Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㰇厇 㳇叇 㭗吧 㯧吇 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㯇卧 㯷呇 㰷咧 㭗吧 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㰷咧 㯇卧 㱧哧 㯇卧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㭷叧 㫷咇 㭗吧 㯷呇 㰷咧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㯷呇 㳇叇 㭗吧 㭷叧 㭗吧 㱷哇 㮗厧 㱧哧 㭷叧 㯷呇 㰇厇 㯷呇 㫷咇 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㮷呧 㯇卧 㬧唗 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㯷呇 㮷呧 㱷哇 㮗厧 㰷咧 㯷呇 㱧哧 㭗吧 㯧吇 㬧唗 㤗刧 㮷呧 㮷呧 㮷呧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㮗厧 㮷呧 㮷呧 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㮗厧 㮷呧 㮷呧 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㯷呇 㤗刧 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮷呧 㭷叧 㫷咇 㬧唗 㮷呧 㬧唗 㫷咇 㳇叇 㱧哧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㮇啇 㮷呧 㮗厧 㭷叧 㨇啷 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㰷咧 㭗吧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㰇厇 㮗厧 㮇啇 㭗吧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㨷劧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㰷咧 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㨷劧 㯇卧 㰇厇 㭗吧 㯷呇 㯇卧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㰷咧 㮇啇 㯇卧 㭷叧 㮷呧 㮗厧 㱧哧 㰇厇 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㭗吧 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭷叧 㯇卧 㮗厧 㳇叇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㰷咧 㯇卧 㰇厇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㭇剧 㰇劧 㰇劧 㰇劧

2 㦧劇 㦷嘗 㧇嘷 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㧇嘷 㤗刧 㥇升 㤗刧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㯇卧 㮗厧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㬧唗 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㰷咧 㯷呇 㮗厧 㱷哇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㤗刧 㧇嘷 㨷劧 㨗則 㤗刧 㨷劧 㤗刧 㨇啷 㤗刧 㤷噗 㤷噗 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㦧劇 㦷嘗 㧇嘷 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㧇嘷 㤗刧 㥇升 㤗刧 㰇厇 㯷呇 㤷噗 㤷噗 㨷劧 㨷劧 㤷噗 㱧哧 㱷哇 㯷呇 㤷噗 㤷噗 㤷噗 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㮗厧 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㭇剧 㰇劧 㰇劧 㰇劧

3 㦷嘗 㤧囇 㨷劧 㤗刧 㨷劧 㨷劧 㤗刧 㰇厇 㳇叇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㨷劧 㨷劧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㮷呧 㭗吧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㨗則 㮇啇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㱧哧 㯷呇 㭷叧 㯇卧 㮗厧 㯷呇 㮷呧 㯷呇 㰷咧 㫷咇 㯇卧 㯷呇 㰇厇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㯷呇 㭷叧 㨷劧 㱧哧 㰷咧 㮗厧 㳇叇 㮗厧 㯷呇 㰇厇 㭗吧 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㨷劧 㮇啇 㯇卧 㰷咧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㯷呇 㮗厧 㯷呇 㱧哧 㰷咧 㮗厧 㯷呇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㯷呇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㮗厧 㭗吧 㮷呧 㱷哇 㯷呇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㰇厇 㳇叇 㮗厧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㬧唗 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㯷呇 㰇厇 㰷咧 㭗吧 㰷咧 㭗吧 㰷咧 㯷呇 㭗吧 㯷呇 㨷劧 㤧囇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㯇卧 㭗吧 㰇厇 㭗吧 㮷呧 㳇叇 㯇卧 㭗吧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㯧吇 㯇卧 㭗吧 㰷咧 㫷咇 㯇卧 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㯷呇 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㰇厇 㫷咇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㰇厇 㱷哇 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㭗吧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㫷咇 㤗刧 㨗則 㧇嘷 㤗刧 㦧劇 㦷嘗 㧇嘷 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㧇嘷 㤗刧 㥇升 㤗刧 㤗刧 㨗則 㨷劧 㤗刧 㰇厇 㳇叇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㯇卧 㮗厧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㬧唗 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㰷咧 㯷呇 㮗厧 㱷哇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㮗厧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㤗刧 㧇嘷 㨷劧 㨗則 㤗刧 㨷劧 㨇啷 㨷劧 㤗刧 㦇块 㧇嘷 㨷劧 㤗刧 㰇厇 㳇叇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㤗刧 㧇嘷 㨷劧 㨗則 㤗刧 㨷劧 㤗刧 㨇啷 㤗刧 㤷噗 㤷噗 㨷劧 㨗則 㨷劧 㤗刧 㦇块 㧇嘷 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㤗刧 㮗厧 㤧囇 㰇厇 㳇叇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㨷劧 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㰇劧 㰇劧 㰇劧 㰇劧

4 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㨇啷 㦧劇 㨷劧 㦧劇 㦷嘗 㧇嘷 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㨷劧 㧇嘷 㤗刧 㥇升 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㦧劇 㦷嘗 㧇嘷 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㧇嘷 㤗刧 㥇升 㤗刧 㨷劧 㨷劧 㤷噗 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㯇卧 㮗厧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㬧唗 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㰷咧 㯷呇 㮗厧 㱷哇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㮗厧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㮗厧 㳇叇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㰷咧 㮗厧 㰷咧 㯷呇 㮗厧 㱷哇 㭗吧 㫷咇 㦧劇 㦷嘗 㧇嘷 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㨷劧 㧇嘷 㤗刧 㥇升 㨷劧 㤗刧 㦇块 㨷劧 㤗刧 㨷劧 㤷噗 㦧劇 㧇嘷 㤗刧 㤗刧 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㯷呇 㰷咧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㰷咧 㯷呇 㮗厧 㱷哇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㮗厧 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㰇厇 㳇叇 㮗厧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㦧劇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㨷劧 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㭗吧 㯇卧 㭗吧 㦧劇 㦷嘗 㧇嘷 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㤗刧 㤗刧 㦇块 㨷劧 㤗刧 㨷劧 㦧劇 㨗則 㦧劇 㦇块 㰇厇 㮗厧 㳇叇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㦇块 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㦇块 㨷劧 㨷劧 㦇块 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㯇卧 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㯷呇 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㦇块 㰷咧 㭷叧 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㨇啷 㮷呧 㰷咧 㮗厧 㯇卧 㯷呇 㰷咧 㯇卧 㰇厇 㦧劇 㮇啇 㭗吧 㦇块 㯇卧 㭗吧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㯷呇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㭗吧 㮷呧 㮷呧 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㥷厇 㰇劧 㰇劧 㰇劧

5 㰷咧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㯷呇 㯇卧 㯷呇 㦇块 㮷呧 㭷叧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰷咧 㭗吧 㰇厇 㭗吧 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㭷叧 㧇嘷 㭷叧 㮗厧 㫷咇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㮇啇 㭗吧 㦇块 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㮗厧 㰷咧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㨷劧 㮷呧 㯇卧 㰇厇 㭗吧 㱧哧 㤷噗 㦇块 㨷劧 㤷噗 㨷劧 㨷劧 㱧哧 㤧囇 㦇块 㨷劧 㨷劧 㦇块 㤷噗 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭗吧 㯇卧 㯷呇 㯷呇 㨷劧 㥇升 㱧哧 㤷噗 㤷噗 㤷噗 㱧哧 㥧堇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㰇厇 㮗厧 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㰷咧 㰷咧 㱧哧 㫷咇 㯧吇 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㯇卧 㭗吧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㱧哧 㮗厧 㰷咧 㮗厧 㭗吧 㯧吇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㱧哧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㨷劧 㮷呧 㯇卧 㰇厇 㭗吧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㮗厧 㯷呇 㯇卧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㭗吧 㮗厧 㨷劧 㥇升 㱧哧 㤷噗 㤷噗 㤷噗 㱧哧 㥧堇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㳇叇 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㱧哧 㳇叇 㯇卧 㭷叧 㱷哇 㭷叧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭗吧 㨷劧 㮷呧 㮗厧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㱧哧 㰇厇 㰷咧 㱧哧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㯇卧 㭷叧 㱷哇 㭷叧 㯇卧 㳇叇 㰇厇 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㮇啇 㯇卧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㱧哧 㮷呧 㮗厧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㰇厇 㳇叇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㰷咧 㰷咧 㫷咇 㮷呧 㰇厇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㰷咧 㮇啇 㭗吧 㭗吧 㯇卧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㰷咧 㮇啇 㭗吧 㭗吧 㯇卧 㨷劧 㨇啷 㫷咇 㰇厇 㫷咇 㱷哇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㯷呇 㰇厇 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭗吧 㯇卧 㭷叧 㱧哧 㮗厧 㱷哇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㮇啇 㭗吧 㯇卧 㳇叇 㭷叧 㱧哧 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭗吧 㰇厇 㮷呧 㰇厇 㭗吧 㱧哧 㯇卧 㰇厇 㯷呇 㳇叇 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㥷厇 㰇劧 㰇劧 㰇劧

6 㰷咧 㭗吧 㯇卧 㯷呇 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㫷咇 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㰷咧 㱷哇 㯇卧 㫷咇 㭷叧 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱧哧 㮗厧 㳇叇 㫷咇 㯷呇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㰷咧 㱧哧 㮷呧 㭗吧 㫷咇 㱧哧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㰷咧 㭗吧 㯷呇 㭗吧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮗厧 㭗吧 㯧吇 㳇叇 㯷呇 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㱧哧 㮗厧 㰷咧 㮗厧 㰷咧 㱧哧 㮷呧 㭗吧 㫷咇 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㰷咧 㯇卧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㱧哧 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㦷嘗 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㯧吇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰇厇 㫷咇 㯇卧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㦧劇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㯇卧 㭗吧 㰷咧 㱷哇 㭷叧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㦇块 㦧劇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰇厇 㫷咇 㱷哇 㯇卧 㭷叧 㮷呧 㰷咧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮗厧 㯷呇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮗厧 㮗厧 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㯷呇 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㮇啇 㯇卧 㯷呇 㰷咧 㫷咇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㯷呇 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㮇啇 㯇卧 㯷呇 㮗厧 㯷呇 㧇嘷 㨷劧 㧇嘷 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㮗厧 㯷呇 㰇厇 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㰇劧 㰇劧 㰇劧 㰇劧

7 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㰇厇 㯷呇 㱷哇 㱧哧 㰷咧 㰷咧 㱧哧 㫷咇 㯧吇 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㯷呇 㮗厧 㯇卧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㮷呧 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㰷咧 㫷咇 㰇厇 㭗吧 㭗吧 㮷呧 㫷咇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㰷咧 㫷咇 㱧哧 㳇叇 㯧吇 㭷叧 㱧哧 㯷呇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㳇叇 㯇卧 㯷呇 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㫷咇 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㮗厧 㯷呇 㰇厇 㱧哧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㰷咧 㱷哇 㯷呇 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㰷咧 㫷咇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㮷呧 㮷呧 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㱧哧 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㰇厇 㭗吧 㭗吧 㮷呧 㫷咇 㯷呇 㱧哧 㮇啇 㮗厧 㮷呧 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㯷呇 㱧哧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㱧哧 㮷呧 㮗厧 㰇厇 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㨷劧 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㰷咧 㫷咇 㰷咧 㫷咇 㯇卧 㯷呇 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㫷咇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㫷咇 㯷呇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㯇卧 㯷呇 㰷咧 㭗吧 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㰷咧 㯇卧 㱧哧 㯇卧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㭷叧 㫷咇 㭗吧 㯷呇 㰷咧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㯷呇 㳇叇 㭗吧 㭷叧 㭗吧 㱷哇 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㯷呇 㰷咧 㯷呇 㯇卧 㯷呇 㨷劧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㯷呇 㫷咇 㭷叧 㭷叧 㮷呧 㫷咇 㱧哧 㮷呧 㫷咇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㱧哧 㮷呧 㫷咇 㨷劧 㱧哧 㰇厇 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㱷哇 㭗吧 㫷咇 㯷呇 㱧哧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㰇厇 㫷咇 㱧哧 㯇卧 㰇厇 㫷咇 㮗厧 㮗厧 㯧吇 㭷叧 㱧哧 㳇叇 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㯷呇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㱧哧 㮇啇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㯇卧 㮷呧 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㰷咧 㫷咇 㰇厇 㭗吧 㭗吧 㮷呧 㫷咇 㯷呇 㱧哧 㭗吧 㫷咇 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㰷咧 㱷哇 㯷呇 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭗吧 㯧吇 㯇卧 㭗吧 㰇厇 㳇叇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㮗厧 㯧吇 㭗吧 㨷劧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㮷呧 㫷咇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㨷劧 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㮷呧 㮗厧 㱧哧 㱧哧 㫷咇 㮷呧 㭗吧 㮷呧 㫷咇 㯷呇 㰇厇 㭗吧 㭗吧 㮷呧 㫷咇 㯷呇 㱧哧 㮷呧 㮗厧 㰇厇 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮗厧 㳇叇 㯇卧 㭷叧 㰇厇 㳇叇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㥷厇 㰇劧 㰇劧 㰇劧

8 㯷呇 㯷呇 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㯷呇 㰇厇 㳇叇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㰷咧 㮷呧 㭷叧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㱧哧 㮷呧 㭷叧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㯷呇 㭷叧 㳇叇 㯇卧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰷咧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㰇厇 㫷咇 㱷哇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㰇厇 㫷咇 㮗厧 㱷哇 㭗吧 㱧哧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㤗刧 㳇叇 㯇卧 㰷咧 㭷叧 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㭗吧 㯧吇 㰷咧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰷咧 㮗厧 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㳇叇 㯇卧 㭷叧 㰇厇 㳇叇 㰷咧 㬧唗 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㫷咇 㰷咧 㮷呧 㭷叧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㱧哧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㯷呇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㯷呇 㮗厧 㯇卧 㭗吧 㱧哧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㰇厇 㯷呇 㮇啇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㦇块 㱧哧 㯇卧 㰷咧 㮷呧 㮷呧 㭷叧 㮷呧 㮗厧 㯧吇 㭗吧 㳇叇 㯇卧 㭷叧 㮷呧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㰷咧 㱧哧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㭷叧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㰇厇 㫷咇 㭗吧 㱧哧 㯇卧 㰇厇 㯷呇 㳇叇 㰷咧 㭗吧 㯇卧 㯷呇 㱧哧 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㰇厇 㮗厧 㱧哧 㤗刧 㳇叇 㯇卧 㰷咧 㭷叧 㱧哧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㯷呇 㮇啇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㦇块 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㨷劧 㰷咧 㮷呧 㭷叧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮗厧 㳇叇 㰇厇 㭗吧 㱧哧 㯇卧 㰇厇 㫷咇 㭗吧 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㫷咇 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㰇厇 㯷呇 㱷哇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㮷呧 㯇卧 㨷劧 㰷咧 㮷呧 㭷叧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮷呧 㫷咇 㭗吧 㱧哧 㱧哧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮇啇 㭗吧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㮗厧 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㭗吧 㱧哧 㮗厧 㱧哧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㱧哧 㭗吧 㯷呇 㱷哇 㭗吧 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㭗吧 㮗厧 㮗厧 㱧哧 㭗吧 㫷咇 㰇厇 㯷呇 㱷哇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㥷厇 㰇劧 㰇劧 㰇劧

9 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㰷咧 㰷咧 㫷咇 㮇啇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㭗吧 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㳇叇 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㭷叧 㱷哇 㭷叧 㯇卧 㨷劧 㮷呧 㮗厧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㱧哧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㭗吧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㰇厇 㯷呇 㱷哇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㯷呇 㯇卧 㬧唗 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮷呧 㭷叧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㱧哧 㰷咧 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㱧哧 㰷咧 㱷哇 㭗吧 㱧哧 㮷呧 㫷咇 㭗吧 㮷呧 㰇厇 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㱧哧 㭗吧 㫷咇 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㯷呇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮗厧 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㰇厇 㯷呇 㬧唗 㱷哇 㮗厧 㮷呧 㮗厧 㰷咧 㯷呇 㱷哇 㯷呇 㭗吧 㮗厧 㰷咧 㮷呧 㫷咇 㯇卧 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㰷咧 㯷呇 㱷哇 㯷呇 㯷呇 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㮇啇 㯇卧 㯷呇 㧇嘷 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㭷叧 㭷叧 㥇升 㰷咧 㯷呇 㤧囇 㰇厇 㳇叇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㯷呇 㦧劇 㮗厧 㫷咇 㯷呇 㤧囇 㭗吧 㯧吇 㱧哧 㯷呇 㨷劧 㭷叧 㮗厧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㱷哇 㭗吧 㮗厧 㯇卧 㱧哧 㱧哧 㮇啇 㮗厧 㳇叇 㰇厇 㯷呇 㨷劧 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㨷劧 㦇块 㦇块 㨷劧 㦇块 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㯇卧 㭷叧 㮗厧 㭗吧 㰇厇 㱧哧 㳇叇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㮗厧 㥧堇 㭷叧 㥧堇 㤗刧 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㰇厇 㯷呇 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㭷叧 㫷咇 㯷呇 㮗厧 㰷咧 㭗吧 㮗厧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㰷咧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮗厧 㦇块 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㮗厧 㰷咧 㮇啇 㭷叧 㤗刧 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㰇厇 㯷呇 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㭷叧 㫷咇 㯷呇 㯷呇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㰷咧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㨷刧 㮷則 㭇剧 㭇剧 㥷厇 㰇劧 㰇劧 㰇劧

10 㮷呧 㭗吧 㱷哇 㯷呇 㮷呧 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㮗厧 㦇块 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㮗厧 㰷咧 㮇啇 㭷叧 㰇厇 㫷咇 㱷哇 㭗吧 㰷咧 㭷叧 㤗刧 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㰇厇 㯷呇 㰇厇 㯷呇 㰷咧 㭷叧 㫷咇 㯷呇 㯷呇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㰷咧 㰷咧 㯇卧 㯷呇 㦧劇 㮇啇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㳇叇 㯇卧 㭗吧 㨷劧 㱧哧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㤗刧 㮗厧 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㰇厇 㮗厧 㮗厧 㭗吧 㯷呇 㯷呇 㱧哧 㯷呇 㯷呇 㮗厧 㯷呇 㯇卧 㭗吧 㨗則 㮇啇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㧇嘷 㭷叧 㱷哇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㭗吧 㰇厇 㱧哧 㯷呇 㦷嘗 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㨗則 㮇啇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㨗則 㮇啇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㧇嘷 㭷叧 㱷哇 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㤗刧 㰷咧 㱧哧 㮷呧 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㨗則 㮇啇 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㦷嘗 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㭗吧 㰷咧 㮗厧 㨷刧 㮷則 㭇剧 㰇劧 㥷厇 㰇劧 㰇劧 㰇劧

11 㦷嘗 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㮗厧 㤗刧 㮷呧 㮷呧 㱧哧 㮷呧 㯷呇 㮗厧 㯷呇 㭗吧 㯧吇 㯧吇 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㯷呇 㮷呧 㮗厧 㳇叇 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㰇厇 㮷呧 㰷咧 㭷叧 㭗吧 㯧吇 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㭗吧 㰇厇 㮗厧 㭗吧 㫷咇 㮗厧 㦷嘗 㫷咇 㰇厇 㰷咧 㭷叧 㮗厧 㭷叧 㯇卧 㭗吧 㮗厧 㤗刧 㮷呧 㮷呧 㱧哧 㮷呧 㯷呇 㮗厧 㯷呇 㭗吧 㯧吇 㯧吇 㰷咧 㭷叧 㰷咧 㯷呇 㮷呧 㮗厧 㳇叇 㰷咧 㰷咧 㭷叧 㯇卧 㮗厧 㰷咧 㯇卧 㰇厇 㮷呧 㰷咧 㭷叧 㭗吧 㯧吇 㮷呧 㮗厧 㯷呇 㭗吧 㰇厇 㮗厧 㭗吧 㫷咇 㮗厧 㨷刧 㮷則 㭇剧 㰇劧 㭇剧 㰇劧 㰇劧 㰇劧

㥗刧 㨷則 㤷剧 㤷剧 㦧劇 㨷則 㥷劧 㥗刧 㨷刧 㯇則 㮷剧 㰗劇 㯇則 㫗劧 㯷勇 㯇則 㳇勧 㰗劇 㬗匇 㯷勇 㯇則 㯷勇 㮗匧 㫇升 㯇則 㬗匇 㫇升 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㳇勧 㫗劧 㯷勇 㯷勇 㫗劧 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㳇勧 㱷卷 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㯷勇 㰷厗 㬗匇 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㯇則 㮗匧 㯷勇 㮷剧 㬗匇 㮗匧 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㮗匧 㰷厗 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㥗厷 㮷剧 㮷剧 㫇升

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㦇刧 㪗則 㥷剧 㦗劇 㧷劧 㧷劧㨷勇 㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㮗咷 㬗厗 㲗吗 㫧厷 㯷呗 㱧哗㫇哷㮷呷㬗厗㮗咷㯷呗 㥗刷 㱷剗 㮗剷 㫷劗 㮗剷㯷劷㥗刷 㮷勗 㯇勷 㱇北㯷劷㮷勗㯷劷 㫷劗 㱇北㱇北㤷南㮗剷 㱇北㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗 㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗㤗叇

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

㧷刧 㤷則 㧗剧 㨷劇 㧷刧㨷劇㤧劧 㧷刧 㩷勇 㧗剧 㨷劇 㥇勧 㧷刧 㨷劇 㨷劇 㢇匇 㬷匧 㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧㤧劧 㧷刧㧷刧 㬷匧 㯗受 㳇咇 㤧劧 㱷咧 㯗受 㮧号 㭇哇 㮧号㱇厷 㭇哇㧷刧㤧劧 㭇哇 㧗剧 㥇勧

㧷刧 㤷則 㧗剧 㨷劇 㧷刧㨷劇㤧劧 㧷刧 㩷勇 㧗剧 㨷劇 㥇勧 㧷刧 㨷劇 㨷劇 㢇匇 㬷匧 㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧㤧劧 㧷刧㧷刧 㬷匧 㯗受 㳇咇 㤧劧 㱷咧 㯗受 㮧号 㭇哇 㮧号㱇厷 㭇哇㧷刧㤧劧 㭇哇 㧗剧 㥇勧 㧷刧 㤷則 㧗剧 㨷劇 㧷刧㨷劇㤧劧 㧷刧 㩷勇 㧗剧 㨷劇 㥇勧 㧷刧 㨷劇 㨷劇 㢇匇 㬷匧 㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧㤧劧 㧷刧 㬷匧 㯗受 㳇咇 㤧劧 㱷咧 㯗受 㮧号 㭇哇 㮧号㱇厷 㭇哇㭇哇㭇哇㭇哇㭇哇 㢇匇 㬷匧 㭇哇㬷匧㩧南 㮷卷 㯧厗 㱇厷 㯗受 㱇厷 㮧号 㯗受㥗吗㬷匧㮧号 㱇厷 㱇厷㫇吷 㯗受㱇厷 㱗呗㧷刧

Διαβάστε περισσότερα

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧 㩇劧㧷勗 㤷劇 㨷刧 㥗勷 㨇北㤗剧 㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㩇劧 㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧㧷勗㥗勷 㨇北㤗剧 㧷勗㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧㩷南 㦧刧 㦗則 㧗剧 㩇劇 㨷劧㨷劧 㤧勇 㨷劧 㨷劧 㩇劇 㦧刧㩇劇 㦷勷 㨷劧㩇劇㦗則㦧刧 㦧刧 㧗剧 㧗剧㦗則㨷劧 㨗北 㩇劇 㦧刧

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ 㥗刧 Τ 㤗則 Ι 㨗剧㥗刧 Ι 㤗則㥗刧 ΛΛ 㥷劇 ΝΙ 㦧劧 ΩΝ 㧧勇㥗刧 ΝΟ 㥇勧 ΟΧ 㥗刧 ΙΩΝ Λ 㤗則㧇匇 Ψ 㤗則㤗則㧇匇㥗刧㧇匇 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 ΛΑΜ 㪇劇 Α Α.Ε. Ε 㯗劷 δ 㮗勗 ά 㯇勷 ε 㰷北 ες 㧷刧㮗勗㮧匷 ο 㯗劷 ο 㯇勷㮗勗㮧匷㫗南 ς Κ 㬗卷 τ 㬗卷㰷北 τά 㰷北 ε 㮗勗 ς 㬷厗㮗勗㬗卷 τη 㯗劷㰇厷 ερ 㫷受 οδο 㬗卷㰇厷 ό 㫷受㦗則㬗卷㯗劷 ο 㱗吇㬗卷 ρ 㫷受 ο 㱗吇㫗南 ως 㱗吇㫷受 Μ 㬗卷 ρτ 㫷受 ο 㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㨷剧㳗呷㯇勷

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 㯷刷 Ε 㯧剗 ά 㯇剷 η 㯗劗㯷刷 Υ 㰇勇㯷刷 χ 㰗勧 ε 㲗匇 τ 㮗匧 κ 㳇升 κατ ε 㰇勇㮗匧㮷卷㯷刷 γ 㫧厗㯗劗㯇剷 άθη 㯇剷 α 㤗厷 Κ 㤗厷㥇受 Η 㧇号㤗厷

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΕΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 㩧則 Ε 㤧剧 Ρ 㧷劇 Υ 㤗劧 ΡΙ 㧷劇 Υ 㤗劧㤗劧㤗劧 Σελίδα 1 από 11 㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 2 Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ... 3 2.1 Τίτλος κόµµατος... 3 2.2 Έδρα... 4 2.3 Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 㧷刧 ι 㰷則 υ 㯗剧 η 㯇劇㯇劇 έ 㯗剧㭗劧 ς 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς 㧷刧 ικ 㯷匇㯗剧㯷匇㯇劇 ικές Κ 㬗匧 τ 㬗匧㰷則 τ 㫇勧㰷則㭗劧 ις 㭗劧㬷升

Διαβάστε περισσότερα

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗 㤷刷 Ν 㪗剗 Μ 㥷剷 Τ 㧷劗 Υ 㥇劷 Ι 㧷劗 Ι 㦧勗㥷剷 ΤΙ 㦧勗㧷劗 Υ ΣΥΜ 㤧勷㧷劗 ΥΛΙ 㧷劗 Υ Τ 㥷剷 Σ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑΣ Μ 㥗北 Τ 㥷剷 Ν 㥗北 Π 㪗剗 ΝΥΜΙΑ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑ 㥗北 ΛΛ 㥷剷 ΝΙ 㦧勗㪗剗 Ν 㧧南㥗北 Ν 㧷劗㥇劷㧷劗 Χ 㥗北 Ι 㪗剗 Ν ΛΑΜ 㪇卷 Α Α. 㥗北.» ΣΧ 㥗北 ΤΙ 㦧勗

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ

Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες 㥗匧㯗劇 δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΣΝΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/16Μ/2008 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΦΕΚ 118/19-3-2008 ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΝΩΣΗ Η/Υ ΕΛΛΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεκίνο, 30 Μαΐου 2016 Α.Π.: Φ. 2430/695

Πεκίνο, 30 Μαΐου 2016 Α.Π.: Φ. 2430/695 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πεκίνο, 30 Μαΐου 2016 Α.Π.: Φ. 2430/695 Προς: -Β8 Διεύθυνση ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Κοιν. -Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ. Μάρδα -Γραφείο κ. Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Commonwealth of Nations Quality Association

Commonwealth of Nations Quality Association Commonwealth of Nations Quality Association 201 2009 to 207 2009 Management systems certification rules [Ελληνικά] Règles de gestion des système de certification Managementsystem-Zertifizierung Regeln

Διαβάστε περισσότερα

bab.la 手册 : 旅行 外出就餐意大利语 - 希腊语

bab.la 手册 : 旅行 外出就餐意大利语 - 希腊语 外出就餐 : 在入口处 Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di persone]_ per le _[ora]_. Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_

Διαβάστε περισσότερα

bab.la 手册 : 旅行 外出就餐匈牙利语 - 希腊语

bab.la 手册 : 旅行 外出就餐匈牙利语 - 希腊语 外出就餐 : 在入口处 Szeretnék foglalni egy asztalt _[hány főre] [idő]_. Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.)

Διαβάστε περισσότερα

MRS MANI SALAD {Η ΣΑΛΑΤΑ ΤΗΣ Κ. ΜΑΝΗ} 7,30 菜, 冰, 油鸡, 腊, 油炸 包,, 带酸味调味汁酱 包 鸡 沙拉 {ΚΟΤΟΣΑΛΑΤΑ} 6,40

MRS MANI SALAD {Η ΣΑΛΑΤΑ ΤΗΣ Κ. ΜΑΝΗ} 7,30 菜, 冰, 油鸡, 腊, 油炸 包,, 带酸味调味汁酱 包 鸡 沙拉 {ΚΟΤΟΣΑΛΑΤΑ} 6,40 chinese menu 沙拉 青菜 {ΧΟΡΤΑ} 4,30 菜 {MAΡΟΥΛΙ} 4,30 菜和胡萝 {ΛΑΧΑΝΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΟ} 4,30 西红柿和黄 沙拉 {ΑΓΓΟΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ} 4,30 希腊式沙拉 {ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ} 6,10 克 特岛沙拉 {ΚΡΗΤΙΚΙΑ} 6,90 菜, 黄, 西红柿, 洋葱, 辣椒, 麦 包, 橄榄, 奶酪和跳跃混合新鲜的沙拉 {ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pentru o mai bună înţelegere a procesului de integrare trebuie să se ia în consideraţie patru niveluri de structuri ambientale: - microsistemul care r

Pentru o mai bună înţelegere a procesului de integrare trebuie să se ia în consideraţie patru niveluri de structuri ambientale: - microsistemul care r Mariana Neacsu, sef serviciu, ANPCA Marcela Dumitras, director DGPDC Buzau In Conventia ONU cu privire la Drepturile Copilului, ratificata de Romania prin Legea nr. 18/1990, tara noastra isi asuma garantarea

Διαβάστε περισσότερα

柳 敬 亭 从 历 史 人 物 到 戏 曲 人 物

柳 敬 亭 从 历 史 人 物 到 戏 曲 人 物 第 卷 第 期 年 月 中 南 大 学 学 报 社 会 科 学 版 ϑ. ΧΕ ΝΤ. ΣΟΥΤ Η ΥΝΙς.(ΣΟΧΙΑΛ ΣΧΙΕ ΝΧΕ) 1 柳 敬 亭 从 历 史 人 物 到 戏 曲 人 物 郭 园 兰 湖 南 大 学 文 学 院 湖 南 长 沙 摘 要 5 桃 花 扇 6 在 追 求 历 史 真 实 的 同 时 注 意 艺 术 虚 构 虚 实 结 合 戏 剧 与 历 史 达 到 了 完

Διαβάστε περισσότερα

MH 1C - MH 2C - MH 2M - Instructions for use

MH 1C - MH 2C - MH 2M - Instructions for use 1 300 100 0 F C CUT OUT 0 85 30 105 40 175 1% 2% 3% 4% 50120 MH 1C - MH 2C - MH 2M - Instructions for use 60 140 210 90 80 195 70 160 107145403 F (09. 2016) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 F C 85 30 105 40 50120

Διαβάστε περισσότερα