Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κ"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µµ 㫗匇㯗劇 ες 㥗匧㯗劇 δ 㮗剧㫇升 µε 㰷勇 ες Ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 πε 㰗厧 ίοδο 㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧 厧 㰗厧㰗厧 厧 εί 㯗劇 α 㮗剧 ε 㮧卧 εί 㯗劇 ες που ε 㬷厇㮧卧㰗厧 ί 㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇 απ 㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧㭷勧 τ 㮗剧㮧卧㳇劧㨷呧 υµ 㬧則 ού 㮷咇㮗剧 ο τ 㭷勧 ς «㥗匧 Τ 㤗咷 Ι 㨗哗㥗匧 Ι 㤗咷㥗匧 ΛΛ 㥷哷 ΝΙΚ 㪗唗 Ν Ξ 㥗匧 ΝΟ Ο 㩷唷㥗匧 Ι 㪗唗 Ν Λ 㤗咷 Μ 㪇啗㤗咷㤗咷. 㥗匧.» τ 㭷勧㯗劇 厧 厧 㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧㰗厧 厧 㮧卧 α 㮗剧㫗匇 χου 㯗劇 δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 οπο 㮗剧㭷勧㮇呇 εί µε τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇㫇升㰗厧 τ 㭷勧㰷勇㫧喗 τους 㰷勇 το δ 㮗剧 αδί 㮧卧 τυο, 㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 εύ 㮇呇 υ 㯗劇㰷勇㭷勧 㥗匧 π 㮗剧㰷勇㭷勧 µαί 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 τα δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 οπο 㮗剧㭷勧㮇呇㫗匇㯗劇 τα 㰷勇 το 㯗劇 τύπο 㰷勇 υ 㯗劇 οπτ 㮗剧㮧卧㫇升 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία 㰷勇 τοχεύου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α πα 㰗厧㫇升㰷勇 χου 㯗劇㰷勇 το 㯗劇 α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ώ 㰷勇 τ 㭷勧 ο 㰗厧㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㬷厇 ε 㯗劇㮗剧㮧卧㫇升 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία α 㮷咇㮷咇㫇升 δε 㯗劇 πα 㰗厧㫗匇 χου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 ο 㮷咇 ο 㮧卧㮷咇㭷勧㰗厧 ωµ 㫗匇㯗劇㭷勧 ε 㮗剧㮧卧㳇劧㯗劇 α τ 㭷勧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς 㮇呇㫗匇㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧 τω 㯗劇 αποτε 㮷咇 ε 㰷勇 µ 㫇升 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 είας 㮧卧 α 㮗剧 του Οµί 㮷咇 ου, 㰷勇 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 α µε τα 㮗剧 ε 㮇呇㯗劇㫧喗 Λο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫇升 Π 㰗厧㳇劧 τυπα Μ 㪗唗㨗哗 Ι 㨷呧 ΜΟΝΤΙ 㤗咷 ΝΟ Π 㰗厧㳇劧 εδ 㰗厧 ος του 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㨷呧 υµ 㬧則 ου 㮷咇 ίου 㥗匧 Τ 㤗咷 Ι 㨗哗 Ι 㤗咷㥗匧 ΛΛ 㥷哷 ΝΙΚ 㪗唗 Ν Ξ 㥗匧 ΝΟ Ο 㩷唷㥗匧 Ι 㪗唗 Ν Λ 㤗咷 Μ 㪇啗㤗咷㤗咷. 㥗匧.

2 Περιεχόµενα Σελίδα 1. Στοιχεία Ισολογισµού 4 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 5 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 7 5. Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών 8 6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Γενικές πληροφορίες Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Ερµηνείες της ΕΕΧΠ Εκτιµήσεις της ιοίκησης Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενοποίηση Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά µέσα Ενσώµατα πάγια στοιχεία Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Αποθέµατα Εµπορικές Απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Έσοδα Έξοδα Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή 24 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

3 6.21 Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις Κόστος ανεισµού άνεια Συµψηφισµός Απαιτήσεων Υποχρεώσεων ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Μετοχικό κεφάλαιο ιανοµή µερισµάτων Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις οµή του Οµίλου και µέθοδος Ενοποίησης Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 28 Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς 28 ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τοµείς Εµπράγµατα Βάρη Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Επενδύσεις εννιαµήνου Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Παροχές στη ιοίκηση Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδη ανά µετοχή Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 34 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

4 1. Στοιχεία Ισολογισµού 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

5 2. Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

6 3. Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

7 4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

8 5. Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

9 6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 6.1 Γενικές πληροφορίες 㥷哷㥗匧 Τ 㤗咷 Ι 㨗哗㥗匧 Ι 㤗咷㥗匧 ΛΛ 㥷哷 ΝΙΚ 㪗唗 Ν Ξ 㥗匧 ΝΟ Ο 㩷唷㥗匧 Ι 㪗唗 Ν «Λ 㤗咷 Μ 㪇啗㤗咷㱧噗㥗匧» 㱧噗 ο 㱧噗㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος 㱧噗 ) εδ 㰗厧 εύε 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㤗咷㮇呇㫧喗㯗劇 α, 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷咇㫗匇 ως Γεω 㰗厧㬷厇 ίου 㤗咷㰗厧, 㮧卧 α 㮗剧 εί 㯗劇 α 㮗剧㮧卧 αταχω 㰗厧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㰷勇 το Μ 㭷勧 τ 㰗厧 ώο 㤗咷㯗劇 ω 㯗劇 ύµω 㯗劇㥗匧 τα 㮗剧㰗厧㮗剧 ώ 㯗劇 του 㩗囗 που 㰗厧㬷厇 είου 㤗咷㯗劇㫇升 πτυξ 㭷勧 ς µε α 㰗厧㮗剧㮇呇 µ 㳇劧 Μ. 㤗咷. 㥗匧㩗囗㰗厧㰗厧㩗囗㰗厧㰗厧㩗囗㰗厧㤧刧㰗厧㩗囗㩗囗㰗厧㰗厧 厧 㩗囗㮧卧 α 㮗剧㭷勧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧㫇升 τ 㭷勧 ς 㫗匇 χε 㮗剧 ο 㰗厧㮗剧㰷勇㮇呇 εί 㰷勇 ε ε 㮧卧 ατ 㳇劧㱧噗㰗厧㰗厧㰗厧 ) 㫗匇 τ 㭷勧, τα οποία 㫇升㰗厧 χ 㮗剧㰷勇 α 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㭷勧 δ 㭷勧 µο 㰷勇 ίευ 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匧㱧噗㭷勧 µε 㰗厧 ίδα τ 㭷勧 ς Κυ 㬧則 ε 㰗厧㯗劇㫧喗㰷勇 εως του 㤧刧 α 㰷勇㮗剧㮷咇㮗剧㮧卧 ού 㮗剧 ατ 㫇升㬷厇 µατος που ε 㯗劇㫗匇㮧卧㰗厧㮗剧㯗劇 ε το 㮧卧 ατα 㰷勇 τατ 㮗剧㮧卧㳇劧 τ 㭷勧 ς. Ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος 㮷咇 ε 㮗剧 του 㰗厧㬷厇 εί α 㯗劇 ε 㮷咇㮷咇㮗剧 πώς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ίδ 㰗厧 υ 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς, επί ο 㬷厇 δ 㳇劧㯗劇 τα 㫗匇 ξ 㮗剧㱧噗㩗囗㩗囗 ) 㰷勇 υ 㯗劇 απτ 㫇升㫗匇 τ 㭷勧. 㨷呧㮧卧 οπ 㳇劧 ς του Οµί 㮷咇 ου εί 㯗劇 α 㮗剧㭷勧 απ 㳇劧㮧卧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧, 㮧卧 ατα 㰷勇㮧卧 ευ 㫧喗㮧卧 α 㮗剧 ε 㮧卧 µετ 㫇升㮷咇㮷咇 ευ 㰷勇㭷勧 ξε 㯗劇 οδοχείω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㤗咷㮇呇㫧喗㯗劇 α 㮧卧 α 㮗剧 α 㮷咇㮷咇 ού, 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㥗匧㮷咇㮷咇㫇升 δα 㫧喗㰷勇 το εξωτε 㰗厧㮗剧㮧卧㳇劧, 㮧卧 α 㮇呇 ώς 㮧卧 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㱧噗 ώ 㯗劇 επ 㮗剧 χε 㮗剧㰗厧㫧喗㰷勇 εω 㯗劇, 㳇劧 πως 㭷勧 απ 㳇劧㮧卧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㫧喗㰗厧㮧卧 α 㮗剧 ε 㮧卧 µετ 㫇升㮷咇㮷咇 ευ 㰷勇㭷勧㮗剧 αµατ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 υδ 㫇升 τω 㯗劇, 㮷咇 ουτ 㰗厧 οπ 㳇劧㮷咇 εω 㯗劇, δ 㭷勧 µο 㰷勇 ίω 㯗劇㮇呇 εαµ 㫇升 τω 㯗劇, 㮷咇 ε 㰷勇 χώ 㯗劇, 㮧卧.τ. 㮷咇 㥷哷㮇呇㭷勧 τεία του 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㨷呧 υµ 㬧則 ου 㮷咇 ίου, που εξε 㮷咇㫗匇㬷厇㭷勧 απ 㳇劧 τ 㭷勧 Γε 㯗劇㮗剧㮧卧㫧喗㨷呧 υ 㯗劇㫗匇㮷咇 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 Μετ 㳇劧 χω 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 厧 厧. 㰗厧㩗囗. 厧 㰗厧㰗厧㩗囗 µε τ 㰗厧㮗剧 ετ 㫧喗 ς δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α 㮧卧 α 㮗剧㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇㮇呇 ε 㰷勇㫧喗 του 㫗匇 χε 㮗剧 ως εξ 㫧喗 ς 㩗囗 Π 㨗哗 Ο 㥗匧 㨗哗 Ο 㨷呧㱧噗㥗匧㮧卧 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㳇劧 Μ 㫗匇㮷咇 ος ) Μω 㰗厧 ίς Μο 㯗劇 τ 㮗剧㫇升㯗劇 ο 㤗咷 ΝΤΙΠ 㨗哗 Ο 㥗匧 㨗哗 Ο 㨷呧㱧噗 Μ 㭷勧㥗匧㮧卧 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㳇劧 Μ 㫗匇㮷咇 ος) 㤗咷 π 㳇劧㰷勇 το 㮷咇 ος οξ 㮗剧㫇升 δ 㭷勧 ς Ι 㥗匧㩗囗㦇圷㩗囗 Ν 㪗唗 Ν 㨷呧㩗囗 Μ 㤧刧 Ο 㩗囗 ΛΟ 㨷呧㱧噗㥗匧㮧卧 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㳇劧 Μ 㫗匇㮷咇 ος ) Ν 㮗剧㮧卧㳇劧㮷咇 αος 㫇升㯗劇 δα 㮷咇 ος 㥗匧 ΚΤ 㥗匧 Λ 㥗匧㨷呧 ΤΙΚΟ Μ 㥗匧 ΛΟ 㨷呧 Γεώ 㰗厧㬷厇㮗剧 ος Γα 㮷咇 α 㯗劇㫇升㮧卧㮗剧 ς Μ 㥷哷㥗匧 ΚΤ 㥗匧 Λ 㥗匧㨷呧 ΤΙΚ 㤗咷㤗咷 Ν 㥗匧 Ξ 㤗咷㨗哗 Τ 㥷哷 Τ 㤗咷 Μ 㥗匧 Λ 㥷哷 㤗咷㮇呇 α 㯗劇㫇升㰷勇㮗剧 ος Παπαδ 㳇劧 που 㮷咇 ος Thomas Miller Μ 㫇升㰗厧㮧卧 ος Τ 㰷勇 α 㮧卧 τ 㫇升㯗劇㭷勧 ς Φί 㮷咇㮗剧 ππος 㨷呧 πυ 㰗厧㳇劧 που 㮷咇 ος Ν 㮗剧㮧卧㳇劧㮷咇 αος Παπα 㯗劇 δ 㰗厧㫗匇 ου Ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµί 㮷咇 ου ε 㬷厇㮧卧㰗厧 ί 㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇 απ 㳇劧 το 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧㭷勧 τ 㮗剧㮧卧㳇劧㨷呧 υµ 㬧則 ού 㮷咇㮗剧 ο τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ίας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 εδ 㰗厧 ία 㰷勇㫧喗 του 㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 厧 厧 Νοεµ 㬧則㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧 厧 㮧卧 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㱧噗㫗匇㰗厧 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το Π 㰗厧 α 㮧卧 τ 㮗剧㮧卧㳇劧. 㨷呧. Νο 㩗囗 厧 㩗囗 τ 㭷勧 ς ίδ 㮗剧 ας 㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ίας. 㥷哷 µετοχ 㫧喗 του Οµί 㮷咇 ου εί 㯗劇 α 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧㬷厇 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㰷勇 το 㩷唷㰗厧㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇 τ 㫧喗㰗厧㮗剧 ο 㤗咷 ξ 㮗剧 ώ 㯗劇㤗咷㮇呇㭷勧㯗劇 ώ 㯗劇 απ 㳇劧 το 㰗厧 厧 㦇圷㩗囗. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

10 Το 㰷勇 ύ 㯗劇 ο 㮷咇 ο τω 㯗劇 µετοχώ 㯗劇㰷勇 ε 㮧卧 υ 㮧卧㮷咇 ο 㱧噗 ο 㰗厧 ία τ 㭷勧㯗劇 厧 㰗厧㨷呧 επτεµ 㬧則㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧 厧 α 㯗劇㫗匇㰗厧 χετα 㮗剧㰷勇 ε 厧 㰗厧. 厧 㩗囗㦇圷. 㰗厧㰗厧㰗厧. Ο 㮗剧 µετοχ 㫗匇 ς του Οµί 㮷咇 ου εί 㯗劇 α 㮗剧㳇劧㮷咇 ες 㮧卧 ο 㮗剧㯗劇㫗匇 ς ο 㯗劇 οµα 㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς. Ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος 㮧卧 α 㮗剧㭷勧㭷勧㦇圷 tarwood 㦇圷 otels and 㦇圷 esorts 㦇圷 orldwide 㦇圷 n 㦇圷, υπ 㫗匇㬷厇㰗厧 α 㲇塇 α 㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 㮗剧 αχεί 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧 Λε 㮗剧 του 㰗厧㬷厇 ίας του Ξε 㯗劇 οδοχείου το 㯗劇 ε 㮧卧㫗匇 µ 㬧則㰗厧㮗剧 ο του 厧 㰗厧㰗厧㰗厧. 㨷呧 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧㭷勧㦇圷 tarwood, 㰷勇 υµ 㱧噗 ώ 㯗劇㭷勧㰷勇 ε 㯗劇 α πα 㰗厧㫗匇 χε 㮗剧 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇 ίες 㮗剧 αχεί 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧 Λε 㮗剧 του 㰗厧㬷厇 ίας 㰷勇 το ξε 㯗劇 οδοχείο «Με 㬷厇㫇升㮷咇㭷勧㤧刧㰗厧 ετα 㯗劇 ία». 㨷呧 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος α 㯗劇 α 㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ε 㮗剧 µε δ 㮗剧㮧卧㫇升 του 㫗匇 ξοδα 㯗劇 α α 㯗劇 α 㮧卧 α 㮗剧㯗劇 ί 㰷勇 ε 㮗剧㮧卧 α 㮗剧㯗劇 α εξοπ 㮷咇 ί 㰷勇 ε 㮗剧 το ξε 㯗劇 οδοχείο 㬧則㫇升㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 υ 㬷厇㮧卧 ε 㮧卧㰗厧㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 π 㰗厧 οδ 㮗剧 α 㬷厇㰗厧 α 㱧噗 ώ 㯗劇. 㥷哷㦇圷 tarwood 㮇呇 α 㫗匇 χε 㮗剧 απ 㳇劧㮷咇 υτο 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο τ 㭷勧 ς 㮷咇 ε 㮗剧 του 㰗厧㬷厇 ίας του ξε 㯗劇 οδοχείου 㮧卧 α 㮗剧㮇呇 α εί 㯗劇 α 㮗剧 υπεύ 㮇呇 υ 㯗劇㭷勧 ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α 㮷咇 ε 㮗剧 του 㰗厧㬷厇 εί 㬧則㫇升㰷勇 ε 㮗剧 τω 㯗劇 π 㰗厧 οδ 㮗剧 α 㬷厇㰗厧 α 㱧噗 ώ 㯗劇 που 㮗剧㰷勇 χύου 㯗劇㬷厇㮗剧 α 㳇劧㮷咇 α τα ξε 㯗劇 οδοχεία τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 ίας α 㯗劇㫇升 το 㯗劇㮧卧㳇劧㰷勇 µο, π 㫇升㯗劇 τα 㰷勇 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 α µε τ 㭷勧㯗劇㯗劇 οµο 㮇呇 ε 㰷勇 ία τ 㭷勧 ς χώ 㰗厧 ας. 㥷哷 δ 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 οδο 㰷勇 ία τ 㭷勧 ς 㬷厇㮗剧 α το 㯗劇㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧㮷咇 ε 㮗剧 του 㰗厧㬷厇 ία του ξε 㯗劇 οδοχείου πε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 του 㬷厇㮗剧 α 㳇劧㮷咇 ους τους π 㰗厧 ο 㬧則㮷咇 επ 㳇劧 µε 㯗劇 ους 㰷勇㮧卧 οπούς, τ 㮗剧 ς χ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς δ 㮗剧 αµο 㯗劇㫧喗 ς, 㲇塇 υχα 㬷厇 ω 㬷厇 ίας 㮧卧 α 㮗剧 δ 㮗剧 α 㰷勇㮧卧㫗匇 δα 㰷勇㭷勧 ς, 㱧噗 α 㬷厇㭷勧 τού 㮧卧 α 㮗剧 ποτώ 㯗劇, δ 㮗剧 οί 㮧卧㭷勧㰷勇㭷勧 του α 㯗劇㮇呇㰗厧 ώπ 㮗剧㯗劇 ου δυ 㯗劇 αµ 㮗剧㮧卧 ού, πα 㰗厧 α 㮧卧 ο 㮷咇 ού 㮇呇㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 τ 㰗厧 απεζ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇 α 㰗厧㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧 δ 㮗剧 ατ 㫧喗㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 δ 㮗剧 α 㮇呇 ε 㰷勇 ίµω 㯗劇㰷勇 το 㳇劧㯗劇 οµα του Οµί 㮷咇 ου. 㤗咷㯗劇 α 㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ε 㮗剧 επί 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧㯗劇 π 㰗厧 οώ 㮇呇㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 α 㱧噗㭷勧 µ 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς ε 㮧卧㰷勇 τ 㰗厧 ατείας 㮧卧 α 㮗剧 επ 㮗剧㮧卧 ο 㮗剧㯗劇 ω 㯗劇㮗剧 α 㮧卧㫧喗 ς πο 㮷咇㮗剧 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς του ξε 㯗劇 οδοχείου ε 㯗劇 ώ 㮇呇 α πα 㰗厧㫗匇 χε 㮗剧㮧卧 α 㮗剧㰷勇 το εξωτε 㰗厧㮗剧㮧卧㳇劧 µ 㫗匇㰷勇 ω τω 㯗劇㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇 ίες 㮧卧㰗厧 ατ 㫧喗㰷勇 εω 㯗劇. 㥷哷㦇圷 tarwood εί 㯗劇 α 㮗剧 επί 㰷勇㭷勧 ς υπεύ 㮇呇 υ 㯗劇㭷勧㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ύπα 㰗厧 ξ 㭷勧㮧卧 α 㮗剧 τ 㫧喗㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㬧則㮗剧㬧則㮷咇 ίω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 α 㰗厧 χείω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ίας 㬧則㫇升㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 υ 㬷厇㮧卧 ε 㮧卧㰗厧㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 π 㰗厧 οτύπω 㯗劇 τα οποία 㮇呇 α τί 㮇呇 ε 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 π 㰗厧 ος 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο απ 㳇劧 ε 㰷勇 ωτε 㰗厧㮗剧㮧卧 ούς ε 㮷咇 ε 㬷厇㮧卧 τ 㫗匇 ς τ 㭷勧 ς 㫧喗㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς. 㥗匧 ξου 㰷勇㮗剧 οδοτ 㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ο 㮗剧 υπ 㫇升㮷咇㮷咇㭷勧㮷咇 οί τ 㭷勧 ς 㫗匇 χου 㯗劇 επί 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 δ 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 οδο 㰷勇 ία µετ 㫇升 απ 㳇劧 ε 㮗剧 δοποί 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς δ 㮗剧 οί 㮧卧㭷勧㰷勇㭷勧 ς του ξε 㯗劇 οδοχείου 㯗劇 α π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 ε 㮷咇㫗匇㬷厇 χους τ 㭷勧 ς 㮧卧 ατ 㫇升㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 χώ 㰗厧 ω 㯗劇 του ξε 㯗劇 οδοχείου 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς πο 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας τω 㯗劇 πα 㰗厧 εχοµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇. 㥷哷㦇圷 tarwood. δ 㮗剧 ατ 㭷勧㰗厧 εί το δ 㮗剧㮧卧 αίωµα 㯗劇 α π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧 εί π 㰗厧 οµ 㫧喗㮇呇 ε 㮗剧 ες α 㬷厇 α 㮇呇 ώ 㯗劇㫧喗 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 απ 㳇劧㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 είες ε 㱧噗㳇劧㰷勇 ο 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧 µο 㮷咇㳇劧㬷厇㭷勧㰷勇㫧喗 τους 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧㳇劧㰗厧 ο 㮗剧 π 㰗厧 οµ 㫧喗㮇呇 ε 㮗剧 ας εί 㯗劇 α 㮗剧 α 㯗劇 τα 㬷厇 ω 㯗劇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 οί µε τους π 㰗厧 ο 㰷勇㱧噗 ε 㰗厧㳇劧 µε 㯗劇 ους απ 㳇劧 τ 㰗厧 ίτους. 㥗匧 π 㮗剧 π 㮷咇㫗匇 ο 㯗劇, 㫗匇 χε 㮗剧 το δ 㮗剧㮧卧 αίωµα 㯗劇 α χ 㰗厧㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 εί τ 㮗剧 ς ε 㬷厇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς του ξε 㯗劇 οδοχείου 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧卧 παίδευ 㰷勇㭷勧 υπα 㮷咇㮷咇㫧喗㮷咇 ω 㯗劇㫇升㮷咇㮷咇 ω 㯗劇 ξε 㯗劇 οδοχείω 㯗劇㮗剧 δ 㮗剧 ο 㮧卧 τ 㭷勧㰷勇 ίας τ 㭷勧 ς 㫧喗㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 ε 㮗剧 ώ 㯗劇. 㥷哷 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㨷呧 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㮗剧 αχεί 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 ς εί 㯗劇 α 㮗剧 α 㰗厧 χ 㮗剧㮧卧㫇升 ε 㮗剧㮧卧 ο 㰷勇㮗剧 πε 㯗劇 ταετ 㫧喗 ς 㱧噗 厧 㩗囗 ετώ 㯗劇 ), µε δ 㮗剧㮧卧 αίωµα πα 㰗厧㫇升 τα 㰷勇㭷勧 ς 㬷厇㮗剧 α 㫇升㮷咇㮷咇 α 厧 㩗囗㫗匇 τ 㭷勧. 㥷哷㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 π 㰗厧 ο 㬧則㮷咇㫗匇 πε 㮗剧 αµο 㮗剧㬧則㫧喗 τ 㭷勧 ς 㦇圷 tarwood 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㦇圷 heraton 㦇圷 nternational 㦇圷 n 㦇圷㰷勇 ε πο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧 厧 㲇塇 του τζί 㰗厧 ου 㮧卧 α 㮗剧㰗厧㰗厧㲇塇 τω 㯗劇 µ 㮗剧㮧卧 τώ 㯗劇㮧卧 ε 㰗厧 δώ 㯗劇 ε 㮧卧 µετ 㫇升㮷咇㮷咇 ευ 㰷勇㭷勧 ς. Κα 㮗剧 ο 㮗剧 δύο ετα 㮗剧㰗厧 είες 㫗匇 χου 㯗劇 πε 㰗厧㮗剧 ο 㰗厧㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α δ 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 ώµατα ως π 㰗厧 ος τ 㭷勧㯗劇㮧卧 ατα 㬷厇㬷厇 ε 㮷咇 ία τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς χω 㰗厧 ίς 㮷咇㳇劧㬷厇 ο. Το 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧㭷勧 τ 㮗剧㮧卧㳇劧㨷呧 υµ 㬧則 ού 㮷咇㮗剧 ο 㬧則㰗厧 ί 㰷勇㮧卧 ετα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 εχ 㫧喗㰷勇 υ 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇 α 㰷勇 ία µε τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧㰗厧 ία που α 㰷勇㮧卧 εί το management τ 㳇劧㰷勇 ο 㬷厇㮗剧 α το 㯗劇 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο τ 㭷勧 ς 㰷勇 ω 㰷勇 τ 㫧喗 ς 㮧卧 α 㮗剧 εύ 㰗厧 υ 㮇呇 µ 㭷勧 ς α 㰷勇㮧卧㫧喗㰷勇 εως 㳇劧㰷勇 ο 㮧卧 α 㮗剧㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㯗劇㫇升㰷勇㮧卧㭷勧㰷勇㭷勧㳇劧㮷咇 ω 㯗劇 τω 㯗劇 α 㰗厧 µοδ 㮗剧 οτ 㫧喗 τω 㯗劇 του 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㨷呧 υµ 㬧則 ου 㮷咇 ίου. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

11 Κατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 厧 㰗厧㰗厧㩗囗 Ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος απ 㫗匇㮧卧 τ 㭷勧㰷勇 ε 㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 πο 㰷勇 ού 㰗厧㰗厧. 㰗厧㩗囗㰗厧. 㩗囗 厧 㩗囗, 㦇圷㩗囗 το 㰗厧㰗厧㰗厧㲇塇 του µετοχ 㮗剧㮧卧 ού 㮧卧 ε 㱧噗 α 㮷咇 αίου τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 ίας µε 㫗匇 δ 㰗厧 α τ 㭷勧㯗劇 Κύπ 㰗厧 ο 塇 塇 塇ella 塇nter 塇ises 塇td 塇 㮧卧 α 㮗剧 µ 㫗匇㰷勇 ω αυτ 㫧喗 ς πο 㰷勇 ο 㰷勇 τ 㳇劧㰗厧㰗厧㰗厧㲇塇㫗匇 µµε 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 υµµετοχ 㫧喗 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗 τ 㭷勧 ς, 塇 塇orth 㦇圷 a 塇en 塇td 塇 µε 㫗匇 δ 㰗厧 α το 㦇圷 ong 塇ong, 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οποία α 㯗劇㫧喗㮧卧 ε 㮗剧 το 㩗囗㰗厧, 㰗厧㰗厧㦇圷㦇圷㲇塇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 ίας 塇 塇eograds 塇o Meso 塇ito 塇red 塇 塇e 㦇圷 e 塇 µε 㫗匇 δ 㰗厧 α τ 㭷勧㯗劇㨷呧 ε 㰗厧㬧則 ία 㮧卧 α 㮗剧 ε 㮧卧 µετα 㮷咇㮷咇 εύετα 㮗剧 το ξε 㯗劇 οδοχείο 㦇圷 塇att 㰷勇 το 㤧刧 ε 㮷咇㮗剧㬷厇㰗厧㫇升 δ 㮗剧. Κατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮷咇 ε 㬷厇 χ 㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 πε 㰗厧 ίοδο ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος εξ 㫇升㰷勇㮧卧㭷勧㰷勇 ε το δ 㮗剧㮧卧 αίωµα π 㰗厧 οα 㮗剧㰗厧㫗匇㰷勇 εως, µ 㫗匇㰷勇 ω δύο 㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㰗厧 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㬷厇 ο 㰗厧㫇升㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 τ 㮗剧 µ 㫧喗㮧卧 τ 㫧喗㰷勇 εως τω 㯗劇 µετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 είας 塇el 塇en 㱧噗 sso 㦇圷 iates, 㭷勧 οποία εί 㯗劇 α 㮗剧 δ 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 ούχος δα 㯗劇 είου ύ 㲇塇 ους 㰷勇㫧喗 µε 㰗厧 α 塇 厧 厧. 厧 㩗囗 厧. 㩗囗 厧 厧, 㩗囗 厧 π 㰗厧 ος τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧㰗厧 εία 塇eograds 塇o Meso 塇ito 塇red 塇 塇e 㦇圷 ee 㱧噗. 塇., α 㰷勇㱧噗 α 㮷咇㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ου µε υπο 㮇呇㫧喗㮧卧㭷勧 επί του α 㮧卧㮗剧㯗劇㫧喗 του του ξε 㯗劇 οδοχείου. 㨷呧 τ 㮗剧 ς 厧 㤗咷 π 㰗厧㮗剧㮷咇 ίου 厧 㰗厧㰗厧 厧 ο 㮷咇 ο 㮧卧㮷咇㭷勧㰗厧 ώ 㮇呇㭷勧㮧卧 ε 㭷勧 α 㬷厇 ο 㰗厧㫇升 του 㰷勇 υ 㯗劇㳇劧㮷咇 ου τω 㯗劇 µετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 ε 㮗剧㰷勇㭷勧㬷厇 µ 㫗匇㯗劇㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 είας µε επω 㯗劇 υµία 塇el 塇en 㱧噗 sso 㦇圷 iates 㮧卧 α 㮗剧㫗匇 δ 㰗厧 α τ 㮗剧 ς Μπαχ 㫇升 µες. Ο 㮗剧 πα 㰗厧 απ 㫇升㯗劇 ω ετα 㮗剧㰗厧 είες ε 㯗劇 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㬷厇㮗剧 α π 㰗厧 ώτ 㭷勧㱧噗 ο 㰗厧㫇升㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 πα 㰗厧 ού 㰷勇 α πε 㰗厧 ίοδο. 6.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Ο 㮗剧 ε 㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς 㥗匧 Τ 㤗咷 Ι 㨗哗㥗匧 Ι 㤗咷㥗匧 ΛΛ 㥷哷 ΝΙΚ 㪗唗 Ν Ξ 㥗匧 ΝΟ Ο 㩷唷㥗匧 Ι 㪗唗 Ν «Λ 㤗咷 Μ 㪇啗㤗咷㱧噗㥗匧. του ε 㯗劇㯗劇㮗剧 αµ 㫧喗㯗劇 ου 㭷勧 厧 㰗厧㰗厧 厧 㮧卧 α 㮷咇 ύπτου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇 πε 㰗厧 ίοδο απ 㳇劧㰗厧 Ια 㯗劇 ουα 㰗厧 ίου 㫗匇 ως 厧 㰗厧㨷呧 επτεµ 㬧則㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧 厧, 㫗匇 χου 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 ταχ 㮇呇 εί µε 㬧則㫇升㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰗厧 χ 㫧喗 του 㮗剧㰷勇 το 㰗厧㮗剧㮧卧 ού 㮧卧㳇劧㰷勇 τους 㳇劧 πως αυτ 㫧喗 τ 㰗厧 οποπο 㮗剧 είτα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 απ 㰗厧 ο 㰷勇 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗㰷勇 υ 㬷厇㮧卧 ε 㮧卧㰗厧㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 ε 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㮧卧 α 㮗剧 πα 㮇呇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㰷勇 ε τ 㰗厧㫗匇 χου 㰷勇 ες αξίες, τ 㭷勧㯗劇 α 㰗厧 χ 㫧喗 τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇 χ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς δ 㰗厧 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厧㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τ 㫇升 ς 㱧噗 going 㦇圷 on 㦇圷 ern) 㮧卧 α 㮗剧 εί 㯗劇 α 㮗剧㰷勇 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 ες µε τα 㮗剧 ε 㮇呇㯗劇㫧喗 Π 㰗厧㳇劧 τυπα 㩷唷㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς Π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗㳇劧㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱧噗 Π 㩷唷 Π) 㳇劧 πως αυτ 㫇升㫗匇 χου 㯗劇 ε 㮧卧 δο 㮇呇 εί απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㥗匧 π 㮗剧 τ 㰗厧 οπ 㫧喗 㮗剧 ε 㮇呇㯗劇 ώ 㯗劇 Λο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 Π 㰗厧 οτύπω 㯗劇㱧噗㦇圷㱧噗㦇圷 塇), 㮧卧 α 㮇呇 ώς 㮧卧 α 㮗剧 τω 㯗劇 ε 㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 τους, 㳇劧 πως αυτ 㫗匇 ς 㫗匇 χου 㯗劇 ε 㮧卧 δο 㮇呇 εί απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㥗匧 π 㮗剧 τ 㰗厧 οπ 㫧喗 㥗匧㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 είας Π 㰗厧 οτύπω 㯗劇㱧噗㦇圷. 塇. 㦇圷. 㦇圷. 塇.) τ 㭷勧 ς 㦇圷㱧噗㦇圷 塇. 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇. 㥗匧㮗剧 δ 㮗剧㮧卧㳇劧 τε 㰗厧 α εί 㯗劇 α 㮗剧㰷勇 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 ες µε το.λ.π. 厧 㦇圷 πε 㰗厧 ί ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇升 µε 㰷勇 ω 㯗劇 Ο 㮗剧 ε 㯗劇 δ 㮗剧㫇升 µε 㰷勇 ες 㰷勇 υ 㯗劇 οπτ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς δε 㯗劇 πε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ου 㯗劇㳇劧㮷咇 ες τ 㮗剧 ς π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗 ο 㰗厧 ίες 㮧卧 α 㮗剧㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς που απα 㮗剧 τού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ετ 㫧喗㰷勇㮗剧 ες ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµί 㮷咇 ου τ 㭷勧 ς 厧 㰗厧㭷勧 ε 㮧卧 εµ 㬧則㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧㩗囗㮧卧 α 㮗剧 π 㰗厧㫗匇 πε 㮗剧㯗劇 α δ 㮗剧 α 㬧則㫇升 ζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇㫇升㰗厧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 µε τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµί 㮷咇 ου τ 㭷勧 ς 厧 㰗厧㭷勧 ς ε 㮧卧 εµ 㬧則㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧㩗囗. 㥷哷㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇㰷勇 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 α µε τα Π 㩷唷 Π 㱧噗㫧喗㦇圷 塇 㦇圷㦇圷 ) απα 㮗剧 τεί τ 㭷勧 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ε 㮧卧 τ 㮗剧 µ 㫧喗㰷勇 εω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧㮧卧㰗厧 ί 㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 ατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇 ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗 τω 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 α 㰗厧 χώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 είας. 㨷呧㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς πα 㰗厧 αδοχ 㫗匇 ς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧 οί 㮧卧㭷勧㰷勇㭷勧㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗 τω 㯗劇 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 µε 㮇呇㳇劧 δω 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 είας 㫗匇 χου 㯗劇 επ 㮗剧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇㮇呇 εί 㳇劧 που 㮧卧㰗厧 ί 㯗劇 ετα 㮗剧㮧卧 ατ 㫇升㮷咇㮷咇㭷勧㮷咇 α. Ο 㮗剧㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς α 㰗厧 χ 㫗匇 ς 㬧則㫇升㰷勇 ε 㮗剧 τω 㯗劇 οποίω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫇升 χ 㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς, εί 㯗劇 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 επείς µε αυτ 㫗匇 ς που χ 㰗厧㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧㫧喗㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 τω 㯗劇 ετ 㫧喗㰷勇㮗剧 ω 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇 του τ 㭷勧 ς χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς 厧 㰗厧㰗厧㩗囗㮧卧 α 㮗剧㫗匇 χου 㯗劇 ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㰷勇㮇呇 εί µε 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇 πε 㮗剧 α 㰷勇 ε 㳇劧㮷咇 ες τ 㮗剧 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους που πα 㰗厧 ου 㰷勇㮗剧㫇升 ζο 㯗劇 τα 㮗剧. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

12 6.3 Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Ερµηνείες της ΕΕΧΠ 㥷哷㥗匧 π 㮗剧 τ 㰗厧 οπ 㫧喗 㮗剧 ε 㮇呇㯗劇 ώ 㯗劇 Λο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 Π 㰗厧 οτύπω 㯗劇㮧卧 α 㮇呇 ώς 㮧卧 α 㮗剧㭷勧㥗匧 π 㮗剧 τ 㰗厧 οπ 㫧喗㥗匧㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㫗匇 χου 㯗劇 ε 㮧卧 δώ 㰷勇 ε 㮗剧 µ 㮗剧 α 㰷勇 ε 㮗剧㰗厧㫇升㯗劇㫗匇 ω 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 π 㰗厧 οτύπω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 ε 㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 τα οποία 㦇圷 α ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㰷勇 τού 㯗劇㬷厇㮗剧 α τ 㮗剧 ς 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους που α 㰗厧 χίζου 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㰗厧㭷勧 Ια 㯗劇 ουα 㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧 厧. 㥷哷 ε 㮧卧 τίµ 㭷勧㰷勇㭷勧 του Οµί 㮷咇 ου 㰷勇 χετ 㮗剧㮧卧㫇升 µε τ 㭷勧㯗劇 επίδ 㰗厧 α 㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇 τω 㯗劇㯗劇㫗匇 ω 㯗劇 π 㰗厧 οτύπω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 ε 㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 ε 㮗剧 ώ 㯗劇㫗匇 χε 㮗剧 ως εξ 㫧喗 ς 㩗囗 - ΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων Λ 㳇劧㬷厇 ω τ 㭷勧 ς 㫗匇㮧卧 δο 㰷勇㭷勧 ς του Π 㩷唷 Π 厧 π 㰗厧 ο 㰷勇 τ 㫗匇㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇 επ 㮗剧 π 㮷咇㫗匇 ο 㯗劇㬷厇㯗劇 ω 㰷勇 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 το ΛΠ 㰗厧 π 㰗厧 ο 㮧卧 ε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου µ 㮗剧 α επ 㮗剧 χεί 㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰷勇 τοπο 㮗剧 εί χ 㰗厧㫧喗㰷勇㮗剧 µες π 㰗厧 ος 㰷勇 τους χ 㰗厧㫧喗㰷勇 τες π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗 ο 㰗厧 ίες 㰷勇 χετ 㮗剧㮧卧㫇升 µε τους 㰷勇 τ 㳇劧 χους τ 㮗剧 ς πο 㮷咇㮗剧 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧卧 α 㰷勇 ίες δ 㮗剧 αχεί 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㮧卧 ε 㱧噗 α 㮷咇 αίω 㯗劇 τ 㭷勧 ς. Ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος 㮇呇 α ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧㰷勇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 ς τ 㰗厧 οποπο 㮗剧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς του ΛΠ 㰗厧㬷厇㮗剧 α τ 㮗剧 ς ετ 㫧喗㰷勇㮗剧 ες Ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧 厧 㰗厧㰗厧 厧. - ΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων Το Π 㩷唷 Π 厧 α 㯗劇 α 㱧噗㫗匇㰗厧 ετα 㮗剧㰷勇 ε 㳇劧㮷咇 ους τους 㮧卧㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους που π 㰗厧 ο 㮧卧 ύπτου 㯗劇 απ 㳇劧㳇劧㮷咇 α τα χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升 µ 㫗匇㰷勇 α, ε 㮧卧 τ 㳇劧 ς απ 㳇劧 ε 㮧卧 εί 㯗劇 α που απο 㮧卧㮷咇 είο 㯗劇 τα 㮗剧 ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧卧㫇升㱧噗 πχ. 㰷勇 υµ 㱧噗㫗匇㰗厧 ο 㯗劇 τα 㰷勇 ε 㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫗匇 ς, 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 α µ 㫗匇㰗厧㭷勧㮧卧 α 㮗剧㮧卧 ο 㮗剧㯗劇 οπ 㰗厧 αξίες, 㮧卧. 㮷咇 π.). 㨷呧㮧卧 οπ 㳇劧 ς τω 㯗劇㬷厇㯗劇 ω 㰷勇 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇 εω 㯗劇 εί 㯗劇 α 㮗剧㭷勧 πα 㰗厧 οχ 㫧喗 µίας ε 㮗剧㮧卧㳇劧㯗劇 ας 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 µ 㫗匇㰷勇 ω 㯗劇 απ 㳇劧 το 㯗劇㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ο 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧卧㮇呇 ε 㰷勇㫧喗 του 㰷勇 τους 㮧卧㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους που αυτ 㫇升 π 㰗厧 ο 㮧卧 α 㮷咇 ού 㯗劇. 㥷哷㫗匇㮧卧 τα 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㬷厇㯗劇 ω 㰷勇 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇 εω 㯗劇 που απα 㮗剧 τού 㯗劇 τα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧卧 τα 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 µ 㫗匇㰷勇 ω 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧㰗厧 εία 㮧卧 α 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧卧㮇呇 ε 㰷勇㫧喗 τους 㰷勇 ε 㮧卧㮗剧㯗劇 δύ 㯗劇 ους. Tο Π 㩷唷 Π 厧 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧 α 㮇呇㮗剧㰷勇 τ 㫇升 το ΛΠ 厧 㰗厧㮧卧 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς απα 㮗剧 τ 㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς 㬷厇㯗劇 ω 㰷勇 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇 εω 㯗劇 του ΛΠ 厧 厧, α 㮷咇㮷咇㫇升㭷勧 πα 㰗厧 ου 㰷勇 ία 㰷勇㭷勧 που απα 㮗剧 τείτα 㮗剧 απ 㳇劧 το ΛΠ 厧 厧 πα 㰗厧 αµ 㫗匇㯗劇 ε 㮗剧 χω 㰗厧 ίς 㮧卧 αµία α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗. Ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος 㮧卧 α 㮗剧㭷勧㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία 㮇呇 α ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧㰷勇 ου 㯗劇 το Π 㩷唷 Π 厧 㬷厇㮗剧 α τ 㮗剧 ς ετ 㫧喗㰷勇㮗剧 ες Ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς Κατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧 厧 㰗厧㰗厧 厧. - ΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τοµείς Το Π 㩷唷 Π 㩗囗 δ 㮗剧 ατ 㭷勧㰗厧 εί το 㯗劇㬷厇 ε 㯗劇㮗剧㮧卧㳇劧㰷勇㮧卧 οπ 㳇劧 του ΛΠ 㰗厧㦇圷. 㤗咷 πα 㮗剧 τεί ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τες τω 㯗劇 οποίω 㯗劇 ο 㮗剧 µετοχ 㫗匇 ς 㫧喗 ο 㮗剧 οµο 㮷咇 ο 㬷厇 ίες εί 㯗劇 α 㮗剧 δ 㭷勧 µ 㳇劧㰷勇㮗剧 α δ 㮗剧 απ 㰗厧 α 㬷厇 µατεύ 㰷勇㮗剧 µες, 㮧卧 α 㮇呇 ώς 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τες που εί 㯗劇 α 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧 δ 㮗剧 αδ 㮗剧㮧卧 α 㰷勇 ία 㫗匇㮧卧 δο 㰷勇㭷勧 ς µετοχώ 㯗劇㫧喗 οµο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧 ώ 㯗劇, 㯗劇 α πα 㰗厧 ου 㰷勇㮗剧㫇升 ζου 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗 ο 㰗厧 ίες 㮧卧 ατ 㫇升 τοµ 㫗匇 α. 㥗匧㫇升㯗劇 ο 㮗剧 επεξ 㭷勧㬷厇㭷勧 µατ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㰷勇㭷勧 µε 㮗剧 ώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇 πε 㰗厧㮗剧㫗匇 χου 㯗劇 τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗 ς ετα 㮗剧㰗厧 είας ε 㯗劇 τ 㳇劧 ς του πεδίου ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗 ς του Π 㩷唷 Π 㩗囗, 㳇劧 πως επί 㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς µ 㭷勧 τ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗 ς ετα 㮗剧㰗厧 είας, ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗 ο 㰗厧 ίες 㮧卧 ατ 㫇升 τοµ 㫗匇 α απα 㮗剧 τού 㯗劇 τα 㮗剧 µ 㳇劧㯗劇 ο 㬷厇㮗剧 α τ 㮗剧 ς ε 㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς. Το Π 㩷唷 Π 㩗囗㮗剧㰷勇 χύε 㮗剧㬷厇㮗剧 α χ 㰗厧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς που ξε 㮧卧㮗剧㯗劇 ού 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㫧喗 µετ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㰗厧㭷勧 Ια 㯗劇 ουα 㰗厧 ίου του 厧 㰗厧㰗厧 厧. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

13 - ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού (τροποποίηση) 㨷呧 τ 㭷勧㯗劇 τ 㰗厧 οποπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㫗匇㮧卧 δο 㰷勇㭷勧 του ΛΠ 厧 厧 «Κ 㳇劧㰷勇 τος δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού», 㭷勧 π 㰗厧 ο 㭷勧㬷厇 ουµ 㫗匇㯗劇 ως 㮇呇 εω 㰗厧 ούµε 㯗劇㭷勧㬧則 α 㰷勇㮗剧㮧卧㫧喗 µ 㫗匇㮇呇 οδος τ 㭷勧 ς α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ώ 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 ς του 㮧卧㳇劧㰷勇 τους δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού 㰷勇 τα αποτε 㮷咇㫗匇㰷勇 µατα, 㫗匇 χε 㮗剧 εξα 㮷咇 ε 㮗剧㱧噗㮇呇 εί. 㤗咷㯗劇 τ 㮗剧㮇呇㫗匇 τως, 㮧卧㳇劧㰷勇 τος δα 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 µού το οποίο εί 㯗劇 α 㮗剧㫇升 µε 㰷勇 α αποδ 㮗剧 δ 㳇劧 µε 㯗劇 ο 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 απ 㳇劧㮧卧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧, 㮧卧 ατα 㰷勇㮧卧 ευ 㫧喗㫧喗 πα 㰗厧 α 㬷厇 ω 㬷厇㫧喗 ε 㯗劇㳇劧 ς επ 㮗剧㮷咇㫗匇 ξ 㮗剧 µου 㰷勇 το 㮗剧 χείου του ε 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού, 㳇劧 πως αυτ 㳇劧㮧卧 α 㮇呇 ο 㰗厧 ίζετα 㮗剧 απ 㳇劧 το ΛΠ 厧 厧, 㮇呇 α π 㰗厧㫗匇 πε 㮗剧㯗劇 α αποτε 㮷咇 εί µ 㫗匇㰗厧 ος του 㮧卧㳇劧㰷勇 τους αυτού του 㰷勇 το 㮗剧 χείου. 㥷哷 τ 㰗厧 οποπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㫗匇㮧卧 δο 㰷勇㭷勧 του ΛΠ 厧 厧 εί 㯗劇 α 㮗剧 υποχ 㰗厧 εωτ 㮗剧㮧卧㫧喗㬷厇㮗剧 α ετ 㫧喗㰷勇㮗剧 ες πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους ο 㮗剧 οποίες α 㰗厧 χίζου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㫧喗 µετ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㰗厧㭷勧 Ια 㯗劇 ουα 㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧 厧. - ΕΕΧΠ 11 ΠΧΠ 2 Συναλλαγές συµµετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου οµίλου 㥷哷 㮗剧 ε 㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 εία δίδε 㮗剧 οδ 㭷勧㬷厇 ίες 㰷勇 χετ 㮗剧㮧卧㫇升 µε το α 㯗劇 µ 㮗剧 α 㰷勇 υµ 㱧噗 ω 㯗劇 ία π 㮷咇㭷勧㰗厧 ωµ 㫧喗 ς που 㬧則 α 㰷勇 ίζετα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 αξία τω 㯗劇 µετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τας, 㭷勧 οποία 㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ε 㮗剧 α 㬷厇 α 㮇呇㫇升㫧喗 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇 ίες ως α 㯗劇 τ 㫇升㮷咇㮷咇 α 㬷厇 µα 㬷厇㮗剧 α τους δ 㮗剧㮧卧 ούς τ 㭷勧 ς 㰷勇 υµµετοχ 㮗剧㮧卧 ούς τίτ 㮷咇 ους 㮇呇 α 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 οπο 㮗剧㭷勧㮇呇 εί 㰷勇 α 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 που δ 㮗剧 α 㮧卧 α 㯗劇 ο 㯗劇 ίζετα 㮗剧 µε 㰷勇 υµµετοχ 㮗剧㮧卧 ούς τίτ 㮷咇 ους 㫧喗㰷勇 α 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 που δ 㮗剧 α 㮧卧 α 㯗劇 ο 㯗劇 ίζετα 㮗剧㰷勇 ε µετ 㰗厧㭷勧 τ 㫇升. 㥷哷 㥗匧㥗匧㩷唷 Π 㰗厧㰗厧㫗匇 χε 㮗剧 ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㰗厧㰗厧㰗厧㰗厧 厧 㰗厧㰗厧 厧 㮧卧 α 㮗剧 δε 㯗劇 α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α επ 㭷勧㰗厧 ε 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς του Οµί 㮷咇 ου. Ε ΠΧΠ 12 Συµφωνίες Παραχώρησης ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 㤗咷 υτ 㫧喗㭷勧 㮗剧 ε 㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 εία ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧 ζετα 㮗剧㬷厇㮗剧 α τ 㮗剧 ς ετ 㫧喗㰷勇㮗剧 ες 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους που ξε 㮧卧㮗剧㯗劇 ού 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㫧喗 µετ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㰗厧㭷勧 Ια 㯗劇 ουα 㰗厧 ίου 厧 㰗厧㰗厧㩗囗. 㥷哷㥗匧 Π 㩷唷 Π 㰗厧 厧 πα 㰗厧㫗匇 χε 㮗剧 οδ 㭷勧㬷厇 ίες 㬷厇㮗剧 α το 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㳇劧 χε 㮗剧㰗厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㰷勇 υµ 㱧噗 ω 㯗劇㮗剧 ώ 㯗劇㰷勇 τ 㮗剧 ς οποίες 㱧噗 i) µία ο 㯗劇 τ 㳇劧 τ 㭷勧 τα του δ 㭷勧 µο 㰷勇 ίου τοµ 㫗匇 α 㱧噗 ο «πα 㰗厧 αχω 㰗厧㭷勧 τ 㫧喗 ς») χο 㰗厧㭷勧㬷厇 εί 㰷勇 υµ 㬧則㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 πα 㰗厧 οχ 㫧喗 δ 㭷勧 µο 㰷勇 ίω 㯗劇 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㰷勇 ε επ 㮗剧 τ 㭷勧 δευµατίες του 㮗剧 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧㮧卧 ού τοµ 㫗匇 α 㱧噗 «δ 㮗剧 αχε 㮗剧㰗厧㮗剧㰷勇 τ 㫗匇 ς τω 㯗劇 πα 㰗厧 αχω 㰗厧㫧喗㰷勇 εω 㯗劇») 㮧卧 α 㮗剧㱧噗 ii) αυτ 㫗匇 ς ο 㮗剧 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇 ίες που πα 㰗厧㫗匇 χο 㯗劇 τα 㮗剧 π 㰗厧 ο 㲷妷 πο 㮇呇㫗匇 του 㯗劇 τ 㭷勧 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς υποδοµ 㫧喗 ς απ 㳇劧 το 㯗劇 δ 㮗剧 αχε 㮗剧㰗厧㮗剧㰷勇 τ 㫧喗 τ 㭷勧 ς πα 㰗厧 αχώ 㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㱧噗㮗剧 δ 㮗剧 ωτ 㮗剧㮧卧㫧喗 επ 㮗剧 χεί 㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 ). 㥷哷㦇圷 塇 㦇圷㦇圷 塇 㰗厧 厧 εί 㯗劇 α 㮗剧 µία ε 㮧卧 τε 㯗劇㫧喗 ς 㮗剧 ε 㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 εία που α 㯗劇 α 㱧噗㫗匇㰗厧 ετα 㮗剧㰷勇 ε 㫗匇㯗劇 α 㰷勇 ύ 㯗劇㮇呇 ετο 㮇呇㫗匇 µα. Ε ΠΧΠ 13 Προγράµµατα αφοσίωσης πελατών 㥷哷㥗匧 Π 㩷唷 Π εξ 㫗匇 δω 㰷勇 ε µ 㮗剧 α δ 㮗剧 ε 㰗厧 µ 㭷勧㯗劇 εία 㭷勧 οποία 㰷勇 χετίζετα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗 τω 㯗劇㳇劧㰷勇 ω 㯗劇 ο 㰗厧 ίζε 㮗剧 το ΛΠ 㰗厧㩗囗㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ώ 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ε 㰷勇㳇劧 δω 㯗劇. 㥷哷㥗匧 Π 㩷唷 Π 㰗厧 厧 «Π 㰗厧 ο 㬷厇㰗厧㫇升 µµατα α 㱧噗 ο 㰷勇 ίω 㰷勇㭷勧 ς πε 㮷咇 ατώ 㯗劇» δ 㮗剧 ευ 㮧卧㰗厧㮗剧㯗劇 ίζε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇 ο 㮗剧 επ 㮗剧 χε 㮗剧㰗厧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς πα 㰗厧㫗匇 χου 㯗劇 α 㯗劇 τα 㮷咇㮷咇㫇升㬷厇 µατα επ 㮗剧㬧則㰗厧㫇升㬧則 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㱧噗 π.χ. π 㳇劧㯗劇 τους) ως µ 㫗匇㰗厧 ος µ 㮗剧 α 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 ς πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 πε 㮷咇㫇升 τες µπο 㰗厧 ού 㯗劇㯗劇 α εξα 㰗厧㬷厇 υ 㰗厧 ώ 㰷勇 ου 㯗劇 αυτ 㫇升 τα α 㯗劇 τα 㮷咇㮷咇㫇升㬷厇 µατα 㰷勇 το µ 㫗匇㮷咇㮷咇 ο 㯗劇㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㮷咇㫧喗㲇塇㭷勧 δω 㰗厧 ε 㫇升㯗劇㫧喗 µε 㫗匇㮧卧 πτω 㰷勇㭷勧 α 㬷厇 α 㮇呇 ώ 㯗劇㫧喗 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇, 㮇呇 α π 㰗厧㫗匇 πε 㮗剧㯗劇 α ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧 ζετα 㮗剧㭷勧 πα 㰗厧㫇升㬷厇㰗厧 α 㱧噗 ος 㰗厧 厧 του ΛΠ 㰗厧㩗囗. 㤗咷 υτ 㫧喗 απα 㮗剧 τεί τα α 㯗劇 τα 㮷咇㮷咇㫇升㬷厇 µατα επ 㮗剧㬧則㰗厧㫇升㬧則 ευ 㰷勇㭷勧 ς 㯗劇 α χε 㮗剧㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫇升 ως 㫗匇㯗劇 α ξεχω 㰗厧㮗剧㰷勇 τ 㳇劧㰷勇 το 㮗剧 χείο τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 ς πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧㫗匇㯗劇 α µ 㫗匇㰗厧 ος του α 㯗劇 τ 㮗剧 τίµου το οποίο ε 㮗剧㰷勇 π 㰗厧㫇升 χ 㮇呇㭷勧㮧卧 ε 㫧喗 τ 㭷勧 ς απαίτ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㭷勧 οποία α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ί 㰷勇 τ 㭷勧㮧卧 ε 㯗劇 α 㮧卧 ατα 㯗劇㫗匇 µετα 㮗剧㰷勇 τα α 㯗劇 τα 㮷咇㮷咇㫇升㬷厇 µατα επ 㮗剧㬧則㰗厧㫇升㬧則 ευ 㰷勇㭷勧 ς. Ο χ 㰗厧㳇劧㯗劇 ος α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ώ 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 ς αυτού του 㰷勇 το 㮗剧 χείου του ε 㰷勇㳇劧 δου α 㯗劇 α 㬧則㫇升㮷咇㮷咇 ετα 㮗剧㫗匇 ως 㳇劧 του 㭷勧 επ 㮗剧 χεί 㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧㮗剧㮧卧 α 㯗劇 οπο 㮗剧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς που 㰷勇 υ 㯗劇 δ 㫗匇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα α 㯗劇 τα 㮷咇㮷咇㫇升㬷厇 µατα επ 㮗剧㬧則㰗厧㫇升㬧則 ευ 㰷勇㭷勧 ς, είτε πα 㰗厧㫗匇 χο 㯗劇 τας τα α 㯗劇 τα 㮷咇㮷咇㫇升㬷厇 µατα αυτ 㫇升㫇升 µε 㰷勇 α είτε µετα 㬧則㮗剧㬧則㫇升 ζο 㯗劇 τας 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

14 τ 㭷勧㯗劇 υποχ 㰗厧㫗匇 ω 㰷勇㭷勧㰷勇 ε 㮧卧㫇升 πο 㮗剧 ο τ 㰗厧 ίτο µ 㫗匇㰗厧 ος. 㥷哷 ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗 τ 㭷勧 ς 㥗匧 Π 㩷唷 Π 㰗厧 厧 εί 㯗劇 α 㮗剧 υποχ 㰗厧 εωτ 㮗剧㮧卧㫧喗㬷厇㮗剧 α πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους ο 㮗剧 οποίες α 㰗厧 χίζου 㯗劇 τ 㭷勧㯗劇㫧喗 µετ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㰗厧㭷勧 Ιου 㮷咇 ίου 厧 㰗厧㰗厧㩗囗. 6.4 Εκτιµήσεις της ιοίκησης Ο 㮗剧 ε 㮧卧 τ 㮗剧 µ 㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧卧 α 㮗剧 τα 㮧卧㰗厧㮗剧 τ 㫧喗㰗厧㮗剧 α που ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧 ζο 㯗劇 τα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㮷咇㫧喗㲇塇㭷勧 απο 㱧噗㫇升㰷勇 εω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 τα οποία επ 㭷勧㰗厧 ε 㫇升 ζου 㯗劇 τ 㭷勧㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇, 㰷勇 τ 㭷勧㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 το 㰗厧㮗剧㮧卧㫇升 δεδοµ 㫗匇㯗劇 α 㮧卧 α 㮗剧㰷勇 ε υπο 㮇呇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς, που υπ 㳇劧 τ 㮗剧 ς πα 㰗厧 ού 㰷勇 ες 㰷勇 υ 㯗劇㮇呇㫧喗㮧卧 ες 㮧卧㰗厧 ί 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫇升. Ο 㮗剧 ε 㮧卧 τ 㮗剧 µ 㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧卧 α 㮗剧 τα 㮧卧㰗厧㮗剧 τ 㫧喗㰗厧㮗剧 α 㮷咇㫧喗㲇塇㭷勧 ς απο 㱧噗㫇升㰷勇 εω 㯗劇, επα 㯗劇 ε 㮧卧 τ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㬷厇㮗剧 α 㯗劇 α 㮷咇㫇升㬧則 ου 㯗劇 υπ 㳇劧㲇塇㭷勧 τ 㮗剧 ς τ 㰗厧㫗匇 χου 㰷勇 ες εξε 㮷咇 ίξε 㮗剧 ς 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 επ 㮗剧 πτώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς απ 㳇劧 τυχ 㳇劧㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς τους α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧卧 ατ 㫇升 το 㯗劇 χ 㰗厧㳇劧㯗劇 ο που π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧. 6.5 Πληροφόρηση κατά τοµέα Με δεδοµ 㫗匇㯗劇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 υ 㱧噗㮗剧㰷勇 τ 㫇升 µε 㯗劇㭷勧 δ 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧㭷勧 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 δοµ 㫧喗㮧卧 α 㮗剧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮇呇㰗厧 ω 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇 α 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 είας, 㭷勧㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 εία απο 㱧噗㫇升㰷勇㮗剧㰷勇 ε τ 㭷勧 επ 㮗剧㮷咇 ο 㬷厇㫧喗 του επ 㮗剧 χε 㮗剧㰗厧㭷勧 µατ 㮗剧㮧卧 ού τοµ 㫗匇 α τ 㭷勧 ς πα 㰗厧 οχ 㫧喗 ς ξε 㯗劇 οδοχε 㮗剧 α 㮧卧 ώ 㯗劇 υπ 㭷勧㰗厧 ε 㰷勇㮗剧 ώ 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς τ 㰗厧 ο 㱧噗 ίµω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 ποτώ 㯗劇, απ 㳇劧 το 㯗劇 οποίο π 㰗厧 ο 㫗匇㰗厧 χο 㯗劇 τα 㮗剧 τα 㮧卧 ύ 㰗厧㮗剧 α 㫗匇㰷勇 οδα τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 είας, ως π 㰗厧 ωτεύο 㯗劇 τος τύπου πα 㰗厧 ου 㰷勇 ία 㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗 ο 㰗厧㮗剧 ώ 㯗劇. 㥗匧㯗劇 ώ 㮇呇 εώ 㰗厧㭷勧㰷勇 ε τους 㬷厇 εω 㬷厇㰗厧 α 㱧噗㮗剧㮧卧 ούς τοµείς τ 㭷勧 ς 㥗匧 υ 㰗厧 ωπαϊ 㮧卧㫧喗 ς 㢇姗㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧 τω 㯗劇 τ 㰗厧 ίτω 㯗劇 χω 㰗厧 ώ 㯗劇 ως δευτε 㰗厧 εύο 㯗劇 τα τύπο πα 㰗厧 ου 㰷勇 ία 㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗 ο 㰗厧㮗剧 ώ 㯗劇. 6.6 Ενοποίηση 㦇圷 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫗匇 ς εί 㯗劇 α 㮗剧㳇劧㮷咇 ες ο 㮗剧 ετα 㮗剧㰗厧 είες που δ 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 ε 㮷咇㫗匇㬷厇 χο 㯗劇 τα 㮗剧, 㫇升 µε 㰷勇 α 㫧喗㫗匇 µµε 㰷勇 α, απ 㳇劧㫇升㮷咇㮷咇㭷勧 ετα 㮗剧㰗厧 ία 㱧噗 µ 㭷勧 τ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗 ), είτε µ 㫗匇㰷勇 ω τ 㭷勧 ς 㮧卧 ατοχ 㫧喗 ς τ 㭷勧 ς π 㮷咇 ε 㮗剧 ο 㲇塇㭷勧㱧噗 ίας τω 㯗劇 µετοχώ 㯗劇 τ 㭷勧 ς ετα 㮗剧㰗厧 είας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οποία 㫗匇㬷厇㮗剧㯗劇 ε 㭷勧 επ 㫗匇㯗劇 δυ 㰷勇㭷勧, είτε µ 㫗匇㰷勇 ω τ 㭷勧 ς εξ 㫇升㰗厧 τ 㭷勧㰷勇㫧喗 ς τ 㭷勧 ς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 τεχ 㯗劇 ο 㬷厇㯗劇 ω 㰷勇 ία που τ 㭷勧 ς πα 㰗厧㫗匇 χε 㮗剧 ο 㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ος. 㭷勧㮷咇 αδ 㫧喗, 㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫗匇 ς εί 㯗劇 α 㮗剧 ο 㮗剧 επ 㮗剧 χε 㮗剧㰗厧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς π 㫇升㯗劇 ω 㰷勇 τ 㮗剧 ς οποίες α 㰷勇㮧卧 είτα 㮗剧㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χος απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 µ 㭷勧 τ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗. 㥷哷㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 εία απο 㮧卧 τ 㫇升㮧卧 α 㮗剧 α 㰷勇㮧卧 εί 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο µ 㫗匇㰷勇 ω τω 㯗劇 δ 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 ωµ 㫇升 τω 㯗劇㲇塇㫧喗㱧噗 ου. 㥷哷 ύπα 㰗厧 ξ 㭷勧 τυχ 㳇劧㯗劇 δυ 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 δ 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 ωµ 㫇升 τω 㯗劇㲇塇㫧喗㱧噗 ου, τα οποία εί 㯗劇 α 㮗剧 α 㰷勇㮧卧㫧喗㰷勇㮗剧 µα 㮧卧 ατ 㫇升 το 㯗劇 χ 㰗厧㳇劧㯗劇 ο 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ς τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇, 㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ετα 㮗剧 υπ 㳇劧㲇塇㭷勧 π 㰗厧 ο 㮧卧 ε 㮗剧 µ 㫗匇㯗劇 ου 㯗劇 α 㰷勇 το 㮗剧 χε 㮗剧 ο 㮇呇 ετ 㭷勧㮇呇 εί α 㯗劇㭷勧 µ 㭷勧 τ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗 α 㰷勇㮧卧 εί το 㯗劇㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο επί τω 㯗劇㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇. Ο 㮗剧㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫗匇 ς ε 㯗劇 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 π 㮷咇㫧喗㰗厧 ως 㱧噗 ο 㮷咇㮗剧㮧卧㫧喗 ε 㯗劇 οποί 㭷勧㰷勇㭷勧 ) µε τ 㭷勧㯗劇 µ 㫗匇㮇呇 οδο τ 㭷勧 ς εξα 㬷厇 ο 㰗厧㫇升 ς απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ία που απο 㮧卧 τ 㫇升 τα 㮗剧 ο 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χος επ αυτώ 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 παύου 㯗劇㯗劇 α ε 㯗劇 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ία που τ 㫗匇 το 㮗剧 ος 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χος δε 㯗劇 υ 㱧噗 ί 㰷勇 τατα 㮗剧. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

15 㥷哷 εξα 㬷厇 ο 㰗厧㫇升㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗 ς απ 㳇劧 το 㯗劇㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧 οπο 㮗剧 είτα 㮗剧㬧則㫇升㰷勇 ε 㮗剧 τ 㭷勧 ς µε 㮇呇㳇劧 δου τ 㭷勧 ς α 㬷厇 ο 㰗厧㫇升 ς. Το 㮧卧㳇劧㰷勇 τος 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇㭷勧 ς µ 㮗剧 ας 㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫧喗 ς εί 㯗劇 α 㮗剧㭷勧 εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 αξία τω 㯗劇 πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 που δ 㳇劧㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇, τω 㯗劇 µετοχώ 㯗劇 που ε 㮧卧 δ 㳇劧㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 τω 㯗劇 υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 εω 㯗劇 που α 㯗劇 α 㮷咇㫧喗㱧噗㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇㮧卧 ατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ία τ 㭷勧 ς α 㯗劇 τα 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 ς, π 㮷咇㫗匇 ο 㯗劇 τυχ 㳇劧㯗劇㮧卧㳇劧㰷勇 τους 㫇升 µε 㰷勇 α 㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 ου µε τ 㭷勧㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗. Τα εξατοµ 㮗剧㮧卧 ευµ 㫗匇㯗劇 α πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία, υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧卧 α 㮗剧 ε 㯗劇 δεχ 㳇劧 µε 㯗劇 ες υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς που απο 㮧卧 τώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε µία επ 㮗剧 χε 㮗剧㰗厧㭷勧 µατ 㮗剧㮧卧㫧喗㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 επ 㮗剧 µετ 㰗厧 ώ 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 ατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇 εξα 㬷厇 ο 㰗厧㫇升㰷勇 τ 㮗剧 ς εύ 㮷咇 ο 㬷厇 ες αξίες τους α 㯗劇 εξα 㰗厧 τ 㫧喗 τως του πο 㰷勇 ο 㰷勇 τού 㰷勇 υµµετοχ 㫧喗 ς. Το 㮧卧㳇劧㰷勇 τος α 㬷厇 ο 㰗厧㫇升 ς π 㫗匇㰗厧 α 㯗劇 τ 㭷勧 ς εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 ς αξίας τω 㯗劇 επί µ 㫗匇㰗厧 ους 㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 που απο 㮧卧 τ 㫧喗㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇, 㮧卧 αταχω 㰗厧 είτα 㮗剧 ως υπε 㰗厧 αξία. 㤗咷㯗劇 το 㰷勇 υ 㯗劇 ο 㮷咇㮗剧㮧卧㳇劧㮧卧㳇劧㰷勇 τος τ 㭷勧 ς α 㬷厇 ο 㰗厧㫇升 ς εί 㯗劇 α 㮗剧 µ 㮗剧㮧卧㰗厧㳇劧 τε 㰗厧 ο απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 αξία τω 㯗劇 επί µ 㫗匇㰗厧 ους 㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 που απο 㮧卧 τ 㫧喗㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇, 㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫇升㮧卧 αταχω 㰗厧 είτα 㮗剧㫇升 µε 㰷勇 α 㰷勇 τα αποτε 㮷咇㫗匇㰷勇 µατα. 㮗剧 ετα 㮗剧㰗厧㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς, υπ 㳇劧㮷咇 ο 㮗剧 πα 㮧卧 α 㮗剧 µ 㭷勧 π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 α 㮧卧㫗匇㰗厧 δ 㭷勧 απ 㳇劧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς µεταξύ τω 㯗劇 ετα 㮗剧㰗厧 ε 㮗剧 ώ 㯗劇 του Οµί 㮷咇 ου απα 㮷咇 εί 㱧噗 ο 㯗劇 τα 㮗剧. Ο 㮗剧 µ 㭷勧 π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇 ες ζ 㭷勧 µ 㮗剧㫗匇 ς, επί 㰷勇㭷勧 ς απα 㮷咇 εί 㱧噗 ο 㯗劇 τα 㮗剧, ε 㮧卧 τ 㳇劧 ς ε 㫇升㯗劇㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 πα 㰗厧㫗匇 χε 㮗剧 ε 㯗劇 δείξε 㮗剧 ς αποµείω 㰷勇㭷勧 ς του µετα 㬧則㮗剧㬧則 α 㰷勇㮇呇㫗匇㯗劇 τος 㰷勇 το 㮗剧 χείου ε 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού. Ο 㮗剧㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς α 㰗厧 χ 㫗匇 ς τω 㯗劇㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㫗匇 χου 㯗劇 τ 㰗厧 οποπο 㮗剧㭷勧㮇呇 εί ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α εί 㯗劇 α 㮗剧 οµο 㮗剧㳇劧 µο 㰗厧㱧噗 ες µε αυτ 㫗匇 ς που 㫗匇 χου 㯗劇 υ 㮗剧 ο 㮇呇 ετ 㭷勧㮇呇 εί απ 㳇劧 το 㯗劇㣇嚧 µ 㮗剧㮷咇 ο. 6.7 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Τα 㰷勇 το 㮗剧 χεία που πε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς αποτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 πα 㰗厧 ου 㰷勇㮗剧㫇升 ζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㥗匧 υ 㰗厧 ώ, που εί 㯗劇 α 㮗剧 το 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα τ 㭷勧 ς χώ 㰗厧 ας 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οποία 㫗匇 χε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇㫗匇 δ 㰗厧 α τ 㭷勧 ς 㭷勧 ετα 㮗剧㰗厧 εία 㱧噗㮷咇 ε 㮗剧 του 㰗厧㬷厇㮗剧㮧卧㳇劧㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα). Ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς που π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇㫇升㮷咇㮷咇 α 㬷厇 µα, µετατ 㰗厧㫗匇 πο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㥗匧 υ 㰗厧 ώ, µε τ 㭷勧㯗劇㮗剧㰷勇 οτ 㮗剧 µία 㮧卧㮷咇 ε 㮗剧㰷勇 ίµατος τ 㭷勧 ς 㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ίας τω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇 ώ 㯗劇. Κατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ία 㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫇升 ξεως τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇 τα 㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία 㰷勇 ε ξ 㫗匇㯗劇 ο 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα, του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㮧卧 α 㮗剧 τω 㯗劇㩗囗 ποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 εω 㯗劇, αποτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧 µε τ 㮗剧 ς τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς 㮧卧㮷咇 ε 㮗剧㰷勇 ίµατος τ 㭷勧 ς 㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ίας αυτ 㫧喗 ς. Ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇 µατ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς, που π 㰗厧 ο 㮧卧 ύπτου 㯗劇㮧卧 ατ 㫇升 το 㯗劇 δ 㮗剧 α 㮧卧 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧㫧喗 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧卧㮧卧 α 㮇呇㫇升㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇㰷勇 ε τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς που δ 㮗剧 α 㱧噗㫗匇㰗厧 ου 㯗劇 απ 㳇劧 ε 㮧卧 εί 㯗劇 ες µε τ 㮗剧 ς οποίες είχα 㯗劇 α 㰗厧 χ 㮗剧㮧卧 ώς αποτ 㮗剧 µ 㭷勧㮇呇 εί 㮧卧 ατ 㫇升 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς χ 㰗厧㫧喗㰷勇 εως 㫧喗㰷勇 ε ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς, 㮧卧 αταχω 㰗厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα αποτε 㮷咇㫗匇㰷勇 µατα χ 㰗厧㫧喗㰷勇 εως. 㨷呧 τ 㭷勧㯗劇 πε 㰗厧 ίπτω 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇 µατ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧 ώ 㯗劇 που α 㯗劇 α 㮧卧 ύπτου 㯗劇 απ 㳇劧 µ 㭷勧㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία, που αποτ 㮗剧 µού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 αξία τους 㮇呇 εω 㰗厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 τµ 㫧喗 µα τ 㭷勧 ς εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 ς αξίας 㮧卧 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 επώς 㮧卧 αταχω 㰗厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㳇劧 που 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς τ 㭷勧 ς εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 ς αυτ 㫧喗 ς αξίας. 㨷呧 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㭷勧 ς πα 㰗厧 ού 㰷勇 ας πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δου δε 㯗劇 υπ 㫇升㰗厧 χου 㯗劇 µ 㭷勧㯗劇 οµ 㮗剧㰷勇 µατ 㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία που εί 㯗劇 α 㮗剧 ε 㮧卧㱧噗㰗厧 α 㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 α 㰷勇 ε ξ 㫗匇㯗劇 ο 㯗劇㳇劧 µ 㮗剧㰷勇 µα. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

16 6.8 Αποµείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού Τα 㰷勇 το 㮗剧 χεία του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού που 㫗匇 χου 㯗劇 απ 㰗厧 ο 㰷勇 δ 㮗剧㳇劧㰗厧㮗剧㰷勇 τ 㭷勧 ω 㱧噗㫗匇㮷咇㮗剧 µ 㭷勧 ζω 㫧喗 δε 㯗劇 απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 υπ 㳇劧㮧卧 ε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο αποµείω 㰷勇㭷勧 ς ετ 㭷勧㰷勇 ίως 㮧卧 α 㮗剧㳇劧 τα 㯗劇㮧卧㫇升 πο 㮗剧 α 㬷厇 ε 㬷厇 ο 㯗劇㳇劧 τα 㮧卧 αταδε 㮗剧㮧卧㯗劇 ύου 㯗劇㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 αξία µπο 㰗厧 εί 㯗劇 α µ 㭷勧㯗劇 εί 㯗劇 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇㮗剧 µ 㭷勧. Τα 㰷勇 το 㮗剧 χεία του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού που απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 υπ 㳇劧㮧卧 ε 㮗剧㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㫗匇㮷咇 ε 㬷厇 χο αποµείω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς αξίας τους 㳇劧 τα 㯗劇 υπ 㫇升㰗厧 χου 㯗劇 ε 㯗劇 δείξε 㮗剧 ς 㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 αξία τους δε 㯗劇㮇呇 α α 㯗劇 α 㮧卧 τ 㭷勧㮇呇 εί. 㥷哷 α 㯗劇 α 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇㮗剧 µ 㭷勧 αξία εί 㯗劇 α 㮗剧 το µε 㬷厇 α 㮷咇 ύτε 㰗厧 ο πο 㰷勇㳇劧 µεταξύ τ 㭷勧 ς 㮧卧 α 㮇呇 α 㰗厧㫧喗 ς τ 㮗剧 µ 㫧喗 ς πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς αξίας 㮷咇㳇劧㬷厇 ω χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς. 㥷哷 ζ 㭷勧 µία 㮷咇㳇劧㬷厇 ω µείω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς αξίας τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 του ε 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζετα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 επ 㮗剧 χεί 㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧, 㳇劧 τα 㯗劇㭷勧㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 αξία τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 αυτώ 㯗劇㱧噗㫧喗 τ 㭷勧 ς Μο 㯗劇㫇升 δας 㭷勧 µ 㮗剧 ου 㰗厧㬷厇 ίας Ταµε 㮗剧 α 㮧卧 ώ 㯗劇㨗哗 οώ 㯗劇 ) εί 㯗劇 α 㮗剧㭷勧 µε 㬷厇 α 㮷咇 ύτε 㰗厧㭷勧 απ 㳇劧 το α 㯗劇 α 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇㮗剧 µο πο 㰷勇㳇劧 τους. Κα 㮇呇 α 㰗厧㫧喗 αξία πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮇呇 εω 㰗厧 είτα 㮗剧 το πο 㰷勇㳇劧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ε 㯗劇㳇劧 ς 㰷勇 το 㮗剧 χείου του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㰷勇 τα π 㮷咇 αί 㰷勇㮗剧 α µ 㮗剧 ας αµ 㱧噗 οτε 㰗厧 ο 㬧則 α 㰗厧 ούς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οποία τα µ 㫗匇㰗厧㭷勧㫗匇 χου 㯗劇 π 㮷咇㫧喗㰗厧㭷勧㬷厇㯗劇 ώ 㰷勇㭷勧㮧卧 α 㮗剧 π 㰗厧 ο 㰷勇 χω 㰗厧 ού 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ε 㮗剧 ο 㮇呇 ε 㮷咇 ώς, µετ 㫇升 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 α 㱧噗 αί 㰗厧 ε 㰷勇㭷勧㮧卧㫇升㮇呇 ε π 㰗厧㳇劧㰷勇㮇呇 ετου 㫇升 µε 㰷勇 ου 㮧卧㳇劧㰷勇 τους δ 㮗剧㫇升㮇呇 ε 㰷勇㭷勧 ς του πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧 ού 㰷勇 το 㮗剧 χείου, ε 㯗劇 ώ, αξία χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς εί 㯗劇 α 㮗剧㭷勧 πα 㰗厧 ού 㰷勇 α αξία τω 㯗劇 ε 㮧卧 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇 ω 㯗劇 µε 㮷咇㮷咇 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 ταµε 㮗剧 α 㮧卧 ώ 㯗劇㰗厧 οώ 㯗劇 που α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α ε 㮗剧㰷勇㰗厧 εύ 㰷勇 ου 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 επ 㮗剧 χεί 㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 απ 㳇劧 τ 㭷勧 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ε 㯗劇㳇劧 ς πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧 ού 㰷勇 το 㮗剧 χείου 㮧卧 α 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇升㮇呇 ε 㰷勇㭷勧 του 㰷勇 το τ 㫗匇㮷咇 ος τ 㭷勧 ς ε 㮧卧 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇㭷勧 ς ω 㱧噗㫗匇㮷咇㮗剧 µ 㭷勧 ς ζω 㫧喗 ς τους. 6.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升 πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς εµ 㱧噗 α 㯗劇 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς µ 㳇劧㯗劇 ο 㳇劧 τα 㯗劇 π 㮷咇㭷勧㰗厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 ο 㮗剧㳇劧㰗厧 ο 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 π 㰗厧 ο 㲷妷 πο 㮇呇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς που 㫗匇 χου 㯗劇㰷勇 υµ 㱧噗 ω 㯗劇㭷勧㮇呇 εί µεταξύ τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ίας 㮧卧 α τω 㯗劇㮧卧 ατ 㳇劧 χω 㯗劇 του µ 㫗匇㰷勇 ου, ώ 㰷勇 τε 㯗劇 α δ 㮗剧 α 㰷勇㱧噗 α 㮷咇㮗剧㰷勇 τεί 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 τα 㯗劇 α 㮧卧㮷咇 ού 㯗劇 τα 㰷勇 υµ 㬧則㳇劧㮷咇 α 㮗剧 α 㮧卧 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς που 㫗匇 χε 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㫇升㲇塇 ε 㮗剧㭷勧㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία. Τα 㬧則 α 㰷勇㮗剧㮧卧㫇升 χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升 µ 㫗匇㰷勇 α τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ίας εί 㯗劇 α 㮗剧 τα µετ 㰗厧㭷勧 τ 㫇升, ο 㮗剧 τ 㰗厧 απεζ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㮇呇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς, ο 㮗剧㬧則㰗厧 αχυπ 㰗厧㳇劧㮇呇 ε 㰷勇 µες απα 㮗剧 τ 㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧卧 α 㮗剧 υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς, τα χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία δ 㮗剧 α 㮇呇㫗匇㰷勇㮗剧 µα π 㰗厧 ος πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧㮧卧 α 㮗剧 ο 㰗厧㮗剧㰷勇 µ 㫗匇㯗劇 ες 㫇升㮷咇㮷咇 ες µο 㰗厧㱧噗㫗匇 ς χ 㰗厧㭷勧 µατοδ 㳇劧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 υµπε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則 α 㯗劇 οµ 㫗匇㯗劇 ου µα 㮧卧㰗厧 οπ 㰗厧㳇劧㮇呇 ε 㰷勇 µου α 㯗劇 είου. Τα χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升 µ 㫗匇㰷勇 α 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㮧卧 α 㮗剧㩗囗 ποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 εω 㯗劇 που 㱧噗㫗匇㰗厧 ου 㯗劇 επ 㮗剧 τ 㳇劧㮧卧㮗剧 ο αποτ 㮗剧 µώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το α 㯗劇 απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇 το 㮧卧㳇劧㰷勇 τος 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇㭷勧 ς τους µε τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇呇 οδο του π 㰗厧 α 㬷厇 µατ 㮗剧㮧卧 ού επ 㮗剧 το 㮧卧 ίου 㱧噗 effe 㦇圷 ti 塇e interest rate). 㥗匧 π 㮗剧 π 㮷咇㫗匇 ο 㯗劇, ο 㮗剧 τυχ 㳇劧㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς αποτίµ 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 αξία τω 㯗劇 χ 㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 δ 㮗剧 α 㮇呇 ε 㰷勇 ίµω 㯗劇 π 㰗厧 ος πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 µετα 㱧噗㫗匇㰗厧 ο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧卧 α 㮇呇 α 㰗厧㫧喗㮇呇㫗匇㰷勇㭷勧. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

17 㥷哷㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία δε χ 㰗厧㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 εί πα 㰗厧㫇升㬷厇 ω 㬷厇 α, είτε 㬷厇㮗剧 α εµπο 㰗厧㮗剧㮧卧 ούς 㰷勇㮧卧 οπούς είτα 㬷厇㮗剧 α 㰷勇㮧卧 οπούς α 㯗劇 τ 㮗剧㰷勇 τ 㫇升㮇呇 µ 㮗剧㰷勇㭷勧 ς Ενσώµατα πάγια στοιχεία Τα π 㫇升㬷厇㮗剧 α πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία απε 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς τ 㮗剧 ς αξίες 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇 εώς τους. Ο 㮗剧 αξίες τω 㯗劇 α 㮧卧㮗剧㯗劇㫧喗 τω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 του εξοπ 㮷咇㮗剧㰷勇 µού απε 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇 ες 㮧卧 ατ 㫇升 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㰷勇㰷勇 ω 㰗厧 ευµ 㫗匇㯗劇 ες απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮧卧 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς τυχ 㳇劧㯗劇 ζ 㭷勧 µίες αποµείω 㰷勇㭷勧 ς. Το 㮧卧㳇劧㰷勇 τος πε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ε 㮗剧㳇劧㮷咇 ες τ 㮗剧 ς 㫇升 µε 㰷勇 α επ 㮗剧㰗厧㰗厧㮗剧 πτ 㫗匇 ες δαπ 㫇升㯗劇 ες 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 απ 㳇劧㮧卧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 αυτώ 㯗劇. 㥷哷 τε 㮷咇 ευταία α 㯗劇 απ 㰗厧 ο 㰷勇 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗 α 㱧噗 ο 㰗厧 ού 㰷勇 ε τ 㭷勧㯗劇 αξία 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇 εως του ο 㮗剧㮧卧 οπ 㫗匇 δου. Το 㮗剧 ε 㮇呇㯗劇㫗匇 ς Π 㰗厧㳇劧 τυπο 㩷唷㰗厧㭷勧 µατοο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς Π 㮷咇㭷勧㰗厧 ο 㱧噗㳇劧㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㰗厧 «Π 㰗厧 ώτ 㭷勧 ε 㱧噗 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗» 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 πα 㰗厧㫇升㬷厇㰗厧 α 㱧噗 ο 㰗厧 厧b α 㯗劇 α 㱧噗㫗匇㰗厧 ε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㭷勧㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία που ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧 ζε 㮗剧㬷厇㮗剧 α π 㰗厧 ώτ 㭷勧㱧噗 ο 㰗厧㫇升 τα.π. 㩷唷.Π., 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ία µετ 㫇升㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς 㰷勇 ε αυτ 㫇升, µπο 㰗厧 εί 㯗劇 α απο 㱧噗 α 㰷勇 ί 㰷勇 ε 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 π 㰗厧 ο 㭷勧㬷厇 ούµε 㯗劇 ες α 㯗劇 απ 㰗厧 ο 㰷勇 α 㰗厧 µο 㬷厇㫗匇 ς πα 㬷厇 ίω 㯗劇 που 㫗匇㬷厇㮗剧㯗劇 α 㯗劇㰷勇 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 α µε 㫇升㮷咇㮷咇 ο 㯗劇㯗劇㳇劧 µο 㱧噗 G 㱧噗㱧噗 塇) αποτε 㮷咇 ού 㯗劇㮧卧㳇劧㰷勇 τος 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇 εως τω 㯗劇 πα 㬷厇 ίω 㯗劇 α 㰗厧㮧卧 εί 㰷勇 το χ 㰗厧㳇劧㯗劇 ο που 㫗匇㬷厇㮗剧㯗劇 ε 㭷勧 α 㯗劇 απ 㰗厧 ο 㰷勇 α 㰗厧 µο 㬷厇㫧喗㭷勧 αξία τ 㭷勧 ς 㯗劇 α µπο 㰗厧 εί 㯗劇 α α 㯗劇 τα 㯗劇 α 㮧卧㮷咇㫇升 τ 㭷勧㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 ε 㯗劇㳇劧 ς 㬷厇 ε 㯗劇㮗剧㮧卧 ού 㫧喗 ε 㮗剧 δ 㮗剧㮧卧 ού 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㫧喗㱧噗 δεί 㮧卧 τ 㭷勧 ). Ο 㮗剧 δαπ 㫇升㯗劇 ες που δ 㮗剧 ε 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇 ού 㯗劇 τα 㮗剧㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧 ατ 㫇升㰷勇 τα 㰷勇㭷勧㰷勇㭷勧 µα 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㰷勇 υ 㰷勇 τατ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 τω 㯗劇 πα 㬷厇 ίω 㯗劇㮧卧 ε 㱧噗 α 㮷咇 α 㮗剧 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧. Ο 㮗剧 υπ 㳇劧㮷咇 ο 㮗剧 πες µετα 㬷厇 ε 㯗劇㫗匇㰷勇 τε 㰗厧 ες δαπ 㫇升㯗劇 ες, που δ 㮗剧 ε 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ε 㰷勇 χ 㫗匇㰷勇㭷勧 µε π 㫇升㬷厇㮗剧 α πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία, 㮧卧 ε 㱧噗 α 㮷咇 α 㮗剧 οπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 µ 㳇劧㯗劇 ο 㳇劧 τα 㯗劇 αυξ 㫇升㯗劇 ου 㯗劇 τα µε 㮷咇㮷咇 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧㫇升 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升 ο 㱧噗㫗匇㮷咇㭷勧, που α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧㮇呇 α π 㰗厧 ο 㮧卧 ύ 㲇塇 ου 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧卧 µετ 㫇升㮷咇㮷咇 ευ 㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 επ 㭷勧㰗厧 εαζ 㳇劧 µε 㯗劇 ω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇. 㣇嚧㮷咇 ες ο 㮗剧㫇升㮷咇㮷咇 ες δαπ 㫇升㯗劇 ες 㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫧喗㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 ς, επ 㮗剧 δ 㮗剧㳇劧㰗厧㮇呇 ω 㰷勇㭷勧 ς 㮧卧. 㮷咇.π. τω 㯗劇 πα 㬷厇 ίω 㯗劇㮧卧 αταχω 㰗厧 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮷咇 ο 㬷厇 α 㰗厧㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 τω 㯗劇 αποτε 㮷咇 ε 㰷勇 µ 㫇升 τω 㯗劇 ως 㫗匇 ξοδα, 㮧卧 ατ 㫇升 το χ 㰗厧㳇劧㯗劇 ο τ 㭷勧 ς π 㰗厧 α 㬷厇 µατοποί 㭷勧㰷勇㫧喗 ς τους. 㥷哷 χ 㰗厧㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 ούµε 㯗劇㭷勧 µ 㫗匇㮇呇 οδος απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς α 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧 ατοπτ 㰗厧 ίζε 㮗剧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ω 㱧噗㫗匇㮷咇㮗剧 µ 㭷勧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α ζω 㫧喗 ς τω 㯗劇 ε 㯗劇㰷勇 ώµατω 㯗劇 α 㮧卧㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇 εω 㯗劇, ε 㮧卧 τ 㳇劧 ς απ 㳇劧 τα 㬷厇㫧喗 πεδα 㮧卧 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς α 㮧卧㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς υπ 㳇劧 ε 㮧卧 τ 㫗匇㮷咇 ε 㰷勇㭷勧. Κατ 㫇升 τ 㭷勧㰷勇 τα 㮇呇 ε 㰗厧㫧喗 µ 㫗匇㮇呇 οδο απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς, 㬷厇 ί 㯗劇 ετα 㮗剧 επ 㮗剧㬧則㫇升㰗厧 υ 㯗劇㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 αποτε 㮷咇 ε 㰷勇 µ 㫇升 τω 㯗劇 µε 㰷勇 τα 㮇呇 ε 㰗厧㳇劧 πο 㰷勇㳇劧㮧卧 α 㮇呇 㳇劧㮷咇㭷勧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς ω 㱧噗㫗匇㮷咇㮗剧 µ 㭷勧 ς ζω 㫧喗 ς τω 㯗劇 πα 㬷厇 ίω 㯗劇, ε 㫇升㯗劇㭷勧 υπο 㮷咇 ε 㮗剧 µµατ 㮗剧㮧卧㫧喗 αξία του πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧 ού 㰷勇 το 㮗剧 χείου δε 㯗劇 µετα 㬧則㫇升㮷咇㮷咇 ετα 㮗剧, χ 㰗厧㭷勧㰷勇㮗剧 µοπο 㮗剧 ώ 㯗劇 τας τους εξ 㫧喗 ς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς 㩗囗 Κτί 㰗厧㮗剧 α & 㥗匧㬷厇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς Κτ 㮗剧㰗厧 ίω 㯗劇 厧 㲇塇 Μ 㭷勧 χα 㯗劇㫧喗 µατα & Μ 㭷勧 χα 㯗劇 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㳇劧 ς 㥗匧 ξοπ 㮷咇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㰗厧㩗囗㲇塇 Μετα 㱧噗 ο 㰗厧㮗剧㮧卧㫇升 Μ 㫗匇㰷勇 α 㰗厧㩗囗㲇塇 㢇姗 π 㮗剧 π 㮷咇 α 㰗厧㩗囗㲇塇 Μ 㭷勧 χα 㯗劇㫗匇 ς 㬷厇㰗厧 α 㱧噗 είου 㰗厧 τ 㭷勧㮷咇 ε 㱧噗 ω 㯗劇㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㰷勇 υ 㰷勇㮧卧 ευ 㫗匇 ς 厧 㰗厧㲇塇 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

18 㥗匧㮧卧 τυπωτ 㫗匇 ς 㰗厧㦇圷 ardware 厧 㦇圷㲇塇 Ο 㮗剧 εδα 㱧噗㮗剧㮧卧㫗匇 ς ε 㮧卧 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς δε 㯗劇 απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧. Τα µ 㮗剧㰷勇㮇呇 ωµ 㫗匇㯗劇 α πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則㫇升㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ω 㱧噗㫗匇㮷咇㮗剧 µ 㭷勧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α ζω 㫧喗 ς τω 㯗劇 πα 㬷厇 ίω 㯗劇 δ 㭷勧㮷咇 αδ 㫧喗 τ 㭷勧㯗劇 πο 㮷咇㮗剧 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ίας 㬷厇㮗剧 α πα 㰗厧㳇劧 µο 㮗剧 α πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία 㫧喗 µε 㬧則㫇升㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 ύµ 㬧則 α 㰷勇㭷勧 ς µί 㰷勇㮇呇 ω 㰷勇㭷勧 ς ε 㫇升㯗劇 εί 㯗劇 α 㮗剧 µ 㮗剧㮧卧㰗厧㳇劧 τε 㰗厧㭷勧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ω 㱧噗㫗匇㮷咇㮗剧 µ 㭷勧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α ζω 㫧喗 ς τω 㯗劇 πα 㬷厇 ίω 㯗劇 αυτώ 㯗劇. Το 㮧卧㫗匇㰗厧 δος 㫧喗㭷勧 ζ 㭷勧 µία που απο 㰗厧㰗厧㫗匇 ε 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧卧 ποί 㭷勧㰷勇㭷勧㫧喗 τ 㭷勧 δ 㮗剧 α 㬷厇㰗厧 α 㱧噗㫧喗 ε 㯗劇㰷勇 ώµατω 㯗劇 α 㮧卧㮗剧㯗劇㭷勧 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇 εω 㯗劇 π 㰗厧 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厧 ίζετα 㮗剧 ως 㭷勧 δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫇升 τ 㭷勧 ς αξίας πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㫧喗 ε 㮧卧 ποί 㭷勧㰷勇㭷勧 ς του πα 㬷厇 ίου, α 㯗劇 υπ 㫇升㰗厧 χε 㮗剧, 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㮧卧 α 㮇呇 α 㰗厧㫧喗 ς 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς αξίας του πα 㬷厇 ίου 㮧卧 α 㮗剧 㮧卧 αταχω 㰗厧 είτα 㮗剧㰷勇 τα αποτε 㮷咇㫗匇㰷勇 µατα Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 㨷呧 τ 㭷勧㯗劇㮧卧 ατ 㭷勧㬷厇 ο 㰗厧 ία αυτ 㫧喗㭷勧㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία, 㫗匇 χε 㮗剧 ε 㯗劇 τ 㫇升 ξε 㮗剧 τα π 㰗厧 ο 㬷厇㰗厧㫇升 µµατα 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 µ 㮗剧㮧卧 ού, τα οποία πα 㰗厧 α 㮧卧 ο 㮷咇 ου 㮇呇 ού 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 το 㮧卧㳇劧㰷勇 τος 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇 εως µείο 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㰷勇 υ 㰷勇㰷勇 ω 㰗厧 ευµ 㫗匇㯗劇 ες απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς τους 㮧卧 α 㮗剧, α 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇 τ 㰗厧㫗匇 χου 㯗劇 ο 㮗剧㰷勇 χετ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς π 㰗厧 ο 㲷妷 πο 㮇呇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς, του πο 㰷勇 ού τ 㭷勧 ς αποµείω 㰷勇㭷勧 ς τ 㭷勧 ς αξίας τους. Ο 㮗剧 απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς υπο 㮷咇 ο 㬷厇 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧 µε 㬧則㫇升㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α τ 㭷勧 ς α 㯗劇 αµε 㯗劇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 ς ω 㱧噗㫗匇㮷咇㮗剧 µ 㭷勧 ς ζω 㫧喗 ς τους µε τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇呇 οδο τ 㭷勧 ς 㰷勇 τα 㮇呇 ε 㰗厧㫧喗 ς απ 㳇劧㰷勇㬧則 ε 㰷勇㭷勧 ς, τ 㭷勧㯗劇 οποία 㭷勧㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία 㫗匇 χε 㮗剧㮧卧 α 㮇呇 ο 㰗厧 ί 㰷勇 ε 㮗剧㰷勇 ε π 㫗匇㯗劇 τε 㱧噗㩗囗 ) 㫗匇 τ 㭷勧 απο 㰷勇㬧則㫗匇㯗劇 ο 㯗劇 τας τα π 㰗厧 ο 㬷厇㰗厧㫇升 µµατα 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 µ 㮗剧㮧卧 ού µε 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㫧喗 厧 㰗厧㲇塇. Ο 㮗剧 απο 㰷勇㬧則㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς τω 㯗劇㫇升 υ 㮷咇 ω 㯗劇 πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇㮗剧 α 㮧卧 ώ 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 τα 㫗匇 ξοδα που α 㱧噗 ο 㰗厧 ού 㯗劇 τ 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 τ 㫧喗㰗厧㭷勧㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 π 㰗厧 ο 㬷厇㰗厧 αµµ 㫇升 τω 㯗劇 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 µ 㮗剧㮧卧 ού α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τα αποτε 㮷咇㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς χ 㰗厧㫧喗㰷勇 εως που π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧 ού 㯗劇 τα 㮗剧 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 㥷哷 επ 㮗剧㬧則㫇升㰗厧 υ 㯗劇㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δου µε 㱧噗㳇劧㰗厧 ους ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος αποτε 㮷咇 είτα 㮗剧 απ 㳇劧 τους τ 㰗厧㫗匇 χο 㯗劇 τες 㱧噗㳇劧㰗厧 ους 㮧卧 α 㮗剧 τους α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ους 㱧噗㳇劧㰗厧 ους, δ 㭷勧㮷咇 αδ 㫧喗 τους 㱧噗㳇劧㰗厧 ους 㫧喗 τ 㮗剧 ς 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫗匇 ς ε 㮷咇 α 㱧噗㰗厧 ύ 㯗劇㰷勇 ε 㮗剧 ς που 㰷勇 χετίζο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫇升 ο 㱧噗㫗匇㮷咇㭷勧 που π 㰗厧 ο 㮧卧 ύπτου 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 πε 㰗厧 ίοδο α 㮷咇㮷咇㫇升㫗匇 χου 㯗劇㫧喗 δ 㭷勧㮧卧 ατα 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τεί 㫧喗㮇呇 α 㮧卧 ατα 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τού 㯗劇 απ 㳇劧 τ 㮗剧 ς 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫗匇 ς α 㰗厧 χ 㫗匇 ς 㰷勇 ε δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧 ετ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους. Ο 㱧噗㳇劧㰗厧 ος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζετα 㮗剧㰷勇 το 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇 α 㰗厧㮗剧 α 㰷勇 µ 㳇劧 τω 㯗劇 αποτε 㮷咇 ε 㰷勇 µ 㫇升 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δου, ε 㮧卧 τ 㳇劧 ς του 㱧噗㳇劧㰗厧 ου ε 㮧卧 εί 㯗劇 ου που α 㱧噗 ο 㰗厧㫇升㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς που 㮧卧 αταχω 㰗厧㫧喗㮇呇㭷勧㮧卧 α 㯗劇 απευ 㮇呇 είας 㰷勇 τα ίδ 㮗剧 α 㮧卧 ε 㱧噗㫇升㮷咇 α 㮗剧 α, 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οποία πε 㰗厧 ίπτω 㰷勇㭷勧㮧卧 αταχω 㰗厧 είτα 㮗剧 απευ 㮇呇 είας, 㮧卧 ατ 㫇升 α 㯗劇㫇升㮷咇 ο 㬷厇 ο τ 㰗厧㳇劧 πο, 㰷勇 τα ίδ 㮗剧 α 㮧卧 ε 㱧噗㫇升㮷咇 α 㮗剧 α. 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

19 Ο 㮗剧 τ 㰗厧㫗匇 χο 㯗劇 τες 㱧噗㳇劧㰗厧 ο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος πε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ου 㯗劇 τ 㮗剧 ς 㬧則㰗厧 αχυπ 㰗厧㳇劧㮇呇 ε 㰷勇 µες υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς π 㰗厧 ος τ 㮗剧 ς δ 㭷勧 µο 㰷勇㮗剧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς α 㰗厧 χ 㫗匇 ς που 㰷勇 χετίζο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τους π 㮷咇㭷勧㰗厧 ωτ 㫗匇 ους 㱧噗㳇劧㰗厧 ους επί του 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 τ 㫗匇 ου ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος τ 㭷勧 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δου 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 τυχ 㳇劧㯗劇 π 㰗厧㳇劧㰷勇㮇呇 ετο 㮗剧㱧噗㳇劧㰗厧 ο 㮗剧 ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος που α 㱧噗 ο 㰗厧 ού 㯗劇 π 㰗厧 ο 㭷勧㬷厇 ούµε 㯗劇 ες χ 㰗厧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς. Ο 㮗剧 τ 㰗厧㫗匇 χο 㯗劇 τες 㱧噗㳇劧㰗厧 ο 㮗剧 επ 㮗剧 µετ 㰗厧 ώ 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 ύµ 㱧噗 ω 㯗劇 α µε τους 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧 ούς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς 㮧卧 α 㮗剧 τους 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧 ούς 㯗劇㳇劧 µους που ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧 ζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㮗剧 ς δ 㮗剧 αχε 㮗剧㰗厧㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫗匇 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους µε τ 㮗剧 ς οποίες 㰷勇 χετίζο 㯗劇 τα 㮗剧, 㬧則 α 㰷勇㮗剧 ζ 㳇劧 µε 㯗劇 α 㰷勇 το 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 τ 㫗匇 ο 㮧卧㫗匇㰗厧 δος 㬷厇㮗剧 α το 㫗匇 τος. 㣇嚧㮷咇 ες ο 㮗剧 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς 㰷勇 τα 㬧則㰗厧 αχυπ 㰗厧㳇劧㮇呇 ε 㰷勇 µα 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 το 㮗剧 χεία του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㫧喗 τ 㮗剧 ς 㩗囗 ποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 α 㯗劇 µ 㫗匇㰗厧 ος τω 㯗劇㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧卧 ατ 㫇升㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 αποτε 㮷咇 ε 㰷勇 µ 㫇升 τω 㯗劇 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς. Ο α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧噗㳇劧㰗厧 ος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος π 㰗厧 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厧 ίζετα 㮗剧 µε τ 㭷勧㯗劇 µ 㫗匇㮇呇 οδο τ 㭷勧 ς υποχ 㰗厧㫗匇 ω 㰷勇㭷勧 ς που π 㰗厧 ο 㮧卧 ύπτε 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㮗剧 ς π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς µεταξύ τ 㭷勧 ς 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς αξίας 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫧喗 ς 㬧則㫇升㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㮧卧 α 㮗剧 τω 㯗劇㩗囗 ποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 εω 㯗劇. 㤗咷㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧噗㳇劧㰗厧 ος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος δε 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇 ίζετα 㮗剧 ε 㫇升㯗劇 π 㰗厧 ο 㮧卧 ύπτε 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 α 㰗厧 χ 㮗剧㮧卧㫧喗 α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ώ 㰗厧㮗剧㰷勇㭷勧㰷勇 το 㮗剧 χείου 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㫧喗 Πα 㮇呇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㰷勇 ε 㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗, ε 㮧卧 τ 㳇劧 ς επ 㮗剧 χε 㮗剧㰗厧㭷勧 µατ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫗匇㯗劇 ω 㰷勇㭷勧 ς, 㭷勧 οποία 㳇劧 τα 㯗劇㫗匇㬷厇㮗剧㯗劇 ε 㭷勧㰷勇 υ 㯗劇 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗 δε 㯗劇 επ 㭷勧㰗厧㫗匇 α 㰷勇 ε ούτε το 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㳇劧 ούτε το 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㳇劧㮧卧㫗匇㰗厧 δος 㫧喗 ζ 㭷勧 µία. Ο α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧噗㳇劧㰗厧 ος π 㰗厧 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厧 ίζετα 㮗剧 µε τους 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧 ούς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς που 㮗剧㰷勇 χύου 㯗劇㮧卧 ατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ία του 㮗剧㰷勇 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 µού. Ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ο 㮗剧㱧噗㳇劧㰗厧 ο 㮗剧 ε 㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫗匇 ς υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς υπο 㮷咇 ο 㬷厇 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 α 㮗剧 α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㬷厇㮗剧 α 㳇劧㮷咇 ες τ 㮗剧 ς π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς µεταξύ 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 τ 㮗剧㮧卧㫧喗 ς αξίας 㮧卧 α 㮗剧㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫧喗 ς 㬧則㫇升㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇㰷勇 το 㮗剧 χείω 㯗劇 του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㮧卧 α 㮗剧㩗囗 ποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 εω 㯗劇. Ο υπο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς 㬷厇 ί 㯗劇 ετα 㮗剧 µε τους 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㫗匇 ς 㱧噗㳇劧㰗厧 ου ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος που α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㮗剧㰷勇 χύ 㰷勇 ου 㯗劇㮧卧 ατ 㫇升 τ 㮗剧 ς πε 㰗厧㮗剧㳇劧 δους 㮧卧 ατ 㫇升 τ 㮗剧 ς οποίες τα 㰷勇 το 㮗剧 χεία του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㮇呇 α α 㯗劇 α 㮧卧 τ 㭷勧㮇呇 ού 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧㩗囗 ποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㮇呇 α δ 㮗剧 α 㮧卧 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 τού 㯗劇, 㮧卧 α 㮗剧 π 㰗厧㫗匇 πε 㮗剧㯗劇 α α 㯗劇 τα 㯗劇 α 㮧卧㮷咇㫇升 το 㯗劇 τ 㰗厧㳇劧 πο µε το 㯗劇 οποίο α 㯗劇 αµ 㫗匇㯗劇 ετα 㮗剧㯗劇 α 㬷厇 ί 㯗劇 ε 㮗剧㭷勧 α 㯗劇㫇升㮧卧 τ 㭷勧㰷勇㭷勧㫧喗 ο δ 㮗剧 α 㮧卧 α 㯗劇 ο 㯗劇㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς. 㨷呧 ε πε 㰗厧 ίπτω 㰷勇㭷勧 αδυ 㯗劇 αµίας 㰷勇 α 㱧噗 ούς π 㰗厧 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厧㮗剧㰷勇 µού του χ 㰗厧㳇劧㯗劇 ου α 㯗劇 α 㰷勇 τ 㰗厧 ο 㱧噗㫧喗 ς τω 㯗劇 π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧 ώ 㯗劇 ε 㱧噗 α 㰗厧 µ 㳇劧 ζετα 㮗剧 ο 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㳇劧 ς 㰷勇 υ 㯗劇 τε 㮷咇 ε 㰷勇 τ 㫧喗 ς που 㮗剧㰷勇 χύε 㮗剧㮧卧 ατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇 επ 㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 τ 㭷勧 ς 㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ίας του 㮗剧㰷勇 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㰷勇 µού χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧. Ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫗匇 ς απα 㮗剧 τ 㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 ατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇㫗匇㮧卧 τα 㰷勇㭷勧㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 οποία 㮇呇 α υπ 㫇升㰗厧 ξε 㮗剧 µε 㮷咇㮷咇 ο 㯗劇 τ 㮗剧㮧卧㳇劧 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧 τ 㫗匇 ο 㮧卧㫗匇㰗厧 δος 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 χ 㰗厧㭷勧㰷勇㮗剧 µοποί 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇㫧喗 ς δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫇升 ς που δ 㭷勧 µ 㮗剧 ου 㰗厧㬷厇 εί τ 㭷勧㯗劇 α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇㭷勧 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫧喗 απαίτ 㭷勧㰷勇㭷勧. Ο α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ος 㱧噗㳇劧㰗厧 ος ε 㮗剧㰷勇 οδ 㫧喗 µατος α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζετα 㮗剧㬷厇㮗剧 α τ 㮗剧 ς π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς που π 㰗厧 ο 㮧卧 ύπτου 㯗劇 απ 㳇劧 επε 㯗劇 δύ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㰷勇 ε 㮇呇 υ 㬷厇 ατ 㰗厧㮗剧㮧卧㫗匇 ς 㮧卧 α 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇 δεδεµ 㫗匇㯗劇 ες επ 㮗剧 χε 㮗剧㰗厧㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς, µε εξαί 㰗厧 ε 㰷勇㭷勧 τ 㭷勧㯗劇 πε 㰗厧 ίπτω 㰷勇㭷勧 που 㭷勧 α 㯗劇 α 㰷勇 τ 㰗厧 ο 㱧噗㫧喗 τω 㯗劇 π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇 ώ 㯗劇 δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧 ώ 㯗劇 ε 㮷咇㫗匇㬷厇 χετα 㮗剧 απ 㳇劧 τ 㭷勧㯗劇 ετα 㮗剧㰗厧 ία 㮧卧 α 㮗剧 εί 㯗劇 α 㮗剧 π 㮗剧㮇呇 α 㯗劇㳇劧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς δε 㯗劇㮇呇 α α 㯗劇 α 㰷勇 τ 㰗厧 α 㱧噗 ού 㯗劇㰷勇 το π 㰗厧 ο 㬧則㮷咇 επτ 㳇劧 µ 㫗匇㮷咇㮷咇 ο 㯗劇. Ο 㮗剧 πε 㰗厧㮗剧㰷勇㰷勇㳇劧 τε 㰗厧 ες α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫗匇 ς 㰷勇 τ 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫗匇 ς απα 㮗剧 τ 㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫧喗 υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 α 㯗劇㫗匇㯗劇 α 㮧卧 οµµ 㫇升 τ 㮗剧 τω 㯗劇㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧卧 ατ 㫇升㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 αποτε 㮷咇 ε 㰷勇 µ 㫇升 τω 㯗劇 χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς. Μ 㳇劧㯗劇 ο αυτ 㫗匇 ς ο 㮗剧 µετα 㬧則 ο 㮷咇㫗匇 ς 㰷勇 τα 㰷勇 το 㮗剧 χεία του 㥗匧㯗劇 ε 㰗厧㬷厇㭷勧 τ 㮗剧㮧卧 ού 㫧喗 τ 㮗剧 ς 㩗囗 ποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς που επ 㭷勧㰗厧 ε 㫇升 ζου 㯗劇 τ 㮗剧 ς π 㰗厧 ο 㰷勇 ω 㰗厧㮗剧㯗劇㫗匇 ς δ 㮗剧 α 㱧噗 ο 㰗厧㫗匇 ς α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㮧卧 ατευ 㮇呇 εία 㯗劇㰷勇 τα Ίδ 㮗剧 α 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

20 Κε 㱧噗㫇升㮷咇 α 㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ίας, 㳇劧 πως 㭷勧 επα 㯗劇 ε 㮧卧 τίµ 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς αξίας τ 㭷勧 ς α 㮧卧 ί 㯗劇㭷勧 τ 㭷勧 ς πε 㰗厧㮗剧 ου 㰷勇 ίας, 㫗匇 χου 㯗劇 ως αποτ 㫗匇㮷咇 ε 㰷勇 µα τ 㭷勧㯗劇㰷勇 χετ 㮗剧㮧卧㫧喗 α 㮷咇㮷咇 α 㬷厇㫧喗㰷勇 τ 㮗剧 ς α 㯗劇 α 㬧則 α 㮷咇㮷咇㳇劧 µε 㯗劇 ες 㱧噗 ο 㰗厧 ο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧㮧卧㫗匇 ς απα 㮗剧 τ 㫧喗㰷勇 ε 㮗剧 ς 㫧喗 υποχ 㰗厧 εώ 㰷勇 ε 㮗剧 ς 㯗劇 α χ 㰗厧 εώ 㯗劇 ετα 㮗剧㫗匇㯗劇 α 㯗劇 τ 㮗剧 του 㰷勇 χετ 㮗剧㮧卧 ού 㮷咇 ο 㬷厇 α 㰗厧㮗剧 α 㰷勇 µού τ 㭷勧 ς 㮧卧 α 㮇呇 α 㰗厧㫧喗 ς 㮇呇㫗匇㰷勇㭷勧 ς Αποθέµατα Τα απο 㮇呇㫗匇 µατα απε 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧㰷勇 τ 㭷勧 χαµ 㭷勧㮷咇㳇劧 τε 㰗厧㭷勧 αξία µεταξύ του 㮧卧㳇劧㰷勇 τους 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇 εως 㮧卧 α 㮗剧 τ 㭷勧 ς 㮧卧 α 㮇呇 α 㰗厧㫧喗 ς 㰗厧 ευ 㰷勇 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇㮗剧 µ 㫧喗 ς τους αξίας. Το 㮧卧㳇劧㰷勇 τος τω 㯗劇 απο 㮇呇 εµ 㫇升 τω 㯗劇 π 㰗厧 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厧 ίζετα 㮗剧 µε τ 㭷勧 µ 㫗匇㮇呇 οδο 塇 㦇圷 塇 㢇姗, 㭷勧 οποία α 㮧卧 ο 㮷咇 ου 㮇呇 είτα 㮗剧 π 㫇升㬷厇㮗剧 α, 㮧卧 α 㮗剧 πε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ε 㮗剧 τ 㮗剧 ς δαπ 㫇升㯗劇 ες 㮧卧 τ 㫧喗㰷勇 εως τω 㯗劇 απο 㮇呇 εµ 㫇升 τω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 τ 㮗剧 ς δαπ 㫇升㯗劇 ες µετα 㱧噗 ο 㰗厧㫇升 ς τους 㰷勇 τ 㮗剧 ς ε 㬷厇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 ε 㮗剧 ς που 㬧則㰗厧 ί 㰷勇㮧卧 ο 㯗劇 τα 㮗剧. 㥷哷㮧卧 α 㮇呇 α 㰗厧㫧喗㰗厧 ευ 㰷勇 τοπο 㮗剧㫧喗㰷勇㮗剧 µ 㭷勧 αξία εί 㯗劇 α 㮗剧㭷勧 ε 㮧卧 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇㭷勧 τ 㮗剧 µ 㫧喗 πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς, 㰷勇 τα π 㮷咇 αί 㰷勇㮗剧 α τω 㯗劇㰷勇 υ 㯗劇㫧喗㮇呇 ω 㯗劇 δ 㰗厧 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厧㮗剧 οτ 㫧喗 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς 㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ίας, µε 㮗剧 ωµ 㫗匇㯗劇㭷勧 µε τα ε 㮧卧 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇 α 㮧卧㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 ο 㮷咇 ο 㮧卧㮷咇㫧喗㰗厧 ω 㰷勇㭷勧 αυτώ 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 τα ε 㮧卧 τ 㮗剧 µώµε 㯗劇 α 㬷厇㮗剧 α τ 㭷勧㯗劇 π 㰗厧 α 㬷厇 µατοποί 㭷勧㰷勇㭷勧 τ 㭷勧 ς πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㮧卧㳇劧㰷勇 τ 㭷勧㮧卧 α 㮗剧 π 㰗厧 ο 㰷勇 δ 㮗剧 ο 㰗厧 ίζετα 㮗剧 µε 㬧則㫇升㰷勇㭷勧 τ 㮗剧 ς τ 㰗厧㫗匇 χου 㰷勇 ες τ 㮗剧 µ 㫗匇 ς πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς τω 㯗劇 απο 㮇呇 εµ 㫇升 τω 㯗劇㰷勇 τα π 㮷咇 αί 㰷勇㮗剧 α τ 㭷勧 ς 㰷勇 υ 㯗劇㫧喗㮇呇 ους δ 㰗厧 α 㰷勇 τ 㭷勧㰗厧㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τας α 㱧噗 α 㮗剧㰗厧 ουµ 㫗匇㯗劇 ω 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 τω 㯗劇 τυχ 㳇劧㯗劇 εξ 㳇劧 δω 㯗劇 πώ 㮷咇㭷勧㰷勇㭷勧 ς, 㳇劧 που 㰷勇 υ 㯗劇 τ 㰗厧㫗匇 χε 㮗剧 πε 㰗厧 ίπτω 㰷勇㭷勧. 㥷哷㥗匧 τα 㮗剧㰗厧 ία 㮧卧 αταχω 㰗厧 εί 㰷勇 τα αποτε 㮷咇㫗匇㰷勇 µατα τ 㭷勧 ς χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς 㳇劧㮷咇 ες τ 㮗剧 ς δαπ 㫇升㯗劇 ες που π 㰗厧 α 㬷厇 µατοπο 㮗剧 εί 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 δ 㮗剧㫇升㰗厧㮧卧 ε 㮗剧 α αυτ 㫧喗 ς 㬷厇㮗剧 α α 㬷厇 ο 㰗厧㫇升 α 㯗劇 α 㮷咇 ώ 㰷勇㮗剧 µου εξοπ 㮷咇㮗剧㰷勇 µού Εµπορικές Απαιτήσεις Ο 㮗剧㮷咇 ο 㬷厇 α 㰗厧㮗剧 α 㰷勇 µοί ε 㮗剧㰷勇 π 㰗厧 α 㮧卧 τ 㫗匇 ο 㮗剧 α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧 α 㰗厧 χ 㮗剧㮧卧㫇升㰷勇 τ 㭷勧㯗劇 τ 㮗剧 µο 㮷咇 ο 㬷厇㮗剧 α 㮧卧㫧喗 τους αξία. Μετα 㬷厇 ε 㯗劇㫗匇㰷勇 τε 㰗厧 α µε 㮗剧 ώ 㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 µε τα πο 㰷勇㫇升㬷厇㮗剧 α τα οποία υπ 㫇升㰗厧 χε 㮗剧 εύ 㮷咇 ο 㬷厇㭷勧㬧則 ε 㬧則 α 㮗剧㳇劧 τ 㭷勧 τα 㳇劧 τ 㮗剧 δε 㯗劇㮇呇 α ε 㮗剧㰷勇 π 㰗厧 αχ 㮇呇 ού 㯗劇. Κατ 㫇升 τ 㭷勧㯗劇 ε 㮧卧㫇升㰷勇 τοτε 㭷勧 µε 㰗厧 οµ 㭷勧㯗劇 ία 㰷勇 ύ 㯗劇 ταξ 㭷勧 ς τω 㯗劇 ο 㮗剧㮧卧 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卧 ώ 㯗劇㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εω 㯗劇, 㭷勧 ε 㮗剧㰷勇 π 㰗厧 αξ 㮗剧 µ 㳇劧 τ 㭷勧 τα τω 㯗劇 ε 㮗剧㰷勇 π 㰗厧 α 㮧卧 τ 㫗匇 ω 㯗劇㮷咇 ο 㬷厇 α 㰗厧㮗剧 α 㰷勇 µώ 㯗劇 ε 㮧卧 τ 㮗剧 µ 㫇升 τα 㮗剧㮧卧 ατ 㫇升 πε 㰗厧 ίπτω 㰷勇㭷勧㮧卧 α 㮗剧㰷勇 χ 㭷勧 µατίζετα 㮗剧 π 㰗厧㳇劧㬧則㮷咇 ε 㲇塇㭷勧㬷厇㮗剧 α απώ 㮷咇 ε 㮗剧 ες που εί 㯗劇 α 㮗剧 π 㮗剧㮇呇 α 㯗劇㳇劧㯗劇㯗劇 α 㰷勇 υµ 㬧則 ού 㯗劇㮧卧 α 㮗剧 µπο 㰗厧 ού 㯗劇㯗劇 α πο 㰷勇 οτ 㮗剧㮧卧 οπο 㮗剧㭷勧㮇呇 ού 㯗劇. 㥷哷㰷勇 χ 㭷勧 µατ 㮗剧㰷勇㮇呇 εί 㰷勇 α π 㰗厧㳇劧㬧則㮷咇 ε 㲇塇㭷勧 α 㯗劇 απ 㰗厧 ο 㰷勇 α 㰗厧 µ 㳇劧 ζετα 㮗剧 µε επ 㮗剧㬧則㫇升㰗厧 υ 㯗劇㰷勇㭷勧 τω 㯗劇 αποτε 㮷咇 ε 㰷勇 µ 㫇升 τω 㯗劇 τ 㭷勧 ς ε 㮧卧㫇升㰷勇 τοτε χ 㰗厧㫧喗㰷勇㭷勧 ς Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Γ 㮗剧 α 㰷勇㮧卧 οπούς 㮧卧 ατα 㰗厧 τί 㰷勇 εως τ 㭷勧 ς 㮧卧 ατα 㰷勇 τ 㫇升㰷勇 εως ταµε 㮗剧 α 㮧卧 ώ 㯗劇㰗厧 οώ 㯗劇, 㰷勇 τ 㭷勧㯗劇㮧卧 ατ 㭷勧㬷厇 ο 㰗厧 ία αυτ 㫧喗 πε 㰗厧㮗剧㮷咇 αµ 㬧則㫇升㯗劇 ο 㯗劇 τα 㮗剧 τα µετ 㰗厧㭷勧 τ 㫇升, ο 㮗剧 επ 㮗剧 τα 㬷厇㫗匇 ς 㭷勧 µ 㫗匇㰗厧 ας 㮧卧 α 㮗剧 ο 㮗剧㮧卧 ατα 㮇呇㫗匇㰷勇 ε 㮗剧 ς 㳇劧㲇塇 εως 㮧卧 α 㮗剧 π 㰗厧 ο 㮇呇 ε 㰷勇 µίας Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσµες παροχές: Ο 㮗剧㬧則㰗厧 αχυπ 㰗厧㳇劧㮇呇 ε 㰷勇 µες πα 㰗厧 οχ 㫗匇 ς π 㰗厧 ος τους ε 㰗厧㬷厇 αζοµ 㫗匇㯗劇 ους 㱧噗 ε 㮧卧 τ 㳇劧 ς απ 㳇劧 πα 㰗厧 οχ 㫗匇 ς 㮷咇㫧喗 ξ 㭷勧 ς τ 㭷勧 ς ε 㰗厧㬷厇 α 㰷勇㮗剧 α 㮧卧㫧喗 ς 㰷勇 χ 㫗匇㰷勇㭷勧 ς) 㰷勇 ε χ 㰗厧㫧喗 µα 㮧卧 α 㮗剧㰷勇 ε είδος α 㯗劇 α 㬷厇㯗劇 ω 㰗厧 ίζο 㯗劇 τα 㮗剧 ως 㫗匇 ξοδο 㳇劧 τα 㯗劇㮧卧 α 㮇呇 ί 㰷勇 τα 㯗劇 τα 㮗剧 δεδου 㮷咇 ευµ 㫗匇㯗劇 ες. Τυχ 㳇劧㯗劇 α 㯗劇 εξ 㳇劧㱧噗㮷咇㭷勧 το πο 㰷勇㳇劧㮧卧 αταχω 㰗厧 είτα 㮗剧 ως υποχ 㰗厧㫗匇 ω 㰷勇㭷勧, ε 㯗劇 ώ 㰷勇 ε πε 㰗厧 ίπτω 㰷勇㭷勧 που το πο 㰷勇㳇劧 που 㫧喗 δ 㭷勧㮧卧 ατα 㬧則㮷咇㫧喗㮇呇㭷勧㮧卧 ε υπε 㰗厧㬧則 αί 㯗劇 ε 㮗剧 το 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκ 㮇叇 ε 㰷勇㭷勧㥗匧 π 㮗剧㰷勇 κ 㳇劧 π 㭷勧㰷勇㭷勧 ς 㧷升 ρκ 㲗嘷 τού 㥗匧㮷吇 ε 㬷厧 κτή Λο 㬷厧㮗剧㰷勇 τή... 㯧噗 Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς... 㯧噗㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΠΧΠ) 㤧刧 ε 㬧則

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση αποτελεσµάτων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταµειακών Ροών Επιλεγµένε Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1/1/2008 ΕΩΣ 31/3/2008 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧㰷勇 υ 㯗劇㭷勧 µ 㭷勧㫗北㯗劇 ες 㥗匷㯗劇 δ 㮗剧㫇南 µε 㰷勇 ες Ο 㮗剧㮧卷 ο 㯗劇 οµ 㮗剧㮧卷㫗北

Διαβάστε περισσότερα

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㦇刧 㪗則 㥷剧 㦗劇 㧷劧 㧷劧㨷勇 㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㮗咷 㬗厗 㲗吗 㫧厷 㯷呗 㱧哗㫇哷㮷呷㬗厗㮗咷㯷呗 㥗刷 㱷剗 㮗剷 㫷劗 㮗剷㯷劷㥗刷 㮷勗 㯇勷 㱇北㯷劷㮷勗㯷劷 㫷劗 㱇北㱇北㤷南㮗剷 㱇北㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗 㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗㤗叇

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷

ΠΕ 㨗唗㦗則 Ε 㩷哗㧷刧 ΜΕΝΑ Ι 㰷勇 ο 㮷吇 ο 㬷厧㮗剧㰷勇 µ 㳇劧 ς...3 㤗吷 ποτε 㮷吇㫗匇㰷勇 µατα Περ 㮗剧㳇劧㭇啷 ου...4 㥗匧㯗劇 οπο 㮗剧㭷勧 µ 㫗匇㯗劇㭷勧㦧卧 ατά 㰷勇 τα 㰷勇㭷勧 Μετα 㬧則 ο 㮷吇 ώ 㯗劇 Ι 㭇啷 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 ΛΑΜ 㪇劇 Α Α.Ε. Ε 㯗劷 δ 㮗勗 ά 㯇勷 ε 㰷北 ες 㧷刧㮗勗㮧匷 ο 㯗劷 ο 㯇勷㮗勗㮧匷㫗南 ς Κ 㬗卷 τ 㬗卷㰷北 τά 㰷北 ε 㮗勗 ς 㬷厗㮗勗㬗卷 τη 㯗劷㰇厷 ερ 㫷受 οδο 㬗卷㰇厷 ό 㫷受㦗則㬗卷㯗劷 ο 㱗吇㬗卷 ρ 㫷受 ο 㱗吇㫗南 ως 㱗吇㫷受 Μ 㬗卷 ρτ 㫷受 ο 㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㱗吇㨷剧㳗呷㯇勷

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇

ΠΕΡ 㦗則 ΕΧ 㧷刧 ΜΕΝΑ 㫷厧㧇啇 ΕΚΘΕ 㨷呗 Η 㦗哇 Ο 㦗哇 ΚΗ 㩇咧㦗哇 ΚΟ 㩗嚧㨷呗㩗嚧㧇啇㤧刧 Ο 㩗嚧㦷哧㦗哇 Ο 㩗嚧㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇㧇啇 㧷刧 Μ 㦗則 Λ 㧷刧㨷剧 «ΛΑΜ 㪇劗 Α Α.Ε 㪇劗㧧勗 ΕΝ 㧷刧㥇勷㧷刧 ΧΕ 㦗則㧷刧 ΜΕ 㤷匧 ΑΛΗ 㤧升 ΡΕ 㩇卧 ΑΝ 㦗則 Α Ετ 㫧厗 σ 㮗厷 ε 㰧受㧷刧㮗厷 κ 㯷号 ν 㯷号㯇吗㮗厷 κέ 㰧受㦧吷 αταστ 㫇呗 σε 㮗厷㰧受 γ 㮗厷 α τ 㭷呷 ν πε 㰗咗 ί 㯷号㭇咷㯷号 από 㭇咷㦗則 αν 㯷号㱗哧 α 㰗咗 ί 㯷号㱗哧 έω 㰧受㱗哧㭇咷㥇勷

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㨷則 㤷剧 㤷剧 㦧劇 㨷則 㥷劧 㥗刧 㨷刧 㯇則 㮷剧 㰗劇 㯇則 㫗劧 㯷勇 㯇則 㳇勧 㰗劇 㬗匇 㯷勇 㯇則 㯷勇 㮗匧 㫇升 㯇則 㬗匇 㫇升 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㳇勧 㫗劧 㯷勇 㯷勇 㫗劧 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㳇勧 㱷卷 㯷勇 㬗匇 㰗劇 㯷勇 㰷厗 㬗匇 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㯇則 㮗匧 㯷勇 㮷剧 㬗匇 㮗匧 㰷厗 㯷勇 㯷勇 㮗匧 㰷厗 㱷卷 㮗匧 㰷厗 㥗厷 㮷剧 㮷剧 㫇升

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧 㩇劧㧷勗 㤷劇 㨷刧 㥗勷 㨇北㤗剧 㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㩇劧 㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧㧷勗㥗勷 㨇北㤗剧 㧷勗㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧㩷南 㦧刧 㦗則 㧗剧 㩇劇 㨷劧㨷劧 㤧勇 㨷劧 㨷劧 㩇劇 㦧刧㩇劇 㦷勷 㨷劧㩇劇㦗則㦧刧 㦧刧 㧗剧 㧗剧㦗則㨷劧 㨗北 㩇劇 㦧刧

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧 㥗刧 㩇則㥗刧 㥗刧㨷剧㩇則 㧷劇㨷剧 㧗劧㧷劇㧗劧 㨷剧 㧷劇㨷剧 㩇則㥷勇㨷剧㨷剧 㤧勧 㨷剧㥷勇㨷剧 㩇則㥷勇㩷匇㧷劇 㥷勇 㥷勇㨷剧㥷勇㥗刧 㪗匧 㪧升 㪗匧㧗劧 㪗匧 㩇則㪗匧㧗劧㥗刧 㥗刧㨷剧 㩇則㥗刧㩷匇㧗劧 㨷剧 㩇刧 㰧則 㰧則 㮧剷 㲗劗 㰗劷 㯷勗 㯷勗㯷勗㯷勗㯷勗㳇匷 㲗劗㰧則 㰗劷㯷勗 㯷勗 㯷勗㮗南 㮇卷 㮧剷 㮷厗 㯇厷 㳇匷 㰷受 㯷勗 㮗南㯷勗㮗南㮧剷 㮗南㮧剷㯷勗㳗号

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗

㪇卷. 㥗北 ΙΣΑ 㤷刷㪗剗㤷刷㥷剷 㤷刷㭗哗 ν 㮗哷 κ 㫇唗㥷剷㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷 2. Προ 㰷喇 δ 㮗哷 ορ 㮗哷㰷喇㯇喧 ό τ 㲗嗇 ν κ 㮗哷 νητ 㳧嗧 ν 㬗唷 ξ 㮗哷㳧嗧 ν τη 㰧嘇㥗北 τ 㬗唷㮗哷 ρ 㭗哗㫷啗㬗唷㰧嘇 πο 㱗嘧 κ 㬗 㤷刷 Ν 㪗剗 Μ 㥷剷 Τ 㧷劗 Υ 㥇劷 Ι 㧷劗 Ι 㦧勗㥷剷 ΤΙ 㦧勗㧷劗 Υ ΣΥΜ 㤧勷㧷劗 ΥΛΙ 㧷劗 Υ Τ 㥷剷 Σ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑΣ Μ 㥗北 Τ 㥷剷 Ν 㥗北 Π 㪗剗 ΝΥΜΙΑ 㥗北 ΤΑΙ 㨗匷㥗北 ΙΑ 㥗北 ΛΛ 㥷剷 ΝΙ 㦧勗㪗剗 Ν 㧧南㥗北 Ν 㧷劗㥇劷㧷劗 Χ 㥗北 Ι 㪗剗 Ν ΛΑΜ 㪇卷 Α Α. 㥗北.» ΣΧ 㥗北 ΤΙ 㦧勗

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ : ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ : Δ/ΝΣΗ : ΤΗΛ.: E-MAIL: 㨇刧 㯷則 㱇剧 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㭗劇 㱇剧 㥇劧 㮧勇 㯇勧 㱇剧 㱇剧 㰧匇 㥇劧 㯷則 㱇剧 㮧勇 㫧匧 㰧匇 㰧匇 㭇升 㯷則 㮧勇 㱇剧 㰧匇 㥷卧 㯇勧 㭗劇 㭇升 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㱇剧 㰇厇 㯷則 㲧厧 㱇剧 㰇厇 㱇剧 㱇剧 㱧叇 㫧匧 㮧勇 㰇厇 㯷則 㱷叧 㭗劇 㱇剧 㮧勇 㭇升 㥇劧 㥇劧 㤗吇 㱇剧 㯇勧 㭗劇 㱇剧 㰇厇 㯷則 㱇剧 㰧匇 㱇剧 㯷則 㰇厇 㬧吧

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ

㨇勇 Ε 㨗勧 ΙΕ 㩷匇 Ο 㧇匧 ΕΝ 㤗升 Σ 㭗劧㮷叧㫷卧 δ 㬗匧 Έκθ 㭗劧㰷則 η 㥗勇㰇厇 ι 㰷則 κό 㰇厇 η 㰷則 ης 㧷刧 ρκ 㲗吷 τ 㯷匇 ύ 㥗勇㮷叧㭗劧㬷升 κτ 㫧哗㫧哗 Λ 㯷匇㬷升 ι 㰷則 τ 㫧哗㲇呗 呗 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς Κ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 㧷刧 ι 㰷則 υ 㯗剧 η 㯇劇㯇劇 έ 㯗剧㭗劧 ς 㥗勇㯗剧 δι 㫇勧㯇劇㭗劧㰷則㭗劧 ς 㧷刧 ικ 㯷匇㯗剧㯷匇㯇劇 ικές Κ 㬗匧 τ 㬗匧㰷則 τ 㫇勧㰷則㭗劧 ις 㭗劧㬷升

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας

Στόχος του µαθήµατος 㤗厷㰇勇 ώτε 㰗勧㯷刷 ς 㰷哧 τ 㳇升 χ 㯷刷 ς τ 㯷刷 υ 㯇剷 αθ 㫧厗㯇剷 ατ 㯷刷 ς ε 㫷咧㯗劗 α 㮗匧 η α 㯗劗 ά 㰇勇 τυ 㯧剗 η της α 㯗劗 τ 㫷咧㮷卷 ηψης κα 㮗匧㫗啇㰗勧 ευ 㯗劗 ας Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Ι ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ 8 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 㯷刷 Ε 㯧剗 ά 㯇剷 η 㯗劗㯷刷 Υ 㰇勇㯷刷 χ 㰗勧 ε 㲗匇 τ 㮗匧 κ 㳇升 κατ ε 㰇勇㮗匧㮷卷㯷刷 γ 㫧厗㯗劗㯇剷 άθη 㯇剷 α 㤗厷 Κ 㤗厷㥇受 Η 㧇号㤗厷

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γ 㭗剷 νι 㮧嚗 έ 㰧嚷 π 㮷囗 η 㰗劗 ο 㱧囷 ο 㰗劗㫷劷㭗剷㰧嚷 για την 㭗剷 ται 㰗劗㭗剷㫷劷 α : 1. 㨷圗㱗勗 νοπτι 㮧嚗 ά οι 㮧嚗 ονο 㯇圷 ι 㮧嚗 ά 㰷則 τοιχ 㭗剷㫷劷 α τη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γ 㭗剷 νι 㮧嚗 έ 㰧嚷 π 㮷囗 η 㰗劗 ο 㱧囷 ο 㰗劗㫷劷㭗剷㰧嚷 για την 㭗剷 ται 㰗劗㭗剷㫷劷 α : 1. 㨷圗㱗勗 νοπτι 㮧嚗 ά οι 㮧嚗 ονο 㯇圷 ι 㮧嚗 ά 㰷則 τοιχ 㭗剷㫷劷 α τη HOTEL GRANDE BRETAGNE Athens ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 η Ιανουαρίου 30 η Σεπτεµβρίου 2005 THE LUXURY COLLECTION Starwood Hotels & Resorts Constitution Square, 105 63 Athens, Greece, Tel :+30 210 3330000,

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 6 Γ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµ 㥗刧 Τ 㤗則 Ι 㨗剧㥗刧 Ι 㤗則㥗刧 ΛΛ 㥷劇 ΝΙ 㦧劧 ΩΝ 㧧勇㥗刧 ΝΟ 㥇勧 ΟΧ 㥗刧 ΙΩΝ Λ 㤗則㧇匇 Ψ 㤗則㤗則㧇匇㥗刧㧇匇 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία... 4 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ

㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Τίτλος κόµµατος Έδρα Παρουσία στο διαδίκτυο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΙΛΕΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 㩧則 Ε 㤧剧 Ρ 㧷劇 Υ 㤗劧 ΡΙ 㧷劇 Υ 㤗劧㤗劧㤗劧 Σελίδα 1 από 11 㨇勧 ΕΡΙΕΧ 㧷劇㧇匇 ΕΝ 㤗劧 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 2 Ι ΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ... 3 2.1 Τίτλος κόµµατος... 3 2.2 Έδρα... 4 2.3 Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /19-3- 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ 㥇厷 Ε 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά

Π 㥗刧 ΡΙ 㥗刧㩷勧 Ο 㧇匧㥗刧㧗匇㤗劇 㥇剧 Ι 㤗劇 Κ 㥷劧 ΡΥ 㧧勇㥷劧 ΠΡΟ 㩷勧㥗刧 ΙΡΟΥ 㥇剧 Ι 㤗劇㤷則 Ω 㧗匇 ΙΣ 㧇匧 ΟΥ 㧇匧㥗刧 ΚΡΙΤ 㥷劧 ΡΙΟ: «Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 㥗刧㦷升㦷升㥷劧㧗匇 ΙΚ 㥷劧㥇剧㥷劧㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧㦷升㩷勧 Ω 㦷升㥇剧㦷升㥗刧㦷升㦷升㯷叧 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇㧇匧㧇匧㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇㦷升㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧 ΥΡΩΠ 㤗劇 ΪΚ 㥷劧㥗刧㧗匇 ΩΣ 㥷劧

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εννιαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 3 Σεπτεµβρίου 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός... 3 2. Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριµήνου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία.........3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία...............4 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ..............4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.E.B.E. AP.M.A.E.: 483/06/Β/86/10 Σιδηροκάστρου 5 7 και Πύδνας Τ.Κ. 118 55 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός µη ελεγµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τριµήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τριµήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Τριµήνου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Π.Γ. NIKAΣ A.Β.Ε.E. AP.M.A.E.: 8032/06/B/86/45 145 65, Άγιος Στέφανος Αττικής Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Kατάσταση αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 4. Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 6 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ... 8 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 9 5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005

SEAFARM IONIAN Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 SEAFARM IONIAN Α.Ε σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») SEAFARM IONIAN A.E. Α.Φ.Μ. 09276409 Οδός ηµοκρίτου, 1 ο χλµ. Λεωφ. Κορωπίου Βάρης, 194 00 Κορ Τηλ.: (210) 66 24 280,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ... - 3-2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... - 6-3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ... - 8-4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... - 10-5 ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, που συνετάγησαν σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014

ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 ΕΥ ΑΠ Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2014 Οικονομικά Αποτελέσματα 2014 (εταιρείας) Σε χιλιάδες 2012 2013 2014 Μεταβολή Κύκλος Εργασιών 353.345 336.154 326.374-2,9% Μικτά Κέρδη 150.594 145.585 141.352-2,9%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 (1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2008) Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2005

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2005 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριµήνου 2005 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2005) ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία...3

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E.

FEEDUS A.E.B.E. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 FEEDUS A.E.B.E. FEEDUS A.E.B.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») FEEDUS A.E.B.E. Α.Φ.Μ. 094152081 ήµος Καµποσώρων, 82100 ΧΙΟΣ- Τηλ.: (22710) 41503 Fax: (22710) 41569 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017 Αποτελέσµατα 6Μ2017 14/9/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2017 Στις έως τώρα θετικές εξελίξεις του 2017 περιλαµβάνονται - η ολοκλήρωση στις 31/8/2017 της περιόδου κατασκευής και η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012

Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάµηνο & 3 ο Τρίµηνο 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) Αποτελέσµατα Οµίλου Εννεάµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/05

Διαβάστε περισσότερα