ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇"

Transcript

1 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 «ΛΑΜ 㪇劗 Α Α.Ε 㪇劗㧧勗 ΕΝ 㧷刧㥇勷㧷刧 ΧΕ 㦗則㧷刧 ΜΕ 㤷匧 ΑΛΗ 㤧升 ΡΕ 㩇卧 ΑΝ 㦗則 Α Ετ 㫧厗 σ 㮗厷 ε 㰧受㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受㦧吷 αταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 γ 㮗厷 α τ 㭷呷 ν πε 㰗咗 ί 㯷号㭇咷㯷号 από 㭇咷㦗則 αν 㯷号㱗哧 α 㰗咗 ί 㯷号㱗哧 έω 㰧受㱗哧㭇咷㥇勷 εκε 㯇吗㬧唗㰗咗 ί 㯷号㱗哧 2006 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες ετ 㫧匧㰷勇㮗剧 ες Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 ες 㰇厇 ου εγ 㮧升 ρ 㫷厧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο τ 㭷勧 ς «Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧㦷哧 Η 㧗唇㦗哇 ΚΩ 㧗唇㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇㧇啇 τ 㭷勧㯗劇 厧 㧇啇㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㮧升 α 㮗剧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 µε τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧㮇吷 ε 㰷勇㫧匧 τους 㰷勇 το Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Αξ 㮗剧 ώ 㯗劇 Α 㮇吷㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇㱷喧 τ 㭷勧㯗劇 Ε 㰇厇㮗剧 τρο 㰇厇㫧匧 Κε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㮗剧 αγορ 㫇卧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇㫇卧 ρτ 㭷勧㰷勇㫧匧 τους 㰷勇 το δ 㮗剧 αδ 㫷厧㮧升 τυο 㱷喧㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 εύ 㮇吷 υ 㯗劇㰷勇㭷勧 www 㧇啇 grandebretagne 㧇啇 gr 㧇啇 Ε 㰇厇㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷㫗匇㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厇 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰷勇 το 㱷喧 εύου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α 㰇厇 αρ 㫇卧㰷勇㱷喧 ου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώ 㰷勇 τ 㭷勧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α γε 㯗劇㮗剧㮧升㫇卧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α α 㮷呷㮷呷㫇卧 δε 㯗劇㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮷呷 ο 㮧升㮷呷㭷勧 ρωµ 㫗匇㯗劇㭷勧 ε 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇 α τ 㭷勧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㮇吷㫗匇㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㱷喧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇㫧匧㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㧇啇 Ε 㰇厇㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧㱷喧 ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㳇劧 τ 㮗剧㱷喧㫇卧 ρ 㮗剧㯗劇 α 㰇厇㮷呷 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㰷勇 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ευ 㮇吷㫗匇㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύ 㰇厇 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㰇厇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 γ 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ες 㰷勇 υµ 㰇厇 τύξε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧升 ατατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς 㮧升 ο 㯗劇 δυ 㮷呷㫷厧 ω 㯗劇㧇啇 㧇啇 ΩΡ 㦗哇㨷呗㧇啇 Ο 㧗唇㩇咧㦗哇 Α 㧗唇 Ο 㨇嚇 ρ 㳇劧 εδρος του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου Ε 㩇咧 Α 㦗哇 Ρ 㦗哇 Α Ε 㦷哧㦷哧 Η 㧗唇㦗哇 ΚΩ 㧗唇㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇

2 ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 厧 㧇啇 Έ 㮧升㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου α 㯗劇 εξ 㫇卧 ρτ 㭷勧 του ορ 㮧升 ωτού ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㫧匧㩗嚧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧 厧 厧 㧇啇㦗哇㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧 4 4 㧇啇 Α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα Χρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧㩗嚧㩗嚧㧇啇 Ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 Κατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧㧇啇 ετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇㦗哇 δ 㫷厧 ω 㯗劇 Κε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧 厧 厧 㧇啇 Κατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 µετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇㮗剧 δ 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇㧇啇㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧㧇啇㧇啇㧇啇 Κατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧㧇啇㧇啇㧇啇 Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗 ορ 㫷厧 ες 㮧升 ατ 㫇卧 τοµ 㫗匇 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧㩗嚧㩗嚧㧇啇㨇嚇 ρ 㳇劧㰷勇㮇吷 ετες 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗 ορ 㫷厧 ες 㮧升 α 㮗剧 ε 㰇厇 εξ 㭷勧 γ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗 ορ 㫷厧 ες 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇㨇嚇㮷呷 α 㫷厧㰷勇㮗剧 ο Κατ 㫇卧 ρτ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇㫷厧㧇啇㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮧升㫗匇 ς 㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Αρ 㱷喧㫗匇 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇 厧 㧗唇㫗匇 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㮧升 α 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 ες τ 㭷勧 ς ΕΕΧ 㨇嚇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇 厧 㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㱷喧 τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 ες µε υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεωτ 㮗剧㮧升㫧匧㮗剧㰷勇㱷喧 ύ το 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇 4 㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㱷喧 τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 ες 㰷勇 ε 㮗剧㰷勇㱷喧 ύο 㯗劇 τα 㰇厇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇㩗嚧㧇啇㨷呗㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 ο 㱧嗗㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧㰇厇 αραδο 㱷喧㫗匇 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧4 㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 ο 㱧嗗㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧4 㨇嚇 αραδο 㱷喧㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧4 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧升 ατ 㫇卧 τοµ 㫗匇 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧㨷呗 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µετατρο 㰇厇㫗匇 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 Ε 㯗劇㰷勇 ώµατα 㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 Άυ 㮷呷 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㩗嚧㰇厇 εραξ 㫷厧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 Α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 αξ 㫷厧 ας 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 µ 㫗匇㰷勇 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 Α 㰇厇 ο 㮇吷㫗匇 µατα 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧 Εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㩇咧 αµε 㮗剧 α 㮧升㫇卧 δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㮧升 α 㮗剧㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㮇吷 ε 㰷勇㫷厧 µω 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㢧圧 δ 㮗剧 α Κε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧 Φορο 㮷呷 ογ 㫷厧 α ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㢧圧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧嗗㳇劧 ρος 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㨇嚇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㮷呷㳇劧 γω 㰷勇 υ 㯗劇 ταξ 㮗剧 οδ 㳇劧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㤧刧 ρα 㱷喧 υ 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇㮗剧 ες 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㰷勇 ε εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ους 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς 㱷喧 Ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ες 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 Α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 Α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 δα 㰇厇 α 㯗劇 ώ 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 㧇啇㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧4 Κ 㫗匇 ρδ 㭷勧㫷厧㭧块㥧垇㭷勧 µ 㫷厧 ες) α 㯗劇㫇卧㧇啇 ετο 㱷喧㫧匧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες Α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫷厧㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 Κ 㳇劧㰷勇 τος α 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧㨷呗 υµψ 㭷勧㱧嗗㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς Α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㩗嚧㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧㧇啇 厧 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ού 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 㩗嚧㧇啇 4 οµ 㫧匧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 µ 㫗匇㮇吷 οδος ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 㩗嚧㧇啇㩗嚧 Ε 㯗劇㰷勇 ώµατα 㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㩗嚧㧇啇 厧 㩗嚧㱧嗗㮗剧㰷勇 τ 㫇卧 µε 㯗劇 α εµ 㰇厇 ρ 㫇卧 γµατα 㬧則㫇卧 ρ 㭷勧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㩗嚧㧇啇㧇啇 Α 㰷勇 ώµατες α 㮧升㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㩗嚧㧇啇㧇啇㩗嚧㰇厇 εραξ 㫷厧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧㧇啇㩗嚧 Ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 ε Θυγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㫷厧㩗嚧㧇啇㫷厧㫷厧㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㫷厧㩗嚧㧇啇㫷厧㫷厧 Α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 Φορο 㮷呷 ογ 㫷厧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㫷厧㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 Α 㰇厇 ο 㮇吷㫗匇 µατα 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 厧 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 㨇嚇 ε 㮷呷㫇卧 τες 㮧升 α 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 厧 㩗嚧㧇啇㫷厧 4 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 厧 㩗嚧㧇啇㫷厧㩗嚧㩇咧 αµε 㮗剧 α 㮧升㫇卧 δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㮧升 α 㮗剧 ταµε 㮗剧 α 㮧升㫇卧㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 44 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 ετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧 Κε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 44 㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㩗嚧㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇㨇嚇 ροµ 㭷勧㮇吷 ευτ 㫗匇 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㩗嚧 厧

3 㩗嚧㧇啇㫷厧㩗嚧 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧㮧升 α 㮗剧㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ω 㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰷勇㱧嗗 α 㮷呷㫷厧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 厧 㩗嚧㧇啇 厧 厧 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㧇啇㩗嚧㧇啇 厧 厧 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 αρο 㱷喧 ώ 㯗劇㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升 ού 㮷呷㳇劧 γω εξ 㳇劧 δου α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㧇啇㩗嚧㧇啇 厧4 Α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧㮧升 ύ 㮧升㮷呷 ου εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㧇啇㩗嚧㧇啇 厧 㩗嚧 Έξοδα α 㯗劇㫇卧㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㧇啇㩗嚧㧇啇 厧 厧 Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 α 㮇吷 αρ 㳇劧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 4 㩗嚧㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇 Ά 㮷呷㮷呷 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫇卧㫗匇㰷勇 οδα 㫗匇 ξοδα 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㧇啇 Ε 㰇厇㫷厧 δ 㮗剧㮧升 ες 㫧匧 υ 㰇厇㳇劧 δ 㮗剧 α 㮗剧 τ 㭷勧㰷勇㫷厧 α δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㩗嚧 Α 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㮧升 τες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫇卧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧㧇啇 ετα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧 Αρ 㮗剧㮇吷 µ 㳇劧 ς α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧 ο 㮷呷 ούµε 㯗劇 ου δυ 㯗劇 αµ 㮗剧㮧升 ού 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 厧 㨷呗 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς µε 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 α µ 㫗匇 ρ 㭷勧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 厧 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧 Ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧 厧 㩗嚧㧇啇 厧4 㤷圇 εγο 㯗劇㳇劧 τα µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α του 㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧 厧 厧

4 㭇咷. Ε 㦧吷㦇啧 Ε 㨷剧 Η 㥇勷㦗則㧷刧㦗則㦧吷 Η 㩇卧㦗則㦧吷㧷刧 Υ 㨷剧 ΥΜ 㤧升㧷刧 ΥΛ 㦗則㧷刧 Υ Κύρ 㮗剧 ο 㮗剧㧇啇㫗匇 το 㱷喧 ο 㮗剧㱷喧 Ε 㦧吷㦇啧 Ε 㨷剧 Η 㥇勷㦗則 ΑΧΕ 㦗則 Ρ 㦗則㨷剧 Η 㨷剧㩇卧㧷刧 Υ 㥇勷㦗則㧷刧㦗則㦧吷 Η 㩇卧㦗則㦧吷㧷刧 Υ 㨷剧 ΥΜ 㤧升㧷刧 ΥΛ 㦗則㧷刧 Υ 㩇卧㧷刧 Υ 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧 Υ Ε 㩇卧 Α 㦗則 ΡΕ 㦗則㪗喇 Ν «ΛΑΜ 㪇劗 Α Α.Ε. 㪇劗 ΠΡ 㧷刧㨷剧㩇卧 ΗΝ 㩇卧 Α 㦧吷㩇卧㦗則㦧吷 Η 㤷匧 ΕΝ 㦗則㦧吷 Η 㨷剧 ΥΝΕΛΕΥ 㨷剧 Η 㩇卧㪗喇 Ν ΜΕ 㩇卧㧷刧 Χ 㪗喇 Ν 㩇卧㧷刧 Υ Ε 㩇卧㧷刧 Υ 㨷剧 2007 㩗嚧㰇厇 ο 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ουµε γ 㮗剧 α Έγ 㮧升 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㮗剧 ς 㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受㦧吷 αταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 του οµ 㫷厧㮷呷 ου ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 «㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇㧇啇㤷圇㮗剧 α 㰇厇 ρώτ 㭷勧㱧嗗 ορ 㫇卧 ε 㯗劇㰷勇 ωµατώ 㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α 㰇厇 ερ 㫷厧 οδο ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες 㰇厇 ου εµ 㱧嗗 α 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㭷勧㨇嚇㫷厧㯗劇 α 㮧升 α «οµ 㫧匧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇㮷呷㳇劧 γω τ 㭷勧 ς α 㰇厇㳇劧㮧升 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς LUELLA ENTERPRISES LTD τ 㭷勧㯗劇 厧 㦗哇 ου 㯗劇㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 α µ 㫗匇㰷勇 ου αυτ 㫧匧 ς τ 㭷勧㯗劇㮧升 υρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας North Haven Ltd 㱷喧㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας του 㩗嚧㫷厧 % του 㧇啇 ετο 㱷喧㮗剧㮧升 ού Κε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας Beogradsko Mesovito Preduzecee A 㧇啇 D 㧇啇㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㫧匧 τρ 㮗剧 ας ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου Hyatt 㤧刧 ε 㮷呷㮗剧 γραδ 㫷厧 ου 㧇啇 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 ΡΕ 㦗則 Α Ο 㮗剧 Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㱧嗗 ορού 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㧇啇㧇啇㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫧匧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㫷厧㭷勧㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㫗匇 ως 厧 㫷厧㭷勧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇 Ό 㰇厇 ως 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 τε 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧 του 㦷哧 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µού «Απ 㯷号 τελέσ 㯇吗 ατα Χ 㰗咗㫧厗 σεω 㰧受㪇劗㰇厇 ου 㰇厇 αρα 㮇吷㫗匇 τουµε 㱷喧 τα κέ 㰗咗㭇咷㭷呷㰇厇 ρο 㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮧升㮷呷 ε 㮗剧 οµ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως α 㯗劇㫧匧㮷呷㮇吷 α 㯗劇㰷勇 ε 㩗嚧㧇啇㧇啇 4 厧 㧇啇 4 㫷厧 厧 㱷喧 厧 㫷厧 ευρώ 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 4 㧇啇 厧 㩗嚧㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧㧇啇㱷喧㧇啇 4 ευρώ τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㭷勧 γουµ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως 㱷喧 ε 㯗劇 ώ τα 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧 µετ 㫇卧㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇 α 㯗劇㫧匧㮷呷㮇吷 α 㯗劇㰷勇 ε 4 㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㧇啇㧇啇㩗嚧 厧 㱷喧 4 㩗嚧 ευρώ 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 厧 㧇啇 4 厧 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧㱷喧㧇啇㩗嚧 ευρώ τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㭷勧 γουµ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως 㱷喧 δ 㭷勧㮷呷 αδ 㫧匧㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㬧則 ε 㮷呷 τ 㫷厧 ω 㰷勇 ε 㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατ 㫇卧 τ 㭷勧 ς 㧇啇㩇咧 ο 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ο «㧇啇 εγ 㫇卧㮷呷㭷勧㤧刧 ρετα 㯗劇㯗劇㫷厧 α 㧇啇 ε 㰇厇 α 㯗劇 α 㮷呷 ε 㮗剧 τούργ 㭷勧㰷勇 ε µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ρ 㮗剧㭧块㮗剧㮧升㫧匧 του α 㯗劇 α 㮧升 α 㫷厧㯗劇㮗剧㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㫷厧㧇啇㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 µερ 㮗剧㮧升 ώς 㮧升 α 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㫷厧㩗嚧㨷呗 ε 㰇厇 τεµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 εξ 㡇奇 ο 㮷呷 ο 㮧升㮷呷㫧匧 ρου 㱷喧㮧升 α 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 α 㭷勧㮧升㮷呷 ε 㮗剧㳇劧 µε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧 τρ 㫷厧 τ 㭷勧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τούργ 㭷勧㰷勇 ε 㮧升 α 㮇吷㳇劧㮷呷㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧㫇卧 τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㱷喧 ωρ 㫷厧 ς τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορ 㫇卧 τω 㯗劇 ε 㮧升 τ 㫇卧㮧升 τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τους Ο 㮷呷 υµ 㰇厇㮗剧 α 㮧升 ούς Αγώ 㯗劇 ες του 厧 㫷厧㫷厧 4 㧇啇㨷呗㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α αυτ 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς τρ 㮗剧 ετ 㫷厧 ας 㱷喧㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㬧則 ε 㮷呷 τ 㮗剧 ώ 㯗劇 ε 㮗剧 τα µεγ 㫗匇㮇吷㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㮧升㫇卧㮇吷 ε 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ο 㧇啇㩇咧 α 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㫗匇㮧升 υψα 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς ο 㱧嗗 ε 㫷厧㮷呷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 υρ 㫷厧 ως 㰷勇 τους 㮧升㫇卧 τω 㮇吷㮗剧㮷呷㳇劧 γους : α) 㨷呗 τ 㭷勧㯗劇 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㮧升 ύ 㮧升㮷呷 ου εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㰷勇 ε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㮷呷㳇劧 γω 㮧升 υρ 㫷厧 ως τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τα τµ 㫧匧 µατα δωµατ 㫷厧 ω 㯗劇㭧块 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㫷厧㫷厧 % ) 㱷喧 τρο 㱧嗗㫷厧 µω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㰇厇 οτώ 㯗劇㭧块 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㫷厧 厧 % ) 㱷喧 τω 㯗劇㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇㭧块 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㫷厧 厧 㱷喧㩗嚧 % ) 㱷喧 τ 㭷勧 ς αυξ 㫧匧㰷勇 εως τ 㭷勧 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρ 㳇劧 τ 㭷勧 τας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου 㭧块 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㫷厧㱷喧 4 % ) 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς µ 㫗匇㰷勇㭷勧 ς τ 㮗剧 µ 㫧匧 ς δωµατ 㫷厧 ου 㭧块 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㫷厧㫷厧 % ) 㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ο 㮷呷 ύ 㮗剧㮧升 α 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς δ 㮗剧 ε 㫷厧㰷勇 δυ 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮷呷㮷呷㭷勧㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㮧升 α 㮗剧 ξ 㫗匇㯗劇㭷勧 τουρ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αγορ 㫇卧㧇啇㬧則 ) 㨷呗 το 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 του 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升 ού 㮧升㳇劧㰷勇 τους 㰇厇 ου 㬧則 ε 㮷呷 τ 㫷厧 ω 㰷勇 ε τα µ 㮗剧㮧升 τ 㫇卧 α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㭧块㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧 㫷厧㱷喧㫷厧 厧 % ε 㰇厇㫷厧 τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇 ) 㰷勇 ε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㭧块㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㫷厧㧇啇㱷喧㧇啇㧇啇 % ε 㰇厇㫷厧 τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇 ) 㧇啇 Θα 㰇厇 ρ 㫗匇㰇厇 ε 㮗剧㯗劇 α 㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ω 㮇吷 ε 㫷厧㳇劧 τ 㮗剧㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α εµ 㱧嗗㫇卧㯗劇㮗剧㰷勇 ε 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㰇厇 αρ 㳇劧 τ 㮗剧 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατ 㫇卧 τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㮗剧㬧則 αρύ 㯗劇㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 : α) 㩇咧 ο υψ 㭷勧㮷呷㳇劧㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τω 㯗劇 Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 εω 㯗劇 τω 㯗劇㨇嚇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㮷呷㳇劧 γω τ 㭷勧 ς α 㯗劇 α 㮧升 ατα 㰷勇㮧升 ευ 㫧匧 ς του 㮧升 τ 㮗剧 ρ 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς αγορ 㫇卧 ς 㯗劇㫗匇 ου εξο 㰇厇㮷呷㮗剧㰷勇 µού 㧇啇㬧則 ) 㩇咧 ο υψ 㭷勧㮷呷㳇劧㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 Χρεω 㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㩇咧㳇劧㮧升 ω 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 εξυ 㰇厇㭷勧 ρ 㫗匇 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㩇咧 ρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升 ού α 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇㧇啇㫗匇㰷勇 α 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α του 㰇厇 ρώτου τρ 㮗剧 µ 㫧匧㯗劇 ου του 厧 㫷厧㫷厧 厧 㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㱷喧 ώρ 㭷勧㰷勇 ε 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύ 㯗劇 αψ 㭷勧 Οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ού α 㯗劇 ε 㫷厧 ου µε τ 㭷勧㯗劇 EFG Eurobank Ergasias µε 㮧升 α 㮷呷 ύτερους 㳇劧 ρους α 㰇厇㳇劧 το 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 ο µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ο 㱷喧 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰇厇㮷呷㫧匧 ρω 㰷勇 ε 㱷喧 µε 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 α ο 㮗剧 Χρεω 㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ο 㫷厧㩇咧㳇劧㮧升 ο 㮗剧㯗劇 α 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ου 㯗劇㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 µε 㮗剧 ούµε 㯗劇 ο 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㮧升㮷呷 ε 㮗剧㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㱷喧㰇厇 ρο 㫗匇㮧升 υψε υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ο 㮧升 ερδώ 㯗劇 µετ 㫇卧 α 㰇厇㳇劧㱧嗗㳇劧 ρους 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㪗喇.6 㭇咷㪗喇.7 㪗喇 2 㪗喇㪗喇㪗喇 ε 㱗哧㰗咗㳧嗷㧇啇 4

5 㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο α 㯗劇 α 㮧升 ο 㫷厧㯗劇 ω 㰷勇 ε 㳇劧 τ 㮗剧 το µ 㫗匇 ρ 㮗剧㰷勇 µα 㰇厇 ου 㮇吷 α 㰇厇 ροτα 㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㰇厇 ρος δ 㮗剧 α 㯗劇 οµ 㫧匧㮇吷 α α 㯗劇㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧㰷勇 ε 㫷厧㱷喧㫷厧㧇啇 α 㯗劇㫇卧 µετο 㱷喧㫧匧 γ 㮗剧 α τους εξ 㫧匧 ς 㮷呷㳇劧 γους : α) Η ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µετα 㱧嗗㫗匇 ρε 㮗剧㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫧匧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α 㰇厇 ο 㰷勇 ού 厧 㱷喧㧇啇 ε 㮧升 ατοµµυρ 㫷厧 ω 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㭧块㭷勧 µ 㮗剧 ογ 㳇劧㯗劇 ες 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς τω 㯗劇 ετώ 㯗劇 厧 㫷厧㫷厧 厧 㮧升 α 㮗剧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫇卧㯗劇 δε 㯗劇㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧 µ 㫗匇㰷勇 α 㰷勇 ε µ 㫷厧 α 㰇厇 ε 㯗劇 ταετ 㫷厧 α 㮇吷 α δ 㮗剧 αγρα 㱧嗗 ε 㫷厧㧇啇 Ως ε 㮧升 τούτου 㱷喧 το υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ο µ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㯗劇 εµ 㳇劧 µε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㱷喧㮇吷 α 㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㫷厧㰷勇 ε 㮗剧 µ 㫗匇 ρος τ 㭷勧 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ας αυτ 㫧匧 ς 㮧升 α 㮗剧㮇吷 α µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α δ 㮗剧 α 㯗劇 εµ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 ε ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 µε µε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇 ο µ 㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇 τα 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫧匧㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㫷厧 ας 㧇啇㬧則 ) Η ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㳇劧㰇厇 ως 㫧匧 δ 㭷勧㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ώ 㰷勇 ε 㮗剧㱷喧 µε 㮷呷 ετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧 τ 㭷勧 τα ε 㰇厇 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 δρ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω α 㯗劇㫇卧㰇厇 τυξ 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧㯗劇㯗劇 α 㱷喧 ρε 㮗剧 α 㰷勇 τε 㫷厧 τ 㭷勧㯗劇 ύ 㰇厇 αρξ 㭷勧 ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㮇吷 ε 㰷勇㫷厧 µω 㯗劇㧇啇 㧷刧 κύκλ 㯷号㰧受 ε 㰗咗 γασ 㮗厷㳧嗷 ν τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 ατ 㫇卧 το 厧 㫷厧㫷厧 厧 α 㯗劇㫧匧㮷呷㮇吷 ε 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τω 㯗劇㱗哧㪗喇.6 㪗喇㭇咷. 㳧嗷㳧嗷㪗喇㪗喇㪗喇㱗哧 ευρώ 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㰇厇 ο 㰷勇 ού 㱗哧㭇咷.000. 㳧嗷㭇咷 7 㪗喇 67 ευρώ τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㫧匧 τα 㯗劇 δ 㭷勧㮷呷 αδ 㫧匧 αυξ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ος 㮧升 ατ 㫇卧㫷厧㫷厧㱷喧㧇啇 4 % 㱷喧 δε 㫷厧 γµα τ 㭷勧 ς α 㰇厇 ο 㮷呷 ύτως ε 㰇厇㮗剧 τυ 㱷喧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㰷勇 τρατ 㭷勧 γ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇㫗匇㮷呷㮧升 υ 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ε 㮷呷 ατώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς του υψ 㭷勧㮷呷 ού ε 㰇厇㮗剧㰇厇㫗匇 δου 㰇厇 αρε 㱷喧 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 αγορ 㫇卧㧇啇 㨇嚇 αρατ 㫷厧㮇吷 ετα 㮗剧㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㮗剧 τ 㮗剧㮧升㳇劧 ς 㨇嚇㫷厧㯗劇 α 㮧升 ας τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τος 㧇啇 㳧嗷 Π 㯷号 σ 㫇呗 σε ε 㱗哧㰗咗㳧嗷㳧嗷 㪗喇 㥇勷㦗則 Α 㩧噇㧷刧 ΡΑ % Έ 㰷勇 οδα ωµατ 㫷厧 ω 㯗劇 㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧 4 㧇啇 厧4 㧇啇 㫷厧㧇啇㧇啇 厧 厧 㫷厧㧇啇 厧 厧 㩗嚧 + 㫷厧㫷厧㱷喧 厧 㫷厧 % 㨇嚇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩇咧 ρο 㱧嗗㫷厧 µω 㯗劇㢧圧㨇嚇 οτώ 㯗劇 㫷厧 厧 㧇啇 厧 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 厧 㩗嚧㫷厧 + 㫷厧 厧 㱷喧 厧 㫷厧 % Έ 㰷勇 οδα SPA 㩗嚧 Health Club 㧇啇 厧 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 㧇啇㧇啇 4 㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧 + 㧇啇㱷喧㫷厧㫷厧 % Έ 㰷勇 οδα 㩇咧㭷勧㮷呷 ε 㱧嗗 ω 㯗劇 ε 㫷厧 ου 厧 㫷厧㩗嚧㧇啇㩗嚧㩗嚧㫷厧 厧 㩗嚧㧇啇㧇啇㫷厧㫷厧㩗嚧 㩗嚧㫷厧㧇啇㱷喧 厧4 % 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫇卧 Έ 㰷勇 οδα 厧 㧇啇㫷厧㧇啇㫷厧㩗嚧 厧 4 㧇啇 4 㧇啇 4 㫷厧 㫷厧㱷喧 4 厧 % 㨷剧 ΥΝ 㧷刧 Λ 㧷刧 㱗哧㪗喇.6 㪗喇㭇咷. 㳧嗷 26 㱗哧㭇咷.000. 㳧嗷㭇咷㳧嗷 + 㭇咷㭇咷㪗喇 7 㪗喇 % Α 㰇厇㳇劧 το 㯗劇㰇厇 αρα 㰇厇㫇卧㯗劇 ω 㰇厇㫷厧㯗劇 α 㮧升 α δ 㮗剧 α 㰇厇㮗剧㰷勇 τώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰷勇㱷喧 εδ 㳇劧㯗劇 ο 㮗剧㮧升㮷呷㫇卧 δο 㮗剧 δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τος του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου 㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 α 㰷勇 α 㯗劇 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㰷勇 ε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α τους ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升㳇劧 τερους 㮷呷㳇劧 γους 㰇厇 ου 㰇厇 ροα 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρ 㮇吷㭷勧㰷勇 α 㯗劇㧇啇 Ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升㫇卧 το τµ 㫧匧 µα τω 㯗劇 δωµατ 㫷厧 ω 㯗劇 ε 㰇厇 ω 㱧嗗 ε 㮷呷㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧升 ατ 㫇卧㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 ου 㫷厧㫷厧 % τ 㭷勧 ς µ 㫗匇㰷勇㭷勧 ς τ 㮗剧 µ 㫧匧 ς 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς δωµατ 㫷厧 ου 㱷喧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ε 㫷厧 α τ 㭷勧 ς µεγ 㫇卧㮷呷㭷勧 ς 㭧块㫧匧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς υψ 㭷勧㮷呷㫧匧 ς 㰇厇 ο 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας 㰇厇 αρε 㱷喧 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㧇啇 Οµο 㫷厧 ως 㱷喧 τα 㫗匇㰷勇 οδα α 㰇厇㳇劧 τα ε 㰇厇㮗剧㰷勇㮗剧 τ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 τµ 㫧匧 µατα αυξ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧㰇厇 ο 㮷呷 ύ 㮷呷㳇劧 γω τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㮗剧 τυ 㱷喧 ούς 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας του τµ 㫧匧 µατος ε 㮧升 δ 㭷勧㮷呷 ώ 㰷勇 εω 㯗劇㱷喧 τω 㯗劇 α 㯗劇 α 㯗劇 εωµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 GB Corner 㮧升 α 㮗剧 Winter Garden 㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 του ε 㰷勇 τ 㮗剧 ατορ 㫷厧 ου GB Roof Garden 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ταρ 㫇卧 τ 㰷勇 α του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο 㮷呷 ε 㮗剧 τουργε 㫷厧㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ε 㮗剧 µερ 㮗剧㯗劇㫧匧㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㰷勇 ερ 㬧則㫷厧 ρο 㯗劇 τας 㮧升 α 㮗剧 τα τρ 㫷厧 α γεύµατα 㧇啇 㨇嚇 ρ 㫗匇㰇厇 ε 㮗剧㯗劇 α 㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ω 㮇吷 ε 㫷厧㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㰇厇㮷呷㭷勧 ρ 㳇劧 τ 㭷勧 τα δωµατ 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㫧匧 τα 㯗劇 6 㳧嗷㪗喇㱗哧㪗喇 % 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 67 㪗喇㪗喇 0 % τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㭧块 Αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㫷厧㱷喧 4 %) 㧇啇 Ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς 㭷勧 µ 㫗匇㰷勇㭷勧 ετ 㫧匧㰷勇㮗剧 α τ 㮗剧 µ 㫧匧 δωµατ 㫷厧 ου 㫧匧 τα 㯗劇 2 㪗喇㪗喇㪗喇㪗喇 6 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 22 㱗哧㪗喇㭇咷㪗喇 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㭧块 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㫷厧㫷厧 % ) 㮷呷㳇劧 γω τω 㯗劇㮷呷㳇劧 γω 㯗劇㰇厇 ου 㰇厇 ροα 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρ 㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㧇啇㩇卧㯷号 λε 㮗厷 τ 㯷号㱗哧㰗咗 γ 㮗厷 κό κόστ 㯷号㰧受 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㭧块 Κ 㳇劧㰷勇 τος 㨇嚇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㰇厇㮷呷㭷勧㯗劇 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 εω 㯗劇㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇㫗匇 ξοδα 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇 εως ) α 㱗哧 ξ 㫧厗㮇嚇㭷呷 κε 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㮧升 ατ 㫇卧 2. 㭇咷 7 㳧嗷. 㱗哧㭇咷㪗喇㭧块㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㩗嚧㱷喧㩗嚧 厧 % ) 㧇啇 Η αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 αυτ 㫧匧 ο 㱧嗗 ε 㫷厧㮷呷 ετα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇㰇厇 ου 㰷勇 υµ 㰇厇 αρ 㫗匇㰷勇 υρε αρ 㮗剧㮇吷 µ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 δα 㰇厇 α 㯗劇 ώ 㯗劇㱷喧㰇厇㮷呷㭷勧㯗劇㳇劧 µως 㭷勧㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㮗剧 α 㫷厧 α α 㯗劇 α 㮷呷 ογ 㫷厧 α 㫧匧 τα 㯗劇 µε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇㭷勧㭧块㧇啇 厧 㱷喧 厧 厧 % 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㧇啇 厧 㱷喧㧇啇㫷厧 % του 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧 ) 㧇啇㩇咧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㫗匇 ξοδα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας αυξ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 ορ 㮗剧 α 㮧升㫇卧㮧升 ατ 㫇卧 厧 㧇啇㧇啇 厧 厧 厧 㱷喧㮷呷㳇劧 γω τ 㭷勧 ς ε 㯗劇 γ 㫗匇㯗劇 ε 㮗剧 αυξ 㫧匧㰷勇 εως τω 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧 το 㮧升㫷厧 ω 㯗劇㱷喧 ορ 㭷勧 γ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 α του 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 ου µε το Οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升㳇劧 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ο 㮧升 υµα 㮗剧㯗劇 οµ 㫗匇㯗劇 ου ε 㰇厇㮗剧 το 㮧升㫷厧 ου euribor 㧇啇 Ο τρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升㳇劧 ς δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㫧匧 τα 㯗劇 ύψους 厧 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㱷喧㫷厧㫷厧㱷喧 µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧 τυ 㱷喧㫧匧 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㰇厇 ου ο 㮷呷 ο 㮧升㮷呷㭷勧 ρώ 㮇吷㭷勧㮧升 ε µ 㫗匇㰷勇 α 㰷勇 το 㰇厇 ρώτο τρ 㫷厧 µ 㭷勧㯗劇 ο του 厧 㫷厧㫷厧 4 㱷喧 µε τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α α 㰇厇 ο 㰇厇㮷呷㫧匧 ρω 㰷勇 ε το µεγα 㮷呷 ύτερο µ 㫗匇 ρος τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㧇啇 Ήδ 㭷勧㱷喧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α του 㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㱷喧㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㮧升 ατ 㫗匇㬧則 α 㮷呷 ε τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρώτ 㭷勧 δ 㳇劧㰷勇㭷勧 του 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου του Οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ού δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㱷喧 ύψους 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㱷喧㫷厧㫷厧 㩗嚧

6 ευρώ 㧇啇㩇咧 ο 㯗劇㨷呗 ε 㰇厇 τ 㫗匇 µ 㬧則 ρ 㮗剧 ο 㮇吷 α 㮧升 ατα 㬧則㮷呷㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㮧升 α 㮗剧㭷勧 δεύτερ 㭷勧 δ 㳇劧㰷勇㭷勧㭧块 ύψους 㩗嚧㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㱷喧㫷厧㫷厧 ευρώ) 㮧升 α 㮗剧 το υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ο του 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㰷勇 το τ 㫗匇㮷呷 ος τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς του 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㮇吷 α α 㯗劇㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τω 㯗劇 厧 㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㱷喧㫷厧㫷厧㧇啇 㨇嚇 αρατ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㮗剧 τ 㮗剧㮧升 ο 㫷厧㨇嚇㫷厧㯗劇 α 㮧升 ες γ 㮗剧 α τα 㫗匇 τ 㭷勧 厧 㫷厧㫷厧 4 㱷喧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㮧升 α 㮗剧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇 㥇勷㦗則 ΑΝΥ 㦧吷㩇卧 ΕΡΕΥ 㨷剧 Ε 㦗則㨷剧㧧勗 ΕΝ 㧷刧㥇勷㧷刧 ΧΕ 㦗則㧷刧 Υ 200 㪗喇 * 200 㪗喇 2006 㮗剧 α 㯗劇 υ 㮧升 τερεύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς ωµατ 㫷厧 ω 㯗劇 厧4 㧇啇 厧 㩗嚧㫷厧㧇啇㫷厧㧇啇 厧 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧㧇啇 厧4 㧇啇 㮗剧 α 㯗劇 υ 㮧升 τερεύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㨇嚇 ε 㮷呷 ατώ 㯗劇㩗嚧㫷厧㧇啇 4 㩗嚧㫷厧㫷厧 厧 厧 㧇啇 4 厧 㩗嚧㫷厧 厧 㧇啇㧇啇 厧 厧 㩗嚧 ΑΠ 㧷刧㩇卧 ΕΛΕ 㨷剧 ΜΑ 㩇卧 Α Ε 㦧吷 ΜΕ 㩇卧 ΑΛΛΕΥ 㨷剧 Ε 㪗喇㨷剧 Π 㯷号 σ 㫇呗 σε χ 㮗厷 λ 㮗厷㫇呗㭇咷 ε 㰧受 ε 㱗哧㰗咗㳧嗷 Ε 㨷剧㧷刧㥇勷 Α 200 㪗喇 * 200 㪗喇 2006 Κύ 㮧升㮷呷 ος Εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 厧 㫷厧㧇啇 4 㩗嚧㧇啇㱷喧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㱷喧㧇啇 厧 厧4 㧇啇 厧4 㫷厧㱷喧㧇啇㩗嚧 Ε 㯗劇 ο 㫷厧㮧升㮗剧 α Κατα 㰷勇 τ 㭷勧 µ 㫇卧 τω 㯗劇 厧 㧇啇 厧 㱷喧 厧 㧇啇 厧 厧 㧇啇㱷喧 4 㫷厧 厧 㧇啇 厧 㱷喧 4 厧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫇卧㫗匇㰷勇 οδα 㧇啇 厧 厧 㱷喧㩗嚧 厧 4 厧 厧 㱷喧㧇啇㩗嚧 厧 㩗嚧㧇啇㱷喧 厧 㧇啇 㨷剧 ΥΝ 㧷刧 Λ 㧷刧 Ε 㨷剧㧷刧㥇勷㪗喇 Ν 㱗哧㭇咷. 㪗喇㪗喇㪗喇㪗喇㳧嗷㱗哧 㱗哧㭇咷.766 㪗喇 02 㱗哧㪗喇.277 㪗喇 00 㦧吷 ΕΡ 㥇勷 Η 㮇嚇㥧囇 ΗΜ 㦗則 Ε 㨷剧 ΠΡ 㧷刧 ΑΠ 㧷刧㨷剧㤧升 Ε 㨷剧 Ε 㪗喇 Ν 㦧吷 Α 㦗則㩧噇㧷刧 Ρ 㪗喇 Ν 㧇啇㧇啇㫷厧㧇啇㩗嚧㱷喧 厧 厧 㧇啇㧇啇 厧 厧 厧 㱷喧 4 㩗嚧㧇啇㧇啇 厧 㫷厧 厧 㱷喧 4 㧇啇 ΜΕ 㦗則㧷刧 Ν : ΑΠ 㧷刧㨷剧㤧升 Ε 㨷剧 Ε 㦗則㨷剧 厧 㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧㱷喧㫷厧 厧 厧 㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㱷喧㧇啇 厧 厧 㧇啇㧇啇㩗嚧㩗嚧㱷喧㫷厧㧇啇 㦧吷 ΕΡ 㥇勷 Η 㮇嚇㥧囇 ΗΜ 㦗則 Ε 㨷剧 ΠΡ 㧷刧㩧噇㧷刧 Ρ 㪗喇 Ν 4 㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧㱷喧 4 㧇啇 4 㧇啇 厧 㩗嚧㧇啇㱷喧 厧 厧 㩗嚧㧇啇㧇啇 4 厧 㱷喧 4 㫷厧 㡇奇 㩇咧㫗匇㮷呷 ε 㰷勇㭷勧 Ο 㮷呷 υµ 㰇厇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 Αγώ 㯗劇 ω 㯗劇 Η Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ως µ 㳇劧㯗劇 ο α 㮧升㫷厧㯗劇㭷勧 το το 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ο «㧇啇 εγ 㫇卧㮷呷㭷勧㤧刧 ρετα 㯗劇㯗劇㫷厧 α 㧇啇 µε αξ 㫷厧 α 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως 㮧升 α 㮗剧 εµ 㰇厇 ρ 㫇卧 γµατα 㬧則㫇卧 ρ 㭷勧㰇厇 ου α 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㦗哇㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇 ο 㬧則 ο 㮷呷㫧匧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρού 㰷勇㭷勧 ς 㫗匇㮧升㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 ς δε 㯗劇 υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧 ούτε α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες 㰇厇 ου 㯗劇 α ε 㰇厇㭷勧 ρε 㫇卧㰷勇 ου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο ε 㰇厇㮗剧㮇吷 υµε 㫷厧㯗劇 α α 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρε 㮗剧㰷勇 τους µετ 㳇劧㱷喧 ους 㳇劧 τ 㮗剧㱷喧 το 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ο «㧇啇 εγ 㫇卧㮷呷㭷勧㤧刧 ρετα 㯗劇㯗劇㫷厧 α 㧇啇 ξε 㮧升㫷厧㯗劇㭷勧㰷勇 ε τ 㭷勧㯗劇㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 α του το 㯗劇㧇啇㫇卧 ρτ 㮗剧 ο του 厧 㫷厧㫷厧 厧 εγ 㮧升 α 㮗剧㯗劇㮗剧㫇卧㭧块 ο 㯗劇 τας µ 㮗剧 α 㯗劇㫗匇 α ε 㰇厇 ο 㱷喧㫧匧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 µεγ 㫇卧㮷呷㭷勧 του 㮗剧㰷勇 τορ 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㯗劇 τρώ 㯗劇 ο 㯗劇 τας τα 㮇吷 ετ 㮗剧㮧升㳇劧 τερα 㰷勇㱷喧㳇劧㮷呷㮗剧 α γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㫗匇 α του µορ 㱧嗗㫧匧㧇啇 Η µο 㯗劇 αδ 㮗剧㮧升㫧匧 του αρ 㱷喧㮗剧 τε 㮧升 το 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㱷喧 ο ο 㮷呷 ο 㮧升 α 㫷厧㯗劇 ουργος εξο 㰇厇㮷呷㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㰇厇 ου 㰷勇 υµ 㰇厇㮷呷㭷勧 ρώ 㮇吷㭷勧㮧升 ε µε αυ 㮇吷 ε 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㯗劇 τ 㫷厧㮧升 ες 㱷喧㭷勧 α 㫷厧㰷勇㮇吷㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ο 㮷呷 υτ 㫗匇㮷呷 ε 㮗剧 ας 㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㰇厇㯗劇㫗匇 ε 㮗剧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧㭷勧 υψ 㭷勧㮷呷㳇劧 τατ 㭷勧㰷勇 τ 㫇卧㮇吷 µ 㭷勧 τω 㯗劇㰇厇 αρε 㱷喧 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 ε 㮷呷㮧升 ύ 㰷勇 ε 㮗剧㰇厇 ο 㮷呷㮷呷 ούς ε 㰇厇㮗剧㰷勇㮧升㫗匇㰇厇 τες 㮧升 α 㮗剧㯗劇 α αυξ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µα 㮧升 ατα 㮧升㳇劧 ρυ 㱧嗗 α τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 τα 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧 τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇㧇啇㩇咧㫗匇㮷呷 ος το 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο 㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ε 㮗剧㮧升 α 㮗剧㰇厇㫇卧㮷呷㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇㮷呷㫧匧 ρ 㭷勧 α 㮗剧㰷勇㮗剧 οδοξ 㫷厧 α του τ 㳇劧㰷勇 ο γ 㮗剧 α τ 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㱷喧㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮗剧 δ 㮗剧 α 㫷厧 τερα ε 㰇厇㮗剧 τυ 㱷喧 ούς 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου 㧇啇 εγ 㫇卧㮷呷㭷勧㤧刧 ρετα 㯗劇㫷厧 α µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ρ 㮗剧㭧块㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 α 㮧升 α 㫷厧㯗劇㮗剧㰷勇㫧匧 του 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㯗劇 ταξ 㫧匧 του 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 α 㮷呷 υ 㰷勇㫷厧 δα Lu 㡇奇 ury Collection του Οµ 㫷厧㮷呷 ου Starwood Hotels 㢧圧 Resorts 㱷喧㳇劧㰷勇 ο 㮧升 α 㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ευρω 㰷勇 τ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧 τυ 㱷喧㫧匧 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 ύψους 4 㩗嚧 ε 㮧升 ατοµµυρ 㫷厧 ω 㯗劇 Ευρώ του 㧇啇 ετο 㱷喧㮗剧㮧升 ού τ 㭷勧 ς Κε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε 㭧块 α) αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㮧升 ύ 㮧升㮷呷 ου εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㭧块㬧則 ) ε 㰇厇㫷厧 τευξ 㭷勧 υψ 㭷勧㮷呷 ού EBITDA 㭧块㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧 厧

7 㰇厇 ρο 㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇㱷喧 τ 㳇劧㮧升 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 εω 㯗劇 ) 㧇啇㩇咧㫗匇㮷呷 ος εξα 㮗剧 ρετ 㮗剧㮧升㫇卧㮇吷 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τω 㯗劇㰇厇 ρώτω 㯗劇 µ 㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 του 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㱷喧 µε 㫇卧㯗劇 οδο του RE 㡇奇 PAR 㭧块 Revenue 㡇奇 er Available roo 㡇奇 ) 㮧升 ατ 㫇卧 厧 厧 % 㮧升 α 㮗剧 του G 㡇奇 P 㭧块 Gross 㡇奇㡇奇 erating Profit) 㮧升 ατ 㫇卧 4 厧 % 㧇啇 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 㨷呗 ε ε 㰇厇㫷厧㰇厇 εδο οµ 㫷厧㮷呷 ου 㱷喧 δεδοµ 㫗匇㯗劇 ου 㳇劧 τ 㮗剧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ρώτ 㭷勧㱧嗗 ορ 㫇卧 γ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧 ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 µε τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου Hyatt του 㤧刧 ε 㮷呷㮗剧 γραδ 㫷厧 ου το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο ως γ 㯗劇 ω 㰷勇 τ 㳇劧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧 ς 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 α 㯗劇㫧匧㮧升 ε 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧㩗嚧㫷厧 % 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µας 㱷喧㮧升 α 㮗剧㫗匇 τ 㰷勇㮗剧 τα µεγ 㫗匇㮇吷㭷勧 δε 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㮷呷 ύτως 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㫷厧㰷勇㮗剧 µα 㱷喧 τα ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ως εξ 㫧匧 ς: Κύ 㮧升㮷呷 ος εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 4 㩗嚧㧇啇 厧 厧 㫷厧㱷喧㮗剧㮷呷㧇啇㱷喧 EBIDTA 㫷厧㩗嚧㧇啇㩗嚧㧇啇㧇啇㱷喧㮗剧㮷呷㧇啇㮧升 α 㮗剧 Κ 㫗匇 ρδ 㭷勧㰇厇 ρο 㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇 㧇啇㧇啇㩗嚧㩗嚧 4 㱷喧㮗剧㮷呷㧇啇㩇咧 α µεγ 㫗匇㮇吷㭷勧 αυτ 㫇卧㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㮗剧㯗劇㳇劧 µε 㯗劇 α µε τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας το 㫗匇 τος 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 α 㰷勇 α 㯗劇 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 4 厧 㱷喧 厧 % γ 㮗剧 α το 㯗劇㮧升 ύ 㮧升㮷呷 ο εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㱷喧㫷厧㫷厧 厧 㱷喧 厧 % γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㰇厇 ρο 㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㩗嚧㫷厧㱷喧㧇啇 % γ 㮗剧 α το EBIDTA 㧇啇 Α 㯗劇 α 㮷呷 υτ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇 Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則㦧吷 Η 㥇勷㦗則 Α 㦧吷 Υ 㤧升 ΕΡΝΗ 㨷剧 Η Η Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 υ 㮗剧 ο 㮇吷 ετ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς Αρ 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㮗剧 α 㮧升 υ 㬧則㫗匇 ρ 㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫗匇 ς ορο 㮇吷 ετού 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㮗剧㰷勇㱷喧 ύου 㰷勇 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 α 㮧升㫧匧㯗劇 οµο 㮇吷 ε 㰷勇㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇 ε 㫷厧 ς 㰇厇 ρα 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㧇啇 Η Ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫧匧 㮗剧 α 㮧升 υ 㬧則㫗匇 ρ 㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ως 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο 㮧升 α 㯗劇㳇劧㯗劇 ω 㯗劇㱷喧 αρ 㱷喧 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 µ 㭷勧㱷喧 α 㯗劇㮗剧㰷勇 µώ 㯗劇 ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου 㱷喧㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 τω 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ω 㯗劇 οργα 㯗劇 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮗剧㮧升 ε 㫷厧 τα 㮗剧㭷勧 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㱷喧㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ως 㰷勇 τ 㳇劧㱷喧 ο τ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧嗗㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㰇厇 ρος το ε 㰇厇 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ο 㮗剧㯗劇㳇劧㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㰷勇 υµ 㱧嗗 ερ 㳇劧㯗劇 τω 㯗劇 τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㳇劧㮷呷 ω 㯗劇㳇劧㰷勇 ω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 δ 㫗匇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㧇啇㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ο 㮇吷 εµατο 㱧嗗 ύ 㮷呷 α 㮧升 ας τω 㯗劇 Αρ 㱷喧 ώ 㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㮗剧 α 㮧升 υ 㬧則㫗匇 ρ 㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου τ 㭷勧 ς 㧇啇㨷呗㫧匧 µερα α 㰇厇 αρτ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 厧 ε 㮧升 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㮧升 α 㮗剧 厧 µ 㭷勧 ε 㮧升 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 µ 㫗匇㮷呷㭷勧㧇啇 Α 㰇厇㳇劧 τα µ 㭷勧 ε 㮧升 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 µ 㫗匇㮷呷㭷勧㱷喧 τα 4 㰇厇㮷呷㭷勧 ρού 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㰇厇 ρο 㲷婗㰇厇 ο 㮇吷㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 ες 㱷喧㰇厇 ου ορ 㫷厧㭧块 ου 㯗劇 ο 㮗剧 δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς του 㯗劇㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㰇厇 ερ 㫷厧 Ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㮗剧 α 㮧升 υ 㬧則㫗匇 ρ 㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 γ 㮗剧 α το 㯗劇㱷喧 αρα 㮧升 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 αυτώ 㯗劇 ως α 㯗劇 εξ 㫇卧 ρτ 㭷勧 τα 㧇啇 Η Ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫧匧 Ε 㰇厇㮗剧 τρο 㰇厇㫧匧㭧块 Audit Co 㡇奇㡇奇 ittee) α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㫷厧 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 µ 㭷勧 ε 㮧升 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 µ 㫗匇㮷呷㭷勧 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ως α 㰇厇 ο 㰷勇 το 㮷呷㫧匧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ε 㮗剧 µε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 δ 㮗剧 εξαγωγ 㫧匧 ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 εξωτερ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µατ 㮗剧㮧升㫧匧 ε 㰇厇㮗剧㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ω 㯗劇㫷厧 α µεταξύ τω 㯗劇 ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 οργ 㫇卧㯗劇 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου 㧇啇㨷呗 τ 㮗剧 ς αρµοδ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㭷勧 εξα 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 υµµ 㳇劧 ρ 㱧嗗 ω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας µε τους 㮧升 α 㯗劇㳇劧㯗劇 ες τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㮗剧 α 㮧升 υ 㬧則㫗匇 ρ 㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㭷勧 δ 㮗剧 α 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς ορ 㮇吷㫧匧 ς 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας του 㨷呗 υ 㰷勇 τ 㫧匧 µατος Ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού Ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου 㮧升 α 㮗剧㭷勧 ε 㰇厇 ο 㰇厇 τε 㫷厧 α τω 㯗劇 εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㩗嚧㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας Ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού Ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇 Ο ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升㳇劧 ς 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ος α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㫷厧㬧則 α 㰷勇㮗剧㮧升㫧匧㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 αρα 㫷厧 τ 㭷勧 τ 㭷勧㰇厇 ρο 㲷婗㰇厇㳇劧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㮗剧 α 㮧升 υ 㬧則㫗匇 ρ 㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Η 㩗嚧㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 α Ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού Ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου τ 㭷勧 ς 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㫷厧 µ 㫷厧 α α 㯗劇 εξ 㫇卧 ρτ 㭷勧 τ 㭷勧 οργα 㯗劇 ωτ 㮗剧㮧升㫧匧 µο 㯗劇㫇卧 δα 㱷喧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρετα 㮗剧㰷勇 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇㨷呗 τ 㮗剧 ς αρµοδ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㭷勧 αξ 㮗剧 ο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧㬧則 ε 㮷呷 τ 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㰷勇 υ 㰷勇 τ 㭷勧 µ 㫇卧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου 㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς 㭷勧 εξα 㮧升 ρ 㫷厧㬧則 ω 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 υµµ 㳇劧 ρ 㱧嗗 ω 㰷勇㭷勧 ς µε τ 㮗剧 ς 㮇吷 ε 㰷勇 µο 㮇吷 ετ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες 㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧升 α 㰷勇㫷厧 ες 㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫗匇 ς ορο 㮇吷 ετού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇 Κα 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 Ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㦷哧 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㱷喧 τ 㭷勧㯗劇㮗剧㰷勇㱷喧 ύου 㰷勇 α 㯗劇 οµο 㮇吷 ε 㰷勇㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς 㧇啇㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ορ 㫷厧㰷勇 ε 㮗剧 Ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升㳇劧 Ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㫧匧 τ 㭷勧㯗劇㮧升㧇啇 Κορα 㮷呷㫷厧 α 㧇啇 ωραϊτ 㭷勧㱷喧㨇嚇 τυ 㱷喧㮗剧 ού 㱷喧 ο του Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ού 㩇咧 µ 㫧匧 µατος του 㨇嚇 α 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㰷勇 τ 㭷勧 µ 㫷厧 ου Α 㮇吷㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇㱷喧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧㱧嗗 ορτ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 µε τ 㭷勧㯗劇 οργ 㫇卧㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 του τµ 㫧匧 µατος του Ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού Ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου 㧇啇 Η ε 㰇厇㮗剧㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㩗嚧㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας Ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού Ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧 ο 㮷呷 ε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µας µε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧㰇厇㮷呷㫧匧 ρους 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㮧升㮷呷 ε 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧㳇劧㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 㧇啇

8 ΜΕΡ 㦗則㨷剧 ΜΑ 㩇卧㦗則㦧吷 Η Π 㧷刧 Λ 㦗則㩇卧㦗則㦧吷 Η 㨷呗㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㯗劇 οµ 㫧匧 µερ 㫷厧㰷勇 µατος 㱷喧㭷勧 δ 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㱷喧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τας υ 㰇厇㳇劧 ψ 㭷勧 µεταξύ 㫇卧㮷呷㮷呷 ω 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇 οδοτ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 τα του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㱷喧 τ 㮗剧 ς 㰇厇 ροο 㰇厇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㱷喧 τα ε 㰇厇 ε 㯗劇 δυτ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇㮷呷㫇卧㯗劇 α 㱷喧 τ 㭷勧㯗劇 ύ 㰇厇 αρξ 㭷勧㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ας ύψους 厧 㱷喧㧇啇 ε 㮧升 ατοµµυρ 㫷厧 ω 㯗劇 ευρώ 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 µε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 του 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ού 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫧匧㱷喧㰇厇 ροτε 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㯗劇 οµ 㫧匧 µερ 㫷厧㰷勇 µατος 㫷厧㰷勇 ου µε 㫷厧㱷喧㫷厧㧇啇 α 㯗劇㫇卧 µετο 㱷喧㫧匧㱷喧㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 㫷厧㱷喧㫷厧㩗嚧 α 㯗劇㫇卧 µετο 㱷喧㫧匧 το 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㧇啇 Η 㰇厇 ροτε 㮗剧㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 δ 㮗剧 α 㯗劇 οµ 㫧匧 τε 㮷呷 ε 㫷厧 υ 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇 γ 㮧升 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㩇咧 α 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㧇啇 ετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇㧇啇 㧇啇 ετ 㫇卧 τα α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω 㰇厇 αρα 㮧升 α 㮷呷 ούµε 㯗劇 α εγ 㮧升 ρ 㫷厧㯗劇 ετε τ 㮗剧 ς Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇 Α 㮇吷㫧匧㯗劇 α 厧 㧇啇㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㧷刧 ΠΡ 㧷刧 Ε 㥇勷 Ρ 㧷刧㨷剧㩇卧㧷刧 Υ 㥇勷㦗則㧷刧㦗則㦧吷. 㨷剧 ΥΜ 㤧升㧷刧 ΥΛ 㦗則㧷刧 Υ Μ 㪗喇 Ρ 㦗則㨷剧 Μ 㧷刧 Ν 㩇卧㦗則 ΑΝ 㧷刧 㧇啇

9 ΕΠΕ 㧧勗 Η 㤷匧 ΗΜΑ 㩇卧㦗則㦧吷 Η Ε 㦧吷㦇啧 Ε 㨷剧 Η ΠΡ 㧷刧㨷剧㩇卧 ΗΝ 㩇卧 Α 㦧吷㩇卧㦗則㦧吷 Η 㤷匧 ΕΝ 㦗則㦧吷 Η 㨷剧 ΥΝΕΛΕΥ 㨷剧 Η 㩇卧㪗喇 Ν ΜΕ 㩇卧㧷刧 Χ 㪗喇 Ν 㩇卧㧷刧 Υ 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧 Υ «ΛΑΜ 㪇劗 Α Α.Ε. 㪇劗㦧吷 Α 㩇卧 ΑΡ 㦇啧 Ρ 㧷刧㭇咷㭇咷 α Ν. 㱗哧㱗哧 7 㭇咷㮇嚇 200 㪗喇 Η 㰇厇 αρού 㰷勇 α ε 㰇厇 εξ 㭷勧 γ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㫧匧㫗匇㮧升㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου 㰇厇 ρος τ 㭷勧㯗劇㩇咧 α 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫧匧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 α 㯗劇 α 㮷呷 υτ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗 ορ 㫷厧 ες α 㯗劇 α 㱧嗗 ορ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τα 㭧块㭷勧 τ 㫧匧 µατα τ 㭷勧 ς 㰇厇 αραγρ 㫇卧㱧嗗 ου 㫷厧 του 㫇卧 ρ 㮇吷 ρου 㫷厧㫷厧 του 㧗唇㧇啇 厧 厧 㧇啇㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㧇啇 㦗則. 㥇勷㮗厷㫇呗㰗咗㮇嚇㰗咗 ωσ 㭷呷㯇吗 ετ 㯷号 χ 㮗厷 κ 㯷号 ύ κεφαλαί 㯷号㱗哧 τ 㭷呷㰧受 Ετα 㮗厷㰗咗 ία 㰧受㩇咧 ο µετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧㰷勇 ε ε 㮗剧㮧升 ο 㰷勇㮗剧 τρ 㫷厧 α ε 㮧升 ατοµµύρ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㯗劇㯗劇㮗剧 α 㮧升㳇劧㰷勇㮗剧 ες ε 㮗剧㮧升 ο 㰷勇㮗剧 ε 㰇厇 τ 㫇卧㱷喧㮗剧㮷呷㮗剧㫇卧 δες 㱷喧 εξα 㮧升㳇劧㰷勇㮗剧 α ογδ 㳇劧㯗劇 τα ευρώ 㭧块 厧 厧 㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㫷厧 ) 㱷喧 δ 㮗剧 α 㮗剧 ρούµε 㯗劇 ο 㰷勇 ε ε 㮗剧㮧升 ο 㰷勇㮗剧㫗匇㯗劇 α ε 㮧升 ατοµµύρ 㮗剧 α 㱷喧 τρ 㮗剧 α 㮧升㳇劧㰷勇㮗剧 ες εξ 㫧匧㯗劇 τα τ 㫗匇㰷勇㰷勇 ερε 㮗剧 ς 㱷喧㮗剧㮷呷㮗剧㫇卧 δες 㭧块 厧 㫷厧㧇啇 厧 厧4 㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 ) 㮧升 ο 㮗剧㯗劇㫗匇 ς ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µετ 㫇卧 ψ 㫧匧㱧嗗 ου µετο 㱷喧㫗匇 ς 㱷喧 ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας ε 㯗劇㳇劧 ς ευρώ 㮧升 α 㮗剧 δώδε 㮧升 α 㮷呷 ε 㰇厇 τώ 㯗劇㭧块 㫷厧㱷喧㫷厧 厧) 㭷勧㮧升㫇卧㮇吷 ε µ 㫷厧 α 㧇啇 Ο 㮗剧 µετο 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧 γµ 㫗匇㯗劇 ες 㰇厇 ρος δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµ 㫇卧 τευ 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Αγορ 㫇卧 Αξ 㮗剧 ώ 㯗劇 του Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㫷厧 ου Α 㮇吷㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇㧇啇㩇咧 α δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατα τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ου 㰇厇㭷勧 γ 㫇卧㭧块 ου 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧 µετο 㱷喧㫧匧 τ 㭷勧 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 α 㯗劇㫇卧㮷呷 ογα µε το 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 του 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㱷喧㰷勇 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧㭷勧㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則㮷呷㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 αξ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς µετο 㱷喧㫧匧 ς 㧇啇 Κ 㫇卧㮇吷 ε µετο 㱷喧㫧匧㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㳇劧㮷呷 α τα δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατα 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 ο 㯗劇㳇劧 µος 㮧升 α 㮗剧 το 㮧升 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 ς 㱷喧㮧升 α 㮗剧 ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升㳇劧 τερα : το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα ε 㰇厇㫷厧 του µερ 㫷厧㰷勇 µατος α 㰇厇㳇劧 τα ετ 㫧匧㰷勇㮗剧 α 㫧匧 τα 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升㮧升 α 㮇吷㫇卧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇㨇嚇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧 㩗嚧 % τω 㯗劇㮧升 α 㮇吷 αρώ 㯗劇㮧升 ερδώ 㯗劇 µετ α 㱧嗗 α 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧 µ 㳇劧㯗劇 ο 㯗劇 του τα 㮧升 τ 㮗剧㮧升 ού α 㰇厇 ο 㮇吷 εµατ 㮗剧㮧升 ού 㫧匧 厧% του 㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則㮷呷㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ου 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㭧块㮧升 α 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 α το µεγα 㮷呷 ύτερο α 㰇厇㳇劧 τα δύο 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧 ) δ 㮗剧 α 㯗劇㫗匇 µετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τα 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㮧升㫇卧㮇吷 ε 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τους µετ 㳇劧㱷喧 ους ως 㰇厇 ρώτο µ 㫗匇 ρ 㮗剧㰷勇 µα 㱷喧 ε 㯗劇 ώ 㭷勧㱷喧 ορ 㫧匧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧㰇厇 ρ 㳇劧㰷勇㮇吷 ετου µερ 㫷厧㰷勇 µατος α 㰇厇 ο 㱧嗗 α 㰷勇㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㧇啇㧇啇㫗匇 ρ 㮗剧㰷勇 µα δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ούτα 㮗剧㮧升㫇卧㮇吷 ε µ 㫗匇 το 㱷喧 ος 㱷喧 ο ο 㰇厇 ο 㫷厧 ος α 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρετα 㮗剧㰷勇 το τ 㭷勧 ρούµε 㯗劇 ο α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µ 㭷勧 τρώο µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µού δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喧 ω 㯗劇 µερ 㫷厧㰷勇 µατος 㧇啇㩇咧 ο µ 㫗匇 ρ 㮗剧㰷勇 µα 㮧升㫇卧㮇吷 ε µετο 㱷喧㫧匧 ς 㮇吷 α 㮧升 ατα 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ετα 㮗剧㰷勇 το µ 㫗匇 το 㱷喧 ο ε 㯗劇 τ 㳇劧 ς δ 㫗匇㮧升 α 㭷勧 µερώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㩇咧 α 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου ε 㯗劇㫗匇㮧升 ρ 㮗剧㯗劇 ε τ 㮗剧 ς ετ 㫧匧㰷勇㮗剧 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε το α 㯗劇 α 㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ω 㮇吷㫗匇㯗劇㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα τω 㯗劇㰷勇㮧升 ο 㰇厇 ούµε 㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ρ 㫇卧 ξεω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας γ 㮗剧 α το 㫗匇 τος 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 Ο τρ 㳇劧㰇厇 ος 㮧升 α 㮗剧 ο τ 㳇劧㰇厇 ος 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧 ς α 㯗劇 α 㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 µ 㫗匇㰷勇 ω του 㩇咧 ύ 㰇厇 ου 㧇啇㩇咧 ο δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα ε 㫷厧㰷勇㰇厇 ραξ 㭷勧 ς του µερ 㫷厧㰷勇 µατος 㰇厇 αραγρ 㫇卧㱧嗗 ετα 㮗剧㮧升 α 㮗剧 το α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㰇厇 ερ 㮗剧㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧㰷勇 το 㭷勧 µ 㳇劧㰷勇㮗剧 ο µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρ 㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㩗嚧 ετώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 το τ 㫗匇㮷呷 ος του 㫗匇 τους 㱷喧㮧升 ατ 㫇卧 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο ε 㯗劇㫗匇㮧升 ρ 㮗剧㯗劇 ε τ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㯗劇 οµ 㫧匧 του 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㧇啇 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα α 㯗劇㫇卧㮷呷㭷勧 ψ 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορ 㫇卧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升㮧升 α 㮇吷㫇卧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧㫧匧㱷喧 α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 α 㱷喧 τ 㭷勧 ς α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㰇厇 ου α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧㰷勇 τ 㭷勧 µετο 㱷喧㫧匧㱷喧 ε 㱧嗗㳇劧㰷勇 ο 㯗劇 αυτ 㳇劧 α 㰇厇 ο 㱧嗗 α 㰷勇㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㱷喧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㰇厇 ροτ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 ε 㮧升㫇卧㮇吷 ε αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 του µετο 㱷喧㮗剧㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας µε µετρ 㭷勧 τ 㫇卧㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇㫇卧㮷呷㭷勧 ψ 㭷勧㯗劇㫗匇 ω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㮷呷㫧匧 ψ 㭷勧 ς α 㯗劇 τ 㮗剧 γρ 㫇卧㱧嗗 ου τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 ε 㮧升㮇吷㫗匇㰷勇 εω 㯗劇 τω 㯗劇 ορ 㮧升 ωτώ 㯗劇 ε 㮷呷 εγ 㮧升 τώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㱷喧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㱷喧 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο εξε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 εύετα 㮗剧㰷勇 τα εξ 㫧匧 ς ε 㰇厇㮗剧 µ 㫗匇 ρους δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατα : 㯗劇 οµ 㮗剧 µο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 ας 㱷喧㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㭧块㭷勧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 υ 㰇厇 ο 㬧則 ο 㮷呷㫧匧 ς 㰇厇 ροτ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㰷勇 ε 㮇吷㫗匇 µατα τ 㭷勧 ς 㭷勧 µερ 㫧匧㰷勇㮗剧 ας δ 㮗剧㫇卧 ταξ 㭷勧 ς 㱷喧㮧升 ατα 㱷喧 ώρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 ψεω 㯗劇㰷勇 τα 㰇厇 ρα 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫇卧㮧升 α 㮗剧 ψ 㫧匧㱧嗗 ου 㧇啇 Η 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧㳇劧㮷呷 α τα δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατ 㫇卧 τ 㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς ε 㮧升㮧升 α 㮇吷㫇卧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㭧块㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρ 㫇卧 γρ 㧇啇 4 του 㫇卧 ρ 㮇吷 ρου 厧 㧇啇 του Κατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升 ού τ 㭷勧 ς ) 㧇啇 Η ευ 㮇吷 ύ 㯗劇㭷勧 τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㮧升 ατ 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㧇啇 㥧囇㥧囇. Πε 㰗咗㮗厷㯷号㰗咗㮗厷 σ 㯇吗㯷号 ί στ 㭷呷㯇吗 ετα 㬧唗 ί 㬧唗 ασ 㭷呷 των 㯇吗 ετ 㯷号 χ 㳧嗷 ν τ 㭷呷㰧受 Ετα 㮗厷㰗咗 ία 㰧受 Η µετα 㬧則㫷厧㬧則 α 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας γ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧㰇厇 ως ορ 㫷厧㭧块 ε 㮗剧 ο 㧗唇㳇劧 µος 㮧升 α 㮗剧 δε 㯗劇 υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㮧升 του 㮧升 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升 ού τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µο 㫷厧㰷勇 τ 㭷勧 µετα 㬧則㫷厧㬧則 α 㰷勇㫧匧 τους 㱷喧 δεδοµ 㫗匇㯗劇 ου µ 㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇 τα 㳇劧 τ 㮗剧㰇厇 ρ 㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α 㫇卧 υ 㮷呷 ες µετο 㱷喧㫗匇 ς ε 㮗剧㰷勇㭷勧 γµ 㫗匇㯗劇 ες 㰷勇 το Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Α 㮇吷㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇㧇啇 㥧囇㥧囇㥧囇. 㨷剧㭷呷㯇吗 αντ 㮗厷 κέ 㰧受㫇呗㯇吗 εσε 㰧受㫧厗 έ 㯇吗㯇吗 εσε 㰧受 σ 㱗哧㯇吗㯇吗 ετ 㯷号 χέ 㰧受 κατ 㫇呗 τ 㭷呷 ν ένν 㯷号㮗厷 α τ 㯷号㱗哧 Π. 㥇勷. 㪗喇㭇咷㮇嚇㭇咷㪗喇㪗喇 2 Ο 㮗剧 µ 㫗匇 το 㱷喧 ο 㮗剧㭧块㱧嗗 υ 㰷勇㮗剧㮧升㳇劧㫧匧㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧㰇厇 ρ 㳇劧㰷勇 ω 㰇厇 ο ) 㰇厇 ου 㮧升 ατ 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㫇卧 µε 㰷勇 α 㫧匧㫗匇 µµε 㰷勇 α 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 µεγα 㮷呷 ύτερο α 㰇厇㳇劧㩗嚧 % του 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷㮗剧㮧升 ού αρ 㮗剧㮇吷 µού τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρατ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㮧升㫇卧 τω 㮇吷㮗剧㰇厇㫷厧㯗劇 α 㮧升 α 㧇啇㧷刧 Ν 㧷刧 ΜΑ 㩇卧 ΕΠ 㪗喇 ΝΥΜ 㧷刧㥧囇 Π 㧷刧㨷剧㧷刧㨷剧㩇卧㧷刧㡇奇 ENTURE ABILIT 婗 SA 4 厧 㱷喧㫷厧 厧 % TALANT 㡇奇 N IN 㡇奇 ESTMENTS INC 厧 㱷喧 厧 厧 % UBS AG 厧 㱷喧㫷厧 厧% α 㩗嚧

10 婗PM 㡇奇 RGAN CHASE BAN 婗 㩗嚧㱷喧 厧 厧 % BNP PARIBAS PRI 㡇奇 ATE BAN 婗 ) SWIT 婗ERLAND ) SA 㩗嚧㱷喧㫷厧 厧 % 㥧囇㥧囇. Μετ 㯷号 χέ 㰧受 πα 㰗咗 έχ 㯷号㱗哧 σε 㰧受 ε 㮗厷㭇咷㮗厷 κ 㫇呗㭇咷㮗厷 κα 㮗厷㳧嗷㯇吗 ατα ελέγχ 㯷号㱗哧 ε 㯗劇 υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧 µετο 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ου 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰷勇 τους 㮧升 ατ 㳇劧㱷喧 ους τους ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升㫇卧 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατα ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου 㧇啇 㥧囇. Πε 㰗咗㮗厷㯷号㰗咗㮗厷 σ 㯇吗㯷号 ί στ 㯷号㭇咷㮗厷 καίω 㯇吗 α 㲇圧㫧厗 φ 㯷号㱗哧 ε 㯗劇㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇㰇厇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µο 㫷厧 του δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατος ψ 㫧匧㱧嗗 ου 㰇厇 ου α 㰇厇 ορρ 㫗匇 ου 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς µετο 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㧇啇 㥧囇㥧囇. 㨷剧㱗哧㯇吗 φωνίε 㰧受㯇吗 ετόχων τ 㭷呷㰧受 Ετα 㮗厷㰗咗 ία 㰧受.Ετ 㫧匧㰷勇㮗剧 ες ε 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 γ 㯗劇 ω 㰷勇 τ 㫧匧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㭷勧 ύ 㰇厇 αρξ 㭷勧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㮗剧 ώ 㯗劇 µεταξύ τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㱷喧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇㫇卧 γο 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µούς 㰷勇 τ 㭷勧 µετα 㬧則㫷厧㬧則 α 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㫧匧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㫇卧㰷勇㮧升㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧㱧嗗 ου 㰇厇 ου α 㰇厇 ορρ 㫗匇 ου 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς µετο 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㧇啇 㥧囇㥧囇㥧囇. 㦧吷 ανόνε 㰧受㭇咷㮗厷㯷号㰗咗㮗厷 σ 㯇吗㯷号 ύ κα 㮗厷 αντ 㮗厷 κατ 㫇呗 στασ 㭷呷㰧受㯇吗 ελ 㳧嗷 ν 㥇勷. 㨷剧. κα 㮗厷 τ 㰗咗㯷号 π 㯷号 π 㯷号 ί 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 καταστατ 㮗厷 κ 㯷号 ύ Ο 㮗剧㮧升 α 㯗劇㳇劧㯗劇 ες 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 το 㮧升 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας γ 㮗剧 α το δ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 µε 㮷呷 ώ 㯗劇 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξεώ 㯗劇 του 㮧升 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升 ού τ 㭷勧 ς του δε 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τα 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 το 㯗劇 Κ 㧇啇㧗唇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㫷厧㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧㧇啇 㥧囇㥧囇㥧囇㦗則. Α 㰗咗㯇吗㯷号㭇咷㮗厷 ότ 㭷呷 τα τ 㯷号㱗哧㥇勷. 㨷剧. γ 㮗厷 α τ 㭷呷 ν έκ 㭇咷㯷号 σ 㭷呷 νέων 㫧厗 γ 㮗厷 α τ 㭷呷 ν αγ 㯷号㰗咗㫇呗㮗厷㭇咷 ίων 㯇吗 ετ 㯷号 χ 㳧嗷 ν Α ) 㨷呗 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς του 㫇卧 ρ 㮇吷 ρου 㫷厧 厧 㰇厇 αρ 㧇啇㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧㧇啇㬧則 ) 㮧升 α 㮗剧 γ ) του Κ 㧇啇㧗唇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㫷厧㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧㮧升 α 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δυα 㰷勇 µ 㳇劧 µε τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς του 㫇卧 ρ 㮇吷 ρου 厧 του 㮧升 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升 ού τ 㭷勧 ς 㱷喧 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㱷喧㮧升 ατ 㳇劧㰇厇㮗剧㯗劇㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫧匧 ς α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου υ 㰇厇㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 ατυ 㰇厇 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας του 㫇卧 ρ 㮇吷 ρου 㧇啇㬧則 του Κ 㧇啇㧗唇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㫷厧㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧㱷喧㯗劇 α αυξ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 το µετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας µε τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧升 δο 㰷勇㭷勧㯗劇㫗匇 ω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧 µε α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㫧匧 του 㰇厇 ου 㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ετα 㮗剧 µε 㰇厇㮷呷 ε 㮗剧 οψ 㭷勧㱧嗗㫷厧 α του 㮷呷㫇卧㱷喧㮗剧㰷勇 το 㯗劇 τω 㯗劇 δύο τρ 㫷厧 τω 㯗劇㭧块 厧 㫷厧 厧) του 㰷勇 υ 㯗劇㳇劧㮷呷 ου τω 㯗劇 µε 㮷呷 ώ 㯗劇 του 㧇啇㨷呗 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧 αυτ 㫧匧㱷喧 το µετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α αυξ 㫇卧㯗劇 ετα 㮗剧 µ 㫗匇㱷喧 ρ 㮗剧 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 του 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㮧升 ατα 㬧則 ε 㬧則㮷呷㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ου 㱷喧 ορ 㭷勧 γ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε 㰷勇 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο 㭷勧 ε 㯗劇㮷呷㳇劧 γω εξου 㰷勇㫷厧 α α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㧇啇 Η ως 㫇卧㯗劇 ω εξου 㰷勇㫷厧 α του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α α 㯗劇 α 㯗劇 εώ 㯗劇 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α 㱷喧 ρο 㯗劇㮗剧㮧升㳇劧 δ 㮗剧㫇卧㰷勇 τ 㭷勧 µα 㰇厇 ου δε 㯗劇 υ 㰇厇 ερ 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ε 㯗劇 ταετ 㫷厧 α γ 㮗剧 α 㮧升㫇卧㮇吷 ε α 㯗劇 α 㯗劇㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㧇啇㤧刧 ) 㨷呗 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς του 㫇卧 ρ 㮇吷 ρου 㫷厧 厧 㰇厇 αρ 㧇啇㩗嚧 του Κ 㧇啇㧗唇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㫷厧㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧㱷喧 µε α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α 㮇吷 ε 㰷勇㰇厇㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα δ 㮗剧㫇卧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 ς µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰷勇 τα µ 㫗匇㮷呷㭷勧 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 το 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升㳇劧㱷喧 µε τ 㭷勧 µορ 㱧嗗㫧匧 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατος 㰇厇 ροα 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧 ς αγορ 㫇卧 ς µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τους ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升㳇劧 τερους 㳇劧 ρους τ 㭷勧 ς α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㭷勧 ς αυτ 㫧匧 ς 㧇啇 Η α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς ορ 㫷厧㭧块 ε 㮗剧㱷喧㮗剧 δ 㫷厧 ως 㱷喧 το 㯗劇 α 㯗劇 ώτατο αρ 㮗剧㮇吷 µ 㳇劧 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰇厇 ου µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α ε 㮧升 δο 㮇吷 ού 㯗劇㱷喧 ο ο 㰇厇 ο 㫷厧 ος 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 του 㯗劇㳇劧 µου δε 㯗劇 µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α υ 㰇厇 ερ 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 το 㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 τω 㯗劇 υ 㱧嗗㮗剧㰷勇 τ 㫇卧 µε 㯗劇 ω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧 α 㯗劇 ο 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喧 ο 㮗剧 α 㰷勇㮧升㫧匧㰷勇 ου 㯗劇 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα αγορ 㫇卧 ς µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧 τ 㭷勧㯗劇 τ 㮗剧 µ 㫧匧㮧升 α 㮗剧 τους 㳇劧 ρους δ 㮗剧㫇卧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰷勇 τους δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喧 ους 㧇啇㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο 㱷喧 µε α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㫧匧 του 㱷喧 ρυ 㮇吷 µ 㫷厧㭧块 ε 㮗剧㮧升㫇卧㮇吷 ε 㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫧匧㮷呷 ε 㰇厇 τοµ 㫗匇 ρε 㮗剧 α 㱷喧㰇厇 ου δε ρυ 㮇吷 µ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορετ 㮗剧㮧升㫇卧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㱷喧 ε 㮧升 δ 㫷厧 δε 㮗剧 τα 㰇厇㮗剧㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 τ 㮗剧㮧升㫇卧 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατος αγορ 㫇卧 ς µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 το µ 㫧匧㯗劇 α ε 㮧升㫗匇 µ 㬧則 ρ 㮗剧 ο 㮧升㫇卧㮇吷 ε 㫗匇 τους ε 㮧升 δ 㫷厧 δε 㮗剧 µετο 㱷喧㫗匇 ς 㰷勇 τους δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ού 㱷喧 ους 㱷喧㰇厇 ου 㫇卧㰷勇㮧升㭷勧㰷勇 α 㯗劇 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµ 㫇卧 τους 㱷喧 αυξ 㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τας α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 α το µετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο 㮧升 α 㮗剧㰇厇㮗剧㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧 ώ 㯗劇 τας τ 㭷勧㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫧匧 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 αυτού 㧇啇㤷圇 ) 㧇啇㫗匇㱷喧 ρ 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 µετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δε 㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㮷呷㫇卧㬧則 ε 㮗剧 ουδεµ 㫷厧 α α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㮇吷㫗匇㰷勇㰇厇㮗剧㰷勇㭷勧㰇厇 ρογρ 㫇卧 µµατος αγορ 㫇卧 ς 㮗剧 δ 㫷厧 ω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς του 㫇卧 ρ 㮇吷 ρου 㫷厧 厧 του Κ 㧗唇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㫷厧㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧㧇啇 㥧囇 X. 㨷剧㭷呷㯇吗 αντ 㮗厷 κέ 㰧受 σ 㱗哧㯇吗 φωνίε 㰧受 π 㯷号㱗哧 τί 㮇嚇 εντα 㮗厷 σε 㮗厷 σχύ 㪗喇 τ 㰗咗㯷号 π 㯷号 π 㯷号㮗厷㯷号 ύντα 㮗厷㫧厗 λ 㫧厗 γ 㯷号㱗哧 ν σε πε 㰗咗 ίπτωσ 㭷呷 αλλαγ 㫧厗㰧受 ελέγχ 㯷号㱗哧 κατόπ 㮗厷 ν 㭇咷㭷呷㯇吗 όσ 㮗厷 α 㰧受 π 㰗咗 ότασ 㭷呷㰧受㧇啇 ε 㯗劇 υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 ες 㱷喧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες τ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇㱷喧 ύ 㱷喧 τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㫧匧㮷呷㫧匧 γου 㯗劇㰷勇 ε 㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 ς 㰷勇 το 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 ατ 㳇劧㰇厇㮗剧㯗劇 δ 㭷勧 µ 㳇劧㰷勇㮗剧 ας 㰇厇 ρ 㳇劧 τα 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 㫷厧㫷厧

11 X. 㨷剧㱗哧㯇吗 φωνίε 㰧受㯇吗 ε 㯇吗 έλ 㭷呷 τ 㯷号㱗哧㥇勷㮗厷㯷号㮗厷 κ 㭷呷 τ 㮗厷 κ 㯷号 ύ 㨷剧㱗哧㯇吗㬧唗㯷号㱗哧 λί 㯷号㱗哧㫧厗 τ 㯷号 π 㰗咗㯷号 σωπ 㮗厷 κό τ 㭷呷㰧受 Ετα 㮗厷㰗咗 ία 㰧受 ε 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 ες τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας µε µ 㫗匇㮷呷㭷勧 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου τ 㭷勧 ς 㫧匧 µε το 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 ς 㱷喧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇㰇厇 ου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧 α 㰇厇 ο 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 ε 㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㰇厇 αρα 㫷厧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㫧匧 α 㰇厇㳇劧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 ωρ 㫷厧 ς 㬧則㫇卧㰷勇㮗剧 µο 㮷呷㳇劧 γο 㫧匧 τερµατ 㮗剧㰷勇 µού τ 㭷勧 ς 㮇吷㭷勧 τε 㫷厧 ας 㫧匧 τ 㭷勧 ς α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧㳇劧㮷呷㭷勧㰷勇㫧匧 ς τους εξα 㮗剧 τ 㫷厧 ας δ 㭷勧 µ 㳇劧㰷勇㮗剧 ας 㰇厇 ρ 㳇劧 τα 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Ο 㮗剧㰷勇㱷喧㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ες 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α α 㰇厇 ο 㭧块㭷勧 µ 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮷呷㳇劧 γω εξ 㳇劧 δου α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 α 㱷喧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ε 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 ς τω 㯗劇 δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξεω 㯗劇 του 㧗唇㧇啇 厧 厧 㧇啇㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㱷喧 α 㯗劇㫧匧㮷呷㮇吷 α 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 厧 㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τω 㯗劇 㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇㩗嚧 厧4 㧇啇 ε 㯗劇 υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τατα 㮗剧㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧 α 㰇厇 ο 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς γ 㮗剧 α τα µ 㫗匇㮷呷㭷勧 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇 㤷圇㮗剧 α το 㧇啇㨷呗㧇啇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧷刧 Π 㰗咗 όε 㭇咷㰗咗㯷号㰧受 τ 㯷号㱗哧㥇勷. 㨷剧. Μω 㰗咗 ί 㰧受 Μ 㯷号 ντ 㮗厷㫇呗 ν 㯷号 㫷厧㫷厧

12 2. Έκ 㮇嚇 εσ 㭷呷 ελέγχ 㯷号㱗哧 ανεξ 㫇呗㰗咗 τ 㭷呷 τ 㯷号㱗哧㯷号㰗咗 κωτ 㯷号 ύ ελεγκτ 㫧厗㥧囇 λ 㯷号 γ 㮗厷 στ 㫧厗 Έκ 㮇嚇 εσ 㭷呷 επί των 㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㳧嗷 ν 㦧吷 αταστ 㫇呗 σεων Ε 㮷呷㫗匇 γξαµε τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς «Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧㦷哧 Η 㧗唇㦗哇 ΚΩ 㧗唇㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇㧇啇㭧块㭷勧 «Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㧇啇 ) 㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㭧块 ο «Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㧇啇 ) 㱷喧㰇厇 ου α 㰇厇 οτε 㮷呷 ού 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 το 㯗劇㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 τ 㭷勧 ς 厧 㫷厧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㱷喧 µετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇㮗剧 δ 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου 㫗匇㮷呷㭷勧 ξε τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α αυτ 㫧匧㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧㰇厇 ερ 㫷厧㮷呷㭷勧 ψ 㭷勧 τω 㯗劇㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς ε 㰇厇 εξ 㭷勧 γ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ε 㱗哧㮇嚇 ύν 㭷呷 τ 㭷呷㰧受㥇勷㮗厷㯷号 ίκ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 γ 㮗厷 α τ 㮗厷㰧受㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受㦧吷 αταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 Η 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 ευ 㮇吷 ύ 㯗劇㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 ρτ 㮗剧㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 α 㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇 τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇㫧匧㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫇卧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 υ 㮗剧 ο 㮇吷 ετ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 Ευρω 㰇厇 αϊ 㮧升㫧匧 Έ 㯗劇 ω 㰷勇㭷勧㧇啇 Η ευ 㮇吷 ύ 㯗劇㭷勧 αυτ 㫧匧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱷喧 εδ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧㱷喧 ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 ατ 㫧匧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㰷勇 υ 㰷勇 τ 㫧匧 µατος ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 ρτ 㮗剧㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 α 㰷勇㭷勧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧 α 㰇厇 α 㮷呷㮷呷 αγµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 ου 㰷勇㮗剧 ώδ 㭷勧 α 㯗劇 α 㮧升 ρ 㫷厧㬧則 ε 㮗剧 α 㱷喧㰇厇 ου ο 㱧嗗 ε 㫷厧㮷呷 ετα 㮗剧㰷勇 ε α 㰇厇㫇卧 τ 㭷勧㫧匧㮷呷㫇卧㮇吷 ος 㧇啇 Η ευ 㮇吷 ύ 㯗劇㭷勧 αυτ 㫧匧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㮷呷 ογ 㫧匧㮧升 α 㮗剧 ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧㮧升 ατ 㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧㮷呷 ω 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㱷喧㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧 ε 㯗劇㫗匇 ργε 㮗剧 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ε 㱗哧㮇嚇 ύν 㭷呷 Ελεγκτ 㫧厗 Η δ 㮗剧㮧升㫧匧 µας ευ 㮇吷 ύ 㯗劇㭷勧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧㫗匇㮧升㱧嗗 ρα 㰷勇㭷勧 γ 㯗劇 ώµ 㭷勧 ς ε 㰇厇㫷厧 αυτώ 㯗劇 τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 το 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧㳇劧 µας 㧇啇 㮗剧 ε 㯗劇 εργ 㫧匧㰷勇 αµε το 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο 㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα Ε 㮷呷㮷呷㭷勧㯗劇㮗剧㮧升㫇卧 Ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫇卧㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㱷喧㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㯗劇 αρµο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇㫧匧 Ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫇卧㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㧇啇㩇咧 α 㰇厇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α αυτ 㫇卧 α 㰇厇 α 㮗剧 τού 㯗劇 τ 㭷勧㰷勇 υµµ 㳇劧 ρ 㱧嗗 ω 㰷勇㫧匧 µας µε τους 㮧升 α 㯗劇㳇劧㯗劇 ες δεο 㯗劇 το 㮷呷 ογ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 το 㰷勇㱷喧 εδ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 ε 㯗劇㫗匇 ργε 㮗剧 α του ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου µας 㱷喧 µε 㰷勇㮧升 ο 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇㭷勧㱷喧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 α 㰇厇 α 㮷呷㮷呷 αγµ 㫗匇㯗劇 ες α 㰇厇㳇劧 ου 㰷勇㮗剧 ώδ 㭷勧 α 㯗劇 α 㮧升 ρ 㫷厧㬧則 ε 㮗剧 α 㧇啇 Ο 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ος 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧 ε 㯗劇㫗匇 ργε 㮗剧 α δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧升 α 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υγ 㮧升㫗匇㯗劇 τρω 㰷勇㭷勧 ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τε 㮧升 µ 㭷勧 ρ 㫷厧 ω 㯗劇㱷喧㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τα 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗 ορ 㫷厧 ες 㰇厇 ου 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ο 㮗剧 δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧升 α 㰷勇㫷厧 ες ε 㰇厇㮗剧㮷呷㫗匇 γο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ρ 㫷厧㰷勇㭷勧 του ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㫧匧㱷喧㮧升 α 㮗剧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ου ου 㰷勇㮗剧 ώδους α 㯗劇 α 㮧升 ρ 㫷厧㬧則 ε 㮗剧 ας τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧㮷呷㳇劧 γω α 㰇厇㫇卧 τ 㭷勧 ς 㫧匧㮷呷㫇卧㮇吷 ους 㧇啇㤷圇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ου αυτού 㱷喧 ο ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㫧匧 ς 㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 υ 㰇厇㳇劧 ψ 㭷勧 το 㰷勇 ύ 㰷勇 τ 㭷勧 µα ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 ρτ 㮗剧㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 α 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧 µε 㰷勇㮧升 ο 㰇厇㳇劧 το 㯗劇㰷勇㱷喧 εδ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧升 α 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧㮧升 α 㮗剧㳇劧㱷喧㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧升㱧嗗 ρα 㰷勇㭷勧 γ 㯗劇 ώµ 㭷勧 ς ε 㰇厇㫷厧 τ 㭷勧 ς α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µατ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 τας του 㰷勇 υ 㰷勇 τ 㫧匧 µατος ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇 Ο 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ος 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧㯗劇 αξ 㮗剧 ο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮧升 ατα 㮷呷㮷呷㭷勧㮷呷㳇劧 τ 㭷勧 τας τω 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ου ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㮧升 α 㯗劇㮧升 α 㮗剧 του ευ 㮷呷㳇劧 γου τω 㯗劇 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ου 㫗匇 γ 㮗剧㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 αξ 㮗剧 ο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 α 㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㧇啇㨇嚇㮗剧㰷勇 τεύουµε 㳇劧 τ 㮗剧 τα ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫇卧 τε 㮧升 µ 㫧匧 ρ 㮗剧 α 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ουµε 㰷勇 υγ 㮧升 ε 㯗劇 τρώ 㰷勇 ε 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㰇厇 αρ 㮧升㫧匧㮧升 α 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧㮷呷 α γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㮇吷 εµε 㮷呷㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς γ 㯗劇 ώµ 㭷勧 ς µας 㧇啇 㤷匧 ν 㳧嗷㯇吗㭷呷 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 γ 㯗劇 ώµ 㭷勧 µας 㱷喧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 αρου 㰷勇㮗剧㫇卧㭧块 ου 㯗劇 εύ 㮷呷 ογα α 㰇厇㳇劧㮧升㫇卧㮇吷 ε ου 㰷勇㮗剧 ώδ 㭷勧㫇卧㰇厇 οψ 㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㱷喧 τ 㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㫷厧 δο 㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㩇咧 αµε 㮗剧 α 㮧升㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ρο 㫗匇 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㰇厇 ου 㫗匇㮷呷㭷勧 ξε τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α αυτ 㫧匧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇㫧匧㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫇卧 υ 㮗剧 ο 㮇吷 ετ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 Ευρω 㰇厇 αϊ 㮧升㫧匧 Έ 㯗劇 ω 㰷勇㭷勧㧇啇 㫷厧 厧

13 Αναφ 㯷号㰗咗㫇呗 επί 㫇呗 λλων Ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㳧嗷 ν κα 㮗厷㦧吷 αν 㯷号 ν 㮗厷 στ 㮗厷 κ 㳧嗷 ν 㦇啧 ε 㯇吗㫇呗 των 㩇咧 ο 㰇厇 ερ 㮗剧 ε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ο τ 㭷勧 ς Έ 㮧升㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 ς του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇㫗匇 ς µε τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Α 㮇吷㫧匧㯗劇 α 㱷喧 厧 㩗嚧㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㧇啇 Ο Ορ 㮧升 ωτ 㳇劧 ς Ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㫧匧 ς 㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 ς 㤷圇 εώργ 㮗剧 ος ε 㮷呷㭷勧 γ 㮗剧㫇卧㯗劇㯗劇㭷勧 ς Α 㧇啇㧇啇㧇啇㨷呗㧇啇 Ο 㧇啇 Ε 㧇啇㦷哧㧇啇㫷厧㩗嚧㧇啇㩗嚧㫷厧 Α 㧇啇㧇啇㧇啇㨷呗㧇啇 Ο 㧇啇 Ε 㧇啇㦷哧㧇啇 : 㫷厧 厧 㧇啇 Ορ 㮧升 ωτο 㫷厧 Ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㫗匇 ς 㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㫗匇 ς 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷呷㫗匇 ως Κω 㯗劇㰷勇 τα 㯗劇 τ 㫷厧㯗劇 ου 44 㫷厧㫷厧 厧 厧 㩗嚧 Α 㮇吷㫧匧㯗劇 α 㫷厧 厧

14 㱗哧. 㦗則 σ 㯷号 λ 㯷号 γ 㮗厷 σ 㯇吗 ό 㰧受 㭧块㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷㮗剧㫇卧 δες Ευρώ) 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 ΡΕ 㦗則 Α 㦗則㨷剧㧷刧 Λ 㧷刧㤷匧㦗則㨷剧 Μ 㧷刧㨷剧㨷剧㭷呷㯇吗 είωσ 㭷呷㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 Μ 㭷呷 κ 㱗哧 κλ 㯷号 φ 㯷号㰗咗㯷号 ύντα στ 㯷号㮗厷 χεία Ε 㯗劇㰷勇 ώµατες Α 㮧升㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㩗嚧 㫷厧 厧4 㧇啇㫷厧㫷厧㧇啇 㧇啇 厧 㧇啇 厧 㧇啇㫷厧 㧇啇 厧 㧇啇㫷厧㧇啇㧇啇 㧇啇 厧 㧇啇 厧 㧇啇㫷厧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫇卧㫇卧 υ 㮷呷 α 㩗嚧㧇啇㧇啇 㩗嚧 厧 㩗嚧 厧 㫷厧 厧 㩗嚧 厧 㫷厧 㩗嚧㰇厇 εραξ 㫷厧 α 㩗嚧㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 4 㧇啇 厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㨷呗 υµµετο 㱷喧㫗匇 ς 㰷勇 ε 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㩗嚧㧇啇㩗嚧 㫷厧 㫷厧㧇啇 㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 㫷厧㧇啇 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες Α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㫷厧㫷厧 㩗嚧㧇啇 㩗嚧㩗嚧 㩗嚧 厧 㩗嚧㩗嚧 Α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㫷厧㫷厧 㫷厧㧇啇 厧 㫷厧㧇啇 㫷厧㧇啇㫷厧 厧4 㫷厧㧇啇 厧 㫷厧 4 㫷厧㧇啇㫷厧 厧4 㭇咷㱗哧㪗喇. 㪗喇 0 㭇咷 㳧嗷 7. 㪗喇㱗哧㳧嗷 㪗喇㳧嗷. 㪗喇 6 㪗喇 㳧嗷 7. 㪗喇㱗哧㳧嗷 㦧吷㱗哧 κλ 㯷号 φ 㯷号㰗咗㮗厷 ακ 㫇呗 Πε 㰗咗㮗厷㯷号㱗哧 σ 㮗厷 κ 㫇呗㨷剧 τ 㯷号㮗厷 χεία Α 㰇厇 ο 㮇吷㫗匇 µατα 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㧇啇 4 厧 㩗嚧 4 厧 厧 4 厧 㩗嚧 Εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 厧 㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 厧 㧇啇 厧 㧇啇 厧 厧 㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧 厧 㧇啇 厧 㧇啇 厧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς Α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㫷厧 4 㩗嚧㩗嚧㫷厧 㩗嚧㧇啇㫷厧 㧇啇㫷厧㫷厧 㩗嚧㧇啇㫷厧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫇卧 Κυ 㮧升㮷呷 ο 㱧嗗 ορ 㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α Ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㩗嚧㧇啇㫷厧 4 厧 㧇啇 4 厧 㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 厧 㫷厧㫷厧 㩇咧 αµε 㮗剧 α 㮧升㫇卧 δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㮧升 α 㮗剧 ταµε 㮗剧 α 㮧升㫇卧㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα 㩗嚧㧇啇㫷厧㩗嚧 㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧 厧 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 44 㧇啇㧇啇 厧 厧 㧇啇 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 44 㭇咷㪗喇. 㪗喇㪗喇 6 㭇咷㪗喇. 㪗喇㪗喇 7 㭇咷㭇咷.27 㪗喇 㭇咷㪗喇. 㪗喇㪗喇 7 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 Ενε 㰗咗 γ 㭷呷 τ 㮗厷 κ 㯷号 ύ 㭇咷㪗喇㪗喇. 㳧嗷㪗喇 7 㭇咷 0 㱗哧. 㱗哧㳧嗷㪗喇㭇咷 0 㪗喇. 㳧嗷㪗喇㳧嗷㭇咷 0 㱗哧. 㱗哧㳧嗷㪗喇 㢧块㭇咷㮗厷 α 㦧吷 εφ 㫇呗 λα 㮗厷 α & Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σε 㮗厷㰧受㢧块㭇咷㮗厷 α 㦧吷 εφ 㫇呗 λα 㮗厷 α 㧇啇 ετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 厧 厧 㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇 厧 厧 㧇啇㩗嚧㫷厧㫷厧 厧 厧 㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇 厧 厧 㧇啇㩗嚧㫷厧㫷厧 㧇啇 ε 㫷厧 ο 㯗劇 : Ο 㱧嗗 ε 㮗剧㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ο 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㩗嚧㰇厇 ερ 㩇咧 ο Άρτ 㮗剧 ο 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 厧 㧇啇㧇啇 厧4 㫷厧 厧 㧇啇㧇啇 厧4 㫷厧 厧 㧇啇㧇啇 厧4 㫷厧 厧 㧇啇㧇啇 厧4 㫷厧 㨷呗 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς 㫷厧 4 㧇啇 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㩇咧 α 㮧升 τ 㮗剧㮧升㳇劧 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµατ 㮗剧㮧升㳇劧 厧 㫷厧 4 㫷厧㧇啇 4 厧 㫷厧 厧 㫷厧㧇啇 4 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫇卧 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµατ 㮗剧㮧升㫇卧 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 厧 㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧 厧 㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧 㧇啇 ερ 㫷厧㰷勇 µατα 㰇厇 ρος δ 㮗剧㫇卧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 㫷厧㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧 㫷厧㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧㩗嚧 㫷厧㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 Α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα ε 㮗剧 ς 㯗劇㫗匇 ο 㯗劇 㩗嚧㧇啇㫷厧 厧 4 㧇啇㫷厧㧇啇 厧 㫷厧㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 厧 㧇啇 厧 厧 㩗嚧 㫷厧㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 㢧块㭇咷㮗厷 α κεφ 㫇呗 λα 㮗厷 α απ 㯷号㭇咷㮗厷㭇咷 ό 㯇吗 ενα στ 㯷号㱗哧㰧受㯇吗 ετόχ 㯷号㱗哧㰧受 τ 㭷呷㰧受 Μ 㭷呷 τ 㰗咗㮗厷 κ 㫧厗㰧受 7 㭇咷.0 㪗喇㳧嗷 66. 㪗喇㭇咷㳧嗷 6 㪗喇. 㪗喇 6 㪗喇 66. 㪗喇㭇咷㳧嗷 㥇勷㮗厷 κα 㮗厷㳧嗷㯇吗 ατα Με 㮗厷㯷号㲇圧㭷呷 φία 㰧受 㧇啇㧇啇 厧 厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号㦗則㭇咷 ίων 㦧吷 εφαλαίων 7 㪗喇. 㱗哧 7 㳧嗷 66. 㪗喇㭇咷㳧嗷 6 㪗喇. 㪗喇 6 㪗喇 66. 㪗喇㭇咷㳧嗷 ΥΠ 㧷刧 ΧΡΕ 㪗喇㨷剧 Ε 㦗則㨷剧 Μακ 㰗咗㯷号 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ε 㰧受 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σε 㮗厷㰧受 Οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升㫇卧 δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇 厧 㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 㫷厧 厧 㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 㫷厧 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α τρα 㰇厇 ε 㭧块 ώ 㯗劇 㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇 㫷厧 厧 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㰷勇 τους εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ους µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇 ξοδο α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㩗嚧㧇啇 厧 厧 㧇啇㩗嚧㩗嚧 厧4 㧇啇 㧇啇㩗嚧 4 厧4 㧇啇 Α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㫷厧㫷厧 㫷厧㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇 㫷厧㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧 㫷厧㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 㫷厧㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㩗嚧㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇 厧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧 㫷厧 厧 㫷厧 㫷厧㫷厧㩗嚧 㫷厧 厧 㫷厧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 Μακ 㰗咗㯷号 π 㰗咗㯷号㮇嚇 έσ 㯇吗 ων Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σεων 㪗喇㪗喇. 㳧嗷 27 㱗哧 2.0 㱗哧㪗喇 2 㪗喇. 㪗喇㳧嗷 7 㱗哧 2.0 㱗哧㪗喇 㤧升㰗咗 αχ 㱗哧 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ε 㰧受 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σε 㮗厷㰧受㤧刧 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο τµ 㫧匧 µα οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇 厧 㧇啇㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 厧 㧇啇㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 㤧刧 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο τµ 㫧匧 µα 㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇 㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇 厧 㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 Εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㭧块㰇厇 ροµ 㭷勧㮇吷 ευτ 㫗匇 ς 㱷喧㮧升㮷呷㰇厇㧇啇 ) 㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧㧇啇 㩗嚧㧇啇 4 㫷厧㧇啇 厧 㩗嚧 厧 㩗嚧㧇啇 4 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧㮧升 α 㮗剧㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ω 㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰷勇㱧嗗 α 㮷呷㫷厧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㫷厧㩗嚧 厧 㧇啇㩗嚧㩗嚧㧇啇 㫷厧㧇啇㩗嚧㩗嚧 厧 㫷厧㧇啇㩗嚧㩗嚧 厧 㫷厧㧇啇㩗嚧㩗嚧 厧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧 厧 㧇啇 厧4 㧇啇 㫷厧㧇啇㩗嚧㫷厧 厧 㫷厧㧇啇 厧 厧 㩗嚧 㫷厧㧇啇㩗嚧㫷厧 厧 㨇嚇 ρο 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς 㫷厧㧇啇㩗嚧㧇啇㩗嚧 㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㧇啇㩗嚧㧇啇㩗嚧 㧇啇㧇啇 厧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号㤧升㰗咗 αχ 㱗哧 π 㰗咗㯷号㮇嚇 έσ 㯇吗 ων Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σεων 㭇咷㪗喇.6 㪗喇 2 㪗喇. 㪗喇㱗哧㱗哧 㪗喇. 㳧嗷㪗喇㪗喇 㪗喇. 㪗喇㱗哧㱗哧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σεων 7 㪗喇. 㪗喇 6 㪗喇㱗哧 6. 㪗喇 67 㱗哧㪗喇. 㳧嗷㳧嗷㱗哧㱗哧 6. 㪗喇 67 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号㦗則㭇咷㮗厷㳧嗷 ν 㦧吷 εφαλαίων κα 㮗厷 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σεων 㭇咷㪗喇㪗喇. 㳧嗷㪗喇 7 㭇咷 0 㱗哧. 㱗哧㳧嗷㪗喇㭇咷 0 㪗喇. 㳧嗷㪗喇㳧嗷㭇咷 0 㱗哧. 㱗哧㳧嗷㪗喇 㫷厧 4

15 㪗喇. Απ 㯷号 τελέσ 㯇吗 ατα Χ 㰗咗㫧厗 σ 㭷呷㰧受 㭧块㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷㮗剧㫇卧 δες Ευρώ) Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 㫷厧㩗嚧

16 㪗喇. Εν 㯷号 π 㯷号㮗厷㭷呷㯇吗 έν 㭷呷㦧吷 ατ 㫇呗 στασ 㭷呷 Μετα 㬧唗㯷号 λ 㳧嗷 ν 㦗則㭇咷 ίων 㦧吷 εφαλαίων 㭧块㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷㮗剧㫇卧 δες Ευρώ) Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

17 6. 㦧吷 ατ 㫇呗 στασ 㭷呷㯇吗 ετα 㬧唗㯷号 λ 㳧嗷 ν 㮗厷㭇咷 ίων κεφαλαίων Μ 㭷呷 τ 㰗咗㮗厷 κ 㫧厗㰧受 Ετα 㮗厷㰗咗 ία 㰧受 㭧块㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷㮗剧㫇卧 δες Ευρώ) 㫷厧㧇啇

18 7. 㦧吷 ατ 㫇呗 στασ 㭷呷 τα 㯇吗 ε 㮗厷 ακ 㳧嗷 ν 㰗咗㯷号㳧嗷 ν 㤷圇㮗剧 α 㮷呷㳇劧 γους 㮧升 α 㮷呷 ύτερ 㭷勧 ς 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς α 㯗劇 α 㮧升 ατατ 㫇卧㱷喧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 τ 㫧匧㮷呷㭷勧 τω 㯗劇 ταµ 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧 τα 㮧升 ο 㯗劇 δύ 㮷呷㮗剧 α τω 㯗劇㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 οτ 㫧匧 τω 㯗劇 婗 Κατα 㬧則 ε 㬧則㮷呷㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧㱧嗗㳇劧 ρο 㮗剧 婗 㮧升 α 㮗剧 婗 㭧块㧇啇 ε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ) 㫷厧 αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇 婗 㧇啇 Η 㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 α 㯗劇 α 㮧升 ατ 㫇卧 ταξ 㭷勧 ουδεµ 㫷厧 α ε 㰇厇㫷厧 δρα 㰷勇㭷勧 ε 㫷厧㱷喧 ε 㰷勇 ε α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㫧匧㰷勇 ε 㮧升㫇卧㰇厇 ο 㮗剧 α α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㮧升 ύρ 㮗剧 ες 㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 ες ροώ 㯗劇㧇啇 Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

19 㳧嗷. 㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受 πλ 㭷呷㰗咗㯷号 φ 㯷号㰗咗 ίε 㰧受 κατ 㫇呗 τ 㯷号㯇吗 έα Ως ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㳇劧 ς τοµ 㫗匇 ας ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µ 㮗剧 α οµ 㫇卧 δα 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τα 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㱷喧 τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α υ 㰇厇㳇劧㮧升 ε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορετ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 οδ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧 ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 α 㫇卧㮷呷㮷呷 ω 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τοµ 㫗匇 ω 㯗劇㧇啇 Ως γεωγρα 㱧嗗㮗剧㮧升㳇劧 ς τοµ 㫗匇 ας 㱷喧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µ 㮗剧 α γεωγρα 㱧嗗㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喧㫧匧㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τα 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㮧升 α 㮗剧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α υ 㰇厇㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧㰷勇 ε δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορετ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 οδ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧㫇卧㮷呷㮷呷 ες 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喧㫗匇 ς 㧇啇 Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τοµείς Ο 㮗剧㰇厇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 ατ 㫇卧㤷圇 εωγρα 㱧嗗㮗剧㮧升㳇劧 τοµ 㫗匇 α του Οµ 㫷厧㮷呷 ου δ 㫷厧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω 㰇厇㫷厧㯗劇 α 㮧升 α 㧇啇 㫷厧㩗嚧

20 ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς ε 㯗劇 α 㰇厇 α 㮗剧 τε 㫷厧 τα 㮗剧㰇厇 ερα 㮗剧 τ 㫗匇 ρω α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧 δεδοµ 㫗匇㯗劇 ου 㳇劧 τ 㮗剧 τα 㫗匇㰷勇 οδα τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ρο 㫗匇 ρ 㱷喧 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 υρ 㫷厧 ως α 㰇厇㳇劧 ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㮗剧 α 㮧升㫗匇 ς δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες 㧇啇 㪗喇. Π 㰗咗 όσ 㮇嚇 ετε 㰧受 πλ 㭷呷㰗咗㯷号 φ 㯷号㰗咗 ίε 㰧受 κα 㮗厷 επεξ 㭷呷 γ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 㪗喇. 㭇咷. 㤷匧 εν 㮗厷 κέ 㰧受 πλ 㭷呷㰗咗㯷号 φ 㯷号㰗咗 ίε 㰧受 Η Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧㦷哧 Η 㧗唇㦗哇 ΚΩ 㧗唇㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 «㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ AΕ 㧇啇㭧块 ο 婗Όµ 㮗剧㮷呷 ος 婗) εδρεύε 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Α 㮇吷㫧匧㯗劇 α 㱷喧㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷呷㫗匇 ως 㤷圇 εωργ 㫷厧 ου Α 㫷厧㱷喧㮧升 α 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㮧升 ατα 㱷喧 ωρ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㰷勇 το 㧇啇㭷勧 τρώο Α 㯗劇 ω 㯗劇 ύµω 㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㮗剧 ώ 㯗劇 του 㩗嚧㰇厇 ουργε 㫷厧 ου Α 㯗劇㫇卧㰇厇 τυξ 㭷勧 ς µε αρ 㮗剧㮇吷 µ 㳇劧㧇啇㧇啇 Α 㧇啇 Ε 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㤧刧㫷厧㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 厧 㩗嚧㮧升 α 㮗剧㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧㫇卧 τ 㭷勧 ς 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 ε ε 㮧升 ατ 㳇劧㭧块㫷厧㫷厧㫷厧 ) 㫗匇 τ 㭷勧㱷喧 τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㫇卧 ρ 㱷喧㮗剧㰷勇 α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧 δ 㭷勧 µο 㰷勇㫷厧 ευ 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Ε 㱧嗗㭷勧 µερ 㫷厧 δα τ 㭷勧 ς Κυ 㬧則 ερ 㯗劇㫧匧㰷勇 εως του 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷呷㮗剧㮧升 ού 㮗剧 ατ 㫇卧 γµατος 㰇厇 ου ε 㯗劇㫗匇㮧升 ρ 㮗剧㯗劇 ε το 㮧升 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 ς 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㮷呷 ε 㮗剧 τουργε 㫷厧 α 㯗劇 ε 㮷呷㮷呷㮗剧㰇厇 ώς α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧 δρυ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㱷喧 ε 㰇厇㫷厧 ογδ 㳇劧㯗劇 τα 㫗匇 ξ 㮗剧㭧块㧇啇 厧) 㰷勇 υ 㯗劇 α 㰇厇 τ 㫇卧㫗匇 τ 㭷勧㧇啇㨷呗㮧升 ο 㰇厇㳇劧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧 α 㰇厇㳇劧㮧升 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧㮧升 ατα 㰷勇㮧升 ευ 㫧匧㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Α 㮇吷㫧匧㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 α 㮷呷㮷呷 ού 㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Ε 㮷呷㮷呷㫇卧 δα 㫧匧㰷勇 το εξωτερ 㮗剧㮧升㳇劧㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㱧嗗 ώ 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧㳇劧㰇厇 ως 㭷勧 α 㰇厇㳇劧㮧升 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㫧匧㫷厧㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㮗剧 αµατ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 υδ 㫇卧 τω 㯗劇㱷喧㮷呷 ουτρο 㰇厇㳇劧㮷呷 εω 㯗劇㱷喧 δ 㭷勧 µο 㰷勇㫷厧 ω 㯗劇㮇吷 εαµ 㫇卧 τω 㯗劇㱷喧㮷呷 ε 㰷勇㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧㮧升㧇啇 τ 㧇啇㮷呷 Η 㮇吷㭷勧 τε 㫷厧 α του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου 㱷喧㰇厇 ου εξε 㮷呷㫗匇 γ 㭷勧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㧇啇 ετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 厧 厧 㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧 µε τρ 㮗剧 ετ 㫧匧 ς δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α 㮧升 α 㮗剧㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇㮇吷 ε 㰷勇㫧匧 του 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: ΠΡ 㧷刧 Ε 㥇勷 Ρ 㧷刧㨷剧㳧嗷 Εκτελεστ 㮗厷 κό Μέλ 㯷号㰧受㳧嗷 ΑΝ 㩇卧㦗則 ΠΡ 㧷刧 Ε 㥇勷 Ρ 㧷刧㨷剧㳧嗷 Μ 㭷呷 Εκτελεστ 㮗厷 κό Μέλ 㯷号㰧受㳧嗷㥇勷㦗則 ΕΥ 㦇啧 ΥΝ 㪗喇 Ν 㨷剧 ΥΜ 㤧升㧷刧 ΥΛ 㧷刧㨷剧㳧嗷 Εκτελεστ 㮗厷 κό Μέλ 㯷号㰧受㳧嗷 Ε 㦧吷㩇卧 ΕΛΕ 㨷剧㩇卧㦗則㦧吷㧷刧 ΜΕΛ 㧷刧㨷剧 ΜΗ Ε 㦧吷㩇卧 ΕΛΕ 㨷剧㩇卧㦗則㦧吷 Α ΑΝΕ 㧧勗 ΑΡ 㩇卧 Η 㩇卧 Α ΜΕΛΗ : 㧇啇 ωρ 㫷厧 ς 㧇啇 ο 㯗劇 τ 㮗剧㫇卧㯗劇 ο Α 㰇厇㳇劧㰷勇 το 㮷呷 ος οξ 㮗剧㫇卧 δ 㭷勧 ς 㧗唇㮗剧㮧升㳇劧㮷呷 αος 㫇卧㯗劇 δα 㮷呷 ος 㤷圇 εώργ 㮗剧 ος 㤷圇 α 㮷呷 α 㯗劇㫇卧㮧升㮗剧 ς Α 㮇吷 α 㯗劇㫇卧㰷勇㮗剧 ος 㨇嚇 α 㰇厇 αδ 㳇劧㰇厇 ου 㮷呷 ος Tho 㡇奇 as Miller 㧇啇㫇卧 ρ 㮧升 ος 㩇咧㰷勇 α 㮧升 τ 㫇卧㯗劇㭷勧 ς 㧗唇㮗剧㮧升㳇劧㮷呷 αος 㨇嚇 α 㰇厇 α 㯗劇 δρ 㫗匇 ου Φ 㫷厧㮷呷㮗剧㰇厇㰇厇 ος 㨷呗㰇厇 υρ 㳇劧㰇厇 ου 㮷呷 ος Ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου εγ 㮧升 ρ 㫷厧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 εδρ 㫷厧 α 㰷勇㫧匧 του τ 㭷勧㯗劇 厧 㧇啇㭷勧㧇啇 αρτ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㨇嚇 ρα 㮧升 τ 㮗剧㮧升㳇劧 㧇啇㨷呗㧇啇㧗唇 ο 㧇啇㧇啇㧇啇 τ 㭷勧 ς 㫷厧 δ 㮗剧 ας 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 ας 㧇啇 Η µετο 㱷喧㫧匧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧 γµ 㫗匇㯗劇㭷勧㰷勇 το Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Αξ 㮗剧 ώ 㯗劇 Α 㮇吷㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 το 㫷厧㩗嚧 4 厧 㧇啇㩇咧 ο 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷呷 ο τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰷勇 ε 㮧升 υ 㮧升㮷呷 ο 㱧嗗 ορ 㫷厧 α τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 α 㯗劇㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧㰷勇 ε 厧 㫷厧㧇啇 厧 厧4 㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㧇啇 Ο 㮗剧 µετο 㱷喧㫗匇 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㳇劧㮷呷 ες 㮧升 ο 㮗剧㯗劇㫗匇 ς ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㮧升 α 㮗剧㭷勧㭷勧 Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc 㱷喧 υ 㰇厇㫗匇 γραψα 㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㦷哧 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας του 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου το 㯗劇 ε 㮧升㫗匇 µ 㬧則 ρ 㮗剧 ο του 厧 㫷厧㫷厧㫷厧㧇啇㨷呗 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧㭷勧 Sterwood 㱷喧㰷勇 υµ 㱧嗗 ώ 㯗劇㭷勧㰷勇 ε 㯗劇 α 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㦷哧 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας 㰷勇 το ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ο «㧇啇 εγ 㫇卧㮷呷㭷勧㤧刧 ρετα 㯗劇㫷厧 α 㧇啇㧇啇㨷呗 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος α 㯗劇 α 㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 µε δ 㮗剧㮧升㫇卧 του 㫗匇 ξοδα 㯗劇 α α 㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧㯗劇㫷厧㰷勇 ε 㮗剧㮧升 α 㮗剧㯗劇 α εξο 㰇厇㮷呷㫷厧㰷勇 ε 㮗剧 το ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ο 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ροδ 㮗剧 αγρα 㱧嗗 ώ 㯗劇㧇啇 Η Starwood 㮇吷 α 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 α 㰇厇㳇劧㮷呷 υτο 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο τ 㭷勧 ς 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 ας του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧㮇吷 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 υ 㰇厇 εύ 㮇吷 υ 㯗劇㭷勧 ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργε 㫷厧㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 τω 㯗劇㰇厇 ροδ 㮗剧 αγρα 㱧嗗 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㮗剧㰷勇㱷喧 ύου 㯗劇 γ 㮗剧 α 㳇劧㮷呷 α τα ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 α τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇㫇卧 το 㯗劇㮧升㳇劧㰷勇 µο 㱷喧㰇厇㫇卧㯗劇 τα 㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㯗劇 οµο 㮇吷 ε 㰷勇㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㱷喧 ώρας 㧇啇 Η δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 οδο 㰷勇㫷厧 α τ 㭷勧 ς γ 㮗剧 α το 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 α του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 του γ 㮗剧 α 㳇劧㮷呷 ους τους 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 ους 㰷勇㮧升 ο 㰇厇 ούς 㱷喧 τ 㮗剧 ς 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㮗剧 αµο 㯗劇㫧匧 ς 㱷喧 ψυ 㱷喧 αγωγ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 α 㰷勇㮧升㫗匇 δα 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㱧嗗 αγ 㭷勧 τού 㮧升 α 㮗剧㰇厇 οτώ 㯗劇㱷喧 δ 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧 του α 㯗劇㮇吷 ρώ 㰇厇㮗剧㯗劇 ου δυ 㯗劇 αµ 㮗剧㮧升 ού 㱷喧㰇厇 αρα 㮧升 ο 㮷呷 ού 㮇吷㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 τρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 ατ 㫧匧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 δ 㮗剧 α 㮇吷 ε 㰷勇㫷厧 µω 㯗劇㰷勇 το 㳇劧㯗劇 οµα του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇 Α 㯗劇 α 㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ροώ 㮇吷㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗㭷勧 µ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς ε 㮧升㰷勇 τρατε 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 厧 㫷厧

21 ε 㰇厇㮗剧㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ω 㯗劇㮗剧 α 㮧升㫧匧 ς 㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου ε 㯗劇 ώ 㮇吷 α 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㮧升 α 㮗剧㰷勇 το εξωτερ 㮗剧㮧升㳇劧 µ 㫗匇㰷勇 ω τω 㯗劇㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㮧升 ρατ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㧇啇 Η Starwood 㧇啇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς υ 㰇厇 εύ 㮇吷 υ 㯗劇㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ύ 㰇厇 αρξ 㭷勧㮧升 α 㮗剧 τ 㫧匧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㬧則㮗剧㬧則㮷呷㫷厧 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 αρ 㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ροτύ 㰇厇 ω 㯗劇 τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮇吷 α τ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮗剧㰇厇 ρος 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο α 㰇厇㳇劧 ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ούς ε 㮷呷 εγ 㮧升 τ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㫧匧㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㧇啇 Εξου 㰷勇㮗剧 οδοτ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧 υ 㰇厇㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧㮷呷 ο 㫷厧 τ 㭷勧 ς 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 οδο 㰷勇㫷厧 α µετ 㫇卧 α 㰇厇㳇劧 ε 㮗剧 δο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧 ς του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου 㯗劇 α 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ους τ 㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㱷喧 ώρω 㯗劇 του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ο 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας τω 㯗劇㰇厇 αρε 㱷喧 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㧇啇 Η Starwood 㧇啇 δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㯗劇 α 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧㰇厇 ροµ 㫧匧㮇吷 ε 㮗剧 ες αγα 㮇吷 ώ 㯗劇㫧匧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες ε 㱧嗗㳇劧㰷勇 ο 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧 µο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㫧匧 τους 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧㳇劧 ρο 㮗剧㰇厇 ροµ 㫧匧㮇吷 ε 㮗剧 ας ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 α 㯗劇 ταγω 㯗劇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ο 㫷厧 µε τους 㰇厇 ρο 㰷勇㱧嗗 ερ 㳇劧 µε 㯗劇 ους α 㰇厇㳇劧 τρ 㫷厧 τους 㧇啇 Ε 㰇厇㮗剧㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇㱷喧㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㯗劇 α 㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τ 㮗剧 ς εγ 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ου γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升㰇厇 α 㫷厧 δευ 㰷勇㭷勧 υ 㰇厇 α 㮷呷㮷呷㫧匧㮷呷 ω 㯗劇㫇卧㮷呷㮷呷 ω 㯗劇 ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㭷勧㰷勇㫷厧 ας τ 㭷勧 ς 㫧匧㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇㧇啇 Η δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㨷呗 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧 ε 㮗剧㮧升 ο 㰷勇㮗剧㰇厇 ε 㯗劇 ταετ 㫧匧 ς 㭧块 厧 㩗嚧 ετώ 㯗劇 ) 㱷喧 µε δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㰇厇 αρ 㫇卧 τα 㰷勇㭷勧 ς γ 㮗剧 α 㫇卧㮷呷㮷呷 α 厧 㩗嚧㫗匇 τ 㭷勧㧇啇 Η 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 αµο 㮗剧㬧則㫧匧 τ 㭷勧 ς Starwood 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Sheraton International Inc 㰷勇 ε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧% του τ 㭧块㫷厧 ρου 㮧升 α 㮗剧㫷厧㫷厧 % τω 㯗劇 µ 㮗剧㮧升 τώ 㯗劇㮧升 ερδώ 㯗劇 ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Κα 㮗剧 ο 㮗剧 δύο ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατα ως 㰇厇 ρος τ 㭷勧㯗劇㮧升 αταγγε 㮷呷㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 ωρ 㫷厧 ς 㮷呷㳇劧 γο 㧇啇㩇咧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㨷呗 υµ 㬧則 ού 㮷呷㮗剧 ο 㬧則 ρ 㫷厧㰷勇㮧升 ετα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㱷喧㫧匧㰷勇 υ 㯗劇 εργα 㰷勇㫷厧 α µε τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㰇厇 ου α 㰷勇㮧升 ε 㫷厧 το 㡇奇 anage 㡇奇 ent τ 㳇劧㰷勇 ο γ 㮗剧 α το 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο τ 㭷勧 ς 㰷勇 ω 㰷勇 τ 㫧匧 ς 㮧升 α 㮗剧 εύρυ 㮇吷 µ 㭷勧 ς α 㰷勇㮧升㫧匧㰷勇 εως 㳇劧㰷勇 ο 㮧升 α 㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㯗劇㫇卧㰷勇㮧升㭷勧㰷勇㭷勧㳇劧㮷呷 ω 㯗劇 τω 㯗劇 αρµοδ 㮗剧 οτ 㫧匧 τω 㯗劇 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮷呷 εγ 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος α 㰇厇㫗匇㮧升 τ 㭷勧㰷勇 ε 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㰇厇 ο 㰷勇 ού 㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㧇啇㫷厧㧇啇㩗嚧 厧 㩗嚧㱷喧 4 㧇啇 το 㫷厧㫷厧㫷厧 % του µετο 㱷喧㮗剧㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας µε 㫗匇 δρα τ 㭷勧㯗劇 Κύ 㰇厇 ρο 婗Luella Enter 㡇奇 ises Ltd 婗 㮧升 α 㮗剧 µ 㫗匇㰷勇 ω αυτ 㫧匧 ς 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㫷厧㫷厧㫷厧 % 㫗匇 µµε 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 τ 㭷勧 ς 㱷喧 婗North Haven Ltd 婗 µε 㫗匇 δρα το Hong 婗ong 㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㯗劇㫧匧㮧升 ε 㮗剧 το 㩗嚧㫷厧㱷喧㫷厧㫷厧 44% τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 婗Beogradsko Mesovito Preduzece 婗 µε 㫗匇 δρα τ 㭷勧㯗劇㨷呗 ερ 㬧則㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 µετα 㮷呷㮷呷 εύετα 㮗剧 το ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ο Hyatt 㰷勇 το 㤧刧 ε 㮷呷㮗剧 γρ 㫇卧 δ 㮗剧㧇啇 Ο 㮗剧㰇厇 αρα 㰇厇㫇卧㯗劇 ω ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ρώτ 㭷勧㱧嗗 ορ 㫇卧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α 㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㧇啇 Tα 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δω 㯗劇㰇厇 ου 㰇厇 αρατ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㭧块 οµ 㫧匧 Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㰇厇 αρ 㧇啇㩗嚧㧇啇 4) 㧇啇 㪗喇.2. Πλαίσ 㮗厷㯷号㦧吷 ατ 㫇呗㰗咗 τ 㮗厷 σ 㭷呷㰧受㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㳧嗷 ν 㦧吷 αταστ 㫇呗 σεων Ο 㮗剧 α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㮧升 αταρτ 㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇㫧匧㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㭧块㰷勇 το εξ 㫧匧 ς 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇 ) 㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫇卧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 υ 㮗剧 ο 㮇吷 ετ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 Ευρω 㰇厇 αϊ 㮧升㫧匧 Έ 㯗劇 ω 㰷勇㭷勧㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 του 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µού αρ 㮗剧㮇吷㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 του Ευρω 㰇厇 αϊ 㮧升 ού Κο 㮗剧㯗劇 ο 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 του 㨷呗 υµ 㬧則 ου 㮷呷㫷厧 ου τ 㭷勧 ς Ευρω 㰇厇 αϊ 㮧升㫧匧 ς Έ 㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㫷厧㩗嚧㦗哇 ου 㮷呷㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇 Ο 㮗剧 Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫇卧㰷勇㰷勇 ο 㯗劇 τα 㯗劇㫗匇 ως τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 4 㱷喧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε το 㯗劇 Κ 㧇啇㧗唇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㫷厧㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς Ε 㮷呷㮷呷㭷勧㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς 㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Αρ 㱷喧㫗匇 ς 㱷喧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㱷喧㰷勇 ε αρ 㮧升 ετ 㫗匇 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㰇厇 τώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 δ 㮗剧㫗匇㱧嗗 ερα 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 ατ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς τω 㯗劇 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇㨷呗 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε το 㯗劇㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 τ 㭷勧 ς Ευρω 㰇厇 αϊ 㮧升㫧匧 ς Έ 㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㮧升 α 㮗剧㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 του 㧗唇㳇劧 µου 厧 厧 厧 㩗嚧㫷厧㫷厧 4 㭧块㳇劧㰇厇 ως τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε α 㰇厇㳇劧 το 㧗唇㳇劧 µο 厧 厧 㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 4) ο 㮗剧 Ε 㮷呷㮷呷㭷勧㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες 㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧 γµ 㫗匇㯗劇 ες 㰷勇 ε ο 㰇厇 ο 㮗剧 οδ 㫧匧㰇厇 οτε Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Αξ 㮗剧 ώ 㯗劇㭧块 ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升 ού 㫧匧 εξωτερ 㮗剧㮧升 ού) υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεού 㯗劇 τα 㮗剧㯗劇 α 㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫇卧㰷勇㰷勇 ου 㯗劇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς τους 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου ξε 㮧升㮗剧㯗劇 ού 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㮧升 α 㮗剧 µετ 㫇卧㱷喧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇㤧刧㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 του 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇㫷厧 «㨇嚇 ρώτ 㭷勧 Ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 τω 㯗劇 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇 ώ 㯗劇㨇嚇 ροτύ 㰇厇 ω 㯗劇 Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㮧升 α 㮗剧 του 㰇厇 ροα 㯗劇 α 㱧嗗 ερ 㮇吷㫗匇㯗劇 τος 㮇吷 ε 㰷勇 µ 㮗剧㮧升 ού 㰇厇㮷呷 α 㮗剧㰷勇㫷厧 ου 㧇啇 Ο 㮗剧 α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεωµ 㫗匇㯗劇 ες 㯗劇 α 㰇厇 αρου 㰷勇㮗剧㫇卧㭧块 ου 㯗劇㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇㱷喧 του 㮷呷㫇卧㱷喧㮗剧㰷勇 το 㯗劇 γ 㮗剧 α µ 㫷厧 α 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㭧块 厧 㫷厧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 4) 㱷喧 µε 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α µετ 㫇卧㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τα 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 4 㧇啇 Ο 㮗剧 Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 τα 㱷喧㮇吷 ε 㫷厧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 αρ 㱷喧㫧匧 του 㮗剧㰷勇 τορ 㮗剧㮧升 ού 㮧升㳇劧㰷勇 τους 㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫧匧 τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµογ 㫧匧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㮧升 α 㮗剧㰇厇 α 㮇吷㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰷勇 ε τρ 㫗匇㱷喧 ου 㰷勇 ες αξ 㫷厧 ες 㱷喧 τ 㭷勧㯗劇 αρ 㱷喧㫧匧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㱷喧㮗剧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τ 㫇卧 ς 㭧块 going concern) 㮧升 α 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 ες µε τα 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇㫧匧㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㭧块 㨇嚇 Χ 㨇嚇 ) 㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫇卧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ε 㮧升 δο 㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 Ε 㰇厇㮗剧 τρο 㰇厇㫧匧 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇 ώ 㯗劇㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㨇嚇 ροτύ 㰇厇 ω 㯗劇㭧块 IASB) 㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 τους 㱷喧㳇劧㰇厇 ως αυτ 㫗匇 ς 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ε 㮧升 δο 㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 Ε 㰇厇㮗剧 τρο 㰇厇㫧匧 Ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 ας 㨇嚇 ροτύ 㰇厇 ω 㯗劇㭧块 I 㧇啇 F 㧇啇 R 㧇啇 I 㧇啇 C 㧇啇 ) τ 㭷勧 ς IASB 㧇啇㧇啇 㪗喇.2. 㭇咷. 㤧升 ασ 㮗厷 κέ 㰧受 Λ 㯷号 γ 㮗厷 στ 㮗厷 κέ 㰧受 Α 㰗咗 χέ 㰧受 Ο 㮗剧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς αρ 㱷喧㫗匇 ς 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 τω 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫇卧㰷勇㰷勇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㰷勇 υ 㰷勇 τ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㫇卧 ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ε 㮗剧 ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ε 㫷厧 ς µε αυτ 㫗匇 ς 㰇厇 ου ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㰷勇㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς τω 㯗劇㮧升 ατωτ 㫗匇 ρω 㰇厇 ερ 㮗剧㰇厇 τώ 㰷勇 εω 㯗劇 : 厧 㫷厧

22 9.2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ΕΕΧΠ 㭧块 µε 㮗剧㰷勇㱷喧 ύ α 㰇厇㳇劧 το 厧 㫷厧㫷厧 厧 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε τ 㮗剧 ς δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες του Οµ 㫷厧㮷呷 ου) 㥇勷 ΛΠ 㭇咷㪗喇㳧嗷 τ 㰗咗㯷号 π 㯷号 π 㯷号 ί 㭷呷 σ 㭷呷㳧嗷㥧囇 Πα 㰗咗㯷号 χέ 㰧受 σε ε 㰗咗 γαζ 㯷号㯇吗 έν 㯷号㱗哧㰧受㳧嗷㱗哧 π 㯷号 χ 㰗咗 εωτ 㮗厷 κ 㫧厗㮗厷 σχύ 㰧受 από 㭇咷㮇嚇㭇咷㮇嚇 2006 㳧嗷 Η τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㮗剧㰷勇㫇卧 γε 㮗剧 µ 㮗剧 α ε 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 α 㮧升 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ε 㰇厇㮗剧㮷呷 ογ 㫧匧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 α 㯗劇 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ερδώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㮗剧 ώ 㯗劇㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος δε 㯗劇㰇厇 ροτ 㫷厧㮇吷 ετα 㮗剧㯗劇 α α 㮷呷㮷呷㫇卧 ξε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㮧升 ο 㮷呷 ου 㮇吷 ούµε 㯗劇㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫧匧㳇劧㰷勇 ο α 㯗劇 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 α 㯗劇 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ερδώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㮗剧 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 ως ε 㮧升 τούτο δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α ε 㰇厇㭷勧 ρεα 㰷勇 τού 㯗劇 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς του 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 㩇卧㰗咗㯷号 π 㯷号 π 㯷号 ί 㭷呷 σ 㭷呷 τ 㯷号㱗哧㥇勷 ΛΠ 2 㭇咷㥧囇㯇吗 ετα 㬧唗㯷号 λέ 㰧受 στ 㮗厷㰧受 τ 㮗厷㯇吗 έ 㰧受 σ 㱗哧 ναλλ 㫇呗 γ 㯇吗 ατ 㯷号㰧受㳧嗷㱗哧 π 㯷号 χ 㰗咗 εωτ 㮗厷 κ 㫧厗㮗厷 σχύ 㰧受 από 㭇咷㮇嚇㭇咷㮇嚇 2006 㳧嗷 Η τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 δ 㮗剧 ευ 㮧升 ρ 㮗剧㯗劇㫷厧㭧块 ε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α µεταξύ µ 㮗剧 ας ο 㰇厇 ο 㮗剧 α 㰷勇 δ 㫧匧㰇厇 οτε 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου µε µ 㮗剧 α ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 του εξωτερ 㮗剧㮧升 ού µ 㰇厇 ορού 㯗劇㯗劇 α 㮇吷 εωρ 㭷勧㮇吷 ού 㯗劇 µ 㫗匇 ρος τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㫗匇㯗劇 δυ 㰷勇㭷勧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㰷勇 ε αυτ 㫧匧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧㧇啇 Ο 㮗剧㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㰷勇 ες 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς µετα 㱧嗗㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧㮇吷㫗匇㰷勇㭷勧 ε 㫇卧㯗劇 ο δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς του 㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㰷勇 υµ 㬧則 ε 㫷厧㰷勇 το 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 ο µ 㫗匇㮷呷㮷呷 ο 㯗劇㧇啇 Η τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α ε 㰇厇㭷勧 ρε 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮇吷 ώς δε 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 τού 㯗劇㰷勇 το 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 ο µ 㫗匇㮷呷㮷呷 ο 㯗劇㧇啇 㥇勷 ΕΕΧΠ 㪗喇. Π 㰗咗㯷号 σ 㭇咷㮗厷㯷号㰗咗㮗厷 σ 㯇吗 ό 㰧受 ε 㫇呗 ν 㯇吗㮗厷 α απαίτ 㭷呷 σ 㭷呷 πε 㰗咗㮗厷 λα 㯇吗㬧唗㫇呗 νε 㮗厷㯇吗 ίσ 㮇嚇 ωσ 㭷呷 Η δ 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 α αυτ 㫧匧㮇吷㫗匇 τε 㮗剧㮧升 ρ 㮗剧 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 α 㰇厇 ρο 㮧升 ε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου 㯗劇 α ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 ε 㫇卧㯗劇 µ 㮗剧 α µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ετα 㮗剧㰷勇 ε µ 㮗剧 α 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ου δε 㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 το 㯗劇㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧 τύ 㰇厇 ο τ 㭷勧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Κ 㫇卧㮇吷 ε 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ου δ 㫷厧 δε 㮗剧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς ε 㯗劇㳇劧 ς 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού µε α 㯗劇 τ 㫇卧㮷呷㮷呷 αγµα 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωµ 㫗匇 ς 㮇吷 α 㮇吷 εωρε 㫷厧 τα 㮗剧 µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧㧇啇 Η ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 του ΕΕΧ 㨇嚇 4 δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α α 㮷呷㮷呷㫇卧 ξε 㮗剧 το 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㳇劧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 αδ 㫧匧㰇厇 οτε α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㮗剧㰷勇㱷喧 ύου 㰷勇 ες 㰷勇 υµ 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇 㥇勷 ΕΕΧΠ 㭇咷 0 㪗喇 Εν 㭇咷㮗厷㫇呗㯇吗 εσε 㰧受㯷号㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受 καταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 κα 㮗厷 απ 㯷号㯇吗 είωσ 㭷呷 Η δ 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 α αυτ 㫧匧 ορ 㫷厧㭧块 ε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς τω 㯗劇 㦷哧㨇嚇 厧 厧 㭧块㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 α) 㮧升 α 㮗剧 㦷哧㨇嚇 厧 㩗嚧㭧块㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τα δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㰇厇 ρος 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α) 㰇厇 ρο 㭷勧 γού 㯗劇 τα 㮗剧 τω 㯗劇 γε 㯗劇㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇 του 㦷哧㨇嚇 厧4 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ώς 㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α αυτ 㫇卧 τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰷勇 ε ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 µε 㰷勇㭷勧㰇厇 ερ 㫷厧 οδο δε 㯗劇 µ 㰇厇 ορού 㯗劇㯗劇 α α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τρ 㫗匇㱧嗗 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε µεταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερες 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δους 㧇啇 Ο 㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ος δε 㯗劇 ε 㰇厇㭷勧 ρε 㫇卧㰷勇 τ 㭷勧㮧升 ε α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㮗剧 ο 㮇吷㫗匇 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 ας 㮧升 α 㮇吷 ώς δε 㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰇厇 ρο 㱷喧 ωρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 ε α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τρο 㱧嗗㫗匇 ς 㭧块㭷勧 µ 㮗剧 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες µε υποχρεωτική ισχύ το 2006 㭧块㰇厇 ου δε 㯗劇㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε τ 㮗剧 ς δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τες του Οµ 㫷厧㮷呷 ου) 㨇嚇 Χ 㨇嚇 厧 㭧块㩇咧 ρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ) 㱷喧 Έρευ 㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 Αξ 㮗剧 ο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧 Ορυ 㮧升 τώ 㯗劇㨇嚇㳇劧 ρω 㯗劇 㦷哧㨇嚇 厧 㩗嚧㭧块㩇咧 ρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ) 㱷喧 Α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τ 㫇卧㮇吷 µ 㮗剧㰷勇㭷勧 ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㰷勇 ε 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 ες δ 㮗剧 ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς 㦷哧㨇嚇 厧 㩗嚧㭧块㩇咧 ρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ) 㱷喧 Η Ε 㰇厇㮗剧㮷呷 ογ 㫧匧 τ 㭷勧 ς Εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς Αξ 㫷厧 ας 㦷哧㨇嚇 厧 㩗嚧㮧升 α 㮗剧 㨇嚇 Χ 㨇嚇 4 㭧块㩇咧 ρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ) 㱷喧㨷呗 υµ 㬧則㳇劧㮷呷 α 㮗剧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 εγγυ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇 㨇嚇 Χ 㨇嚇㫷厧㭧块㩇咧 ρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ) 㱷喧㨇嚇 ρώτ 㭷勧 υ 㮗剧 ο 㮇吷㫗匇 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 㨇嚇 Χ 㨇嚇 厧 厧

23 ΕΕΧ 㨇嚇㩗嚧㧇啇 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατα α 㰇厇㳇劧 ε 㰇厇㫗匇㯗劇 δυ 㰷勇㭷勧㰷勇 ε ταµε 㫷厧 ο γ 㮗剧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοδ 㳇劧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㰇厇 αρο 㰇厇㮷呷㮗剧㰷勇 µού 㱷喧 α 㯗劇㫇卧㰇厇㮷呷 α 㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧㰇厇 ερ 㮗剧㬧則 α 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς α 㰇厇 ο 㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 ΕΕΧ 㨇嚇 厧 㧇啇㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τα 㰷勇 ε ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮷呷㫇卧 δους 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧㭷勧㮷呷 ε 㮧升 τρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㭷勧㮷呷 ε 㮧升 τρο 㯗劇㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 ορρ 㮗剧 µµ 㫇卧 τω 㯗劇㧇啇 ΕΕΧ 㨇嚇㧇啇㱷喧 Ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 τ 㭷勧 ς µε 㮇吷㳇劧 δου τ 㭷勧 ς α 㯗劇 αδ 㮗剧 ατύ 㰇厇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 ε υ 㰇厇㫗匇 ρ 㰇厇㮷呷㭷勧㮇吷 ωρ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㫷厧 ες 㧇啇 ΕΕΧ 㨇嚇㧇啇㱷喧㨷呗㮧升 ο 㰇厇㳇劧 ς του 㨇嚇 Χ 㨇嚇 厧 㧇啇 ΕΕΧ 㨇嚇㩗嚧㱷喧 Ε 㰇厇 α 㯗劇 ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ε 㯗劇㰷勇 ωµατωµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 αραγώγω 㯗劇 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ισχύοντα πρότυπα 㭧块 µε µεταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερ 㭷勧㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 ς 㮧升 α 㮗剧 ο 㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ος δε 㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰇厇 ρο 㱷喧 ωρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 ε 㰇厇 ροα 㮗剧 ρετ 㮗剧㮧升㫧匧 ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 ) 㧇啇 Η Ε 㰇厇㮗剧 τρο 㰇厇㫧匧 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇 ώ 㯗劇㦷哧 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㨇嚇 ροτύ 㰇厇 ω 㯗劇㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧㭷勧 Ε 㰇厇㮗剧 τρο 㰇厇㫧匧 Ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㫧匧 δ 㭷勧 ε 㮧升 δώ 㰷勇 ε 㮗剧 µ 㮗剧 α 㰷勇 ε 㮗剧 ρ 㫇卧㯗劇㫗匇 ω 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ροτύ 㰇厇 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α δε 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεωτ 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇 α ε 㱧嗗 αρµο 㰷勇 τού 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δους 㰇厇 ου αρ 㱷喧㫷厧㭧块 ου 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㭷勧㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇 Η ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㫷厧 δρα 㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇 τω 㯗劇㯗劇㫗匇 ω 㯗劇㰇厇 ροτύ 㰇厇 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㥇勷 ΛΠ 㭇咷㳧嗷 τ 㰗咗㯷号 π 㯷号 π 㯷号 ί 㭷呷 σ 㭷呷㳧嗷㤷匧 νωστ 㯷号 π 㯷号㮗厷㫧厗 σε 㮗厷㰧受 κεφαλαίων 㦷哧㳇劧 γω τ 㭷勧 ς 㫗匇㮧升 δο 㰷勇㭷勧 ς του 㨇嚇 Χ 㨇嚇㧇啇㰇厇 ρο 㰷勇 τ 㫗匇㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇 γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 το 㦷哧㨇嚇㫷厧㰇厇 ρο 㮧升 ε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου µ 㮗剧 α ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㯗劇 α γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㮗剧 µες 㰇厇 ρος 㰷勇 τους 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 τες 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗 ορ 㫷厧 ες 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τους 㰷勇 τ 㳇劧㱷喧 ους τ 㮗剧 ς 㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧升 α 㰷勇㫷厧 ες δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㧇啇 Ό 㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ος 㮇吷 α ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 ς τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς του 㦷哧㨇嚇㫷厧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 㥇勷 ΠΧΠ 7 㤷匧 νωστ 㯷号 π 㯷号㮗厷㫧厗 σε 㮗厷㰧受 Χ 㰗咗㭷呷㯇吗 ατ 㯷号㯷号㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㳧嗷 ν Μέσων 㩇咧 ο 㨇嚇 Χ 㨇嚇㧇啇 α 㰇厇 α 㮗剧 τε 㫷厧 ε 㰇厇㮗剧㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇 του 㦷哧㨇嚇 厧 厧 γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α 㳇劧㮷呷 α τα 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 µ 㫗匇㰷勇 α 㭧块 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς αυτώ 㯗劇㰇厇 ου εµ 㰇厇㫷厧㰇厇 του 㯗劇㰷勇 ε 㫇卧㮷呷㮷呷 α 㰇厇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 α 㰇厇㧇啇㱷喧㧇啇 㦷哧㨇嚇 厧 㧇啇㱷喧 厧 㧇啇㱷喧 厧 㫷厧 ) 㧇啇㩇咧 ο 㨇嚇 Χ 㨇嚇㧇啇 α 㰇厇 α 㮗剧 τε 㫷厧㯗劇 α γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧㭷勧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 τα τω 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 µ 㫗匇㰷勇 ω 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇㳇劧 δο 㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㮇吷㫗匇㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ο 㮗剧 οτ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㰇厇 ο 㰷勇 οτ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗 ορ 㫷厧 ες 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τους 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㰇厇 ου υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 µ 㫗匇㰷勇 ω 㯗劇㧇啇 Ο 㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ος 㮇吷 α ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 το 㨇嚇 Χ 㨇嚇㧇啇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 㥇勷 ΠΧΠ 㳧嗷 Λε 㮗厷 τ 㯷号㱗哧㰗咗 γ 㮗厷 κ 㯷号 ί 㩇卧㯷号㯇吗 εί 㰧受 㩇咧 ο 㨇嚇 Χ 㨇嚇㧇啇 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 α 㮇吷㮗剧㰷勇 τ 㫇卧 το 㦷哧㨇嚇㫷厧 4 㮧升 α 㮗剧㮇吷㫗匇 τε 㮗剧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορετ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τ 㭷勧㯗劇㰇厇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧升 ατ 㫇卧 τοµ 㫗匇 α δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας 㧇啇㩇咧 ο 㨇嚇 Χ 㨇嚇㧇啇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㮧升 α 㮗剧 τ 㳇劧 τε α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α υ 㮗剧 ο 㮇吷 ετ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷呷 ο 㧇啇 㥇勷 ΕΕΧΠ 㭇咷㭇咷㥇勷 ΠΧΠ 2 㨷剧㱗哧 ναλλαγέ 㰧受 σ 㱗哧㯇吗㯇吗 ετ 㯷号 χ 㮗厷 κ 㳧嗷 ν τίτλων τ 㭷呷㰧受㮗厷㭇咷 ία 㰧受 επ 㮗厷 χεί 㰗咗㭷呷 σ 㭷呷㰧受㫧厗 επ 㮗厷 χε 㮗厷㰗咗㫧厗 σεων τ 㯷号㱗哧 ί 㭇咷㮗厷㯷号㱗哧㯷号㯇吗 ίλ 㯷号㱗哧 Η 㮗剧 ερµ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧 α δ 㫷厧 δε 㮗剧 οδ 㭷勧 γ 㫷厧 ες 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε το α 㯗劇 µ 㮗剧 α 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωµ 㫧匧 ς 㰇厇 ου 㬧則 α 㰷勇㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας 㱷喧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 αγα 㮇吷㫇卧㫧匧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες ως α 㯗劇 τ 㫇卧㮷呷㮷呷 αγµα γ 㮗剧 α τους δ 㮗剧㮧升 ούς τ 㭷勧 ς 㰷勇 υµµετο 㱷喧㮗剧㮧升 ούς 厧 厧

24 τ 㫷厧 τ 㮷呷 ους 㮇吷 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 α 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧㰇厇 ου δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µε 㰷勇 υµµετο 㱷喧㮗剧㮧升 ούς τ 㫷厧 τ 㮷呷 ους 㫧匧㰷勇 α 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧㰇厇 ου δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 ε µετρ 㭷勧 τ 㫇卧㧇啇 Η ΕΕΧ 㨇嚇㫷厧㫷厧㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㮧升 α 㮗剧 δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α ε 㰇厇㭷勧 ρε 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇 㥇勷 ΕΕΧΠ 㭇咷 2 㨷剧㱗哧㯇吗 φωνίε 㰧受 Πα 㰗咗 αχ 㳧嗷㰗咗㭷呷 σ 㭷呷㰧受㥇勷㮗厷 κα 㮗厷㳧嗷㯇吗 ατ 㯷号㰧受 Πα 㰗咗㯷号 χ 㫧厗㰧受 Υπ 㭷呷㰗咗 εσ 㮗厷㳧嗷 ν Η IFRIC 㫷厧 厧 㰇厇 ραγµατεύετα 㮗剧 το 㯗劇 τρ 㳇劧㰇厇 ο µε το 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο ο 㮗剧 δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㮗剧㰷勇 τ 㫗匇 ς τω 㯗劇㰇厇 αρα 㱷喧 ωρ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇 ε 㯗劇㳇劧 ς δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατος 㰇厇 αρο 㱷喧㫧匧 ς υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㮇吷 α 㰇厇 ρ 㫗匇㰇厇 ε 㮗剧㯗劇 α ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ου 㯗劇 τα 㨇嚇 Χ 㨇嚇 γ 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧升 ατα 㱷喧 ωρ 㫧匧㰷勇 ου 㯗劇 τ 㮗剧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου α 㯗劇 α 㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τα δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατα 㰇厇 ου τους 㰇厇 αρα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 ες γ 㮗剧 α 㰇厇 αρα 㱷喧 ώρ 㭷勧㰷勇㭷勧 του δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ώµατος 㧇啇 Η ΕΕΧ 㨇嚇㫷厧 厧 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㮧升 α 㮗剧 δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α ε 㰇厇㭷勧 ρε 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇 㪗喇.2. 㪗喇. Σηµαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιµήσεις και παραδοχές Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㨇嚇 Χ 㨇嚇㱷喧 α 㰇厇 α 㮗剧 τε 㫷厧 τα 㮗剧㭷勧 δ 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧㯗劇 α 㮷呷㫇卧㬧則 ε 㮗剧 α 㰇厇 ο 㱧嗗㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧㯗劇 α δ 㮗剧 ε 㯗劇 εργ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧㯗劇 α 㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧㰇厇 αραδο 㱷喧㫗匇 ς 㰇厇 ου ε 㰇厇㮗剧 δρού 㯗劇㰷勇 τα 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧 µε τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε αυτ 㫗匇 ς 㱷喧 τα 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㱷喧 ο 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 τα 㫗匇㰷勇 οδα 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㧇啇㩇咧 α 㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升㫇卧 α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ού 㯗劇㱷喧㮷呷㳇劧 γω αυτώ 㯗劇 τω 㯗劇 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς εξε 㮷呷㫷厧㰷勇㰷勇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㱷喧 ώς 㮧升 α 㮗剧㬧則 α 㰷勇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 τορ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧㫇卧㮷呷㮷呷 ους 㰇厇 αρ 㫇卧 γο 㯗劇 τες 㱷喧㳇劧㰇厇 ως 㰇厇 ρο 㰷勇 δο 㮧升㫷厧 ες µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 γεγο 㯗劇㳇劧 τω 㯗劇㰇厇 ου α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ού 㯗劇㮧升㫇卧 τω α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㰷勇 ες 㰷勇 υ 㯗劇㮇吷㫧匧㮧升 ες 㧇啇 Λογιστικές αποφάσεις Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧升 α 㰷勇㫷厧 α ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧 ς τω 㯗劇㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇 ο 㱧嗗㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧㰇厇 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε: 㩇咧 αξ 㮗剧㯗劇㳇劧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 εω 㯗劇 Α 㯗劇 α 㮧升 τ 㭷勧㰷勇㮗剧 µ 㳇劧 τ 㭷勧 τα τω 㯗劇㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇 Α 㰇厇 αξ 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 㩇咧㭷勧㯗劇 ταξ 㮗剧㯗劇㳇劧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 µ 㮗剧 ας µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 α 㯗劇㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫧匧㫧匧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㧇啇 Παραδοχές και εκτιµήσεις Η α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τε 㫷厧 τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ου 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰇厇 αραδο 㱷喧㫗匇 ς 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µε αξ 㫷厧 ες 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㮇吷㫧匧㮧升 ες 㰇厇 ου δε 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 γ 㯗劇 ω 㰷勇 τ 㫗匇 ς µε 㬧則 ε 㬧則 α 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τα 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ς τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογε 㫷厧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㱷喧 ώς τ 㮗剧 ς ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㮗剧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες δ 㮗剧 ε 㯗劇 εργε 㫷厧㬧則 α 㰷勇㮗剧㭧块㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱷喧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 τορ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εργα 㰷勇㫷厧 α ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 υµ 㬧則 ού 㮷呷 ω 㯗劇㱷喧㰷勇 ε τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 µε 㮇吷㳇劧 δους 㰇厇 ου 㮇吷 εωρού 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧㮷呷 ες γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇㮇吷㭷勧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧㰷勇 ε ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α το 㰇厇 ώς ο 㮗剧㰇厇 αραδο 㱷喧㫗匇 ς 㰇厇 ου 㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α µετα 㬧則㮷呷㭷勧㮇吷 ού 㯗劇㰷勇 το µ 㫗匇㮷呷㮷呷 ο 㯗劇㧇啇㨇嚇 αραδο 㱷喧㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τού 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇㮗剧㰷勇㭷勧 : 㩇咧 υ 㱷喧㳇劧㯗劇 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 εω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 αξ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 ας 㩇咧 ω 㯗劇㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψεω 㯗劇㰇厇 ο 㰷勇 ώ 㯗劇 µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 ω 㯗劇㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇㧇啇 㩇咧㭷勧 ς εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㰇厇 αραγώγω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 µ 㫗匇㰷勇 ω 㯗劇 㨇嚇 ο 㰷勇 ώ 㯗劇㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψεω 㯗劇 Ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇 厧4

25 Εν 㯷号 π 㯷号 ί 㭷呷 σ 㭷呷 㳧嗷 α 㳧嗷㦇啧㱗哧 γατ 㰗咗㮗厷 κέ 㰧受 Ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㳇劧㮷呷 ες ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες 㰇厇 ου δ 㮗剧 ο 㮗剧㮧升 ού 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ο 㯗劇 τα 㮗剧㱷喧㫇卧 µε 㰷勇 α 㫧匧㫗匇 µµε 㰷勇 α 㱷喧 α 㰇厇㳇劧㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㭧块 µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ) 㱷喧 ε 㫷厧 τε 婗 㫗匇㰷勇 ω τ 㭷勧 ς 㮧升 ατο 㱷喧㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㰇厇㮷呷 ε 㮗剧 οψ 㭷勧㱧嗗㫷厧 ας τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㫗匇 γ 㮗剧㯗劇 ε 㭷勧 ε 㰇厇㫗匇㯗劇 δυ 㰷勇㭷勧㱷喧 ε 㫷厧 τε 婗 㫗匇㰷勇 ω τ 㭷勧 ς εξ 㫇卧 ρτ 㭷勧㰷勇㫧匧 τ 㭷勧 ς α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 τε 㱷喧㯗劇 ογ 㯗劇 ω 㰷勇㫷厧 α 㰇厇 ου τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㧇啇 Θυγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㳇劧㮷呷 ες ο 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες ο 㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ος 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 τ 㭷勧 δύ 㯗劇 αµ 㭷勧㯗劇 α ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㮧升 α 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫧匧㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος «㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇㧇啇 α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㫇卧㮧升 α 㮗剧 α 㰷勇㮧升 ε 㫷厧㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο 婗 㫗匇㰷勇 ω τω 㯗劇 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧㱧嗗 ου 㧇啇 Θυγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ο 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇㫇卧㯗劇 ω 㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㰷勇㮧升 ε 㫷厧 τα 㮗剧㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ος α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧㧇啇 Η ύ 㰇厇 αρξ 㭷勧 τυ 㱷喧㳇劧㯗劇 δυ 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 δ 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ψ 㫧匧㱧嗗 ου τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 α 㰷勇㮧升㫧匧㰷勇㮗剧 µα 㮧升 ατ 㫇卧 το 㯗劇㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ο 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ς τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ετα 㮗剧 υ 㰇厇㳇劧 ψ 㭷勧㰇厇 ρο 㮧升 ε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου 㯗劇 α 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ο 㮇吷 ετ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 α 㯗劇㭷勧 µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㰷勇㮧升 ε 㫷厧 το 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο ε 㰇厇㫷厧 τω 㯗劇㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇㮷呷㫧匧 ρως 㭧块 ο 㮷呷㮗剧㮧升㫧匧 ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ) α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㫇卧 τα 㮗剧 ο 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ος ε 㰇厇 αυτώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㰇厇 αύε 㮗剧㯗劇 α ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ου τ 㫗匇 το 㮗剧 ος 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ος δε 㯗劇 υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τατα 㮗剧㧇啇 Η εξαγορ 㫇卧㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς α 㰇厇㳇劧 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷呷 ο α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 µ 㫗匇㮇吷 οδο εξαγορ 㫇卧 ς 㧇啇㩇咧 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς µ 㮗剧 ας 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ου δ 㳇劧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㱷喧 τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰇厇 ου ε 㮧升 δ 㳇劧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ου α 㯗劇 α 㮷呷㫧匧㱧嗗㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α τ 㭷勧 ς α 㯗劇 τα 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 ς 㱷喧㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇 τυ 㱷喧㳇劧㯗劇㮧升㳇劧㰷勇 τους 㫇卧 µε 㰷勇 α 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 ου µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧㧇啇㩇咧 α εξατοµ 㮗剧㮧升 ευµ 㫗匇㯗劇 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㱷喧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ες υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㮧升 τώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε µ 㫷厧 α ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㫧匧㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ε 㰇厇㮗剧 µετρώ 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 εξαγορ 㫇卧㰷勇 τ 㮗剧 ς εύ 㮷呷 ογες αξ 㫷厧 ες τους α 㯗劇 εξαρτ 㫧匧 τως του 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τού 㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 㧇啇㩇咧 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος εξαγορ 㫇卧 ς 㰇厇㫗匇 ρα 㯗劇 τ 㭷勧 ς εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας τω 㯗劇 ε 㰇厇㫷厧 µ 㫗匇 ρους 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㱷喧㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧 ως υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 α 㧇啇 Α 㯗劇 το 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷㮗剧㮧升㳇劧㮧升㳇劧㰷勇 τος τ 㭷勧 ς εξαγορ 㫇卧 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 µ 㮗剧㮧升 ρ 㳇劧 τερο α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇 ε 㰇厇㫷厧 µ 㫗匇 ρους 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㱷喧㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧㫇卧 µε 㰷勇 α 㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇 㮗剧 ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς 㱷喧 υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 α 㮧升 α 㮗剧 µ 㭷勧㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 α 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧 α 㰇厇㳇劧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς µεταξύ τω 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου α 㰇厇 α 㮷呷 ε 㫷厧㱧嗗 ο 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇 Ο 㮗剧 µ 㭷勧㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες 㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς 㱷喧 ε 㰇厇㫷厧㰷勇㭷勧 ς α 㰇厇 α 㮷呷 ε 㫷厧㱧嗗 ο 㯗劇 τα 㮗剧㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς ε 㫇卧㯗劇㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ε 㯗劇 δε 㫷厧 ξε 㮗剧 ς α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 του µετα 㬧則㮗剧㬧則 α 㰷勇㮇吷㫗匇㯗劇 τος 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㧇啇 Ο 㮗剧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς αρ 㱷喧㫗匇 ς τω 㯗劇㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 οµο 㮗剧㳇劧 µορ 㱧嗗 ες µε αυτ 㫗匇 ς 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 υ 㮗剧 ο 㮇吷 ετ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷呷 ο 㧇啇㨷剧㱗哧 ναλλαγέ 㰧受㯇吗 ε τ 㭷呷 ν 㯇吗 ε 㮗厷㯷号㲇圧㭷呷 φία: 㤷圇㮗剧 α τ 㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 τ 㮗剧 µετώ 㰇厇㮗剧㰷勇㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγώ 㯗劇 µε τ 㭷勧㯗劇 µε 㮗剧 οψ 㭷勧㱧嗗㫷厧 α 㱷喧 ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ε 㮗剧 τ 㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αρ 㱷喧㫧匧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㯗劇 τ 㮗剧 µετω 㰇厇㫷厧㭧块 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς αυτ 㫗匇 ς ως 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς µε τρ 㫷厧 τα µ 㫗匇 ρ 㭷勧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇 Ο 㮗剧㰇厇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ρος τ 㭷勧㯗劇 µε 㮗剧 οψ 㭷勧㱧嗗㫷厧 α δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργού 㯗劇㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㮧升 α 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς γ 㮗剧 α το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷呷 ο τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧 αγορ 㫗匇 ς α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 µε 㮗剧 οψ 㭷勧㱧嗗㫷厧 α δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργού 㯗劇 υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 α 㱷喧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 α 㯗劇㫇卧 µε 㰷勇 α 㰷勇 το α 㯗劇 τ 㫷厧 τ 㮗剧 µο 㰇厇 ου 㰇厇㮷呷㭷勧 ρώ 㮇吷㭷勧㮧升 ε 㮧升 α 㮗剧㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧 ς 㮇吷㫗匇㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε 㧇啇 Πλ 㭷呷㰗咗㯷号 φό 㰗咗㭷呷 σ 㭷呷 κατ 㫇呗 τ 㯷号㯇吗 έα Ως ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㳇劧 ς τοµ 㫗匇 ας ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µ 㫷厧 α οµ 㫇卧 δα 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τα 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㱷喧 τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α υ 㰇厇㳇劧㮧升 ε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορετ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 οδ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧 ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 α 㫇卧㮷呷㮷呷 ω 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τοµ 㫗匇 ω 㯗劇㧇啇 Ως γεωγρα 㱧嗗㮗剧㮧升㳇劧 ς τοµ 㫗匇 ας 㱷喧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µ 㫷厧 α γεωγρα 㱧嗗㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喧㫧匧㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τα 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㮧升 α 㮗剧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α υ 㰇厇㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧㰷勇 ε δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορετ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 οδ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧㫇卧㮷呷㮷呷 ες 㰇厇 ερ 㮗剧 ο 㱷喧㫗匇 ς 㧇啇 㨷剧㱗哧 ναλλαγ 㯇吗 ατ 㮗厷 κέ 㰧受㯇吗 ετατ 㰗咗㯷号 πέ 㰧受 㳧嗷 α 㳧嗷 Λε 㮗厷 τ 㯷号㱗哧㰗咗 γ 㮗厷 κό νό 㯇吗㮗厷 σ 㯇吗 α κα 㮗厷 νό 㯇吗㮗厷 σ 㯇吗 α πα 㰗咗㯷号㱗哧 σίασ 㭷呷㰧受. 㩇咧 α 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇 τω 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου ε 㰇厇㮗剧 µετρώ 㯗劇 τα 㮗剧㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 του 㯗劇 οµ 㫷厧㰷勇 µατος του 㰇厇 ρωτεύο 㯗劇 τος ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ού 㰇厇 ερ 㮗剧㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τος 㱷喧㰷勇 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο 㮧升㫇卧㮇吷 ε ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργε 㫷厧㭧块 «㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα 㧇啇 ) 㧇啇 Ο 㮗剧 ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 αρου 㰷勇㮗剧㫇卧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε Ευρώ 㱷喧㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 το 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα 㮧升 α 㮗剧 το 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα 㰇厇 αρου 㰷勇㫷厧 α 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇 厧 㩗嚧

26 㳧嗷㬧唗㳧嗷㨷剧㱗哧 ναλλαγέ 㰧受 κα 㮗厷㱗哧 πόλ 㯷号㮗厷 πα Ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς 㰷勇 ε ξ 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 οµ 㫷厧㰷勇 µατα µετατρ 㫗匇㰇厇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα µε τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㮗剧㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㮗剧 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㮗剧㰷勇㱷喧 ύου 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α τω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγώ 㯗劇㭧块 s 㡇奇 ot e 㡇奇 change rate) 㧇啇 Κ 㫗匇 ρδ 㭷勧㮧升 α 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς α 㰇厇㳇劧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升㮧升 α 㮇吷㫇卧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㫗匇 το 㮗剧 ω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγώ 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 µετατρο 㰇厇㫧匧 τω 㯗劇㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ου ε 㮧升㱧嗗 ρ 㫇卧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε ξ 㫗匇㯗劇 ο 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα µε τ 㮗剧 ς 㮗剧㰷勇㱷喧 ύου 㰷勇 ες 㮗剧㰷勇 οτ 㮗剧 µ 㫷厧 ες 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㱷喧㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα ε 㮧升 τ 㳇劧 ς τω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧㰇厇 τώ 㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ου α 㱧嗗 ορού 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇 οτ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧㰇厇 αραγώγω 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 µ 㫗匇㰷勇 ω 㯗劇㰇厇 ου 㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 ως µ 㫗匇㰷勇 α α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τ 㫇卧㮇吷 µ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς α 㰇厇㳇劧 µ 㭷勧㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰇厇 ου α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τους 㱷喧㮇吷 εωρού 㯗劇 τα 㮗剧 ως τµ 㫧匧 µα τ 㭷勧 ς εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ώς 㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧㰇厇 ου 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㧇啇 Ενσ 㳧嗷㯇吗 ατα π 㫇呗 γ 㮗厷 α 㩇咧 α 㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς αξ 㫷厧 ες 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εώς τους 㧇啇 Ο 㮗剧 αξ 㫷厧 ες τω 㯗劇 α 㮧升㮗剧㯗劇㫧匧 τω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 του εξο 㰇厇㮷呷㮗剧㰷勇 µού α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇 ες 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㰷勇㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇 ες α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς τυ 㱷喧㳇劧㯗劇㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㩇咧 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧㳇劧㮷呷 ες τ 㮗剧 ς 㫇卧 µε 㰷勇 α ε 㰇厇㮗剧 ρρ 㮗剧㰇厇 τ 㫗匇 ες δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇㳇劧㮧升 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 αυτώ 㯗劇㧇啇 Η τε 㮷呷 ευτα 㫷厧 α α 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµογ 㫧匧 α 㱧嗗 ορού 㰷勇 ε τ 㭷勧㯗劇 αξ 㫷厧 α 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως του ο 㮗剧㮧升 ο 㰇厇㫗匇 δου 㧇啇㩇咧 ο 㮗剧 ε 㮇吷㯗劇㫗匇 ς 㨇嚇 ρ 㳇劧 τυ 㰇厇 ο Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρο 㱧嗗㳇劧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㫷厧 «㨇嚇 ρώτ 㭷勧 ε 㱧嗗 αρµογ 㫧匧㧇啇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρ 㫇卧 γρα 㱧嗗 ο 㫷厧㧇啇 b α 㯗劇 α 㱧嗗㫗匇 ρε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㭷勧 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㰇厇 ου ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ε 㮗剧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ρώτ 㭷勧㱧嗗 ορ 㫇卧 τα 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α µετ 㫇卧㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 αυτ 㫇卧㱷喧 µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α α 㰇厇 ο 㱧嗗 α 㰷勇㫷厧㰷勇 ε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 ες α 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµογ 㫗匇 ς 㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ου 㫗匇 γ 㮗剧㯗劇 α 㯗劇㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε 㮧升㫇卧㰇厇 ο 㮗剧 ο 㫇卧㮷呷㮷呷 ο 㯗劇㳇劧 µο 㭧块 GAAP) α 㰇厇 οτε 㮷呷 ού 㯗劇㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως τω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇 αρ 㮧升 ε 㫷厧㰷勇 το 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ο 㰇厇 ου 㫗匇 γ 㮗剧㯗劇 ε 㭷勧 α 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµογ 㫧匧㭷勧 αξ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㯗劇 α µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α α 㯗劇 τα 㯗劇 α 㮧升㮷呷㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 ε 㯗劇㳇劧 ς γε 㯗劇㮗剧㮧升 ού 㫧匧 ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 ού 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫧匧㭧块 δε 㫷厧㮧升 τ 㭷勧 ) 㧇啇 Ο 㮗剧 δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㰇厇 ου δ 㮗剧 ε 㯗劇 εργού 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 υ 㰷勇 τατ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 τω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇 Ο 㮗剧 υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ες µεταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερες δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㱷喧㰇厇 ου δ 㮗剧 ε 㯗劇 εργού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε 㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㱷喧㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 µ 㳇劧㯗劇 ο 㳇劧 τα 㯗劇 αυξ 㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 τα µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㱧嗗㫗匇㮷呷㭷勧㱷喧㰇厇 ου α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㮇吷 α 㰇厇 ρο 㮧升 ύψου 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ε 㰇厇㭷勧 ρεα 㭧块㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㧇啇 Ό 㮷呷 ες ο 㮗剧㫇卧㮷呷㮷呷 ες δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫧匧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 ε 㰇厇㮗剧 δ 㮗剧㳇劧 ρ 㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㮧升㧇啇㮷呷㧇啇㰇厇㧇啇 τω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 τω 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 ως 㫗匇 ξοδα 㱷喧㮧升 ατ 㫇卧 το 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ο τ 㭷勧 ς 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㫧匧 ς τους 㧇啇 Η 㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ούµε 㯗劇㭷勧 µ 㫗匇㮇吷 οδος α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ατο 㰇厇 τρ 㫷厧㭧块 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α 㭧块 ω 㫧匧 ς τω 㯗劇 ε 㯗劇㰷勇 ώµατω 㯗劇 α 㮧升㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς α 㰇厇㳇劧 τα γ 㫧匧㰇厇 εδα ο 㮗剧㮧升㳇劧㰇厇 εδα 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς α 㮧升㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς υ 㰇厇㳇劧 ε 㮧升 τ 㫗匇㮷呷 ε 㰷勇㭷勧㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㫧匧 µ 㫗匇㮇吷 οδο α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 γ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧㬧則㫇卧 ρυ 㯗劇㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 µε 㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㳇劧㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㮧升 α 㮇吷 㳇劧㮷呷㭷勧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧 ς 㭧块 ω 㫧匧 ς τω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇㱷喧 ε 㫇卧㯗劇㭷勧 υ 㰇厇 ο 㮷呷 ε 㮗剧 µµατ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α του 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου δε 㯗劇 µετα 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ετα 㮗剧㱷喧㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ώ 㯗劇 τας τους εξ 㫧匧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς: Κτ 㫷厧 ρ 㮗剧 α 㢧圧 εγ 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς Κτ 㭷勧 ρ 㫷厧 ω 㯗劇 厧% 㩗嚧 厧% 㧇啇㭷勧㱷喧 α 㯗劇㫧匧 µατα 㢧圧㧇啇㭷勧㱷喧 α 㯗劇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㳇劧 ς Εξο 㰇厇㮷呷㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㫷厧㩗嚧 % 㧇啇 ετα 㱧嗗 ορ 㮗剧㮧升㫇卧㧇啇㫗匇㰷勇 α 㫷厧㩗嚧 % Έ 㰇厇㮗剧㰇厇㮷呷 α 㫷厧㩗嚧 % 㧇啇㭷勧㱷喧 α 㯗劇㫗匇 ς γρα 㱧嗗 ε 㫷厧 ου 㫷厧 τ 㭷勧㮷呷 ε 㱧嗗 ω 㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰷勇 υ 㰷勇㮧升 ευ 㫗匇 ς 厧 㫷厧 % Ε 㮧升 τυ 㰇厇 ωτ 㫗匇 ς 㫷厧 Hardware 厧4% Ο 㮗剧 εδα 㱧嗗㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㮧升 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς δε 㯗劇 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇㩇咧 α µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫗匇㯗劇 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α 㭧块 ω 㫧匧 ς τω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇 δ 㭷勧㮷呷 αδ 㫧匧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας γ 㮗剧 α 㰇厇 αρ 㳇劧 µο 㮗剧 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㫧匧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς ε 㫇卧㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 µ 㮗剧㮧升 ρ 㳇劧 τερ 㭷勧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α 㭧块 ω 㫧匧 ς τω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇 αυτώ 㯗劇㧇啇㩇咧 ο 㮧升㫗匇 ρδος 㫧匧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α 㰇厇 ου α 㰇厇 ορρ 㫗匇 ε 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧㫧匧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 αγρα 㱧嗗㫧匧 ε 㯗劇㰷勇 ώµατω 㯗劇 α 㮧升㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 ως 㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 τ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㫧匧 ε 㮧升㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς του 㰇厇 αγ 㫷厧 ου 㱷喧 α 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㱷喧㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας του 㰇厇 αγ 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇 厧 厧

27 㡧垇㱗哧 λα πε 㰗咗㮗厷㯷号㱗哧 σ 㮗厷 ακ 㫇呗 στ 㯷号㮗厷 χεία 㳧嗷 α 㳧嗷㨷剧㫧厗㯇吗 ατα κα 㮗厷㫇呗㭇咷 ε 㮗厷 ε 㰧受 㩇咧 α 㰷勇㫧匧 µατα 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧㫇卧 δε 㮗剧 ες α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως µε 㫷厧 ο 㯗劇 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ο 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㮗剧 ε 㯗劇 εργού 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㫧匧 µ 㫗匇㮇吷 οδο 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧 ς 㭧块 ω 㫧匧 ς τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 αυτώ 㯗劇㧇啇 㳧嗷㬧唗㳧嗷 Λ 㯷号 γ 㮗厷 σ 㯇吗㮗厷 κό Ο 㮗剧㫇卧 δε 㮗剧 ες 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㮗剧㮧升 ού α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως µε 㫷厧 ο 㯗劇 τ 㮗剧 ς α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ο 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㮗剧 ε 㯗劇 εργού 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㫧匧 µ 㫗匇㮇吷 οδο 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧 ς 㭧块 ω 㫧匧 ς τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 αυτώ 㯗劇㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮧升 υµα 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 厧 㫗匇 ως 㩗嚧㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇㮗剧 α 㧇啇 α 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㰇厇 ου α 㰇厇 α 㮗剧 τού 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇㫇卧㰇厇 τυξ 㭷勧㮧升 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫧匧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㮗剧㮧升 ού α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδα 㳇劧 τα 㯗劇㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇 㳧嗷 γ 㳧嗷 Έξ 㯷号㭇咷 α έ 㰗咗 ε 㱗哧 να 㰧受 κα 㮗厷 αν 㫇呗 πτ 㱗哧 ξ 㭷呷㰧受 㩇咧 α 㫗匇 ξοδα 㫗匇 ρευ 㯗劇 ας α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδα τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㳇劧 τα 㯗劇 αυτ 㫇卧㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇㧇啇㩇咧 α 㫗匇 ξοδα 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇㮷呷㳇劧 γω α 㯗劇 α 㰇厇 τυξ 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ρογραµµ 㫇卧 τω 㯗劇㭧块㮧升 α 㮗剧㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε το 㯗劇㰷勇㱷喧 εδ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧㮧升 α 㮗剧 δο 㮧升㮗剧 µ 㫗匇 ς 㯗劇㫗匇 ω 㯗劇㫧匧㬧則 ε 㮷呷 τ 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τω 㯗劇 ) α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως α 㰷勇 ώµατες α 㮧升㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㫇卧㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇㱧嗗㫗匇 ρου 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㱧嗗㫗匇㮷呷㭷勧㧇啇㩇咧 α υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 α 㫗匇 ξοδα α 㯗劇㫇卧㰇厇 τυξ 㭷勧 ς 㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τους 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µούς εξ 㳇劧 δω 㯗劇 µ 㳇劧㮷呷㮗剧 ς αυτ 㫇卧㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇㧇啇 Έξοδα α 㯗劇㫇卧㰇厇 τυξ 㫧匧 ς τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰷勇 ε 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㫷厧㱷喧 α 㯗劇㮧升 ατα 㱷喧 ωρ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 α 㯗劇㫗匇 ξοδα 㱷喧 δε 㯗劇㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 α 㯗劇 α 㰷勇 ώµατες α 㮧升㮗剧㯗劇㭷勧 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 ε µεταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερ 㭷勧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㧇啇㩇咧 α 㫗匇 ξοδα α 㯗劇㫇卧㰇厇 τυξ 㭷勧 ς τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升㮧升㫷厧㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰇厇 αραγωγ 㫧匧 ς του 㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τος 㱷喧㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㫧匧 ς µε 㮇吷㳇劧 δου α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧 οδο τω 㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇 ω 㱧嗗 ε 㮷呷 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 του 㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τος 㧇啇 Υπε 㰗咗 αξία Η υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 α 㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㫇卧 τα 㮗剧㰷勇 ε µ 㫷厧 α 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧 ε 㰇厇㮗剧 µετρ 㫇卧 τα 㮗剧 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㱷喧㳇劧㯗劇 τας το υ 㰇厇 ερ 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ο 㯗劇㮧升㳇劧㰷勇 τος τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㰇厇㫇卧㯗劇 ω α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 του α 㰇厇 ο 㮧升 τώ 㯗劇 τος 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㰷勇㮗剧 µω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㱷喧㰷勇 τ 㮗剧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ες υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㧇啇 ετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧㱷喧㭷勧 υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 α ε 㰇厇㮗剧 µετρ 㫇卧 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος µε 㫷厧 ο 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㰷勇 δ 㫧匧㰇厇 οτε 㰷勇 υ 㰷勇㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇 ες 㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Ο α 㰇厇 ο 㮧升 τώ 㯗劇 εξετ 㫇卧㭧块 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 α γ 㮗剧 α α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㰷勇 ε ετ 㫧匧㰷勇㮗剧 α 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧㫧匧㮧升 α 㮗剧㰇厇㮗剧 ο 㰷勇 υ 㱷喧㯗劇㫇卧 ε 㫇卧㯗劇 τα γεγο 㯗劇㳇劧 τα 㫧匧 ο 㮗剧 µετα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς τω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇㮇吷㭷勧㮧升 ώ 㯗劇 υ 㰇厇 οδε 㮗剧㮧升㯗劇 ύου 㯗劇㳇劧 τ 㮗剧㭷勧 αξ 㫷厧 α 㮇吷 α µ 㰇厇 ορού 㰷勇 ε 㯗劇 α α 㰇厇 οµε 㮗剧 ω 㮇吷 ε 㫷厧㧇啇 Απ 㯷号㯇吗 είωσ 㭷呷 αξία 㰧受 πε 㰗咗㮗厷㯷号㱗哧 σ 㮗厷 ακ 㳧嗷 ν στ 㯷号㮗厷 χείων 㩇咧 α 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧㳇劧 ρ 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧 ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧㭧块 ω 㫧匧 δε 㯗劇 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇㳇劧㮧升 ε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς ετ 㭷勧㰷勇㫷厧 ως 㮧升 α 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇㮧升㫇卧㰇厇 ο 㮗剧 α γεγο 㯗劇㳇劧 τα 㮧升 αταδε 㮗剧㮧升㯗劇 ύου 㯗劇㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α µ 㭷勧㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㮗剧 µ 㭷勧㮧升㫇卧㮇吷 ε δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 τε 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧㬧則 αρύ 㯗劇 ε 㮗剧 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㩇咧 α 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 υ 㰇厇㳇劧㮧升 ε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ο α 㰇厇 ο 婗ε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας τους 㳇劧 τα 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇 ε 㯗劇 δε 㫷厧 ξε 㮗剧 ς 㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α τους δε 㯗劇㮇吷 α α 㯗劇 α 㮧升 τ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㧇啇 Η α 㯗劇 α 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㮗剧 µ 㭷勧 αξ 㫷厧 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 το µεγα 㮷呷 ύτερο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 µεταξύ τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧 ς τ 㮗剧 µ 㫧匧 ς 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㮷呷㳇劧 γω 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Η 㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫇卧㮷呷㳇劧 γω µε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧㳇劧 τα 㯗劇㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 αυτώ 㯗劇㭧块㫧匧 τ 㭷勧 ς 㧇啇 ο 㯗劇㫇卧 δας 㭷勧 µ 㮗剧 ουργ 㫷厧 ας 㩇咧 αµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 Ροώ 㯗劇 ) ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 µεγα 㮷呷 ύτερ 㭷勧 α 㰇厇㳇劧 το α 㯗劇 α 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τους 㧇啇 Κα 㮇吷 αρ 㫧匧 αξ 㫷厧 α 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮇吷 εωρε 㫷厧 τα 㮗剧 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㯗劇㳇劧 ς 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰷勇 τα 㰇厇㮷呷 α 㫷厧㰷勇㮗剧 α µ 㮗剧 ας αµ 㱧嗗 οτερο 㬧則 αρούς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α τα µ 㫗匇 ρ 㭷勧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰇厇㮷呷㫧匧 ρ 㭷勧 γ 㯗劇 ώ 㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧㰇厇 ρο 㰷勇㱷喧 ωρού 㯗劇 ο 㮗剧㮧升㮗剧 ο 㮇吷 ε 㮷呷 ώς 㱷喧 µετ 㫇卧 α 㰇厇㳇劧 厧 㧇啇

28 τ 㭷勧㯗劇 α 㱧嗗 α 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧㮧升㫇卧㮇吷 ε 㰇厇 ρ 㳇劧㰷勇㮇吷 ετου 㫇卧 µε 㰷勇 ου 㮧升㳇劧㰷勇 τους δ 㮗剧㫇卧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 ς του 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㱷喧 ε 㯗劇 ώ 㱷喧 αξ 㫷厧 α 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧㰇厇 αρού 㰷勇 α αξ 㫷厧 α τω 㯗劇 ε 㮧升 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇 ω 㯗劇 µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㰇厇 ου α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α ε 㮗剧㰷勇 ρεύ 㰷勇 ου 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ε 㯗劇㳇劧 ς 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 του 㰷勇 το τ 㫗匇㮷呷 ος τ 㭷勧 ς ε 㮧升 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇㭷勧 ς ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧 ς 㭧块 ω 㫧匧 ς του 㧇啇 Χ 㰗咗㭷呷㯇吗 ατ 㯷号㯷号㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㫇呗㯇吗 έσα Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧 µ 㫗匇㰷勇 ο ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㮧升㫇卧㮇吷 ε 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧㰇厇 ου δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργε 㫷厧㫗匇㯗劇 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰷勇 ε µ 㫷厧 α ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧 µ 㮗剧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㫧匧㫗匇㯗劇 α 㰷勇 υµµετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧 τ 㫷厧 τ 㮷呷 ο 㰷勇 ε µ 㮗剧 α 㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㧇啇 i 㳧嗷 Χ 㰗咗㭷呷㯇吗 ατ 㯷号㯷号㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㫇呗 στ 㯷号㮗厷 χεία απ 㯷号 τ 㮗厷㯇吗㳧嗷㯇吗 ενα στ 㭷呷 ν εύλ 㯷号 γ 㭷呷 αξία τ 㯷号㱗哧㰧受㯇吗 έσω τ 㭷呷㰧受 κατ 㫇呗 στασ 㭷呷㰧受 απ 㯷号 τελεσ 㯇吗㫇呗 των χ 㰗咗㫧厗 σ 㭷呷㰧受㨇嚇 ρ 㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㱷喧㰇厇 ου 㮗剧㮧升 α 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 αδ 㫧匧㰇厇 οτε α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω 㰇厇 ρο 㲷婗㰇厇 ο 㮇吷㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς: 㩗嚧 Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰇厇 ου 㮧升 ατ 㫗匇㱷喧 ο 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升 ούς 㰷勇㮧升 ο 㰇厇 ούς 㭧块㰷勇 υµ 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 τα 㰇厇 αρ 㫇卧 γωγα 㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς α 㰇厇㳇劧 ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 α 㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µατ 㮗剧㮧升㫇卧 µ 㫗匇㰷勇 α α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τ 㫇卧㮇吷 µ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 αυτ 㫇卧㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㮧升 τώ 㯗劇 τα 㮗剧㫧匧 δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργού 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㰷勇㮧升 ο 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㫧匧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇 α 㯗劇 αγορ 㫇卧㮧升 α 㮗剧 τ 㫗匇㮷呷 ος αυτ 㫇卧㰇厇 ου α 㰇厇 οτε 㮷呷 ού 㯗劇 µ 㫗匇 ρος ε 㯗劇㳇劧 ς 㱷喧 αρτο 㱧嗗 υ 㮷呷 α 㮧升㫷厧 ου α 㰇厇㳇劧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 µ 㫗匇㰷勇 α) 㧇啇㩗嚧 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ως 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο 㰇厇 ου α 㰇厇 οτ 㮗剧 µ 㫇卧 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α 㱷喧 µε α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 µετα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Κατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 Χρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς µε τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρου 㰇厇㳇劧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧㳇劧 τ 㮗剧㰇厇㮷呷㭷勧 ρού 㯗劇 τα 㮗剧 τα 㮧升 ρ 㮗剧 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 α 㰇厇 ου 㮇吷㫗匇 τε 㮗剧㭷勧 τρο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 του 㦷哧㨇嚇 厧 㩗嚧 «Ε 㰇厇㮗剧㮷呷 ογ 㫧匧 τ 㭷勧 ς Εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς Αξ 㫷厧 ας 㧇啇㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος δε 㯗劇㮧升 ατε 㫷厧㱷喧 ε 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 αυτ 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 ας 㧇啇 ii 㳧嗷㥇勷㫇呗 νε 㮗厷 α κα 㮗厷 απα 㮗厷 τ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 㨇嚇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 µ 㭷勧㰇厇 αρ 㫇卧 γωγα 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού µε 㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㫗匇 ς 㫧匧㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ες 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωµ 㫗匇 ς 㱷喧 τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α δε 㯗劇 δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε ε 㯗劇 εργ 㫗匇 ς αγορ 㫗匇 ς 㧇啇㨷呗 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α αυτ 㫧匧㭧块 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 α 㮗剧 Α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς) δε 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 α) α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧㰇厇 ρο 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς γ 㮗剧 α αγορ 㫇卧 αγα 㮇吷 ώ 㯗劇㫧匧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㱷喧㬧則 ) α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㯗劇 α 㮧升㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 µε δο 㰷勇 ο 㮷呷㭷勧 ψ 㫷厧 ες 㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇㱷喧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㬧則㮷呷㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㯗劇 οµο 㮇吷 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 α 㰇厇㳇劧 το 㮧升 ρ 㫇卧 τος 㱷喧 γ) οτ 㮗剧 δ 㫧匧㰇厇 οτε δε 㯗劇㮧升 α 㮷呷 ύ 㰇厇 τετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α δ 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α 㮷呷㫧匧 ψ 㭷勧 µετρ 㭷勧 τώ 㯗劇㫧匧㫇卧㮷呷㮷呷 ω 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㧇啇㩇咧 α 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升 υ 㮧升㮷呷 ο 㱧嗗 ορού 㯗劇 ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升㳇劧㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς α 㰇厇㳇劧 ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 α µε 㮷呷㫧匧 ξε 㮗剧 ς µεγα 㮷呷 ύτερες τω 㯗劇㫷厧 厧 µ 㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㧇啇㩇咧 α τε 㮷呷 ευτα 㫷厧 α 㰷勇 υµ 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα µ 㭷勧㮧升 υ 㮧升㮷呷 ο 㱧嗗 ορού 㯗劇 τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㧇啇 iii 㳧嗷 Επεν 㭇咷 ύσε 㮗厷㰧受 κατεχό 㯇吗 ενε 㰧受 ω 㰧受 τ 㭷呷 ν λ 㫧厗 ξ 㭷呷 㨇嚇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 µ 㭷勧㰇厇 αρ 㫇卧 γωγα 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α µε 㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 ες 㭷勧㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ες 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωµ 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧㮧升 α 㮗剧 τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 δυ 㯗劇 ατ 㳇劧 τ 㭷勧 τα 㯗劇 α τα δ 㮗剧 α 㮧升 ρατ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ως τ 㭷勧㯗劇㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 τους 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος δε 㯗劇㮧升 ατε 㫷厧㱷喧 ε ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς αυτ 㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 ας 㧇啇 iv 㳧嗷㥇勷㮗厷 α 㮇嚇 έσ 㮗厷㯇吗 α π 㰗咗㯷号㰧受 π 㳧嗷 λ 㭷呷 σ 㭷呷 χ 㰗咗㭷呷㯇吗 ατ 㯷号㯷号㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㫇呗 στ 㯷号㮗厷 χεία ενε 㰗咗 γ 㭷呷 τ 㮗厷 κ 㯷号 ύ 㨇嚇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 µ 㭷勧㰇厇 αρ 㫇卧 γωγα 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㫷厧 τε 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε αυτ 㫧匧㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α 㱷喧 ε 㫷厧 τε δε 㯗劇 µ 㰇厇 ορού 㯗劇㯗劇 α ε 㯗劇 τα 㱷喧㮇吷 ού 㯗劇㰷勇 ε 㮧升㫇卧㰇厇 ο 㮗剧 α α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς α 㯗劇 ωτ 㫗匇 ρω 㧇啇 厧 㧇啇

29 㨷呗 τ 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 α 㱷喧 τα δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㰇厇 ρος 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τους 㮧升 α 㮗剧 τα 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㫧匧㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς 㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε α 㰇厇 ο 㮇吷 εµατ 㮗剧㮧升㳇劧 τω 㯗劇㮗剧 δ 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇 µ 㫗匇㱷喧 ρ 㮗剧 τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α αυτ 㫇卧㰇厇 ω 㮷呷㭷勧㮇吷 ού 㯗劇㫧匧㱷喧 αρα 㮧升 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㰷勇㮇吷 ού 㯗劇 ως α 㰇厇 οµε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇 α 㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㫧匧㳇劧 τα 㯗劇㱷喧 αρα 㮧升 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㰷勇㮇吷 ού 㯗劇 ως α 㰇厇 οµε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇 α 㱷喧 τα 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㫧匧 ο 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς µετα 㱧嗗㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇㥧垇㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα δε 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τρ 㫗匇㱧嗗 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µ 㫗匇㰷勇 ω α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧 αγορ 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧㰇厇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς τω 㯗劇 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 εω 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 ς 㱷喧㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㮧升 α 㮗剧㭷勧㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ου ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος δε 㰷勇 µεύετα 㮗剧㯗劇 α αγορ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧㫧匧㯗劇 α 㰇厇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 το 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο 㧇啇 Ο 㮗剧 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τους 㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇 τω 㯗劇㫇卧 µε 㰷勇 α ε 㰇厇㮗剧 ρρ 㮗剧㰇厇 τ 㫗匇 ω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 δα 㰇厇 α 㯗劇 ώ 㯗劇㱷喧 µε εξα 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧㳇劧㰷勇 ο 㯗劇 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 τ 㮗剧 ς 㫇卧 µε 㰷勇 α ε 㰇厇㮗剧 ρρ 㮗剧㰇厇 τ 㫗匇 ες 㰷勇 τ 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㱷喧 γ 㮗剧 α τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 α 㰇厇 ου α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τους µε µετα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς 㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇 Ο 㮗剧 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㮗剧 αγρ 㫇卧㱧嗗 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㰷勇 τ 㮗剧 ς ταµε 㮗剧 α 㮧升㫗匇 ς ρο 㫗匇 ς α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮷呷㫧匧 γε 㮗剧㫧匧 µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇卧㭧块 ετα 㮗剧㮧升 α 㮗剧 ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 ωδώς 㳇劧㮷呷 ους τους 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς α 㯗劇 ταµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㰇厇 ου 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇㫇卧 γετα 㮗剧㭷勧㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㭷勧㰷勇㫷厧 α 㧇啇 㩇咧 α δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 ς µε 㮇吷㳇劧 δου του 㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升 ού ε 㰇厇㮗剧 το 㮧升㫷厧 ου 㧇啇 㩇咧 α 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 µ 㭷勧㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 α 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㫧匧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς µετα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς τ 㭷勧 ς εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας τω 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώµε 㯗劇 α 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τους µε µετα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς 㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㱷喧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧 εύ 㮷呷 ογες αξ 㫷厧 ες τω 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύ 㰷勇㮗剧 µα 㰷勇 ε ε 㯗劇 εργ 㫗匇 ς αγορ 㫗匇 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς τρ 㫗匇㱷喧 ου 㰷勇 ες τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς 㭧块㫧匧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㤷圇㮗剧 α τα µ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύ 㰷勇㮗剧 µα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α ο 㮗剧 εύ 㮷呷 ογες αξ 㫷厧 ες 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 τε 㱷喧㯗劇㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㳇劧㰇厇 ως α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧㰇厇 ρ 㳇劧㰷勇㱧嗗 ατω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγώ 㯗劇㱷喧㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㫷厧㰷勇㮗剧 µω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ου δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮗剧㰇厇 ροεξ 㳇劧㱧嗗㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧 µ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύ 㰷勇㮗剧 µο 㮗剧㰷勇 ε ε 㯗劇 εργ 㳇劧 αγορ 㫇卧㰷勇 υµµετο 㱷喧㮗剧㮧升 ο 㫷厧 τ 㫷厧 τ 㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ου ταξ 㮗剧㯗劇 οµού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㰇厇 ρος 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ω 㯗劇㭷勧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α δε 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 δυ 㯗劇 ατ 㳇劧㯗劇㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 τε 㫷厧 µε αξ 㮗剧 ο 㰇厇㮗剧㰷勇 τ 㫷厧 α α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς τους 㧇啇 㨷呗 ε 㮧升㫇卧㮇吷 ε 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫇卧 α 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ε 㮗剧 µε 㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㯗劇 δε 㫷厧 ξε 㮗剧 ς 㰇厇 ου 㯗劇 α οδ 㭷勧 γού 㯗劇㰷勇 το 㰷勇 υµ 㰇厇㫗匇 ρα 㰷勇 µα 㳇劧 τ 㮗剧 τα 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㰷勇 τε 㫷厧 α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧㧇啇㤷圇㮗剧 α µετο 㱷喧㫗匇 ς ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ταξ 㮗剧㯗劇 οµ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 ως 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㰇厇 ρος 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧 τ 㫗匇 το 㮗剧 α 㫗匇㯗劇 δε 㮗剧 ξ 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇㮗剧㰷勇 τ 㫇卧㭷勧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫧匧㫧匧㰇厇 αρατεταµ 㫗匇㯗劇㭷勧 µε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㰷勇 ε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως 㧇啇 Α 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ο 㮇吷 ετε 㫷厧 τα 㮗剧 α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧㱷喧㭷勧㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇㭷勧㰷勇 τα 㫷厧 δ 㮗剧 α 㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 α 㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫇卧㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 µεταξύ 㮧升㳇劧㰷勇 τους 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως 㮧升 α 㮗剧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㱷喧 µετα 㱧嗗㫗匇 ρετα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇 Απ 㯷号㯇吗 είωσ 㭷呷 πε 㰗咗㮗厷㯷号㱗哧 σ 㮗厷 ακ 㳧嗷 ν στ 㯷号㮗厷 χείων απε 㮗厷 κ 㯷号 ν 㮗厷 ζό 㯇吗 ενα στ 㯷号 απ 㯷号 σ 㬧唗 εσ 㯇吗 έν 㯷号 κόστ 㯷号㰧受 Α 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ε 㮗剧 µε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 α 㰇厇㳇劧 δε 㮗剧 ξ 㭷勧㳇劧 τ 㮗剧 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου α 㱧嗗 ορ 㫇卧 δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫧匧 δ 㮗剧 α 㮧升 ρατούµε 㯗劇 ες µ 㫗匇㱷喧 ρ 㮗剧 τ 㭷勧㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου τ 㭷勧 ρού 㯗劇 τα 㮗剧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則 ε 㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㱷喧 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τ 㭷勧 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ας ε 㰇厇㮗剧 µετρ 㫇卧 τα 㮗剧 ως 㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 µεταξύ τ 㭷勧 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας του 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρού 㰷勇 ας αξ 㫷厧 ας τω 㯗劇 ε 㮧升 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇 ω 㯗劇 µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 ταµ 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㭧块 εξα 㮗剧 ρώ 㯗劇 τας µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες 㰇厇 ου δε 㯗劇㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 ) 㰇厇 ροεξο 㱧嗗㮷呷㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες µε το αρ 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升㳇劧 ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο του 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㭧块㫧匧 το 㮗剧 το 㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升㳇劧 ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο 㰇厇 ου υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㫷厧㰷勇 τ 㭷勧㮧升 ε 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧㧇啇 Η 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α του 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㮇吷 α µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 ε 㫷厧 τε α 㰇厇 ευ 㮇吷 ε 㫷厧 ας ε 㫷厧 τε µ 㫗匇㰷勇 ω τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς ε 㯗劇㳇劧 ς 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µού 㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧 ς 㧇啇㩇咧 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τ 㭷勧 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ας 㮇吷 α α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇 Ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογε 㫷厧 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧 α 㯗劇 υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τατα 㮗剧 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ε 㮗剧 µε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 α 㰇厇㳇劧 δε 㮗剧 ξ 㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 αξ 㫷厧 ας µεµο 㯗劇 ωµ 㫗匇㯗劇 α γ 㮗剧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 µ 㳇劧㯗劇 α τους 㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㮧升 α 㮗剧 µεµο 㯗劇 ωµ 㫗匇㯗劇 α 㫧匧㰷勇 υ 㮷呷㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫇卧 γ 㮗剧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰇厇 ου δε 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 α 㰇厇㳇劧 µ 㳇劧㯗劇 α τους 㧇啇 Α 㯗劇 ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㰷勇 ε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 δε 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ε 㮗剧 µε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧 α 㰇厇㳇劧 δε 㮗剧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς ύ 㰇厇 αρξ 㭷勧 ς α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας γ 㮗剧 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㳇劧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο 㰇厇 ου αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε µεµο 㯗劇 ωµ 㫗匇㯗劇 α 㱷喧 ε 㫷厧 τε ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㳇劧 ε 㫷厧 τε 㳇劧㱷喧㮗剧㱷喧 ε 㯗劇 τ 㫇卧㰷勇㰷勇 ε 㮗剧 το 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㳇劧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο 㰷勇 ε οµ 㫇卧 δα 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 µε 㰷勇 υ 㯗劇 α 㱧嗗㫧匧㱷喧 αρα 㮧升 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升 ού 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ου τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογε 㫷厧 γ 㮗剧 α α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㮷呷㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㳇劧 ε 㰇厇㫷厧㰇厇 εδο 㧇啇㨇嚇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰇厇 ου αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογού 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 µεµο 㯗劇 ωµ 㫗匇㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 γ 㮗剧 α τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㫧匧㰷勇 υ 㯗劇 ε 㱷喧㫷厧㭧块 ε 㮗剧㯗劇 α α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς δε 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㮷呷㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㮗剧 ο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧㧇啇 厧 㩗嚧

30 㨷呗 ε 㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㰇厇 ου 㰷勇 ε µεταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερ 㭷勧㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㱷喧 το ύψος τ 㭷勧 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ας α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㮧升 α 㮗剧㭷勧 µε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 εξ α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου µε γεγο 㯗劇㳇劧 ς 㰇厇 ου 㰷勇 υµ 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㭷勧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου ε 㫷厧㱷喧 ε α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㮗剧㰷勇 τε 㫷厧㰇厇 ρο 㭷勧 γουµ 㫗匇㯗劇 ως 㮇吷 α α 㯗劇 α 㰷勇 τρ 㫗匇㱧嗗 ετα 㮗剧㧇啇㩇咧 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τ 㭷勧 ς α 㯗劇 α 㰷勇 τρο 㱧嗗㫧匧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Κατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㰷勇 το 㯗劇㬧則 α 㮇吷 µ 㳇劧㰇厇 ου 㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α του 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ού 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου δε 㯗劇 υ 㰇厇 ερ 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 το α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則 ε 㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α α 㯗劇 α 㰷勇 τρο 㱧嗗㫧匧 ς τ 㭷勧 ς 㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫇卧 ς τ 㭷勧 ς α 㰇厇 οµε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Απ 㯷号㮇嚇 έ 㯇吗 ατα 㩇咧 α α 㰇厇 ο 㮇吷㫗匇 µατα α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㱷喧 αµ 㭷勧㮷呷㳇劧 τερ 㭷勧 αξ 㫷厧 α µεταξύ του 㮧升㳇劧㰷勇 τους 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧 ς ρευ 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇㮗剧 µ 㫧匧 ς τους αξ 㫷厧 ας 㧇啇㩇咧 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος τω 㯗劇 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µε τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇吷 οδο FIF 㡇奇㱷喧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㮧升 ο 㮷呷 ου 㮇吷 ε 㫷厧 τα 㮗剧㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 α 㱷喧㮧升 α 㮗剧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως τω 㯗劇 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες µετα 㱧嗗 ορ 㫇卧 ς τους 㰷勇 τ 㮗剧 ς εγ 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου 㬧則 ρ 㫷厧㰷勇㮧升 ο 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇 Η 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧 ρευ 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇㮗剧 µ 㭷勧 αξ 㫷厧 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㭷勧 ε 㮧升 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㰷勇 τα 㰇厇㮷呷 α 㫷厧㰷勇㮗剧 α τω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇㫧匧㮇吷 ω 㯗劇 δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 οτ 㫧匧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㱷喧 µε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇㭷勧 µε τα ε 㮧升 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇 α 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ο 㮷呷 ο 㮧升㮷呷㫧匧 ρω 㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τα ε 㮧升 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇 α γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㮧升 α 㮗剧㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㮗剧 ς τρ 㫗匇㱷喧 ου 㰷勇 ες τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇㰷勇 τα 㰇厇㮷呷 α 㫷厧㰷勇㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫧匧㮇吷 ους δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας α 㱧嗗 α 㮗剧 ρουµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 τυ 㱷喧㳇劧㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㳇劧㰇厇 ου 㰷勇 υ 㯗劇 τρ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㧇啇 Η Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㳇劧㮷呷 ες τ 㮗剧 ς δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㰇厇 ου 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α αυτ 㫧匧 ς γ 㮗剧 α αγορ 㫇卧 α 㯗劇 α 㮷呷 ώ 㰷勇㮗剧 µου εξο 㰇厇㮷呷㮗剧㰷勇 µού 㧇啇 Ε 㯇吗 π 㯷号㰗咗㮗厷 κέ 㰧受 απα 㮗厷 τ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 Ο 㮗剧㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µο 㫷厧 ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 ο 㮗剧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 τ 㮗剧 µο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升㫧匧 τους αξ 㫷厧 α 㧇啇㧇啇 εταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερα µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧 γ 㮗剧 α τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧㬧則 ε 㬧則 α 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τα 㳇劧 τ 㮗剧 δε 㯗劇㮇吷 α ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㱷喧㮇吷 ού 㯗劇㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升㫇卧㰷勇 τοτε 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ς τω 㯗劇 Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧㭷勧 ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ραξ 㮗剧 µ 㳇劧 τ 㭷勧 τα τω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 ω 㯗劇㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫇卧 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧㰷勇㱷喧㭷勧 µατ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧 γ 㮗剧 α α 㰇厇 ώ 㮷呷 ε 㮗剧 ες 㰇厇 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧㯗劇㯗劇 α 㰷勇 υµ 㬧則 ού 㯗劇㮧升 α 㮗剧 µ 㰇厇 ορού 㯗劇㯗劇 α 㰇厇 ο 㰷勇 οτ 㮗剧㮧升 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧㮇吷 ού 㯗劇㧇啇 Η 㰷勇㱷喧㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 α 㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧 α 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµ 㳇劧㭧块 ετα 㮗剧 µε ε 㰇厇㮗剧㬧則㫇卧 ρυ 㯗劇㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς ε 㮧升㫇卧㰷勇 τοτε 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 㩇卧 α 㯇吗 ε 㮗厷 ακ 㫇呗㭇咷㮗厷 α 㮇嚇 έσ 㮗厷㯇吗 α κα 㮗厷㮗厷 σ 㯷号㭇咷 ύνα 㯇吗 α τα 㯇吗 ε 㮗厷 ακ 㳧嗷 ν 㭇咷㮗厷 α 㮇嚇 εσί 㯇吗 ων 㤷圇㮗剧 α 㰷勇㮧升 ο 㰇厇 ούς 㮧升 αταρτ 㫷厧㰷勇 εως τ 㭷勧 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εως ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α αυτ 㫧匧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 τα µετρ 㭷勧 τ 㫇卧㱷喧 ο 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧 ταγ 㫗匇 ς 㭷勧 µ 㫗匇 ρας 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧㮧升 ατα 㮇吷㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㳇劧 ψεως 㮧升 α 㮗剧㰇厇 ρο 㮇吷 ε 㰷勇 µ 㫷厧 ας 㧇啇 㢧块㭇咷㮗厷 α 㦧吷 εφ 㫇呗 λα 㮗厷 α 㩇咧 ο µετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇 ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ε 㮧升 δο 㮇吷 ε 㫷厧㧇啇 Ο 㮗剧㮧升 ο 㮗剧㯗劇㫗匇 ς µετο 㱷喧㫗匇 ς ταξ 㮗剧㯗劇 οµού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα 㫷厧 δ 㮗剧 α 㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 α 㧇啇㩇咧 ο µετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㮧升 ο 㮗剧㯗劇㫗匇 ς µετο 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇 Έξοδα γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧升 δο 㰷勇㭷勧 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧 εµ 㱧嗗 α 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 α 㱧嗗 α 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧 του 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升 ού 㱧嗗㳇劧 ρου ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㱷喧㰷勇 ε µε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 του 㰇厇 ροϊ 㳇劧㯗劇 τος τ 㭷勧 ς 㫗匇㮧升 δο 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Άµε 㰷勇 α 㫗匇 ξοδα 㰇厇 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧升 δο 㰷勇㭷勧 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇㳇劧㮧升 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇 εως τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 εως 㰇厇 ου α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㫇卧 τα 㮗剧㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇㳇劧㮧升 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㮗剧 δ 㫷厧 ω 㯗劇 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧 το 㮧升 ατα 㬧則㮷呷㭷勧㮇吷㫗匇㯗劇 τ 㫷厧 µ 㭷勧 µα 㱷喧㰷勇 υµ 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則 α 㯗劇 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 δα 㰇厇 α 㯗劇 ώ 㯗劇㱷喧 α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µε 㮗剧 ωτ 㮗剧㮧升㫇卧 τω 㯗劇㮗剧 δ 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇㧇啇 Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 αγορ 㫇卧㱷喧㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧㫗匇㮧升 δο 㰷勇㭷勧㱷喧㫧匧 α 㮧升 ύρω 㰷勇㭷勧㮗剧 δ 㫷厧 ω 㯗劇㰷勇 υµµετο 㱷喧㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 τ 㫷厧 τ 㮷呷 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ς ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας δε 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㮧升 α 㯗劇㫗匇㯗劇 α 㮧升㫗匇 ρδος 㫧匧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α 㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇 㩧噇㯷号㰗咗㯷号 λ 㯷号 γία ε 㮗厷 σ 㯷号㭇咷㫧厗㯇吗 ατ 㯷号㰧受 & ανα 㬧唗 αλλό 㯇吗 εν 㯷号㰧受 φό 㰗咗㯷号㰧受 Η ε 㰇厇㮗剧㬧則㫇卧 ρυ 㯗劇㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου µε 㱧嗗㳇劧 ρους ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㫷厧 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τους τρ 㫗匇㱷喧 ο 㯗劇 τες 㱧嗗㳇劧 ρους 㮧升 α 㮗剧 τους α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ους 㱧嗗㳇劧 ρους 㱷喧 δ 㭷勧㮷呷 αδ 㫧匧 τους 㱧嗗㳇劧 ρους 㫧匧 τ 㮗剧 ς 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㮷呷 α 㱧嗗 ρύ 㯗劇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㱧嗗㫗匇㮷呷㭷勧㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧 οδο α 㮷呷㮷呷㫇卧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㫧匧 δ 㭷勧㮧升 ατα 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τε 㫷厧㫧匧㮇吷 α 㮧升 ατα 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τού 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς αρ 㱷喧㫗匇 ς 㰷勇 ε δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορετ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δους 㧇啇 Ο 㱧嗗㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 τω 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου 㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς του 㱧嗗㳇劧 ρου ε 㮧升 ε 㫷厧㯗劇 ου 㰇厇 ου α 㱧嗗 ορ 㫇卧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς 㰇厇 ου 㮧升 ατα 㱷喧 ωρ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 厧 㫷厧

31 α 㰇厇 ευ 㮇吷 ε 㫷厧 ας 㰷勇 τα 㫷厧 δ 㮗剧 α 㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 α 㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧 α 㰇厇 ευ 㮇吷 ε 㫷厧 ας 㱷喧㮧升 ατ 㫇卧 α 㯗劇㫇卧㮷呷 ογο τρ 㳇劧㰇厇 ο 㱷喧㰷勇 τα 㫷厧 δ 㮗剧 α 㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 α 㧇啇 Ο 㮗剧 τρ 㫗匇㱷喧 ο 㯗劇 τες 㱧嗗㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ρος τ 㮗剧 ς δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς αρ 㱷喧㫗匇 ς 㰇厇 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τους 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 ους 㱧嗗㳇劧 ρους ε 㰇厇㫷厧 του 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㭷勧 τ 㫗匇 ου ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 τυ 㱷喧㳇劧㯗劇㰇厇 ρ 㳇劧㰷勇㮇吷 ετο 㮗剧㱧嗗㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㰇厇 ου α 㱧嗗 ορού 㯗劇㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 ες 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ο 㮗剧 τρ 㫗匇㱷喧 ο 㯗劇 τες 㱧嗗㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㰇厇㮗剧 µετρώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τους 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ούς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧 τους 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ούς 㯗劇㳇劧 µους 㰇厇 ου ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δους µε τ 㮗剧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㱷喧㬧則 α 㰷勇㮗剧㭧块㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 το 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㭷勧 τ 㫗匇 ο 㮧升㫗匇 ρδος γ 㮗剧 α το 㫗匇 τος 㧇啇 Ό 㮷呷 ες ο 㮗剧 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς 㰷勇 τα 㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µα 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㫧匧 τ 㮗剧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 α 㯗劇 µ 㫗匇 ρος τω 㯗劇㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Ο α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧嗗㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 µ 㫗匇㮇吷 οδο τ 㭷勧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 τε 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς µεταξύ τ 㭷勧 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㧇啇 Α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧嗗㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος δε 㯗劇㮷呷 ογ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 ε 㫇卧㯗劇㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 τε 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㫧匧㰇厇 α 㮇吷㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㳇劧 τα 㯗劇㫗匇 γ 㮗剧㯗劇 ε 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧 δε 㯗劇 ε 㰇厇㭷勧 ρ 㫗匇 α 㰷勇 ε ούτε το 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㳇劧 ούτε το 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㳇劧㮧升㫗匇 ρδος 㫧匧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α 㧇啇 Ο α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧嗗㳇劧 ρος 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 µε τους 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ούς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς 㰇厇 ου 㮗剧㰷勇㱷喧 ύου 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α του 㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㧇啇 Ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮗剧㱧嗗㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α 㳇劧㮷呷 ες τ 㮗剧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς µεταξύ 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας 㮧升 α 㮗剧㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㧇啇 Ο υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς γ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧 µε τους 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς 㱧嗗㳇劧 ρου ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος 㰇厇 ου α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㮗剧㰷勇㱷喧 ύ 㰷勇 ου 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㮗剧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δους 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㮗剧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㮇吷 α α 㯗劇 α 㮧升 τ 㭷勧㮇吷 ού 㯗劇㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮇吷 α δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 τού 㯗劇㱷喧㮧升 α 㮗剧㰇厇 ρ 㫗匇㰇厇 ε 㮗剧㯗劇 α α 㯗劇 τα 㯗劇 α 㮧升㮷呷㫇卧 το 㯗劇 τρ 㳇劧㰇厇 ο µε το 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α γ 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧㭷勧 α 㯗劇㫇卧㮧升 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㫧匧 ο δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㧇啇㨷呗 ε 㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧 αδυ 㯗劇 αµ 㫷厧 ας 㰷勇 α 㱧嗗 ούς 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µού του 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ου α 㯗劇 α 㰷勇 τρο 㱧嗗㫧匧 ς τω 㯗劇㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορώ 㯗劇 ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ετα 㮗剧 ο 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㳇劧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷呷 ε 㰷勇 τ 㫧匧 ς 㰇厇 ου 㮗剧㰷勇㱷喧 ύε 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 ας του 㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧㧇啇 Ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧升 τα 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㮇吷 α υ 㰇厇㫇卧 ρξε 㮗剧 µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㳇劧㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㭷勧 τ 㫗匇 ο 㮧升㫗匇 ρδος γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇㫧匧 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 ς 㰇厇 ου δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργε 㫷厧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇㭷勧㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㰇厇 α 㫷厧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㧇啇 Ο α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧嗗㳇劧 ρος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 γ 㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 ε 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 ες ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 µε εξα 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㰇厇 ου 㭷勧 α 㯗劇 α 㰷勇 τρο 㱧嗗㫧匧 τω 㯗劇㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορώ 㯗劇 ε 㮷呷㫗匇 γ 㱷喧 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς δε 㯗劇㮇吷 α α 㯗劇 α 㰷勇 τρα 㱧嗗 ού 㯗劇㰷勇 το 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷 ε 㰇厇 τ 㳇劧 µ 㫗匇㮷呷㮷呷 ο 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧㰇厇 ερ 㮗剧㰷勇㰷勇㳇劧 τερες α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫧匧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 α 㯗劇㫗匇㯗劇 α 㮧升 οµµ 㫇卧 τ 㮗剧 τω 㯗劇㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㧇啇㳇劧㯗劇 ο αυτ 㫗匇 ς ο 㮗剧 µετα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς 㰷勇 τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㫧匧 τ 㮗剧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου ε 㰇厇㭷勧 ρε 㫇卧㭧块 ου 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 ωρ 㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατευ 㮇吷 ε 㫷厧 α 㯗劇㰷勇 τα 㫷厧 δ 㮗剧 α 㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 α τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㱷喧㳇劧㰇厇 ως 㭷勧 ε 㰇厇 α 㯗劇 ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας τ 㭷勧 ς α 㮧升㫷厧㯗劇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㫷厧 ας 㱷喧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ως α 㰇厇 οτ 㫗匇㮷呷 ε 㰷勇 µα τ 㭷勧㯗劇㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧㰷勇 τ 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫧匧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯗劇 α 㱷喧 ρεώ 㯗劇 ετα 㮗剧㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 του 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升 ού 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µού τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧 ς 㮇吷㫗匇㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους 㤧升㰗咗 αχ 㱗哧 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ε 㰧受 πα 㰗咗㯷号 χέ 㰧受 㤧升㰗咗 αχ 㱗哧 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ε 㰧受 πα 㰗咗㯷号 χέ 㰧受 : Ο 㮗剧㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㰇厇 ρος τους εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ους 㭧块 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς α 㰇厇㳇劧㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς εργα 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫧匧 ς 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 ς) 㰷勇 ε 㱷喧 ρ 㫧匧 µα 㮧升 α 㮗剧㰷勇 ε ε 㫷厧 δος α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδο 㳇劧 τα 㯗劇㮧升 α 㮇吷㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧 δεδου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇 ες 㧇啇㩇咧 υ 㱷喧㳇劧㯗劇 α 㯗劇 εξ 㳇劧㱧嗗㮷呷㭷勧 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧 ως υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㱷喧 ε 㯗劇 ώ 㰷勇 ε 㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㰇厇 ου το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㰇厇 ου 㫧匧 δ 㭷勧㮧升 ατα 㬧則㮷呷㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε υ 㰇厇 ερ 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τω 㯗劇㰇厇 αρο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧㭷勧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ε 㮗剧 το υ 㰇厇 ερ 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ο 㯗劇㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 ως 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού τ 㭷勧 ς 㭧块㰇厇 ρο 㰇厇㮷呷㭷勧 ρω 㮇吷㫗匇㯗劇㫗匇 ξοδο) µ 㳇劧㯗劇 ο 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧升 τα 㰷勇㭷勧㰇厇 ου 㭷勧㰇厇 ρο 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωµ 㫧匧㮇吷 α οδ 㭷勧 γ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 ε µε 㫷厧 ω 㰷勇㭷勧 µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇㮷呷㭷勧 ρωµώ 㯗劇㫧匧㰷勇 ε ε 㰇厇㮗剧㰷勇 τρο 㱧嗗㫧匧㧇啇 厧 㫷厧

32 Πα 㰗咗㯷号 χέ 㰧受 λόγω σ 㱗哧 νταξ 㮗厷㯷号㭇咷 ότ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 Πα 㰗咗㯷号 χέ 㰧受㯇吗 ετ 㫇呗 τ 㭷呷 ν έξ 㯷号㭇咷㯷号 από τ 㭷呷 ν 㱗哧 π 㭷呷㰗咗 εσία: Ο 㮗剧㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧㳇劧㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫇卧 ξε 㮗剧 ς 㫧匧㫇卧㮷呷㮷呷 ες 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㭧块 α 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷 ε 㮗剧 ες 㭧块 ω 㫧匧 ς 㮧升 α 㮗剧㮗剧 ατρ 㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ερ 㫷厧㮇吷 α 㮷呷 ψ 㭷勧 ) 㰇厇 ου 㰇厇 αρ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㭷勧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧㳇劧㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 ως α 㯗劇 τ 㫇卧㮷呷㮷呷 αγµα τ 㭷勧 ς υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας τω 㯗劇 εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㧇啇㨷呗 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ώς 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 τ 㳇劧㰷勇 ο 㰇厇 ρογρ 㫇卧 µµατα 㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορώ 㯗劇㳇劧㰷勇 ο 㮧升 α 㮗剧㰇厇 ρογρ 㫇卧 µµατα 㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 αρο 㱷喧 ώ 㯗劇㧇啇㩇咧 ο δεδου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος τω 㯗劇㰇厇 ρογραµµ 㫇卧 τω 㯗劇㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορώ 㯗劇㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδο 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㰇厇 ου α 㱧嗗 ορ 㫇卧㧇啇 Π 㰗咗 όγ 㰗咗 α 㯇吗㯇吗 α κα 㮇嚇㯷号㰗咗㮗厷 σ 㯇吗 ένων ε 㮗厷 σφ 㯷号㰗咗㳧嗷 ν 㧇啇 ε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 το 㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα 㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορώ 㯗劇㱷喧㭷勧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㭧块㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㫧匧 τε 㮧升 µαρτ 㫧匧 ) 㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㯗劇 α 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱧嗗㫗匇 ρε 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㱧嗗 ορ 㫗匇 α 㭧块㰇厇㧇啇㱷喧㧇啇 ταµε 㫷厧 ο) 㰇厇 ου δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 τ 㮗剧 ς ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορ 㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㱷喧 ορ 㭷勧 γε 㫷厧 τ 㮗剧 ς 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㧇啇㨷呗 υ 㯗劇 ε 㰇厇 ώς το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τω 㯗劇㰇厇 αρο 㱷喧 ώ 㯗劇㰇厇 ου 㮇吷 α 㮷呷㫇卧㬧則 ε 㮗剧 ο εργα 㭧块㳇劧 µε 㯗劇 ος 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㰇厇 ου 㮧升 ατα 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ε 㮗剧㭷勧 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㭧块㫧匧㮧升 α 㮗剧 ο εργα 㭧块㳇劧 µε 㯗劇 ος) 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㮧升 ατα 㬧則㮷呷㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 ες ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορώ 㯗劇 αυτώ 㯗劇㧇啇 Η 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 α ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορ 㫇卧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㰷勇 ε 㫗匇㯗劇 α 㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα 㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορώ 㯗劇㱷喧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 ε 㫷厧 τε ως µ 㫷厧 α υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 µετ 㫇卧㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㱧嗗 α 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς ε 㮗剧㰷勇㱧嗗 ορ 㫇卧 ς 㰇厇 ου 㮧升 ατα 㬧則㮷呷㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε 㱷喧 ε 㫷厧 τε ως 㫗匇㯗劇 α 㫗匇 ξοδο 㧇啇 Π 㰗咗 όγ 㰗咗 α 㯇吗㯇吗 α κα 㮇嚇㯷号㰗咗㮗厷 σ 㯇吗 ένων πα 㰗咗㯷号 χ 㳧嗷 ν Η υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㰇厇 ου 㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 γ 㮗剧 α τα 㰇厇 ρογρ 㫇卧 µµατα 㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 αρο 㱷喧 ώ 㯗劇 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㫷厧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α αξ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㰇厇 αρο 㱷喧㫧匧 µε 㫷厧 ο 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού του 㰇厇 ρογρ 㫇卧 µµατος 㭧块 ε 㫇卧㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇 ) 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς µετα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 οδ 㫧匧㰇厇 οτε α 㯗劇 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㳇劧㮧升㫗匇 ρδος 㫧匧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㲷婗㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας 㧇啇 Η δ 㫗匇㰷勇 µευ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㰇厇 αρο 㱷喧㫧匧 ς υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 ετ 㭷勧㰷勇㫷厧 ως α 㰇厇㳇劧 α 㯗劇 εξ 㫇卧 ρτ 㭷勧 το α 㯗劇 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 µε τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς µε 㮇吷㳇劧 δου τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㬧則 ε 㬧則㮷呷㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升㫧匧 ς µο 㯗劇㫇卧 δος 㭧块㡇奇 ro 婗ected unit credit 㡇奇 ethod) 㧇啇㤷圇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ροεξ 㳇劧㱧嗗㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧 το ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο τω 㯗劇 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρο 㮇吷㫗匇㰷勇 µω 㯗劇 οµο 㮷呷㳇劧 γω 㯗劇 του Ε 㮷呷㮷呷㭷勧㯗劇㮗剧㮧升 ού 㭷勧 µο 㰷勇㫷厧 ου 㧇啇㩇咧 α α 㯗劇 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α τ 㭷勧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρο 㱷喧㫧匧 ς τ 㭷勧 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㳇劧㰷勇 ο 㮧升 α 㮗剧 του εξ 㳇劧 δου το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο 㮇吷 α α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㮗剧㰷勇 τε 㫷厧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㧇啇 Αυτ 㫇卧㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµογ 㫗匇 ς µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τα 㮗剧㰷勇 τορ 㮗剧㮧升㫇卧 δεδοµ 㫗匇㯗劇 α 㮧升 α 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰇厇㫇卧㯗劇 ω 㫧匧㮧升㫇卧 τω α 㰇厇㳇劧 το 㰇厇 ερ 㮗剧㮇吷 ώρ 㮗剧 ο του 㫷厧㫷厧 % τ 㭷勧 ς 㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα µ 㫗匇㰷勇 α 㰷勇 το 㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇 ο µ 㫗匇㰷勇 ο α 㰷勇㱧嗗 α 㮷呷㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㳇劧㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ο τω 㯗劇㰷勇 υµµετε 㱷喧㳇劧㯗劇 τω 㯗劇㰷勇 το 㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα 㧇啇㩇咧 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㰇厇 ρο 㲷婗㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㫇卧 µε 㰷勇 α 㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα µε εξα 㫷厧 ρε 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㰇厇 ου ο 㮗剧 µετα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς του 㰇厇 ρογρ 㫇卧 µµατος εξαρτώ 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 το 㯗劇 ε 㯗劇 α 㰇厇 οµ 㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ο υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας τω 㯗劇 εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㧇啇㨷呗 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧 αυτ 㫧匧 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㰇厇 ρο 㲷婗㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας 㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㫧匧 µ 㫗匇㮇吷 οδο µ 㫗匇㰷勇 α 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧 οδο ωρ 㫷厧 µα 㯗劇㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Πα 㰗咗㯷号 χέ 㰧受 τε 㰗咗㯇吗 ατ 㮗厷 σ 㯇吗㯷号 ύ τ 㭷呷㰧受 απασχόλ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 : Ο 㮗剧㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㮷呷㳇劧 γω 㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς εργα 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫧匧 ς 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 ς 㮧升 ατα 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 ο 㮗剧 εργα 㭧块㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮗剧 α 㰇厇 ο 㱷喧 ωρού 㯗劇㰇厇 ρ 㮗剧㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰷勇 υ 㯗劇 ταξ 㮗剧 οδοτ 㫧匧㰷勇 εως 㧇啇 Η ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㮧升 ατα 㱷喧 ωρε 㫷厧 αυτ 㫗匇 ς τ 㮗剧 ς 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς 㳇劧 τα 㯗劇 δε 㰷勇 µεύετα 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 τε 㳇劧 τα 㯗劇 τερµατ 㫷厧㭧块 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧㳇劧㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 υ 㰇厇 αρ 㱷喧㳇劧㯗劇 τω 㯗劇 εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε 㫗匇㯗劇 α 㮷呷 ε 㰇厇 τοµερ 㫗匇 ς 㰇厇 ρ 㳇劧 γραµµα γ 㮗剧 α το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο δε 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧 τ 㭷勧 τα α 㰇厇㳇劧㰷勇 υρ 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 ε 㫷厧 τε 㳇劧 τα 㯗劇㰇厇 ρο 㰷勇㱧嗗㫗匇 ρε 㮗剧 αυτ 㫗匇 ς τ 㮗剧 ς 㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς ως 㮧升㫷厧㯗劇㭷勧 τρο γ 㮗剧 α ε 㮧升 ού 㰷勇㮗剧 α 㭧块 ε 㮇吷 ε 㮷呷 ου 㰷勇㫷厧 α) α 㰇厇 ο 㱷喧 ώρ 㭷勧㰷勇㭷勧㧇啇 Ότα 㯗劇 ο 㮗剧㰇厇 αρο 㱷喧㫗匇 ς αυτ 㫗匇 ς 㮧升 α 㮇吷㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 ες 㰷勇 ε 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δους 㰇厇㫗匇 ρα τω 㯗劇 δώδε 㮧升 α µ 㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α του 㦗哇㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㱷喧 τ 㳇劧 τε 㮇吷 α 㰇厇 ρ 㫗匇㰇厇 ε 㮗剧㯗劇 α 㰇厇 ροεξο 㱧嗗㮷呷 ού 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㮗剧 ς α 㰇厇 οδ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 ς τω 㯗劇 υψ 㭷勧㮷呷㫧匧 ς 㰇厇 ο 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας ετα 㮗剧 ρ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 οµο 㮷呷㳇劧 γω 㯗劇㫧匧 τω 㯗劇㮧升 ρατ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 οµο 㮷呷㳇劧 γω 㯗劇㧇啇㨷呗 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧 µ 㫷厧 ας 㰇厇 ρο 㰷勇㱧嗗 ορ 㫇卧 ς 㰇厇 ου γ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧 γ 㮗剧 α 㯗劇 α ε 㯗劇㮇吷 αρρύ 㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮇吷 ε 㮷呷 ου 㰷勇㫷厧 α α 㰇厇 ο 㱷喧 ώρ 㭷勧㰷勇㭷勧㱷喧㭷勧 α 㰇厇 οτ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㰇厇 αρο 㱷喧 ώ 㯗劇㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς εργα 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫧匧 ς 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ρ 㫗匇㰇厇 ε 㮗剧㯗劇 α 㬧則 α 㰷勇㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇 αρ 㮗剧㮇吷 µ 㳇劧 τω 㯗劇 εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ου α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α δε 㱷喧 τού 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ρο 㰷勇㱧嗗 ορ 㫇卧㧇啇㨷呗 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧 τερµατ 㮗剧㰷勇 µού α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧㳇劧㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ου υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧 αδυ 㯗劇 αµ 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 µού τω 㯗劇 εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ου 㮇吷 α 㮧升㫇卧㯗劇 ου 㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇 τω 㯗劇㰇厇 αρο 㱷喧 ώ 㯗劇㱷喧 δε 㯗劇 γ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 α 㮷呷㮷呷㫇卧 γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇 ως ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㧇啇 Π 㰗咗㯷号㬧唗 λέ 㲇圧 ε 㮗厷㰧受㪗喇 Εν 㭇咷 εχό 㯇吗 ενε 㰧受 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σε 㮗厷㰧受 κα 㮗厷 Απα 㮗厷 τ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㰇厇 αρού 㰷勇 α 㭷勧㮇吷㮗剧㮧升㫧匧㫧匧㰷勇 υµ 㬧則 ατ 㮗剧㮧升㫧匧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㱷喧㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰇厇 ρο 㮧升㮷呷㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 γεγο 㯗劇㳇劧 τα 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㫧匧 δ 㭷勧㰷勇 υµ 㬧則 ε 㫷厧㮧升 α 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㬧則㫗匇㬧則 α 㮗剧 ο 㳇劧 τ 㮗剧㭷勧 τα 㮧升 το 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㫧匧 τ 㭷勧 ς 㮇吷 α δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 µ 㫷厧 α ε 㮧升 ρο 㫧匧㱷喧 το ύψος τ 㭷勧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ας µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 αξ 㮗剧㳇劧㰇厇㮗剧㰷勇 τα 㧇啇 厧 厧

33 Ο 㮗剧㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 δα 㰇厇㫇卧㯗劇㭷勧㰇厇 ου α 㰇厇 α 㮗剧 τε 㫷厧 τα 㮗剧㯗劇 α ε 㮧升㮧升 α 㮇吷 αρ 㮗剧㰷勇 τε 㫷厧㭷勧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α του 㦗哇㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㮧升 α 㮗剧㰇厇 ροεξο 㱧嗗㮷呷 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α αξ 㫷厧 α ε 㫇卧㯗劇 αυτ 㳇劧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㳇劧㧇啇 Η α 㯗劇 αγ 㯗劇 ώρ 㮗剧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψεω 㯗劇 γ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α αξ 㫷厧 α τω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ου α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㭷勧㮇吷 ού 㯗劇 γ 㮗剧 α 㯗劇 α τα 㮧升 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㧇啇 Ο 㮗剧㰷勇㱷喧㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 ες 㫧匧 δ 㭷勧㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧㰇厇 ου 㮧升 ατα 㬧則㫇卧㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α το 㯗劇 δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 τω 㯗劇㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㧇啇㩇咧 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τ 㭷勧 ς 㰷勇㱷喧㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψεως ε 㰇厇 α 㯗劇 ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫇卧 τα 㮗剧㰷勇 ε 㮧升㫇卧㮇吷 ε 㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫇卧 ξεως τω 㯗劇 Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㧇啇㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες δε 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇㧇啇 ε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 γεγο 㯗劇㳇劧 τα τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α ε 㰇厇㭷勧 ρε 㫇卧㰷勇 ου 㯗劇 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㰇厇 ου 㮇吷 α α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 τα 㮧升 το 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εως γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰷勇㱷喧㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇㮇吷 ε 㫷厧㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧㱷喧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 υ 㰇厇㳇劧 ψ 㭷勧 µ 㳇劧㯗劇 ο 㳇劧 τα 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇 ε 㰇厇 αρ 㮧升 ε 㫷厧 ς α 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ε 㮗剧 µε 㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㯗劇 δε 㫷厧 ξε 㮗剧 ς 㳇劧 τ 㮗剧㮇吷 α ε 㰇厇㮗剧㰷勇 υµ 㬧則 ού 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧 ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ες υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς δε 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㮷呷㮷呷㫇卧 γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇 Χ 㰗咗㭷呷㯇吗 ατ 㯷号㯷号㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σε 㮗厷㰧受 Ο 㮗剧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升 ούς 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µούς 㱷喧 εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫇卧㮷呷㮷呷 ου ε 㫷厧 δους υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ο 㮗剧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος 㰷勇 υµµετ 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰷勇 ε µ 㫷厧 α 㰷勇 υµ 㬧則 ατ 㮗剧㮧升㫧匧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α του 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ού µ 㫗匇㰷勇 ου 㮧升 α 㮗剧 δ 㮗剧 αγρ 㫇卧㱧嗗 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος α 㰇厇 α 㮷呷㮷呷㫇卧㰷勇㰷勇 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㫧匧 αυτ 㫧匧 α 㮧升 υρώ 㯗劇 ετα 㮗剧㫧匧㮷呷㫧匧 γε 㮗剧㧇啇 Ο 㮗剧 τ 㳇劧㮧升 ο 㮗剧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδο 㰷勇 το 㮧升 ο 㯗劇 δύ 㮷呷㮗剧 τω 㯗劇 Χρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 Εξ 㳇劧 δω 㯗劇 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Κατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㧇啇 Ο 㮗剧 εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 αρ 㱷喧㮗剧㮧升 ώς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 τους αξ 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 α 㮧升 ο 㮷呷 ού 㮇吷 ως α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則 ε 㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος µε 㫷厧 ο 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µού 㧇啇㩇咧 α µερ 㫷厧㰷勇 µατα 㰷勇 τους µετ 㳇劧㱷喧 ους 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧升 ο 㯗劇 δύ 㮷呷㮗剧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧㳇劧 τα 㯗劇 τα µερ 㫷厧㰷勇 µατα εγ 㮧升 ρ 㫷厧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㧇啇 ετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇㧇啇㩇咧 α 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Κατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㳇劧 τα 㯗劇 ο 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㮗剧 αγρ 㫇卧㱧嗗 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 µ 㫗匇㰷勇 ω τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 ε 㯗劇㫗匇 ργε 㮗剧 ας α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 εω 㯗劇㧇啇 Αναγν 㳧嗷㰗咗㮗厷 σ 㭷呷 εσό 㭇咷 ων κα 㮗厷㭇咷 απαν 㳧嗷 ν Αναγν 㳧嗷㰗咗㮗厷 σ 㭷呷 εσό 㭇咷 ων 㩇咧 α 㫗匇㰷勇 οδα α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㱷喧㳇劧 τα 㯗劇㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇 ο 㮷呷 ογε 㫷厧 τα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 µε 㮷呷㮷呷 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧 ο 㱧嗗㫗匇㮷呷㭷勧㮇吷 α ε 㮗剧㰷勇 ρεύ 㰷勇 ου 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧 ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τα 㮧升 α 㮗剧 αυτ 㫇卧 τα ο 㱧嗗㫗匇㮷呷㭷勧 µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α ε 㰇厇㮗剧 µετρ 㭷勧㮇吷 ού 㯗劇 µε αξ 㮗剧 ο 㰇厇㮗剧㰷勇 τ 㫷厧 α 㧇啇㩇咧 ο 㫗匇㰷勇 οδο ε 㰇厇㮗剧 µετρ 㫇卧 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α του ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㱷喧㮇吷㫗匇㯗劇 τος α 㯗劇 τα 㮷呷㮷呷㫇卧 γµατος 㮧升 α 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㮧升 α 㮇吷 αρ 㳇劧 α 㰇厇㳇劧㱧嗗㳇劧 ρο 㰇厇 ρο 㰷勇 τ 㮗剧㮇吷㫗匇 µε 㯗劇㭷勧 ς αξ 㫷厧 ας 㱷喧 ε 㰇厇㮗剧㰷勇 τρο 㱧嗗㫗匇 ς 㱷喧㮧升㫇卧㮇吷 ε ε 㫷厧 δους ε 㮧升㰇厇 τώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 α 㱧嗗 ού 㰇厇 ερ 㮗剧 ορ 㮗剧㰷勇 τού 㯗劇 ο 㮗剧㰇厇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㯗劇 τ 㳇劧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㧇啇㩇咧 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 του ε 㰷勇㳇劧 δου 㮇吷 εωρε 㫷厧 τα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α µετρ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 µε αξ 㮗剧 ο 㰇厇㮗剧㰷勇 τ 㫷厧 α 㳇劧 τα 㯗劇㳇劧㮷呷 ες ο 㮗剧 ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ες υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㮷呷 υ 㮇吷 ε 㫷厧㧇啇 Πωλ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 αγα 㮇嚇㳧嗷 ν 㩇咧 ο 㫗匇㰷勇 οδο α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 αγα 㮇吷 ώ 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 ο 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ο 㫷厧㮧升㫷厧㯗劇 δυ 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 α 㮗剧 τα ο 㱧嗗㫗匇㮷呷㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮧升 υρ 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας τω 㯗劇 αγα 㮇吷 ώ 㯗劇㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 µετα 㬧則㮗剧㬧則 α 㰷勇 τε 㫷厧㰷勇 το 㯗劇 αγορα 㰷勇 τ 㫧匧㱷喧㰷勇 υ 㯗劇㫧匧㮇吷 ως µε τ 㭷勧㯗劇 α 㰇厇 ο 㰷勇 το 㮷呷㫧匧 τω 㯗劇 αγα 㮇吷 ώ 㯗劇㧇啇 Πα 㰗咗㯷号 χ 㫧厗㱗哧 π 㭷呷㰗咗 εσ 㮗厷㳧嗷 ν 㩇咧 α 㫗匇㰷勇 οδα α 㰇厇㳇劧㰇厇 αρο 㱷喧㫧匧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㮷呷 ογ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㮗剧 ς υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㰇厇 ου 㰇厇 αρα 㰷勇㱷喧㫗匇㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 µ 㫗匇㱷喧 ρ 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α του 㦗哇㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㰷勇 ε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες 㰇厇 ου 㰇厇 ρ 㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧㯗劇 α ε 㮧升 τε 㮷呷 ε 㰷勇㮇吷 ού 㯗劇㧇啇 厧 厧

34 Έσ 㯷号㭇咷 α από 㯇吗 ε 㰗咗 ίσ 㯇吗 ατα 㩇咧 α 㫗匇㰷勇 οδα α 㰇厇㳇劧 τα µερ 㫷厧㰷勇 µατα 㮇吷 α α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 ορ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα ε 㫷厧㰷勇㰇厇 ραξ 㫧匧 ς τους α 㰇厇㳇劧 τους µετ 㳇劧㱷喧 ους 㧇啇㩇咧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫇卧㫗匇 ξοδα α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㰷勇 µ 㫇卧 τω 㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ας 㫧匧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α δ 㭷勧 µ 㮗剧 ουργ 㫷厧 ας του 㧇啇 α 㰇厇㫇卧㯗劇 ες γ 㮗剧 α εγγυ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮗剧㱷喧 ρεώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㬧則㫇卧 ρος τ 㭷勧 ς 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧 ς 㳇劧 τα 㯗劇 το α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ο 㫗匇㰷勇 οδο α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㮗剧㰷勇 τε 㫷厧㧇啇 Αναγν 㳧嗷㰗咗㮗厷 σ 㭷呷 εξό 㭇咷 ων 㩇咧 α 㫗匇 ξοδα α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㰷勇 ε δεδου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇㭷勧㬧則㫇卧㰷勇㭷勧㧇啇 Ο 㮗剧㰇厇㮷呷㭷勧 ρωµ 㫗匇 ς 㰇厇 ου 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς µετα 㱧嗗㫗匇 ρο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα ως 㫗匇 ξοδα 㱷喧㮧升 ατ 㫇卧 το 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇 ο 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως του µ 㮗剧㰷勇㮇吷㫷厧 ου 㧇啇㩇咧 α 㫗匇 ξοδα α 㰇厇㳇劧 τ 㳇劧㮧升 ους α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε δεδου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇㭷勧㬧則㫇卧㰷勇㭷勧㧇啇 㦧吷 όστ 㯷号㰧受 χ 㰗咗㭷呷㯇吗 ατ 㯷号㭇咷 ότ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受㩇咧 ο 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧升㳇劧㮧升㳇劧㰷勇 τος α 㰇厇 οτε 㮷呷 ε 㫷厧 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τους δεδου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇 ους τ 㳇劧㮧升 ους ε 㰇厇㫷厧 τω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㱧嗗㮇吷㫗匇㯗劇 τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇吷 οδο του 㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升 ού ε 㰇厇㮗剧 το 㮧升㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς ε 㮧升 τ 㳇劧 ς τω 㯗劇 τ 㳇劧㮧升 ω 㯗劇 τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮧升 ατα 㰷勇㮧升 ευα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου 㰇厇 ου 㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 τω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇 γ 㮗剧 α τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α ε 㮷呷㫧匧㱧嗗㮇吷㭷勧㰷勇 α 㯗劇㧇啇 Μ 㮗厷 σ 㮇嚇㳧嗷 σε 㮗厷㰧受 Η ε 㮧升 τ 㫷厧 µ 㭷勧㰷勇㭷勧 του 㮧升 ατ 㫇卧㰇厇㳇劧㰷勇 ο µ 㫷厧 α 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ερ 㮗剧㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 µ 㫷厧 α µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㯗劇 αρξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 ας 㱷喧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τας υ 㰇厇㳇劧 ψ 㮗剧㯗劇㳇劧㮷呷 α τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㮇吷㫧匧㮧升 ες 㧇啇 Η ε 㰇厇 α 㯗劇 αξ 㮗剧 ο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧 µετ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㯗劇 αρξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 ας 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇㮧升㫇卧㰇厇 ο 㮗剧 ο α 㰇厇㳇劧 τα 㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω 㰷勇 υµ 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 : 㩗嚧㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧 µετα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧㰷勇 τους 㳇劧 ρους τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς 㮧升㮗剧 α 㯗劇㭷勧 µετα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧 α 㰇厇㮷呷㫇卧 α 㯗劇 α 㯗劇 εώ 㯗劇 ε 㮗剧㫧匧㰇厇 αρατε 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α Α 㰷勇㮧升 ε 㫷厧 τα 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα α 㯗劇 α 㯗劇㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㫧匧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇 ε 㫷厧 τα 㮗剧 µ 㮗剧 α 㰇厇 αρ 㫇卧 τα 㰷勇㭷勧㱷喧 ε 㮧升 τ 㳇劧 ς 㮧升㮗剧 α 㯗劇㳇劧 ρος τ 㭷勧 ς α 㯗劇 α 㯗劇㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρ 㫇卧 τα 㰷勇㭷勧 ς αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧 ε 㫷厧㱷喧 ε 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷㭷勧㱧嗗㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 τ 㭷勧 µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωτ 㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㩗嚧㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧 µ 㮗剧 α µετα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧㰷勇 το 㮧升 ατ 㫇卧㰇厇㳇劧㰷勇 ο 㭷勧 ε 㮧升㰇厇㮷呷㫧匧 ρω 㰷勇㭷勧 εξαρτ 㫇卧 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧㫗匇㯗劇 α 㮧升 α 㮇吷 ορ 㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ο 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㳇劧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο 㧇啇 㩗嚧㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫧匧㰷勇 το 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㳇劧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο Ε 㫇卧㯗劇 µ 㮗剧 α 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α ε 㰇厇 α 㯗劇 αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογε 㫷厧 τα 㮗剧㱷喧㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 τ 㮗剧 µετώ 㰇厇㮗剧㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰇厇 ου 㭷勧 µετα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㮇吷㫧匧㮧升 ες 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰇厇㫇卧 γο 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㰇厇 α 㯗劇 αξ 㮗剧 ο 㮷呷㳇劧 γ 㭷勧㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α τα 㭧块 α) 㱷喧㭧块 γ) or 㭧块 δ) 㱷喧㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α τ 㭷勧 ς α 㯗劇 α 㯗劇㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㫧匧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρ 㫇卧 τα 㰷勇㭷勧 ς γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㭧块㬧則 ) 㧇啇 㧷刧 Ό 㯇吗㮗厷 λ 㯷号㰧受 ω 㰧受㯇吗㮗厷 σ 㮇嚇 ωτ 㫧厗㰧受 Η 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㭷勧㰷勇㫷厧 α ε 㯗劇㳇劧 ς µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫗匇㯗劇 ου 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇卧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 το µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωτ 㫧匧 ε 㫇卧㯗劇 µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇卧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωτ 㫧匧㳇劧㮷呷 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㫷厧㯗劇 δυ 㯗劇 ο 㮗剧㫧匧 ο 㮗剧 ω 㱧嗗㫗匇㮷呷 ε 㮗剧 ες 㰇厇 ου 㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㭷勧㰷勇㫷厧 α του µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫗匇㯗劇 ου 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㧇啇㩇咧 ο 㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㳇劧㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㳇劧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ο α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㯗劇 αρξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α του µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫗匇㯗劇 ου 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㫧匧 ε 㫇卧㯗劇 αυτ 㫧匧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㱷喧 αµ 㭷勧㮷呷㳇劧 τερ 㭷勧㱷喧㭷勧㰇厇 αρού 㰷勇 α αξ 㫷厧 α τω 㯗劇㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇 µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇㮧升㫇卧㰇厇 ο 㮗剧 ω 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧㰇厇 ρ 㳇劧㰷勇㮇吷 ετω 㯗劇 µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇㱷喧 ε 㫇卧㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇㱷喧㰇厇 ου 㮧升 α 㮷呷 ύ 㰇厇 το 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 το µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωτ 㫧匧㧇啇 Έ 㯗劇 α α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ετα 㮗剧 ως µ 㮗剧 α υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 α 㰇厇㳇劧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧升㫧匧 µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 α 㯗劇 εξαρτ 㫧匧 τως ε 㫇卧㯗劇 µερ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇㳇劧 τ 㮗剧 ς 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㰇厇 ρο 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㮗剧㮧升㫇卧㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 ες 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㯗劇 αρξ 㭷勧 τ 㭷勧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Η µεταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερ 㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 α 㯗劇 τ 㮗剧 µετώ 㰇厇㮗剧㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α τα 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α τα ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 α 㰇厇 ο 㮧升 τ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧 µε 㰷勇 υµ 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧升㫧匧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㱷喧㰇厇㧇啇㱷喧 µ 㫗匇㮇吷 οδο 㮗剧 α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς 㮧升 α 㮗剧 ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µες 㭧块 ω 㫗匇 ς 㱷喧 α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧㰷勇 ε αυτ 㫧匧㰇厇 ου ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ετα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㫷厧㰷勇㮗剧 µα α 㰇厇 ο 㮧升 τώµε 㯗劇 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㧇啇 Η α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧㭷勧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 α 㰇厇㳇劧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧升㫧匧 µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 µε τ 㮗剧 ς 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς τω 㯗劇 µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫇卧 τω 㯗劇 µε 㫷厧 ο 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㰇厇㮗剧㬧則 αρύ 㯗劇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδα 㰷勇 τα 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㫗匇 ξοδα 㧇啇 Ο 㮗剧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㰇厇㮗剧㬧則 αρύ 㯗劇㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 τ 㮗剧㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇 εύου 㯗劇㫗匇㯗劇 α 㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㳇劧㰇厇 ερ 㮗剧 οδ 㮗剧㮧升㳇劧 ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο 㰷勇 το α 㯗劇 εξ 㳇劧㱧嗗㮷呷㭷勧 το υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ο τ 㭷勧 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㮗剧㮧升㫧匧 µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧㧇啇 Ό 㮷呷 ες ο 㮗剧 υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ες µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 τ 㮗剧 µετω 㰇厇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ε 㰇厇 οµ 㫗匇㯗劇 ως ο 㮗剧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 ες µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 εω 㯗劇㳇劧㰇厇 ου ο ε 㮧升 µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωτ 㫧匧 ς µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇卧㭧块 ε 㮗剧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς ε 㯗劇㳇劧 ς 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού γ 㮗剧 α 婗 㫷厧 α 㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㱷喧 ρο 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㱷喧㱷喧 ωρ 㫷厧 ς ω 㰷勇 τ 㳇劧㰷勇 ο 㯗劇 α µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇卧㭧块 ε 㮗剧㮧升 α 㮗剧 τους 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 ταµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧升 τ 㭷勧㰷勇㫷厧 ας του 㰇厇 αγ 㫷厧 ου 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㱷喧 ταξ 㮗剧㯗劇 οµού 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Ο 㮗剧㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷㫗匇 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υµ 㬧則㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫧匧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 厧4

35 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδο 㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα µε τ 㭷勧㰷勇 τα 㮇吷 ερ 㫧匧 µ 㫗匇㮇吷 οδο 㧇啇 Ο 㮗剧㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㭧块㳇劧 µε 㯗劇 ες δα 㰇厇㫇卧㯗劇 ες 㱷喧㳇劧㰇厇 ως 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫧匧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧㭷勧 α 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇㭷勧㱷喧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδο 㱷喧㳇劧 τα 㯗劇㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㧇啇 㧷刧 Ό 㯇吗㮗厷 λ 㯷号㰧受 ω 㰧受 εκ 㯇吗㮗厷 σ 㮇嚇 ωτ 㫧厗㰧受 Ο 㮗剧 µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες ο 㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ος δε µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇卧㭧块 ε 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧㳇劧㮷呷 ους τους 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㮧升 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς ω 㱧嗗㫗匇㮷呷 ε 㮗剧 ες του 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㮧升 ατατ 㫇卧㰷勇㰷勇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧㫇卧 µε 㰷勇 α 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㰇厇 ου 㬧則 αρύ 㯗劇 ου 㯗劇 τους ε 㮧升 µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωτ 㫗匇 ς 㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµ 㫇卧 τευ 㰷勇㭷勧㮧升 α 㮗剧㰷勇 υµ 㱧嗗 ω 㯗劇㫷厧 α µ 㮗剧 ας 㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㮗剧㮧升㫧匧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㰇厇 ρο 㰷勇 τ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫇卧 αξ 㫷厧 α του µ 㮗剧㰷勇㮇吷 ωµ 㫗匇㯗劇 ου 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ού 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ου 㮧升 α 㮗剧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 α 㮇吷㡇奇㳇劧㮷呷㭷勧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς ως 㫗匇㰷勇 οδα µ 㫷厧㰷勇㮇吷 ω 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 㦧吷 έ 㰗咗㭇咷㭷呷㮇嚇㳧嗷㥧囇㭷呷㯇吗 ίε 㰧受㳧嗷 αν 㫇呗 Μετ 㯷号 χ 㫧厗 㩇咧 α 㬧則 α 㰷勇㮗剧㮧升㫇卧㮧升 α 㮗剧 τα α 㰇厇 οµε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇 α 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㫷厧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες 㱷喧 α 㯗劇㫇卧 µετο 㱷喧㫧匧㱷喧 υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 δ 㮗剧 α 㮗剧 ρώ 㯗劇 τας τα 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫇卧㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㫷厧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες 㱷喧 µετ 㫇卧㱧嗗㳇劧 ρους 㱷喧 µε το µ 㫗匇㰷勇 ο 㰷勇 τα 㮇吷 µ 㮗剧㮧升㳇劧 αρ 㮗剧㮇吷 µ 㳇劧 µετο 㱷喧 ώ 㯗劇㮧升㫇卧㮇吷 ε 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㧇啇 Μακ 㰗咗㯷号 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ε 㰧受 Απα 㮗厷 τ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受㮇嚇 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σε 㮗厷㰧受 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㫇卧 το 㮧升 ες 㫧匧㱧嗗㫗匇 ρου 㯗劇 ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο 㱷喧 αµ 㭷勧㮷呷㳇劧 τερο α 㰇厇㳇劧 τα ε 㮧升㫇卧㰷勇 τοτε τρ 㫗匇㱷喧 ο 㯗劇 τα ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 α τ 㭷勧 ς αγορ 㫇卧 ς 㱷喧 εµ 㱧嗗 α 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧升 α 㮇吷 αρ 㫧匧㰇厇 αρού 㰷勇 α αξ 㫷厧 α τους 㧇啇 Ο 㮗剧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς 㰇厇 ροεξ 㳇劧㱧嗗㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱷喧 α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升 ο 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 α 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㫗匇㰷勇 οδα 㫷厧㫗匇 ξοδα 㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς ε 㮧升㫇卧㰷勇 τοτε 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇㧇啇 㦧吷 όστ 㯷号㰧受㥇勷 ανε 㮗厷 σ 㯇吗㯷号 ύ 㩇咧 α 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧 α 㯗劇 αδο 㱷喧㫧匧 ς 㱷喧 τα 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㮧升 α 㮗剧 τα 㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫇卧㫇卧 µε 㰷勇 α 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㰇厇 ου 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㱷喧㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧升 δο 㰷勇㭷勧 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇㱷喧 α 㯗劇 αµορ 㱧嗗 ώ 㯗劇 ου 㯗劇 το 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 τω 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 αυτώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα 㱷喧 µε 㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇吷 οδο του 㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升 ού ε 㰇厇㮗剧 το 㮧升㫷厧 ου 㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς του δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㧇啇㩇咧 α 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧 δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού 㱷喧㰇厇 ου 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㮧升 ατα 㰷勇㮧升 ευα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου ε 㯗劇㰷勇 ώµατω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㰷勇㱷喧 ετ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α αυτ 㫇卧㮧升 ατα 㱷喧 ωρού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα α 㰇厇 οτε 㮷呷㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως 㳇劧㰇厇 ως 㮧升 α 㮗剧㳇劧㮷呷 α τα υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 α 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧 δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού 㧇啇 㥇勷㫇呗 νε 㮗厷 α 㩇咧 α 㮷呷㭷勧㱧嗗㮇吷㫗匇㯗劇 τα δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 α α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α τους 㱷喧㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµ 㳇劧㭧块 ετα 㮗剧 µε τα 㮧升㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㰇厇 ου α 㱧嗗 ορού 㯗劇㫇卧 µε 㰷勇 α τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς αυτ 㫗匇 ς 㧇啇㧇啇 εταγε 㯗劇㫗匇㰷勇 τερα 㱷喧 α 㰇厇 οτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος µε τ 㭷勧㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς µε 㮇吷㳇劧 δου του 㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升 ού ε 㰇厇㮗剧 το 㮧升㫷厧 ου 㧇啇㩇咧 α 㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧㫧匧 ο 㮗剧㭧块㭷勧 µ 㫷厧 ες 㱷喧 α 㰇厇㳇劧 τα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α αυτ 㫇卧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧㫗匇㰷勇 οδο 㫧匧㫗匇 ξοδο 㱷喧 µ 㫗匇㰷勇 ω τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧升 α 㰷勇㫷厧 ας τ 㭷勧 ς α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς µε το 㰇厇 ραγµατ 㮗剧㮧升㳇劧 ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο 㧇啇 㨷剧㱗哧㯇吗㲇圧㭷呷 φ 㮗厷 σ 㯇吗 ό 㰧受 Απα 㮗厷 τ 㫧厗 σεων 㥧囇 Υπ 㯷号 χ 㰗咗 ε 㳧嗷 σεων Ο 㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 µε υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧㭷勧 α 㰇厇 ε 㮗剧㮧升㳇劧㯗劇㮗剧㰷勇㭷勧 του 㮧升 α 㮇吷 αρού 㰇厇 ο 㰷勇 ού 㰷勇 τ 㮗剧 ς Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧 µ 㳇劧㯗劇 ο ε 㱧嗗㳇劧㰷勇 ο 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧 δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα γ 㮗剧 α 㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇㭷勧 γ 㮗剧 α δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 του 㮧升 α 㮇吷 αρού 㰇厇 ο 㰷勇 ού 㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 τε 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 το 㯗劇㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㫧匧 γ 㮗剧 α ταυτ 㳇劧㱷喧 ρο 㯗劇 ο δ 㮗剧 α 㮧升 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㧇啇 厧 㩗嚧

36 㪗喇. 㱗哧㥇勷㮗厷 αχεί 㰗咗㮗厷 σ 㭷呷 χ 㰗咗㭷呷㯇吗 ατ 㯷号㯷号㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κ 㯷号 ύ κ 㮗厷 ν 㭇咷 ύν 㯷号㱗哧 㨷剧㱗哧 ναλλαγ 㯇吗 ατ 㮗厷 κ 㯷号 ί κίν 㭇咷㱗哧 ν 㯷号㮗厷 Η Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α δρα 㰷勇 τ 㭷勧 ρ 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 το ε 㰷勇 ωτερ 㮗剧㮧升㳇劧 τ 㭷勧 ς 㱷喧 ώρας 㮧升 α 㮗剧 δε 㯗劇 ε 㮧升 τ 㫷厧㮇吷 ετα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升 ούς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㧇啇 Ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ες του Οµ 㫷厧㮷呷 ου ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες ε 㮧升 τ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγµατ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㰇厇 ρ 㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧㯗劇 α α 㯗劇 α 㰇厇 τύξου 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧㮷呷㮷呷㭷勧㮷呷 α εργα 㮷呷 ε 㫷厧 α δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㫷厧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς αυτού του 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㧇啇 Π 㮗厷 στωτ 㮗厷 κ 㯷号 ί κίν 㭇咷㱗哧 ν 㯷号㮗厷 Η Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰷勇 α 㱧嗗㫧匧㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ο 㮷呷㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫧匧㰇厇 ου ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㭧块 ε 㮗剧 µε 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 α 㧇啇 Η 㫗匇㮧升㮇吷 ε 㰷勇㭷勧㰷勇 ε 㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升 ούς 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους 㰇厇 αρα 㮧升 ο 㮷呷 ου 㮇吷 ε 㫷厧 τα 㮗剧㮧升 α 㮗剧 αξ 㮗剧 ο 㮷呷 ογε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 ε 㱷喧㫧匧㬧則㫇卧㰷勇㭷勧 ώ 㰷勇 τε 㭷勧㱷喧 ορ 㭷勧 γούµε 㯗劇㭷勧㰇厇㫷厧㰷勇 τω 㰷勇㭷勧㯗劇 α µ 㭷勧㯗劇 υ 㰇厇 ερ 㬧則 α 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 το α 㯗劇㫇卧㰇厇 ε 㮷呷㫇卧 τ 㭷勧 ορ 㮗剧㰷勇㮇吷㫗匇㯗劇㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升㳇劧㮧升 α 㮗剧㱷喧 ρο 㯗劇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㳇劧㳇劧 ρ 㮗剧 ο 㧇啇 ε 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㰷勇 υγ 㮧升㫗匇㯗劇 τρω 㰷勇㭷勧 του 㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升 ού 㮧升㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ου 㰷勇 ε 㰷勇㱷喧㫗匇㰷勇㭷勧 µε τ 㮗剧 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧㰇厇 ε 㮷呷㫇卧 τες 㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 µεγ 㫇卧㮷呷 ο αρ 㮗剧㮇吷 µ 㳇劧㰇厇 ε 㮷呷 ατώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 ο 㰇厇㮗剧㰷勇 τωτ 㮗剧㮧升㳇劧 ς 㮧升㫷厧㯗劇 δυ 㯗劇 ος δ 㮗剧 α 㰷勇㰇厇 ε 㫷厧 ρετα 㮗剧㧇啇 㦧吷 ίν 㭇咷㱗哧 ν 㯷号㮗厷㭇咷㮗厷 ακύ 㯇吗 ανσ 㭷呷㰧受 επ 㮗厷 τ 㯷号 κίων Ο 㮗剧 το 㮧升 ο 㱧嗗㳇劧 ρες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㮗剧 α 㰷勇 υ 㯗劇 δ 㫗匇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο Euribor 㧇啇 Η Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α δε 㯗劇㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧 ε 㫷厧㱷喧 ρ 㭷勧 µατοο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫇卧㰇厇 αρ 㫇卧 γωγα 㧇啇 㦧吷 ίν 㭇咷㱗哧 ν 㯷号㰧受㰗咗 ε 㱗哧 στότ 㭷呷 τα 㰧受 Ο 㮧升㫷厧㯗劇 δυ 㯗劇 ος ρευ 㰷勇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 ε 㱷喧 αµ 㭷勧㮷呷㫇卧 ε 㰇厇㫷厧㰇厇 εδα 㱷喧 δ 㮗剧 ατ 㭷勧 ρώ 㯗劇 τας ε 㰇厇 αρ 㮧升㫧匧 δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㧇啇 9.4 οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών Ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες του Οµ 㫷厧㮷呷 ου ο 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ες 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ο 㮗剧 εξ 㫧匧 ς: Ο 㮗剧 ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες 㰇厇 ου 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς Ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες Ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ο 㮗剧 εξ 㫧匧 ς: Όν 㯷号㯇吗 α 㦇啧㱗哧 γατ 㰗咗㮗厷 κ 㫧厗㰧受 Χ 㳧嗷㰗咗 α π 㯷号㱗哧 σ 㱗哧 στ 㫇呗㮇嚇㭷呷 κε 㭷呷 ετα 㮗厷㰗咗 εία 㩧噇 ύσ 㭷呷㭇咷㰗咗 αστ 㭷呷㰗咗㮗厷㯷号 τ 㫧厗 των % 㫇呗㯇吗 εσ 㭷呷㰧受 επέν 㭇咷㱗哧 σ 㭷呷㰧受 % έ 㯇吗㯇吗 εσ 㭷呷㰧受 επέν 㭇咷㱗哧 σ 㭷呷㰧受 Μέ 㮇嚇㯷号㭇咷㯷号㰧受㯷号 λ 㮗厷 κ 㫧厗㰧受 εν 㯷号 π 㯷号㫧厗 σ 㭷呷㰧受㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇㩗嚧㧇啇㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 Ε 㦷哧㦷哧 Α Α 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㮗剧 α 㮧升㫗匇 ς Ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 LUELLA ENTERPRISES LTD Κ 㩗嚧㨇嚇 ΡΟ 㨷呗 Θυγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㫷厧㫷厧㫷厧 % 㧇啇 Ε 㤷圇 Α 㦷哧 Η 㤧刧 ΡΕ 㩇咧 Α 㧗唇㧗唇㦗哇 Α Ε 㨇嚇 Ε Ε 㦷哧㦷哧 Α Α 㨇嚇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㮗剧 δώ 㯗劇 δώρω 㯗劇 㩗嚧㩗嚧㱷喧㧇啇 厧% N 㡇奇 RTH HA 㡇奇 EN LTD H 㡇奇 NG 㩗嚧 婗 㡇奇 NG 㫷厧㫷厧㫷厧 % BE 㡇奇 GRADS 婗 㡇奇 MES 㡇奇㡇奇 IT 㡇奇 PREDU 婗ECE 㨷呗 ΕΡ 㤧刧㦗哇 Α 㧧唧 ε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㮗剧 α 㮧升㫗匇 ς Ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㫷厧 % 厧 厧

37 9.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 㩇咧 α ε 㯗劇㰷勇 ώµατα 㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 α 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού του Οµ 㫷厧㮷呷 ου α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς : 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Μ 㭷呷 χ 㮇嚇 κό 㰧受 εξ 㯷号 πλ 㮗厷 σ 㯇吗 ό 㰧受 Μεταφ 㯷号㰗咗㮗厷 κ 㫇呗 Μέσα Έπ 㮗厷 πλα κα 㮗厷 Λ 㯷号㮗厷 πό 㰧受 εξ 㯷号 πλ 㮗厷 σ 㯇吗 ό 㰧受 Ακ 㮗厷 ν 㭷呷 τ 㯷号 π 㯷号㮗厷㫧厗㥧囇 σε 㮗厷㰧受㱗哧 πό εκτέλεσ 㭷呷 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㧷刧㮗厷 κόπε 㭇咷 α 㦧吷 τί 㰗咗㮗厷 α 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 Κ 㳇劧㰷勇 τος Κτ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㭧块㫧匧 τε 㮧升 µα 㮗剧 ρ 㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς) τ 㭷勧㯗劇㫷厧㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇 4 㫷厧 4 厧 㩗嚧㧇啇㫷厧㧇啇㧇啇 4 㧇啇 厧 厧 㫷厧 㧇啇㧇啇 㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧 4 㩗嚧 㫷厧㫷厧 4 㧇啇 4 厧4 µε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㨷呗 υ 㰷勇㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇 ες Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧 㭧块㩗嚧㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇 ) 㭧块㫷厧㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 ) 㭧块 4 㧇啇 ) 㭧块㩗嚧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 ) 㩗嚧 㭧块㫷厧㩗嚧㧇啇㧇啇㩗嚧 4) Λ 㯷号 γ 㮗厷 στ 㮗厷 κ 㫧厗 αξία τ 㭷呷 ν 㭇咷㦗則 αν 㯷号㱗哧 α 㰗咗 ί 㯷号㱗哧 200 㪗喇 27. 㪗喇㭇咷㪗喇 㪗喇㪗喇.6 㪗喇㭇咷 㱗哧. 㭇咷 70 㪗喇㭇咷 2. 㱗哧㪗喇㪗喇 㥧囇 㳧嗷㳧嗷.670 㨇嚇 ρο 㰷勇㮇吷㫧匧㮧升 ες 4 㩗嚧㧇啇 㧇啇㧇啇 厧 厧 厧 㫷厧 㩗嚧 厧 㧇啇 厧4 㧇啇 ετα 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς 㩗嚧 㨇嚇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇 ε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧 Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς Χρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㭧块㫷厧㧇啇㧇啇㩗嚧㧇啇 ) 㭧块 厧 厧 厧) 㭧块㫷厧㫷厧 ) 㭧块 4 厧 㫷厧 ) 㭧块 厧 㧇啇㧇啇 厧4) Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㨇嚇 ω 㮷呷㭷勧㮇吷㫗匇㯗劇 τω 㯗劇㩗嚧 㮗剧 αγρα 㱧嗗㫗匇㯗劇 τω 㯗劇 㩗嚧 Κ 㳇劧㰷勇 τος Κτ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㭧块㫧匧 τε 㮧升 µα 㮗剧 ρ 㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς) τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧㭷勧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇 4 㫷厧 4 厧 㩗嚧㧇啇 厧4 㩗嚧 4 㧇啇 厧 㫷厧㧇啇 㩗嚧㫷厧 㧇啇㧇啇㧇啇 厧4 㩗嚧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧4 㧇啇 µε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㨷呗 υ 㰷勇㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇 ες Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧 㭧块㫷厧㫷厧㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧 ) 㭧块㫷厧㧇啇 厧 㩗嚧㩗嚧 ) 㭧块㩗嚧 厧) 㭧块㩗嚧㧇啇㩗嚧 厧 㫷厧 ) 㩗嚧 㭧块㫷厧㧇啇㧇啇㩗嚧㧇啇㧇啇 ) Λ 㯷号 γ 㮗厷 στ 㮗厷 κ 㫧厗 αξία τ 㭷呷 ν 㱗哧㭇咷㥇勷 εκε 㯇吗㬧唗㰗咗 ί 㯷号㱗哧 200 㪗喇 27. 㪗喇㭇咷㪗喇 㪗喇㪗喇. 㱗哧㪗喇㭇咷 2.6 㭇咷 2 㱗哧㪗喇 2.20 㱗哧 㪗喇 6 㳧嗷 Κ 㳇劧㰷勇 τος Κτ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς ε 㯗劇㰷勇 ώµατω 㯗劇㰇厇 αγ 㫷厧 ω 㯗劇 α 㰇厇 ο 㮧升 τώµε 㯗劇 ω 㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㮗剧 ώ 㯗劇㭧块㫧匧 εύ 㮷呷 ογ 㭷勧 αξ 㫷厧 α αυτώ 㯗劇 ) τ 㭷勧㯗劇㩗嚧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㳧嗷. 㳧嗷㭇咷 7 㪗喇㪗喇 0 㪗喇㳧嗷. 㭇咷㱗哧 6 厧 㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧 㧇啇㧇啇㧇啇 厧4 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㩗嚧㧇啇 µε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㨷呗 υ 㰷勇㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇 ες Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㳧嗷㭇咷 2. 㪗喇㪗喇 7 㳧嗷 㭧块 厧 㧇啇 4 厧 㫷厧 ) 㭧块 厧 㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 ) 㭧块 厧 㫷厧㧇啇㫷厧 4 㩗嚧 ) Λ 㯷号 γ 㮗厷 στ 㮗厷 κ 㫧厗 αξία α 㱗哧 τ 㳧嗷 ν τ 㭷呷 ν 㪗喇㮇嚇 06 㮇嚇 2006 㳧嗷. 㳧嗷㭇咷㳧嗷 㱗哧㪗喇. 㪗喇 7 㪗喇 㭇咷. 㭇咷㪗喇㪗喇 2. 㳧嗷 0 㱗哧 㪗喇㳧嗷. 㱗哧㪗喇㳧嗷 㨇嚇 ρο 㰷勇㮇吷㫧匧㮧升 ες 厧 㧇啇 厧 厧 㩗嚧 㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㧇啇 4 㫷厧㩗嚧 4 㧇啇 厧 厧 㧇啇 㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇㫷厧㭧块 µε 㫷厧 ο 㯗劇 ): 㩇咧 α 㮧升 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㭧块㫷厧㧇啇 ) 㭧块㫷厧㧇啇 44 厧) 㭧块㫷厧㧇啇 4 厧4) 㨇嚇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇 ε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㭧块 4 㩗嚧 4) 㭧块㫷厧 厧) 㭧块 4 㫷厧 ) 㭧块㩗嚧㫷厧㫷厧 ) Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㨇嚇 ερ 㮗剧㳇劧 δου 㭧块 厧 㧇啇 厧 厧 㫷厧 ) 㭧块㧇啇㫷厧 4) 㭧块㫷厧㫷厧 ) 㭧块㩗嚧㧇啇 厧) 㭧块 厧 㧇啇㩗嚧 厧 厧) Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㨇嚇 ω 㮷呷㭷勧㮇吷㫗匇㯗劇 τω 㯗劇㩗嚧 㮗剧 αγρα 㱧嗗㫗匇㯗劇 τω 㯗劇 㭧块 4) 㭧块 4) Κ 㳇劧㰷勇 τος Κτ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 㭧块㫧匧 τε 㮧升 µα 㮗剧 ρ 㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς) τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧㭷勧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 厧 厧 㧇啇 厧 厧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㧇啇 厧 㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇㩗嚧㩗嚧 厧 㩗嚧㫷厧 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧 44 㫷厧㩗嚧 㫷厧㧇啇㧇啇㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 µε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㨷呗 υ 㰷勇㰷勇 ωρευµ 㫗匇㯗劇 ες Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧 㭧块 厧 厧 㧇啇㫷厧㧇啇㫷厧 ) 㭧块 4 㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 ) 㭧块 厧 厧) 㭧块㫷厧 厧 㧇啇㫷厧 4 㩗嚧 ) 㩗嚧 㭧块 4 厧 㧇啇㫷厧 4 㧇啇 ) 㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇㫷厧 µε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㩇咧 α 㮧升 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧 Λ 㯷号 γ 㮗厷 στ 㮗厷 κ 㫧厗 αξία τ 㭷呷 ν 㱗哧㭇咷㥇勷 εκε 㯇吗㬧唗㰗咗 ί 㯷号㱗哧 2006 㱗哧 6.2 㱗哧 2 㳧嗷㪗喇.62 㭇咷㱗哧. 㭇咷 2 㱗哧 2 㪗喇㪗喇. 㪗喇㪗喇㪗喇㭇咷㪗喇㭇咷㱗哧㪗喇.0 㭇咷㪗喇 㩇咧 α ε 㯗劇㰷勇 ώµατα 㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ερ 㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: π 㯷号 σ 㫇呗 σε χ 㮗厷 λ 㨷呗㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 ε 㰇厇㫷厧 τω 㯗劇 ε 㯗劇㰷勇 ώµατω 㯗劇㰇厇㫇卧 γ 㮗剧 ω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 το υ 㰇厇 ο 㮇吷㫧匧㮧升 ες 㱷喧㮗剧㮷呷 厧 㧇啇

38 厧 㩗嚧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 ε 㯗劇 ώ 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷㮗剧㮧升㫇卧 γ 㮗剧 α το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷呷 ο υ 㱧嗗㫷厧㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧 εµ 㰇厇 ρ 㫇卧 γµατα 㬧則㫇卧 ρ 㭷勧㰇厇 ο 㰷勇 ού 厧 㧇啇㧇啇㧇啇 厧 厧 㱷喧㮗剧㮷呷㧇啇㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 ου 㧇啇 Ο 㮗剧 τ 㳇劧㮧升 ο 㮗剧㮧升 α 㮗剧 τα 㫗匇 ξοδα δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου α 㯗劇 α 㮧升 ατα 㰷勇㮧升 ευ 㫧匧 ς του 㮧升 τ 㮗剧 ρ 㫷厧 ου τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㮧升 ατα 㱷喧 ωρ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇㰷勇 το 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 «Κτ 㫷厧 ρ 㮗剧 α 㢧圧㮧升 τ 㮗剧 ρ 㮗剧 α 㮧升㫗匇 ς εγ 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇 ω 㱧嗗㫗匇㮷呷㮗剧 µ 㭷勧㭧块 ω 㫧匧 του 㮧升 τ 㮗剧 ρ 㫷厧 ου 㧇啇㩇咧 α α 㯗劇 α 㰇厇㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇 τα υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 α τω 㯗劇㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ούµε 㯗劇 ω 㯗劇 δα 㰇厇 α 㯗劇 ώ 㯗劇㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 ως εξ 㫧匧 ς: 9.6 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 㤷圇㮗剧 α τ 㮗剧 ς υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㰷勇 ες δα 㯗劇 ε 㮗剧 α 㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας τ 㭷勧 ς 厧 㫷厧㫷厧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㫷厧㫷厧 厧 υ 㰇厇㫧匧 ρ 㱷喧 α 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㮇吷㫧匧㮧升 ες ε 㰇厇㫷厧 τω 㯗劇㮧升 τ 㮗剧 ρ 㫷厧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς γ 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 ε 㮧升 ατ 㧇啇 厧 㧇啇㱷喧㧇啇㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 ατ 㧇啇 厧 㩗嚧 α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 α 㧇啇 9.7 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 㩇咧 α α 㰷勇 ώµατα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 τω 㯗劇 α 㰇厇 ο 㮧升 τώµε 㯗劇 ω 㯗劇 ετα 㮗剧 ρε 㮗剧 ώ 㯗劇㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α εξαγορ 㫇卧 ς 㳇劧㰷勇 ο 㮧升 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷㮗剧㮧升㫇卧 α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 厧 㧇啇

39 㩇咧 α α 㰷勇 ώµατα 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 9.8 Υπεραξία Κατ 㫇卧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇卧 ρ 㮧升 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰇厇 αρου 㰷勇㮗剧 α 㭧块㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου ο Όµ 㮗剧㮷呷 ος α 㰇厇㫗匇㮧升 τ 㭷勧㰷勇 ε 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㰇厇 ο 㰷勇 ού 㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㧇啇㫷厧㧇啇㩗嚧 厧 㩗嚧㱷喧 4 㧇啇 το 㫷厧㫷厧㫷厧 % του µετο 㱷喧㮗剧㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας µε 㫗匇 δρα τ 㭷勧㯗劇 Κύ 㰇厇 ρο 婗Luella Enter 㡇奇 ises Ltd 婗 㮧升 α 㮗剧 µ 㫗匇㰷勇 ω αυτ 㫧匧 ς 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㫷厧㫷厧㫷厧 % 㫗匇 µµε 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 τ 㭷勧 ς 㱷喧 婗North Haven Ltd 婗 µε 㫗匇 δρα το Hong 婗ong 㱷喧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α α 㯗劇㫧匧㮧升 ε 㮗剧 το 㩗嚧㫷厧㱷喧㫷厧㫷厧 44% τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 婗Beogradsko Mesovito Preduzece 婗 µε 㫗匇 δρα τ 㭷勧㯗劇㨷呗 ερ 㬧則㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 ε 㮧升 µετα 㮷呷㮷呷 εύετα 㮗剧 το ξε 㯗劇 οδο 㱷喧 ε 㫷厧 ο Hyatt 㰷勇 το 㤧刧 ε 㮷呷㮗剧 γρ 㫇卧 δ 㮗剧㧇啇 Ο 㮗剧㰇厇 αρα 㰇厇㫇卧㯗劇 ω ετα 㮗剧 ρε 㫷厧 ες ε 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 γ 㮗剧 α 㰇厇 ρώτ 㭷勧㱧嗗 ορ 㫇卧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α 㰇厇 ερ 㫷厧 οδο 㧇啇 Tα 㰷勇 υγ 㮧升 ρ 㮗剧 τ 㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δω 㯗劇㰇厇 ου 㰇厇 αρατ 㫷厧㮇吷 ε 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς 㧇啇 Η 㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 εξαγορ 㫇卧 ε 㰇厇㫗匇㱧嗗 ερε 㮇吷 ετ 㮗剧㮧升㫧匧 µετα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧㰷勇 το 㯗劇㮧升 ύ 㮧升㮷呷 ο εργα 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 ατ 㫇卧 㫷厧㫷厧㧇啇 厧 ε 㮧升 㱷喧㮧升 α 㮗剧㰷勇 τα 㮧升 α 㮇吷 αρ 㫇卧㰇厇 ρο 㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇㮧升㫗匇 ρδ 㭷勧 厧 㱷喧 厧 ε 㮧升 㰇厇 ερ 㫷厧㰇厇 ου 㧇啇 Α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 εξαγορ 㫇卧㰇厇 ρο 㫗匇㮧升 υψε 㩗嚧㰇厇 εραξ 㫷厧 α 㰇厇 ο 㰷勇 ού 厧 㧇啇 4 㧇啇 厧 㱷喧㩗嚧㫷厧㱷喧㮗剧㮷呷㧇啇㭷勧 ο 㰇厇 ο 㫷厧 α 㰇厇 ρο 㰷勇 δ 㮗剧 ορ 㫷厧㰷勇㮇吷㭷勧㮧升 ε ως εξ 㫧匧 ς: 厧 㩗嚧

40 㨷呗 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε τα 㧇啇㨇嚇㧇啇 Χ 㧇啇㨇嚇㧇啇㭷勧 αγορ 㫇卧㰷勇 τρ 㮗剧 α ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α δύ 㯗劇 ατα 㮗剧㯗劇 α 㰇厇 ρο 㬧則 ε 㫷厧㰷勇 ε α 㯗劇 α 㰇厇 ρο 㰷勇 αρµογ 㫧匧 τ 㭷勧 ς υ 㰇厇 εραξ 㫷厧 ας µ 㫗匇㰷勇 α 㰷勇 ε 㱷喧 ρο 㯗劇㮗剧㮧升㳇劧 δ 㮗剧㫇卧㰷勇 τ 㭷勧 µα δώδε 㮧升 α µ 㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α αγορ 㫇卧 ς 㧇啇 9.9 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 㨷呗 τ 㮗剧 ς ατοµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς ο 㮗剧 ε 㰇厇 ε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 ε 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 α 㰇厇 οτ 㮗剧 µ 㭷勧㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 το 㮧升㳇劧㰷勇 τος 㮧升 τ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς τους 㧇啇 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 Α 㰗咗 χ 㫧厗 πε 㰗咗㮗厷 ό 㭇咷㯷号㱗哧 㫷厧㧇啇㧇啇㩗嚧㧇啇㫷厧 㫷厧㧇啇㧇啇㩗嚧㧇啇㫷厧 㧇啇 ερ 㫷厧 δ 㮗剧 ο 㮧升㫗匇 ρδους 㫷厧㭧块㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫇卧 ς) 㫷厧 㫷厧 㨇嚇 ρο 㰷勇㮇吷㫧匧㮧升 ες 㩗嚧 Α 㰇厇 οτ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫷厧㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇㩗嚧㫷厧 㫷厧 㨇嚇 ω 㮷呷㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫷厧 㫷厧 Υπόλ 㯷号㮗厷 π 㯷号 λ 㫧厗 ξεω 㰧受 㭇咷㭇咷. 㭇咷㭇咷㪗喇.720 㭇咷 7. 㪗喇 70 Ο 㱧嗗 ε 㮗剧㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες δ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㫷厧㩗嚧㧇啇 4 厧 㩗嚧 㫷厧 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α υ 㰇厇 οτ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫷厧 㫷厧 Υπόλ 㯷号㮗厷 π 㯷号 λ 㫧厗 ξεω 㰧受 㭇咷㭇咷. 㭇咷 00.2 㪗喇㪗喇 㭇咷 7. 㪗喇 70 Επων 㱗哧㯇吗 ία Χ 㳧嗷㰗咗 α Εγακατ 㫇呗 στασ 㭷呷㰧受 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 Μετ 㯷号 χ 㳧嗷 ν Π 㯷号 σ 㯷号 στό 㫇呗㯇吗 εσ 㭷呷㰧受 επέν 㭇咷㱗哧 σ 㭷呷㰧受 㪗喇 Π 㯷号 σ 㯷号 στό έ 㯇吗㯇吗 εσ 㭷呷㰧受 Π 㯷号 σ 㯷号 στό 㫇呗㯇吗 εσ 㭷呷㰧受 επέν 㭇咷㱗哧 σ 㭷呷㰧受 επέν 㭇咷㱗哧 σ 㭷呷㰧受 Π 㯷号 σ 㯷号 στό έ 㯇吗㯇吗 εσ 㭷呷㰧受 επέν 㭇咷㱗哧 σ 㭷呷㰧受 LUELLA ENTERPRISES LTD Κ 㩗嚧㨇嚇 ΡΟ 㨷呗 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 㫷厧㫷厧㫷厧 % 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㧇啇 Ε 㤷圇 Α 㦷哧 Η 㤧刧 ΡΕ 㩇咧 Α 㧗唇㧗唇㦗哇 Α Ε 㨇嚇 Ε Ε 㦷哧㦷哧 Α Α 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 㩗嚧㩗嚧㱷喧㧇啇 厧% 㩗嚧 㩗嚧㩗嚧㱷喧㧇啇 厧% 㩗嚧 N 㡇奇 RTH HA 㡇奇 EN LTD H 㡇奇 NG 㩗嚧 婗 㡇奇 NG 㩗嚧 㫷厧㫷厧㫷厧 % 㩗嚧 㩗嚧 BE 㡇奇 GRADS 婗 㡇奇 MES 㡇奇㡇奇 IT 㡇奇 PREDU 婗ECE 㨷呗 ΕΡ 㤧刧㦗哇 Α 㧇啇㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 㩗嚧 㩗嚧㫷厧 % 㩗嚧 㩗嚧 9.10 Λοιπές Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 㨷呗 το 㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 εγγυ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇 δο 㮇吷 ε 㫷厧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 το 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ο 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷呷㮗剧㮧升㫇卧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς µα 㮧升 ρο 㱷喧 ρ 㳇劧㯗劇㮗剧 ας 㮷呷㫧匧 ξ 㭷勧 ς 㧇啇㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㤷圇 ραµµ 㫇卧 τ 㮗剧 α ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 α µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µ 㭷勧 ς 㮷呷㫧匧 ξεως 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㧇啇 ε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㧇啇㭷勧 δου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧 τ 㳇劧㮧升 ο 㮗剧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㪗喇㳧嗷 㪗喇㪗喇 㪗喇㱗哧 㪗喇㪗喇 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 λ 㯷号㮗厷 π 㳧嗷 ν 㯇吗 ακ 㰗咗㯷号 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ων απα 㮗厷 τ 㫧厗 σεων 㪗喇㳧嗷 㪗喇㪗喇 㪗喇㱗哧 㪗喇㪗喇 4 㫷厧

41 9.11 Αναβαλλόµενη Φορολογία Ο υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς τω 㯗劇 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇 δ 㮗剧 ε 㯗劇 εργε 㫷厧 τα 㮗剧㰷勇 το ε 㰇厇㫷厧㰇厇 εδο τ 㭷勧 ς 㮧升㫇卧㮇吷 ε ε 㰇厇㮗剧 µ 㫗匇 ρους ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧㱷喧㰷勇 το 㬧則 α 㮇吷 µ 㳇劧㰇厇 ου 㰇厇 ρο 㮧升 ύ 㰇厇 του 㯗劇㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㱷喧㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µεταξύ τους 㭧块㰷勇 το ε 㰇厇㫷厧㰇厇 εδο τ 㭷勧 ς 㮧升㫇卧㮇吷 ε ε 㰇厇㮗剧 µ 㫗匇 ρους ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας) 㧇啇 Ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 α 㮗剧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧 ε 㱧嗗 αρµ 㳇劧㰷勇㮗剧 µο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㳇劧 δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㯗劇 α 㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㮗剧㰷勇㮇吷 ού 㯗劇 ο 㮗剧 τρ 㫗匇㱷喧 ου 㰷勇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 τω 㯗劇 τρε 㱷喧 ου 㰷勇 ώ 㯗劇㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷呷㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮗剧㱧嗗㳇劧 ρο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧匧 µατος α 㱧嗗 ορού 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㫷厧 δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫧匧 αρ 㱷喧㫧匧㧇啇 Tα 㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 τα 㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω: Tα 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧 γ 㮗剧 α το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷呷 ο 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 τα 㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω:

42 9.12 Αποθέµατα 㩇咧 α α 㰇厇 ο 㮇吷㫗匇 µατα του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 9.13 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Ο 㮗剧㨇嚇 ε 㮷呷㫇卧 τες 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς Εµ 㰇厇 ορ 㮗剧㮧升㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㨇嚇 ε 㮷呷㫇卧 τες 厧 㧇啇㫷厧 4 㧇啇 厧 㧇啇㫷厧 4 㩗嚧 厧 㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧 厧 㧇啇㫷厧 4 㩗嚧 㧇啇 ε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς ε 㰇厇㮗剧㰷勇㱧嗗 α 㮷呷 ώ 㯗劇㰇厇 ε 㮷呷 ατώ 㯗劇 㭧块 厧 㩗嚧 ) 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 Ε 㰇厇㮗剧 ταγ 㫗匇 ς Ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 ες 㫷厧㩗嚧㫷厧 厧 厧 㧇啇 㫷厧㩗嚧㫷厧 厧 厧 㧇啇 㦧吷 α 㮇嚇 α 㰗咗 έ 㰧受 Ε 㯇吗 π 㯷号㰗咗㮗厷 κέ 㰧受 Απα 㮗厷 τ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 㱗哧. 㭇咷 6 㳧嗷 2. 㱗哧㳧嗷㱗哧 2.6 㪗喇㪗喇 2. 㱗哧㳧嗷㱗哧 Ο 㮗剧 εύ 㮷呷 ογες αξ 㫷厧 ες τω 㯗劇 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ο 㮗剧㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㨇嚇 ε 㮷呷㫇卧 τες 厧 㧇啇㩗嚧㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㫷厧 4 㩗嚧 厧 㧇啇㩗嚧㫷厧㩗嚧 厧 㧇啇㫷厧 4 㩗嚧 㤷圇 ραµµ 㫇卧 τ 㮗剧 α Ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 α 㫷厧 㫷厧 㫷厧 㫷厧 Ε 㰇厇㮗剧 ταγ 㫗匇 ς Ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 ες 㫷厧㩗嚧㫷厧 厧 厧 㧇啇 㫷厧㩗嚧㫷厧 厧 厧 㧇啇 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 㱗哧. 㭇咷 6 㳧嗷 2. 㱗哧㳧嗷㱗哧 2.6 㪗喇㪗喇 2. 㱗哧㳧嗷㱗哧㥧囇

43 9.14 Λοιπές απαιτήσεις Ο 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 Κε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 ο 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 Α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧升 ατ 㫇卧 οργ 㫇卧㯗劇 ω 㯗劇 δ 㮗剧 ο 㮗剧㮧升㫧匧㰷勇 εως 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 ε 㰷勇 µευµ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧㮷呷 ογ 㫷厧㰷勇 µο 㫷厧㮧升 ατα 㮇吷㫗匇㰷勇 εω 㯗劇 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 ες 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 Χρεώ 㰷勇 τες δ 㮗剧㫇卧㱧嗗 ορο 㮗剧 㧇啇㧇啇㫷厧 㩗嚧 厧 厧 厧 厧 㫷厧 㩗嚧 厧 厧 㦷哧 ογ 㫷厧㰷勇 µο 㫷厧 δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫷厧㰷勇 εως 㰇厇 ρο 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㰇厇㮗剧㰷勇 τώ 㰷勇 εω 㯗劇 㧇啇㫷厧 㩗嚧㧇啇 㧇啇㫷厧 㩗嚧㧇啇 㧇啇 ε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς ε 㰇厇㮗剧㰷勇㱧嗗 α 㮷呷 ώ 㯗劇㮷呷㫷厧㰷勇 µώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫷厧㰷勇 εως 㰇厇 ρο 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇㢧圧㰇厇㮗剧㰷勇 τώ 㰷勇 εω 㯗劇 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㦧吷 α 㮇嚇 α 㰗咗 έ 㰧受 απα 㮗厷 τ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 Χ 㰗咗 εωστ 㳧嗷 ν 㪗喇㪗喇 0 㪗喇㳧嗷 0 70 㭇咷㪗喇㳧嗷 0 Ο 㮗剧 εύ 㮷呷 ογες αξ 㫷厧 ες τω 㯗劇 α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ο 㮗剧㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 Χρεώ 㰷勇 τες δ 㮗剧㫇卧㱧嗗 ορο 㮗剧 㧇啇㧇啇㫷厧 㩗嚧 厧 厧 厧 厧 㫷厧 㩗嚧 厧 厧 㦷哧 ογ 㫷厧㰷勇 µο 㫷厧 δ 㮗剧 α 㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫷厧㰷勇 εως 㰇厇 ρο 㮧升 ατα 㬧則 ο 㮷呷 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㰇厇㮗剧㰷勇 τώ 㰷勇 εω 㯗劇 㧇啇㫷厧 㩗嚧㧇啇 㧇啇㫷厧 㩗嚧㧇啇 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 㪗喇㪗喇 0 㪗喇㳧嗷 0 70 㭇咷 㪗喇㳧嗷 0 Κα 㮗剧 τα 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫇卧 Κυ 㮧升㮷呷 ο 㱧嗗 ορ 㮗剧 α 㮧升㫇卧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α του Ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 Έξοδα ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇 厧 厧 㩗嚧 厧 㫷厧㫷厧 㫷厧㩗嚧 厧 厧 㫷厧㫷厧 Έ 㰷勇 οδα 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως ε 㮗剧㰷勇㰇厇 ρα 㮧升 τ 㫗匇 α 㫷厧㩗嚧 㩗嚧 㫷厧㩗嚧 㩗嚧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇 ο 㫷厧 µετα 㬧則 ατ 㮗剧㮧升 ο 㫷厧㮷呷 ογ 㫷厧㰷勇 µο 㫷厧 ε 㯗劇 εργ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㦧吷 α 㮇嚇 α 㰗咗 έ 㰧受 απα 㮗厷 τ 㫧厗 σε 㮗厷㰧受 Χ 㰗咗 εωστ 㳧嗷 ν 2 㳧嗷㪗喇 2 㭇咷 0 2 㭇咷 2 2 㭇咷 0 4 厧

44 9.15 Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 㩇咧 α ταµε 㮗剧 α 㮧升㫇卧 δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㮧升 α 㮗剧㮗剧㰷勇 οδύ 㯗劇 αµα 㱷喧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 τα εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㰷勇 το ταµε 㫷厧 ο 㫷厧 厧 㧇啇 㧇啇㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 㧇啇㫷厧 㤧刧 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες τρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㮇吷㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 厧4 㧇啇㧇啇㫷厧㫷厧㧇啇 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 厧4 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 㭇咷 㭇咷㭇咷. 㳧嗷㪗喇㪗喇 7.2 㱗哧㳧嗷 㭇咷㭇咷. 㳧嗷㪗喇㪗喇 㩇咧 α ταµε 㮗剧 α 㮧升㫇卧 δ 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㮧升 α 㮗剧 ο 㮗剧 τρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ερα 㯗劇 α 㮷呷㫧匧 ψε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α 㰷勇㮧升 ο 㰇厇 ούς τ 㭷勧 ς 㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 ς ταµε 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇 ροώ 㯗劇㱷喧㰇厇 ερ 㮗剧㮷呷 αµ 㬧則㫇卧㯗劇 ου 㯗劇 τα εξ 㫧匧 ς: 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㮗剧 α 㮇吷㫗匇㰷勇㮗剧 µα 㰷勇 το ταµε 㫷厧 ο 㫷厧 厧 㧇啇 㧇啇㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 㧇啇㫷厧 㤧刧 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες τρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㮇吷㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㩗嚧 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 厧4 㧇啇㧇啇㫷厧㫷厧㧇啇 㫷厧㫷厧㧇啇㧇啇 厧4 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 㭇咷 㭇咷㭇咷. 㳧嗷㪗喇㪗喇 7.2 㱗哧㳧嗷 㭇咷㭇咷. 㳧嗷㪗喇㪗喇 9.16 Μετοχικό Κεφάλαιο Κατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㱷喧 το µετο 㱷喧㮗剧㮧升㳇劧㮧升 ε 㱧嗗㫇卧㮷呷 α 㮗剧 ο τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧㰷勇 ε 厧 厧 㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㫷厧㱷喧 δ 㮗剧 α 㮗剧 ρούµε 㯗劇 ο 㰷勇 ε 厧 㫷厧㧇啇 厧 厧4 㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧㮧升 ο 㮗剧㯗劇㫗匇 ς ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µετο 㱷喧㫗匇 ς 㱷喧 ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας 㫷厧㱷喧㫷厧 厧 㫗匇㮧升 α 㰷勇 τ 㭷勧㧇啇 Ο 㮗剧 µετο 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧 γµ 㫗匇㯗劇 ες 㰷勇 το Χρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Αξ 㮗剧 ώ 㯗劇 Α 㮇吷㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇㧇啇㨷呗㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㭷勧 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α ε 㯗劇 τ 㳇劧 ς τ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 ς 厧 㫷厧㫷厧 厧 㰇厇 ρο 㫗匇㬧則㭷勧㰷勇 ε αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 του µετο 㱷喧㮗剧㮧升 ού 㮧升 ε 㱧嗗 α 㮷呷 α 㫷厧 ου 㮧升 ατ 㫇卧㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 4 厧 㧇啇㧇啇 厧 㧇啇㫷厧㱷喧㰇厇 ου 㰇厇 ραγµατο 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε µε αύξ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας τ 㭷勧 ς µετο 㱷喧㫧匧 ς α 㰇厇㳇劧 㫷厧㱷喧㫷厧㫷厧㰷勇 ε 㫷厧㱷喧㫷厧 厧 㱷喧 µε α 㰇厇㳇劧㱧嗗 α 㰷勇㭷勧㰇厇 ου 㫗匇㮷呷 α 㬧則 ε Έ 㮧升 τα 㮧升 τ 㭷勧㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧 厧 㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇㨷呗 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε το 㧇啇㭷勧 τρώο 㧇啇 ετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㱷喧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 厧 㧇啇㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 厧 㫷厧㫷厧㧇啇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㫗匇 γ 㮧升 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 εω 㯗劇㱷喧 ο 㮗剧 µ 㫗匇 το 㱷喧 ο 㮗剧 µε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α µεγα 㮷呷 ύτερο του 㩗嚧 % 㱷喧㫧匧 τα 㯗劇㭷勧㡇奇 ENTURE ABILIT 婗 SA µε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 4 㩗嚧㱷喧㧇啇㫷厧 % 㭧块 το α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ο 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 τε 㮷呷 ευτα 㫷厧 α 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㧇啇 ετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㫧匧 τα 㯗劇 4 㩗嚧㱷喧㧇啇㫷厧 %) 㱷喧 TALANT 㡇奇 N IN 㡇奇 ESTMENTS INC µε 厧 㱷喧 厧 㫷厧 % 㮧升 α 㮗剧㭷勧 UBS AG 㱷喧 µε 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㰷勇 υµµετο 㱷喧㫧匧 ς 㩗嚧㱷喧㧇啇 厧% 㭧块 το α 㯗劇 τ 㫷厧㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ο 㰇厇 ο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 τε 㮷呷 ευτα 㫷厧 α 㤷圇 ε 㯗劇㮗剧㮧升㫧匧㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㧇啇 ετ 㳇劧㱷喧 ω 㯗劇 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㫧匧 τα 㯗劇㩗嚧㱷喧 4 㧇啇 %) 㧇啇 Ο 㮗剧 µετο 㱷喧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς «Ε 㩇咧 Α 㦗哇 Ρ 㦗哇 Α Ε 㦷哧㦷哧 Η 㧗唇㦗哇 ΚΩ 㧗唇㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ Α 㧇啇 Ε 㧇啇㧇啇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 ε 㮷呷 εύ 㮇吷 ερα δ 㮗剧 α 㰇厇 ραγµατεύ 㰷勇㮗剧 µες 㰷勇 το 㱷喧 ρ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 ρ 㮗剧 ο Α 㮇吷㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㰷勇 υµµετ 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰷勇 τους εξ 㫧匧 ς δε 㫷厧㮧升 τες: 44

45 9.17 άνεια 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α Μακ 㰗咗㯷号 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗㯷号㰧受㭇咷 ανε 㮗厷 σ 㯇吗 ό 㰧受 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㩇咧 ρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升㳇劧 ς δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㩗嚧 厧 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 㩗嚧 厧 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 Οµο 㮷呷 ογ 㫷厧 ες 厧 㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㫷厧 㩗嚧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号㯇吗 ακ 㰗咗㯷号 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ων 㭇咷 ανείων 27. 㱗哧 00 㱗哧 㱗哧 00 㱗哧 㩇咧 ρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ερα 㯗劇 α 㮷呷㫧匧 ψε 㮗剧 ς 㥧囇㥧囇㩗嚧㩗嚧 㤧升㰗咗 αχ 㱗哧 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 α 㭇咷㫇呗 νε 㮗厷 α 㤧刧 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο τµ 㫧匧 µα οµο 㮷呷 ογ 㮗剧 α 㮧升 ώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧 τρα 㰇厇 ε 㭧块㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 δα 㯗劇 ε 㫷厧 ω 㯗劇 厧 㧇啇㧇啇㫷厧 厧 㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇㫷厧 厧 㩗嚧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号㬧唗㰗咗 αχ 㱗哧 π 㰗咗 ό 㮇嚇 εσ 㯇吗 ων 㭇咷 ανείων 㱗哧.70 㱗哧㥧囇㱗哧.70 㱗哧㥧囇 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号㭇咷 ανείων 㱗哧㭇咷.00 㱗哧㱗哧 㱗哧㭇咷.00 㱗哧㱗哧 Ε 㰇厇㮗剧㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇 τω 㯗劇㰇厇 αρα 㰇厇㫇卧㯗劇 ω ο 㳇劧 µ 㮗剧㮷呷 ος 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㮧升 α 㮗剧㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο τµ 㫧匧 µα 㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 厧 㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧㱷喧㮗剧㮷呷 το ο 㰇厇 ο 㫷厧 ο εξο 㮷呷 ο 㮧升㮷呷㫧匧 ρου 㰇厇 ρο 㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α του Οµ 㫷厧㮷呷 ου Beogradsko Mesovito Preduzece ε 㮧升 τω 㯗劇 ο 㰇厇 ο 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇 ο 㰷勇㳇劧㫷厧㧇啇 4 㩗嚧㫷厧㱷喧㮗剧㮷呷 㰇厇 ρο 㫗匇 ρ 㱷喧 ετα 㮗剧 α 㰇厇㳇劧 το µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ο 㰇厇 ου 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㫇卧 ψε 㮗剧㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㮧升 α 㮗剧 το υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ο 㰇厇 ο 㰷勇㳇劧 厧 㧇啇 厧4 㧇啇㱷喧㮗剧㮷呷 α 㰇厇㳇劧 το 㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο µ 㫗匇 ρος 㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇 εω 㯗劇㧇啇 9.18 Προµηθευτές 㩇咧 α υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 α 㰇厇 ροµ 㭷勧㮇吷 ευτώ 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㱧嗗 ώ 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㨇嚇 ροµ 㭷勧㮇吷 ευτ 㫗匇 ς 㫷厧㧇啇㧇啇㫷厧㧇啇 㩗嚧㧇啇 4 㫷厧㧇啇 厧 㩗嚧 厧 㩗嚧㧇啇 4 㤷圇 ραµµ 㫇卧 τ 㮗剧 α 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 α 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 Ε 㰇厇㮗剧 ταγ 㫗匇 ς 㨇嚇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 ες 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㧇啇 ε 㫷厧 ο 㯗劇 : 㧇啇㭷勧 δου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧 τ 㳇劧㮧升 ο 㮗剧 γραµµατ 㫷厧 ω 㯗劇㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 ω 㯗劇 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㭇咷.7 㭇咷 7 㪗喇㳧嗷㪗喇 㭇咷. 㱗哧㪗喇 2 㪗喇㳧嗷㪗喇 4 㩗嚧

46 9.19 Φόροι και κοινωνικές ασφαλίσεις 㩇咧 α υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 α τω 㯗劇㱧嗗㳇劧 ρω 㯗劇㮧升 α 㮗剧㮧升 ο 㮗剧㯗劇 ω 㯗劇㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 α 㰷勇㱧嗗 α 㮷呷㫷厧㰷勇 εω 㯗劇 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇㳇劧 Φ 㳇劧 ρους 㫷厧㧇啇㧇啇 厧 㫷厧㩗嚧㩗嚧㫷厧㩗嚧㫷厧 厧 㩗嚧㩗嚧㫷厧 Κο 㮗剧㯗劇 ω 㯗劇㮗剧㮧升㫗匇 ς Α 㰷勇㱧嗗 α 㮷呷㫷厧㰷勇 ε 㮗剧 ς 厧 㩗嚧㧇啇 厧 㫷厧 厧 厧 㩗嚧㫷厧 厧 㫷厧 厧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 2. 㪗喇㪗喇㳧嗷㭇咷. 㪗喇㪗喇 2 㭇咷. 㪗喇㪗喇 2 㭇咷. 㪗喇㪗喇 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 㩇咧 α υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 α τω 㯗劇㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇㬧則 ρα 㱷喧 υ 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ύο 㯗劇 τα 㮗剧 ως εξ 㫧匧 ς: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧 ο 㱧嗗 ε 㮗剧㮷呷㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 α µ 㫗匇 ρ 㭷勧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇 ρος 㮷呷 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㰷勇 υµµετο 㱷喧㮗剧㮧升 ού ε 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧嗗㫗匇 ρο 㯗劇 τος ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ε 㮗剧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㧇啇 ερ 㫷厧㰷勇 µατα 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 α 44 㫷厧㫷厧 44 㫷厧㫷厧 㩗嚧㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 δε 㳇劧 µε 㯗劇 ες µε 㰷勇 το 㮗剧㱷喧 ε 㫷厧 α 㮧升 ατε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 α 㰇厇 ρος 㰇厇 ώ 㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 Έ 㰷勇 οδα ε 㰇厇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ς 㰇厇 ερ 㮗剧㳇劧 δου 㩗嚧 Ε 㰇厇㮗剧㱷喧 ορ 㭷勧 γ 㧇啇 厧 厧 厧 㫷厧 4 㫷厧 4 Έξοδα 㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εως δεδου 㮷呷 ευµ 㫗匇㯗劇 α 㧇啇 4 㫷厧 4 厧 㩗嚧 4 㩗嚧㩗嚧 4 厧 㩗嚧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇 ο 㫷厧 µετα 㬧則 ατ 㮗剧㮧升 ο 㫷厧㮷呷 ογ 㫷厧㰷勇 µο 㮗剧㰇厇 α 㮇吷㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ού 㩗嚧㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧㩗嚧 㩗嚧 㦷哧 ο 㮗剧㰇厇㫗匇 ς 㧇啇 α 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µες υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰇厇㮷呷㭷勧 ρωτ 㫗匇 ες τ 㭷勧㯗劇 ε 㰇厇 οµ 㧇啇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇㭷勧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㨇嚇㮗剧㰷勇 τωτ 㫗匇 ς δ 㮗剧㫇卧㱧嗗 ορο 㮗剧 㫷厧㧇啇㫷厧㧇啇㫷厧 㫷厧㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 㫷厧㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 㫷厧㧇啇㫷厧 厧 㧇啇 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 2. 㱗哧㪗喇 7 㭇咷. 㪗喇㭇咷 6 㭇咷.66 㪗喇㭇咷. 㪗喇㭇咷 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 㩇咧 ο υ 㰇厇㳇劧㮷呷 ο 㮗剧㰇厇 ο τω 㯗劇㦷哧 ο 㮗剧㰇厇 ώ 㯗劇 µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µω 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 εω 㯗劇㰷勇 τ 㮗剧 ς 厧 㫷厧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 α 㱧嗗 ορ 㫇卧 εξ ο 㮷呷 ο 㮧升㮷呷㫧匧 ρου µα 㮧升 ρο 㰇厇 ρ 㳇劧㮇吷 ε 㰷勇 µο δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ο ύψους 厧 㩗嚧㧇啇㫷厧㩗嚧㧇啇㱷喧㮗剧㮷呷㮗剧㫇卧 δω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㮇吷 υγατρ 㮗剧㮧升㫧匧 ς Beogradsko Mesovito Preduzece 㰇厇 ου ε 㫷厧㱷喧 ε αρ 㱷喧㮗剧㮧升㫇卧㰷勇 υ 㯗劇 α 㱧嗗㮇吷 ε 㫷厧 το 㫷厧㩗嚧㧇啇㩗嚧㮧升 α 㮗剧 ε 㰇厇 α 㯗劇 α 㱷喧 ρ 㭷勧 µατοδοτ 㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 ε το 㯗劇 Ο 㮧升 τώ 㬧則 ρ 㮗剧 ο του 厧 㫷厧㫷厧 4 㧇啇㩇咧 ο δ 㫇卧㯗劇 ε 㮗剧 ο 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 δο 㮇吷 ε 㫷厧㰷勇 ε 婗 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㰇厇㮷呷㭷勧 ρώ 㯗劇 ετα 㮗剧㰷勇 ε µ 㭷勧㯗劇㮗剧 α 㫷厧 ες δ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇㩇咧 ο ε 㰇厇㮗剧 τ 㳇劧㮧升㮗剧 ο του δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧 το τρ 㮗剧 µ 㭷勧㯗劇㮗剧 α 㫷厧 ο EURIB 㡇奇 R 㰇厇㮷呷㫗匇 ο 㯗劇 厧% 㰇厇 ερ 㮗剧㮇吷 ώρ 㮗剧 ο 㧇啇㤷圇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 εξα 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇㭷勧 του δα 㯗劇 ε 㫷厧 ου 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 δο 㮇吷 ε 㫷厧 εµ 㰇厇 ρ 㫇卧 γµατ 㭷勧 εγγύ 㭷勧㰷勇㭷勧 υ 㰇厇㫗匇 ρ του δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 τ 㫧匧 µε εξα 㰷勇㱧嗗㫇卧㮷呷㮗剧㰷勇㭷勧 του α 㮧升㮗剧㯗劇㫧匧 του τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㰷勇 το 㤧刧 ε 㮷呷㮗剧 γρ 㫇卧 δ 㮗剧㧇啇 4 厧

47 9.22 Προβλέψεις Ο 㮗剧㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς 㰇厇 ου α 㱧嗗 ορού 㯗劇 το 㯗劇 Όµ 㮗剧㮷呷 ο 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㱧嗗 㳇劧㰷勇 ο 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 ες 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㫧匧 τε 㮧升 µαρτ 㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς ως 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 α 㰇厇 α 㮷呷 α 㮗剧㳇劧 τερω 㯗劇 γεγο 㯗劇㳇劧 τω 㯗劇㱷喧 ε 㱧嗗 㳇劧㰷勇 ο 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧 τ 㭷勧 τα ε 㮧升㮧升 α 㮇吷㫇卧 ρ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς τους µ 㫗匇㰷勇 ω ε 㮧升 ροώ 㯗劇㰇厇㳇劧 ρω 㯗劇㱷喧㮧升 α 㮗剧 ε 㱧嗗 㳇劧㰷勇 ο 㯗劇㭷勧 υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρ 㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 του 㰇厇 ο 㰷勇 ού µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τε 㫷厧 αξ 㮗剧㳇劧㰇厇㮗剧㰷勇 τα 㧇啇㨇嚇㮗剧 ο 㰷勇 υγ 㮧升 ε 㮧升 ρ 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 α 㱷喧 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς γ 㮗剧 α 㰇厇 ερ 㮗剧㰇厇 τώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς αγωγώ 㯗劇㰇厇 ρώ 㭷勧㯗劇 εργα 㭧块 οµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰷勇 ε 㬧則㫇卧 ρος τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㧇啇 Ο 㮗剧㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς ε 㰇厇㮗剧㰷勇㮧升 ο 㰇厇 ού 㯗劇 τα 㮗剧㮧升 ατ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µεροµ 㭷勧㯗劇㫷厧 α 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ς 㮧升㫇卧㮇吷 ε 㮗剧㰷勇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µού 㮧升 α 㮗剧㰇厇 ρο 㰷勇 αρµ 㳇劧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰇厇 ρο 㮧升 ε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου 㯗劇 α α 㯗劇 τα 㯗劇 α 㮧升㮷呷 ού 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㰇厇 αρού 㰷勇 α αξ 㫷厧 α τω 㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇㰇厇 ου 㮇吷 α α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㭷勧㮇吷 ού 㯗劇 γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 εξ 㳇劧㱧嗗㮷呷㭷勧㰷勇㭷勧 τους 㧇啇 Ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ες α 㰇厇 α 㮗剧 τ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς δε 㯗劇 α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫗匇 ς 㮧升 ατα 㰷勇 τ 㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㮷呷㮷呷㫇卧 γ 㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㱧嗗㳇劧㰷勇 ο 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ε 㮗剧㰇厇㮗剧㮇吷 α 㯗劇㳇劧 τ 㭷勧 τα ε 㮗剧㰷勇 ρο 㫧匧 ς ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 ο 㱧嗗 ε 㮷呷 ώ 㯗劇㧇啇㨷呗 τους 㰇厇㫷厧㯗劇 α 㮧升 ες 㰇厇 ου α 㮧升 ο 㮷呷 ου 㮇吷 ού 㯗劇㰇厇 αρατ 㫷厧㮇吷 ετα 㮗剧㭷勧 α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㮧升㫷厧㯗劇㭷勧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㮷呷 ογαρ 㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇 τω 㯗劇㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψεω 㯗劇㱷喧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας: 㩇卧㭷呷 ν 㭇咷㭷呷㦗則 αν 㯷号㱗哧 α 㰗咗 ί 㯷号㱗哧 2006 Αγωγέ 㰧受 ε 㰗咗 γαζ 㯷号㯇吗 ένων 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧㥧囇㭷呷㯇吗㮗厷 έ 㰧受 από 㯇吗 ετ 㯷号 χέ 㰧受 㨷剧㱗哧 ν 㯷号 λ 㯷号 Αγωγέ 㰧受 ε 㰗咗 γαζ 㯷号㯇吗 ένων Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㥧囇㭷呷㯇吗㮗厷 έ 㰧受 από 㯇吗 ετ 㯷号 χέ 㰧受 㨷剧㱗哧 ν 㯷号 λ 㯷号 㨇嚇 ο 㰷勇㳇劧 α 㰇厇㳇劧 µετα 㱧嗗 ορ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇㫷厧㭷勧㦗哇 α 㯗劇 ουαρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧 厧 㧇啇㫷厧 㩗嚧㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 㧇啇㫷厧 㩗嚧㫷厧 㫷厧 厧 㫷厧 㨇嚇 ρ 㳇劧㰷勇㮇吷 ετες 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 Χρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες 㰇厇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς 㭧块 厧 㫷厧 ) 㭧块㫷厧 ) 㭧块 厧 㫷厧 ) 㭧块 厧 㫷厧 ) 㭧块㫷厧 ) 㭧块 厧 㫷厧 ) Α 㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㫷厧㭷勧 τα 㰇厇 ο 㰷勇㫇卧㰇厇 ου α 㯗劇 α 㰷勇 τρ 㫇卧㱧嗗㭷勧㮧升 α 㯗劇 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㨇嚇 ο 㰷勇㳇劧㰷勇 ε µετα 㱧嗗 ορ 㫇卧 τ 㭷勧㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 厧 㫷厧㭷勧 ε 㮧升 εµ 㬧則 ρ 㫷厧 ου 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㩇卧㭷呷 ν 㱗哧㭇咷㭷呷㥇勷 εκε 㯇吗㬧唗㰗咗 ί 㯷号㱗哧 2006 厧 㫷厧 4 㩗嚧 㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧 4 㩗嚧 㫷厧㫷厧㩗嚧 9.23 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 㤷圇㮗剧 α το 㯗劇 υ 㰇厇 ο 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 τ 㭷勧 ς 㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧 ς 㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㮗剧 µο 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㮇吷㭷勧㮧升 α 㯗劇 ο 㮗剧 υ 㰇厇㭷勧 ρε 㰷勇㫷厧 ες εξε 㮗剧 δ 㮗剧㮧升 ευµ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇 α 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τώ 㯗劇㭧块 Hewitt) 㧇啇 9.24 Ανάλυση κύκλου εργασιών 㨷呗 το 㯗劇㮧升㫇卧 τω 㮇吷㮗剧㰇厇㫷厧㯗劇 α 㮧升 α δ 㫷厧㯗劇 ετα 㮗剧 α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας α 㯗劇㫇卧㮧升 ύρ 㮗剧 α 㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 4 㧇啇

48 9.25 Έξοδα ανά κατηγορία Η α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇 α 㯗劇㫇卧㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ως α 㮧升 ο 㮷呷 ού 㮇吷 ως: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 㦧吷 όστ 㯷号㰧受 πωλ 㭷呷㮇嚇 έντων Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㯷号 ίκ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㫇呗㮇嚇 εσ 㭷呷㰧受 Α 㯗劇 α 㮷呷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 厧 㧇啇㩗嚧 厧 㩗嚧 厧 㫷厧 㩗嚧 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升 ού 㫷厧 厧 㧇啇㫷厧㫷厧㧇啇 厧 㧇啇 4 厧 厧 㧇啇㧇啇㩗嚧 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα τρ 㫷厧 τω 㯗劇 㩗嚧 厧 㧇啇 㫷厧㧇啇㧇啇 厧4 㧇啇㧇啇㫷厧 㨇嚇 αρο 㱷喧㫗匇 ς τρ 㫷厧 τω 㯗劇 厧 㧇啇㫷厧 厧 㫷厧 4 㫷厧 4 㧇啇 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧㩗嚧 τ 㫗匇㮷呷㭷勧 㫷厧㧇啇㧇啇 厧 厧 㫷厧 厧 㮗剧㫇卧㱧嗗 ορα 㫗匇 ξοδα 厧 㧇啇㫷厧㩗嚧㩗嚧 㧇啇㫷厧㧇啇 㫷厧㧇啇㫷厧㫷厧㫷厧 Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 厧 㧇啇㩗嚧㧇啇 4 㩗嚧 㩗嚧 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㦗哇 δ 㮗剧㳇劧㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 㭧块 4 厧4) 㩗嚧 㩗嚧 2 㳧嗷.7 㪗喇 6 㪗喇. 㭇咷 0 㪗喇 2.6 㱗哧㪗喇 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 㦧吷 όστ 㯷号㰧受 πωλ 㭷呷㮇嚇 έντων Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㯷号 ίκ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㫇呗㮇嚇 εσ 㭷呷㰧受 Α 㯗劇 α 㮷呷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 厧 㧇啇 厧 厧 厧 㩗嚧 㩗嚧 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升 ού 㩗嚧㧇啇 厧 厧 厧 㫷厧㧇啇㩗嚧 4 厧 厧 厧 㫷厧 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα τρ 㫷厧 τω 㯗劇 㩗嚧㧇啇㧇啇 㫷厧㧇啇 4 㧇啇 厧 㧇啇 厧 㩗嚧 㨇嚇 αρο 㱷喧㫗匇 ς τρ 㫷厧 τω 㯗劇 㫷厧㧇啇㩗嚧 4 厧 厧 厧 㩗嚧 厧 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧㩗嚧 τ 㫗匇㮷呷㭷勧 㫷厧 厧 㩗嚧 㩗嚧㧇啇 㩗嚧 㮗剧㫇卧㱧嗗 ορα 㫗匇 ξοδα 㫷厧㧇啇 4 厧 㧇啇 厧 厧 㧇啇 㩗嚧 厧 㫷厧 Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 厧 㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 㩗嚧 㩗嚧 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㩗嚧㧇啇 㩗嚧 㩗嚧 㦗哇 δ 㮗剧㳇劧㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 㭧块 4 厧 㧇啇 ) 㩗嚧 㩗嚧 㭇咷㪗喇. 㪗喇㪗喇 2 㱗哧.7 㪗喇㪗喇 㭇咷. 㪗喇 7 㪗喇 Η α 㯗劇㫇卧㮷呷 υ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇 α 㯗劇㫇卧㮧升 ατ 㭷勧 γορ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ως α 㮧升 ο 㮷呷 ού 㮇吷 ως: 㨇嚇 ο 㰷勇㫇卧㰷勇 ε 㱷喧㮗剧㮷呷 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 㧇啇

49 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㦧吷 όστ 㯷号㰧受 πωλ 㭷呷㮇嚇 έντων Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㯷号 ίκ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㫇呗㮇嚇 εσ 㭷呷㰧受 Α 㯗劇 α 㮷呷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 4 㧇啇 厧 㫷厧㧇啇 㩗嚧 㩗嚧 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升 ού 㩗嚧㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 厧 㧇啇㫷厧㩗嚧㩗嚧 厧 㩗嚧 4 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα τρ 㫷厧 τω 㯗劇 㩗嚧㩗嚧 厧 㫷厧㧇啇㧇啇㩗嚧 厧 㧇啇㧇啇㫷厧 㨇嚇 αρο 㱷喧㫗匇 ς τρ 㫷厧 τω 㯗劇 厧 㧇啇㫷厧 厧 㩗嚧 厧 㧇啇 4 㧇啇 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧㩗嚧 τ 㫗匇㮷呷㭷勧 㫷厧㧇啇 厧 厧 厧 㫷厧 厧 㮗剧㫇卧㱧嗗 ορα 㫗匇 ξοδα 㫷厧㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 厧 厧 厧 㩗嚧 厧 㧇啇 Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 厧 㧇啇㧇啇 厧 㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㧇啇㩗嚧 㩗嚧 㩗嚧 㦗哇 δ 㮗剧㳇劧㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 㭧块 4 厧4) 㩗嚧 㩗嚧 2 㭇咷.662 㪗喇. 㭇咷㳧嗷 㪗喇 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㦧吷 όστ 㯷号㰧受 πωλ 㭷呷㮇嚇 έντων Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㯷号 ίκ 㭷呷 σ 㭷呷㰧受 Έξ 㯷号㭇咷 α 㭇咷㮗厷㫇呗㮇嚇 εσ 㭷呷㰧受 Α 㯗劇 α 㮷呷 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 厧 㧇啇 厧 厧 厧 㩗嚧 㩗嚧 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升 ού 㩗嚧㧇啇 厧 厧 厧 㫷厧㧇啇㩗嚧 4 厧 厧 厧 㫷厧 Αµο 㮗剧㬧則㫗匇 ς 㮧升 α 㮗剧㫗匇 ξοδα τρ 㫷厧 τω 㯗劇 㩗嚧㧇啇㧇啇 㫷厧㧇啇 4 㧇啇 厧 㧇啇 厧 㩗嚧 㨇嚇 αρο 㱷喧㫗匇 ς τρ 㫷厧 τω 㯗劇 㫷厧㧇啇㩗嚧 4 厧 厧 厧 㩗嚧 厧 Φ 㳇劧 ρο 㮗剧㩗嚧 τ 㫗匇㮷呷㭷勧 㫷厧 厧 㩗嚧 㩗嚧㧇啇 㩗嚧 㮗剧㫇卧㱧嗗 ορα 㫗匇 ξοδα 㫷厧㧇啇 4 厧 㧇啇 厧 厧 㧇啇 㩗嚧 厧 㫷厧 Α 㰇厇 ο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 厧 㧇啇㧇啇 厧 㧇啇 㩗嚧 㩗嚧 㨇嚇 ρο 㬧則㮷呷㫗匇 ψε 㮗剧 ς ε 㮧升 µετ 㫇卧㮷呷㮷呷 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㩗嚧㧇啇 㩗嚧 㩗嚧 㦗哇 δ 㮗剧㳇劧㱷喧 ρ 㭷勧㰷勇㭷勧 α 㰇厇 ο 㮇吷 εµ 㫇卧 τω 㯗劇 㭧块 4 厧 㧇啇 ) 㩗嚧 㩗嚧 㭇咷㪗喇. 㪗喇㪗喇 2 㱗哧.7 㪗喇㪗喇 㭇咷. 㪗喇 7 㪗喇 9.26 Χρηµατοοικονοµικό κόστος καθαρό 㨇刧 ο 㰷則 ά 㰷則㭗剧 χ 㮗劇 λ 㮗劇 4 㩗嚧

50 9.27 Άλλα λειτουργικά έσοδα έξοδα 㨇刧 ο 㰷則 ά 㰷則㭗剧 χ 㮗劇 λ 㮗劇 9.28 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ε 㯗劇 υ 㰇厇㫇卧 ρ 㱷喧 ου 㯗劇 ε 㰇厇㫷厧 δ 㮗剧㮧升 ες 㫧匧 υ 㰇厇㳇劧 δ 㮗剧 α 㮗剧 τ 㭷勧㰷勇㫷厧 α δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας 㱷喧㮧升 α 㮇吷 ώς 㮧升 α 㮗剧 α 㰇厇 ο 㱧嗗㫇卧㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㮗剧㮧升 α 㰷勇 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇㫧匧 δ 㮗剧 α 㮗剧 τ 㭷勧 τ 㮗剧㮧升 ώ 㯗劇 οργ 㫇卧㯗劇 ω 㯗劇㰇厇 ου ε 㯗劇 δ 㫗匇㱷喧 ετα 㮗剧㯗劇 α 㫗匇㱷喧 ου 㯗劇㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ε 㰇厇㫷厧㰇厇 τω 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮗剧㮧升 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧升㫧匧㮧升 ατ 㫇卧㰷勇 τα 㰷勇㭷勧㫧匧㮷呷 ε 㮗剧 τουργ 㫷厧 α τ 㭷勧 ς 㧇啇 9.29 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Ο 㮗剧 α 㯗劇㫗匇㮷呷 εγ 㮧升 τες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫇卧㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας δ 㫷厧㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㮧升㫇卧 τω 㮇吷㮗剧㰇厇㫷厧㯗劇 α 㮧升 α 㧇啇㤧刧 ρ 㫷厧㰷勇㮧升 ετα 㮗剧㰷勇 ε εξ 㫗匇㮷呷㮗剧 ξ 㭷勧㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㳇劧 ς 㫗匇㮷呷 εγ 㱷喧 ος γ 㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 µ 㭷勧 τρ 㮗剧㮧升㫧匧 ο ο 㰇厇 ο 㫷厧 ος δε 㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 ο 㮷呷 ο 㮧升㮷呷㭷勧 ρω 㮇吷 ε 㫷厧㮧升 α 㮗剧 δε 㯗劇 µ 㰇厇 ορε 㫷厧㯗劇 α γ 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 ο 㰇厇 ο 㮗剧 αδ 㫧匧㰇厇 οτε 㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧 γ 㮗剧 α ε 㯗劇 δε 㱷喧㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς υ 㰇厇 ο 㱷喧 ρεώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 Η δ 㮗剧 ο 㫷厧㮧升㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫇卧㳇劧 τ 㮗剧 δε 㯗劇㰇厇 ρ 㳇劧㮧升 ε 㮗剧 τα 㮗剧㯗劇 α 㰇厇 ρο 㮧升 ύψου 㯗劇㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧嗗 ορ 㫗匇 ς δεδοµ 㫗匇㯗劇 ου 㳇劧 τ 㮗剧㭷勧 ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 α 㫗匇㱷喧 ε 㮗剧㮧升 α 㮗剧 το δ 㮗剧㮧升 α 㫷厧 ωµα 㯗劇 α 㰷勇 υµψ 㭷勧㱧嗗㫷厧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧升㫧匧 ς αξ 㫷厧 ας α 㯗劇 αγ 㯗劇 ωρ 㮗剧㭧块㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧嗗 ορο 㮷呷 ογ 㮗剧㮧升㫇卧㭧块㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς 㰇厇 ρο 㭷勧 γούµε 㯗劇 ω 㯗劇㱷喧 ρ 㫧匧㰷勇 εω 㯗劇㧇啇㨷呗 υ 㯗劇㫗匇㰇厇 ε 㮗剧 α τω 㯗劇㰇厇 ροα 㯗劇 α 㱧嗗 ερ 㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇 ε 㫷厧㯗劇 α 㮗剧㯗劇 α µ 㭷勧㯗劇㫗匇㱷喧 ε 㮗剧 γ 㫷厧㯗劇 ε 㮗剧 ουδεµ 㫷厧 α 㰇厇 ρ 㳇劧㬧則㮷呷 εψ 㭷勧㰷勇㱷喧 ετ 㮗剧㮧升㫇卧 µε το 㮇吷㫗匇 µα αυτ 㳇劧㧇啇 㩗嚧㫷厧

51 ΕΠ 㪗喇 ΝΥΜ 㦗則 Α Ε 㩇卧 Α 㦗則 ΡΕ 㦗則 Α 㨷剧 Ε 㩇咧 Α 㦗哇 ΡΕ 㦗哇 Α Ε 㦷哧㦷哧 Η 㧗唇㦗哇 ΚΩ 㧗唇㧧唧 Ε 㧗唇 Ο ΟΧΕ 㦗哇 Ω 㧗唇 婗 㦷哧 Α 㧇啇 ΨΑ 婗 Α 㧇啇 Ε 㧇啇 LUELLA ENTERPRISES LTD 㧇啇 Ε 㤷圇 Α 㦷哧 Η 㤧刧 ΡΕ 㩇咧 Α 㧗唇㧗唇㦗哇 Α Ε 㨇嚇 Ε N 㡇奇 RTH HA 㡇奇 EN LTD BE 㡇奇 GRADS 婗 㡇奇 MES 㡇奇㡇奇 IT 㡇奇 PREDU 婗ECE ΑΝΕΛΕ 㤷匧㦧吷㩇卧 Ε 㨷剧㩧噇㧷刧 Ρ 㧷刧 Λ 㧷刧㤷匧㦗則㦧吷 Α ΧΡΗ 㨷剧 Ε 㦗則㨷剧 厧 㫷厧㫷厧 厧 㩗嚧 厧 㫷厧㫷厧 厧 厧 㫷厧㫷厧 4 㩗嚧 厧 㫷厧㫷厧 厧 厧 㫷厧㫷厧㫷厧㩗嚧 厧 㫷厧㫷厧 厧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㩗嚧 厧 㫷厧㫷厧 厧 9.30 Μεταβολή σε λογιστικές εκτιµήσεις ε 㯗劇㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㮇吷㭷勧㮧升 ε 㮧升 αµ 㫷厧 α µετα 㬧則 ο 㮷呷㫧匧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς µε 㮇吷㳇劧 δους 㫧匧㰷勇 τ 㮗剧 ς 㮷呷 ογ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧升㫗匇 ς ε 㮧升 τ 㮗剧 µ 㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㧇啇 9.31 Αριθµός απασχολούµενου δυναµικού Ο αρ 㮗剧㮇吷 µ 㳇劧 ς του α 㰇厇 α 㰷勇㱷喧 ο 㮷呷 ούµε 㯗劇 ου 㰇厇 ρο 㰷勇 ω 㰇厇㮗剧㮧升 ού γ 㮗剧 α το δωδε 㮧升㫇卧 µ 㭷勧㯗劇 ο του 厧 㫷厧㫷厧 厧 㮧升 α 㮗剧 厧 㫷厧㫷厧㩗嚧㱷喧 του Οµ 㫷厧㮷呷 ου 㮧升 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς Ετα 㮗剧 ρ 㫷厧 ας: 㧷刧㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 Η Ε 㩇卧 Α 㦗則 Ρ 㦗則 Α 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 2006 㭇咷㮇嚇㭇咷㥧囇㱗哧㭇咷㮇嚇㭇咷 2 㮇嚇 200 㪗喇 㧇啇㮗剧㰷勇㮇吷 ωτο 㫷厧 㧇啇㫷厧 厧 4 㩗嚧 厧 4 㧇啇㩗嚧 4 㩗嚧 厧 Ηµεροµ 㫷厧㰷勇㮇吷㮗剧 ο 㮗剧 厧 厧 㫷厧㩗嚧 厧 㩗嚧 㫷厧㩗嚧 㨷剧 ύν 㯷号 λ 㯷号 㧇啇 厧 厧 4 㧇啇㫷厧 㩗嚧 厧 㧇啇 4 㧇啇㫷厧 9.32 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷呷㮷呷 αγ 㫗匇 ς µε τα 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 α µ 㫗匇 ρ 㭷勧㰷勇 ύµ 㱧嗗 ω 㯗劇 α µε το 㦷哧㨇嚇 厧4 «㤷圇㯗劇 ω 㰷勇 το 㰇厇 ο 㮗剧㫧匧㰷勇 ε 㮗剧 ς 㨷呗 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㧇啇 ερώ 㯗劇㧇啇 εµ 㱧嗗 α 㯗劇㫷厧㭧块 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㰇厇 αρα 㮧升㫇卧 τω 㰇厇㫷厧㯗劇 α 㮧升 α: 㨇刧 ο 㰷則 ά 㰷則㭗剧 χ 㮗劇 λ 㩗嚧㫷厧

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Γε κ γ α Κ ΦΑλ αγωγη Η λεκτρ κι τροπεζ κ εγ α α ετ κ ε ολλ κτ κ τροπεζ κ κα λ Στ Ελλ δα Πρω εμφ τ κε τ ο τ ΕΓΝΑ Α ρ πεζο κο κοτ π ακολ Θ α υ λο ε τρ πεζε Τ εσω ερ κ Σ μερο υ π ρε ε λεκτρ κι τροπεζ κ δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5.

...8... ( )...8 ( )...9...9 1...10 1.1...10 1.2...10 2...11 2.1...11 2.2...12 3...13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3...14 3.4. 3.5. ΑΛΥΣΙ Α Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟ ΗΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 2 & 2 0 0 4 3 4 ...8.... ( )...8 ( )...9 ( )...9...9 1....10 1.1....10 1.2....10 2....11 2.1....11 2.2....12 3....13 3.1. /...13 3.2. -...14 3.3....14

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Κοιν.: Βρείτε συνημμένα την ΝΕΑ αίτηση ασφάλισης κατοικίας της κας ΦΑΚΙΝΟΥ και του κου ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. Τηλ.: 700 700 27 97 (24h call center), Fax: 700 700 96 20, Κιν.: 694 442 31 80, E-mail: sgeorgiadis@sicurogroup.gr www.sicurogroup.gr FAX Προς: Κα. Χρηστοφιλοπούλου Κων. Από: ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Φαξ: 2104134794

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη

π ατ μ απα τ υ ται γ α τη συσταση τηζ ετα ρειαζ με τη μικ μ ρφη α καταθετε αι π γραφει γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγ ραφα γ α η σι σταση τηζ στη Π τ π δε μα Ξ Σ Δ τ ι ΦΣΙ Ι Θ Δ ΛΩΣ ακρ βε α τω τ ε ω π π βι λλ τα με α τη τη δηλω η μπ ρε α ελεψ Θε με β οη τ αρ ε λλω πηρε ι ν ρθρ παρ Π Σ ΕΠ ΕΛ τ ΦΩ ΔΑΣ μα π νυμ μα α πω μ Πατερα ο μα κα πφ υμ ητ ραζ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η

τ ρο ταρ ικη ελ α τ υ εμφαν ζεται ταν εττ οκεπτ μαστε μ α διει Θυν η Φ Γ Σ Ντ Στ τ ρ υτ αυτ ει αγ ι ικ κεφ λαι Θα αναφ ρ υμε εν υντ μ α κ ττ ια ενικ Θ ματα τ υ αφ ρ ν τ και τ ν ττ γκ μι ι τ Ι τη υν εια Θα δ ι με ττ υ μπ ρ με να εδι υμε μ α Θ η ι τ ι Υ και Θα ιλε υμε ττεριγρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με

απο το Πρ εδρ κ ι τ ρεια Ελλαδα αι ιδια τερα εκθετ ρια τ μελω τ υ καθω και αλλω τω επ ισκεπτω εκθετ ρ ω αι τω εκθεματω με δ α ετσ οζ απο το Πρ εδρ Παρελθ Παρ ξλ ετ Τ Τε κ υ ε Θε αλ κ υμ λ ρωσε ρ α α δκ Π ρε α πρ φ ρ τα στ κ τ ρεα Ελλαδα α δα τερα στ υ σ μα τκ ε αρ ε γα τ κατα σ τω Θετκω Ε τ μω α τ Τε λ γ α Τ ε κ υοε Θε αλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα