1 Now these are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth; and unto them were sons born after the flood.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Now these are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth; and unto them were sons born after the flood."

Transcript

1 GENESIS 10 1 Now these are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth; and unto them were sons born after the flood. 1 ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול ve 'el leh to vl dot be nei-no ach shem cham va ya fet vai yiv va le du la hem ba nim a char ham mab bul. ª+K C ]! : % - 'x 1C-!} +K +KQ#= 6r ' #- %- fx 1 ' v 1C= +Lk 1 ו א לּ ה wü ëºllè Tôldöt Bünê-nöªH šëm Häm wäyäºpet wayyiwwäldû lähem Bänîm ahar hammabbûl 1 αυται δε αι γενεσεις των υιων νωε σημ χαμ ιαφεθ και εγενηθησαν αυτοις υιοι μετα τον κατακλυσμον autai de ai geneseis tōn uiōn nōe sēm cham iapheth kai egenēthēsan autois uioi meta ton kataklusmon 2 The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. 2 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס be nei ye fet go mer u ma go vg u ma dai ve ya van ve tu val u me shech ve ti ras. 2 ª2 : ' = #T f/ x K+r = #0Û# ' #' x / KLv / K: / E= 6 '' v 1C Bünê yeºpet Göºmer ûmägôg ûmäday wüyäwän wütùbäl ûmeºšek wütîräs 2 υιοι ιαφεθ γαμερ και μαγωγ και μαδαι και ιωυαν και ελισα και θοβελ και μοσοχ και θιρας uioi iapheth gamer kai magōg kai madai kai iōuan kai elisa kai thobel kai mosoch kai thiras 3 And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. 3 ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה u ve nei go mer ash ka naz ve ri fat ve to gar mah. 3 1

2 וּב נ י גּ מ ר א שׁ כּ נ ז ו ר יפ ת ו ת ג ר מ ה ûbünê Göºmer aškánaz würîpat wütögarmâ 3 και υιοι γαμερ ασχαναζ και ριφαθ και θοργαμα kai uioi gamer aschanaz kai riphath kai thorgama 4 And the sons of Javan: Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim. 4 ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים u ve nei ya van e li shah ve tar shish kit tim ve do da nim. 4 וּב נ י י ו ן א ל ישׁ ה ו ת ר שׁ ישׁ כּ תּ ים ו ד ד נ ים ûbünê yäwän élîšâ wütaršîš KiTTîm wüdödänîm 4 και υιοι ιωυαν ελισα και θαρσις κιτιοι ροδιοι kai uioi iōuan elisa kai tharsis kitioi rodioi 5 Of these were the isles of the nations divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations. 5 מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם me 'el leh nif re du i yei hag go v yim be 'ar tzo tam ish lil sho nov le mish pe cho tam be go v ye hem. 5 מ א לּ ה נ פ ר ד וּ א יּ י ה גּוֹי ם בּ א ר צ ת ם א ישׁ ל ל שׁ נ וֹ ל מ שׁ פּ ח ת ם בּ גוֹי ה ם më ëllè niprüdû iyyê haggôyìm Bü arcötäm îš lilšönô lümišpühötäm Bügôyëhem 5 εκ τουτων αφωρισθησαν νησοι των εθνων εν τη γη αυτων εκαστος κατα γλωσσαν εν ταις φυλαις αυτων και εν τοις εθνεσιν αυτων ek toutōn aphōristhēsan nēsoi tōn ethnōn en tē gē autōn ekastos kata glōssan en tais phulais autōn kai 2

3 en tois ethnesin autōn 6 And the sons of Ham: Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan. 6 ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען u ve nei cham kush u mitz ra yim u fut u che na 'an. 6 וּב נ י ח ם כּ וּשׁ וּמ צ ר י ם וּפ וּט וּכ נ ע ן ûbünê Häm Kûš ûmicraºyim ûpû ûkünäº`an 6 υιοι δε χαμ χους και μεσραιμ φουδ και χανααν uioi de cham chous kai mesraim phoud kai chanaan 7 And the sons of Cush: Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabteca; and the sons of Raamah: Sheba, and Dedan. 7 ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן u ve nei chush se va va cha vi lah ve sav tah ve ra' mah ve sav te cha u ve nei ra' mah she va u de dan. 7 וּב נ י כ וּשׁ ס ב א ו ח ו יל ה ו ס ב תּ ה ו ר ע מ ה ו ס ב תּ כ א וּב נ י ר ע מ ה שׁ ב א וּד ד ן ûbünê kûš sübä wa Háwîlâ wüsabtâ würa`mâ wüsabtükä ûbünê ra`mâ šübä ûdüdän 7 υιοι δε χους σαβα και ευιλα και σαβαθα και ρεγμα και σαβακαθα υιοι δε ρεγμα σαβα και δαδαν uioi de chous saba kai euila kai sabatha kai regma kai sabakatha uioi de regma saba kai dadan 8 And Cush begot Nimrod; he began to be a mighty one in the earth. 8 וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ ve chush ya lad et-nim rod hu he chel lih yo vt gib bor ba 'a retz. 3

4 8 ו כ וּשׁ י ל ד א ת נ מ ר ד ה וּא ה ח ל ל ה י וֹת גּ בּ ר בּ א ר ץ wükûš yälad et-nimröd hû hëhël li hyôt GiBBör Bä äºrec 8 χους δε εγεννησεν τον νεβρωδ ουτος ηρξατο ειναι γιγας επι της γης chous de egennēsen ton nebrōd outos ērξato einai gigas epi tēs gēs 9 He was a mighty hunter before Yahowah; wherefore it is said: 'Like Nimrod a mighty hunter before Yahowah.' 9 הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה hu-ha yah gib bor-tza yid lif nei yhvh al-ken ye 'a mar ke nim rod gib bo vr tza yid lif nei yhvh. 9 ה וּא ה י ה ג בּ ר צ י ד ל פ נ י י הו ה ע ל כּ ן י א מ ר כּ נ מ ר ד גּ בּ וֹר צ י ד ל פ נ י י הו ה hû -häyâ gibbö r-caºyid lipnê yhwh( ädönäy) `al-kën yë ämar Künimröd GiBBôr caºyid lipnê yhwh( ädönäy) 9 ουτος ην γιγας κυνηγος εναντιον (יהוה) κυριου του θεου δια τουτο ερουσιν ως νεβρωδ γιγας κυνηγος (יהוה) κυριου εναντιον outos ēn gigas kunēgos enantion kuriou(yhvh) tou theou dia touto erousin ōs nebrōd gigas kunēgos enantion kuriou(yhvh) 10 And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar. 10 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער vat te hi re shit mam lach tov ba vel ve 'e rech ve 'ak kad ve chal neh be 'e retz shin 'ar. 10 ª: 4 1 f7 : x C! r1+ ) #V #T : x #+v C{Lk ) + / / =' f : '!{ k # wattühî rë šît mamlaktô Bäbel wü eºrek wü akkad wükalnë Bü eºrec šin`är 10 4

5 και εγενετο αρχη της βασιλειας αυτου βαβυλων και ορεχ και αρχαδ και χαλαννη εν τη γη σεννααρ kai egeneto archē tēs basileias autou babulōn kai orech kai archad kai chalannē en tē gē sennaar 11 Out of that land went forth Asshur, and builded Nineveh, and Rehoboth-ir, and Calah, 11 מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח min-ha 'a retz ha hi v ya tza a shur vai yi ven et-ni ne veh ve 'et-re cho vot ir ve 'et-ka lach. 11 מ ן ה א ר ץ ה ה וא י צ א א שּׁ וּר ו יּ ב ן א ת נ ינ ו ה ו א ת ר ח ב ת ע יר ו א ת כּ ל ח min-hä äºrec hahiw yäcä aššûr wayyìºben et-nîºnwë wü et-rühöböt `îr wü et-käºlah 11 εκ της γης εκεινης εξηλθεν ασσουρ και ωκοδομησεν την νινευη και την ροωβωθ πολιν και την χαλαχ ek tēs gēs ekeinēs eξēlthen assour kai ōkodomēsen tēn nineuē kai tēn roōbōth polin kai tēn chalach 12 and Resen between Nineveh and Calah - the same is the great city. 12 ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה ve 'et-re sen bein ni ne veh u vein ka lach hi v ha 'ir hag ge do lah. 12 ו א ת ר ס ן בּ ין נ ינ ו ה וּב ין כּ ל ח ה וא ה ע יר ה גּ ד ל ה wü et-reºsen Bên nî nwë ûbên KäºlaH hiw hä`îr haggüdölâ 12 και την δασεμ ανα μεσον νινευη και ανα μεσον χαλαχ αυτη η πολις η μεγαλη kai tēn dasem ana meson nineuē kai ana meson chalach autē ē polis ē megalē 13 And Mizraim begot Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim, 13 ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים u mitz ra yim ya lad et-lu dim ve 'et-a na mim ve 'et-le ha vim ve 'et-naf tu chim. 5

6 13 וּמ צ ר י ם י ל ד א ת לוּד ים ו א ת ע נ מ ים ו א ת ל ה ב ים ו א ת נ פ תּ ח ים ûmicraºyim yälad et-lûdîm wü et-`ánämîm wü et-lühäbîm wü et-naptùhîm 13 και μεσραιμ εγεννησεν τους λουδιιμ και τους ενεμετιιμ και τους λαβιιμ και τους νεφθαλιιμ kai mesraim egennēsen tous loudiim kai tous enemetiim kai tous labiim kai tous nephthaliim 14 and Pathrusim, and Casluhim - whence went forth the Philistines - and Caphtorim. 14 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים ס ve 'et-pat ru sim ve 'et-kas lu chim a sher ya tze 'u mi sham pe lish tim ve 'et-kaf to rim. s 14 ו א ת פּ ת ר ס ים ו א ת כּ ס ל ח ים א שׁ ר י צ א וּ מ שּׁ ם פּ ל שׁ תּ ים ו א ת כּ פ תּ ר ים ס wü et-patrùsîm wü et-kaslùhîm ášer yäc û miššäm PülišTîm wü et-kaptörîm s 14 και τους πατροσωνιιμ και τους χασλωνιιμ οθεν εξηλθεν εκειθεν φυλιστιιμ και τους καφθοριιμ kai tous patrosōniim kai tous chaslōniim othen eξēlthen ekeithen phulistiim kai tous kaphthoriim 15 And Canaan begot Zidon his firstborn, and Heth; 15 וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת u che na 'an ya lad et-tzi don be cho rov ve 'et-chet. 15 וּכ נ ע ן י ל ד א ת צ יד ן בּ כ ר וֹ ו א ת ח ת ûkünaº`an yälad et-cîdön Bükörô wü et-hët 15 χανααν δε εγεννησεν τον σιδωνα πρωτοτοκον και τον χετταιον chanaan de egennēsen ton sidōna prōtotokon kai ton chettaion 6

7 16 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite; 16 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי ve 'et-hay vu si ve 'et-ha 'e mo ri ve 'et hag gir ga shi. 16 ו א ת ה י בוּס י ו א ת ה א מ ר י ו א ת ה גּ ר גּ שׁ י wü et-hayübûsî wü et-häº émörî wü ët haggirgäšî 16 και τον ιεβουσαιον και τον αμορραιον και τον γεργεσαιον kai ton iebousaion kai ton amorraion kai ton gergesaion 17 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite; 17 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני ve 'et-ha chiv vi ve 'et-ha 'ar ki ve 'et-has si ni. 17 ו א ת ה ח וּ י ו א ת ה ע ר ק י ו א ת ה סּ ינ י wü et-ha Hiwwî wü et-ha `arqî wü et-hassînî 17 και τον ευαιον και τον αρουκαιον και τον ασενναιον kai ton euaion kai ton aroukaion kai ton asennaion 18 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite; and afterward were the families of the Canaanite spread abroad. 18 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני ve 'et-ha 'ar va di ve 'et-ha tze ma ri ve 'et-ha cha ma ti ve 'a char na fo tzu mish pe cho vt hak ke na 'a ni. 18 7

8 ו א ת ה א ר ו ד י ו א ת ה צּ מ ר י ו א ת ה ח מ ת י ו א ח ר נ פ צוּ מ שׁ פּ ח וֹת ה כּ נ ע נ י wü et-hä arwädî wü et-haccümärî wü et-ha Hámätî wü ahar näpöºcû mišpühôt ha KKüna`ánî 18 και τον αραδιον και τον σαμαραιον και τον αμαθι και μετα τουτο διεσπαρησαν αι φυλαι των χαναναιων kai ton aradion kai ton samaraion kai ton amathi kai meta touto diesparēsan ai phulai tōn chananaiōn 19 And the border of the Canaanite was from Zidon, as thou goest toward Gerar, unto Gaza; as thou goest toward Sodom and Gomorrah and Admah and Zeboiim, unto Lasha. 19 ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע vay hi ge vul hak ke na 'a ni mi tzi don bo 'a chah ge ra rah ad-az zah bo 'a chah se do mah va 'a mo rah ve 'ad mah u tze vo yim ad-la sha. 19 ו י ה י גּ ב וּל ה כּ נ ע נ י מ צּ יד ן בּ א כ ה ג ר ר ה ע ד ע זּ ה בּ א כ ה ס ד מ ה ו ע מ ר ה ו א ד מ ה וּצ ב י ם ע ד ל שׁ ע wa yühî Gübûl ha KKüna`ánî miccîdön Bö ákâ güräºrâ `ad-`azzâ Bö ákâ südöºmâ wa`ámörâ wü admâ ûcüböyìm `ad-l亚a` 19 και εγενοντο τα ορια των χαναναιων απο σιδωνος εως ελθειν εις γεραρα και γαζαν εως ελθειν σοδομων και γομορρας αδαμα και σεβωιμ εως λασα kai egenonto ta oria tōn chananaiōn apo sidōnos eōs elthein eis gerara kai gazan eōs elthein sodomōn kai gomorras adama kai sebōim eōs lasa 20 These are the sons of Ham, after their families, after their tongues, in their lands, in their nations. 20 אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם ס el leh ve nei-cham le mish pe cho tam lil sho no tam be 'ar tzo tam be go v ye hem. s 20 א לּ ה ב נ י ח ם ל מ שׁ פּ ח ת ם ל ל שׁ נ ת ם בּ א ר צ ת ם בּ גוֹי ה ם ס ëºllè bünê-häm lümišpühötäm lilšö nötäm Bü arcötäm Bügôyëhem s 20 8

9 ουτοι υιοι χαμ εν ταις φυλαις αυτων κατα γλωσσας αυτων εν ταις χωραις αυτων και εν τοις εθνεσιν αυτων outoi uioi cham en tais phulais autōn kata glōssas autōn en tais chōrais autōn kai en tois ethnesin autōn 21 And unto Shem, the father of all the children of Eber, the elder brother of Japheth, to him also were children born. 21 ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול u le shem yul lad gam-hu a vi kol-be nei-e ver a chi ye fet hag ga do vl. 21 וּל שׁ ם י לּ ד גּ ם ה וּא א ב י כּ ל בּ נ י ע ב ר א ח י י פ ת ה גּ ד וֹל ûlüšëm yullad Gam-hû ábî Kol-Bünê-`ëºber áhî yeºpet haggädôl 21 και τω σημ εγενηθη και αυτω πατρι παντων των υιων εβερ αδελφω ιαφεθ του μειζονος kai tō sēm egenēthē kai autō patri pantōn tōn uiōn eber adelphō iapheth tou meizonos 22 The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arpachshad, and Lud, and Aram. 22 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם be nei shem ei lam ve 'a shur ve 'ar pach shad ve lud va 'a ram. 22 בּ נ י שׁ ם ע יל ם ו א שּׁ וּר ו א ר פּ כ שׁ ד ו ל וּד ו א ר ם Bünê šëm `êläm wü aššûr wü arpakšad wülûd wa áräm 22 υιοι σημ αιλαμ και ασσουρ και αρφαξαδ και λουδ και αραμ και καιναν uioi sēm ailam kai assour kai arphaξad kai loud kai aram kai kainan 23 And the sons of Aram: Uz, and Hul, and Gether, and Mash. 23 ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש 9

10 u ve nei a ram utz ve chul ve ge ter va mash. 23 וּב נ י א ר ם ע וּץ ו ח וּל ו ג ת ר ו מ שׁ ûbünê áräm `ûc wühûl wügeºter wämaš 23 και υιοι αραμ ως και ουλ και γαθερ και μοσοχ kai uioi aram ōs kai oul kai gather kai mosoch 24 And Arpachshad begot Shelah; and Shelah begot Eber. 24 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר ve 'ar pach shad ya lad et-sha lach ve she lach ya lad et-e ver. 24 ו א ר פּ כ שׁ ד י ל ד א ת שׁ ל ח ו שׁ ל ח י ל ד א ת ע ב ר wü arpakšad yälad et-šäºlah wüšeºlah yälad et-`ëºber 24 και αρφαξαδ εγεννησεν τον καιναν και καιναν εγεννησεν τον σαλα σαλα δε εγεννησεν τον εβερ kai arphaξad egennēsen ton kainan kai kainan egennēsen ton sala sala de egennēsen ton eber 25 And unto Eber were born two sons; the name of the one was Peleg; for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan. 25 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן u le 'e ver yul lad she nei va nim shem ha 'e chad pe leg ki ve ya mav nif le gah ha 'a retz ve shem a chiv ya ke tan. 25 וּל ע ב ר י לּ ד שׁ נ י ב נ ים שׁ ם ה א ח ד פּ ל ג כּ י ב י מ יו נ פ ל ג ה ה א ר ץ ו שׁ ם א ח יו י ק ט ן ûlü`ëºber yullad šünê bänîm šëm hä ehäd Peºleg Kî büyämäyw niplügâ hä äºrec wüšëm ähîw yoq än 10

11 25 και τω εβερ εγενηθησαν δυο υιοι ονομα τω ενι φαλεκ οτι εν ταις ημεραις αυτου διεμερισθη η γη και ονομα τω αδελφω αυτου ιεκταν kai tō eber egenēthēsan duo uioi onoma tō eni phalek oti en tais ēmerais autou diemeristhē ē gē kai onoma tō adelphō autou iektan 26 And Joktan begot Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah; 26 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח ve ya ke tan ya lad et-al mo v dad ve 'et-sha lef ve 'et-cha tzar ma vet ve 'et-ya rach. 26 ו י ק ט ן י ל ד א ת א ל מוֹד ד ו א ת שׁ ל ף ו א ת ח צ ר מ ו ת ו א ת י ר ח wüyoq än yälad et- almôdäd wü et-šäºlep wü et-hácarmäºwet wü et-yäºrah 26 ιεκταν δε εγεννησεν τον ελμωδαδ και τον σαλεφ και ασαρμωθ και ιαραχ iektan de egennēsen ton elmōdad kai ton saleph kai asarmōth kai iarach 27 and Hadoram, and Uzal, and Diklah; 27 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה ve 'et-ha do v ram ve 'et-u zal ve 'et-dik lah. 27 ו א ת ה דוֹר ם ו א ת אוּז ל ו א ת דּ ק ל ה wü et-hádôräm wü et- ûzäl wü et-diqlâ 27 και οδορρα και αιζηλ και δεκλα kai odorra kai aizēl kai dekla 28 and Obal, and Abimael, and Sheba; 28 11

12 ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא ve 'et-o v val ve 'et-a vi ma 'el ve 'et-she va. 28 ו א ת עוֹב ל ו א ת א ב ימ א ל ו א ת שׁ ב א wü et-`ôbäl wü et- ábî mä ël wü et-šübä 28 και αβιμεηλ και σαβευ kai abimeēl kai sabeu 29 and Ophir, and Havilah, and Jobab; all these were the sons of Joktan. 29 ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן ve 'et-o v fir ve 'et-cha vi lah ve 'et-yo v vav kol-el leh be nei ya ke tan. 29 ו א ת אוֹפ ר ו א ת ח ו יל ה ו א ת יוֹב ב כּ ל א לּ ה בּ נ י י ק ט ן wü et- ôpìr wü et-háwîlâ wü et-yôbäb Kol- ëºllè Bünê yoq än 29 και ουφιρ και ευιλα και ιωβαβ παντες ουτοι υιοι ιεκταν kai ouphir kai euila kai iōbab pantes outoi uioi iektan 30 And their dwelling was from Mesha, as thou goest toward Sephar, unto the mountain of the east. 30 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם vay hi mo v sha vam mim me sha bo 'a chah se fa rah har hak ke dem. 30 ו י ה י מוֹשׁ ב ם מ מּ שׁ א בּ א כ ה ס פ ר ה ה ר ה קּ ד ם wa yühî môšäbäm mimmëšä Bö ákâ süpäºrâ har haqqeºdem 30 12

13 και εγενετο η κατοικησις αυτων απο μασση εως ελθειν εις σωφηρα ορος ανατολων kai egeneto ē katoikēsis autōn apo massē eōs elthein eis sōphēra oros anatolōn 31 These are the sons of Shem, after their families, after their tongues, in their lands, after their nations. 31 אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם el leh ve nei-shem le mish pe cho tam lil sho no tam be 'ar tzo tam le go v ye hem. 31 א לּ ה ב נ י שׁ ם ל מ שׁ פּ ח ת ם ל ל שׁ נ ת ם בּ א ר צ ת ם ל גוֹי ה ם ëºllè bünê-šëm lümišpühötäm lilšönötäm Bü arcötäm lügôyëhem 31 ουτοι υιοι σημ εν ταις φυλαις αυτων κατα γλωσσας αυτων εν ταις χωραις αυτων και εν τοις εθνεσιν αυτων outoi uioi sēm en tais phulais autōn kata glōssas autōn en tais chōrais autōn kai en tois ethnesin autōn 32 These are the families of the sons of Noah, after their generations, in their nations; and of these were the nations divided in the earth after the flood. 32 אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול ף el leh mish pe chot be nei-no ach le to vl do tam be go v ye hem u me 'el leh nif re du hag go v yim ba 'a retz a char ham mab bul. f 32 : 6 1! X~ / K-! r K : x C- 'LE }! 7 : % ה מּ בּ וּל פ 'L C- = x +L= + }1 ' 1C= % a f/! X ëºllè mišpühöt Bünê-nöªH lütôldötäm Bügôyëhem ûmë ëºllè niprüdû haggôyìm Bä äºrec ahar hammabbûl P 32 αυται αι φυλαι υιων νωε κατα γενεσεις αυτων κατα τα εθνη αυτων απο τουτων διεσπαρησαν νησοι των εθνων επι της γης μετα τον κατακλυσμον autai ai phulai uiōn nōe kata geneseis autōn kata ta ethnē autōn apo toutōn diesparēsan nēsoi tōn ethnōn epi tēs gēs meta ton kataklusmon 13

1 And Abraham was old, well stricken in age; and Yahowah had blessed Abraham in all things.

1 And Abraham was old, well stricken in age; and Yahowah had blessed Abraham in all things. GENESIS 24 1 And Abraham was old, well stricken in age; and Yahowah had blessed Abraham in all things. 1 ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל ve 'av ra ham za ken ba bai ya mim vyhvh be rach et-av

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 3η Oμάδα Ασκήσεων Δημητρίου Ανδριάνα 03110684 Σκούρα Ελένη 03110721 1 η 4 η Άσκηση i) Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12.

1 18.727 I O O IA 14,521 I O O IA ( ) 3 13.951 11.828 10,616 I O O IA 1 14.768 14,238 13,935 I O O IA / 17 19.470 12. 1, KAI I O O IA 17 19.413 13.638 16,144 15,836 A A KAI I O O IA / 19 19.183 15.224 15,363 15,656 A A KAI I O O IA 15,983 15,248 A A KAI I O O IA / 18,957 14,533 EPM A KAI I O O IA EPM A KAI I O O IA /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Λεμεσός 2014 ii

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: * Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α * Οι ειδικές κατασκευές επιβαρύνονται με επιπλέον επιβάρυνση επί τις τιμής του καταλόγου της τάξεως + 15% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 5 FX. 7 GLAMOUR.. 9 LINK 13 MATRIX. 15 PINK 17 STATUS. 19 MASTER 21 CLASSIC. 23 STIL. 25 FOCUS 27 DAK. 29 KYKLOS. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: * Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α * Οι ειδικές κατασκευές επιβαρύνονται με επιπλέον επιβάρυνση επί τις τιμής του καταλόγου της τάξεως + 20% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Sayyed Darwish

Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου. Works of Great Mediterranean Composers. Sayyed Darwish Ἔργα Μεγάλων Συνθετῶν τῆς Μεσογείου Works of Great Mediterranean Composers Sayyed Darwish Αὐτό τό ἔντυπο ἔχει παραχθεῖ μέ τή χρηματοδότηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας. Οἱ ἀπόψεις πού ἐκφράζονται ἐδῶ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Προγραμματισμός Ι. Ασκήσεις. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών. Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Τζάλλας Αλέξανδρος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, Μάιος 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 3 GLAMOUR.. 7 MATRIX. 11 STATUS. 15 CLASSIC. 19 KYKLOS. 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ RIO.. 3 GLAMOUR.. 7 MATRIX. 11 STATUS. 15 CLASSIC. 19 KYKLOS. 27 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. RIO.. 3 FX. 5 GLAMOUR.. 7 LINK 9 MATRIX. 11 PINK 13 STATUS. 15 MASTER 17 CLASSIC. 19 STIL. 21 FOCUS 23 DAK. 25 KYKLOS. 27 BIK 29 MAX 31 VEGA 32 Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής:

Τα προγράμματα αυτά σήμερα είναι τα εξής: Η Επιτροπη Ευρωπαικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις (ΕΠΝ) αποτελείται από Ερευνητές, Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Ακαδημαϊκούς και Διοικητικούς, των οποίων ο κύριος στόχος είναι να εντοπίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Young 1.1-1.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΑΖΑΣ- ΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ROAD BOOK - LEG 1 ROAD BOOK - LEG 2

ROAD BOOK - LEG 1 ROAD BOOK - LEG 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Date: 26 May 2015 Time: 13:00 hrs Subject:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014 Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) - Επικαιροποιημένο στις 14-01-2014 α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Μιλάτε Αγγλικά με το παιδί σας Μιλάτε Αγγλικά για να βοηθήσετε το παιδί σας Οι γονείς είναι αυτοί που, κατά κύριο λόγο, μαθαίνουν στα παιδιά τους τη γλώσσα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HM Inverter 2 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 021 HXM Inverter 3 AERMEC Hλεκτροκίνητη ANLI 025

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ. /ΟΠΣ 1133 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ο. Π. Σ. Αθήνα, 17-9-2010 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα των δυνάμεων του 10.

Κλίμακα των δυνάμεων του 10. Κλίμακα των δυνάμεων του 10. Πρόθεμα (Prefix) Σύμβολο 1000 m 10 n Αριθμητική αναπαράσταση Αμερικανική απόδοση του όρου (short scale) yotta Y 1000 8 10 24 1000000000000000000000000 septillion 1991 zetta

Διαβάστε περισσότερα

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place

LESSONS GRAMMAR pp. Question Words 4-5. Possessive Adjectives Possessive Case (1) Possessive Case (2) Prepositions of Place Contents LESSONS GRAMMAR pp. 1 My family Who s this? Who s that? Question Words 4-5 2 Bye bye, Greece! The verb have got there is - there are some - any 6-7 3 Welcome to England! ossessive Adjectives ossessive

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αʹ. Πίνακες. Άσκηση 1. Λύση. Άσκηση 2. Λύση. Ασκήσεις Εργαστηρίου Προγραμματισμού

Αʹ. Πίνακες. Άσκηση 1. Λύση. Άσκηση 2. Λύση. Ασκήσεις Εργαστηρίου Προγραμματισμού Αʹ. Πίνακες Άσκηση 1 Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C, το οποίο να δημιουργεί έναν πίνακα με το όνομα E, ο οποίος να έχει ακέραιο τύπο δεδομένων και 40 θέσεις. Στη συνέχεια να αναθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

KANGOUROU MATHEMATICS

KANGOUROU MATHEMATICS KANGOUROU MATHEMATICS LEVEL 1 2 Α - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ / MARCH 2013 10:00-11:15 Questions 1-9: 3 points Questions 10-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1 3 points problems (προβλήματα 3 μονάδων)

Διαβάστε περισσότερα

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df ENflZH AICDAAlETIKnN ETAlPlnN EAAAAOZ ErKYKnlOI APIOM. 21757 np0q rig Ao@ahimiKiq Eratpieg- MiAq rqq'evwoqq Kupkg- K6pioi1 flapaywyfi Aacpdimpwv ava Khaoo aacpaniarlq lavouapiou -Auyoirmou 2014 Iaq anomimoup~

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN

Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14. MADE in SPAIN Αντιπροσωπείες Υλικών Επιπλοποιίας και Υλικών Διακόσμησης ΠΟΜΟΛΑ 2013-14 MADE in SPAIN Τ.Θ. 267-19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Τηλ. 22990-87710 Φαξ. 22990-85108 contact@wagnernet.gr www.wagnernet.gr 53 χρόνια ΒΑΓΝΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ).

Πρόεδρος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ). Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πατρώνυµο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης: 26-11-1959 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος µε δύο παιδιά Επάγγελµα:

Διαβάστε περισσότερα

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9

103 Α Α Α % Α 22 22 15,777 15.53 33.5 11,839 11.67 25.9 %- & Α -Η Η Α- Ω Ο Α Ο Ω Ο Α Ο Α Ο Ο Ο Α ΧΟ Η Α Ο Η / ΧΟ Η Ο Α... Α..Α.... Ο Α... Α..Α.. 127 Α Α Α Α Α Α Α % Α 21 21 20,924 18.40 36.8 19,434 17.15 34.2 127 Α Α Α Α Α Α Α %.. α 2 2 18,978 16.57 33.0 17,638

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

This document file contains the following:

This document file contains the following: This document file contains the following: My translation of the text for the Fathers, from the Greek, the source for the Slavonic found in the General Menaion; The Greek text of the stikhiry for the Fathers,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (2009-2010) ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Α. ΦΩΚΑ, K. ΣΤΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012. Νοέμβριος 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Νοέμβριος 2012 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L / comfort / upn / ups solar Καμπύλες & Πίνακες Επιλογής Προϊόντων Ô1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Translations. Bahá u lláh s The Hidden Words

Translations. Bahá u lláh s The Hidden Words Translations This document has a few translations of short excerpts of familiar works, to demonstrate the expressivity of Temenia and to give the learner a feeling of how to write and speak it more fluently.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ IL_V VEION V (EV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 99 email: info@istechnology.gr FAX. 99 UL: www.istechnology.gr Copyright I technology /.a.8 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΙΑΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Λεμεσός, 2013

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κ. ΠΑΛΟΎΡΑ Ημιαγωγοί 1. Ημιαγωγοί. Το 1931 ο Pauli δήλωσε: "One shouldn't work on. semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really

Ε. Κ. ΠΑΛΟΎΡΑ Ημιαγωγοί 1. Ημιαγωγοί. Το 1931 ο Pauli δήλωσε: One shouldn't work on. semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really Ημιαγωγοί Ανακαλύφθηκαν το 190 Το 191 ο Pauli δήλωσε: "Oe should't work o semicoductors, that is a filthy mess; who kows if they really exist!" Πιο ήταν το πρόβλημα? Οι ανεπιθύμητες προσμείξεις Το 1947

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 8DWFF@JHQ, 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 8I. (IPK. : 3 4 2 ()!#/ () "),&* 8%!"+,! %,*!8:0%!*C, :!8 +% (!# : 8%8.0% +, ):, «"8+8:)8- "8! (8)8" #, * +0% +,(0%!" + (0% "8! +0%!0%.#0)!8* "8! (8%!8* +0% :!0% 9 2 / 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids Database of electron inelastic mean free path for elemental solids 1. Electron inelastic mean free path (IMFP) 2. Calculation method of electron inelastic mean free path 3. Figures for electron inelastic

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ)

Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) Στοιχεία για τις αντλίες Θερμότητας (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ) α/α Εταιρεία Είδος 1 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη THERMA V SPLIT 9 KW HU091.U41 HN0914.NK1 INVERTER 3,30 2,70 2 LG ELECTRONICS Hλεκτροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος των chain-letters

Ο κίνδυνος των chain-letters 09 Mar 2007 Ο κίνδυνος των chain-letters by CyberWalker Πρόσφατα, ένας πολύ καλός μου φίλος, μου προώθησε εν αγνοία του ένα email που μιλούσε για ένα γρήγορο τρόπο πλουτισμού. (!) Πριν λίγους μήνες είχα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

6 serie aire. CARLA-DO Carla. Estufa de pellet / Pellet stove / Salamandra a pellet Stufe a pellet / Poêle à pellet / Σομπες. m 3

6 serie aire. CARLA-DO Carla. Estufa de pellet / Pellet stove / Salamandra a pellet Stufe a pellet / Poêle à pellet / Σομπες. m 3 6-4 -81 150-300 1-1,55 13,2-8,5 150 1x230 /h 96 13,2 CARLA-DO Carla 6 serie aire Stufe a pellet / Poêle à pellet / Σομπες CARLA-PL CARLA-NE 7 6-4 -81 150-300 1-1,55 13,2-8,5 150 1x230 /h 95 13,2 Nueva

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα