Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO Software GmbH & Co. KG Europadamm 2-6 D Neuss Page 1 of 54

2 Πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 άγ 㯗勗 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 εγχε 㮗喷 ρ 㮗喷 δί 㯷嗗 㱗嘷 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σ 㱗嘷 㯇嘗 β 㯷嗗 㱗嘷 㮷勷 ε 㱗嘷 㮇嚇 εί 㱇則 ε πρ 㳧噧 㱇則 㬗劇 㱇則 㯷嗗 Εγχε 㮗喷 ρίδ 㮗喷 㯷嗗 㮇嚇 Ε 㮗喷 σ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή 㮇嚇 γ 㮗喷 㬗劇 επε 㯧囇 㭷劧 γήσε 㮗喷 ς 㱇則 㲗嗷 㯗勗 γε 㯗勗 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 㳇囧 ρ 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㮷勷 ή 㮧北 㱇則 ρ 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 πρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㳇囧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㤗圗 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Κε 㱧剧 ά 㮷勷 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 περ 㮗喷 γρά 㱧剧 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χεί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 ς 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㤗圗 㥇均 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㱗嘷 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㱗嘷 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱗嘷 Ά 㮷勷 㮷勷 ες 㤗圗 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㥇均. 㤗圗 㦗坷 Τ 㥷垗 ΣΕ 㦗坷 Σ 㥇均 㦗坷 㤗圗 Κ 㦗坷 Ν 㥷垗 ΣΕ 㪗垷 Ν... 3 ΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 2 of 54

3 ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㧇刧 έσ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㳇囧 έ 㯗勗 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 σε ά 㮷勷 㮷勷 㯷嗗. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 ης 㱇則 㯷嗗 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δί 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㳇囧 σε 㮗喷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 σ 㬗劇 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇. Πληροφορί 㭗北 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς χε 㮗喷 ρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㱧剧 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ σ 㬗劇 ς 㮗匷 㭇呧 㮗匷 οκ 㱇厗 㫧卷 㱇厗 ης 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 ύργ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㭗北 㰇吇 㮗匷 λογ 㫧卷 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης ( 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㯇呇 ό 㯗受 ο) 㬗劇 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㯷嗗 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί 㮧北 ά 㮇嚇 ε 㱧剧 㯷嗗 ρά π 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㭷劧 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς A έγκρ 㮗匷 㰷厷 η Ν 㤗圗 㦗坷 /Ο 㩷埧 㦗坷 㦇哇 ΕΣ 㮇嚇 έσ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ΥΠΑ 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Π 㧷劇 Σ 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 3 of 54

4 Π 㧷劇 Σ Α 㮗匷 㱇厗 η 㮇吧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε Π 㧷劇 Σ 㯗受 B 㧇唇 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Σύ 㯗受 ολο 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㤗圗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 /B 㧇刧 x 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㥇均 Πληροφορί 㭗北 ς 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε είδ 㭷劧 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί. 㥷垗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷. <Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 > 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ράρε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧. Εί 㭇呧 ος 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς Ε 㰇吇 ί 㰇吇 㭗北 㭇呧 ο έγκρ 㮗匷 㰷厷 ης ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 επίπεδ 㯷嗗 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε. Π 㧷劇 Σ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ΥΠΑ ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㤗圗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㥇均 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γές 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㯗勗 έ 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Σύ 㯗受 ολο σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㯷嗗 ργ 㬗劇 㯗勗 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㮇嚇 έσε 㮗喷 ς 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧. 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㬗劇 㮗喷 ρέσε 㱇則 ε 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 4 of 54

5 㤗圗 㯗勗 έχε 㱇則 ε δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㮗喷 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 έχε 㮗喷 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㬗南 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㯗受 㬗南 㰇吇 όρρ 㮗匷 㲇喧 η 㤗圗 εδοµένα συστήµατος Κέντρα κόστους/αποθήκες 㥇均 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς. 㧇刧 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 㬗劇 γ 㬗劇 㮇嚇 ά πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 σε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 ή 㱇則 㭷劧 ς. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧.Ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 : 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Έλ 㭗北 γχος Π 㭗北 ρ 㮗匷 ό 㭇呧 ο 㱗啧 ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㭷劧 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς δε 㯗勗 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σε 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗 㤗圗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㥇均 χρ 㭗北 㮗匷 ά 㭧嗇 㭗北 㱇厗 㬗南 㮗匷 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㭷劧 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㮗喷 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Πληροφορί 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷. Πληροφορί 㭗北 ς Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Αί 㱇厗 η 㰷厷 ης 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 δ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 δε 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 άβε 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 5 of 54

6 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㳇囧 σε 㮗喷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㦷剧 㭗北 㰇吇 㱇厗 ο 㯇呇 έρ 㭗北 㮗匷 㭗北 ς Πληροφορί 㭗北 ς 㭷劧 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρί 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㮧北 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Ε 㰇吇 㮗匷 λογές 㭗北 κ 㱇厗 ύ 㰇吇 ω 㰷厷 ης Εκ 㱇厗 ύ 㰇吇 ω 㰷厷 η Π 㬗南 ρ 㯗受 κο 㱗啧 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς. Εκ 㱇厗 㱗啧 㰇吇 ω 㱇厗 㫧卷 ς ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 㰷厷 κό 㰇吇 η 㰷厷 η. 㭧嗇 㭧嗇 㭧嗇 㬗南 ρχ 㭗北 ίο 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε pdf. 㧇唇 η 㯗受 㯧嘗 㬗南 㯗受 㬗南 㭗北 㯇呇 φ 㬗南 㯗受 ί 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㱇厗 ο 㭇呧 㮗匷 άλογο επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㬗劇 㯗勗 δε 㯗勗 επ 㮗喷 㮇嚇 㱗嘷 㯇嘗 εί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㯧囇 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρά 㮇嚇 㱗嘷 ρ 㯷嗗.Ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯧囇 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 επιλογές. Α 㦷剧 㦷剧 ΑΓ 㥷劷 㧇唇 㧷劇 ΝΑ 㥇勗 㪗勷 Ν ΣΤΙΣ ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㤗圗 㯗勗 㭷劧 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σε δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρε 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㱧剧 㬗劇 㮧北 㳇囧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε. Ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 π 㬗劇 ρά 㮇嚇 㱗嘷 ρ 㯷嗗 Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η όλω 㯗受 㱇厗 ω 㯗受 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 ω 㯗受 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες π 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 㯗勗 δέ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε. Ε 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 η 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 πά 㯗勗 㱇則 㬗劇 σ 㬗劇 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Εί 㭇呧 ος 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㬗劇 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㯧嘗 㯧嘗 㯧嘗 㩷埧 ρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ρ 㬗劇 βδί γ 㮗喷 㬗劇 γρήγ 㯷嗗 ρ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 6 of 54

7 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 φίλ 㱇厗 ρο Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Εί 㭇呧 η 㯇呇 㭗北 ΥΠΑ λ 㮗匷 γό 㱇厗 㭗北 ρο 㬗南 㰇吇 ό 㱇厗 ο Ε 㦷剧 Χ 㯗受 㦇哇 㭗北 ωρ 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ 㦧刧 ΑΙ Χ 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㧇刧 ί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 㯗勗 ή 㮇嚇 㲗嗷 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 δ 㮗喷 ε 㱗嘷 㮧北 㯷嗗 㮷勷 ύ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 γρήγ 㯷嗗 ρ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗.Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㤗圗 ρχεί 㯷嗗 / 㥇均 㭷劧 㯇嘗 / 㮗喷 㬗劇 Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㧇刧 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 ς γ 㱗嘷 ρίσε 㱇則 ε σε 㯇嘗 㯷嗗 ρ 㱧剧 ή 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 Me 㲇堧 u ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 / 㮗喷 㬗劇 Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㯇嘗 ε 㮧北 㳇囧 㮧北 㮧北 㮗喷 㯗勗 㬗劇 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ς. Πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσ 㱇則 ε είδ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 ίδ 㮗喷 㯷嗗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 π 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 ε σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㤗圗 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯷嗗 㮗喷 χρήσ 㱇則 ες 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 ε ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή Ε 㰇吇 㮗匷 λογ 㫧卷 κκ 㯗受 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης ( 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㯇呇 ό 㯗受 ο). 㥷垗 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㱇則 㭷劧 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς: EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 7 of 54

8 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㥷垗 δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 0.Τ 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㱧剧 ήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 0 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㮗喷 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 ες. 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯗勗 έ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 ς Αρχείο Normal Mode γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 εχίσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 σ 㬗劇 ς.. 㥷垗 㯗勗 έ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 έ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㭷劧.Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ ΑΙΤ 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 㦷剧 ΙΣΤΑ 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 Λίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北.Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγεί 㮷勷 ε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Νέ 㬗南 㦇哇 έ 㰷厷 η.κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Αί 㱇厗 η 㰷厷 η γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 Ο 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές σ 㱇則 㯷嗗 tab σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯷嗗 ρίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Επεξεργασία/Επιλογές. Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές Λίσ 㱇則 ες 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㦧刧 ί 㱇厗 ρ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 㭗北 ς- 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㬗劇 㮧北 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 π 㮷勷 έ 㯷嗗 㯗勗 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 A έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 A C 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 C 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 8 of 54

9 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κό 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ ή 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㲗嗷 㯗勗 δεί 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς χρ 㲗嗷 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 ες γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ές Πληροφορί 㭗北 ς Ι 㭇呧 㮗匷 οκ 㱇厗 㫧卷 㱇厗 ης 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έ 㮧北 㬗劇 㯗勗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㧇唇 㭗北 㱇厗 㬗南 βλ 㧇唇 㬗南 㰇吇 ό 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㯷嗗 ς χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 άβ 㬗劇 㮷勷 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ΣΕ 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㯷嗗 㮷勷 ής. 㥇勗 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ρ 㧇唇 㬗南 㰇吇 ό 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 ύργ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. ΣΕ 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 ς. Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㮗喷. Ο 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㤗圗 㯇嘗 㭷劧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㥇均 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗. 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 π 㬗劇 ρά 㮇嚇 㱗嘷 ρ 㯷嗗 : 㮇嚇 㬗劇 Χρο 㯗受 㮗匷 κ 㫧卷 㰇吇 㭗北 ρίο 㭇呧 ος Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η λ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㳧噧 㯗受 㬗南 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㰷厷 㭗北 ω 㯗受 㰷厷 㭗北 κ 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㥇勗 㭗北 㯗受 ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί Εγ 㮗匷 㯗受 㭗北 㭗北 㯧嘗 㬗南 γωγ 㫧卷 - 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 εγ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 άσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 Ifc Π 㬗南 ρ 㬗南 㭇呧 ό 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί Α 㰇吇 ορρίφ 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρ 㮗喷 㱧剧 㮇嚇 εί Α 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 ζ 㭷劧 㱇則 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 㬗劇 㯗勗 Α 㯗受 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 㫧卷 γ 㮗匷 㬗南 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς πρ 㯷嗗 ς εγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 㫧卷 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㲗嗷 㯗勗 㧷劇 ρ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㯗受 㯇呇 㭗北 㯗受 㬗南 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Σ 㭗北 κέ 㯗受 㱇厗 ρο EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 9 of 54

10 Α 㰇吇 ό κέ 㯗受 㱇厗 ρο 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 Αί 㱇厗 η 㰷厷 ης επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς ΕΠΙ 㦷剧 㧷劇 ΓΕΣ ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Επεξεργασία Επιλογές γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ς σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο φίλ 㱇厗 ρο 㭗北 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 ης Χρ 㫧卷 㰷厷 㱇厗 ης 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 χρήσ 㱇則 㭷劧 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 Τ 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 ε 㮗喷 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㣇囇 λ 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο 㮗匷 㱇厗 ύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Π 㬗南 ρ 㬗南 㭇呧 ό 㮇吧 ηκ 㭗北 Α 㰇吇 ορρίφ 㮇吧 ηκ 㭗北 Α 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 Α 㯗受 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 㫧卷 γ 㮗匷 㬗南 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ά 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ΑΠ 㧷劇 㥇勗 㧷劇 Χ 㥷劷 㯗受 ΑΠ 㧷劇 㨗嚇 㨗嚇 ΙΨ 㥷劷 ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㤗圗 㯗勗 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χής/ 㬗劇 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 㭷劧 ς πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε σ 㱇則 㬗劇 Κέ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㥇均 εδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς -> ΚΚ/ 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㯗受 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㬗南 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㯗受 㬗南 㰇吇 όρρ 㮗匷 㲇喧 η γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 10 of 54

11 㤗圗 㯗勗 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㮧北 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ήσε 㮗喷 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 : 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσ 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㱇則 㬗劇 㮷勷 εί. 㥷垗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί σ 㬗劇 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 είσ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 11 of 54

12 㤗圗 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㮇嚇 㬗劇 έχε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε ή 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε. 㥇均 ε 㯗勗 έχε 㱇則 ε 㳇囧 㯇嘗 㲗嗷 ς 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε. 㤗圗 㯗勗 δε 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε. 㤗圗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㮗喷 σε 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㱇則 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㱇則 㬗劇 㮷勷 εί 㯧囇 㬗劇 㯗勗 ά. 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ Σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σε 㮗喷 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㮗喷 ς 㭇呧 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㣇囇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ Συνοπτικά. Ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㮧北 㮷勷 π. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή. Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 Τ 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 ρίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Αρχείο/Επιλογές ανά χρήστη. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 12 of 54

13 Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㳇囧 χ 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές - 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί. 㤗圗 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㯇呇 㭗北 㬗南 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㯗受 㬗南 㰇吇 όρρ 㮗匷 㲇喧 η 㱗嘷 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 έχε 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 㱇則 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Α 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㦧刧 ί 㱇厗 ρ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㬗劇 㮧北 㳇囧 㯇嘗 㬗劇. 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 A 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 ήδ 㭷劧 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 㮇嚇 εί έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 A. C δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 C. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς. 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㰷厷 㭗北 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής. Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κό 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ή 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. 㥷垗 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 γ 㱗嘷 ρ 㯗勗 άε 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㭷劧 㬗劇 㮧北 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㮗喷 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 13 of 54

14 ΕΠΕ 㧧囷 Ε 㨗嚇 ΓΑΣΙΑ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 14 of 54

15 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς 㤗圗 㯷嗗 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 ές 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες δε 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㥇均 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㰷厷 㭗北 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Πληροφορί 㭗北 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 χε 㮗喷 ρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Ι 㭇呧 㮗匷 οκ 㱇厗 㫧卷 㱇厗 ης 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 ύργ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. Ε 㰇吇 㮗匷 λογ 㫧卷 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης ( 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㧇唇 ό 㯗受 ο) 㬗劇 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς A 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 㮇嚇 εί. 㦇哇 㭗北 㰷厷 㮇嚇 έσ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. ΥΠΑ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Εί 㭇呧 ος 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Π 㧷劇 Σ 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 ε 㮗喷 σ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς. Π 㧷劇 Σ Α 㮗匷 㱇厗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇. 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Π 㧷劇 Σ 㯗受 B 㧇唇 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. ΠΑλ Υ 㰇吇 㬗南 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Σύ 㯗受 ολο σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㤗圗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 /B 㧇刧 x 㧇刧 Τ 㥇均. Πληροφορί 㭗北 ς 㮧北 εί 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗. 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε είδ 㭷劧 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί: <Τρί 㱇厗 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 > επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ράρε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς Εί 㭇呧 ος 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε. Ε 㰇吇 ί 㰇吇 㭗北 㭇呧 ο έγκρ 㮗匷 㰷厷 ης ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 επίπεδ 㯷嗗 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 - 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Π 㧷劇 Σ π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 15 of 54

16 δε 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γές 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㯗勗 έ 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 - 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㥷垗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς Σύ 㯗受 ολο- σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ής 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㯷嗗 ργ 㬗劇 㯗勗 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㮇嚇 έσε 㮗喷 ς 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Τ 㬗劇 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱗嘷 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㱗嘷 㭷劧 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㤗圗 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 㭷劧 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㱇則 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯗勗 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㮷勷 εί πρ 㯷嗗 ς 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㤗圗 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯗勗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 : 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Έλ 㭗北 γχος Π 㭗北 ρ 㮗匷 ό 㭇呧 ο 㱗啧 - ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 βρίσ 㮧北 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗 Χρ 㭗北 㮗匷 ά 㭧嗇 㭗北 㱇厗 㬗南 㮗匷 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η- ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧. Πληροφορί 㭗北 ς Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 δε 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㰷厷 㭗北 - 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㯷嗗 㮷勷 ή 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 ς. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 16 of 54

17 Πληροφορί 㭗北 ς Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗. 㧇唇 ΕΤΑ 㤧哧 㧷劇 㦷剧 㥷劷 㧇唇 㧷劇 ΝΑ 㥇勗 㪗勷 Ν ΣΤΙΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㤗圗 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㯇嘗 ε δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρε 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 σε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯇嘗 εγε 㮇嚇 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱧剧 㬗劇 㮧北 㳇囧 : Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η όλω 㯗受 㱇厗 ω 㯗受 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 ω 㯗受 - 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες π 㯷嗗 㱗嘷 σχε 㱇則 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε Ε 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 η 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη- 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㭷劧 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 σ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς. Εί 㭇呧 ος- 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες. 㯧嘗 㯧嘗 㯧嘗 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 ρ 㬗劇 βδί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㯇嘗 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 π 㮗喷 㯷嗗 σύ 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 ή γ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γ 㳧噧 㯗勗. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 17 of 54

18 Α 㰇吇 ό- 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς Σ 㱗啧 㯗受 㭇呧 㭗北 㭇呧 㭗北 㯇呇 έ 㯗受 ο 㯇呇 㭗北 㥇勗 η 㯇呇 㬗南 㰇吇 ο ΥΠΑ- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ή έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㥇勗 η 㯇呇 㬗南 㰇吇 ο Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γές 㥇勗 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ργί 㬗南 㬗南 㰇吇 ο ΥΠΑ Τρί 㱇厗 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ής 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος- 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Εί 㭇呧 η 㯇呇 㭗北 Υ 㰇吇 㬗南 㯇呇 㮗匷 κρό 㱇厗 㭗北 ρο 㱇厗 ο 㱗啧 Ε 㦷剧 Χ είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㥇勗 η 㯇呇 㧇唇 㬗南 㰇吇 ό 㰷厷 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε Π 㧷劇 Σ- 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γής Ε 㮗匷 㰷厷 㬗南 γωγ 㫧卷 - π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί ε 㮗喷 σ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή σ 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 Σ 㥷劷 ΕΙ 㥇勗 㪗勷 Ν ΠΑ 㨗嚇 ΑΓ 㪗勷 Γ 㥷劷 Σ Πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 έχε 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 εί σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή 㱗嘷 㬗劇 ρχ 㮗喷 㮧北 ά 㤗圗 㥇均 ες Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή Σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γές 㥇均. Επίσ 㭷劧 ς 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ρ 㱗嘷 㮇嚇 㯇嘗 ίσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 έ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. Σ 㱇則 㬗劇 εδοµένα Συστήµατος ΚΚ/Αποθήκες 㮧北 㬗劇 㮷勷 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㮇嚇 E 㲇堧 able Productio 㲇堧 O 㲇堧 Tra 㲇堧 sfer 㮇嚇 : 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱇則 㮗喷 γ 㯇嘗 ή π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 εί έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής: Σ 㱇則 㯷嗗 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή Σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γές 㱗嘷 σ 㱇則 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㮗喷 㮇嚇 㱗嘷 㯇嘗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㯷嗗 Είδ 㯷嗗 ς Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής 㯇嘗 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㮇嚇 Εί 㭇呧 ος Π 㬗南 ρ 㬗南 γωγ 㫧卷 ς 㮇嚇 㱗嘷 πχ IP Tu 㲇堧 a Sa 㲇堧 dwich. Θ 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㯇嘗 ί 㬗劇 㭷劧 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㤗圗 π.χ. 㢇壷 㱇則 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㬗劇 s 㲇堧 acks ή Είδ 㭷劧 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής 㮧北 㮷勷 π 㥇均 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮇嚇 ε 㱇則 ήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 Είδ 㭷劧 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 18 of 54

19 㤗圗 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε είδ 㯷嗗 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 : Εί 㭇呧 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 σ 㱗嘷 㯗勗 δεδε 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή Π 㧷劇 Σ 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 πρ 㯷嗗 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㭧嗇 r 㧇唇 d 㧇唇 Q 㯧嘗 Y ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γής π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 χ 㮇嚇 εί σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. Τ 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㮇嚇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㮧北 ε 㱗嘷 άσε 㮗喷 㮇嚇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς.τ 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮇嚇 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 19 of 54

20 㬗劇 㱧剧 㬗劇 㮗喷 ρε 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇.Σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής 㮇嚇 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 εί 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 πρ 㯷嗗 ϊ 㳇囧 㯗勗 ε 㯗勗 㳧噧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㱧剧 㬗劇 㮗喷 ρε 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㭷劧 ς σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γής Max 㭧嗇 r 㧇唇 d Q 㯧嘗 Y 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㮧北 ε 㱗嘷 㬗劇 σ 㱇則 εί βάσ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ε 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς ΥΠΑ 㱗嘷 π 㬗劇 ρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ 㦧刧 ΑΙ ΕΠΕ 㧧囷 Ε 㨗嚇 ΓΑΣΙΑ 㦷剧 ΙΣΤΑΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㥷垗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㮗喷 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 χ 㯗勗 ά. 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㥇均 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㥇均 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Αρχείο ηµ.λίστας. Τ 㯷嗗 πρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 γ 㱗嘷 ρ 㯗勗 άε 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南.Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㥷垗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 ίδ 㮗喷 㯷嗗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 㳇囧 π 㲗嗷 ς 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㳇囧 㱇則 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 0. Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㥷垗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㯧囇 ύ 㱇則 㭷劧 ς δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 0.Τ 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 ήρ 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς. 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 Λίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗. 㥷垗 㯗勗 έ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί γ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 βγεί 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Αρχείο Normal Mode. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 20 of 54

21 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 㦷剧 ΙΣΤΑ 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㳇囧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 Σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㤗圗 㯇嘗 π 㮷勷 ε γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㥇均 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗. Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσ 㱇則 ε 㯗勗 έ 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Νέ 㬗劇 Θέσ 㭷劧. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. ΕΠΙ 㦷剧 㧷劇 ΓΕΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 /Επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱧剧 ί 㮷勷 㱇則 ρ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㤗圗 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε π 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㬗劇 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 Χρ 㫧卷 㰷厷 㱇厗 ης ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 χρήσ 㱇則 㭷劧 Τ 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 χρήσ 㱇則 㭷劧 㧷劇 λ 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㳇囧 㮷勷 㲗嗷 㯗勗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο 㮗匷 Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Π 㬗南 ρ 㬗南 㭇呧 ό 㮇吧 ηκ 㭗北 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί Α 㰇吇 ορρίφ 㮇吧 ηκ 㭗北 - δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρ 㮗喷 㱧剧 㮇嚇 εί. Εχ 㭗北 㮗匷 㭗北 γκρ 㮗匷 㮇吧 㭗北 ί δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 㮇嚇 εί. Α 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί. Α 㯗受 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 㫧卷 γ 㮗匷 㬗南 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㮗喷 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧. Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ά- 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㮷勷 ίσ 㱇則 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 21 of 54

22 ΑΠ 㧷劇 㦇哇 㥷劷 㦧刧 ΕΥΤΙ 㦧刧 㧷劇 Ι Χ 㪗勷 㨗嚇 㧷劇 Ι Ο 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 σε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς.ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ. Επε 㮗喷 δή έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 ε 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 σε έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 είσ 㬗劇 σ 㱇則 ε πρ 㯷嗗 σε 㮧北 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 χ 㳧噧 ρ 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σύ 㯗勗 δεσ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 ύς Πο 㱗啧 χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 ού 㯗受 㱇厗 㬗南 㮗匷 ο 㮗匷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κοί χ 㳧噧 ρο 㮗匷 ; 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㢇壷 㮷勷 εγχ 㯷嗗 ς 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㥇均 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 㯇嘗 㬗劇 γ 㮗喷 㮧北 㳇囧 ρ 㬗劇 βδί 㮇嚇 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ές 㮷勷 ίσ 㱇則 ες Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㤗圗 Κάβ 㬗劇 㱗嘷 Σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 ήρ 㭷劧 σ 㭷劧 Κ 㬗劇 㱇則 ά 㲇堧 㱗嘷 㯧囇 㭷劧 㱗嘷 㮧北 㮷勷 π 㥇均 Πλη 㯗受 ρί 㭗北 ς 㧇唇 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς Κ 㳇囧 㮧北 㮧北 㮗喷 㯗勗 ες γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ές σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 ύς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 22 of 54

23 Ε 㦷剧 ΕΓΧ 㧷劇 Σ ΑΠ 㧷劇 㦇哇 Ε 㧇唇 ΑΤ 㧷劇 Σ Σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη- 㱗嘷 π 㯷嗗 χρε 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πεδί 㯷嗗 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㧇唇 㭗北 㱗啧 㰇吇 ό κέ 㯗受 㱇厗 ρ 㬗南 κό 㰷厷 㱇厗 ο 㱗啧 ς 㱇則 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㦧刧 έ 㯗受 㱇厗 ρ κό 㰷厷 㱇厗 ο 㱗啧 ς 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 ς 㰷厷 㱗啧 㯗受 ο 㰇吇 㱇厗 㮗匷 κά- ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㮇嚇 㧇刧 ε 㩗大 π 㯷嗗 Κέ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 Κ 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㮇嚇. 㥇均 ί 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 㭷劧 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σ 㱇則 㬗劇 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ής Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η Εί 㭇呧 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㦧刧 㭗北 㯗受 ές 㰷厷 㱗啧 㰷厷 κ 㭗北 㱗啧 㬗南 㰷厷 㮗匷 ές- δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 Χρ 㫧卷 㰷厷 η 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κές 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς- ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς- ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㩧則 ίλ 㱇厗 ρο ΥΠΑ>0 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 εγ 㬗劇 㮷勷 ύ 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 0 ΥΠΑ <0 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 0. ΥΠΑ =0 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 δέ 㯗勗 㱗嘷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 23 of 54

24 ΥΠΑ < Ε 㦷剧 Χ 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷. ΥΠΑ < 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㧇唇 ό 㯗受 ο 㬗南 κ 㱗啧 ρω 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 η 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργά Εί 㭇呧 η χωρίς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κό χ 㳧噧 ρο -είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㧇唇 㭗北 㭗北 ί 㭇呧 η 㭗北 κ 㱇厗 ός 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή. Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά Εί 㭇呧 ος- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά. Τρί 㱇厗 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 κός χ 㳧噧 ρος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㯗受 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 - 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 OK 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㮧北 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ήσε 㮗喷 㯷嗗 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ς πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 ς. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 έχε 㱇則 ε επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㮗喷 㯇嘗 ε 㱗嘷 π 㳇囧 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㮗喷 ς 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Πρ 㬗南 γ Υ 㰇吇 㬗南 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㤗圗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㥇均 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 Τ 㭗北 λ 㧇唇 Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Σύ 㯗受 ολο σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㩗大 π 㬗劇 x 㧇刧 Τ. Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 Π 㳧噧 λη 㰷厷 ης 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㯷嗗 ρίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 㥇均 εδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 Σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς/είδ 㭷劧 ΤΕ Τ 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς. Σύ 㯗受 ολο 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 π 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς. 㩗大 Π 㤗圗 x Τ 㮗喷 㯇嘗 㭷劧 Π 㳧噧 㮷勷.. Ε 㦷剧 Χ ΥΠΑ ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 ΥΠΑ 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος Τ 㭗北 λ 㧇唇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 Τ 㮗匷 㯇呇 ές 㭗北 κ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 ης EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 24 of 54

25 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ή 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 σε ά 㮷勷 㮷勷 㭷劧 Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㥇勗 ΙΑΧΕΙ 㨗嚇 ΙΣ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 㦇哇 㥷劷 㦧刧 㥷劷 Σ 㧇刧 έσ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 Σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε επίσ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㤗圗 㱗嘷 㱇則 ές εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γές 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς.πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㯧囇 ε 㱇則 άσε 㱇則 ε πρ 㯷嗗 σε 㮧北 㱇則 㮗喷 㮧北 ά πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 γί 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 σε 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 ί 㱇則 ερες περ 㮗喷 π 㱇則 㳧噧 σε 㮗喷 ς. Γ 㮗匷 㬗南 㯗受 㬗南 㰇吇 ροχωρ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㱇厗 㭗北 㰷厷 㭗北 㬗南 λλ 㬗南 γές 㰇吇 ρέ 㰇吇 㭗北 㮗匷 㯗受 㬗南 έχ 㭗北 㱇厗 㭗北 㱇厗 㬗南 㬗南 㯗受 㱇厗 ί 㰷厷 㱇厗 ο 㮗匷 χ 㬗南 㭇呧 㮗匷 κ 㬗南 㮗匷 㳧噧 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南 㥇均 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 χρήσ 㱇則 㭷劧 σ 㱇則 㮗喷 ς Επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς: Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㭗北 λέγχο 㱗啧 ΥΠΑ 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 χ 㳧噧 ρω 㯗受 - 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε σε π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 ΥΠΑ 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 ς 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㧇唇 Τ 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㥇勗 㮗匷 㬗南 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㭗北 㮗匷 㭇呧 㳧噧 㯗受 㬗南 㰇吇 ό 㬗南 㰇吇 ό 㮇吧 㭗北 㯇呇 㬗南 Ακύρω 㰷厷 η 㭗北 㮗匷 㭇呧 㳧噧 㯗受 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㬗劇 㮧北 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 : 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㭷劧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 25 of 54

26 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㱗嘷 π 㯷嗗 χρε 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πεδί 㯷嗗. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 χε 㮗喷 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί 㱇則 ε 1 η 㣇囇 2 η 㣇囇 3 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 ς σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮗喷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㬗劇 㯗勗 㱗嘷 π 㯷嗗 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 㳧噧 㯗勗.πχ 㭷劧 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 ζί 㯗勗 㬗劇 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 ήρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㲇堧 㱗嘷 㯧囇 㭷劧 㮧北 㮷勷 π. Εί 㭇呧 ος- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㥇勗 㭗北 㯗受 㯇呇 㭗北 㱇厗 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗南 㰇吇 ό επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㮷勷 㳇囧 γ 㮗喷 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 㮗喷 㯗勗 ή 㮇嚇 εί 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 / 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή. Σ 㭗北 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㧇唇 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 ς- είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 εί δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗. 㤗圗 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γίσε 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Χρ 㫧卷 㰷厷 η 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κές 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς- ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㩧則 ίλ 㱇厗 ρο ΥΠΑ>0 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 εγ 㬗劇 㮷勷 ύ 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 0 ΥΠΑ <0 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 ρ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 ΥΠΑ =0 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 δέ 㯗勗.Είδ 㭷劧 㳇囧 㯇嘗 㲗嗷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 εί σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㮧北 㬗劇 㮗喷 είχ 㬗劇 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρε 㮷勷 㮇嚇 㳇囧 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. ΥΠΑ < Ε 㦷剧 Χ 㬗劇 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷. ΥΠΑ <Ι 㥇勗 Ν ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㧇唇 ό 㯗受 ο 㬗南 κ 㱗啧 ρω 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 η - ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργά Εί 㭇呧 η χωρίς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κό χ 㳧噧 ρο ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 χ 㲗嗷 ρίς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㧇唇 㭗北 㭗北 ί 㭇呧 η 㭗北 κ 㱇厗 ός 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 㬗南 Εί 㭇呧 ος 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 26 of 54

27 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 - 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 OK 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 ς. Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς ΥΠΑ 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㤗圗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㥇均 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε σ 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㯗受 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 - 㭷劧 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ή 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㥷垗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί. Σύ 㯗受 ολο σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς Ε 㦷剧 Χ ΥΠΑ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㯷嗗 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 β 㬗劇 σ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 ΥΠΑ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 πά 㱇則 㭷劧 σ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 ά είδ 㯷嗗 ς Τ 㭗北 λ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㬗南 ί 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 ζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Τ 㮗匷 㯇呇 ές Εκ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 ης S 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 0 = ε 㮷勷 εύ 㮇嚇 ερ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 1 = 㱇則 ε 㮷勷. 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱗嘷 2 = 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱗嘷 3 = 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς % πρ 㳇囧 σ 㮇嚇 ε 㱇則 㭷劧 χρέ 㲗嗷 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 ΤΕ1 ΤΕ1 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 πχ 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής % πρ 㳇囧 σ 㮇嚇 ε 㱇則 㭷劧 χρέ 㲗嗷 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 ΤΕ2 ΤΕ δεύ 㱇則 ερ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 είδ 㭷劧 χ 㲗嗷 ρίς 㩗大 Π 㤗圗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 27 of 54

28 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 - επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ράρε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Σ 㱗啧 㯇呇 㰇吇 ληρ 㳧噧 㰷厷 㱇厗 㭗北 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 χ 㲗嗷 ρίς 㩗大 Π 㤗圗 Είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε Κ 㳇囧 㮧北 㮧北 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργά 㬗劇 㯗勗 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮇嚇 έσε 㱇則 ε ε 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 σ 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㧷劇 K. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮧北 㱗嘷 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ήδ 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 δεδε 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 Αφ 㬗南 ίρ 㭗北 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κό χ 㳧噧 ρο. έ 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㱧剧 εί 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㬗劇 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή. Γ 㮗匷 㬗南 㯗受 㬗南 㭇呧 㮗匷 㬗南 γρά 㲇喧 㭗北 㱇厗 㭗北 έ 㯗受 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 ος 㮇吧 㬗南 㰇吇 ρέ 㰇吇 㭗北 㮗匷 㯗受 㬗南 㯇呇 η 㯗受 έχ 㭗北 㮗匷 㬗南 㰇吇 ό 㮇吧 㭗北 㯇呇 㬗南 κ 㬗南 㮗匷 㯗受 㬗南 㯇呇 η 㯗受 㱗啧 㰇吇 άρχ 㭗北 㮗匷 㰷厷 㭗北 㬗南 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 㫧卷 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㥇均 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί δίπ 㮷勷 㬗劇 σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς.τ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς δε 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 γρά 㱧剧 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 εγγρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί. Κά 㯗勗 㱇則 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 28 of 54

29 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκη ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Εί 㭇呧 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Π 㬗南 λ 㮗匷 ά 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης 㭷劧 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Νέ 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯗勗 έ 㬗劇 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς: ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 㯗勗 δέ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. Π 㧷劇 Σ 㯗受 B 㧇唇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㯗勗 έ 㬗劇 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ς σε σχέσ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή. ΑΝΑ 㦷剧 㪗勷 ΣΕΙΣ Σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 ρ 㯷嗗 㱧剧 ές 㮧北 㮷勷 π. 㥷垗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή ε 㯗勗 㱇則 㯷嗗 πίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ: Πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㲗嗷 㯗勗 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 29 of 54

30 1 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 Α 㯗受 άλω 㰷厷 ης 㭷劧 ς Ορίσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱇則 㭷劧 ς 1 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 ς γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 πχ 㮇嚇 Φ 㮇嚇 㯷嗗 ρές 㮇嚇. 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 ω 㯗受 : Ορίσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㱗嘷 π 㳇囧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς πχ Λ 㭷劧 γ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 30 of 54

31 Α 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㰷厷 㱗啧 γκ 㭗北 㯗受 㱇厗 ρω 㱇厗 㮗匷 κά: Εδ 㳧噧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς. 㤗圗 㱧剧 㯷嗗 ύ επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 πρ 㳇囧 σ 㮇嚇 ε 㱇則 ες π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 έ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς ή 㯗勗 έ 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή. 㤗圗 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㭷劧 ς. Πρ 㯷嗗 σ 㯷嗗 χή σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 σύ 㯗勗 δεσ 㭷劧 Τ 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής=τ 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 Π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες 㬗劇 㯗勗 ά εγγρ 㬗劇 㱧剧 ή. 㧇刧 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 εσ 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗. Τ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ά 㮷勷 㮷勷 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㮗喷 ς 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς. ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 㥷垗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ά 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㭷劧 ς περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ρί 㯗勗 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧.Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρά 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ά 㱇則 㬗劇 㮗喷. 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Σ 㥷劷 㧇唇 ΑΝΤΙ 㦧刧 㧷劇 Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 㳧噧 σ 㱇則 ε 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί σε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 χρ 㳇囧 㯗勗 㯷嗗. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές γ 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮷勷 㮷勷 㬗劇 π 㮷勷 ά 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㬗劇 㮧北 ύρ 㲗嗷 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 tab όλ 㬗南 㱇厗 㬗南 㱇厗 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南. 1. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㯗勗 έ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή. 㤗圗 㮧北 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 εί 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 31 of 54

32 Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές π 㯷嗗 㱗嘷 ήδ 㭷劧 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί ή 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯗勗 πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Ώρ 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㳧噧 ρ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή.τ 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 έρ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 έχρ 㮗喷 ε 㮧北 εί 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㳧噧 ρ 㬗劇 㤗圗 㮗匷 㰷厷 χύ 㭗北 㮗匷 γ 㮗匷 㬗南 㱇厗 㮗匷 ς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 ς 㰇吇 ο 㱗啧 χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 ού 㯗受 㬗南 㱗啧 㱇厗 㫧卷 㱇厗 η 㯗受 ρύ 㮇吧 㯇呇 㮗匷 㰷厷 η) Π 㬗南 ρ 㬗南 λ 㬗南 β 㭗北 ς 㯗受 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς ( 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㧧囷 ra 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 r 㧧囷 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㧧囷 )- 㯷嗗 ρίσ 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 π 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 έπε 㮗喷 㱇則 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής (χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 㭗北 ί 㱇厗 㬗南 㮗匷 γ 㮗匷 㬗南 㱇厗 㬗南 㱇厗 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南 㰇吇 ο 㱗啧 㮇吧 㬗南 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 λ 㬗南 㯇呇 β 㬗南 㯗受 ο 㱗啧 㯗受 㱇厗 㮗匷 ς 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㰇吇 ό 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 λ 㬗南 βές κ 㬗南 㮗匷 㭇呧 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς) Πρό 㱇厗 㱗啧 㰇吇 ο 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς ( 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧇唇 r 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 a 㧧囷 㧧囷 )- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 πρ 㳇囧 㱇則 㱗嘷 π 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 㯗勗 δεδε 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 πρ 㳇囧 㱇則 㱗嘷 π 㯷嗗. 2. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㮇嚇 㦧刧 㭗北 㯗受 ό 㮇嚇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 εί 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㤷塗. 㧇刧 㬗劇 㱗嘷 ρίσ 㱇則 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㮇嚇 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮇嚇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㳧噧 㯗勗. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 32 of 54

33 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㬗劇 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㱗嘷 πάρχε 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή. Τύ 㰇吇 ος Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㱇則 ύπ 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 Ο 㮷勷 㮗喷 㮧北 㭷劧 ή Spot checks. Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σί 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱇則 㯷嗗 π 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς δηµιουργηµένη,επεξεργασµένη,κλειστή, σε εξέλιξη Ώρ 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς Α 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς- 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ές 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή γ 㮗匷 㬗南 κά 㮇吧 㭗北 㱇厗 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㯧嘗 㭗北 χωρ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 ά 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 ε 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㯗勗 ίδ 㮗喷 㯷嗗 㬗劇 㮧北 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί:. 㥷垗 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 33 of 54

34 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㯷嗗 㮇嚇 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Πληρ 㧇唇 - 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Ώρ 㬗南 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς Σ 㱗啧 㯇呇 㰇吇 λ 㧇唇 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㱇厗 έλο 㱗啧 ς η 㯇呇 έρ 㬗南 ς 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 ς 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㥇勗 㭗北 㯗受 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㧇唇 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㱇厗 η 㯗受 η 㯇呇 έρ 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㯷嗗 㮗喷 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 έρ 㬗劇 ς 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής δε 㯗勗 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㳧噧 ρ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή.ο 㮗喷 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 έρ 㬗劇 ς 㯇嘗 έχρ 㮗喷 ε 㮧北 εί 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㳧噧 ρ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗. Τύ 㰇吇 ος 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㧷劇 λ 㮗匷 κ 㫧卷 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 - 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 S 㯧嘗 㧇唇 㧧囷 C 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㮇嚇 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες ή είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος 㣇囇 㱇厗 㮗匷 㭇呧 㭗北 㯗受 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 ληρω 㮇吧 㭗北 ί ΥΠΑ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㱧剧 ερ 㮇嚇 εί σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 ή 㯗勗 㬗劇 㣇囇 㱇厗 㮗匷 㭇呧 㭗北 㯗受 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 ληρω 㮇吧 㭗北 ί 㯇呇 η 㭇呧 έ 㯗受 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 δε 㯗勗 ίσε 㮗喷 㧇唇 έ 㮇吧 ο 㭇呧 ος 㰷厷 㱗啧 γκέ 㯗受 㱇厗 ρω 㰷厷 ης 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 ω 㯗受 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㰇吇 ό 㰇吇 ρο 㰷厷 φορ 㭗北 ς- 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㮗喷 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 πρ 㯷嗗 σ 㱧剧 㯷嗗 ρ 㳧噧 㯗勗 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 λ 㬗南 β 㳧噧 㯗受 㬗南 㰇吇 ό- 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 γ 㯷嗗 ρές 㮧北 㬗劇 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㧇唇 ό 㯗受 ο 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㮗喷 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㣇囇 㯇呇 ως κ 㬗南 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 ς 3 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 㰇吇 㱇厗 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㰇吇 ά 㯗受 㱇厗 㬗南 㯇呇 έ 㰷厷 㬗南 㰷厷 㱇厗 η 㯗受 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㮇吧 㬗南 χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 ού 㯗受 㱇厗 㬗南 㮗匷 κ 㬗南 㮗匷 ο 㮗匷 β 㬗南 㰷厷 㮗匷 κές 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㱇厗 ω 㯗受 㭗北 㮗匷 㭇呧 㳧噧 㯗受 -όλ 㭗北 ς ο 㮗匷 3 㭗北 ς ο 㯇呇 ά 㭇呧 㭗北 ς- 㬗劇 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 spot check 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς ή 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρά 㲇堧 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες -όλο 㮗匷 ο 㮗匷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κοί χ 㳧噧 ρο 㮗匷 - 㬗劇 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 spot check 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρά 㲇堧 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 ή 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 34 of 54

35 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㣇套 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇. ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό 㣇套 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε : 㥇均 ε 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㤗圗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㥇均 Ορ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㤗圗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㥇均 㥇均 㮗喷 㳇囧 ρ 㮇嚇 㲗嗷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 spot checks 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮇嚇 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㥇均 Σ 㱇厗 η 㯗受 㬗南 㯗受 㬗南 㭧嗇 㫧卷 㱇厗 η 㰷厷 η 㱇厗 ω 㯗受 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㳧噧 㯗受 㰷厷 㭗北 㰇吇 㭗北 ρί 㰇吇 㱇厗 ω 㰷厷 η 㰇吇 ο 㱗啧 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㰇吇 ο 㱗啧 έχ 㭗北 㱇厗 㭗北 㭇呧 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ργ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 έχ 㭗北 㮗匷 㯇呇 㭗北 λλο 㯗受 㱇厗 㮗匷 κ 㫧卷 η 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 㫧卷 㯗受 㮗匷 㬗南 㣇囇 㭗北 㰇吇 㮗匷 λέ 㯧嘗 㱇厗 㭗北 㱇厗 η 㯗受 㬗南 㯗受 㱇厗 ί 㰷厷 㱇厗 ο 㮗匷 χη η 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㰷厷 㱇厗 ο φίλ 㱇厗 ρο 㱇厗 ης 㬗南 㯗受 㬗南 㭧嗇 㫧卷 㱇厗 η 㰷厷 ης Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 έρε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 - 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες σχε 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Νέ 㯷嗗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 35 of 54

36 Τύ 㰇吇 ος 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς- 㬗劇 㯗勗 πρ 㳇囧 㮧北 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή ή γ 㮗喷 㬗劇 spot check 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮧北 㮷勷 π Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος- 㬗劇 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί 㳇囧 㱇則 㮗喷 δε 㯗勗 σ 㱗嘷 㯇嘗 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί σε 㯇嘗 㭷劧 δέ 㯗勗 ή 㩗大 Π 㤗圗 㥇勗 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ργη 㯇呇 έ 㯗受 ο 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Α 㯗受 㬗南 㯗受 㭗北 ω 㯇呇 έ 㯗受 ο 㭗北 ως 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㯗受 ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε ή 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε Α 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς: γί 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㳧噧 σ 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ε 㲗嗷 㮇嚇 εί 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 επίσ 㭷劧 ς πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 ΠΑΝΤΑ πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς. Εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 π 㯷嗗 㮷勷 ύ σ 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㯗勗 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㭷劧 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 ί 㭷劧 π 㬗劇 ρά 㮷勷 㭷劧 㲇堧 ή 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 δ 㭷劧 γήσε 㮗喷 σε ε 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㯗勗 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 έσ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 Τ 㭗北 λ 㮗匷 κός Έλ 㭗北 γχος: ε 㮷勷 έγχ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε γ 㮗喷 㬗劇 ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㳧噧 σ 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 β 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 ήρ 㲗嗷 σή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㥇勗 㮗匷 㬗南 γ 㯗受 φη Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φης: 㧇唇 ό 㯗受 ο 㬗南 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ές 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φές 㯇呇 㰇吇 ορού 㯗受 㯗受 㬗南 㭇呧 㮗匷 㬗南 γρ 㬗南 φού 㯗受 κ 㬗南 㮗匷 㯇刧 ό 㯗則 ο 㬗剧 㯗則 δ 㭗劇 㯗則 έ 㱷劧 ου 㯗則 㭗劇 㰇勇 㭗劇 ξ 㭗劇 㰗勧 γ 㬗剧 㰷匇 τ 㭗劇 㫷匧 ή 㬗剧 㯗則 㬗剧 㯗則 㭗劇 㲗升 θ 㭗劇 㫷匧 㲗升 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㯇嘗 ε ha 㲇堧 dhelds. 㦧刧 λ 㭗北 㮗匷 㭇呧 ω 㯇呇 㬗南 㯗受 㯧嘗 㭗北 κλ 㭗北 㮗匷 㭇呧 ω 㯇呇 㬗南 㲗升 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㯧囇 㬗劇 σ 㱧剧 㬗劇 㮷勷 ίσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ς ά 㮷勷 㮷勷 㯷嗗 ς χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 δε 㯗勗 έχε 㮗喷 π 㮷勷 έ 㯷嗗 㯗勗 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 ί 㲗嗷 㯇嘗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㱇則 εί 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 㮷勷 είσ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷. 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㯇嘗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗 δε 㯗勗 επ 㮗喷 㱇則 ρέπε 㱇則 㬗劇 㮗喷. Ε 㦧刧 ΤΥΠ 㪗勷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό Ε 㮧北 㱇則 㳇囧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㮗喷 ς 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㱗嘷 σες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πρ 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε δ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㬗劇 ς 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες. 㩗大 πάρχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㯷嗗 㮷勷 㮷勷 㯷嗗 ί 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Επίσ 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 ήσε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗.Τ 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ά 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ή 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧷劇 㨗嚇 ΙΣ 㧇唇 㧷劇 Σ 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 tab Λίσ 㱇則 ες Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 36 of 54

37 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮇嚇 έσ 㮗喷 㯇嘗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Εί 㭇呧 ος είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㯷嗗 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧧囷 1 㧧囷 㧇唇 㧧囷 㧧囷 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㭗北 ς. 㥷垗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή σ 㬗劇 ς 㬗劇 ρ 㮗喷 㮇嚇 㯇嘗 㳧噧 㯗勗 㱇則 㬗劇 ς 㱇則 㮗喷 ς γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ές Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㭷劧 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς. Ν 㬗南 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 ληφ 㮇吧 㭗北 ί: 㱇則 㬗劇 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇. Ε 㯧嘗 㬗南 ίρ 㭗北 㰷厷 η: ε 㯧囇 㬗劇 㮗喷 ρέσ 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㱇則 ε 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 ά 㯷嗗 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㮗喷 ς Λίσ 㱇則 ες επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 /Επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 37 of 54

38 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 ό 㯇呇 㭗北 㱗啧 㰷厷 η σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㳇囧 㯇嘗 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 㯷嗗 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς. 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 - 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς M 㧇唇 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε π 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε ha 㲇堧 dhelds. Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σχεδ 㮗喷 㬗劇 σ 㱇則 εί 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 Φ 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 38 of 54

39 Ε 㦧刧 ΤΥΠ 㪗勷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Τ 㧷劇 Υ ΣΥΣΤ 㥷劷 㧇唇 ΑΤ 㧷劇 Σ Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 ή butto 㲇堧. 㧇刧 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮇嚇 έσ 㮗喷 㯇嘗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ές 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 㬗南 㯗受 㬗南 φοράς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ή 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Πληροφορί 㭗北 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ρ 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 βάσ 㭷劧 㱧剧 ί 㮷勷 㱇則 ρ 㲗嗷 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 1 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南. 2 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南. 3 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος Εκ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. ΤΕ1 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 1 ΤΕ2 - 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 2 Τ 㬗南 㯧嘗 㯗受 㰷厷 η 㬗南 㯗受 㬗南 Εί 㭇呧 ος- 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά 3 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㣇囇 㭗北 ί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος 㧇唇 㭗北 ί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 39 of 54

40 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㣇囇 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 㭗北 㰇吇 㮗匷 λογές Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η 㦇哇 㭗北 ωρ ΥΠΑ - ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ. 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς σ 㱇則 㮗喷 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 ες Ε 㯧嘗 㬗南 γωγη 㰷厷 㭗北 㧧囷 x 㧧囷 㧧囷 㧧囷. Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 㱗啧 㰷厷 η ως 㭧嗇 㭧嗇 㭧嗇 γ 㮗匷 㬗南 㧧囷 㧧囷 㧧囷 C 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㧧囷 Ε 㯇呇 φ 㬗南 㯗受 Υ 㰇吇 㬗南 㰷厷 㭗北 㤧哧 㧇唇 Ε 㦧刧 ΤΥΠ 㪗勷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Τ 㧷劇 㧇唇 ΕΝ 㧷劇 Υ 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 㩧則 ΥΣΙ 㦧刧 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 ή σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 σ 㮧北 㳇囧 π 㮗喷 σ 㭷劧 : 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 κ 㬗南 㱇厗 㬗南 㯇呇 έ 㱇厗 ρη 㰷厷 ης επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος- 㭗北 π 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㧷劇 㯇呇 㬗南 㭇呧 ο 㰇吇 ο 㮗匷 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 κ 㬗南 㱇厗 ά 㦧刧 㬗南 㯗受 έ 㯗受 㬗南 㮧北 㬗劇 㯇嘗 ί 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 3 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά Εί 㭇呧 ος 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧. Εί 㭇呧 ος 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Χρ 㫧卷 㰷厷 η 㱇厗 㬗南 㯧嘗 㧇唇 λί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ς 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㬗劇 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 ρίσ 㱇則 ε 㮗喷 㬗劇 ρ 㮗喷 㮇嚇 㯇嘗 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㮷勷 㮗喷 σ 㱇則 㳧噧 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 40 of 54

41 ΤΕ 㦷剧 Ι 㦧刧 㧷劇 Σ Ε 㦷剧 ΕΓΧ 㧷劇 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό Πρ 㮗喷 㯗勗 㯧囇 ε 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 έ 㱇則 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇. 㧇刧 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σ 㲗嗷 σ 㱇則 㳇囧. 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ύ 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 σ 㲗嗷 σ 㱇則 㳇囧 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σύ 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 Τ 㭗北 λ 㮗匷 κό Έλ 㭗北 γχο. 㯧嘗 AB ΑΓ 㧷劇 㨗嚇 㪗勷 Ν 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㲗嗷 ς 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 㥇勗 㭗北 λ 㱇厗 ί 㬗南 Α 㰇吇 ο 㰷厷 㱇厗 ολ 㫧卷 ς 㯇呇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯇嘗 㭷劧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㮇嚇 㬗劇 επ 㭷劧 ρεάσ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ές Π 㬗南 ρ 㬗南 γγ 㭗北 λί 㭗北 ς 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες 㯇嘗 ε 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 έγ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες ή 㯷嗗 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 είς. 㥇勗 㭗北 λ 㱇厗 ί 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㰷厷 㱇厗 ολ 㫧卷 ς χωρίς Τ 㮗匷 㯇呇 ολόγ 㮗匷 ο 㥇均 ε 㮷勷 㱇則 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㱇則 㯷嗗 㮷勷 ής 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γ 㭷劧 㮇嚇 εί 㬗劇 㮧北 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 41 of 54

42 Τύ 㰇吇 ος 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πχ Πρ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㮇嚇 ε 㱗嘷 㱇則 ής. 㯧嘗 AB ΑΠ 㧷劇 㦇哇 㥷劷 㦧刧 㥷劷 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές-π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㯇呇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㭗北 ς- 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς σχε 㱇則 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Αλλ 㭗北 ς 㬗南 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㯇呇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㭗北 ς- 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πχ 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 42 of 54

43 㯧嘗 AB ΠΑ 㨗嚇 ΑΓ 㪗勷 Γ 㥷劷 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές-π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Το 㯇呇 㭗北 㯗受 ού 㭇呧 㭗北 㯗受 㭗北 χ 㭗北 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 χ 㮇吧 㭗北 ί- σχεδ 㮗喷 㬗劇 σ 㯇嘗 㳇囧 ς 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㥇均 Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯧嘗 AB Π 㪗勷 㦷剧 㥷劷 ΣΕΙΣ Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές-π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Π 㬗南 ρ 㬗南 γγ 㭗北 λί 㭗北 ς 㰇吇 ο 㱗啧 㭇呧 㭗北 㯗受 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 λ 㫧卷 φ 㮇吧 ηκ 㬗南 㯗受 - 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες ma 㲇堧 ual π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㮗喷 ς 㧇唇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 έ 㰷厷 ο 㭇呧 㬗南 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί. Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πχ 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㲗嗷 㯗勗 㯧嘗 AB ΙΣΤ 㧷劇 㨗嚇 Ι 㦧刧 㧷劇 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㪗勷 Ν Σε 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ή 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㯇嘗 πεί 㱇則 ε σ 㱇則 㮗喷 ς 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱗嘷 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㯇嘗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Πληροφορί 㭗北 ς πά 㯗勗 㲗嗷 δε 㯧囇 㮗喷 ά. Θ 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㱇則 㯷嗗 Ιστορικό απογραφών. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 43 of 54

44 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㱇則 㯷嗗 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η- 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής πχ δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Εί 㭇呧 ος 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Τ 㭗北 λ 㧇唇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Π 㨗嚇 ΑΓ πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㰇吇 ρος δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς πρ 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㬗南 㰇吇 ό δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Αγορές 㬗劇 γ 㯷嗗 ρές 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Πωλ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς- π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Α 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς- 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ. 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Π 㬗南 ρ 㬗南 γωγ 㫧卷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧇唇 C 㧇唇 rr 㧇唇 δ 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮇嚇 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 πχ. 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 ιαχείριση Αποθήκης) 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 - 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Υ 㰇吇 ολ Πρ 㬗南 γ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η- 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㮷勷 επ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 έρε 㮗喷 ες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 44 of 54

45 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό Τ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε εί 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή εί 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㭷劧 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㣇套 㱇則 㬗劇 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 ά 㮷勷 㮷勷 ες π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά δε 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ές 㮷勷 ίσ 㱇則 ες. 㤗圗 㱗嘷 㱇則 㳇囧 γί 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㤗圗 㯗勗 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 ε πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 έχε 㮗喷 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Τ 㧷劇 㧇唇 ΕΝ 㧷劇 Υ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯷嗗 tab Τρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 45 of 54

46 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 - 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η- 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱗嘷 Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㥇均 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Π 㨗嚇 ΑΓ-ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς. 㤗圗 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㮇嚇 㬗劇 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 Α 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η ( 㧇唇 Τ) 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㯧囇 ύ 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς β 㬗劇 σ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή. Έχ 㭗北 㮗匷 㭗北 㰇吇 㭗北 㯧嘗 㭗北 ργ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㭗北 ί π 㯷嗗 σ 㯷嗗 σ 㱇則 㳇囧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 έ 㯗勗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㤗圗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 㥇均 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΑΝΑ Τ 㨗嚇 ΙΤ 㥷劷 㧷劇 㧇唇 Α 㥇勗 Α Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 tab Απογραφή Συγκεντρωτικα. 㣇套 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱗嘷 γ 㱗嘷 ρίσ 㱇則 ε σ 㱇則 㯷嗗 Tab 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㯇嘗 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㮧北 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 㯗勗 εχίσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㬗劇 ς 㱗嘷 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇. 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΣΥΓ 㦧刧 ΕΝΤ 㨗嚇 㪗勷 ΤΙ 㦧刧 Α 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳇囧 χ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㯇嘗 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ίγε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㮧北 㬗劇 㮗喷 χ 㲗嗷 ρίς 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㯇嘗 ί 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 πά 㱇則 ε σ 㱇則 㯷嗗 tab 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς. γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 46 of 54

47 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 ρχίσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη. 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 πχ.δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㥇均. Τρό 㰇吇 ος 㦧刧 λ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 3 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 ο 㱗啧 ς - 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㣇囇 ό 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 ο 㱗啧 ς- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά Προ 㰷厷 㮇吧 㫧卷 κη Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς: Είδ 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 δε 㯗勗 είχ 㬗劇 㯗勗 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 έ 㱇則 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής βρέ 㮇嚇 㭷劧 㮧北 㬗劇 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㱇則 ε 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί. Προ 㰷厷 㮇吧 㫧卷 κη 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 ς: 㧇刧 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί: EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 47 of 54

48 Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 ά 㮷勷 㮷勷 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 Ε 㰇吇 㮗匷 㰇吇 λέο 㯗受 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㱗嘷 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 ρίσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯗勗 έ 㬗劇 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 Ν 㬗南 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 ληφ 㮇吧 㭗北 ί. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 㤗圗 㥇均 㮗喷 άσ 㲗嗷 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 π 㬗劇 㮷勷 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 ερες ε 㮧北 δ 㳇囧 σε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πρ 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㥇均. Ε 㯧嘗 㬗南 ίρ 㭗北 㰷厷 η: Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 γρά 㲇堧 ε 㱇則 ε επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧. Πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 είσ 㱇則 ε σίγ 㯷嗗 㱗嘷 ρ 㯷嗗 㮗喷 㳇囧 㱇則 㮗喷 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯷嗗 ύ 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯇嘗 㯇嘗 ε 㱇則 έχε 㮗喷 σε ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 ί σε 㬗劇 㯗勗 㱇則 ίσ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χ 㭷劧 περίπ 㱇則 㲗嗷 σ 㭷劧 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί.πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮷勷 㳧噧 επ 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㮗喷 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 ήσ 㱇則 ε 㯇嘗 㬗劇 ζί 㯇嘗 㬗劇 ς. Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς 㭧嗇 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 δ 㮗喷 εγρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Σύ 㯗受 ολο ΥΠΑ σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㬗劇 㯗勗 ά 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 Πρ 㬗南 γ ΥΠΑ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㱇則 ίσ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες ή σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες Π 㨗嚇 ΑΓ 㯗受 B 㧇唇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ς σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ά γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳇囧 χ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 ΥΠΑ 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Τ 㭗北 λ 㧇唇 Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㯷嗗 㱇則 ή 㱇則 㲗嗷 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς εγγρ 㬗劇 㱧剧 ές σ 㬗劇 ς. Κ 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς 㤗圗 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 tab Αποθηκευτικοί χώροι γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 έχε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 48 of 54

49 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮗喷. Πρ 㬗南 γ 㯇呇 - 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㦇哇 㭗北 ωρ 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η ( 㧇唇 Τ) 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㯧囇 ύ 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㯧嘗 㧧囷 㭧嗇 Σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 περίπ 㱇則 㲗嗷 σ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㬗劇 ρί 㮇嚇 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζ 㭷劧 㱇則 ήσε 㱇則 ε 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㬗劇 㱇則 㳧噧 㯗勗 㱇則 㬗劇 ς 㱇則 㯷嗗 㯗勗 Κερ 㬗劇 㱗嘷 㯗勗 㳇囧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 49 of 54

50 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 㩧則 ΥΣΙ 㦧刧 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες π 㯷嗗 㱗嘷 έχε 㱇則 ε 㱇則 ρ 㯷嗗 π 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γής σ 㬗劇 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㬗劇 ς. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 κ 㬗南 㱇厗 㬗南 㯇呇 έ 㱇厗 ρη 㰷厷 ης ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς 㭧嗇 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 δ 㮗喷 εγρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Πρ 㬗南 γ ΥΠΑ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㱇則 ίσ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες ή σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες Π 㨗嚇 ΑΓ 㯗受 B 㧇唇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ς σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ά γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳇囧 χ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㯷嗗 㱇則 ή 㱇則 㲗嗷 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς εγγρ 㬗劇 㱧剧 ές σ 㬗劇 ς. Κ 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 50 of 54

51 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㤗圗 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς δε 㯗勗 β 㮷勷 έπε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ ε 㮷勷 έγχ 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㬗南 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇厗 㭗北 λ 㮗匷 κό έλ 㭗北 γχο.ε 㱇則 σ 㮗喷 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 ς εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㲗嗷 㮇嚇 εί. 㧷劇 㨗嚇 ΙΣΤΙ 㦧刧 㧷劇 Π 㧷劇 Ι 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής δε 㯗勗 επ 㮗喷 㱇則 ρέπ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗.Βεβ 㬗劇 㮗喷 㲗嗷 㮇嚇 εί 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 έχε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 σχε 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㢇壷 χε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 έγ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 έ 㮷勷 εσ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㳇囧 π 㲗嗷 ς 㱇則 㯷嗗 Κ 㯷嗗 σ 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㯇嘗 㭷劧 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㮷勷 π. 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㧷劇 ρ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 οίη 㰷厷 η 㧇唇 Θ 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί έ 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ή 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 㬗劇. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 Y 㧧囷 㧧囷. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㮧北 㮷勷 είσε 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 ς 㯷嗗 πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 ς 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί έ 㯗勗 㬗劇 ς 㯗勗 έ 㯷嗗 ς π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 σε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 έχε 㱇則 ε 㮧北 ά 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗. 㤗圗 㮷勷 㮷勷 㮗喷 㳧噧 ς 㭷劧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί. 㣇囇 λ 㬗南 㱇厗 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 η γ 㮗匷 㬗南 㱇厗 㬗南 ο 㰇吇 οί 㬗南 㭇呧 㭗北 㯗受 έχ 㭗北 㱇厗 㭗北 κ 㬗南 㱇厗 㬗南 χωρ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 έ 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南 㮇吧 㬗南 㱗啧 㰇吇 ολογ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 ού 㯗受 㬗南 㰇吇 ό 㱇厗 ο 㰷厷 ύ 㰷厷 㱇厗 η 㯇呇 㬗南 㯇呇 㭗北 㱇厗 ο 㯗受 㰇吇 ρο 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο 㱇厗 ρό 㰇吇 ο κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος (0 㫧卷 ΥΠΑ) EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 51 of 54

52 㦷剧 ΙΣΤΕΣ ΑΠ 㧷劇 㦇哇 Ε 㧇唇 ΑΤ 㧷劇 Σ Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά.επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 Εκ 㱇厗 ύ 㰇吇 ω 㰷厷 η 㫧卷 㰷厷 㱇厗 η 㯗受 㰇吇 ρο 㭗北 㰇吇 㮗匷 㰷厷 κό 㰇吇 η 㰷厷 η 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί.. 㧇刧 㮗喷 ά 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮇嚇 έσ 㮗喷 㯇嘗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 Α 㯗受 㬗南 φοράς- 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ρ 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ά 㱇則 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 1 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 1 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 2 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 2 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 3 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Εκ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς ΤΕ1 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 1. ΤΕ2 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 2. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 52 of 54

53 Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά Εί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㣇囇 Εί 㭇呧 ος- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος 㣇囇 Εί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㣇囇 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 㦧刧 㧷劇 ΣΤ 㧷劇 Σ Τ 㧇唇 㥷劷 㧇唇 ΑΤ 㪗勷 Ν Π 㪗勷 㦷剧 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㱗嘷 㤗圗 π 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 έσ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱗嘷 Κ 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 ς Τ 㯇嘗 㭷劧 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗 Π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς Σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 πάρε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮗喷 σ 㯷嗗 ζ 㱗嘷 γί 㯷嗗 㱗嘷 π 㯷嗗 㱗嘷 περ 㮗喷 έχε 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 㱇則 ες π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷 σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς ή σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Περ 㮗喷 έχε 㮗喷 επίσ 㭷劧 ς 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σύγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 ς βάσ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 ς 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯗勗 /σ 㭷劧 ς βάσ 㭷劧 π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㲗嗷 㯗勗. 㧇刧 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 σ 㮧北 㳇囧 π 㭷劧 σ 㭷劧 έχε 㱇則 ε σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 ά 㮇嚇 εσή σ 㬗劇 ς έ 㯗勗 㬗劇 π 㮷勷 ή 㮇嚇 㯷嗗 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρ 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮗喷 σ 㯷嗗 ζύγ 㮗喷 㯷嗗 㭷劧 㭷劧 㭷劧 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ή σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 ά 1 㱗嘷 2 ή 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Ο 㮗喷 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες π 㯷嗗 㱗嘷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㱇則 ε εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 εί 㱇則 ε σε 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 εί 㱇則 ε σε π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 53 of 54

54 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 54 of 54

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ)

ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑ ΑΥ) ΚΕ ΝΤΡΑ Α ΠΟ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗΣ Α ΠΩ ΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ () Τα Κέ ντρα Α πο κα τά στα σης Α πω λειών Υ γεί ας () έ χουν ι δρυ θεί σε πα ρα θαλάσσιες πε ριο χές του Ελ λα δι κού χώ ρου, εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα