Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

2 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 㦗北 σο 㮷匷 ογισµο 㳗南 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 Α 㰇厇 οτ 㭗劷 㮷匷 㭗劷 σµ 㫇劗 των Α 㥗剗 㯧厷 㬗勷 µήνο 㱗受 κ 㬗勷 ι 㤧号 Τ 㰗吗 ιµήνο 㱗受 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 Μ 㭗劷 τ 㬗勷 㬧呇 ο 㮷匷 ών 㦗北 㭇剷 㫷呧 ων Κ 㭗劷 φ 㬗勷 㮷匷 㬗勷 㫷呧 ων...15 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 Τ 㬗勷 µ 㭗劷 ι 㬗勷 κών 㨗咇 οών Σηµειώσεις επί των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων Γ 㭗劷 νικ 㫗咷 ς 㰇厇 㮷匷 㭷勗 㰗吗 οφο 㰗吗 㫷呧 㭗劷 ς 㤧号 㫇劗 σ 㭷勗 㭗劷 τοιµ 㬗勷 σ 㫷呧 㬗勷 ς των σ 㱗受 νο 㰇厇 τικών οικονοµικών κ 㬗勷 τ 㬗勷 στ 㫇劗 σ 㭗劷 ων 㧗哗 㫗咷 㬗勷 㮷匷 ογιστικ 㫇劗 㰇厇 㰗吗 ότ 㱗受 㰇厇 㬗勷 㧗哗 㭗劷 㰗吗 µ 㭷勗 ν 㭗劷 㫷呧 㭗劷 ς κ 㬗勷 ι τ 㰗吗 ο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷呧 㭷勗 σ 㭷勗 㱗受 φιστ 㫇劗 µ 㭗劷 νων 㰇厇 㰗吗 οτ 㳗南 㰇厇 ων19 5 㨇唇 㮷匷 㭷勗 㰗吗 οφό 㰗吗 㭷勗 σ 㭷勗 κ 㬗勷 τ 㫇劗 τοµ 㫗咷 㬗勷 㥗剗 νσώµ 㬗勷 τ 㬗勷 㰇厇 㫇劗 γι 㬗勷 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιο 㱗受 σι 㬗勷 κ 㫇劗 στοιχ 㭗劷 㫷呧 㬗勷 㨇唇 㥗剗 㰇厇 㭗劷 ν 㭇剷 㳗南 σ 㭗劷 ις σ 㭗劷 㮇唷 㱗受 γ 㬗勷 τ 㰗吗 ικ 㫗咷 ς κ 㬗勷 ι σ 㱗受 γγ 㭗劷 ν 㭗劷 㫷呧 ς 㭗劷 τ 㬗勷 ι 㰗吗 㫷呧 㭗劷 ς Αν 㫇劗 㮷匷 㱗受 σ 㭷勗 κ 㬗勷 㮇唷 㬗勷 㰗吗 ής 㮇唷 㫗咷 σ 㭷勗 ς Φό 㰗吗 ος 㭗劷 ισο 㭇剷 ήµ 㬗勷 τος 㮇唷 㥇喇 㬗勷 ν 㭗劷 ισµός-λοι 㰇厇 㫗咷 ς µ 㬗勷 κ 㰗吗 ο 㰇厇 㰗吗 ό 㮇唷 㭗劷 σµ 㭗劷 ς 㱗受 㰇厇 οχ 㰗吗 㭗劷 ώσ 㭗劷 ις 㥇喇 Α 㰇厇 οτ 㭗劷 㮷匷 㫗咷 σµ 㬗勷 τ 㬗勷 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιό 㭇剷 ο 㱗受 㭷勗 ς 㦗北 㬗勷 νο 㱗受 㬗勷 㰗吗 㫷呧 ο 㱗受 2 㥇喇 㥇喇 8 㫗咷 ως 3 㥇喇 㭷勗 ς 㦗北 ο 㱗受 ν 㫷呧 ο 㱗受 2 㥇喇 㥇喇 Κ 㫗咷 㰗吗 㭇剷 㭷勗 㥇喇 㥧嗗 㭷勗 µι 㫗咷 ς 㬗勷 ν 㫇劗 µ 㭗劷 τοχή Αγο 㰗吗 㫗咷 ς - 㰇厇 ω 㮷匷 ήσ 㭗劷 ις 㭗劷 㰇厇 ιχ 㭗劷 ι 㰗吗 ήσ 㭗劷 ων ( 㮇唷 㱗受 γ 㬗勷 τ 㰗吗 ικών) 㰇厇 ο 㱗受 㫗咷 γιν 㬗勷 ν µ 㫗咷 σ 㬗勷 στ 㭷勗 ν 㰇厇 㭗劷 㰗吗 㫷呧 ο 㭇剷 ο Αν 㫇劗 㮷匷 㱗受 σ 㭷勗 㰇厇 㰗吗 ο 㬧呇 㮷匷 㫗咷 ψ 㭗劷 ων 㨷嘗 㱗受 ν 㬗勷 㮷匷 㮷匷 㬗勷 γ 㫗咷 ς µ 㭗劷 σ 㱗受 ν 㭇剷 㭗劷 㭇剷 㭗劷 µ 㫗咷 ν 㬗勷 µ 㫗咷 㰗吗 㭷勗 -Αµοι 㬧呇 㫗咷 ς 㥇喇 㨷嘗 㥗剗 ν 㭇剷 㭗劷 χόµ 㭗劷 ν 㭗劷 ς 㬗勷 㰇厇 㬗勷 ιτήσ 㭗劷 ις κ 㬗勷 ι 㱗受 㰇厇 οχ 㰗吗 㭗劷 ώσ 㭗劷 ις 㨇唇 Αν 㬗勷 κ 㬗勷 τ 㫇劗 τ 㬗勷 㯧厷 㭷勗 㭇剷 㭷勗 µοσι 㭗劷 㱗受 µ 㫗咷 νων κ 㬗勷 τ 㬗勷 στ 㫇劗 σ 㭗劷 ων 㥗剗 γγ 㱗受 ήσ 㭗劷 ις Μ 㭗劷 㰗吗 㫷呧 σµ 㬗勷 τ 㬗勷 㮇唷 Α 㰗吗 ι 㮇唷 µός 㰇厇 㰗吗 οσω 㰇厇 ικο 㳗南 㥇喇 Γ 㭗劷 γονότ 㬗勷 µ 㭗劷 τ 㫇劗 τ 㭷勗 ν 㭷勗 µ 㭗劷 㰗吗 οµ 㭷勗 ν 㫷呧 㬗勷 ισο 㮷匷 ογισµο 㳗南 τ 㭷勗 ς 㭗劷 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 ς 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιό 㭇剷 ο 㱗受...34 㨷嘗 τοιχ 㭗劷 㫷呧 㬗勷 κ 㬗勷 ι 㨇唇 㮷匷 㭷勗 㰗吗 οφο 㰗吗 㫷呧 㭗劷 ς 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιό 㭇剷 ο 㱗受...35 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 2 α 㰇劇 ό 35

3 1. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 㰷刷 ύ 㯇剗 φ 㲗剷 ν 㬗劗 㯇剗 ε 㱇劷 ο 㫇勗 ρ 㮇勷 ρο 5 π 㬗劗 ρ 㮇勷 㮇勷 㱇劷 ο 㱗升 Ν 㮇勷 㱗升 55 㱗升 㱗升 㮇勷 㱗升 㱗升 㱗升 㱗升 㰷刷 ύ 㯇剗 φ 㲗剷 ν 㬗劗 㯇剗 ε 㱇劷 ο 㫇勗 ρ 㮇勷 ρο 5 π 㬗劗 ρ 㮇勷 㮇勷 㱇劷 ο 㱗升 Ν 㮇勷 㱗升 55 㱗升 㱗升 㮇勷 㱗升 㱗升 㱗升 㱗升 㩇劧 α µ 㫗勇 㮷則 η 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㨷刧 㱗匇 µβο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 «Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 㨷刧 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 A.E.»: 1. Γ 㮗匧 㳧哗 ρ 㬷哷 ο 㰧卧 Γα 㮷則 αν 㫇唗 κ 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 Εµµανο 㱗匇 ή 㮷則 㫇唗 κ 㫇唗 㱇勧 ο 㮗匧 κο 㰧卧 㦧号 η 㱧啇 㮗匧 σ 㮗匧 㫇唗 㰧卧 㤗厗 㱇勧 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㫇唗 ο 㭇剧 ό 㰧卧 㦧号 αρα 㲧啧 σκ 㫇唗 κη αρ. 37 㫇唗 Πρόε 㭇剧 ρο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㨷刧 㱗匇 µβο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㲧啧. Ν 㮗匧 κό 㮷則 αο 㰧卧 㫇唗 ν 㭇剧 ο 㮷則 ο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 ηµη 㱇勧 ρίο 㱗匇 㫇唗 κ 㫇唗 㱇勧 ο 㮗匧 κο 㰧卧 Ν. Ερ 㱗匇 㮇喷 ραία 㰧卧 㤗厗 㱇勧 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㫇唗 ο 㭇剧 ό 㰧卧 Π 㮷則 ο 㱗匇 㱇勧 㫇唗 ρχο 㱗匇 αρ. 1 㮇喷 㫇唗 㮗匧 ε 㱗匇 㮇喷 㳗升 ν 㲗嗧 ν 㨷刧 㳗升 µβο 㱗匇 㮷則 ο 㰧卧 3. Φί 㮷則 㮗匧 㰇劇 㰇劇 ο 㰧卧 㨷刧 㰇劇 㱗匇 ρό 㰇劇 ο 㱗匇 㮷則 ο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㦧号 㲗嗧 νσ 㱇勧 αν 㱇勧 ίνο 㱗匇 㫇唗 κ 㫇唗 㱇勧 ο 㮗匧 κο 㰧卧 㦧号 η 㱧啇 㮗匧 σ 㮗匧 㫇唗 㰧卧 㤗厗 㱇勧 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㫇唗 ο 㭇剧 ό 㰧卧 Πα 㯧嘇 㳧哗 ν αρ. 8 㫇唗 㤗厗 νε 㯧嘇 㫇唗 ρ 㱇勧 η 㱇勧 ο µη Εκ 㱇勧 ε 㮷則 εσ 㱇勧 㮗匧 κό Μ 㫗勇 㮷則 ο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㨷刧 㱗匇 µβο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㫇唗 㱗匇 㰇劇 ό 㱇勧 ην 㲗嗧 㰧卧 㫇唗 ν 㲗嗧 㮗匧 㭇剧 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 㫇唗 µα 㰧卧 㫇唗 ε 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κ 㳧哗 㰧卧 㰇劇 ρο 㰧卧 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 ο ορ 㮗匧 σ 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 ε 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ο 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κό 㨷刧 㱗匇 µβο 㳗升 㮷則 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 㤗厗 ν 㳧哗 ν 㱗匇 µη 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 µε 㱇勧 ην ε 㰇劇 㲗嗧 ν 㱗匇 µία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ AΕ» 㫇唗 (ε 㱧啇 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 η «Εταιρία» ή «ΛΑΜΨΑ») 㭇剧 η 㮷則 㳧哗 νο 㱗匇 µε κα 㮗匧 βεβα 㮗匧 㳧哗 νο 㱗匇 µε µε 㱇勧 ην 㰇劇 αρο 㳗升 σα ό 㱇勧 㮗匧 ε 㯧嘇 όσ 㲗嗧 ν 㬷哷 ν 㲗嗧 ρίζο 㱗匇 µε : (α) ο 㮗匧 ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αίε 㰧卧 α 㱇勧 οµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 νε 㰧卧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 㯧嘇 1 㯧嘇 㯧嘇 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 3 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 κα 㱇勧 αρ 㱇勧 ίσ 㮇喷 ηκαν σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 α 㮗匧 σχ 㳗升 ον 㱇勧 α 㮗匧 ε 㮇喷 νή Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζο 㱗匇 ν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ρό 㰇劇 ο α 㮷則 η 㮇喷 ή 㱇勧 α σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 α 㮇喷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㫇唗 㱇勧 ην κα 㮇喷 αρή 㮇喷 㫗勇 ση κα 㮗匧 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην ενο 㰇劇 οίηση εκ 㮷則 αµβανοµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν 㲗嗧 㰧卧 σ 㳗升 νο 㮷則 ο 㫇唗 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 α ορ 㮗匧 ζόµενα σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㰇劇 αρα 㬷哷 ρ 㫇唗 㱧啇 ο 㱗匇 㰧卧 3 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 嘇 㱇勧 ο 㱗匇 㫇唗 ρ 㮇喷 ρο 㱗匇 嘇 㱇勧 ο 㱗匇 Ν. 3 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㱇勧 ε 㯧嘇 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ο 㭇剧 ό 㱇勧 ηση α 㰇劇 ο 㱧啇 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㨷刧 㱗匇 µβο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. (β) η ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αία 㫗勇 κ 㮇喷 εση 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㨷刧 㱗匇 µβο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζε 㮗匧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ρό 㰇劇 ο α 㮷則 η 㮇喷 ή 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 β 㫇唗 σε 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 αρα 㬷哷 ρ 㫇唗 㱧啇 ο 㱗匇 嘇 㱇勧 ο 㱗匇 㫇唗 ρ 㮇喷 ρο 㱗匇 嘇 㱇勧 ο 㱗匇 Ν. 3 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㱇勧 ε 㯧嘇 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ο 㭇剧 ό 㱇勧 ηση α 㰇劇 ο 㱧啇 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2008 Ο 㮗匧 βεβα 㮗匧 ο 㳗升 ν 㱇勧 ε 㰧卧 㫇唗 Ο Πρόε 㭇剧 ρο 㰧卧. 㨷刧. Ο 㮗匧 ε 㱗匇 㮇喷 㳗升 ν 㲗嗧 ν 㨷刧 㳗升 µβο 㱗匇 㮷則 ο 㰧卧 㩇劧 ο Μ 㫗勇 㮷則 ο 㰧卧. 㨷刧. ΓΙΩ 㨗厷 ΓΟ 㨷刧 Γ 㤗厗 Λ 㤗厗 Ν 㤗厗 㦧号 Ι 㨷刧 ΝΙ 㦧号 ΟΛ 㤗厗 Ο 㨷刧. 㤗厗 Ν ΟΛΟ 㨷刧 Φί 㮷則 㮗匧 㰇劇 㰇劇 ο 㰧卧 㨷刧 㰇劇 㱗匇 ρό 㰇劇 ο 㱗匇 㮷則 ο 㰧卧 㤗厗.. 㩇劧. 㧧吗 㲧啧 8 㲧啧 3 㲧啧 㮇喷 㤗厗.. 㩇劧. 㩷吷 17 㯧嘇 7 嘇1 㤗厗 㩇劧 㧧吗 3 嘇3 㲧啧 嘇3 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 3 α 㰇劇 ό 35

4 2. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης 㥗叇 ι 㰷刷 㬗劗 㬷叧 㲗剷 㬷叧 ή Προς τους µετόχους της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» Ε 㰇劇 㮗匧 σκο 㰇劇 ήσαµε 㱇勧 ον σ 㱗匇 νηµµ 㫗勇 νο 㮗匧 σο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σµό 㱇勧 η 㰧卧 «Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε.» (η «Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία») 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ον ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 νο 㮗匧 σο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σµό 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 (ο «㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧») 㱇勧 η 㰧卧 3 㯧嘇 η 㰧卧 Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㫇唗 µε 㱇勧 αβο 㮷則 㳧哗 ν 㮗匧 㭇剧 ί 㲗嗧 ν κε 㱧啇 α 㮷則 αί 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱇勧 αµε 㮗匧 ακ 㳧哗 ν ρο 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 㫇唗 µηνη 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㰇劇 ο 㱗匇 㫗勇 㮷則 η 㯧嘇 ε α 㱗匇 㱇勧 ήν 㱇勧 ην ηµεροµηνία κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 㮷則 ε 㬷哷 µ 㫗勇 νε 㰧卧 ε 㰇劇 ε 㯧嘇 η 㬷哷 ηµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 σηµε 㮗匧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 σ 㱗匇 ν 㮇喷 㫗勇 㱇勧 ο 㱗匇 ν 㱇勧 ην εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㫇唗 η ο 㰇劇 οία α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εί ανα 㰇劇 όσ 㰇劇 ασ 㱇勧 ο µ 㫗勇 ρο 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αία 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 㫗勇 κ 㮇喷 εση 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㫇唗 ρ 㮇喷 ρο 㱗匇 嘇 㱇勧 ο 㱗匇 Ν.3 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㥷受 㮗匧 οίκηση 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫗勇 χε 㮗匧 㱇勧 ην ε 㱗匇 㮇喷 㳗升 νη 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην κα 㱇勧 㫇唗 ρ 㱇勧 㮗匧 ση κα 㮗匧 㰇劇 αρο 㱗匇 σίαση α 㱗匇 㱇勧 ή 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση 㰧卧 σ 㱗匇 νο 㰇劇 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧 㫇唗 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 α 㮗匧 ε 㮇喷 νή Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧 ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㱗匇 㮗匧 ο 㮇喷 ε 㱇勧 η 㮇喷 εί α 㰇劇 ό 㱇勧 ην Ε 㱗匇 ρ 㲗嗧 㰇劇 α 㲧啧 κή Έν 㲗嗧 ση κα 㮗匧 ε 㱧啇 αρµόζον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση («ΛΠ 3 㮇喷»). 㮗匧 κή µα 㰧卧 ε 㱗匇 㮇喷 㳗升 νη είνα 㮗匧 η 㫗勇 κ 㱧啇 ραση ενό 㰧卧 σ 㱗匇 µ 㰇劇 ερ 㫇唗 σµα 㱇勧 ο 㰧卧 ε 㰇劇 ί α 㱗匇 㱇勧 ή 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση 㰧卧 σ 㱗匇 νο 㰇劇 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧 µε β 㫇唗 ση 㱇勧 ην ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ησή µα 㰧卧. 㥗叇 ύρο 㰧吇 㱇劷 η 㰧吇 ερ 㬷叧 㬗劗 㰷刷 㫷吧 㬗劗 㰧吇 επι 㰷刷 κ 㳇呇 πη 㰷刷 η 㰧吇 㮗匧 ενερ 㬷哷 ήσαµε 㱇勧 ην ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση µα 㰧卧 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 ο 㮗匧 ε 㮇喷 ν 㫗勇 㰧卧 Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 ο Ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση 㰧卧 㲧啧 㮇喷 1 㯧嘇 «Ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση Εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση 㰧卧 Ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㮗匧 ενερ 㬷哷 εί 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ον 㤗厗 νε 㯧嘇 㫇唗 ρ 㱇勧 η 㱇勧 ο Ε 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 ή 㱇勧 η 㰧卧 Ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 Μον 㫇唗 㭇剧 α 㰧卧» σ 㱇勧 ο ο 㰇劇 οίο 㰇劇 αρα 㰇劇 㫗勇 µ 㰇劇 ο 㱗匇 ν 㱇勧 α Ε 㮷則 㮷則 ην 㮗匧 κ 㫇唗 Ε 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α. 㥷受 ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση σ 㱗匇 νίσ 㱇勧 α 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 η 㭇剧 㮗匧 εν 㫗勇 ρ 㬷哷 ε 㮗匧 α 㭇剧 㮗匧 α 㭇剧 㮗匧 κασ 㮗匧 㳧哗 ν 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην αναζή 㱇勧 ηση 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 ορ 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 κ 㱗匇 ρί 㲗嗧 㰧卧 α 㰇劇 ό 㰇劇 ρόσ 㲗嗧 㰇劇 α 㰇劇 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ε 㳗升 㮇喷 㱗匇 να 㬷哷 㮗匧 α ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 κα 㮗匧 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㮇喷 㫗勇 µα 㱇勧 α κα 㮗匧 σ 㱇勧 ην ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή κρ 㮗匧 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 αν 㫇唗 㮷則 㱗匇 ση 㰧卧 κα 㮗匧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㳧哗 ν 㭇剧 㮗匧 α 㭇剧 㮗匧 κασ 㮗匧 㳧哗 ν ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση 㰧卧. 㩇劧 ο ε 㳗升 ρο 㰧卧 µία 㰧卧 ερ 㬷哷 ασία 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση 㰧卧 είνα 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 㲗嗧 㭇剧 㳧哗 㰧卧 µ 㮗匧 κρό 㱇勧 ερο α 㰇劇 ό 㫗勇 ναν 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο 㰇劇 ο 㱗匇 㭇剧 㮗匧 ενερ 㬷哷 εί 㱇勧 α 㮗匧 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 α Ε 㮷則 㮷則 ην 㮗匧 κ 㫇唗 Ε 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α κα 㮗匧 ε 㰇劇 οµ 㫗勇 ν 㲗嗧 㰧卧 㫇唗 㭇剧 εν µα 㰧卧 㭇剧 ί 㭇剧 ε 㮗匧 㱇勧 ην 㭇剧 㱗匇 να 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α να α 㰇劇 οκ 㱇勧 ήσο 㱗匇 µε 㱇勧 ην 㭇剧 㮗匧 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 㮗匧 ση ό 㱇勧 㮗匧 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 㫗勇 㮷則 㮇喷 ε 㮗匧 σ 㱇勧 ην αν 㱇勧 ί 㮷則 η 㲇囧 ή µα 㰧卧 ό 㮷則 α 㱇勧 α σηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㮇喷 㫗勇 µα 㱇勧 α 㱇勧 α ο 㰇劇 οία 㮇喷 α είχαν ε 㰇劇 㮗匧 σηµαν 㮇喷 εί σε 㫗勇 ναν 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο. 㦧号 α 㱇勧 㫇唗 σ 㱗匇 ν 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 α 㫇唗 η 㰇劇 αρο 㳗升 σα 㭇剧 εν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εί 㫗勇 κ 㮇喷 εση ε 㮷則 㫗勇 㬷哷 χο 㱗匇. Σ 㱗升 㯇剗 π 㫗呧 ρ 㬗劗 㰷刷 㯇剗 㬗劗 㥗叇 πι 㰷刷 κ 㳇呇 πη 㰷刷 η 㰧吇 Με β 㫇唗 ση 㱇勧 ην 㭇剧 㮗匧 ενερ 㬷哷 η 㮇喷 είσα ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση 㫇唗 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 㰇劇 ερ 㮗匧 㫗勇 㮷則 㮇喷 ε 㮗匧 σ 㱇勧 ην αν 㱇勧 ί 㮷則 η 㲇囧 ή µα 㰧卧 ο 㱇勧 㮗匧 㭇剧 ή 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㰇劇 ο 㱗匇 㮇喷 α µα 㰧卧 ο 㭇剧 η 㬷哷 ο 㳗升 σε σ 㱇勧 ο σ 㱗匇 µ 㰇劇 㫗勇 ρασµα ό 㱇勧 㮗匧 η σ 㱗匇 νηµµ 㫗勇 νη εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 κα 㱇勧 αρ 㱇勧 㮗匧 σ 㮇喷 εί 㫇唗 α 㰇劇 ό κ 㫇唗 㮇喷 ε ο 㱗匇 σ 㮗匧 㳧哗 㭇剧 η 㫇唗 㰇劇 ο 㲇囧 η 㫇唗 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 ο ΛΠ 3 㮇喷. Αν 㬗劗 φορ 㫇勗 επ 㫷吧 㫇勗 㮷咇 㮷咇 㲗剷 ν νο 㯇剗 ικών κ 㬗劗 ι κ 㬗劗 νονι 㰷刷 㱇劷 ικών 㮇勷 ε 㯇剗 㫇勗 㱇劷 㲗剷 ν Π 㫗勇 ραν 㱇勧 η 㰧卧 αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 σκο 㰇劇 ήσαµε κα 㮗匧 㱇勧 α 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 α σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αία 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 㫗勇 κ 㮇喷 εση 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㫇唗 ρ 㮇喷 ρο 㱗匇 嘇 㱇勧 ο 㱗匇 Ν.3 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㱇勧 ε 㯧嘇 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ο 㭇剧 ό 㱇勧 ηση α 㱗匇 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 ο 㱗匇 Νόµο 㱗匇 㫇唗 㤗厗 㰇劇 ο 㱧啇 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 ην αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 ε 㰇劇 㮗匧 σκό 㰇劇 ηση 㭇剧 㮗匧 α 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㳧哗 σαµε ό 㱇勧 㮗匧 η εν 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 㫗勇 κ 㮇喷 εση 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νε 㮗匧 㱇勧 α σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροβ 㮷則 㫗勇 㰇劇 ον 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ον Νόµο κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㤗厗 㰇劇 ο 㱧啇 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 κα 㮗匧 είνα 㮗匧 σ 㱗匇 νε 㰇劇 ή 㰧卧 µε 㱇勧 ην σ 㱗匇 νηµµ 㫗勇 νη ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση. 㤗厗 㮇喷 ήνα 㫇唗 㲧啧 8 㯧嘇 8 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 Ο Ορκ 㲗嗧 㱇勧 ό 㰧卧 Ε 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 ή 㰧卧 Λο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 ή 㰧卧 Πα 㳗升 㮷則 ο 㰧卧 㨷刧 㱇勧 ε 㮷則 㮷則 㫇唗 κη 㰧卧 㤗厗.Μ. 㨷刧.Ο.Ε.Λ. 㲧啧 㮇喷 嘇 㮇喷 1 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 4 α 㰇劇 ό 35

5 3. Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» επί των ενοποιηµένων και εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008 㥷受 㰇劇 αρο 㳗升 σα Ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αία Έκ 㮇喷 εση 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㨷刧 㱗匇 µβο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 η ο 㰇劇 οία ακο 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 εί (ε 㱧啇 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 «Έκθεση») 㫇唗 α 㱧啇 ορ 㫇唗 σ 㱇勧 ην χρον 㮗匧 κή 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 㱇勧 ο 㱗匇 㤗厗 ε 㯧嘇 αµήνο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σα 㰧卧 χρήσε 㲗嗧 㰧卧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 (1.1. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㲇囧 3 㯧嘇. 嘇. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8) κα 㮗匧 σ 㱗匇 ν 㱇勧 㫇唗 χ 㮇喷 ηκε κα 㮗匧 είνα 㮗匧 εναρµον 㮗匧 σµ 㫗勇 νη µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㱇勧 㫇唗 㯧嘇 ε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 νόµο 㱗匇 3 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 (ΦΕ 㦧号 嘇1 㤗厗 㯧嘇 3 㯧嘇. 㮇喷. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7) κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 α 㱗匇 㱇勧 ο 㳗升 εκ 㭇剧 ο 㮇喷 είσε 㰧卧 α 㰇劇 ο 㱧啇 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. 㥷受 㰇劇 αρο 㳗升 σα 㫗勇 κ 㮇喷 εση εµ 㰇劇 ερ 㮗匧 㫗勇 χε 㮗匧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ρό 㰇劇 ο σ 㳗升 ν 㱇勧 οµο 㰇劇 㮷則 ην όµ 㲗嗧 㰧卧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ασ 㱇勧 㮗匧 κό ό 㮷則 ε 㰧卧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 µ 㫗勇 ρο 㱗匇 㰧卧 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ενό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 㫇唗 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 είνα 㮗匧 α 㰇劇 αραί 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 㫇唗 µε β 㫇唗 ση 㱇勧 ο 㲗嗧 㰧卧 㫇唗 ν 㲗嗧 νοµο 㮇喷 ε 㱇勧 㮗匧 κό 㰇劇 㮷則 αίσ 㮗匧 ο κα 㮗匧 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζε 㮗匧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ρό 㰇劇 ο α 㮷則 η 㮇喷 ή ό 㮷則 ε 㰧卧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ανα 㬷哷 καίε 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο νόµο 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 㫇唗 㰇劇 ροκε 㮗匧 µ 㫗勇 νο 㱗匇 να ε 㯧嘇 αχ 㮇喷 εί µ 㮗匧 α ο 㱗匇 σ 㮗匧 ασ 㱇勧 㮗匧 κή κα 㮗匧 εµ 㰇劇 ερ 㮗匧 σ 㱇勧 α 㱇勧 㲗嗧 µ 㫗勇 νη ενηµ 㫗勇 ρ 㲗嗧 ση 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην εν 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 χρον 㮗匧 κή 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 «Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε.» (ε 㱧啇 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 κα 㮷則 ο 㳗升 µενη 㬷哷 㮗匧 α 㮷則 ό 㬷哷 ο 㱗匇 㰧卧 σ 㱗匇 ν 㱇勧 οµία 㰧卧 㲗嗧 㰧卧 «Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία» ή «Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε.») κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇. 㨷刧 㱇勧 ον 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νον 㱇勧 α 㮗匧 ο 㮗匧 ακό 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ε 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρίε 㰧卧 : Ε ΡΑ- ΧΩΡΑ ΑΜΕΣΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EMΜΕΣΟ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε. Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㰧卧 Μ 㥷受 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 Μ 㥷受 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΜΕΓ 㤗厗 Λ 㥷受 㤧圗 㨗厷 Ε 㩇劧 㤗厗 ΝΝΙ 㤗厗 Ε.Π.Ε Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㰧卧 嘇 嘇 㫇唗 83% Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 LUELLA ENTERPRISES LTD 㦧号 㳗升 㰇劇 ρο 㰧卧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION Λ 㮗匧 βερία 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 WORLD SPIRIT S.A. Παναµ 㫇唗 㰧卧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 㤗厗 ΠΟ 㦧号 ΟΙΝΟ 㩗均 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㰧卧 嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % ΕΛΕΓ 㩷吷 Ο 㨷刧 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES 㨷刧 ερβία 7 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD 㦧号 㳗升 㰇劇 ρο 㰧卧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. 㨷刧 ερβία 㲇囧 嘇3 㫇唗 嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 㩷吷 ον 㬷哷 κ 㲇囧 NORTH HAVEN LTD 㦧号 ον 㬷哷 κ 㲇囧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 BELVEN ASSOCIATES Μ 㰇劇 αχ 㫇唗 µε 㰧卧 㲇囧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 㥷受 㰇劇 αρο 㳗升 σα Έκ 㮇喷 εση 㫇唗 σ 㱗匇 ν 㱇勧 㫇唗 χ 㮇喷 ηκε σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 όρο 㱗匇 㰧卧 κα 㮗匧 㰇劇 ροϋ 㰇劇 ο 㮇喷 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㫇唗 ρ 㮇喷 ρο 㱗匇 嘇 㱇勧 ο 㱗匇 Ν. 3 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 σ 㱗匇 νο 㭇剧 ε 㳗升 ε 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αίε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 ή 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 ( 㯧嘇 1 㯧嘇 㯧嘇 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 3 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8) κα 㮗匧 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νε 㱇勧 α 㮗匧 α 㱗匇 㱇勧 ο 㳗升 σ 㮗匧 α µαζί µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 εν 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㭇剧 η 㮷則 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㮷則 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇. 㨷刧. σ 㱇勧 ην ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αία ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㫗勇 κ 㮇喷 εση 㰇劇 ο 㱗匇 α 㱧啇 ορ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㰇劇 ρ 㳧哗 㱇勧 ο ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 η 㰧卧 χρήσε 㲗嗧 㰧卧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8. Ο 㮗匧 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ενό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Εκ 㮇喷 㫗勇 σε 㲗嗧 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㰇劇 ερ 㮗匧 εχόµενο α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㲗嗧 㰧卧 ακο 㮷則 ο 㳗升 㮇喷 㲗嗧 㰧卧 :. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1. Σηµαντικά Γεγονότα Πρώτου Εξαµήνου 2008 㨷刧 ηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㬷哷 ε 㬷哷 ονό 㱇勧 α 㱇勧 α ο 㰇劇 οία 㫗勇 㮷則 αβαν χ 㳧哗 ρα κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 㱇勧 ο 㱗匇 㤗厗 ε 㯧嘇 αµήνο 㱗匇 κα 㮗匧 ε 㰇劇 ηρ 㫗勇 ασαν 㮇喷 ε 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 ή αρνη 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αίε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 είνα 㮗匧 㱇勧 α κ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 㮇喷 㮗匧 : ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ HILTON ΡΟ ΟΥ 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία ήρ 㮇喷 ε σε σ 㱗匇 µ 㱧啇 㲗嗧 νία σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 1 嘇 Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 µε 㱇勧 ην «Ιον 㮗匧 κή 㧧吗 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακή 㤗厗.Ε.» 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 嘇 㯧嘇 % 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 «㩇劧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 Θ 㫗勇 ρε 㱇勧 ρα 㤗厗.Ε.» 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 «H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均». Με 㱇勧 ην ί 㭇剧 㮗匧 α σ 㱗匇 µ 㱧啇 㲗嗧 νία 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 ο 嘇 㯧嘇 % 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㮇喷 α µε 㱇勧 αβ 㮗匧 βασ 㮇喷 εί σ 㱇勧 ην σ 㱗匇 µ 㱧啇 ερόν 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κο 㬷哷 㫗勇 νε 㮗匧 α 㰧卧 㨷刧 µ 㰇劇 㳧哗 κο 㱗匇 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία «Π 㮷則 㫇唗 κα 㤗厗.Ε.» 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 «B 㩗均 㩗均 㩗均 P 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均» σ 㱇勧 ην Ε 㮷則 ο 㳗升 ν 㱇勧 α. Ο 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 5 α 㰇劇 ό 35

6 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 «㩇劧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 Θ 㫗勇 ρε 㱇勧 ρα 㤗厗.Ε.» είνα 㮗匧 σ 㱗匇 µβα 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 㰧卧 σ 㱗匇 µ 㱧啇 㲗嗧 νηµ 㫗勇 να 㭇剧 㮗匧 αµο 㮗匧 ρασµ 㫗勇 νο 㰧卧. 㥷受 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία ενο 㰇劇 ο 㮗匧 εί 㱇勧 α 㮗匧 µε 㱇勧 η µ 㫗勇 㮇喷 ο 㭇剧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ανα 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κή 㰧卧 ενο 㰇劇 οίηση 㰧卧 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㱇勧 㫇唗 㯧嘇 ε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 ΛΠ 31 «Ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 σε κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 ίε 㰧卧» 㩇劧 ο σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κό αν 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 ή 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 㯧嘇 % 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 «㩇劧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 Θ 㫗勇 ρε 㱇勧 ρα 㤗厗.Ε.» αν 㫗勇 ρχε 㱇勧 α 㮗匧 σε 73 㲧啧 χ 㮗匧 㮷則 κα 㮗匧 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㳗升 㲇囧 ο 㱗匇 㰧卧 1. 嘇 嘇3 χ 㮗匧 㮷則. 㥷受 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζε 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορίσ 㱇勧 ηκε β 㫇唗 σε 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 ρ 㮗匧 ν 㳧哗 ν α 㯧嘇 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 εκκρεµεί η ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㱇勧 η 㰧卧 ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η 㰧卧 α 㯧嘇 ία 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 οκ 㱇勧 ή 㮇喷 ηκαν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν ανα 㬷哷 ν 㲗嗧 ρ 㮗匧 ζόµεν 㲗嗧 ν 㫇唗 㱗匇 㮷則 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 ανα 㮷則 ή 㱧啇 㮇喷 ηκαν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 εχόµεν 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν. 㥷受 ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㮇喷 α ο 㮷則 οκ 㮷則 ηρ 㲗嗧 㮇喷 εί µ 㫗勇 σα σε 㫗勇 να 㫗勇 㱇勧 ο 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰇劇 ρο 㫗勇 βε 㮗匧 σε κα 㱇勧 αβο 㮷則 ή 1 㫇唗 嘇 εκ σ 㱇勧 ην ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰇劇 ο 㱗匇 α 㱧啇 ορ 㫇唗 㱇勧 ο µερί 㭇剧 㮗匧 ό 㱇勧 η 㰧卧 σε α 㳗升 㯧嘇 ηση µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧. 㩇劧 ο 㧧吗 ενο 㭇剧 οχείο «H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均» ( 㰇劇 ρ 㳧哗 ην «R 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 I 均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均») είνα 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㰇劇 ερ 㮗匧 οχή 㱇勧 η 㰧卧 Ι 㯧嘇 㮗匧 㫇唗 㰧卧 㫇唗 σε 㰇劇 ο 㮷則 㳗升 µ 㮗匧 κρή α 㰇劇 όσ 㱇勧 αση 㱇勧 όσο α 㰇劇 ό 㱇勧 ην Πα 㮷則 α 㮗匧 㫇唗 Πό 㮷則 η 㱇勧 η 㰧卧 㨗厷 ό 㭇剧 ο 㱗匇 όσο κα 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ο αερο 㭇剧 ρόµ 㮗匧 ο 㫇唗 είνα 㮗匧 㭇剧 㱗匇 ναµ 㮗匧 κό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 㮇喷 㯧嘇 㮇喷 㭇剧 㲗嗧 µα 㱇勧 ί 㲗嗧 ν 㫇唗 ανα 㰇劇 㱇勧 㳗升 σσε 㱇勧 α 㮗匧 σε 㫗勇 κ 㱇勧 αση 8 㯧嘇 σ 㱇勧 ρεµµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 㱇勧 ε 㮗匧 1 㮇喷 αί 㮇喷 ο 㱗匇 σε 㰧卧 εκ 㭇剧 η 㮷則 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 㫇唗 㱇勧 ρία εσ 㱇勧 㮗匧 α 㱇勧 όρ 㮗匧 α 㫇唗 㱇勧 ρία µ 㰇劇 αρ 㫇唗 㱇勧 ρεί 㰧卧 㰇劇 㮗匧 σίνε 㰧卧 㫇唗 㬷哷 㱗匇 µνασ 㱇勧 ήρ 㮗匧 ο 㯧嘇 㩗均 均 㩗均 κα 㮗匧 χ 㳧哗 ρο 㱗匇 㰧卧 α 㮇喷 㮷則 ο 㰇劇 α 㮗匧 㭇剧 㮗匧 㳧哗 ν. 㨷刧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㲧啧 8 Μαρ 㱇勧 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 η Λ 㫇唗 µ 㲇囧 α 㤗厗.Ε. 㰇劇 ροχ 㳧哗 ρησε σ 㱇勧 ην 㱗匇 㰇劇 ο 㬷哷 ρα 㱧啇 ή 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 ε 㮷則 㮗匧 κ 㳧哗 ν σ 㱗匇 µβο 㮷則 αί 㲗嗧 ν 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 嘇 㯧嘇 % 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ροανα 㱧啇 ερ 㮇喷 είση 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧. ΕΞΑΓΟΡΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ EXCELSIOR ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ Ι 㨷刧 㱇勧 α 㰇劇 㮷則 αίσ 㮗匧 α 㰇劇 ερα 㮗匧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 ε 㰇劇 㫗勇 κ 㱇勧 αση 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ανα 㰇劇 㱇勧 㱗匇 㯧嘇 㮗匧 ακ 㳧哗 ν 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ο 㱇勧 ή 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱇勧 ην 㰇劇 ερ 㮗匧 οχή 㱇勧 η 㰧卧 Νο 㱇勧 㮗匧 ανα 㱇勧 ο 㮷則 㮗匧 κή 㰧卧 Ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㰇劇 η 㰧卧 㫇唗 η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία σ 㱗匇 µµε 㱇勧 είχε 㱇勧 ην Παρασκε 㱗匇 ή 㲧啧 㲧啧 Φεβρο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 σε 㭇剧 ηµο 㰇劇 ρασία (P 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 A 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 ) 㱇勧 ο 㱗匇 Ορ 㬷哷 αν 㮗匧 σµο 㳗升 Ι 㭇剧 㮗匧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 㨷刧 ερβία 㰧卧 (S 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 P 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 A 均 㩗均 㩗均 㩗均 均) κα 㮗匧 㰇劇 㮷則 ε 㮗匧 ο 㭇剧 ό 㱇勧 ησε 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㱇勧 ο 㱗匇 7 㯧嘇 % 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㧧吗 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 EKSCELSIOR σ 㱇勧 ο κεν 㱇勧 ρ 㮗匧 κό 㱇勧 ερο σηµείο (C 㩗均 㩗均 均 C 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 ) 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ό 㮷則 η 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㤧圗 ε 㮷則 㮗匧 㬷哷 ρα 㭇剧 ίο 㱗匇. 㩇劧 ο 㧧吗 ενο 㭇剧 οχείο είνα 㮗匧 㭇剧 㱗匇 ναµ 㮗匧 κό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 嘇 嘇 㭇剧 㲗嗧 µα 㱇勧 ί 㲗嗧 ν 㫇唗 11 㯧嘇 κ 㮷則 㮗匧 ν 㳧哗 ν 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 㱇勧 ε 㮗匧 εσ 㱇勧 㮗匧 α 㱇勧 όρ 㮗匧 ο 㫇唗 B 㩗均 㩗均 κα 㮗匧 χ 㳧哗 ρο 㱗匇 㰧卧 σ 㱗匇 σκ 㫗勇 㲇囧 ε 㲗嗧 ν. Εν 㱇勧 ό 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㰇劇 όµεν 㲗嗧 ν µην 㳧哗 ν 㮇喷 α 㭇剧 㮗匧 ερε 㱗匇 νη 㮇喷 εί η 㭇剧 㱗匇 να 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α ενα 㮷則 㮷則 ακ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν µορ 㱧啇 㳧哗 ν εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 χείρηση 㰧卧 㫇唗 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβανοµ 㫗勇 νη 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 εν 㭇剧 εχόµενη 㰧卧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 ή 㰧卧 χρήση 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 κ 㱇勧 㮗匧 ρίο 㱗匇. 㩇劧 ο 㱇勧 ίµηµα ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 7 㫇唗 33 εκ. Ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㫇唗 η 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 嘇.7 㮇喷 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㨷刧 ηµε 㮗匧 㳧哗 νε 㱇勧 α 㮗匧 ό 㱇勧 㮗匧 㫇唗 η 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζε 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορίσ 㱇勧 ηκε β 㫇唗 σε 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 ρ 㮗匧 ν 㳧哗 ν α 㯧嘇 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 εκκρεµεί η ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㱇勧 η 㰧卧 ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η 㰧卧 α 㯧嘇 ία 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 οκ 㱇勧 ή 㮇喷 ηκαν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν ανα 㬷哷 ν 㲗嗧 ρ 㮗匧 ζόµεν 㲗嗧 ν 㫇唗 㱗匇 㮷則 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 ανα 㮷則 ή 㱧啇 㮇喷 ηκαν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 εχόµεν 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν. 㥷受 ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㮇喷 α ο 㮷則 οκ 㮷則 ηρ 㲗嗧 㮇喷 εί µ 㫗勇 σα σε 㫗勇 να 㫗勇 㱇勧 ο 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 3,1% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. 㥷受 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία α 㰇劇 㫗勇 κ 㱇勧 ησε σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 18 Μαρ 㱇勧 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 µ 㫗勇 σ 㲗嗧 α 㱗匇 㯧嘇 ήσε 㲗嗧 㰧卧 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρε 㮗匧 㳧哗 ν L 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 E 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 C 㩗均 均 均 㩗均 㩗均 均 L 㩗均 㩗均 κα 㮗匧 N 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 均 㩗均 㩗均 L 㩗均 㩗均 㫇唗 㲧啧 3 㯧嘇 κο 㮗匧 ν 㫗勇 㰧卧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 (µε 㭇剧 㮗匧 καί 㲗嗧 µα 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 ) 㫇唗 (ή 㱇勧 ο 㮗匧 3 㫇唗 1% 㱇勧 ο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 ) 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㧧吗 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 H 均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 均 B 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㫇唗 κα 㱇勧 αβ 㫇唗 㮷則 㮷則 ον 㱇勧 α 㰧卧 σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κό 㱇勧 ίµηµα χ 㮗匧 㮷則 㮇喷 㯧嘇 嘇. 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 η σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 ή 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ον όµ 㮗匧 㮷則 ο χ 㮗匧 㮷則 㮇喷 㲧啧 1. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 39,8% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. 㥷受 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία α 㰇劇 㫗勇 κ 㱇勧 ησε σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 3 Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 µ 㫗勇 σ 㲗嗧 α 㱗匇 㯧嘇 ήσε 㲗嗧 㰧卧 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρε 㮗匧 㳧哗 ν L 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 E 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 C 㩗均 均 均 㩗均 㩗均 均 L 㩗均 㩗均 κα 㮗匧 N 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 均 㩗均 㩗均 L 㩗均 㩗均 㫇唗 㲧啧. 嘇 嘇 嘇 κο 㮗匧 ν 㫗勇 㰧卧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 (ή 㱇勧 ο 㮗匧 3 嘇 㫇唗 8% 㱇勧 ο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 ) κα 㮗匧 7 嘇 㯧嘇 㰇劇 ρονοµ 㮗匧 ο 㳗升 χε 㰧卧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 (χ 㲗嗧 ρί 㰧卧 㭇剧 㮗匧 καί 㲗嗧 µα 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 ) 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㧧吗 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 H 均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 均 B 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㫇唗 κα 㱇勧 αβ 㫇唗 㮷則 㮷則 ον 㱇勧 α 㰧卧 σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κό 㱇勧 ίµηµα χ 㮗匧 㮷則 嘇. 嘇 㯧嘇 㯧嘇. 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 η σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 ή 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ον 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 6 α 㰇劇 ό 35

7 όµ 㮗匧 㮷則 ο χ 㮗匧 㮷則 㮇喷. 㮇喷 㯧嘇 嘇. 㨷刧 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σα 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㲗嗧 㱧啇 ε 㮷則 ή 㮇喷 ηκαν κα 㱇勧 㫇唗 χ 㮗匧 㮷則 㮇喷.8 㲧啧 7. Έ 㱇勧 σ 㮗匧 㫇唗 η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία α 㱗匇 㱇勧 ήν 㱇勧 ην σ 㱇勧 㮗匧 㬷哷 µή 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 㱇勧 ε 㮗匧 σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 嘇. 嘇 嘇8 κο 㮗匧 ν 㫗勇 㰧卧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 (ή 㱇勧 ο 㮗匧 嘇3 㫇唗 8 㲧啧 % 㱇勧 ο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 ) κα 㮗匧 7 嘇 㯧嘇 㰇劇 ρονοµ 㮗匧 ο 㳗升 χε 㰧卧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ VENTURE ABILITY S.A. 㥷受 㰇劇 αναµ 㫗勇 ζ 㮗匧 κη αν 㳧哗 ν 㱗匇 µη ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία µε 㱇勧 ην ε 㰇劇 㲗嗧 ν 㱗匇 µία «VENTURE ABILITY S.A.» 㫇唗 (ο 㰇劇 ρο 㱇勧 είν 㲗嗧 ν) 㱗匇 㰇劇 㫗勇 βα 㮷則 ε 㱇勧 ην 1 嘇η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 σ 㱇勧 ην Ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κό 㨷刧 㱗匇 µβο 㳗升 㮷則 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 σχ 㫗勇 㭇剧 㮗匧 ο Π 㮷則 ηρο 㱧啇 ορ 㮗匧 ακο 㳗升 ε 㮷則 㱇勧 ίο 㱗匇 ανα 㱧啇 ορ 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㱗匇 㰇劇 οχρε 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κή 㭇剧 ηµόσ 㮗匧 α 㰇劇 ρό 㱇勧 αση 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση κο 㮗匧 ν 㳧哗 ν ονοµασ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 αν 㳧哗 ν 㱗匇 µη 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 µε 㱇勧 ην «Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗 ΝΩΝ 㩗均 Μ 㥷受 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗». 㦧号 α 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ανακοίν 㲗嗧 ση 㰧卧 ο Προ 㱇勧 είν 㲗嗧 ν κα 㱇勧 είχε 㫇唗 µεσα 8.8 㯧嘇 8.3 嘇3 Με 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㫇唗 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 αν 㱇勧 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 㰇劇 ε 㳗升 ο 㱗匇 ν 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 㮇喷 1 㫇唗 㲧啧 3% 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗. Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㫇唗 η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία HOMERIC DEPARTMENT STORES 㤗厗 ΝΩΝ 㩗均 Μ 㥷受 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 㨷刧 㩗均 ΜΜΕ 㩇劧 Ο 㩷吷 ΩΝ 㫇唗 η ο 㰇劇 οία 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 εί σ 㱗匇 ν 㱇勧 ον 㮗匧 σµ 㫗勇 να µε 㱇勧 ον Προ 㱇勧 είνον 㱇勧 α σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㮷則 㫗勇 㬷哷 χο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㫇唗 κα 㱇勧 είχε 㫇唗 µεσα 1.7 嘇 㲧啧. 嘇 嘇 㯧嘇 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 αν 㱇勧 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 㰇劇 ε 㳗升 ο 㱗匇 ν 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 8 㫇唗 㲧啧 嘇% 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗. 㨷刧 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία ανακοίν 㲗嗧 ση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ηµόσ 㮗匧 α 㰧卧 Πρό 㱇勧 αση 㰧卧 ο Προ 㱇勧 είν 㲗嗧 ν σε σ 㱗匇 ν 㭇剧 㱗匇 ασµό µε 㱇勧 ην HOMERIC DEPARTMENT STORES 㤗厗 ΝΩΝ 㩗均 Μ 㥷受 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 㨷刧 㩗均 ΜΜΕ 㩇劧 Ο 㩷吷 ΩΝ κα 㱇勧 είχε 1 㯧嘇. 嘇7 㯧嘇. 嘇 㮇喷 3 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㫇唗 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 αν 㱇勧 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 㰇劇 ε 㳗升 ο 㱗匇 ν 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 㮇喷 嘇 㫇唗 㮇喷 8% 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗. 㥷受 ηµόσ 㮗匧 α Πρό 㱇勧 αση α 㱧啇 ορο 㳗升 σε σε ό 㮷則 ε 㰧卧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 Με 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 㫇唗 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 αρο 㳗升 σα 㰧卧 ανακοίν 㲗嗧 ση 㰧卧 㫇唗 㭇剧 εν ανήκαν σ 㱇勧 ην κ 㱗匇 ρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗匇 Προ 㱇勧 είνον 㱇勧 α ή 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 HOMERIC DEPARTMENT STORES 㤗厗 ΝΩΝ 㩗均 Μ 㥷受 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 㨷刧 㩗均 ΜΜΕ 㩇劧 Ο 㩷吷 ΩΝ 㰇劇 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 εί σ 㱗匇 ν 㱇勧 ον 㮗匧 σµ 㫗勇 να µε 㱇勧 ον Προ 㱇勧 είνον 㱇勧 α 㫇唗 㭇剧 η 㮷則 α 㭇剧 ή η ηµόσ 㮗匧 α Πρό 㱇勧 αση α 㱧啇 ορο 㳗升 σε σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 σε 1 㯧嘇.7 嘇3. 㯧嘇 嘇7 Με 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㫇唗 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 αν 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χο 㳗升 σαν σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 嘇 㯧嘇 㫇唗 嘇 㲧啧 % 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗. 㩇劧 ο 㰇劇 ροσ 㱧啇 ερόµενο αν 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση κ 㫇唗 㮇喷 ε Με 㱇勧 οχή 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ηµόσ 㮗匧 α 㰧卧 Πρό 㱇勧 αση 㰧卧 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροσ 㱧啇 㫗勇 ρ 㮇喷 ηκε ε 㬷哷 κ 㳗升 ρ 㲗嗧 㰧卧 σ 㱇勧 ο 㰇劇 㮷則 αίσ 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ηµόσ 㮗匧 α 㰧卧 Πρό 㱇勧 αση 㰧卧 㫇唗 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 17 㫇唗 18 㱇勧 ο 㮗匧 㰧卧 µε 㱇勧 ρη 㱇勧 οί 㰧卧. 㩇劧 ο 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κό 㨷刧 㱗匇 µβο 㳗升 㮷則 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην σ 㱗匇 νε 㭇剧 ρίασή 㱇勧 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 7η Φεβρο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 εν 㫗勇 κρ 㮗匧 νε 㱇勧 ο Π 㮷則 ηρο 㱧啇 ορ 㮗匧 ακό ε 㮷則 㱇勧 ίο 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㩗均 㰇劇 οχρε 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κή ηµόσ 㮗匧 α Πρό 㱇勧 αση. 㥷受 Περίο 㭇剧 ο 㰧卧 㤗厗 㰇劇 ο 㭇剧 οχή 㰧卧 㫇唗 ρχ 㮗匧 σε 㱇勧 ην 㩇劧 ρί 㱇勧 η 1 㲧啧 Φεβρο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 㳧哗 ρα 㯧嘇 8: 㯧嘇 㯧嘇 㰇劇.µ. κα 㮗匧 㫗勇 㮷則 η 㯧嘇 ε 㱇勧 ην 㩇劧 ρί 㱇勧 η 11 Μαρ 㱇勧 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 µε 㱇勧 ο 㱇勧 㫗勇 㮷則 ο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㲗嗧 ραρίο 㱗匇 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 ία 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㳧哗 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 ο 㳗升 ν σ 㱇勧 ην Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㭇剧 α 㫇唗 㭇剧 η 㮷則 α 㭇剧 ή 㭇剧 㮗匧 ήρκεσε σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 㲧啧 嘇 ηµ 㫗勇 ρε 㰧卧. 㦧号 α 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η ηµόσ 㮗匧 α Πρό 㱇勧 αση 㰇劇 ροσ 㱧啇 㫗勇 ρ 㮇喷 ηκαν ε 㬷哷 κ 㳗升 ρ 㲗嗧 㰧卧 σ 㱇勧 ον Προ 㱇勧 είνον 㱇勧 α 㫇唗 α 㰇劇 ό 嘇 㮇喷 嘇 µε 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 3. 㮇喷 㮇喷 嘇. 㲧啧 㮇喷 8 Με 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㫇唗 ή 㱇勧 ο 㮗匧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 αν 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χο 㳗升 σαν σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 1 嘇 㫇唗 13% 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧. 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 η 㭇剧 ηµοσ 㮗匧 ο 㰇劇 οίηση 㱇勧 η 㰧卧 ηµόσ 㮗匧 α 㰧卧 Πρό 㱇勧 αση 㰧卧 µ 㫗勇 χρ 㮗匧 κα 㮗匧 㱇勧 η 㮷則 ή 㯧嘇 η 㱇勧 η 㰧卧 Περ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㤗厗 㰇劇 ο 㭇剧 οχή 㰧卧 㫇唗 ή 㱇勧 ο 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 17η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ην 11η Μαρ 㱇勧 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 ο Προ 㱇勧 είν 㲗嗧 ν α 㰇劇 㫗勇 κ 㱇勧 ησε χρηµα 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ακ 㳧哗 㰧卧 㮇喷 㲧啧. 㮇喷 嘇8 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧. Μ 㫗勇 χρ 㮗匧 㱇勧 ην 㮷則 ή 㯧嘇 η 㱇勧 η 㰧卧 Περ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㤗厗 㰇劇 ο 㭇剧 οχή 㰧卧 ο Προ 㱇勧 είν 㲗嗧 ν 㫇唗 σε σ 㱗匇 ν 㭇剧 㱗匇 ασµό µε 㱇勧 ην HOMERIC DEPARTMENT STORES 㤗厗 ΝΩΝ 㩗均 Μ 㥷受 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 㨷刧 㩗均 ΜΜΕ 㩇劧 Ο 㩷吷 ΩΝ 㰇劇 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 εί σ 㱗匇 ν 㱇勧 ον 㮗匧 σµ 㫗勇 να µε 㱇勧 ον Προ 㱇勧 είνον 㱇勧 α σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση ε 㮷則 㫗勇 㬷哷 χο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 κα 㱇勧 είχαν σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 1 㯧嘇. 嘇13. 㮇喷 㯧嘇 1 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 αν 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χο 㳗升 ν σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 㮇喷 嘇 㫇唗 嘇8% 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧. Με 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η 㮷則 ή 㯧嘇 η 㱇勧 η 㰧卧 Περ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㤗厗 㰇劇 ο 㭇剧 οχή 㰧卧 κα 㮗匧 µε 㱇勧 㫇唗 κα 㮗匧 㱇勧 ην ε 㯧嘇 㲗嗧 χρηµα 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ακή µε 㱇勧 αβίβαση 㱇勧 㲗嗧 ν Με 㱇勧 όχ 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροσ 㱧啇 㫗勇 ρ 㮇喷 ηκαν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η 㭇剧 㮗匧 㫇唗 ρκε 㮗匧 α 㱇勧 η 㰧卧 Περ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㤗厗 㰇劇 ο 㭇剧 οχή 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ηµόσ 㮗匧 α 㰧卧 Πρό 㱇勧 αση 㰧卧 κα 㮗匧 σ 㱇勧 α 㰇劇 㮷則 αίσ 㮗匧 α α 㱗匇 㱇勧 ή 㰧卧 㫇唗 ο Προ 㱇勧 είν 㲗嗧 ν 㫇唗 σε σ 㱗匇 ν 㭇剧 㱗匇 ασµό µε 㱇勧 ην HOMERIC DEPARTMENT STORES 㤗厗 ΝΩΝ 㩗均 Μ 㥷受 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 㨷刧 㩗均 ΜΜΕ 㩇劧 Ο 㩷吷 ΩΝ 㰇劇 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 εί σ 㱗匇 ν 㱇勧 ον 㮗匧 σµ 㫗勇 να µε 㱇勧 ον Προ 㱇勧 είνον 㱇勧 α σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση ε 㮷則 㫗勇 㬷哷 χο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 κα 㱇勧 είχαν σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 1 㮇喷. 㯧嘇 嘇 嘇. 嘇 㮇喷 嘇 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 αν 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χο 㳗升 σαν σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 嘇 嘇 㫇唗 81% 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 ή 㱧啇 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 7 α 㰇劇 ό 35

8 2. Εξέλιξη, Επιδόσεις & Θέση της Εταιρίας 㩇劧 α ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㬷哷 㫗勇 㮇喷 η 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲇囧 Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㰇劇 αρο 㱗匇 σίασαν ορ 㮗匧 ακή µεί 㲗嗧 ση 㫇唗 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱗匇 νεχ 㮗匧 ζόµενη 㰧卧 ασ 㱇勧 㫇唗 㮇喷 ε 㮗匧 α 㰧卧 σ 㱇勧 ην 㰇劇 α 㬷哷 κόσµ 㮗匧 α 㱇勧 α 㯧嘇 㮗匧 㭇剧 㮗匧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κή 㯧嘇 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή α 㬷哷 ορ 㫇唗 㫇唗 σ 㱗匇 ν 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 α 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 ε 㮇喷 ν 㳧哗 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν ανα 㱇勧 αρ 㫇唗 㯧嘇 ε 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱇勧 ην 㭇剧 㱗匇 σµενή σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κή 㮗匧 σο 㱇勧 㮗匧 µία ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㲇囧 㭇剧 ο 㮷則 αρίο 㱗匇. 㩇劧 α βασ 㮗匧 κ 㫇唗 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㬷哷 㫗勇 㮇喷 η 㭇剧 㮗匧 αµορ 㱧啇 㳧哗 㮇喷 ηκαν 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : Ο κ 㳗升 κ 㮷則 ο 㰧卧 ερ 㬷哷 ασ 㮗匧 㳧哗 ν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο 㤗厗 ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 νο ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο σ 㱇勧 ο 㰇劇 οσό 㱇勧 㲗嗧 ν 㲧啧 嘇. 㮇喷 18 χ 㮗匧 㮷則. 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 㲧啧 8. 㲧啧 1 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 η 㰧卧 αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χη 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 㰇劇 αρο 㱗匇 σ 㮗匧 㫇唗 ζον 㱇勧 α 㰧卧 α 㳗升 㯧嘇 ηση σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 㮇喷 㫇唗 㲧啧 嘇%. Ο κ 㳗升 κ 㮷則 ο 㰧卧 ερ 㬷哷 ασ 㮗匧 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 18. 㮇喷 嘇1 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό 㯧嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 µε 㮗匧 㲗嗧 µ 㫗勇 νο 㰧卧 ορ 㮗匧 ακ 㫇唗 κα 㱇勧 㫇唗 1 㫇唗 33%. 㩇劧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να µ 㮗匧 κ 㱇勧 㫇唗 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η ανή 㮷則 㮇喷 αν σ 㱇勧 ο 㰇劇 οσό 㱇勧 㲗嗧 ν 1 㯧嘇.777 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό 1 㲧啧. 嘇 㮇喷 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 εν 㳧哗 㱇勧 ο 㰇劇 ερ 㮗匧 㮇喷 㳧哗 ρ 㮗匧 ο µ 㮗匧 κ 㱇勧 ο 㳗升 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 ο 㱗匇 㰧卧 µε 㮗匧 㳧哗 㮇喷 ηκε α 㰇劇 ό 㮇喷 㮇喷 % 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 σε 37% 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8. 㩇劧 α µ 㮗匧 κ 㱇勧 㫇唗 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㭇剧 㮗匧 αµορ 㱧啇 㳧哗 㮇喷 ηκαν σε 嘇. 嘇 嘇7 χ 㮗匧 㮷則. 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 7. 㲧啧 18 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 σηµε 㮗匧 㳧哗 νον 㱇勧 α 㰧卧 µεί 㲗嗧 ση 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 㫇唗 㯧嘇 η 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 7 㫇唗 嘇%. 㩇劧 ο 㰇劇 ερ 㮗匧 㮇喷 㳧哗 ρ 㮗匧 ο µ 㮗匧 κ 㱇勧 ο 㳗升 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 ο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 3 嘇% 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 α 㰇劇 ό 3 嘇% 㱇勧 ην 㰇劇 ροη 㬷哷 ο 㳗升 µενη 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο. 㥷受 µεί 㲗嗧 ση ο 㱧啇 εί 㮷則 ε 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην α 㰇劇 㳧哗 㮷則 ε 㮗匧 α εσό 㭇剧 㲗嗧 ν 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 㱗匇 σµενο 㳗升 㰧卧 㭇剧 㮗匧 ε 㮇喷 νο 㳗升 㰧卧 σ 㱗匇 㬷哷 κ 㱗匇 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ην ανο 㭇剧 㮗匧 κή 㰇劇 ορεία 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 㮗匧 µή 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㱗匇 ρ 㳧哗 σε σχ 㫗勇 ση µε 㱇勧 ο 㭇剧 ο 㮷則 㫇唗 ρ 㮗匧 ο 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ερ 㮗匧 όρ 㮗匧 σε 㱇勧 ην 㰇劇 ροσ 㫗勇 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰇劇 ε 㮷則 α 㱇勧 㳧哗 ν α 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㥷受.Π. 㤗厗. ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίο 㮗匧 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 ο 㳗升 ν 㫗勇 να 㰇劇 ο 㮷則 㳗升 µε 㬷哷 㫇唗 㮷則 ο 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ε 㮷則 α 㱇勧 εία 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχεί 㲗嗧 ν µα 㰧卧 㫇唗 σ 㱇勧 ην α 㳗升 㯧嘇 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 κόσ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 εν 㫗勇 ρ 㬷哷 ε 㮗匧 α 㰧卧 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㮷則 㳗升 㱗匇 㲇囧 η 㮷則 㳧哗 ν 㱇勧 㮗匧 µ 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 ε 㱇勧 ρε 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㳗升 㰇劇 αρ 㯧嘇 η ανε 㮷則 ασ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㭇剧 α 㰇劇 αν 㳧哗 ν µ 㮗匧 σ 㮇喷 ο 㭇剧 οσία 㰧卧. 㩇劧 α 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κ 㫇唗 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 ( 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 㫇唗 χρηµα 㱇勧 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㫇唗 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 α 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㲗嗧 ν) ανή 㮷則 㮇喷 αν σ 㱇勧 ο 㰇劇 οσό 㱇勧 㲗嗧 ν 8.3 嘇 㯧嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 嘇. 嘇 㮇喷 8 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 㰇劇 αρο 㱗匇 σ 㮗匧 㫇唗 ζον 㱇勧 α 㰧卧 µεί 㲗嗧 ση σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 13%. Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㱇勧 α 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κ 㫇唗 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㭇剧 㮗匧 αµορ 㱧啇 㳧哗 㮇喷 ηκαν σε 㮇喷. 嘇3 嘇 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό 嘇.83 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 µε 㮗匧 㲗嗧 µ 㫗勇 να κα 㱇勧 㫇唗 㲧啧 㲧啧 㫇唗 3%. 㩇劧 α κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㰇劇 αρο 㱗匇 σίασαν α 㳗升 㯧嘇 ηση σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 嘇8 㫇唗 8% κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 αµορ 㱧啇 㳧哗 㮇喷 ηκαν σ 㱇勧 ο 㰇劇 οσό 㱇勧 㲗嗧 ν 1 㯧嘇. 㲧啧 8 㲧啧 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό 嘇.171 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. Ποσό χ 㮗匧 㮷則 㮇喷.8 㲧啧 7 α 㱧啇 ορ 㫇唗 㱇勧 ην αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 η 㰧卧 σερβ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. 㥷受 㰇劇 ρό 㮇喷 εση 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 㮗匧 οίκηση 㰧卧 είνα 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α µε 㮷則 㮷則 ον 㱇勧 㮗匧 κή 㭇剧 㮗匧 ακρ 㫇唗 㱇勧 ηση 㱇勧 η 㰧卧 εν 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 ε 㰇劇 㫗勇 ν 㭇剧 㱗匇 ση 㰧卧 κα 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ο σκο 㰇劇 ό α 㱗匇 㱇勧 ό 㭇剧 εν 㱗匇 㰇劇 ο 㮷則 ο 㬷哷 ίζε 㱇勧 α 㮗匧 αναβα 㮷則 㮷則 όµενη 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 οχρ 㫗勇 㲗嗧 ση 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 α κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η α 㰇劇 ό 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升. 㩇劧 α κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 σηµεί 㲗嗧 σαν µεί 㲗嗧 ση κα 㱇勧 㫇唗 1 㯧嘇 㫇唗 8% κα 㮗匧 ανή 㮷則 㮇喷 αν σε 㲧啧.88 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 3. 㲧啧 38 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 ε 㰇劇 㮗匧 βαρ 㱗匇 µ 㫗勇 να µε 31 㯧嘇 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό α 㱗匇 㯧嘇 ηµ 㫗勇 νο 㩇劧 㫗勇 㮷則 ο 㰧卧 㤗厗 κίνη 㱇勧 η 㰧卧 Περ 㮗匧 ο 㱗匇 σία 㰧卧 (α 㰇劇 ο 㱇勧 㫗勇 㮷則 εσµα 㰇劇 ρόσ 㱧啇 α 㱇勧 η 㰧卧 㫇唗 㭇剧 㱗匇 σµεν 㫗勇 σ 㱇勧 α 㱇勧 η 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ον 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακό κ 㮷則 㫇唗 㭇剧 ο 㫇唗 νοµο 㮇喷 ε 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 ρ 㳗升 㮇喷 µ 㮗匧 ση 㰧卧 ). 㩇劧 α κα 㮇喷 αρ 㫇唗 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η (µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 ) 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 ανή 㮷則 㮇喷 αν σ 㱇勧 ο 㰇劇 οσό 㱇勧 㲗嗧 ν 嘇. 㮇喷 㮇喷 㯧嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 㮇喷. 㯧嘇 8 㮇喷 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 㰇劇 αρο 㱗匇 σ 㮗匧 㫇唗 ζον 㱇勧 α 㰧卧 α 㳗升 㯧嘇 ηση σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 131 㫇唗 1% 㫇唗 κ 㱗匇 ρί 㲗嗧 㰧卧 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 㱇勧 η 㰧卧 αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 η 㰧卧 σερβ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. (BMP) 㩇劧 α κα 㮇喷 αρ 㫇唗 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 αν σε 㲧啧.1 㯧嘇 㯧嘇 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό 㲧啧. 㮇喷 㯧嘇 7 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 µε 㮗匧 㲗嗧 µ 㫗勇 να κα 㱇勧 㫇唗 1 㲧啧 㫇唗 7%. Λό 㬷哷 㲗嗧 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㳧哗 ν 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 η 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 BMP κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν ν 㫗勇 㲗嗧 ν ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ο 㳗升 µεν 㲗嗧 ν ε 㱇勧 α 㮗匧 ρε 㮗匧 㳧哗 ν ( 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗 Ε κα 㮗匧 EKSCELSIOR) εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσα σ 㱇勧 η χρήση 㫇唗 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㭇剧 εν είνα 㮗匧 α 㰇劇 ο 㮷則 㳗升 㱇勧 㲗嗧 㰧卧 σ 㱗匇 㬷哷 κρίσ 㮗匧 µα µε α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ροη 㬷哷 ο 㳗升 µενη 㰧卧 χρήση 㰧卧. Ο 㮗匧 αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 σ 㱇勧 η 㭇剧 οµή 㱇勧 ο 㱗匇 οµί 㮷則 ο 㱗匇 㫇唗 㭇剧 εν ε 㰇劇 㫗勇 㱧啇 εραν µε 㱇勧 αβο 㮷則 ή σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 㫇唗 ν 㲗嗧 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 嘇% σ 㱇勧 ον κ 㳗升 κ 㮷則 ο ερ 㬷哷 ασ 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 ή 㯧嘇 κα 㮗匧 σ 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㫇唗 ή 㯧嘇 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ην κα 㮇喷 αρή 㮇喷 㫗勇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 όχ 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㫇唗 㰇劇 㫗勇 ραν 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ροανα 㱧啇 ερ 㮇喷 είσα 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰧卧. Ο 㮗匧 κα 㮇喷 αρ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο 㤗厗 ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 ανή 㮷則 㮇喷 αν σε 㲧啧.78 㮇喷 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό 8 㮇喷 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ην αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χη 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㫇唗 ο 㮗匧 κα 㮇喷 αρ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㭇剧 㮗匧 αµορ 㱧啇 㳧哗 㮇喷 ηκαν σε 1.1 㮇喷 㲧啧 χ 㮗匧 㮷則. α 㰇劇 ό 73 㮇喷 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. Ο σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κό 㰧卧 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㮗匧 κό 㰧卧 㭇剧 ανε 㮗匧 σµό 㰧卧 (µακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㰧卧 κα 㮗匧 βραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㰧卧 ) 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 7 嘇.77 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 㮇喷 嘇.1 嘇 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㱇勧 ην 31.1 㲧啧. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 σε 嘇 㯧嘇. 嘇 㮇喷 1 χ 㮗匧 㮷則 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 㰇劇 οσο 㳗升 㮇喷 嘇.1 嘇 嘇 㱇勧 ην 31.1 㲧啧. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. 㤗厗 ν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χα 㱇勧 α 㱇勧 αµε 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µα 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㱇勧 ην 3 㯧嘇. 㯧嘇 嘇. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 8 α 㰇劇 ό 35

9 ανή 㮷則 㮇喷 αν σε 1 㯧嘇. 嘇 㮇喷 3 χ 㮗匧 㮷則. εν 㳧哗 㱇勧 ην 31.1 㲧啧. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 ή 㱇勧 αν 1 㲧啧.1 㲧啧 㲧啧 χ 㮗匧 㮷則. κα 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㱇勧 ην 3 㯧嘇. 㯧嘇 嘇. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 ή 㱇勧 αν 3. 㯧嘇 㲧啧 嘇 χ 㮗匧 㮷則. εν 㳧哗 㱇勧 ην 31.1 㲧啧. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 ή 㱇勧 αν 嘇. 嘇 㮇喷 嘇 χ 㮗匧 㮷則. Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην µ 㫗勇 㱇勧 ρηση 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㰇劇 㮗匧 㭇剧 όσε 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 αρακο 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 εί σε 㱇勧 ακ 㱇勧 㮗匧 κή β 㫇唗 ση 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 ακό 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ο 㱗匇 㰧卧 㭇剧 είκ 㱇勧 ε 㰧卧 : ROCE (Return on Capital Employed) «㤗厗 㰇劇 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κό 㱇勧 η 㱇勧 α σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ασχο 㮷則 ο 㳗升 µεν 㲗嗧 ν κε 㱧啇 α 㮷則 αί 㲗嗧 ν»: Ο 㭇剧 είκ 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㮗匧 ρεί 㱇勧 α κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν κα 㮗匧 χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 α σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 α 㰇劇 ασχο 㮷則 ο 㳗升 µενα κε 㱧啇 㫇唗 㮷則 α 㮗匧 α κα 㮗匧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 νο ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο σε 㮇喷 㫇唗 㯧嘇 % 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 嘇 㫇唗 嘇% 㱇勧 ην 3 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. 㥷受 µεί 㲗嗧 ση ο 㱧啇 εί 㮷則 ε 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην σηµαν 㱇勧 㮗匧 κή α 㳗升 㯧嘇 ηση 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ασχο 㮷則 ο 㱗匇 µ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν κε 㱧啇 α 㮷則 αί 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㮗匧 㭇剧 㮗匧 αί 㱇勧 ερα 㱇勧 ο 㱗匇 㭇剧 ανε 㮗匧 σµο 㳗升 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 χρησ 㮗匧 µο 㰇劇 ο 㮗匧 ή 㮇喷 ηκε 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην χρηµα 㱇勧 ο 㭇剧 ό 㱇勧 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 ανα 㰇劇 㱇勧 㱗匇 㯧嘇 㮗匧 ακο 㳗升 㰇劇 㮷則 㫇唗 νο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇. ROE (Return on Equity) «㤗厗 㰇劇 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κό 㱇勧 η 㱇勧 α Ι 㭇剧 ί 㲗嗧 ν 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 αί 㲗嗧 ν»: Ο 㭇剧 είκ 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㮗匧 ρεί 㱇勧 α κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 µε 㱇勧 ην 㦧号 α 㮇喷 αρή Θ 㫗勇 ση κα 㮗匧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 11 㫇唗 㯧嘇 % σε ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 νο ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο 㫗勇 ναν 㱇勧 㮗匧 嘇 㫇唗 嘇% 㱇勧 ην 3 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζον 㱇勧 α 㰧卧 㱇勧 ην α 㳗升 㯧嘇 ηση 㱇勧 㲗嗧 ν κερ 㭇剧 㳧哗 ν µε 㱇勧 㫇唗 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ε 㯧嘇 ε 㱇勧 αζόµενη 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο. 㥷受 α 㳗升 㯧嘇 ηση ο 㱧啇 εί 㮷則 ε 㱇勧 α 㮗匧 κ 㱗匇 ρί 㲗嗧 㰧卧 σ 㱇勧 ην αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㱇勧 η 㰧卧 α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㰇劇 οσοσ 㱇勧 㳧哗 ν σ 㱇勧 ην BMP. 3. Σηµαντικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη 㨷刧 㱇勧 ην 㰇劇 αρο 㳗升 σα ενό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νον 㱇勧 α 㮗匧 ο 㮗匧 σηµαν 㱇勧 㮗匧 κό 㱇勧 ερε 㰧卧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν µε α 㱗匇 㱇勧 ήν 㰇劇 ροσ 㳧哗 㰇劇 㲗嗧 ν ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 ορίζον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮗匧 ε 㮇喷 ν 㫗勇 㰧卧 Λο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κό Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 ο 㲧啧 㮇喷 κα 㮗匧 ε 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κό 㱇勧 ερα σ 㱇勧 ην εν 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 Ενό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νον 㱇勧 α 㮗匧 : (α) ο 㮗匧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 κ 㫇唗 㮇喷 ε σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 νο 㱗匇 㰇劇 ροσ 㳧哗 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ρα 㬷哷 µα 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ή 㮇喷 ηκαν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο 㰇劇 ρ 㳧哗 㱇勧 ο ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σα 㰧卧 χρήσε 㲗嗧 㰧卧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 ε 㰇劇 ηρ 㫗勇 ασαν ο 㱗匇 σ 㮗匧 ασ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㱇勧 η χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㮇喷 㫗勇 ση ή 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 㭇剧 όσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην εν 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 㫇唗 (β) ο 㮗匧 㱇勧 㱗匇 χόν µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㳧哗 ν µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 κ 㫇唗 㮇喷 ε σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 νο 㱗匇 㰇劇 ροσ 㳧哗 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ερ 㮗匧 㬷哷 ρ 㫇唗 㱧啇 ον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㱇勧 ε 㮷則 ε 㱗匇 㱇勧 αία ε 㱇勧 ήσ 㮗匧 α 㫗勇 κ 㮇喷 εση ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 㮇喷 α µ 㰇劇 ορο 㳗升 σαν να 㫗勇 χο 㱗匇 ν ο 㱗匇 σ 㮗匧 ασ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 σ 㱗匇 ν 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 ε 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 η χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㮇喷 㫗勇 ση ή 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 㭇剧 όσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο 㰇劇 ρ 㳧哗 㱇勧 ο ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σα 㰧卧 χρήσε 㲗嗧 㰧卧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8. 㨷刧 ηµε 㮗匧 㳧哗 νο 㱗匇 µε ό 㱇勧 㮗匧 η ανα 㱧啇 ορ 㫇唗 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㲗嗧 㰧卧 㫇唗 ν 㲗嗧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 η ο 㰇劇 οία ακο 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 εί 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νε 㮗匧 㱇勧 α ακό 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 α σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία : (α) 㱇勧 ο 㰇劇 οσό α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㳧哗 ν 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ο 1ο ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 (β) 㱇勧 ο ανε 㯧嘇 ό 㱧啇 㮷則 η 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 ο 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 σ 㱇勧 ο 㱇勧 㫗勇 㮷則 ο 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 (3 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8) 㫇唗 ( 㬷哷 ) 㱇勧 η 㱧啇 㳗升 ση 㱇勧 η 㰧卧 σχ 㫗勇 σε 㲗嗧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 νο 㱗匇 㰇劇 ροσ 㳧哗 㰇劇 ο 㱗匇 µε 㱇勧 ον εκ 㭇剧 ό 㱇勧 η κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 ( 㭇剧 ) 㱇勧 㱗匇 χόν 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 ορ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㫇唗 㱇勧 α ο 㰇劇 οία είνα 㮗匧 α 㰇劇 αραί 㱇勧 η 㱇勧 α 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην κα 㱇勧 ανόηση 㱇勧 η 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 㮇喷 㫗勇 ση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㫇唗 µόνον όµ 㲗嗧 㰧卧 ε 㱧啇 όσον ο 㮗匧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 είνα 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 㳧哗 㭇剧 ε 㮗匧 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 εν 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㰇劇 ρα 㬷哷 µα 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 η 㮇喷 εί 㱗匇 㰇劇 ό 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 σ 㱗匇 νή 㮇喷 ε 㮗匧 㰧卧 όρο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 9 α 㰇劇 ό 35

10 㤗厗 να 㮷則 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κό 㱇勧 ερα 㫇唗 ο 㮗匧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 α 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 α 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 µε 㱇勧 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να νοµ 㮗匧 κ 㫇唗 κα 㮗匧 㱧啇 㱗匇 σ 㮗匧 κ 㫇唗 㰇劇 ρόσ 㲗嗧 㰇劇 α 㫇唗 ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 ορίζον 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ο 㮗匧 ε 㮇喷 ν 㫗勇 㰧卧 Λο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κό Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 ο 㲧啧 㮇喷 㫇唗 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ο 㰇劇 ρ 㳧哗 㱇勧 ο ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 㱇勧 ην 3 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χα είχαν 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών Πιστωτικοί Τόκοι Χρεωστικοί Τόκοι Λοιπές δαπάνες Εταιρεία Σχέση Συµµετοχής ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε. Μ 㥷受 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 3 嘇 ΜΕΓ 㤗厗 Λ 㥷受 㤧圗 㨗厷 Ε 㩇劧 㤗厗 ΝΝΙ 㤗厗 Ε.Π.Ε Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 (1 嘇) LUELLA ENTERPRISES LTD Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 (17) HARVARD INVESTMENTS CORPORATION Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 WORLD SPIRIT S.A. Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. 㤗厗 ΠΟ 㦧号 ΟΙΝΟ 㩗均 ΕΛΕΓ 㩷吷 Ο 㨷刧 (7) EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ( 㲧啧. 㲧啧 嘇7) NORTH HAVEN LTD Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 BELVEN ASSOCIATES Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 㲧啧. 㲧啧 嘇7 ΣΥΝΟΛΟ (2.257) (39) Απαιτήσεις µεταξύ θυγατρικών Υποχρεώσει ς µεταξύ θυγατρικών Υποχρεώσει Εταιρεία Σχέση Συµµετοχής ( ανεισµός) ( ανεισµός) Απαιτήσεις ς ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε. Μ 㥷受 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 嘇 㲧啧 (7) ΜΕΓ 㤗厗 Λ 㥷受 㤧圗 㨗厷 Ε 㩇劧 㤗厗 ΝΝΙ 㤗厗 Ε.Π.Ε Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 嘇 (3 嘇) LUELLA ENTERPRISES LTD Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 (17) HARVARD INVESTMENTS CORPORATION Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 WORLD SPIRIT S.A. Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. 㤗厗 ΠΟ 㦧号 ΟΙΝΟ 㩗均 ΕΛΕΓ 㩷吷 Ο 㨷刧 (7) EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 1 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 (18. 㮇喷 3 嘇) NORTH HAVEN LTD Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 BELVEN ASSOCIATES Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 18. 㮇喷 3 嘇 ΣΥΝΟΛΟ (18.436) 69 (69) Ο 㮗匧 㨷刧 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 αµο 㮗匧 β 㫗勇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 ε 㱗匇 㮇喷 㱗匇 ν 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ε 㮷則 εχ 㳧哗 ν κα 㮗匧 µε 㮷則 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 㮗匧 οίκηση 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 αν σε χ 㮗匧 㮷則 7 㯧嘇 1 κα 㮗匧 3 㯧嘇 嘇 αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χα. 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㫇唗 ο 㮗匧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 α µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρίε 㰧卧 㫗勇 χο 㱗匇 ν α 㰇劇 α 㮷則 ε 㮗匧 㱧啇 㮇喷 εί α 㰇劇 ό 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇. εν 㱗匇 㰇劇 ήρχαν µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㳧哗 ν µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν µε α 㱗匇 㱇勧 ήν 㰇劇 ροσ 㳧哗 㰇劇 㲗嗧 ν ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 㮇喷 α µ 㰇劇 ορο 㳗升 σαν να 㫗勇 χο 㱗匇 ν ο 㱗匇 σ 㮗匧 ασ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 σ 㱗匇 ν 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 ε 㰧卧 σ 㱇勧 η χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㮇喷 㫗勇 ση κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 㭇剧 όσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ο 1ο ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8. 㣇囇 㮷則 ε 㰧卧 ο 㮗匧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ερ 㮗匧 㬷哷 ρ 㫇唗 㱧啇 ον 㱇勧 α 㮗匧 㰇劇 αρα 㰇劇 㫇唗 ν 㲗嗧 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㰇劇 ρα 㬷哷 µα 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 η 㮇喷 εί 㱗匇 㰇劇 ό 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 σ 㱗匇 νή 㮇喷 ε 㮗匧 㰧卧 όρο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. ΕΝΟΤΗΤΑ Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες ευτέρου Εξαµήνου 2008 Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 εκ 㱇勧 ί 㮇喷 ε 㱇勧 α 㮗匧 σε χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κο 㳗升 㰧卧 κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 νο 㱗匇 㰧卧 ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㮗匧 σο 㱇勧 㮗匧 µίε 㰧卧 㫇唗 ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 όκ 㮗匧 α 㫇唗 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κό κίν 㭇剧 㱗匇 νο 㫇唗 κίν 㭇剧 㱗匇 νο ρε 㱗匇 σ 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 κα 㮗匧 κίν 㭇剧 㱗匇 νο ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η 㰧卧 α 㯧嘇 ία 㰧卧 α 㰇劇 ό µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 οκί 㲗嗧 ν. 㩇劧 ο 㬷哷 εν 㮗匧 κό 㰇劇 ρό 㬷哷 ραµµα 㭇剧 㮗匧 αχείρ 㮗匧 ση 㰧卧 κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 ν 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 εσ 㱇勧 㮗匧 㫇唗 ζε 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 η µη 㰇劇 ροβ 㮷則 ε 㲇囧 㮗匧 µό 㱇勧 η 㱇勧 α 㱇勧 㲗嗧 ν χρηµα 㱇勧 ο 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㬷哷 ορ 㳧哗 ν κα 㮗匧 ε 㰇劇 㮗匧 㭇剧 㮗匧 㳧哗 κε 㮗匧 να ε 㮷則 αχ 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㱇勧 ην εν 㭇剧 εχόµενη αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 ε 㰇劇 ί 㭇剧 ραση σ 㱇勧 η χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή α 㰇劇 ό 㭇剧 οση 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㥷受 㭇剧 㮗匧 αχείρ 㮗匧 ση κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 ν 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 εκ 㰇劇 ερα 㮗匧 㳧哗 νε 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην κεν 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ηρεσία 㭇剧 㮗匧 αχείρ 㮗匧 ση 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 εσίµ 㲗嗧 ν 㫇唗 η ο 㰇劇 οία 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορίζε 㮗匧 κα 㮗匧 εκ 㱇勧 㮗匧 µ 㫇唗 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κο 㳗升 㰧卧 κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 νο 㱗匇 㰧卧 σε σ 㱗匇 νερ 㬷哷 ασία µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 αν 㱇勧 㮗匧 µε 㱇勧 㲗嗧 㰇劇 ίζο 㱗匇 ν α 㱗匇 㱇勧 ο 㳗升 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 νο 㱗匇 㰧卧. Προ 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 㮗匧 εν 㫗勇 ρ 㬷哷 ε 㮗匧 α 㰧卧 σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㳧哗 ν 㮷則 αµβ 㫇唗 νε 㱇勧 α 㮗匧 㫗勇 㬷哷 κρ 㮗匧 ση α 㰇劇 ό 㱇勧 α σ 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 χη 㰇劇 ο 㱗匇 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㱇勧 ο 㭇剧 㮗匧 καί 㲗嗧 µα 㭇剧 㫗勇 σµε 㱗匇 ση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㰇劇 ρο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 αν 㱇勧 㮗匧 σ 㱗匇 µβα 㮷則 㮷則 όµενο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧. Ο 㮗匧 κ 㱗匇 ρ 㮗匧 ό 㱇勧 ερο 㮗匧 κίν 㭇剧 㱗匇 νο 㮗匧 κα 㮗匧 αβεβα 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ο 㭇剧 ε 㳗升 㱇勧 ερο ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 σ 㱗匇 νο 㲇囧 ίζον 㱇勧 α 㮗匧 ακο 㮷則 ο 㳗升 㮇喷 㲗嗧 㰧卧 : 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 10 α 㰇劇 ό 35

11 Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 εί 㱇勧 α 㮗匧 σε 㭇剧 㮗匧 ε 㮇喷 ν 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο κα 㮗匧 σ 㱗匇 νε 㰇劇 㳧哗 㰧卧 εκ 㱇勧 ί 㮇喷 ε 㱇勧 α 㮗匧 σε σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κό κίν 㭇剧 㱗匇 νο 㰇劇 ροερχόµενο κ 㱗匇 ρί 㲗嗧 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ο ο 㮷則 㫇唗 ρ 㮗匧 ο 㥷受 Π 㤗厗. 㤗厗 㱗匇 㱇勧 ό 㰧卧 ο κίν 㭇剧 㱗匇 νο 㰧卧 㰇劇 ροκ 㳗升 㰇劇 㱇勧 ε 㮗匧 κ 㱗匇 ρί 㲗嗧 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 α 㱧啇 ί 㯧嘇 ε 㮗匧 㰧卧 㤗厗 µερ 㮗匧 καν 㳧哗 ν 㰇劇 ε 㮷則 α 㱇勧 㳧哗 ν 㰇劇 ο 㱗匇 αν 㱇勧 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 㰇劇 ε 㳗升 ο 㱗匇 ν 㰇劇 ερί 㰇劇 ο 㱗匇 㱇勧 ο 3 㯧嘇 % 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κο 㳗升 αρ 㮗匧 㮇喷 µο 㳗升 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㮗匧 αν 㱗匇 κ 㱇勧 ερε 㳗升 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 㲗嗧 ν 㧧吗 ενο 㭇剧 οχεί 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 ε 㰇劇 ηρε 㫇唗 ζον 㱇勧 α 㮗匧 αρνη 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην µε 㬷哷 㫇唗 㮷則 η α 㳗升 㯧嘇 ηση 㱇勧 η 㰧卧 Ισο 㱇勧 㮗匧 µία 㰧卧 Ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㯧嘇 ο 㮷則 αρίο 㱗匇 Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㰇劇 ρο 㰧卧 㱇勧 ο 㰇劇 αρόν 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 㰇劇 ροχ 㲗嗧 ρήσε 㮗匧 σ 㱇勧 ην ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή ερ 㬷哷 α 㮷則 εί 㲗嗧 ν αν 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 㫇唗 㮇喷 µ 㮗匧 ση 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 νο 㱗匇. Παρό 㮷則 α 㱇勧 α 㳗升 㱇勧 α σ 㱇勧 ο 㰇劇 㮷則 αίσ 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ε 㰇劇 αρκο 㳗升 㰧卧 αν 㱇勧 㮗匧 µε 㱇勧 㳧哗 㰇劇 㮗匧 ση 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 νο 㱗匇 βρίσκε 㱇勧 α 㮗匧 σε 㭇剧 㮗匧 αρκή ε 㰇劇 α 㱧啇 ή µε 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κο 㳗升 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱗匇 µβο 㳗升 㮷則 ο 㱗匇 㰧卧 㫇唗 㰇劇 ροκε 㮗匧 µ 㫗勇 νο 㱗匇 να 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορίζε 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱗匇 νεχ 㳧哗 㰧卧 η ορ 㮇喷 ό 㱇勧 ερη 㰇劇 ο 㮷則 㮗匧 㱇勧 㮗匧 κή αν 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 㫇唗 㮇喷 µ 㮗匧 ση 㰧卧 σε 㫗勇 να 㰇劇 ερ 㮗匧 β 㫇唗 㮷則 㮷則 ον 㱇勧 ο ο 㰇劇 οίο 㭇剧 㮗匧 αρκ 㳧哗 㰧卧 µε 㱇勧 αβ 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱇勧 α 㮗匧 Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Ρευστότητας Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 σηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 σ 㱗匇 㬷哷 κεν 㱇勧 ρ 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 κ 㮗匧 ν 㭇剧 㳗升 νο 㱗匇. Ο 㮗匧 㰇劇 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 οµί 㮷則 ο 㱗匇 σε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 㫇唗 ν 㲗嗧 㱇勧 ο 㱗匇 8 㯧嘇 % είνα 㮗匧 µ 㫗勇 σ 㲗嗧 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν καρ 㱇勧 㳧哗 ν 㫇唗 ο 㮗匧 㭇剧 ε 㰇劇 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 µε 㰇劇 ίσ 㱇勧 㲗嗧 ση 㬷哷 ίνον 㱇勧 α 㮗匧 κ 㱗匇 ρί 㲗嗧 㰧卧 σε 㰇劇 ε 㮷則 㫇唗 㱇勧 ε 㰧卧 µε α 㯧嘇 㮗匧 ο 㮷則 ο 㬷哷 ηµ 㫗勇 νο 㮗匧 σ 㱇勧 ορ 㮗匧 κό 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 σ 㱗匇 µ 㰇劇 ερ 㮗匧 㱧啇 ορ 㫇唗 㰧卧. Ο κίν 㭇剧 㱗匇 νο 㰧卧 ρε 㱗匇 σ 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㱇勧 ηρεί 㱇勧 α 㮗匧 σε χαµη 㮷則 㫇唗 ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 α 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㱇勧 ηρ 㳧哗 ν 㱇勧 α 㰧卧 ε 㰇劇 αρκή 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µα κα 㮗匧 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㮗匧 κ 㫇唗 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 όρ 㮗匧 α Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας Λόγω Μεταβολών των Επιτοκίων 㩇劧 α 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κ 㫇唗 㫗勇 σο 㭇剧 α κα 㮗匧 㱇勧 αµε 㮗匧 ακ 㫗勇 㰧卧 ρο 㫗勇 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 㲗嗧 㭇剧 㳧哗 㰧卧 ανε 㯧嘇 㫇唗 ρ 㱇勧 η 㱇勧 α α 㰇劇 ό µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㱇勧 㮗匧 µ 㫗勇 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 οκί 㲗嗧 ν. Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 σ 㱇勧 ο ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κό 㱇勧 ο 㱗匇 σηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㫗勇 ν 㱇勧 οκα σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㫇唗 µε ε 㯧嘇 ασ 㱧啇 α 㮷則 㮗匧 σµ 㫗勇 νη α 㰇劇 ό 㭇剧 οση. 㨷刧 㱇勧 ην 㮷則 ή 㯧嘇 η 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 㮗匧 αχε 㮗匧 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㱇勧 ο σ 㳗升 νο 㮷則 ο 㱇勧 ο 㱗匇 㭇剧 ανε 㮗匧 σµο 㳗升 ή 㱇勧 αν σε 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α κ 㱗匇 µα 㮗匧 νόµενο 㱗匇 ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 οκίο 㱗匇. Πο 㮷則 㮗匧 㱇勧 㮗匧 κή 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 να 㭇剧 㮗匧 α 㱇勧 ηρεί 㱇勧 ο σ 㳗升 νο 㮷則 ο σχε 㭇剧 όν 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 ανεί 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 σε µε 㱇勧 αβ 㮷則 η 㱇勧 ό ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 όκ 㮗匧 ο Εξέλιξη ραστηριοτήτων ευτέρου Εξαµήνου 2008 㩇劧 α 㮇喷 ε 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㭇剧 ε 㭇剧 οµ 㫗勇 να κα 㮗匧 ο 㮗匧 㰇劇 ροο 㰇劇 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ερα 㮗匧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 αν 㫇唗 㰇劇 㱇勧 㱗匇 㯧嘇 η 㰧卧 㫇唗 ε 㰇劇 㫗勇 κ 㱇勧 αση 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 ε 㳗升 ρ 㱗匇 νση 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 ρ 㫇唗 σε 㳧哗 ν µα 㰧卧 㫇唗 㮇喷 α χαρακ 㱇勧 ηρίσο 㱗匇 ν κα 㮗匧 㱇勧 ο 㤧圗 ε 㯧嘇 㫇唗 µηνο 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σα 㰧卧 χρήση 㰧卧. 㨷刧 㱗匇 㬷哷 κεκρ 㮗匧 µ 㫗勇 να : 1. 㨷刧 㱇勧 α 㮇喷 ερο 㰇劇 οίηση 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 ε 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν κερ 㭇剧 ο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㰇劇 αρ 㫇唗 㱇勧 ην 㭇剧 㱗匇 σµενή 㭇剧 㮗匧 ε 㮇喷 νή σ 㱗匇 㬷哷 κ 㱗匇 ρία (α 㱗匇 㯧嘇 ήσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 㮗匧 µ 㳧哗 ν 㰇劇 ε 㱇勧 ρε 㮷則 αίο 㱗匇 㫇唗 㮗匧 σο 㱇勧 㮗匧 µία 㭇剧 ο 㮷則 αρίο 㱗匇 㯧嘇 ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㫇唗 㰇劇 ερ 㮗匧 κο 㰇劇 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㰇劇 ερ 㮗匧 ορ 㮗匧 σµοί σ 㱇勧 α ε 㰇劇 α 㬷哷 㬷哷 ε 㮷則 µα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㱇勧 α 㯧嘇 ί 㭇剧 㮗匧 α κα 㮗匧 σ 㱇勧 ον 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σµό ανα 㲇囧 㱗匇 χή 㰧卧 ) κα 㮗匧 㱇勧 ην 㱗匇 㰇劇 㫗勇 ρο 㬷哷 κη α 㳗升 㯧嘇 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 㩇劧 㫗勇 㮷則 ο 㱗匇 㰧卧 㤗厗 κίνη 㱇勧 η 㰧卧 Περ 㮗匧 ο 㱗匇 σία 㰧卧. 㲧啧. Έµ 㱧啇 αση σ 㱇勧 ην ε 㳗升 ρ 㱗匇 㮇喷 µη κα 㮗匧 κερ 㭇剧 ο 㱧啇 όρο 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 ία 㱇勧 㲗嗧 ν 㭇剧 㳗升 ο ν 㫗勇 㲗嗧 ν 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχεί 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 㫗勇 κ 㱇勧 ησε η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία σ 㱇勧 ο 㤧圗 ε 㮷則 㮗匧 㬷哷 ρ 㫇唗 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㨗厷 ό 㭇剧 ο. 3. Περα 㮗匧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 αν 㫇唗 㰇劇 㱇勧 㱗匇 㯧嘇 η 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 µε σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή σε 㭇剧 㮗匧 α 㬷哷 㲗嗧 ν 㮗匧 σµο 㳗升 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακ 㳧哗 ν µον 㫇唗 㭇剧 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ην Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㭇剧 α κα 㮗匧 σ 㱇勧 ο ε 㯧嘇 㲗嗧 㱇勧 ερ 㮗匧 κό. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2008 Ο Πρόεδρος του.σ. Γιώργος Γαλανάκις 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 11 α 㰇劇 ό 35

12 EΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008) 㤧圗 εβα 㮗匧 㳧哗 νε 㱇勧 α 㮗匧 ό 㱇勧 㮗匧 ο 㮗匧 σ 㱗匇 νηµµ 㫗勇 νε 㰧卧 Ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㦧号 α 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1.1. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㲇囧 3 㯧嘇. 嘇. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 είνα 㮗匧 εκείνε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 ε 㬷哷 κρί 㮇喷 ηκαν α 㰇劇 ό 㱇勧 ο 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κό 㨷刧 㱗匇 µβο 㳗升 㮷則 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 «Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 㨷刧 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε.» 㱇勧 ην 㲧啧 1 㤗厗 㱗匇 㬷哷 ο 㳗升 σ 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 㫗勇 χε 㮗匧 αναρ 㱇勧 η 㮇喷 εί σ 㱇勧 ο 㭇剧 㮗匧 α 㭇剧 ίκ 㱇勧 㱗匇 ο 㫇唗 σ 㱇勧 ην η 㮷則 εκ 㱇勧 ρον 㮗匧 κή 㭇剧 㮗匧 ε 㳗升 㮇喷 㱗匇 νση 均 均 均. 㩗均 㩗均 均 均 㩗均 㩗均. 均 㩗均 㫇唗 ό 㰇劇 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㮇喷 α 㰇劇 αραµείνε 㮗匧 σ 㱇勧 η 㭇剧 㮗匧 㫇唗 㮇喷 εση 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 κο 㮗匧 νο 㳗升 㬷哷 㮗匧 α χρον 㮗匧 κό 㭇剧 㮗匧 㫇唗 σ 㱇勧 ηµα 㱇勧 ο 㱗匇 㮷則 㫇唗 χ 㮗匧 σ 㱇勧 ον 嘇 ε 㱇勧 㳧哗 ν α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱗匇 ν 㱇勧 㫇唗 㯧嘇 ε 㲗嗧 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 ηµοσ 㮗匧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㳧哗 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧. Ε 㰇劇 㮗匧 σηµαίνε 㱇勧 α 㮗匧 ό 㱇勧 㮗匧 㱇勧 α 㭇剧 ηµοσ 㮗匧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 η 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α σ 㱇勧 ον 㱇勧 㳗升 㰇劇 ο σ 㱗匇 νο 㰇劇 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία σ 㱇勧 οχε 㳗升 ο 㱗匇 ν σ 㱇勧 ο να 㰇劇 αρ 㫇唗 σχο 㱗匇 ν σ 㱇勧 ον ανα 㬷哷 ν 㳧哗 σ 㱇勧 η ορ 㮗匧 σµ 㫗勇 να 㬷哷 εν 㮗匧 κ 㫇唗 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία α 㮷則 㮷則 㫇唗 㭇剧 εν 㰇劇 αρ 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㱇勧 ην ο 㮷則 οκ 㮷則 ηρ 㲗嗧 µ 㫗勇 νη ε 㮗匧 κόνα 㱇勧 η 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 㮇喷 㫗勇 ση 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㫇唗 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 α 㮗匧 ε 㮇喷 νή Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧. Ο Πρόεδρος του.σ. Γεώργιος Γαλανάκις 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 12 α 㰇劇 ό 35

13 4. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 㦗北 σο 㮷匷 ογισµο 㳗南 Ποσά σε χιλ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµείωση 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 㤗厗 κ 㮗匧 νη 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 嘇. 嘇 1 㮇喷 7. 嘇 嘇 㲧啧 83. 嘇 嘇 㯧嘇 8 㮇喷.333 㡧娗 㱗匇 㮷則 α Περ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 㨷刧 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㲧啧 88 㲧啧 8 㯧嘇 㲧啧 嘇 㲧啧 8 㩗均 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 嘇.1 㲧啧 1 㲧啧.1 嘇 嘇 3. 㮇喷 83 㲇囧 㲇囧 㨷刧 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 σε 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 嘇. 嘇 㫇唗 嘇.1 㲧啧 㲇囧 嘇 㲧啧. 嘇 嘇1 3 嘇.1 㯧嘇 1 Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 Μακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµε 㰧卧 㤗厗 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 81 嘇 嘇 嘇3 嘇3 㤗厗 ναβα 㮷則 㮷則 όµενε 㰧卧 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 7 㲧啧 㮇喷 3 㮇喷 1 3 㮇喷 1 3 㮇喷 1 Σύνολο Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία 㤗厗 㰇劇 ο 㮇喷 㫗勇 µα 㱇勧 α 嘇 嘇 嘇 1. 㯧嘇 73 1 嘇 嘇 㮇喷 38 Εµ 㰇劇 ορ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 嘇. 嘇 嘇 嘇 3. 嘇 㯧嘇 嘇 㮇喷. 㯧嘇 㯧嘇 1 3. 㯧嘇 11 Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 㤗厗 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 㲧啧.3 㮇喷 嘇 1. 㲧啧 㲧啧 嘇 1. 嘇 㲧啧 嘇 1. 㯧嘇 嘇 嘇 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㦧号 㱗匇 κ 㮷則 ο 㱧啇 ορ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία Ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 3 嘇 嘇 38 㯧嘇 33 嘇 31 㮇喷 㩇劧 αµε 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µα κα 㮗匧 㱇勧 αµε 㮗匧 ακ 㫇唗 㮗匧 σο 㭇剧 㳗升 ναµα 1 㯧嘇. 嘇 㮇喷 3 1 㲧啧.1 㲧啧 㲧啧 3. 㯧嘇 㲧啧 嘇 嘇. 嘇 㮇喷 嘇 Σύνολο Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια 嘇.7 Με 㱇勧 οχ 㮗匧 κό κε 㱧啇 㫇唗 㮷則 α 㮗匧 ο 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㮗匧 α 㱧啇 ορ 㫇唗 㩗均 㰇劇 㫗勇 ρ 㱇勧 ο 㡧娗 ρ 㱇勧 㮗匧 ο 38. 嘇 㮇喷 嘇 㮇喷 嘇 㮇喷 嘇 㮇喷 1 㨷刧 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㱧啇 ορ 㫗勇 㰧卧 (17 㲧啧 ) (1 㯧嘇 㮇喷 ) 㲇囧 㲇囧 㩇劧 ακ 㱇勧 㮗匧 κό α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κό 嘇81 嘇 㯧嘇 嘇 嘇78 嘇 㯧嘇 嘇 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㮇喷. 㮇喷 㲧啧 嘇 嘇 㮇喷. 㮇喷 㲧啧 嘇 嘇 Μερίσµα 㱇勧 α 㰇劇 ρο 㰧卧 㭇剧 㮗匧 㫇唗 㮇喷 εση 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α ε 㮗匧 㰧卧 ν 㫗勇 ον 1 嘇. 㲧啧 㯧嘇 1 1 㲧啧. 㲧啧 嘇 嘇 嘇.37 嘇 7.11 嘇 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α Με 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 㲧啧. 㯧嘇 嘇8 1 㯧嘇. 嘇 嘇8 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Οµο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α 嘇. 嘇 嘇 嘇. 㲧啧 31 㮇喷 嘇. 㯧嘇 㲧啧 嘇 㮇喷 3. 㲧啧 㮇喷 7 㮇喷 嘇. 㯧嘇 㲧啧 嘇 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㰇劇 αροχ 㳧哗 ν 㰇劇 ροσ 㲗嗧 㰇劇 㮗匧 κο 㳗升 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 ε 㯧嘇 ό 㭇剧 ο 㱗匇 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 㱗匇 㰇劇 ηρεσία 1. 㲧啧 㯧嘇 嘇 嘇 㲧啧 嘇 1. 㯧嘇 嘇7 嘇1 嘇 㤗厗 ναβα 㮷則 㮷則 όµενε 㰧卧 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㲧啧. 㲧啧 㮇喷 嘇 1.8 㲧啧 㲧啧 1. 嘇 㯧嘇 嘇 1. 嘇7 嘇 Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 Μακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµε 㰧卧 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 1. 嘇31 㲧啧. 㮇喷 㮇喷 8 㲇囧 㲇囧 㫇唗 νε 㮗匧 α 㩇劧 ρα 㰇劇 εζ 㳧哗 ν 嘇. 嘇 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ροβ 㮷則 㫗勇 㲇囧 ε 㮗匧 㰧卧 㲧啧 8 㯧嘇 嘇 嘇 嘇 㲧啧 8 㯧嘇 嘇 嘇 嘇 Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµε 㰧卧 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµε 㰧卧 ανε 㮗匧 ακ 㫗勇 㰧卧 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 嘇. 嘇 1 㮇喷. 㮇喷 嘇8 㲇囧 1 㮇喷.3 㮇喷 㮇喷 㲇囧 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㱇勧 µήµα οµο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 ακ 㳧哗 ν κα 㮗匧 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㭇剧 ανεί 㲗嗧 ν 嘇. 嘇 3. 㯧嘇 嘇 㯧嘇 3.13 嘇 3. 㯧嘇 嘇 㯧嘇 3.13 嘇 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㱇勧 µήµα 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㳧哗 ν µακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµ 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 1. 嘇 嘇1 1.7 㲧啧 嘇 㲇囧 㲇囧 Εµ 㰇劇 ορ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 ( 㰇劇 ροµη 㮇喷 ε 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 㫇唗 κ 㮷則 㰇劇.) 㲧啧. 㯧嘇 嘇 㮇喷 1. 嘇 嘇 嘇 87 㮇喷 1. 㲧啧 嘇8 Φόρο 㰧卧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρ 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ο 㰧卧 1.1 嘇1 嘇 㯧嘇 嘇 813 Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 7.3 㮇喷 㯧嘇 3.37 嘇 嘇. 嘇 㲧啧 㮇喷 㲧啧.7 㮇喷 1 Προκα 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 1. 㮇喷 嘇 㯧嘇 7 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 㩇咧 㱗升 χ 㳇呇 ν 㭇哇 ι 㬗劗 φορ 㫗呧 㰧吇 㰷刷 ε 㬗劗 㮇勷 ρο 㫷吧 㰷刷 㯇剗 㬗劗 㱇劷 㬗劗 οφε 㫷吧 㮷咇 ον 㱇劷 㬗劗 ι 㰷刷 ε 㰷刷 㱇劷 ρο 㬷叧 㬷叧 㱗升 㮷咇 οποιή 㰷刷 ει 㰧吇 Ο 㮗匧 σηµε 㮗匧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σε 㮷則 ί 㭇剧 ε 㰧卧 18 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 3 嘇 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 ο 㳗升 ν ανα 㰇劇 όσ 㰇劇 ασ 㱇勧 ο µ 㫗勇 ρο 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 13 α 㰇劇 ό 35

14 2 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 Α 㰇厇 οτ 㭗劷 㮷匷 㭗劷 σµ 㫇劗 των Α 㥗剗 㯧厷 㬗勷 µήνο 㱗受 κ 㬗勷 ι 㤧号 Τ 㰗吗 ιµήνο 㱗受 ποσά σε χιλ Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ Σηµ 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2007 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2008 1/1-30/6/2007 1/4-30/6/2007 Πωλήσεις 嘇. 㮇喷 㦧号 όσ 㱇勧 ο 㰧卧 Π 㲗嗧 㮷則 η 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 㲗嗧 ν (18. 嘇 㮇喷 1) (1 㯧嘇.878) (1 嘇. 嘇 嘇7) (8.17 嘇) (11.7 嘇 㮇喷 ) ( 嘇.1 㮇喷 㲧啧 ) (11. 㮇喷 嘇1) ( 嘇. 嘇 㲧啧 嘇) Μικτό Κέρδος Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㫗勇 σο 㭇剧 α εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰧卧 嘇3 嘇 1. 㯧嘇 3 嘇 7 㯧嘇 㯧嘇 㲧啧 嘇1 㮇喷 㮇喷 8 11 㲧啧 嘇 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㭇剧 㮗匧 㫇唗 㮇喷 εση 㰧卧 ( 㲧啧.31 㲧啧 ) (1. 嘇 嘇 嘇) ( 㲧啧. 㲧啧 77) (1.7 㯧嘇 嘇) ( 嘇 㮇喷 嘇) ( 嘇 㯧嘇 7) ( 嘇 㮇喷 嘇) ( 嘇7 㯧嘇 ) Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㭇剧 㮗匧 οίκηση 㰧卧 (3. 嘇1 嘇) ( 㲧啧. 㯧嘇 8 嘇) (3. 㲧啧 嘇 㯧嘇 ) ( 㲧啧.1 㯧嘇 嘇) ( 㲧啧. 嘇 嘇 嘇) (1.3 㮇喷 嘇) ( 㲧啧. 㮇喷 㯧嘇 嘇) (1.37 嘇) Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 α εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰧卧 1 㯧嘇 㮇喷 3 㲧啧 8 (17 嘇) 嘇 嘇 㯧嘇 ( 㮇喷 嘇1) ( 㲧啧 37) (17 嘇) (1 嘇7) Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 嘇. 㮇喷 㫇唗 嘇.1 嘇 㤗厗 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 (Γ 㮗匧 α σκο 㰇劇 ο 㳗升 㰧卧 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορ 㮗匧 σµο 㳗升 EBIT 㲇囧 EBITDA) 㲧啧. 嘇 㯧嘇 㯧嘇 1.33 㮇喷 㲧啧 㯧嘇 嘇3 1. 嘇 㲧啧 㮇喷 7 嘇 738 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 嘇.1 嘇 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έσο 㭇剧 α 1. 㮇喷 㯧嘇 㮇喷 嘇 1 㯧嘇 8 嘇 㮇喷 1.3 嘇1 1.3 㲧啧 㲧啧 嘇7 3 嘇 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α (1.83 嘇) (1. 㯧嘇 3 㲧啧 ) ( 㲧啧. 㮇喷 7 嘇) (7 嘇 㲧啧 ) (1. 㮇喷 7 㯧嘇 ) (7 㯧嘇 嘇) (1.177) (8 㲧啧 嘇) Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η α 㰇劇 ό ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 嘇.1 㲧啧 㮇喷.8 㲧啧 7 㮇喷. 㮇喷 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα 嘇. 㮇喷 (2.366) (698) (119) 613 (1.120) (786) 㤗厗 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 ( 㲧啧. 嘇 㯧嘇 㯧嘇 ) (1.33 㮇喷 ) ( 㲧啧.111) (1. 㯧嘇 嘇3) (1. 嘇 㲧啧 7) (781) (1. 㮇喷 7 嘇) (738) Κέρδη προ φόρων 嘇. 㮇喷 Φόρο 㰧卧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 (8 㮇喷 㲧啧 ) ( 嘇 嘇8) (1. 㯧嘇 87) (883) (78 嘇) ( 嘇1 嘇) (831) ( 嘇 㮇喷 嘇) Κέρδη µετά από φόρους 嘇. 㮇喷 Κατανεµηµένα σε : Με 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 嘇 㲧啧 嘇1 㲧啧.711 㲧啧.1 㯧嘇 㯧嘇 㲧啧.71 嘇 㲧啧. 㮇喷 㯧嘇 嘇 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 1.3 㲧啧 8 8 嘇 嘇 7 㲧啧 3 嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ) 嘇.11 0,3797 0,3521 0,1573 0,1269 0,0983 0,1271 0,1126 0,0881 㩇咧 㱗升 χ 㳇呇 ν 㭇哇 ι 㬗劗 φορ 㫗呧 㰧吇 㰷刷 ε 㬗劗 㮇勷 ρο 㫷吧 㰷刷 㯇剗 㬗劗 㱇劷 㬗劗 οφε 㫷吧 㮷咇 ον 㱇劷 㬗劗 ι 㰷刷 ε 㰷刷 㱇劷 ρο 㬷叧 㬷叧 㱗升 㮷咇 οποιή 㰷刷 ει 㰧吇 Ο 㮗匧 σηµε 㮗匧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σε 㮷則 ί 㭇剧 ε 㰧卧 18 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 3 嘇 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 ο 㳗升 ν ανα 㰇劇 όσ 㰇劇 ασ 㱇勧 ο µ 㫗勇 ρο 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 14 α 㰇劇 ό 35

15 3 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 Μ 㭗劷 τ 㬗勷 㬧呇 ο 㮷匷 ών 㦗北 㭇剷 㫷呧 ων Κ 㭗劷 φ 㬗勷 㮷匷 㬗勷 㫷呧 ων Ο ΟΜΙΛΟΣ Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής ποσά ε χιλ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο ικαιώµατα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ 㮗匧 ανοµή α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 ο 㰧卧 χρήσε 㲗嗧 㰧卧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲇囧 (1.7 㯧嘇 嘇) (1.7 㯧嘇 嘇) (1.7 㯧嘇 嘇) 㦧号 α 㮇喷 αρ 㫇唗 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㯧嘇 1. 㯧嘇 1 㲇囧 3 㯧嘇. 㯧嘇 嘇. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㲇囧 㲇囧 1 㮇喷 3.3 㮇喷 嘇1 7 㲧啧 3 㮇喷. 㯧嘇 8 㮇喷 Υπόλοιπα των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30η Ιουνίου Υπόλοιπα κατά την 1/1/2008 σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/6/2008 㮗匧 ανεµη 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α µερίσµα 㱇勧 α 㲇囧 㲇囧 7 㯧嘇 㯧嘇 ( 㲧啧.83 嘇) ( 㲧啧.13 嘇) 㲇囧 ( 㲧啧.13 嘇) Με 㱇勧 αβο 㮷則 ή 㤗厗 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㭇剧 㮗匧 α 㱧啇 ορ 㳧哗 ν µε 㱇勧 α 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 㲇囧 㲇囧 ( 嘇 嘇) 㲇囧 ( 嘇 嘇) 㲇囧 ( 嘇 嘇) Με 㱇勧 αβο 㮷則 ή κε 㱧啇 α 㮷則 αί 㲗嗧 ν α 㰇劇 ό α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 (1.3 㲧啧 嘇) (1.3 㲧啧 嘇) (1 㯧嘇. 㲧啧 1 嘇) (11. 嘇 㮇喷 8) 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㯧嘇 (ζηµ 㮗匧 㫗勇 㰧卧 ) 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㫇唗 µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲧啧 8 嘇. 㮇喷 㮇喷 㯧嘇 Συνολική µεταβολή περιόδου (8.891) (4.314) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 15 α 㰇劇 ό 35

16 Η εταιρεία Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Ποσά σε χιλ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1/1/2007, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/6/2007 㮗匧 ανεµη 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α µερίσµα 㱇勧 α 㲇囧 㲇囧 (1.7 㯧嘇 嘇) 㲇囧 (1.7 㯧嘇 嘇) 㮗匧 ανοµή α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 ο 㰧卧 χρήσε 㲗嗧 㰧卧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲇囧 3. 㲧啧 㲧啧 嘇 (3. 㲧啧 㲧啧 嘇) 㲇囧 㦧号 α 㮇喷 αρ 㫇唗 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 1 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲧啧. 㮇喷 㯧嘇 嘇 㲧啧. 㮇喷 㯧嘇 7 㨷刧 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κή µε 㱇勧 αβο 㮷則 ή χρήση 㰧卧 㲇囧 㲇囧 1. 嘇1 嘇 (818) 嘇 嘇7 Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30/6/ Υπόλοιπα κατά την 1/1/2008, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1-30/6/2008 㮗匧 ανεµη 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α µερίσµα 㱇勧 α 㲇囧 㲇囧 ( 㲧啧.13 嘇) ( 㲧啧.13 嘇) 㮗匧 ανοµή α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 ο 㰧卧 χρήσε 㲗嗧 㰧卧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲇囧 7 㯧嘇 㯧嘇 (7 㯧嘇 㯧嘇 ) 㲇囧 㦧号 α 㮇喷 αρ 㫇唗 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 1 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲧啧.1 㯧嘇 㯧嘇 㲧啧.1 㯧嘇 㯧嘇 Συνολική µεταβολή χρήσης (736) (37) Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 㩇咧 㱗升 χ 㳇呇 ν 㭇哇 ι 㬗劗 φορ 㫗呧 㰧吇 㰷刷 ε 㬗劗 㮇勷 ρο 㫷吧 㰷刷 㯇剗 㬗劗 㱇劷 㬗劗 οφε 㫷吧 㮷咇 ον 㱇劷 㬗劗 ι 㰷刷 ε 㰷刷 㱇劷 ρο 㬷叧 㬷叧 㱗升 㮷咇 οποιή 㰷刷 ει 㰧吇 Ο 㮗匧 σηµε 㮗匧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σε 㮷則 ί 㭇剧 ε 㰧卧 18 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 3 嘇 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 ο 㳗升 ν ανα 㰇劇 όσ 㰇劇 ασ 㱇勧 ο µ 㫗勇 ρο 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 16 α 㰇劇 ό 35

17 㥗剗 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 Κ 㬗勷 τ 㫇劗 στ 㬗勷 σ 㭷勗 Τ 㬗勷 µ 㭗劷 ι 㬗勷 κών 㨗咇 οών 01/01-30/06/2008 Ο ΟΜΙΛΟΣ 01/01-30/06/ /01-30/06/2008 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-30/06/2007 (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ) Λε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν (σ 㱗匇 νεχ 㮗匧 ζόµενε 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 ) 1 㯧嘇. 㲧啧 8 㲧啧 嘇.171 㲧啧.88 嘇 3. 㲧啧 38 Π 㮷則 㫗勇 ον 㯧嘇 Μείον 㰇劇 ροσαρµο 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α: 㤗厗 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 㲧啧. 嘇 㯧嘇 㯧嘇 㲧啧 嘇 㲧啧 7 1. 㮇喷 78 Προβ 㮷則 㫗勇 㲇囧 ε 㮗匧 㰧卧 171 嘇 㯧嘇 171 嘇 㯧嘇 㨷刧 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㱧啇 ορ 㫗勇 㰧卧 (1.3 㲧啧 㲧啧 ) (8) (1.3 㲧啧 㲧啧 ) (3 嘇 㮇喷 ) 㩗均 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία α 㰇劇 ό α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 ( 㮇喷.8 㲧啧 7) 㩷吷 ρε 㲗嗧 σ 㱇勧 㮗匧 κοί 㱇勧 όκο 㮗匧 κα 㮗匧 σ 㱗匇 να 㱧啇 ή 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 α 1.83 嘇 㲧啧. 㮇喷 7 㲧啧 1. 㮇喷 7 㯧嘇 Π 㮗匧 σ 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κοί 㱇勧 όκο 㮗匧 & σ 㱗匇 να 㱧啇 ή 㫗勇 σο 㭇剧 α (8 㯧嘇 ) ( 嘇 㮇喷 ) ( 㲧啧 嘇) ( 嘇7) Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών κεφαλαίου κίνησης Π 㮷則 㫗勇 ον 㯧嘇 Μείον 㰇劇 ροσαρµο 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 㮷則 ο 㬷哷 αρ 㮗匧 ασµ 㳧哗 ν κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 κίνηση 㰧卧 ή 㰇劇 ο 㱗匇 σχε 㱇勧 ίζον 㱇勧 α 㮗匧 µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 : Μεί 㲗嗧 ση 㯧嘇 (α 㳗升 㯧嘇 ηση) α 㰇劇 ο 㮇喷 εµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 11 嘇 ( 嘇7) 㲧啧 7 嘇 ( 㮇喷 嘇) Μεί 㲗嗧 ση 㯧嘇 (α 㳗升 㯧嘇 ηση) α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㲗嗧 ν ( 嘇.1 㲧啧 3) (77) ( 㮇喷.17 㲧啧 ) ( 嘇88) (Μεί 㲗嗧 ση) 㯧嘇 α 㳗升 㯧嘇 ηση 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν ( 㰇劇 㮷則 ην 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㳧哗 ν) 㮇喷.31 㮇喷 (3 㯧嘇 1) 㲧啧. 㲧啧 8 嘇 (7 㯧嘇 7) 㩇咧 㬗劗 㯇剗 ει 㬗劗 κ 㫗呧 㰧吇 Ρο 㫗呧 㰧吇 㬗劗 π 㳇呇 㱇劷 ι 㰧吇 㦷哧 ει 㱇劷 ο 㱗升 ρ 㬷叧 ικ 㫗呧 㰧吇 ρ 㬗劗 㰷刷 㱇劷 ηρι 㳇呇 㱇劷 η 㱇劷 ε 㰧吇 㱗升 㮇勷 㦷哧 㱗升 㱗升 㦷哧 㮇勷 㮇勷 㦷哧 㱗升 㱗升 㮇勷 㱗升 㦷哧 㦷哧 㱗升 㮇勷 㦷哧 㱗升 㦷哧 Μείον: 㩷吷 ρε 㲗嗧 σ 㱇勧 㮗匧 κοί 㱇勧 όκο 㮗匧 κα 㮗匧 σ 㱗匇 να 㱧啇 ή 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 α κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 να (1.83 嘇) ( 㲧啧.3 嘇 㲧啧 ) (1. 㮇喷 7 㯧嘇 ) (1. 㯧嘇 嘇7) 㦧号 α 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㮗匧 㱧啇 όρο 㮗匧 (37 嘇) ( 㲧啧 㲧啧 嘇) (37 嘇) ( 㲧啧 㲧啧 嘇) Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Ε 㰇劇 εν 㭇剧 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 㤗厗 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㫇唗 σ 㱗匇 㬷哷 㬷哷 εν 㳧哗 ν 㫇唗 κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 㮗匧 㳧哗 ν κα 㮗匧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㳧哗 ν ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν (µείον 㱇勧 αµε 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µα α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν) (1 嘇. 㲧啧 㲧啧 8) ( 㲧啧 㮇喷. 嘇81) (1 嘇. 嘇 嘇 㯧嘇 ) ( 㲧啧 嘇. 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 ) 㤗厗 㬷哷 ορ 㫇唗 ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㫇唗 㱗匇 㮷則 㲗嗧 ν 㰇劇 㫇唗 㬷哷 㮗匧 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν ( 㲧啧.78 㮇喷 ) (8 㮇喷 嘇) (1.1 㮇喷 㲧啧 ) (73 㮇喷 ) Ε 㮗匧 σ 㰇劇 ραχ 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 ε 㰧卧 㱇勧 όκο 㮗匧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㲗嗧 ν 8 㯧嘇 嘇7 㲧啧 嘇 嘇7 Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (18.839) (25.769) (17.663) (25.677) 㩷吷 ρηµα 㱇勧 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 Ε 㮗匧 σ 㰇劇 ρ 㫇唗 㯧嘇 ε 㮗匧 㰧卧 α 㰇劇 ό εκ 㭇剧 ο 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α 㯧嘇 ανα 㮷則 η 㱧啇 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α 1 㮇喷.3 㮇喷 㮇喷 㲧啧 嘇.1 嘇 㮇喷 1 㮇喷.3 㮇喷 㮇喷 㲧啧 嘇.1 嘇 㮇喷 Ε 㯧嘇 ο 㱧啇 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 㭇剧 ανεί 㲗嗧 ν (1. 嘇 㮇喷 嘇) ( 嘇.7 嘇 㯧嘇 ) (1. 嘇 㮇喷 嘇) (3. 㲧啧 73) Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) +(γ) (1.479) (726) (3.617) (1.288) 㩇劧 αµε 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µα κα 㮗匧 㮗匧 σο 㭇剧 㳗升 ναµα 㫗勇 ναρ 㯧嘇 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 㲧啧.1 㲧啧 㲧啧 嘇. 嘇 㮇喷 嘇 嘇. 嘇 㮇喷 嘇 7. 㲧啧 38 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 㩇咧 㱗升 χ 㳇呇 ν 㭇哇 ι 㬗劗 φορ 㫗呧 㰧吇 㰷刷 ε 㬗劗 㮇勷 ρο 㫷吧 㰷刷 㯇剗 㬗劗 㱇劷 㬗劗 οφε 㫷吧 㮷咇 ον 㱇劷 㬗劗 ι 㰷刷 ε 㰷刷 㱇劷 ρο 㬷叧 㬷叧 㱗升 㮷咇 οποιή 㰷刷 ει 㰧吇 Ο 㮗匧 σηµε 㮗匧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σε 㮷則 ί 㭇剧 ε 㰧卧 18 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 3 嘇 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 ο 㳗升 ν ανα 㰇劇 όσ 㰇劇 ασ 㱇勧 ο µ 㫗勇 ρο 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 17 α 㰇劇 ό 35

18 5. Σηµειώσεις επί των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων 5 Γ 㭗劷 νικ 㫗咷 ς 㰇厇 㮷匷 㭷勗 㰗吗 οφο 㰗吗 㫷呧 㭗劷 ς Ο 㮗匧 ε 㯧嘇 αµην 㮗匧 αίε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νο 㱗匇 ν 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ «Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 AΕ» (ε 㱧啇 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 η «Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία» ή η «Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗») κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 νε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 (ο «㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧»). 㥷受 Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ «Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 AΕ» ε 㭇剧 ρε 㳗升 ε 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㤗厗 㮇喷 ήνα 㫇唗 㤧圗 ασ 㮗匧 㮷則 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 Γε 㲗嗧 ρ 㬷哷 ίο 㱗匇 㤗厗 1 㫇唗 κα 㮗匧 είνα 㮗匧 κα 㱇勧 αχ 㲗嗧 ρηµ 㫗勇 νη σ 㱇勧 ο Μη 㱇勧 ρ 㳧哗 ο 㤗厗 ν 㲗嗧 ν 㳗升 µ 㲗嗧 ν Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρ 㮗匧 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㩗均 㰇劇 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 είο 㱗匇 㤗厗 ν 㫇唗 㰇劇 㱇勧 㱗匇 㯧嘇 η 㰧卧 µε αρ 㮗匧 㮇喷 µό Μ. 㤗厗.Ε 嘇 㯧嘇 1 嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㤧圗 㯧嘇 8 嘇 㯧嘇 13 嘇 κα 㮗匧 η 㭇剧 㮗匧 㫇唗 ρκε 㮗匧 㫇唗 㱇勧 η 㰧卧 㫗勇 χε 㮗匧 ορ 㮗匧 σ 㮇喷 εί σε εκα 㱇勧 ό (1 㯧嘇 㯧嘇 ) 㫗勇 㱇勧 η 㫇唗 㱇勧 α ο 㰇劇 οία 㫇唗 ρχ 㮗匧 σαν α 㰇劇 ό 㱇勧 η 㭇剧 ηµοσίε 㱗匇 ση σ 㱇勧 ην Ε 㱧啇 ηµερί 㭇剧 α 㱇勧 η 㰧卧 㦧号 㱗匇 βερνήσε 㲗嗧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㤧圗 ασ 㮗匧 㮷則 㮗匧 κο 㳗升 㮗匧 α 㱇勧 㫇唗 㬷哷 µα 㱇勧 ο 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 εν 㫗勇 κρ 㮗匧 νε 㱇勧 ο κα 㱇勧 ασ 㱇勧 α 㱇勧 㮗匧 κό 㱇勧 η 㰧卧. Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 εί ανε 㮷則 㮷則 㮗匧 㰇劇 㳧哗 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ί 㭇剧 ρ 㱗匇 ση 㱇勧 η 㰧卧 㫇唗 ε 㰇劇 ί ο 㬷哷 㭇剧 όν 㱇勧 α ενν 㫗勇 α (8 嘇) σ 㱗匇 να 㰇劇 㱇勧 㫇唗 㫗勇 㱇勧 η. 㨷刧 κο 㰇劇 ό 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 η α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㫇唗 κα 㱇勧 ασκε 㱗匇 ή κα 㮗匧 εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχεί 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ην 㤗厗 㮇喷 ήνα κα 㮗匧 α 㮷則 㮷則 ο 㳗升 㫇唗 σ 㱇勧 ην Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㭇剧 α ή σ 㱇勧 ο ε 㯧嘇 㲗嗧 㱇勧 ερ 㮗匧 κό 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 σ 㱗匇 να 㱧啇 㳧哗 ν ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν 㫇唗 ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 η α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση ή 㯧嘇 κα 㮗匧 εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㮗匧 αµα 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱗匇 㭇剧 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㫇唗 㮷則 ο 㱗匇 㱇勧 ρο 㰇劇 ό 㮷則 ε 㲗嗧 ν 㫇唗 㭇剧 ηµοσί 㲗嗧 ν 㮇喷 εαµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㫇唗 㮷則 εσχ 㳧哗 ν 㫇唗 κ. 㱇勧. 㮷則. 㥷受 η 㮷則 εκ 㱇勧 ρον 㮗匧 κή 㭇剧 㮗匧 ε 㳗升 㮇喷 㱗匇 νση 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 είνα 㮗匧 均 均 均. 㩗均 㩗均 均 均 㩗均 㩗均. 均 㩗均. 㥷受 㮇喷 η 㱇勧 εία 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㨷刧 㱗匇 µβο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 ε 㯧嘇 ε 㮷則 㫗勇 㬷哷 η α 㰇劇 ό 㱇勧 η Γεν 㮗匧 κή 㨷刧 㱗匇 ν 㫗勇 㮷則 ε 㱗匇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν Με 㱇勧 όχ 㲗嗧 ν 㱇勧 ην 3 㯧嘇. 嘇. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 µε 㱇勧 ρ 㮗匧 ε 㱇勧 ή 㭇剧 㮗匧 㫇唗 ρκε 㮗匧 α κα 㮗匧 η σ 㳗升 ν 㮇喷 εσή 㱇勧 ο 㱗匇 㫗勇 χε 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος ) ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος) ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ : Γε 㳧哗 ρ 㬷哷 㮗匧 ο 㰧卧 Γα 㮷則 αν 㫇唗 κ 㮗匧 㰧卧 㤗厗 㰇劇 όσ 㱇勧 ο 㮷則 ο 㰧卧 ο 㯧嘇 㮗匧 㫇唗 㭇剧 η 㰧卧 Ν 㮗匧 κό 㮷則 αο 㰧卧 㫇唗 ν 㭇剧 α 㮷則 ο 㰧卧 Μ 㲗嗧 ρί 㰧卧 Μον 㱇勧 㮗匧 㫇唗 νο 㤗厗 㮇喷 αν 㫇唗 σ 㮗匧 ο 㰧卧 Πα 㰇劇 α 㭇剧 ό 㰇劇 ο 㱗匇 㮷則 ο 㰧卧 T 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 M 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 Μ 㫇唗 ρκο 㰧卧 㩇劧 σακ 㱇勧 㫇唗 νη 㰧卧 Ν 㮗匧 κό 㮷則 αο 㰧卧 Πα 㰇劇 αν 㭇剧 ρ 㫗勇 ο 㱗匇 Φί 㮷則 㮗匧 㰇劇 㰇劇 ο 㰧卧 㨷刧 㰇劇 㱗匇 ρό 㰇劇 ο 㱗匇 㮷則 ο 㰧卧 Ο 㮗匧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 οµί 㮷則 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 ε 㮗匧 ση 㬷哷 µ 㫗勇 νε 㰧卧 σ 㱇勧 ο 㩷吷 ρηµα 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 ήρ 㮗匧 ο 㤗厗 㮇喷 ην 㳧哗 ν α 㰇劇 ό 㱇勧 ο 1 嘇 㮇喷 嘇. Ο 㮗匧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε. 㫗勇 χο 㱗匇 ν ε 㬷哷 κρ 㮗匧 㮇喷 εί 㰇劇 ρο 㰧卧 㭇剧 ηµοσίε 㱗匇 ση α 㰇劇 ό 㱇勧 ο 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κό 㨷刧 㱗匇 µβο 㳗升 㮷則 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㱇勧 ην 㲧啧 1 㯧嘇 8 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 㤧号 㫇劗 σ 㭷勗 㭗劷 τοιµ 㬗勷 σ 㫷呧 㬗勷 ς των σ 㱗受 νο 㰇厇 τικών οικονοµικών κ 㬗勷 τ 㬗勷 στ 㫇劗 σ 㭗劷 ων Ο 㮗匧 ε 㰇劇 㮗匧 σκο 㰇劇 ηµ 㫗勇 νε 㰧卧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 µε ηµεροµηνία 3 㯧嘇 Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮷則 㳗升 㰇劇 㱇勧 ο 㱗匇 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㫗勇 㯧嘇 㮗匧 µήνε 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 1 η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 㱇勧 ην 3 㯧嘇 η Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 㫗勇 χο 㱗匇 ν σ 㱗匇 ν 㱇勧 αχ 㮇喷 εί σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 ο 㮗匧 ε 㮇喷 ν 㫗勇 㰧卧 Λο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κό Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 ο («ΛΠ») 3 㮇喷 «Εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧». Ο 㮗匧 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 αρχ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 χρησ 㮗匧 µο 㰇劇 ο 㮗匧 ή 㮇喷 ηκαν 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㰇劇 ροε 㱇勧 ο 㮗匧 µασία κα 㮗匧 㱇勧 ην 㰇劇 αρο 㱗匇 σίαση 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν είνα 㮗匧 σ 㱗匇 νε 㰇劇 εί 㰧卧 µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 αρχ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 χρησ 㮗匧 µο 㰇劇 ο 㮗匧 ή 㮇喷 ηκαν 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 η σ 㳗升 ν 㱇勧 α 㯧嘇 η 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην χρήση 㰇劇 ο 㱗匇 㫗勇 㮷則 η 㯧嘇 ε σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 31 η εκεµβρίο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. Ο 㮗匧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㰇劇 ρ 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 να 㮷則 η 㱧啇 㮇喷 ο 㳗升 ν 㱗匇 㰇劇 ό 㲇囧 η σε σ 㱗匇 ν 㭇剧 㱗匇 ασµό µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 31 η 㰧卧 εκεµβρίο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㰇劇 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µε 㰧卧 σ 㱇勧 ην 㮗匧 σ 㱇勧 οσε 㮷則 ί 㭇剧 α 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 µε η 㮷則 εκ 㱇勧 ρον 㮗匧 κή 㭇剧 㮗匧 ε 㳗升 㮇喷 㱗匇 νση 均 均 均. 㩗均 㩗均 均 均 㩗均 㩗均. 均 㩗均 Ο 㮗匧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫗勇 χο 㱗匇 ν σ 㱗匇 ν 㱇勧 αχ 㮇喷 εί σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 ην αρχή 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 σ 㱇勧 ορ 㮗匧 κο 㳗升 κόσ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 ( 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 ) ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 ή 㱇勧 ρο 㰇劇 ο 㰇劇 ο 㮗匧 εί 㱇勧 α 㮗匧 µε 㱇勧 ην ανα 㰇劇 ροσαρµο 㬷哷 ή σ 㱗匇 㬷哷 κεκρ 㮗匧 µ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 κα 㮗匧 㰇劇 α 㮇喷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 σε 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σε 㰧卧 α 㯧嘇 ίε 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ην αρχή σ 㱗匇 ν 㫗勇 χ 㮗匧 ση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 ( 均 㩗均 㩗均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 ). εν 㱗匇 㰇劇 㫇唗 ρχο 㱗匇 ν α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 αρχ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㱇勧 ηρή 㮇喷 ηκαν σε σχ 㫗勇 ση µε α 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 χρησ 㮗匧 µο 㰇劇 ο 㮗匧 ή 㮇喷 ηκαν 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην σ 㳗升 ν 㱇勧 α 㯧嘇 η 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㱇勧 ήσ 㮗匧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 31 η 㰧卧 εκεµβρίο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. 㩇劧 ην χρήση 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㱗匇 㮗匧 ο 㮇喷 ε 㱇勧 ή 㮇喷 ηκε κα 㮗匧 㱇勧 ο 㮗匧 ε 㮇喷 ν 㫗勇 㰧卧 Λο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κό Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 ο 31 «㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 α 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α σε κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 ίε 㰧卧 :. 㩇劧 ο ΛΠ 31 ε 㱧啇 αρµόζε 㱇勧 α 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κό χε 㮗匧 ρ 㮗匧 σµό 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν σε 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 18 α 㰇劇 ό 35

19 κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 ίε 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ην 㰇劇 αρο 㱗匇 σίαση 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㫇唗 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 㫇唗 εσό 㭇剧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㭇剧 α 㰇劇 αν 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 ία 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㮷則 㳧哗 ν 㱇勧 㲗嗧 ν κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 㮗匧 㳧哗 ν. 㤗厗 να 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κή ενο 㰇劇 οίηση είνα 㮗匧 µ 㮗匧 α µ 㫗勇 㮇喷 ο 㭇剧 ο 㰧卧 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 χε 㮗匧 ρ 㮗匧 σµο 㳗升 κα 㮗匧 㰇劇 αρο 㱗匇 σίαση 㰧卧 㫇唗 σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 ην ο 㰇劇 οία 㱇勧 ο µερί 㭇剧 㮗匧 ο 㱇勧 ο 㱗匇 µ 㫗勇 㮷則 ο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 ία 㰧卧 σε κ 㫇唗 㮇喷 ε 㫗勇 να α 㰇劇 ό 㱇勧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㫇唗 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㫇唗 㱇勧 α 㫗勇 σο 㭇剧 α κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㭇剧 α 㰇劇 㫇唗 νε 㰧卧 µ 㮗匧 α 㰧卧 α 㰇劇 ό κο 㮗匧 νο 㳗升 ε 㮷則 ε 㬷哷 χόµενη 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 ον 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 㫇唗 ενο 㰇劇 ο 㮗匧 εί 㱇勧 α 㮗匧 «㬷哷 ραµµή 㰇劇 ρο 㰧卧 㬷哷 ραµµή» µε όµο 㮗匧 α σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 µ 㫗勇 㮷則 ο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 ία 㰧卧. Ή εµ 㱧啇 ανίζε 㱇勧 α 㮗匧 µε 㯧嘇 εχ 㲗嗧 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㫇唗 σ 㱗匇 㬷哷 κεκρ 㮗匧 µ 㫗勇 να κον 㭇剧 㳗升 㮷則 㮗匧 α σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 µ 㫗勇 㮷則 ο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρα 㯧嘇 ία 㰧卧. Ο 㮗匧 σ 㱗匇 νηµµ 㫗勇 νε 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㰇劇 ρ 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 να 㭇剧 㮗匧 αβασ 㱇勧 ο 㳗升 ν σε σ 㱗匇 ν 㭇剧 㱗匇 ασµό µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㱇勧 ήσ 㮗匧 ε 㰧卧 㰇劇 㮷則 ήρε 㮗匧 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 η χρήση 㰇劇 ο 㱗匇 㫗勇 㮷則 η 㯧嘇 ε 㱇勧 ην 31η εκεµβρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νο 㱗匇 ν 㰇劇 㮷則 ήρη αν 㫇唗 㮷則 㱗匇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν αρχ 㳧哗 ν 㫇唗 µε 㮇喷 ό 㭇剧 㲗嗧 ν 㫇唗 ν 㫗勇 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㮷則 㮗匧 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㮗匧 εκ 㱇勧 㮗匧 µήσε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 ε 㱧啇 αρµόσ 㱇勧 ηκαν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 αν 㫇唗 㮷則 㱗匇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν σηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν κον 㭇剧 㱗匇 㮷則 ί 㲗嗧 ν 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν. 㥷受 σ 㳗升 ν 㱇勧 α 㯧嘇 η 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν σ 㳗升 µ 㱧啇 㲗嗧 να µε 㱇勧 α Π 㩷吷 Π α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 εί 㱇勧 η χρήση ορ 㮗匧 σµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν σηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν εκ 㱇勧 㮗匧 µήσε 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱇勧 ην 㫇唗 σκηση κρίση 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 η 㮗匧 οίκηση σ 㱇勧 η 㭇剧 㮗匧 α 㭇剧 㮗匧 κασία ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν αρχ 㳧哗 ν. Ε 㰇劇 ίση 㰧卧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 εί 㱇勧 α 㮗匧 η χρήση 㱗匇 㰇劇 ο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σµ 㳧哗 ν κα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ο 㮇喷 㫗勇 σε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 ε 㰇劇 ηρε 㫇唗 ζο 㱗匇 ν 㱇勧 α ανα 㱧啇 ερ 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α 㰇劇 οσ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 㫇唗 㱇勧 η 㬷哷 ν 㲗嗧 σ 㱇勧 ο 㰇劇 οίηση εν 㭇剧 εχόµεν 㲗嗧 ν α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱇勧 α ανα 㱧啇 ερ 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α 㰇劇 οσ 㫇唗 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ηµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 ε 㯧嘇 ό 㭇剧 㲗嗧 ν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η 㭇剧 㮗匧 㫇唗 ρκε 㮗匧 α 㱇勧 ο 㱗匇 㫗勇 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ό ανα 㱧啇 ορ 㫇唗. Παρ 㫇唗 㱇勧 ο 㬷哷 ε 㬷哷 ονό 㰧卧 ό 㱇勧 㮗匧 α 㱗匇 㱇勧 οί ο 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σµοί βασίζον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην κα 㮷則 㳗升 㱇勧 ερη 㭇剧 㱗匇 να 㱇勧 ή 㬷哷 ν 㳧哗 ση 㱇勧 η 㰧卧 㮗匧 οίκηση 㰧卧 σε σχ 㫗勇 ση µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σε 㰧卧 σ 㱗匇 ν 㮇喷 ήκε 㰧卧 κα 㮗匧 εν 㫗勇 ρ 㬷哷 ε 㮗匧 ε 㰧卧 㫇唗 㱇勧 α 㰇劇 ρα 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α µ 㰇劇 ορεί 㱇勧 ε 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 να 㭇剧 㮗匧 α 㱧啇 㫗勇 ρο 㱗匇 ν α 㰇劇 ό α 㱗匇 㱇勧 ο 㳗升 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σµο 㳗升 㰧卧. 5 3 㧗哗 㫗咷 㬗勷 㮷匷 ογιστικ 㫇劗 㰇厇 㰗吗 ότ 㱗受 㰇厇 㬗勷 㧗哗 㭗劷 㰗吗 µ 㭷勗 ν 㭗劷 㫷呧 㭗劷 ς κ 㬗勷 ι τ 㰗吗 ο 㰇厇 ο 㰇厇 ο 㫷呧 㭷勗 σ 㭷勗 㱗受 φιστ 㫇劗 µ 㭗劷 νων 㰇厇 㰗吗 οτ 㳗南 㰇厇 ων Μ 㫗勇 χρ 㮗匧 㱇勧 ην ηµεροµηνία ε 㬷哷 κρίσε 㲗嗧 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㫇唗 εκ 㭇剧 ό 㮇喷 ηκαν ν 㫗勇 α Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α 㫇唗 㮗匧 ερµηνείε 㰧卧 κα 㮗匧 㩇劧 ρο 㰇劇 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 㱗匇 㱧啇 㮗匧 σ 㱇勧 αµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν Προ 㱇勧 㳗升 㰇劇 㲗嗧 ν 㫇唗 㱇勧 α ο 㰇劇 οία είνα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㬷哷 㮗匧 α 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 χρήσε 㮗匧 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㯧嘇 εκ 㮗匧 νο 㳗升 ν 㱇勧 ην 1η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 ή µε 㱇勧 α 㬷哷 εν 㫗勇 σ 㱇勧 ερα. 㥷受 εκ 㱇勧 ίµηση 㱇勧 η 㰧卧 㮗匧 οίκηση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㱇勧 ην ε 㰇劇 ί 㭇剧 ραση α 㱗匇 㱇勧 㳧哗 ν 㱇勧 㲗嗧 ν ν 㫗勇 㲗嗧 ν Προ 㱇勧 㳗升 㰇劇 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㮗匧 ερµηνε 㮗匧 㳧哗 ν 㰇劇 αρα 㱇勧 ί 㮇喷 ε 㱇勧 α 㮗匧 㰇劇 αρακ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 : 㥗剗 㥇喇 㥇喇 㨇唇 Χ 㨇唇 2 㨷嘗 㨷嘗 㱗受 µφων 㫷呧 㭗劷 ς γι 㬗勷 㨇唇 㬗勷 㰗吗 㬗勷 χώ 㰗吗 㭷勗 σ 㭷勗 㥇喇 ικ 㬗勷 ιώµ 㬗勷 τος 㨇唇 㬗勷 㰗吗 οχής 㩗噇 㰇厇 㭷勗 㰗吗 㭗劷 σιών 㥷受 Ε Π 㩷吷 Π 1 㲧啧 㰇劇 αρ 㫗勇 χε 㮗匧 ο 㭇剧 η 㬷哷 ίε 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ον 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κό χε 㮗匧 ρ 㮗匧 σµό σ 㱗匇 µ 㱧啇 㲗嗧 ν 㮗匧 㳧哗 ν σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ο 㰇劇 οίε 㰧卧 ( 㩗均 ) µία ον 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗匇 㭇剧 ηµοσίο 㱗匇 㱇勧 οµ 㫗勇 α (ο «㰇劇 αραχ 㲗嗧 ρη 㱇勧 ή 㰧卧») χορη 㬷哷 εί σ 㱗匇 µβ 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㰇劇 αροχή 㭇剧 ηµοσί 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 ηρεσ 㮗匧 㳧哗 ν σε ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 η 㭇剧 ε 㱗匇 µα 㱇勧 ίε 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 㭇剧 㮗匧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㱇勧 οµ 㫗勇 α («㭇剧 㮗匧 αχε 㮗匧 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㫗勇 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 αραχ 㲗嗧 ρήσε 㲗嗧 ν») κα 㮗匧 ( 㩗均 㩗均 ) α 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 ο 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 αρ 㫗勇 χον 㱇勧 α 㮗匧 㰇劇 ροϋ 㰇劇 ο 㮇喷 㫗勇 㱇勧 ο 㱗匇 ν 㱇勧 η χρήση 㱇勧 η 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ο 㭇剧 οµή 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ον 㭇剧 㮗匧 αχε 㮗匧 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 ή 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 αραχ 㳧哗 ρηση 㰧卧 ( 㮗匧 㭇剧 㮗匧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κή ε 㰇劇 㮗匧 χείρηση). εν κα 㮷則 㳗升 㰇劇 㱇勧 ε 㮗匧 㫇唗 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 όν 㫇唗 σ 㱗匇 µβ 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 εκχ 㳧哗 ρηση 㰧卧 µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㮗匧 㭇剧 㮗匧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㱇勧 οµ 㫗勇 α. 㥷受 Ε Π 㩷吷 Π 1 㲧啧 ε 㱧啇 αρµόζε 㱇勧 α 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α ε 㱇勧 ήσ 㮗匧 ε 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㯧嘇 εκ 㮗匧 νο 㳗升 ν 㱇勧 ην ή µε 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην 1η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8. 㥗剗 㥇喇 㥇喇 㨇唇 Χ 㨇唇 3 㨷嘗 㨇唇 㰗吗 ογ 㰗吗 㫇劗 µµ 㬗勷 τ 㬗勷 㨇唇 ιστότ 㭷勗 τ 㬗勷 ς 㨇唇 㭗劷 㮷匷 㬗勷 τών 㩇劧 α 㰇劇 ρο 㬷哷 ρ 㫇唗 µµα 㱇勧 α 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 㰇劇 ε 㮷則 α 㱇勧 㳧哗 ν 㰇劇 αρ 㫗勇 χο 㱗匇 ν σ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㰇劇 ε 㮷則 㫇唗 㱇勧 ε 㰧卧 κίνη 㱇勧 ρα να α 㬷哷 ορ 㫇唗 ζο 㱗匇 ν 㰇劇 ρο 㲧啧 όν 㱇勧 α ή 㱗匇 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 µ 㮗匧 α 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 χείρηση 㰧卧. Ε 㫇唗 ν ο 㰇劇 ε 㮷則 㫇唗 㱇勧 η 㰧卧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 σε 㮗匧 㰇劇 ρο 㲧啧 όν 㱇勧 α ή 㱗匇 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 㫇唗 㱇勧 ό 㱇勧 ε η ε 㰇劇 㮗匧 χείρηση 㱇勧 ο 㱗匇 χορη 㬷哷 εί 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 «㰇劇 όν 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧» 㱇勧 α ο 㰇劇 οία ο 㰇劇 ε 㮷則 㫇唗 㱇勧 η 㰧卧 µ 㰇劇 ορεί να ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 σε 㮗匧 σ 㱇勧 ο µ 㫗勇 㮷則 㮷則 ον 㰇劇 ρο 㰧卧 α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㭇剧 㲗嗧 ρε 㫇唗 ν ή σε µε 㮗匧 㲗嗧 µ 㫗勇 νη 㱇勧 㮗匧 µή 㰇劇 ρο 㲧啧 όν 㱇勧 㲗嗧 ν 㯧嘇 㱗匇 㰇劇 ηρεσ 㮗匧 㳧哗 ν. 㩇劧 α 㰇劇 ρο 㬷哷 ρ 㫇唗 µµα 㱇勧 α α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 㭇剧 㳗升 ναν 㱇勧 α 㮗匧 να ε 㱧啇 αρµόζον 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ε 㰇劇 㮗匧 χείρηση 㱇勧 ην ί 㭇剧 㮗匧 α ή α 㰇劇 ό 㱇勧 ρί 㱇勧 ο µ 㫗勇 ρο 㰧卧. 㥷受 I 㡧娗 RIC 13 㮇喷 α ε 㱧啇 αρµόζε 㱇勧 α 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 㬷哷 㮗匧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㯧嘇 εκ 㮗匧 νο 㳗升 ν 㱇勧 ην ή µε 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην 1η Ιο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8. 㥇喇 㨇唇 Χ 㨇唇 3 㨷嘗 㱗受 ν 㭗劷 νώσ 㭗劷 ις 㥗剗 㰇厇 ιχ 㭗劷 ι 㰗吗 ήσ 㭗劷 ων κ 㬗勷 ι 㥇喇 Λ 㨇唇 27 㥗剗 νο 㰇厇 οι 㭷勗 µ 㫗咷 ν 㭗劷 ς κ 㬗勷 ι 㦗北 㭇剷 ι 㬗勷 㫷呧 τ 㭗劷 㰗吗 㭗劷 ς Οικονοµικ 㫗咷 ς Κ 㬗勷 τ 㬗勷 στ 㫇劗 σ 㭗劷 ις 㩇劧 ο Π 㩷吷 Π 3 㮇喷 α 㫗勇 χε 㮗匧 ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σ 㱗匇 νεν 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροκ 㳗升 㰇劇 㱇勧 ο 㱗匇 ν σε α 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㰇劇 ε 㭇剧 ίο ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㫗勇 χε 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ο 㰇劇 ο 㮗匧 η 㮇喷 εί 㬷哷 㮗匧 α να 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νε 㮗匧 σ 㱗匇 νεν 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㱇勧 ε 㮷則 ο 㳗升 ν 㱗匇 㰇劇 ό κο 㮗匧 νό 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο κα 㮗匧 σ 㱗匇 νεν 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 χ 㲗嗧 ρί 㰧卧 κα 㱇勧 αβο 㮷則 ή 㱇勧 㮗匧 µήµα 㱇勧 ο 㰧卧 ( 㰇劇 αρ 㫇唗 㮷則 㮷則 η 㮷則 η ε 㮗匧 σα 㬷哷 㲗嗧 㬷哷 ή µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν). 㩇劧 ο Π 㩷吷 Π 3 κα 㮗匧 㱇勧 ο ΛΠ 㲧啧 7 㫇唗 µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 㫇唗 㮷則 㮷則 㲗嗧 ν 㫇唗 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ο 㳗升 ν µε 㬷哷 α 㮷則 㳗升 㱇勧 ερη χρήση 㱇勧 η 㰧卧 ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η 㰧卧 α 㯧嘇 ία 㰧卧 µ 㫗勇 σ 㲗嗧 㱇勧 η 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση 㰧卧 㮷則 ο 㬷哷 αρ 㮗匧 ασµο 㳗升 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱇勧 ην εν 㭇剧 㱗匇 ν 㫇唗 µ 㲗嗧 ση 㱇勧 η 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ανα 㱧啇 ερόµενη 㰧卧 ον 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧. Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㫇唗 α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 㱇勧 α 㰇劇 ρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α ε 㮗匧 σ 㫇唗 㬷哷 ο 㱗匇 ν 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ακό 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ε 㰧卧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 : (1) να 㬷哷 ίνε 㱇勧 α 㮗匧 ε 㰇劇 αν 㱗匇 㰇劇 ο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σµό 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 µερ 㮗匧 㭇剧 ίο 㱗匇 σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή 㰧卧 ό 㱇勧 αν ο 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο 㰧卧 ανακ 㱇勧 㫇唗 㱇勧 α 㮗匧 ή χ 㫇唗 νε 㱇勧 α 㮗匧 ( 㲧啧 ) να ανα 㬷哷 ν 㲗嗧 ρίζε 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 µεσα σ 㱇勧 α ί 㭇剧 㮗匧 α κε 㱧啇 㫇唗 㮷則 α 㮗匧 α η ε 㰇劇 ί 㭇剧 ραση ό 㮷則 㲗嗧 ν 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㳧哗 ν µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 ε 㮷則 ε 㬷哷 χόµεν 㲗嗧 ν κα 㮗匧 µη ε 㮷則 ε 㬷哷 χόµεν 㲗嗧 ν 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 19 α 㰇劇 ό 35

20 µερ 㳧哗 ν 㫇唗 ό 㱇勧 αν ο 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο 㰧卧 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 χα 㮇喷 εί 㫇唗 κα 㮗匧 (3) εσ 㱇勧 㮗匧 㫇唗 ζε 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㱇勧 㮗匧 㫗勇 χε 㮗匧 㭇剧 ο 㮇喷 εί σ 㱇勧 ον 㰇劇 㲗嗧 㮷則 η 㱇勧 ή 㲗嗧 㰧卧 㱇勧 ίµηµα 㰇劇 αρ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㰇劇 οσό 㱇勧 η 㰧卧 㭇剧 α 㰇劇 㫇唗 νη 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση. Π 㮗匧 ο σ 㱗匇 㬷哷 κεκρ 㮗匧 µ 㫗勇 να 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 κόσ 㱇勧 η 㰇劇 ο 㱗匇 σχε 㱇勧 ίζον 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 µεσα µε 㱇勧 ην α 㬷哷 ορ 㫇唗 㫇唗 µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 σ 㱇勧 ην α 㯧嘇 ία 㱇勧 ο 㱗匇 εν 㭇剧 εχόµενο 㱗匇 㱇勧 㮗匧 µήµα 㱇勧 ο 㰧卧 㫇唗 㰇劇 αροχ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 ε 㯧嘇 αρ 㱇勧 㳧哗 ν 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην α 㯧嘇 ία 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν κα 㮗匧 ε 㯧嘇 ο 㱧啇 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 σ 㱗匇 µβο 㮷則 αί 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροϋ 㰇劇 ήρχαν 㮇喷 α 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κο 㰇劇 ο 㮗匧 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 㯧嘇 εχ 㲗嗧 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σ 㱗匇 νεν 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㮇喷 α ε 㰇劇 ηρε 㫇唗 ζο 㱗匇 ν σ 㱗匇 χν 㫇唗 κα 㮗匧 㱇勧 ην κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση 㮷則 ο 㬷哷 αρ 㮗匧 ασµο 㳗升 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν. 㥷受 㱇勧 ρο 㰇劇 ο 㰇劇 οίηση σ 㱇勧 ο Π 㩷吷 Π 3 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ο ΛΠ 㲧啧 7 㮗匧 σχ 㳗升 ο 㱗匇 ν 㬷哷 㮗匧 α χρήσε 㮗匧 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㯧嘇 εκ 㮗匧 νο 㳗升 ν 㱇勧 ην ή µε 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην 1η Ιο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇. 㥇喇 㨇唇 Χ 㨇唇 8 Λ 㭗劷 ιτο 㱗受 㰗吗 γικο 㫷呧 Τοµ 㭗劷 㫷呧 ς 㩇劧 ο Π 㩷吷 Π 8 Λε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κοί 㩇劧 οµεί 㰧卧 㫇唗 αν 㱇勧 㮗匧 κα 㮇喷 㮗匧 σ 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο ΛΠ 1 㮇喷 Ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 㩇劧 οµ 㫗勇 α. Ο 㮗匧 κ 㱗匇 ρ 㮗匧 ό 㱇勧 ερε 㰧卧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 σ 㱗匇 νο 㲇囧 ίζον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 α ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : 㩇劧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α κ 㫇唗 㮇喷 ε 㱇勧 οµ 㫗勇 α βασίζον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 α 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κ 㫇唗 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α κ 㫇唗 㮇喷 ε 㯧嘇 εχ 㲗嗧 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 οµ 㫗勇 α 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧. 㨷刧 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 㲗嗧 ν 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 οµ 㫗勇 㲗嗧 ν 㭇剧 εν 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νον 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 㱇勧 ο χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κό κόσ 㱇勧 ο 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 α χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 㫗勇 σο 㭇剧 α 㫇唗 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβανοµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν 㱇勧 㲗嗧 ν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροκ 㳗升 㰇劇 㱇勧 ο 㱗匇 ν α 㰇劇 ό ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 σ 㱇勧 ο µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κό κε 㱧啇 㫇唗 㮷則 α 㮗匧 ο ε 㱇勧 α 㮗匧 ρε 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 κα 㮗匧 α 㰇劇 ό 㭇剧 㮗匧 ακο 㰇劇 είσε 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧. Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㫇唗 㬷哷 㮗匧 α σκο 㰇劇 ο 㳗升 㰧卧 㭇剧 㮗匧 ο 㮗匧 κη 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ο 㱧啇 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 α 㱧啇 ορο 㳗升 ν σ 㱇勧 ην κα 㱇勧 ανοµή 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 όρ 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 㮗匧 κο 㳗升 㰧卧 㱇勧 οµεί 㰧卧 α 㮷則 㮷則 㫇唗 κα 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ον σκο 㰇劇 ό 㱇勧 η 㰧卧 µ 㫗勇 㱇勧 ρηση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 α 㰇劇 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 οµ 㫗勇 㲗嗧 ν 㫇唗 㭇剧 εν 㮷則 αµβ 㫇唗 νον 㱇勧 α 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ό 㲇囧 η 㱇勧 α 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㰇劇 ο 㱗匇 α 㱧啇 ορο 㳗升 ν σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㰇劇 αροχ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ρο 㰧卧 㱇勧 ο 㰇劇 ροσ 㲗嗧 㰇劇 㮗匧 κό 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 ε 㯧嘇 ό 㭇剧 ο 㱗匇 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 㱗匇 㰇劇 ηρεσία ο 㳗升 㱇勧 ε κα 㮗匧 㱇勧 ο κόσ 㱇勧 ο 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροκ 㳗升 㰇劇 㱇勧 ε 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ον 㭇剧 㮗匧 ακανον 㮗匧 σµό 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㳧哗 ν 㰇劇 ο 㱗匇 βασίζον 㱇勧 α 㮗匧 σε σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 㰧卧 㱇勧 ί 㱇勧 㮷則 ο 㱗匇 㰧卧. Ε 㱧啇 αρµόζε 㱇勧 α 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 αρχίζο 㱗匇 ν α 㰇劇 ό 1 㯧嘇 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇. 㥇喇 Λ 㨇唇 23 㨷嘗 Κόστος 㥇喇 㬗勷 ν 㭗劷 ισµο 㳗南 ( 㬗勷 ν 㬗勷 㮇唷 㭗劷 ω 㰗吗 㭷勗 µ 㫗咷 νο 2 㥇喇 㥇喇 7) 㩇劧 ο ανα 㮇喷 ε 㲗嗧 ρηµ 㫗勇 νο ΛΠ 㲧啧 3 κα 㱇勧 αρ 㬷哷 εί 㱇勧 ην ε 㰇劇 㮗匧 㮷則 ο 㬷哷 ή 㱇勧 η 㰧卧 㫇唗 µεση 㰧卧 ανα 㬷哷 ν 㳧哗 ρ 㮗匧 ση 㰧卧 σαν 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 ο 㱇勧 ο 㱗匇 κόσ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㭇剧 ανε 㮗匧 σµο 㳗升 㰇劇 ο 㱗匇 α 㱧啇 ορ 㫇唗 σε α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㫇唗 κα 㱇勧 ασκε 㱗匇 ή ή 㰇劇 αρα 㬷哷 㲗嗧 㬷哷 ή 㰇劇 α 㬷哷 ίο 㱗匇 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χείο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升. 㩇劧 ο χαρακ 㱇勧 ηρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κό α 㱗匇 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 α 㬷哷 ίο 㱗匇 είνα 㮗匧 ό 㱇勧 㮗匧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 εί 㱇勧 α 㮗匧 㫗勇 να σηµαν 㱇勧 㮗匧 κό χρον 㮗匧 κό 㭇剧 㮗匧 㫇唗 σ 㱇勧 ηµα 㰇劇 ροκε 㮗匧 µ 㫗勇 νο 㱗匇 να 㫗勇 㮷則 㮇喷 ε 㮗匧 σε κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση 㬷哷 㮗匧 α χρήση ή 㰇劇 㳧哗 㮷則 ηση. Μία ε 㰇劇 㮗匧 χείρηση 㫇唗 㰇劇 αρό 㮷則 α α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 㫇唗 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 εί 㱇勧 α 㮗匧 να κε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 εί 㱇勧 㫗勇 㱇勧 ο 㮗匧 α κόσ 㱇勧 η 㭇剧 ανε 㮗匧 σµο 㳗升 σαν µ 㫗勇 ρο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 κόσ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 α 㬷哷 ίο 㱗匇. 㩇劧 ο ανα 㮇喷 ε 㲗嗧 ρηµ 㫗勇 νο Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 ο ε 㱧啇 αρµόζε 㱇勧 α 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α κόσ 㱇勧 η 㭇剧 ανε 㮗匧 σµο 㳗升 σχε 㱇勧 㮗匧 ζόµενα µε 㰇劇 㫇唗 㬷哷 㮗匧 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 㮷則 ηρο 㳗升 ν 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㰇劇 ροϋ 㰇劇 ο 㮇喷 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 κα 㮗匧 η ηµεροµηνία 㫗勇 ναρ 㯧嘇 η 㰧卧 㮗匧 σχ 㳗升 ο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 㱇勧 ην ή µε 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην 1η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇. 㥇喇 Λ 㨇唇 㨷嘗 㨇唇 㬗勷 㰗吗 ο 㱗受 σ 㫷呧 㬗勷 σ 㭷勗 των Οικονοµικών Κ 㬗勷 τ 㬗勷 στ 㫇劗 σ 㭗劷 ων Ο 㮗匧 βασ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 ο 㱗匇 Προ 㱇勧 㳗升 㰇劇 ο 㱗匇 σ 㱗匇 νο 㲇囧 ίζον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㯧嘇 εχ 㲗嗧 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 ή 㰇劇 αρο 㱗匇 σίαση 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 αβο 㮷則 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 κα 㮇喷 αρή 㰧卧 㮇喷 㫗勇 ση 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ρο 㫗勇 ρχον 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 µε 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 µε 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧 µε 㱇勧 ην 㮗匧 㭇剧 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㲗嗧 㰧卧 µ 㫗勇 㱇勧 οχο 㮗匧 ( 㰇劇.χ. µερίσµα 㱇勧 α 㫇唗 α 㱗匇 㯧嘇 ήσε 㮗匧 㰧卧 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 ) α 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 µε 㱇勧 αβο 㮷則 㫗勇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 κα 㮇喷 αρή 㰧卧 㮇喷 㫗勇 ση 㰧卧 ( 㰇劇.χ. α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㱇勧 α 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 ). Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㫇唗 η βε 㮷則 㱇勧 㮗匧 㲗嗧 µ 㫗勇 νη 㫗勇 κ 㭇剧 οση 㱇勧 ο 㱗匇 Προ 㱇勧 㳗升 㰇劇 ο 㱗匇 ε 㰇劇 㮗匧 㱧啇 㫗勇 ρε 㮗匧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 σ 㱇勧 ην ορο 㮷則 ο 㬷哷 ία κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㰇劇 αρο 㱗匇 σίαση ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν. Ο 㮗匧 ν 㫗勇 ο 㮗匧 ορ 㮗匧 σµοί 㱇勧 ο 㱗匇 Προ 㱇勧 㳗升 㰇劇 ο 㱗匇 㲗嗧 σ 㱇勧 όσο 㭇剧 εν α 㮷則 㮷則 㫇唗 ζο 㱗匇 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 κανόνε 㰧卧 ανα 㬷哷 ν 㳧哗 ρ 㮗匧 ση 㰧卧 㫇唗 µ 㫗勇 㱇勧 ρηση 㰧卧 ή 㬷哷 ν 㲗嗧 σ 㱇勧 ο 㰇劇 οίηση 㰧卧 σ 㱗匇 㬷哷 κεκρ 㮗匧 µ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㳧哗 ν κα 㮗匧 㫇唗 㮷則 㮷則 㲗嗧 ν 㬷哷 ε 㬷哷 ονό 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 α 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 α Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α. 㥷受 㱇勧 ρο 㰇劇 ο 㰇劇 οίηση 㱇勧 ο 㱗匇 ΛΠ 1 είνα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κή 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㯧嘇 εκ 㮗匧 νο 㳗升 ν 㱇勧 ην ή µε 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην 1η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 εν 㳧哗 ο 㮗匧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 㫗勇 χο 㱗匇 ν ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή κα 㮗匧 σ 㱇勧 ο ΛΠ 8 «Λο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㮷則 㮗匧 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㫇唗 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 εκ 㱇勧 㮗匧 µήσε 㮗匧 㰧卧 κα 㮗匧 㮷則 㫇唗 㮇喷 η». Ο 㮗匧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροκα 㮷則 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 㱇勧 ρο 㰇劇 ο 㰇劇 οίηση 㱇勧 ο 㱗匇 ΛΠ 1 ε 㱧啇 αρµόζον 㱇勧 α 㮗匧 ανα 㭇剧 ροµ 㮗匧 κ 㫇唗 ( ΛΠ 8.1 嘇 (β)). Με β 㫇唗 ση 㱇勧 ην 㱗匇 㰇劇 㫇唗 ρχο 㱗匇 σα 㭇剧 οµή 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㮷則 㮗匧 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 ακο 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 η 㮗匧 οίκηση 㭇剧 εν αναµ 㫗勇 νε 㮗匧 σηµαν 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 㭇剧 ρ 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή 㱇勧 㲗嗧 ν αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 Προ 㱇勧 㳗升 㰇劇 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 ερµηνε 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 ό 㱇勧 αν α 㱗匇 㱇勧 㫇唗 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 ο 㳗升 ν ε 㱧啇 αρµόσ 㮗匧 µα. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 20 α 㰇劇 ό 35

21 㥷受 ε 㰇劇 ί 㭇剧 ραση α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ε 㱧啇 αρµο 㬷哷 ή 㱇勧 ο 㱗匇 ανα 㮇喷 ε 㲗嗧 ρηµ 㫗勇 νο 㱗匇 ΛΠ 㲧啧 3 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 ακόµα 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορ 㮗匧 σ 㮇喷 εί. 㥇喇 Λ 㨇唇 32 Χ 㰗吗 㭷勗 µ 㬗勷 τοοικονοµικ 㫇劗 Μ 㫗咷 σ 㬗勷 㨷嘗 㨇唇 㬗勷 㰗吗 ο 㱗受 σ 㫷呧 㬗勷 σ 㭷勗 κ 㬗勷 ι 㥇喇 Λ 㨇唇 㨇唇 㬗勷 㰗吗 ο 㱗受 σ 㫷呧 㬗勷 σ 㭷勗 Οικονοµικών Κ 㬗勷 τ 㬗勷 στ 㫇劗 σ 㭗劷 ων Αν 㬗勷 㮇唷 㭗劷 ώ 㰗吗 㭷勗 σ 㭷勗 2 㥇喇 㥇喇 8 㨷嘗 㥗剗 㯧厷 㬗勷 γο 㰗吗 㫇劗 σιµ 㬗勷 χ 㰗吗 㭷勗 µ 㬗勷 τοοικονοµικ 㫇劗 µ 㫗咷 σ 㬗勷 κ 㬗勷 ι 㱗受 㰇厇 οχ 㰗吗 㭗劷 ώσ 㭗劷 ις κ 㬗勷 τ 㫇劗 τ 㭷勗 ν 㭗劷 κκ 㬗勷 㮇唷 㫇劗 㰗吗 ισ 㭷勗 㥷受 ανα 㮇喷 ε 㳧哗 ρηση α 㱗匇 㱇勧 ή κα 㮇喷 ορίζε 㮗匧 㱇勧 ην 㱇勧 α 㯧嘇 㮗匧 νόµηση ορ 㮗匧 σµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 σ 㮗匧 µ 㲗嗧 ν χρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 ί 㱇勧 㮷則 㲗嗧 ν κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν όρ 㲗嗧 ν ορ 㮗匧 σµ 㫗勇 ν 㲗嗧 ν µ 㫗勇 σ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 ο 㰇劇 οίο 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 νο 㱗匇 ν 㱇勧 ον εκ 㭇剧 ό 㱇勧 η σ 㱇勧 ην 㰇劇 㮷則 ηρ 㲗嗧 µή ανα 㮷則 ο 㬷哷 ία 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮇喷 αρ 㳧哗 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην εκκα 㮇喷 㫇唗 ρ 㮗匧 ση. 㥷受 σχε 㱇勧 㮗匧 κή ανα 㮇喷 ε 㳧哗 ρηση 㫇唗 η ο 㰇劇 οία 㮗匧 σχ 㳗升 ε 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 1η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㫇唗 㭇剧 εν είνα 㮗匧 㰇劇 ρο 㰧卧 㱇勧 ο 㰇劇 αρόν ε 㱧啇 αρµόσ 㮗匧 µη σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ερ 㬷哷 ασίε 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧. Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㭇剧 εν 㫗勇 χε 㮗匧 σκο 㰇劇 ό να ε 㱧啇 αρµόσε 㮗匧 καν 㫗勇 να α 㰇劇 ό 㱇勧 α 㰇劇 ροανα 㱧啇 ερόµενα Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α ή 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮗匧 ερµηνείε 㰧卧 ν 㲗嗧 ρί 㱇勧 ερα. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 21 α 㰇劇 ό 35

22 5 㨇唇 㮷匷 㭷勗 㰗吗 οφό 㰗吗 㭷勗 σ 㭷勗 κ 㬗勷 τ 㫇劗 τοµ 㫗咷 㬗勷 Ο 㮗匧 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρηµα 㱇勧 㮗匧 κοί 㱇勧 οµεί 㰧卧 σ 㱗匇 νεχ 㮗匧 ζόµενη 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 αρο 㱗匇 σ 㮗匧 㫇唗 ζον 㱇勧 α 㮗匧 είνα 㮗匧 η ενο 㮗匧 κίαση 㭇剧 㲗嗧 µα 㱇勧 ί 㲗嗧 ν 㫇唗 㰇劇 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ρο 㱧啇 ίµ 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㰇劇 ο 㱇勧 㳧哗 ν κα 㮗匧 ο 㮗匧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧. 㩇劧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 αν 㫇唗 㱇勧 οµ 㫗勇 α ανα 㮷則 㳗升 ον 㱇勧 α 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 1 㯧嘇 1 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 1 㯧嘇 1 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㯧嘇 7 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : Πωλήσεις Απαλοιφές Μη Ποσά σε χιλ. Έσοδα ωµατίων τροφίµων & ποτών Λοιπές ραστηριότητες µεταξύ τοµέων κατανεµηµένα στοιχεία Ενοποιηµένα Σύνολο καθαρών πωλήσεων Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών Αποτελεσµάτων 㦧号 α 㮇喷 αρ 㫇唗 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έσο 㭇剧 α 㯧嘇 (Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α) 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν Φόρο 㮗匧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 Καθαρά κέρδη Ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 κα 㮗匧 ασ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 ακ 㮗匧 νη 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 Λο 㮗匧 㰇劇 ό Ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κό Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 να σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων τοµέα 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 νε 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Σύνολο Υποχρεώσεων Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 㩇劧 οµ 㫗勇 α Αποσβέσεις Πωλήσεις Απαλοιφές Μη Ποσά σε χιλ. Έσοδα ωµατίων τροφίµων & ποτών Λοιπές ραστηριότητες µεταξύ τοµέων κατανεµηµένα στοιχεία Ενοποιηµένα Σύνολο καθαρών πωλήσεων Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών Αποτελεσµάτων 㦧号 α 㮇喷 αρ 㫇唗 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έσο 㭇剧 α 㯧嘇 (Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α) Μερί 㭇剧 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ο 㮗匧 κονο 㡧娗 㮗匧 κή 㰧卧 ον 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 α 㰇劇 ό κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㯧嘇 ζηµίε 㰧卧 α 㰇劇 ό ε 㱇勧 α 㮗匧 ρείε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 αρακο 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 㡧娗 ε 㱇勧 η 㡧娗 㫗勇 㮇喷 ο 㭇剧 ο 㱇勧 η 㰧卧 κα 㮇喷 αρή 㰧卧 㮇喷 㫗勇 ση 㰧卧 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν Φόρο 㮗匧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 Καθαρά κέρδη Ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 κα 㮗匧 ασ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 ακ 㮗匧 νη 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 Λο 㮗匧 㰇劇 ό Ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κό Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 να σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων τοµέα 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 νε 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Σύνολο Υποχρεώσεων Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 㩇劧 οµ 㫗勇 α Αποσβέσεις 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 22 α 㰇劇 ό 35

23 Πωλήσεις Απαλοιφές Μη Ποσά σε χιλ. Έσοδα ωµατίων τροφίµων & ποτών Λοιπές ραστηριότητες µεταξύ τοµέων κατανεµηµένα στοιχεία Σύνολο Σύνολο καθαρών πωλήσεων Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών Αποτελεσµάτων 㦧号 α 㮇喷 αρ 㫇唗 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έσο 㭇剧 α 㯧嘇 (Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α) Μερί 㭇剧 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ο 㮗匧 κονο 㡧娗 㮗匧 κή 㰧卧 ον 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 α 㰇劇 ό κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㯧嘇 ζηµίε 㰧卧 α 㰇劇 ό ε 㱇勧 α 㮗匧 ρείε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 αρακο 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 㡧娗 ε 㱇勧 η 㡧娗 㫗勇 㮇喷 ο 㭇剧 ο 㱇勧 η 㰧卧 κα 㮇喷 αρή 㰧卧 㮇喷 㫗勇 ση 㰧卧 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν Φόρο 㮗匧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 Καθαρά κέρδη Ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 κα 㮗匧 ασ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 ακ 㮗匧 νη 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 Λο 㮗匧 㰇劇 ό Ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κό Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 να σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων τοµέα 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 νε 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Σύνολο Υποχρεώσεων Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 㩇劧 οµ 㫗勇 α Αποσβέσεις Πωλήσεις Απαλοιφές Μη Ποσά σε χιλ. Έσοδα ωµατίων τροφίµων & ποτών Λοιπές ραστηριότητες µεταξύ τοµέων κατανεµηµένα στοιχεία Σύνολο Σύνολο καθαρών πωλήσεων Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών Αποτελεσµάτων 㦧号 α 㮇喷 αρ 㫇唗 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έσο 㭇剧 α 㯧嘇 (Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α) Μερί 㭇剧 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ο 㮗匧 κονο 㡧娗 㮗匧 κή 㰧卧 ον 㱇勧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 α 㰇劇 ό κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㯧嘇 ζηµίε 㰧卧 α 㰇劇 ό ε 㱇勧 α 㮗匧 ρείε 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 αρακο 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 㡧娗 ε 㱇勧 η 㡧娗 㫗勇 㮇喷 ο 㭇剧 ο 㱇勧 η 㰧卧 κα 㮇喷 αρή 㰧卧 㮇喷 㫗勇 ση 㰧卧 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν Φόρο 㮗匧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 Καθαρά κέρδη Ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 κα 㮗匧 ασ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 ακ 㮗匧 νη 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 Λο 㮗匧 㰇劇 ό Ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κό Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 να σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 ο 㱗匇 ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων τοµέα 㩗均 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Μη κα 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 νε 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 Σύνολο Υποχρεώσεων Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 ορίε 㰧卧 㩇劧 οµ 㫗勇 α Αποσβέσεις 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 23 α 㰇劇 ό 35

24 ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 㥷受 㫗勇 㭇剧 ρα 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 είνα 㮗匧 η Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㭇剧 α. Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 εί 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ο εσ 㲗嗧 㱇勧 ερ 㮗匧 κό (Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㭇剧 α) κα 㮗匧 σ 㱇勧 ο ε 㯧嘇 㲗嗧 㱇勧 ερ 㮗匧 κό (σ 㱇勧 η 㨷刧 ερβία 㫇唗 σ 㱇勧 η 㦧号 㳗升 㰇劇 ρο 㫇唗 σ 㱇勧 η Λ 㮗匧 βερία 㫇唗 σ 㱇勧 ον Παναµ 㫇唗 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㩷吷 ον 㬷哷 κ 㲇囧 㦧号 ον 㬷哷 κ κα 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 Μ 㰇劇 αχ 㫇唗 µε 㰧卧 ). Γεωγραφικοί Τοµείς την 30/06/2008 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Όµιλος Έσο 㭇剧 α α 㰇劇 ό 㰇劇 ε 㮷則 㫇唗 㱇勧 ε 㰧卧 1 嘇.8 嘇 㯧嘇 嘇. 嘇 嘇 嘇 㲧啧 嘇. 㮇喷 18 Περ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 11 㲧啧. 嘇 嘇 㯧嘇 嘇8.88 㮇喷 181. 嘇 㮇喷 3 Ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 1.1 㮇喷 㲧啧 1. 嘇 㮇喷 㲧啧 㲧啧.78 㮇喷 Γεωγραφικοί Τοµείς την 30/06/2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Όµιλος Έσο 㭇剧 α α 㰇劇 ό 㰇劇 ε 㮷則 㫇唗 㱇勧 ε 㰧卧 18. 嘇 㮇喷 8 嘇. 㲧啧 嘇8 㲧啧 8. 㲧啧 1 嘇 Περ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㲧啧 㯧嘇.8 㮇喷 㯧嘇 1 嘇 㮇喷. 嘇 嘇8 Ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 73 㮇喷 8 㮇喷 嘇 1. 嘇7 嘇 5 5 㥗剗 νσώµ 㬗勷 τ 㬗勷 㰇厇 㫇劗 γι 㬗勷 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιο 㱗受 σι 㬗勷 κ 㫇劗 στοιχ 㭗劷 㫷呧 㬗勷 㦧号 α 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η 㭇剧 㮗匧 㫇唗 ρκε 㮗匧 α 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία ο 㮗匧 κα 㮇喷 αρ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 σε ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 α κα 㮗匧 㫇唗 㱗匇 㮷則 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία ανή 㮷則 㮇喷 αν σ 㱇勧 ο 㰇劇 οσό 㱇勧 㲗嗧 ν 1.1 㮇喷 㲧啧 χ 㮗匧 㮷則. κα 㮗匧 α 㱧啇 ορο 㳗升 ν κα 㱇勧 㫇唗 κ 㳗升 ρ 㮗匧 ο 㮷則 ό 㬷哷 ο ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α ανακα 㱇勧 ασκε 㱗匇 ή 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㬷哷 κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 ο 㱗匇 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 Με 㬷哷 㫇唗 㮷則 η 㤧圗 ρε 㱇勧 αννία. 㨷刧 ε ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㱇勧 ο αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χο 㰇劇 οσό ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 㲧啧.78 㮇喷 χ 㮗匧 㮷則 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 α 㱧啇 ορ 㫇唗 εκ 㱇勧 ό 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮇喷 αρ 㳧哗 ν ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 κα 㮇喷 αρ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㳗升 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν ε 㱇勧 α 㮗匧 ρ 㮗匧 㳧哗 ν. 㥷受 µε 㱇勧 αβο 㮷則 ή 㰇劇 ο 㱗匇 εµ 㱧啇 ανίζε 㱇勧 α 㮗匧 σε ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 νο ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο ο 㱧啇 εί 㮷則 ε 㱇勧 α 㮗匧 κ 㱗匇 ρί 㲗嗧 㰧卧 σ 㱇勧 ην ενσ 㲗嗧 µ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ση 㱇勧 ο 㱗匇 嘇 㯧嘇 % (ανα 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κή ενο 㰇劇 οίηση) 㱇勧 㲗嗧 ν ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 α 㬷哷 ί 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗 Ε 㫇唗 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 οκ 㱇勧 ή 㮇喷 ηκε σ 㱇勧 ην χρήση 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 (β 㮷則 㡧娗 嘇. 嘇). 5 㨇唇 㥗剗 㰇厇 㭗劷 ν 㭇剷 㳗南 σ 㭗劷 ις σ 㭗劷 㮇唷 㱗受 γ 㬗勷 τ 㰗吗 ικ 㫗咷 ς κ 㬗勷 ι σ 㱗受 γγ 㭗劷 ν 㭗劷 㫷呧 ς 㭗劷 τ 㬗勷 ι 㰗吗 㫷呧 㭗劷 ς 㤗厗 κο 㮷則 ο 㳗升 㮇喷 㲗嗧 㰧卧 㰇劇 αρα 㱇勧 ί 㮇喷 ε 㱇勧 α 㮗匧 αν 㫇唗 㮷則 㱗匇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 σε 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 σ 㱗匇 㬷哷 㬷哷 ενεί 㰧卧 : Ποσά σε χιλ. ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 30/06/2008 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 31/12/2007 Ε ΡΑ- ΧΩΡΑ ΑΜΕΣΟ % ΣΥΜ/ΧΗΣ EMΜΕΣΟ % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 㤗厗.Ε. Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㰧卧 Μ 㥷受 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 Μ 㥷受 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 㧧吗 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακ 㫗勇 㰧卧 㩗均 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 ΜΕΓ 㤗厗 Λ 㥷受 㤧圗 㨗厷 Ε 㩇劧 㤗厗 ΝΝΙ 㤗厗 Ε.Π.Ε Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㰧卧 嘇 嘇 㫇唗 83% Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 Π 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 㮷則 㮗匧 αν 㮗匧 κή 㰧卧 LUELLA ENTERPRISES LTD 18.1 㯧嘇 嘇 11.1 㯧嘇 㲧啧 㦧号 㳗升 㰇劇 ρο 㰧卧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㨷刧 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν HARVARD INVESTMENTS CORPORATION 嘇. 㲧啧 㮇喷 嘇 嘇. 㲧啧 㮇喷 嘇 Λ 㮗匧 βερία 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㨷刧 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν WORLD SPIRIT S.A 嘇 嘇 Παναµ 㫇唗 㰧卧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㨷刧 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. 㲧啧. 㲧啧 3 㲧啧 Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㰧卧 嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % 㤗厗 ΠΟ 㦧号 ΟΙΝΟ 㩗均 ΕΛΕΓ 㩷吷 Ο 㨷刧 㤗厗 Ν 㤗厗 ΛΟΓΙ 㦧号 㥷受 㧧吗 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακ 㫗勇 㰧卧 㩗均 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES 7.31 㲧啧 㨷刧 ερβία 7 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 㧧吗 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακ 㫗勇 㰧卧 㩗均 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD 1 㦧号 㳗升 㰇劇 ρο 㰧卧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㨷刧 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. 㨷刧 ερβία 㲇囧 嘇3 㫇唗 嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 㧧吗 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακ 㫗勇 㰧卧 㩗均 㰇劇 ηρεσίε 㰧卧 NORTH HAVEN LTD 㩷吷 ον 㬷哷 κ 㲇囧 㦧号 ον 㬷哷 κ 㲇囧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㨷刧 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν BELVEN ASSOCIATES Μ 㰇劇 αχ 㫇唗 µε 㰧卧 㲇囧 1 㯧嘇 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 㯧嘇 % Θ 㩗均 Γ 㤗厗 㩇劧 㨗厷 Ι 㦧号 㥷受 ΟΛΙ 㦧号 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㨷刧 㱗匇 µµε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν ΣΥΝΟΛΟ 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 24 α 㰇劇 ό 35

25 Ο 㮗匧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρείε 㰧卧 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. 㫇唗 κα 㮗匧 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES 㫇唗 α 㰇劇 οκ 㱇勧 ή 㮇喷 ηκαν σ 㱇勧 η χρήση 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ή 㮇喷 ηκαν 㬷哷 㮗匧 α 㰇劇 ρ 㳧哗 㱇勧 η 㱧啇 ορ 㫇唗 σ 㱇勧 η 㱇勧 ρ 㫗勇 χο 㱗匇 σα 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο. Περ 㮗匧 σσό 㱇勧 ερα ανα 㱧啇 㫗勇 ρον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㡧娗 嘇.1 㲧啧 «㤗厗 㬷哷 ορ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㰇劇 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν ( 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν) 㰇劇 ο 㱗匇 㫗勇 㬷哷 㮗匧 ναν µ 㫗勇 σα σ 㱇勧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο». 5 7 Αν 㫇劗 㮷匷 㱗受 σ 㭷勗 κ 㬗勷 㮇唷 㬗勷 㰗吗 ής 㮇唷 㫗咷 σ 㭷勗 ς 㥷受 κα 㮇喷 αρή 㮇喷 㫗勇 ση 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 α 㱧啇 ορ 㫇唗 㱇勧 α ακό 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 α: Ποσά σε χιλ Όµιλος Εταιρεία 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 㦧号 ε 㱧啇 㫇唗 㮷則 α 㮗匧 ο κα 㮗匧 α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 α 㰇劇 ο 㭇剧 㮗匧 㭇剧 όµενα σ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 µε 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 Με 㱇勧 οχ 㮗匧 κό 㦧号 ε 㱧啇 㫇唗 㮷則 α 㮗匧 ο 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㲧啧 3. 嘇 㲧啧 8 㩗均 㰇劇 㫗勇 ρ 㱇勧 ο 㫇唗 ρ 㱇勧 㮗匧 ο 38. 嘇 㮇喷 嘇 㮇喷 嘇 㮇喷 嘇 㮇喷 1 㢧婧 㭇剧 㮗匧 ε 㰧卧 µε 㱇勧 οχ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㨷刧 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 α 㱧啇 ορ 㫗勇 㰧卧 (17 㲧啧 ) (1 㯧嘇 㮇喷 ) 㲇囧 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 嘇.1 㯧嘇 㮇喷 㮇喷. 㮇喷 㯧嘇 㮇喷 嘇.1 㯧嘇 㯧嘇 㮇喷. 㮇喷 㯧嘇 1 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α ε 㮗匧 㰧卧 ν 㫗勇 ον 1 嘇. 㲧啧 㯧嘇 1 1 㲧啧. 㲧啧 嘇 嘇 嘇.37 嘇 7.11 嘇 Σύνολο 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 㲧啧. 㯧嘇 嘇8 1 㯧嘇. 嘇 嘇8 㲇囧 Σύνολο καθαρής θέσης Ο 㮷則 ο 㬷哷 αρ 㮗匧 ασµό 㰧卧 «Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㤗厗 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗» 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㱇勧 ην 31 㯧嘇 1 㲧啧 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 κα 㮗匧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㰇劇 ερ 㮗匧 㮷則 αµβ 㫇唗 νε 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ακό 㮷則 ο 㱗匇 㮇喷 ε 㰧卧 κα 㱇勧 η 㬷哷 ορίε 㰧卧 α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν: «㩇劧 ακ 㱇勧 㮗匧 κό α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κό» 㫇唗 «Έκ 㱇勧 ακ 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗» κα 㮗匧 «㤗厗 㱧啇 ορο 㮷則 ό 㬷哷 η 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 ε 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㭇剧 㮗匧 α 㱇勧 㫇唗 㯧嘇 ε 㲗嗧 ν νόµο 㱗匇». 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 α αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 㫇唗 㱇勧 ο 㱇勧 ακ 㱇勧 㮗匧 κό α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κό σχηµα 㱇勧 ίζε 㱇勧 α 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 εκ 㱇勧 ο 㱗匇 νόµο 㱗匇 α 㰇劇 ό 㱇勧 α κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η εκ 㫇唗 σ 㱇勧 η 㰧卧 χρήση 㰧卧 κα 㮗匧 㰇劇 αραµ 㫗勇 νε 㮗匧 σ 㱇勧 α ί 㭇剧 㮗匧 α κε 㱧啇 㫇唗 㮷則 α 㮗匧 α 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㰇劇 ρο 㰧卧 σ 㱗匇 µ 㲇囧 η 㱧啇 㮗匧 σµό 㱇勧 㱗匇 χόν ζηµ 㮗匧 㳧哗 ν 㰇劇 ο 㱗匇 㮇喷 α 㰇劇 ροκ 㳗升 㲇囧 ο 㱗匇 ν σ 㱇勧 ο µ 㫗勇 㮷則 㮷則 ον εν 㳧哗 㫗勇 χε 㮗匧 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 η 㮇喷 εί µ 㫗勇 σα σε κ 㫇唗 㮇喷 ε χρήση σ 㱇勧 ην ο 㰇劇 οία σχηµα 㱇勧 ίσ 㱇勧 ηκε κα 㮗匧 κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱗匇 ν 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 α είνα 㮗匧 ε 㮷則 ε 㳗升 㮇喷 ερο 㱧啇 όρο 㱗匇. 㣇囇 σον α 㱧啇 ορ 㫇唗 㱇勧 α 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 α α 㰇劇 ο 㮇喷 εµα 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 µ 㰇劇 ορο 㳗升 ν να 㭇剧 㮗匧 ανεµη 㮇喷 ο 㳗升 ν σ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 µε 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧 ε 㱧啇 όσον κα 㱇勧 αβ 㮷則 η 㮇喷 εί ο ανα 㮷則 ο 㬷哷 ο 㳗升 ν 㱧啇 όρο 㰧卧. 㤗厗 να 㮷則 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κή 㰇劇 αρο 㱗匇 σίαση 㱇勧 η 㰧卧 κίνηση 㰧卧 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 αρο 㱗匇 σίασε η 㦧号 α 㮇喷 αρή Θ 㫗勇 ση 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 1 㯧嘇 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 µ 㫗勇 χρ 㮗匧 㱇勧 ην 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην 1 㯧嘇 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 µ 㫗勇 χρ 㮗匧 㱇勧 ην 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㰇劇 αρα 㱇勧 ί 㮇喷 ε 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην ενό 㱇勧 η 㱇勧 α 㮇喷.3 㫇唗 «Εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση 㦧号 α 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση Με 㱇勧 αβο 㮷則 㳧哗 ν Ι 㭇剧 ί 㲗嗧 ν 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 αί 㲗嗧 ν». 5 8 Φό 㰗吗 ος 㭗劷 ισο 㭇剷 ήµ 㬗勷 τος Ο 㱧啇 όρο 㰧卧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεση 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρείε 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㰇劇 ο 㱗匇 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ο 㳗升 ν 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην Ε 㮷則 㮷則 㫇唗 㭇剧 α 㫇唗 㫗勇 χε 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 σ 㱇勧 εί κα 㱇勧 εκ 㱇勧 ίµηση χρησ 㮗匧 µο 㰇劇 ο 㮗匧 㳧哗 ν 㱇勧 α 㰧卧 㱇勧 ον µ 㫗勇 σο σ 㱗匇 ν 㱇勧 ε 㮷則 εσ 㱇勧 ή 㰇劇 ο 㱗匇 αναµ 㫗勇 νε 㱇勧 α 㮗匧 να 㮗匧 σχ 㳗升 ε 㮗匧 㬷哷 㮗匧 α ό 㮷則 η 㱇勧 η χρήση 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 ο ο 㰇劇 οίο 㰧卧 είνα 㮗匧 㲧啧 嘇%. 5 㮇唷 㥇喇 㬗勷 ν 㭗劷 ισµός-λοι 㰇厇 㫗咷 ς µ 㬗勷 κ 㰗吗 ο 㰇厇 㰗吗 ό 㮇唷 㭗劷 σµ 㭗劷 ς 㱗受 㰇厇 οχ 㰗吗 㭗劷 ώσ 㭗劷 ις Ο 㮗匧 㭇剧 ανε 㮗匧 ακ 㫗勇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㫇唗 㱇勧 όσο ο 㮗匧 µακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµε 㰧卧 όσο κα 㮗匧 ο 㮗匧 βραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµε 㰧卧 ανα 㮷則 㳗升 ον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ον ε 㰇劇 όµενο 㰇劇 ίνακα: Ποσά σε χιλ. Όµιλος Εταιρεία 30/6/ /12/ /6/ /12/2007 Μακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㰧卧 㭇剧 ανε 㮗匧 σµό 㰧卧 Μακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµα 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㳧哗 ν 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Οµο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α 嘇 嘇. 㲧啧 31 㮇喷 嘇. 㯧嘇 㲧啧 嘇 㮇喷 3. 㲧啧 㮇喷 7 㮇喷 嘇. 㯧嘇 㲧啧 嘇 Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㰧卧 㭇剧 ανε 㮗匧 σµό 㰧卧 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµα 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㳧哗 ν 1 㮇喷. 㮇喷 嘇8 㲇囧 1 㮇喷.3 㮇喷 㮇喷 㲇囧 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㱇勧 µήµα οµο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 ακ 㳧哗 ν κα 㮗匧 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㭇剧 ανεί 㲗嗧 ν 3. 㯧嘇 嘇 㯧嘇 3.13 嘇 3. 㯧嘇 嘇 㯧嘇 3.13 嘇 㤧圗 ραχ 㱗匇 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµο 㱇勧 µήµα 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㳧哗 ν µακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµ 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 1. 嘇 嘇1 1.7 㲧啧 嘇 㲇囧 㲇囧 Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού Σύνολο 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 25 α 㰇劇 ό 35

26 㥷受 νεοα 㰇劇 οκ 㱇勧 η 㮇喷 είσα 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. ε 㯧嘇 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 㮗匧 σε 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 ο α 㯧嘇 ία 㰧卧 3 㲧啧 㫇唗 3 嘇 εκα 㱇勧. 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην ε 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 ρο 㱧啇 ή 㱇勧 ο 㱗匇 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㰇劇 α 㮷則 㮗匧 ο 㳗升 㰧卧 µε 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧. Γ 㮗匧 α 㱇勧 ην ε 㯧嘇 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 㮗匧 σή 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱗匇 㬷哷 κεκρ 㮗匧 µ 㫗勇 νο 㱗匇 㭇剧 ανείο 㱗匇 㰇劇 αρ 㫗勇 χε 㱇勧 α 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 ε 㮗匧 α 㱗匇 㰇劇 ο 㮇喷 ήκη ε 㰇劇 ί 㱇勧 ο 㱗匇 ακ 㮗匧 νή 㱇勧 ο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㰇劇 οσο 㳗升 38 㫇唗 㮇喷 㯧嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㫇唗 ό 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 ε 㰇劇 ίση 㰧卧 㱗匇 㱧啇 ίσ 㱇勧 α 㱇勧 α 㮗匧 εν 㫗勇 χ 㱗匇 ρο ε 㰇劇 ί 㱇勧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 㯧嘇 % 㱇勧 ο 㱗匇 κα 㱇勧 αβεβ 㮷則 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. 㦧号 α 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η 㭇剧 㮗匧 㫇唗 ρκε 㮗匧 α 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 η Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία κα 㮗匧 ο όµ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㫗勇 㮷則 αβε ν 㫗勇 α 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α 㫇唗 㰇劇 οσο 㳗升 χ 㮗匧 㮷則 1 㮇喷.3 㮇喷 㮇喷 㫇唗 εν 㳧哗 α 㰇劇 ο 㰇劇 㮷則 ήρ 㲗嗧 σε 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α 1. 嘇 㮇喷 嘇 χ 㮗匧 㮷則. Γ 㮗匧 α 㱇勧 ην ε 㯧嘇 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 㮗匧 ση 㱇勧 ο 㱗匇 㱇勧 ρα 㰇劇 εζ 㮗匧 κο 㳗升 㭇剧 ανε 㮗匧 σµο 㳗升 㰇劇 αρ 㫗勇 χον 㱇勧 α 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 ε 㮗匧 α 㱗匇 㰇劇 ο 㮇喷 ήκε 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ε 㭇剧 α 㱧啇 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 εκ 㱇勧 㫇唗 σε 㮗匧 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 α κ 㱇勧 ίρ 㮗匧 α 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 χ 㮗匧 㮷則 8 㲧啧 㫇唗 嘇 εκ. κα 㮗匧 1 㯧嘇 1 㫇唗 8 εκ. 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ον όµ 㮗匧 㮷則 ο αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χα. Ο 㮗匧 «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» α 㱧啇 ορο 㳗升 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE 㰇劇 ρο 㰧卧 㱇勧 ην 㥷受 㩗均 㤗厗 㩇劧 㩇劧 㬷哷 㮗匧 α 均 㩗均 㩗均 㩗均 均 㩗均 均 㩗均 㩗均 㩗均 f 㩗均 㩗均 㩗均. 5 㥇喇 Α 㰇厇 οτ 㭗劷 㮷匷 㫗咷 σµ 㬗勷 τ 㬗勷 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιό 㭇剷 ο 㱗受 㭷勗 ς 㦗北 㬗勷 νο 㱗受 㬗勷 㰗吗 㫷呧 ο 㱗受 2 㥇喇 㥇喇 8 㫗咷 ως 3 㥇喇 㭷勗 ς 㦗北 ο 㱗受 ν 㫷呧 ο 㱗受 2 㥇喇 㥇喇 8 㩇劧 α ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 µε 㬷哷 㫗勇 㮇喷 η 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲇囧 Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㰇劇 αρο 㱗匇 σίασαν ορ 㮗匧 ακή µεί 㲗嗧 ση 㫇唗 㮷則 ό 㬷哷 㲗嗧 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱗匇 νεχ 㮗匧 ζόµενη 㰧卧 ασ 㱇勧 㫇唗 㮇喷 ε 㮗匧 α 㰧卧 σ 㱇勧 ην 㰇劇 α 㬷哷 κόσµ 㮗匧 α 㱇勧 α 㯧嘇 㮗匧 㭇剧 㮗匧 㲗嗧 㱇勧 㮗匧 κή 㯧嘇 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή α 㬷哷 ορ 㫇唗 㫇唗 σ 㱗匇 ν 㫗勇 㰇劇 ε 㮗匧 α 㱇勧 ο 㱗匇 α 㱗匇 㯧嘇 ηµ 㫗勇 νο 㱗匇 κόσ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 αβί 㲗嗧 ση 㰧卧 㫇唗 㱇勧 η 㰧卧 µε 㬷哷 㫇唗 㮷則 η 㰧卧 α 㳗升 㯧嘇 ηση 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 㱇勧 㮗匧 µή 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 ε 㱇勧 ρε 㮷則 αίο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 㱗匇 㲇囧 η 㮷則 ή 㰧卧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 µα 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㮗匧 σο 㱇勧 㮗匧 µία 㰧卧 µε 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 ε 㱗匇 ρ 㳧哗 κα 㮗匧 㭇剧 ο 㮷則 αρίο 㱗匇. 㨷刧 ηµαν 㱇勧 㮗匧 κή µερί 㭇剧 㮗匧 ο σ 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α ( 㮇喷.8 㲧啧 7 χ 㮗匧 㮷則 ) 㫇唗 κα 㱇勧 㫗勇 χε 㮗匧 㱇勧 ο κ 㫗勇 ρ 㭇剧 ο 㰧卧 (αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία) α 㰇劇 ό 㱇勧 α ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㰇劇 οσοσ 㱇勧 㫇唗 (3 㫇唗 1% κα 㮗匧 3 嘇 㫇唗 8%) 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 οκ 㱇勧 ή 㮇喷 ηκαν σ 㱇勧 η χρήση 㱇勧 η 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 BMP. Περ 㮗匧 σσό 㱇勧 ερα ανα 㱧啇 㫗勇 ρον 㱇勧 α 㮗匧 σ 㱇勧 ην 㡧娗 嘇.1 㲧啧 «㤗厗 㬷哷 ορ 㫗勇 㰧卧 㤗厗 㬷哷 ορ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㰇劇 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρήσε 㲗嗧 ν ( 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν) 㰇劇 ο 㱗匇 㫗勇 㬷哷 㮗匧 ναν µ 㫗勇 σα σ 㱇勧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο». 5 Κ 㫗咷 㰗吗 㭇剷 㭷勗 㥇喇 㥧嗗 㭷勗 µι 㫗咷 ς 㬗勷 ν 㫇劗 µ 㭗劷 τοχή 㩇劧 α βασ 㮗匧 κ 㫇唗 κ 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㯧嘇 ζηµ 㮗匧 㫗勇 㰧卧 αν 㫇唗 µε 㱇勧 οχή 㱗匇 㰇劇 ο 㮷則 ο 㬷哷 ίσ 㱇勧 ηκαν β 㫇唗 σε 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν κερ 㭇剧 㳧哗 ν 㯧嘇 ζηµ 㮗匧 㳧哗 ν µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σ 㱗匇 νεχ 㮗匧 ζόµενε 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 ε 㰧卧 㫇唗 ε 㰇劇 ί 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱇勧 α 㮇喷 µ 㮗匧 σµ 㫗勇 νο 㱗匇 µ 㫗勇 σο 㱗匇 όρο 㱗匇 㱇勧 ο 㱗匇 αρ 㮗匧 㮇喷 µο 㳗升 㱇勧 㲗嗧 ν κο 㮗匧 ν 㳧哗 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 㤗厗 κο 㮷則 ο 㳗升 㮇喷 㲗嗧 㰧卧 㰇劇 αρα 㱇勧 ί 㮇喷 ε 㱇勧 α 㮗匧 αν 㫇唗 㮷則 㱗匇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν κερ 㭇剧 㳧哗 ν 㯧嘇 ζηµ 㮗匧 㳧哗 ν αν 㫇唗 µε 㱇勧 οχή: Ποσά σε χιλ. Όµιλος Εταιρεία 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ο 㱗匇 ανα 㮷則 ο 㬷哷 ο 㳗升 ν σ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 µε 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 嘇1 㲧啧.1 㯧嘇 㯧嘇 㲧啧. 㮇喷 㯧嘇 嘇 㨷刧 㱇勧 α 㮇喷 µ 㮗匧 σµ 㫗勇 νο 㰧卧 µ 㫗勇 σο 㰧卧 όρο 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 αρ 㮗匧 㮇喷 µο 㳗升 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㲧啧 1.3 嘇 㮇喷 㲧啧 1.3 嘇 㮇喷 㲧啧 1.3 嘇 㮇喷 㲧啧 1.3 嘇 㮇喷 Βασικά κέρδη / ζηµιές ανά µετοχή (σε ) 0,3797 0,1573 0,0983 0,1126 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 26 α 㰇劇 ό 35

27 5 2 Αγο 㰗吗 㫗咷 ς - 㰇厇 ω 㮷匷 ήσ 㭗劷 ις 㭗劷 㰇厇 ιχ 㭗劷 ι 㰗吗 ήσ 㭗劷 ων ( 㮇唷 㱗受 γ 㬗勷 τ 㰗吗 ικών) 㰇厇 ο 㱗受 㫗咷 γιν 㬗勷 ν µ 㫗咷 σ 㬗勷 στ 㭷勗 ν 㰇厇 㭗劷 㰗吗 㫷呧 ο 㭇剷 ο 㨷刧 㱇勧 α 㰇劇 㮷則 αίσ 㮗匧 α 㰇劇 ερα 㮗匧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 ε 㰇劇 㫗勇 κ 㱇勧 αση 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ανα 㰇劇 㱇勧 㱗匇 㯧嘇 㮗匧 ακ 㳧哗 ν 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ο 㱇勧 ή 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱇勧 ην 㰇劇 ερ 㮗匧 οχή 㱇勧 η 㰧卧 Νο 㱇勧 㮗匧 ανα 㱇勧 ο 㮷則 㮗匧 κή 㰧卧 Ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㰇劇 η 㰧卧 㫇唗 η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία: 㤗厗 㳗升 㯧嘇 ησε 㱇勧 η σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱇勧 η LUELLA ENTERPRISES LTD κα 㱇勧 㫇唗 㰇劇 οσό χ 㮗匧 㮷則 7. 㯧嘇 㯧嘇 嘇. ε 㯧嘇 α 㬷哷 όρασε 㱇勧 ην 㲧啧 㲧啧 η Φεβρο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㱇勧 ο 7 㯧嘇 % 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㧧吗 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 EKSCELSIOR σ 㱇勧 ο κεν 㱇勧 ρ 㮗匧 κό 㱇勧 ερο σηµείο (C 㩗均 㩗均 均 C 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 ) 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ό 㮷則 η 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㤧圗 ε 㮷則 㮗匧 㬷哷 ρα 㭇剧 ίο 㱗匇. 㩇劧 ο 㱇勧 ίµηµα ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 7 㫇唗 33 εκ. Ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㫇唗 η 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 嘇.7 㮇喷 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㥷受 κα 㱇勧 ανοµή 㱇勧 ο 㱗匇 κόσ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 σ 㱇勧 α κα 㮇喷 αρ 㫇唗 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορασµ 㫗勇 νη 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 η 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 㫗勇 χε 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES Ποσά σε χιλ. 㥷受 µεροµηνία ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 㲧啧 1 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㤗厗 㰇劇 οκ 㱇勧 η 㮇喷 㫗勇 ν 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 7 㯧嘇 % 㤗厗 㬷哷 ορ 㫇唗 㱇勧 εµαχί 㲗嗧 ν 嘇 㲧啧. 嘇 㲧啧 嘇 㩇劧 㮗匧 µή α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 (µε 㱇勧 οχή) 138 㫇唗 嘇 㮇喷 Τίµηµα που πληρώθηκε Μείον: Ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η α 㯧嘇 ία 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 嘇 嘇 嘇 Αρχικά αναγνωρισθείσα υπεραξία Ποσά σε χιλ. Λογιστική αξία Εύλογη αξία Ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 ακ 㮗匧 νη 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 嘇 㲧啧 3 嘇 㲧啧 3 㡧娗 㱗匇 㮷則 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㲇囧 㲇囧 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 µακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµα σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 㲇囧 㲇囧 㤗厗 㰇劇 ο 㮇喷 㫗勇 µα 㱇勧 α 嘇 嘇 Πε 㮷則 㫇唗 㱇勧 ε 㰧卧 κα 㮗匧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 7 7 㩇劧 αµε 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µα κα 㮗匧 㮗匧 σο 㭇剧 㳗升 ναµα 8 8 㫇唗 νε 㮗匧 α 㲇囧 㲇囧 Προµη 㮇喷 ε 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 (138) (138) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 808 Ποσοσ 㱇勧 ό σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή 㰧卧 7 㯧嘇 % Εύλογη Αξία 566 㨷刧 ηµε 㮗匧 㳧哗 νε 㱇勧 α 㮗匧 ό 㱇勧 㮗匧 㫇唗 η 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζε 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορίσ 㱇勧 ηκε β 㫇唗 σε 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 ρ 㮗匧 ν 㳧哗 ν α 㯧嘇 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 εκκρεµεί η ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㱇勧 η 㰧卧 ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η 㰧卧 α 㯧嘇 ία 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 οκ 㱇勧 ή 㮇喷 ηκαν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν ανα 㬷哷 ν 㲗嗧 ρ 㮗匧 ζόµεν 㲗嗧 ν 㫇唗 㱗匇 㮷則 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 ανα 㮷則 ή 㱧啇 㮇喷 ηκαν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 εχόµεν 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν. 㥷受 ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㮇喷 α ο 㮷則 οκ 㮷則 ηρ 㲗嗧 㮇喷 εί µ 㫗勇 σα σε 㫗勇 να 㫗勇 㱇勧 ο 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. 㥷受 Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία ήρ 㮇喷 ε σε σ 㱗匇 µ 㱧啇 㲗嗧 νία σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㲧啧 8 Μαρ 㱇勧 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 µε 㱇勧 ην «Ιον 㮗匧 κή 㧧吗 ενο 㭇剧 οχε 㮗匧 ακή 㤗厗.Ε.» 㬷哷 㮗匧 α 㱇勧 ην α 㰇劇 όκ 㱇勧 ηση 㱇勧 ο 㱗匇 嘇 㯧嘇 % 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㱇勧 η 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 «㩇劧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 Θ 㫗勇 ρε 㱇勧 ρα 㤗厗.Ε.» 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 «H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 R 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均». Με 㱇勧 ην ί 㭇剧 㮗匧 α σ 㱗匇 µ 㱧啇 㲗嗧 νία 㱇勧 ο 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 ο 嘇 㯧嘇 % 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 οχ 㳧哗 ν 㮇喷 α µε 㱇勧 αβ 㮗匧 βασ 㮇喷 εί σ 㱇勧 ην σ 㱗匇 µ 㱧啇 ερόν 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κο 㬷哷 㫗勇 νε 㮗匧 α 㰧卧 㨷刧 µ 㰇劇 㳧哗 κο 㱗匇 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία «Π 㮷則 㫇唗 κα 㤗厗.Ε.» 㫇唗 㮗匧 㭇剧 㮗匧 οκ 㱇勧 ή 㱇勧 ρ 㮗匧 α 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㯧嘇 ενο 㭇剧 οχείο 㱗匇 «B 㩗均 㩗均 㩗均 P 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 H 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均» σ 㱇勧 ην Ε 㮷則 ο 㳗升 ν 㱇勧 α. 㥷受 α 㯧嘇 ία 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή 㰧卧 αν 㫗勇 ρχε 㱇勧 α 㮗匧 σε 73 㲧啧 χ 㮗匧 㮷則. κα 㮗匧 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㳗升 㲇囧 ο 㱗匇 㰧卧 1. 嘇 嘇3 χ 㮗匧 㮷則. Ο 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 «㩇劧 ο 㱗匇 ρ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 Θ 㫗勇 ρε 㱇勧 ρα 㤗厗.Ε.» είνα 㮗匧 σ 㱗匇 µβα 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 㰧卧 σ 㱗匇 µ 㱧啇 㲗嗧 νηµ 㫗勇 να 㭇剧 㮗匧 αµο 㮗匧 ρασµ 㫗勇 νο 㰧卧 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 ο 㮗匧 σ 㱇勧 ρα 㱇勧 η 㬷哷 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㮗匧 ε 㰇劇 㮗匧 χε 㮗匧 ρηµα 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ο 㱧啇 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 σχε 㱇勧 ίζον 㱇勧 α 㮗匧 µε 㱇勧 η 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ο 㳗升 ν 㱇勧 ην οµό 㱧啇 㲗嗧 νη σ 㱗匇 㬷哷 κα 㱇勧 㫇唗 㮇喷 εση 㱇勧 㲗嗧 ν µερ 㳧哗 ν 㰇劇 ο 㱗匇 µο 㮗匧 ρ 㫇唗 ζον 㱇勧 α 㮗匧 㱇勧 ον 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 χο ( 㱇勧 㲗嗧 ν κο 㮗匧 νο 㰇劇 ρακ 㱇勧 ο 㳗升 ν 㱇勧 㲗嗧 ν). 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 27 α 㰇劇 ό 35

28 Ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία σ 㱗匇 µµε 㱇勧 είχε µε 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 嘇 㯧嘇 % σ 㱇勧 ην α 㳗升 㯧嘇 ηση µε 㱇勧 οχ 㮗匧 κο 㳗升 κε 㱧啇 α 㮷則 αίο 㱗匇 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 κα 㱇勧 αβ 㫇唗 㮷則 㮷則 ον 㱇勧 α 㰧卧 χ 㮗匧 㮷則 1. 嘇 㯧嘇 㯧嘇. 㥷受 κα 㱇勧 ανοµή 㱇勧 ο 㱗匇 κόσ 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 σ 㱇勧 α κα 㮇喷 αρ 㫇唗 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορασµ 㫗勇 νη 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 η 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 㫗勇 χε 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε. Ποσά σε χιλ. 㥷受 µεροµηνία ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 㲧啧 8 㯧嘇 3 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㤗厗 㰇劇 οκ 㱇勧 η 㮇喷 㫗勇 ν 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 嘇 㯧嘇 % 㤗厗 㬷哷 ορ 㫇唗 㱇勧 εµαχί 㲗嗧 ν 㮇喷 㯧嘇 嘇.81 嘇 㩇劧 㮗匧 µή α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 αν 㫇唗 µε 㱇勧 οχή 1 㫇唗 8 㯧嘇 Τίµηµα που πληρώθηκε 732 Μείον: Ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η α 㯧嘇 ία 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 (1. 㲧啧 3 㯧嘇 ) Υπεραξία Ποσά σε χιλ. Λογιστική αξία Εύλογη αξία Ενσ 㳧哗 µα 㱇勧 ε 㰧卧 ακ 㮗匧 νη 㱇勧 ο 㰇劇 ο 㮗匧 ήσε 㮗匧 㰧卧 㲧啧 嘇. 嘇 嘇 嘇 㲧啧 嘇. 嘇 嘇 嘇 㡧娗 㱗匇 㮷則 α 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 1 1 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 µακρο 㰇劇 ρό 㮇喷 εσµα σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία ενερ 㬷哷 η 㱇勧 㮗匧 κο 㳗升 7 嘇 嘇 7 嘇 嘇 㤗厗 㰇劇 ο 㮇喷 㫗勇 µα 㱇勧 α 㲧啧 7 嘇 㲧啧 7 嘇 Πε 㮷則 㫇唗 㱇勧 ε 㰧卧 κα 㮗匧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 㩇劧 αµε 㮗匧 ακ 㫇唗 㭇剧 㮗匧 α 㮇喷 㫗勇 σ 㮗匧 µα κα 㮗匧 㮗匧 σο 㭇剧 㳗升 ναµα 嘇 㲧啧 8 嘇 㲧啧 8 㫇唗 νε 㮗匧 α (3 㲧啧.3 嘇 㲧啧 ) (3 㲧啧.3 嘇 㲧啧 ) Προµη 㮇喷 ε 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 ( 㲧啧.88 㮇喷 ) ( 㲧啧.88 㮇喷 ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (2.461) Ποσοσ 㱇勧 ό σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή 㰧卧 嘇 㯧嘇 % Εύλογη Αξία (1.230) 㨷刧 ηµε 㮗匧 㳧哗 νε 㱇勧 α 㮗匧 ό 㱇勧 㮗匧 㫇唗 η 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 ε 㮗匧 κονίζε 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορίσ 㱇勧 ηκε β 㫇唗 σε 㮗匧 㰇劇 ροσ 㲗嗧 ρ 㮗匧 ν 㳧哗 ν α 㯧嘇 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 εκκρεµεί η ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㱇勧 η 㰧卧 ε 㳗升 㮷則 ο 㬷哷 η 㰧卧 α 㯧嘇 ία 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν 㰇劇 ερ 㮗匧 ο 㱗匇 σ 㮗匧 ακ 㳧哗 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 οκ 㱇勧 ή 㮇喷 ηκαν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν ανα 㬷哷 ν 㲗嗧 ρ 㮗匧 ζόµεν 㲗嗧 ν 㫇唗 㱗匇 㮷則 㲗嗧 ν σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεί 㲗嗧 ν 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 ανα 㮷則 ή 㱧啇 㮇喷 ηκαν 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 εχόµεν 㲗嗧 ν 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν. 㥷受 ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κή εκ 㱇勧 ίµηση 㮇喷 α ο 㮷則 οκ 㮷則 ηρ 㲗嗧 㮇喷 εί µ 㫗勇 σα σε 㫗勇 να 㫗勇 㱇勧 ο 㰧卧 α 㰇劇 ό 㱇勧 ην ηµεροµηνία 㱇勧 η 㰧卧 ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧. 㨷刧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㲧啧 8 Μαρ 㱇勧 ίο 㱗匇 ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 µ 㫗勇 σ 㲗嗧 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρε 㮗匧 㳧哗 ν LUELLA ENTERPRISES LTD κα 㮗匧 NORTH HAVEN LTD α 㳗升 㯧嘇 ησε 㱇勧 η σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱇勧 ην BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. κα 㱇勧 㫇唗 3 㫇唗 1%. 㩇劧 ο 㱇勧 ίµηµα 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 ή 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 㮇喷 㯧嘇 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 ην α 㬷哷 ορ 㫇唗 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 οσο 㳗升 㰇劇 ερί 㰇劇 ο 㱗匇 㮇喷 㲧啧 1 χ 㮗匧 㮷則. 㰇劇 ο 㱗匇 㲗嗧 㱧啇 㫗勇 㮷則 ησε 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇. Ο 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορ 㮗匧 σµό 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰧卧 㫗勇 χε 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 :.9hDw!5{Yh a9{hëlçh tw95üù9/99! 5 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 28 α 㰇劇 ό 35

29 Ε 㰇劇 ίση 㰧卧 㫇唗 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮇喷 Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 µ 㫗勇 σ 㲗嗧 㱇勧 㲗嗧 ν 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρε 㮗匧 㳧哗 ν LUELLA ENTERPRISES LTD κα 㮗匧 NORTH HAVEN LTD α 㳗升 㯧嘇 ησε 㰇劇 ερε 㱇勧 αίρ 㲗嗧 㱇勧 η σ 㱗匇 µµε 㱇勧 οχή 㱇勧 ο 㱗匇 σ 㱇勧 ην BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECEE A.D. κα 㱇勧 㫇唗 3 嘇 㫇唗 8% κα 㮗匧 㱇勧 ο σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κό 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ό 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 嘇3 㫇唗 8%. 㩇劧 ο 㱇勧 ίµηµα 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 ή 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 嘇. 嘇 嘇 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 ην α 㬷哷 ορ 㫇唗 㱇勧 ο 㱗匇 ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㮷則 㫗勇 ον 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㰇劇 ρο 㫗勇 κ 㱗匇 㲇囧 ε αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰇劇 οσο 㳗升 㰇劇 ερί 㰇劇 ο 㱗匇 㮇喷. 㮇喷 㯧嘇 嘇 χ 㮗匧 㮷則. 㰇劇 ο 㱗匇 㲗嗧 㱧啇 㫗勇 㮷則 ησε 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇. Έ 㱇勧 σ 㮗匧 㫇唗 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㫗勇 χο 㱗匇 ν σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κό 㲗嗧 㱧啇 ε 㮷則 η 㮇喷 εί κα 㱇勧 㫇唗 㮇喷.8 㲧啧 7 χ 㮗匧 㮷則. Ο 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορ 㮗匧 σµό 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 αρνη 㱇勧 㮗匧 κή 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰧卧 㫗勇 χε 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 :.9hDw!5{Yh a9{hëlçh tw95üù9/99! 5 㩇劧 㫗勇 㮷則 ο 㰧卧 㱇勧 ην 㲧啧 嘇 Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰇劇 ρο 㫗勇 βη σ 㱇勧 ην σ 㳗升 σ 㱇勧 αση 㱇勧 η 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD 㫇唗 µε 㫗勇 㭇剧 ρα 㱇勧 ην 㦧号 㳗升 㰇劇 ρο. 㩇劧 ο 㳗升 㲇囧 ο 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㰇劇 㫗勇 ν 㭇剧 㱗匇 ση 㰧卧 ανή 㮷則 㮇喷 ε σε 1 χ 㮗匧 㮷則. Ο 㮗匧 αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㭇剧 εν ε 㰇劇 㫗勇 㱧啇 εραν µε 㱇勧 αβο 㮷則 ή σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 㫇唗 ν 㲗嗧 㱇勧 ο 㱗匇 㲧啧 嘇% σ 㱇勧 ον κ 㳗升 κ 㮷則 ο ερ 㬷哷 ασ 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 ή 㯧嘇 κα 㮗匧 σ 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 κα 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㫇唗 ή 㯧嘇 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ην κα 㮇喷 αρή 㮇喷 㫗勇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 όχ 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㰧卧 㫇唗 㰇劇 㫗勇 ραν 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ροανα 㱧啇 ερ 㮇喷 είσα 㰧卧 㱗匇 㰇劇 ερα 㯧嘇 ία 㰧卧. 5 3 Αν 㫇劗 㮷匷 㱗受 σ 㭷勗 㰇厇 㰗吗 ο 㬧呇 㮷匷 㫗咷 ψ 㭗劷 ων Ποσά σε χιλ. Όµιλος Εταιρεία 30/6/ /6/2008 Προβ 㮷則 㫗勇 㲇囧 ε 㮗匧 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κ 㫇唗 αν 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 ε 㰧卧 χρήσε 㮗匧 㰧卧 㲧啧 3 㲧啧 㲧啧 3 㲧啧 Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ροβ 㮷則 㫗勇 㲇囧 ε 㮗匧 㰧卧 㮇喷 8 㮇喷 8 Σύνολο εν 㱗匇 㰇劇 㫇唗 ρχο 㱗匇 ν ε 㰇劇 ί 㭇剧 㮗匧 κε 㰧卧 ή 㱗匇 㰇劇 ό 㭇剧 㮗匧 α 㮗匧 㱇勧 ησία 㭇剧 㮗匧 α 㱧啇 ορ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 κασ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν ή 㭇剧 㮗匧 α 㮗匧 㱇勧 η 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν ορ 㬷哷 㫇唗 ν 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 να 㫗勇 χο 㱗匇 ν σηµαν 㱇勧 㮗匧 κή ε 㰇劇 ί 㰇劇 㱇勧 㲗嗧 ση σ 㱇勧 ην ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση ή 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 ία 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇. εν 㫗勇 χο 㱗匇 ν σχηµα 㱇勧 㮗匧 σ 㱇勧 εί σχε 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㰇劇 ροβ 㮷則 㫗勇 㲇囧 ε 㮗匧 㰧卧. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 29 α 㰇劇 ό 35

30 5 㨷嘗 㱗受 ν 㬗勷 㮷匷 㮷匷 㬗勷 γ 㫗咷 ς µ 㭗劷 σ 㱗受 ν 㭇剷 㭗劷 㭇剷 㭗劷 µ 㫗咷 ν 㬗勷 µ 㫗咷 㰗吗 㭷勗 -Αµοι 㬧呇 㫗咷 ς 㥇喇 㨷嘗 Ο 㮗匧 κα 㱇勧 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 α 㱧啇 ορο 㳗升 ν σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 µε σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη: Ποσά σε χιλ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις αγαθών - υπηρεσιών 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 3 嘇 18 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Λοιπές δαπάνες 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 3 嘇 18 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Χρεώσεις τόκων προς συνδεδεµένα µέρη 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Χρεώσεις τόκων από συνδεδεµένα µέρη 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο άνεια από συνδεδεµένα µέρη 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 嘇 㲧啧 㲧啧 㯧嘇 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 7 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 7 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 嘇 㲧啧 㲧啧 㯧嘇 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Υπόλοιπα από εγγυήσεις - Εισπρακτέα 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Υπόλοιπα από εγγυήσεις - Πληρωτέα 30/6/ /6/ /6/ /6/2007 Μη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Θ 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㡧娗 㮷則 㮷則 α σ 㱗匇 ν 㭇剧 ε 㭇剧 εµ 㫗勇 να µ 㫗勇 ρη 㲇囧 㲇囧 㲇囧 㲇囧 Σύνολο 㤗厗 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 αν 㲗嗧 㱇勧 㫗勇 ρ 㲗嗧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㫇唗 ο 㮗匧 σ 㱗匇 να 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 κα 㮗匧 㱗匇 㰇劇 ό 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 α µε 㱇勧 㮗匧 㰧卧 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρίε 㰧卧 㫗勇 χο 㱗匇 ν α 㰇劇 α 㮷則 ε 㮗匧 㱧啇 㮇喷 εί α 㰇劇 ό 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇. Με 㱇勧 α 㯧嘇 㳗升 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㳧哗 ν ε 㱇勧 α 㮗匧 ρε 㮗匧 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㱗匇 㰇劇 㫇唗 ρχο 㱗匇 ν α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 㯧嘇 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 α 㰇劇 ό 㭇剧 ανε 㮗匧 σµό σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κή 㰧卧 α 㯧嘇 ία 㰧卧 18. 㮇喷 3 嘇 χ 㮗匧 㮷則. κα 㮗匧 αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χα 㫗勇 σο 㭇剧 α 㯧嘇 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㱇勧 όκ 㲗嗧 ν 㳗升 㲇囧 ο 㱗匇 㰧卧 㲧啧. 㲧啧 嘇7 χ 㮗匧 㮷則. 㰇劇 ο 㱗匇 α 㰇劇 α 㮷則 εί 㱧啇 ον 㱇勧 α 㮗匧 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην ενο 㰇劇 οίηση. Ποσά σε χιλ. Ο Όµιλος Η Εταιρεία 1/1-30/06/2008 1/1-30/06/2007 1/1-30/06/2008 1/1-30/06/2007 㮗匧 ε 㱗匇 㮇喷 㱗匇 ν 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 σ 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 χη Μ 㮗匧 σ 㮇喷 οί 㲇囧 B 㩗均 㩗均 㩗均 㩗均 㮇喷 嘇 㮇喷 㮇喷 㲧啧 嘇 1 嘇 嘇 1 嘇7 㦧号 όσ 㱇勧 ο 㰧卧 κο 㮗匧 ν 㲗嗧 ν 㮗匧 κή 㰧卧 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 㮗匧 ση 㰧卧 1 㮇喷 嘇 1 㲧啧 7 嘇 嘇 嘇8 Σύνολο 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 30 α 㰇劇 ό 35

31 㨷刧 ηµε 㮗匧 㳧哗 νε 㱇勧 α 㮗匧 㫇唗 ό 㱇勧 㮗匧 㭇剧 εν 㫗勇 χο 㱗匇 ν χορη 㬷哷 η 㮇喷 εί 㭇剧 㫇唗 νε 㮗匧 α σε µ 㫗勇 㮷則 η 㱇勧 ο 㱗匇. 㨷刧 ή σε 㭇剧 㮗匧 ε 㱗匇 㮇喷 㱗匇 ν 㱇勧 㮗匧 κ 㫇唗 σ 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 χη 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 㮗匧 㰧卧 ο 㮗匧 κο 㬷哷 㫗勇 νε 㮗匧 㫗勇 㰧卧 㱇勧 ο 㱗匇 㰧卧. 㩇劧 ην 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο 1 㯧嘇 1 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㭇剧 ό 㮇喷 ηκαν σ 㱇勧 α µ 㫗勇 㮷則 η 㨷刧 㱇勧 ο 㱗匇 οµί 㮷則 ο 㱗匇 κα 㮗匧 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 χ 㮗匧 㮷則 嘇 㲧啧 κα 㮗匧 㮇喷 1 αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χα. 5 5 㥗剗 ν 㭇剷 㭗劷 χόµ 㭗劷 ν 㭗劷 ς 㬗勷 㰇厇 㬗勷 ιτήσ 㭗劷 ις κ 㬗勷 ι 㱗受 㰇厇 οχ 㰗吗 㭗劷 ώσ 㭗劷 ις εν 㱗匇 㰇劇 㫇唗 ρχο 㱗匇 ν ε 㰇劇 ί 㭇剧 㮗匧 κε 㰧卧 ή 㱗匇 㰇劇 ό 㭇剧 㮗匧 α 㮗匧 㱇勧 ησία 㭇剧 㮗匧 α 㱧啇 ορ 㫗勇 㰧卧 㭇剧 㮗匧 κασ 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν ή 㭇剧 㮗匧 α 㮗匧 㱇勧 η 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν ορ 㬷哷 㫇唗 ν 㲗嗧 ν 㰇劇 ο 㱗匇 να 㫗勇 χο 㱗匇 ν σηµαν 㱇勧 㮗匧 κή ε 㰇劇 ί 㰇劇 㱇勧 㲗嗧 ση σ 㱇勧 ην ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση ή 㮷則 ε 㮗匧 㱇勧 ο 㱗匇 ρ 㬷哷 ία 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇. Ο 㮗匧 αν 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 ε 㰧卧 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 χρήσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㱇勧 α 㮗匧 ρ 㮗匧 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : Εταιρεία Ανέλεγκτες Χρήσεις Ε 㩇劧 㤗厗 Ι 㨗厷 ΕΙ 㤗厗 ΕΛΛ 㥷受 ΝΙ 㦧号 ΩΝ 㧧吗 ΕΝΟ Ο 㩷吷 ΕΙΩΝ "Λ 㤗厗 Μ 㪇呗 㤗厗 " 㤗厗.Ε. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 ΜΕΓ 㤗厗 Λ 㥷受 㤧圗 㨗厷 Ε 㩇劧 㤗厗 ΝΝΙ 㤗厗 Ε.Π.Ε 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 㮇喷 㲇囧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 LUELLA ENTERPRISES LTD 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 HARVARD INVESTMENTS CORPORATION 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 WORLD SPIRIT S.A. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㩇劧 Ο 㩗均 㨗厷 Ι 㨷刧 㩇劧 Ι 㦧号 㤗厗 ΘΕ 㨗厷 Ε 㩇劧 㨗厷 㤗厗 㤗厗.Ε. 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 EKSCELSIOR BELGRADE SOCIALLY OWNED HOTEL & CATERING TOURIST ENTERPRISES 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD 㲇囧 BEOGRADSKO MESOVITO PREDUZECE 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 NORTH HAVEN LTD 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 㲇囧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 BELVEN ASSOCIATES 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 Γ 㮗匧 α 㱇勧 㮗匧 㰧卧 αν 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 ε 㰧卧 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κ 㫇唗 χρήσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 㲗嗧 ν ε 㱇勧 α 㮗匧 ρ 㮗匧 㳧哗 ν 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 㫇唗 㱗匇 㰇劇 㫇唗 ρχε 㮗匧 㱇勧 ο εν 㭇剧 εχόµενο ε 㰇劇 㮗匧 βο 㮷則 ή 㰧卧 㰇劇 ρόσ 㮇喷 ε 㱇勧 㲗嗧 ν 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν κα 㮗匧 㰇劇 ροσα 㱗匇 㯧嘇 ήσε 㲗嗧 ν κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ο χρόνο 㰇劇 ο 㱗匇 㮇喷 α ε 㯧嘇 ε 㱇勧 ασ 㮇喷 ο 㳗升 ν κα 㮗匧 㮇喷 α ορ 㮗匧 σ 㱇勧 㮗匧 κο 㰇劇 ο 㮗匧 η 㮇喷 ο 㳗升 ν α 㰇劇 ό 㱇勧 㮗匧 㰧卧 αρµό 㭇剧 㮗匧 ε 㰧卧 㱧啇 ορο 㮷則 ο 㬷哷 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 αρχ 㫗勇 㰧卧. Γ 㮗匧 α 㱇勧 㮗匧 㰧卧 αν 㫗勇 㮷則 ε 㬷哷 κ 㱇勧 ε 㰧卧 α 㱗匇 㱇勧 㫗勇 㰧卧 χρήσε 㮗匧 㰧卧 㫇唗 η Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία κα 㮗匧 ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 㭇剧 㮗匧 ενήρ 㬷哷 ησαν ε 㰇劇 αρκεί 㰧卧 㰇劇 ροβ 㮷則 㫗勇 㲇囧 ε 㮗匧 㰧卧 㬷哷 㮗匧 α εν 㭇剧 εχόµενο 㱗匇 㰧卧 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 ( 㡧娗 嘇.13). 㥷受 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㱇勧 ο 㱗匇 Οµί 㮷則 ο 㱗匇 ARMINI ENTRPRISES COMPANY LTD σ 㱇勧 ην 㦧号 㳗升 㰇劇 ρο 㮗匧 㭇剧 ρ 㳗升 㮇喷 ηκε 㱇勧 ο 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 㲗嗧 㰧卧 εκ 㱇勧 ο 㳗升 㱇勧 ο 㱗匇 㭇剧 㮗匧 αν 㳗升 ε 㮗匧 㱇勧 ην 㰇劇 ρ 㳧哗 㱇勧 η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρ 㮗匧 κή 㱇勧 η 㰧卧 χρήση. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 31 α 㰇劇 ό 35

32 5 㨇唇 Αν 㬗勷 κ 㬗勷 τ 㫇劗 τ 㬗勷 㯧厷 㭷勗 㭇剷 㭷勗 µοσι 㭗劷 㱗受 µ 㫗咷 νων κ 㬗勷 τ 㬗勷 στ 㫇劗 σ 㭗劷 ων 5 Ε 㰇劇 㮗匧 σηµαίνε 㱇勧 α 㮗匧 㰇劇 㲗嗧 㰧卧 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσα σ 㱇勧 ο 㮗匧 χεία 㱇勧 η 㰧卧 κα 㱇勧 㫇唗 σ 㱇勧 αση 㰧卧 α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 η Ιανο 㱗匇 αρίο 㱗匇 㫗勇 㲗嗧 㰧卧 31η 㰧卧 Μαρ 㱇勧 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 ανα 㱇勧 α 㯧嘇 㮗匧 νοµή 㮇喷 ηκαν 㬷哷 㮗匧 α σκο 㰇劇 ο 㳗升 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρ 㫗勇 σ 㱇勧 ερη 㰧卧 㰇劇 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧. Ο 㮗匧 α 㮷則 㮷則 α 㬷哷 㫗勇 㰧卧 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ O ΟΜΙΛΟΣ O ΟΜΙΛΟΣ O ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2008 1/1-31/3/2008 Π 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 11.8 㲧啧 㲧啧 7 㯧嘇 㦧号 όσ 㱇勧 ο 㰧卧 Π 㲗嗧 㮷則 η 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 7.7 嘇3 㲇囧 7.7 嘇3 㯧嘇 Μ 㮗匧 κ 㱇勧 ό 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 ο 㰧卧 㮇喷. 㯧嘇 嘇3 㮇喷. 㯧嘇 嘇3 㯧嘇 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㫗勇 σο 㭇剧 α εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰧卧 㲇囧 嘇 嘇 㲇囧 嘇 嘇 㯧嘇 Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㭇剧 㮗匧 㫇唗 㮇喷 εση 㰧卧 㲇囧 嘇 嘇3 㲇囧 嘇 嘇3 㯧嘇 Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㭇剧 㮗匧 οίκηση 㰧卧 㲇囧 1. 嘇3 㯧嘇 㲇囧 1. 嘇3 㯧嘇 㯧嘇 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 α εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰧卧 㲇囧 㲧啧 㲧啧 㮇喷 㲇囧 㲧啧 㲧啧 㮇喷 㯧嘇 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 㤗厗 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 (Γ 㮗匧 α σκο 㰇劇 ο 㳗升 㰧卧 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορ 㮗匧 σµο 㳗升 EBIT 㲇囧 EBITDA) 1.1 嘇 嘇 1.1 嘇 嘇 㯧嘇 Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έσο 㭇剧 α 嘇 嘇 嘇 嘇 㯧嘇 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α Κέρδη από εξαγορά ποσοστού θυγατρικής 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κό α 㰇劇 ο 㱇勧 㫗勇 㮷則 εσµα 㲇囧 33 㯧嘇 㲇囧 33 㯧嘇 㯧嘇 㤗厗 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 㲇囧 1.1 嘇 嘇 㲇囧 1.1 嘇 嘇 㯧嘇 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 1. 㲧啧 㲧啧 7 1. 㲧啧 㲧啧 7 㯧嘇 Φόρο 㰧卧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 㲇囧 17 㮇喷 㲇囧 17 㮇喷 㯧嘇 Κέρδη µετά από φόρους Ο 㮗匧 㰇劇 αρα 㰇劇 㫇唗 ν 㲗嗧 ανακα 㱇勧 α 㱇勧 㫇唗 㯧嘇 ε 㮗匧 㰧卧 㭇剧 εν είχαν ε 㰇劇 㮗匧 㰇劇 㱇勧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 σ 㱇勧 ον κ 㳗升 κ 㮷則 ο ερ 㬷哷 ασ 㮗匧 㳧哗 ν 㫇唗 σ 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 㫇唗 σ 㱇勧 α 㭇剧 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 㫇唗 κα 㮇喷 㳧哗 㰧卧 κα 㮗匧 σ 㱇勧 ην κα 㮇喷 αρή 㮇喷 㫗勇 ση 㱇勧 㲗嗧 ν µε 㱇勧 όχ 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧. Ε 㮗匧 㭇剧 㮗匧 κό 㱇勧 ερα η ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία σ 㱗匇 µµορ 㱧啇 ο 㳗升 µενη µε 㱇勧 ην Ε 㬷哷 κ 㳗升 κ 㮷則 㮗匧 ο 3 㮇喷 㱇勧 η 㰧卧 Ε 㰇劇 㮗匧 㱇勧 ρο 㰇劇 ή 㰧卧 㦧号 ε 㱧啇 α 㮷則 α 㮗匧 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰧卧 㫇唗 αναµόρ 㱧啇 㲗嗧 σε 㱇勧 α «㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 㫇唗 χρηµα 㱇勧 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㫇唗 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㲗嗧 ν» κα 㮗匧 㱇勧 α «㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 㫇唗 χρηµα 㱇勧 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㮗匧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν». 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 32 α 㰇劇 ό 35

33 Ε 㰇劇 ίση 㰧卧 㫇唗 σ 㱇勧 㮗匧 㰧卧 σηµε 㮗匧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 ε 㰇劇 ί 㱇勧 㲗嗧 ν εν 㭇剧 㮗匧 㫇唗 µεσ 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 1 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 㱇勧 α ενο 㰇劇 ο 㮗匧 ηµ 㫗勇 να α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗匇 㤧圗 㱇勧 ρ 㮗匧 µήνο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫇唗 εκ 㰇劇 αρα 㭇剧 ροµή 㰧卧 㭇剧 εν α 㰇劇 ε 㮗匧 κόν 㮗匧 ζαν 㱇勧 η µε 㱇勧 αβο 㮷則 ή 㱇勧 η 㰧卧 㰇劇 ερ 㮗匧 ό 㭇剧 ο 㱗匇 1 㯧嘇 㮇喷 㲇囧 3 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7. Έ 㱇勧 σ 㮗匧 㱇勧 α α 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㱇勧 ο 㱗匇 β 㱇勧 ρ 㮗匧 µήνο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 7 㫗勇 χο 㱗匇 ν 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΣ O ΟΜΙΛΟΣ O ΟΜΙΛΟΣ O ΟΜΙΛΟΣ 1/4-30/6/2007 1/4-30/6/2007 1/4-30/6/2007 Π 㲗嗧 㮷則 ήσε 㮗匧 㰧卧 1 嘇. 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㫇唗 嘇 㲧啧 1 嘇. 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㫇唗 嘇 㲧啧 㯧嘇 㦧号 όσ 㱇勧 ο 㰧卧 Π 㲗嗧 㮷則 η 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 㲗嗧 ν 㲇囧 8.17 嘇 㫇唗 1 㲧啧 㲇囧 㲧啧 㫇唗 嘇 㲧啧 㲧啧. 嘇37 Μ 㮗匧 κ 㱇勧 ό 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 ο 㰧卧 7.83 㯧嘇 㫇唗 嘇1 㮇喷.8 嘇3 㫇唗 1 㯧嘇 㲧啧. 嘇37 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㫗勇 σο 㭇剧 α εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰧卧 㲧啧 嘇1 㫇唗 㲧啧 嘇 嘇 嘇 㲧啧 㫇唗 17 㲇囧 㲧啧 71 Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㭇剧 㮗匧 㫇唗 㮇喷 εση 㰧卧 㲇囧 1.7 㯧嘇 㮇喷 㫇唗 71 㲇囧 㫇唗 嘇 嘇 1 嘇7 Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㭇剧 㮗匧 οίκηση 㰧卧 㲇囧 㲧啧.1 㯧嘇 嘇 㫇唗 嘇 嘇 㲇囧 㲧啧.131 㫇唗 㮇喷 嘇 㲧啧 嘇 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㫗勇 㯧嘇 ο 㭇剧 α εκµε 㱇勧 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱗匇 ση 㰧卧 嘇 嘇 㯧嘇 㫇唗 13 㲇囧 17 㮇喷 㫇唗 嘇8 7 嘇 嘇 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α Προ Φόρ 㲗嗧 ν 㩷吷 ρηµα 㱇勧 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㮗匧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν 1. 㲧啧 77 㫇唗 嘇 嘇 3. 嘇 㲧啧 㮇喷 㤗厗 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 (Γ 㮗匧 α σκο 㰇劇 ο 㳗升 㰧卧 㰇劇 ροσ 㭇剧 㮗匧 ορ 㮗匧 σµο 㳗升 EBIT 㲇囧 EBITDA) 1. 㯧嘇 嘇 㲧啧 㫇唗 㯧嘇 嘇 㲧啧 㫇唗 73 㯧嘇 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α Προ Φόρ 㲗嗧 ν 㩷吷 ρηµα 㱇勧 ο 㭇剧 ο 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㮗匧 ε 㰇劇 εν 㭇剧 㱗匇 㱇勧 㮗匧 κ 㳧哗 ν 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 εσµ 㫇唗 㱇勧 㲗嗧 ν κα 㮗匧 α 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㲗嗧 ν 嘇. 嘇 嘇 㮇喷 㫇唗 㲧啧 嘇 㲧啧.33 㯧嘇 㫇唗 㲧啧 嘇 3. 嘇 㲧啧 㮇喷 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έσο 㭇剧 α 嘇3 㫇唗 嘇1 嘇8 㫇唗 嘇3 㲇囧 嘇 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 Έ 㯧嘇 ο 㭇剧 α 㲇囧 7 嘇 㲧啧 㫇唗 㯧嘇 1 㲇囧 㲧啧.1 嘇1 㫇唗 8 嘇 1. 㮇喷 㯧嘇 㯧嘇 Λο 㮗匧 㰇劇 㫇唗 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㫇唗 㤗厗 㰇劇 ο 㱇勧 ε 㮷則 㫗勇 σµα 㱇勧 α 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η α 㰇劇 ό ε 㯧嘇 α 㬷哷 ορ 㫇唗 㰇劇 οσοσ 㱇勧 ο 㳗升 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κό α 㰇劇 ο 㱇勧 㫗勇 㮷則 εσµα 㲇囧 嘇 嘇8 㫇唗 㯧嘇 嘇 㲇囧 㲧啧. 㯧嘇 嘇3 㫇唗 㲧啧 嘇 嘇 㤗厗 㰇劇 οσβ 㫗勇 σε 㮗匧 㰧卧 㲇囧 1. 㯧嘇 嘇 㲧啧 㫇唗 73 㲇囧 1. 㯧嘇 嘇 㲧啧 㫇唗 73 㯧嘇 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η 㰇劇 ρο 㱧啇 όρ 㲗嗧 ν 㮇喷. 㲧啧 㯧嘇 3 㫇唗 㮇喷 3 㲇囧 81 嘇 㫇唗 71 嘇. 㯧嘇 1 嘇 Φόρο 㰧卧 ε 㮗匧 σο 㭇剧 ήµα 㱇勧 ο 㰧卧 㲇囧 883 㫇唗 3 嘇 㯧嘇 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 3.3 㲧啧 㯧嘇 㫇唗 㯧嘇 7 嘇. 㯧嘇 1 嘇 㦧号 α 㱇勧 ανεµηµ 㫗勇 να σε : Με 㱇勧 όχο 㱗匇 㰧卧 㱇勧 η 㰧卧 µη 㱇勧 ρ 㮗匧 κή 㰧卧 㲧啧.711 㫇唗 㲧啧 嘇 嘇.133 㮗匧 κα 㮗匧 㳧哗 µα 㱇勧 α µε 㮗匧 ο 㲇囧 η 㱧啇 ία 㰧卧 嘇 㯧嘇 8 㫇唗 8 㲧啧 㲇囧 11 㮇喷 㦧号 㫗勇 ρ 㭇剧 η µε 㱇勧 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱧啇 όρο 㱗匇 㰧卧 αν 㫇唗 µε 㱇勧 οχή 㲇囧 βασ 㮗匧 κ 㫇唗 (σε ) 㯧嘇 㫇唗 13 㯧嘇 㫇唗 㲧啧 㮇喷 5 7 㥗剗 γγ 㱗受 ήσ 㭗劷 ις Ο 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο 㰧卧 κα 㮗匧 η Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㫗勇 χο 㱗匇 ν εν 㭇剧 εχόµενε 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 κα 㮗匧 α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㮗匧 㰧卧 σε σχ 㫗勇 ση µε 㱇勧 ρ 㫇唗 㰇劇 εζε 㰧卧 㫇唗 㮷則 ο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 ε 㬷哷 㬷哷 㱗匇 ήσε 㮗匧 㰧卧 κα 㮗匧 㫇唗 㮷則 㮷則 α 㮇喷 㫗勇 µα 㱇勧 α 㰇劇 ο 㱗匇 㰇劇 ροκ 㳗升 㰇劇 㱇勧 ο 㱗匇 ν σ 㱇勧 α 㰇劇 㮷則 αίσ 㮗匧 α 㱇勧 η 㰧卧 σ 㱗匇 νή 㮇喷 ο 㱗匇 㰧卧 㭇剧 ρασ 㱇勧 ηρ 㮗匧 ό 㱇勧 η 㱇勧 α 㰧卧 㫇唗 㲗嗧 㰧卧 ε 㯧嘇 ή 㰧卧 : Ο Όµιλος Η Εταιρεία Ποσά σε χιλ. 30/6/ /6/2008 Παραχ 㲗嗧 ρηµ 㫗勇 νε 㰧卧 㰇劇 ροσηµε 㮗匧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 σε ο 㮗匧 κό 㰇劇 ε 㭇剧 α κα 㮗匧 κ 㱇勧 ίρ 㮗匧 α 㬷哷 㮗匧 α χορή 㬷哷 ηση 㭇剧 ανεί 㲗嗧 ν 㲇囧 㲇囧 Παραχ 㲗嗧 ρηµ 㫗勇 νε 㰧卧 ε 㬷哷 㬷哷 㱗匇 ήσε 㮗匧 㰧卧 㱗匇 㰇劇 㫗勇 ρ 㱇勧 ρί 㱇勧 㲗嗧 ν ( 㮇喷 㱗匇 㬷哷 α 㱇勧 ρ 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ) 㲇囧 㲇囧 Λο 㮗匧 㰇劇 㫗勇 㰧卧 Ε 㬷哷 㬷哷 㱗匇 η 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮷則 㫗勇 㰧卧 ε 㯧嘇 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 㮗匧 ση 㰧卧 㱗匇 㰇劇 οχρε 㳧哗 σε 㲗嗧 ν 嘇3 嘇3 Ε 㬷哷 㬷哷 㱗匇 η 㱇勧 㮗匧 κ 㫗勇 㰧卧 ε 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 ο 㮷則 㫗勇 㰧卧 (σε 㭇剧 ήµο 㱗匇 㰧卧 ) κα 㮷則 ή 㰧卧 εκ 㱇勧 㫗勇 㮷則 εση 㰧卧 㲇囧 㲇囧 Εν 㫗勇 㬷哷 㬷哷 㱗匇 ε 㰧卧 㰇劇 㮗匧 σ 㱇勧 㳧哗 σε 㮗匧 㰧卧 㲇囧 㲇囧 㤗厗 㮷則 㮷則 η 㮷則 㫗勇 㬷哷 㬷哷 㱗匇 ε 㰧卧 ε 㬷哷 㬷哷 㱗匇 ήσε 㮗匧 㰧卧 㱇勧 ρί 㱇勧 㲗嗧 ν 㬷哷 㮗匧 α ε 㯧嘇 ασ 㱧啇 㫇唗 㮷則 㮗匧 ση α 㰇劇 α 㮗匧 㱇勧 ήσε 㲗嗧 ν 㲇囧 㲇囧 Σύνολο Μ 㭗劷 㰗吗 㫷呧 σµ 㬗勷 τ 㬗勷 η 㰧卧 㦧号 α 㱇勧 㫇唗 㱇勧 ην 㩇劧 ακ 㱇勧 㮗匧 κή Γεν 㮗匧 κή 㨷刧 㱗匇 ν 㫗勇 㮷則 ε 㱗匇 ση 㱇勧 η 㰧卧 3 㯧嘇 Ιο 㱗匇 νίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 㫇唗 α 㰇劇 ο 㱧啇 ασίσ 㱇勧 ηκε η 㭇剧 㮗匧 ανοµή µερίσµα 㱇勧 ο 㰧卧 㳗升 㲇囧 ο 㱗匇 㰧卧 ε 㱗匇 ρ 㳧哗 㯧嘇 㫇唗 1 㯧嘇 αν 㫇唗 µε 㱇勧 οχή. 㮗匧 καί 㲗嗧 µα 㰇劇 ρο 㰧卧 α 㰇劇 ό 㮷則 η 㲇囧 η µερίσµα 㱇勧 ο 㰧卧 㮇喷 α 㫗勇 χο 㱗匇 ν όσο 㮗匧 είνα 㮗匧 ε 㬷哷 㬷哷 ε 㬷哷 ραµµ 㫗勇 νο 㮗匧 σ 㱇勧 ο µε 㱇勧 οχο 㮷則 ό 㬷哷 㮗匧 ο 㱇勧 η 㰧卧 ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 㱇勧 ην 㲧啧 η Ιο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 κα 㮗匧 ηµεροµηνία 㫗勇 ναρ 㯧嘇 η 㰧卧 κα 㱇勧 αβο 㮷則 ή 㰧卧 µερίσµα 㱇勧 ο 㰧卧 η 11η Ιο 㱗匇 㮷則 ίο 㱗匇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8. 㩇劧 ο σ 㱗匇 νο 㮷則 㮗匧 κ 㫇唗 κα 㱇勧 αβ 㮷則 η 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 α µερίσµα 㱇勧 α αν 㫗勇 ρχον 㱇勧 α 㮗匧 σε χ 㮗匧 㮷則 㲧啧.13 嘇. 5 㮇唷 Α 㰗吗 ι 㮇唷 µός 㰇厇 㰗吗 οσω 㰇厇 ικο 㳗南 Ο αρ 㮗匧 㮇喷 µό 㰧卧 α 㰇劇 ασχο 㮷則 ο 㳗升 µενο 㱗匇 㰇劇 ροσ 㲗嗧 㰇劇 㮗匧 κο 㳗升 㱇勧 ην 3 㯧嘇 㯧嘇 㯧嘇 嘇 㯧嘇 㲧啧 㯧嘇 㯧嘇 8 σε ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο Οµί 㮷則 ο 㱗匇 αν 㫗勇 ρχε 㱇勧 α 㮗匧 σε 㫇唗 㱇勧 οµα κα 㮗匧 σε ε 㰇劇 ί 㰇劇 ε 㭇剧 ο ε 㱇勧 α 㮗匧 ρεία 㰧卧 σε 㮇喷 8 嘇 εν 㳧哗 κα 㱇勧 㫇唗 㱇勧 η σ 㱗匇 㬷哷 κρ 㮗匧 㱇勧 㮗匧 κή 㰇劇 ερίο 㭇剧 ο ανερχό 㱇勧 αν σε 8 㮇喷 7 κα 㮗匧 嘇 㯧嘇 嘇 αν 㱇勧 ίσ 㱇勧 ο 㮗匧 χα. 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 33 α 㰇劇 ό 35

34 5 2 㥇喇 Γ 㭗劷 γονότ 㬗勷 µ 㭗劷 τ 㫇劗 τ 㭷勗 ν 㭷勗 µ 㭗劷 㰗吗 οµ 㭷勗 ν 㫷呧 㬗勷 ισο 㮷匷 ογισµο 㳗南 τ 㭷勗 ς 㭗劷 ν 㭇剷 ι 㫇劗 µ 㭗劷 σ 㭷勗 ς 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιό 㭇剷 ο 㱗受 Π 㫗勇 ρα 㱇勧 㲗嗧 ν ή 㭇剧 η ανα 㱧啇 ερ 㮇喷 㫗勇 ν 㱇勧 㲗嗧 ν 㬷哷 ε 㬷哷 ονό 㱇勧 㲗嗧 ν 㫇唗 㭇剧 εν 㱗匇 㰇劇 㫇唗 ρχο 㱗匇 ν 㫇唗 㮷則 㮷則 α µε 㱇勧 α 㬷哷 εν 㫗勇 σ 㱇勧 ερα 㱇勧 㲗嗧 ν ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κ 㳧哗 ν κα 㱇勧 ασ 㱇勧 㫇唗 σε 㲗嗧 ν 㬷哷 ε 㬷哷 ονό 㱇勧 α 㫇唗 㱇勧 α ο 㰇劇 οία να α 㱧啇 ορο 㳗升 ν εί 㱇勧 ε 㱇勧 ον 㣇囇 µ 㮗匧 㮷則 ο εί 㱇勧 ε 㱇勧 ην Ε 㱇勧 α 㮗匧 ρία 㫇唗 σ 㱇勧 α ο 㰇劇 οία ε 㰇劇 㮗匧 β 㫇唗 㮷則 㮷則 ε 㱇勧 α 㮗匧 ανα 㱧啇 ορ 㫇唗 α 㰇劇 ό 㱇勧 α 㮗匧 ε 㮇喷 νή Πρό 㱇勧 㱗匇 㰇劇 α 㩷吷 ρηµα 㱇勧 οο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κή 㰧卧 Π 㮷則 ηρο 㱧啇 όρηση 㰧卧. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2008 Ο Πρόε 㭇剧 ρο 㰧卧. 㨷刧. Ο 㮗匧 ε 㱗匇 㮇喷 㳗升 ν 㲗嗧 ν 㨷刧 㳗升 µβο 㱗匇 㮷則 ο 㰧卧 Ο Ο 㮗匧 κονοµ 㮗匧 κό 㰧卧 㮗匧 ε 㱗匇 㮇喷 㱗匇 ν 㱇勧 ή 㰧卧 ΓΙΩ 㨗厷 ΓΟ 㨷刧 Γ 㤗厗 Λ 㤗厗 Ν 㤗厗 㦧号 Ι 㨷刧 ΝΙ 㦧号 ΟΛ 㤗厗 Ο 㨷刧. 㤗厗 Ν ΟΛΟ 㨷刧 㦧号 㳧哗 σ 㱇勧 α 㰧卧 㦧号 㱗匇 ρ 㮗匧 㫇唗 κο 㰧卧 㤗厗.. 㩇劧. 㧧吗 㲧啧 8 㲧啧 3 㲧啧 㮇喷 㤗厗.. 㩇劧. 㩷吷 17 㯧嘇 7 嘇1 㤗厗 㩇劧 㤗厗 Ζ 嘇1 㲧啧 㮇喷 73 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 34 α 㰇劇 ό 35

35 㨷嘗 τοιχ 㭗劷 㫷呧 㬗勷 κ 㬗勷 ι 㨇唇 㮷匷 㭷勗 㰗吗 οφο 㰗吗 㫷呧 㭗劷 ς 㰇厇 㭗劷 㰗吗 ιό 㭇剷 ο 㱗受 㨷刧 ε 㮷則 ί 㭇剧 α 35 α 㰇劇 ό 35

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

㨇刧 㯷則 㱇剧 㫷劇 㮗劧 㱧勇 㯷則 㬷勧 㯗匇 㯷則 㯷則 㫷劇 㰧匧 㱇剧 㯗匇 㰇升 㯷則 㮗劧 㯗匇 㭷卧 㱇剧 㯗匇 㤗厇 㯗匇 㯗匇 㯷則 㮗劧 㮗劧 㯧叇 㫷劇 㱇剧 㯷則 㱇剧 㯷則 㰧匧 㤗刧 㱷則 㭧剧 㱇劇 㯗劧 㯇勇 㮷勧 㯇勇 㱗匇 㱷則 㯗劧 㱇劇 㰧匧 㰇升 㯗劧 㰷卧 㱇劇 㬧厇 㰷卧 㯇勇 㱗匇 㰧匧 㯗劧 㫇厧 㯇勇 㰷卧 㰷卧 㰇升 㱷則 㯇勇 㱇劇 㰧匧

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㦗劧 㥷勇 㧗匇 㦗劧 㪗則 㥷勇 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㪗則 㨇刧 㧷剧 㩗勧 㩗勧 㥷勇 㧇匧 㧷剧 㦗劧 㨇刧 㦷劇 㪗則 㧇匧 㪗則 㧗匇 㩗勧 㦗劧 㩷升 㧗匇 㦗劧 㨇刧 㪗則 㧷剧 㧷剧 㦷劇 㦷劇 㧷剧 㦗劧 㥷勇 㩗勧 㧗匇 㪗則 㥷勇 㥷勇 㦗劧 㩷升 㦗劧 㦗劧 㥷勇 㨷剧 㧇刧 㨗則 㨷剧 㧇刧 㨗則

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

㨇勧 㧗匇 㦧匧 㨷刧 㨇勧 㨗升 㥇卧 㦧匧 㥷厇 㨷刧 㨷刧 㧗匇 㥷厇 㨗升 㥷厇 㨷刧 㥷厇 㨷刧 㤗刧 㨗則 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㪇剧 㦧劇 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㨷劧 㥇升 㯇卧 㨷劧 㨷劧 㰇厇 㮗厧 㰇厇 㳇叇 㭷叧 㯧吇 㭷叧 㭷叧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㳇叇 㯷呇 㮷呧 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㫷咇 㨷劧 㰷咧 㮗厧 㰇厇 㭗吧 㮗厧 㯷呇 㮗厧 㰷咧

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 π 㮗則 τ 㰗剧 οπ 㫧劇 «Π 㰗剧 㳇劷 τυπ 㬗勗 κ 㬗勗 㮗則 τ 㭗勷 χ 㯗北 㮗則 κοί κ 㬗勗 㯗北 㳇劷 㯗北 㭗勷 㰧匷» Εγγρ. 39/98 αναθ. 3 - EL 㥇刧 Ι 㤗則 㥇刧 ΙΚ 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 ΚΟΙ 㧗劇 ΟΠΟΙ 㥷劧 㨷剧 㥷劧 㨷剧 98/34 * Ε 㤷北 㤷北 Ρ 㤗則 㩧匷 Ο ΕΡ 㤷北 㤗則 㨷剧 Ι 㤗則 㨷剧

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

㩧嚧 E 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 㩧嚧 E 㩧嚧 ΘE 㨷匇 㩧嚧 Ε 㨗勧 㤷嚇 Ο 㩗垗 / 㩇哇 ΕΧΝ 㦗埇 ΚΕ 㨷匇 ΠPO 㩧嚧 A 㤷嚇 PA 㩧嚧 E 㨷匇 㨷匇 ΧΕ 㦗埇 㤗刧 㨷匇 㧇呧 Ο 㨷匇 㩇哇 ΕΧΝΗ 㩇哇 Ο 㩗垗 㩧嚧 Ω 㩇哇 㦗埇 㨷匇 㧇呧 Ο 㩗垗 ιαµόρφωση Αναβάθµιση υτικής Παραλιακής Ζώνης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷 㩗劧 㬗南 㬗南 㥷勇 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㩗劧 㦧劇 㥗勧 㩗劧 㥷勇 㨇則 㥗勧 㧷匷 㥇厇 㦧劇 㧷匷 㥷勇 㨇則 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㨇則 㧗剧 㦧劇 㩗劧 㧗剧 㥷勇 㥷勇 㥷勇 㥗勧 㦧劇 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧗剧 㥷勇 㦇匇 㥗勧 㧷匷 㩗劧 㦇匇 㦧劇 㧷匷

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε» ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㦷升 㦷升 㥷劧 㧗匇 ΙΚ 㥷劧 㥇剧 㥷劧 㧇匧 ΟΚΡ 㤗劇 ΤΙ 㤗劇 Υ 㦷升 Π 㥗刧 㦷升 㩷勧 Ω 㦷升 㥇剧 㦷升 㥗刧 㦷升 㦷升 㯷号 ΚΟΙ 㧗匇 ΟΤΙΚΟ Π 㦷升 㤗劇 ΙΣΙΟ ΣΤ 㥷劧 ΡΙ 㧧勇 㥷劧 Σ 㥗刧 ΠΙ 㩷勧 㥗刧 ΙΡ 㥷劧 ΣΙ 㤗劇 ΚΟ ΠΡΟ 㤷則 Ρ 㤗劇 㧇匧 㧇匧 㤗劇 "Π 㥗刧 ΡΙΒ 㤗劇 㦷升 㦷升 Ο 㧗匇 " 㥗刧

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΩΝ «ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ WORLD SPIRIT LIMITED S.A. & HARVARD INVESTMENTS CORPORATION (σύµφωνα µε το άρθρο 287, παρ. 2 του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΟΥ (Ε.ΚΕ.ΔΙ.) ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3, 106 75 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ. 210 7295160, 213 2037400 ΦΑΧ 210 7295168 / email: ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 209 Αθήνα, 01/09/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Επισυνάπτεται ανακοίνωση 0073/00000639/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD TSH Attachment: 1. TSH ANNOUNCEMENT Regulated Publication Date: 30/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PUBLIC LIMITED Η ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 31 ΕΚ. 2003: ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ WOOLWORTH ΚΑΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε. Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε. Α.Ε. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ! MICROMEDIA-BRITANNIA A.E. 45,32%! ΣΑΡΑΦΙ ΗΣ Α.Ε. 35,00%! VIDEOSONIC Α.Ε. 30,00%! ΑΝΚΟΡ Α.Ε. 90,00%! OUTSOURCE Α.Ε. 30,00%!

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ

ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ αρ. Α/Α ΠεριφέρεΝο ΕΠΩΝΥ Δήμου ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΒΣΣ OKT.2013-ΣΕΠΤ.2014 ΥΠΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΓΕ-IKA ETAM-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ ΝΟΜ. ΜΟΡΦΗ Γ ΟΣΗ εως 15% 1 197 Κεντρικής Χα ήμος Κασσάνδρας 1688/21-8-12 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011 Τεύχος 40 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Σε μια χρο νι

Διαβάστε περισσότερα