ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν"

Transcript

1 Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι

2 ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι

3 ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ λει τδν Δ δ ταιδ δ νδ τερι δ π δ θπε ε πδ τδν ο ραν γυατ αθδ λ γεται ι ιητ ρα τ υ δ ταν ταρθ ν θτυ ε Ξ νη τ τιγμ ν ρ εται νη Ε ξ φλτ ι ιταξ ντα τδν ο ραν Συνε ζ Υ ζ δ θρ λ ναφ ρει τ ητ ρατ υ τδ γ ννη ε μετ ι πδ βδ μτ τα τοι δ γρ ν α λ τ γενν θη ε μδ πρα μαλλι α ο υ μ λι τ υ τδν φι αζαν Θετ ΙΙλι δ πραγμ απι του δν α ε ναι Λ ρ ι ι λλ γενι ειναι γνωοτδ μδ τδ δν μ α Ι ο π δ ημα νει Γερα μ ν γ ρι Διετ λε ε γι πολλ γ ν α θπιμελητ τ αδτ ρατ ρι Φ ι ι θ ητδν ο Σδ τρ ωρημ η λι α θγπατ λειι ε τ ν το α ω τρ φτ ε πρδ τ Δυτιπι πδ ιετ α τ ρα γ ν ντα τ νη τ υ δπαοπι τ τ δ δτ ρ τορα π δ τδν υν δει ε δ τ νορα τ να μ μπ ρι ντα ν τδν μεταπε η τ δ ζτ τη ε ν το ι φ η ι τ δ φη μεριι γειρ γραφα π δ δ ουν εια θ δ θη αν μδ πι θε πιμ λεια Ο τ τλ τ δ Ξργ υ αδτ π δ φ ρ τ α ταν υ Ζξκ α ηψα ι ρλγ τ γι α τ Δ ναμτ τη δτδ λ ιπδ τ ην λ δ γενι ε ναι γνω τδ ν ι δ γ π τελε μι μ β θυν η α μι ν λυ η π ω τδ Τα γι τδ δποτ π λλ ργα ι ι ζ φιλ φ ι Ι αν μιλ ει αδ ημα νει δρ μ τραπ δ πηγ ξ ημα νει δ ναμη π δ πδ τ ν ρ τ ια ρι τ α τ ρ α ρ γ ημω νει ι να ιηνη ταρ τα η ια ατ ρ π κτι η ιβλ

4 Λ δ α θδω υμφων δλ ι ρων Ενα τδ τ δ λ γ υ π δ π τυ α αδ υ τδ α γι αδτδ α τδ ιβλ τ υ ε αι τδ τ δ ντ πρ ωπευτι δ π δ θ ει Υραφη γι τδ α πω δ π τ δλη διδα αλ α δδ π ρ γεται τδ ι τ ι γ ντωι δμω τ ν ιατα τ δπ α μπ ρ δν δδηγτ υν τ ν α Τ τι διδα α λ α Λ γεται δτι τ διδα αλ α τ υ τ θμπι τε θη ε ι ν οδ δυδ μεθητ τ υ χι αδτ μδ τ αρ τ υ δ να ιι ρδ λ δ α ν θρ πω τ ι θξηγ ται δ μι ρδ ι ριθμδ τειν τραγ ιατιι ιν α τδ λλ δδ ει αι ι ν α τ δ τδ λ φα ν ται αταν ητ ια λτ θ ι τ υ θφαρμ ιμε δοτ π λδ λ γ ι τ ταταν ν ι ι τδ φαρ ι ζ υν π δλ υ τ δ μεταγεν τερ υ α τδ ανε ιατ φερε ν βαδ η τδ α Ετ φυ ι δ ταν δ α Ι μδ ν π η βνα μφυρμα δει ιδαιμ νιδ α τυπ λατριδν α π λλ ιβλ α υ λ φ ρη α λλ ιι ν ντα τ ν λ θεια τ α ιναφ ρ ται τι δ υμπλι ι Χ τδ δ ατ τρπ ι τ Χρι τδν α ινα γι ν δι η θνα τ λ αδτδν τδν ατ φ ρ δι ταξε ν ια ν δλα τ α ι τιι βι λ α θκτδ το λ υ τ Ι ναγ ξ ν τα Ιτ ι τ δ μελετητδ ν ξαυαγυρ υ ο αδτ τ ν τηγ λλ διδα αλ τ Ιι δ ξ πε ε αδτδ δδ ημα νει πδ ν π ρξαν λ γ ι υνεπε υνε ι τδ π δ διατ ρη αν τδ πνεδ μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ ι τ θ τα πα ι ναν μ ι μδ Ενα ιι ρδ ριθμδ μαθητδν τ υ τ ι τδ ι λ ταξ δια τ δ ιγ λια τ δ δια ζ υμε Κ τ ι ειπε τδ ιγ λια τ ω ι ει δτι αδτδ π δ ιι λ υθει τδ αδ ζ ν μ δδ α Θ ν ται ψ ναξι ζετ μ τδ πλ μ δδ α θ ν ται θδρυ ζε τδν ιι ι δμω ξω ι πδ δν ι ψ δδν θ ει δε μ μ δτε ιι θει τ ν ν γιη γιιλ πελευ θιρω η Ιναι ιι τι π δ μ λι φαν α π υλ τ ει α φω λι ζ ι τ ρυφ Δδ θ γ νει τδ πνεδμα υ δπηρ τη τ δ ι η ιατ υ ταν φ α αι τ δ περι ρι μ δ τ δημ ια ζω ια π τιμ ταξιδ η α δ ιγ λια τ δ τ ντη ε δτδ π δ π τυ τδ α ιπ ρ ν μπετ τδ νερδ χω ι ν ραγ πηδ ξη ι τ φωτι χωρ ν ια ν π ρτατ η ν ηι α τδν ιδ τα ι δ ια ν ταξιδ ι η τδ ε δ ν ν τι ν τ ν ι π υ ι ι ξ βι Ι π τ ει αι μπ ρ Τ ν νιι θη ν Ιναι τδ π τι τ υ ια ρ ι ι μ νωξι δ δ ι δ τε π ρι λλ ν Ε να φυ ι γι αδτ ν λλ γδ δδν ω αδ ευ τ α ι πλω ε μαι θνι Ξ ρα τη τ υ α υ ε τδ α ναι ι ριο τ δ αυτ δ τ υ α τ μπαν π αλ πτεται μπρ τ τ υ ξε τ τδ δπ ν ψ τα τ ρωμι α θ αι δπω Ενα νθ λωτ δ τοδ γα νει πδ τ λα π νερα τε τατι θαρ Δδν λετται γι τδ π δ θ π η γδ δμω ε γι αι τρ ρ ι τ δτ μαι μι τι π δ ολουθετ τδν ν ταν δ ψ νι ι π λ ε μαι ι δταν δ νεψ ε ναι φ δρ τι λαντε μ ι Φθ νω τ ν γν τητα γ μι μ ρω τιξτ ιτα δ μι τι τμ τ νω μαι δ γν τητ α ια ρε α γι Ενα γρ ν ια πει α τ υ μι μ ρα δ ειν ι δ ο λ ν φ ω τδ θε τ α ν με νω τ ραγ ΙΙ ω λ ιπδν ν θλευθερι οω τ ν αρδι μ υ α ν θλευθερι ω τδ πνεδμα μ υ α γι αδτδ ταξιδε ω τε τ ρωτη τδν ιγ λιαοτ ξ Π μα λ ιπδ γι τ ταξ δια υ α δ ιγ λια τ ρ ι ε θτοι να π δ ταξιδε ει τδ ν υ ι ν ν ξη τ α τι τ υ α τ ι τια του τα ξυπ τ η τδ πνεδμα τ υ Περ πδ τ Ενν α παρ ε τα τ δ τδ ξ νε δρε τ οδο α τδν τραγμ τω α ν υν ντ μδ θλπ δα νι μαζ ι η η υ εγ λ υ α ι τ ν φθ η πδ τδ φυτδ τ ε α ι νια ζω ξ ι ρ τ Φ χδ τδν βρ ω μ θ ν ε τ δ ταλα τ τε Ιπ τ ντα τδν εμ α πετιι τα τδν α θ ρα τ ξιδε ει εψα κ δ νε ι τδν μεταφ ρει ετ τ περιπλαν ι τ υ θπι τρ φει τ ι ναξι τ υ δ μ ν τδ αδ δ τδ Θ νατ του λλ δδν ειμαι δ π τυ ε τδ α Θι θελα ν ατ ω τδ πνεδμα α τδ δμα μ υ ν ναθρ ω τ ν ι υ τ μ υ μδ π α τητ ια ν ταξιδ ι ω τ ν α θ ρα μουν Ενα ενδ λλ δδ μπ ρδ ια Δ ι α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν η α α ν ναττ ξω τ ν ι υ μ υ μ τ ταλω νη λλ δι φυγε π νω τ ν Εντα τ τ θπιθυμ α ια α πλωνηθδ τδ α ρα ν ν μ υν να ι ν λλ μ ω ξ πνη αν θπιθυμ ε τσι ν αν ν ρα τ ν ρ νη ργι α τ θξωτερι δ περιπλαντ ει γι ν τ ρεμ ω τδ πνεδμπ ι υ ν αν ν ρω γαλτ η οτ

5 ι ζτ τη α πδ τ τ τ α τ ι ρι μ γαλην ι υν Ι ι αδτδ π ρ ξινα ταν τ ταξ δια μ υσ α υ ε ζει τδ υ λ ι φηγ ει διαφ ρω θαυμα ων τ α μ τω τ υ ντ τ λλ α ναφ ρεται δτι ατ φερε ν υν ττ η ια πραγμωτι δ δα ο λ υ α οτδ κα λα τ ο τδ ι μ αδτδ δο α τ δπ λ ιπα λα ι ινεζι μενα α ι τιρα τδ ι τ Δ ο δπ ρ ει θ ν οιθδ υμ λι μ π δ πρ εται π ω πδ μι νεξιγν α ττ ια πατη τητα α υ θω Εν ι παρατ ρτ τη λ πρ ωρ υψε λ ιπ ν Στ ν Κ α α ργ αν ι πδ τδ Φδ τα τ ν ν Γ ν Φδ τ δ θεωρε ται δ πρα τ α τοτ τωρ τηζ ω α ει γρ ει τδ ιβλ τ ν ιτα ολ κ υμ λ ζει τδ Ι Γ δηλαδ τ ν τ η το μπα το γι θπ κτα η α ν Γ ν π δ θεωρε ται τυ ντιτφ ωπι ιι τ Γη υμ ολ ζει τ ΓΙ δηλ δ τ ν τ η τ δ ο μπαντ γι υ τ λ τ ι δ α Ι τ θι αττ ξη τδ Γιι γ πα θ θξαφα ν η τδ Γ ν Διαλ ντ το θ θρ ι η μδ Γι γ τ μ τ ψα τ αρ διθ α θ τδ νυι ι η τδ εφι λι τδ ετ τλ τ δ ε αι εδ ολ ν θγ αταλε πη τδ δμα πα ν θτιο πτ ται λλ υ ομ υ συν ι π μ ζ ντα τ γνι μη τ υζ Φυοι λε αδτ ο διαδι αο ε δπ θ ται π δι αφορε μαγι τελετ υργ ε ψα α πδ τδ π ιμ ρυ φι φιλ οοοι λ θο τδν ι λ ημι τδ θδ α πδ δι φ ε τ ει Πτ ι λ ιπδν δ ναγνι τη πρι πει τ ω δ τ ν τητα τ φρα η το ι ου αδτ δ ν θ ι νη ια ν δια ρ νη τ ν ι ατα τ πραγ ι ατιι ια ιουψ νιιι διδα αλ α του οα πδ δ ν φ τφν α ι ων πο π ρα ι δ δι δ Ιγ ιο μ δε νει τδ δρ μο λ γοντα λ ια μ υ υν α ν ημα δ ι ιρ τ υ Ω τ τ π ριπλ αν τιι τι υ α τι π ι πδ αλ θ ιπ ροι φυλ νε οδ θη αυρ τ υ ρυμμ ν υ πδ μα ρι τ δ π ρ εργ υ α α ι τι ν τ δ φτω τω κ ρι δτα να νθρωπο π δ ρ ρ τ πρδ τ ν τ λε τητα ταρι τ ν υ τδν φελ φη αε λοι τ ν υρ τ ν δπερηφ ε α τ θπιθυμ α υ τ δ τ που α τ παρ λο ε ξιι ει ι δ δδν δδηγ δν π υθεν ριε δτδ ε ναι τ θ ω ν δ π μφ εφ γ α γυρ ζ τα τοδ μαθητ τ υ ε πε Γνωρ ζω δτι τ μ ορουν α πετ δν τ ρι α μποροδν α λυμπ δν α τ ω μλ ρ δν τρ ουν μη γνωρ ξω δτι μδ παγ δε υλλαμ νο ντα δ ω τρ υν μδ δ τυ δοα λυ π δν πα μδ λη τυπι δ τα ω ι ι Δδ θδι μ θω π τλ λλ πφ αδτο ππ δ υ τδν ι νε ο ια τ εφ οτδ οδραν Σ ψ ρα γνι ρι α τδν Ιι ο Δρ ο α π ι ξει μ υ δ ν Ιναι τυ α ιιδ ια δταν δ ΙΙ μφ ι τδν θπι Εφθηι τ ν αδλ το δ α τδ ρι τη ε γι τ δ ργα υ διδα ι λ υ δ Ι θ οδ τ δ τ ν τησ α λ ι αδτ ποδ αφ ρει Τ ναι ια ριν φ θ υν αθ μπξ μλ τ διδτ λ ε τ υ Ι θε νθ ωπ νυι ι ν ται ταν θη ι

6 ι ν Π π λλ δρ μ ι τ ειναι δμω τδ α π ρ υ π λλ δν μαψ π ιδ ν ι δμω τ δν μ υ λ μ ε να κα πδ αι τδ ξεπ δησαν δλα λλ ν τ πρ γματα Ξ υν μι ητ ρα τ τε αοτ Ξ ει να δν μα τ τδ μυ τικδ Θ τδ νι η ν ξθφυγε πδ τ ζ θπιθυμ ε ν ε σαι δεμθν σ αοτ Θα δ μ ν τ ν θπιφ νεια Η ητ ρ τδ αδ παρ υσι ζ νται μαζ ν νυμ τδ Ξνα κα τδ λλ μθ δι φ δν ματα ι δμω θνωμθνα καθδ ε ναι π τελ ο μ α π λη πρδ τ ν Α ωνι τητα

7 ΡΙ Ι βλθπ υν στδν κ μ τ ν δμ Φι ραγε δθν θπ ρχει κα μια ερ βλ π υν τδν κ μ τ ν καλω νη μ πφ δδν Θπ ρ ει κα κακ α Η παρξη κα νυπα ξ α Ξ υν κ ιν ατα γωγ τδ ε κ λ και τδ δ κ λ ε ναι ετικ τδ μεγ λ κα τδ ιικρδ ε ναι ν λ γα τδ αμηλδ κα τδ ψηλδ ε ναι υναφ δυνατθ κα δοναμε ν τε υνθθτ υν με λ δ α τδ παρελθδν κα τδ μ λλ ν κ λ υθ ν μι ειρ Σ φδ δθ διδ κει πραγματ π ιε λε ται μ δλα δθν ξε ν τ π τα Δ νε τ ζω τ υ σ δλα δδν θξ υ ι ζει τ π τα πιτυγ ανει δδν καυ ι ται Δθν ε ναι αι τδ μεγαλω ι νη Α ξιωματ ι δθν ι π λ γ ζ νταν π ι Θ θνδιαφερ ταν γι τ ξι ματα ν τ πλ τη δθν ε αν ξ α Θ δπ ρχαν λη τθ κα ρπαγε Αν Θη αυρ αν κρυμμ ν ι Θ ταρ ζ νταν κ ψει τδ νθρ πω Π ι ε ναι λ ιπδν τ η τ Ο Σ φ δ δει η τ καρδι πδ θπιθυμ ε ν γεμ η τ ο τ μ ια ν μικρ νη τδν θγωι μ τ υ ν ρ ξη γερα Θεμ λια ν κροψη ν θπικ νδυ η γν η ν κ νη κ νδυν υ αδτ δ π γν ορ ζ υν θργ ζεται ρεμα κα ν θλ γ η τ παντα ι

8 κενδ ε ναι νεξ ντλητ τδ α δ και ν πα ρνξζ α τδ δδν δει ζει ι βυ ε ναι πρ πατ ρικ π λλα θμφαν ζ νται μ α τ παραμ νει Σ ετ ζει τ ντ Θετα διαλ ει τα θμπ δια μετρι ζει τ φλ γε ι βαθια λ μνη ε ναι π δ π τ δθν ξερα νεται πδ π πρ θρ εται δ ν ξθρω Σ ν μι π λη ε ναι πρδ τδ πθρτατ Η Φ ΣΗ χρησιμ π ιε τ μ ρφθ κι πειτα τ π ρ πτει ε ναι λ ιπδν τ ργη Σ φδ θργ ζετα μ τ δ Θρ π υ κι Ξπειτα τ δ θγκαταλε πει ε αι λ ιπδν τ ργ ναμε α τδ Απειρ κα τ Γ τδ δι τημα ε αι Ξ α τερ τι κενδ νεξ ν τλητ ν τδ νακ ιν ε ι πλ ι ια θ να ιτ δδρα τ υ α π λλ λ για δε ν υν φ λεια καλι τερα λ ιπδν ν συγκρατ Ομε τ κθψει μα ι

9 Π ΔΙ τ πνεφματ ε ναι νεξ τλητ κα μ ι ζει μθ τδ μυ τηριδδε Θ λυ Η π ι λη υ ε ναι β η τ δραν κα τ Γ κ ραστα λ ιπδν πρ ρα πρδ τ ν π λη ζ Ρ Σ ε αι α νι κ Γ διαρκ Γιατ Δθ ζ ν γι τδν θαυτ τ υ κι Ξτ ι ζ ν γι π λ Σ φδ πρ τιμ ν ε ναι Ξ ατ κι τ ι γ νεται πρδτ παρνε ται τδν θαυτ τ υ κι Ξτ ι διαρκε πω τ Ο δ νεται θπειδ δδ ζητ ι

10 Η ΛΩΣ Η ν τδ νερδ πλη ι ζει Θ ρυβα τδ κ Θετι π δ ε ναι περιφρ νημθν δ δι δθν κανει κα τδ α ν τ δπαρ ντα μα πηγαζ υν πδ τ Γ κ ξ α τδν δεδν πδ τδ βαθ υ α η γαπη ε ναι δι τητα τ φιλ α η μ ι τητα ρετη τ δμιλ α δ ν μ γι τ ν θξ υ α ε ναι καλω νη η ξ α τη πρ ξη Ξγκειται τ γρηγ ρ δα τη τ τε ε ρ νη ε ναι δ κ πδ τ α Α κα π ιε τ θπιθυμ ε σ υ δθν ε ναι παντα τ καλδ δ τδ να τ σταματ δτα πρ πει να μα α ιρι κ φτερδ ε αι θπικ νδυν δ κ λ ε ναι ν φρ υρ ει να π τι γεμ τ ρυσαφι λαζ νε α τ Ο πλ τ υ κα τ δ ναμη Θ φθρει αταστρ φ πω φ μη Ξρ εται δ να τ ι κα θγκαταλε πει ι τδ ε ναι δ ν μ τ δ α

11 ΓΙ Σ ε ναι γαλ νι κα πρ ηλωμ ν τδ α Π ι θ ει ναπν τ παλ τ μι κρ δ παιδι Π ι Ξ ει δθε καθαρ κι θξαγνι μθνε ξ γαπ τδλα τ υ κα θνδ κυβερν ε ναι γν οο τ ζ Π ι ε ναι ν τδ Θ λυ π δ ν ιγ κλε νει τ Π ι δρ νιεζ π λε θνδ γνωρ ζει δ ν θπεμβα νει Δω ε ω δ δλα μ Θδ να ε ναι δικ σ υ Δδ ε ξ θ δλα με νε νεξαρτητ ξ Γ νε δδηγ μ ν ε αι φ ντη Θτ ε ναι πρ ταγ τ δ α κτ νε Θ υμπ υν τδ κ ντρ τ τρ λλ χρη ιμ τητ τ υ θγκειται τδ κενδ π δ δπ ρ ει τδ κ ντρ πλευρθ γ ρω γ ρω κλε νεται κ Θε π λιν δ ε λλ ρη ιμ τητ τ υ Ξγκειται τδ μ γεθ τ κεν δ π ρε να μικρι νει τα ν γματα τδ π τι π δ τ ζει λλ χρη ιμ τητ τ υ Ξγκειται τ δ ρ υ π δ ε ναι κεν τσι δφ λεια πρ κ πτει π δλα δ α δπ ρ υν λλ ρη ιμ τητα τ υ γκειται θκει α π δ δθν δπαρχ υν Π

12 Π ΛΛ ρ ματα υ κ τ ζ υν τδ μ τι π λλ ι κ υρ ζ υν τδ α τ τ π λλα μπα αρικ κ τ ν υν τ γε η τδ κυν γι κ νει τδν νθρωπ μανιακ τι π τι ται κλξ ε ναι μπ δι κ νει λ ιπδν δ Σ φ κ λ υθε τ δια Θη τ υ κα δ ι τ ΞπιΘυμ ε Πρ τιμ αι τδ κα δ ι θκε ν Η ΑΡΑ κα λ πη φθρ υ ταρα πω δ Θρω ζ Ξτ ι κα ταξει δημι υρ γ Ο να τ τωση Γιατ αρ κ λ πη ρν υν ταρα κριβδ θπειδ Θρωπ ι ε κ λα ταρ ζ ν ται Γιατ τ ξει ν τδν Θρωπ δημι υργ Ακριβδ γιατ νθρ οπ ι β ι ν δ ν δπ ρ ε δι τ λεια π ι Θα Ξφερνε τ ν α τ τωση φ τε να κυβερν ει αι τδ π δ βλ πει τ ν θξ υ α ν τδν αυτ τ υ Δδ τε τ δ αμη σ αδτδν π δ γαπ τδ λαδ ν τδν θαυτ τ υ ι

13 Σ Ι ψ νει δθν τδ διακρ νει γι αι τδ τδ δν αζ υν πατηλ κι ν Θθ ν τ κ σει αδτδ δθν γι αι τδ τδ δν μαζ υν ν κ υστ δ τδ πι νει δθν τδ κρατ γι αι τδ τδ δν μαζ υν α Θ ρι Θτθ ε ναι δι τητε τ α νατθλλ ντα δθν κτιν β λε δ ντα δθ κ τεινιαζει Απλ νεται μακρια π τ χ ορ δν μα κατα ταση π δ δ ρ ε πρ ν τ δημι υργια ναι ν μ ρφη μ ρφ ν να μα ηματι τ κα τδ δ μ ζ υ νεφελδδε δ τεν ζει μ δθν Ξ ει πρ ωπ δ κ λ υθε μα δθν Ξ ει νδτα ν φ ιωθε τδ ρ α α Θ θξ υ ι ει κ μα κα μερα τ ι ρ α α γν η ε ναι τδ ν μα ε πρδ τδ α ι ΑΙ Ι φ μυστηρι δειξ κα κ τει ταν καταν ητ ι γι τ δ καιρ τ υ φ λ ιπδν δθν καταλαβα ν ταν π με καλοτερα πδ φα ν νταν αζεμθν ι α ν περπατ α τδ κρ τ δ ειμ τ νε η Σ ν ν παραμ νευε παντ δ γ ρω δ κ νδυν τ πρ χ Σ ν ν ταν παντ φιλ ξεν μεν ι τ ξι πρ πεια Σ ν τδν π γ π δ ρ ζει να λυ νει τ ταπειν τ τα Σ ν τδ παρθ ν δα τ ν γγι τ τ ε λικρ νεια Σ ν μι δα η π δ περιμθνει τδν δδ ιπ ρ τ δεκτικ τητα Σ ν α ε μαρρ π δ τρ ει δρμητικ τ Θαλερ τητα Αλλ π ι πρ χ ορ ντα Θ λδ θπι τρ φει διαυγτ Π ι θνδ ε ναι δραν ι γεμ ζει τ δ λλ υ ναι αδτδ π δ κ λ υθει τδ αδ ι τ α α τδ π δ ντ ει τ φθ ρ χ ορ αν ω η να τ

14 ΦΘ Σ δ τ ν Ξ ατη κεν τητα κα πρ εξε πδ δλα τα πρ γματα θργ ζ νται ω δε να θπι τρ φ υ τ ω δε ν νθ ζ υν τ ω δε να ξαναγυρ ζ υν τ ρ ζε τ υζ ε ναι λ ιπδν γαλ νη δ π τρ βηγμα ε ναι τ ρ ζε σ υ ε ναι θπι τρ φ τδ α γ η α τ δ τ Ο αδ π καλ ν φ τι η δ ν γν ε αδτδ τδ αδ ε ναι μ θεια κα μαθεια φ ρνει δυ αρμ ν α π ι γνα ρ ζει αδτδ τδ Ταδ ε αι ει εν κ ει γ νεια ημα ει δικαι νη δικαι νη ημα νει μεγαλω ι η μεγαλω νη ημα νει αδ κα αδ ημα νει π ρτατ ξ δ υβερν τη ε ναι σ φ νθρωπ ι γνωρ ζ υν μ ν ν δτι δπαρ ει ταν δ υβερν τη ε αι δ και Θρωπ ι τδν γαπ Ο κα τδν θκτιμ Ον ταν δ υβερν ιτη ε αι θπιδ ξι νθρωπ ι τδν φ β νται τα δ υβερ τη ε αι αδταρ ικ Θρωπ ι τδν βρ ζ υ κα τδν περιφρ ν ν δθν Ξ ει θμπι τ Ονη τ δ θρ π ζ π τθ δδ θα μπι τευθ δι Σ φδ πρ ει τα λ για τ υ να θπρ κειτ ν παρερμηνευθ δν δταν δμω πρ Θε τ υ πραγματ π ιηθε Θρωπ ι Θ π ν Πραγματικ με τδ κ ναμε η

15 ιφ τδ αδ θξ πε ε ν με α τ δ νθρ π υ τ τε θ μφαν Θηκαν ν μ ι κα η Θι δ λα τικ τητα κ π λυμ θεια θμ φαν Θη αν φεραν μαζι τ υ δπ κρι α τ τ Ξ ει τδν νθρ πων διαταρ Θηκα κα δημι υργτ Θηκαν καν νε συμπεριφ ρ τε ρα Ξπε ε θ διαμ κα δ γ τφδ ωτ ρ υ Ξγινε τρ π ζα ΔΙΩΞ τ δ π λυμαθε κα τ δ λα τικ Φ κ Θρωπ ι Θ δφεληθ λιε φ ρ πιδ π λ ακρι πδ τ δ θπιδ ξι υ κα τ δ κατακρι τ νθρωπ ι Θ γυρ υν τ χαρ τ πι τι δ Ξερ ζ ο ε τ δ κερδ κ π υ κα τ μη α θ τσι λη τ κα κλ τε δε Θα ΞρΘ υν ν ρ π ξ υν α ν αδτ δθν θπαρκ ν τ τε ΞρΘει καθαρ πλ τητα τ ζω υ Θετ ντα τ δ πλ δ τρ π υ κα τ λιτ τητα

16 Α Δ Σ κατω πδ τδ φδ τ θμπειρ α κα μθ τ θπακ λ υθα τη Στ ιηθεια τ η ε ναι διαφ ρ ναμε α τδ να κα τδ β βαια δ μεσα τδ κακδ κα τδ καλ τι λ πδν νθρωπ ι φ β Ο ται πρθπει κα γδ ν φ β Ομαι Π φτωχη κα Θλιβερ κ ψη Ω αρ Ομεν ρ τδν νθρ πωι τ γ ρτε τ μ γ λη Θυ α τ παρτ ρ α τ ν ιξη μ φ υν λ μ ν υγκ νητ τ μ ναξι μ υ ν Ξνα παιδ π δ δδ γ λα ε π τθ αριε τημ να περιπλανι μαι δδ κα κε αν ν μ ν Ξχω π τι λ ι Ξ υν ρκετ γι ν ξ δ ψ υν λλ εγ δ ε μαι μθτ ζ μθ μυαλδ φελ Ο ταραγμ ν και συγχισμιξ ν ταν δλ ι κτιν β λ Ον μ ν ν γδ δημι υρ γδ κιθ λλ ι ε ναι θπιδ ξι ι κ ε δικευμ ν ι μ α θγδ ε μαι δθξι ν υχ ζ αν τδν δκεαν Παντα πετδ κα δθν μπ ρδ ν ταματ ο λ ι Ι νθρωπ ι υν Ξνα θπαγγελμα μ ν θγδ ε μαι νεπαγγελτ να ξ ε μαι κα παραξεν γιατ Η Δ Η παντ Θ π ρη μ ρφθ μφωνα μθ τδ α ιν ι να δραμα λληπτ κα φευγαλ τδ α λληπτε κα φευγαλθε κα ε κ νε π δ δπ ρ υν σ αι τ κιθ τδ μ ω ε λεπτδ λλα πραγμα τικ θμπ τι μ νε μθ λ θεια Απδ την ρ αι τητα μθχρι μερα μιλ ν γι τ λ ζ ντ τ μ δι φ ρα δν ματα αι τδ Πδζ γνωρ ζ ο αδτ τ ν ρ η τδν πραγμ τ ν Δι τ δ α

17 Λ ΓΙΣ Θ ι η κα τδ ν μαλ λειανθ δειε λ μνε Θ γεμ σ υν κα τδ φθαρμ ν Θ νανεωθ α τδ π δ ε ναι φτω δ Θ π ρη κα δ πλ ι Θ διαταρα Θ Σ φδ τδ θξυμνε ν κ τι πρ τυπ τδ κ μ Δ ν θπιβ λλεται μ ε ναι δι ημ Δθν ι πε ρηφανε ετα ι μ ε να ι π τελε ματικ Δθ πρ β λλεται μ ε ναι ρ ηγ φ Ο καν να δθν νταγων ζεται π ιδ Θ μπ ρ ε ν τδν νταγωνι Θ Θ α λ για τδν ρ α ων δθν ταν μ ταια δ λυγι μθν Θ ι ση Γι ν ε αι τθλει γ ρι ε τδ α ΛΙΓ Λ Γ ε ναι φ η τ ν δμιλ α τηξ νεμ τρ βιλ δθν Θ διαρκθ η δλ τδ πρω ν μπ ρα τελει νει πρ ν τελει η ι μ ρα Π ιδ μιλ Ξτ ι Η φ η ι ν αδτ μιλ Ξτ ι γιατ δ ι κι δ νθρωπ Αν θργ ζε αι μ τδ α Θ νωθ μαζ τ υ ν ργ ζε αι μθ τ δο αμτ τ υ Θ δ δ Θ Αν δμωζ τ φησξζ Θ φ υ θ ει γ νεια τδ αδ δ εται αι τ δ π δ Ξρ νται θ εδγ νεια δ ναμ τ υ υι ει δ υ τ χρη ιμ π ι δν εογ νεια τ λ φ νει δ υ π μακρον νται Λ γη π τη δ νεται α τ δ π δ π τη τ υ ε ναι μι ρτ

18 γ Π ΡΠ Ω Σ τ δ τυλα ε αι θτ ιμ ρ μεγ λε ρ π δρα κελιθζ κ ν υν τ ν π ρε α κ υρα τικ ταν πρ β λλε αι δθν πρ υν ταν καυ ιθ αι Ξ ει π τ ει ταν θπιβ λλεσαι δθν θμπν ει θμπι τ νη τα δπερηφανεοε αι δθν δδηγε δτ τρ π ι φ ρν υν δυ πι τ α φα ν νται ν περ ια τρ φ γι παρ οιτα τ π δ κ λ υθ Ον τδ α δθν κ λ υθ Ον π τθ αδτ δ τ τρ π υ ΠΗΡ πρ ν δ Θρανδζ κα η Γη θμφανι Θ ν ιωπηλ τ π μακρ τ μ ν Δθν μεταβ λλεται τε παρακμ ζει κι δμω γκαλι ζει τ π τα Η πηγ δλο ν τδν πραγμ τω Δθν γνωρ ιζ ο τδ δν μ τ υ να δ μα γι αδτδ ε ναι τδ α Πρ παθ ντα ν τδ θκφρ ω τδ δν μ ζω γα γα ημα νει π μα π μακρ π δ δμω πλ νεται πλ νεται κα δμω θπι τρ φει δ αδ ε ναι γα δ Ορα δ ε ναι γα η Γη ε ναι εγ λη κι δ νθρωπ ε αι θπ ηζ γα α τδ Σ μπαν αι τ τ τ ερα ε ναι με γ λα τδ να π αφτ ε ναι δ νθρωπ ζ κ τ ικ τ Γ πρ σαρμ ζεται τ Γ Γη πρ σαρμ ζεται τδν ραν δ ρανδ πρ αρμ ζεται τδ αδ κα τδ αδ πρ σαρμ ζεται τ Φ η τ υ

19 ι ΑΡ ε ναι β η γι τδ θλαφρ ξδρ νεια β η γι τ δρ η Σ φδ ταξιδεοει παντ χωρ ν π ρ ζεται τ γαθ τ υ Ακ μη κα κην ε ναι συναρπα τικ αι τδ παραμ νει γαλ νι Π ι τρθ ει μθ γρι λ γ μεθυ μ ν Φτδ π δ κ λ υθε τ θπιθυμ ε τ υ δθν κ νει γι κυβερν τη κα αι τδ ε ναι ν ξι τ τε κα υνεργ τε τ υ Θ π το υν ν αι τδ ε ναι β αι δ ν Θ αι κυρ αρχ Σ καλδ δρ μθα δ ν φ νει χ η να καλδ λ γ δθν ει ι εγ δια να καλδ λ γι τ δθν κ νει πρ ξει μι καλ π ρτα δθν ρει ζεται ρτε Ξνα καλδ δ ιμ δθν Ξ ει κ μπ υ Σ φδ πρ Θυμ β ηθ τ δ νθρ π ξ δλ υ τ δ νθρ π υ Σ φδ πρ Θυμ μαζε ει τ πρ γματα δλα τ πραγματα Δθν ε ναι αι τδ Σ φ α καλδ δθν ε ναι δ δ καλ τ κακ κι δ κακδ λ α τ δ καλ ν δ Ξνα δθ βεται τδ δ καλ τ υ κι δ λλ τ ν λ α τ υ τδ φ λμα ε αι μεγ λ Α τδ ε ναι πρ γματι να μεγ λ μυ τικ

20 Φ ΑΘ τ νδρικ σ υ φι ση λλα κ λ Θη ε τ Θηλυκ δδ ε αι γι τδν κ μ μι λ μ η π δ δ εται τ ταραγμθνα νερ τδν ειμ ρρ κα π ντα τ γαληνε ει Σκ ρπιζε τ ν κτιν β λ α υ λλ ν παραμ νει τ ν κι ε αι τδ πρ τυπ γι τ δ νθρ π υ να κα ναζ γι ν μετρ ν τ ξ ε τ υ τε δ ναμ υ α ια κα λ νθα τη θπι τρ φει τδ π λυτ Γν ρι ε τ δ ναμ υ αλλ κ λ Θη ε τ ταπειν τητα ε αι ν τδν π λικδ τ ρα να ταθερδ ημ δι γι αδτ δ π δ περιπλα τε μεγ λη δ ναμ υ Θ θ τε λη π ω τδ πρωταρ ικδ α ν νται π τδ αδ πρ λθαν π λλ πρ γματα λλ δ Σ φδ πρ τιμ τδ αδ κα γ νεται κυ ρ αρ γ νεται κυρ αρ λλ π τθ ρι Α Σ π δ ζητ ν κυβερ τηση τδ κ μ γι ν τδν μεταβ λη Θα π τοχη μ ε ναι να δ ε γι τδ α π δ δθν μπ ρε ν λλ ξη πδ τδν νθρωπ Αδτδ π δ ζητ ν τδν μεταβ λη Θ τδν φθε ρη κι αι τδ π δ ζητ να τδν κατακτ η Θ τδ η Αλ Θεια δπ ρ υν πρ γματα π δ θνδ πρ ορ Ον μπρ τ τ βλ π με π ο κα πρ γματα π δ φα ν νται κρ α κα δμω ε ναι ζε τ Ακ μη δπ ρ υ πρ ματα π δ φα ν νται υρ κα δμω ε ναι δ ναμα κα πρ γματα π δ φα ν νται ν α κι δμω φθε ρ νται γρ γ ρα γιατ πρ πει να π Φε γη τ κρα ι

21 φ Θ Λ ΙΣ ν β ηθ η τδν υβερν τη τ χ ρα μθ τδ α τδν φτ ση μ τ β α ν κατακττξ η τδ γιατ Θ πρ καλ η καταστ Φ π υ περν ν τρατ γκ Θια ξεφυτρ ν υν π υ μεγ λεζ στρατιθ υγκρ ι νται ρ νια πε να κα κακδν κ λ υθ ν τ ι δ καλδ στρατηγδ φθ νει τδ κ π τ υ κα μετ ταματ Δθν πανηγυρ ζει γι τη ν κη π δ κ ρδι ε φθ νει τδ κ π τ υ μα δθν καυ ι ται φθ νει τδ κ π τ υ μ δθ ζητ τιμ κα Θρι μβ υ κανε κ τι π δ δ μπ ρεσε ν π φ γη φθ νει τδ κ π τ υ λλ δ ι μθ β α Δ δρ τ Θετα πρδ τδ α γιατ δ τι ε ναι ντ Θετ πρδ τδ α ατα τρ φεται Ι κ μ ΠΛ μι ητα κα περιφρ νημ να π τ Φ νθρ π υ τ Ο α ε ναι κακ Σ μφ ονα μ τ ΞΘιμα τδ εδγενδν θπ ημ ι κ Θ νται ρι τερ καλ ων βρ κ νται θπ η ρι τερ νδ κακ δεξι τσι π λεμ αρ ι πι ζ υν π ντα πρδ τ δεξι ταν δ Στρατηγδ κ Θεται δεξι ξιωματικ τ κ νται ρι τερα τσι ι μφ ονα μθ τα ΞΘιμα τδ ει γενδν κ λ υθε ται ειρ δμ ια μ τ νεκρ ιμε τελετ δπλα ε ναι κακ ων κα εδγενε δ ν τ μετα ειρ ζ νται τα δμ δθν μπ ρ ν ν τ π φ γ υν τ ρη ιμ π ι Ο μθ ρεμ α κα αοτ κυριαρ α γιατ κ μα κα τ ν δρα τ ν κη ε ναι μι ητα ν τ βλ πη κε ν ι π δ τ Θαυμ ζ υν πραγματικ μ ν π λεμ αρ ι μπ ρε ν ε ναι Δθ π κτ ν δμω π τθ αδτδ π δ φιλ δ ξ ατ δ πρ ει ν κατα τ υν ι μεγ λη σφαγ κα δ Θ νατ τ υ ε ναι ξι λ πητ Η ν κη μετ πδ μι γκρ υση μπ ρε να γ η Θ μα μ ν γι νεκρ ιμη κ λ υθ α

22 ν νυμ ε ναι κα α νι α μθρ παρθ ν κα ν γγι τ κι δμω μπ ρε ν γκαλι η τδν κ μ ν υβερν τε χρησιμ π ι αν τ δ να μ τ υ γι τδ καλ δλ ι νθρ οπ ι Θ τ δ ε αν θμπι τ Ονη κ φ η Θα ριζε τ γλυκι δρ ι τη ταν τδ αδ ναδευτ τδ δν μ τ υ διακρ νεται τε νθρωπ ι μαθα ν υν πδ παραμ ν υν γαλ νι ι α τ περν ντα τ ν α ωνι τητα ι τδν κ μ κ λ υθ δ τδ α ν τ δ ειμ ρρ υ μ ι ζ υν π δ κυλ δ τ δ π ταμ δ κα τ Θ λα εζ Ι Ι Ι σ φια τδ ν γ ωριση τ δ λλ υ κα φ τι η τδ ν γνωρ η υρ αρχ ζ τδν νθρ πων ε ναι υρ δ ρι τ θαυτ τ υ ε ναι πα υρ τδν θαυτδ υ ι τυ α ε ναι τδ ν ε αι ε αρι τημ ν κα δυ τυ α τδ ν θπιβ λλεσαι τ δ λλ υ Δι ρκεια ε ναι ν παραμ νη τ Θ η σ υ α ωνι τητα ε ναι τδ ν πεθα νη κα ν μ νε αι δ

23 τδ αδ πδ κυλ κι πλ νεται θ κ Θε πλευρ λα πρ ρ ται π αι τδ π δ τ π τα δθν θγκαταλε πει δημι υργε μ δθν τ δν μ ζει δικ τ υ τ διατη ε τα τρ φει μα δ ν ε ναι δ κ ρι τ υ δθ θπιθυμε κα φα νεται ν κ τι μηδαμιν Δθ π ιωπηλα με αλω νη τ υ θμφα ζεται αθδ θπι τρ φ υν αδτ δδν υναντ Ον π τθ αν ρι Γι αδτδ δ Σ φδ τ ζωτ τ υ π τθ δθ πρ β λλεται ν μεγ λ τ πω γι αδτ τδ μεγαλε τδ περιβ λλει ι χη καταλ βει τ μεγ λη μ ρφη μ ρφ γαλτ νι πρ χωρ δπ υ Θ λει μθ εοκ λ α κα νε η χωρ φ β Η μ υ ικ κα τδ καλδ φαγητδ μπ ρε ν θ τραβ Ον μ τδ αδ δταν Φαν ηχ μ ι ζει κα γευστ Δθν ε ναι κ τι γι ν τδ δ δ ν ε αι κ τι γι ν τ κ η δταν δμω τδ ρη ιμ π ι μφαν ζεται εξ τλητ

24 Ι ε αι ν μαζευτ πριν πλ νεται τι ε ναι ν δυ ατ η πρ ν δυναμ νει τι ε ναι ν αμηλ η πρ ν δψ νεται τι ε ναι ν διαλυθ πρ ν ταθερ π ιε ται Σαν να παλδ φδ τδ αδ Θα δπερισχ ση π ν ο τ κληρ τητα κα τ δ ναμη γιατ τ ψ ρια δθν Ξπρεπε ν βγα ν υν πδ τ νερ τ υζ κα τ θπικ νδυνα πραγματα δθν θπρεπε ν δε νωνται θ καν να Η ε ναι π ντα κα γαλ ι κι δμω α τ α ε ναι δ ων γ ν νται Α υβερν τε τδ ρη ιμ π ι α Θ ε αν δλα μεταμ ρφωθη Θ ε α γυρ η στ Ψ η τ υ κα Θ ε αν διευθετηθ πδ κε νη τ ν Αρ γ νη πλδτητα τσι τδ αδ φ ρνει διαφ ρ α διαφ ρ α φ ρνει ρεμ α κ ρεμ α παγκ μια τ ξη για τδ καλ

25 Φ δ ναμη δθν πρ β λλεται τ τε ε ναι ληθιν ταν δ ναμη θπιδε χνεται τ τε ε ναι μηδαμιντ δψ τη δ ναμη ε ναι ρεμη δθ ε ναι ν γ κη ν δρ η λλ μικρη δ αμη υνε δ λε ται κα πρ παθε Αγ πη τ Ο καλι τερ υ αυτ ημα ει τ μιε πρ ξει ΗΘικ τ δ καλ τερ υ θαυτ αημα νει κ ψη πρ ν π τ ν πραξη ρθ ι συμπεριφ ρ ημα νει δρ η χωρ νταπ κριση λ Θεια δταν τδ αδ νεται τ τε θμφαν ζεται δοναμ τ υ ταν δ ναμ τ υ ανεται τ τε θμφα ζεται ξ υμπ ν ια μετ θμφαν ζεται δικαι Ονη κα δταν κι αδτ εται θμφαν ζ νται καν νε συμπεριφ ρ π δ δε ν υν τ ν Ξλλειι η θμπι τ νη κα ε ναι α τ α κ Θε αταραχ Ρ Σ τδ κ λ Θηοε κα γινε διαυγ γ τδ κ λ Θη ε κα Ξγι ε ταθερ τ πνε ματα τδ κ λ ΟΘη αν κα γ μι αν ζω πεδια δε τδ κ λ Θη α ι α Ξγιναν ε φ ρε σα πρ γματα τδ κ λ Οθη αν θν σ ι κυβερν τε δ ξα Θηκαν γι τη δικαι τδ κ λ ΟΘηααν νη τ υ Θ ηκαν μθ τ ζω λα αδτ δφε λ νται τδ α ωρ τ δια γει τ υ δ Φρανδ Θ μπ ρ ε διαταρα Θ χωρ τη ταθερ τητα τ υ Γη Θα μπ ρ Ο ε ν κλ νι Θ χωρ την θν ργεια τ υ τα πνεοματα Θ διαλ νταν χ ορ τ εδφ ρ α τ υ πεδι δε Θ γ ν νταν γ νε ωρι τ ζω τ υ τ πρ γματα Θα αν εκρ ρ τ δπ τ ριξ τ υ κυβερν τε Θα κατ ρρεαν π τηρ ζ ντα τ Φ υρ δ δ λα θξα φαλ ζει τ γαλ νη τ υ δταπ καλ Ονται δρφαν φτω κα ρημ ι αδτδ δθν ημα νει δτι ξαρτδνται π τδ λα Αλ Θεια να μ ξι ε ναι κ τι παραπ νω πδ τδ Θρ ισμα τδν θξαρτηματων τ υ αλ τερα ν βρ ντ ν τδν βρ χ παρα ν αν π λ τιμ μθταλλ δ

26 Η Ι Σ τ δ ε αι μι α νιαθπι τ Φ κα τ ν δυ αμ α τ υ βρ κεται η ρη μο η το τδ ε ναι δλ δ κ μ δημι υ δ λλ τδ ε ναι πρ λθε πδ τδ μ ει α Σ Σ τ α δ φδ μ ω διερευν τ ν κτα τ υ δ κεπτικι τ τδ κ λ υθε κα τδ καταγρ φει λλ λλ ι κ γ νταζ γι αι τδ Θ γε λ υν Α δ ν γελ υν τ τε δ ν Θ ε ναι τδ α τα δ δρ μ σ υ ε αι θπι τρ φ τ τε τδ αδ ε αι κ τειν δ δρ μ γ εται τρα δζ κα ν μαλ κ δ αμη τ υ φαντ ζει α δη Η γ τητ τ υ μ ι ζει ν ντρ πτ τ υ μηδαμι κα καλω νη τ υ α δπ κρι α κι αδτδ γιατι τδ αδ κ λ υθε τ παλ ρρ ια δ π ραντ δι τημα δθν ει κρα κ μ γ νικ δυν μει θν ργ Ον ταδιακ καλ μ υ ικ ε ναι παλ Ιαι η μεγ λη ρφ ε αι μ ρφη δ αδ ε ναι γ τ κα ν νυμ κι δμω τ π ντα ζ ο γ νε δδηγ τα τα τ ν πληρ τητα

27 ε ναι α κι δ ω γ ν η ε τ δυαδικ τητα Ξπειτα τα δο γθννη αν τ ν τρι δα κα τ τρ α γ ννη αν δλα δ α δπαρ υ λα τ πραγματα ρν υν τδν κι τ υ π ο κα κρατ δν τδν λι τ μπρατ α τ υ μθ τ μπλεξη τ δ ηλι φωτ κα τ κι ρρ π α Ξμφαν ζεται οτδν κ μ παντ δ διαπερν κα μπα νει θκε π δ τ π τα δ ορ ν ε σαι ρεμ αν αδτ Θ θπιτοχη ΑΟτ ε ναι ξ ωρ πρ π Θεια πληρ τητα δτ ε ναι η καλ α π δ δθ ρει ζεται λ για δ Ξρημ υζ τ δρφα κα τ δ φτω δ δλ ι νθρωπ ι λυπ Ονται κι δμωζ κυβερν τε τ ι αι ταπ καλ Ονται τ δημ ιε συγκε τσι τδ ημ δραι π ιειται κι λλ τε τδ δραι γ νεται βλαβερ τι διδ Θηκα Θ διδ ξω Αν αι τδ π δ κ λ υθε τ β α δδν βρ β αι Θ νατ Θα τδ καλ ν ιιθ διδαξη τρ ε ι ι Γ Γ

28 Φ Ι Ι ΕΙ ξ α φ μη δ θαυτ ει ξ α δ νθρωπ τ γαθ ει ξια τδ κ ρδ τδ ιμ Θτδ π δ δ νει Θ π ρη π λλ δτδ π δ ζητ Θ π ρη θλ ιατα ταν ρκ ν δ α Ξ ει δθν Θ τ π ρ υν τα γ ωρ ζη ν σταματ δθν θ ταματ δν ταν κ λ υθ τδ α δ ν ι π ρχει θμπ δι Δ Η τελει τη μ ι ζει ν τθλεια ναι γεμ τ κα δμω μ ιαζει ν μεγ λ κε ξε νεται συνεχδ μ δ ν δειαζει ταν εδθε α πρ χωρε μακ ι μ ι ζει τεθλα μ νη ταν μι καν τητα ε ναι π υδα α μαντη Η καλι τερη παγγελ α μ ι ζει τρα λι μα μ ι ζει κ νη η νικ τδ κρ κ ρεμ α νικ τ ζ τη Σ φ καθαρδ κα γαλ νι ξ υ ι ζει μθ τδ α Γι

29 τδ αδ ξ υ ι ζει τ λ γα δργ ν υν τ ωρ φια τα τδ αδ θξαφαν ζεται π λεμικ λ γα λιμιντρ ζ υν τ ερα λ η π ρ ει τ π τα χειρ τερ πδ τδ π Θ ι π ρ ει τ π τα ειρ τερ πδ τ μ η ικακ α δπ ρ ει τ π τα ειρ τερ πδ τ ν πιθυμ α Αν ε αι χαρ Ομεν μθ δ α Ξ ει τ τε ρ υ Θ διαρκ η Π Ρ ΙΣ μ Θη τδν κ μ χωρ ν φ η τδ π τι σ υ π ρε να γ ωρ η τ τ ρια χωρ ν βγ τδ παρ Θυρ σ υ σ μακρ τερα πηγα νει τ λιγ τερα μα τσι δ φ μαθα νει ωρ να ταξιδε η γνωρ ζει ωρι να βλ πη κα εργε ωρ δρ η Θα νει Ι β Γ

30 Ι Ι μαθα ν υ πα ρν ντα θμπειρ ε κα λλ ι ντα υνε δ ιμ τδ ιμ δ τ υ Ξρ εται γαλ νη κ μ κερδ ζεται π αοτ δ π δ τδν δπ δ γων ζε αι κα πρ παθε τ π μακρ νε αι π τ ν θπιτυ α μ υν Σ Φ Σ υντ ν ζεται μθ τδ αδ κα κ μα υντ ν ζεται μθ τ ν γκε τ κ μ υ Σθ δ υ ε ναι καλ φ ρεται καλ θ δ υ δθν ε ναι καλ π η φ ρεται καλ γιατ καλω νη σημα νει δι ναμη σ ι ε αι τ μι ι τ δ θμπι τε εται δ ι δθ ε ναι τ μι ι θπ η τ δ μπι τε εται γιατ θμπι τ νη ημα νει δ ναμη αι μερ ληπτ δ ν δια ωρ ζει κα δθν κρ νει γι αι τδ τ μ τια τδ νθρ πων τρ φ νται π νω τ υ γιατ κ ει κα βλ πει ν α μικρδ παιδ

31 φ Δ Ι μθρη π τελ ν τδ ζωντανδ δμα λλ κι να πτδμα πδ δεκατρ α μ ρη π τελε ται Αδτ ε ναι τα δεκατρ α ημε α π δ π α τ δ Θ νατ περν Γιατ τ ι Γιατ δ τρ π ζ τη ζω μα ε ναι φο ικ χ κ ει δτι νθρωπ τ αδ π τθ δδν υνα τ μι τ γρη να β υβ λι Γιατ Ξτ ι Γιατ δδν δπ ρχ υν αι τδν μ ρη γατζωθ δν τ νι ια τ τ γρη ν κτυπ υν τ κ ρατα τ Ο β υβαλι δ τε μ ρ για ν μπ ξη δ τρατι τη τδξ φ τ υ Γιατ δθν δπ ρχ υν αοτδν ημε α Θαν τ υ Α τ γενν δ ναμ τ υ τα τρθφει λη τ δ δ νει μ ρφ κ υνθ κε τελει π ι ν δλα τ πρ γματα Γι α τδ δ φδ δπ τ σεται τδ αδ κ θξυμινε τ δ ναμ τ υ κι αφτδ δθν Ξρ ετα τυ α α λλα πδ τ Φ η τ υ δ αδ τα γενν δ ναμ τ υ τ τρ φει Ξτ ι αι ξ ν υν κα φιλ ξεν Ονται μ χρι να δριμ υν δημι υργε μ δθν τ δ μ ζει δικα τ υ τ διατηρει κα τα διατρ φει μ δθν ε ναι δ ι ρι τ υ δ ν θπιθυμε κα μ ιαζει ν κ τι μηδαμιν καθδ θπι τρ φε αδτ π τδ δθν υνα τ ναν ρι δθ ε ναι πρ γματι μυστ ρι

32 Ψ Ξ ΛΑ ρ ι αν πδ Ξνα πρ τυπ π Φ τδ δν μ ζ υν ητ ρα τ δ μ υ ν ν ρισε τ ητ ρα γν ορ ζει κα τ παι δι τξζ κι μα γ ωρ ζει τ παιδι τη κα βε αι τ ητ ρα δ τδ τ λ τ ζω Θ με νη ν παφ ε ε ιωπηλδ μθ κλει τθ τ π λε τδν α Θ εων ε νε τ ρα πρ σπαθ κα γ ο ζε αι κα ε δθ Θ μπ ρ η ν θ β ηθτ η Ι αι πρ γματι μεγ λ μπ ρεσε κα ε δε δ τι ε ναι μικρ γιατ Ξνα πλ Θ πδ μικρθ δυν μει Θ θ γεμ υν θ τδ Φδ τ υ τ μ τια υ κτιν β λ Ον θ τδ Φδ τ υ δδηγε αι τδ α νι Δθν ε ναι α τδ ταθερ τητα τ δρ η Α κ λ υθ δ μαθ ν ε αι μ ν τ φ νη δρ μ τ υ ε αι ε κ λ π τητ λλ π λλ ν νται τ παρ δ υ ταν τδ παλ τι κτιν β λ κα τα ωρ φια ε ναι γεμ τα γρι ρτα δταν ιταπ Θ κε ε ναι κενθ κα αδλικ φ ρ Ον χρυσ π κιλτ υ μανδ ε κα π λ τιμα ξ φη ξ δε ντα πληστα τ τε κ λ υθε ται λαζ ε α τ λη τε α λλ δ ι τδ α

33 Ψ Ι Σ κα κανε δθ Θ θ ξεριζ η ε νε τδ αδ κα κανε δ ν Θ δι ξη Θ τδ κ λ υθ υν τ παιδι υ κα π γ ν σ υ αλλι ργησ τ τδ π τι υ κα τδ φδ τ υ Θ λ μψη καλλι ργησ τ τ δ φ λ υ σ υ κα Θ κτι β λτξ η καλλι ργησ τ τ ν π λη κα Θ τ ν καθιε ρδ η καλλι ργησ τ τ χ ρα κα ε ημερ α Θ ΞλΘη καλλι ργησ τ τδ κ μ και δ ναμ τ υ Θ γ η παγκ μια θ τδ μ γεθ υ τ τε δλα Θ μετρηθ Ον μδ τ ν ε κ να τ δ πιτι δ υ τ π τια Θ δωθ Ον μθ τ ν π λη υ κ Θε π λη Θ καθιερωθ ρα υ Θ γ η τδ πρ τυπ τδ κ μ κα ρ νι κ μ Θα φαν Πδ τδ γ ωρ ζω τδ α Γ Σ πδ δ ναμη μ ι ζει ν α δ ναμ παιδ τ βλαβερ Ξντ μα δθν τδν τ ιμπ τ γρια Θηρ α δ ν ξε κ ζ υ τ ρκε τ υ τε ρπακτικ δρνεα τδ πληγ ν υν κ κκαλ τ υ μαλακ τ νε ρα τ υ δ ναμα κα δμω ε ναι ρωμαλ δ γνωρ ζει τδν Ξρ οτα λλ ζωτικ τ υ δ ναμη ε ναι πλ ιρη Φων ζει κ Θε β ρα λλ δθ βρα νι ζει τδ πρ ωπ τ υ ε ναι μια ρμ ν α Η π λλ ζωτικ τητα δδηγει τ ν θπιθετικ τητα λλα ρμ ν α δδηγε τ ταθερ τητα κα ταθερ τητα τ φ τιση πρ γματα γ ν νται υρα κα Ξπειτα δ ναμα λλ αφτδ δθν ταιρι ζει τδ α κα δ τι δθνταιρι ζει τδ αδ πρ ωρα πεθα ει

34 Ι π δ γνωρ ιζ υν δθ μιλ ν π λ θκ ε ν ι π δ ε ναι δμιλητικ δθ γνωρ ζ υν π μ ν υ κα κλε ε τ ζ π λε π λυνε τ ν Ξκφρα η μετρ α ε τ λ μψη αμ λ ο ε τδ Θ ρυβ Αδτ ε ναι μυστηριακ θν τητα Σ φδ δθν ει υμπ Θειε δθν ει κ ρδη π λειε δθν Ξ ει θκτ μηση η περιφρ νηση κι τ ι τδ μεγαλε τδν νυψ νει ΔΙ Ι ΗΣ τ ρα μθ δικαι νη ηα τ π λεμικθ θπι ειρ ει μθ τρατηγικτ αλιναγ γη ε τ δ αμτ υ δταν δι ικε ταν α ξ ν υν παγ ρει ει νθρωπ ι γ νται φτω τερ ι δταν τ δπλα πλε ν ζ υν τδ θπικρατε δταν πληθα ν υν πιδ ξι ι αοξ ν υν τ υ τ ματα δταν μ ι π λλαπλα ι ζωνται παρ ν μ ι ξεπηδ ν δ κυβερν τη συγκρατ ται νθρωπ ι βελτι ν ται ν Ξ η αδτ κυριαρ α διατηρε ται τ ξη ν δθν θπεμβα νη νθρωπ ι ε ημερ δ ν δ ν παιτε Θρωπ ι κ λ υθ δν τ φυ ικ π ρε α

35 Α θξ υ α ε ναι δπ τυπ δη δ λαδ ε ναι ει τυ ι μ ν ταν θξ υ α ε ναι φ ρτικ δ λαδ ε ναι ν υ λλ κα δυ τυ α δδηγε θ καλ π τε λ ματα δπωζ κα χαρ μπ ρει ν δδηγ η κακ Πδ δμω Θ καταλ βη τ ν κατε Θυν η δταν τα π τελθ ματα ε ναι πρ ξενα κα κα δταν κα καλω παρ δ ξα νη μπ ρε ν ε ναι Ξνα π τθλεσμα ΓΙ κυβερν ση τ χ ρα κα ν κ λ υθ η τδ α τδ καλ τερ ε αι λιτ τη Αδτδ ημα νει πρ ν ητ κ τη δηλαδ συσσ ρευμ νη δ ναμη δ αμη φ ντα τη κα πειρη γιατ μ τδ πειρ κυβερν τδ πεπερα μ ν Αδτ δ ναμη δ νεται μ ν τδ φδ υβερ ν τη τε θξ υ α θ διαρκ η κα χ ρα Θ γ νη κατ ικ α τ α Αι τδ ε ναι τδ μυ τικδ τ ΑΘανα α Σ φδ ε ναι ε λικριν λλ δ ι κληρ μιλ τ ν λτ Θεια λλ δθν πληγ νει κτιν β λε λλ δξ θαμπ νει ι

36 ξ ΠΩΣ Α μικρδ Ψαρι τηγαν ζεται τσι κυβερν μι μεγαλη χ ρα κ τειν π ε ματα ν υντ Θε ατ υ δψη δταν μφωνα μθ τδ αδ κυβερν τσι δ ναμα δθ μπ ρ ν ν βλ ψ υν τ δ νθρ π υ π μθνο φ δ Σ φδ και τα πνε ματα δθ Θ βλ πτ υν δυ μει τδν νθρ πων Θα υγ ρ ν ζωνται Γ ΛΗ ρα ε αι αν τ Θ λασσα δπ υ ν ντα ι ια τ π τ μια ε ναι τ Θ λασσα αν τδ α νι Θηλυκ π δ Θ ρυβα κατα τ τ ν ρ ενικ φ η τσι ι Θ ρυβα κα ταπεινα μεγ λη χ ρα ατακτ τ μικρ κα τ φ μ ι νει Ετσι μερικ ε αι αμηλ Υι τ ξε υ τδ τ τ υ κα λλ ι θξ α τ α τ τ η για φ μ ω η Η ν γ η τη μεγ λη χ ρα ε ναι αδξ η τδν πληθυ β τη κα ν γκη τ μικρ ν α ξτ η τδ χδρ τσι τη θν μενε θξυπηρετ Ονται ν μεγαλη ρα Ξ ει ταπειν τητα τ Φ

37 ΠΩΣ δυτ τ δ να δ τ ι τδ αδ παραμ νει πλη α τ για τδ κ μ ναι δ Θη αυρδ τ Σ φ Ο κα ρνη η τδν λλων Η δρα α δμιλ α ε ναι αν πραμ τεια δρα ι τρ π ι ε ναι ν τδ φ ρεμα λλ γιατ κακ α τδν νθρ πων δημι υργε τ η ωμαλ α Στ κ ψη τ δ Αδτ κρ τ ρα δταν τρε δ Οκε δι ρ ζ ντα τ ερα λ γα μεταφ ρ υν τδ καλ τερ π τα κ μ ματα κι α τδ ε ναι τδ α πρ φ ρα τ Ο κ μ υ Πδ δ Σ φδ τιμ τδ α οτδ π δ ζητ Θα τδ βρ δ τι κι Ξ ει κ νει συγχωρε ται τσι δ Σ φδ δψ ει τδ αδ κα τ δ ναμ τ υ π νω πδ κ Θε τι τδν κ μ ΔΡ Σ λλ ει αι ρεμ Φ τι ε τ πραγματα τ μεγαλα κα τα μικρ τ κ ινα κα τα υν ι τα κα δ ξ υ τ θμπ δια μθ καλω νη ν λαβε ε κ λε ργα ε αν ν ταν δο κ λε κα μεγ λε θπι ειρ ει ν ν τανε μικρ μπ δια τδν κ μ δθν μπ ρ Ον ν γκρε μι Θ ν δ ν γ ν υν μεγ λα πρ παθειε δδν μπ ρ δν να πετ υν ν δθν ε ναι μικρι Σ φδ δ ν πι ειρει π τθ κ τι μεγαλ γι αι τδ κα θπιτυγ νει τδ μεγαλε ι δπ ε η πιπ λαιη δ ν θμπν ει Ξμπι τ Ονη κα φ ρνει π γ τευ η τσι δ φ π δ θργαζεται κλξ π τθ τ ζω τ υ δθ υναντ κληρ τητα ν

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα

δι τ κατηγφημα ει αι γυ α κα ει τ ξη ερικ παραδε γματα κ Φ λ λ Σι ταξη Γ ρ γραμμ τιυ στη να πφγραμμα σ ην φ ε αι να λ απ πρ τ σει ι π ε διακρ ται ε γεγ τα και καν ε εκτ λε η ε ξ πρ γφμματ ξεκ π μια εμ ττ η πα π β λλει Ιρ τη Γεγ τα απλα τερη μ ρ η πρ α ι τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπ ρ Καμ Ξεν Ι Καρακ λ

Αλμπ ρ Καμ Ξεν Ι Καρακ λ Λ λπ Α γ Υ Λ Π Κ Ι ΔΙΚ Ι Ι ετ φρα Ξεν Ι Καρακ λ Λ Θ Σ Π Σ Ι Λ Σ Π Ω Π Σ ΓΓ Φ ΑΣ Φ ΑΣ Σ ΦΙ Θ ΣΙ ΚΔ Σ Ι Σ Σ ΚΔ ΣΙ Σ Αλμπ ρ Καμ Ξεν Ι Καρακ λ Γ Πα λ υ Λ Θ Ρ Σ Τ Π Σ αλτετ ΑΘ Ι ηλ Δεκ μβρι υ Ω Φ η Δθ παρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα