σε άθροισµα ή διαφορά άλλων περιοχών προσδιορίσιµου εµβαδού

2 ΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ένας κύκλος έχει εµβαδόν Ε = 1519,76 cm. Να υπολογίσετε το εµβαδόν ενός κυκλικού τοµέα του παραπάνω κύκλου γωνίας 7 ο Να υπολογίσετε το µήκος του τόξου του τοµέα Ε κύκλου = πρ άρα πρ = 1519,76 Ε κ. τ = πρ µ = 1519,76 7 = 303,95 cm φού πρ = 1519,76, είναι ρ = 1519,76 = 484 οπότε ρ = 484 = cm 3,14 l τόξου = πρ µ 7 = 3,14 = 7,63 cm.. Το µήκος lενός τόξου 30 ο είναι l = π 3. Nα υπολογίσετε Το εµβαδόν του κύκλου στον οποίο ανήκει το τόξο Το µήκος του παραπάνω κύκλου γ) Το εµβαδόν του τοµέα που αντιστοιχεί στο τόξο l τόξου = πρ µ άρα π 30 = πρ 3 Ε κύκλου = πρ = 3,14 4 = 50,4 L κύκλου = πρ = 3,14 4 = 5,1 γ) Ε κ.τ = πρ µ 30 = 50,4 = 4,18 περίπου από όπου ρ = 4

3 3 3. Ένας κυκλικός τοµέας έχει εµβαδόν ίσο µε το 1 του εµβαδού του κύκλου στον 10 οποίο ανήκει. Να υπολογίσετε Την γωνία του τοµέα Να βρείτε τον λόγο του µήκους του κύκλου προς το µήκος του τόξου του τοµέα Ε κ.τ = 1 10 Ε κύκλου άρα πρ µ = 1 10 πρ L l κύκλου τόξου πρ = µ πρ µ = 1 10 µ = 36 ο = 36 = Ένας κυκλικός τοµέας γωνίας 10 ο ενός κύκλου ακτίνας ρ έχει εµβαδόν 84,78 cm Να υπολογίσετε Την ακτίνα του κύκλου Το µήκος του τόξου του τοµέα Ε κ.τ = πρ µ οπότε 84,78 = 10 3,14ρ απ όπου ρ = 81 άρα ρ = 9 cm l τόξου = πρ µ 10 = 3,14 9 = 18,84 cm

4 4 5. Στο διπλανό σχήµα να υπολογίσετε Το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα Το εµβαδόν του τριγώνου γ) Το γραµµοσκιασµένο κυκλικό τµήµα Ε κ.τ = πρ µ = 60 3,14 1 = 75, ο Επειδή το τρίγωνο είναι ισοσκελές µε = και = 60 ο θα είναι και κάθε µία από τις προσκείµενες στην βάση του γωνίες 60 ο. Συνεπώς το τρίγωνο είναι ισόπλευρο. Φέρνοντας το ύψος ως γνωστό αυτό είναι και διάµεσος, εποµένως = 6. πό το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε ότι = = = 1 6 = = = 108 Σχόλιο 1 οπότε = ,39 Εποµένως το εµβαδόν του τριγώνου είναι () = = 1 10,39 = = 6,34 γ) Το εµβαδόν του κυκλικού τµήµατος είναι ίσο µε Ε κ.τµηµ.= Ε κ.τ () = = 75,36 6,34 = = 13,0

5 5 6. Στο διπλανό σχήµα, οι ακτίνες των κύκλων είναι ρ 1 = 1cm και ρ = 6 cm. Να υπολογίσετε το εµβαδόν και την περίµετρο της γραµµοσκιασµένης περιοχής. Το ζητούµενο εµβαδόν προκύπτει αν από το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα αφαιρέσουµε το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα. Ε κ τ. = πρ µ = 3, = 75,36 cm Ε κ τ. = πρ µ = 3, = 18,84 cm Ε ζ = 75,36 18,84 = 56,5 cm Η περίµετρος της ζητούµενης περιοχής είναι ίση µε το άθροισµα των µηκών των δύο τόξων και και το άθροισµα των µηκών των δύο ευθυγράµµων τµηµάτων και. l τόξου = πρ µ 60 = 3,14 6 = 6,8 cm l τόξου = 3, = 1,56 cm = = 1 6 = 6 cm Η ζητούµενη περίµετρος είναι Π = 6,8 + 1, = 30,84 cm 60 ο Σχόλιο 7. Το διπλανό τετράγωνο έχει πλευρά 5 cm. Να βρείτε το εµβαδόν της γκρίζας περιοχής Κ Το ζητούµενο εµβαδόν θα προκύψει αν από το εµβαδόν του τετραγώνου αφαιρέσουµε το άθροισµα των εµβαδών των δύο τεταρτοκυκλίων. Ε τετρ.= (5 ) = 50cm Η ακτίνα των τεταρτοκυκλίων είναι ίση µε το µισό της διαγωνίου του τετραγώνου πό το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε = + = (5 ) + (5 ) = 100 άρα = 100 = 10 cm Εποµένως ρ = 5cm και το εµβαδόν του κάθε τεταρτοκύκλιου είναι Ε = πρ µ = 3, = 19,65 cm οπότε Ε ζ = 50 19,65= 10,75 cm

6 6 8. Το τρίγωνο είναι ισόπλευρο πλευράς α = 6 cm. Με κέντρα τις κορυφές και και ακτίνα 3cm γράφουµε τα τόξα Ε και που φαίνονται στο σχήµα. Να βρείτε την περίµετρο και το εµβαδόν της γκρίζας περιοχής. Η ζητούµενη περίµετρος είναι ίση µε Π = Ε + l τόξου Ε + l τόξου + Ε = = 3 cm και l τόξου Ε = l τόξου = 3, = 3,14 cm Εποµένως Π = 3 + 3,14 = 6 + 6,8 = 1,8 cm Το ζητούµενο εµβαδόν προκύπτει αν από το εµβαδόν του ισοπλεύρου τριγώνου αφαιρέσουµε το άθροισµα των εµβαδών των δύο κυκλικών τοµέων Όπως και στην άσκηση (5) βρίσκουµε ότι το εµβαδόν του ισοπλεύρου τριγώνου είναι ίσο µε Ε = 15,57 cm και το εµβαδόν του κάθε τοµέα Ε κ.τ = 3, = 4,71 cm Εποµένως Ε ζητ. = 15,57 4,71 = 6,15 cm Ε 9. Στο διπλανό σχήµα να υπολογίσετε Το µήκος του τόξου Το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα γ) Το εµβαδόν του τριγώνου δ) Το εµβαδόν του κυκλικού τµήµατος Είναι = 90 ο ως αντίστοιχη επίκεντρη της εγγεγραµµένης των 45 ο εποµένως το τρίγωνο είναι ορθογώνιο. πό το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε ότι + = άρα ρ + ρ = 5 ρ = 5 ρ = 1,5 συνεπώς ρ = 1,5 3,5cm l τόξου = 3,14 3,5 90 = 5,495 cm Ε κ.τ = 3,14 1,5 90 = 9,815 cm γ) ρ () = = = 1,5 = 6,5 cm δ) Ε κυκλ. τµ = Ε κ.τ () = 9,815 6,5 = 3,565 cm

7 7 10. Στο διπλανό σχήµα η είναι διάµετρος, = 5 cm και = 1 cm. Να υπολογίσετε Την ακτίνα του κύκλου Το εµβαδόν του κύκλου γ) Το εµβαδόν της περιοχής µεταξύ κύκλου και τριγώνου Επειδή η είναι διάµετρος, η γωνία = 90 ο (εγγεγραµµένη σε ηµικύκλιο) πό το Πυθαγόρειο θεώρηµα έχουµε = + = = = = 169 άρα = 169 = 13 cm εποµένως ρ = 6,5 cm Ε κύκλου = 3,14 6,5 = 13,665 cm γ) Ε τριγώνου = = 1 5 = 30 cm Ε ζητ. = Ε κύκλου Ε τριγώνου = 10,665cm. 11. Στο διπλανό σχήµα το τρίγωνο είναι ισόπλευρο µε πλευρά α = 6cm. Τα τόξα, και Ε Ε είναι τόξα των κύκλων που γράφονται µε κέντρα, και αντίστοιχα και ακτίνα ρ = α = 6 cm Να βρεθεί η περίµετρος και το εµβαδόν του καµπυλόγραµµου τριγώνου Ε φού το τρίγωνο είναι ισόπλευρο κάθε µία από τις γωνίες του είναι 60 ο Η περίµετρος του καµπυλογράµµου τριγώνου ισούται µε το άθροισµα των µηκών των τριών ίσων τόξων, και Ε των οποίων η γωνία είναι 60 ο και η ακτίνα των κύκλων στους οποίους βρίσκονται είναι α = 6cm. Το µήκος κάθε τόξου είναι l = 3, = 6,8 εποµένως η ζητούµενη περίµετρος είναι ίση µε Π = 3 6,8 = 18,84cm Το ζητούµενο εµβαδόν είναι ίσο µε το άθροισµα των εµβαδών του τριγώνου και των τριών ίσων κυκλικών τµηµάτων, και Ε. Το εµβαδόν κάθε κυκλικού τµήµατος προκύπτει αν από το εµβαδόν του αντίστοιχου κυκλικού τοµέα αν αφαιρέσουµε το εµβαδόν του τριγώνου. Ε κ.τ. = 3, = 18,84 cm και Το εµβαδόν του τριγώνου, όπως είδαµε στην άσκηση 8, είναι () = 15, 57 cm Εποµένως το εµβαδό κάθε κυκλικού τµήµατος είναι Ε κ. τµηµ. = 18,84 15,57 = 3,7 cm. Το εµβαδόν του καµπυλόγραµµου τριγώνου είναι ίσο µε

8 8 Ε = () + 3Ε κ. τµηµ. = 15, ,7 = 5,38 cm 1. Στο διπλανό σχήµα είναι = 140 ο, Ε = 84 ο και = 10cm. Να βρείτε Το µήκος του τόξου Το εµβαδόν του κυκλικού τοµέα Ε = ο 140 ο 84 ο = 136 ο l τόξου = 3, ,7 cm Η γωνία του τοµέα είναι ο 136 ο = 4 ο πότε Ε κ.τ =3, ,38 cm Ε 13. Στο διπλανό σχήµα το τρίγωνο είναι ισόπλευρο µε πλευρά α = 6cm. Με κέντρα τις κορυφές του τριγώνου και ακτίνα ρ = 3cm γράφουµε στο εσωτερικό του τριγώνου τα τόξα Ε, και Ε. Να βρείτε την περίµετρο και το εµβαδόν του καµπυλόγραµµου τριγώνου Ε Ε. Το τρίγωνο είναι ισόπλευρο άρα κάθε γωνία του είναι 60 ο Η περίµετρος του καµπυλόγραµµου τριγώνου είναι ίση µε το άθροισµα των µηκών των τριών ίσων τόξων Ε, και Ε. Κάθε ένα από αυτά έχει γωνία 60 ο και βρίσκεται σε τοµέα ακτίνας ρ = 3cm. Το µήκος κάθε τόξου είναι l τόξου = = 3, = 3,14 cm Συνεπώς η ζητούµενη περίµετρος είναι Π = 3 3,14 = 9,4 cm Το ζητούµενο εµβαδόν είναι ίσο µε το εµβαδόν του τριγώνου µείον το άθροισµα των εµβαδών των τριών ίσων κυκλικών τοµέων. Όµως, όπως είδαµε στην άσκηση 11, () = 15,57 cm και το εµβαδό του κάθε τοµέα είναι Ε κ.τ. = 3, = 4,71 cm. Άρα Ε ζ = 15,57 3 4,71= 1,44 cm

9 9 14. Στο διπλανό σχήµα, το τετράπλευρο είναι τετράγωνο µε πλευρά α = 10 cm. Με κέντρο το και ακτίνα ρ = 5 cm, στο εσωτερικό του τετραγώνου, γράφουµε το τεταρτοκύκλιο ΕΗ. Να βρείτε τον λόγο του εµβαδού του τεταρτοκυκλίου προς το εµβαδόν του τετραγώνου. Να βρείτε το εµβαδόν της γκρίζας περιοχής Ε τετραγώνου = 10 = 100 cm, Ε τεταρτ. = 3, = 19,65 cm Ετεταρτ = 19,65 Ε 100 = 0,1965 Σχόλιο τετραγ Ε Η Το εµβαδόν της ζητούµενης περιοχής προκύπτει αν από το µισό του εµβαδού του τετραγώνου αφαιρέσουµε το εµβαδόν του τεταρτοκύκλιου έτσι Ε ζ = 50 19,65 = 30,375 cm 15. Η Στο διπλανό σχήµα το τετράπλευρο είναι τετράγωνο µε πλευρά α = 10 cm. Λ Με κέντρα τα και και ακτίνα ρ = 5 cm, στο εσωτερικό Ε Θ του τετραγώνου, γράφουµε τα τεταρτοκύκλια ΕΗ, ΗΛΘ και µε διάµετρο ΕΘ το ηµικύκλιο ΕΚΘ. Να βρείτε την περίµετρο και το εµβαδόν της γκρίζας περιοχής Κ Η ζητούµενη περίµετρος είναι ίση µε το άθροισµα των µηκών των δύο τεταρτοκυκλίων και του ηµικυκλίου. Επειδή τα εν λόγω τόξα είναι σε κύκλους µε την ίδια ακτίνα ρ = 5 το παραπάνω άθροισµα είναι ίσο µε το µήκος του κύκλου ακτίνας ρ = 5. Άρα Π = 3,14 5= 31,4 cm Το ζητούµενο εµβαδόν θα προκύψει αν από το µισό του εµβαδού του τετραγώνου αφαιρέσουµε τα δύο τεταρτοκύκλια και προσθέσουµε το ηµικύκλιο υτό το αποτέλεσµα όπως είναι φανερό είναι ίσο µε το µισό του εµβαδού του α τετραγώνου. πότε Ε ζ = = 50cm. Σχόλιο

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ

2.4-2.5 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ 1 4-5 ΣΥΜΜΤΡΙ ΩΣ ΠΡΣ ΣΗΜΙ ΚΝΤΡ ΣΥΜΜΤΡΙΣ ΘΩΡΙ Το συµµετρικό σηµείου ως προς κέντρο σηµείο νοµάζουµε συµµετρικό του ως προς κέντρο το σηµείο µε το οποίο συµπίπτει το περιστρεφόµενο περί το κατά γωνία 180

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΜΒΑΔΑ 10.4 ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 Έστω ΑΒΓ ένα τρίγωνο με πλευρές α, β και γ. Συμβολίζουμε με τα την ημιπερίμετρο α + β + γ του ΑΒΓ, δηλαδή: τ =. 2 Το εμβαδόν Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179

8.1 8.2. Ερωτήσεις Κατανόησης. Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 177 179 8. 8. σκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 77 79 ρωτήσεις Κατανόησης. i) ν δύο τρίγωνα είναι ίσα τότε είναι όµοια; ii) ν δύο τρίγωνα είναι όµοια προς τρίτο τότε είναι µεταξύ τους όµοια πάντηση i) Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο

2.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 30 Ο 45 Ο 60 Ο .4 ΤΡΙΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΡΙΘΜΟΙ 0 Ο 45 Ο 60 Ο ΘΕΩΡΙ. Τριγωνοµετρικοί αριθµοί 0 ο, 45 ο, 60 ο : ηµίτονο συνηµίτονο εφαπτοµένη 0 ο 45 ο 60 ο ΣΚΗΣΕΙΣ. Στο διπλανό πίνακα, σε κάθε πληροφορία της στήλης, να επιλέξετε

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

4.2 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 1 4. 4.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ 1. Πρόβληµα : Ονοµάζουµε την κατάσταση που δηµιουργείται όταν αντι- µετωπίζουµε εµπόδια και δυσκολίες στην προσπάθεια µας να φτάσουµε σε έναν συγκεκριµένο στόχο.. Επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 6.2 ΛΟΓΟΣ ΥΟ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑ. Λόγος οµοειδών µεγεθών : Ονοµάζουµε λόγο δύο οµοιειδών µεγεθών, που εκφράζονται µε την ίδια µονάδα µέτρησης, το πηλίκο των µέτρων τους. 2. Αναλογία: Η ισότητα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο

11.1 11.3. Ορισµός ιδιότητες εγγραφή καν. πολυγώνων σε κύκλο 1 11.1 11. ρισµός ιδιότητες εγγραφή κα. πολυγώω σε κύκλο ΘΩΡΙ 1. Έα πολύγωο λέγεται καοικό, ότα έχει όλες τις πλευρές του ίσες και όλες τις γωίες του ίσες.. ύο καοικά πολύγωα µε το ίδιο αριθµό πλευρώ είαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα Εύρεση του π

Δραστηριότητα Εύρεση του π Δραστηριότητα Εύρεση του π Ανάµεσα σε πολλά πρωτότυπα και εντυπωσιακά επιτεύγµατα του Αρχιµήδη, η µέθοδός του για την εύρεση µιας αριθµητικής προσέγγισης για το π ξεχωρίζει για την κοµψότητα και την ασυνήθιστη

Διαβάστε περισσότερα

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων

5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων 5 Εφαρµογές των ολοκληρωµάτων ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πολλές από τις ποσότητες που μας ενδιαφέρουν μπορούν να υπολογιστούν μέσω ολοκληρωμάτων: όγκοι στερεών, μήκη καμπυλών, το έργο που απαιτείται για να αντλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο

6.1 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο 6. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤ ΕΠΙΠΕ ΘΕΩΡΙΑ. Σύστηµα καθέτων ηµιαξόνων: Είναι δύο κάθετες µεταξύ τους ηµιευθείες µία οριζόντια και µία κατακόρυφη. Την οριζόντια την ονοµάζουµε και την λέµε ηµιάξονα των ή ηµιάξονα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου)

Θέµατα Καγκουρό 2007 Επίπεδο: 5 (για µαθητές της Β' και Γ' τάξης Λυκείου) Kangourou Sans Frontières Καγκουρό Ελλάς Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: e-mail: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Εξεταστικό Κέντρο: Σχολείο προέλευσης: Τάξη: Θέµατα Καγκουρό 007 Επίπεδο: (για µαθητές της ' και ' τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία)

Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) Από το επίπεδο στο χώρο (Στερεομετρία) (Διεπιστημονική προσέγγιση αριθμητικού και οπτικού γραμματισμού) Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Ζαφειρία (οπτικός γραμματισμός) Σαρακινίδου Σοφία (αριθμητικός γραμματισμός)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο

4.1. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο .- øª ƒπ (99-0) 9--0 00:0 ÂÏ 0.. Ευθείες και επίπεδα στο χώρο p p A A B B ε ε Ευθείες και Επίπεδα Οι πρωταρχικές έννοιες του χώρου - γωστές ήδη από την εμπειρία μας - είναι το σημείο, η ευθεία και το επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 MAΪΟΥ 04 Λύσεις των θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ I. ΣΥΝΟΛΑ 1.Τι ονοµάζεται σύνολο; Σύνολο ονοµάζεται κάθε συλλογή αντικειµένων, που προέρχονται από την εµπειρία µας ή την διανόηση µας, είναι καλά ορισµένα και διακρίνονται το ένα από το άλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα