ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν"

Transcript

1 Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι

2 ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι

3 ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ λει τδν Δ δ ταιδ δ νδ τερι δ π δ θπε ε πδ τδν ο ραν γυατ αθδ λ γεται ι ιητ ρα τ υ δ ταν ταρθ ν θτυ ε Ξ νη τ τιγμ ν ρ εται νη Ε ξ φλτ ι ιταξ ντα τδν ο ραν Συνε ζ Υ ζ δ θρ λ ναφ ρει τ ητ ρατ υ τδ γ ννη ε μετ ι πδ βδ μτ τα τοι δ γρ ν α λ τ γενν θη ε μδ πρα μαλλι α ο υ μ λι τ υ τδν φι αζαν Θετ ΙΙλι δ πραγμ απι του δν α ε ναι Λ ρ ι ι λλ γενι ειναι γνωοτδ μδ τδ δν μ α Ι ο π δ ημα νει Γερα μ ν γ ρι Διετ λε ε γι πολλ γ ν α θπιμελητ τ αδτ ρατ ρι Φ ι ι θ ητδν ο Σδ τρ ωρημ η λι α θγπατ λειι ε τ ν το α ω τρ φτ ε πρδ τ Δυτιπι πδ ιετ α τ ρα γ ν ντα τ νη τ υ δπαοπι τ τ δ δτ ρ τορα π δ τδν υν δει ε δ τ νορα τ να μ μπ ρι ντα ν τδν μεταπε η τ δ ζτ τη ε ν το ι φ η ι τ δ φη μεριι γειρ γραφα π δ δ ουν εια θ δ θη αν μδ πι θε πιμ λεια Ο τ τλ τ δ Ξργ υ αδτ π δ φ ρ τ α ταν υ Ζξκ α ηψα ι ρλγ τ γι α τ Δ ναμτ τη δτδ λ ιπδ τ ην λ δ γενι ε ναι γνω τδ ν ι δ γ π τελε μι μ β θυν η α μι ν λυ η π ω τδ Τα γι τδ δποτ π λλ ργα ι ι ζ φιλ φ ι Ι αν μιλ ει αδ ημα νει δρ μ τραπ δ πηγ ξ ημα νει δ ναμη π δ πδ τ ν ρ τ ια ρι τ α τ ρ α ρ γ ημω νει ι να ιηνη ταρ τα η ια ατ ρ π κτι η ιβλ

4 Λ δ α θδω υμφων δλ ι ρων Ενα τδ τ δ λ γ υ π δ π τυ α αδ υ τδ α γι αδτδ α τδ ιβλ τ υ ε αι τδ τ δ ντ πρ ωπευτι δ π δ θ ει Υραφη γι τδ α πω δ π τ δλη διδα αλ α δδ π ρ γεται τδ ι τ ι γ ντωι δμω τ ν ιατα τ δπ α μπ ρ δν δδηγτ υν τ ν α Τ τι διδα α λ α Λ γεται δτι τ διδα αλ α τ υ τ θμπι τε θη ε ι ν οδ δυδ μεθητ τ υ χι αδτ μδ τ αρ τ υ δ να ιι ρδ λ δ α ν θρ πω τ ι θξηγ ται δ μι ρδ ι ριθμδ τειν τραγ ιατιι ιν α τδ λλ δδ ει αι ι ν α τ δ τδ λ φα ν ται αταν ητ ια λτ θ ι τ υ θφαρμ ιμε δοτ π λδ λ γ ι τ ταταν ν ι ι τδ φαρ ι ζ υν π δλ υ τ δ μεταγεν τερ υ α τδ ανε ιατ φερε ν βαδ η τδ α Ετ φυ ι δ ταν δ α Ι μδ ν π η βνα μφυρμα δει ιδαιμ νιδ α τυπ λατριδν α π λλ ιβλ α υ λ φ ρη α λλ ιι ν ντα τ ν λ θεια τ α ιναφ ρ ται τι δ υμπλι ι Χ τδ δ ατ τρπ ι τ Χρι τδν α ινα γι ν δι η θνα τ λ αδτδν τδν ατ φ ρ δι ταξε ν ια ν δλα τ α ι τιι βι λ α θκτδ το λ υ τ Ι ναγ ξ ν τα Ιτ ι τ δ μελετητδ ν ξαυαγυρ υ ο αδτ τ ν τηγ λλ διδα αλ τ Ιι δ ξ πε ε αδτδ δδ ημα νει πδ ν π ρξαν λ γ ι υνεπε υνε ι τδ π δ διατ ρη αν τδ πνεδ μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ ι τ θ τα πα ι ναν μ ι μδ Ενα ιι ρδ ριθμδ μαθητδν τ υ τ ι τδ ι λ ταξ δια τ δ ιγ λια τ δ δια ζ υμε Κ τ ι ειπε τδ ιγ λια τ ω ι ει δτι αδτδ π δ ιι λ υθει τδ αδ ζ ν μ δδ α Θ ν ται ψ ναξι ζετ μ τδ πλ μ δδ α θ ν ται θδρυ ζε τδν ιι ι δμω ξω ι πδ δν ι ψ δδν θ ει δε μ μ δτε ιι θει τ ν ν γιη γιιλ πελευ θιρω η Ιναι ιι τι π δ μ λι φαν α π υλ τ ει α φω λι ζ ι τ ρυφ Δδ θ γ νει τδ πνεδμα υ δπηρ τη τ δ ι η ιατ υ ταν φ α αι τ δ περι ρι μ δ τ δημ ια ζω ια π τιμ ταξιδ η α δ ιγ λια τ δ τ ντη ε δτδ π δ π τυ τδ α ιπ ρ ν μπετ τδ νερδ χω ι ν ραγ πηδ ξη ι τ φωτι χωρ ν ια ν π ρτατ η ν ηι α τδν ιδ τα ι δ ια ν ταξιδ ι η τδ ε δ ν ν τι ν τ ν ι π υ ι ι ξ βι Ι π τ ει αι μπ ρ Τ ν νιι θη ν Ιναι τδ π τι τ υ ια ρ ι ι μ νωξι δ δ ι δ τε π ρι λλ ν Ε να φυ ι γι αδτ ν λλ γδ δδν ω αδ ευ τ α ι πλω ε μαι θνι Ξ ρα τη τ υ α υ ε τδ α ναι ι ριο τ δ αυτ δ τ υ α τ μπαν π αλ πτεται μπρ τ τ υ ξε τ τδ δπ ν ψ τα τ ρωμι α θ αι δπω Ενα νθ λωτ δ τοδ γα νει πδ τ λα π νερα τε τατι θαρ Δδν λετται γι τδ π δ θ π η γδ δμω ε γι αι τρ ρ ι τ δτ μαι μι τι π δ ολουθετ τδν ν ταν δ ψ νι ι π λ ε μαι ι δταν δ νεψ ε ναι φ δρ τι λαντε μ ι Φθ νω τ ν γν τητα γ μι μ ρω τιξτ ιτα δ μι τι τμ τ νω μαι δ γν τητ α ια ρε α γι Ενα γρ ν ια πει α τ υ μι μ ρα δ ειν ι δ ο λ ν φ ω τδ θε τ α ν με νω τ ραγ ΙΙ ω λ ιπδν ν θλευθερι οω τ ν αρδι μ υ α ν θλευθερι ω τδ πνεδμα μ υ α γι αδτδ ταξιδε ω τε τ ρωτη τδν ιγ λιαοτ ξ Π μα λ ιπδ γι τ ταξ δια υ α δ ιγ λια τ ρ ι ε θτοι να π δ ταξιδε ει τδ ν υ ι ν ν ξη τ α τι τ υ α τ ι τια του τα ξυπ τ η τδ πνεδμα τ υ Περ πδ τ Ενν α παρ ε τα τ δ τδ ξ νε δρε τ οδο α τδν τραγμ τω α ν υν ντ μδ θλπ δα νι μαζ ι η η υ εγ λ υ α ι τ ν φθ η πδ τδ φυτδ τ ε α ι νια ζω ξ ι ρ τ Φ χδ τδν βρ ω μ θ ν ε τ δ ταλα τ τε Ιπ τ ντα τδν εμ α πετιι τα τδν α θ ρα τ ξιδε ει εψα κ δ νε ι τδν μεταφ ρει ετ τ περιπλαν ι τ υ θπι τρ φει τ ι ναξι τ υ δ μ ν τδ αδ δ τδ Θ νατ του λλ δδν ειμαι δ π τυ ε τδ α Θι θελα ν ατ ω τδ πνεδμα α τδ δμα μ υ ν ναθρ ω τ ν ι υ τ μ υ μδ π α τητ ια ν ταξιδ ι ω τ ν α θ ρα μουν Ενα ενδ λλ δδ μπ ρδ ια Δ ι α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν η α α ν ναττ ξω τ ν ι υ μ υ μ τ ταλω νη λλ δι φυγε π νω τ ν Εντα τ τ θπιθυμ α ια α πλωνηθδ τδ α ρα ν ν μ υν να ι ν λλ μ ω ξ πνη αν θπιθυμ ε τσι ν αν ν ρα τ ν ρ νη ργι α τ θξωτερι δ περιπλαντ ει γι ν τ ρεμ ω τδ πνεδμπ ι υ ν αν ν ρω γαλτ η οτ

5 ι ζτ τη α πδ τ τ τ α τ ι ρι μ γαλην ι υν Ι ι αδτδ π ρ ξινα ταν τ ταξ δια μ υσ α υ ε ζει τδ υ λ ι φηγ ει διαφ ρω θαυμα ων τ α μ τω τ υ ντ τ λλ α ναφ ρεται δτι ατ φερε ν υν ττ η ια πραγμωτι δ δα ο λ υ α οτδ κα λα τ ο τδ ι μ αδτδ δο α τ δπ λ ιπα λα ι ινεζι μενα α ι τιρα τδ ι τ Δ ο δπ ρ ει θ ν οιθδ υμ λι μ π δ πρ εται π ω πδ μι νεξιγν α ττ ια πατη τητα α υ θω Εν ι παρατ ρτ τη λ πρ ωρ υψε λ ιπ ν Στ ν Κ α α ργ αν ι πδ τδ Φδ τα τ ν ν Γ ν Φδ τ δ θεωρε ται δ πρα τ α τοτ τωρ τηζ ω α ει γρ ει τδ ιβλ τ ν ιτα ολ κ υμ λ ζει τδ Ι Γ δηλαδ τ ν τ η το μπα το γι θπ κτα η α ν Γ ν π δ θεωρε ται τυ ντιτφ ωπι ιι τ Γη υμ ολ ζει τ ΓΙ δηλ δ τ ν τ η τ δ ο μπαντ γι υ τ λ τ ι δ α Ι τ θι αττ ξη τδ Γιι γ πα θ θξαφα ν η τδ Γ ν Διαλ ντ το θ θρ ι η μδ Γι γ τ μ τ ψα τ αρ διθ α θ τδ νυι ι η τδ εφι λι τδ ετ τλ τ δ ε αι εδ ολ ν θγ αταλε πη τδ δμα πα ν θτιο πτ ται λλ υ ομ υ συν ι π μ ζ ντα τ γνι μη τ υζ Φυοι λε αδτ ο διαδι αο ε δπ θ ται π δι αφορε μαγι τελετ υργ ε ψα α πδ τδ π ιμ ρυ φι φιλ οοοι λ θο τδν ι λ ημι τδ θδ α πδ δι φ ε τ ει Πτ ι λ ιπδν δ ναγνι τη πρι πει τ ω δ τ ν τητα τ φρα η το ι ου αδτ δ ν θ ι νη ια ν δια ρ νη τ ν ι ατα τ πραγ ι ατιι ια ιουψ νιιι διδα αλ α του οα πδ δ ν φ τφν α ι ων πο π ρα ι δ δι δ Ιγ ιο μ δε νει τδ δρ μο λ γοντα λ ια μ υ υν α ν ημα δ ι ιρ τ υ Ω τ τ π ριπλ αν τιι τι υ α τι π ι πδ αλ θ ιπ ροι φυλ νε οδ θη αυρ τ υ ρυμμ ν υ πδ μα ρι τ δ π ρ εργ υ α α ι τι ν τ δ φτω τω κ ρι δτα να νθρωπο π δ ρ ρ τ πρδ τ ν τ λε τητα ταρι τ ν υ τδν φελ φη αε λοι τ ν υρ τ ν δπερηφ ε α τ θπιθυμ α υ τ δ τ που α τ παρ λο ε ξιι ει ι δ δδν δδηγ δν π υθεν ριε δτδ ε ναι τ θ ω ν δ π μφ εφ γ α γυρ ζ τα τοδ μαθητ τ υ ε πε Γνωρ ζω δτι τ μ ορουν α πετ δν τ ρι α μποροδν α λυμπ δν α τ ω μλ ρ δν τρ ουν μη γνωρ ξω δτι μδ παγ δε υλλαμ νο ντα δ ω τρ υν μδ δ τυ δοα λυ π δν πα μδ λη τυπι δ τα ω ι ι Δδ θδι μ θω π τλ λλ πφ αδτο ππ δ υ τδν ι νε ο ια τ εφ οτδ οδραν Σ ψ ρα γνι ρι α τδν Ιι ο Δρ ο α π ι ξει μ υ δ ν Ιναι τυ α ιιδ ια δταν δ ΙΙ μφ ι τδν θπι Εφθηι τ ν αδλ το δ α τδ ρι τη ε γι τ δ ργα υ διδα ι λ υ δ Ι θ οδ τ δ τ ν τησ α λ ι αδτ ποδ αφ ρει Τ ναι ια ριν φ θ υν αθ μπξ μλ τ διδτ λ ε τ υ Ι θε νθ ωπ νυι ι ν ται ταν θη ι

6 ι ν Π π λλ δρ μ ι τ ειναι δμω τδ α π ρ υ π λλ δν μαψ π ιδ ν ι δμω τ δν μ υ λ μ ε να κα πδ αι τδ ξεπ δησαν δλα λλ ν τ πρ γματα Ξ υν μι ητ ρα τ τε αοτ Ξ ει να δν μα τ τδ μυ τικδ Θ τδ νι η ν ξθφυγε πδ τ ζ θπιθυμ ε ν ε σαι δεμθν σ αοτ Θα δ μ ν τ ν θπιφ νεια Η ητ ρ τδ αδ παρ υσι ζ νται μαζ ν νυμ τδ Ξνα κα τδ λλ μθ δι φ δν ματα ι δμω θνωμθνα καθδ ε ναι π τελ ο μ α π λη πρδ τ ν Α ωνι τητα

7 ΡΙ Ι βλθπ υν στδν κ μ τ ν δμ Φι ραγε δθν θπ ρχει κα μια ερ βλ π υν τδν κ μ τ ν καλω νη μ πφ δδν Θπ ρ ει κα κακ α Η παρξη κα νυπα ξ α Ξ υν κ ιν ατα γωγ τδ ε κ λ και τδ δ κ λ ε ναι ετικ τδ μεγ λ κα τδ ιικρδ ε ναι ν λ γα τδ αμηλδ κα τδ ψηλδ ε ναι υναφ δυνατθ κα δοναμε ν τε υνθθτ υν με λ δ α τδ παρελθδν κα τδ μ λλ ν κ λ υθ ν μι ειρ Σ φδ δθ διδ κει πραγματ π ιε λε ται μ δλα δθν ξε ν τ π τα Δ νε τ ζω τ υ σ δλα δδν θξ υ ι ζει τ π τα πιτυγ ανει δδν καυ ι ται Δθν ε ναι αι τδ μεγαλω ι νη Α ξιωματ ι δθν ι π λ γ ζ νταν π ι Θ θνδιαφερ ταν γι τ ξι ματα ν τ πλ τη δθν ε αν ξ α Θ δπ ρχαν λη τθ κα ρπαγε Αν Θη αυρ αν κρυμμ ν ι Θ ταρ ζ νταν κ ψει τδ νθρ πω Π ι ε ναι λ ιπδν τ η τ Ο Σ φ δ δει η τ καρδι πδ θπιθυμ ε ν γεμ η τ ο τ μ ια ν μικρ νη τδν θγωι μ τ υ ν ρ ξη γερα Θεμ λια ν κροψη ν θπικ νδυ η γν η ν κ νη κ νδυν υ αδτ δ π γν ορ ζ υν θργ ζεται ρεμα κα ν θλ γ η τ παντα ι

8 κενδ ε ναι νεξ ντλητ τδ α δ και ν πα ρνξζ α τδ δδν δει ζει ι βυ ε ναι πρ πατ ρικ π λλα θμφαν ζ νται μ α τ παραμ νει Σ ετ ζει τ ντ Θετα διαλ ει τα θμπ δια μετρι ζει τ φλ γε ι βαθια λ μνη ε ναι π δ π τ δθν ξερα νεται πδ π πρ θρ εται δ ν ξθρω Σ ν μι π λη ε ναι πρδ τδ πθρτατ Η Φ ΣΗ χρησιμ π ιε τ μ ρφθ κι πειτα τ π ρ πτει ε ναι λ ιπδν τ ργη Σ φδ θργ ζετα μ τ δ Θρ π υ κι Ξπειτα τ δ θγκαταλε πει ε αι λ ιπδν τ ργ ναμε α τδ Απειρ κα τ Γ τδ δι τημα ε αι Ξ α τερ τι κενδ νεξ ν τλητ ν τδ νακ ιν ε ι πλ ι ια θ να ιτ δδρα τ υ α π λλ λ για δε ν υν φ λεια καλι τερα λ ιπδν ν συγκρατ Ομε τ κθψει μα ι

9 Π ΔΙ τ πνεφματ ε ναι νεξ τλητ κα μ ι ζει μθ τδ μυ τηριδδε Θ λυ Η π ι λη υ ε ναι β η τ δραν κα τ Γ κ ραστα λ ιπδν πρ ρα πρδ τ ν π λη ζ Ρ Σ ε αι α νι κ Γ διαρκ Γιατ Δθ ζ ν γι τδν θαυτ τ υ κι Ξτ ι ζ ν γι π λ Σ φδ πρ τιμ ν ε ναι Ξ ατ κι τ ι γ νεται πρδτ παρνε ται τδν θαυτ τ υ κι Ξτ ι διαρκε πω τ Ο δ νεται θπειδ δδ ζητ ι

10 Η ΛΩΣ Η ν τδ νερδ πλη ι ζει Θ ρυβα τδ κ Θετι π δ ε ναι περιφρ νημθν δ δι δθν κανει κα τδ α ν τ δπαρ ντα μα πηγαζ υν πδ τ Γ κ ξ α τδν δεδν πδ τδ βαθ υ α η γαπη ε ναι δι τητα τ φιλ α η μ ι τητα ρετη τ δμιλ α δ ν μ γι τ ν θξ υ α ε ναι καλω νη η ξ α τη πρ ξη Ξγκειται τ γρηγ ρ δα τη τ τε ε ρ νη ε ναι δ κ πδ τ α Α κα π ιε τ θπιθυμ ε σ υ δθν ε ναι παντα τ καλδ δ τδ να τ σταματ δτα πρ πει να μα α ιρι κ φτερδ ε αι θπικ νδυν δ κ λ ε ναι ν φρ υρ ει να π τι γεμ τ ρυσαφι λαζ νε α τ Ο πλ τ υ κα τ δ ναμη Θ φθρει αταστρ φ πω φ μη Ξρ εται δ να τ ι κα θγκαταλε πει ι τδ ε ναι δ ν μ τ δ α

11 ΓΙ Σ ε ναι γαλ νι κα πρ ηλωμ ν τδ α Π ι θ ει ναπν τ παλ τ μι κρ δ παιδι Π ι Ξ ει δθε καθαρ κι θξαγνι μθνε ξ γαπ τδλα τ υ κα θνδ κυβερν ε ναι γν οο τ ζ Π ι ε ναι ν τδ Θ λυ π δ ν ιγ κλε νει τ Π ι δρ νιεζ π λε θνδ γνωρ ζει δ ν θπεμβα νει Δω ε ω δ δλα μ Θδ να ε ναι δικ σ υ Δδ ε ξ θ δλα με νε νεξαρτητ ξ Γ νε δδηγ μ ν ε αι φ ντη Θτ ε ναι πρ ταγ τ δ α κτ νε Θ υμπ υν τδ κ ντρ τ τρ λλ χρη ιμ τητ τ υ θγκειται τδ κενδ π δ δπ ρ ει τδ κ ντρ πλευρθ γ ρω γ ρω κλε νεται κ Θε π λιν δ ε λλ ρη ιμ τητ τ υ Ξγκειται τδ μ γεθ τ κεν δ π ρε να μικρι νει τα ν γματα τδ π τι π δ τ ζει λλ χρη ιμ τητ τ υ Ξγκειται τ δ ρ υ π δ ε ναι κεν τσι δφ λεια πρ κ πτει π δλα δ α δπ ρ υν λλ ρη ιμ τητα τ υ γκειται θκει α π δ δθν δπαρχ υν Π

12 Π ΛΛ ρ ματα υ κ τ ζ υν τδ μ τι π λλ ι κ υρ ζ υν τδ α τ τ π λλα μπα αρικ κ τ ν υν τ γε η τδ κυν γι κ νει τδν νθρωπ μανιακ τι π τι ται κλξ ε ναι μπ δι κ νει λ ιπδν δ Σ φ κ λ υθε τ δια Θη τ υ κα δ ι τ ΞπιΘυμ ε Πρ τιμ αι τδ κα δ ι θκε ν Η ΑΡΑ κα λ πη φθρ υ ταρα πω δ Θρω ζ Ξτ ι κα ταξει δημι υρ γ Ο να τ τωση Γιατ αρ κ λ πη ρν υν ταρα κριβδ θπειδ Θρωπ ι ε κ λα ταρ ζ ν ται Γιατ τ ξει ν τδν Θρωπ δημι υργ Ακριβδ γιατ νθρ οπ ι β ι ν δ ν δπ ρ ε δι τ λεια π ι Θα Ξφερνε τ ν α τ τωση φ τε να κυβερν ει αι τδ π δ βλ πει τ ν θξ υ α ν τδν αυτ τ υ Δδ τε τ δ αμη σ αδτδν π δ γαπ τδ λαδ ν τδν θαυτ τ υ ι

13 Σ Ι ψ νει δθν τδ διακρ νει γι αι τδ τδ δν αζ υν πατηλ κι ν Θθ ν τ κ σει αδτδ δθν γι αι τδ τδ δν μαζ υν ν κ υστ δ τδ πι νει δθν τδ κρατ γι αι τδ τδ δν μαζ υν α Θ ρι Θτθ ε ναι δι τητε τ α νατθλλ ντα δθν κτιν β λε δ ντα δθ κ τεινιαζει Απλ νεται μακρια π τ χ ορ δν μα κατα ταση π δ δ ρ ε πρ ν τ δημι υργια ναι ν μ ρφη μ ρφ ν να μα ηματι τ κα τδ δ μ ζ υ νεφελδδε δ τεν ζει μ δθν Ξ ει πρ ωπ δ κ λ υθε μα δθν Ξ ει νδτα ν φ ιωθε τδ ρ α α Θ θξ υ ι ει κ μα κα μερα τ ι ρ α α γν η ε ναι τδ ν μα ε πρδ τδ α ι ΑΙ Ι φ μυστηρι δειξ κα κ τει ταν καταν ητ ι γι τ δ καιρ τ υ φ λ ιπδν δθν καταλαβα ν ταν π με καλοτερα πδ φα ν νταν αζεμθν ι α ν περπατ α τδ κρ τ δ ειμ τ νε η Σ ν ν παραμ νευε παντ δ γ ρω δ κ νδυν τ πρ χ Σ ν ν ταν παντ φιλ ξεν μεν ι τ ξι πρ πεια Σ ν τδν π γ π δ ρ ζει να λυ νει τ ταπειν τ τα Σ ν τδ παρθ ν δα τ ν γγι τ τ ε λικρ νεια Σ ν μι δα η π δ περιμθνει τδν δδ ιπ ρ τ δεκτικ τητα Σ ν α ε μαρρ π δ τρ ει δρμητικ τ Θαλερ τητα Αλλ π ι πρ χ ορ ντα Θ λδ θπι τρ φει διαυγτ Π ι θνδ ε ναι δραν ι γεμ ζει τ δ λλ υ ναι αδτδ π δ κ λ υθει τδ αδ ι τ α α τδ π δ ντ ει τ φθ ρ χ ορ αν ω η να τ

14 ΦΘ Σ δ τ ν Ξ ατη κεν τητα κα πρ εξε πδ δλα τα πρ γματα θργ ζ νται ω δε να θπι τρ φ υ τ ω δε ν νθ ζ υν τ ω δε να ξαναγυρ ζ υν τ ρ ζε τ υζ ε ναι λ ιπδν γαλ νη δ π τρ βηγμα ε ναι τ ρ ζε σ υ ε ναι θπι τρ φ τδ α γ η α τ δ τ Ο αδ π καλ ν φ τι η δ ν γν ε αδτδ τδ αδ ε ναι μ θεια κα μαθεια φ ρνει δυ αρμ ν α π ι γνα ρ ζει αδτδ τδ Ταδ ε αι ει εν κ ει γ νεια ημα ει δικαι νη δικαι νη ημα νει μεγαλω ι η μεγαλω νη ημα νει αδ κα αδ ημα νει π ρτατ ξ δ υβερν τη ε ναι σ φ νθρωπ ι γνωρ ζ υν μ ν ν δτι δπαρ ει ταν δ υβερν τη ε αι δ και Θρωπ ι τδν γαπ Ο κα τδν θκτιμ Ον ταν δ υβερν ιτη ε αι θπιδ ξι νθρωπ ι τδν φ β νται τα δ υβερ τη ε αι αδταρ ικ Θρωπ ι τδν βρ ζ υ κα τδν περιφρ ν ν δθν Ξ ει θμπι τ Ονη τ δ θρ π ζ π τθ δδ θα μπι τευθ δι Σ φδ πρ ει τα λ για τ υ να θπρ κειτ ν παρερμηνευθ δν δταν δμω πρ Θε τ υ πραγματ π ιηθε Θρωπ ι Θ π ν Πραγματικ με τδ κ ναμε η

15 ιφ τδ αδ θξ πε ε ν με α τ δ νθρ π υ τ τε θ μφαν Θηκαν ν μ ι κα η Θι δ λα τικ τητα κ π λυμ θεια θμ φαν Θη αν φεραν μαζι τ υ δπ κρι α τ τ Ξ ει τδν νθρ πων διαταρ Θηκα κα δημι υργτ Θηκαν καν νε συμπεριφ ρ τε ρα Ξπε ε θ διαμ κα δ γ τφδ ωτ ρ υ Ξγινε τρ π ζα ΔΙΩΞ τ δ π λυμαθε κα τ δ λα τικ Φ κ Θρωπ ι Θ δφεληθ λιε φ ρ πιδ π λ ακρι πδ τ δ θπιδ ξι υ κα τ δ κατακρι τ νθρωπ ι Θ γυρ υν τ χαρ τ πι τι δ Ξερ ζ ο ε τ δ κερδ κ π υ κα τ μη α θ τσι λη τ κα κλ τε δε Θα ΞρΘ υν ν ρ π ξ υν α ν αδτ δθν θπαρκ ν τ τε ΞρΘει καθαρ πλ τητα τ ζω υ Θετ ντα τ δ πλ δ τρ π υ κα τ λιτ τητα

16 Α Δ Σ κατω πδ τδ φδ τ θμπειρ α κα μθ τ θπακ λ υθα τη Στ ιηθεια τ η ε ναι διαφ ρ ναμε α τδ να κα τδ β βαια δ μεσα τδ κακδ κα τδ καλ τι λ πδν νθρωπ ι φ β Ο ται πρθπει κα γδ ν φ β Ομαι Π φτωχη κα Θλιβερ κ ψη Ω αρ Ομεν ρ τδν νθρ πωι τ γ ρτε τ μ γ λη Θυ α τ παρτ ρ α τ ν ιξη μ φ υν λ μ ν υγκ νητ τ μ ναξι μ υ ν Ξνα παιδ π δ δδ γ λα ε π τθ αριε τημ να περιπλανι μαι δδ κα κε αν ν μ ν Ξχω π τι λ ι Ξ υν ρκετ γι ν ξ δ ψ υν λλ εγ δ ε μαι μθτ ζ μθ μυαλδ φελ Ο ταραγμ ν και συγχισμιξ ν ταν δλ ι κτιν β λ Ον μ ν ν γδ δημι υρ γδ κιθ λλ ι ε ναι θπιδ ξι ι κ ε δικευμ ν ι μ α θγδ ε μαι δθξι ν υχ ζ αν τδν δκεαν Παντα πετδ κα δθν μπ ρδ ν ταματ ο λ ι Ι νθρωπ ι υν Ξνα θπαγγελμα μ ν θγδ ε μαι νεπαγγελτ να ξ ε μαι κα παραξεν γιατ Η Δ Η παντ Θ π ρη μ ρφθ μφωνα μθ τδ α ιν ι να δραμα λληπτ κα φευγαλ τδ α λληπτε κα φευγαλθε κα ε κ νε π δ δπ ρ υν σ αι τ κιθ τδ μ ω ε λεπτδ λλα πραγμα τικ θμπ τι μ νε μθ λ θεια Απδ την ρ αι τητα μθχρι μερα μιλ ν γι τ λ ζ ντ τ μ δι φ ρα δν ματα αι τδ Πδζ γνωρ ζ ο αδτ τ ν ρ η τδν πραγμ τ ν Δι τ δ α

17 Λ ΓΙΣ Θ ι η κα τδ ν μαλ λειανθ δειε λ μνε Θ γεμ σ υν κα τδ φθαρμ ν Θ νανεωθ α τδ π δ ε ναι φτω δ Θ π ρη κα δ πλ ι Θ διαταρα Θ Σ φδ τδ θξυμνε ν κ τι πρ τυπ τδ κ μ Δ ν θπιβ λλεται μ ε ναι δι ημ Δθν ι πε ρηφανε ετα ι μ ε να ι π τελε ματικ Δθ πρ β λλεται μ ε ναι ρ ηγ φ Ο καν να δθν νταγων ζεται π ιδ Θ μπ ρ ε ν τδν νταγωνι Θ Θ α λ για τδν ρ α ων δθν ταν μ ταια δ λυγι μθν Θ ι ση Γι ν ε αι τθλει γ ρι ε τδ α ΛΙΓ Λ Γ ε ναι φ η τ ν δμιλ α τηξ νεμ τρ βιλ δθν Θ διαρκθ η δλ τδ πρω ν μπ ρα τελει νει πρ ν τελει η ι μ ρα Π ιδ μιλ Ξτ ι Η φ η ι ν αδτ μιλ Ξτ ι γιατ δ ι κι δ νθρωπ Αν θργ ζε αι μ τδ α Θ νωθ μαζ τ υ ν ργ ζε αι μθ τ δο αμτ τ υ Θ δ δ Θ Αν δμωζ τ φησξζ Θ φ υ θ ει γ νεια τδ αδ δ εται αι τ δ π δ Ξρ νται θ εδγ νεια δ ναμ τ υ υι ει δ υ τ χρη ιμ π ι δν εογ νεια τ λ φ νει δ υ π μακρον νται Λ γη π τη δ νεται α τ δ π δ π τη τ υ ε ναι μι ρτ

18 γ Π ΡΠ Ω Σ τ δ τυλα ε αι θτ ιμ ρ μεγ λε ρ π δρα κελιθζ κ ν υν τ ν π ρε α κ υρα τικ ταν πρ β λλε αι δθν πρ υν ταν καυ ιθ αι Ξ ει π τ ει ταν θπιβ λλεσαι δθν θμπν ει θμπι τ νη τα δπερηφανεοε αι δθν δδηγε δτ τρ π ι φ ρν υν δυ πι τ α φα ν νται ν περ ια τρ φ γι παρ οιτα τ π δ κ λ υθ Ον τδ α δθν κ λ υθ Ον π τθ αδτ δ τ τρ π υ ΠΗΡ πρ ν δ Θρανδζ κα η Γη θμφανι Θ ν ιωπηλ τ π μακρ τ μ ν Δθν μεταβ λλεται τε παρακμ ζει κι δμω γκαλι ζει τ π τα Η πηγ δλο ν τδν πραγμ τω Δθν γνωρ ιζ ο τδ δν μ τ υ να δ μα γι αδτδ ε ναι τδ α Πρ παθ ντα ν τδ θκφρ ω τδ δν μ ζω γα γα ημα νει π μα π μακρ π δ δμω πλ νεται πλ νεται κα δμω θπι τρ φει δ αδ ε ναι γα δ Ορα δ ε ναι γα η Γη ε ναι εγ λη κι δ νθρωπ ε αι θπ ηζ γα α τδ Σ μπαν αι τ τ τ ερα ε ναι με γ λα τδ να π αφτ ε ναι δ νθρωπ ζ κ τ ικ τ Γ πρ σαρμ ζεται τ Γ Γη πρ σαρμ ζεται τδν ραν δ ρανδ πρ αρμ ζεται τδ αδ κα τδ αδ πρ σαρμ ζεται τ Φ η τ υ

19 ι ΑΡ ε ναι β η γι τδ θλαφρ ξδρ νεια β η γι τ δρ η Σ φδ ταξιδεοει παντ χωρ ν π ρ ζεται τ γαθ τ υ Ακ μη κα κην ε ναι συναρπα τικ αι τδ παραμ νει γαλ νι Π ι τρθ ει μθ γρι λ γ μεθυ μ ν Φτδ π δ κ λ υθε τ θπιθυμ ε τ υ δθν κ νει γι κυβερν τη κα αι τδ ε ναι ν ξι τ τε κα υνεργ τε τ υ Θ π το υν ν αι τδ ε ναι β αι δ ν Θ αι κυρ αρχ Σ καλδ δρ μθα δ ν φ νει χ η να καλδ λ γ δθν ει ι εγ δια να καλδ λ γι τ δθν κ νει πρ ξει μι καλ π ρτα δθν ρει ζεται ρτε Ξνα καλδ δ ιμ δθν Ξ ει κ μπ υ Σ φδ πρ Θυμ β ηθ τ δ νθρ π ξ δλ υ τ δ νθρ π υ Σ φδ πρ Θυμ μαζε ει τ πρ γματα δλα τ πραγματα Δθν ε ναι αι τδ Σ φ α καλδ δθν ε ναι δ δ καλ τ κακ κι δ κακδ λ α τ δ καλ ν δ Ξνα δθ βεται τδ δ καλ τ υ κι δ λλ τ ν λ α τ υ τδ φ λμα ε αι μεγ λ Α τδ ε ναι πρ γματι να μεγ λ μυ τικ

20 Φ ΑΘ τ νδρικ σ υ φι ση λλα κ λ Θη ε τ Θηλυκ δδ ε αι γι τδν κ μ μι λ μ η π δ δ εται τ ταραγμθνα νερ τδν ειμ ρρ κα π ντα τ γαληνε ει Σκ ρπιζε τ ν κτιν β λ α υ λλ ν παραμ νει τ ν κι ε αι τδ πρ τυπ γι τ δ νθρ π υ να κα ναζ γι ν μετρ ν τ ξ ε τ υ τε δ ναμ υ α ια κα λ νθα τη θπι τρ φει τδ π λυτ Γν ρι ε τ δ ναμ υ αλλ κ λ Θη ε τ ταπειν τητα ε αι ν τδν π λικδ τ ρα να ταθερδ ημ δι γι αδτ δ π δ περιπλα τε μεγ λη δ ναμ υ Θ θ τε λη π ω τδ πρωταρ ικδ α ν νται π τδ αδ πρ λθαν π λλ πρ γματα λλ δ Σ φδ πρ τιμ τδ αδ κα γ νεται κυ ρ αρ γ νεται κυρ αρ λλ π τθ ρι Α Σ π δ ζητ ν κυβερ τηση τδ κ μ γι ν τδν μεταβ λη Θα π τοχη μ ε ναι να δ ε γι τδ α π δ δθν μπ ρε ν λλ ξη πδ τδν νθρωπ Αδτδ π δ ζητ ν τδν μεταβ λη Θ τδν φθε ρη κι αι τδ π δ ζητ να τδν κατακτ η Θ τδ η Αλ Θεια δπ ρ υν πρ γματα π δ θνδ πρ ορ Ον μπρ τ τ βλ π με π ο κα πρ γματα π δ φα ν νται κρ α κα δμω ε ναι ζε τ Ακ μη δπ ρ υ πρ ματα π δ φα ν νται υρ κα δμω ε ναι δ ναμα κα πρ γματα π δ φα ν νται ν α κι δμω φθε ρ νται γρ γ ρα γιατ πρ πει να π Φε γη τ κρα ι

21 φ Θ Λ ΙΣ ν β ηθ η τδν υβερν τη τ χ ρα μθ τδ α τδν φτ ση μ τ β α ν κατακττξ η τδ γιατ Θ πρ καλ η καταστ Φ π υ περν ν τρατ γκ Θια ξεφυτρ ν υν π υ μεγ λεζ στρατιθ υγκρ ι νται ρ νια πε να κα κακδν κ λ υθ ν τ ι δ καλδ στρατηγδ φθ νει τδ κ π τ υ κα μετ ταματ Δθν πανηγυρ ζει γι τη ν κη π δ κ ρδι ε φθ νει τδ κ π τ υ μα δθν καυ ι ται φθ νει τδ κ π τ υ μ δθ ζητ τιμ κα Θρι μβ υ κανε κ τι π δ δ μπ ρεσε ν π φ γη φθ νει τδ κ π τ υ λλ δ ι μθ β α Δ δρ τ Θετα πρδ τδ α γιατ δ τι ε ναι ντ Θετ πρδ τδ α ατα τρ φεται Ι κ μ ΠΛ μι ητα κα περιφρ νημ να π τ Φ νθρ π υ τ Ο α ε ναι κακ Σ μφ ονα μ τ ΞΘιμα τδ εδγενδν θπ ημ ι κ Θ νται ρι τερ καλ ων βρ κ νται θπ η ρι τερ νδ κακ δεξι τσι π λεμ αρ ι πι ζ υν π ντα πρδ τ δεξι ταν δ Στρατηγδ κ Θεται δεξι ξιωματικ τ κ νται ρι τερα τσι ι μφ ονα μθ τα ΞΘιμα τδ ει γενδν κ λ υθε ται ειρ δμ ια μ τ νεκρ ιμε τελετ δπλα ε ναι κακ ων κα εδγενε δ ν τ μετα ειρ ζ νται τα δμ δθν μπ ρ ν ν τ π φ γ υν τ ρη ιμ π ι Ο μθ ρεμ α κα αοτ κυριαρ α γιατ κ μα κα τ ν δρα τ ν κη ε ναι μι ητα ν τ βλ πη κε ν ι π δ τ Θαυμ ζ υν πραγματικ μ ν π λεμ αρ ι μπ ρε ν ε ναι Δθ π κτ ν δμω π τθ αδτδ π δ φιλ δ ξ ατ δ πρ ει ν κατα τ υν ι μεγ λη σφαγ κα δ Θ νατ τ υ ε ναι ξι λ πητ Η ν κη μετ πδ μι γκρ υση μπ ρε να γ η Θ μα μ ν γι νεκρ ιμη κ λ υθ α

22 ν νυμ ε ναι κα α νι α μθρ παρθ ν κα ν γγι τ κι δμω μπ ρε ν γκαλι η τδν κ μ ν υβερν τε χρησιμ π ι αν τ δ να μ τ υ γι τδ καλ δλ ι νθρ οπ ι Θ τ δ ε αν θμπι τ Ονη κ φ η Θα ριζε τ γλυκι δρ ι τη ταν τδ αδ ναδευτ τδ δν μ τ υ διακρ νεται τε νθρωπ ι μαθα ν υν πδ παραμ ν υν γαλ νι ι α τ περν ντα τ ν α ωνι τητα ι τδν κ μ κ λ υθ δ τδ α ν τ δ ειμ ρρ υ μ ι ζ υν π δ κυλ δ τ δ π ταμ δ κα τ Θ λα εζ Ι Ι Ι σ φια τδ ν γ ωριση τ δ λλ υ κα φ τι η τδ ν γνωρ η υρ αρχ ζ τδν νθρ πων ε ναι υρ δ ρι τ θαυτ τ υ ε ναι πα υρ τδν θαυτδ υ ι τυ α ε ναι τδ ν ε αι ε αρι τημ ν κα δυ τυ α τδ ν θπιβ λλεσαι τ δ λλ υ Δι ρκεια ε ναι ν παραμ νη τ Θ η σ υ α ωνι τητα ε ναι τδ ν πεθα νη κα ν μ νε αι δ

23 τδ αδ πδ κυλ κι πλ νεται θ κ Θε πλευρ λα πρ ρ ται π αι τδ π δ τ π τα δθν θγκαταλε πει δημι υργε μ δθν τ δν μ ζει δικ τ υ τ διατη ε τα τρ φει μα δ ν ε ναι δ κ ρι τ υ δθ θπιθυμε κα φα νεται ν κ τι μηδαμιν Δθ π ιωπηλα με αλω νη τ υ θμφα ζεται αθδ θπι τρ φ υν αδτ δδν υναντ Ον π τθ αν ρι Γι αδτδ δ Σ φδ τ ζωτ τ υ π τθ δθ πρ β λλεται ν μεγ λ τ πω γι αδτ τδ μεγαλε τδ περιβ λλει ι χη καταλ βει τ μεγ λη μ ρφη μ ρφ γαλτ νι πρ χωρ δπ υ Θ λει μθ εοκ λ α κα νε η χωρ φ β Η μ υ ικ κα τδ καλδ φαγητδ μπ ρε ν θ τραβ Ον μ τδ αδ δταν Φαν ηχ μ ι ζει κα γευστ Δθν ε ναι κ τι γι ν τδ δ δ ν ε αι κ τι γι ν τ κ η δταν δμω τδ ρη ιμ π ι μφαν ζεται εξ τλητ

24 Ι ε αι ν μαζευτ πριν πλ νεται τι ε ναι ν δυ ατ η πρ ν δυναμ νει τι ε ναι ν αμηλ η πρ ν δψ νεται τι ε ναι ν διαλυθ πρ ν ταθερ π ιε ται Σαν να παλδ φδ τδ αδ Θα δπερισχ ση π ν ο τ κληρ τητα κα τ δ ναμη γιατ τ ψ ρια δθν Ξπρεπε ν βγα ν υν πδ τ νερ τ υζ κα τ θπικ νδυνα πραγματα δθν θπρεπε ν δε νωνται θ καν να Η ε ναι π ντα κα γαλ ι κι δμω α τ α ε ναι δ ων γ ν νται Α υβερν τε τδ ρη ιμ π ι α Θ ε αν δλα μεταμ ρφωθη Θ ε α γυρ η στ Ψ η τ υ κα Θ ε αν διευθετηθ πδ κε νη τ ν Αρ γ νη πλδτητα τσι τδ αδ φ ρνει διαφ ρ α διαφ ρ α φ ρνει ρεμ α κ ρεμ α παγκ μια τ ξη για τδ καλ

25 Φ δ ναμη δθν πρ β λλεται τ τε ε ναι ληθιν ταν δ ναμη θπιδε χνεται τ τε ε ναι μηδαμιντ δψ τη δ ναμη ε ναι ρεμη δθ ε ναι ν γ κη ν δρ η λλ μικρη δ αμη υνε δ λε ται κα πρ παθε Αγ πη τ Ο καλι τερ υ αυτ ημα ει τ μιε πρ ξει ΗΘικ τ δ καλ τερ υ θαυτ αημα νει κ ψη πρ ν π τ ν πραξη ρθ ι συμπεριφ ρ ημα νει δρ η χωρ νταπ κριση λ Θεια δταν τδ αδ νεται τ τε θμφαν ζεται δοναμ τ υ ταν δ ναμ τ υ ανεται τ τε θμφα ζεται ξ υμπ ν ια μετ θμφαν ζεται δικαι Ονη κα δταν κι αδτ εται θμφαν ζ νται καν νε συμπεριφ ρ π δ δε ν υν τ ν Ξλλειι η θμπι τ νη κα ε ναι α τ α κ Θε αταραχ Ρ Σ τδ κ λ Θηοε κα γινε διαυγ γ τδ κ λ Θη ε κα Ξγι ε ταθερ τ πνε ματα τδ κ λ ΟΘη αν κα γ μι αν ζω πεδια δε τδ κ λ Θη α ι α Ξγιναν ε φ ρε σα πρ γματα τδ κ λ Οθη αν θν σ ι κυβερν τε δ ξα Θηκαν γι τη δικαι τδ κ λ ΟΘηααν νη τ υ Θ ηκαν μθ τ ζω λα αδτ δφε λ νται τδ α ωρ τ δια γει τ υ δ Φρανδ Θ μπ ρ ε διαταρα Θ χωρ τη ταθερ τητα τ υ Γη Θα μπ ρ Ο ε ν κλ νι Θ χωρ την θν ργεια τ υ τα πνεοματα Θ διαλ νταν χ ορ τ εδφ ρ α τ υ πεδι δε Θ γ ν νταν γ νε ωρι τ ζω τ υ τ πρ γματα Θα αν εκρ ρ τ δπ τ ριξ τ υ κυβερν τε Θα κατ ρρεαν π τηρ ζ ντα τ Φ υρ δ δ λα θξα φαλ ζει τ γαλ νη τ υ δταπ καλ Ονται δρφαν φτω κα ρημ ι αδτδ δθν ημα νει δτι ξαρτδνται π τδ λα Αλ Θεια να μ ξι ε ναι κ τι παραπ νω πδ τδ Θρ ισμα τδν θξαρτηματων τ υ αλ τερα ν βρ ντ ν τδν βρ χ παρα ν αν π λ τιμ μθταλλ δ

26 Η Ι Σ τ δ ε αι μι α νιαθπι τ Φ κα τ ν δυ αμ α τ υ βρ κεται η ρη μο η το τδ ε ναι δλ δ κ μ δημι υ δ λλ τδ ε ναι πρ λθε πδ τδ μ ει α Σ Σ τ α δ φδ μ ω διερευν τ ν κτα τ υ δ κεπτικι τ τδ κ λ υθε κα τδ καταγρ φει λλ λλ ι κ γ νταζ γι αι τδ Θ γε λ υν Α δ ν γελ υν τ τε δ ν Θ ε ναι τδ α τα δ δρ μ σ υ ε αι θπι τρ φ τ τε τδ αδ ε αι κ τειν δ δρ μ γ εται τρα δζ κα ν μαλ κ δ αμη τ υ φαντ ζει α δη Η γ τητ τ υ μ ι ζει ν ντρ πτ τ υ μηδαμι κα καλω νη τ υ α δπ κρι α κι αδτδ γιατι τδ αδ κ λ υθε τ παλ ρρ ια δ π ραντ δι τημα δθν ει κρα κ μ γ νικ δυν μει θν ργ Ον ταδιακ καλ μ υ ικ ε ναι παλ Ιαι η μεγ λη ρφ ε αι μ ρφη δ αδ ε ναι γ τ κα ν νυμ κι δμω τ π ντα ζ ο γ νε δδηγ τα τα τ ν πληρ τητα

27 ε ναι α κι δ ω γ ν η ε τ δυαδικ τητα Ξπειτα τα δο γθννη αν τ ν τρι δα κα τ τρ α γ ννη αν δλα δ α δπαρ υ λα τ πραγματα ρν υν τδν κι τ υ π ο κα κρατ δν τδν λι τ μπρατ α τ υ μθ τ μπλεξη τ δ ηλι φωτ κα τ κι ρρ π α Ξμφαν ζεται οτδν κ μ παντ δ διαπερν κα μπα νει θκε π δ τ π τα δ ορ ν ε σαι ρεμ αν αδτ Θ θπιτοχη ΑΟτ ε ναι ξ ωρ πρ π Θεια πληρ τητα δτ ε ναι η καλ α π δ δθ ρει ζεται λ για δ Ξρημ υζ τ δρφα κα τ δ φτω δ δλ ι νθρωπ ι λυπ Ονται κι δμωζ κυβερν τε τ ι αι ταπ καλ Ονται τ δημ ιε συγκε τσι τδ ημ δραι π ιειται κι λλ τε τδ δραι γ νεται βλαβερ τι διδ Θηκα Θ διδ ξω Αν αι τδ π δ κ λ υθε τ β α δδν βρ β αι Θ νατ Θα τδ καλ ν ιιθ διδαξη τρ ε ι ι Γ Γ

28 Φ Ι Ι ΕΙ ξ α φ μη δ θαυτ ει ξ α δ νθρωπ τ γαθ ει ξια τδ κ ρδ τδ ιμ Θτδ π δ δ νει Θ π ρη π λλ δτδ π δ ζητ Θ π ρη θλ ιατα ταν ρκ ν δ α Ξ ει δθν Θ τ π ρ υν τα γ ωρ ζη ν σταματ δθν θ ταματ δν ταν κ λ υθ τδ α δ ν ι π ρχει θμπ δι Δ Η τελει τη μ ι ζει ν τθλεια ναι γεμ τ κα δμω μ ιαζει ν μεγ λ κε ξε νεται συνεχδ μ δ ν δειαζει ταν εδθε α πρ χωρε μακ ι μ ι ζει τεθλα μ νη ταν μι καν τητα ε ναι π υδα α μαντη Η καλι τερη παγγελ α μ ι ζει τρα λι μα μ ι ζει κ νη η νικ τδ κρ κ ρεμ α νικ τ ζ τη Σ φ καθαρδ κα γαλ νι ξ υ ι ζει μθ τδ α Γι

29 τδ αδ ξ υ ι ζει τ λ γα δργ ν υν τ ωρ φια τα τδ αδ θξαφαν ζεται π λεμικ λ γα λιμιντρ ζ υν τ ερα λ η π ρ ει τ π τα χειρ τερ πδ τδ π Θ ι π ρ ει τ π τα ειρ τερ πδ τ μ η ικακ α δπ ρ ει τ π τα ειρ τερ πδ τ ν πιθυμ α Αν ε αι χαρ Ομεν μθ δ α Ξ ει τ τε ρ υ Θ διαρκ η Π Ρ ΙΣ μ Θη τδν κ μ χωρ ν φ η τδ π τι σ υ π ρε να γ ωρ η τ τ ρια χωρ ν βγ τδ παρ Θυρ σ υ σ μακρ τερα πηγα νει τ λιγ τερα μα τσι δ φ μαθα νει ωρ να ταξιδε η γνωρ ζει ωρι να βλ πη κα εργε ωρ δρ η Θα νει Ι β Γ

30 Ι Ι μαθα ν υ πα ρν ντα θμπειρ ε κα λλ ι ντα υνε δ ιμ τδ ιμ δ τ υ Ξρ εται γαλ νη κ μ κερδ ζεται π αοτ δ π δ τδν δπ δ γων ζε αι κα πρ παθε τ π μακρ νε αι π τ ν θπιτυ α μ υν Σ Φ Σ υντ ν ζεται μθ τδ αδ κα κ μα υντ ν ζεται μθ τ ν γκε τ κ μ υ Σθ δ υ ε ναι καλ φ ρεται καλ θ δ υ δθν ε ναι καλ π η φ ρεται καλ γιατ καλω νη σημα νει δι ναμη σ ι ε αι τ μι ι τ δ θμπι τε εται δ ι δθ ε ναι τ μι ι θπ η τ δ μπι τε εται γιατ θμπι τ νη ημα νει δ ναμη αι μερ ληπτ δ ν δια ωρ ζει κα δθν κρ νει γι αι τδ τ μ τια τδ νθρ πων τρ φ νται π νω τ υ γιατ κ ει κα βλ πει ν α μικρδ παιδ

31 φ Δ Ι μθρη π τελ ν τδ ζωντανδ δμα λλ κι να πτδμα πδ δεκατρ α μ ρη π τελε ται Αδτ ε ναι τα δεκατρ α ημε α π δ π α τ δ Θ νατ περν Γιατ τ ι Γιατ δ τρ π ζ τη ζω μα ε ναι φο ικ χ κ ει δτι νθρωπ τ αδ π τθ δδν υνα τ μι τ γρη να β υβ λι Γιατ Ξτ ι Γιατ δδν δπ ρχ υν αι τδν μ ρη γατζωθ δν τ νι ια τ τ γρη ν κτυπ υν τ κ ρατα τ Ο β υβαλι δ τε μ ρ για ν μπ ξη δ τρατι τη τδξ φ τ υ Γιατ δθν δπ ρχ υν αοτδν ημε α Θαν τ υ Α τ γενν δ ναμ τ υ τα τρθφει λη τ δ δ νει μ ρφ κ υνθ κε τελει π ι ν δλα τ πρ γματα Γι α τδ δ φδ δπ τ σεται τδ αδ κ θξυμινε τ δ ναμ τ υ κι αφτδ δθν Ξρ ετα τυ α α λλα πδ τ Φ η τ υ δ αδ τα γενν δ ναμ τ υ τ τρ φει Ξτ ι αι ξ ν υν κα φιλ ξεν Ονται μ χρι να δριμ υν δημι υργε μ δθν τ δ μ ζει δικα τ υ τ διατηρει κα τα διατρ φει μ δθν ε ναι δ ι ρι τ υ δ ν θπιθυμε κα μ ιαζει ν κ τι μηδαμιν καθδ θπι τρ φε αδτ π τδ δθν υνα τ ναν ρι δθ ε ναι πρ γματι μυστ ρι

32 Ψ Ξ ΛΑ ρ ι αν πδ Ξνα πρ τυπ π Φ τδ δν μ ζ υν ητ ρα τ δ μ υ ν ν ρισε τ ητ ρα γν ορ ζει κα τ παι δι τξζ κι μα γ ωρ ζει τ παιδι τη κα βε αι τ ητ ρα δ τδ τ λ τ ζω Θ με νη ν παφ ε ε ιωπηλδ μθ κλει τθ τ π λε τδν α Θ εων ε νε τ ρα πρ σπαθ κα γ ο ζε αι κα ε δθ Θ μπ ρ η ν θ β ηθτ η Ι αι πρ γματι μεγ λ μπ ρεσε κα ε δε δ τι ε ναι μικρ γιατ Ξνα πλ Θ πδ μικρθ δυν μει Θ θ γεμ υν θ τδ Φδ τ υ τ μ τια υ κτιν β λ Ον θ τδ Φδ τ υ δδηγε αι τδ α νι Δθν ε ναι α τδ ταθερ τητα τ δρ η Α κ λ υθ δ μαθ ν ε αι μ ν τ φ νη δρ μ τ υ ε αι ε κ λ π τητ λλ π λλ ν νται τ παρ δ υ ταν τδ παλ τι κτιν β λ κα τα ωρ φια ε ναι γεμ τα γρι ρτα δταν ιταπ Θ κε ε ναι κενθ κα αδλικ φ ρ Ον χρυσ π κιλτ υ μανδ ε κα π λ τιμα ξ φη ξ δε ντα πληστα τ τε κ λ υθε ται λαζ ε α τ λη τε α λλ δ ι τδ α

33 Ψ Ι Σ κα κανε δθ Θ θ ξεριζ η ε νε τδ αδ κα κανε δ ν Θ δι ξη Θ τδ κ λ υθ υν τ παιδι υ κα π γ ν σ υ αλλι ργησ τ τδ π τι υ κα τδ φδ τ υ Θ λ μψη καλλι ργησ τ τ δ φ λ υ σ υ κα Θ κτι β λτξ η καλλι ργησ τ τ ν π λη κα Θ τ ν καθιε ρδ η καλλι ργησ τ τ χ ρα κα ε ημερ α Θ ΞλΘη καλλι ργησ τ τδ κ μ και δ ναμ τ υ Θ γ η παγκ μια θ τδ μ γεθ υ τ τε δλα Θ μετρηθ Ον μδ τ ν ε κ να τ δ πιτι δ υ τ π τια Θ δωθ Ον μθ τ ν π λη υ κ Θε π λη Θ καθιερωθ ρα υ Θ γ η τδ πρ τυπ τδ κ μ κα ρ νι κ μ Θα φαν Πδ τδ γ ωρ ζω τδ α Γ Σ πδ δ ναμη μ ι ζει ν α δ ναμ παιδ τ βλαβερ Ξντ μα δθν τδν τ ιμπ τ γρια Θηρ α δ ν ξε κ ζ υ τ ρκε τ υ τε ρπακτικ δρνεα τδ πληγ ν υν κ κκαλ τ υ μαλακ τ νε ρα τ υ δ ναμα κα δμω ε ναι ρωμαλ δ γνωρ ζει τδν Ξρ οτα λλ ζωτικ τ υ δ ναμη ε ναι πλ ιρη Φων ζει κ Θε β ρα λλ δθ βρα νι ζει τδ πρ ωπ τ υ ε ναι μια ρμ ν α Η π λλ ζωτικ τητα δδηγει τ ν θπιθετικ τητα λλα ρμ ν α δδηγε τ ταθερ τητα κα ταθερ τητα τ φ τιση πρ γματα γ ν νται υρα κα Ξπειτα δ ναμα λλ αφτδ δθν ταιρι ζει τδ α κα δ τι δθνταιρι ζει τδ αδ πρ ωρα πεθα ει

34 Ι π δ γνωρ ιζ υν δθ μιλ ν π λ θκ ε ν ι π δ ε ναι δμιλητικ δθ γνωρ ζ υν π μ ν υ κα κλε ε τ ζ π λε π λυνε τ ν Ξκφρα η μετρ α ε τ λ μψη αμ λ ο ε τδ Θ ρυβ Αδτ ε ναι μυστηριακ θν τητα Σ φδ δθν ει υμπ Θειε δθν ει κ ρδη π λειε δθν Ξ ει θκτ μηση η περιφρ νηση κι τ ι τδ μεγαλε τδν νυψ νει ΔΙ Ι ΗΣ τ ρα μθ δικαι νη ηα τ π λεμικθ θπι ειρ ει μθ τρατηγικτ αλιναγ γη ε τ δ αμτ υ δταν δι ικε ταν α ξ ν υν παγ ρει ει νθρωπ ι γ νται φτω τερ ι δταν τ δπλα πλε ν ζ υν τδ θπικρατε δταν πληθα ν υν πιδ ξι ι αοξ ν υν τ υ τ ματα δταν μ ι π λλαπλα ι ζωνται παρ ν μ ι ξεπηδ ν δ κυβερν τη συγκρατ ται νθρωπ ι βελτι ν ται ν Ξ η αδτ κυριαρ α διατηρε ται τ ξη ν δθν θπεμβα νη νθρωπ ι ε ημερ δ ν δ ν παιτε Θρωπ ι κ λ υθ δν τ φυ ικ π ρε α

35 Α θξ υ α ε ναι δπ τυπ δη δ λαδ ε ναι ει τυ ι μ ν ταν θξ υ α ε ναι φ ρτικ δ λαδ ε ναι ν υ λλ κα δυ τυ α δδηγε θ καλ π τε λ ματα δπωζ κα χαρ μπ ρει ν δδηγ η κακ Πδ δμω Θ καταλ βη τ ν κατε Θυν η δταν τα π τελθ ματα ε ναι πρ ξενα κα κα δταν κα καλω παρ δ ξα νη μπ ρε ν ε ναι Ξνα π τθλεσμα ΓΙ κυβερν ση τ χ ρα κα ν κ λ υθ η τδ α τδ καλ τερ ε αι λιτ τη Αδτδ ημα νει πρ ν ητ κ τη δηλαδ συσσ ρευμ νη δ ναμη δ αμη φ ντα τη κα πειρη γιατ μ τδ πειρ κυβερν τδ πεπερα μ ν Αδτ δ ναμη δ νεται μ ν τδ φδ υβερ ν τη τε θξ υ α θ διαρκ η κα χ ρα Θ γ νη κατ ικ α τ α Αι τδ ε ναι τδ μυ τικδ τ ΑΘανα α Σ φδ ε ναι ε λικριν λλ δ ι κληρ μιλ τ ν λτ Θεια λλ δθν πληγ νει κτιν β λε λλ δξ θαμπ νει ι

36 ξ ΠΩΣ Α μικρδ Ψαρι τηγαν ζεται τσι κυβερν μι μεγαλη χ ρα κ τειν π ε ματα ν υντ Θε ατ υ δψη δταν μφωνα μθ τδ αδ κυβερν τσι δ ναμα δθ μπ ρ ν ν βλ ψ υν τ δ νθρ π υ π μθνο φ δ Σ φδ και τα πνε ματα δθ Θ βλ πτ υν δυ μει τδν νθρ πων Θα υγ ρ ν ζωνται Γ ΛΗ ρα ε αι αν τ Θ λασσα δπ υ ν ντα ι ια τ π τ μια ε ναι τ Θ λασσα αν τδ α νι Θηλυκ π δ Θ ρυβα κατα τ τ ν ρ ενικ φ η τσι ι Θ ρυβα κα ταπεινα μεγ λη χ ρα ατακτ τ μικρ κα τ φ μ ι νει Ετσι μερικ ε αι αμηλ Υι τ ξε υ τδ τ τ υ κα λλ ι θξ α τ α τ τ η για φ μ ω η Η ν γ η τη μεγ λη χ ρα ε ναι αδξ η τδν πληθυ β τη κα ν γκη τ μικρ ν α ξτ η τδ χδρ τσι τη θν μενε θξυπηρετ Ονται ν μεγαλη ρα Ξ ει ταπειν τητα τ Φ

37 ΠΩΣ δυτ τ δ να δ τ ι τδ αδ παραμ νει πλη α τ για τδ κ μ ναι δ Θη αυρδ τ Σ φ Ο κα ρνη η τδν λλων Η δρα α δμιλ α ε ναι αν πραμ τεια δρα ι τρ π ι ε ναι ν τδ φ ρεμα λλ γιατ κακ α τδν νθρ πων δημι υργε τ η ωμαλ α Στ κ ψη τ δ Αδτ κρ τ ρα δταν τρε δ Οκε δι ρ ζ ντα τ ερα λ γα μεταφ ρ υν τδ καλ τερ π τα κ μ ματα κι α τδ ε ναι τδ α πρ φ ρα τ Ο κ μ υ Πδ δ Σ φδ τιμ τδ α οτδ π δ ζητ Θα τδ βρ δ τι κι Ξ ει κ νει συγχωρε ται τσι δ Σ φδ δψ ει τδ αδ κα τ δ ναμ τ υ π νω πδ κ Θε τι τδν κ μ ΔΡ Σ λλ ει αι ρεμ Φ τι ε τ πραγματα τ μεγαλα κα τα μικρ τ κ ινα κα τα υν ι τα κα δ ξ υ τ θμπ δια μθ καλω νη ν λαβε ε κ λε ργα ε αν ν ταν δο κ λε κα μεγ λε θπι ειρ ει ν ν τανε μικρ μπ δια τδν κ μ δθν μπ ρ Ον ν γκρε μι Θ ν δ ν γ ν υν μεγ λα πρ παθειε δδν μπ ρ δν να πετ υν ν δθν ε ναι μικρι Σ φδ δ ν πι ειρει π τθ κ τι μεγαλ γι αι τδ κα θπιτυγ νει τδ μεγαλε ι δπ ε η πιπ λαιη δ ν θμπν ει Ξμπι τ Ονη κα φ ρνει π γ τευ η τσι δ φ π δ θργαζεται κλξ π τθ τ ζω τ υ δθ υναντ κληρ τητα ν

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Αλμπ ρ Καμ Ξεν Ι Καρακ λ

Αλμπ ρ Καμ Ξεν Ι Καρακ λ Λ λπ Α γ Υ Λ Π Κ Ι ΔΙΚ Ι Ι ετ φρα Ξεν Ι Καρακ λ Λ Θ Σ Π Σ Ι Λ Σ Π Ω Π Σ ΓΓ Φ ΑΣ Φ ΑΣ Σ ΦΙ Θ ΣΙ ΚΔ Σ Ι Σ Σ ΚΔ ΣΙ Σ Αλμπ ρ Καμ Ξεν Ι Καρακ λ Γ Πα λ υ Λ Θ Ρ Σ Τ Π Σ αλτετ ΑΘ Ι ηλ Δεκ μβρι υ Ω Φ η Δθ παρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται

Αυτ υνεπαγεται τι τ εργατικ δυναμικ ει δε μευτε ι τ. εργ ζεται απ δ τικ και απ τελε ματικ και ω εκ τ τ υ να αμε βεται ε θ εφαλα Γ πρ βλημα η π τητα κα Δι καλε πε α την ι βυ λ ει α Τα νερι ε ναι βαθιι και μαδρα α Θυμι αι να πρι γμα απαντι ει Δι καλ ια υτ π υ ε πν γει δεν εναι τ τι βυθ ζε αι λι τ δτι παραμ νει κι τω απ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη

Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα ων δε αετιι ν για τη μ υ ανα ιυ η δε νει παγιωμ νη ρητι υπ ρρητα μ α θεμελιι δη ΥΣΙ ΑΙ ΛΥΣ ΑΙ ΙΑ Π Α Ι Α Β ΣΤ Δ Ι Υ ΥΣΙ Λ ΓΙΑΣ τ ρ υσ ηζ θην ν εμβρ υ Ι ΥΠ Γ ΙΣ Σ Γ Τ ΤΣ Σ ΑΘ Ω Θ Α Σ Σ Σ Σ μ υσ ι ανα υση α τ αντ ε ψεν τηζ Θ εωρ ητι θ παρ ατη ρη σ ε ζ Στι θεωρητι θ υζητ ρ ι των τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα

εχνητη νοημοοδνη ταρ δειγμα ρη ιμ π ι με η λ ξη τε ητη για να περιγρ ψ υμε τα ψε τικα εχνητη νοημοοδνη ι αγι γη εμητη ημ α νη ο Ι ο ε ναι κλι δ η επι τημη των υπ λ γι τι π υ περιλαμβι ει ν ε τραηγικ ρευ α και μεθ δ υ α απαρ οτα η τη οη σε πρ γρ μματα ηλεκτρ νικ ν υπ λ γι τι την πρ π θεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΧΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω

Γε ικ κατευθ σειζ για τη ε αρμ γη τω δρα τηρι τητω τα ρε α Σ λ κη κα κ γε ε ακη Συμβ υλευτ κη κα ρευ α Σ Σ τρ Ερευ α α φαρμ γι Σ λ κη Ψυ λ γ α ΕΣ ψ Πα επ τημ Θη ι Θυα ΕΣ Λε Φ Ψ τφ Ι ξ ε ξ β βψ ζ τ ρ ε ψ ΨΦξεΘ Δρα τηρι τητα τα α μικρ καρ βι Γε ικ κατευθ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα