ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε"

Transcript

1 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΕΩΣ 31/3/2008 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µ 㭷勧㫗北㯗劇 ες 㥗匷㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες Ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厗 ου αφο 㰗厷 ού 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㫷受 οδο 1/1/ /3/2008 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧 ε 㮧卷 ε 㫷受㯗劇 ες 㰇厗 ου εγ 㮧卷㰗厷㫷受㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇 α 㰇厗㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧卷㭷勧 τ 㮗剧㮧卷㳇劧㨷咇 υµ 㬧則 ούλ 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς 㨷咇㥗匷㩇咷 Α 㦗哗 Ρ 㥗匷㦗哗 Α 㭷勧 ς 㥗匷㦷哷㦷哷 Η 㧗唗㦗哗 ΚΩ 㧗唗㧧唷㥗匷㧗唗 Ο ΟΧ 㥗匷㦗哗 Ω 㧗唗㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ Α 㧇啗㥗匷㧇啗㧇啗 τ 㭷勧 ς 28 㧇啗 α 㤇喗 ου 2008 㮧卷 α 㮗剧㫗北 χου 㯗劇 α 㯗劇 α 㰗厷 τ 㭷勧㮇呧 ε 㫷受㰷勇 το δ 㮗剧 αδ 㫷受㮧卷 τυο 㤇喗㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 εύ 㮇呧 υ 㯗劇㰷勇㭷勧㤇喗㤇喗㤇喗㧇啗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㧇啗㤇喗㤇喗 㥗匷㰇厗㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㫷受㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ευ 㮇呧㫗北㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厗 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厗 τ 㮗剧㮧卷㫇南 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 㰷勇 τοχεύου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α 㰇厗 α 㰗厷㫇南㰷勇 χου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώ 㰷勇 τ 㭷勧 ο 㰗厷㮗剧㰷勇 µ 㫗北㯗劇 α γε 㯗劇㮗剧㮧卷㫇南 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α αλλ 㫇南 δε 㯗劇 㰇厗 α 㰗厷㫗北 χου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 ολο 㮧卷 λ 㭷勧㰗厷㲗噇 µ 㫗北㯗劇㭷勧 ε 㮗剧㮧卷㳇劧㯗劇 α τ 㭷勧 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ής 㮇呧㫗北㰷勇㭷勧 ς 㮧卷 α 㮗剧 τ 㲗噇㯗劇 α 㰇厗 οτελε 㰷勇 µ 㫇南 τ 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας 㮧卷 α 㮗剧 του Οµ 㫷受 λου 㤇喗㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α 㭷勧 ε τα 㮗剧 ε 㮇呧㯗劇 ή 㨇噧㰗厷㳇劧 τυ 㰇厗 α Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ής 㨇噧 λ 㭷勧㰗厷 οφ 㳇劧㰗厷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧇啗㥗匷㰇厗㫷受㰷勇㭷勧 ς ε 㰇厗㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㫷受㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧㤇喗 χ 㫇南㰗厷㮗剧㯗劇 α 㰇厗 λο 㰇厗 ο 㫷受㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㤇喗㰷勇 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ευ 㮇呧㫗北㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厗 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厗 τ 㮗剧㮧卷㫇南 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 㫗北 χου 㯗劇 γ 㫷受㯗劇 ε 㮗剧 ο 㰗厷㮗剧㰷勇 µ 㫗北㯗劇 ες 㰷勇 υµ 㰇厗 τύξε 㮗剧 ς 㮧卷 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧卷 ατατ 㫇南 ξε 㮗剧 ς 㮧卷 ο 㯗劇 δυλ 㫷受㲗噇㯗劇㧇啗 㤷嚇㦗哗 ΩΡ 㤷嚇 Ο 㨷咇㤷嚇 Α 㦷哷 Α 㧗唗 ΑΚ 㦗哗㨷咇 㨇噧㰗厷㳇劧 εδ 㰗厷 ος του 㮗剧 ο 㮗剧㮧卷㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 㨷咇 υµ 㬧則 ουλ 㫷受 ου 㥗匷㩇咷 Α 㦗哗 Ρ 㦗哗 Α 㥗匷㦷哷㦷哷 Η 㧗唗㦗哗 ΚΩ 㧗唗㧧唷㥗匷㧗唗 Ο ΟΧ 㥗匷㦗哗 Ω 㧗唗㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ Α 㧇啗㥗匷㧇啗

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Ανάλυση καθαρής θέσης Φόρος εισοδήµατος ανεισµός Αποτελέσµατα περιόδου 1/1/ /3/ Κέρδη / Ζηµιές ανά µετοχή Αγορές-πωλήσεις επιχειρήσεων (θυγατρικών) µέσα στην περίοδο Ανάλυση προβλέψεων Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις Εγγυήσεις Αριθµός προσωπικού Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού της ενδιάµεσης περιόδου...15 㨷咇 ελ 㫷受 δα 2 α 㰇厗㳇劧 16

3 1. Ισολογισµός Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλ 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 㥗匷㯗劇㰷勇 ώµατες Α 㮧卷㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 147 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 333 Άυλα 㨇噧 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㨷咇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 28 㤷嚇 㩗囷㰇厗 ε 㰗厷 αξ 㫷受 α 12 㧇啗 1 㤷嚇 2 3 㧇啗 㨷咇 υµµετοχ 㫗北 ς 㰷勇 ε 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 44 㧇啗 㧇啗 101 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς 㧇啗 α 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µες Α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤇喗 Α 㯗劇 α 㬧則 αλλ 㳇劧 µε 㯗劇 ες φο 㰗厷 ολογ 㮗剧㮧卷㫗北 ς α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤷嚇 Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Α 㰇厗 ο 㮇呧㫗北 µατα 1 㧇啗 13 㤷嚇 1 㧇啗 㤇喗 㥗匷 µ 㰇厗 ο 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 3 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 011 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς Α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 1 㧇啗 㧇啗 22 㤷嚇 1 㧇啗 㧇啗 055 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南 Κυ 㮧卷 λοφο 㰗厷㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 㥗匷㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 㩇咷 αµε 㮗剧 α 㮧卷㫇南 δ 㮗剧 α 㮇呧㫗北㰷勇㮗剧 µα 㮧卷 α 㮗剧 ταµε 㮗剧 α 㮧卷㫇南㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα 7 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια 㧇啗 ετοχ 㮗剧㮧卷㳇劧㮧卷 εφ 㫇南 λα 㮗剧 ο 23 㧇啗㤷嚇 㧇啗㤷嚇 㧇啗㤷嚇 㧇啗㤷嚇 28 㮗剧 αφο 㰗厷㫇南㩗囷㰇厗㫗北㰗厷 το Ά 㰗厷 τ 㮗剧 ο 38 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 641 㨷咇 υ 㯗劇 αλλαγµατ 㮗剧㮧卷㫗北 ς δ 㮗剧 αφο 㰗厷㫗北 ς 㤷嚇 㩇咷 α 㮧卷 τ 㮗剧㮧卷㳇劧 α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㳇劧 50 㤷嚇 50 㤷嚇 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南 α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㫇南 3 㧇啗 8 㤷嚇 5 3 㧇啗 8 㤷嚇 5 3 㧇啗 8 㤷嚇 5 3 㧇啗 8 㤷嚇 5 㧇啗 ε 㰗厷㫷受㰷勇 µατα 㰇厗㰗厷 ος δ 㮗剧㫇南㮇呧 ε 㰷勇㭷勧 - - Α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα ε 㮗剧 ς 㯗劇㫗北 ο 㯗劇 11 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 115 Ίδ 㮗剧 α 㮧卷 εφ 㫇南 λα 㮗剧 α α 㰇厗 οδ 㮗剧 δ 㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 τους µετ 㳇劧 χους τ 㭷勧 ς 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 78 㧇啗 㤷嚇㧇啗 㧇啗 㧇啗 085 㮗剧㮧卷 α 㮗剧 ώµατα 㧇啗 ε 㮗剧 ο 㲇圗㭷勧 φ 㫷受 ας 11 㧇啗㤷嚇㤷嚇 6 10 㧇啗㤷嚇 58 - Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οµολογ 㮗剧 α 㮧卷㫇南 δ 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α 61 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 026 㩗囷㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厗 α 㰗厷 οχώ 㯗劇㰇厗㰗厷 ο 㰷勇㲗噇㰇厗㮗剧㮧卷 ού λ 㳇劧 γ 㲗噇 εξ 㳇劧 δου α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厗㭷勧㰗厷 ε 㰷勇㫷受 α 1131 㤷嚇 25 㤷嚇㤷嚇 2 㤷嚇 16 Α 㯗劇 α 㬧則 αλλ 㳇劧 µε 㯗劇 ες φο 㰗厷 ολογ 㮗剧㮧卷㫗北 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 1 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 67 㤷嚇 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς 㧇啗 α 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µες 㩗囷㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 1 㧇啗㤷嚇 61 2 㧇啗 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς 㰇厗㰗厷 ο 㬧則 λ 㫗北㲇圗 ε 㮗剧 ς Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 㤧刧㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µες α 㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧卷㫗北 ς 㩗囷㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤧刧㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µο τµήµα οµολογ 㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 α 㮗剧 τ 㰗厷 α 㰇厗 εζ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷受㲗噇㯗劇 2 㧇啗 28 㤷嚇 3 㧇啗 13 㤷嚇 228 㤷嚇 3 㧇啗 13 㤷嚇 㤧刧㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µο τµήµα λο 㮗剧㰇厗 ώ 㯗劇 µα 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µ 㲗噇㯗劇 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 1 㧇啗 㧇啗 72 㤷嚇 - 㥗匷 µ 㰇厗 ο 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㲇圗㰇厗㰗厷 οµ 㭷勧㮇呧 ευτ 㫗北 ς 㤇喗㮧卷 λ 㰇厗㧇啗㲇圗 1 㧇啗 㧇啗 56 㤷嚇 㧇啗 258 㩧块㳇劧㰗厷 ος ε 㮗剧㰷勇 οδήµατος 㰇厗 λ 㭷勧㰗厷㲗噇 τ 㫗北 ος 1032 㤷嚇 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 4 㧇啗 㧇啗 㧇啗 741 㨇噧㰗厷 ο 㮧卷 ατα 㬧則 ολ 㫗北 ς 1 㧇啗 㧇啗 㤷嚇 1 㧇啗 107 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Ο 㮗剧㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 ελ 㫷受 δες 7 㫗北㲗噇 ς 16 α 㰇厗 οτελού 㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厗㳇劧㰷勇㰇厗 α 㰷勇 το µ 㫗北㰗厷 ος αυτώ 㯗劇 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 3 α 㰇厗㳇劧 16

4 2. Κατάσταση αποτελεσµάτων Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλ 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2007 㨇噧㲗噇 λή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 11 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 861 Κ 㳇劧㰷勇 τος 㨇噧㲗噇 λ 㭷勧㮇呧㫗北㯗劇 τ 㲗噇㯗劇 -7 㧇啗 㧇啗 4 㤷嚇 2-5 㧇啗 㧇啗 562 Μικτό Κέρδος 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南㫗北㰷勇 οδα ε 㮧卷 µετ 㫇南 λλευ 㰷勇㭷勧 ς - 㤷嚇㤷嚇 Έξοδα δ 㮗剧㫇南㮇呧 ε 㰷勇㭷勧 ς Έξοδα δ 㮗剧 ο 㫷受㮧卷㭷勧㰷勇㭷勧 ς -1 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 027 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南㫗北 ξοδα ε 㮧卷 µετ 㫇南 λλευ 㰷勇㭷勧 ς Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων Α 㰇厗 ο 㰷勇㬧則㫗北㰷勇 ε 㮗剧 ς 1 㧇啗 㧇啗 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南 Έ 㰷勇 οδα 㤷嚇 18 Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南 Έξοδα 㧇啗 Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㳇劧 α 㰇厗 οτ 㫗北 λε 㰷勇 µα 㧇啗 Α 㰇厗 ο 㰷勇㬧則㫗北㰷勇 ε 㮗剧 ς -1 㧇啗 㧇啗 Κέρδη προ φόρων 㩧块㳇劧㰗厷 ος ε 㮗剧㰷勇 οδήµατος Κέρδη χρήσης Α 㰇厗 οδ 㮗剧 δ 㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 ε 㩧块 㨷咇 τους µετ 㳇劧 χους τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας 5 㤷嚇 㮗剧㮧卷 α 㮗剧 ώµατα 㧇啗 ε 㮗剧 ο 㲇圗㭷勧 φ 㫷受 ας Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Ο 㮗剧㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 ελ 㫷受 δες 7 㫗北㲗噇 ς 16 α 㰇厗 οτελού 㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厗㳇劧㰷勇㰇厗 α 㰷勇 το µ 㫗北㰗厷 ος αυτώ 㯗劇 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 4 α 㰇厗㳇劧 16

5 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ο ΟΜΙΛΟΣ 㨇噧 ο 㰷勇㫇南㰷勇 ε χ 㮗剧 λ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Λοιπά Αποτελέσµατα Σύνολο αποθέµατικα εις νέον ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南 α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 01 㧇啗 㧇啗 03 㧇啗 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθέµατικα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 㧇啗 ετα 㬧則 ολή Α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷 ού 㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγµατ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 αφο 㰗厷 ώ 㯗劇 µετατ 㰗厷 ο 㰇厗 ής 1 㤷嚇㤷嚇 1 㤷嚇㤷嚇 1 㤷嚇㤷嚇 Κ 㫗北㰗厷 δ 㭷勧㲇圗 块 㭷勧 µ 㮗剧㫗北 ς 㲇圗 µεταφε 㰗厷㳇劧 µε 㯗劇 α 㮧卷 ατ 㫇南 τ 㭷勧㯗劇㰇厗 ώλ 㭷勧㰷勇㭷勧㰷勇 τα α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς 㲇圗 1 㧇啗 340 㲇圗 㲇圗 1 㧇啗 340 㲇圗 575 㲇圗 765 㲇圗 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 ς Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南 α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 01 㧇啗 㧇啗 03 㧇啗 㤷嚇 1 5 㤷嚇 㧇啗 053 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου 㨇噧 ο 㰷勇㫇南㰷勇 ε χ 㮗剧 λ Μετοχικό κεφάλαιο H ΕΤΑΙΡΙΑ Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Υπέρ Λοιπά Προτεινόµενα Το Άρτιο αποθέµατικα Μερίσµατα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南 α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 01 㧇啗 㧇啗 03 㧇啗 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου Μετοχικό κεφάλαιο Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Υπέρ Λοιπά Προτεινόµενα Το Άρτιο αποθέµατικα Μερίσµατα Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南 α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 01 㧇啗 㧇啗 03 㧇啗 2008 㲇圗 615 㲇圗 㲇圗 615 㲇圗 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Ο 㮗剧㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 ελ 㫷受 δες 7 㫗北㲗噇 ς 16 α 㰇厗 οτελού 㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厗㳇劧㰷勇㰇厗 α 㰷勇 το µ 㫗北㰗厷 ος αυτώ 㯗劇 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 5 α 㰇厗㳇劧 16

6 4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε χιλ 31/3/ /3/ /3/ /3/2007 Λειτουργικές δραστηριότητες Κ 㫗北㰗厷 δ 㭷勧㰇厗㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇 1 㧇啗 227 㤷嚇 67 㲇圗 441 㲇圗 708 㨇噧 λ 㫗北 ο 㯗劇 / µε 㫷受 ο 㯗劇㰇厗㰗厷 ο 㰷勇 α 㰗厷 µογ 㫗北 ς γ 㮗剧 α 㩧块 Α 㰇厗 ο 㰷勇㬧則㫗北㰷勇 ε 㮗剧 ς / 㲇圗 Α 㰇厗 ο 㰷勇㬧則㫗北㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㰇厗㮗剧 χο 㰗厷㭷勧 γή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㲇圗 1 㧇啗 㧇啗 㥧垧㭷勧 µ 㮗剧㫗北 ς / 㲇圗 Κ 㫗北㰗厷 δ 㭷勧㲇圗 α 㰇厗㳇劧㰇厗 ώλ 㭷勧㰷勇㭷勧㰇厗 αγ 㫷受㲗噇㯗劇 㨇噧㰗厷 ο 㬧則 λ 㫗北㲇圗 ε 㮗剧 ς / 㲇圗 Έ 㰷勇 οδα α 㰇厗㳇劧 αχ 㰗厷㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厗 ο 㫷受㭷勧 τες 㰇厗㰗厷 ο 㬧則 λ 㫗北㲇圗 ε 㮗剧 ς 㲇圗 410 㲇圗 4 㤷嚇 㲇圗 411 㲇圗 44 㤇喗㤷嚇 0675 㰇厗㰗厷 ο 㭷勧 γουµ 㫗北㯗劇㲗噇㯗劇 χ 㰗厷 ή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㲇圗 㥧垧㭷勧 µ 㮗剧㫗北 ς / 㲇圗 Κ 㫗北㰗厷 δ 㭷勧㲇圗 εύλογ 㭷勧 ς αξ 㫷受 ας 㥗匷㰇厗 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰷勇 ε Α 㮧卷㫷受㯗劇㭷勧 τα 㨷咇 υ 㯗劇 αλλαγµατ 㮗剧㮧卷㫗北 ς δ 㮗剧 αφο 㰗厷㫗北 ς 㲇圗 102 㲇圗 33 㤷嚇 㲇圗 102 㲇圗 㨇噧㮗剧㰷勇 τ 㲗噇 τ 㮗剧㮧卷 ο 㫷受 τ 㳇劧㮧卷 ο 㮗剧㮧卷 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφή 㫗北㰷勇 οδα 㲇圗 55 㲇圗 -40 㲇圗 2 㤷嚇㲇圗 -17 㤇喗 Χ 㰗厷 ε 㲗噇㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ο 㫷受 τ 㳇劧㮧卷 ο 㮗剧㮧卷 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφή 㫗北 ξοδα 㧇啗 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南 λε 㮗剧 του 㰗厷 γ 㮗剧㮧卷㫇南㫗北 ξοδα 㨇噧 λ 㫗北 ο 㯗劇 / µε 㫷受 ο 㯗劇㰇厗㰗厷 ο 㰷勇 α 㰗厷 µογ 㫗北 ς γ 㮗剧 α µετα 㬧則 ολ 㫗北 ς λογα 㰗厷㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇㮧卷 εφαλα 㫷受 ου 㮧卷㫷受㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς ή 㰇厗 ου 㰷勇 χετ 㫷受 ζο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㮗剧 ς λε 㮗剧 του 㰗厷 γ 㮗剧㮧卷㫗北 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες 㩧块㧇啗 ε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧 / 㲇圗 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㲇圗 α 㰇厗 ο 㮇呧 εµ 㫇南 τ 㲗噇㯗劇 㲇圗 65 㲇圗 㤇喗 440 㤷嚇 3 㧇啗 ε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧 / 㲇圗 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㲇圗 α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 77 㤷嚇 -246 㲇圗 377 㲇圗 253 㤇喗 8 㤷嚇 431 㲇圗㧇啗 ε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧㲇圗 / αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㲇圗㰇厗 λ 㭷勧㯗劇 τ 㰗厷 α 㰇厗 εζώ 㯗劇㲇圗 㲇圗 1 㧇啗 324 㲇圗 㧇啗 ε 㫷受 ο 㯗劇㩧块 Χ 㰗厷 ε 㲗噇㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ο 㫷受 τ 㳇劧㮧卷 ο 㮗剧㮧卷 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφή 㫗北 ξοδα 㮧卷 ατα 㬧則 ε 㬧則 λ 㭷勧 µ 㫗北㯗劇 α 㲇圗 1 㧇啗 578 㲇圗 㲇圗 863 㲇圗 -250 㤇喗 4858 Κατα 㬧則 ε 㬧則 λ 㭷勧 µ 㫗北㯗劇 ο 㮗剧 φ 㳇劧㰗厷 ο 㮗剧㨷咇 ύ 㯗劇 ολο ε 㮗剧㰷勇㰗厷 οώ 㯗劇 / 㲇圗 ε 㮧卷㰗厷 οώ 㯗劇㲇圗 α 㰇厗㳇劧 λε 㮗剧 του 㰗厷 γ 㮗剧㮧卷㫗北 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες 㲇圗 α 㲇圗 㧇啗 8 㤷嚇 0 㲇圗 457 㲇圗 2 㧇啗 152 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγο 㰗厷㫇南 ε 㯗劇㰷勇 ώµατ 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧㫇南 υλ 㲗噇㯗劇㰇厗 αγ 㫷受㲗噇㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇 㲇圗 1 㧇啗 264 㲇圗 -500 㲇圗 8 㤷嚇 4 㲇圗 -473 Αγο 㰗厷㫇南㰷勇 υγγε 㯗劇 ώ 㯗劇 ε 㰇厗㮗剧 χε 㮗剧㰗厷 ή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 Κ/ 㧧唷 Αγο 㰗厷㫇南㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㲇圗 µε 㫷受 ο 㯗劇 χ 㰗厷㭷勧 µατ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㮇呧 ε 㰷勇㫷受 µ 㲗噇㯗劇㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 㲇圗 㲇圗 8 㧇啗 130 㲇圗 㲇圗 8 㧇啗 452 㲇圗 Αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 µετοχ 㮗剧㮧卷 ού 㮧卷 εφαλα 㫷受 ου 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής -1 㤷嚇 -1 㤷嚇 㩇咷㳇劧㮧卷 ο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㰇厗㰗厷 αχ 㮇呧㫗北㯗劇 τες 㤷嚇 17 㤇喗 㧇啗 ε 㰗厷㫷受㰷勇 µατα ε 㮗剧㰷勇㰇厗㰗厷 αχ 㮇呧㫗北㯗劇 τα 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南㨷咇 ύ 㯗劇 ολο ε 㮗剧㰷勇㰗厷 οώ 㯗劇 / 㲇圗 ε 㮧卷㰗厷 οώ 㯗劇㲇圗 α 㰇厗㳇劧 ε 㰇厗 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧㮧卷㫗北 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες 㲇圗㬧則㲇圗 㲇圗㤷嚇㧇啗 287 㲇圗 -47 㤷嚇 㲇圗㤷嚇㧇啗 316 㲇圗 -474 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 㥗匷㮗剧㰷勇㰇厗㰗厷㫇南 ξε 㮗剧 ς α 㰇厗㳇劧 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 µετοχ 㮗剧㮧卷 ού 㮧卷 εφαλα 㫷受 ου 㥗匷㮗剧㰷勇㰇厗㰗厷㫇南 ξε 㮗剧 ς α 㰇厗㳇劧 ε 㮧卷 δο 㮇呧㫗北㯗劇 τα / α 㯗劇 αλ 㭷勧 φ 㮇呧㫗北㯗劇 τα δ 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α 5 㧇啗 㤇喗㤷嚇 㧇啗 㤇喗㤷嚇 27 㨇噧㲗噇 λή 㰷勇 ε 㮗剧 ς / 㲇圗 Αγο 㰗厷㫗北 ς 㲇圗㦗哗 δ 㫷受㲗噇㯗劇 µετοχώ 㯗劇㧇啗 ε 㰗厷㫷受㰷勇 µατα 㰇厗 λ 㭷勧㰗厷㲗噇㮇呧㫗北㯗劇 τα 㰷勇 ε µετ 㳇劧 χους τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 㥗匷 ξοφλή 㰷勇 ε 㮗剧 ς δα 㯗劇 ε 㫷受㲗噇㯗劇 㲇圗 1 㧇啗 22 㤷嚇㲇圗 -5 㧇啗 458 㲇圗 1 㧇啗 22 㤷嚇㲇圗 㤇喗 7086 㥗匷 ξοφλή 㰷勇 ε 㮗剧 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 α 㰇厗㳇劧 χ 㰗厷㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧卷㫗北 ς µ 㮗剧㰷勇㮇呧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς -1 㲇圗 χ 㰗厷 εολύ 㰷勇㮗剧 α 㲇圗 㧇啗 ε 㰗厷㫷受㰷勇 µατα 㰇厗 λ 㭷勧㰗厷㲗噇㮇呧㫗北㯗劇 τα 0 0 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο ε 㮗剧㰷勇㰗厷 οώ 㯗劇 / 㲇圗 ε 㮧卷㰗厷 οώ 㯗劇㲇圗 α 㰇厗㳇劧 χ 㰗厷㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧卷㫗北 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες 㲇圗 γ 㲇圗 4 㧇啗 㤷嚇㧇啗 6 㤷嚇 4 4 㧇啗 㧇啗 451 Κα 㮇呧 α 㰗厷 ή αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 / 㲇圗 µε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧㲇圗㰷勇 τα ταµε 㮗剧 α 㮧卷㫇南 δ 㮗剧 α 㮇呧㫗北㰷勇㮗剧 µα 㮧卷 α 㮗剧㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα 㲇圗 α 㲇圗 + 㲇圗㬧則㲇圗 + 㲇圗 γ 㲇圗 㲇圗 4 㧇啗 444 㲇圗 22 㧇啗 105 㲇圗 5 㧇啗 370 㲇圗 23 㧇啗 12 㤷嚇 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 㥗匷㰇厗㫷受 δ 㰗厷 α 㰷勇㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγµατ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 αφο 㰗厷 ώ 㯗劇 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Ο 㮗剧㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 ελ 㫷受 δες 7 㫗北㲗噇 ς 16 α 㰇厗 οτελού 㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厗㳇劧㰷勇㰇厗 α 㰷勇 το µ 㫗北㰗厷 ος αυτώ 㯗劇 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 6 α 㰇厗㳇劧 16

7 5. Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 5.1. Γενικές πληροφορίες Ο 㮗剧 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 1/1/ /3/2008 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 λαµ 㬧則㫇南㯗劇 ου 㯗劇 τ 㮗剧 ς ετα 㮗剧㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㥗匷㩇咷 Α 㦗哗 Ρ 㥗匷㦗哗 Α 㥗匷㦷哷㦷哷 Η 㧗唗㦗哗 ΚΩ 㧗唗㧧唷㥗匷㧗唗 Ο ΟΧ 㥗匷㦗哗 Ω 㧗唗㨷咇㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ A 㥗匷㧇啗㲇圗 εφεξής 㭷勧㨷咇㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α 㧇啗 ή 㭷勧㨷咇㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ 㧇啗㲇圗㮧卷 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 ο 㰇厗 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗北㯗劇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㮧卷 α 㮗剧 τ 㲗噇㯗劇㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㲇圗 ο 㨷咇 Όµ 㮗剧 λος 㧇啗㲇圗㧇啗 Η 㥗匷㩇咷 Α 㦗哗 Ρ 㥗匷㦗哗 Α 㥗匷㦷哷㦷哷 Η 㧗唗㦗哗 ΚΩ 㧗唗㧧唷㥗匷㧗唗 Ο ΟΧ 㥗匷㦗哗 Ω 㧗唗㨷咇㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ A 㥗匷㧇啗 εδ 㰗厷 εύε 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Α 㮇呧 ή 㯗劇 α 㤇喗㤧刧 α 㰷勇㮗剧 λ 㫗北㲗噇 ς 㤷嚇 ε 㲗噇㰗厷 γ 㫷受 ου Α1 㤇喗㮧卷 α 㮗剧 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㮧卷 αταχ 㲗噇㰗厷㭷勧 µ 㫗北㯗劇㭷勧㰷勇 το 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷 ώο Α 㯗劇㲗噇㯗劇 ύµ 㲗噇㯗劇㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㮗剧 ώ 㯗劇 του 㩗囷㰇厗 ου 㰗厷 γε 㫷受 ου Α 㯗劇㫇南㰇厗 τυξ 㭷勧 ς µε α 㰗厷㮗剧㮇呧 µ 㳇劧㧇啗㧇啗 Α 㧇啗㥗匷 6015/06/ 㤧刧 /86/135 㮧卷 α 㮗剧㭷勧 δ 㮗剧㫇南㰗厷㮧卷 ε 㮗剧㫇南 τ 㭷勧 ς 㫗北 χε 㮗剧 ο 㰗厷㮗剧㰷勇㮇呧 ε 㫷受㰷勇 ε ε 㮧卷 ατ 㳇劧㲇圗 100 㲇圗㫗北 τ 㭷勧㤇喗 τα ο 㰇厗 ο 㫷受 α 㫇南㰗厷 χ 㮗剧㰷勇 α 㯗劇 α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧 δ 㭷勧 µο 㰷勇㫷受 ευ 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匷 φ 㭷勧 µε 㰗厷㫷受 δα τ 㭷勧 ς Κυ 㬧則 ε 㰗厷㯗劇 ή 㰷勇 ε 㲗噇 ς του 㤧刧 α 㰷勇㮗剧 λ 㮗剧㮧卷 ού 㮗剧 ατ 㫇南 γµατος 㰇厗 ου ε 㯗劇㫗北㮧卷㰗厷㮗剧㯗劇 ε το 㮧卷 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧卷㳇劧 τ 㭷勧 ς 㧇啗 Ο Όµ 㮗剧 λος λε 㮗剧 του 㰗厷 γε 㫷受 α 㯗劇 ελλ 㮗剧㰇厗 ώς α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷受 δ 㰗厷 υ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㤇喗 ε 㰇厗㫷受 ογδ 㳇劧㯗劇 τα 㫗北 ξ 㮗剧㲇圗 86 㲇圗㰷勇 υ 㯗劇 α 㰇厗 τ 㫇南㫗北 τ 㭷勧㧇啗㨷咇㮧卷 ο 㰇厗㳇劧 ς του Οµ 㫷受 λου ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㭷勧 α 㰇厗㳇劧㮧卷 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㤇喗㮧卷 ατα 㰷勇㮧卷 ευή 㮧卷 α 㮗剧 ε 㮧卷 µετ 㫇南 λλευ 㰷勇㭷勧 ξε 㯗劇 οδοχε 㫷受㲗噇㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Α 㮇呧 ή 㯗劇 α 㮧卷 α 㮗剧 αλλού 㤇喗㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匷 λλ 㫇南 δα ή 㰷勇 το εξ 㲗噇 τε 㰗厷㮗剧㮧卷㳇劧㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς 㮧卷 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αφώ 㯗劇 ε 㰇厗㮗剧 χε 㮗剧㰗厷 ή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㤇喗㳇劧㰇厗㲗噇 ς 㭷勧 α 㰇厗㳇劧㮧卷 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ή / 㮧卷 α 㮗剧 ε 㮧卷 µετ 㫇南 λλευ 㰷勇㭷勧㮗剧 αµατ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 υδ 㫇南 τ 㲗噇㯗劇㤇喗 λουτ 㰗厷 ο 㰇厗㳇劧 λε 㲗噇㯗劇㤇喗 δ 㭷勧 µο 㰷勇㫷受㲗噇㯗劇㮇呧 εαµ 㫇南 τ 㲗噇㯗劇㤇喗 λε 㰷勇 χώ 㯗劇㤇喗㮧卷㧇啗 τ 㧇啗 λ 㧇啗 Η 㭷勧 λε 㮧卷 τ 㰗厷 ο 㯗劇㮗剧㮧卷 ή δ 㮗剧 εύ 㮇呧 υ 㯗劇㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㤇喗㤇喗㤇喗㧇啗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㧇啗㤇喗㤇喗㧇啗 Η 㮇呧㭷勧 τε 㫷受 α του 㮗剧 ο 㮗剧㮧卷㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 㨷咇 υµ 㬧則 ουλ 㫷受 ου 㤇喗㰇厗 ου εξελ 㫗北 γ 㭷勧 α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㤷嚇 ε 㯗劇㮗剧㮧卷 ή 㨷咇 υ 㯗劇㫗北 λευ 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇㧇啗 ετ 㳇劧 χ 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 22 㧇啗 06 㧇啗 2005 µε τ 㰗厷㮗剧 ετή δ 㮗剧㫇南㰗厷㮧卷 ε 㮗剧 α 㮧卷 α 㮗剧㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇㮇呧 ε 㰷勇 ή του 㫗北 χε 㮗剧㲗噇 ς εξής 㩧块 ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος ) ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ : 㤷嚇 εώ 㰗厷 γ 㮗剧 ος 㤷嚇 αλα 㯗劇㫇南㮧卷㮗剧 ς Α 㰇厗㳇劧㰷勇 τολος οξ 㮗剧㫇南 δ 㭷勧 ς 㧗唗㮗剧㮧卷㳇劧 λαος 㫇南㯗劇 δαλος 㧇啗㲗噇㰗厷㫷受 ς 㧇啗 ο 㯗劇 τ 㮗剧㫇南㯗劇 ο Α 㮇呧 α 㯗劇㫇南㰷勇㮗剧 ος 㨇噧 α 㰇厗 αδ 㳇劧㰇厗 ουλος 㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㤇喗㤇喗㥧垧㥧垧㤇喗㤇喗㥧垧㤇喗㧇啗㫇南㰗厷㮧卷 ος 㩇咷㰷勇 α 㮧卷 τ 㫇南㯗劇㭷勧 ς 㧗唗㮗剧㮧卷㳇劧 λαος 㨇噧 α 㰇厗 α 㯗劇 δ 㰗厷㫗北 ου 㩧块㫷受 λ 㮗剧㰇厗㰇厗 ος 㨷咇㰇厗 υ 㰗厷㳇劧㰇厗 ουλος Ο 㮗剧 µετοχ 㫗北 ς του οµ 㫷受 λου ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧 γµ 㫗北㯗劇 ες 㰷勇 το Χ 㰗厷㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τή 㰗厷㮗剧 ο Α 㮇呧㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 α 㰇厗㳇劧 το 1 㤷嚇 46 㧇啗 Ο 㮗剧 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ Α 㧇啗㥗匷㧇啗㫗北 χου 㯗劇 εγ 㮧卷㰗厷㮗剧㮇呧 ε 㫷受㰇厗㰗厷 ος δ 㭷勧 µο 㰷勇㫷受 ευ 㰷勇㭷勧 α 㰇厗㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧卷㭷勧 τ 㮗剧㮧卷㳇劧㨷咇 υµ 㬧則 ούλ 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας τ 㭷勧㯗劇 28/5/2008 㧇啗 6. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Ο 㮗剧 ε 㯗劇 ο 㰇厗 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗北㯗劇 ες 㮧卷 α 㮗剧 ατοµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ A 㧇啗㥧垧㧇啗㫗北 χου 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 ταχ 㮇呧 ε 㫷受㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇呧㯗劇 ή 㦷哷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㫇南㨇噧㰗厷㳇劧 τυ 㰇厗 α 㧇啗 Ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫗北 χου 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 ταχ 㮇呧 ε 㫷受 µε 㬧則㫇南㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰗厷 χή του 㮗剧㰷勇 το 㰗厷㮗剧㮧卷 ού 㮧卷㳇劧㰷勇 τους 㳇劧㰇厗㲗噇 ς αυτή τ 㰗厷 ο 㰇厗 ο 㰇厗 ο 㮗剧 ε 㫷受 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厗㰗厷 ο 㰷勇 α 㰗厷 µογή 㰷勇 υγ 㮧卷 ε 㮧卷㰗厷㮗剧 µ 㫗北㯗劇㲗噇㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 㮧卷 α 㮗剧㰇厗 α 㮇呧㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 㰷勇 ε τ 㰗厷㫗北 χου 㰷勇 ες αξ 㫷受 ες 㤇喗 τ 㭷勧㯗劇 α 㰗厷 χή τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫗北 χ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τ 㫇南 ς 㲇圗㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㲇圗㮧卷 α 㮗剧 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 ες µε τα 㮗剧 ε 㮇呧㯗劇 ή 㨇噧㰗厷㳇劧 τυ 㰇厗 α Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ής 㨇噧 λ 㭷勧㰗厷 οφ 㳇劧㰗厷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㲇圗 㨇噧 Χ 㨇噧㲇圗㳇劧㰇厗㲗噇 ς αυτ 㫇南㫗北 χου 㯗劇 ε 㮧卷 δο 㮇呧 ε 㫷受 α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㥗匷㰇厗㮗剧 τ 㰗厷 ο 㰇厗 ή 㮗剧 ε 㮇呧㯗劇 ώ 㯗劇㦷哷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㨇噧㰗厷 οτύ 㰇厗㲗噇㯗劇㲇圗㥧垧 A 㥧垧㥧垧㲇圗㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς 㮧卷 α 㮗剧 τ 㲗噇㯗劇 ε 㰗厷 µ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 τους 㤇喗㳇劧㰇厗㲗噇 ς αυτ 㫗北 ς 㫗北 χου 㯗劇 ε 㮧卷 δο 㮇呧 ε 㫷受 α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㥗匷㰇厗㮗剧 τ 㰗厷 ο 㰇厗 ή 㥗匷㰗厷 µ 㭷勧㯗劇 ε 㫷受 ας 㨇噧㰗厷 οτύ 㰇厗㲗噇㯗劇㲇圗㥧垧㧇啗㥧垧㧇啗㥧垧㧇啗㥧垧㧇啗㥧垧㧇啗㲇圗 τ 㭷勧 ς 㥧垧 A 㥧垧㥧垧㧇啗 Όλα τα α 㯗劇 α 㮇呧 ε 㲗噇㰗厷㭷勧 µ 㫗北㯗劇 α ή 㯗劇 εοε 㮧卷 δο 㮇呧㫗北㯗劇 τα 㨇噧㰗厷㳇劧 τυ 㰇厗 α 㮧卷 α 㮗剧 δ 㮗剧 ε 㰗厷 µ 㭷勧㯗劇 ε 㫷受 ες 㰇厗 ου 㫗北 χου 㯗劇 εφα 㰗厷 µογή 㰷勇 το 㯗劇 Όµ 㮗剧 λο 㮧卷 α 㮗剧 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 χύ τ 㭷勧㯗劇 31 㭷勧㧇啗 α 㰗厷 τ 㫷受 ου 2008 ελήφ 㮇呧㭷勧㰷勇 α 㯗劇 υ 㰇厗㳇劧㲇圗㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧 ς τ 㰗厷㫗北 χου 㰷勇 ας χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㫗北㮧卷 τα 㰷勇㭷勧㰇厗 ου αυτ 㫇南 ήτα 㯗劇 εφα 㰗厷 µ 㳇劧㰷勇㮗剧 µα 㧇啗 Η 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇呧㯗劇 ή 㨇噧㰗厷㳇劧 τυ 㰇厗 α Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ής 㨇噧 λ 㭷勧㰗厷 οφ 㳇劧㰗厷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㲇圗 㨇噧 Χ 㨇噧㲇圗 α 㰇厗 α 㮗剧 τε 㫷受 τ 㭷勧 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 ε 㮧卷 τ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗㥗匷㰇厗㫷受㰷勇㭷勧 ς 㤇喗 α 㰇厗 α 㮗剧 τε 㫷受 τ 㭷勧㯗劇㮧卷㰗厷㫷受㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 ο 㫷受㮧卷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧卷 ατ 㫇南 τ 㭷勧㯗劇 εφα 㰗厷 µογή τ 㲗噇㯗劇 λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 α 㰗厷 χώ 㯗劇 του οµ 㫷受 λου 㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 7 α 㰇厗㳇劧 16

8 6.1. Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων α) Βάση ετοιµασίας των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων Ο 㮗剧 µ 㭷勧 ελεγµ 㫗北㯗劇 ες ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας µε 㭷勧 µε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α 31 㧇啗 α 㰗厷 τ 㫷受 ου 2008 㭷勧㮧卷 αλύ 㰇厗 του 㯗劇 τους τ 㰗厷 ε 㮗剧 ς µή 㯗劇 ες α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 1 㦗哗 α 㯗劇 ουα 㰗厷㫷受 ου 2008 㫗北㲗噇 ς τ 㭷勧㯗劇 31 㭷勧㧇啗 α 㰗厷 τ 㫷受 ου 2008 㮧卷 α 㮗剧㫗北 χου 㯗劇 㰷勇 υ 㯗劇 ταχ 㮇呧 ε 㫷受㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α µε το 㮗剧 ε 㮇呧㯗劇㫗北 ς 㦷哷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㳇劧㨇噧㰗厷㳇劧 τυ 㰇厗 ο 㲇圗㨷咇 㦷哷㨇噧㧇啗㲇圗 34 㨷咇㥗匷㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啗㧇啗 Ο 㮗剧 λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㫗北 ς α 㰗厷 χ 㫗北 ς 㰇厗 ου χ 㰗厷㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厗㰗厷 οετο 㮗剧 µα 㰷勇㫷受 α 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厗 ε 㫷受 ς µε τ 㮗剧 ς λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㫗北 ς α 㰗厷 χ 㫗北 ς 㰇厗 ου χ 㰗厷㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㮧卷 α 㮗剧 του Οµ 㫷受 λου γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧㰇厗 ου 㫗北 λ 㭷勧 ξε 㰷勇 τ 㮗剧 ς 31 ε 㮧卷 εµ 㬧則㰗厷㫷受 ου του 2007 㧇啗 Ο 㮗剧 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厗㰗厷㫗北㰇厗 ε 㮗剧㯗劇 α λ 㭷勧 φ 㮇呧 ού 㯗劇 υ 㰇厗㳇劧㲇圗㭷勧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 31 㭷勧 ς ε 㮧卷 εµ 㬧則㰗厷㫷受 ου του 2007 㰇厗 ου ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧 δ 㮗剧 α 㮇呧㫗北㰷勇㮗剧 µες 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮗剧㰷勇 το 㰷勇 ελ 㫷受 δα του Οµ 㫷受 λου µε 㭷勧 λε 㮧卷 τ 㰗厷 ο 㯗劇㮗剧㮧卷 ή δ 㮗剧 εύ 㮇呧 υ 㯗劇㰷勇㭷勧㤇喗㤇喗㤇喗㧇啗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㤇喗㧇啗㤇喗㤇喗 Ο 㮗剧 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 1/1/ /3/2008 㫗北 χου 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 ταχ 㮇呧 ε 㫷受㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇 α 㰗厷 χή του 㮗剧㰷勇 το 㰗厷㮗剧㮧卷 ού 㮧卷㳇劧㰷勇 τους 㲇圗㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㤇喗㤇喗㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㲇圗㳇劧㰇厗㲗噇 ς αυτή τ 㰗厷 ο 㰇厗 ο 㰇厗 ο 㮗剧 ε 㫷受 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厗㰗厷 ο 㰷勇 α 㰗厷 µογή 㰷勇 υγ 㮧卷 ε 㮧卷㰗厷㮗剧 µ 㫗北㯗劇㲗噇㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 㮧卷 α 㮗剧㰇厗 α 㮇呧㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 㰷勇 ε τ 㰗厷㫗北 χου 㰷勇 ες αξ 㫷受 ες 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰗厷 χή 㰷勇 υ 㯗劇㫗北 χ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας 㲇圗㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㲇圗㧇啗 ε 㯗劇 υ 㰇厗㫇南㰗厷 χου 㯗劇 αλλαγ 㫗北 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㫗北 ς α 㰗厷 χ 㫗北 ς 㰇厗 ου τ 㭷勧㰗厷 ή 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇㰷勇 ε 㰷勇 χ 㫗北㰷勇㭷勧 µε αυτ 㫗北 ς 㰇厗 ου χ 㰗厷㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 ετή 㰷勇㮗剧㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧 ς 31 㭷勧 ς ε 㮧卷 εµ 㬧則㰗厷㫷受 ου του 2007 㧇啗㩇咷㭷勧㯗劇 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 2008 υ 㮗剧 ο 㮇呧 ετή 㮇呧㭷勧㮧卷 ε 㮧卷 α 㮗剧 το 㮗剧 ε 㮇呧㯗劇㫗北 ς 㦷哷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㳇劧㨇噧㰗厷㳇劧 τυ 㰇厗 ο 31 㨷咇 Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ή 㰇厗 λ 㭷勧㰗厷 οφ 㳇劧㰗厷㭷勧㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α τα δ 㮗剧㮧卷 α 㮗剧 ώµατα 㰷勇 ε 㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 αξ 㫷受 ες 㩧块㧇啗㩇咷 ο 㦷哷㨇噧 31 εφα 㰗厷 µ 㳇劧 ζετα 㮗剧 γ 㮗剧 α το λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㳇劧 χε 㮗剧㰗厷㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 τ 㲗噇㯗劇㰷勇 υµµετοχώ 㯗劇㰷勇 ε 㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 αξ 㫷受 ες 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㤇喗 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㤇喗 ε 㰷勇㳇劧 δ 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 δα 㰇厗 α 㯗劇 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 αξ 㫷受 ας 㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㲗噇㯗劇 µελώ 㯗劇 τ 㲗噇㯗劇㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 αξ 㮗剧 ώ 㯗劇㧇啗 Α 㯗劇 αλογ 㮗剧㮧卷 ή ε 㯗劇 ο 㰇厗 ο 㫷受㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧 µ 㮗剧 α µ 㫗北㮇呧 οδος λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ού χε 㮗剧㰗厷㮗剧㰷勇 µού 㮧卷 α 㮗剧㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇㭷勧 ς 㤇喗㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厗 ο 㫷受 α το µε 㰗厷㫷受 δ 㮗剧 ο του µ 㫗北 λους τ 㭷勧 ς 㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 αξ 㫷受 ας 㰷勇 ε 㮧卷㫇南㮇呧 ε 㫗北㯗劇 α α 㰇厗㳇劧 τα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 㤇喗 τ 㮗剧 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤇喗 τα 㫗北㰷勇 οδα 㮧卷 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς δα 㰇厗㫇南㯗劇 ες µ 㮗剧 ας α 㰇厗㳇劧㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ού ελεγχ 㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ής ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας 㤇喗 ε 㯗劇 ο 㰇厗 ο 㮗剧 ε 㫷受 τα 㮗剧㨷咇 γ 㰗厷 αµµή 㰇厗㰗厷 ος γ 㰗厷 αµµή 㧇啗 µε 㳇劧 µο 㮗剧 α 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς του µ 㫗北 λους τ 㭷勧 ς 㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 αξ 㫷受 ας 㧇啗㢗壷 εµφα 㯗劇㫷受 ζετα 㮗剧 µε ξεχ 㲗噇㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㫇南㰷勇 υγ 㮧卷 ε 㮧卷㰗厷㮗剧 µ 㫗北㯗劇 α 㮧卷 ο 㯗劇 δύλ 㮗剧 α 㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς του µ 㫗北 λους τ 㭷勧 ς 㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 αξ 㫷受 ας 㧇啗 Ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗北㯗劇 ες ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厗㰗厷㫗北㰇厗 ε 㮗剧㯗劇 α δ 㮗剧 α 㬧則 α 㰷勇 τού 㯗劇㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㮗剧 ς ετή 㰷勇㮗剧 ες 㰇厗 λή 㰗厷 ε 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧㰇厗 ου 㫗北 λ 㭷勧 ξε τ 㭷勧㯗劇 31 㭷勧 ε 㮧卷 εµ 㬧則㰗厷㫷受 ου 2007 㤇喗 ο 㮗剧 ο 㰇厗 ο 㫷受 ες 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 λαµ 㬧則㫇南㯗劇 ου 㯗劇 㰇厗 λή 㰗厷㭷勧 α 㯗劇㫇南 λυ 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 α 㰗厷 χώ 㯗劇㤇喗 µε 㮇呧㳇劧 δ 㲗噇㯗劇㤇喗㯗劇㫗北㲗噇㯗劇㰇厗 ολ 㮗剧 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 α 㮗剧 ε 㮧卷 τ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰇厗 ου εφα 㰗厷 µ 㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㮧卷 α 㯗劇㤇喗 㮧卷 α 㮇呧 ώς 㮧卷 α 㮗剧 α 㯗劇㫇南 λυ 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ο 㯗劇 δυλ 㫷受㲗噇㯗劇 τ 㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗 Η 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α µε τα 㨇噧 Χ 㨇噧 α 㰇厗 α 㮗剧 τε 㫷受 τ 㭷勧 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 ο 㰗厷㮗剧㰷勇 µ 㫗北㯗劇㲗噇㯗劇㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 ε 㮧卷 τ 㮗剧 µή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㫇南㰷勇㮧卷㭷勧㰷勇㭷勧㮧卷㰗厷㫷受㰷勇㭷勧 ς α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧 㮗剧 ο 㫷受㮧卷㭷勧㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧卷 α 㰷勇㫷受 α εφα 㰗厷 µογής τ 㲗噇㯗劇 λογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 α 㰗厷 χώ 㯗劇㧇啗㥗匷㰇厗㫷受㰷勇㭷勧 ς α 㰇厗 α 㮗剧 τε 㫷受 τα 㮗剧㭷勧 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 υ 㰇厗 ολογ 㮗剧㰷勇 µώ 㯗劇㮧卷 α 㮗剧 υ 㰇厗 ο 㮇呧㫗北㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰇厗 ου ε 㰇厗㭷勧㰗厷 ε 㫇南 ζου 㯗劇 τα α 㯗劇 αφε 㰗厷㮇呧㫗北㯗劇 τα 㰇厗 ο 㰷勇㫇南 τ 㲗噇㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㤇喗 τ 㭷勧 γ 㯗劇㲗噇㰷勇 το 㰇厗 ο 㫷受㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㯗劇 δεχ 㳇劧 µε 㯗劇㲗噇㯗劇 α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㮧卷 ατ 㫇南 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α τ 㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 τα α 㯗劇 αφε 㰗厷㮇呧㫗北㯗劇 τα 㰇厗 ο 㰷勇㫇南 ε 㮗剧㰷勇 οδ 㭷勧 µ 㫇南 τ 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 εξ 㳇劧 δ 㲗噇㯗劇㮧卷 ατ 㫇南 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇南㰗厷㮧卷 ε 㮗剧 α του 㫗北 τους υ 㰇厗㳇劧 α 㯗劇 αφο 㰗厷㫇南㧇啗㨇噧 α 㰗厷㫇南 το γεγο 㯗劇㳇劧 ς 㳇劧 τ 㮗剧 αυτο 㫷受 ο 㮗剧 υ 㰇厗 ολογ 㮗剧㰷勇 µο 㫷受㬧則 α 㰷勇㫷受 ζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧卷 αλύτε 㰗厷㭷勧 δυ 㯗劇 ατή γ 㯗劇 ώ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮗剧 ο 㫷受㮧卷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 ε 㰷勇 χ 㫗北㰷勇㭷勧 µε τ 㮗剧 ς τ 㰗厷㫗北 χου 㰷勇 ες 㰷勇 υ 㯗劇㮇呧 ή 㮧卷 ες 㮧卷 α 㮗剧 ε 㯗劇㫗北㰗厷 γε 㮗剧 ες 㤇喗 τα 㰇厗㰗厷 αγµατ 㮗剧㮧卷㫇南 α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα µ 㰇厗 ο 㰗厷 ε 㫷受 τελ 㮗剧㮧卷㫇南㯗劇 α δ 㮗剧 αφ 㫗北㰗厷 ου 㯗劇 α 㰇厗㳇劧 αυτούς τους υ 㰇厗 ολογ 㮗剧㰷勇 µούς 㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 8 α 㰇厗㳇劧 16

9 6.2. Πληροφόρηση κατά τοµέα Ο 㮗剧 ε 㰇厗㮗剧 χε 㮗剧㰗厷㭷勧 µατ 㮗剧㮧卷 ο 㫷受 τοµε 㫷受 ς 㰷勇 υ 㯗劇 εχ 㮗剧 ζ 㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας 㰇厗 ου 㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㮗剧㫇南 ζο 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㭷勧 ε 㯗劇 ο 㮗剧㮧卷㫷受 α 㰷勇㭷勧 δ 㲗噇 µατ 㫷受㲗噇㯗劇㤇喗㰇厗㲗噇 λή 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㰗厷 οφ 㫷受 µ 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧㰇厗 οτώ 㯗劇㮧卷 α 㮗剧 ο 㮗剧 λο 㮗剧㰇厗㫗北 ς δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες 㧇啗㩇咷 α α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα του Οµ 㫷受 λου 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας α 㯗劇㫇南 τοµ 㫗北 α α 㯗劇 αλύο 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㫷受 οδο 1/1-31/3/08 㮧卷 α 㮗剧 1/1-31/3/07 㲗噇 ς εξής 㩧块 㨇噧 ο 㰷勇㫇南㰷勇 ε χ 㮗剧 λ 㧇啗 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΩΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤ/ΤΕΣ ΟΜΙΛΟΣ (Α) (Β) (Γ) (Ε) 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷 ώ 㯗劇㰇厗㲗噇 λή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 6 㧇啗 㧇啗 㤷嚇 11 㧇啗 827 Α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα ε 㮧卷 µετ 㫇南 λλευ 㰷勇㭷勧 ς 㨇噧㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇㤇喗 Χ 㰗厷㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㤇喗㥗匷㰇厗 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 Α 㰇厗 οτελε 㰷勇 µ 㫇南 τ 㲗噇㯗劇 Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南 Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南 Έ 㰷勇 οδα/ 㲇圗 Έξοδα 㲇圗 㲇圗 168 㲇圗 㲇圗 147 㲇圗 㲇圗 16 㲇圗 㲇圗 330 㲇圗 Κ 㫗北㰗厷 δ 㭷勧㰇厗㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇 㤷嚇 51 1 㤷嚇 㧇啗 227 㩧块㳇劧㰗厷 ο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 οδήµατος 㲇圗 135 㲇圗 㲇圗 28 㲇圗 㲇圗 11 㲇圗 㲇圗 174 㲇圗 Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧 㧇啗 053 㥗匷㯗劇㰷勇 ώµατες 㮧卷 α 㮗剧 α 㰷勇 ώµατες α 㮧卷㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 65 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 541 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㳇劧㥗匷㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷㳇劧 12 㧇啗㤷嚇 5 㤷嚇 11 㧇啗 4 㤷嚇㤷嚇 1 㧇啗 㧇啗 632 㧇啗㭷勧㮧卷 ατα 㯗劇 εµ 㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α του ε 㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 14 㧇啗 015 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇 τοµ 㫗北 α 78 㧇啗 78 㤷嚇 75 㧇啗 㧇啗 㧇啗 188 㩗囷㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 53 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㤷嚇㧇啗 386 㧇啗㭷勧㮧卷 ατα 㯗劇 εµ 㳇劧 µε 㯗劇 ες υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 15 㧇啗 231 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㩗囷㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 53 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 617 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς 㨇噧 λ 㭷勧㰗厷 οφο 㰗厷㫷受 ες 㩇咷 οµ 㫗北 α Α 㰇厗 ο 㰷勇㬧則㫗北㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啗 166 㨇噧 ο 㰷勇㫇南㰷勇 ε χ 㮗剧 λ 㧇啗 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΩΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤ/ΤΕΣ ΟΜΙΛΟΣ (Α) (Β) (Γ) (Ε) 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷 ώ 㯗劇㰇厗㲗噇 λή 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 6 㧇啗 56 㤷嚇 5 㧇啗 㤷嚇 1 12 㧇啗 211 Α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα ε 㮧卷 µετ 㫇南 λλευ 㰷勇㭷勧 ς 㨇噧㰗厷 ο 1 㧇啗 587 㤷嚇 㧇啗 635 φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇㤇喗 Χ 㰗厷㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㤇喗㥗匷㰇厗 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 Α 㰇厗 οτελε 㰷勇 µ 㫇南 τ 㲗噇㯗劇 Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南 Χ 㰗厷㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南 Έ 㰷勇 οδα/ 㲇圗 Έξοδα 㲇圗 㲇圗㤷嚇 51 㲇圗 㲇圗 64 㤷嚇㲇圗 㲇圗 68 㲇圗 㲇圗 1 㧇啗 668 㲇圗 0 Κ 㫗北㰗厷 δ 㭷勧㰇厗㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇 㤷嚇 67 㩧块㳇劧㰗厷 ο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 οδήµατος 㲇圗 134 㲇圗 㲇圗 56 㲇圗 㲇圗 13 㲇圗 㲇圗 203 㲇圗 Κα 㮇呧 α 㰗厷㫇南㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧 㥗匷㯗劇㰷勇 ώµατες 㮧卷 α 㮗剧 α 㰷勇 ώµατες α 㮧卷㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 64 㧇啗 㧇啗 㧇啗㤷嚇 0 㤷嚇 123 㧇啗 147 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㳇劧㥗匷㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷㳇劧 16 㤷嚇 㤷嚇 㧇啗㭷勧㮧卷 ατα 㯗劇 εµ 㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α του ε 㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 8 㧇啗 015 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇 τοµ 㫗北 α 64 㧇啗 㧇啗 㧇啗㤷嚇 㧇啗 442 㩗囷㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 6 㧇啗 50 㤷嚇 3 㧇啗 㧇啗 812 㧇啗㭷勧㮧卷 ατα 㯗劇 εµ 㳇劧 µε 㯗劇 ες υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 1 㧇啗 06 㤷嚇 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㩗囷㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 6 㧇啗 50 㤷嚇 3 㧇啗 㧇啗 881 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς 㨇噧 λ 㭷勧㰗厷 οφο 㰗厷㫷受 ες 㩇咷 οµ 㫗北 α Α 㰇厗 ο 㰷勇㬧則㫗北㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啗 058 ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς Η 㫗北 δ 㰗厷 α του Οµ 㫷受 λου ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㭷勧㥗匷 λλ 㫇南 δα 㧇啗 Ο Όµ 㮗剧 λος δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧 ο 㰇厗 ο 㮗剧 ε 㫷受 τα 㮗剧㰷勇 το ε 㰷勇㲗噇 τε 㰗厷㮗剧㮧卷㳇劧㲇圗㥗匷 λλ 㫇南 δα 㲇圗㮧卷 α 㮗剧㰷勇 το εξ 㲗噇 τε 㰗厷㮗剧㮧卷㳇劧㲇圗㰷勇 τ 㭷勧㨷咇 ε 㰗厷㬧則㫷受 α 㤇喗㰷勇 τ 㭷勧 Κύ 㰇厗㰗厷 ο 㤇喗㰷勇 τ 㭷勧㦷哷㮗剧㬧則 ε 㰗厷㫷受 α 㤇喗㰷勇 το 㯗劇㨇噧 α 㯗劇 αµ 㫇南㤇喗㰷勇 το Χο 㯗劇 γ 㮧卷 -Κο 㯗劇 γ 㮧卷㮧卷 α 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㧇啗㰇厗 αχ 㫇南 µες 㲇圗㧇啗 Γεωγραφικοί Τοµείς την 31/03/2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Όµιλος Έ 㰷勇 οδα α 㰇厗㳇劧㰇厗 ελ 㫇南 τες 7 㧇啗 㧇啗 㧇啗 827 㨇噧 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 135 㧇啗 㤷嚇㧇啗 㧇啗 188 㥗匷㰇厗 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 8 㤷嚇 㧇啗 264 Γεωγραφικοί Τοµείς την 31/03/2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Όµιλος Έ 㰷勇 οδα α 㰇厗㳇劧 㰇厗 ελ 㫇南 τες 7 㧇啗㤷嚇 3 㤷嚇 4 㧇啗 㧇啗 210 㨇噧 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 132 㧇啗 㧇啗 㧇啗 572 㥗匷㰇厗 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤷嚇 6.3. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Κατ 㫇南 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇南㰗厷㮧卷 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α ο 㮗剧㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷㫗北 ς ε 㰇厗 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 ε ε 㯗劇㰷勇 ώµατα 㮧卷 α 㮗剧㫇南 υλα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α α 㯗劇 ήλ 㮇呧 α 㯗劇㰷勇 το 㰇厗 ο 㰷勇㳇劧 τ 㲗噇㯗劇 8 㤷嚇 3 χ 㮗剧 λ 㧇啗㮧卷 α 㮗剧 αφο 㰗厷 ού 㯗劇㮧卷 ατ 㫇南㮧卷 ύ 㰗厷㮗剧 ο λ 㳇劧 γο ε 㰇厗 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α α 㯗劇 α 㮧卷 ατα 㰷勇㮧卷 ευή τ 㲗噇㯗劇 εγ 㮧卷 ατα 㰷勇 τ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 του ξε 㯗劇 οδοχε 㫷受 ου 㧇啗 εγ 㫇南 λ 㭷勧㤧刧㰗厷 ετα 㯗劇㯗劇㫷受 α 㧇啗㨷咇 ε ε 㰇厗㫷受㰇厗 εδο Οµ 㫷受 λου το 㨷咇 ελ 㫷受 δα 9 α 㰇厗㳇劧 16

10 α 㯗劇 τ 㫷受㰷勇 το 㮗剧 χο 㰇厗 ο 㰷勇㳇劧 α 㯗劇 ήλ 㮇呧 ε 㰷勇 ε 1 㧇啗 264 χ 㮗剧 λ 㤇喗㰇厗 ου αφο 㰗厷㫇南 ε 㮧卷 τ 㳇劧 ς τ 㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷 ώ 㯗劇 ε 㰇厗 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㮧卷 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷㫗北 ς ε 㰇厗 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㲗噇㯗劇㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㰗厷㮗剧 ώ 㯗劇 του εξ 㲗噇 τε 㰗厷㮗剧㮧卷 ού 㧇啗 6.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Α 㮧卷 ολού 㮇呧㲗噇 ς 㰇厗 α 㰗厷 ατ 㫷受㮇呧 ετα 㮗剧 α 㯗劇㫇南 λυ 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇㰷勇 υµµετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㰷勇 ε 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 㮧卷 α 㮗剧㰷勇 υγγε 㯗劇 ε 㫷受 ς 㩧块 Ποσά σε χιλ. 㥗匷㦷哷㦷哷 Η 㧗唗㦗哗 ΚΩ 㧗唗㧧唷㥗匷㧗唗 Ο ΟΧ 㥗匷㦗哗 Ω 㧗唗㦷哷 Α 㧇啗 ΨΑ Α 㧇啗㥗匷㧇啗㧇啗㥗匷㤷嚇 Α 㦷哷 Η 㤧刧 Ρ 㥗匷㩇咷 Α 㧗唗㧗唗㦗哗 Α 㥗匷㧇啗㨇噧㧇啗㥗匷㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷 A 㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷 A 㥧垧㢗壷 A 㥧垧㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㧇啗 A 㧇啗 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/03/2008 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2007 Ε ΡΑ- ΧΩΡΑ - - 㥗匷 λλ 㫇南 ς ΆΜΕΣΟ % ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΗΣ 㧇啗 Η 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ EMΜΕΣΟ % ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΣΧΕΣΗ 㧇啗 Η 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ 㥗匷 λλ 㫇南 ς 㤷嚇㤷嚇㤇喗 83% Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ 11 㧇啗 㧇啗 102 Κύ 㰇厗㰗厷 ος 6 㧇啗 㧇啗 245 㦷哷㮗剧㬧則 ε 㰗厷㫷受 α 18 㧇啗 㧇啗 736 㨇噧 α 㯗劇 αµ 㫇南 ς 100 㤇喗 00 % 100 㤇喗 00 % 100 㤇喗 00 % 㩇咷 Ο 㩗囷 Ρ 㦗哗㨷咇㩇咷㦗哗 ΚΑ Θ 㥗匷 Ρ 㥗匷㩇咷 ΡΑ Α 㧇啗㥗匷㧇啗 㥗匷 λλ 㫇南 ς 50 㤇喗 00% 㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧 A 㢗壷㢗壷㢗壷㢗壷㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧 A 㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㢗壷 A 㢗壷㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷 块 㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧 A 㧇啗㢗壷㧇啗㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷 A 㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷 A 㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧 A 㥧垧㥧垧㥧垧 Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ Α 㨇噧 Ο ΚΟ 㦗哗㧗唗 Ο 㩗囷㥗匷㦷哷㥗匷㤷嚇 ΧΟ 㨷咇 7 㧇啗 㨷咇 ε 㰗厷㬧則㫷受 α 70 㤇喗 00% Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ 1 - Κύ 㰇厗㰗厷 ος 100 㤇喗 00 % Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ - - 㨷咇 ε 㰗厷㬧則㫷受 α - 54 㤇喗 10% Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ 㧇啗 㧇啗 101 Χο 㯗劇 γ 㮧卷 - Κο 㯗劇 γ 㮧卷㧇啗㰇厗 αχ 㫇南 µ ες 㤇喗 00% Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ 㤇喗 00% Θ 㩗囷㤷嚇 Α 㩇咷 Ρ 㦗哗 ΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Α 㧗唗 Α 㦷哷 Ο 㤷嚇㦗哗 ΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 㧧唷 ε 㯗劇 οδοχε 㮗剧 α 㮧卷㫗北 ς 㩗囷㰇厗㭷勧㰗厷 ε 㰷勇㫷受 ες 㨇噧㲗噇 λή 㰷勇 ε 㮗剧 ς λ 㮗剧 α 㯗劇㮗剧㮧卷 ής 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α 㨷咇 υµµετοχώ 㯗劇 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α 㨷咇 υµµετοχώ 㯗劇 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α 㨷咇 υµµετοχώ 㯗劇 㧧唷 ε 㯗劇 οδοχε 㮗剧 α 㮧卷㫗北 ς 㩗囷㰇厗㭷勧㰗厷 ε 㰷勇㫷受 ες 㧧唷 ε 㯗劇 οδοχε 㮗剧 α 㮧卷㫗北 ς 㩗囷㰇厗㭷勧㰗厷 ε 㰷勇㫷受 ες 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α 㨷咇 υµµετοχώ 㯗劇 㧧唷 ε 㯗劇 οδοχε 㮗剧 α 㮧卷㫗北 ς 㩗囷㰇厗㭷勧㰗厷 ε 㰷勇㫷受 ες 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α 㨷咇 υµµετοχώ 㯗劇㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 α 㨷咇 υµµετοχώ 㯗劇 6.5. Ανάλυση καθαρής θέσης Η 㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷 ή 㮇呧㫗北㰷勇㭷勧 του Οµ 㫷受 λου 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας αφο 㰗厷㫇南 τα α 㮧卷㳇劧 λου 㮇呧 α 㩧块 Ποσά σε χιλ Όµιλος Εταιρεία ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 Κεφ 㫇南 λα 㮗剧 ο 㮧卷 α 㮗剧 α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㫇南 α 㰇厗 οδ 㮗剧 δ 㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 τους µετ 㳇劧 χους τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 㧇啗 ετοχ 㮗剧㮧卷㳇劧 Κεφ 㫇南 λα 㮗剧 ο 23 㧇啗㤷嚇 㧇啗㤷嚇 㧇啗㤷嚇 㧇啗㤷嚇 28 㩗囷㰇厗㫗北㰗厷 το 㫇南㰗厷 τ 㮗剧 ο 38 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 641 Ίδ 㮗剧 ες µετοχ 㫗北 ς - - 㨷咇 υ 㯗劇 αλλαγµατ 㮗剧㮧卷㫗北 ς δ 㮗剧 αφο 㰗厷㫗北 ς - - 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南 α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㫇南 4 㧇啗 4 㤷嚇㤷嚇 4 㧇啗 㧇啗 㧇啗 401 Α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα ε 㮗剧 ς 㯗劇㫗北 ο 㯗劇 11 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 115 Σύνολο 㮗剧㮧卷 α 㮗剧 ώµατα µε 㮗剧 ο 㲇圗㭷勧 φ 㫷受 ας 11 㧇啗㤷嚇㤷嚇 6 10 㧇啗㤷嚇 58 - Σύνολο καθαρής θέσης Ο λογα 㰗厷㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 ς 㨷咇㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南 Α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㫇南㧇啗 του Οµ 㫷受 λου τ 㭷勧㯗劇 31/12/2007 㮧卷 α 㮗剧 31/3/2008 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 λαµ 㬧則㫇南㯗劇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς α 㮧卷㳇劧 λου 㮇呧 ες 㮧卷 ατ 㭷勧 γο 㰗厷㫷受 ες α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㩧块㨷咇㩇咷 α 㮧卷 τ 㮗剧㮧卷㳇劧 α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㳇劧㧇啗㤇喗㨷咇 Έ 㮧卷 τα 㮧卷 τα α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㫇南㧇啗㮧卷 α 㮗剧 㨷咇 Αφο 㰗厷 ολ 㳇劧 γ 㭷勧 τα α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㫇南 ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 ατ 㫇南 ξε 㲗噇㯗劇㯗劇㳇劧 µου 㧇啗㧇啗 Α 㰇厗㳇劧 τα α 㯗劇㲗噇 τ 㫗北㰗厷㲗噇㤇喗 το τα 㮧卷 τ 㮗剧㮧卷㳇劧 α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㳇劧㰷勇 χ 㭷勧 µατ 㫷受 ζετα 㮗剧 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 ε 㲗噇 τ 㮗剧㮧卷㫇南 ε 㮧卷 του 㯗劇㳇劧 µου α 㰇厗㳇劧 τα 㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧 ε 㮧卷㫇南㰷勇 τ 㭷勧 ς χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 ς 㮧卷 α 㮗剧㰇厗 α 㰗厷 αµ 㫗北㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 τα 㫷受 δ 㮗剧 α 㮧卷 εφ 㫇南 λα 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㰇厗㰗厷 ος 㰷勇 υµ 㲇圗㭷勧 φ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 τυχ 㳇劧㯗劇 ζ 㭷勧 µ 㮗剧 ώ 㯗劇㰇厗 ου 㮇呧 α 㰇厗㰗厷 ο 㮧卷 ύ 㲇圗 ου 㯗劇㰷勇 το µ 㫗北 λλο 㯗劇 ε 㯗劇 ώ 㫗北 χε 㮗剧 φο 㰗厷 ολογ 㭷勧㮇呧 ε 㫷受 µ 㫗北㰷勇 α 㰷勇 ε 㮧卷㫇南㮇呧 ε χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厗 ο 㫷受 α 㰷勇 χ 㭷勧 µατ 㫷受㰷勇 τ 㭷勧㮧卷 ε 㮧卷 α 㮗剧㮧卷 ατ 㫇南 㰷勇 υ 㯗劇㫗北㰇厗 ε 㮗剧 α ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧 ελεύ 㮇呧 ε 㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷 ου 㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 10 α 㰇厗㳇劧 16

11 Ό 㰷勇 ο 㯗劇 αφο 㰗厷㫇南 τα υ 㰇厗㳇劧 λο 㮗剧㰇厗 α α 㰇厗 ο 㮇呧 εµατ 㮗剧㮧卷㫇南 µ 㰇厗 ο 㰗厷 ού 㯗劇㯗劇 α δ 㮗剧 α 㯗劇 εµ 㭷勧㮇呧 ού 㯗劇㰷勇 τους µετ 㳇劧 χους εφ 㳇劧㰷勇 ο 㯗劇㮧卷 ατα 㬧則 λ 㭷勧㮇呧 ε 㫷受 ο α 㯗劇 αλογού 㯗劇 φ 㳇劧㰗厷 ος 㧇啗 Α 㯗劇 αλυτ 㮗剧㮧卷 ή 㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮧卷㫷受㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰇厗 ου 㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇 ε 㭷勧 Κα 㮇呧 α 㰗厷 ή Θ 㫗北㰷勇㭷勧 του Οµ 㫷受 λου 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 1/1/2008 µ 㫗北 χ 㰗厷㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 31/3/2008 㮧卷 α 㮗剧 α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 1/1/2007 µ 㫗北 χ 㰗厷㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 31/3/2007 㰇厗 α 㰗厷 ατ 㫷受㮇呧 ετα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ε 㯗劇㳇劧 τ 㭷勧 τα 3 㤇喗 «Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» 㧇啗 6.6. Φόρος εισοδήµατος Ο φ 㳇劧㰗厷 ος ε 㮗剧㰷勇 οδήµατος τ 㭷勧 ς ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇㭷勧 ς 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ες του Οµ 㫷受 λου 㰇厗 ου δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧 ο 㰇厗 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匷 λλ 㫇南 δα 㤇喗㫗北 χε 㮗剧 υ 㰇厗 ολογ 㮗剧㰷勇 τε 㫷受㮧卷 ατ ε 㮧卷 τ 㫷受 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 χ 㰗厷㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厗 ο 㮗剧 ώ 㯗劇 τας το 㯗劇 µ 㫗北㰷勇 ο 㰷勇 υ 㯗劇 τελε 㰷勇 τή 㰇厗 ου α 㯗劇 αµ 㫗北㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㮗剧㰷勇 χύε 㮗剧 γ 㮗剧 α 㳇劧 λ 㭷勧 τ 㭷勧 χ 㰗厷 ή 㰷勇㭷勧 2008 ο ο 㰇厗 ο 㫷受 ος ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧 25% 㧇啗 6.7. ανεισµός Ο 㮗剧 δα 㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧卷㫗北 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷受 λου 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㤇喗 τ 㳇劧㰷勇 ο ο 㮗剧 µα 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µες 㳇劧㰷勇 ο 㮧卷 α 㮗剧 ο 㮗剧 㬧則㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µες α 㯗劇 αλύο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇 ε 㰇厗㳇劧 µε 㯗劇 ο 㰇厗㫷受㯗劇 α 㮧卷 α 㩧块 Ποσά σε χιλ. Όµιλος Εταιρεία 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 㧇啗 α 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µος δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς Οµολογ 㮗剧 α 㮧卷㫇南 δ 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α 61 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 026 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο µα 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µου δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού 61 㧇啗 㧇啗 㧇啗 㧇啗 026 㤧刧㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µος δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㤧刧㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µα δ 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α τ 㰗厷 α 㰇厗 εζώ 㯗劇 7 㧇啗㤷嚇 21-7 㧇啗㤷嚇 21 㤧刧㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µο τµήµα οµολογ 㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 α 㮗剧 τ 㰗厷 α 㰇厗 εζ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷受㲗噇㯗劇 - 3 㧇啗 13 㤷嚇 3 㧇啗 13 㤷嚇 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㬧則㰗厷 αχυ 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µου δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού 7 㧇啗㤷嚇 21 3 㧇啗 13 㤷嚇 7 㧇啗㤷嚇 21 3 㧇啗 13 㤷嚇 Σύνολο Ο 㮗剧 λο 㮗剧㰇厗㫗北 ς µα 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µες υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς αφο 㰗厷 ού 㯗劇 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷 块 㥧垧㥧垧㥧垧㰇厗㰗厷 ος τ 㭷勧㯗劇 Η 㩗囷 Α 㩇咷㩇咷 γ 㮗剧 α 㤇喗㤇喗㥧垧㤇喗㤇喗㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧 壷 㥧垧㥧垧㤇喗㧇啗 Η 㯗劇 εοα 㰇厗 ο 㮧卷 τ 㭷勧㮇呧 ε 㫷受㰷勇 α 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 α 㩇咷 Ο 㩗囷 Ρ 㦗哗㨷咇㩇咷㦗哗 ΚΑ Θ 㥗匷 Ρ 㥗匷㩇咷 ΡΑ Α 㧇啗㥗匷㧇啗 εξα 㰷勇 φ 㫇南 λ 㮗剧㰷勇 ε δ 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 ο αξ 㫷受 ας 32 㤇喗 36 ε 㮧卷 ατ 㧇啗 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厗㮗剧㰷勇 τ 㰗厷 οφή του 㮧卷 εφαλα 㫷受 ου τ 㭷勧 ς 㰷勇 τους 㰇厗 αλ 㮗剧 ούς µετ 㳇劧 χους Κατ 㫇南 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇南㰗厷㮧卷 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 㭷勧㥗匷 τα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 α 㫗北 λα 㬧則 ε 㯗劇㫗北 α δ 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α 㤇喗㰇厗 ο 㰷勇 ού χ 㮗剧 λ 5 㧇啗 632 㤇喗 ε 㯗劇 ώ α 㰇厗 ο 㰇厗 λή 㰗厷㲗噇㰷勇 ε υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厗㳇劧 οµολογ 㮗剧 α 㮧卷㫇南 δ 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α 1 㧇啗 22 㤷嚇 χ 㮗剧 λ 㧇啗㤷嚇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 εξα 㰷勇 φ 㫇南 λ 㮗剧㰷勇㭷勧 του τ 㰗厷 α 㰇厗 εζ 㮗剧㮧卷 ού δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㰇厗 α 㰗厷㫗北 χο 㯗劇 τα 㮗剧㲗噇 ς α 㰷勇 φ 㫇南 λε 㮗剧 α υ 㰇厗 ο 㮇呧 ή 㮧卷 ες γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς εδαφ 㮗剧㮧卷㫗北 ς ε 㮧卷 τ 㫇南㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧卷 α 㮗剧 τα 㮧卷 τ 㫷受㰗厷㮗剧 α τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας χ 㮗剧 λ 82 㧇啗 551 㧇啗 6.8. Αποτελέσµατα περιόδου 1/1/ /3/2008 㥗匷 λαφ 㰗厷㫇南 µε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㮗剧㫇南 ζου 㯗劇 τα ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南 µεγ 㫗北㮇呧㭷勧 τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας 㮧卷 α 㮗剧 του Οµ 㫷受 λου γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㫷受 οδο 㦗哗 α 㯗劇 ουα 㰗厷㫷受 ου 㧇啗 α 㰗厷 τ 㫷受 ου 2008 㤇喗 λ 㳇劧 γ 㲗噇 τ 㭷勧 ς γε 㯗劇㮗剧㮧卷 ής α 㰷勇 τ 㫇南㮇呧 ε 㮗剧 ας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厗 αγ 㮧卷㳇劧㰷勇 µ 㮗剧 α του 㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ή αγο 㰗厷㫇南 εξα 㮗剧 τ 㫷受 ας του αυξ 㭷勧 µ 㫗北㯗劇 ου 㮧卷㳇劧㰷勇 τους δ 㮗剧 α 㬧則㫷受㲗噇㰷勇㭷勧 ς 㤇喗 τ 㭷勧 ς µεγ 㫇南 λ 㭷勧 ς αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς τ 㮗剧 µής του 㰇厗 ετ 㰗厷 ελα 㫷受 ου 㮧卷 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς υ 㲇圗㭷勧 λής 㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγµατ 㮗剧㮧卷 ής 㮗剧㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㫷受 ας µεταξύ ευ 㰗厷 ώ 㮧卷 α 㮗剧 δολλα 㰗厷㫷受 ου 㧇啗㨷咇 ε ε 㰇厗㫷受㰇厗 εδο 㢗壷 µ 㫷受 λου 㤇喗 τα ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南 µεγ 㫗北㮇呧㭷勧㫗北 χου 㯗劇㲗噇 ς εξής 㩧块 Κύ 㮧卷 λος ε 㰗厷 γα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 11 㤇喗 83 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α 㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧 A 2 㤇喗 72 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α 㮧卷 α 㮗剧㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧㰇厗㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇 1 㤇喗 23 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α 㧇啗㩇咷 α µεγ 㫗北㮇呧㭷勧 αυτ 㫇南㰷勇 υγ 㮧卷㰗厷㮗剧㯗劇㳇劧 µε 㯗劇 α µε τα α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας το 㫗北 τος 2007 㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇 α 㯗劇 τ 㮗剧 ς α 㮧卷㳇劧 λου 㮇呧 ες µετα 㬧則 ολ 㫗北 ς 㩧块 µε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧 3 㤇喗 1 % γ 㮗剧 α το 㯗劇㮧卷 ύ 㮧卷 λο ε 㰗厷 γα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㤇喗 µε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧 26 㤇喗 3% γ 㮗剧 α το 㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧 A 㮧卷 α 㮗剧 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 26 㤇喗㤷嚇 % γ 㮗剧 α τα 㰇厗㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧㧇啗㨷咇 ε ε 㰇厗㫷受㰇厗 εδο µ 㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας ο 㮧卷 ύ 㮧卷 λος ε 㰗厷 γα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 α 㯗劇 ήλ 㮇呧 ε 㰷勇 ε 7 㤇喗 62 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α 㫗北㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 7 㤇喗 86 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α γ 㮗剧 α το α 㯗劇 τ 㫷受㰷勇 το 㮗剧 χο δ 㮗剧㫇南㰷勇 τ 㭷勧 µα του 2007 㤇喗 ήτο 㮗剧㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇 ε µε 㫷受㲗噇㰷勇㭷勧 3 㤇喗 0% 㧇啗㩇咷 α 㰇厗㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇㤇喗 τ 㳇劧㮧卷㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 α 㰇厗 ο 㰷勇㬧則㫗北㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧㲇圗㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧 A 㲇圗 µε 㮗剧 ώ 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇㮧卷 ατ 㫇南 41 㤇喗㤷嚇 % 㮧卷 α 㮗剧 α 㯗劇 ήλ 㮇呧 α 㯗劇㰷勇 ε 1 㤇喗 04 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α 㫗北㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 1 㤇喗 78 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α γ 㮗剧 α το 2007 㧇啗㩇咷 α 㰇厗㰗厷 ο φ 㳇劧㰗厷㲗噇㯗劇 α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα α 㯗劇 ήλ 㮇呧 α 㯗劇㰷勇 ε 㲇圗 - 㲇圗 0 㤇喗 44 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α 㲇圗 ζ 㭷勧 µ 㫷受 α 㲇圗㫗北㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 0 㤇喗 71 ε 㮧卷 ατοµµύ 㰗厷㮗剧 α το 2007 㲇圗㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧㲇圗㧇啗 Ο δε 㫷受㮧卷 τ 㭷勧 ς 㰇厗 λ 㭷勧㰗厷㳇劧 τ 㭷勧 τας του ξε 㯗劇 οδοχε 㫷受 ου 㨷咇㧇啗 εγ 㫇南 λ 㭷勧㤧刧㰗厷 ετα 㯗劇㯗劇㫷受 α 㧇啗 µε 㮗剧 ώ 㮇呧㭷勧㮧卷 ε 㮧卷 ατ 㫇南 6 㤇喗 5% 㰷勇 ε 㰷勇 χ 㫗北㰷勇㭷勧 µε το 2007 㤇喗 ε 㯗劇 ώ 㭷勧 µ 㫗北㰷勇㭷勧 τ 㮗剧 µή δ 㲗噇 µατ 㫷受 ου 㰇厗 α 㰗厷 ου 㰷勇㫷受 α 㰷勇 ε αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧卷 ατ 㫇南 6 㤇喗 0% 㫗北㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 του 2007 㮧卷 α 㮗剧 ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧卷㳇劧 τε 㰗厷 α 㤇喗㨷咇 ελ 㫷受 δα 11 α 㰇厗㳇劧 16

12 㰷勇 ύµφ 㲗噇㯗劇 α µε δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ευµ 㫗北㯗劇 α 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 㤇喗 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧 υ 㲇圗㭷勧 λ 㳇劧 τε 㰗厷㭷勧㮧卷 ατ 㫇南 100 α 㰇厗㳇劧 το 㯗劇 µ 㫗北㰷勇 ο 㳇劧㰗厷 ο τ 㲗噇㯗劇 υ 㰇厗 ολο 㫷受㰇厗㲗噇㯗劇 ξε 㯗劇 οδοχε 㫷受㲗噇㯗劇㰇厗 ολυτελε 㫷受 ας 㲇圗㰇厗㫗北㯗劇 τε α 㰷勇 τ 㫗北㰗厷㲗噇㯗劇㲇圗 τ 㲗噇㯗劇 Α 㮇呧㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇㧇啗 6.9. Κέρδη / Ζηµιές ανά µετοχή 㩇咷 α 㬧則 α 㰷勇㮗剧㮧卷㫇南㮧卷㫗北㰗厷 δ 㭷勧 / ζ 㭷勧 µ 㮗剧㫗北 ς α 㯗劇㫇南 µετοχή υ 㰇厗 ολογ 㫷受㰷勇 τ 㭷勧㮧卷 α 㯗劇㬧則㫇南㰷勇 ε 㮗剧 τ 㲗噇㯗劇㮧卷 ε 㰗厷 δώ 㯗劇 / ζ 㭷勧 µ 㮗剧 ώ 㯗劇 µετ 㫇南 α 㰇厗㳇劧 φ 㳇劧㰗厷 ους 㮧卷 α 㮗剧 δ 㮗剧㮧卷 α 㮗剧 ώµατα µε 㮗剧 ο 㲇圗㭷勧 φ 㫷受 ας α 㰇厗㳇劧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 εχ 㮗剧 ζ 㳇劧 µε 㯗劇 ες δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες 㤇喗 ε 㰇厗㫷受 του 㰷勇 τα 㮇呧 µ 㮗剧㰷勇 µ 㫗北㯗劇 ου µ 㫗北㰷勇 ου 㳇劧㰗厷 ου του α 㰗厷㮗剧㮇呧 µού τ 㲗噇㯗劇㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 µετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής Α 㮧卷 ολού 㮇呧㲗噇 ς 㰇厗 α 㰗厷 ατ 㫷受㮇呧 ετα 㮗剧 α 㯗劇㫇南 λυ 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇㮧卷 ε 㰗厷 δώ 㯗劇 / ζ 㭷勧 µ 㮗剧 ώ 㯗劇 α 㯗劇㫇南 µετοχή 㩧块 Ποσά σε χιλ. Όµιλος Εταιρεία 31/3/ /3/ /3/ /3/2007 Κ 㫗北㰗厷 δ 㭷勧㰇厗 ου α 㯗劇 αλογού 㯗劇㰷勇 τους µετ 㳇劧 χους τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής 5 㤷嚇 㲇圗 615 㲇圗 524 㨷咇 τα 㮇呧 µ 㮗剧㰷勇 µ 㫗北㯗劇 ος µ 㫗北㰷勇 ος 㳇劧㰗厷 ος του α 㰗厷㮗剧㮇呧 µού τ 㲗噇㯗劇 µετοχώ 㯗劇 21 㧇啗 364 㧇啗 㧇啗 364 㧇啗 㧇啗 364 㧇啗 㧇啗 364 㧇啗 000 Βασικά κέρδη / ζηµιές ανά µετοχή (σε ) 0,028 0,030-0,029 0, Αγορές-πωλήσεις επιχειρήσεων (θυγατρικών) µέσα στην περίοδο 㨷咇 τα 㰇厗 λα 㫷受㰷勇㮗剧 α 㰇厗 ε 㰗厷 α 㮗剧 τ 㫗北㰗厷㲗噇 ε 㰇厗㫗北㮧卷 τα 㰷勇㭷勧 ς τ 㲗噇㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厗 τυξ 㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇 δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧 οτήτ 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 οχή τ 㭷勧 ς 㭷勧㧗唗 οτ 㮗剧 α 㯗劇 ατολ 㮗剧㮧卷 ής 㥗匷 υ 㰗厷 ώ 㰇厗㭷勧 ς 㤇喗㭷勧 ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 α εξαγ 㳇劧㰗厷 α 㰷勇 ε τ 㭷勧㯗劇 22 㩧块 ε 㬧則㰗厷 ουα 㰗厷㫷受 ου 2008 το 70% τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας 㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧 A 㢗壷㢗壷㢗壷㢗壷㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧卷 τήτ 㰗厷㮗剧 ας ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας του 㧧唷 ε 㯗劇 οδοχε 㫷受 ου 㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㰷勇 το 㮧卷 ε 㯗劇 τ 㰗厷㮗剧㮧卷㳇劧 τε 㰗厷 ο 㰷勇㭷勧 µε 㫷受 ο 㲇圗㥧垧㥧垧㥧垧 壷 㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㲇圗 τ 㭷勧 ς 㰇厗㳇劧 λ 㭷勧 ς του 㤧刧 ελ 㮗剧 γ 㰗厷 αδ 㫷受 ου 㧇啗㩇咷 ο τ 㫷受 µ 㭷勧 µα εξαγο 㰗厷㫇南 ς α 㯗劇 ήλ 㮇呧 ε 㰷勇 ε 7 㤇喗 33 ε 㮧卷㧇啗㥗匷 υ 㰗厷 ώ 㧇啗 Η 㮧卷 ατα 㯗劇 οµή του 㮧卷㳇劧㰷勇 τους αγο 㰗厷㫇南 ς 㰷勇 τα 㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷㫇南㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α τ 㭷勧 ς εξαγο 㰗厷 α 㰷勇 µ 㫗北㯗劇㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας 㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς 㮧卷 α 㮗剧㭷勧 υ 㰇厗 ε 㰗厷 αξ 㫷受 α 㰇厗 ου 㰇厗㰗厷 ο 㫗北㮧卷 υ 㲇圗 ε 㮧卷 ατ 㫇南 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α τ 㭷勧 ς εξαγο 㰗厷㫇南 ς 㫗北 χε 㮗剧㲗噇 ς εξής 㩧块 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES Ποσά σε χιλ. Ηµε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α εξαγο 㰗厷㫇南 ς 21/2/2008 Α 㰇厗 ο 㮧卷 τ 㭷勧㮇呧㫗北㯗劇㰇厗 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 70% Αγο 㰗厷㫇南 τεµαχ 㫷受㲗噇㯗劇 52 㧇啗 625 㩇咷㮗剧 µή αγο 㰗厷㫇南 ς 㲇圗 µετοχή 㲇圗 138 㤇喗㤷嚇 4 Τίµηµα που πληρώθηκε ,67 㧇啗 ε 㫷受 ο 㯗劇㩧块 㥗匷 ύλογ 㭷勧 αξ 㫷受 α 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 ,58 ετα 㮗剧㰗厷㫷受 ας Αρχικά αναγνωρισθείσα υπεραξία ,09 Λογιστική αξία Εύλογη αξία 㥗匷㯗劇㰷勇 ώµατες α 㮧卷㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㤷嚇 23 㤷嚇 23 Άυλα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α - - 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南 µα 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µα 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α ε 㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού - - Α 㰇厗 ο 㮇呧㫗北 µατα 5 5 㨇噧 ελ 㫇南 τες 㮧卷 α 㮗剧 λο 㮗剧㰇厗㫗北 ς α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 7 7 㩇咷 αµε 㮗剧 α 㮧卷㫇南 δ 㮗剧 α 㮇呧㫗北㰷勇㮗剧 µα 㮧卷 α 㮗剧㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα 8 8 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α - - 㨇噧㰗厷 οµ 㭷勧㮇呧 ευτ 㫗北 ς 㮧卷 α 㮗剧 λο 㮗剧㰇厗㫗北 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㲇圗 138 㲇圗 㲇圗 138 㲇圗 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 808 㨇噧 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㰷勇 υµµετοχής 70% 㥗刧 㮷則 㬷剧 㤗劇 㫷劧 㫷劧㫷劧㫷劧 㨷咇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㤇喗㭷勧 υ 㰇厗 ε 㰗厷 αξ 㫷受 α 㰇厗 ου α 㰇厗 ε 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇㫷受 ζετα 㮗剧㤇喗㰇厗㰗厷 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厷㫷受㰷勇 τ 㭷勧㮧卷 ε 㬧則㫇南㰷勇 ε 㮗剧㰇厗㰗厷 ο 㰷勇㲗噇㰗厷㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 αξ 㮗剧 ώ 㯗劇㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς ε 㮧卷㮧卷㰗厷 εµε 㫷受㭷勧 ο 㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ή ε 㮧卷 τ 㫷受 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς εύλογ 㭷勧 ς αξ 㫷受 ας τ 㲗噇㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㰇厗 ου α 㰇厗 ο 㮧卷 τή 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇㤇喗 τ 㲗噇㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇㲗噇㰗厷㮗剧 ζ 㳇劧 µε 㯗劇㲗噇㯗劇㫇南 υλ 㲗噇㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㤇喗 τ 㲗噇㯗劇 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰇厗 ου α 㯗劇 αλήφ 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς 㮧卷 α 㮗剧 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δεχ 㳇劧 µε 㯗劇㲗噇㯗劇 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗 Η ο 㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ή ε 㮧卷 τ 㫷受 µ 㭷勧㰷勇㭷勧㮇呧 α ολο 㮧卷 λ 㭷勧㰗厷㲗噇㮇呧 ε 㫷受 µ 㫗北㰷勇 α 㰷勇 ε 㫗北㯗劇 α 㫗北 τος α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α τ 㭷勧 ς εξαγο 㰗厷㫇南 ς 㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 12 α 㰇厗㳇劧 16

13 Η 㥗匷 τα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 α ή 㰗厷㮇呧 ε 㰷勇 ε 㰷勇 υµφ 㲗噇㯗劇㫷受 α 㰷勇 τ 㮗剧 ς 28 㧇啗 α 㰗厷 τ 㫷受 ου 2008 µε τ 㭷勧㯗劇㨷咇㦗哗 ο 㯗劇㮗剧㮧卷 ή 㧧唷 ε 㯗劇 οδοχε 㮗剧 α 㮧卷 ή Α 㧇啗㥗匷㧇啗㧇啗 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厗㳇劧㮧卷 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 50% τ 㲗噇㯗劇 µετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας 㨷咇㩇咷 ου 㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㫇南 Θ 㫗北㰗厷 ετ 㰗厷 α Α 㧇啗㥗匷㧇啗㧇啗㤇喗㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧卷 τήτ 㰗厷㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδοχε 㫷受 ου 㨷咇㢗壷㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧 壷 㥧垧㤇喗㥧垧㥧垧㤇喗㥧垧㤇喗㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㧇啗㧇啗㧇啗 ε τ 㭷勧㯗劇㫷受 δ 㮗剧 α 㰷勇 υµφ 㲗噇㯗劇㫷受 α το υ 㰇厗㳇劧 λο 㮗剧㰇厗 ο 50% τ 㲗噇㯗劇 µετοχώ 㯗劇㮇呧 α µετα 㬧則㮗剧㬧則 α 㰷勇㮇呧 ε 㫷受㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υµφε 㰗厷㳇劧㯗劇 τ 㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ογ 㫗北㯗劇 ε 㮗剧 ας 㨷咇 µ 㰇厗 ώ 㮧卷 ου ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 α 㨷咇㨇噧 λ 㫇南㮧卷 α Α 㧇啗㥗匷㧇啗㧇啗㤇喗㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧卷 τήτ 㰗厷㮗剧 ας του ξε 㯗劇 οδοχε 㫷受 ου 㨷咇㥧垧㤇喗 壷 㥧垧㢗壷㤇喗㤇喗㤇喗㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㤇喗㧇啗㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匷 λού 㯗劇 τα 㧇啗 Η αξ 㫷受 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 υµµετοχής α 㯗劇㫗北㰗厷 χετα 㮗剧㰷勇 ε 732 χ 㮗剧 λ 㧇啗 Ο 㫗北 λεγχος τ 㭷勧 ς 㨷咇㩇咷 ου 㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷㫇南 Θ 㫗北㰗厷 ετ 㰗厷 α Α 㧇啗㥗匷㧇啗㧇啗 ε 㫷受㯗劇 α 㮗剧㰷勇 υµ 㬧則 ατ 㮗剧㮧卷 ώς 㰷勇 υµφ 㲗噇㯗劇㭷勧 µ 㫗北㯗劇 α δ 㮗剧 αµο 㮗剧㰗厷 α 㰷勇 µ 㫗北㯗劇 ος 㮧卷 α 㮇呧 ώς ο 㮗剧㰷勇 τ 㰗厷 ατ 㭷勧 γ 㮗剧㮧卷㫗北 ς τ 㲗噇㯗劇 ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇㮧卷 α 㮗剧 ε 㰇厗㮗剧 χε 㮗剧㰗厷㭷勧 µατ 㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 α 㰇厗 οφ 㫇南㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰇厗 ου 㰷勇 χετ 㫷受 ζο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧 δ 㰗厷 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厷㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας α 㰇厗 α 㮗剧 τού 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 οµ 㳇劧 φ 㲗噇㯗劇㭷勧㰷勇 υγ 㮧卷 ατ 㫇南㮇呧 ε 㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 µε 㰗厷 ώ 㯗劇㰇厗 ου µο 㮗剧㰗厷㫇南 ζο 㯗劇 τα 㮗剧 το 㯗劇㫗北 λεγχο 㲇圗 τ 㲗噇㯗劇㮧卷 ο 㮗剧㯗劇 ο 㰇厗㰗厷 α 㮧卷 τού 㯗劇 τ 㲗噇㯗劇㲇圗㧇啗 Η 㮧卷 ατα 㯗劇 οµή του 㮧卷㳇劧㰷勇 τους αγο 㰗厷㫇南 ς 㰷勇 τα 㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷㫇南㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α τ 㭷勧 ς εξαγο 㰗厷 α 㰷勇 µ 㫗北㯗劇㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 ας 㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς 㮧卷 α 㮗剧㭷勧 υ 㰇厗 ε 㰗厷 αξ 㫷受 α 㰇厗 ου 㰇厗㰗厷 ο 㫗北㮧卷 υ 㲇圗 ε 㮧卷 ατ 㫇南 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α τ 㭷勧 ς εξαγο 㰗厷㫇南 ς 㫗北 χε 㮗剧㲗噇 ς εξής 㩧块 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. Ποσά σε χιλ. Ηµε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α εξαγο 㰗厷㫇南 ς 28/3/2008 Α 㰇厗 ο 㮧卷 τ 㭷勧㮇呧㫗北㯗劇㰇厗 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 50% Αγο 㰗厷㫇南 τεµαχ 㫷受㲗噇㯗劇 405 㧇啗 815 㩇咷㮗剧 µή αγο 㰗厷㫇南 ς α 㯗劇㫇南 µετοχή 1 㤇喗 80 Τίµηµα που πληρώθηκε 732 㧇啗 ε 㫷受 ο 㯗劇㩧块 㥗匷 ύλογ 㭷勧 αξ 㫷受 α 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㮧卷 α 㮗剧 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇 ετα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㲇圗 1 㧇啗 230 㲇圗 Αρχικά αναγνωρισθείσα υπεραξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία 㥗匷㯗劇㰷勇 ώµατες α 㮧卷㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厗 ο 㮗剧 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 2 㤷嚇㧇啗 6 㤷嚇㤷嚇 2 㤷嚇㧇啗 6 㤷嚇㤷嚇 Άυλα 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α 1 1 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫇南 µα 㮧卷㰗厷 ο 㰇厗㰗厷㳇劧㮇呧 ε 㰷勇 µα 㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α ε 㯗劇 ε 㰗厷 γ 㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ού 7 㤷嚇 5 7 㤷嚇 5 Α 㰇厗 ο 㮇呧㫗北 µατα 㨇噧 ελ 㫇南 τες 㮧卷 α 㮗剧 λο 㮗剧㰇厗㫗北 ς α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 1 㧇啗 㧇啗 387 㩇咷 αµε 㮗剧 α 㮧卷㫇南 δ 㮗剧 α 㮇呧㫗北㰷勇㮗剧 µα 㮧卷 α 㮗剧㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα 㫇南㯗劇 ε 㮗剧 α 㲇圗 32 㧇啗 362 㲇圗 㲇圗 32 㧇啗 362 㲇圗 㨇噧㰗厷 οµ 㭷勧㮇呧 ευτ 㫗北 ς 㮧卷 α 㮗剧 λο 㮗剧㰇厗㫗北 ς υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㲇圗 2 㧇啗 884 㲇圗 㲇圗 2 㧇啗 884 㲇圗 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (2.461) 㨇噧 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㰷勇 υµµετοχής 50% Εύλογη Αξία (1.230) 㨷咇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㤇喗㭷勧 υ 㰇厗 ε 㰗厷 αξ 㫷受 α 㰇厗 ου α 㰇厗 ε 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇㫷受 ζετα 㮗剧㤇喗㰇厗㰗厷 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厷㫷受㰷勇 τ 㭷勧㮧卷 ε 㬧則㫇南㰷勇 ε 㮗剧㰇厗㰗厷 ο 㰷勇㲗噇㰗厷㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 αξ 㮗剧 ώ 㯗劇㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς ε 㮧卷㮧卷㰗厷 εµε 㫷受㭷勧 ο 㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ή ε 㮧卷 τ 㫷受 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς εύλογ 㭷勧 ς αξ 㫷受 ας τ 㲗噇㯗劇㰇厗 ε 㰗厷㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卷 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㰇厗 ου α 㰇厗 ο 㮧卷 τή 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇㤇喗 τ 㲗噇㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇㲗噇㰗厷㮗剧 ζ 㳇劧 µε 㯗劇㲗噇㯗劇㫇南 υλ 㲗噇㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受㲗噇㯗劇㤇喗 τ 㲗噇㯗劇 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㰇厗 ου α 㯗劇 αλήφ 㮇呧㭷勧㮧卷 α 㯗劇㤇喗㮧卷 α 㮇呧 ώς 㮧卷 α 㮗剧 τ 㲗噇㯗劇 ε 㯗劇 δεχ 㳇劧 µε 㯗劇㲗噇㯗劇 υ 㰇厗 οχ 㰗厷 εώ 㰷勇 ε 㲗噇㯗劇㧇啗 Η ο 㰗厷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卷 ή ε 㮧卷 τ 㫷受 µ 㭷勧㰷勇㭷勧㮇呧 α ολο 㮧卷 λ 㭷勧㰗厷㲗噇㮇呧 ε 㫷受 µ 㫗北㰷勇 α 㰷勇 ε 㫗北㯗劇 α 㫗北 τος α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厷 οµ 㭷勧㯗劇㫷受 α τ 㭷勧 ς εξαγο 㰗厷㫇南 ς 㧇啗㥗匷㰇厗㫷受㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 28 㧇啗 α 㰗厷 τ 㫷受 ου ο Όµ 㮗剧 λος µ 㫗北㰷勇㲗噇 τ 㲗噇㯗劇㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ώ 㯗劇 του ετα 㮗剧㰗厷 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷 A 㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㢗壷㮧卷 α 㮗剧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷 A 㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷 αύξ 㭷勧㰷勇 ε τ 㭷勧㰷勇 υµµετοχή του 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧 A 㢗壷㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㢗壷 块 㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧 A 㧇啗㢗壷㧇啗㮧卷 ατ 㫇南 3 㤇喗 1% 㲇圗 54 㤇喗 2% 㲇圗㧇啗㩇咷 ο τ 㫷受 µ 㭷勧 µα τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγής α 㯗劇 ήλ 㮇呧 ε 㰷勇 ε 408 χ 㮗剧 λ 㧇啗 Α 㰇厗㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 αγο 㰗厷㫇南 του ε 㰇厗㮗剧㰇厗 λ 㫗北 ο 㯗劇㰇厗 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τού 㰇厗㰗厷 ο 㫗北㮧卷 υ 㲇圗 ε α 㰗厷㯗劇㭷勧 τ 㮗剧㮧卷 ή υ 㰇厗 ε 㰗厷 αξ 㫷受 α 㰇厗 ο 㰷勇 ού 㰇厗 ε 㰗厷㫷受㰇厗 ου 418 χ 㮗剧 λ 㧇啗㰇厗 ου 㲗噇 φ 㫗北 λ 㭷勧㰷勇 ε τα ε 㯗劇 ο 㰇厗 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗北㯗劇 α α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 㧇啗 Κατ 㫇南 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇南㰗厷㮧卷 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς τ 㰗厷㫗北 χου 㰷勇 ας 㰇厗 ε 㰗厷㮗剧㳇劧 δου 㲇圗 26 㦗哗 α 㯗劇 ουα 㰗厷㫷受 ου 2008 㲇圗㭷勧 ετα 㮗剧㰗厷 ε 㫷受 α 㰇厗㰗厷 ο 㫗北㬧則㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύ 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷 ής A 㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㥧垧㢗壷㥧垧㢗壷 A 㢗壷㢗壷㢗壷㥧垧㢗壷㤇喗 µε 㫗北 δ 㰗厷 α τ 㭷勧㯗劇㨷咇 ε 㰗厷㬧則㫷受 α 㧇啗㩇咷 ο ύ 㲇圗 ος τ 㭷勧 ς ε 㰇厗㫗北㯗劇 δυ 㰷勇㭷勧 ς α 㯗劇 ήλ 㮇呧 ε 㰷勇 ε 1 χ 㮗剧㧇啗 λ Ο 㮗剧 α 㯗劇㲗噇 τ 㫗北㰗厷㲗噇 αλλαγ 㫗北 ς δε 㯗劇 ε 㰇厗㫗北 φε 㰗厷 α 㯗劇 µετα 㬧則 ολή 㰷勇 υ 㯗劇 ολ 㮗剧㮧卷㫇南㫇南㯗劇㲗噇 του 25% 㰷勇 το 㯗劇㮧卷 ύ 㮧卷 λο ε 㰗厷 γα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㤇喗 ή/ 㮧卷 α 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厗 οτελ 㫗北㰷勇 µατα µετ 㫇南 α 㰇厗㳇劧 φ 㳇劧㰗厷 ους 㮧卷 α 㮗剧 δ 㮗剧㮧卷 α 㮗剧 ώµατα µε 㮗剧 ο 㲇圗㭷勧 φ 㫷受 ας τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㤇喗 ή/ 㮧卷 α 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧卷 α 㮇呧 α 㰗厷 ή 㮇呧㫗北㰷勇㭷勧 τ 㲗噇㯗劇 µετ 㳇劧 χ 㲗噇㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厷㫷受 ας 㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 13 α 㰇厗㳇劧 16

14 6.11. Ανάλυση προβλέψεων Ποσά σε χιλ. Όµιλος Εταιρεία 31/3/ /3/2008 㨇噧㰗厷 ο 㬧則 λ 㫗北㲇圗 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α φο 㰗厷 ολογ 㮗剧㮧卷㫇南 α 㯗劇㫗北 λεγ 㮧卷 τες χ 㰗厷 ή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㨇噧㰗厷 ο 㬧則 λ 㫗北㲇圗 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α ε 㰇厗㮗剧㰷勇 φαλε 㫷受 ς α 㰇厗 α 㮗剧 τή 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㦷哷 ο 㮗剧㰇厗㫗北 ς 㰇厗㰗厷 ο 㬧則 λ 㫗北㲇圗 ε 㮗剧 ς 3 㤷嚇 3 㤷嚇 Σύνολο Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ο 㮗剧㮧卷 ατ 㲗噇 τ 㫗北㰗厷㲗噇㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγ 㫗北 ς αφο 㰗厷 ού 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγ 㫗北 ς µε 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗北㯗劇 α µ 㫗北㰗厷㭷勧㩧块 Ποσά σε χιλ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις υπηρεσιών 31/3/ /3/ /3/ /3/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο Αγορές υπηρεσιών 31/3/ /3/ /3/ /3/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο Χρεώσεις τόκων προς συνδεδεµένα µέρη 31/3/ /3/ /3/ /3/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 2 㤷嚇 3 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 2 㤷嚇 Χρεώσεις τόκων από συνδεδεµένα µέρη 31/3/ /3/ /3/ /3/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 2 㤷嚇 3 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 2 㤷嚇 άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 1 㤷嚇㧇啗 422 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 1 㤷嚇㧇啗 άνεια από συνδεδεµένα µέρη 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 1 㤷嚇㧇啗 422 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 1 㤷嚇㧇啗 Απαιτήσεις από πωλήσεις υπηρεσιών 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο Υποχρεώσεις από αγορές υπηρεσιών 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 52 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο Υπόλοιπα από εγγυήσεις - Εισπρακτέα 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 7 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο Υπόλοιπα από εγγυήσεις - Πληρωτέα 31/3/ /12/ /3/ /12/2007 㧇啗㭷勧 τ 㰗厷㮗剧㮧卷 ή 㲇圗 6 㲇圗 㲇圗 6 㲇圗 Θυγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς 㨷咇 ύ 㯗劇 ολο 㲇圗 6 㲇圗 - 㲇圗 6 㲇圗 - Α 㰇厗㳇劧 τ 㮗剧 ς α 㯗劇㲗噇 τ 㫗北㰗厷㲗噇㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγ 㫗北 ς 㤇喗 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 αλλαγ 㫗北 ς 㮧卷 α 㮗剧 υ 㰇厗㳇劧 λο 㮗剧㰇厗 α µε τ 㮗剧 ς 㮇呧 υγατ 㰗厷㮗剧㮧卷㫗北 ς ετα 㮗剧㰗厷㫷受 ες 㫗北 χου 㯗劇 α 㰇厗 αλε 㮗剧 φ 㮇呧 ε 㫷受 α 㰇厗㳇劧 τα ε 㯗劇 ο 㰇厗 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗北㯗劇 α ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫇南㰷勇 το 㮗剧 χε 㫷受 α του Οµ 㫷受 λου 㧇啗 㨷咇 ελ 㫷受 δα 14 α 㰇厗㳇劧 16

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧 㩇劧㧷勗 㤷劇 㨷刧 㥗勷 㨇北㤗剧 㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㩇劧 㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧㧷勗㥗勷 㨇北㤗剧 㧷勗㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧㩷南 㦧刧 㦗則 㧗剧 㩇劇 㨷劧㨷劧 㤧勇 㨷劧 㨷劧 㩇劇 㦧刧㩇劇 㦷勷 㨷劧㩇劇㦗則㦧刧 㦧刧 㧗剧 㧗剧㦗則㨷劧 㨗北 㩇劇 㦧刧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧 㥗刧 㩇則㥗刧 㥗刧㨷剧㩇則 㧷劇㨷剧 㧗劧㧷劇㧗劧 㨷剧 㧷劇㨷剧 㩇則㥷勇㨷剧㨷剧 㤧勧 㨷剧㥷勇㨷剧 㩇則㥷勇㩷匇㧷劇 㥷勇 㥷勇㨷剧㥷勇㥗刧 㪗匧 㪧升 㪗匧㧗劧 㪗匧 㩇則㪗匧㧗劧㥗刧 㥗刧㨷剧 㩇則㥗刧㩷匇㧗劧 㨷剧 㩇刧 㰧則 㰧則 㮧剷 㲗劗 㰗劷 㯷勗 㯷勗㯷勗㯷勗㯷勗㳇匷 㲗劗㰧則 㰗劷㯷勗 㯷勗 㯷勗㮗南 㮇卷 㮧剷 㮷厗 㯇厷 㳇匷 㰷受 㯷勗 㮗南㯷勗㮗南㮧剷 㮗南㮧剷㯷勗㳗号

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 «ΛΑΜ 㪇劗 Α Α.Ε 㪇劗㧧勗 ΕΝ 㧷刧㥇勷㧷刧 ΧΕ 㦗則㧷刧 ΜΕ 㤷匧 ΑΛΗ 㤧升 ΡΕ 㩇卧 ΑΝ 㦗則 Α Ετ 㫧厗 σ 㮗厷 ε 㰧受㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受㦧吷 αταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 γ 㮗厷 α τ 㭷呷 ν πε 㰗咗 ί 㯷号㭇咷㯷号 από 㭇咷㦗則 αν 㯷号㱗哧 α 㰗咗 ί 㯷号㱗哧 έω 㰧受㱗哧㭇咷㥇勷

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㦇刧 㪗則 㥷剧 㦗劇 㧷劧 㧷劧㨷勇 㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㮗咷 㬗厗 㲗吗 㫧厷 㯷呗 㱧哗㫇哷㮷呷㬗厗㮗咷㯷呗 㥗刷 㱷剗 㮗剷 㫷劗 㮗剷㯷劷㥗刷 㮷勗 㯇勷 㱇北㯷劷㮷勗㯷劷 㫷劗 㱇北㱇北㤷南㮗剷 㱇北㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗 㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗㤗叇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㨷則 㤷剧 㤷剧 㦧劇 㨷則 㥷劧 㥗刧 㨷刧 㯇則 㮷剧 㰗劇 㯇則 㫗劧 㯷勇 㯇則 㳇勧 㰗劇 㬗匇 㯷勇 㯇則 㯷勇 㮗匧 㫇升 㯇則 㬗匇 㫇升 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㳇勧 㫗劧 㯷勇 㯷勇 㫗劧 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㳇勧 㱷卷 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㯷勇 㰷厗 㬗匇 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㯇則 㮗匧 㯷勇 㮷剧 㬗匇 㮗匧 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㮗匧 㰷厗 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㥗厷 㮷剧 㮷剧 㫇升

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες 㥗匧㯗劇 δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 ΛΑΜ 㪇劇 Α Α.Ε. Ε 㯗劷 δ 㮗勗 ά 㯇勷 ε 㰷北 ες 㧷刧㮗勗㮧匷 ο 㯗劷 ο 㯇勷㮗勗㮧匷㫗南 ς Κ 㬗卷 τ 㬗卷㰷北 τά 㰷北 ε 㮗勗 ς 㬷厗㮗勗㬗卷 τη 㯗劷㰇厷 ερ 㫷受 οδο 㬗卷㰇厷 ό 㫷受㦗則㬗卷㯗劷 ο 㱗吇㬗卷 ρ 㫷受 ο 㱗吇㫗南 ως 㱗吇㫷受 Μ 㬗卷 ρτ 㫷受 ο 㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㨷剧㳗呷㯇勷

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΠΧΠ) 㤧刧 ε 㬧則

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗 㤷刷 Ν 㪗剗 Μ 㥷剷 Τ 㧷劗 Υ 㥇劷 Ι 㧷劗 Ι 㦧勗㥷剷 ΤΙ 㦧勗㧷劗 Υ ΣΥΜ 㤧勷㧷劗 ΥΛΙ 㧷劗 Υ Τ 㥷剷 Σ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑΣ Μ 㥗北 Τ 㥷剷 Ν 㥗北 Π 㪗剗 ΝΥΜΙΑ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑ 㥗北 ΛΛ 㥷剷 ΝΙ 㦧勗㪗剗 Ν 㧧南㥗北 Ν 㧷劗㥇劷㧷劗 Χ 㥗北 Ι 㪗剗 Ν ΛΑΜ 㪇卷 Α Α. 㥗北.» ΣΧ 㥗北 ΤΙ 㦧勗

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 㯷刷 Ε 㯧剗 ά 㯇剷 η 㯗劗㯷刷 Υ 㰇勇㯷刷 χ 㰗勧 ε 㲗匇 τ 㮗匧 κ 㳇升 κατ ε 㰇勇㮗匧㮷卷㯷刷 γ 㫧厗㯗劗㯇剷 άθη 㯇剷 α 㤗厷 Κ 㤗厷㥇受 Η 㧇号㤗厷

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 㧷刧 ι 㰷則 υ 㯗剧 η 㯇劇㯇劇 έ 㯗剧㭗劧 ς 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς 㧷刧 ικ 㯷匇㯗剧㯷匇㯇劇 ικές Κ 㬗匧 τ 㬗匧㰷則 τ 㫇勧㰷則㭗劧 ις 㭗劧㬷升

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ 㥗刧 Τ 㤗則 Ι 㨗剧㥗刧 Ι 㤗則㥗刧 ΛΛ 㥷劇 ΝΙ 㦧劧 ΩΝ 㧧勇㥗刧 ΝΟ 㥇勧 ΟΧ 㥗刧 ΙΩΝ Λ 㤗則㧇匇 Ψ 㤗則㤗則㧇匇㥗刧㧇匇 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΕΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 㩧則 Ε 㤧剧 Ρ 㧷劇 Υ 㤗劧 ΡΙ 㧷劇 Υ 㤗劧㤗劧㤗劧 Σελίδα 1 από 11 㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 2 Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ... 3 2.1 Τίτλος κόµµατος... 3 2.2 Έδρα... 4 2.3 Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 㥗刧㦷升㦷升㥷劧㧗匇 ΙΚ 㥷劧㥇剧㥷劧㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧㦷升㩷勧 Ω 㦷升㥇剧㦷升㥗刧㦷升㦷升㯷叧 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇㧇匧㧇匧㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇㦷升㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧 ΥΡΩΠ 㤗劇 ΪΚ 㥷劧㥗刧㧗匇 ΩΣ 㥷劧

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από

Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρίας, της περιόδου από Έδρα: 3 ο χιλ. Αλεξανδρούπολης-Αεροδροµίου Αεροδροµίου 68100 Αλεξανδρούπολη Έβρου Αρ.Μητρώου α.ε 24473/06/Β/91/47 Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 Σύµφωνα µε το.λ.π. 34 Οι Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ ΣΩΡΟΥ 1, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΕ 13836/01ΑΤ/Β/86/0406 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 299401000 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνετάγησαν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 (εταιρείας) Σε χιλιάδες 2012 2013 2014 Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 353.345 336.154 326.374-2,9% Μικτά Κέρδη 150.594 145.585 141.352-2,9%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς

ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012-31 Μαρτίου 2012 ) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 4. Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2007 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2007) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/05

Διαβάστε περισσότερα

UNILOG A.E. http//www.unilog.gr

UNILOG A.E. http//www.unilog.gr Πλήρες Όνοµα: Έδρα: Ηµεροµηνία Σύστασης: 8/10/1999 Κύρια ραστηριότητα: Εποπτεύουσα Αρχή: Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 099554507 Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: UNILOG A.E. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΙΑΝΟΜΕΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E. AP.M.A.E.: 483/06/Β/86/10 Σιδηροκάστρου 5 7 και Πύδνας Τ.Κ. 118 55 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός µη ελεγµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2009 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα