Internetový profil vody vhodnej na kúpanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Internetový profil vody vhodnej na kúpanie"

Transcript

1 Šulianske jazero Internetový profil vody vhodnej na kúpanie - vypracovaný na základe požiadavky čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS a v súlade s prílohou III tejto smernice. Vody vhodné na kúpanie sú tečúce alebo stojaté vody, vyhlásené v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia, v ktorých je kúpanie povolené alebo nie je kúpanie zakázané a v ktorých sa tradične kúpe väčší počet ľudí. Kvalita vody vhodnej na kúpanie sa sleduje podľa európskych kritérií a údaje sa od roku 2004 každoročne poskytujú Európskej komisii (EK). Identifikáciu vôd vhodných na kúpanie vykonáva spoločne rezort životného prostredia a zdravotníctva. rue&fileid=403&flags=160&indexfile=zz2009&text=vodný+zákon Základné údaje o vode vhodnej na kúpanie Názov vody na kúpanie Názov vody na kúpanie reportovaný EK Členský štát EÚ Kraj Obec Šulianske jazero Šulianske jazero Slovenská republika Trnavský Vojka nad Dunajom Spôsob vyhlásenia vody vhodnej na kúpanie Lokalita Šulianske jazero bola vyhlásená všeobecne záväznou vyhláškou Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 2/2005 z 28. apríla 2005, ktorou sa vyhlasujú vody vhodné na kúpanie a určujú povrchové vody vhodné pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb za vodu vhodnú na kúpanie. Kompetentný orgán pre oblasť monitorovania kvality vody vhodnej na kúpanie Názov kompetentného orgánu Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede 1

2 Pôsobnosť orgánu Kontaktné údaje orgánu miestna adresa: Veľkoblahovská č.1067/ Dunajská Streda tel.: 031/ Prevádzkovanie Spôsob prevádzkovania verejne bez prevádzkovateľa Popis vody vhodnej na kúpanie Poloha Rekreačná oblasť Šulianskeho jazera sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, ktorá bola vyhlásená v roku Celé územie chránenej krajinnej oblasti je zapísané do Zoznamu mokradí medzinárodného významu, ale aj napriek tomu má jazero veľký nevyužitý potenciál. Štrkovisko bývalá materiálová jama B, vzniklo hospodárskou činnosťou - bagrovaním štrkopieskov v rokoch pre potreby výstavby Vodného diela Gabčíkovo. Vysokú návštevnosť lokality Šulianskeho jazera bola dosahovaná na prelome tisícročia. V priebehu rokov 2002 a 2006 došlo pri zvýšenej hladine vody v Dunaji k preliatiu vody z Dunaja do Šulianskeho jazera, a od tej doby sporadicky dochádza k zhoršeniu niektorých ukazovateľov kvality vody štrkoviska. Dôsledkom zarastania brehov a okolia štrkoviska a zhoršenej kvality vody terajšia návštevnosť jazera je veľmi nízka. Štrkovisko Šulianske jazero je podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky evidované ako odkrytá podzemná voda. V 3, ods. 3 vodného zákona je ustanovené, že podzemné vody po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej obdobnej činnosti zostávajú i naďalej podzemnými vodami. z364&rocnik= &Rocnik=2009 2

3 Mapa 1: Lokalizácia vody vhodnej na kúpanie v rámci SR (zdroj: SAŽP) 3

4 Legenda: monitorovacie miesto prevádzkovaná pláž mierka: 1 : Mapa 2: Podrobnejšia poloha vody na kúpanie (zdroj: VÚVH, Vodohospodárska mapa SR) Legenda: monitorovacie miesto prevádzkovaná pláž mierka: 1 : Mapa 3: Letecká snímka vody na kúpanie (zdroj: Digitálna ortofotomapa EOROSENSE, s. r. o., GEODIS SLOVAKIA, s. r. o.) 4

5 Mapa 4: Satelitná snímka vody vhodnej na kúpanie v nepravých farbách (zdroj: SAŽP) Obr. 1: Šulianske jazero (zdroj: RÚVZ Dunajská Streda) 5

6 Obr. 2: Šulianske jazero, pláž (zdroj: RÚVZ Dunajská Streda) Popis pláže: Štruktúra pláže pláž je štrkovitá, terasovito upravená s pozvoľným vstupom Charakter pláže prírodný Celková dĺžka pláže 500 m Celková plocha pláže 3750 m 2 Celková plocha lokality m 2 Plocha vody na kúpanie m 2 Priemerná hĺbka vody na kúpanie 8,5 m Maximálna hĺbka vody na kúpanie 14 m Priemerná teplota vody počas sezóny 24,5 C Zvyčajná dĺžka kúpacej sezóny Vybavenie pláže žiadne Zásobovanie vodou z verejného vodovodu Likvidácia odpadu komunálny odpad v chatovej osade sa zbiera organizovane a zneškodňovanie zabezpečuje Urbariát Šuľany Pozemkové spoločenstvo so sídlom Horný Bar č. 230 Maximálny okamžitý denný počet kúpajúcich sa počas hlavnej sezóny za najpriaznivejšie ho počasia 100 osôb Priemerná denná návštevnosť 50 osôb Kapacita areálu 1500 osôb Vstup zvierat povolený Vybavenie areálu chatová osada (murované a prenosné chatky), prenosný stánok s občerstvením, potápanie, člnkovanie, vodné bicykle, vodné skútre 6

7 Identifikácia vody vhodnej na kúpanie podľa rámcovej smernice o vode 2000/60/ES V roku 2000 vstúpila do platnosti smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (ďalej rámcová smernica o vode), ktorá definuje nový komplexný prístup v hodnotení stavu vôd v Európe. Analýzy, hodnotenia, návrhy opatrení sú vykonávané za účelom dosiahnutia cieľov požadovaných touto smernicou a Slovenská republika sa ich zaviazala postupne napĺňať. Výsledky jednotlivých etáp implementácie rámcovej smernice o vode sú poskytované Európskej komisii. Podľa požiadaviek čl. 6 a prílohy IV rámcovej smernice o vode sú vody vhodné na kúpanie zaradené medzi chránené územia. Rámcová smernica o vode bola v plnej miere transponovaná do vodného zákona. Nový prístup sa opiera v prvom rade o rozdelenie tokov do vodných útvarov, ktoré sú podľa 2 vodného zákona definované ako trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu. Rámcová smernica o vode rozdeľuje vodné útvary do dvoch kategórií, a to na útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody. Bližšie informácie o vymedzovaní vodných útvarov na Slovensku podáva kapitola 2.4 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na: Lokalizácia vody vhodnej na kúpanie Šulianske jazero v zmysle definícií 2, 3 a 11 vodného zákona Názov povodia Dunaj ID povodia SK40000 Názov čiastkového povodia Dunaj ID čiastkového povodia SK40000RB2SB3 Názov vodného útvaru medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy ID vodného útvaru SK P Súradnice monitorovacieho miesta Súradnicový systém x ETRS89 17, ,9458 S-JTSK , ,1573 Tab. 1: Lokalizácia vody vhodnej na kúpanie Šulianske jazero y 7

8 Popis oblasti vplyvu Klimatická oblasť teplá klimatická oblasť s priemerne viac ako 50 letnými dňami za rok (letný deň je deň s denným maximom teploty vzduchu 25 C a viac) Klimatický okrsok klimatický okrsok teplý, veľmi suchý s miernou zimou Meteorologická stanica Gabčíkovo ID meteorologickej stanice Súradnice meteorologickej stanice x y Súradnicový systém WGS , ,8947 Nadmorská výška m n. m. 114 Tab. 2: Lokalizácia meteorologickej stanice Gabčíkovo Zrážkomerná stanica Jurová ID zrážkomernej stanice Súradnice zrážkomernej stanice x y Súradnicový systém WGS , ,9283 Nadmorská výška m n. m. 116 Tab. 3: Lokalizácia zrážkomernej stanice Jurová mesiac rok max. 24,6 24,1 24,8 27,7 27,2 24,9 24,8 jún min. 13,0 11,6 13,4 14,9 14,6 12,8 14,1 priemer 18,8 19,4 20,4 21,3 21,2 18,3 18,7 max. 26,4 26,9 30,5 28,5 27,1 28,9 29,2 júl min. 14,4 15,0 15,8 15,2 15,1 15,3 16,2 priemer 20,9 21,2 24,4 22,3 21,7 22,0 22,4 max. 28,1 24,8 22,8 27,8 27,3 28,6 26,1 august min. 14,4 13,5 13,4 14,3 13,9 15,5 14,8 priemer 21,6 19,7 18,5 21,9 21,3 21,2 19,6 max. 22,4 22,1 24,3 20,2 20,8 25,3 19,8 september min. 9,7 11,6 11,8 8,5 9,9 11,3 10,9 priemer 16,8 16,7 18,4 13,8 15,0 17,2 14,3 Legenda: max. min. priemer priemerná maximálna teplota priemerná minimálna teplota priemerná mesačná teplota Tab. 4: Mesačná teplota vzduchu [ C] pre lokalitu Šulianske jazero za obdobie rokov (zdroj: SHMÚ) 8

9 mesiac rok jún júl august september Tab. 5: Počet letných dní pre lokalitu Šulianske jazero za obdobie (zdroj: SHMÚ) rok [mm] 563,4 683,2 574,3 611,6 544,5 675,4 983,7 Tab. 6: Ročný úhrn atmosférických zrážok [mm] pre lokalitu Šulianske jazero za obdobie (zdroj: SHMÚ) mesiac rok jún ,7 89,8 48, ,9 159,4 júl 40,2 87,5 14,8 34,1 118,7 57,4 77,8 august 26,5 130,3 114, ,6 46,3 135,2 september 36,3 39,3 15,5 138,4 43,7 21,4 95,0 Legenda: mesiac najbohatší na atmosférické zrážky v danom roku Tab. 7: Mesačný úhrn atmosférických zrážok [mm] pre lokalitu Šulianske jazero za obdobie rokov (zdroj: SHMÚ) rok mesiac deň [mm] deň [mm] deň [mm] deň [mm] deň [mm] deň [mm] deň [mm] jún 3. 36, , , , , , ,0 júl , ,2 2. 7, , , , ,0 august , , , , , , ,0 september , , , , , , ,0 Tab. 8: Denné maximum úhrnu atmosférických zrážok [mm] pre lokalitu Šulianske jazero v jednotlivých letných mesiacoch za obdobie rokov (zdroj: SHMÚ) Nadmorská výška najnižšieho bodu v podrobnom povodí 113 m n. m. Charakteristika vodných útvarov Voda vhodná na kúpanie Šulianske jazero je dynamicky prepojená s útvarom podzemných vôd SK P a jej stav nie je priamo ovplyvnený stavom útvarov povrchovej vody. Kategória vodného útvaru podzemná voda Kód vodného útvaru SK P medzizrnové podzemné vody Názov vodného útvaru kvartérnych náplavov západnej časti Podunajskej panvy Geologický vertikálne členenie kvartérne sedimenty popis dominantné vodného útvaru zastúpenie kolektora fluviálne štrky, piesčité štrky, piesky Plocha vodného útvaru (km 2 ) 518,749 Stav chemický stav dobrý vodného útvaru kvantitatívny stav dobrý Tab. 9: Zadefinovanie útvaru podzemnej vody, v ktorom sa nachádza voda na kúpanie (zdroj: MŽP SR) 9

10 Voda vhodná na kúpanie Šulianske jazero je situovaná v povodí útvaru povrchovej vody SKD0017 a SKD0015. Aj keď tieto vodné útvary nemajú priamy vplyv na kvalitu vody vhodnej na kúpanie, môžu ovplyvňovať kvalitu podzemných vôd, ktorými je štrkovisko Šulianske jazero napájané. Kategória vodných útvarov povrchová voda tečúca (rieka) povrchová voda tečúca (rieka) Kód vodného útvaru SKD0017 SKD0015 Názov vodného útvaru Dunaj Prívodný kanál (VN Gabčíkovo) Odpadový kanál kód typu D1 (P1V) D1 (P1V) Typologický veľké toky v nadmorskej výške veľké toky v nadmorskej výške popis do 200 m v Panónskej panve do 200 m v Panónskej panve popis typu vodných útvarov podtyp Dunaj v úseku Devín - podtyp Dunaj v úseku Devín - Klížska Nemá Klížska Nemá Dĺžka vodného útvaru (km) 62,10 38,80 Charakter vodného útvaru výrazne zmenený umelý chemický dobrý (M) nedosahujúci dobrý (L) Stav vodných útvarov stav ekologický stav ekologický potenciál Legenda: L - stav vyhodnotený s nízkou úrovňou spoľahlivosti M - stav vyhodnotený so strednou úrovňou spoľahlivosti nerelevantný údaj priemerný (M) nerelevantný údaj dobrý a lepší (L) Tab. 10: Ďalšie vodné útvary v oblasti vplyvu, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia (zdroj: MŽP SR) Mapa 5: Mapové zobrazenie vyhodnotenia stavu vodných útvarov podľa RSV 2000/60/ES (zdroj: MŽP SR) 10

11 Informácie o vymedzovaní vodných útvarov na Slovensku podáva kapitola 2.4 Vodného plánu Slovenska dostupnom na a o hodnotení stavu vodných útvarov kapitoly 5.1 a 5.2. Charakteristika oblasti vplyvu Mapa 6: Oblasť vplyvu (zdroj: VÚVH) Využitie krajiny Využívanie krajiny v podrobnom povodí ( ) Plocha km 2 % nesúvislá zástavba 1,849 1,51 priemysel alebo komercia 0,919 0,75 areály prístavov 0,225 0,18 skládky a smetiská 0,364 0,30 mestská zeleň 0,066 0,05 areály športu a voľného času 0,880 0,72 nezavlažovaná orná pôda 7,589 6,21 lúky a pasienky 3,354 2,75 mozaika polí, lúk a trvalých kultúr 0,017 0,01 prevažne poľnohospodárska krajina s výrazným zastúpením prirodzenej vegetácie 0,883 0,72 listnaté lesy 27,635 22,63 zmiešané lesy 0,421 0,34 prechodné lesokroviny 24,215 19,83 11

12 močiare 0,515 0,42 vodné toky 27,685 22,67 vodné plochy 25,485 20,87 spolu 122, ,00 Tab. 11: Využitie krajiny v podrobnom povodí (zdroj: SAŽP, spracované VÚVH) Mapa 7: Využitie krajiny v oblasti vplyvu (zdroj: SAŽP, spracované VÚVH) Popis zdrojov znečistenia v oblasti vplyvu V minulosti sa za potenciálne zdroje znečistenia ovplyvňujúce kvalitu vody na kúpanie Šulianskeho jazera považovali najmä drobné prenosné chatky so suchými záchodmi v okolí jazera. Z vodného vtáctva tu žijú napríklad labute, divé husi, divé kačice, čajky, ktoré môžu byť taktiež pôvodcami znečistenia. Podľa výsledkov hygienickej obhliadky, ktorá bola dňa , možno za potenciálne zdroje znečistenia považovať: - južná a juhozápadná časť štrkoviska (zo strany ramennej sústavy Dunaja): povodňový stav vody v Dunaji, každoročné umelé zaplavovanie ramennej sústavy Dunaja, prenosné a trvalé chatky a suché WC pri týchto objektoch, - vodné vtáctvo (exkrementy) a rybné hospodárstvo (prikrmovanie). Voda vhodná na kúpanie Šulianske jazero je zároveň rybárskym revírom kaprovým s účelom využitia lovný. V tomto štrkovisku, ktoré je v evidencii rybárskych revírov vedené ako Materiálová jama B, kapor nie je dominantnou rybou. Z dôvodu povodňových situácií 12

13 a pod. dochádza k neplánovanému zarybňovaniu tohto revíru rybami z dunajskej ramennej sústavy. Dominantnými sú sumec veľký, boleň dravý, šťuka severná a menej zubáč veľkoústy. Okrem druhov spomínaných napr. pri štrkovisku v Ivanke pri Dunaji (s výnimkou lopatky dúhovej a slnečnice) sa sem zmienenou cestou dostali aj pleskáč zelenkavý, pleskáč siný, pleskáč tuponosý, nosáľ sťahovavý, ale aj nežiaduce (nepôvodné) druhy rýb, akými sú býčka. Vo Vodnom pláne Slovenska bol pre prvý plánovací cyklus na výpočet emisií živín zaťažujúcich povrchové vody použitý model MONERIS. Emisie dusíka a fosforu sú počítané na základe vstupných informácií o živinovom znečistení pochádzajúcom z bodových zdrojov znečistenia, ktorými sú vypúšťania z čistiarní odpadových vôd a vypúšťania priemyselných vôd a na základe informácií o živinovom znečistení pochádzajúcom z plošných zdrojov znečistenia, ktorými sú atmosférická depozícia, erózia, povrchový odtok, sídla s nevybudovanou verejnou kanalizáciou alebo odľahčovaním dažďových vôd, drenáž a podzemná voda. Výsledky modelovania sú popísané v kapitole 8.2 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na Znečistenie živinami v podrobnom povodí ( ) Interval vypočítaný prostredníctvom modelu MONERIS celkový dusík kg/(ha.rok) 3,01-6,00 celkový fosfor kg/(km 2.rok) 30,01-60,00 Tab. 12: Znečistenie živinami vypočítané prostredníctvom modelu MONERIS pre referenčné obdobie (zdroj: VÚVH) Opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie živinového a organického znečistenia spôsobeného nedostatočným čistením odvádzaných odpadových vôd alebo nedostatočným odkanalizovaním obcí spolu s opatreniami zameranými na zníženie vstupu živín z poľnohospodárstva popisujú kapitoly 8.1 a 8.2 Vodného plánu Slovenska, ktorý je dostupný na Kvalita vody KVALITA VODY VHODNEJ NA KÚPANIE HODNOTENÁ PODĽA POŽIADAVIEK SLOVENSKEJ LEGISLATÍVY OD ROKU 2004 Kvalita vody na kúpanie a hygienické podmienky prírodných rekreačných lokalít sa na Slovensku sledovali a sledujú podľa požiadaviek národných predpisov: - zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - zákon NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov - nariadenie vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská, - nariadenie vlády SR č. 252/2006 Z. z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu, - vyhláška MZ SR č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská v znení neskorších predpisov. 13

14 Kvalita vody na kúpanie sa podľa požiadaviek národných predpisov vyhodnocuje na základe výsledkov nasledovných ukazovateľov: koliformné baktérie, Escherichia coli, črevné enterokoky, rod Salmonella, cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet, riasy, chlorofyl a pri prevahe siníc v planktóne, chlorofyl a pri prevahe rias v planktóne, ekotoxicita akútna, farba, minerálne oleje, reakcia vody, zápach, povrchovo aktívne látky, fenoly, plávajúce znečistenia, priehľadnosť, nasýtenie vody kyslíkom, celkový dusík, celkový fosfor, pesticídy, arzén, kadmium, chróm VI, olovo, ortuť, celkové kyanidy. Mikrobiológia Zdravotne významné ukazovatele mikrobiologickej kvality vody (koliformné baktérie, Escherichia coli, črevné enterokoky) dlhodobo neprekračujú medzné hodnoty nariadenia vlády SR č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská. Sinice (cyanobaktérie) a riasy Lokalita Šulianske jazero sa vyznačuje vyhovujúcou kvalitou vody. Fytoplanktón je zastúpený druhmi rias aj cyanobaktérií. Z riasovej flóry dominuje Cyclotella ocellata, Phacotus lenticularis, Fragilaria tenera, Nitzschia palea a ďalšie. Z cyanobaktérií so schopnosťou tvoriť vodný kvet sa najčastejšie vyskytuje druh Microcystis aeruginosa. Z ostatných druhov siníc bol zistený Chroococcus limneticus, Pseudanabaena catenata, Merismopedia marssonii. V rokoch boli niekoľkokrát namerané nízke hodnoty nasýtenia vody kyslíkom. V sledovanom období rokov 2007 až 2011 sa hodnoty chlorofylu a pohybovali v rozmedzí od 2 15,5 μg/l (medzná hodnota ukazovateľa je 50 μg/l). Makroriasy a ostatné makrofyty Brehy prírodného kúpaliska sú zatrávnené, s lúčnou vegetáciou, kosením upravované len na niektorých úsekoch, najmä v blízkosti chát. Ostatné časti brehu sú zarastené hustým porastom trste obyčajnej (Phragmites australis), útržkovito sa vyskytuje Phalaroides arundinacea (chrastnica trsťovníkovitá), Schoenoplectus lacustris (škripinec jazerný), druhy vŕb - Salix (napr. S. eleagnos) a topoľov (Populus) v bylinnej a kríkovitej forme. Topoľ a agát biely (Robinia pseudoacacia) dominujú aj okoliu najvyužívanejšej časti prírodného kúpaliska. Dominantnými druhmi obmývanej zóny sú sitiny - Juncus compressus (sitina stlačená), J. articulatus (s. článkovaná), v menšej miere druhy rodu Carex (ostrica) - C. echinata (o. ježatá), C. aquatilis, trávy Deschampsia caespitosa (metlica trsnatá), Glyceria maxima (steblovka vodná), ojedinele sa v tejto zóne nachádzajú Lythrum salicaria (vrbica vŕbolistá), Rorippa amphibia (roripa obojživelná), Epilobium hirsutum (vŕbovka chlpatá), Poa compressa (lipnica stlačená) a Persicaria amphibia (horčiak obojživelný). Na tomto prírodnom kúpalisku sú bohato zastúpené aj typické vodné cievnaté rastliny, rastie tu Najas marina (riečňanka prímorská), N. minor (r. menšia), invázny taxón Elodea canadensis (vodomor kanadský), E. nuttalii (v. Nuttalov), Potamogeton perfoliatus (červenavec prerastenolistý), P. crispus (č. kučeravý), P. natans (č. plávajúci), Ceratophyllum demersum (rožkatec ponorený), Myriophyllum spicatum (stolístok klasnatý). V plytkej vode v blízkosti brehov rastie hojne Eleocharis acicularis (bahnička ihlovitá), E. palustris (b. močiarna), Alisma gramineum (žabník trávovitý), Batrachium circinatum (Močiarka okrúhla) a chary (Chara sp.). Porasty vodných rastlín sa odstraňujú len v niektorých využívaných častiach kúpaliska, cca 15 m od brehu je možné pozorovať ich súvislé porasty vo voľnej vode. 14

15 Počas letnej sezóny sa popri brehoch zhromažďuje súvislá vrstva chumáčov makrorias, tvoria ich najmä druhy rodov Spirogyra (závitnicovka), Mougeotia (mužócia), Zygnema (jarmovka), Cladophora (žabí vlas), Bulbochaete (bulbochéte), Oedogonium (čiapkovka) a Microspora. Z dna sa počas teplých dní na hladinu uvoľňujú slizké zhluky tmavo zelenočiernej farby, ktoré tvorí sinica Oscillatoria (drgavka). Posledný odber a vyšetrenie makrofytov boli vykonané v septembri Obr. 3 : Makrofyty (zdroj: RÚVZ Dunajská Streda ) Žiadne poškodenie zdravia návštevníkov Šulianskeho jazera nebolo zaznamenané. KVALITA VODY VHODNEJ NA KÚPANIE HODNOTENÁ PODĽA POŽIADAVIEK EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY OD ROKU 2004 Do roku 2008 Slovenská republika sledovala kvalitu vody na kúpanie podľa starej smernice Rady 76/160/EHS o kvalite vody určenej na kúpanie z 8. decembra Európska komisia vyhodnocovala kvalitu vody na kúpanie na základe 5 ukazovateľov (koliformné baktérie, fekálne koliformné baktérie, minerálne oleje, povrchovo aktívne látky a fenoly), pre ktoré boli smernicou stanovené povinné a odporúčané hodnoty. Okrem toho boli sledované aj ďalšie ukazovatele kvality vody (koliformné baktérie celkovo, fekálne koliformné baktérie, fekálne streptokoky, Salmonela, črevné vírusy, ph, farba, minerálne oleje, povrchovo aktívne látky, fenoly, priehľadnosť, rozpustený kyslík, dechtové pozostatky a plávajúci materiál, amoniak, dusík, pesticídy, arzén, kadmium, chróm, olovo, ortuť, kyanidy, dusičnany a fosfáty). Od roku 2008 bola do národných predpisov implementovaná nová smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS. Podľa tejto smernice je Slovenská republika povinná monitorovať 2 ukazovatele kvality vody (črevné enterokoky a Escherichia coli). Tieto dva ukazovatele budú vstupovať do hodnotenia kvality vody podľa kritérií legislatívy EÚ, pričom trieda kvality sa bude stanovovať na základe výsledkov hodnotenia 4 po sebe nasledujúcich kúpacích sezón, a to ako výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca. 15

16 Počas prechodného obdobia, t.j. pokiaľ Slovenská republika nemala k dispozícií údaje za štvorročné obdobie, hodnotí Európska komisia kvalitu vody podľa požiadaviek starej smernice, a to tak, že parameter črevné enterokoky (podľa novej smernice) je hodnotený podľa limitných hodnôt platných pre fekálne streptokoky (podľa starej smernice) a parameter Escherichia coli (podľa novej smernice) je hodnotený podľa limitov platných pre fekálne koliformné baktérie (podľa starej smernice). Prvé hodnotenie slovenských vôd vhodných na kúpanie na základe triedy kvality bolo možné zrealizovať v roku Legenda: Compliant to guide values lokalita v súlade s odporúčanými hodnotami na kvalitu vody Compliant to mandatory values lokalita v súlade so záväznými hodnotami na kvalitu vody Not compliant with mandatory values lokalita nie je v súlade s minimálnymi (záväznými) hodnotami na kvalitu Banned or closed throught the reason - kúpanie zakázané alebo lokalita zatvorená počas sezóny Insufficiently sampled lokalita s nedostatočným odberom vzoriek Not sampled lokalita, na ktorej neboli vykonané odbery vzoriek Obr. 4: Vyhodnotenie kvality vody v Šulianskom jazere podľa klasifikácie EÚ (zdroj: EEA; dostupné na: 1/bathing-water-data-viewer) Počet prekročení parametrov stanovených smernicou 2006/7/ES s ohľadom na ohrozenie cyanobaktériami ROK Escherichia coli črevné enterokoky cyanobaktérie so schopnosťou tvoriť vodný kvet chlorofyl a Tab. 13: Parametre požadované platnou smernicou 2006/7/ES a počet ich prekročení v danom roku (zdroj: ÚVZ SR) Podľa hodnotenia Európskej komisie nebola kvalita vody na kúpanie v Šulianskom jazere v súlade so záväznými hodnotami na kvalitu vody iba v roku Od tohto roku je táto lokalita hodnotená ako voda na kúpanie s výbornou kvalitou. 16

17 V roku 2011 bola vykonaná prvá klasifikácia vody na kúpanie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS. Hodnotilo sa obdobie posledných 4 kúpacích sezón, a to na základe percentilného zhodnotenia funkcie log 10 normálnej pravdepodobnosti hustoty v mikrobiologických údajoch získaných z tejto lokality. Šulianske jazero bolo klasifikované ako lokalita s výbornou kvalitou vody na kúpanie /bathing-water-data-viewer Údaje o profile Dátum vytvorenia profilu 22. marec 2011 Posledná revízia profilu vody na kúpanie jún 2012 Dôvod revízie aktualizácia pred kúpacou sezónou Najbližšia revízia profilu vody na kúpanie podľa potreby Spracovali: 17

Ivanka pri Dunaji. Internetový profil vody určenej na kúpanie

Ivanka pri Dunaji. Internetový profil vody určenej na kúpanie Ivanka pri Dunaji Internetový profil vody určenej na kúpanie - vypracovaný na základe požiadavky čl. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou

Διαβάστε περισσότερα

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH.

SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. SÚČASNÉ VYUŽITIE BANSKOŠTIAVNICKÝCH NÁDRŽÍ A KVALITA VODY V NICH. Pašerbová Elena, Zimnikovalová Oľga Septembrom 1996, t.j. po delimitácii rozhodujúcej časti Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému

Διαβάστε περισσότερα

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013

Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 Správa Slovenskej republiky o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2013 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR. Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd)

Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR. Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd) Ministerstvo životného prostredia SR Implementácia Rámcovej smernice o vode v SR Pracovná podskupina 3.1. Kvalita (povrchových vôd) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský hydrometeorologický

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z.

Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadenie vlády č. 8/2016 Z. z. Nariadene vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE

1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE 1. VODNÉ ZDROJE, ICH KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE Texty obsahujú vybrané state z: Dzubák: Vodné hospodárstvo (1985), www.enviro.gov.sk, Metodiky vodohospodárskych bilancií a Monitoringu vôd SHMÚ (www.enviro.gov.sk,

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP )

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ( CLP ) Dátum vydania : 01.09.2014 Dátum revízie Názov výrobku: Kremičitý piesok 1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

Cenník laboratórnych a odborných služieb

Cenník laboratórnych a odborných služieb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v ŽILINE PSČ 011 71 ul. V. Spanyola 27 Pošt. priečinok B-81 tel. číslo: 041/72 338 43-45 fax: 041/72 35465 Cenník laboratórnych a odborných služieb MUDr.

Διαβάστε περισσότερα

13. VODA V BIOSFÉRE. Tab. 13. Rozdelenie vôd na Zemi.

13. VODA V BIOSFÉRE. Tab. 13. Rozdelenie vôd na Zemi. 13. VODA V BIOSFÉRE 13. 1. Voda, jej význam, výskyt a rozdelenie Voda má na Zemi výnimočné postavenie. "Sine aqua deest vita" čiže, "Bez vody niet života". To je myšlienka, ktorá výstižne vyjadruje význam

Διαβάστε περισσότερα

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4

Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie kurzov V4 Modelovanie dynamickej podmienenej korelácie menových kurzov V4 Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach Ekonomická univerzita v Bratislave Cieľ a motivácia Východiská Cieľ a motivácia Cieľ Kvantifikovať

Διαβάστε περισσότερα

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

MPV PO 16/2013 Stanovenie kovov v rastlinnom materiáli ZÁVEREČNÁ SPRÁVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Prešove Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Hollého 5, 080 0 Prešov MEDZILABORATÓRNE

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Správa. (príloha k energetickému certifikátu)

Správa. (príloha k energetickému certifikátu) Správa (príloha k energetickému certifikátu) Správa k energetickému certifikátu podľa 7 ods. 2 písm. c) zákona obsahuje najmä tieto údaje: a) identifikačné údaje o budove (adresa, parcelné číslo), b) účel

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006. zo 6. novembra 2006, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 18.11.2006 SK Úradný vestník Európskej únie L 320/13 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1664/2006 zo 6. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia pre

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD ALEBO DO PODZEMNÝCH VÔD

VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD ALEBO DO PODZEMNÝCH VÔD Príloha 1 ADRESÁT Príslušný Obvodný úrad životného prostredia resp. Krajský úrad životného prostredia VEC: ŽIADOSŤ O VYDANIE POVOLENIA NA VYPÚŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH ODPADOVÝCH VÔD DO POVRCHOVÝCH VÔD ALEBO

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

Nové predpisy pre osvetlenie

Nové predpisy pre osvetlenie Nové predpisy pre osvetlenie Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD. ZSR 2009 Najdôležitejšie hygienické predpisy Dôležitosť hygienických predpisov vyplýva z ich charakteru sú záväzné Zákon č. 355 z roku 2007 o

Διαβάστε περισσότερα

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením.

Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým vyhodnotením. Priezvisko a meno študenta: 216_Antropometria.xlsx/Pracovný postup Študijná skupina: Ročník štúdia: Antropometria Cieľ: Určite vybrané antropometrické parametre vašej skupiny so základným (*úplným) štatistickým

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí

Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí 5. Cyanobaktérie (sinice) a riasy v kontaminovanom prostredí Eutrofizácia v sumárnom zhrnutí znamená nadmerné obohatenie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený

Διαβάστε περισσότερα

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z.

SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. SYSTÉM HODNOTENIA RIZÍK PRE POSÚDENIE ENVIRONMENTÁLNEJ ŠKODY podľa zákona NR SR č. 359/2007 Z. z. Metodická príručka určená pre prevádzkovateľov a štátnu správu Zadávateľ: Slovenská agentúra životného

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA

DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o. ZÁVEREČNÁ SPRÁVA PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE VRAKUNSKÁ CESTA SKLÁDKA CHZJD SK/EZ/B2/136 PRÍLOHA Č. 16 ŠTÚDIA USKUTOČNITEĽNOSTI SANÁCIE Júl 2015 1 Prieskum environmentálnych

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z. Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č.../2010 Z. z. LIMITNÉ HODNOTY UKAZOVATEĽOV ZNEČISTENIA VYPÚŠŤANÝCH ODPADOVÝCH VÔD A OSOBITNÝCH VÔD ČASŤ A.1 Splaškové odpadové vody a komunálne odpadové vody vypúšťané

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII

MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXIII MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 3 2015 Ročník XXIII Obsah 1. Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky skupine produktov: Okná a vonkajšie dvere 2. Oznámenie

Διαβάστε περισσότερα

B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií 2008R0689 SK 01.04.2013 006.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 689/2008 zo

Διαβάστε περισσότερα

Stratégia nakladania s odpadmi. s obsahom azbestu

Stratégia nakladania s odpadmi. s obsahom azbestu Projekt č. 24140110157 Operačný program životné prostredie Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov Stratégia nakladania s odpadmi s obsahom azbestu Investícia do Vašej budúcnosti

Διαβάστε περισσότερα

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu Projekt Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 realizovaný v zmysle

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Mária Orolínová Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta 2009 Mária Orolínová Recenzenti: Vydala: doc. Ing. Maroš Soldán, CSc. Ing. Viera Peterková, PhD. Trnavská univerzita

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy

Odvodňovanie a úprava tokov Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Dokumentácia a stavebné výkresy lovenská poľnohospodárska unverzta v Ntre Fakulta záhradníctva a krajnného nžnerstva Katedra krajnného nžnerstva Odvodňovane a úprava tokov prevodná správa, úhrnná techncká správa, Dokumentáca a stavebné

Διαβάστε περισσότερα

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. zo 16. augusta 2007, Strana 3752 Zbierka zákonov č. 524/2007 Čiastka 221 524 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti Ministerstvo

Διαβάστε περισσότερα

L 268/14 Úradný vestník Európskej únie

L 268/14 Úradný vestník Európskej únie L 268/14 Úradný vestník Európskej únie 9.10.2008 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 987/2008 z 8. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii,

Διαβάστε περισσότερα

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI

VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Čiastka Ročník XXI ISSN 1335-1567 VESTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR Čiastka 1 2013 Ročník XXI Obsah: 1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Nitra č. 1/2013 zo dňa 15. januára 2013,

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach

Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Štandardy a kontrolné mechanizmy v metrológii v jedálňach Ing. Tomáš ŠVANTNER Poprad, 28.10.2011 Platné právne predpisy v oblasti metrológie Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov

Διαβάστε περισσότερα

2. CHARAKTERISTIKA VODNÝCH TOKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

2. CHARAKTERISTIKA VODNÝCH TOKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1. ÚVOD Energia najmä jej kvalita, zabezpečenosť dodávky a cena sa stáva jedným z limitujúcich faktorov rozvoja spoločnosti. Naša krajina pritom trpí veľkým nedostatkom prírodných zdrojov energie. Zásoby

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ENERGETICKÝ AUDIT BUDOV Stavebná fakulta Ing. Katarína Kováčová, PhD., Ing. Martin Kováč, PhD. Táto publikácia vznikla

Διαβάστε περισσότερα

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA

DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA DRB ETAPA II POVAŽSKÁ BYSTRICA Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Navrhovateľ: Dongil Rubber Belt

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v pilotnom území

Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v pilotnom území Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ AKTIVITA 3.5 Chemické zloženie a kvalita podzemných vôd v pilotnom území EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH

Διαβάστε περισσότερα

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE bulletin občianskeho združenia 2 /6.11.2006/ ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE akvá ri um pr pree kre vet y, raky a krab y akva foto gr afi e Ji Jiřříí Plí š

Διαβάστε περισσότερα

(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA

(Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA 1.9.2009 Úradný vestník Európskej únie L 229/1 I (Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIA NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 767/2009 z

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2012

ZMLUVA č PO2012 ZMLUVA č. 50-000056552PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

IS Environmentálnych záťaží

IS Environmentálnych záťaží Návrh V Y H L Á Š K A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z..., ktorou sa vykonáva zákon č..../2008 Z.z. o environmentálnych záťažiach a o doplnení niektorých zákonov Ministerstvo životného

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015

ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 ZMLUVA O DODÁVKE VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU A ODVÁDZANÍ ODPADOVÝCH VÔD VEREJNOU KANALIZÁCIOU Č. 1641/2015 Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Dodávateľom: Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Sídlo:

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od

Cenník za združenú dodávku plynu pre Domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou A Účinný od Vážený zákazník, tento cenník dodávateľa plynu spoločnosti ZSE Energia, a.s., za združenú dodávku plynu pre odberateľov plynu v domácnosti s Ponukou Plyn so zárukou účinný od 1. 1. 2017 (ďalej len cenník

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

COP 21 - SPOLOČNE ZA OCHRANU KLÍMY. Veľké upratovanie SR pokračuje aj v roku V SR eliminuje povodňové riziko 22 nových stavieb

COP 21 - SPOLOČNE ZA OCHRANU KLÍMY. Veľké upratovanie SR pokračuje aj v roku V SR eliminuje povodňové riziko 22 nových stavieb Odborno-náučný časopis o životnom prostredí 1/2016 XXI. ročník COP 21 - SPOLOČNE ZA OCHRANU KLÍMY Veľké upratovanie SR pokračuje aj v roku 2016 V SR eliminuje povodňové riziko 22 nových stavieb Čínske

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0161/2012/E Bratislava, 27.01.2012 Číslo spisu: 6578-2011-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Διαβάστε περισσότερα

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0

Deti školského veku roky. Deti - vek batolivý/ predškol. roky chlapci dievčatá študujúci zvýš.fyz. aktivita 1,6 1,7 1,5 1,3 1,0 ODPORÚČANÉ VÝŽIVOVÉ DÁVKY PRE OBYVATEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY ( 9.REVÍZIA) Autori: Kajaba,I., Štencl,J., Ginter,E., Šašinka,M.A., Trusková,I., Gazdíková,K., Hamade,J.,Bzdúch,V. Tabuľka 1 Základná tabuľka

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 10. mája 2006,

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. z 10. mája 2006, Strana 2524 Zbierka zákonov č. 354/26 Čiastka 124 354 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 1. mája 26, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997,

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/97. z 30. júla 1997, NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1514/ z 30. júla 19, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 903/90, (EHS) č. 2699/93, (ES) č. 1431/94, (ES) č. 1559/94,(ES) č. 1474/95, (ES) č. 1866/95, (ES) č. 1251/96,

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

Problémy ochrany podzemných vôd

Problémy ochrany podzemných vôd Problémy ochrany podzemných vôd Ochrana vodných zdrojov v poľnohospod nohospodárskej krajine Štefan Rehák,, VUVH Bratislava, 12.12.2012 Každé poľnohospodárske výrobné územie sa realizuje na ploche povodia.

Διαβάστε περισσότερα

Hydrológia. 9. prednáška

Hydrológia. 9. prednáška Hydrológa 9. prednáška Rozdelene vody na Zem Kolobeh vody Zotrvane vody v zdrojoch Rezervoár Oceány Glacers Sezónna pokrývka snehu Pôdna vlhkosť Spodné vody Jazerá Reky Atmosféra Premerná doba uchovana

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

ZMLUVA č PO2013

ZMLUVA č PO2013 ZMLUVA č. 30-000063076PO2013 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda ) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych

Διαβάστε περισσότερα

Úradný vestník Európskej únie L 373/1. (Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

Úradný vestník Európskej únie L 373/1. (Akty, ktorých uverejnenie je povinné) 21.12.2004 Úradný vestník Európskej únie L 373/1 I (Akty, ktorých uverejnenie je povinné) NARIADENIE RADY (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam RADA EURÓPSKEJ

Διαβάστε περισσότερα

HODNOTENIE PILOTNÉHO ÚZEMIA Z VODOHOSPODÁRSKEHO HĽADISKA

HODNOTENIE PILOTNÉHO ÚZEMIA Z VODOHOSPODÁRSKEHO HĽADISKA Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ AKTIVITA 3.5 HODNOTENIE PILOTNÉHO ÚZEMIA Z VODOHOSPODÁRSKEHO HĽADISKA EKOTECHNOLÓGIA VYHĽADANIA A HODNOTENIA NÁHRADNÝCH

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Vyhláška č. 397 / 2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd,

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie )

Nová škola. Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Nová škola Chorvátsky Grob Čierna Voda ( koncepcia realizácie ) Kontaktné údaje: Obec Chorvátsky Grob Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob IČO: 00304760 DIČ: 2020662105 bankové spojenie: 6601265001/5600

Διαβάστε περισσότερα

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava R O Z H O D N U T I E Číslo: 0037/2013/P Bratislava 06. 12. 2012 Číslo spisu: 6240-2012-BA Predseda Úradu pre reguláciu

Διαβάστε περισσότερα

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla.

V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. z 23. júla č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla. V Ý O S Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len úrad ) podľa 12 ods. 10 a 14 ods. 3 písm.

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα