Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007"

Transcript

1 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά χης. Αφιε ρώ νε ται με σε βα σμό στη μνή μη του παπ πού μου Σ χ η ( Π Ζ ) Δ ή μ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ και στους α θά να τους νε κρούς του 1/23 ΤΠ, οι ο ποί οι έ λα βαν μέ ρος σε αυ τό το ι στο ρι κό γε γο νός». 96 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

2 Τ Ο 1 / 2 3 Τ Α Γ Μ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ο Υ Κ Α Τ Α Τ Η M A X H Τ Ο Υ Δ Υ Σ Π Η Λ Α Ι Ο Υ Σ Τ Ι Σ 1 5 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Πασχαλίδης Βρι σκό μα στε στην ι στο ρική πε ρί ο δο ό που οι Γερμα νοί έ χουν ει σβάλ λει στην Ελ λά δα, με τά την α νι κα νό τη τα των Ι τα λών να προχω ρή σουν. Τα ο χυ ρά έ χουν πέ σει και η Θεσ σα λο νί κη έ χει κα τα λη φθεί. Οι Ελ λη νι κές δυ νά μεις, σε δι μέ τω πο πλέ ον α γώ να α μύ νονται α πελ πι σμένα, ε νώ οι Γερ μα νοί κι νού νται για ν α α ν α κ ό ψ ο υ ν τ α δ ύ ο Ε λ λ η ν ι κ ά τμή μα τα Στρα τιάς του Αλ βα νι κού μετώ που, δη λα δή του ΤΣ Η πεί ρου, με Διοι κητή τον Α ντγο Πι τσί κα Ιω άν νη, και του ΤΣ Δυ τι κής Μα κε δο νίας, με Διοι κη τή τον Α ντγο Τσο λά κο γλου. Με τά τη μά χη της Κλει σού ρας και της δια λύ σε ως των ε κεί Μο νά δων της XX Με ραρ χί ας, οι Γερ μα νοί έ χουν πλέ ον ε λευ θέ ρα την ο δό προς Κα στο ριά και τα νώ τα τους δε ξιά του Ελ λη νι κού Στρα τού στην Αλ βα νί α (Γ ΣΣ). Για τους λό γους αυ τούς, δια τά χθηκε η XIII ΜΠ (Με ραρ χί α Αρχι πε λάγους), με Διοι κη τή τον Υ πτγο Μουτού ση Σ., να κα λύ ψει τη σύ μπτυξη των λοι πών δυ νά με ων του ΓΣ Δυ τι κής Μα κε δο νί ας προς Γρε βε νά μέ χρι το βρά δυ τη ς 1 5 η ς Α π ρ ι λ ί ο υ. Το 1/23 ΤΠ βρί σκε ται στην πε ριο χή Ε πι σκο πής Ο χρί δας ε γκα τε στη μέ νο α μυ ντι κά ε πί των Σερ βι κών συ νό ρων, ασχο λού με νο με ορ γά νω ση ε δά φους. ΜΕ ΤΑ ΚΙ ΝΗ ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ Το α πό γευ μα της 13 ης Α πρι λί ου 1941, το Τάγ μα με τα σταθμεύ ει στο αλ βα νι κό χωριό Τρεν, τα δε με τα γω γι κά μά χης και ο 2 ος Λό χος στην κω μό πο λη Βι γλί τσα, ό που και ο σταθ μός διοι κή σε ως της Με ραρ χί ας. Στις 14 Α πρι λί ου 1941, ώ ρα μ.μ., δια τά ζε ται και το υ πό λοι πο Τάγ μα να κι νη θεί προς Βι γλί τσα, ο δε Διοι κη τής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 97 Το 1/23 Τάγμα Πεζικού κατά τη Μάχη του Δυσπηλαίου στις 15 Απριλίου 1941

3 του, Τχης (ΠΖ) Δή μου Δη μή τριος, προ πορεύ ε ται προς λή ψη δια τα γών. ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΓ ΜΑ Την ί δια η μέ ρα, ώ ρα μ.μ., δίδε ται δια τα γή α πό τον ε πι τε λή Λο χα γό Δα μια νά κο (Ει κό να 1), η ο ποί α α να φέρει: «Τάγ μα σας επι βι βα σθεί με τά μη χα νη μά των πυρός και πυ ρο μαχι κών και ά νευ κτη νών ε πί αυτοκι νή των. Κί νη ση προς Κα στο ριάν - Κο ρησ σόν -Βασι λειά δα, ό που τ ί θ ε σ θ ε υ π ό δια τα γάς 21 ης τα ξιαρ χί ας. Τα κτή νη θα α κο λουθή σουν ο δι κώς δια συ ντό νου πο ρεί ας υ πό τας Εικόνα 1 δια τα γάς α ξιω μα τι κού. Φά λαγ ξ ο δη γη θεί υ πό Λοχα γού ε πι τε λή Δα μια νά κου. Ο Μέ ραρ χος». Το Τάγ μα, λό γω υ περ κο πώ σεως των αν δρών, με τά α πό σύ ντονη πο ρεί α 60 χλμ. που δι ή νυ σαν σε 15 ώ ρες την προ η γου μέ νη, φθά νουν στη Βι γλί τσα, ώ ρα μ.μ., ό που δια νέ μο νται οι ε φεδρι κές τρο φές στους άν δρες. Εν α να μο νή των α παι τού με νων ο χη μά των, έ γι νε προ πα ρα σκευ ή α πό τους α ξιω μα τι κούς για την ε πι βί βα ση σε α νο μοιό μορ φα χωρη τι κό τη τας ο χή μα τα. Στις μ.μ. κα τέ φθα σαν τα πρώ τα ο χή μα τα, τα ο ποί α Εικόνα 2 ε παρ κού σαν μό νο για δύ ο Λό χους και υ πήρ ξε προ βλη μα τι σμός για τη φόρ τωση του Τάγ μα τος. Η Με ραρ χί α κα τό πιν α να φο ράς του Τάγ μα τος, διέ τα ξε να φορ τω θούν δύ ο Λό χοι και η Πυ ροβολαρ χί α, οι δε λοι ποί να κι νη θούν δια συ ντό νου πο ρεί ας. Κα τά τη διάρ κεια της ε πι βι βά σε ως και ε νώ λαμ βά νο νταν μέ τρα α σφα λεί ας, για α πο φυ γή α πω λειών α πό τυ χόν ε πί θε ση της ε χθρι κής α ε ρο πορί ας, κα τέ φθα σαν και τα υ πό λοι πα ο χή μα τα, ώ στε στις μ.μ. να έ χει ο λο κλη ρω θεί η φόρ τω ση και να διατα χθεί η κί νη ση. 98 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

4 ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ Ε ΓΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΕ ΩΣ ΤΟΥ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ Κα τά την κί νη ση του Τάγ μα τος, δί δε ται καθ ο δόν α πό Αν θυ πα σπι στή ση μειω μα τική δια τα γή του Στρα τη γού Τσο λά κογλου (Διοι κη τή ΤΣΔΜ), η ο ποί α α να φέ ρει (Ει κό να 2): «Τάγ μα πα ρά Κα στο ριάν να α χθή προς Κρε πε νήν ί να φρά ξη την α πό Κλει σού ραν προς Κα στο ριάν ο δόν. Ο δη γί ας θα δώ ση ο Τχης κ. Λε λού δας. Δκτής ΤΣΔΜ Τσο λάκο γλου». Πλην ό μως ο Τχης Λε λού δας δε θα βρε θεί για να δώ σει ο δη γί ες. Η δε κί νη ση της φά λαγ γας των ο χη μάτων του Τάγ μα τος, ε πι βρα δύ νε ται ση μα ντι κά, α πό προ πο ρευό με να βρα δυ πο ρούντα ο χή μα τα που με τα φέ ρουν βα ρύ πυ ρο βο λι κό. Στις η φά λαγ γα φθά νει στο χω ρί ο Με σο ποτα μί α, ό που πα ρα τη ρεί ται πα νι κόβλη τη κί νη ση ο δη γών αυ το κι νή των, που ε γκα τα λεί πουν τα αυ το κί νη τα στην πλα τεί α του χω ριού και τρέ πο νται σε φυ γή, κα θώς και θο ρυ βώ δης κί νη ση των χω ρι κών. Ο Διοικη τής πλη ρο φο ρεί ται ό τι η γέ φυ ρα ε πί της ο δού Κα στο ριάς α να τι νά χθη κε α πό φί λια τμή μα τα και ό τι οι Γερ μα νοί πλη σιά ζουν, ο δε Έφ. Αν θλγός Μυρ σιά δης του 1 ου Λό χου α νέ φε ρε ό τι πλη ρο φο ρή θη κε α πό τους ο δη γούς που τρέ πο νταν σε φυ γή, ό τι οι Γερ μα νοί εί χαν μπει στην Κα στο ριά. Ε πει δή ό μως οι πλη ροφο ρί ες ή ταν συ γκε χυ μέ νες, προ ερ χό με νες α πό πα νι κό βλη τους στρατιώ τες, ο Διοι κη τής διέ τα ξε τη συ νέ χι ση της πο ρεί ας της φά λαγ γας προς Κα στο ριά. Στη δια σταύ ρω ση Κα στο ριά - Άρ γος Ο ρε στι κόν η φά λαγ γα α κι νη το ποιεί ται, λό γω φρά ξε ώς της α πό σταθ μευ μέ να ο χήμα τα Βαρέ ως Πυ ρο βο λι κού. Στην πε ριο χή, ό πως εί πε και ο Λο χα γός Δα μια νά κος, έ πρεπε να βρι σκό ταν ο ε πι τε λής Τχης Λασχα ρί δης Κων/νος που θα προ σα να τό λι ζε το Τάγ μα. Ο Διοι κη τής τον α να ζή τη σε και τον βρή κε ε πι βαί νο ντα ε πί πο λυ τελούς αυ το κι νή του, αλ λά δή λω σε ό τι δεν εί χε κα μί α ε ντο λή και ό τι αρ μό διος ήταν ο Αν χης Πα να γό που λος, ο ο ποί ος βρί σκεται ε πί της ο δού προς Κα στο ριά. Ο ί διος ε πι τε λής πλη ρο φό ρη σε το Τάγ μα ό τι οι Γερ μα νοί φαί νε ται να φτά σα νε στην Καστο ριά και ό τι η γέ φυ ρα έ χει α να τι να χθεί, το δε Άρ γος Ο ρε στι κόν είναι αμ φί βο λο αν κα τέ χε ται α πό τις η μέ τε ρες δυ νά μεις. Με τά α πό πολ λές προ σπά θειες δι ήλ θε η φάλαγ γα α πό τη δια σταύ ρω ση και προχώ ρη σε προς Κα στο ριά, με έ να α τύ χη μα ό μως ε νός αυ το κι νή του, που στην προ σπάθεια της υ περ βά σε ως των σταθ μευ μέ νων ο χη μά των, α νε τρά πη, τραυ μα τί ζο ντας «Ο ι Λ ο χ α γ ο ί έ π ρ ε π ε ν α λ ά β ο υ ν τ α μέτρα τους στο εσωτερικό των τοποθ ε σ ι ώ ν τ ο υ ς, μ ε ε ι δ ι κ έ ς π ε ρ ι π ό λ ο υ ς που να παρεμποδίζουν διαρροή τυχόν φυγοπόλεμων οπλιτών τους». ε λα φρά τους στρα τιώ τες που με τέ φε ρε, προ κα λώ ντας α κό μα μί α κα θυ στέ ρη ση. Το Τάγ μα προ σεγ γί ζο ντας την πό λη συ νάντη σε τον Λό χο Βα ρέ ων Πο λυ βό λων «Πό γρα δετ ς», ταγ μέ νων ε πί της ο δού για α ντιαρ μα τι κή βο λή. Α να ζη τη θείς ο Αν χης Πα να γό που λος για να δώ σει ε ντο λές, δεν α νευ ρέ θη κε. Η 21 η Τα ξιαρ χί α στην ο ποί α το Τάγ μα δι δό ταν υ πό διοί κη ση, δεν υ πήρ χε στην πε ριο χή αυ τή, την δε πό λη της Καστοριάς εί χαν προ σεγ γί σει οι Γερ μα νοί. Ε πει δή με τά απ αυ τά κα νείς δε βρέ θηκε να προ σα να το λί σει το Τάγ μα με την δημιουρ γη θεί σα κα τά στα ση, ο Διοι κη τής του κα τέ λα βε τα υ ψώ μα τα του ΝΔ τμή μα τος της λί μνης προς την κα τεύ θυν ση Άρ γους Ο ρε στι κού, σε σύν δε σμο με τον Λό χο Βαρέ ων Πο λυ βό λων. Και ε νώ γί νο νταν α να- Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 99 Το 1/23 Τάγμα Πεζικού κατά τη Μάχη του Δυσπηλαίου στις 15 Απριλίου 1941

5 γνω ρί σεις α πό τους α ξιω ματι κούς για την ε γκα τά στα ση, εμ φα νί σθη κε ο ε πι τε λής Τχης Λα σχα ρί δης, ο ο ποί ος συμ φώ νη σε με την α πό φα ση του διοι κη τού του Τάγμα τος, αλ λά δεν μπο ρούσε υ πεύ θυ να να εκ φέ ρει γνώ μη. Ο δε Λο χα γός Δα μια νά κος α πο μα κρύν θη κε α πό το Τάγ μα αυ το βούλως χω ρίς να το πλη ρο φο ρή σει. Ε κεί νη τη στιγ μή εμ φα νί σθηκε ο Διοι κη τής της Με ραρ χί ας ο ο ποί ος διέ τα ξε την α μυ ντι κή ε γκα τά στα ση του Τάγ μα τος. ΔΙΑ ΤΑ ΞΗ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ Σύμ φω να με τη δια τα γή του Με ράρχου, το Τάγ μα να ε γκα τα στα θεί α μυ ντι κά επί των υ ψω μά των νο τί ως χω ριού Δυ σπηλαί ου, με σύν δε σμο τον Λό χο Βα ρέ ων Πολυ βό λων Μα νω λέ σου, ε πί της ο δού Άρ γους Ο ρε στι κού - Κλει σού ρας, λαμβά νο ντας το βρά δυ της 14 ης (ξη μέ ρω μα 15 ης ) Α πρι λί ου την πα ρα κά τω διά τα ξη: 2 ος Λό χος (Λγός Το πά ζης) ΒΔ α ρι στερά της ο δού Άρ γους Ο ρε στι κού - Κλεισού ρας και σε σύν δε σμο με τον Λό χο Βα ρέ ων Πο λυ βό λων Μα νω λέ σου. 3 ος Λό χος (Έφ. Υ πλγός Μί τα λας) συνέ χεια α ρι στε ρά του 2 ου Λό χου ε πί του υψ. Δυ σπη λαί ου. 1 ος Λό χος (Έφ. Λγός Τσα δής) α ρι στε ρά του 3 ου Λό χου ε πί των ι δί ων υ ψω μά των. Λό χος Πο λυ βό λων: 3 ο μά δες ε πί με τώ που 2 ου Λό χου. 2 ο μά δες ε πί με τώ που 3 ου Λό χου. 4 ο μά δες ε πί με τώ που 1 ου Λό χου. Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ Ά μυ να ε πί τό που, προς πα ρε μπό δι ση της προ χω ρή σε ως του ε χθρού πά ση θυσί α, εί τε δια της νό τιας της λί μνης α μα ξιτής ο δού προς Κα στο ριάν, εί τε δια του με τώ που του Τάγ μα τος προς το Άρ γος Ο ρε στι κόν. Στις συ ντο νι στι κές ο δη γί ες του Διοικη τού, συ στή θη κε, ό πως οι Λο χα γοί λάβουν τα μέ τρα τους στο ε σω τε ρι κό των το πο θε σιών τους, με ει δι κές πε ρι πόλους που να πα ρε μπο δί ζουν διαρ ρο ή τυ χόν φυ γο πό λε μων ο πλι τών τους. Ε ΝΑΡ ΞΗ ΜΑ ΧΗΣ Τη 15 η Α πρι λί ου 1941 και πε ρί ώ ρα προ σέγ γι σαν την το πο θε σί α μοτο σι κλε τιστές του ε χθρού και άρ χι σε η μά χη με ε κτόξευ ση ε ντό νων πυ ρών πολυ βό λων και α πό τους δύ ο α ντι πά λους, στο βά θος δε α κού γεται συ νε χής βόμ βος κι νού με νης μη χα νο κί νητης φά λαγ γας του ε χθρού. Την έ κτη πρω ι νή, ο μά δα τριών ε λα φρών ε χθρι κών αρ μά των, πλη σί α σε δί πλα στους μο το σι κλε τι στές τους και άρ χι σε να βάλ λει με πο λυ βό λα, ε νώ σε ι κα νή α πό στα ση α κο λου θούν τμήμα τα Πε ζι κού, ε πι βαι νό ντων ε πί αυ το κι νή των. Συ νο λι κά α να γνω ρί σθη καν 17 ελα φρά άρμα τα και 10 αυ το κί νη τα, ε νώ ε χθρι κό Βα ρύ Πυ ρο βο λι κό βάλ λει κα τά της α μα ξω τής ο δού προς το Άρ γος Ο ρε στι κόν. Στις π.μ., πα ρα τη ρη τής του Τάγμα τος α να φέ ρει (Ει κό να 3): «Ο ε χθρός φαί νεται κα θη λω θείς. Το φί λιον Πυ ρο βολι κό βάλ λει δε ξιά και α ρι στε ρά της ο δού. Οβί δες φι λί ου Πυ ρο βο λι κού πλη σί ον δύ ο αυ το κι νή των. Ο ε χθρός βάλ λει εις το δε ξιόν του το μέ ως. Μο το σι κλε τι στές τι νές κι νού μενοι ε πί της ο δού ο πι σθοδρό μη σαν». Στις π.μ. ο ε χθρός βομ βαρ δί ζει σφο δρά το δε ξιό του Τάγ μα τος και ει δι κά το μέ τω πο του 3 ου Λό χου, ό που ή ταν και το παρα τη ρητή ριο της Πυ ρο βο λαρ χί ας Τού σα. Οι α πώ λειες του βομ βαρ δι σμού ή ταν 10 τραυ μα τί ες, οι πε ρισ σό τε ροι βα ριά και 3 νε κροί. Η με τα φο ρά κα θώς και η πε ρι συλλο γή των τραυ μα τιών εί ναι δυ σχερής για τί δεν υ πάρ χει κε κα λυμ μέ νο δρο μο λό γιο, μια και το έ δα φος εί ναι βρα χώ δες, α νώ μα λο 100 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

6 και δεν μπο ρεί να γί νει κα τά δει ξη των τραυμα τιών α πό τους άλ λους μα χη τές, ό λες δε οι κι νή σεις εί ναι ο ρα τές α πό τον ε χθρό. Κα θώς συ νε χι ζό ταν α διά κο πα η μά χη, ο ε χθρός αύ ξη σε τους ρυθ μούς των πυρών του, ει δι κά του Πυ ρο βο λι κού καθ ό λον το μέ τω πο του Τάγ μα τος. Ό λοι οι άνδρες του Τάγ μα τος μά χο νταν υ πό τις χει ρό τε ρες συν θή κες, για τί λό γω θέ σεως ή ταν κα τα δι κα σμέ νοι σε α κι νη σί α και λό γω του πε τρώδους τους ε δά φους ήταν α δύ να τη η εκ σκα φή ο ρυγ μά των. Για τον τελευ ταί ο δε λό γο, τα βλή μα τα των ε χθρι κών ο βί δων πολ λα πλα σιά ζονταν με θραύ σμα τα λί θων και ο α ριθ μός των τραυ μα τιών αυ ξα νόταν δυ σα νά λο γα. Πε ρί που στις π.μ. πα ρα τηρή θη κε ά τα κτος ο πι σθο δρό μη ση Τμη μά των της Ομά δος Α να γνω ρίσε ως της ΧΙ Ι Ι με ραρ χί ας, που μα χόταν δε ξιά του Τάγ μα τος, προ κα λώ- ντας α νη συ χί α στους α ξιω μα τι κούς του Τάγ μα τος, τους ο ποί ους και ενθάρ ρυ νε ο Διοι κη τής. Τη με σημ βρί α, το Τάγ μα δέ χε ται δια δο χικούς Εικόνα 3 συ στη μα τι κούς βομ βαρ δι σμούς σε ό λο το μέ τω πο και το βά θος του. Τρί α ε χθρικά άρ μα τα προ σεγ γί ζουν την πα ρυ φή του χω ριού Δυ σπη λαί ου, ε νώ τμή μα τα Πε ζι κού προ σπα θούν να προ σεγ γί σουν με Εικόνα 4 άλ μα τα. Προ της κα τα στάσε ως αυ τής, ο Διοι κη τής δια τά ζει τον Αν θλγό Νι κη φο ρά κη ν α ναφέ ρει στη Διοί κη ση την κα τά στα ση α πό το μο να δι κό τηλέ φω νο που βρίσκε ται στον Λό χο Πο λυ βό λων Μανω λέ σου. Η με τά δο ση αυ τή γί νεται ό μως δια ζώ σης, για τί ή ταν α δύ να τη η προ σέγγι ση, λό γω των ε χθρι κών πυ ρών. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 101 Το 1/23 Τάγμα Πεζικού κατά τη Μάχη του Δυσπηλαίου στις 15 Απριλίου 1941

7 Η α πά ντη ση του Μα νω λέ σου ή ταν ό τι και αυ τός εί χε ε νη με ρώ σει τη Διοί κηση και ό τι του α πά ντη σαν ό τι α να μέ νο νται ε νι σχύ σεις. Ο Λό χος του δε, έ χει εξα ντλήσει τα πυ ρο μα χι κά του και η ο μά δα α ναγνω ρί σε ως της Με ραρ χί ας έ χει σχε δόν ε ξου δε τε ρω θεί. Το χω ρί ο Α μπε λό κη ποι έ χει πέ σει στα χέ ρια του ε χθρού. Πε ρί τις μ.μ. ο 2 ος Λό χος α να φέ ρει στον Διοι κη τή (Ει κό να 4) τα ε ξής: «Α να φέ ρω ό τι ο λό κλη ρος η το πο θε σί α του στη ρίγ μα τός μου βάλ λε ται σφο δρώς. - Ε δη μιουρ γή θη με γά λη συ γκέ ντρω σις τμημά των. Αι μέ χρις ώ ρας α πώ λειες δικαιο λο γούν σχε τι κήν με τα βο λήν θέ σε ως. - Υ πάρ χουν 2 νε κροί και τραυ μα τί ες Ε χθρός α πει λεί πλευ ράν δε ξιού θέσε ως μας, κι νεί ται διαρ κώς ή δη ευ ρι σκό με νος εις α πό στα σιν μέ τρων. Δια τάξα τε πα ρα κα λώ εν α νά γκη τι δέ ον πρά ξω μεν α πει λού με νοι συγ χρό νως δι αρμά των ευ ρι σκο μέ νων προ με τώ που μας. Πα ρακα λώ ε νι σχύ σα τε με δια δύ ο του λάχι στον τραυ μα τιο φο ρέ ων». «Α π ε ι λ ώ ν τ α ς τ ο υ ς δ ι α τ ο υ π ε ρ ι σ τ ρ ό - φου του όπως επανέλθουν στις θέσεις τους, πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο φυγάδες». Οι τραυ μα τί ες και νε κροί του Τάγ ματος μέ χρι την ώ ρα ε κεί νη α νέρ χο νται σε 84. Εν τω με τα ξύ, α φί χθη ο ρει βα τι κή Πυ ρο βο λαρ χί α η ο ποί α προ σπά θη σε να εγκα τα στή σει τα πυ ρο βό λα της στον το μέ α του 3 ου Λόχου και εγ γύς της κο ρυφο γραμ μής, ε πι πλέ ον ε γκα τα στά θη κε Ί λη Ιπ πι κού στο δε ξιό του Τάγ μα τος. Η Πυ ρο βο λαρ χί α κα τόρ θω σε να τάξει μό νο δύ ο πυ ρο βό λα βάλ λο ντα μό νο δύ ο βλή μα τα για τί ε ξου δε τε ρώ θη κε α πό κα ται γι στι κά πυ ρά του ε χθρι κού Πυ ροβολι κού. Ο υ πό λοι πος σχη μα τι σμός αυ τής α πό σαγ μα το φό ρα κτή νη και προ σω πικό, που βρί σκο νταν σε θέ ση α να μο νής πί σω α πό τα υ ψώ μα τα των θέ σε ων του Τάγματος, δια σκορ πί στη κε και ε ξου δε τε ρώ θηκε α πό το ε χθρι κό Πυ ρο βο λι κό. Κα τά τις α πο γευ μα τι νές ώ ρες ο ε χθρός πα ρά το εύ στο χο πυρ του φι λί ου Πυρο βολι κού, α πό το ο ποί ο κα τα στρά φη καν δύ ο αυ το κί νη τα, προ ώ θη σε με ε λιγ μούς το Πε ζι κό και τα ο χή μα τα της μη χα νο κι νή του φά λαγ γάς του, στις γραμ μές του Τάγ μα τος και ό σο περ νού σε η ώ ρα η σφο δρό τη τα πυ ρών Πε ζι κού και Πυ ρο βολι κού αύ ξα νε, η δε ε μπλο κή της μά χης κο ρυ φω νό ταν. Στις 15:00 ο βομ βαρ δι σμός του ε χθρικού Πυ ρο βο λι κού εί ναι σφο δρός και α διάκο πος, βάλ λων βλή μα τα κρου σι φλεγών και ε γκαι ρο φλε γών κα τά του με τώπου του Τάγ μα τος. Εν τω με τα ξύ, πα ρά τα λη φθέ ντα μέ τρα των Λό χων, πα ρα τη ρή θη κε διαρ ρο ή ανδρών προς το ε σω τε ρι κό του με τώ που. Στις ο Διοι κη τής του Τάγ μα τος βρί σκει τον Διοι κη τή του 3 ου Λό χου να ε πι πλήτ τει τους ά ντρες του δια της φράσε ως «ά ναν δροι για τί άλ λοι πα ρα δί δε στε και άλ λοι φεύ γε τε κ.λπ.» και, α πει λώ ντας τους δια του πε ρι στρό φου του ό πως ε πανέλ θουν στις θέ σεις τους, πυ ρο βό λη σε και τραυ μά τι σε δύ ο φυ γά δες. Μπρο στά στην πα ρου σια ζό με νη κατά στα ση, ο Διοι κη τής ζή τη σε α πό τους Λόχους, να α να φέ ρουν εγ γρά φως για την κα τά στα ση που βρί σκο νται ε κεί νη τη στιγ μή, κα θώς και το ε πί πε δο του η θι κού των αν δρών τους. Στις 15:45 ο 2 ος Λό χος α να φέ ρει (Εικό να 5): «Α να φέ ρω ό τι ο Αν θλγός Σουμπα σά κος α να φέ ρει άν δρες 3 ου Λό χου πα ρε δό θη σαν - Η μέ τε ροι δυ σκό λως ή δη 102 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

8 κρατού νται - Δια τά ξα τε». Ο σύν δε σμος του 3 ου Λό χου δεν ε πανήλ θε. Ο 1 ος Λό χος α νέ φε ρε ό τι ση μειώθη κε διαρ ρο ή αν δρών, ότι ο συ νε χής βομ βαρ δι σμός, οι πολ λές α πώ λειες και η πα ρά δο ση ο πλι τών άλ λων Λό χων ε πέδρα σε ε πι κιν δύ νως ε πί του η θι κού των αν δρών. Ο Λό χος Πο λυ βόλων α νέ φε ρε ό τι πα ρά τα γε γο νό τα των λοι πών Λό χων, Εικόνα 5 το η θι κό των αν δρών δεν υπέ στη σο βα ρό κλο νι σμό, πλην ό μως δύ ο ο μά δες ε ξου δετε ρώ θη καν πλή ρως και το προ σω πι κό των υ πο λοί πων εί χε ση μα ντι κές α πώ λειες. Με τά την α να φο ρά των Λό χων, ο Διοι κη τής διέ τα ξε τον 1 ο Λό χο να ε πεκτα θεί προς τα δε ξιά για να κα λύ ψει μέ ρος του 3 ου Λό χου και να κρα τή σει τις θέ σεις πά ση θυ σί α. Αλ λά το δρα μα τι κό τέ λος πλη σιά ζει Στις μ.μ., νέ α σο βα ρή προ σπά θεια του ε χθρού εκ δη λώ νε ται δια συν δυα σμένες τη φο ρά αυ τή ε πι θέ σεις Πε ζι κού - Αρμά των - Πυ ρο βο λι κού και Α ε ρο πο ρί ας. Το ε χθρι κό Πυ ρο βο λι κό προ πα ρα σκευάζει και συ νο δεύ ει την ε πί θε ση δια συ νε χών κα ται γι στι κών πυ ρών εφ ό λου του βά θους της α μύ νης του Τάγ μα τος. Το Τάγ μα ό μως, πα ρά την έ ντα ση του βομ βαρ δι σμού, αν θίστα ται η ρω ι- κά στη θέση του. Σμή νος 40 ε χθρι κών Α / Φ β ο μ - βαρ δί ζει και ε ξου δε τε ρώνει τις Πυ ροβο λαρ χί ες. Ε λεύ θε ρα Εικόνα 6 Τχης (ΠΖ) Δήμου Δημήτριος και α νε νόχλη τα πλέον, τα ε χθρικά άρ μα τα ορ μούν στις θέ σεις των α μυ νομέ νων, κα τα λαμ βά νο ντας τα πο λυ βό λα του Λγού Μα νω λέ σου και τα πυ ροβό λα του Υ πλγού Τού σα, ε νώ εκ μη δε νί ζουν το Τάγ μα. Έ τσι, την ώ ρα, τα υ πο λείμματα του Τάγ μα τος συ μπτύσ σο νται προς το Άρ γος Ο ρε στι κόν, θέ το ντας τέρ μα στον α γώ να του Τάγ μα τος που δι ήρ κε σε 14 ώ ρες συ νε χούς μά χης με α πώ λειες 160 νε κρούς και τραυ μα τί ες. Α ΝΤΙ ΠΑ ΛΕΣ ΔΥ ΝΑ ΜΕΙΣ Οι ε χθρι κές δυ νά μεις που έ δρα σαν κα τά τη μά χη, ή ταν η θω ρα κισμέ νη Με ραρ χί α των SS «Α δόλ φος Χί τλερ» έ ναντι τριών Ελ λη νι κών Ταγ μά των, μιας ο μά δος α να γνω ρί σε ως, ε νός Λό χου βα ρέ ων πο λυ βό λων και ε πτά Πυ ρο βολαρ χιών Ε λα φρών και Βα ρέ ων της ΧΙ Ι Ι Με ραρ χί ας Πε ζι κού (Αρ χι πε λά γους). Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 103 Το 1/23 Τάγμα Πεζικού κατά τη Μάχη του Δυσπηλαίου στις 15 Απριλίου 1941

9 Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΣ Ο επίλογος της μάχης θα γραφεί στην Α θή να έ να μή να με τά, ό που ο Διοι κη τής της θω ρα κι σμέ νης Με ραρχί ας των SS, στρα τη γός Ντή τριχ, θα ζη τή σει να δει έ ναν Έλ λη να α ξιω μα τι κό της μά χης ε κεί νης. Θα πα ρου σια σθεί τό τε ο Σχης (ΠΖ) Λιώ σης, Αρ χη γός Πε ζι κού της ΧΙ Ι Ι ΜΠ και Διοι κη τής της γραμ μής μά χης. Ο Γερ μα νός Διοι κη τής θα ζη τήσει την Ελ λη νι κή διά τα ξη πάνω σε χάρ τη. Μό λις του α να φέρ θη κε η διά τα ξη αυτός θύ μω σε για τί νό μι ζε ό τι ο Σχης ψευ δό ταν και άρ χι ζε να βρί ζει. Μό λις όμως θα πε ρά σουν δύ ο ώ ρες, θα πει σθεί για την α λή θεια των λε γο μέ νων του Σχη και θα τον συγ χαρεί, θα του ζη τή σει δε να δια βι βά σει τα συγ χα ρη τή ριά του στον Μέ ραρ χο Υ πτγο Μου τού ση. Αυ τή ή ταν και η τε λευ ταί α σύ γκρου ση του δι πλού πο λέ μου στον η πειρω τικό χώ ρο, ο δη γώ ντας την πα τρί δα μας στη γερ μα νι κή κα το χή. Η ι στο ρί α, θα α να γρά ψει τη μά χη του Δυ σπη λαί ου, σαν το τε λευ ταί ο έν δο ξο δί δαγ μα και σαν τη μο να δική εκ συ να ντή σε ως και ε πί α νοι χτού πε δί ου μά χη του Ελ λη νο γερ μα νι κού πο λέ μου. ΙΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΧΙ Ι Ι ΜΠ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΜΑ ΧΗ 1. Διοι κη τής: Υ πτγος κος Μου τού σης. 2. Αρ χη γός Πε ζι κού: Σχης κος Λιώ σης Ευ στά θιος. 3. Ε πι τε λάρ χης: Αν χης κος Α να γνω στόπου λος Σω τή ριος. 4. Διοι κη τής 23 ου ΣΠ (Χί ου): Σχης (ΠΖ) κος Μπάρ μπα κος Α ρι στο τέ λης. 5. Υ πο διοι κη τής 23 ου ΣΠ (Χί ου): Αν χης κος Πα πα δά κης Γε ώρ γιος. ΣΥΝ ΘΕ ΣΗ 1/23 ΤΠ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΜΑ ΧΗ ΤΟΥ ΔΥ ΣΠΗ ΛΑΙΟΥ 1. Διοι κη τής Τάγ μα τος: Τχης Δή μου Δη μή τριος. 2. Ε πι τε λής Τάγ μα τος: Έφ. Αν θλγός Νι κη φο ρά κης. 3. Γραμ μα τέ ας Τάγ μα τος: Έφ. Ανθλγός Τζο γάς Ιω άν νης. 4. Διοι κη τής Μ.Μ. Τάγ μα τος: Έφ. Αν θλγός Σικ κιάς Μι χαήλ. 5. Ια τρός Τάγ μα τος: Έφ. Αν θ/τρος Πε τρό που λος. 6. Βο η θός Ια τρού Τάγ μα τος: Έφ. Αν θ/τρος Σαρ ρής Πα ντελής. 7. Διοι κη τής 1 ου Λό χου: Έφ. Λγός Τσα δής Ματ θαί ος. 8. Δι μοι ρί της 1 ου Λό χου: Έφ. Υ πλγός Βαγ γές Ευάγ γε λος. 9. Δι μοι ρί της 1 ου Λό χου: Έφ. Μπακές. 10. Δι μοι ρί της 1 ου Λό χου: Έφ. Παρθε νί δης. 11. Δι μοι ρί της 1 ου Λό χου: Έφ. Ανθλγός Μυρ σιά δης. 12. Δι μοι ρί της 1 ου Λό χου: Έφ. Ανθλγός Μυρ σιά δης (α πο σπά σθη κε α πό Λό χο Πολ/λων). 13. Διοι κη τής 1 ου Λό χου: Λγός Τοπού ζης Α θα νά σιος. 14. Δι μοι ρί της 2 ου Λό χου: Έφ. Υ πλγός Πά νου. 15. Δι μοι ρί της 2 ου Λό χου: Έφ. Ανθλγός Μπα λο νάς. 16. Δι μοι ρί της 2 ου Λό χου: Έφ. Ανθλγός Σου μπα σά κος. 17. Διοι κη τής 3 ου Λό χου: Έφ. Υ πλγός Μή τα λας Δη μή τριος. 18. Δι μοι ρί της 3 ου Λό χου: Έφ. Ανθστής Βρά τσος Εμ μα νου ήλ. 19. Δι μοι ρί της 3 ου Λό χου: Έφ. Ανθλγός Μα κρής Γε ώρ γιος. 20. Δι μοι ρί της 3 ου Λό χου: Έφ. Αν- 104 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

10 ΒΙΟ ΓΡΑ ΦΙ ΚΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΟΥ 1/23 ΤΠ Γεν νή θη κε την 20 η Ο κτω βρί ου 1897 στην Τσερίτσα να, ε παρ χί ας Δω δώ νης Ν. Ιω αν νί νων. Κατε τά γη την 20 η Αυ γού στου 1916 ως Ε θε λοντής, προ α γό με νος το 1919 σε Αν θυ πα σπι στής και α νερ χό με νος της ιε ραρ χί ας μέ χρι τον βαθ μό του Συ νταγ μα τάρ χη, ό που και α πο στρα τεύ θηκε την 13 η Ο κτω βρί ου Α πε βί ω σε το 1974 στη Θεσ σα λο νί κη. Έ λα βε μέ ρος στις πα ρα κά τω μά χες: Ευ ρω πα ϊ κού με τώ που Σκρα, 17 Μα ΐ ου Δο ϊ ρά νης, 5 Σε πτεμ βρί ου Μι κράς Α σί ας Ρε σίλ Τε πέ Α λή Βε ράν Σα λι χλή Αλ βα νι κού με τώ που Μο ρά βα Α νώ νυ μο Ύ ψω μα Ύ ψω μα Ύ ψω μα Πόγρα δετ ς Άρ γος Ο ρε στι κόν (Μά χη Δυ σπη λαί ου, 15 Α πρι λί ου 1941) Πε ριό δου Δε κεμ βρια νά, Α θή να 15 Δε κεμ βρί ου - 10 Ια νουα ρί ου 1944 Πιε ρί ων Κα τε ρί νης Χο λο μώ ντος Αρ ναί ας Γκιώ νας Α γρά φων Χα σί ων Τα μπού ρι - Προ φή τη Η λί α Γράμ μου Τι μή θη κε με τα ε ξής πα ρά ση μα και με τάλ λια: Δια συμ μα χι κό (1922) Στρα τιω τι κής Α ξί ας Αρ γυ ρού Σταυ ρού Γε ωρ γί ου Χρυ σού Σταυ ρού του Φοί νι κος Με ταλ λί ου Στρα τιω τι κής Α ξί ας Γ τά ξε ως Χρυ σού Α ρι στεί ου Αν δρεί ας Πο λε μι κού Σταυ ρού Σταυ ρού Τα ξιαρ χών με τά Ξι φών Με ταλ λί ου Αλ βα νι κού με τώ που θστής Κα ρά γιωρ γας Κων/νος. 21. Δι μοι ρί της 3 ου Λό χου: Έφ. Ανθστής Γε ωρ γα ντάς. 22. Διοι κη τής Λό χου πο λυ βό λων: Λγός Τσι τσι μπής Δημή τριος. 23. Δι μοι ρί της Λό χου πο λυ βό λων: Έφ. Αν θλγός Μα κρής Κα πε τα νί δης Νικό λα ος 24. Δι μοι ρί της ολ μι δί ων: Έφ. Ανθλγός Φρο κα λί δης. 25. Δι μοι ρί της Λό χου πο λυ βό λων: Έφ. Αν θστής Γκιά λας. 26. Δι μοι ρί της Λό χου πο λυ βό λων: Έφ. Αν θστής Σκαλ τσού νης Πα ναγιώτης. 27. Προ σκε κολ λη μέ νος ο μά δος όλμων: Έφ. Αν θστής Κα ρα μα νής. Εικόνα 7 Κειμήλια Σχη (ΠΖ) Δήμου Δημητρίου (Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης) Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 105 Το 1/23 Τάγμα Πεζικού κατά τη Μάχη του Δυσπηλαίου στις 15 Απριλίου 1941

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ

H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ H Η ΜΙΟΥΡ ΓΙ Α ΜΙΑΣ Ε ΝΩ ΜΈ ΝΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝ ΠΕ ΡΙ Ο Ο 1945-1954 ΣΤΗ ΒΑ ΣΗ ΤΟΥ Ο ΜΟ ΣΠΟΝ ΙΑ ΚΟΥ ΠΡΟ ΤΥ ΠΟΥ Για Ποιους Λό γους εν Τελε σφό ρη σε; ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θστης (ΠΖ) Γεώργιος Δη μη

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας**

Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** ÅðéóôçìïíéêÞ Åðåôçñßäá Ðáéäáãùãéêïý ÔìÞìáôïò Ä.Å. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 20 (2007), 41-55 Ευγενία Κατσιγιάννη* & Σπύρος Κρίβας** Αντιλήψεις γονέων και δασκάλων απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τανά στευ σης ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κάτω τα χέρια από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Ôo ΚΩ Ι ΚΟΣ: 6115 ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Κ. Λόντου 6, 10681 Αθήνα, τηλ. 210 3820537, 6977-652768, 6938-204777, 6974-439203 e - m a i l : s e f k @ s e

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες

Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες Αίτια και Στό χοι Πο λε µι κές Ε πι χει ρήσεις µε τα ξύ Βουλ γα ρίας και Ελ λά δας Ει ρή νη Βουκου ρε στίου Α πο τε λέ σµα τα & Συ νέ πειες ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΠΒ) Ιωάννης Γε με νε τζής, Ιστο ρι

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ.

Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΙ ΜΩΝ Α θη ναι ος πο λι τι κος και στρα τη γος του πρω του μι σου του 5ου αιωνα π.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής, τμήμα Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Την ε ται ρεί α BodyTalk

Την ε ται ρεί α BodyTalk Εισαγωγή Εί ναι σή με ρα πια κοι νή πα ρα δο χή ό τι ο αθλη τι σμός με την ευ ρύ τε ρη έν νοια (συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της α να ψυ χής και του α θλη τι κού του ρισμού) α πο τε λεί μια με γά λη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των

Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΤΩΝ ΨΕ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου Στις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των αν θρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 0Ι Α Ε ΡΑ ΠΟ ΒΑ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙ ΓΑΙΟ Ο κτω βριοσ - Νο εµ βριοσ 1943 Η συν θή κη α να κω χής που υ πο γρά φη κε στις 3 Σε πτεμ βρί ου 1943 με τα ξύ των Συμ μά χων και της Ι τα λί ας, προ

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός)

ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) ΤΟ Α ΓΙΟΝ Ο ΡΟΣ Ο ΦΥ ΛΕ ΤΙ ΚΟΣ Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ (ε θνο φυ λε τι σμός) KEIMENO: Υ π τγος ε.α Βα σίλειος Διά με σης, τ. Κα θη γη τής ΣΣΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ο με γά λος αυ τός πνεύ μο νας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα.

Επί του πιεστηρίου. Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. τεύχος 02-Χειμώνας 2015 Επί του πιεστηρίου Τη στιγμή που η ύλη του 2ου τεύχους έκλεινε και το ΜΟΛΟΤ όδευε προς το τυπογραφείο, συνέβησαν δύο μείζονος σημασίας γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πολύνεκρη συντονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Στρα τη γέ, η ιοί κη ση σας

«Στρα τη γέ, η ιοί κη ση σας «Στρα τη γέ, η ιοί κη ση σας Π ριν α πό ε κα τόν ο γδό ντα έ να χρό νια, α πό 18 μέ χρι 24 Νο εμβρί ου 1826, στην Α ρά χω βα της Βοιω τί ας, συ ντε λέ σθη κε έ να α πό τα κο ρυφαί α και κα θο ρι στι κής

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων

των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων των υπαλλήλων επιχειρήσεων Ρυµουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων K45R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Y ΠΑΛ ΛΗ ΛΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ ΡY ΜOYΛ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΝΑY Α ΓO ΣΩΩ ΣΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η τέχνη του πο λέμου στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Οι Μυ θι κές αρ χές και η με τέ πει τα ε ξέ λι ξη ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δρ. Δη μή τριος Απ. Κο μη τού δης, Ε πί τι μος Κα θη γη τής Ξι φα σκί ας ΣΣΕ & Δη

Διαβάστε περισσότερα

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου

Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου Ι διω τι κο ποί η ση του πο λέμου μία νέ α πραγ μα τι κό τη τα ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΖ) Ιω άν νης Χρή στου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ει σα γω γή Η δο λο φο νί α των τεσ σά ρων Α μερικα νών πο λι

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες

ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΣΩΝ ΜΑ ΖΙ ΚΗΣ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗΣ (Μ.Μ.Ε.) ΣΤΗΝ ΟΥ ΣΙΟ Ε ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΗ ΛΙ ΚΩΝ όπως προ κύ πτει α πό τις έ ρευ νες ΚΕΙΜΕΝΟ: Α να στά σιος Γ. Ρούσ σης Κοι νω νιο λό γος - Ε γκλη μα το λό

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΑΣ ΤΑ ΒΑ Ο ΕΚ Ι Υ ΜΟ ΤΕΙ ΧΟΥ

ΟΥΚΑΣ ΤΑ ΒΑ Ο ΕΚ Ι Υ ΜΟ ΤΕΙ ΧΟΥ ΟΥΚΑΣ ΝΗΣ Γ ΑΝ ΙΩ ΤΖΗΣ ΤΑ ΒΑ Ο ΕΚ Ι Υ ΜΟ ΤΕΙ ΧΟΥ Α ΓΙΟΣ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑΣ «Χω ρις αμ φι βο λι α ο με γα λυ τε ρος πο λι τι κος της πε ριο δου της Νι καιας και ε νας α πο τους πιο ση μα ντι κους η γε μο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ

Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ Η ΛΕ ΚΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙΧΕΙ ΡΕΙΝ KEΙΜΕΝΟ: Λγος (ΠΒ) Νι κό λα ος Ι. Πέ ντσας (MS.c, MBA), Λγος (ΠΖ) Δη μή τριος Λ. Πισ σα νί δης (MBA) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Eισαγωγή Κα τά τη διάρ κεια της τε

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1

áåé þñïò ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 áåé þñïò ÊÅÉ ÌÅÍÁ Ð ÏËÅÏÄÏÌÉ ÁÓ, Ù ÑÏÔ ÁÎÉÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕ ÎÇÓ ÔÏÌÏÓ 2 VOLUME 2 ÔÅÕ ÏÓ 1 ISSUE 1 ÌÁ ÏÓ 2003 MAY 2003 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH - Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα