ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν"

Transcript

1 Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι

2 ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι

3 ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ λει τδν Δ δ ταιδ δ νδ τερι δ π δ θπε ε πδ τδν ο ραν γυατ αθδ λ γεται ι ιητ ρα τ υ δ ταν ταρθ ν θτυ ε Ξ νη τ τιγμ ν ρ εται νη Ε ξ φλτ ι ιταξ ντα τδν ο ραν Συνε ζ Υ ζ δ θρ λ ναφ ρει τ ητ ρατ υ τδ γ ννη ε μετ ι πδ βδ μτ τα τοι δ γρ ν α λ τ γενν θη ε μδ πρα μαλλι α ο υ μ λι τ υ τδν φι αζαν Θετ ΙΙλι δ πραγμ απι του δν α ε ναι Λ ρ ι ι λλ γενι ειναι γνωοτδ μδ τδ δν μ α Ι ο π δ ημα νει Γερα μ ν γ ρι Διετ λε ε γι πολλ γ ν α θπιμελητ τ αδτ ρατ ρι Φ ι ι θ ητδν ο Σδ τρ ωρημ η λι α θγπατ λειι ε τ ν το α ω τρ φτ ε πρδ τ Δυτιπι πδ ιετ α τ ρα γ ν ντα τ νη τ υ δπαοπι τ τ δ δτ ρ τορα π δ τδν υν δει ε δ τ νορα τ να μ μπ ρι ντα ν τδν μεταπε η τ δ ζτ τη ε ν το ι φ η ι τ δ φη μεριι γειρ γραφα π δ δ ουν εια θ δ θη αν μδ πι θε πιμ λεια Ο τ τλ τ δ Ξργ υ αδτ π δ φ ρ τ α ταν υ Ζξκ α ηψα ι ρλγ τ γι α τ Δ ναμτ τη δτδ λ ιπδ τ ην λ δ γενι ε ναι γνω τδ ν ι δ γ π τελε μι μ β θυν η α μι ν λυ η π ω τδ Τα γι τδ δποτ π λλ ργα ι ι ζ φιλ φ ι Ι αν μιλ ει αδ ημα νει δρ μ τραπ δ πηγ ξ ημα νει δ ναμη π δ πδ τ ν ρ τ ια ρι τ α τ ρ α ρ γ ημω νει ι να ιηνη ταρ τα η ια ατ ρ π κτι η ιβλ

4 Λ δ α θδω υμφων δλ ι ρων Ενα τδ τ δ λ γ υ π δ π τυ α αδ υ τδ α γι αδτδ α τδ ιβλ τ υ ε αι τδ τ δ ντ πρ ωπευτι δ π δ θ ει Υραφη γι τδ α πω δ π τ δλη διδα αλ α δδ π ρ γεται τδ ι τ ι γ ντωι δμω τ ν ιατα τ δπ α μπ ρ δν δδηγτ υν τ ν α Τ τι διδα α λ α Λ γεται δτι τ διδα αλ α τ υ τ θμπι τε θη ε ι ν οδ δυδ μεθητ τ υ χι αδτ μδ τ αρ τ υ δ να ιι ρδ λ δ α ν θρ πω τ ι θξηγ ται δ μι ρδ ι ριθμδ τειν τραγ ιατιι ιν α τδ λλ δδ ει αι ι ν α τ δ τδ λ φα ν ται αταν ητ ια λτ θ ι τ υ θφαρμ ιμε δοτ π λδ λ γ ι τ ταταν ν ι ι τδ φαρ ι ζ υν π δλ υ τ δ μεταγεν τερ υ α τδ ανε ιατ φερε ν βαδ η τδ α Ετ φυ ι δ ταν δ α Ι μδ ν π η βνα μφυρμα δει ιδαιμ νιδ α τυπ λατριδν α π λλ ιβλ α υ λ φ ρη α λλ ιι ν ντα τ ν λ θεια τ α ιναφ ρ ται τι δ υμπλι ι Χ τδ δ ατ τρπ ι τ Χρι τδν α ινα γι ν δι η θνα τ λ αδτδν τδν ατ φ ρ δι ταξε ν ια ν δλα τ α ι τιι βι λ α θκτδ το λ υ τ Ι ναγ ξ ν τα Ιτ ι τ δ μελετητδ ν ξαυαγυρ υ ο αδτ τ ν τηγ λλ διδα αλ τ Ιι δ ξ πε ε αδτδ δδ ημα νει πδ ν π ρξαν λ γ ι υνεπε υνε ι τδ π δ διατ ρη αν τδ πνεδ μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ ι τ θ τα πα ι ναν μ ι μδ Ενα ιι ρδ ριθμδ μαθητδν τ υ τ ι τδ ι λ ταξ δια τ δ ιγ λια τ δ δια ζ υμε Κ τ ι ειπε τδ ιγ λια τ ω ι ει δτι αδτδ π δ ιι λ υθει τδ αδ ζ ν μ δδ α Θ ν ται ψ ναξι ζετ μ τδ πλ μ δδ α θ ν ται θδρυ ζε τδν ιι ι δμω ξω ι πδ δν ι ψ δδν θ ει δε μ μ δτε ιι θει τ ν ν γιη γιιλ πελευ θιρω η Ιναι ιι τι π δ μ λι φαν α π υλ τ ει α φω λι ζ ι τ ρυφ Δδ θ γ νει τδ πνεδμα υ δπηρ τη τ δ ι η ιατ υ ταν φ α αι τ δ περι ρι μ δ τ δημ ια ζω ια π τιμ ταξιδ η α δ ιγ λια τ δ τ ντη ε δτδ π δ π τυ τδ α ιπ ρ ν μπετ τδ νερδ χω ι ν ραγ πηδ ξη ι τ φωτι χωρ ν ια ν π ρτατ η ν ηι α τδν ιδ τα ι δ ια ν ταξιδ ι η τδ ε δ ν ν τι ν τ ν ι π υ ι ι ξ βι Ι π τ ει αι μπ ρ Τ ν νιι θη ν Ιναι τδ π τι τ υ ια ρ ι ι μ νωξι δ δ ι δ τε π ρι λλ ν Ε να φυ ι γι αδτ ν λλ γδ δδν ω αδ ευ τ α ι πλω ε μαι θνι Ξ ρα τη τ υ α υ ε τδ α ναι ι ριο τ δ αυτ δ τ υ α τ μπαν π αλ πτεται μπρ τ τ υ ξε τ τδ δπ ν ψ τα τ ρωμι α θ αι δπω Ενα νθ λωτ δ τοδ γα νει πδ τ λα π νερα τε τατι θαρ Δδν λετται γι τδ π δ θ π η γδ δμω ε γι αι τρ ρ ι τ δτ μαι μι τι π δ ολουθετ τδν ν ταν δ ψ νι ι π λ ε μαι ι δταν δ νεψ ε ναι φ δρ τι λαντε μ ι Φθ νω τ ν γν τητα γ μι μ ρω τιξτ ιτα δ μι τι τμ τ νω μαι δ γν τητ α ια ρε α γι Ενα γρ ν ια πει α τ υ μι μ ρα δ ειν ι δ ο λ ν φ ω τδ θε τ α ν με νω τ ραγ ΙΙ ω λ ιπδν ν θλευθερι οω τ ν αρδι μ υ α ν θλευθερι ω τδ πνεδμα μ υ α γι αδτδ ταξιδε ω τε τ ρωτη τδν ιγ λιαοτ ξ Π μα λ ιπδ γι τ ταξ δια υ α δ ιγ λια τ ρ ι ε θτοι να π δ ταξιδε ει τδ ν υ ι ν ν ξη τ α τι τ υ α τ ι τια του τα ξυπ τ η τδ πνεδμα τ υ Περ πδ τ Ενν α παρ ε τα τ δ τδ ξ νε δρε τ οδο α τδν τραγμ τω α ν υν ντ μδ θλπ δα νι μαζ ι η η υ εγ λ υ α ι τ ν φθ η πδ τδ φυτδ τ ε α ι νια ζω ξ ι ρ τ Φ χδ τδν βρ ω μ θ ν ε τ δ ταλα τ τε Ιπ τ ντα τδν εμ α πετιι τα τδν α θ ρα τ ξιδε ει εψα κ δ νε ι τδν μεταφ ρει ετ τ περιπλαν ι τ υ θπι τρ φει τ ι ναξι τ υ δ μ ν τδ αδ δ τδ Θ νατ του λλ δδν ειμαι δ π τυ ε τδ α Θι θελα ν ατ ω τδ πνεδμα α τδ δμα μ υ ν ναθρ ω τ ν ι υ τ μ υ μδ π α τητ ια ν ταξιδ ι ω τ ν α θ ρα μουν Ενα ενδ λλ δδ μπ ρδ ια Δ ι α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν η α α ν ναττ ξω τ ν ι υ μ υ μ τ ταλω νη λλ δι φυγε π νω τ ν Εντα τ τ θπιθυμ α ια α πλωνηθδ τδ α ρα ν ν μ υν να ι ν λλ μ ω ξ πνη αν θπιθυμ ε τσι ν αν ν ρα τ ν ρ νη ργι α τ θξωτερι δ περιπλαντ ει γι ν τ ρεμ ω τδ πνεδμπ ι υ ν αν ν ρω γαλτ η οτ

5 ι ζτ τη α πδ τ τ τ α τ ι ρι μ γαλην ι υν Ι ι αδτδ π ρ ξινα ταν τ ταξ δια μ υσ α υ ε ζει τδ υ λ ι φηγ ει διαφ ρω θαυμα ων τ α μ τω τ υ ντ τ λλ α ναφ ρεται δτι ατ φερε ν υν ττ η ια πραγμωτι δ δα ο λ υ α οτδ κα λα τ ο τδ ι μ αδτδ δο α τ δπ λ ιπα λα ι ινεζι μενα α ι τιρα τδ ι τ Δ ο δπ ρ ει θ ν οιθδ υμ λι μ π δ πρ εται π ω πδ μι νεξιγν α ττ ια πατη τητα α υ θω Εν ι παρατ ρτ τη λ πρ ωρ υψε λ ιπ ν Στ ν Κ α α ργ αν ι πδ τδ Φδ τα τ ν ν Γ ν Φδ τ δ θεωρε ται δ πρα τ α τοτ τωρ τηζ ω α ει γρ ει τδ ιβλ τ ν ιτα ολ κ υμ λ ζει τδ Ι Γ δηλαδ τ ν τ η το μπα το γι θπ κτα η α ν Γ ν π δ θεωρε ται τυ ντιτφ ωπι ιι τ Γη υμ ολ ζει τ ΓΙ δηλ δ τ ν τ η τ δ ο μπαντ γι υ τ λ τ ι δ α Ι τ θι αττ ξη τδ Γιι γ πα θ θξαφα ν η τδ Γ ν Διαλ ντ το θ θρ ι η μδ Γι γ τ μ τ ψα τ αρ διθ α θ τδ νυι ι η τδ εφι λι τδ ετ τλ τ δ ε αι εδ ολ ν θγ αταλε πη τδ δμα πα ν θτιο πτ ται λλ υ ομ υ συν ι π μ ζ ντα τ γνι μη τ υζ Φυοι λε αδτ ο διαδι αο ε δπ θ ται π δι αφορε μαγι τελετ υργ ε ψα α πδ τδ π ιμ ρυ φι φιλ οοοι λ θο τδν ι λ ημι τδ θδ α πδ δι φ ε τ ει Πτ ι λ ιπδν δ ναγνι τη πρι πει τ ω δ τ ν τητα τ φρα η το ι ου αδτ δ ν θ ι νη ια ν δια ρ νη τ ν ι ατα τ πραγ ι ατιι ια ιουψ νιιι διδα αλ α του οα πδ δ ν φ τφν α ι ων πο π ρα ι δ δι δ Ιγ ιο μ δε νει τδ δρ μο λ γοντα λ ια μ υ υν α ν ημα δ ι ιρ τ υ Ω τ τ π ριπλ αν τιι τι υ α τι π ι πδ αλ θ ιπ ροι φυλ νε οδ θη αυρ τ υ ρυμμ ν υ πδ μα ρι τ δ π ρ εργ υ α α ι τι ν τ δ φτω τω κ ρι δτα να νθρωπο π δ ρ ρ τ πρδ τ ν τ λε τητα ταρι τ ν υ τδν φελ φη αε λοι τ ν υρ τ ν δπερηφ ε α τ θπιθυμ α υ τ δ τ που α τ παρ λο ε ξιι ει ι δ δδν δδηγ δν π υθεν ριε δτδ ε ναι τ θ ω ν δ π μφ εφ γ α γυρ ζ τα τοδ μαθητ τ υ ε πε Γνωρ ζω δτι τ μ ορουν α πετ δν τ ρι α μποροδν α λυμπ δν α τ ω μλ ρ δν τρ ουν μη γνωρ ξω δτι μδ παγ δε υλλαμ νο ντα δ ω τρ υν μδ δ τυ δοα λυ π δν πα μδ λη τυπι δ τα ω ι ι Δδ θδι μ θω π τλ λλ πφ αδτο ππ δ υ τδν ι νε ο ια τ εφ οτδ οδραν Σ ψ ρα γνι ρι α τδν Ιι ο Δρ ο α π ι ξει μ υ δ ν Ιναι τυ α ιιδ ια δταν δ ΙΙ μφ ι τδν θπι Εφθηι τ ν αδλ το δ α τδ ρι τη ε γι τ δ ργα υ διδα ι λ υ δ Ι θ οδ τ δ τ ν τησ α λ ι αδτ ποδ αφ ρει Τ ναι ια ριν φ θ υν αθ μπξ μλ τ διδτ λ ε τ υ Ι θε νθ ωπ νυι ι ν ται ταν θη ι

6 ι ν Π π λλ δρ μ ι τ ειναι δμω τδ α π ρ υ π λλ δν μαψ π ιδ ν ι δμω τ δν μ υ λ μ ε να κα πδ αι τδ ξεπ δησαν δλα λλ ν τ πρ γματα Ξ υν μι ητ ρα τ τε αοτ Ξ ει να δν μα τ τδ μυ τικδ Θ τδ νι η ν ξθφυγε πδ τ ζ θπιθυμ ε ν ε σαι δεμθν σ αοτ Θα δ μ ν τ ν θπιφ νεια Η ητ ρ τδ αδ παρ υσι ζ νται μαζ ν νυμ τδ Ξνα κα τδ λλ μθ δι φ δν ματα ι δμω θνωμθνα καθδ ε ναι π τελ ο μ α π λη πρδ τ ν Α ωνι τητα

7 ΡΙ Ι βλθπ υν στδν κ μ τ ν δμ Φι ραγε δθν θπ ρχει κα μια ερ βλ π υν τδν κ μ τ ν καλω νη μ πφ δδν Θπ ρ ει κα κακ α Η παρξη κα νυπα ξ α Ξ υν κ ιν ατα γωγ τδ ε κ λ και τδ δ κ λ ε ναι ετικ τδ μεγ λ κα τδ ιικρδ ε ναι ν λ γα τδ αμηλδ κα τδ ψηλδ ε ναι υναφ δυνατθ κα δοναμε ν τε υνθθτ υν με λ δ α τδ παρελθδν κα τδ μ λλ ν κ λ υθ ν μι ειρ Σ φδ δθ διδ κει πραγματ π ιε λε ται μ δλα δθν ξε ν τ π τα Δ νε τ ζω τ υ σ δλα δδν θξ υ ι ζει τ π τα πιτυγ ανει δδν καυ ι ται Δθν ε ναι αι τδ μεγαλω ι νη Α ξιωματ ι δθν ι π λ γ ζ νταν π ι Θ θνδιαφερ ταν γι τ ξι ματα ν τ πλ τη δθν ε αν ξ α Θ δπ ρχαν λη τθ κα ρπαγε Αν Θη αυρ αν κρυμμ ν ι Θ ταρ ζ νταν κ ψει τδ νθρ πω Π ι ε ναι λ ιπδν τ η τ Ο Σ φ δ δει η τ καρδι πδ θπιθυμ ε ν γεμ η τ ο τ μ ια ν μικρ νη τδν θγωι μ τ υ ν ρ ξη γερα Θεμ λια ν κροψη ν θπικ νδυ η γν η ν κ νη κ νδυν υ αδτ δ π γν ορ ζ υν θργ ζεται ρεμα κα ν θλ γ η τ παντα ι

8 κενδ ε ναι νεξ ντλητ τδ α δ και ν πα ρνξζ α τδ δδν δει ζει ι βυ ε ναι πρ πατ ρικ π λλα θμφαν ζ νται μ α τ παραμ νει Σ ετ ζει τ ντ Θετα διαλ ει τα θμπ δια μετρι ζει τ φλ γε ι βαθια λ μνη ε ναι π δ π τ δθν ξερα νεται πδ π πρ θρ εται δ ν ξθρω Σ ν μι π λη ε ναι πρδ τδ πθρτατ Η Φ ΣΗ χρησιμ π ιε τ μ ρφθ κι πειτα τ π ρ πτει ε ναι λ ιπδν τ ργη Σ φδ θργ ζετα μ τ δ Θρ π υ κι Ξπειτα τ δ θγκαταλε πει ε αι λ ιπδν τ ργ ναμε α τδ Απειρ κα τ Γ τδ δι τημα ε αι Ξ α τερ τι κενδ νεξ ν τλητ ν τδ νακ ιν ε ι πλ ι ια θ να ιτ δδρα τ υ α π λλ λ για δε ν υν φ λεια καλι τερα λ ιπδν ν συγκρατ Ομε τ κθψει μα ι

9 Π ΔΙ τ πνεφματ ε ναι νεξ τλητ κα μ ι ζει μθ τδ μυ τηριδδε Θ λυ Η π ι λη υ ε ναι β η τ δραν κα τ Γ κ ραστα λ ιπδν πρ ρα πρδ τ ν π λη ζ Ρ Σ ε αι α νι κ Γ διαρκ Γιατ Δθ ζ ν γι τδν θαυτ τ υ κι Ξτ ι ζ ν γι π λ Σ φδ πρ τιμ ν ε ναι Ξ ατ κι τ ι γ νεται πρδτ παρνε ται τδν θαυτ τ υ κι Ξτ ι διαρκε πω τ Ο δ νεται θπειδ δδ ζητ ι

10 Η ΛΩΣ Η ν τδ νερδ πλη ι ζει Θ ρυβα τδ κ Θετι π δ ε ναι περιφρ νημθν δ δι δθν κανει κα τδ α ν τ δπαρ ντα μα πηγαζ υν πδ τ Γ κ ξ α τδν δεδν πδ τδ βαθ υ α η γαπη ε ναι δι τητα τ φιλ α η μ ι τητα ρετη τ δμιλ α δ ν μ γι τ ν θξ υ α ε ναι καλω νη η ξ α τη πρ ξη Ξγκειται τ γρηγ ρ δα τη τ τε ε ρ νη ε ναι δ κ πδ τ α Α κα π ιε τ θπιθυμ ε σ υ δθν ε ναι παντα τ καλδ δ τδ να τ σταματ δτα πρ πει να μα α ιρι κ φτερδ ε αι θπικ νδυν δ κ λ ε ναι ν φρ υρ ει να π τι γεμ τ ρυσαφι λαζ νε α τ Ο πλ τ υ κα τ δ ναμη Θ φθρει αταστρ φ πω φ μη Ξρ εται δ να τ ι κα θγκαταλε πει ι τδ ε ναι δ ν μ τ δ α

11 ΓΙ Σ ε ναι γαλ νι κα πρ ηλωμ ν τδ α Π ι θ ει ναπν τ παλ τ μι κρ δ παιδι Π ι Ξ ει δθε καθαρ κι θξαγνι μθνε ξ γαπ τδλα τ υ κα θνδ κυβερν ε ναι γν οο τ ζ Π ι ε ναι ν τδ Θ λυ π δ ν ιγ κλε νει τ Π ι δρ νιεζ π λε θνδ γνωρ ζει δ ν θπεμβα νει Δω ε ω δ δλα μ Θδ να ε ναι δικ σ υ Δδ ε ξ θ δλα με νε νεξαρτητ ξ Γ νε δδηγ μ ν ε αι φ ντη Θτ ε ναι πρ ταγ τ δ α κτ νε Θ υμπ υν τδ κ ντρ τ τρ λλ χρη ιμ τητ τ υ θγκειται τδ κενδ π δ δπ ρ ει τδ κ ντρ πλευρθ γ ρω γ ρω κλε νεται κ Θε π λιν δ ε λλ ρη ιμ τητ τ υ Ξγκειται τδ μ γεθ τ κεν δ π ρε να μικρι νει τα ν γματα τδ π τι π δ τ ζει λλ χρη ιμ τητ τ υ Ξγκειται τ δ ρ υ π δ ε ναι κεν τσι δφ λεια πρ κ πτει π δλα δ α δπ ρ υν λλ ρη ιμ τητα τ υ γκειται θκει α π δ δθν δπαρχ υν Π

12 Π ΛΛ ρ ματα υ κ τ ζ υν τδ μ τι π λλ ι κ υρ ζ υν τδ α τ τ π λλα μπα αρικ κ τ ν υν τ γε η τδ κυν γι κ νει τδν νθρωπ μανιακ τι π τι ται κλξ ε ναι μπ δι κ νει λ ιπδν δ Σ φ κ λ υθε τ δια Θη τ υ κα δ ι τ ΞπιΘυμ ε Πρ τιμ αι τδ κα δ ι θκε ν Η ΑΡΑ κα λ πη φθρ υ ταρα πω δ Θρω ζ Ξτ ι κα ταξει δημι υρ γ Ο να τ τωση Γιατ αρ κ λ πη ρν υν ταρα κριβδ θπειδ Θρωπ ι ε κ λα ταρ ζ ν ται Γιατ τ ξει ν τδν Θρωπ δημι υργ Ακριβδ γιατ νθρ οπ ι β ι ν δ ν δπ ρ ε δι τ λεια π ι Θα Ξφερνε τ ν α τ τωση φ τε να κυβερν ει αι τδ π δ βλ πει τ ν θξ υ α ν τδν αυτ τ υ Δδ τε τ δ αμη σ αδτδν π δ γαπ τδ λαδ ν τδν θαυτ τ υ ι

13 Σ Ι ψ νει δθν τδ διακρ νει γι αι τδ τδ δν αζ υν πατηλ κι ν Θθ ν τ κ σει αδτδ δθν γι αι τδ τδ δν μαζ υν ν κ υστ δ τδ πι νει δθν τδ κρατ γι αι τδ τδ δν μαζ υν α Θ ρι Θτθ ε ναι δι τητε τ α νατθλλ ντα δθν κτιν β λε δ ντα δθ κ τεινιαζει Απλ νεται μακρια π τ χ ορ δν μα κατα ταση π δ δ ρ ε πρ ν τ δημι υργια ναι ν μ ρφη μ ρφ ν να μα ηματι τ κα τδ δ μ ζ υ νεφελδδε δ τεν ζει μ δθν Ξ ει πρ ωπ δ κ λ υθε μα δθν Ξ ει νδτα ν φ ιωθε τδ ρ α α Θ θξ υ ι ει κ μα κα μερα τ ι ρ α α γν η ε ναι τδ ν μα ε πρδ τδ α ι ΑΙ Ι φ μυστηρι δειξ κα κ τει ταν καταν ητ ι γι τ δ καιρ τ υ φ λ ιπδν δθν καταλαβα ν ταν π με καλοτερα πδ φα ν νταν αζεμθν ι α ν περπατ α τδ κρ τ δ ειμ τ νε η Σ ν ν παραμ νευε παντ δ γ ρω δ κ νδυν τ πρ χ Σ ν ν ταν παντ φιλ ξεν μεν ι τ ξι πρ πεια Σ ν τδν π γ π δ ρ ζει να λυ νει τ ταπειν τ τα Σ ν τδ παρθ ν δα τ ν γγι τ τ ε λικρ νεια Σ ν μι δα η π δ περιμθνει τδν δδ ιπ ρ τ δεκτικ τητα Σ ν α ε μαρρ π δ τρ ει δρμητικ τ Θαλερ τητα Αλλ π ι πρ χ ορ ντα Θ λδ θπι τρ φει διαυγτ Π ι θνδ ε ναι δραν ι γεμ ζει τ δ λλ υ ναι αδτδ π δ κ λ υθει τδ αδ ι τ α α τδ π δ ντ ει τ φθ ρ χ ορ αν ω η να τ

14 ΦΘ Σ δ τ ν Ξ ατη κεν τητα κα πρ εξε πδ δλα τα πρ γματα θργ ζ νται ω δε να θπι τρ φ υ τ ω δε ν νθ ζ υν τ ω δε να ξαναγυρ ζ υν τ ρ ζε τ υζ ε ναι λ ιπδν γαλ νη δ π τρ βηγμα ε ναι τ ρ ζε σ υ ε ναι θπι τρ φ τδ α γ η α τ δ τ Ο αδ π καλ ν φ τι η δ ν γν ε αδτδ τδ αδ ε ναι μ θεια κα μαθεια φ ρνει δυ αρμ ν α π ι γνα ρ ζει αδτδ τδ Ταδ ε αι ει εν κ ει γ νεια ημα ει δικαι νη δικαι νη ημα νει μεγαλω ι η μεγαλω νη ημα νει αδ κα αδ ημα νει π ρτατ ξ δ υβερν τη ε ναι σ φ νθρωπ ι γνωρ ζ υν μ ν ν δτι δπαρ ει ταν δ υβερν τη ε αι δ και Θρωπ ι τδν γαπ Ο κα τδν θκτιμ Ον ταν δ υβερν ιτη ε αι θπιδ ξι νθρωπ ι τδν φ β νται τα δ υβερ τη ε αι αδταρ ικ Θρωπ ι τδν βρ ζ υ κα τδν περιφρ ν ν δθν Ξ ει θμπι τ Ονη τ δ θρ π ζ π τθ δδ θα μπι τευθ δι Σ φδ πρ ει τα λ για τ υ να θπρ κειτ ν παρερμηνευθ δν δταν δμω πρ Θε τ υ πραγματ π ιηθε Θρωπ ι Θ π ν Πραγματικ με τδ κ ναμε η

15 ιφ τδ αδ θξ πε ε ν με α τ δ νθρ π υ τ τε θ μφαν Θηκαν ν μ ι κα η Θι δ λα τικ τητα κ π λυμ θεια θμ φαν Θη αν φεραν μαζι τ υ δπ κρι α τ τ Ξ ει τδν νθρ πων διαταρ Θηκα κα δημι υργτ Θηκαν καν νε συμπεριφ ρ τε ρα Ξπε ε θ διαμ κα δ γ τφδ ωτ ρ υ Ξγινε τρ π ζα ΔΙΩΞ τ δ π λυμαθε κα τ δ λα τικ Φ κ Θρωπ ι Θ δφεληθ λιε φ ρ πιδ π λ ακρι πδ τ δ θπιδ ξι υ κα τ δ κατακρι τ νθρωπ ι Θ γυρ υν τ χαρ τ πι τι δ Ξερ ζ ο ε τ δ κερδ κ π υ κα τ μη α θ τσι λη τ κα κλ τε δε Θα ΞρΘ υν ν ρ π ξ υν α ν αδτ δθν θπαρκ ν τ τε ΞρΘει καθαρ πλ τητα τ ζω υ Θετ ντα τ δ πλ δ τρ π υ κα τ λιτ τητα

16 Α Δ Σ κατω πδ τδ φδ τ θμπειρ α κα μθ τ θπακ λ υθα τη Στ ιηθεια τ η ε ναι διαφ ρ ναμε α τδ να κα τδ β βαια δ μεσα τδ κακδ κα τδ καλ τι λ πδν νθρωπ ι φ β Ο ται πρθπει κα γδ ν φ β Ομαι Π φτωχη κα Θλιβερ κ ψη Ω αρ Ομεν ρ τδν νθρ πωι τ γ ρτε τ μ γ λη Θυ α τ παρτ ρ α τ ν ιξη μ φ υν λ μ ν υγκ νητ τ μ ναξι μ υ ν Ξνα παιδ π δ δδ γ λα ε π τθ αριε τημ να περιπλανι μαι δδ κα κε αν ν μ ν Ξχω π τι λ ι Ξ υν ρκετ γι ν ξ δ ψ υν λλ εγ δ ε μαι μθτ ζ μθ μυαλδ φελ Ο ταραγμ ν και συγχισμιξ ν ταν δλ ι κτιν β λ Ον μ ν ν γδ δημι υρ γδ κιθ λλ ι ε ναι θπιδ ξι ι κ ε δικευμ ν ι μ α θγδ ε μαι δθξι ν υχ ζ αν τδν δκεαν Παντα πετδ κα δθν μπ ρδ ν ταματ ο λ ι Ι νθρωπ ι υν Ξνα θπαγγελμα μ ν θγδ ε μαι νεπαγγελτ να ξ ε μαι κα παραξεν γιατ Η Δ Η παντ Θ π ρη μ ρφθ μφωνα μθ τδ α ιν ι να δραμα λληπτ κα φευγαλ τδ α λληπτε κα φευγαλθε κα ε κ νε π δ δπ ρ υν σ αι τ κιθ τδ μ ω ε λεπτδ λλα πραγμα τικ θμπ τι μ νε μθ λ θεια Απδ την ρ αι τητα μθχρι μερα μιλ ν γι τ λ ζ ντ τ μ δι φ ρα δν ματα αι τδ Πδζ γνωρ ζ ο αδτ τ ν ρ η τδν πραγμ τ ν Δι τ δ α

17 Λ ΓΙΣ Θ ι η κα τδ ν μαλ λειανθ δειε λ μνε Θ γεμ σ υν κα τδ φθαρμ ν Θ νανεωθ α τδ π δ ε ναι φτω δ Θ π ρη κα δ πλ ι Θ διαταρα Θ Σ φδ τδ θξυμνε ν κ τι πρ τυπ τδ κ μ Δ ν θπιβ λλεται μ ε ναι δι ημ Δθν ι πε ρηφανε ετα ι μ ε να ι π τελε ματικ Δθ πρ β λλεται μ ε ναι ρ ηγ φ Ο καν να δθν νταγων ζεται π ιδ Θ μπ ρ ε ν τδν νταγωνι Θ Θ α λ για τδν ρ α ων δθν ταν μ ταια δ λυγι μθν Θ ι ση Γι ν ε αι τθλει γ ρι ε τδ α ΛΙΓ Λ Γ ε ναι φ η τ ν δμιλ α τηξ νεμ τρ βιλ δθν Θ διαρκθ η δλ τδ πρω ν μπ ρα τελει νει πρ ν τελει η ι μ ρα Π ιδ μιλ Ξτ ι Η φ η ι ν αδτ μιλ Ξτ ι γιατ δ ι κι δ νθρωπ Αν θργ ζε αι μ τδ α Θ νωθ μαζ τ υ ν ργ ζε αι μθ τ δο αμτ τ υ Θ δ δ Θ Αν δμωζ τ φησξζ Θ φ υ θ ει γ νεια τδ αδ δ εται αι τ δ π δ Ξρ νται θ εδγ νεια δ ναμ τ υ υι ει δ υ τ χρη ιμ π ι δν εογ νεια τ λ φ νει δ υ π μακρον νται Λ γη π τη δ νεται α τ δ π δ π τη τ υ ε ναι μι ρτ

18 γ Π ΡΠ Ω Σ τ δ τυλα ε αι θτ ιμ ρ μεγ λε ρ π δρα κελιθζ κ ν υν τ ν π ρε α κ υρα τικ ταν πρ β λλε αι δθν πρ υν ταν καυ ιθ αι Ξ ει π τ ει ταν θπιβ λλεσαι δθν θμπν ει θμπι τ νη τα δπερηφανεοε αι δθν δδηγε δτ τρ π ι φ ρν υν δυ πι τ α φα ν νται ν περ ια τρ φ γι παρ οιτα τ π δ κ λ υθ Ον τδ α δθν κ λ υθ Ον π τθ αδτ δ τ τρ π υ ΠΗΡ πρ ν δ Θρανδζ κα η Γη θμφανι Θ ν ιωπηλ τ π μακρ τ μ ν Δθν μεταβ λλεται τε παρακμ ζει κι δμω γκαλι ζει τ π τα Η πηγ δλο ν τδν πραγμ τω Δθν γνωρ ιζ ο τδ δν μ τ υ να δ μα γι αδτδ ε ναι τδ α Πρ παθ ντα ν τδ θκφρ ω τδ δν μ ζω γα γα ημα νει π μα π μακρ π δ δμω πλ νεται πλ νεται κα δμω θπι τρ φει δ αδ ε ναι γα δ Ορα δ ε ναι γα η Γη ε ναι εγ λη κι δ νθρωπ ε αι θπ ηζ γα α τδ Σ μπαν αι τ τ τ ερα ε ναι με γ λα τδ να π αφτ ε ναι δ νθρωπ ζ κ τ ικ τ Γ πρ σαρμ ζεται τ Γ Γη πρ σαρμ ζεται τδν ραν δ ρανδ πρ αρμ ζεται τδ αδ κα τδ αδ πρ σαρμ ζεται τ Φ η τ υ

19 ι ΑΡ ε ναι β η γι τδ θλαφρ ξδρ νεια β η γι τ δρ η Σ φδ ταξιδεοει παντ χωρ ν π ρ ζεται τ γαθ τ υ Ακ μη κα κην ε ναι συναρπα τικ αι τδ παραμ νει γαλ νι Π ι τρθ ει μθ γρι λ γ μεθυ μ ν Φτδ π δ κ λ υθε τ θπιθυμ ε τ υ δθν κ νει γι κυβερν τη κα αι τδ ε ναι ν ξι τ τε κα υνεργ τε τ υ Θ π το υν ν αι τδ ε ναι β αι δ ν Θ αι κυρ αρχ Σ καλδ δρ μθα δ ν φ νει χ η να καλδ λ γ δθν ει ι εγ δια να καλδ λ γι τ δθν κ νει πρ ξει μι καλ π ρτα δθν ρει ζεται ρτε Ξνα καλδ δ ιμ δθν Ξ ει κ μπ υ Σ φδ πρ Θυμ β ηθ τ δ νθρ π ξ δλ υ τ δ νθρ π υ Σ φδ πρ Θυμ μαζε ει τ πρ γματα δλα τ πραγματα Δθν ε ναι αι τδ Σ φ α καλδ δθν ε ναι δ δ καλ τ κακ κι δ κακδ λ α τ δ καλ ν δ Ξνα δθ βεται τδ δ καλ τ υ κι δ λλ τ ν λ α τ υ τδ φ λμα ε αι μεγ λ Α τδ ε ναι πρ γματι να μεγ λ μυ τικ

20 Φ ΑΘ τ νδρικ σ υ φι ση λλα κ λ Θη ε τ Θηλυκ δδ ε αι γι τδν κ μ μι λ μ η π δ δ εται τ ταραγμθνα νερ τδν ειμ ρρ κα π ντα τ γαληνε ει Σκ ρπιζε τ ν κτιν β λ α υ λλ ν παραμ νει τ ν κι ε αι τδ πρ τυπ γι τ δ νθρ π υ να κα ναζ γι ν μετρ ν τ ξ ε τ υ τε δ ναμ υ α ια κα λ νθα τη θπι τρ φει τδ π λυτ Γν ρι ε τ δ ναμ υ αλλ κ λ Θη ε τ ταπειν τητα ε αι ν τδν π λικδ τ ρα να ταθερδ ημ δι γι αδτ δ π δ περιπλα τε μεγ λη δ ναμ υ Θ θ τε λη π ω τδ πρωταρ ικδ α ν νται π τδ αδ πρ λθαν π λλ πρ γματα λλ δ Σ φδ πρ τιμ τδ αδ κα γ νεται κυ ρ αρ γ νεται κυρ αρ λλ π τθ ρι Α Σ π δ ζητ ν κυβερ τηση τδ κ μ γι ν τδν μεταβ λη Θα π τοχη μ ε ναι να δ ε γι τδ α π δ δθν μπ ρε ν λλ ξη πδ τδν νθρωπ Αδτδ π δ ζητ ν τδν μεταβ λη Θ τδν φθε ρη κι αι τδ π δ ζητ να τδν κατακτ η Θ τδ η Αλ Θεια δπ ρ υν πρ γματα π δ θνδ πρ ορ Ον μπρ τ τ βλ π με π ο κα πρ γματα π δ φα ν νται κρ α κα δμω ε ναι ζε τ Ακ μη δπ ρ υ πρ ματα π δ φα ν νται υρ κα δμω ε ναι δ ναμα κα πρ γματα π δ φα ν νται ν α κι δμω φθε ρ νται γρ γ ρα γιατ πρ πει να π Φε γη τ κρα ι

21 φ Θ Λ ΙΣ ν β ηθ η τδν υβερν τη τ χ ρα μθ τδ α τδν φτ ση μ τ β α ν κατακττξ η τδ γιατ Θ πρ καλ η καταστ Φ π υ περν ν τρατ γκ Θια ξεφυτρ ν υν π υ μεγ λεζ στρατιθ υγκρ ι νται ρ νια πε να κα κακδν κ λ υθ ν τ ι δ καλδ στρατηγδ φθ νει τδ κ π τ υ κα μετ ταματ Δθν πανηγυρ ζει γι τη ν κη π δ κ ρδι ε φθ νει τδ κ π τ υ μα δθν καυ ι ται φθ νει τδ κ π τ υ μ δθ ζητ τιμ κα Θρι μβ υ κανε κ τι π δ δ μπ ρεσε ν π φ γη φθ νει τδ κ π τ υ λλ δ ι μθ β α Δ δρ τ Θετα πρδ τδ α γιατ δ τι ε ναι ντ Θετ πρδ τδ α ατα τρ φεται Ι κ μ ΠΛ μι ητα κα περιφρ νημ να π τ Φ νθρ π υ τ Ο α ε ναι κακ Σ μφ ονα μ τ ΞΘιμα τδ εδγενδν θπ ημ ι κ Θ νται ρι τερ καλ ων βρ κ νται θπ η ρι τερ νδ κακ δεξι τσι π λεμ αρ ι πι ζ υν π ντα πρδ τ δεξι ταν δ Στρατηγδ κ Θεται δεξι ξιωματικ τ κ νται ρι τερα τσι ι μφ ονα μθ τα ΞΘιμα τδ ει γενδν κ λ υθε ται ειρ δμ ια μ τ νεκρ ιμε τελετ δπλα ε ναι κακ ων κα εδγενε δ ν τ μετα ειρ ζ νται τα δμ δθν μπ ρ ν ν τ π φ γ υν τ ρη ιμ π ι Ο μθ ρεμ α κα αοτ κυριαρ α γιατ κ μα κα τ ν δρα τ ν κη ε ναι μι ητα ν τ βλ πη κε ν ι π δ τ Θαυμ ζ υν πραγματικ μ ν π λεμ αρ ι μπ ρε ν ε ναι Δθ π κτ ν δμω π τθ αδτδ π δ φιλ δ ξ ατ δ πρ ει ν κατα τ υν ι μεγ λη σφαγ κα δ Θ νατ τ υ ε ναι ξι λ πητ Η ν κη μετ πδ μι γκρ υση μπ ρε να γ η Θ μα μ ν γι νεκρ ιμη κ λ υθ α

22 ν νυμ ε ναι κα α νι α μθρ παρθ ν κα ν γγι τ κι δμω μπ ρε ν γκαλι η τδν κ μ ν υβερν τε χρησιμ π ι αν τ δ να μ τ υ γι τδ καλ δλ ι νθρ οπ ι Θ τ δ ε αν θμπι τ Ονη κ φ η Θα ριζε τ γλυκι δρ ι τη ταν τδ αδ ναδευτ τδ δν μ τ υ διακρ νεται τε νθρωπ ι μαθα ν υν πδ παραμ ν υν γαλ νι ι α τ περν ντα τ ν α ωνι τητα ι τδν κ μ κ λ υθ δ τδ α ν τ δ ειμ ρρ υ μ ι ζ υν π δ κυλ δ τ δ π ταμ δ κα τ Θ λα εζ Ι Ι Ι σ φια τδ ν γ ωριση τ δ λλ υ κα φ τι η τδ ν γνωρ η υρ αρχ ζ τδν νθρ πων ε ναι υρ δ ρι τ θαυτ τ υ ε ναι πα υρ τδν θαυτδ υ ι τυ α ε ναι τδ ν ε αι ε αρι τημ ν κα δυ τυ α τδ ν θπιβ λλεσαι τ δ λλ υ Δι ρκεια ε ναι ν παραμ νη τ Θ η σ υ α ωνι τητα ε ναι τδ ν πεθα νη κα ν μ νε αι δ

23 τδ αδ πδ κυλ κι πλ νεται θ κ Θε πλευρ λα πρ ρ ται π αι τδ π δ τ π τα δθν θγκαταλε πει δημι υργε μ δθν τ δν μ ζει δικ τ υ τ διατη ε τα τρ φει μα δ ν ε ναι δ κ ρι τ υ δθ θπιθυμε κα φα νεται ν κ τι μηδαμιν Δθ π ιωπηλα με αλω νη τ υ θμφα ζεται αθδ θπι τρ φ υν αδτ δδν υναντ Ον π τθ αν ρι Γι αδτδ δ Σ φδ τ ζωτ τ υ π τθ δθ πρ β λλεται ν μεγ λ τ πω γι αδτ τδ μεγαλε τδ περιβ λλει ι χη καταλ βει τ μεγ λη μ ρφη μ ρφ γαλτ νι πρ χωρ δπ υ Θ λει μθ εοκ λ α κα νε η χωρ φ β Η μ υ ικ κα τδ καλδ φαγητδ μπ ρε ν θ τραβ Ον μ τδ αδ δταν Φαν ηχ μ ι ζει κα γευστ Δθν ε ναι κ τι γι ν τδ δ δ ν ε αι κ τι γι ν τ κ η δταν δμω τδ ρη ιμ π ι μφαν ζεται εξ τλητ

24 Ι ε αι ν μαζευτ πριν πλ νεται τι ε ναι ν δυ ατ η πρ ν δυναμ νει τι ε ναι ν αμηλ η πρ ν δψ νεται τι ε ναι ν διαλυθ πρ ν ταθερ π ιε ται Σαν να παλδ φδ τδ αδ Θα δπερισχ ση π ν ο τ κληρ τητα κα τ δ ναμη γιατ τ ψ ρια δθν Ξπρεπε ν βγα ν υν πδ τ νερ τ υζ κα τ θπικ νδυνα πραγματα δθν θπρεπε ν δε νωνται θ καν να Η ε ναι π ντα κα γαλ ι κι δμω α τ α ε ναι δ ων γ ν νται Α υβερν τε τδ ρη ιμ π ι α Θ ε αν δλα μεταμ ρφωθη Θ ε α γυρ η στ Ψ η τ υ κα Θ ε αν διευθετηθ πδ κε νη τ ν Αρ γ νη πλδτητα τσι τδ αδ φ ρνει διαφ ρ α διαφ ρ α φ ρνει ρεμ α κ ρεμ α παγκ μια τ ξη για τδ καλ

25 Φ δ ναμη δθν πρ β λλεται τ τε ε ναι ληθιν ταν δ ναμη θπιδε χνεται τ τε ε ναι μηδαμιντ δψ τη δ ναμη ε ναι ρεμη δθ ε ναι ν γ κη ν δρ η λλ μικρη δ αμη υνε δ λε ται κα πρ παθε Αγ πη τ Ο καλι τερ υ αυτ ημα ει τ μιε πρ ξει ΗΘικ τ δ καλ τερ υ θαυτ αημα νει κ ψη πρ ν π τ ν πραξη ρθ ι συμπεριφ ρ ημα νει δρ η χωρ νταπ κριση λ Θεια δταν τδ αδ νεται τ τε θμφαν ζεται δοναμ τ υ ταν δ ναμ τ υ ανεται τ τε θμφα ζεται ξ υμπ ν ια μετ θμφαν ζεται δικαι Ονη κα δταν κι αδτ εται θμφαν ζ νται καν νε συμπεριφ ρ π δ δε ν υν τ ν Ξλλειι η θμπι τ νη κα ε ναι α τ α κ Θε αταραχ Ρ Σ τδ κ λ Θηοε κα γινε διαυγ γ τδ κ λ Θη ε κα Ξγι ε ταθερ τ πνε ματα τδ κ λ ΟΘη αν κα γ μι αν ζω πεδια δε τδ κ λ Θη α ι α Ξγιναν ε φ ρε σα πρ γματα τδ κ λ Οθη αν θν σ ι κυβερν τε δ ξα Θηκαν γι τη δικαι τδ κ λ ΟΘηααν νη τ υ Θ ηκαν μθ τ ζω λα αδτ δφε λ νται τδ α ωρ τ δια γει τ υ δ Φρανδ Θ μπ ρ ε διαταρα Θ χωρ τη ταθερ τητα τ υ Γη Θα μπ ρ Ο ε ν κλ νι Θ χωρ την θν ργεια τ υ τα πνεοματα Θ διαλ νταν χ ορ τ εδφ ρ α τ υ πεδι δε Θ γ ν νταν γ νε ωρι τ ζω τ υ τ πρ γματα Θα αν εκρ ρ τ δπ τ ριξ τ υ κυβερν τε Θα κατ ρρεαν π τηρ ζ ντα τ Φ υρ δ δ λα θξα φαλ ζει τ γαλ νη τ υ δταπ καλ Ονται δρφαν φτω κα ρημ ι αδτδ δθν ημα νει δτι ξαρτδνται π τδ λα Αλ Θεια να μ ξι ε ναι κ τι παραπ νω πδ τδ Θρ ισμα τδν θξαρτηματων τ υ αλ τερα ν βρ ντ ν τδν βρ χ παρα ν αν π λ τιμ μθταλλ δ

26 Η Ι Σ τ δ ε αι μι α νιαθπι τ Φ κα τ ν δυ αμ α τ υ βρ κεται η ρη μο η το τδ ε ναι δλ δ κ μ δημι υ δ λλ τδ ε ναι πρ λθε πδ τδ μ ει α Σ Σ τ α δ φδ μ ω διερευν τ ν κτα τ υ δ κεπτικι τ τδ κ λ υθε κα τδ καταγρ φει λλ λλ ι κ γ νταζ γι αι τδ Θ γε λ υν Α δ ν γελ υν τ τε δ ν Θ ε ναι τδ α τα δ δρ μ σ υ ε αι θπι τρ φ τ τε τδ αδ ε αι κ τειν δ δρ μ γ εται τρα δζ κα ν μαλ κ δ αμη τ υ φαντ ζει α δη Η γ τητ τ υ μ ι ζει ν ντρ πτ τ υ μηδαμι κα καλω νη τ υ α δπ κρι α κι αδτδ γιατι τδ αδ κ λ υθε τ παλ ρρ ια δ π ραντ δι τημα δθν ει κρα κ μ γ νικ δυν μει θν ργ Ον ταδιακ καλ μ υ ικ ε ναι παλ Ιαι η μεγ λη ρφ ε αι μ ρφη δ αδ ε ναι γ τ κα ν νυμ κι δμω τ π ντα ζ ο γ νε δδηγ τα τα τ ν πληρ τητα

27 ε ναι α κι δ ω γ ν η ε τ δυαδικ τητα Ξπειτα τα δο γθννη αν τ ν τρι δα κα τ τρ α γ ννη αν δλα δ α δπαρ υ λα τ πραγματα ρν υν τδν κι τ υ π ο κα κρατ δν τδν λι τ μπρατ α τ υ μθ τ μπλεξη τ δ ηλι φωτ κα τ κι ρρ π α Ξμφαν ζεται οτδν κ μ παντ δ διαπερν κα μπα νει θκε π δ τ π τα δ ορ ν ε σαι ρεμ αν αδτ Θ θπιτοχη ΑΟτ ε ναι ξ ωρ πρ π Θεια πληρ τητα δτ ε ναι η καλ α π δ δθ ρει ζεται λ για δ Ξρημ υζ τ δρφα κα τ δ φτω δ δλ ι νθρωπ ι λυπ Ονται κι δμωζ κυβερν τε τ ι αι ταπ καλ Ονται τ δημ ιε συγκε τσι τδ ημ δραι π ιειται κι λλ τε τδ δραι γ νεται βλαβερ τι διδ Θηκα Θ διδ ξω Αν αι τδ π δ κ λ υθε τ β α δδν βρ β αι Θ νατ Θα τδ καλ ν ιιθ διδαξη τρ ε ι ι Γ Γ

28 Φ Ι Ι ΕΙ ξ α φ μη δ θαυτ ει ξ α δ νθρωπ τ γαθ ει ξια τδ κ ρδ τδ ιμ Θτδ π δ δ νει Θ π ρη π λλ δτδ π δ ζητ Θ π ρη θλ ιατα ταν ρκ ν δ α Ξ ει δθν Θ τ π ρ υν τα γ ωρ ζη ν σταματ δθν θ ταματ δν ταν κ λ υθ τδ α δ ν ι π ρχει θμπ δι Δ Η τελει τη μ ι ζει ν τθλεια ναι γεμ τ κα δμω μ ιαζει ν μεγ λ κε ξε νεται συνεχδ μ δ ν δειαζει ταν εδθε α πρ χωρε μακ ι μ ι ζει τεθλα μ νη ταν μι καν τητα ε ναι π υδα α μαντη Η καλι τερη παγγελ α μ ι ζει τρα λι μα μ ι ζει κ νη η νικ τδ κρ κ ρεμ α νικ τ ζ τη Σ φ καθαρδ κα γαλ νι ξ υ ι ζει μθ τδ α Γι

29 τδ αδ ξ υ ι ζει τ λ γα δργ ν υν τ ωρ φια τα τδ αδ θξαφαν ζεται π λεμικ λ γα λιμιντρ ζ υν τ ερα λ η π ρ ει τ π τα χειρ τερ πδ τδ π Θ ι π ρ ει τ π τα ειρ τερ πδ τ μ η ικακ α δπ ρ ει τ π τα ειρ τερ πδ τ ν πιθυμ α Αν ε αι χαρ Ομεν μθ δ α Ξ ει τ τε ρ υ Θ διαρκ η Π Ρ ΙΣ μ Θη τδν κ μ χωρ ν φ η τδ π τι σ υ π ρε να γ ωρ η τ τ ρια χωρ ν βγ τδ παρ Θυρ σ υ σ μακρ τερα πηγα νει τ λιγ τερα μα τσι δ φ μαθα νει ωρ να ταξιδε η γνωρ ζει ωρι να βλ πη κα εργε ωρ δρ η Θα νει Ι β Γ

30 Ι Ι μαθα ν υ πα ρν ντα θμπειρ ε κα λλ ι ντα υνε δ ιμ τδ ιμ δ τ υ Ξρ εται γαλ νη κ μ κερδ ζεται π αοτ δ π δ τδν δπ δ γων ζε αι κα πρ παθε τ π μακρ νε αι π τ ν θπιτυ α μ υν Σ Φ Σ υντ ν ζεται μθ τδ αδ κα κ μα υντ ν ζεται μθ τ ν γκε τ κ μ υ Σθ δ υ ε ναι καλ φ ρεται καλ θ δ υ δθν ε ναι καλ π η φ ρεται καλ γιατ καλω νη σημα νει δι ναμη σ ι ε αι τ μι ι τ δ θμπι τε εται δ ι δθ ε ναι τ μι ι θπ η τ δ μπι τε εται γιατ θμπι τ νη ημα νει δ ναμη αι μερ ληπτ δ ν δια ωρ ζει κα δθν κρ νει γι αι τδ τ μ τια τδ νθρ πων τρ φ νται π νω τ υ γιατ κ ει κα βλ πει ν α μικρδ παιδ

31 φ Δ Ι μθρη π τελ ν τδ ζωντανδ δμα λλ κι να πτδμα πδ δεκατρ α μ ρη π τελε ται Αδτ ε ναι τα δεκατρ α ημε α π δ π α τ δ Θ νατ περν Γιατ τ ι Γιατ δ τρ π ζ τη ζω μα ε ναι φο ικ χ κ ει δτι νθρωπ τ αδ π τθ δδν υνα τ μι τ γρη να β υβ λι Γιατ Ξτ ι Γιατ δδν δπ ρχ υν αι τδν μ ρη γατζωθ δν τ νι ια τ τ γρη ν κτυπ υν τ κ ρατα τ Ο β υβαλι δ τε μ ρ για ν μπ ξη δ τρατι τη τδξ φ τ υ Γιατ δθν δπ ρχ υν αοτδν ημε α Θαν τ υ Α τ γενν δ ναμ τ υ τα τρθφει λη τ δ δ νει μ ρφ κ υνθ κε τελει π ι ν δλα τ πρ γματα Γι α τδ δ φδ δπ τ σεται τδ αδ κ θξυμινε τ δ ναμ τ υ κι αφτδ δθν Ξρ ετα τυ α α λλα πδ τ Φ η τ υ δ αδ τα γενν δ ναμ τ υ τ τρ φει Ξτ ι αι ξ ν υν κα φιλ ξεν Ονται μ χρι να δριμ υν δημι υργε μ δθν τ δ μ ζει δικα τ υ τ διατηρει κα τα διατρ φει μ δθν ε ναι δ ι ρι τ υ δ ν θπιθυμε κα μ ιαζει ν κ τι μηδαμιν καθδ θπι τρ φε αδτ π τδ δθν υνα τ ναν ρι δθ ε ναι πρ γματι μυστ ρι

32 Ψ Ξ ΛΑ ρ ι αν πδ Ξνα πρ τυπ π Φ τδ δν μ ζ υν ητ ρα τ δ μ υ ν ν ρισε τ ητ ρα γν ορ ζει κα τ παι δι τξζ κι μα γ ωρ ζει τ παιδι τη κα βε αι τ ητ ρα δ τδ τ λ τ ζω Θ με νη ν παφ ε ε ιωπηλδ μθ κλει τθ τ π λε τδν α Θ εων ε νε τ ρα πρ σπαθ κα γ ο ζε αι κα ε δθ Θ μπ ρ η ν θ β ηθτ η Ι αι πρ γματι μεγ λ μπ ρεσε κα ε δε δ τι ε ναι μικρ γιατ Ξνα πλ Θ πδ μικρθ δυν μει Θ θ γεμ υν θ τδ Φδ τ υ τ μ τια υ κτιν β λ Ον θ τδ Φδ τ υ δδηγε αι τδ α νι Δθν ε ναι α τδ ταθερ τητα τ δρ η Α κ λ υθ δ μαθ ν ε αι μ ν τ φ νη δρ μ τ υ ε αι ε κ λ π τητ λλ π λλ ν νται τ παρ δ υ ταν τδ παλ τι κτιν β λ κα τα ωρ φια ε ναι γεμ τα γρι ρτα δταν ιταπ Θ κε ε ναι κενθ κα αδλικ φ ρ Ον χρυσ π κιλτ υ μανδ ε κα π λ τιμα ξ φη ξ δε ντα πληστα τ τε κ λ υθε ται λαζ ε α τ λη τε α λλ δ ι τδ α

33 Ψ Ι Σ κα κανε δθ Θ θ ξεριζ η ε νε τδ αδ κα κανε δ ν Θ δι ξη Θ τδ κ λ υθ υν τ παιδι υ κα π γ ν σ υ αλλι ργησ τ τδ π τι υ κα τδ φδ τ υ Θ λ μψη καλλι ργησ τ τ δ φ λ υ σ υ κα Θ κτι β λτξ η καλλι ργησ τ τ ν π λη κα Θ τ ν καθιε ρδ η καλλι ργησ τ τ χ ρα κα ε ημερ α Θ ΞλΘη καλλι ργησ τ τδ κ μ και δ ναμ τ υ Θ γ η παγκ μια θ τδ μ γεθ υ τ τε δλα Θ μετρηθ Ον μδ τ ν ε κ να τ δ πιτι δ υ τ π τια Θ δωθ Ον μθ τ ν π λη υ κ Θε π λη Θ καθιερωθ ρα υ Θ γ η τδ πρ τυπ τδ κ μ κα ρ νι κ μ Θα φαν Πδ τδ γ ωρ ζω τδ α Γ Σ πδ δ ναμη μ ι ζει ν α δ ναμ παιδ τ βλαβερ Ξντ μα δθν τδν τ ιμπ τ γρια Θηρ α δ ν ξε κ ζ υ τ ρκε τ υ τε ρπακτικ δρνεα τδ πληγ ν υν κ κκαλ τ υ μαλακ τ νε ρα τ υ δ ναμα κα δμω ε ναι ρωμαλ δ γνωρ ζει τδν Ξρ οτα λλ ζωτικ τ υ δ ναμη ε ναι πλ ιρη Φων ζει κ Θε β ρα λλ δθ βρα νι ζει τδ πρ ωπ τ υ ε ναι μια ρμ ν α Η π λλ ζωτικ τητα δδηγει τ ν θπιθετικ τητα λλα ρμ ν α δδηγε τ ταθερ τητα κα ταθερ τητα τ φ τιση πρ γματα γ ν νται υρα κα Ξπειτα δ ναμα λλ αφτδ δθν ταιρι ζει τδ α κα δ τι δθνταιρι ζει τδ αδ πρ ωρα πεθα ει

34 Ι π δ γνωρ ιζ υν δθ μιλ ν π λ θκ ε ν ι π δ ε ναι δμιλητικ δθ γνωρ ζ υν π μ ν υ κα κλε ε τ ζ π λε π λυνε τ ν Ξκφρα η μετρ α ε τ λ μψη αμ λ ο ε τδ Θ ρυβ Αδτ ε ναι μυστηριακ θν τητα Σ φδ δθν ει υμπ Θειε δθν ει κ ρδη π λειε δθν Ξ ει θκτ μηση η περιφρ νηση κι τ ι τδ μεγαλε τδν νυψ νει ΔΙ Ι ΗΣ τ ρα μθ δικαι νη ηα τ π λεμικθ θπι ειρ ει μθ τρατηγικτ αλιναγ γη ε τ δ αμτ υ δταν δι ικε ταν α ξ ν υν παγ ρει ει νθρωπ ι γ νται φτω τερ ι δταν τ δπλα πλε ν ζ υν τδ θπικρατε δταν πληθα ν υν πιδ ξι ι αοξ ν υν τ υ τ ματα δταν μ ι π λλαπλα ι ζωνται παρ ν μ ι ξεπηδ ν δ κυβερν τη συγκρατ ται νθρωπ ι βελτι ν ται ν Ξ η αδτ κυριαρ α διατηρε ται τ ξη ν δθν θπεμβα νη νθρωπ ι ε ημερ δ ν δ ν παιτε Θρωπ ι κ λ υθ δν τ φυ ικ π ρε α

35 Α θξ υ α ε ναι δπ τυπ δη δ λαδ ε ναι ει τυ ι μ ν ταν θξ υ α ε ναι φ ρτικ δ λαδ ε ναι ν υ λλ κα δυ τυ α δδηγε θ καλ π τε λ ματα δπωζ κα χαρ μπ ρει ν δδηγ η κακ Πδ δμω Θ καταλ βη τ ν κατε Θυν η δταν τα π τελθ ματα ε ναι πρ ξενα κα κα δταν κα καλω παρ δ ξα νη μπ ρε ν ε ναι Ξνα π τθλεσμα ΓΙ κυβερν ση τ χ ρα κα ν κ λ υθ η τδ α τδ καλ τερ ε αι λιτ τη Αδτδ ημα νει πρ ν ητ κ τη δηλαδ συσσ ρευμ νη δ ναμη δ αμη φ ντα τη κα πειρη γιατ μ τδ πειρ κυβερν τδ πεπερα μ ν Αδτ δ ναμη δ νεται μ ν τδ φδ υβερ ν τη τε θξ υ α θ διαρκ η κα χ ρα Θ γ νη κατ ικ α τ α Αι τδ ε ναι τδ μυ τικδ τ ΑΘανα α Σ φδ ε ναι ε λικριν λλ δ ι κληρ μιλ τ ν λτ Θεια λλ δθν πληγ νει κτιν β λε λλ δξ θαμπ νει ι

36 ξ ΠΩΣ Α μικρδ Ψαρι τηγαν ζεται τσι κυβερν μι μεγαλη χ ρα κ τειν π ε ματα ν υντ Θε ατ υ δψη δταν μφωνα μθ τδ αδ κυβερν τσι δ ναμα δθ μπ ρ ν ν βλ ψ υν τ δ νθρ π υ π μθνο φ δ Σ φδ και τα πνε ματα δθ Θ βλ πτ υν δυ μει τδν νθρ πων Θα υγ ρ ν ζωνται Γ ΛΗ ρα ε αι αν τ Θ λασσα δπ υ ν ντα ι ια τ π τ μια ε ναι τ Θ λασσα αν τδ α νι Θηλυκ π δ Θ ρυβα κατα τ τ ν ρ ενικ φ η τσι ι Θ ρυβα κα ταπεινα μεγ λη χ ρα ατακτ τ μικρ κα τ φ μ ι νει Ετσι μερικ ε αι αμηλ Υι τ ξε υ τδ τ τ υ κα λλ ι θξ α τ α τ τ η για φ μ ω η Η ν γ η τη μεγ λη χ ρα ε ναι αδξ η τδν πληθυ β τη κα ν γκη τ μικρ ν α ξτ η τδ χδρ τσι τη θν μενε θξυπηρετ Ονται ν μεγαλη ρα Ξ ει ταπειν τητα τ Φ

37 ΠΩΣ δυτ τ δ να δ τ ι τδ αδ παραμ νει πλη α τ για τδ κ μ ναι δ Θη αυρδ τ Σ φ Ο κα ρνη η τδν λλων Η δρα α δμιλ α ε ναι αν πραμ τεια δρα ι τρ π ι ε ναι ν τδ φ ρεμα λλ γιατ κακ α τδν νθρ πων δημι υργε τ η ωμαλ α Στ κ ψη τ δ Αδτ κρ τ ρα δταν τρε δ Οκε δι ρ ζ ντα τ ερα λ γα μεταφ ρ υν τδ καλ τερ π τα κ μ ματα κι α τδ ε ναι τδ α πρ φ ρα τ Ο κ μ υ Πδ δ Σ φδ τιμ τδ α οτδ π δ ζητ Θα τδ βρ δ τι κι Ξ ει κ νει συγχωρε ται τσι δ Σ φδ δψ ει τδ αδ κα τ δ ναμ τ υ π νω πδ κ Θε τι τδν κ μ ΔΡ Σ λλ ει αι ρεμ Φ τι ε τ πραγματα τ μεγαλα κα τα μικρ τ κ ινα κα τα υν ι τα κα δ ξ υ τ θμπ δια μθ καλω νη ν λαβε ε κ λε ργα ε αν ν ταν δο κ λε κα μεγ λε θπι ειρ ει ν ν τανε μικρ μπ δια τδν κ μ δθν μπ ρ Ον ν γκρε μι Θ ν δ ν γ ν υν μεγ λα πρ παθειε δδν μπ ρ δν να πετ υν ν δθν ε ναι μικρι Σ φδ δ ν πι ειρει π τθ κ τι μεγαλ γι αι τδ κα θπιτυγ νει τδ μεγαλε ι δπ ε η πιπ λαιη δ ν θμπν ει Ξμπι τ Ονη κα φ ρνει π γ τευ η τσι δ φ π δ θργαζεται κλξ π τθ τ ζω τ υ δθ υναντ κληρ τητα ν

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω

Δηλητηριασε ν Γε ικου Νοοοκομε ου Π Α Κυριακου σαζ ατιοστ λλω ι α Π ρ κει η Ξ Ο Π ι τ ΛΛ Η ΔΗ ΙΦ ΡΑτ Α ΥΓ ΦγΡΓ Ο ε Α Α ΑΣ Φ ΗΣ Υ ΑΤΩΓ τ ι Ξ Ξ ι Γ ε ΦΞ ΑκΗ Δ Ε ΘΥΝΣ τ Ω Φ ΑΘΙ ΑΣ Λ Α τ ΛΔ ΛΞ Λ Ψ ι εξ ι ΞΓ ι Ξ ε Ξε Ξ εξξ ΞΞ τξ ΞτΞ Ξ ΞΓΞ Γ ζ ιι ι Λ Λι γ τ γ ι Υ ι ι Ιτ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα

πει α υγκρ εται α υλικ με τα γ ωστ ριδματα πμ ειαηματα τω ακρυλικι και τω πυριτικ ρωμ τω ι π τρα παλαι ρυκτ η πυριτικ ρι ματα ρωματ λ γι επιλ γη αρμ ιω επιλ γη αι ιθε εω η Θ Ο Θ κρυλ κι μ τ φωτ κ τ λυτ κ υτ κ Θαρ π τελε φρ γμα ε α Θρ κωσηξ σε εμφα κυρ δεμα β ει ρατι ζ με πλε με β ε Φρ γμ κ ι πι ι π ιητικ ι ε α Θρ κ σηξ ε εμφ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες

Παραδοσιακοί χοροί. , και χορογραφιες Παραδοσιακοί χοροί, και χορογραφιες Γράφ ε ι ο Χρήστο ς Ζ άλ ιος Όλ οι έχουμε γίνει τα τελευ ταία χρόνια μ άρτυρες μιας απίστευ της παραγωγjjς τοπικών χορών. Βλέπουμ ε όχι μόνο περιοχές, αλλά και μεμονωμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα