О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду"

Transcript

1 О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте (Светог Климента) у Охриду Цветан Грозданов* Македонска академија наука и уметности, Скопље UDC (497.7 Ohrid)»12» DOI /ZOG G Оригиналан научни рад Аутор описује и тумачи композицију Навуходоносоровог сна, фигуре арханђела Михаила и Гаврила као чувара улаза у храм и хор светих лекара (Пантелејмон, Козма и Дамјан). Осврће се, такође, на неисписано поље изнад северних врата нартекса, на аркосолијум и гробницу Остоје Рајаковића, а указује и на пробијање новог пролаза на источном зиду нартекса, што је довело до уништења појединих фигура с најстаријег слоја живописа у цркви. Кључне речи: Богородица Перивлепта у Охриду, Навуходоносоров сан, свети лекари, византијско сликарство, Остоја Рајаковић The aut hor exa mi nes the fi gu res and sce nes pa in ted on the nort hern wall of the nart hex of the Church of the Vir gin Peri blep tos in Ohrid. He de scri bes and in ter prets Ne buc hadnez zar s dre am, the fi gu res of the ar chan gels Mic hael and Ga briel as gu ar di ans of the en tran ce to the church, and the cho ir of the sa int anargyres (Pan te le i mon, Co smas and Damian). He then pro ce eds to di scuss the empty fi eld abo ve the nort hern do or of the nart hex, the ar co so li um and the tomb of Osto ja Ra ja ko vić. Fi nally, he re fers to the pe ne tra tion of a new pas sa ge on the eastern wall of the nart hex, which re sul ted to the de struc tion of so me fi gu res from the ear li est layer of fre sco es in the church. Key words: Vir gin Pe ri blep tos in Ohrid, Ne buc had nez zar s dre am, sa int anargyres, Byzan ti ne pa in ting, Osto ja Ra ja ković Је дан део сли кар ства цр кве Бо го ро ди це Пе ри влепте у Охри ду пре укла ња ња пре ма за и па ти не с фре са ка об ја ви ли су још Г. Ми је 1 и В. Р. Пет ко вић. 2 Ком по зи ци ју На ву хо до но со ро вог сна на се вер ном зи ду нар тек са цркве пр ви је уочио Ђ. Ма но-зи си, ко ји је пре по знао детаљ с пред ста вом Све те Тро ји це. 3 Те шко ће у про у ча вању сли кар ства тог де ла хра ма ис кр сле су по сле Дру гог свет ског ра та због ве ћих оште ће ња на ис точ ном кра ју се вер ног зи да нар тек са. С. Ра дој чић ука зао је на де та ље пр вог де ла охрид ске ком по зи ци је, 4 по ве зу ју ћи је са сродном сли ком Све те Тро ји це у Ма те и чу. 5 Сли кар ској це лини на се вер ном зи ду нар тек са Бо го ро ди це Пе ри влеп те при па да ју још и од лич но са чу ва не сто је ће фи гу ре све тог Пан те леј мо на и ар хан ђе ла Га ври ла, као и вр ло оште ће на фи гу ра ар хан ђе ла Ми ха и ла у се ве ро и сточ ном углу тог про сто ра. Ва ља ис та ћи да је по ста вља ње ве ли ке би фо ре при вр ху се вер ног зи да нар тек са бит но ути ца ло на рас- по ред са др жи не пред ста ве На ву хо до но со ро вог сна (слике 1 и 2). Ле ву стра ну сли ке o ко јој је реч нај ве ћим де лом зау зи ма усну ли цар На ву хо до но сор на ле жа ју и с вла дарском кру ном на гла ви; де сна ру ка му је ис пру же на, а ле ва по ло же на на гру ди (сл. 3). У под нож ју ле жа ја, код ца ревих но гу, се де два стра жа ра с ка ци га ма на гла ва ма, са шти то ви ма и ма че ви ма, а сле ва се ди још је дан стра жар ко ји се осла ња о мач. Уз ле ву стра ну На ву хо до но со ровог ле жа ја на сли ка на је кри ла та тро гла ва фи гу ра Све те Тро ји це; де сном ру ком она до ди ру је ца ре ву кру ну, што је де таљ ко ји ту пред ста ву из два ја од срод них у дру гим спо ме ни ци ма. У гор њем де лу ком по зи ци је, из над при каза не гра ђе ви не, на ла зи се сте на, а на њој од лич но са чува на пред ста ва Бо го ро ди це у ме да љо ну; де сно од би форе на сли кан је ма ли Хри стос у ме да љо ну, са да оште ћен. Де сно од би фо ре, у пр вом пла ну ком по зи ци је, прика зан је На ву хо до но сор ка ко се ди на пре сто лу, оде вен у ди ви ти си он и с кру ном на гла ви; на спрам ње га сто ји про рок Да ни ло, ко ји му ту ма чи сан. Иза Да ни ла је по већа гру па га та ра, звје зда ра и Хал де ја (Дан 2, 2) раз личи тих ста ро сних до би и чи но ва; они но се ка пе, а не ки од њих плит ке вен це с дра гим ка ме њем или тур ба не; сви су би ли по зва ни да би од го нет ну ли и про ту ма чи ли ца рев сан. Уз На ву хо до но со ро ву фи гу ру пре по зна ју се обри си гла ве још јед ног гар ди сте. Из над лу ка пор ти ка на ко јем се ди На ву хо до но сор ис пи сан је текст ко ји се од но си на из глед ки па што ће се * 1 G. Mil let, Rec her ches sur l ico no grap hie de l évan gi le aux XI V e, XV e et XVI e siè cles, d après les mo nu ments de Mi stra, de la Macédoine et du Mont-At hos, Pa ris 1916, (ре пр. 1960); аутор је пи сао о Бо жић ној хим ни у Пе ри влеп ти још го ди не (cf. ibid., 165, n. 3). 2 В. Р. Пет ко вић, Фре ска са пред ста вом Пре му дро сти, in: Збор ник у част Бог да на По по ви ћа, Бе о град 1929, (аутор је ука зао на прет ход на ис тра жи ва ња сли кар ства Пе ри влеп те, па и ње ног нар тек са, v. Т. CXXII); idem, Lа pe in tu re ser be du moyen âge II, Be o grad 1934; idem, Пре глед цр кве них спо ме ни ка кроз по ве сни цу срп ског на рода, Бе о град 1950, Ђ. Ма но-зи си, Ма ли при ло зи о жи во пи су XIV ве ка охрид ских цр ка ва, Ста ри нар 6 (1931) С. Ра дој чић, Епи зо да о Бо го ро ди ци-го ри у Те о до си је вом Живо ту све тог Са ве и ње на ве за са сли кар ством XI II и XIV ве ка, Прило зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор 3 4 (1957) R. Gru jić, Iko no graf ski mo tiv sli čan in du skom Tri mur tiu u sta roj srp skoj li kov noj umet no sti, in: Tkal či ćev zbor nik I, Za greb 1955,

2 110 Сл. 1. Навуходоносоров сан. Богородица Перивлепта у Охриду, северни зид припрате, 1294/1295 Fig. 1. Dream of the Emperor Nebuchadnezzar. Church of Virgin Peribleptos in Ohrid, north wall of narthex, 1294/1295 рас па сти од до ди ра Хри ста Ка ме на (Дан 2, 31 33): Σύ, βασιλεῦ, ἐθεώρεις, [ἐ]ι κὼν μεγάλ[η] καὶ ἐκείνης χρυ σοὺ καθαρού αἱ χῖρες [καὶ] τὸ στῆθο[ς] [καὶ] οἱ βραχίονες αὐτῆς ἀργύροι, ἡ κοιλία κ[αὶ] οἱ μήροι χαλκοί, αἱ κνή[μαι] σιδηραί, οἱ πόδες μέρος μέντι σιδηροῦν, μέρος τράκινον ( Ти, ц аре, видје а то лик ве лик; в ел ик бијаше лик и свјетлост му силна, и стај аше п рема теби, и стр аш ан бијаше на очи ма. Г лава томе ли ку бијаш е од чис тог зл ата, пр си и мишице од сре бра, трб ух и бедра од мј ед и, голијени му од гвожђа, а сто пала које од гв ожђа кој е од земље ). Сли кар та чно п ра ти Данилов тек ст: г лав а анти чког кипа од злат а је које сија, оч и су и зобличене ; на прс има сл ика р настоји д а прикаже с јај сребр а, а трб ух и бе дра и мају боју ба кр а; колен а и стопала од гвожђа су и од глине (сл. 4). 6 Кип ј е на вис око м постољу и представљен ј е у тренут ку у које м се помер ај у шавови шт о спа јају меси нг, зла то, гвожђ е и глину. То ј е тренут ак у које м се појави ло и поп рсје ма лог Хрис та у медаљ ону, пошто се он одвојио о д планине, то јес т од Б огород ице Стене. Из Данило вог текста (Дан 2, 2 ) произлази д а разли чи ти м атеријал и од који х је сачињен ки п симбо ли шу чет ири царс тва, поче в од Вавилонског, до Христ ов ог доласк а. Представе ове тем е у Све тим а постоли ма у Сол уну (после 1315), 7 у Б ог ородич иној црк ви у Пећи (пре 1337) 8 и у Дечанима (око 1348 ) 9 оштећен е су толико д а се је дв а р аспознај у, а нарочит о је т еш ко поре дити њ их ов колорит с а охридс ки м примером. С. Радо јчић пише да ј е ко мпози ци ја Н ав ух од о- носоровог сн а уоблич ена кр ајем XIII века и д а ј е потврда за то предста ва у задужб ин и Прог она Сгура. 10 Елементи те сце не у мон ументал ном сликарс тв у примећују се у солунс ким Све тим а постол има, зати м у Ст ар ом Н агоричину, у припра ти у Пећи, као и у с еве розапад но м траве ју Дечан а. У ликовн ој уметн ос ти ран иј е г пер ио да по че ци о блико ва ња помен уте с це не запажају се о д средин е XI века, од поб ед е иконофила, шт о потвр ђу је м инијатур а у Хлудовск ом псалтир у. 1 1 Комен та ри Данило во г пророштва кој е се однос и на Н ав ух одоносоров с ан у пис аној ЗОГРАФ 36 (2012) [ ] реч и познати с у, међутим, још о д VI века, од То погра фије К оз ме Ин дикопло ва и н ешт о касни јих С ло ва Јо ва на Дамаскина. 12 Слик а се појављује и као ил устрација 6 7. пса лм а, де ве те катизме, као и уз Данилов т екст кој и се чита у очи Христ ов ог рођења. 13 Пр оцес настанка те слике п ре П еривлепте ипак с е не м ож е к он тинуир ан о пратити. Чак с е и д ру ге помен у- те сце не у мон ументал ном сликарс тву, наста ле у п рв ој половини XIV века, ос им делимично о не у Дечан има, мо гу д опуњава ти и ре к он струисати на основ у охридс ко г примера. 14 Одвај ање Хр ис та Камен а од Б огород ице Стене и ис товрем ен о распа дањ е анти чког ки па а нт иципир ају Христ ово о ваплоћ ење, које, уостало м, ид еј но о бједињује це о ста розав етни циклу с у нарт ек су П еривлепте. И пак, в аљ а указати на то д а нај већу па жњу привлачи л ик анђела са три г лаве ко је израстају из једног тела. Тај в ажан детаљ у ов ом об лику први пу т се појављу је у тума че њу царевог сна с а значе њем Св ет е Тројиц е. У XIII веку, пр е делатн ос т и Михаи ла и Евтихија и н епоср едно п осле тога, у трагању за пр ихватљивим идејн им и лико вн им реше њима која б и одржава ла схвата ње о ж ивотворн ој и ј единосуш ној Све то ј Трој ици, наста ју и не ке представ е у сп омениц и ма нај ужег језгр а Охри дс к е арх ие пископиј е. У Кост уру ( Кастори ја), чији је архијереј и мао стату с охридс ко г п рототрон а, у ц р- кви Б огоро ди це К убелидике пр е сре дине XIII век а и, н ешт о касније, у хр аму Све тог Ђорђ а (Ом ор фоклиси ја ) уобличена је в ертик ал на варијанта Ст арац дана, И сус Христ ос и го луб Св етог Д ух а приказан и су ј едан ис под друго г. 15 По сл е средине XIV ве ка у сам ом Охрид у, 6 Проф. др Рат ко Ду ев уочио је да овај нат пис не про из ла зи из Сеп ту а гин те, већ да је дат пре ма вер зи ји Теодотиoна, ко ји је жи вео у II ве ку н. е. (о то ме оп шир ни је: T. J. Me a dow croft, Ara ma ic Da niel and Gre ek Da niel. A li te rary com pa ri son, Shef fi eld 1995). За хва љу јем ко ле ги Р. Ду е ву што ми је пре нео сво је за па жа ње. 7 Ch. Step han, Ein byzan ti nisches Bil den sem ble. Die Mo sa i ken und Fre sken der Apo stel kir che zu Thes sa lo ni ki, Worms 1986, 76, 76a. 8 Ј. Ра до ва но вић, Сан ца ра На ву хо до но со ра и пи јан ство Но је во у при пра ти Пећ ке па три јар ши је, in: idem, Ико но граф ска ис тра жива ња срп ског сли кар ства XI II XIV ве ка, Бе о град 1988, В. Ми ла но вић, Ста ро за вет не те ме и Ло за Је се је ва, in: Зидно сли кар ство ма на сти ра Де ча на. Гра ђа и сту ди је, ed. В. Ј. Ђу рић, Бе о град 1995, Ра дој чић, Епи зо да о Бо го ро ди ци-го ри, 214, М. В. Щеп ки на, Mиниатюры Хлу дов ской псал ты ри. Гре ческий ил лю стри ро ван ный ко декс IX ве ка, Мо сква 1977, л Cf. И. В. Ду й чев, Хлу дов ская псал ты рь в на уч ной ли те рату ре, in: Щеп ки на, op. cit., О на го ве шта ји ма Бо го ро ди чи ног рође ња у про ро чан стви ма Ста рог за ве та све ти Јо ван Да ма скин нај ви ше го во ри у По хва ли на Ус пе ње Бо го ро ди це, Бе се да пр ва (Све ти Јо ван Да ма скин, Бе се де, прев. епи скоп Ата на си је, Тре би ње 2002, ). 13 Ра до ва но вић, Сан ца ра На ву хо до но со ра, В. Р. Пет ко вић, Ђ. Бо шко вић, Ма на стир Де ча ни II, Бе о град 1941, 50 (В. Р. Пет ко вић); Б. То дић, М. Ча нак-ме дић, Ма на стир Де чани, Бе о град 2005, Ра ни је је о то ме пи сао С. Ра дој чић, Мин хен ски срп ски псалтир, Збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та 7/I (1963) ; Σ. Πελεκανίδης, Μ. Χατζηδάκης, Καστοριά, Αθήνα 1984, 90; v. текст Гој ка Субо ти ћа in: С. Ки сас, Омор фо кли си ја. Зид не сли ке цр кве Све тог Ђор ђа код Ка сто ри је, Бе о град 2008, 34, 46 (цр теж 62, фи гу ра Хри ста и го луба Све тог Ду ха на ра ме ни ма Стар ца да на); Д. По по вић, Б. То дић, Д. Вој во дић, Де чан ска пу сти ња. Ски то ви и ке ли је ма на сти ра Де ча на, Бе о град 2011, 75 85, 87, где Д. Вој во дић (Скит Ус пе ња Бо го ро ди чиног у Бе ла ји) де таљ но пи ше о пред ста ва ма Све те Тро ји це; у те ме ну ку по ле цр кве Све тог Ђор ђа у По ло шком (1344/1345), ко ја је два-три пу та пре сли ка ва на, при ка зан је Ста рац Да на ко ји ис пред се бе др жи Хри ста Ема ну и ла што обе ма ру ка ма бла го си ља, а сма тра се да је на Хри сто вим гру ди ма на сли кан го луб Све тог Ду ха, v. В. По пов ска-коро бар, Све до штва та за Хри сто ва та двој на при ро да од жи во пи сот од нар тек сот во Све та Бо го ро ди ца Слим нич ка, Збор ник Сред но-

3 Грозданов. Ц.: О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте Сл. 2. Навуходоносоров сан. Богородица Перивлепта у Охриду, северни зид припрате, 1294/1295, цртеж Fig. 2. Dream of the Emperor Nebuchadnezzar. Church of Virgin Peribleptos in Ohrid, north wall of narthex, 1294/1295, drawing у севе рн ом паракл ису Све то г Григори ја у П еривлепти 16 и у хр аму Све тих Ко нстанти на и Јелене, н а сводовима се сл ик а хор изонт ал на варијанта, с фигур ом Ст арца дан а у средини. 1 7 Нај за нимљивија је трог ла ва фиг ура Св ет е Тројиц е у прип ра ти к атоли кон а Хиландара, у ко мпозиц иј и Прему д рост с азда себи х рам, кој а ј е нас та ла н епосредно пре см рти к ра ља Милути на (уколико је, наравно, на слоју из досл ов но понов ље на првоби тн а ко мпозиција ). 18 П осл е Хиланд ар а нај већу па жњу прив лач и позн ата слик а и з Матеича; њ у је д у го проучавао Р. Груји ћ уз помо ћ С. Ра дојчића. 19 Ис та предс тав а насликана је и у цр кви Светог Спас а у Штипу, на св оду храма из године. 20 О то ме колико је о ва центр ич на варијан та Свет е Тројице би ла рашир ен а сведоч и и прим ер у Пустињи к од Дечана и з средине XVI века, к ао и дел а угле дно г зогр афа Онуфри ја у црквам а охридск ог, прилепско г и корчанс ког краја. 21 И з времена п ре П еривл еп те фи гу ре Б огород и- це Стен е и Хр ис та Ка мен а познате с у из м инијат ура Хлудовск ог псалтира, 2 2 за који се пр етпоставља д а је наст ао н епоср едно п ос ле поб ед е иконофил а. У П еривлепти ј е, међутим, на осн ову те кс та Данило во г пророш тв а формир ана б ит но богат ија слик а, с нарати вн им дело вима кој и се наро чи то однос е на тума че ње Н ав ух од оносоровог сна, п а је тако и охридс ка предста ва с попрс ји ма Б огородиц е и Хр ист а пост ал а потпунија. Том слик ом, смешт ен ом изм еђ у ко мпози ци је Јаковљ евих лествиц а и сц ене Б ор бе Јаковљев е са анђелима, у з Мојсиј ев у скиниј у н а исто чном з иду нартекс а, у потпуњуј е се циклу с ста розавет н их праобр аза о ваплоћења Спаситељeвог, на кој е се однос и и ко мпози циј а Божи ћне хи мне св ет ог Јо ва на Дамас кин а насликана у ис том прост ору. И сп од Н ав ух од оносоровог сн а, у п рвој зон и северног з ида, насликане с у сто је ће фиг уре све то г П антелејмо на и архан ђел а Гаврил а, а између њих су в рата која воде из нартекса у трем. Ти подаци, уз оне ве ћ познате из прегл еда фре ско -сликарс тва, сам и по себ и не д ај у потпуни ју предста ву о ансам бл у уколико се не укаже и на др уге елементе. Пре с вега ва ља поменути д а је п оре д Гаврила, 23 на к рај у исто чног з ида нарте кса, наслика н арха нђ е о Михаило ; та фи гу ра толико је оштећена д а ве ков на умет ност 6 (Ско пје 2007) 167; Ι. Σίσ ιου, Άγιος Νι κόλαος του Κυρίτση και ο Άγιος Γεώργιος στο Πόλοσκο, Ниш и Ви зан ти ја 9 (2011) 324, 325, цр теж Ц. Гро зда нов, Охрид ско ѕид но сли кар ство од XIV век, Охрид 1980, Г. Су бо тић, Све ти Кон стан тин и Је ле на у Охри ду, Бе о град 1971, М. Мар ко вић, Пр во бит ни жи во пис глав не ма на стир ске цркве, in: Ма на стир Хи лан дар, ed. Г. Су бо тић, Бе о град 1998, 221, 239; М. Мар ко вић, В. Т. Хо сте тер, При лог хро но ло ги ји град ње и осли ка ва ња хи лан дар ског ка то ли ко на, Хи лан дар ски збор ник 10 (1998) V. n. 5 (аутор се по зи ва на усме но са оп ште ње С. Ра дој чи ћа). 20 С. Га бе лић, Сли кар ство XIV ве ка у Све том Спа су (Цр кви Ваз не се ња) у Шти пу, Pa tri mo ni um.mk 3 4 ( ) (са ста ри јом ли те ра ту ром). 21 Б. Ба бић, Фре ско-жи во пис сли ка ра Ону фри ја на зи до ви ма цр ка ва при леп ског кра ја, ЗЛУМС 16 (1980) Ра дој чић, Епи зо да о Бо го ро ди ци-го ри, П. Миљ ко виќ-пе пек, Де ло то на зо гра фи те Ми ха и ло и Еути хиј, Ско пје 1967,

4 Сл. 3. Навуходоносоров сан. Богородица Перивлепта у Охриду, северни зид припрате, 1294/1295, детаљ Fig. 3. Dream of the Emperor Nebuchadnezzar. Church of Virgin Peribleptos in Ohrid, north wall of narthex, 1294/1295, detail ЗОГРАФ 36 (2012) [ ] Севе рна в ра та изм еђу нартекс а и т рем а постојала су још од 1294/ год ине, кад а је сазидан х рам С вете Б огоро ди це П еривлепте. У в реме када се осликавао т ре м, године 1364/1365, тај пролаз још је фу нкционисао, шт о се мож е закључити и п о распоре ду предс та ва Б огородичи но г акат иста изн ад спо љног д овратника, гд е је исписа н и проим ион Изабра ној в ојвоткињи. 25 Та в рата изгубила су функц иј у средином XIX в ека, када је тр ем зазид ан и затворен. 26 И н ак он в ишегодиш њих к онз ерватор ск их радова у П еривл епти ни је на че то пи та ње а рк осолију ма у с еве розападном у глу нарте кс а. А ркосолију м је изв еден кад а је зи дана црква и, по с во ј прилиц и, с намеро м да бу де гроб ни ца непозна ти х личности из кр уг а ктитор а Прогона Сгура и ли вис оки х д осто јанственик а Охридск е арх ие пископи је. Сто ти ну го дина пошт о с у зог ра ф и Михаи ло и Евтихи је осликали храм, у а ркосолијуму је сахрањ ен Ос то ја Рајаковић, з ет жу пан а Андрије Гропе и срод ник кр аља Марка. 27 О во м прилико м по дсетићемо на то да ј е приликом Михаилoвих и Е втихиј ев их ра дов а ч ет в ороуг аоно поље из над на дврат ник а север них вра та ост ало празно, б ез исписаног текст а. У вез и с а сахран ом Ос то је Р ајакови ћа у а ркосолијум у је извед ен а ко мпозициј а на којој се та ј угле дни пл емић мо ли Б огоро ди ци П еривлепти за спас д уш е. Археол ош ка и скопавања на д ну а рк осолијум а до сада н ису обављен а. 28 И зн ад а рк осолијум а, у темат ск ој целини са све ти м П ан телејмо ном, насликани су с вети Коз ма и Дамјан. Они су п ре дстав ници х ора све тих врача у том делу цр кв е. Њихо ва поја ва и м есто мог у се повезат и са а рк осолијум ом и потребом д а ту бу де представљен хор св ет их лекара, с тим што је та г ру па повезана и с традицијом и з времена све тог Климент а Охридског. Храм који је св ети Климент подигао на Плаош ни ку н епоср едно после 893. би о ј е посвећ ен упр аво све то м П ан телејмону, на чији се дан слави и им е охрид ског з аштитника. 29 С ве ти ле кари Јован и Ки р насликани су у ол та ру П еривле пте. П рва гр упа све тих врача у охридс ком зидном сликарств у, с ликов има св ет ог Кирил а и све тог Климента, мож е се видети у охридс кој Св ет ој Софији, на јужном зи ду олтара, гд е су по ред словен ск и х мисио нар а насли ка не фиг уре све то г П ан телејмо на, светог Коз ме, свето г Дамјан а и др уги х б ес ребрeника. Тако је и н а сребрном ок ову Христ ове и ко не ке сара Дуке, на које м су изведе не фиг уре све то г П ан телејмон а и све тог Климента. 30 Тај 112 Сл. 4. Навуходоносоров сан. Богородица Перивлепта у Охриду, северни зид припрате, 1295/1296, детаљ Fig. 4. Dream of the Emperor Nebuchadnezzar. Church of Virgin Peribleptos in Ohrid, north wall of narthex, 1294/1295, detail су ра ни је и скази ване са мо пре тпостав ке у ве зи с њеном и де нт ификацијом, с тим ш то поједи ни ауто ри и ни су поми њал и ар ханђелово им е. 24 Пол ожај ног у архан ђел а Гаврил а и, судећи по фр агмент има, архан ђе л а Миха ил а указује на то да су о ни чув ари в ра та изм еђу нартекс а и трема. На п иластр има нарт екс а насликане су, као шт о ј е позн ат о, фиг уре апос тола Пет ра и Па вла. 24 R. Ha mann-mac Lean, H. Hal len sle ben, Die Mo nu men tal ma le rei in Ser bien und Ma ke do nien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Gi essen 1963, Plan 20, Nart hex, zo ne II, 85; Миљ ко виќ-пе пек, Де ло то, Ц. Гро зда нов, Илу стра ци ја хим ни Бо го ро ди чи ног ака ти ста у цр кви Бо го ро ди це Пе ри влеп те у Охри ду, in: Збор ник Све то за ра Радој чи ћа, Бе о град 1969, Ц. Гро зда нов, Из во ри за по зна ва ње на ста ра та град ска архи тек ту ра во Охрид, in: Ста ра град ска ар хи тек ту ра и ур ба ни за ци ја на гра до ви те, Ско пје 1964, В. Ј. Ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске у Ју го сла ви ји, Бе о град 1974, 221 n Аутор овог при ло га обра тио се над ле жним уста но ва ма указу ју ћи на по тре бу ар хе о ло шких ис ко па ва ња око ар ко со ли ју ма у нартек су Пе ри влеп те, као и на по тре бу по ста вља ња сон де по ред фи гу ре Осто је Ра ја ко ви ћа, ка ко би се утвр дио из глед тог де ла хра ма ка да су га осли ка ва ли Ми ха и ло и Ев ти хи је. 29 Ц. Гро зда нов, Пор тре ти на све ти те ли те од Ма ке до ни ја од IX до XVI II век, Ско пје 1983, 38 44, Ibid. О пред ста ва ма све тих вра ча у сред њо ве ков ној умет ности оп шир ни је пи ше Д. Вој во дић, Зид но сли кар ство цр кве Све тог Ахи ли ја у Ари љу, Бе о град 2005,

5 Грозданов. Ц.: О живопису на северном зиду нартекса Богородице Перивлепте н ачи н темат ск ог п овезивања у охридс ком зид ном сликарству може с е пратити у сви м црквама XIV в ека. Манастир Све то г П ан телејмона био је н ај угледниј е светилиште у Охрид ск ој дије цези ток ом сре дњег века, па и п ос ле рушењ а и п ретвара ња у џамиј у. О томе каква је права им ао манас тир Све тог Климе н та, в еома б огат метоси ма, н ајјасн иј е све до чи по веља ца ра Ду ша на издат а охрид ској Б огоро ди ци П еривле пти, кој а ј е касниј е наслед ила им ања хр ама Све то г П ан телејмона. Јо ш средином XIV века ме ђу воде ћи м л ичнос тим а државног и цркв еног врха у Ох риду појављује с е п репод обни Јо ва н, архимандри т и игуман К лимент ов ог манаст ира, чија је фи гур а насликан а у ктиторс ко ј ко мпозициј и у т ре му П еривлепт е. 31 Ње гов пор тр ет изведен је 1364/1365, када су град ом управ ља ли си но ви сев ас тократо ра Бранк а. Архиман дрит Јован би о је н епоср едн и сара дн и к арх иеписк оп а Григорија I I и еписк оп а Григо риј а Деволс ког, који су п ор третиса ни у ис то ј ко мпозици ји. Св ети Кли мент доби о је изуз етно мес то у живо пи су Б огоро ди це П еривле пте, по ред улаз а у протезис, уз пор тр е т арх иеписк опа Ко нстан ти на Кавасиле, који је ост ао о сведоч ен и приј ат е љ Палео лога по сле битке за Охрид године. 32 О фи гур и архан ђе л а Мих аи ла писали с мо ран ије, када см о указали на преоста ле фрагмент е, а посебно на текст на св итку кој и он др жи у л евој руци. У и сто вре ме и де нт ификовали смо и фра гмент ар но сачу ва не фиг уре свети х Варлаа м а и Јоаса фа у вел ик ој гале ри ји мона х а у на осу хр ама, насли кане када је ср уше н источни зид нартекса. На крају о во г прилога још ће мо н апоменути да у досадашњ им п ро учава њима ц рк ве Б огоро ди це П еривл епте није било ре чи о дело ви ма живо писа кој и су изгуб љени т ок ом ве лик е и нт ервенц иј е средином XIX века. 31 Ц. Гро зда нов, При ло зи по зна ва њу сред њо ве ков не умет но сти Охри да, ЗЛУМС 2 (1966) Idem, О св. Кон стан ти ну Ка ва си ли и ње го вим пор тре ти ма у све тлу но вих са зна ња, ЗР ВИ 44/1 (2007) ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ REFERENCE LIST Бабић Б., Фреско-живопис сликара Онуфрија на зидовима цркава прилепског краја, ЗЛУМС 16 (1980) 20 [Babić B., Fresko-živopis slikara Onufrija na zidovima crkava prilepskog kraja, ZLUMS 16 (1980) 20]. Дуйчев И., Хлудовская псалтырь в научной литературе, in: Щепкина М. В., Mиниатюры Хлудовской псалтыри. Греческий иллюстрированный кодекс IX века, Москва 1977, 8 23 (Duǐchev I., Khludovskai a psaltyr v nauchnoǐ literature, in: Shchepkina M. V., Miniati ury Khludovskoǐ psaltyri. Grecheskiǐ illi ustrirovannyǐ kodeks IX veka, Moskva 1977, 8 23). Ђурић В. Ј., Византијске фреске у Југославији, Београд 1974 (Djurić V. J., Vizantijske freske u Jugoslaviji, Beograd 1974). Габелић С., Сликарство XIV века у Светом Спасу (Цркви Вазнесења) у Штипу, Patrimonium.Mk 3 4 ( ) [Gabelić S., Slikarstvo XIV veka u Svetom Spasu (Crkvi Vaznesenja) u Štipu, Patrimonium.Mk 3 4 ( ) ]. Грозданов Ц., Извори за познавање на старата градска архитектура во Охрид, in: Стара градска архитектура и урбанизација на градовите, Скопје 1964, (Grozdanov C., Izvori za poznavanje na starata gradska arhitektura vo Ohrid, in: Stara gradska arhitektura i urbanizacija na gradovite, Skopje 1964, 36 45). Грозданов Ц., Илустрација химни Богородичиног акатиста у цркви Богородице Перивлепте у Охриду, in: Зборник Светозара Радојчића, Београд 1969, 47 (Grozdanov C., Ilustracija himni Bogorodičinog akatista u crkvi Bogorodice Perivlepte u Ohridu, in: Zbornik Svetozara Radojčića, Beograd 1969, 47). Грозданов, О св. Константину Кавасили и његовим портретима у светлу нових сазнања, ЗРВИ 44/1 (2007) [Grozdanov C., O sv. Konstantinu Kavasili i njegovim portretima u svetlu novih saznanja, ZRVI 44/1 (2007) ]. Грозданов Ц., Охридско ѕидно сликарство од XIV век, Охрид 1980 (Grozdanov C., Ohridsko zidno slikarstvo od XIV vek, Ohrid 1980). Грозданов C., Портрети на светителите од Македонија од IX до XVIII век, Скопје 1983 (Grozdanov C., Portreti na svetitelite od Makedonija od IX do XVIII vek, Skopje 1983). Грозданов Ц., Прилози познавању средњовековне уметности Охрида, ЗЛУМС 2 (1966) (Grozdanov C., Prilozi poznavanju srednjovekovne umetnosti Ohrida, ZLUMS 2 (1966) ). Grujić R., Ikonografski motiv sličan induskom Trimurtiu u staroj srpskoj likovnoj umetnosti, in: Tkalčićev zbornik I, Zagreb 1955, Hamann-MacLean R., Hallensleben H., Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Giessen Мано-Зиси Ђ., Мали прилози о живопису XIV века охридских цркава, Старинар 6 (1931) 133 [Mano-Zisi Dj., Mali prilozi o živopisu XIV veka ohridskih crkava, Starinar 6 (1931) 133]. Марковић М., Хостетер В. Т., Прилог хронологији градње и осликавања хиландарског католикона, Хиландарски зборник 10 (1998) [Marković M., V. T. Hosteter, Prilog hronologiji gradnje i oslikavanja hilandarskog katolikona, Hilandarski zbornik 10 (1998) ]. Марковић M., Првобитни живопис главне манастирске цркве, in: Манастир Хиландар, ed. Г. Суботић, Београд 1998, 221, 239 (Marković M., Prvobitni živopis glavne manastirske crkve, in: Manastir Hilandar, ed. G. Subotić, Beograd 1998, 221, 239). Милановић В., Старозаветне теме и Лоза Јесејева, in: Зидно сликарство манастира Дечана. Грађа и студије, ed. В. Ј. Ђурић, Београд 1995, (Milanović V., Starozavetne teme i Loza Jesejeva, in: Zidno slikarstvo manastira Dečana. Građa i studije, ed. V. J. Djurić, Beograd 1995, ). Миљковиќ-Пепек P., Делото на зографите Михаило и Еутихиј, Скопје 1967 (Miljković-Pepek P., Deloto na zografite Mihailo i Eutihij, Skopje 1967). Meadowcroft T. J., Aramaic Daniel and Greek Daniel. A literary comparison, Sheffield Millet G., Recherches sur l iconographie de l évangile aux XIV e, XV e et XVI e siècles, d après les monuments de Mistra, de la Macédoine et du Mont-Athos, Paris 1916 (репр. 1960). Πελεκανίδης Σ., Χατζηδάκης Μ., Καστοριά, Αθήνα 1984 (Pelekanidēs S., Chatzēdakēs M., Kastoria, Athēna 1984). Petković V. R., Lа peinture serbe du moyen âge II, Beograd Петковић В. Р., Бошковић Ђ., Манастир Дечани II, Београд 1941 (Petković V. R., Bošković Dj, Manastir Dečani II, Beograd 1941). Петковић В. Р., Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, Београд 1950 (Petković V. R., Pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda, Beograd 1950). Петковић В. Р., Фреска са представом Премудрости, in: Зборник у част Богдана Поповића, Београд 1929, (Petković V. R., Freska sa predstavom Premudrosti, in: Zbornik u čast Bogdana Popovića, Beograd 1929, ). Поповић Д., Тодић Б., Војводић Д., Дечанска пустиња. Скитови и келије манастира Дечана, Београд 2011 (Popović D., Todić B., Vojvodić D., Dečanska pustinja. Skitovi i kelije manastira Dečana, Beograd 2011). Поповска-Коробар В., Сведоштвата за Христовата двојна природа од живописот од нартексот во Света Богородица Слимничка, Зборник Средновековна уметност 6 (Скопје 2007) 167 [Popovska- Korobar V., Svedoštvata za Hristovata dvojna priroda od živopisot od narteksot vo Sveta Bogorodica Slimnička, Zbornik Srednovekovna umetnost 6 (Skopje 2007) 167]. Радовановић Ј., Сан цара Навуходоносора и пијанство Нојево у припрати Пећке патријаршије, in: idem, Иконографска истраживања српског сликарства XIII XIV века, Београд 1988, (Radovanović Ј., San cara Navuhodonosora i pijanstvo Nojevo u priprati Pećke patrijaršije, in: idem, Ikonografska istraživanja srpskog slikarstva XIII XIV veka, Beograd 1988, 30 34). Радојчић С., Епизода о Богородици-Гори у Теодосијевом Животу светог Саве и њена веза са сликарством XIII и XIV века, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор 3 4 (1957)

6 ЗОГРАФ 36 (2012) [ ] [Radojčić S., Epizoda o Bogorodici-Gori u Teodosijevom Životu svetog Save i njena veza sa slikarstvom XIII i XIV veka, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 3 4 (1957) ]. Радојчић С., Минхенски српски псалтир, Зброник Филозофског факултета 7/I (1963) [Radojčić S., Minhenski srpski psaltir, Zbornik Filozofskog fakulteta 7/I (1963) ]. Σίσιου Ι., Άγιος Νικόλαος του Κυρίτση και ο Άγιος Γεώργιος στο Πόλοσκο, Ниш и Византија 9 (2011) 324, 325 [Sisiou I., Hagios Nikolaos tou Kyritsē kao o Hagios Geōrgios sto Polosko, Niš i Vizantija 9 (2011) 324, 325]. Stephan Ch., Ein byzantinisches Bildensemble. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki, Worms Свети Јован Дамаскин, Беседе, прев. епископ Атанасије, Требиње 2002 (Sveti Jovan Damaskin, Besede, prev. episkop Atanasije, Trebinje 2002). Суботић Г., Свети Константин и Јелена у Охриду, Београд 1971 (Subotić G., Sveti Konstantin i Jelena u Ohridu, Beograd 1971). Суботић Г., in: С. Кисас, Оморфоклисија. Зидне слике цркве Светог Ђорђа код Касторије, Београд 2008, 34, 46 (Subotić G., in: S. Kisas, Omorfoklisija. Zidne slike crkve Svetog Djordja kod Kastorije, Beograd 2008, 34, 46). Тодић Б., Чанак-Медић М., Манастир Дечани, Београд 2005 (Todić B., Čanak-Medić M., Manastir Dečani, Beograd 2005). Војводић Д., Зидно сликарство цркве Светог Ахилија у Ариљу, Београд 2005 (Vojvodić D., Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija u Arilju, Beograd 2005). Щепкина М. В., Mиниатюры Хлудовской псалтыри. Греческий иллюстрированный кодекс IX века, Москва 1977 (Shchepkina M. V., Miniati ury Khludovskoǐ psaltyri. Grecheskiǐ illi ustrirovannyǐ kodeks IX veka, Moskva 1977). The painting of the northern wall of the narthex of the Church of the Virgin Peribleptos (St. Kliment) in Ohrid Cvetan Grozdanov The first part of the article deals with an analysis of the composition The dream of the Emperor Nebuchadnezzar (Daniel, 1:2 7). The author comments on the two figures of the emperor Nebuchadnezzar and on the representation of the Holy Trinity. He then indicates a statue that is falling apart and the painted parts of its deformed head. The author mentions a text (Daniel, 2:33), which is well-preserved on the wall, while the second part of the text, which is severely damaged, is beside the statue, is examined according to the book of the Prophet Daniel. Scholars believe that the representation of Nebuchadnezzar s dream from the Church of the Virgin Peribleptos in Ohrid is the oldest preserved illustration of this subject in medieval wall painting. However, the origins of this composition can be seen on the miniatures of the Hludov Psalter from the ninth century. In the second part of the paper, the author comments on the fresco painting next to the door that leads into the northern part of the church. It depicts the archangel Gabriel (well-preserved) and the archangel Michael (significantly damaged), with clearly visible parts of his figure. In keeping with the programme tradition, they represent, the guardians of the entrance. The pictures of St. Panteleemon and the holy anargyres St. Kosmas and St. Damian have a long tradition in art. However, in this church, they are also connected with the local tradition, because an important Ohrid church, built by St. Kliment at the end of the ninth century, was dedicated to St. Panteleemon. In the Church of St. Sofia of Ohrid, a gallery of the holy anargyres is painted on the southern wall of the nave, as is the case in other fourteenth century churches in Ohrid. In the north-western corner of the narthex there is an arcosolium that marks the tomb of Ostoja Rajaković (1379). As it has not been sufficiently explored, the author proposes the archaeological excavation of the grave and the opening of test holes with the purpose of discovering the remains of layers from the end of the thirteenth to the end of the fourteenth century. 114

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ

КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Н И КО Л И Н А Т У Т У Ш КА КО КОД НАС ЦР КВЕ И ДА ЉЕ ЛЕ ТЕ Мо тив ле те ће цр кве чест је у на род ним пре да њи ма и ле генда ма о на с т а н к у по је д и н и х ц р к а в а и ма на с т и ра. 1 Ро ма

Διαβάστε περισσότερα

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И Л А Н Д А Р СКОМ И СТ У Д Е Н И Ч КОМ ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES UDC 726.7(=163.41)(495) UDC 726.7(497.11 Studenica) UDC 091=163.41 DOI: 10.2298/ZMSDN1551239P ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА П РЕ М А Х И

Διαβάστε περισσότερα

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА

СТЕ ФАН НЕ МА ЊА И БУ ЂЕ ЊЕ НА ЦИ О НАЛ НЕ СВЕ СТИ У СР БА Ме га тренд уни вер зи тет Бе о град, Фа кул тет за по слов не студи је, Фа кул тет за кул ту ру и ме ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340434C УДК 94(497.11) 11/12 94(=163.41) 11/12 321.17:929 Стефан

Διαβάστε περισσότερα

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао

НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ. Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао НОРМА Вл а д о Ђу ка н о в и ћ НЕ ПРО ПИ СНИ МИ ГРАН ТИ Не дав но ми је у ру ке до шла бро шу ра у ко јој сам, из ме ђу оста лог, про читао и ово: KO SU NEPROPISNI MIGRANTI? Ne p r o p i s n i m i g r

Διαβάστε περισσότερα

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА

ПОЈ МО ВИ СЕ КУ ЛА РИ ЗМА И ЛА И ЦИ ЗМА Ал фа уни вер зи тет, Бе о град, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и друштвену те о ри ју, Цен тар за ре ли гиј ске сту ди је, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340473P УДК 299.5(049.2)

Διαβάστε περισσότερα

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( )

ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША ( ) ТЕ МАТ: 80 ГО ДИ НА ДА НИ ЛА КИ ША (1935 1989) А Л Е К СА Н Д А Р Ј Е Р КОВ УВЕК О КИ ШУ, А СА ДА ЈОШ И О ПИ ТА ЊУ ЉУ БА ВИ У ЈЕ СЕН ГО ДИ НЕ 7464. ( ПО ВИ ЗА Н Т И Ј СКОМ РА Ч У Н А ЊУ ВРЕ М Е Н А), НА

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА

NATIONAL INTEREST ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА NATIONAL INTEREST JOURNAL FOR NATIONAL AND STATE ISSUES ISSN 1820-4996 UDK 323.1(=163.40) година VIII vol. 13. 1/2012. ЧАСОПИС ЗА НАЦИОНАЛНА И ДРЖАВНА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКА ТЕОРИЈА И ИДЕНТИТЕТ Митрофанова А.

Διαβάστε περισσότερα

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА

СТА ВО ВИ УЧЕ НИ КА ОСНОВНИХ И СРЕД ЊИХ ШКО ЛА О ПРЕД МЕ ТУ ЛИКОВНА КУЛ ТУ РА Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че и по слов не ин фор ма ти ча ре Сир ми јум, Срем ска Ми тро ви ца DOI 10.5937/kultura1547242K УДК 316.644-057.874:73/76(497.11) 371.3::73/76(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА

АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА UDC 364-781.2 UDC 343.85:343.91-053.6 DOI: 10.2298/ZMSDN1345623C Оригинални научни рад АФЕКТИВНО ВЕЗИВАЊЕ ДЕЛИНКВЕНТНИХ АДОЛЕСЦЕНАТА САНДРА ЧАЧИЋ Центар за социјални рад Сомбор Карађорђева 4, Сомбор, Србија

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ ЗБОРНИК МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ 83 MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES PROCEEDINGS IN HISTORY Покренут 1970. године До 28. свеске (1983) носио назив Зборник

Διαβάστε περισσότερα

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене*

Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Иконостас у Дечанима првобитни сликани програм и његове позније измене* Бранислав Тодић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 75.046.3:726.591](497.11 Dečani)»13/15» DOI 10.2298/ZOG1236115T

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10])

ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД СВЕТОГ САВЕ (IX H 8 [Š 10]) UDC 091(=163.41) UDC 271.222(497.11)-36:929 Simeon Mirotočivi, Sveti UDC 27-36:929 Sava, Sveti DOI: 10.2298/ZMSDN1552451R ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД ПИТАЊЕ РАШЧИТАВАЊА ЈЕДНОГ МЕСТА У ЖИТИЈУ СВЕТОГ СИМЕОНА ОД

Διαβάστε περισσότερα

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m

СН Е Ж А Н А БО Ж А Н И Ћ s b o z a n m a i l.c o m. ЂУ РА Х А Р Д И h a r d i dju r m a i l.c o m UDC 316.334.56 04/14 UDC 39(=163.41) 04/14 DOI: 10.2298/ZMSDN1550079B ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД РЕ Л И Г И О ЗНО -МО РА Л Н И КОН Т ЕКСТ Д РУ Ш Т ВЕ Н Е ЗА Ш Т И Т Е СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ П РО СТО РА СН Е Ж А

Διαβάστε περισσότερα

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r

М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m i lo r a d dju r UDC 316.32 UDC 321.7 DOI: 10.2298/ZMSDN1552531D П РЕ ГЛ Е Д Н И Н А У Ч Н И РА Д ГЛО БА Л И ЗА Ц И Ј СК И И ЗА ЗОВ Д Е МО К РА Т И Ј И М И ЛО РА Д ЂУ РИ Ћ Бра ће Рибникарa 56/401, Но ви Сад, Ср би ја m

Διαβάστε περισσότερα

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И

СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Л И Н Д А Х А Ч И ОН СВЕ КО Л И К И ПО Л А РИ Т Е Т И Д И В Н И Х Г У БИ Т Н И К А Див ним гу бит ни ци ма при писива ни су ра зни епи те ти: од опсце ног и бун тов ног до из ван ред ног и хра брог ро

Διαβάστε περισσότερα

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском

Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу жби Све том Ахи ли ју Ла ри ском УДК: 271.2-282 091=16 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 47 58. Осврт на про бле ма ти ку раз ли чи то сти и не пот пу но сти сло вен ских слу

Διαβάστε περισσότερα

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет, Но ви Сад DOI 10.5937/kultura1547115R УДК 14 Ниче Ф. 17 Ниче Ф. оригиналан научни рад ПО РЕ КЛО КАО ГРИ МАСА: НИЧЕ О ВО СХВА ТА ЊЕ ГЕНЕАЛО ГИ ЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса

Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса DOI: 10.2298/SARH1402029T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.37-002-07 29 Поређење биохуморалних и морфолошких параметара код акутног панкреатитиса Томислав Тасић 1, Саша Гргов 1, Александар Нагорни

Διαβάστε περισσότερα

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА

ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА КА Уни вер зи тет у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Де парт ман за но ви нар ство, Ниш DOI 10.5937/kultura1339041A УДК 070.11:659.4(497.11) 2013 прегледни рад ПРИН ЦИ ПИ СА РАД ЊЕ НО ВИ НА РА И ПР СТРУЧ ЊА

Διαβάστε περισσότερα

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( )

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ ( ) Мр Александра Смирнов-Бркић Филозофски факултет у Новом Саду Тема такмичења из историје 2012/2013. година КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ (306 337) Део I ЖИВОТ И ВЛАДАВИНА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ Константиново порекло Диоклецијан

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ

СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ UDC 323.1(=163.41) DOI: 10.2298/ZMSDN1134001M Оригинални научни рад Милован М. Митровић СРПСКА ИДЕЈА У ДОБА ЗБРКАНЕ ИСТОРИЈСКЕ СВЕСТИ СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду хи по те тич ки се раз ма тра фе но ме но ло

Διαβάστε περισσότερα

24 Број децембар 2012.

24 Број децембар 2012. 24 Број 123 28. децембар 2012. Члан 30. Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о од ре ђи ва њу слу ча је ва у ко ји ма не ма оба ве зе из да вања ра чу на и о ра

Διαβάστε περισσότερα

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ *

КО ЛА БО РА ЦИ О НИ ОД НОС ВА ТИ КА НА И АУСТРО УГАРСКЕ У ПРИ ПРЕ МИ НА ПА ДА НА СРБИ ЈУ ГО ДИ НЕ * УДК 94(100) 1914/1918 +94(497.11) 1914 Прегледни рад Српска политичка мисао број 2/2014. год. 21. vol. 44. стр. 55-76. Ра до слав Га ћи но вић Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град КО ЛА БО РА

Διαβάστε περισσότερα

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ

КРИ ЗА ХРИ ШЋАН СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА И КРИ ЗА КУЛТУ РЕ Уни вер зи те т у Ис точ ном Са ра је ву, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет, Ис точ но Са ра је во, Република Српска DOI 10.5937/kultura1444279P УДК 27-662:316.7 930.85::27 27-662:316.48 19/20 оригиналан

Διαβάστε περισσότερα

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије 694 Srp Arh Celok Lek. 2012 Nov-Dec;140(11-12):694-698 DOI: 10.2298/SARH1212694J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7:616.441-008.357.4 Клиничка процена знакова и симптома Грејвсове офталмопатије

Διαβάστε περισσότερα

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1

ВЛА ДАР И ДВОР У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ 1 Ори ги нал ни на уч ни рад 342.511(497.11) 04/14 doi:10.5937/zrpfns50-11744 Др Ср ђан Н. Шар кић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Sar kic@pf.uns.ac.rs

Διαβάστε περισσότερα

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА

ЗА ШТО ПО СЕ ЋЕ НОСТ НО ЋИ МУ ЗЕ ЈА НЕ ПРЕД ВИ ЂА ПО СЕ ЋЕ НОСТ МУ ЗЕ ЈА ТОКОМ ГО ДИ НЕ: ОД НОС СТА ВО ВА И ПО НА ША ЊА За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Уни вер зи те т у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет - Оде ље ње за пси хо ло ги ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1340445J УДК 316.644-051:069.12(497.11)

Διαβάστε περισσότερα

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле

Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни ку Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле УДК: 37.016:94(075.2)(049.32) 94(=18)(497):930(049.32) Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVIII Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 105 132. Кри ти ка на во да о Ал бан ци ма у уџ бе ни

Διαβάστε περισσότερα

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3

ВЛ А Д А. 16. октобар Број 99 3 16. октобар 2012. Број 99 3 2763 На осно ву чла на 83. став 4. За ко на о елек трон ским ко му ни каци ја ма ( Слу жбе ни гла сник РС, број 44/10) и чла на 42. став 1. Зако на о Вла ди ( Слу жбе ни гла

Διαβάστε περισσότερα

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ

ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ, ПРЕД РА СУ ДЕ И АН ТИЦИГАНИ ЗАМ У СР БИ ЈИ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду DOI 10.5937/kultura1442285M УДК 316.647.8(=214.58)(497.11) 316.774:654.197(497.11) 2012 оригиналан научни рад ДРУ ГОСТ РО МА НА МАРГИНИ ВАР ВА РА СТЕ РЕ О ТИПИ,

Διαβάστε περισσότερα

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА

ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА Е С Е Ј И С ЛО Б О Д А Н Г И Ш А Б О Г У НО ВИ Ћ ХЕ ГЕЛ И БЕ КЕТ: ТЕ О РИ ЈА И УМЕТ НИЧ КА П РА К СА СК ЕП Т И Ч К Е СВЕ СТ И Јер ни шта не зна ти, то ни је ни шта, ни шта не хте ти да се зна та ко ђе,

Διαβάστε περισσότερα

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА

ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА ПО ЛИ ТИЧ КА КУЛ ТУ РА Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју, Бе о град DOI 10.5937/kultura1549056D УДК 316.334.5 316.42:502.131.1 оригиналан научни рад ПЕР МА КУЛ ТУ РА КАО НО ВА

Διαβάστε περισσότερα

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја

Месијанизам. у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи о царевима. 1. Месијанска идеја УДК: 27-243.32/.45-277 26-32-277.2 Те о ло шки по гле ди / The o lo gi cal Vi ews Го ди на / Vo lu me XLVI II Број / Is sue 1/2015, стр. / pp. 7 28. Месијанизам у 1. и 2. књизи Самуиловој и 1. и 2. књизи

Διαβάστε περισσότερα

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44

С А Д Р Ж А Ј. В л а д а. М и н и с т а р с т в а. П р а восу ђ е. Београд, 9. мај Година LXXIII број 44 ISSN 0353-8389 COBISS.SR-ID 17264898 Београд, 9. мај 2017. Година LXXIII број 44 Цена овог броја је 414,94 динарa Годишња претплата је 37.400 динара С А Д Р Ж А Ј В л а д а Одлука о уста но вља ва њу Да

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (2), Бр. 59, 269-440, 2014 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 20 (2), Бр. 59, 2014. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом DOI: 10.2298/SARH1506341C ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.36-002.828-085 : 616.411-002.828-085 : 616.155.392-06 341 Повољан исход лечења хепатоспленичне кандидијазе код болесника с акутном леукемијом

Διαβάστε περισσότερα

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ Бојан Јовић РАЂАЊЕ ЖАНРА ПОЧЕЦИ СРПСКЕ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧНЕ КЊИЖЕВНОСТИ НАУКА О КЊИЖЕВНОСТИ УПОРЕДНА ИСТРАЖИВАЊА УРЕДНИК БОЈАН ЈОВИЋ РЕЦЕНЗЕНТИ др МИРЈАНА ДРНДАРСКИ др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ БОЈАН ЈОВИЋ РАЂАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић ХИДРОГЕОГРАФСКА СТУДИЈА РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Београд 2010 GEOGRAPHICAL INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS SPECIAL ISSUES 76 Dragana Milijašević HYDROGEOGRAPHIC STUDY

Διαβάστε περισσότερα

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса

Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса DOI: 10.2298/SARH1502023R ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.291 : 616.132-085.817 23 Улога терапије пејсмејкером у лечењу болесника са синдромом каротидног синуса Никола Радовановић 1, Братислав

Διαβάστε περισσότερα

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни

Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Зборник радова, књ. 7, приредио Богољуб Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2010. Универзитет у Београду Православни

Διαβάστε περισσότερα

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Как Бог велик! Ι œ Ι œ Ι œ. œ œ Ι œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œœœ. œ œ. œ Œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Как Бог велик! oprano Любовь Бондаренко Степенно Œ Светлана Зайцева Аранж. Станислав Маген ass Œ 1.Как Бог ве.как Бог ве Piano Œ Œ Как Как Бог Бог ве ве лик! Е лик! Мне не го по ве ли чье ня тно, сво им

Διαβάστε περισσότερα

За што во лим Е=mc 2?

За што во лим Е=mc 2? За што во лим Е=mc 2? Ајн штај нов про зор у свет ма ште и ре ал но сти Mогуће je ра ђа ње јед ног но вог све та са зна ња у ко ме је Ајн штај нов про зор оно ме сто у гра ђе ви ни људ ског зна ња ко је

Διαβάστε περισσότερα

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli

Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia coli 634 Srp Arh Celok Lek. 2013 Sep-Oct;141(9-10):634-639 DOI: 10.2298/SARH1310634M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 612.015.1 Производња пила, хемолизина и сидерофора код уринарних изолата Escherichia

Διαβάστε περισσότερα

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија

Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија DOI: 10.2298/SARH1408457C ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.33.015.8 457 Фенотипска детекција производње бета- -лактамаза код ентеробактерија Ивана Ћирковић 1, Љиљана Павловић 2, Неда Константиновић

Διαβάστε περισσότερα

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара

Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких параметара 770 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):770-774 DOI: 10.2298/SARH1312770T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.5-085 Процена исхода индукције порођаја у зависности од различитих клиничких

Διαβάστε περισσότερα

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ

СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ О НА НЕ МА ЊЕ Дарко Ј. Крстић Дар ко Ј. Кр стић 1 Цен тар за Цр кве не сту ди је Ниш Оригинални научни рад УДК 821.163.41-94.09 Сава, свети Примљено 13. 12. 2011. СО ФИ О ЛО ШКИ ОКВИР СА ВИ НОГ ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТОГ СИ МЕ

Διαβάστε περισσότερα

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст

Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони узраст DOI: 10.2298/SARH1306337M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.2-074-055.26 337 Значај одређивања нивоа феритина у серуму труднице у предвиђању рађања новорођенчади телесне масе мале за гестациони

Διαβάστε περισσότερα

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији

Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у Србији 744 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):744-749 DOI: 10.2298/SARH1312744V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-001-053.2(497.11)"2003/2010" Епидемиолошке одлике повреда зуба код деце у

Διαβάστε περισσότερα

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом

Бактеријске инфекције код болесника с цирозом јетре и асцитесом Srp Arh Celok Lek. 214 Sep-Oct;142(9-1):551-556 DOI: 1.2298/SARH141551M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616-22.7 ; 616.36-4-6 ; 616.381-3.217-6 551 Бактеријске инфекције код болесника с цирозом

Διαβάστε περισσότερα

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б

Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним хепатитисом Б 6 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jan-Feb;143(1-2):6-11 DOI: 10.2298/SARH1502006P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.895.4:616.36-002 Симптоми депресије и когнитивне дисфункције код болесника с хроничним

Διαβάστε περισσότερα

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином

Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов утицај на исход лечења пегилованим интерфероном алфа-2а и рибавирином 320 Srp Arh Celok Lek. 2013 May-Jun;141(5-6):320-324 DOI: 10.2298/SARH1306320F ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.36-002-085 Учесталост екстрахепатичних манифестација хроничног хепатитиса Ц и њихов

Διαβάστε περισσότερα

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти

Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне терапије пародонтопатије код болесника са дијабетес мелитусом тип 2 клинички ефекти 738 Sr Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):738-743 DOI: 10.2298/SARH1312738M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.379-008.64-06 ; 616.314.17-085 Утицај степена метаболичке контроле на успех каузалне

Διαβάστε περισσότερα

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА

ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ ISSN ПОДГОРИЦА Електропривреда Лист Електропривреде Црне Горе АД Никшић ГОДИНА: XXX БРОЈ 314 НИКШИЋ 29. ЈУЛ 2008. ISSN 1805136 Влада, Министарство, Електропривреда: Покренут развој енергетике (Alea iacta est!) ПОДГОРИЦА

Διαβάστε περισσότερα

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности

Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске могућности 680 Srp Arh Celok Lek. 2014 Nov-Dec;142(11-12):680-687 DOI: 10.2298/SARH1412680D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.25-003.2 ; 616.24-002-06 Одлике парапнеумоничних излива и наше дијагностичко-терапијске

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 19 (3), Бр. 57, 2013. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА (1952-1977) I БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА (БДШ) Издавач

Διαβάστε περισσότερα

О про бле му су прот ста вље но сти

О про бле му су прот ста вље но сти УДК: 271.2-247-277 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 137 150. О про бле му су прот ста вље но сти је ван ђел ских Пас хи Никола З. Поповић* Епархија

Διαβάστε περισσότερα

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА

БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Београдска дефектолошка школа, Вол. 18 (2), Бр. 53, 203-378, 2012 I ISSN 0354-8759 БЕОГРАДСКА ДЕФЕКТОЛОШКА ШКОЛА Вол. 18 (2), Бр. 53, 2012. Раније ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКСА (1977-1995) Раније СПЕЦИЈАЛНА

Διαβάστε περισσότερα

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима

Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким условима 170 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):170-177 DOI: 10.2298/SARH1404170T ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.315-085.816/.817 Успех реанимације особа с акутним застојем срца у болничким

Διαβάστε περισσότερα

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса

Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног артритиса Srp Arh Celok Lek. 2013 Jul-Aug;141(7-8):495-502 DOI: 10.2298/SARH1308495I ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.72-002.77-085.37 ; 615.37 495 Ефикасност и сигурност етанерцепта у терапији реуматоидног

Διαβάστε περισσότερα

Упо тре ба пој ма λόγος

Упо тре ба пој ма λόγος УДК: 271.2-247.8-277 27-31-144.894.2 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 3/2014, стр. / pp. 661 678. Упо тре ба пој ма λόγος у Про ло гу Јо ва но вог еван ђе ља Марина

Διαβάστε περισσότερα

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце)

SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Младен В. Шобот УДК: 2-137:523.9(091) Храм Св. Василија Острошког, Шабац Стручни рад mladensobot1983@gmail.com Примљен: 10.12.2015. SOL INVICTUS (Непобедиво Сунце) Резиме: Сун це у ре ли гиј ском схва

Διαβάστε περισσότερα

Смрт услед топлотног удара приказ случаја

Смрт услед топлотног удара приказ случаја 360 Srp Arh Celok Lek. 2014 May-Jun;142(5-6):360-364 DOI: 10.2298/SARH1406360S ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616-001.16-036.88 Смрт услед топлотног удара приказ случаја Слободан Савић, Снежана Павлекић,

Διαβάστε περισσότερα

Култ светог ђакона Исавра у Драчу*

Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Култ светог ђакона Исавра у Драчу* Дубравка Прерадовић** Народни музеј у Београду, Одељење за средњи век UDC 003.07(093)»10/13» 27-36-5(496.536) Isavr, sveti DOI 10.2298/ZOG1236001P Оригиналан научни рад

Διαβάστε περισσότερα

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај?

Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? 204 Srp Arh Celok Lek. 2014 Mar-Apr;142(3-4):204-212 DOI: 10.2298/SARH1404204L ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.89-008.441-085 Како лечимо генерализовани анксиозни поремећај? Милан Латас 1,2,

Διαβάστε περισσότερα

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије

Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије 10 Srp Arh Celok Lek. 2014 Jan-Feb;142(1-2):10-16 DOI: 10.2298/SARH1402010P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.31-08 Клинички и микробиолошки ефекти каузалне терапије пародонтопатије Тања Предин

Διαβάστε περισσότερα

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма

Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма DOI: 10.2298/SARH1410557S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 579.862:576.52 557 Утицај хидрофобности бета хемолитичког стрептокока групе А на процес приањања и стварање биофилма Александра Шмитран

Διαβάστε περισσότερα

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку

При род но со зер ца ње по Св. Мак си му Ис по вед ни ку УДК: 27-1 Максим Исповедник, свети УДК: 27-1 Исак Сирин, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 1/2016, стр. / pp. 149 164. При род но со зер ца ње по Св. Мак си

Διαβάστε περισσότερα

Некаријесне лезије у дечјем узрасту

Некаријесне лезије у дечјем узрасту Srp Arh Celok Lek. 2015 Sep-Oct;143(9-10):531-538 DOI: 10.2298/SARH1510531D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.311.2-02-053.2 531 Некаријесне лезије у дечјем узрасту Ивана Демко Рихтер 1, Гордана

Διαβάστε περισσότερα

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR

Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном систему корена зуба техником PCR Srp Arh Celok Lek. 2013 Mar-Apr;141(3-4):155-162 DOI: 10.2298/SARH1304155M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314.16-002-085.28 155 Анализа антимикробног дејства раствора MTAD у инфицираном каналном

Διαβάστε περισσότερα

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ МАТИЦА СРПСКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ З Б О Р Н И К МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ MATICA SRPSKA DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES QUARTERLY Покренут 1950. године До 10. свеске (1955)

Διαβάστε περισσότερα

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts

ISSN / UDK 7 (5) Matica srpska. proceedings for fine arts ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) Matica srpska proceedings for fine arts 40 Editorial board ALEKSANDAR KADIJEVIĆ, editor-in-chief (University of Belgrade Faculty of Philosophy) KOKAN GRČEV (University American

Διαβάστε περισσότερα

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника

Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника DOI: 10.2298/SARH1402089V ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 616.718.5-007-089 89 Урођена псеудоартроза потколенице излечена већ скоро заборављеном методом приказ болесника Зоран Вукашиновић 1,2, Душко

Διαβάστε περισσότερα

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT

СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT ISSN 0354-5989 UDK 32 Година XVII vol. 27 Број 1/2010 СРПСКА ПОЛИТИЧКА МИСАО SERBIAN POLITICAL THOUGHT Издавач: Институт за политичке студије Адреса: Светозара

Διαβάστε περισσότερα

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска)

Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Новооткривени фрагменти фресака у цркви Свете Ане изнад Пераста (Бока Которска) Иван М. Ђорђевић UDK 75.052.034(497.16 Perast):75.071.1 Dobričević L. Пред мет ра да су но во от кри ве не фре ске у цркви

Διαβάστε περισσότερα

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву

Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Српски владарски портрети у манастиру Дуљеву Драган Војводић UDK 75.052.041.5.033.2.Stefan Dečanski / Stefan Dušan На за пад ном де лу ју жног зи да на оса цркве Светог Стефана Првомученика у Дуљеву (Паштровићи)

Διαβάστε περισσότερα

Акутно оштећење бубрега код деце

Акутно оштећење бубрега код деце DOI: 10.2298/SARH1406371P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.61-008.6-053.2 371 Акутно оштећење бубрега код деце Амира Пецо-Антић 1,2, Душан Париповић 2 1 Медицински факултет, Универзитет у Београду,

Διαβάστε περισσότερα

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму*

О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* О ктиторском натпису кнеза Мирослава у цркви Светог Петра на Лиму* Миодраг Марковић** Универзитет у Београду, Филозофски факултет UDC 72.033(497.11 Bijelo Polje)»11» 003.071=163.41 04 DOI 10.2298/ZOG1236021M

Διαβάστε περισσότερα

www.vulkani.rs office@vulkani.rs Copyright 2015 за ово издање Вулкан издаваштво ISBN 978-86-10-01486-0 Владимир Ћоровић И Л У С Т Р О В А Н А ИСТОРИЈА СРБА Београд, 2015. Са др жај ПР ВИ ПЕ РИ ОД 1. Про

Διαβάστε περισσότερα

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе

Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед литературе 346 Srp Arh Celok Lek. 2015 May-Jun;143(5-6):346-353 DOI: 10.2298/SARH1506346D ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.153-097-06 : 616.12 Кардиолошке манифестације у антифосфолипидном синдрому преглед

Διαβάστε περισσότερα

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом

Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним блоковима сочива особа са сенилном катарактом Srp Arh Celok Lek. 0 Sep-Oct;40(9-0):56-570 DOI: 0.98/SARH056K ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 67.74-004.-074 56 Ниво редукованог глутатиона и активност глутатион-зависних ензима у кортиконуклеарним

Διαβάστε περισσότερα

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника

Лечење инфекције васкуларне протезе заменом in situ артеријским хомографтом рани постоперациони и дугорочни резултати код 18 болесника 750 Srp Arh Celok Lek. 2013 Nov-Dec;141(11-12):750-757 DOI: 10.2298/SARH1312750P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.13/.14-089.168-06 ; 616-089.168-022-084 Лечење инфекције васкуларне протезе заменом

Διαβάστε περισσότερα

О ми сти ма. Уз пе сму и игру

О ми сти ма. Уз пе сму и игру УДК: 255.83:811.14'02'276.5(38) 821.14 02.09 811.14'02'37 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 3/2016, стр. / pp. 501 514. О ми сти ма. Уз пе сму и игру Јелена Фемић

Διαβάστε περισσότερα

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2*

Окру жна по сла ни ца о упо ко је њу Пре по доб ног Те о до ра Сту ди та 2* УДК: 27-475.5 УДК: 27-36:929 Теодор Студит, свети Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume L Број / Is sue 1/2017, стр. / pp. 29 50. Пре по доб ни Нав кра ти је 1 Окру жна по сла ни ца о упо

Διαβάστε περισσότερα

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи

Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Пред ста ве Петозарних мученика у цркви Све тог Сте фа на у Кон чи Смиљка Габе лић UDK 75.052.033.2.046.3(497.7 Konče) У чланку се идентификују фигуре Пе то зар них мученика на источ ном па ру сту баца

Διαβάστε περισσότερα

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега

Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега DOI: 10.2298/SARH1412747P ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ / REVIEW ARTICLE UDC: 616.12-008.6 ; 616.61-78 747 Застојна инсуфицијенција срца код болесника с оштећеном функцијом бубрега Милета Поскурица 1,2, Дејан Петровић

Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς УДК: 27-475.5 27-788-584 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVII Број / Is sue 1/2014, стр. / pp. 13 32. Монасима у манастирима и заједницама * Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις ἢ συνοδίαις μοναχούς

Διαβάστε περισσότερα

Пре го во ри о са зи ва њу

Пре го во ри о са зи ва њу УДК: 271.2-675:272"1367" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 189 226. Пре го во ри о са зи ва њу ва се љен ског са бо ра из 1367. го ди не Вукашин

Διαβάστε περισσότερα

На ста нак Сеп ту а гин те

На ста нак Сеп ту а гин те УДК: 27-242-235-277=14 26-242-235-277=14 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLVI Број / Is sue 1/2013, стр. / pp. 121 136. На ста нак Сеп ту а гин те Борис Фајфрић* Епархија сремска,

Διαβάστε περισσότερα

До при нос Св. ца ра Кон стан ти на Ве ли ког по бе ди хри шћан ства и ње гов од нос пре ма Цр кви по сле Пр вог Ва се љен ског Са бо ра

До при нос Св. ца ра Кон стан ти на Ве ли ког по бе ди хри шћан ства и ње гов од нос пре ма Цр кви по сле Пр вог Ва се љен ског Са бо ра УДК: 27-732.4-675(495.02)"375" УДК: 27-9"03" Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLIX Број / Is sue 2/2016, стр. / pp. 271 290. До при нос Св. ца ра Кон стан ти на Ве ли ког по бе ди хри

Διαβάστε περισσότερα

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића

Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића Природне науке Natural sciences Eстественныe науки Фулерени: наноматеријали будућности 20 година након открића 435 Прогонством из Раја, буђењем свесног, пр ви љу ди су се су о чи ли са ћу ди ма приро де.

Διαβάστε περισσότερα

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу?

Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? УДК: 27-14 Теолошки погледи / Theological Views Година / Volume XLV Број / Is sue 1/2012, стр. / pp. 143 158. Шта за пра во чи ни мо док го во ри мо о Бо гу? ди сци пли на бо го сло вља ** Џон Бер* Православна

Διαβάστε περισσότερα

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом

Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним и симплекс глаукомом 428 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):428-432 DOI: 10.2298/SARH1108428S ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 617.7-007.681 Разлике у изгледу папиле видног живца код болесника са нормотензивним

Διαβάστε περισσότερα

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система

Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија код особа са инфекцијама централног нервног система 476 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):476-480 DOI: 10.2298/SARH1108476G ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-002-036:616.831-002 Инциденција, фактори ризика и исход болничких пнеумонија

Διαβάστε περισσότερα

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола

Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола DOI: 10.2298/SARH1302061D ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 615.211/.216.065 61 Примена ондансетрона, азотног оксидула и алфентанила у спречавању бола изазваног применом пропофола Биљана Драшковић

Διαβάστε περισσότερα

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета

Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета 438 Srp Arh Celok Lek. 2015 Jul-Aug;143(7-8):438-445 DOI: 10.2298/SARH1508438B ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 618.3:616.993.19-084 Токсоплазмоза и трудноћа: поузданост информација с интернета Бранко

Διαβάστε περισσότερα

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):25-29 DOI: 10.2298/SARH1102025M ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.12-008.72-089.843 25 Оцена резултата у коронарној хирургији применом модела EuroSCORE

Διαβάστε περισσότερα

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе

хируршке реваскуларизације миокарда куцајућем срцу код болесника с лошом функцијом леве коморе 452 Srp Arh Celok Lek. 2011 Jul-Aug;139(7-8):452-457 DOI: 10.2298/SARH1108452P ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.127-089:616.13 Хируршка реваскуларизација миокарда на куцајућем срцу код болесника

Διαβάστε περισσότερα

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну

Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак опструктивног прекида дисања у сну Srp Arh Celok Lek. 2012 Mar-Apr;140(3-4):159-163 DOI: 10.2298/SARH1204159V ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.24-008.4:616.314.21-07 159 Могућност раног препознавања фактора ризика за настанак

Διαβάστε περισσότερα

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене

Синдром потпуне неосетљивости на андрогене 214 Srp Arh Celok Lek. 2015 Mar-Apr;143(3-4):214-218 DOI: 10.2298/SARH1504214T ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА / CASE REPORT UDC: 612.6.058 : 615.357.06 Синдром потпуне неосетљивости на андрогене Милина Танчић Гајић

Διαβάστε περισσότερα

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација

Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног заптивања амалгамских рестаурација 722 Srp Arh Celok Lek. 2011 Nov-Dec;139(11-12):722-727 DOI: 10.2298/SARH1112722J ОРИГИНАЛНИ РАД / ORIGINAL ARTICLE UDC: 616.314-089.27:615.242.07 Утицај различитих адхезивних средстава на квалитет рубног

Διαβάστε περισσότερα