Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO Software GmbH & Co. KG Europadamm 2-6 D Neuss Page 1 of 54

2 Πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 άγ 㯗勗 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 εγχε 㮗喷 ρ 㮗喷 δί 㯷嗗 㱗嘷 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σ 㱗嘷 㯇嘗 β 㯷嗗 㱗嘷 㮷勷 ε 㱗嘷 㮇嚇 εί 㱇則 ε πρ 㳧噧 㱇則 㬗劇 㱇則 㯷嗗 Εγχε 㮗喷 ρίδ 㮗喷 㯷嗗 㮇嚇 Ε 㮗喷 σ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή 㮇嚇 γ 㮗喷 㬗劇 επε 㯧囇 㭷劧 γήσε 㮗喷 ς 㱇則 㲗嗷 㯗勗 γε 㯗勗 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 㳇囧 ρ 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㮷勷 ή 㮧北 㱇則 ρ 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 πρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㳇囧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㤗圗 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Κε 㱧剧 ά 㮷勷 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 περ 㮗喷 γρά 㱧剧 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χεί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 ς 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㤗圗 㥇均 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㱗嘷 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㱗嘷 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱗嘷 Ά 㮷勷 㮷勷 ες 㤗圗 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㥇均. 㤗圗 㦗坷 Τ 㥷垗 ΣΕ 㦗坷 Σ 㥇均 㦗坷 㤗圗 Κ 㦗坷 Ν 㥷垗 ΣΕ 㪗垷 Ν... 3 ΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 2 of 54

3 ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㧇刧 έσ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㳇囧 έ 㯗勗 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 σε ά 㮷勷 㮷勷 㯷嗗. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 ης 㱇則 㯷嗗 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δί 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㳇囧 σε 㮗喷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 σ 㬗劇 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇. Πληροφορί 㭗北 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς χε 㮗喷 ρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㱧剧 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ σ 㬗劇 ς 㮗匷 㭇呧 㮗匷 οκ 㱇厗 㫧卷 㱇厗 ης 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 ύργ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㭗北 㰇吇 㮗匷 λογ 㫧卷 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης ( 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㯇呇 ό 㯗受 ο) 㬗劇 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㯷嗗 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί 㮧北 ά 㮇嚇 ε 㱧剧 㯷嗗 ρά π 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㭷劧 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς A έγκρ 㮗匷 㰷厷 η Ν 㤗圗 㦗坷 /Ο 㩷埧 㦗坷 㦇哇 ΕΣ 㮇嚇 έσ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ΥΠΑ 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Π 㧷劇 Σ 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 3 of 54

4 Π 㧷劇 Σ Α 㮗匷 㱇厗 η 㮇吧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε Π 㧷劇 Σ 㯗受 B 㧇唇 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Σύ 㯗受 ολο 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㤗圗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 /B 㧇刧 x 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㥇均 Πληροφορί 㭗北 ς 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε είδ 㭷劧 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί. 㥷垗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷. <Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 > 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ράρε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧. Εί 㭇呧 ος 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς Ε 㰇吇 ί 㰇吇 㭗北 㭇呧 ο έγκρ 㮗匷 㰷厷 ης ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 επίπεδ 㯷嗗 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε. Π 㧷劇 Σ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ΥΠΑ ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㤗圗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㥇均 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γές 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㯗勗 έ 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Σύ 㯗受 ολο σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㯷嗗 ργ 㬗劇 㯗勗 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㮇嚇 έσε 㮗喷 ς 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧. 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㬗劇 㮗喷 ρέσε 㱇則 ε 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 4 of 54

5 㤗圗 㯗勗 έχε 㱇則 ε δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㮗喷 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 έχε 㮗喷 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㬗南 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㯗受 㬗南 㰇吇 όρρ 㮗匷 㲇喧 η 㤗圗 εδοµένα συστήµατος Κέντρα κόστους/αποθήκες 㥇均 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς. 㧇刧 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 㬗劇 γ 㬗劇 㮇嚇 ά πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 σε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 ή 㱇則 㭷劧 ς. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧.Ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 : 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Έλ 㭗北 γχος Π 㭗北 ρ 㮗匷 ό 㭇呧 ο 㱗啧 ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㭷劧 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς δε 㯗勗 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σε 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗 㤗圗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㥇均 χρ 㭗北 㮗匷 ά 㭧嗇 㭗北 㱇厗 㬗南 㮗匷 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㭷劧 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㮗喷 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Πληροφορί 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷. Πληροφορί 㭗北 ς Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Αί 㱇厗 η 㰷厷 ης 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 δ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 δε 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 άβε 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 5 of 54

6 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㳇囧 σε 㮗喷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㦷剧 㭗北 㰇吇 㱇厗 ο 㯇呇 έρ 㭗北 㮗匷 㭗北 ς Πληροφορί 㭗北 ς 㭷劧 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρί 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㮧北 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Ε 㰇吇 㮗匷 λογές 㭗北 κ 㱇厗 ύ 㰇吇 ω 㰷厷 ης Εκ 㱇厗 ύ 㰇吇 ω 㰷厷 η Π 㬗南 ρ 㯗受 κο 㱗啧 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς. Εκ 㱇厗 㱗啧 㰇吇 ω 㱇厗 㫧卷 ς ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 㰷厷 κό 㰇吇 η 㰷厷 η. 㭧嗇 㭧嗇 㭧嗇 㬗南 ρχ 㭗北 ίο 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε pdf. 㧇唇 η 㯗受 㯧嘗 㬗南 㯗受 㬗南 㭗北 㯇呇 φ 㬗南 㯗受 ί 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㱇厗 ο 㭇呧 㮗匷 άλογο επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㬗劇 㯗勗 δε 㯗勗 επ 㮗喷 㮇嚇 㱗嘷 㯇嘗 εί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㯧囇 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρά 㮇嚇 㱗嘷 ρ 㯷嗗.Ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯧囇 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 επιλογές. Α 㦷剧 㦷剧 ΑΓ 㥷劷 㧇唇 㧷劇 ΝΑ 㥇勗 㪗勷 Ν ΣΤΙΣ ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㤗圗 㯗勗 㭷劧 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σε δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρε 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㱧剧 㬗劇 㮧北 㳇囧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε. Ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 π 㬗劇 ρά 㮇嚇 㱗嘷 ρ 㯷嗗 Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η όλω 㯗受 㱇厗 ω 㯗受 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 ω 㯗受 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες π 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 㯗勗 δέ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε. Ε 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 η 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 πά 㯗勗 㱇則 㬗劇 σ 㬗劇 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Εί 㭇呧 ος 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㬗劇 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㯧嘗 㯧嘗 㯧嘗 㩷埧 ρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ρ 㬗劇 βδί γ 㮗喷 㬗劇 γρήγ 㯷嗗 ρ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 6 of 54

7 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 φίλ 㱇厗 ρο Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Εί 㭇呧 η 㯇呇 㭗北 ΥΠΑ λ 㮗匷 γό 㱇厗 㭗北 ρο 㬗南 㰇吇 ό 㱇厗 ο Ε 㦷剧 Χ 㯗受 㦇哇 㭗北 ωρ 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ 㦧刧 ΑΙ Χ 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㧇刧 ί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 㯗勗 ή 㮇嚇 㲗嗷 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 δ 㮗喷 ε 㱗嘷 㮧北 㯷嗗 㮷勷 ύ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 γρήγ 㯷嗗 ρ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗.Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㤗圗 ρχεί 㯷嗗 / 㥇均 㭷劧 㯇嘗 / 㮗喷 㬗劇 Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㧇刧 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 ς γ 㱗嘷 ρίσε 㱇則 ε σε 㯇嘗 㯷嗗 ρ 㱧剧 ή 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 Me 㲇堧 u ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 / 㮗喷 㬗劇 Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㯇嘗 ε 㮧北 㳇囧 㮧北 㮧北 㮗喷 㯗勗 㬗劇 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ς. Πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσ 㱇則 ε είδ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 ίδ 㮗喷 㯷嗗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 π 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 ε σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㤗圗 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯷嗗 㮗喷 χρήσ 㱇則 ες 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 ε ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή Ε 㰇吇 㮗匷 λογ 㫧卷 κκ 㯗受 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης ( 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㯇呇 ό 㯗受 ο). 㥷垗 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㱇則 㭷劧 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς: EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 7 of 54

8 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㥷垗 δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 0.Τ 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㱧剧 ήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 0 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㮗喷 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 ες. 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯗勗 έ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 ς Αρχείο Normal Mode γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 εχίσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 σ 㬗劇 ς.. 㥷垗 㯗勗 έ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 έ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㭷劧.Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ ΑΙΤ 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 㦷剧 ΙΣΤΑ 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 Λίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北.Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγεί 㮷勷 ε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Νέ 㬗南 㦇哇 έ 㰷厷 η.κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Αί 㱇厗 η 㰷厷 η γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 Ο 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές σ 㱇則 㯷嗗 tab σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯷嗗 ρίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Επεξεργασία/Επιλογές. Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές Λίσ 㱇則 ες 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㦧刧 ί 㱇厗 ρ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 㭗北 ς- 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㬗劇 㮧北 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 π 㮷勷 έ 㯷嗗 㯗勗 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 A έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 㱗嘷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 A C 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 C 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 8 of 54

9 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κό 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ ή 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㲗嗷 㯗勗 δεί 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς χρ 㲗嗷 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 ες γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ές Πληροφορί 㭗北 ς Ι 㭇呧 㮗匷 οκ 㱇厗 㫧卷 㱇厗 ης 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έ 㮧北 㬗劇 㯗勗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㧇唇 㭗北 㱇厗 㬗南 βλ 㧇唇 㬗南 㰇吇 ό 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㯷嗗 ς χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 άβ 㬗劇 㮷勷 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ΣΕ 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㯷嗗 㮷勷 ής. 㥇勗 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ρ 㧇唇 㬗南 㰇吇 ό 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 ύργ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧. ΣΕ 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 ς. Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㮗喷. Ο 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㤗圗 㯇嘗 㭷劧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㥇均 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗. 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 π 㬗劇 ρά 㮇嚇 㱗嘷 ρ 㯷嗗 : 㮇嚇 㬗劇 Χρο 㯗受 㮗匷 κ 㫧卷 㰇吇 㭗北 ρίο 㭇呧 ος Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η λ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㳧噧 㯗受 㬗南 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㰷厷 㭗北 ω 㯗受 㰷厷 㭗北 κ 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㥇勗 㭗北 㯗受 ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί Εγ 㮗匷 㯗受 㭗北 㭗北 㯧嘗 㬗南 γωγ 㫧卷 - 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 εγ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 άσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 Ifc Π 㬗南 ρ 㬗南 㭇呧 ό 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί Α 㰇吇 ορρίφ 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρ 㮗喷 㱧剧 㮇嚇 εί Α 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 ζ 㭷劧 㱇則 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 㬗劇 㯗勗 Α 㯗受 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 㫧卷 γ 㮗匷 㬗南 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς πρ 㯷嗗 ς εγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 㫧卷 Αί 㱇厗 η 㰷厷 η 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㲗嗷 㯗勗 㧷劇 ρ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㯗受 㯇呇 㭗北 㯗受 㬗南 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Σ 㭗北 κέ 㯗受 㱇厗 ρο EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 9 of 54

10 Α 㰇吇 ό κέ 㯗受 㱇厗 ρο 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 Αί 㱇厗 η 㰷厷 ης επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς ΕΠΙ 㦷剧 㧷劇 ΓΕΣ ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Επεξεργασία Επιλογές γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ς σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο φίλ 㱇厗 ρο 㭗北 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 ης Χρ 㫧卷 㰷厷 㱇厗 ης 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 χρήσ 㱇則 㭷劧 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 Τ 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 ε 㮗喷 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㣇囇 λ 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο 㮗匷 㱇厗 ύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Π 㬗南 ρ 㬗南 㭇呧 ό 㮇吧 ηκ 㭗北 Α 㰇吇 ορρίφ 㮇吧 ηκ 㭗北 Α 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 Α 㯗受 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 㫧卷 γ 㮗匷 㬗南 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ά 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ΑΠ 㧷劇 㥇勗 㧷劇 Χ 㥷劷 㯗受 ΑΠ 㧷劇 㨗嚇 㨗嚇 ΙΨ 㥷劷 ΑΙΤ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㤗圗 㯗勗 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χής/ 㬗劇 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 㭷劧 ς πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε σ 㱇則 㬗劇 Κέ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㥇均 εδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς -> ΚΚ/ 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㯗受 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㬗南 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㯗受 㬗南 㰇吇 όρρ 㮗匷 㲇喧 η γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 10 of 54

11 㤗圗 㯗勗 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㮧北 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ήσε 㮗喷 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 : 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσ 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㱇則 㬗劇 㮷勷 εί. 㥷垗 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί σ 㬗劇 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 είσ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 11 of 54

12 㤗圗 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㮇嚇 㬗劇 έχε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε ή 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε. 㥇均 ε 㯗勗 έχε 㱇則 ε 㳇囧 㯇嘗 㲗嗷 ς 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε. 㤗圗 㯗勗 δε 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε. 㤗圗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δεχ 㱇則 εί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㮗喷 σε 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρί 㲇堧 ε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㱇則 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㱇則 㬗劇 㮷勷 εί 㯧囇 㬗劇 㯗勗 ά. 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ Σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σε 㮗喷 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㮗喷 ς 㭇呧 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㣇囇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ Συνοπτικά. Ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㮧北 㮷勷 π. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή. Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 Τ 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 ρίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 Αρχείο/Επιλογές ανά χρήστη. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 12 of 54

13 Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㳇囧 χ 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές - 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί. 㤗圗 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㯇呇 㭗北 㬗南 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㯗受 㬗南 㰇吇 όρρ 㮗匷 㲇喧 η 㱗嘷 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 έχε 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 㱇則 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Α 㰇吇 ο 㭇呧 οχ 㫧卷 㦧刧 ί 㱇厗 ρ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㬗劇 㮧北 㳇囧 㯇嘗 㬗劇. 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 A 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 ήδ 㭷劧 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 㮇嚇 εί έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 A. C δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 C. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς. 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㰷厷 㭗北 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής. Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κό 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ή 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. 㥷垗 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 γ 㱗嘷 ρ 㯗勗 άε 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㭷劧 㬗劇 㮧北 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㮗喷 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 13 of 54

14 ΕΠΕ 㧧囷 Ε 㨗嚇 ΓΑΣΙΑ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 14 of 54

15 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς 㤗圗 㯷嗗 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 ές 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες δε 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㥇均 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㰷厷 㭗北 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Πληροφορί 㭗北 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 χε 㮗喷 ρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Ι 㭇呧 㮗匷 οκ 㱇厗 㫧卷 㱇厗 ης 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 ύργ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. Ε 㰇吇 㮗匷 λογ 㫧卷 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης ( 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㧇唇 ό 㯗受 ο) 㬗劇 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς A 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 㮇嚇 εί. 㦇哇 㭗北 㰷厷 㮇嚇 έσ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. ΥΠΑ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Εί 㭇呧 ος 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Π 㧷劇 Σ 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 ε 㮗喷 σ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς. Π 㧷劇 Σ Α 㮗匷 㱇厗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇. 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Π 㧷劇 Σ 㯗受 B 㧇唇 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㮇嚇 είσ 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. ΠΑλ Υ 㰇吇 㬗南 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Σύ 㯗受 ολο σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㤗圗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 /B 㧇刧 x 㧇刧 Τ 㥇均. Πληροφορί 㭗北 ς 㮧北 εί 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗. 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε είδ 㭷劧 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί: <Τρί 㱇厗 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 > επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ράρε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς Εί 㭇呧 ος 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε. Ε 㰇吇 ί 㰇吇 㭗北 㭇呧 ο έγκρ 㮗匷 㰷厷 ης ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 επίπεδ 㯷嗗 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 - 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Π 㧷劇 Σ π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 15 of 54

16 δε 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γές 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㯗勗 έ 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 - 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㥷垗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς Σύ 㯗受 ολο- σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ής 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㯷嗗 ργ 㬗劇 㯗勗 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㮇嚇 έσε 㮗喷 ς 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Τ 㬗劇 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱗嘷 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㱗嘷 㭷劧 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㤗圗 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 ρρ 㮗喷 㲇堧 㭷劧 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㱇則 εί 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯗勗 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㮷勷 εί πρ 㯷嗗 ς 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㤗圗 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯗勗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 δ 㯷嗗 χή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 : 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Έλ 㭗北 γχος Π 㭗北 ρ 㮗匷 ό 㭇呧 ο 㱗啧 - ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 βρίσ 㮧北 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗 Χρ 㭗北 㮗匷 ά 㭧嗇 㭗北 㱇厗 㬗南 㮗匷 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η- ε 㮷勷 έγχε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧. Πληροφορί 㭗北 ς Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 δε 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㰷厷 㭗北 - 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㯷嗗 㮷勷 ή 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 ς. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 16 of 54

17 Πληροφορί 㭗北 ς Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗. 㧇唇 ΕΤΑ 㤧哧 㧷劇 㦷剧 㥷劷 㧇唇 㧷劇 ΝΑ 㥇勗 㪗勷 Ν ΣΤΙΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕΙΣ 㤗圗 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㯇嘗 ε δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρε 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 σε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯇嘗 εγε 㮇嚇 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱧剧 㬗劇 㮧北 㳇囧 : Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η όλω 㯗受 㱇厗 ω 㯗受 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 ω 㯗受 - 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες π 㯷嗗 㱗嘷 σχε 㱇則 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε Ε 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 η 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη- 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㭷劧 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 σ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς. Εί 㭇呧 ος- 㭷劧 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες. 㯧嘗 㯧嘗 㯧嘗 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 ρ 㬗劇 βδί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㯇嘗 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 π 㮗喷 㯷嗗 σύ 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 ή γ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γ 㳧噧 㯗勗. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 17 of 54

18 Α 㰇吇 ό- 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς Σ 㱗啧 㯗受 㭇呧 㭗北 㭇呧 㭗北 㯇呇 έ 㯗受 ο 㯇呇 㭗北 㥇勗 η 㯇呇 㬗南 㰇吇 ο ΥΠΑ- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ή έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㥇勗 η 㯇呇 㬗南 㰇吇 ο Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γές 㥇勗 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ργί 㬗南 㬗南 㰇吇 ο ΥΠΑ Τρί 㱇厗 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ής 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος- 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Εί 㭇呧 η 㯇呇 㭗北 Υ 㰇吇 㬗南 㯇呇 㮗匷 κρό 㱇厗 㭗北 ρο 㱇厗 ο 㱗啧 Ε 㦷剧 Χ είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㥇勗 η 㯇呇 㧇唇 㬗南 㰇吇 ό 㰷厷 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε Π 㧷劇 Σ- 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γής Ε 㮗匷 㰷厷 㬗南 γωγ 㫧卷 - π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί ε 㮗喷 σ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή σ 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 Σ 㥷劷 ΕΙ 㥇勗 㪗勷 Ν ΠΑ 㨗嚇 ΑΓ 㪗勷 Γ 㥷劷 Σ Πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 έχε 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 εί σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή 㱗嘷 㬗劇 ρχ 㮗喷 㮧北 ά 㤗圗 㥇均 ες Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή Σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γές 㥇均. Επίσ 㭷劧 ς 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 Ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ρ 㱗嘷 㮇嚇 㯇嘗 ίσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 έ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. Σ 㱇則 㬗劇 εδοµένα Συστήµατος ΚΚ/Αποθήκες 㮧北 㬗劇 㮷勷 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㮇嚇 E 㲇堧 able Productio 㲇堧 O 㲇堧 Tra 㲇堧 sfer 㮇嚇 : 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱇則 㮗喷 γ 㯇嘗 ή π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 εί έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής: Σ 㱇則 㯷嗗 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή Σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γές 㱗嘷 σ 㱇則 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㮗喷 㮇嚇 㱗嘷 㯇嘗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㯷嗗 Είδ 㯷嗗 ς Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής 㯇嘗 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㮇嚇 Εί 㭇呧 ος Π 㬗南 ρ 㬗南 γωγ 㫧卷 ς 㮇嚇 㱗嘷 πχ IP Tu 㲇堧 a Sa 㲇堧 dwich. Θ 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㯇嘗 ί 㬗劇 㭷劧 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㤗圗 π.χ. 㢇壷 㱇則 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㬗劇 s 㲇堧 acks ή Είδ 㭷劧 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής 㮧北 㮷勷 π 㥇均 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮇嚇 ε 㱇則 ήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 Είδ 㭷劧 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 18 of 54

19 㤗圗 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε είδ 㯷嗗 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 : Εί 㭇呧 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 㬗南 γ 㫧卷 σ 㱗嘷 㯗勗 δεδε 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή Π 㧷劇 Σ 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 πρ 㯷嗗 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㭧嗇 r 㧇唇 d 㧇唇 Q 㯧嘗 Y ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γής π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 χ 㮇嚇 εί σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. Τ 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㮇嚇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㮧北 ε 㱗嘷 άσε 㮗喷 㮇嚇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς.τ 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮇嚇 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 19 of 54

20 㬗劇 㱧剧 㬗劇 㮗喷 ρε 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇.Σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮷勷 㬗劇 βής 㮇嚇 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 εί 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 πρ 㯷嗗 ϊ 㳇囧 㯗勗 ε 㯗勗 㳧噧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㱧剧 㬗劇 㮗喷 ρε 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㭷劧 ς σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γής Max 㭧嗇 r 㧇唇 d Q 㯧嘗 Y 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής π 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㮧北 ε 㱗嘷 㬗劇 σ 㱇則 εί βάσ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ε 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς ΥΠΑ 㱗嘷 π 㬗劇 ρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ 㦧刧 ΑΙ ΕΠΕ 㧧囷 Ε 㨗嚇 ΓΑΣΙΑ 㦷剧 ΙΣΤΑΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν 㥷垗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㮗喷 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 χ 㯗勗 ά. 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㥇均 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㥇均 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Αρχείο ηµ.λίστας. Τ 㯷嗗 πρ 㳇囧 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 γ 㱗嘷 ρ 㯗勗 άε 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㥇勗 㮗匷 㬗南 κί 㯗受 η 㰷厷 η 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南.Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς Λίσ 㱇則 㬗劇 ς 㥷垗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㯗勗 ίδ 㮗喷 㯷嗗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 㳇囧 π 㲗嗷 ς 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㳇囧 㱇則 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 0. Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㥷垗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㯧囇 ύ 㱇則 㭷劧 ς δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς 㭷劧 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 0.Τ 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 ήρ 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς. 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 Λίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗. 㥷垗 㯗勗 έ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί γ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 βγεί 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Αρχείο Normal Mode. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 20 of 54

21 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 㦷剧 ΙΣΤΑ 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㳇囧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 Σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㤗圗 㯇嘗 π 㮷勷 ε γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㥇均 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗. Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσ 㱇則 ε 㯗勗 έ 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Νέ 㬗劇 Θέσ 㭷劧. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧. ΕΠΙ 㦷剧 㧷劇 ΓΕΣ 㥇勗 ΙΑ 㦧刧 ΙΝ 㥷劷 ΣΕ 㪗勷 Ν Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 /Επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱧剧 ί 㮷勷 㱇則 ρ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㤗圗 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε π 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㬗劇 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 Χρ 㫧卷 㰷厷 㱇厗 ης ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 χρήσ 㱇則 㭷劧 Τ 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 χρήσ 㱇則 㭷劧 㧷劇 λ 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㳇囧 㮷勷 㲗嗷 㯗勗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 Προ 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο 㮗匷 Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Π 㬗南 ρ 㬗南 㭇呧 ό 㮇吧 ηκ 㭗北 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 δ 㯷嗗 㮇嚇 εί Α 㰇吇 ορρίφ 㮇吧 ηκ 㭗北 - δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 ρρ 㮗喷 㱧剧 㮇嚇 εί. Εχ 㭗北 㮗匷 㭗北 γκρ 㮗匷 㮇吧 㭗北 ί δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 εγ 㮧北 ρ 㮗喷 㮇嚇 εί. Α 㮗匷 㱇厗 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί. Α 㯗受 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 㫧卷 γ 㮗匷 㬗南 έγκρ 㮗匷 㰷厷 η δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㮗喷 㱗嘷 χρε 㮗喷 άζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 έγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧. Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ά- 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς. 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㮷勷 ίσ 㱇則 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㲗嗷 㯗勗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 21 of 54

22 ΑΠ 㧷劇 㦇哇 㥷劷 㦧刧 ΕΥΤΙ 㦧刧 㧷劇 Ι Χ 㪗勷 㨗嚇 㧷劇 Ι Ο 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 σε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς.ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ. Επε 㮗喷 δή έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 ε 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 σε έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 είσ 㬗劇 σ 㱇則 ε πρ 㯷嗗 σε 㮧北 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 χ 㳧噧 ρ 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σύ 㯗勗 δεσ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 ύς Πο 㱗啧 χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 ού 㯗受 㱇厗 㬗南 㮗匷 ο 㮗匷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κοί χ 㳧噧 ρο 㮗匷 ; 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㢇壷 㮷勷 εγχ 㯷嗗 ς 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㥇均 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 㯇嘗 㬗劇 γ 㮗喷 㮧北 㳇囧 ρ 㬗劇 βδί 㮇嚇 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ές 㮷勷 ίσ 㱇則 ες Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㤗圗 Κάβ 㬗劇 㱗嘷 Σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 ήρ 㭷劧 σ 㭷劧 Κ 㬗劇 㱇則 ά 㲇堧 㱗嘷 㯧囇 㭷劧 㱗嘷 㮧北 㮷勷 π 㥇均 Πλη 㯗受 ρί 㭗北 ς 㧇唇 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς Κ 㳇囧 㮧北 㮧北 㮗喷 㯗勗 ες γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ές σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 ύς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 22 of 54

23 Ε 㦷剧 ΕΓΧ 㧷劇 Σ ΑΠ 㧷劇 㦇哇 Ε 㧇唇 ΑΤ 㧷劇 Σ Σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη- 㱗嘷 π 㯷嗗 χρε 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πεδί 㯷嗗 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㧇唇 㭗北 㱗啧 㰇吇 ό κέ 㯗受 㱇厗 ρ 㬗南 κό 㰷厷 㱇厗 ο 㱗啧 ς 㱇則 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㦧刧 έ 㯗受 㱇厗 ρ κό 㰷厷 㱇厗 ο 㱗啧 ς 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 ς 㰷厷 㱗啧 㯗受 ο 㰇吇 㱇厗 㮗匷 κά- ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㮇嚇 㧇刧 ε 㩗大 π 㯷嗗 Κέ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 Κ 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㮇嚇. 㥇均 ί 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 㭷劧 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σ 㱇則 㬗劇 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ής Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η Εί 㭇呧 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㦧刧 㭗北 㯗受 ές 㰷厷 㱗啧 㰷厷 κ 㭗北 㱗啧 㬗南 㰷厷 㮗匷 ές- δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 Χρ 㫧卷 㰷厷 η 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κές 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς- ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς- ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㩧則 ίλ 㱇厗 ρο ΥΠΑ>0 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 εγ 㬗劇 㮷勷 ύ 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 0 ΥΠΑ <0 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 0. ΥΠΑ =0 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 δέ 㯗勗 㱗嘷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 23 of 54

24 ΥΠΑ < Ε 㦷剧 Χ 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷. ΥΠΑ < 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㧇唇 ό 㯗受 ο 㬗南 κ 㱗啧 ρω 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 η 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργά Εί 㭇呧 η χωρίς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κό χ 㳧噧 ρο -είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㧇唇 㭗北 㭗北 ί 㭇呧 η 㭗北 κ 㱇厗 ός 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή. Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά Εί 㭇呧 ος- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά. Τρί 㱇厗 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 κός χ 㳧噧 ρος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㯗受 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 - 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 OK 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㮧北 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ήσε 㮗喷 㯷嗗 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ς πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 ς. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 έχε 㱇則 ε επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㮗喷 㯇嘗 ε 㱗嘷 π 㳇囧 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㮗喷 ς 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㬗劇 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Πρ 㬗南 γ Υ 㰇吇 㬗南 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㤗圗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㥇均 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 Τ 㭗北 λ 㧇唇 Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Σύ 㯗受 ολο σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㩗大 π 㬗劇 x 㧇刧 Τ. Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 Π 㳧噧 λη 㰷厷 ης 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㯷嗗 ρίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 㥇均 εδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 Σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς/είδ 㭷劧 ΤΕ Τ 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς. Σύ 㯗受 ολο 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 π 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς. 㩗大 Π 㤗圗 x Τ 㮗喷 㯇嘗 㭷劧 Π 㳧噧 㮷勷.. Ε 㦷剧 Χ ΥΠΑ ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 ΥΠΑ 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος Τ 㭗北 λ 㧇唇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 Τ 㮗匷 㯇呇 ές 㭗北 κ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 ης EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 24 of 54

25 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ή 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 σε ά 㮷勷 㮷勷 㭷劧 Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㥇勗 ΙΑΧΕΙ 㨗嚇 ΙΣ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 㦇哇 㥷劷 㦧刧 㥷劷 Σ 㧇刧 έσ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 Σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε επίσ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㤗圗 㱗嘷 㱇則 ές εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γές 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς.πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㯧囇 ε 㱇則 άσε 㱇則 ε πρ 㯷嗗 σε 㮧北 㱇則 㮗喷 㮧北 ά πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 γί 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 σε 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 ί 㱇則 ερες περ 㮗喷 π 㱇則 㳧噧 σε 㮗喷 ς. Γ 㮗匷 㬗南 㯗受 㬗南 㰇吇 ροχωρ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㱇厗 㭗北 㰷厷 㭗北 㬗南 λλ 㬗南 γές 㰇吇 ρέ 㰇吇 㭗北 㮗匷 㯗受 㬗南 έχ 㭗北 㱇厗 㭗北 㱇厗 㬗南 㬗南 㯗受 㱇厗 ί 㰷厷 㱇厗 ο 㮗匷 χ 㬗南 㭇呧 㮗匷 κ 㬗南 㮗匷 㳧噧 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南 㥇均 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 χρήσ 㱇則 㭷劧 σ 㱇則 㮗喷 ς Επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς: Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㭗北 λέγχο 㱗啧 ΥΠΑ 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 χ 㳧噧 ρω 㯗受 - 㯷嗗 ρίζε 㱇則 ε σε π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 ΥΠΑ 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 ς 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㧇唇 Τ 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㥇勗 㮗匷 㬗南 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㭗北 㮗匷 㭇呧 㳧噧 㯗受 㬗南 㰇吇 ό 㬗南 㰇吇 ό 㮇吧 㭗北 㯇呇 㬗南 Ακύρω 㰷厷 η 㭗北 㮗匷 㭇呧 㳧噧 㯗受 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㬗劇 㮧北 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 : 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㭷劧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 25 of 54

26 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㱗嘷 π 㯷嗗 χρε 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πεδί 㯷嗗. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 χε 㮗喷 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί 㱇則 ε 1 η 㣇囇 2 η 㣇囇 3 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 ς σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮗喷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㬗劇 㯗勗 㱗嘷 π 㯷嗗 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 㳧噧 㯗勗.πχ 㭷劧 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 ζί 㯗勗 㬗劇 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 ήρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㲇堧 㱗嘷 㯧囇 㭷劧 㮧北 㮷勷 π. Εί 㭇呧 ος- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㥇勗 㭗北 㯗受 㯇呇 㭗北 㱇厗 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㬗南 㰇吇 ό επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㮷勷 㳇囧 γ 㮗喷 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 㮗喷 㯗勗 ή 㮇嚇 εί 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 / 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή. Σ 㭗北 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㧇唇 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 ς- είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 εί δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗. 㤗圗 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γίσε 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Χρ 㫧卷 㰷厷 η 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κές 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς- ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㩧則 ίλ 㱇厗 ρο ΥΠΑ>0 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 εγ 㬗劇 㮷勷 ύ 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 0 ΥΠΑ <0 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㬗劇 ρ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 ΥΠΑ =0 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 δέ 㯗勗.Είδ 㭷劧 㳇囧 㯇嘗 㲗嗷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㮧北 㮗喷 㯗勗 㭷劧 㮇嚇 εί σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㮧北 㬗劇 㮗喷 είχ 㬗劇 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρε 㮷勷 㮇嚇 㳇囧 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. ΥΠΑ < Ε 㦷剧 Χ 㬗劇 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷. ΥΠΑ <Ι 㥇勗 Ν ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 㮗喷 㮧北 ρ 㳇囧 㱇則 ερ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㧇唇 ό 㯗受 ο 㬗南 κ 㱗啧 ρω 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 η - ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργά Εί 㭇呧 η χωρίς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κό χ 㳧噧 ρο ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 χ 㲗嗷 ρίς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㧇唇 㭗北 㭗北 ί 㭇呧 η 㭗北 κ 㱇厗 ός 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 㬗南 Εί 㭇呧 ος 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 26 of 54

27 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 - 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 OK 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 ς. Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς ΥΠΑ 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㤗圗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㥇均 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 βά 㮷勷 㮷勷 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε σ 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㯗受 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 - 㭷劧 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ή 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㥷垗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 㭷劧 㮇嚇 εί. Σύ 㯗受 ολο σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς Ε 㦷剧 Χ ΥΠΑ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 ε 㮷勷 άχ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㯷嗗 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 β 㬗劇 σ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 ΥΠΑ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 έγ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 πά 㱇則 㭷劧 σ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 ά είδ 㯷嗗 ς Τ 㭗北 λ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㬗南 ί 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 ζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Τ 㮗匷 㯇呇 ές Εκ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 ης S 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 0 = ε 㮷勷 εύ 㮇嚇 ερ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 1 = 㱇則 ε 㮷勷. 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱗嘷 2 = 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱗嘷 3 = 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς % πρ 㳇囧 σ 㮇嚇 ε 㱇則 㭷劧 χρέ 㲗嗷 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 ΤΕ1 ΤΕ1 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 πχ 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής % πρ 㳇囧 σ 㮇嚇 ε 㱇則 㭷劧 χρέ 㲗嗷 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 ΤΕ2 ΤΕ δεύ 㱇則 ερ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 είδ 㭷劧 χ 㲗嗷 ρίς 㩗大 Π 㤗圗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 27 of 54

28 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 - επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ράρε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㯇嘗 㱧剧 ά 㯗勗 㮗喷 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 Σ 㱗啧 㯇呇 㰇吇 ληρ 㳧噧 㰷厷 㱇厗 㭗北 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 χ 㲗嗷 ρίς 㩗大 Π 㤗圗 Είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε Κ 㳇囧 㮧北 㮧北 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ε 㯗勗 εργά 㬗劇 㯗勗 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮇嚇 έσε 㱇則 ε ε 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 σ 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㧷劇 K. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮧北 㱗嘷 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ήδ 㭷劧 σ 㱗嘷 㯗勗 δεδε 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 Αφ 㬗南 ίρ 㭗北 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ό 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κό χ 㳧噧 ρο. έ 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㱧剧 εί 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㬗劇 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή. Γ 㮗匷 㬗南 㯗受 㬗南 㭇呧 㮗匷 㬗南 γρά 㲇喧 㭗北 㱇厗 㭗北 έ 㯗受 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 ος 㮇吧 㬗南 㰇吇 ρέ 㰇吇 㭗北 㮗匷 㯗受 㬗南 㯇呇 η 㯗受 έχ 㭗北 㮗匷 㬗南 㰇吇 ό 㮇吧 㭗北 㯇呇 㬗南 κ 㬗南 㮗匷 㯗受 㬗南 㯇呇 η 㯗受 㱗啧 㰇吇 άρχ 㭗北 㮗匷 㰷厷 㭗北 㬗南 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 㫧卷 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㥇均 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί δίπ 㮷勷 㬗劇 σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς.τ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς δε 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 γρά 㱧剧 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 εγγρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί. Κά 㯗勗 㱇則 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 28 of 54

29 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκη ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Εί 㭇呧 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Π 㬗南 λ 㮗匷 ά 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης 㭷劧 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Νέ 㬗南 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯗勗 έ 㬗劇 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς: ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 㯗勗 δέ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. Π 㧷劇 Σ 㯗受 B 㧇唇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㯗勗 έ 㬗劇 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ς σε σχέσ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή. ΑΝΑ 㦷剧 㪗勷 ΣΕΙΣ Σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 ρ 㯷嗗 㱧剧 ές 㮧北 㮷勷 π. 㥷垗 㮷勷 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή ε 㯗勗 㱇則 㯷嗗 πίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ: Πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳧噧 㯗勗 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㲗嗷 㯗勗 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 29 of 54

30 1 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 Α 㯗受 άλω 㰷厷 ης 㭷劧 ς Ορίσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱇則 㭷劧 ς 1 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 ς γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 πχ 㮇嚇 Φ 㮇嚇 㯷嗗 ρές 㮇嚇. 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 ω 㯗受 : Ορίσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㱗嘷 π 㳇囧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς πχ Λ 㭷劧 γ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 30 of 54

31 Α 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㰷厷 㱗啧 γκ 㭗北 㯗受 㱇厗 ρω 㱇厗 㮗匷 κά: Εδ 㳧噧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς. 㤗圗 㱧剧 㯷嗗 ύ επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 πρ 㳇囧 σ 㮇嚇 ε 㱇則 ες π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 έ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς ή 㯗勗 έ 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή. 㤗圗 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㬗劇 γή 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㭷劧 ς. Πρ 㯷嗗 σ 㯷嗗 χή σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 σύ 㯗勗 δεσ 㭷劧 Τ 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 Π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γής=τ 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 Π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες 㬗劇 㯗勗 ά εγγρ 㬗劇 㱧剧 ή. 㧇刧 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 εσ 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗. Τ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ά 㮷勷 㮷勷 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㲗嗷 㯗勗 π 㬗劇 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㮗喷 ς 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς. ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 㥷垗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ά 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㭷劧 ς περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ρί 㯗勗 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧.Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρά 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㱗嘷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ά 㱇則 㬗劇 㮗喷. 㥇勗 㥷劷 㧇唇 Ι 㧷劇 Υ 㨗嚇 ΓΙΑ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Σ 㥷劷 㧇唇 ΑΝΤΙ 㦧刧 㧷劇 Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 㳧噧 σ 㱇則 ε 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί σε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 χρ 㳇囧 㯗勗 㯷嗗. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές γ 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮷勷 㮷勷 㬗劇 π 㮷勷 ά 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㬗劇 㮧北 ύρ 㲗嗷 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 tab όλ 㬗南 㱇厗 㬗南 㱇厗 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南. 1. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㯗勗 έ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή. 㤗圗 㮧北 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 εί 㭷劧 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 ά 㱇則 㲗嗷 㱧剧 㳇囧 ρ 㯇嘗 㬗劇 : EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 31 of 54

32 Ο 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές π 㯷嗗 㱗嘷 ήδ 㭷劧 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί ή 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯗勗 πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Ώρ 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㳧噧 ρ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή.τ 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 έρ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 έχρ 㮗喷 ε 㮧北 εί 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㳧噧 ρ 㬗劇 㤗圗 㮗匷 㰷厷 χύ 㭗北 㮗匷 γ 㮗匷 㬗南 㱇厗 㮗匷 ς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 ς 㰇吇 ο 㱗啧 χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 ού 㯗受 㬗南 㱗啧 㱇厗 㫧卷 㱇厗 η 㯗受 ρύ 㮇吧 㯇呇 㮗匷 㰷厷 η) Π 㬗南 ρ 㬗南 λ 㬗南 β 㭗北 ς 㯗受 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς ( 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㧧囷 ra 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 r 㧧囷 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㧧囷 )- 㯷嗗 ρίσ 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 π 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 έπε 㮗喷 㱇則 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής (χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 㭗北 ί 㱇厗 㬗南 㮗匷 γ 㮗匷 㬗南 㱇厗 㬗南 㱇厗 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南 㰇吇 ο 㱗啧 㮇吧 㬗南 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 λ 㬗南 㯇呇 β 㬗南 㯗受 ο 㱗啧 㯗受 㱇厗 㮗匷 ς 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㰇吇 ό 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 λ 㬗南 βές κ 㬗南 㮗匷 㭇呧 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς) Πρό 㱇厗 㱗啧 㰇吇 ο 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς ( 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧇唇 r 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 a 㧧囷 㧧囷 )- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε π 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 πρ 㳇囧 㱇則 㱗嘷 π 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 㯗勗 δεδε 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 πρ 㳇囧 㱇則 㱗嘷 π 㯷嗗. 2. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㮇嚇 㦧刧 㭗北 㯗受 ό 㮇嚇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㮇嚇 εί 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㤷塗. 㧇刧 㬗劇 㱗嘷 ρίσ 㱇則 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㮇嚇 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㮇嚇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㳧噧 㯗勗. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 32 of 54

33 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㬗劇 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㬗劇 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㱗嘷 πάρχε 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή. Τύ 㰇吇 ος Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㱇則 ύπ 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 Ο 㮷勷 㮗喷 㮧北 㭷劧 ή Spot checks. Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σί 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱇則 㯷嗗 π 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς δηµιουργηµένη,επεξεργασµένη,κλειστή, σε εξέλιξη Ώρ 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς Α 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς- 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ές 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή γ 㮗匷 㬗南 κά 㮇吧 㭗北 㱇厗 㯇呇 㫧卷 㯇呇 㬗南 㯧嘗 㭗北 χωρ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 ά 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 ε 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㯗勗 ίδ 㮗喷 㯷嗗 㬗劇 㮧北 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㭷劧 㯇嘗 άσ 㮧北 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί:. 㥷垗 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 33 of 54

34 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㯷嗗 㮇嚇 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Πληρ 㧇唇 - 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Ώρ 㬗南 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς Σ 㱗啧 㯇呇 㰇吇 λ 㧇唇 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㱇厗 έλο 㱗啧 ς η 㯇呇 έρ 㬗南 ς 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 ς 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㥇勗 㭗北 㯗受 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㧇唇 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㱇厗 η 㯗受 η 㯇呇 έρ 㬗南 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㯷嗗 㮗喷 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 έρ 㬗劇 ς 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής δε 㯗勗 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㳧噧 ρ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 γί 㯗勗 ε 㮗喷 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή.ο 㮗喷 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㭷劧 ς 㭷劧 㯇嘗 έρ 㬗劇 ς 㯇嘗 έχρ 㮗喷 ε 㮧北 εί 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㳧噧 ρ 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗. Τύ 㰇吇 ος 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㧷劇 λ 㮗匷 κ 㫧卷 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 - 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 S 㯧嘗 㧇唇 㧧囷 C 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㮇嚇 㬗劇 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες ή είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος 㣇囇 㱇厗 㮗匷 㭇呧 㭗北 㯗受 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 ληρω 㮇吧 㭗北 ί ΥΠΑ 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㱧剧 ερ 㮇嚇 εί σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 ή 㯗勗 㬗劇 㣇囇 㱇厗 㮗匷 㭇呧 㭗北 㯗受 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 ληρω 㮇吧 㭗北 ί 㯇呇 η 㭇呧 έ 㯗受 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㯇嘗 㭷劧 δε 㯗勗 ίσε 㮗喷 㧇唇 έ 㮇吧 ο 㭇呧 ος 㰷厷 㱗啧 γκέ 㯗受 㱇厗 ρω 㰷厷 ης 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 ω 㯗受 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㰇吇 ό 㰇吇 ρο 㰷厷 φορ 㭗北 ς- 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㮗喷 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 πρ 㯷嗗 σ 㱧剧 㯷嗗 ρ 㳧噧 㯗勗 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 λ 㬗南 β 㳧噧 㯗受 㬗南 㰇吇 ό- 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 γ 㯷嗗 ρές 㮧北 㬗劇 㮗喷 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㬗劇 㯗勗 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή 㧇唇 ό 㯗受 ο 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κης 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㮗喷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㮗喷 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㣇囇 㯇呇 ως κ 㬗南 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 ς 3 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 㰇吇 㱇厗 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㰇吇 ά 㯗受 㱇厗 㬗南 㯇呇 έ 㰷厷 㬗南 㰷厷 㱇厗 η 㯗受 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㮇吧 㬗南 χρη 㰷厷 㮗匷 㯇呇 ο 㰇吇 ο 㮗匷 ού 㯗受 㱇厗 㬗南 㮗匷 κ 㬗南 㮗匷 ο 㮗匷 β 㬗南 㰷厷 㮗匷 κές 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㭗北 ς 㱇厗 ω 㯗受 㭗北 㮗匷 㭇呧 㳧噧 㯗受 -όλ 㭗北 ς ο 㮗匷 3 㭗北 ς ο 㯇呇 ά 㭇呧 㭗北 ς- 㬗劇 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 spot check 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς ή 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρά 㲇堧 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες -όλο 㮗匷 ο 㮗匷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κοί χ 㳧噧 ρο 㮗匷 - 㬗劇 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 spot check 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρά 㲇堧 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 ή 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 34 of 54

35 Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 ργήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㣇套 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㱇則 㯇嘗 ή 㯇嘗 㬗劇. ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό 㣇套 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㱗嘷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζή 㱇則 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε : 㥇均 ε 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㤗圗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㥇均 Ορ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㤗圗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ές 㥇均 㥇均 㮗喷 㳇囧 ρ 㮇嚇 㲗嗷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 spot checks 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 δ 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮇嚇 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 χείρ 㮗喷 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς 㥇均 Σ 㱇厗 η 㯗受 㬗南 㯗受 㬗南 㭧嗇 㫧卷 㱇厗 η 㰷厷 η 㱇厗 ω 㯗受 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㳧噧 㯗受 㰷厷 㭗北 㰇吇 㭗北 ρί 㰇吇 㱇厗 ω 㰷厷 η 㰇吇 ο 㱗啧 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㰇吇 ο 㱗啧 έχ 㭗北 㱇厗 㭗北 㭇呧 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ργ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 έχ 㭗北 㮗匷 㯇呇 㭗北 λλο 㯗受 㱇厗 㮗匷 κ 㫧卷 η 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 㫧卷 㯗受 㮗匷 㬗南 㣇囇 㭗北 㰇吇 㮗匷 λέ 㯧嘗 㱇厗 㭗北 㱇厗 η 㯗受 㬗南 㯗受 㱇厗 ί 㰷厷 㱇厗 ο 㮗匷 χη η 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㰷厷 㱇厗 ο φίλ 㱇厗 ρο 㱇厗 ης 㬗南 㯗受 㬗南 㭧嗇 㫧卷 㱇厗 η 㰷厷 ης Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 έρε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 - 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες σχε 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Νέ 㯷嗗 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 35 of 54

36 Τύ 㰇吇 ος 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς- 㬗劇 㯗勗 πρ 㳇囧 㮧北 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 ή 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή ή γ 㮗喷 㬗劇 spot check 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㭷劧 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱗嘷 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮧北 㮷勷 π Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος- 㬗劇 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 εί 㳇囧 㱇則 㮗喷 δε 㯗勗 σ 㱗嘷 㯇嘗 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί σε 㯇嘗 㭷劧 δέ 㯗勗 ή 㩗大 Π 㤗圗 㥇勗 η 㯇呇 㮗匷 ο 㱗啧 ργη 㯇呇 έ 㯗受 ο 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Α 㯗受 㬗南 㯗受 㭗北 ω 㯇呇 έ 㯗受 ο 㭗北 ως 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς Αλλ 㬗南 γ 㫧卷 㯗受 ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 π 㯷嗗 㱗嘷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε ή 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 β 㮷勷 ή 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε Α 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς: γί 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㳧噧 σ 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 ε 㲗嗷 㮇嚇 εί 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 επίσ 㭷劧 ς πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 ΠΑΝΤΑ πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς. Εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 π 㯷嗗 㮷勷 ύ σ 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㯗勗 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㭷劧 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 ί 㭷劧 π 㬗劇 ρά 㮷勷 㭷劧 㲇堧 ή 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 δ 㭷劧 γήσε 㮗喷 σε ε 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㯗勗 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 έσ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 Τ 㭗北 λ 㮗匷 κός Έλ 㭗北 γχος: ε 㮷勷 έγχ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε γ 㮗喷 㬗劇 ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㳧噧 σ 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 β 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 ήρ 㲗嗷 σή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς 㥇勗 㮗匷 㬗南 γ 㯗受 φη Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φης: 㧇唇 ό 㯗受 ο 㬗南 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ές 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φές 㯇呇 㰇吇 ορού 㯗受 㯗受 㬗南 㭇呧 㮗匷 㬗南 γρ 㬗南 φού 㯗受 κ 㬗南 㮗匷 㯇刧 ό 㯗則 ο 㬗剧 㯗則 δ 㭗劇 㯗則 έ 㱷劧 ου 㯗則 㭗劇 㰇勇 㭗劇 ξ 㭗劇 㰗勧 γ 㬗剧 㰷匇 τ 㭗劇 㫷匧 ή 㬗剧 㯗則 㬗剧 㯗則 㭗劇 㲗升 θ 㭗劇 㫷匧 㲗升 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㯇嘗 ε ha 㲇堧 dhelds. 㦧刧 λ 㭗北 㮗匷 㭇呧 ω 㯇呇 㬗南 㯗受 㯧嘗 㭗北 κλ 㭗北 㮗匷 㭇呧 ω 㯇呇 㬗南 㲗升 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㯧囇 㬗劇 σ 㱧剧 㬗劇 㮷勷 ίσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 ς ά 㮷勷 㮷勷 㯷嗗 ς χρήσ 㱇則 㭷劧 ς π 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 δε 㯗勗 έχε 㮗喷 π 㮷勷 έ 㯷嗗 㯗勗 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 ί 㲗嗷 㯇嘗 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㱇則 εί 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 㮷勷 είσ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷. 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㮧北 㬗劇 㯇嘗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗 δε 㯗勗 επ 㮗喷 㱇則 ρέπε 㱇則 㬗劇 㮗喷. Ε 㦧刧 ΤΥΠ 㪗勷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό Ε 㮧北 㱇則 㳇囧 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㮗喷 ς 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㱗嘷 σες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πρ 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㬗劇 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργήσ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε δ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㬗劇 ς 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες. 㩗大 πάρχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 π 㯷嗗 㮷勷 㮷勷 㯷嗗 ί 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρίσε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Επίσ 㭷劧 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 ήσε 㱇則 ε 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗.Τ 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ά 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ή 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧷劇 㨗嚇 ΙΣ 㧇唇 㧷劇 Σ 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 tab Λίσ 㱇則 ες Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 36 of 54

37 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮇嚇 έσ 㮗喷 㯇嘗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Εί 㭇呧 ος είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㮧北 ρ 㮗喷 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㮧北 έ 㯗勗 㱇則 ρ 㯷嗗 㮧北 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧧囷 1 㧧囷 㧇唇 㧧囷 㧧囷 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㭗北 ς. 㥷垗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㮇嚇 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γή σ 㬗劇 ς 㬗劇 ρ 㮗喷 㮇嚇 㯇嘗 㳧噧 㯗勗 㱇則 㬗劇 ς 㱇則 㮗喷 ς γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ές Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㭷劧 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς. Ν 㬗南 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 ληφ 㮇吧 㭗北 ί: 㱇則 㬗劇 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㮇嚇 㬗劇 σ 㱗嘷 㯇嘗 περ 㮗喷 㮷勷 㭷劧 㱧剧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇. Ε 㯧嘗 㬗南 ίρ 㭗北 㰷厷 η: ε 㯧囇 㬗劇 㮗喷 ρέσ 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς πρ 㯷嗗 σ 㮇嚇 έσε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㱇則 ε 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗. 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 ά 㯷嗗 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 σ 㱇則 㮗喷 ς Λίσ 㱇則 ες επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σί 㬗劇 /Επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γές EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 37 of 54

38 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς Σ 㱗啧 㯗受 㱇厗 ό 㯇呇 㭗北 㱗啧 㰷厷 η σ 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㳇囧 㯇嘗 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 㯷嗗 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς. 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 - 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς M 㧇唇 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε π 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 γ 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε ha 㲇堧 dhelds. Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Σ 㱗嘷 σ 㱇則 ή 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες π 㯷嗗 㱗嘷 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σχεδ 㮗喷 㬗劇 σ 㱇則 εί 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 Φ 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 38 of 54

39 Ε 㦧刧 ΤΥΠ 㪗勷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Τ 㧷劇 Υ ΣΥΣΤ 㥷劷 㧇唇 ΑΤ 㧷劇 Σ Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 ή butto 㲇堧. 㧇刧 㮗喷 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮇嚇 έσ 㮗喷 㯇嘗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ές 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 㬗南 㯗受 㬗南 φοράς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ή 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς Πληροφορί 㭗北 ς ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ρ 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 βάσ 㭷劧 㱧剧 ί 㮷勷 㱇則 ρ 㲗嗷 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 1 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南. 2 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南. 3 η 㧷劇 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος Εκ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. ΤΕ1 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 1 ΤΕ2 - 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 2 Τ 㬗南 㯧嘗 㯗受 㰷厷 η 㬗南 㯗受 㬗南 Εί 㭇呧 ος- 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά 3 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㣇囇 㭗北 ί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος 㧇唇 㭗北 ί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 39 of 54

40 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㣇囇 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 㭗北 㰇吇 㮗匷 λογές Ε 㯇呇 φά 㯗受 㮗匷 㰷厷 η 㦇哇 㭗北 ωρ ΥΠΑ - ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ. 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς σ 㱇則 㮗喷 ς 㮷勷 ίσ 㱇則 ες Ε 㯧嘗 㬗南 γωγη 㰷厷 㭗北 㧧囷 x 㧧囷 㧧囷 㧧囷. Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κ 㭗北 㱗啧 㰷厷 η ως 㭧嗇 㭧嗇 㭧嗇 γ 㮗匷 㬗南 㧧囷 㧧囷 㧧囷 C 㧧囷 㯧嘗 㧧囷 㧧囷 㧧囷 Ε 㯇呇 φ 㬗南 㯗受 Υ 㰇吇 㬗南 㰷厷 㭗北 㤧哧 㧇唇 Ε 㦧刧 ΤΥΠ 㪗勷 Σ 㥷劷 㦷剧 ΙΣΤ 㪗勷 Ν ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Τ 㧷劇 㧇唇 ΕΝ 㧷劇 Υ 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 㩧則 ΥΣΙ 㦧刧 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 ε 㮧北 㱇則 ύπ 㲗嗷 σ 㭷劧 ή σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 σ 㮧北 㳇囧 π 㮗喷 σ 㭷劧 : 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 κ 㬗南 㱇厗 㬗南 㯇呇 έ 㱇厗 ρη 㰷厷 ης επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος- 㭗北 π 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㧷劇 㯇呇 㬗南 㭇呧 ο 㰇吇 ο 㮗匷 㫧卷 㮇吧 ηκ 㭗北 κ 㬗南 㱇厗 ά 㦧刧 㬗南 㯗受 έ 㯗受 㬗南 㮧北 㬗劇 㯇嘗 ί 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 3 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 δ 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά Εί 㭇呧 ος 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧. Εί 㭇呧 ος 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Χρ 㫧卷 㰷厷 η 㱇厗 㬗南 㯧嘗 㧇唇 λί 㰷厷 㱇厗 㬗南 ς 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㬗劇 㯗勗 έχε 㮗喷 㯷嗗 ρίσ 㱇則 ε 㮗喷 㬗劇 ρ 㮗喷 㮇嚇 㯇嘗 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱗嘷 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㮷勷 㮗喷 σ 㱇則 㳧噧 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 40 of 54

41 ΤΕ 㦷剧 Ι 㦧刧 㧷劇 Σ Ε 㦷剧 ΕΓΧ 㧷劇 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό Πρ 㮗喷 㯗勗 㯧囇 ε 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 έ 㱇則 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㱗嘷 πάρχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇. 㧇刧 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㱇則 ρ 㳇囧 π 㯷嗗 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 σ 㲗嗷 σ 㱇則 㳇囧. 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ύ 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε 㱇則 㯷嗗 σ 㲗嗷 σ 㱇則 㳇囧 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σύ 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 Τ 㭗北 λ 㮗匷 κό Έλ 㭗北 γχο. 㯧嘗 AB ΑΓ 㧷劇 㨗嚇 㪗勷 Ν 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㲗嗷 ς 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 㥇勗 㭗北 λ 㱇厗 ί 㬗南 Α 㰇吇 ο 㰷厷 㱇厗 ολ 㫧卷 ς 㯇呇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㯇嘗 㭷劧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㤗圗 㯗勗 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㮇嚇 㬗劇 επ 㭷劧 ρεάσ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Α 㯗受 ο 㮗匷 χ 㱇厗 ές Π 㬗南 ρ 㬗南 γγ 㭗北 λί 㭗北 ς 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες 㯇嘗 ε 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 π 㬗劇 ράδ 㯷嗗 σ 㭷劧 ς πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 έγ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες ή 㯷嗗 㮗喷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γγε 㮷勷 ίες εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 είς. 㥇勗 㭗北 λ 㱇厗 ί 㬗南 㬗南 㰇吇 ο 㰷厷 㱇厗 ολ 㫧卷 ς χωρίς Τ 㮗匷 㯇呇 ολόγ 㮗匷 ο 㥇均 ε 㮷勷 㱇則 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 σ 㱇則 㯷嗗 㮷勷 ής 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γ 㭷劧 㮇嚇 εί 㬗劇 㮧北 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 41 of 54

42 Τύ 㰇吇 ος 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πχ Πρ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㮇嚇 ε 㱗嘷 㱇則 ής. 㯧嘗 AB ΑΠ 㧷劇 㦇哇 㥷劷 㦧刧 㥷劷 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές-π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㮗匷 㯗受 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㯇呇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㭗北 ς- 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς σχε 㱇則 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Αλλ 㭗北 ς 㬗南 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς 㯇呇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㭗北 ς- 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πχ 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 42 of 54

43 㯧嘗 AB ΠΑ 㨗嚇 ΑΓ 㪗勷 Γ 㥷劷 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές-π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Το 㯇呇 㭗北 㯗受 ού 㭇呧 㭗北 㯗受 㭗北 χ 㭗北 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 χ 㮇吧 㭗北 ί- σχεδ 㮗喷 㬗劇 σ 㯇嘗 㳇囧 ς 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 δε 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㥇均 Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯧嘗 AB Π 㪗勷 㦷剧 㥷劷 ΣΕΙΣ Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦧刧 όκκ 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Πρά 㰷厷 㮗匷 㯗受 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㱗嘷 δε 㯗勗 χρε 㮗喷 άζε 㱇則 㬗劇 㮗喷 περ 㬗劇 㮗喷 㱇則 έρ 㲗嗷 ε 㯗勗 έργε 㮗喷 㬗劇 㧇唇 㬗南 ύρ 㭗北 ς γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές-π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ά π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 επ 㭷劧 ρεάζ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κ 㳧噧 㯗受 Π 㬗南 ρ 㬗南 γγ 㭗北 λί 㭗北 ς 㰇吇 ο 㱗啧 㭇呧 㭗北 㯗受 㰇吇 㬗南 ρ 㬗南 λ 㫧卷 φ 㮇吧 ηκ 㬗南 㯗受 - 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㯇嘗 έ 㯗勗 ες ma 㲇堧 ual π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㮗喷 ς 㧇唇 η ορ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 ο 㮗匷 η 㯇呇 έ 㯗受 㬗南 έ 㰷厷 ο 㭇呧 㬗南 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 δε 㯗勗 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί. Τύ 㰇吇 ο 㮗匷 㭧嗇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 OK 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㧧囷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 εγχ 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρ 㯗受 㯗受 㮗匷 㬗南 Π 㬗南 ρ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㬗南 㱇厗 㮗匷 κού- 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ. Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 πχ 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㲗嗷 㯗勗 㯧嘗 AB ΙΣΤ 㧷劇 㨗嚇 Ι 㦧刧 㧷劇 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㪗勷 Ν Σε 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 χ 㱇則 ή 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㯇嘗 πεί 㱇則 ε σ 㱇則 㮗喷 ς 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱗嘷 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㯇嘗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί Πληροφορί 㭗北 ς πά 㯗勗 㲗嗷 δε 㯧囇 㮗喷 ά. Θ 㬗劇 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί 㱇則 㯷嗗 Ιστορικό απογραφών. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 43 of 54

44 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㱇則 㯷嗗 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η- 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής πχ δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Εί 㭇呧 ος 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Τ 㭗北 λ 㧇唇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳧噧 ρ 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Π 㨗嚇 ΑΓ πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㰇吇 ρος δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς πρ 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥇勗 㮗匷 㬗南 κ 㬗南 㰇吇 ό δ 㮗喷 㬗劇 㮧北 㮗喷 㯗勗 ήσε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Αγορές 㬗劇 γ 㯷嗗 ρές 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Πωλ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς- π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Α 㯗受 㬗南 λ 㳧噧 㰷厷 㭗北 㮗匷 ς- 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱇則 㭷劧 ς πρ 㯷嗗 㭷劧 γ. 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Π 㬗南 ρ 㬗南 γωγ 㫧卷 π 㬗劇 ρ 㬗劇 γ 㲗嗷 γή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧧囷 㧧囷 㧧囷 㧇唇 C 㧇唇 rr 㧇唇 δ 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮇嚇 㳧噧 σε 㮗喷 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 πχ. 㬗劇 㮷勷 㮷勷 㬗劇 γή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 ιαχείριση Αποθήκης) 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 - 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Υ 㰇吇 ολ Πρ 㬗南 γ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㱇則 ρέχ 㯷嗗 㱗嘷 σ 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η- 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㮷勷 επ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 έρε 㮗喷 ες 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 44 of 54

45 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό Τ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί σ 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε εί 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή εί 㱇則 ε 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㭷劧 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㣇套 㱇則 㬗劇 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ές 㮧北 㬗劇 㮗喷 ά 㮷勷 㮷勷 ες π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά δε 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㬗劇 ρ 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 ρ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮧北 ές 㮷勷 ίσ 㱇則 ες. 㤗圗 㱗嘷 㱇則 㳇囧 γί 㯗勗 ε 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㤗圗 㯗勗 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρεί 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 ε πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 έχε 㮗喷 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱇則 㭷劧 㯗勗 Κ 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱧剧 㱗嘷 σ 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Τ 㧷劇 㧇唇 ΕΝ 㧷劇 Υ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 ε 㯗勗 εργ 㯷嗗 π 㯷嗗 εί 㱇則 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱇則 㯷嗗 tab Τρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 45 of 54

46 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 - 㭷劧 㯇嘗 ερ 㯷嗗 㯇嘗 㭷劧 㯗勗 ί 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η- 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 㥇均 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㱗嘷 Επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㥇均 Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Π 㨗嚇 ΑΓ-ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㭷劧 ς 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς. 㤗圗 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㮇嚇 㬗劇 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㲗嗷 㮇嚇 εί 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 Α 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 π 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 γ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 σύσ 㱇則 㭷劧 㯇嘗 㬗劇 Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η ( 㧇唇 Τ) 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㯧囇 ύ 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς β 㬗劇 σ 㮗喷 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή. Έχ 㭗北 㮗匷 㭗北 㰇吇 㭗北 㯧嘗 㭗北 ργ 㬗南 㰷厷 㱇厗 㭗北 ί π 㯷嗗 σ 㯷嗗 σ 㱇則 㳇囧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 έ 㯗勗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㤗圗 επε 㯧囇 εργ 㬗劇 σ 㯇嘗 έ 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 㥇均 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΑΝΑ Τ 㨗嚇 ΙΤ 㥷劷 㧷劇 㧇唇 Α 㥇勗 Α Κά 㯗勗 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ί 㯧囇 ε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 tab Απογραφή Συγκεντρωτικα. 㣇套 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 ς 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗. 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 ες 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. 㤗圗 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱗嘷 γ 㱗嘷 ρίσ 㱇則 ε σ 㱇則 㯷嗗 Tab 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε επ 㳇囧 㯇嘗 ε 㯗勗 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㯇嘗 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㮧北 㬗劇 㮗喷 σ 㱗嘷 㯗勗 εχίσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㬗劇 ς 㱗嘷 㯇嘗 έχρ 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇. 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ ΣΥΓ 㦧刧 ΕΝΤ 㨗嚇 㪗勷 ΤΙ 㦧刧 Α 㤷塗 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳇囧 χ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 㯇嘗 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 㯷嗗 ίγε 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς 㱇則 ρί 㱇則 ες 㯷嗗 㯇嘗 άδες 㮧北 㬗劇 㮗喷 χ 㲗嗷 ρίς 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㯇嘗 ί 㬗劇 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 πά 㱇則 ε σ 㱇則 㯷嗗 tab 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς. γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 46 of 54

47 㧇刧 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 ρχίσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南. 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη. 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η 㮧北 㬗劇 㱇則 άσ 㱇則 㬗劇 σ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㤗圗 πχ.δ 㭷劧 㯇嘗 㮗喷 㯷嗗 㱗嘷 ργ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㥇均. Τρό 㰇吇 ος 㦧刧 λ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 3 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 ο 㱗啧 ς - 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㯇嘗 ε 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㣇囇 ό 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 ο 㱗啧 ς- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 εί 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά Προ 㰷厷 㮇吧 㫧卷 κη Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς: Είδ 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㬗劇 δε 㯗勗 είχ 㬗劇 㯗勗 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㬗劇 㮷勷 㮷勷 ά 㮧北 㬗劇 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯇嘗 έ 㱇則 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής βρέ 㮇嚇 㭷劧 㮧北 㬗劇 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 πρ 㯷嗗 σ 㱇則 ε 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί. Προ 㰷厷 㮇吧 㫧卷 κη 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 ς: 㧇刧 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㯷嗗 ς 㮧北 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί: EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 47 of 54

48 Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 ά 㮷勷 㮷勷 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 πεδί 㯷嗗 Ε 㰇吇 㮗匷 㰇吇 λέο 㯗受 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㱗嘷 㯇嘗 㬗劇 㱗嘷 ρίσ 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯗勗 έ 㬗劇 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 Ν 㬗南 㰷厷 㱗啧 㯇呇 㰇吇 㭗北 ρ 㮗匷 ληφ 㮇吧 㭗北 ί. Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 ε 㱗嘷 σ 㭷劧 㤗圗 㥇均 㮗喷 άσ 㲗嗷 σ 㭷劧 γ 㮗喷 㬗劇 π 㬗劇 㮷勷 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㱇則 ερες ε 㮧北 δ 㳇囧 σε 㮗喷 ς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 πρ 㯷嗗 γρά 㯇嘗 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㥇均. Ε 㯧嘗 㬗南 ίρ 㭗北 㰷厷 η: Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δ 㮗喷 㬗劇 γρά 㲇堧 ε 㱇則 ε επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧. Πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 είσ 㱇則 ε σίγ 㯷嗗 㱗嘷 ρ 㯷嗗 㮗喷 㳇囧 㱇則 㮗喷 㱇則 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯷嗗 ύ 㱇則 ε σ 㱗嘷 㯇嘗 㯇嘗 ε 㱇則 έχε 㮗喷 σε ε 㮧北 㮧北 ρε 㯇嘗 ή π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 ί σε 㬗劇 㯗勗 㱇則 ίσ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χ 㭷劧 περίπ 㱇則 㲗嗷 σ 㭷劧 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㮇嚇 εί.πρ 㮗喷 㯗勗 πρ 㯷嗗 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 㬗劇 δ 㮗喷 㮧北 㬗劇 σί 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 㮧北 㬗劇 㮷勷 㳧噧 επ 㮗喷 㮧北 㯷嗗 㮗喷 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 ήσ 㱇則 ε 㯇嘗 㬗劇 ζί 㯇嘗 㬗劇 ς. Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς 㭧嗇 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 δ 㮗喷 εγρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Σύ 㯗受 ολο ΥΠΑ σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㬗劇 㯗勗 ά 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 Πρ 㬗南 γ ΥΠΑ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㱇則 ίσ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες ή σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες Π 㨗嚇 ΑΓ 㯗受 B 㧇唇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ς σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ά γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳇囧 χ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㦇哇 Ε 㪗勷 㨗嚇 ΥΠΑ 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇. 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 Τ 㭗北 λ 㧇唇 Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㯷嗗 㱇則 ή 㱇則 㲗嗷 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς εγγρ 㬗劇 㱧剧 ές σ 㬗劇 ς. Κ 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς 㤗圗 㯗勗 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύς χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 tab Αποθηκευτικοί χώροι γ 㮗喷 㬗劇 㯗勗 㬗劇 δεί 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. 㤗圗 㯗勗 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σε 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 㬗劇 έχε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 48 of 54

49 Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㳇囧 㮷勷 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 㮗喷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ί χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮗喷. Πρ 㬗南 γ 㯇呇 - 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς σ 㱇則 㯷嗗 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㦇哇 㭗北 ωρ 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς Α 㰇吇 όκλ 㮗匷 㰷厷 η ( 㧇唇 Τ) 㬗劇 π 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㱇則 㬗劇 㯧囇 ύ 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㮧北 㬗劇 㮗喷 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㯧嘗 㧧囷 㭧嗇 Σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 περίπ 㱇則 㲗嗷 σ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 χρ 㭷劧 σ 㮗喷 㯇嘗 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 εί 㱇則 ε 㬗劇 ρί 㮇嚇 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㲗嗷 㯗勗 ε 㮗喷 δ 㳧噧 㯗勗 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ζ 㭷劧 㱇則 ήσε 㱇則 ε 㮧北 άπ 㯷嗗 㮗喷 㯷嗗 είδ 㯷嗗 ς 㯇嘗 έσ 㬗劇 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㬗劇 㱇則 㳧噧 㯗勗 㱇則 㬗劇 ς 㱇則 㯷嗗 㯗勗 Κερ 㬗劇 㱗嘷 㯗勗 㳇囧 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 49 of 54

50 㦧刧 ΑΤΑΧ 㪗勷 㨗嚇 㥷劷 Σ 㥷劷 㩧則 ΥΣΙ 㦧刧 㥷劷 Σ ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε δ 㮗喷 π 㮷勷 㳇囧 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 ε 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯷嗗 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες π 㯷嗗 㱗嘷 έχε 㱇則 ε 㱇則 ρ 㯷嗗 π 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή Επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς επ 㮗喷 㮷勷 㯷嗗 γής σ 㬗劇 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή σ 㬗劇 ς. Π 㭗北 ρ 㮗匷 γρ 㬗南 φ 㫧卷 㦷剧 ί 㰷厷 㱇厗 㬗南 κ 㬗南 㱇厗 㬗南 㯇呇 έ 㱇厗 ρη 㰷厷 ης ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ίζε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 Α 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 㥷劷 㯇呇 㭗北 ρο 㯇呇 η 㯗受 ί 㬗南 㦧刧 㦧刧 㯗受 Α 㰇吇 ο 㮇吧 㫧卷 κη 㦧刧 㬗南 㱇厗 ά 㰷厷 㱇厗 㬗南 㰷厷 η Τρό 㰇吇 ος κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος Πί 㯗受 㬗南 κ 㬗南 ς 㭧嗇 σ 㭷劧 㯇嘗 ε 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 㬗劇 δ 㮗喷 εγρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 είδ 㭷劧 㧇唇 㧇唇 㧇唇 Εί 㭇呧 ο 㱗啧 ς εσ 㲗嗷 㱇則 ερ 㮗喷 㮧北 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯇嘗 ερ 㯷嗗 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. Εί 㭇呧 ος περ 㮗喷 γρ 㬗劇 㱧剧 ή είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς Πρ 㬗南 γ ΥΠΑ 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 㯗勗 㱇則 ίσ 㱇則 㯷嗗 㮗喷 χ 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㧇唇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 㭷劧 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㱗嘷 㱇則 㯷嗗 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 εί σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες ή σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες Π 㨗嚇 ΑΓ 㯗受 B 㧇唇 π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 ς 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 ς σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 ά γρ 㬗劇 㯇嘗 㯇嘗 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㳇囧 χ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇. 㤧哧 㬗南 㰷厷 㮗匷 κ 㫧卷 㯇呇 ο 㯗受 ά 㭇呧 㬗南 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 㧇唇 㰇吇 λ 㭗北 γρ 㬗南 㯇呇 㯇呇 ές- σύ 㯗勗 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㱇則 㲗嗷 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 㲗嗷 㯗勗 π 㯷嗗 σ 㯷嗗 㱇則 ή 㱇則 㲗嗷 㯗勗 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ή 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδ 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㳧噧 σε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㳧噧 ρ 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 ς 㱗嘷 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 εύσ 㱇則 ε 㱇則 㮗喷 ς εγγρ 㬗劇 㱧剧 ές σ 㬗劇 ς. Κ 㬗劇 㮗喷 π 㬗劇 㱇則 ήσ 㱇則 ε 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 50 of 54

51 Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㤗圗 π 㳇囧 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㯷嗗 χρήσ 㱇則 㭷劧 ς δε 㯗勗 β 㮷勷 έπε 㮗喷 㱇則 㯷嗗 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 㬗劇 π 㳇囧 㮇嚇 ε 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 είδ 㯷嗗 㱗嘷 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 δε 㯗勗 έχε 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㯗勗 έ 㲗嗷 σ 㭷劧 ς 㱗嘷 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㯷嗗 ύ ε 㮷勷 έγχ 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής Προ 㰷厷 οχ 㫧卷 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρ 㭷劧 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 㮧北 ά 㯗勗 ε 㱇則 ε 㬗南 㯗受 㬗南 㯗受 έω 㰷厷 η 㬗南 㰇吇 ογρ 㬗南 φ 㫧卷 ς 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇厗 㭗北 λ 㮗匷 κό έλ 㭗北 γχο.ε 㱇則 σ 㮗喷 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 㯗勗 ε 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㯷嗗 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 ς εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 㭷劧 㯇嘗 έ 㯗勗 ες 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 έ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 έχ 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 ε 㯗勗 㭷劧 㯇嘗 ερ 㲗嗷 㮇嚇 εί. 㧷劇 㨗嚇 ΙΣΤΙ 㦧刧 㧷劇 Π 㧷劇 Ι 㥷劷 Σ 㥷劷 ΑΠ 㧷劇 Γ 㨗嚇 Α 㩧則 㥷劷 Σ Ση 㯇呇 㬗南 㯗受 㱇厗 㮗匷 κό 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής δε 㯗勗 επ 㮗喷 㱇則 ρέπ 㯷嗗 㯗勗 㱇則 㬗劇 㮗喷 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 ς σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㮷勷 ε 㮗喷 σ 㱇則 ή περί 㯷嗗 δ 㯷嗗.Βεβ 㬗劇 㮗喷 㲗嗷 㮇嚇 εί 㱇則 ε 㳇囧 㱇則 㮗喷 έχε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 χ 㲗嗷 ρήσε 㮗喷 㳇囧 㮷勷 㬗劇 㱇則 㬗劇 σχε 㱇則 㮗喷 㮧北 ά π 㬗劇 ρ 㬗劇 σ 㱇則 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ά πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㢇壷 χε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㱗嘷 㯗勗 㬗劇 㱇則 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇 㯗勗 㬗劇 ε 㮷勷 έγ 㯧囇 ε 㱇則 ε 㱇則 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 㱇則 έ 㮷勷 εσ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 πρ 㮗喷 㯗勗 㱇則 㭷劧 㯗勗 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 π 㳇囧 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㳇囧 π 㲗嗷 ς 㱇則 㯷嗗 Κ 㯷嗗 σ 㱇則 㯷嗗 ς 㱇則 㯇嘗 㭷劧 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗 π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㮧北 㮷勷 π. 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㱗嘷 σ 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㯇嘗 㬗劇 ρ 㮧北 άρε 㱇則 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή π 㯷嗗 㱗嘷 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 㮗喷 ήσε 㱇則 ε 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 πί 㧷劇 ρ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 㮗匷 κο 㰇吇 οίη 㰷厷 η 㧇唇 Θ 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί έ 㯗勗 㬗劇 㯇嘗 ή 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 㬗劇. Κά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㯷嗗 Y 㧧囷 㧧囷. 㧇刧 㳇囧 㮷勷 㮗喷 ς 㮧北 㮷勷 είσε 㮗喷 㬗劇 㱗嘷 㱇則 㳇囧 ς 㯷嗗 πί 㯗勗 㬗劇 㮧北 㬗劇 ς 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί έ 㯗勗 㬗劇 ς 㯗勗 έ 㯷嗗 ς π 㯷嗗 㱗嘷 πρέπε 㮗喷 㯗勗 㬗劇 επ 㮗喷 βεβ 㬗劇 㮗喷 㳧噧 σε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 έχε 㱇則 ε 㮧北 ά 㯗勗 ε 㮗喷 㱇則 ε 㮷勷 㮗喷 㮧北 㳇囧 έ 㮷勷 εγχ 㯷嗗. 㤗圗 㮷勷 㮷勷 㮗喷 㳧噧 ς 㭷劧 㯷嗗 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㮗喷 㮧北 㯷嗗 π 㯷嗗 ί 㭷劧 σ 㭷劧 δε 㯗勗 㮇嚇 㬗劇 㯷嗗 㮷勷 㯷嗗 㮧北 㮷勷 㭷劧 ρ 㲗嗷 㮇嚇 εί. 㣇囇 λ 㬗南 㱇厗 㬗南 㭗北 ί 㭇呧 η γ 㮗匷 㬗南 㱇厗 㬗南 ο 㰇吇 οί 㬗南 㭇呧 㭗北 㯗受 έχ 㭗北 㱇厗 㭗北 κ 㬗南 㱇厗 㬗南 χωρ 㫧卷 㰷厷 㭗北 㮗匷 㬗南 㰇吇 ο 㮇吧 έ 㯇呇 㬗南 㱇厗 㬗南 㮇吧 㬗南 㱗啧 㰇吇 ολογ 㮗匷 㰷厷 㱇厗 ού 㯗受 㬗南 㰇吇 ό 㱇厗 ο 㰷厷 ύ 㰷厷 㱇厗 η 㯇呇 㬗南 㯇呇 㭗北 㱇厗 ο 㯗受 㰇吇 ρο 㭗北 㰇吇 㮗匷 λ 㭗北 γ 㯇呇 έ 㯗受 ο 㱇厗 ρό 㰇吇 ο κλ 㭗北 㮗匷 㰷厷 ί 㯇呇 㬗南 㱇厗 ος (0 㫧卷 ΥΠΑ) EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 51 of 54

52 㦷剧 ΙΣΤΕΣ ΑΠ 㧷劇 㦇哇 Ε 㧇唇 ΑΤ 㧷劇 Σ Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㬗劇 π 㳇囧 㱇則 㬗劇 σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά.επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㮧北 ά 㯗勗 㱇則 ε 㮧北 㮷勷 㮗喷 㮧北 σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 Εκ 㱇厗 ύ 㰇吇 ω 㰷厷 η 㫧卷 㰷厷 㱇厗 η 㯗受 㰇吇 ρο 㭗北 㰇吇 㮗匷 㰷厷 κό 㰇吇 η 㰷厷 η 㮇嚇 㬗劇 ε 㯇嘗 㱧剧 㬗劇 㯗勗 㮗喷 σ 㱇則 εί.. 㧇刧 㮗喷 ά 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 㯇嘗 ε 㱇則 㮗喷 ς δ 㮗喷 㬗劇 㮇嚇 έσ 㮗喷 㯇嘗 ες 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㣇囇 㯗受 ο 㯇呇 㬗南 Α 㯗受 㬗南 φοράς- 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㯇嘗 㬗劇 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 ς Πληροφορί 㭗北 ς π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 επ 㮗喷 㮷勷 εγ 㯇嘗 έ 㯗勗 㭷劧 㮷勷 ίσ 㱇則 㬗劇 Ο 㮗喷 㮷勷 ίσ 㱇則 ες 㯇嘗 π 㯷嗗 ρ 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㮗喷 㮷勷 㱇則 ρ 㬗劇 ρ 㮗喷 σ 㱇則 㯷嗗 ύ 㯗勗 㱗嘷 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ά 㱇則 㬗劇 δεδ 㯷嗗 㯇嘗 έ 㯗勗 㬗劇 㮇嚇 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 1 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㯇嘗 㮗喷 㬗劇 1 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㬗劇 㯗勗 㮇嚇 έ 㮷勷 ε 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㲗嗷 㮇嚇 㯷嗗 ύ 㯗勗 㯇嘗 㳇囧 㯗勗 㯷嗗 㱇則 㬗劇 είδ 㭷劧 π 㯷嗗 㱗嘷 㬗劇 㯗勗 ή 㮧北 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 σε 㬗劇 㱗嘷 㱇則 ή 㯗勗 2 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 2 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 3 η 㭷劧 ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος- επ 㮗喷 㮷勷 έ 㯧囇 㱇則 ε 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱇則 㭷劧 ς 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Εκ 㱇厗 ί 㯇呇 η 㰷厷 η 㯇呇 㭗北 㧇唇 Τ 㯇嘗 έσ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς Τ 㮗匷 㯇呇 㫧卷 㱇則 ε 㮷勷 ε 㱗嘷 㱇則 㬗劇 ί 㬗劇 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή 㬗劇 γ 㯷嗗 ράς ΤΕ1 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 1. ΤΕ2 㱇則 㮗喷 㯇嘗 ή ε 㮧北 㱇則 ί 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 ς 2. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 52 of 54

53 Τ 㬗南 㯧嘗 㮗匷 㯗受 ό 㯇呇 η 㰷厷 η 㬗南 㯗受 ά Εί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή σε 㮗喷 ρά Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㣇囇 Εί 㭇呧 ος- 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇 㱗嘷 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ά. Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κος χ 㳧噧 ρος 㣇囇 Εί 㭇呧 ος 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㱗嘷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㬗劇 㮷勷 㱧剧 㬗劇 β 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ή Α 㰇吇 ο 㮇吧 ηκ 㭗北 㱗啧 㱇厗 㮗匷 κός χ 㳧噧 ρος 㣇囇 Τρί 㱇厗 η ο 㯇呇 ά 㭇呧 㬗南 㱇則 㬗劇 㯧囇 㮗喷 㯗勗 㳇囧 㯇嘗 㭷劧 σ 㭷劧 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 㭷劧 㮧北 ε 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 㳇囧 χ 㳧噧 ρ 㯷嗗 㮧北 㬗劇 㮗喷 㯇嘗 ε 㱇則 ά 㬗劇 㯗勗 ά 㱇則 ρί 㱇則 㭷劧 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. 㦧刧 㧷劇 ΣΤ 㧷劇 Σ Τ 㧇唇 㥷劷 㧇唇 ΑΤ 㪗勷 Ν Π 㪗勷 㦷剧 㥷劷 Σ 㥷劷 Σ ΣΥΝ 㧷劇 ΠΤΙ 㦧刧 Α 㤗圗 π 㳇囧 㱇則 㯷嗗 㯇嘗 ε 㯗勗 㯷嗗 ύ 㤗圗 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρές 㱗嘷 㤗圗 π 㯷嗗 㱇則 ε 㮷勷 έσ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㬗劇 㱗嘷 Κ 㳇囧 σ 㱇則 㯷嗗 ς Τ 㯇嘗 㭷劧 㯇嘗 ά 㱇則 㲗嗷 㯗勗 Π 㳧噧 㮷勷 㭷劧 σ 㭷劧 ς Σ 㱗嘷 㯗勗 㯷嗗 π 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㱗嘷 㯇嘗 π 㯷嗗 ρεί 㱇則 ε 㯗勗 㬗劇 πάρε 㱇則 ε 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρά 㱇則 㯷嗗 㱗嘷 㮗喷 σ 㯷嗗 ζ 㱗嘷 γί 㯷嗗 㱗嘷 π 㯷嗗 㱗嘷 περ 㮗喷 έχε 㮗喷 㳇囧 㮷勷 ες 㱇則 㮗喷 ς 㬗劇 π 㬗劇 ρ 㬗劇 ί 㱇則 㭷劧 㱇則 ες π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες γ 㮗喷 㬗劇 㱇則 㭷劧 㯗勗 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ή 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 ί 㯗勗 㭷劧 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷 σε 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧 ς ή σε β 㬗劇 σ 㮗喷 㮧北 ές 㯇嘗 㯷嗗 㯗勗 άδες 㬗劇 㯗勗 ά 㬗劇 π 㯷嗗 㮇嚇 ή 㮧北 㭷劧. Περ 㮗喷 έχε 㮗喷 επίσ 㭷劧 ς 㱇則 㭷劧 㯗勗 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 㱇則 㭷劧 ς περ 㮗喷 㳇囧 δ 㯷嗗 㱗嘷 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 㯗勗 σύγ 㮧北 ρ 㮗喷 σ 㭷劧 πρ 㬗劇 γ 㯇嘗 㬗劇 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯗勗 ά 㮷勷 㲗嗷 σ 㭷劧 ς βάσ 㭷劧 㬗劇 π 㯷嗗 γρ 㬗劇 㱧剧 ής 㮧北 㬗劇 㮗喷 㱇則 㭷劧 ς 㮇嚇 ε 㲗嗷 ρ 㭷劧 㱇則 㮗喷 㮧北 ής 㮧北 㬗劇 㱇則 㬗劇 㯗勗 /σ 㭷劧 ς βάσ 㭷劧 π 㲗嗷 㮷勷 ήσε 㲗嗷 㯗勗. 㧇刧 ε 㱇則 㭷劧 㯗勗 πρ 㯷嗗 επ 㮗喷 σ 㮧北 㳇囧 π 㭷劧 σ 㭷劧 έχε 㱇則 ε σ 㱇則 㭷劧 㯗勗 δ 㮗喷 ά 㮇嚇 εσή σ 㬗劇 ς έ 㯗勗 㬗劇 π 㮷勷 ή 㮇嚇 㯷嗗 ς 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㱧剧 㯷嗗 ρ 㳧噧 㯗勗 π 㯷嗗 㱗嘷 ε 㮧北 㱇則 㱗嘷 π 㳧噧 㯗勗 㯷嗗 㱗嘷 㯗勗 㱇則 㯷嗗 㮗喷 σ 㯷嗗 ζύγ 㮗喷 㯷嗗 㭷劧 㭷劧 㭷劧 㬗劇 㯗勗 㬗劇 㮷勷 㱗嘷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά ή σ 㱗嘷 γ 㮧北 ε 㯗勗 㱇則 ρ 㲗嗷 㱇則 㮗喷 㮧北 ά 㬗劇 㯗勗 ά 1 㱗嘷 2 ή 㤷塗 㯷嗗 㯇嘗 άδ 㬗劇. Ο 㮗喷 π 㮷勷 㭷劧 ρ 㯷嗗 㱧剧 㯷嗗 ρίες π 㯷嗗 㱗嘷 㮷勷 㬗劇 㯇嘗 βά 㯗勗 ε 㱇則 ε εί 㯗勗 㬗劇 㮗喷 εί 㱇則 ε σε 㬗劇 㯧囇 ί 㬗劇 εί 㱇則 ε σε π 㯷嗗 σ 㳇囧 㱇則 㭷劧 㱇則 㬗劇. EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 53 of 54

54 EUROTEL HOSPITALITY, 2006 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη Page 54 of 54

㥗刧 㨷則 㤷剧 㤷剧 㦧劇 㨷則 㥷劧 㥗刧 㨷刧 㯇則 㮷剧 㰗劇 㯇則 㫗劧 㯷勇 㯇則 㳇勧 㰗劇 㬗匇 㯷勇 㯇則 㯷勇 㮗匧 㫇升 㯇則 㬗匇 㫇升 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㳇勧 㫗劧 㯷勇 㯷勇 㫗劧 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㳇勧 㱷卷 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㯷勇 㰷厗 㬗匇 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㯇則 㮗匧 㯷勇 㮷剧 㬗匇 㮗匧 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㮗匧 㰷厗 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㥗厷 㮷剧 㮷剧 㫇升

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION

WEB EDITION SENSUS NAVIGATION WEB EDITION SENSUS NAVIGATION Προορι ός/ ι ός προορι ός ιά ος προορι ός Ση ίο θο ήγη ης ο υ ο ί η ο ( π ρίγω ο) πί ης προγρ ι έ ης ι ρο- ής υ οφορι ό πρό η π ηροφορί ς χι οποίη η ( π υγ έ η προ ο ή) ή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα