Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη. 1981 (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο"

Transcript

1 1 Ξ.Γ. 1213/12/14 Νθη (ΦΔΘ 300 Α) (δηφξζσζε 324/Α θαη 332/Α).: Ξεξί αλαδηνξγαλψζεσο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο (Γηα ηε δηάξζξσζε ησλ Θεληξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηα άξζ. 1 13, 15, 22, θαη 40 ηνπ παξφληνο Βι. ήδε ΞΓ 402/18 26 Απγ ΦΔΘ Α 187 (Γηνξζ. Πθαικ. ζην ΦΔΘ Α 227/11 Νθη. 88)). Δρνληεο ππφςηλ : 1. Ραο δηαηάμεηο : α) ηνπ άξζ. 38 παξ. 1 έσο θαη 3 ηνπ Λνκ. 992/79 πεξί νξγαλψζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο Ππλζήθεο Ξξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο Θνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ, β) ηνπ άξζ. εβδφκνπ παξ. 2 ηνπ Λνκ. 1142/81 πεξί θπξψζεσο ηεο απφ 9 εο Ηνπι Ππκβάζεσο Γαλείνπ (έξγνλ Νινθιεξσκέλεο Αλαπηχμεσο Γαζνπνλίαο) ζπλαθζείζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Γηεζλνχο Ρξαπέδεο Αλαζπγθξνηήζεσο θαη Αλαπηχμεσο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεκάησλ δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ φξσλ απηήο θαη άιισλ ηηλψλ δηαηάμεσλ. 2. Ρελ ππ' αξηζκ. 1414/ γλσκνδφηεζηλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνηάζεη ησλ πνπξγψλ Ξξνεδξίαο Θπβεξλήζεσο, Νηθνλνκηθψλ θαη Γεσξγίαο, απνθαζίδνκελ : ΡΚΖΚΑ ΞΟΥΡΝΛ : ΓΗΑΟΘΟΥΠΗΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Α : Θεληξηθή πεξεζία Αξζξν 14 : γεληθή Δπηζεψξεζηο Γαζψλ 1. αη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο Γαζψλ, αζθνχκελαη ππφ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ Γαζψλ, αλάγνληαη εηο ηελ κειέηελ, εμέηαζηλ θαη εηζήγεζηλ επί γεληθσηέξαο ή εηδηθήο ζεκαζίαο ζεκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζηλ ηεο δξάζεσο, ηελ απηεπάγγειηνλ δηελέξγεηαλ εηδηθψλ Δπηζεσξήζεσλ θαη ηνλ εηο δεχηεξνλ βαζκφλ ηερληθννηθνλνκηθφλ θαη ηερληθνδηνηθεηηθφλ έιεγρνλ ησλ

2 2 πεξηθεξεηαθψλ ελ γέλεη δαζηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ έξεπλαλ επί πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ, σο θαη ηελ επηζεψξεζηλ θαη έιεγρνλ άπαμ ηνπιάρηζηνλ ηνπ έηνπο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ Γαζψλ (ΞΔΓ). 2. Αη πεξηνραί εθ σλ εθηείλεηαη ε θαηά ηφπνλ άζθεζηο ησλ αξκνδηνηήησλ εθάζηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηνχ Γαζψλ, θαζνξίδνληαη σο έπεηαη : α) Ξεξηνρή Α, πεξηιακβάλνπζα ηελ Θξάθελ θαη ηελ Καθεδνλίαλ. β) Ξεξηνρή Β, πεξηιακβάλνπζα ηελ Θεζζαιίαλ κεηά ησλ Βνξείσλ Ππνξάδσλ, ηελ Αλαηνιηθελ Πηεξεάλ Διιάδα, Αηηηθήλ, Βνησηίαλ, Δχβνηαλ, Λήζνπο Αηγαίνπ, λήζνπο Θπθιάδσλ, Γσδεθάλεζνλ θαη Θξήηελ. γ) Ξεξηνρή Γ, πεξηιακβάλνπζα ηελ Ξεινπφλλεζνλ, ηελ Γπηηθήλ Πηεξεάλ Διιάδα, Ζπεηξνλ θαη ηαο λήζνπο ηνπ Ηνλίνπ Ξειάγνπο. 3. Ν πνπξγφο Γεσξγίαο, δχλαηαη λ αλαζέηε εηο νηνλδήπνηε ησλ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ Γαζψλ ηελ δηελέξγεηαλ ειέγρνπ ή εμεηάζεσο σξηζκέλεο ππνζέζεσο αλεμαξηήησο πεξηνρήο. 4. Δηο ηελ Γεληθήλ Δπηζεψξεζηλ Γαζψλ ιεηηνπξγεί Γξακκαηεία δηα ηελ δαθηπινγξάθεζηλ, δηεθπεξαίσζηλ ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηελ ινηπήλ γξακκαηεηαθήλ εμππεξέηεζίλ ηεο. ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Β : Γηαλνκαξρηαθαί πεξεζίαη Αξζξν 16 : Ξεξηθεξεηαθαί Δπηζεσξήζεηο Γαζψλ (Ξ.Δ.Γ.). 1. Αη Ξεξηθεξεηαθαί Δπηζεσξήζεηο Γαζψλ (Ξ.Δ.Γ.), ε έδξα θαη ε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνχησλ νξίδνληαη σο έπεηαη : α) Ξ.Δ.Γ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, κε έδξαλ ηελ Θαβάιαλ θαη πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηνπο Λνκνχο Δβξνπ, Ονδφπεο, Μάλζεο, Γξάκαο, Θαβάιαο θαη Πεξξψλ. β) Ξ.Δ.Γ. Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο, κε έδξαλ ηελ Θεζζαινλίθελ θαη πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηνπο Λνκνχο Θεζζαινλίθεο, Σαιθηδηθήο, Θηιθίο, Ξέιιεο, Φισξίλεο, Θαζηνξηάο, Θνδάλεο, Ζκαζίαο θαη Ξηεξίαο. γ) Ξ.Δ.Γ. Ζπείξνπ, κε έδξαλ ηα Ησάλληλα θαη πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηνπο Λνκνχο Ησαλλίλσλ, Θεζπξσηίαο, Ξξεβέδεο, Αξηεο, Θεξθχξαο θαη Ιεπθάδνο.

3 3 δ) Ξ.Δ.Γ. Θεληξηθήο Διιάδνο, κε έδξαλ ηελ Ιάξηζαλ θαη πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηνπο Λνκνχο Ιαξίζεο, Καγλεζίαο, Γξεβελψλ, Ρξηθάισλ, Θαξδίηζεο, Φζηψηηδνο θαη Δπξπηαλίαο. ε) Ξ.Δ.Γ. Αηηηθήο θαη Λήζσλ, κε έδξαλ ηαο Αζήλαο θαη πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηνπο Λνκνχο Αηηηθήο, Βνησηίαο, Φσθίδνο, Δπβνίαο, Ιέζβνπ, Σίνπ, Πάκνπ, Γσδεθαλήζνπ θαη Θπθιάδσλ ζη) Ξ.Δ.Γ. Ξεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο Πηεξεάο Διιάδνο, κε έδξαλ ηαο Ξάηξαο θαη πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηνπο Λνκνχο Αραίαο, Ζιείαο, Κεζζελίαο, Ιαθσλίαο, Αξθαδίαο, Αξγνιίδνο, Θνξηλζίαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Θεθαιιελίαο θαη Εαθχλζνπ θαη δ) Ξ.Δ.Γ. Θξήηεο, κε έδξαλ ην Ζξάθιεηνλ θαη πεξηνρήλ δηθαηνδνζίαο ηνπο Λνκνχο Ζξαθιείνπ, Σαλίσλ, Οεζχκλεο θαη Ιαζεζίνπ. Αξζξν 17 : Γεληθαί αξκνδηφηεηεο ησλ Ξ.Δ.Γ. Ζ Ξ.Δ.Γ. απνηειεί ην ππεχζπλνλ πεξηθεξεηαθφλ φξγαλνλ ηνπ πνπξγείνπ δηα ηελ θαζφινπ δαζηθήλ αλάπηπμηλ θαη εθαξκνγήλ ηεο δαζηθήο πνιηηηθήο εληφο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ηεο. Δηδηθψηεξνλ εηο ηελ αξκνδηφηεηα ηεο αλήθεη : α) Ν Ξξνγξακκαηηζκφο θαη ε κειέηε ζεκάησλ ηεο πεξηθεξεηαθήο δαζηθήο αλαπηχμεσο. β) Ν ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζηο, ε επηζεψξεζηο θαη ν έιεγρνο ηεο δξάζεσο γεληθψο ησλ Λνκαξρηαθψλ πεξεζηψλ. γ) Ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζηο έξγσλ θαη εξγαζηψλ δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ, σο θαη ε άζθεζηο εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ. Αξζξν 18 : Γηάξζξσζηο Αξκνδηφηεηεο ησλ Ξ.Δ.Γ. Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Θεληξηθήο Διιάδνο 1. Δθάζηελ ησλ Ξ.Δ.Γ. Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Θεληξηθήο Διιάδνο, ζπγθξνηνχλ αη θάησζη ππεξεζηαθαί κνλάδεο : α) Γηεχζπλζηο Γαζηθήο Αλαπηχμεσο

4 4 β) Γηεχζπλζηο Γαζηθήο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο Γαζηθνχ Ξεξηβάιινληνο. γ) Γξαθείνλ Δπηζεσξεηψλ Γαζψλ. 2. Αη αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ Ξ.Δ.Γ. αλάγνληαη εηο ηα θάησζη ζέκαηα θαηαλεκφκελα κεηαμχ ησλ ππ απηάο κνλάδσλ, σο έπεηαη : Α. Γηεχζπλζηο Γαζηθήο Αλαπηχμεσο 3. Ρελ δηεχζπλζηλ Γαζηθήο Αλαπηχμεσο απαξηίδνπλ ηα θάησζη Ρκήκαηα θαη Γξαθεία : α) Ρκήκα Γηαρεηξηζηηθψλ Πρεδίσλ θαη Κειεηψλ. β) Ρκήκα Γαζηθνχ Θηεκαηνινγίνπ. γ) Ρκήκα Γαζνινγίνπ, Απνγξαθήο θαη Ραμηλνκήζεσο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ. δ) Γξαθείν Κειεηψλ Γαζνηερληθψλ Δξγσλ. 4. Ζ αξκνδηφηεο ηεο Γηεπζχλζεσο Γαζηθήο Αλαπηχμεσο αλάγεηαη εηο ηα θάησζη ζέκαηα θαηαλεκφκελα κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ απηήο σο έπεηαη : α) Ρκήκα Γηαρεηξηζηηθψλ Πρεδίσλ θαη Κειεηψλ, εηο ν ππάγνληαη : αα) Ζ εθπφλεζηο θαη αλαζεψξεζηο δαζνπνηληθψλ ζρεδίσλ δηαρεηξίζεσο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ. ββ) Ζ ζπγθξφηεζηο θαη εμππεξέηεζηο ησλ ζπλεξγείσλ εθπνλήζεσο ησλ σο άλσ κειεηψλ. γγ) Ζ αμηνιφγεζηο ησλ εθπνλνπκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ δηα ηελ ππνβνήζεζηλ ηνπ έξγνπ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. δδ) Ζ αλάζεζηο εθπνλήζεσο δαζνπνληθψλ ζρεδίσλ δηαρεηξίζεσο δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο εηο ηαο Γηεπζχλζεηο Γαζψλ ησλ Λνκαξρηψλ. β) Ρκήκα Γαζηθνχ Θηεκαηνινγίνπ, εηο ν ππάγνληαη : αα) Ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζηο ησλ εξγαζηψλ ζπληάμεσο ηνπ δαζηθνχ θηεκαηνινγίνπ θαη ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ηνχησλ.

5 5 ββ) Ζ αξρεηνζέηεζηο ησλ ζρεηηθψλ θηεκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαθέιισλ, ε θχιαμηο ηνπ ραξηνγξαθηθνχ θαη αεξνθσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, ε ελεκέξσζηο ηνπ θηεκαηηθνχ ράξηνπ θαη ηνπ θηεκαηνινγηθνχ πίλαθνο. γγ) Ζ ζπγθξφηεζηο θαη εμππεξέηεζηο ησλ ζπλεξγείσλ θαη ε κέξηκλα δηα ηνλ θαζνξηζκφλ ηεο έδξαο ηνχησλ. γ) Ρκήκα Γαζνινγίνπ, Απνγξαθήο θαη Ραμηλνκήζεσο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ, εηο ν ππάγνληαη : αα) Ζ επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγείσλ θσηνγξαθήζεσο θαη ραξηνγξαθήζεσο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ, σο θαη ησλ εξγαζηψλ θαηαξηίζεσο θαη ηεξήζεσο ησλ ηνπηθψλ δαζνινγίσλ. ββ) Ζ ζπγθξφηεζηο θαη εμππεξέηεζηο ζπλεξγείσλ, απνγξαθήο δαζψλ θαη ηαμηλνκήζεσο εδαθψλ, σο θαη ε επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ απηψλ. δ) Γξαθείνλ Κειεηψλ Γαζνηερληθψλ Δξγσλ, εηο ν ππάγνληαη : αα) Ζ εθπφλεζηο πξνθαηαξθηηθψλ κειεηψλ θαη πξνκειεηψλ ησλ πάζεο θχζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ. ββ) Ζ κέξηκλα δηα ηελ αλάζεζηλ ηεο εθπνλήζεσο ησλ σο άλσ κειεηψλ εηο ηδηψηαο κειεηεηάο. Β. Γηεχζπλζηο Γαζηθήο Ξαξαγσγήο θαη Ξξνζηαζίαο Γαζηθνχ Ξεξηβάιινληνο. 5. Ρελ Γηεχζπλζηλ Γαζηθήο Ξαξαγσγήο θαη Ξξνζηαζίαο Γαζηθνχ Ξεξηβάιινληνο απαξηίδνπλ ηα θάησζη Ρκήκαηα : α) Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Κειεηψλ β) Ρκήκα Ξξνζηαζίαο, Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο Γαζψλ. γ) Γξαθείνλ Γηνηθεηηθφλ Ινγηζηηθφλ. 6. Ζ αξκνδηφηεο ηεο Γ/λζεσο Γαζηθήο Ξαξαγσγήο θαη Ξξνζηαζίαο Γαζηθνχ Ξεξηβάιινληνο αλάγεηαη εηο ηα θάησζη ζέκαηα, θαηαλεκφκελα κεηαμχ ησλ Ρκεκάησλ απηήο, σο έπεηαη : α) Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Κειεηψλ, εηο ν ππάγνληαη :

6 6 αα) Ζ θαηάξηηζηο πξνγξακκάησλ θαη ε κειέηε ζεκάησλ δαζνπνηληθήο αλαπηχμεσο. ββ) Ν ζπληνληζκφο θαη ε επνπηεία ηεο ζπληάμεσο ησλ πάζεο θχζεσο πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ θαη ε ζεψξεζηο ηνχησλ. γγ) Ν ζπληνληζκφο, ε παξαθνινχζεζηο θαη ε επνπηεία εθηειέζεσο πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγήο κειεηψλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ πάζεο θχζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ. δδ) Ζ παξαθνινχζεζηο θαη ζεψξεζηο ησλ πξνγξακκάησλ θαη πάζεο θχζεσο κειεηψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ αλαπηχμεσο ηεο ηδησηηθήο δαζνπνλίαο. εε) Ζ θαηά ηαο εθάζηνηε θεηκέλαο δηαηάμεηο έγθξηζηο ή ε κέξηκλα πξνο έγθξηζηλ ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ. ζηζη)ζ παξαθνινχζεζηο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπνηήζεσο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ησλ λνκαξρηαθψλ κνλάδσλ. β) Ρκήκα Ξξνζηαζίαο, Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο Γαζψλ, εηο ν ππάγνληαη : αα) Ζ ζεψξεζηο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ εθζέζεσλ ησλ εθπνλνπκέλσλ ππφ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ θαη ησλ ηνηνχησλ ηεο ηδησηηθήο δαζνπνλίαο. ββ) Ζ επνπηεία θαη ν ρεηξηζκφο ζεκάησλ επί ησλ πάζεο θχζεσο δαζνπνληθψλ κέηξσλ, ησλ δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ, δαζηθψλ εθαξκνγψλ αη πιεξνθνξηψλ, ηεο ηδηνθηεζίαο δαζψλ, ηεο δαζηθήο παξαγσγήο, σο θαη ν έιεγρνο ησλ πάζεο θχζεσο δαζηθψλ βηβιίσλ. γγ) Ν ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ επηιχζεσο δαζηθψλ ακθηζβεηήζεσλ θαη αλαγλσξίζεσο δαζηθήο ηδηνθηεζίαο θαη εε) Ζ κέξηκλα δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Ππκβνπιίνπ Ηδηνθηεζίαο Γαζψλ, θαηά ηαο πεξί απηήο ηζρχνπζαο δηαηάμεηο. γ) Γξαθείνλ Γηνηθεηηθφλ Ινγηζηηθφλ εηο ν ππάγνληαη ε ελ γέλεη γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζηο, ε ηήξεζηο ησλ θαθέιισλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πάζα δηνηθεηηθήο θχζεσο δξαζηεξηφηεηα, ε δηαρείξηζηο ηνπ ρξεκαηηθνχ θαη πιηθνχ θαη ε δηελέξγεηα δεκνπξαζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη πιεξσκψλ. Γ. Γξαθείνλ Δπηζεσξεηψλ Γαζψλ.

7 7 7. Αη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Δπηζεσξεηψλ Γαζψλ, αζθνχκελαη ππφ Δπηζεσξεηψλ είλαη αη θάησζη : α) Ν ηερληθννηθνλνκηθφο έιεγρνο έξγσλ θαη εξγαζηψλ. β) Ζ απηεπάγγειηνο, άπαμ ηνπιάρηζηνλ ηνπ έηνπο επηζεψξεζηο ησλ λνκαξρηαθψλ δαζηθψλ ππεξεζηψλ. γ) Ξαλ έηεξνλ αλαηηζέκελνλ απηνίο εηδηθφλ ζέκα. Αξζξν 19 :Γηάξζξσζηο Αξκνδηφηεηεο Ξ.Δ.Γ. Αλαη. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ζπείξνπ, Αηηηθήο θαη Λήζσλ, Ξει/λήζνπ θαη Γπη. Πηεξεάο Διιάδνο θαη Θξήηεο 1. Δθάζηελ ησλ Ξ.Δ.Γ. Αλαη. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Ζπείξνπ, Αηηηθήο θαη Λήζσλ Ξει/λεζνπ θαη Γπη. Πηεξεάο Διιάδνο θαη Θξήηεο ζπγθξνηνχλ αη θάησζη ππεξεζηαθαί κνλάδεο : α) Ρκήκα Ξεξηθεξεηαθνχ Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Κειεηψλ. β) Ρκήκα Ξξνζηαζίαο, Γηνηθήζεσο θαη Γηαρεηξίζεσο Γαζψλ. γ) Ρκήκα Γηαρεηξηζηηθψλ Πρεδίσλ θαη Κειεηψλ. δ) Ρκήκα Γαζηθνχ Θηεκαηνινγίνπ. ε) Ρκήκα Γαζνινγίνπ, Απνγξαθήο θαη Ραμηλνκήζεσο Γαζψλ θαη Γαζηθψλ Δθηάζεσλ. ζη) Γξαθείνλ Κειεηψλ Γαζνηερληθψλ Δξγσλ. δ) Γξαθείνλ Γηνηθεηηθφλ Ινγηζηηθφλ. ε) Γξαθείνλ Δπηζεσξεηψλ Γαζψλ. 2. Ρα ηκήκαηα θαη Γξαθεία εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδνληαη αη σο άλσ Ξ.Δ.Γ. αζθνχλ ηαο απηάο αξκνδηφηεηαο κε ηα νκψλπκα Ρκήκαηα θαη Γξαθεία ησλ Ξ.Δ.Γ. Θεληξηθήο θαη Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη Θεληξηθήο Διιάδνο. ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Γ : Γεληθαί Ξεξηθεξεηαθαί πεξεζίαη Αξζξν 20 :

8 8 Αη Γεληθαί πεξηθεξεηαθαί πεξεζίαη, αη εμαξηψκελαη εθ ηεο Γεληθήο Γ/λζεσο Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Ξεξηβάιινληνο, είλαη αη θάησζη : α) Ηδξχκαηα Γαζηθψλ Δξεπλψλ. β) Θεληξηθή Απνζήθε ιηθνχ θαη Ππλεξγείνλ Διέγρνπ θαη Ππληεξήζεσο Κεραληζκνχ Δμνπιηζκνχ. γ) Θεληξηθή Απνζήθε Γαζηθψλ ζπφξσλ. Αξζξν 2 : Ηδξχκαηα Γαζηθψλ Δξεπλψλ. 1. Ρα ηδξχκαηα Γαζηθψλ Δξεπλψλ θαη αη έδξαη ηνχησλ νξίδνληαη σο έπεηαη : α) Ηδξπκα Γαζηθψλ Δξεπλψλ Αζελψλ, κε έδξαλ ηαο Αζήλαο. β) Ηδξπκα Γαζηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο, κε έδξαλ ηα Ινπηξά Θέξκεο Θεζζαινλίθεο. γ) Θέληξνλ Ρερλνινγίαο, Γαζ. πξντφλησλ, κε έδξαλ ηελ Ιάξηζαλ. 2. Δηο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Ηδξπκάησλ Γαζηθψλ Δξεπλψλ Αζελψλ θαη ζεζζαινλίθεο αλήθεη ε επηζηεκνληθή έξεπλα πξνο πξναγσγήλ ηεο δαζνινγίαο θαη επίιπζηλ παληφο πξνβιήκαηνο αθνξψληνο ακέζσο ή εκκέζσο εηο ηα δάζε, ηελ δαζηθήλ παξαγσγήλ θαη δαζηθφλ πεξηβάιινλ. 3. Ρα Ηδξχκαηα Γαζηθψλ Δξεπλψλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, δηαξζξνχληαη εηο Ρνκείο Δξεπλεο θαη Ρκήκαηα, σο έπεηαη : Α Ρνκείο Δξεχλεο α) Ρνκεχο Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη Γαζηθήο Νηθνλνκηθήο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηαο κεζφδνπο δηαρεηξίζεσο ησλ δαζψλ, ηελ νηθνλνκηθήλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ δαζηθήλ εθηηκεηηθήλ θαη δαζηθήλ βηνκεηξίαλ. β) Ρνκεχο Γαζνθνκηθήο θαη Γαζηθήο Γελεηηθήο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ θπζηθήλ αλαγέλλεζηλ θαη ηερλεηήλ ίδξπζηλ ησλ δανζπζηάδσλ, ηελ θαιιηέξγεηαλ θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ δαζψλ, ηα θπηψξηα θαη ηελ γελεηηθήλ βειηίσζηλ ηζαγελψλ θαη μεληθψλ δαζηθψλ εηδψλ.

9 9 γ) Ρνκεχο Γαζηθήο Πηαζκνινγίαο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ ηαμηλφκεζηλ δαζηθψλ γαηψλ θαη ραξηνγξάθεζηλ απηψλ, ηελ δαζηθήλ νηθνινγίαλ, βνηαληθήλ θαη θιηκαηνινγίαλ. δ) Ρνκεχο Ξξνζηαζίαο Γαζψλ, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δαζψλ εθ θπηηθψλ θαη δστθψλ νξγαληζκψλ, σο θαη εθ ππξθατψλ. ε) Ρνκεχο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Ρνπίνπ θαη Αλαπηχμεσο ηνπ Ξεξηβάιινληνο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ νξγάλσζηλ ηνπ θπζηθνχ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο, ησλ Δζληθψλ δξπκψλ, ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη πγξνβηνηφπσλ. ζη) Ρνκεχο Γαζηθήο δξνινγίαο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ δαζηθήλ πδξνινγίαλ, ηα δαζνηερληθά θαη θπηνθνκηθά έξγα δηεπζεηήζεσο ρεηκκάξσλ θαη ηελ δηαρείξηζηλ ησλ νξεηλψλ ιεθαλψλ απνξξνήο. δ) Ρνκεχο Ρερλνινγίαο Γαζηθψλ Ξξντφλησλ, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ βηνινγίαλ θαη αλαηνκίαλ ηνπ μχινπ θαη ησλ ινηπψλ δαζηθψλ πξντφλησλ, ηαο ρεκηθάο, θπζηθάο θαη κεραληθάο ηδηφηεηαο απηψλ θαη ηελ κεηαπνίεζίλ ησλ. Ν Ρνκεχο Ρερλνινγίαο Γαζηθψλ Ξξντφλησλ ηνπ Ηδξχκαηνο Γαζηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο πεξηιακβάλεη θαη ην εηδηθφλ Ρερληθφλ Θέληξνλ Ππζθεπαζίαο κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηνλ έιεγρνλ θαη δνθηκήλ κέζσλ ζπζθεπαζίαο εθ μχινπ, ηελ εθπφλεζηλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ, ηελ ελάζθεζηλ ηερλνινγηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ παξνρήλ ηερληθψλ νδεγηψλ εηο ηνπο θαηαζθεπαζηάο κέζσλ ζπζθεπαζίαο. ε) Ρνκεχο Ιηβαδνπνλίαο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ πξνζηαζίαλ, δηαρείξηζηλ θαη βειηίσζηλ ησλ νξεηλψλ βνζθνηφπσλ. ζ) Ρνκεχο Θεξακαηνπνλίαο θαη Ηρζπνπνλίαο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ βηνινγίαλ παζνινγίαλ, ζπζηεκαηηθήλ θαηάηαμηλ ησλ ζεξακάησλ θαη ηρζχσλ ησλ νξεηλψλ πδάησλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ θαη ηελ νξζνινγηθήλ ελ γέλεη δηαρείξηζίλ ηνπ. η) Ρνκεχο Γαζηθήο Ρερληθήο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ ηερληθήλ ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ θαη ηελ νξγάλσζηλ θαη εθκεράληζηλ απηψλ. ηα) Ρνκεχο Ιεχθεο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ δεκηνπξγίαλ, θαιιηέξγεηαλ θαη δηαρείξηζηλ ησλ ιεπθψλσλ, ηελ απφδνζηλ απηψλ, σο θαη ηελ επηινγήλ θαη αλαπαξαγσγήλ εηδψλ θαη θιψλσλ ιεχθεο. Β Ρκήκαηα :

10 10 α) Ρκήκα Πηαηηζηηθήο, εηο ν ππάγνληαη, ε παξνρή ζπκβνπιψλ επί ηεο ζρεδηάζεσο θαη εθηειέζεσο εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη πεηξακάησλ επί ηεο επηινγήο θαηαιιήισλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ αλαιχζεσο θαη δεηγκαηνιεςίαο, επί ηεο αλαιχζεσο θαη εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη επί ηεο επηιχζεσο ελ γέλεη πξνβιεκάησλ ζηαηηζηηθήο θχζεσο. β) Ρκήκα Γηνηθεηηθφλ Ινγηζηηθφλ, εηο ν ππάγνληαη, ε ελ γέλεη γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζηο, ε ηήξεζηο ησλ θαθέιισλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πάζα δηνηθεηηθήο θχζεσο δξαζηεξηφηεο, ε κέξηκλα δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο βηβιηνζήθεο, ε δηαρείξηζηο ηνπ ρξεκαηηθνχ θαη πιηθνχ, ε δηελέξγεηα πιεξσκψλ, δεκνπξαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ σο θαη ε κέξηκλα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληεξήζεσο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ. 4. Δηο ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Θέληξνπ Ρερλνινγίαο Γαζηθψλ πξντφλησλ, αλήθεη ε έξεπλα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ μχινπ, ησλ πξντφλησλ κεραληθήο θαη ρεκηθήο επεμεξγαζίαο απηνχ, ηνπ ράξηνπ ξεηίλεο, σο θαη παληφο εηέξνπ δαζηθνχ πξντφληνο. Ν ζηαηηθφο έιεγρνο θαη ε ζέζπηζηο ζηαζεξψλ (STANDARDS) πξνο πξναγσγήλ ησλ πξντφλησλ θαη ε παξνρή ηερληθψλ ζπκβνπιψλ πξνο ηελ δαζηθήλ βηνκεραλίαλ. 5. Ρν Θέληξνλ Ρερλνινγίαο Γαζηθψλ πξντφλησλ Ιαξίζεο, δηαξζξνχηαη εηο Ρνκείο Δξεχλεο θαη Ρκήκαηα, σο έπεηαη : Α. Ρνκείο Δξεχλεο : α) Ρνκεχο Ηδηνηήησλ ηνπ Μχινπ, κε αληηθείκελν εξεχλεο ηαο θπζηθάο, κεραληθάο θαη ρεκηθάο ηδηφηεηαο ηνπ μχινπ, σο θαη αλαηνκίαλ απηνχ β) Ρνκεχο βειηηψζεσο ηνπ μχινπ, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ μήξαλζηλ, άηκηζηλ, εκπνξηζκφλ θαη πξνζηαζίαλ ηνπ μχινπ. γ) Ρνκεχο κεραληθήο θαηεξγαζίαο κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ πξίζηλ ηνπ μχινπ, ηελ παξαγσγήλ κνξηνζαλίδσλ, ηλνζαλίδσλ, αληηθνιιεηψλ θαη επελδπκάησλ. δ) Ρνκεχο ρεκηθήο θαηεξγαζίαο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ παξαγσγήλ θπηηαξίλεο, ράξηνπ, ξεηίλεο θαη ινηπψλ ρεκηθψλ παξαγψγσλ. ε) Ρνκεχο δαζηθήο νηθνλνκηθήο, κε αληηθείκελνλ εξεχλεο ηελ αγνξάλ (MARKETING) ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ. Β. Ρκήκαηα :

11 11 Ρκήκα Γηνηθεηηθφλ Ινγηζηηθφλ εηο ν ππάγνληαη αη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο ηεο παξ. 3Β-β. Αξζξν 23 : Θεληξηθή Απνζήθε Γαζηθψλ Ππφξσλ Ζ αξκνδηφηεο ηεο κε έδξαλ ηαο Αζήλαο Θεληξηθήο Απνζήθεο Γαζηθψλ Ππφξσλ, αλάγεηαη εηο ηελ κέξηκλα δηα ηελ δηαινγήλ, απνζήθεπζηλ, ζπληήξεζηλ, έιεγρνλ, δηαθίλεζηλ θαη παξαθνινχζεζηλ ηεο θπηξνηηθφηεηαο ησλ δαζηθψλ ζπφξσλ. ΘΔΦΑΙΑΗΝΛ Γ : Ξεξηθεξεηαθαί πεξεζίαη Λνκαξρηαθνχ Δπηπέδνπ Αξζξν 24 : Βαζηθή δηάξζξσζηο 1. Αη Ξεξηθεξεηαθαί Γαζηθαί πεξεζίαη Λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ είλαη αη θάησζη : α) Γηεπζχλζεηο Γαζψλ κεηά ησλ ππ απηάο κνλάδσλ. β) Γηεπζχλζεηο Αλαδαζψζεσλ. 2. Δηο ηαο ππφ ηνλ Λνκάξρελ ππαγνκέλαο Ξεξηθεξεηαθάο Γαζηθάο πεξεζίαο, αλάγνληαη αληηθείκελα ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, εθ σλ αη αξκνδηφηεηεο έρνπλ θαηά ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο κεηαβηβαζζή εηο ηνπο Λνκάξραο, ή ήζεινλ νπνηεδήπνηε κεηαβηβαζζή εηο ηνχηνπο. 3. Αη Γηεπζχλζεηο Γαζψλ πξντζηαληαη ησλ ελ ηε πεξηθεξεία δηθαηνδνζίαο ησλ, Γαζαξρείσλ, Γαζνλνκείσλ, Γαζνθπιαθείσλ, Θέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Γαζηθήο Δθπαηδεχζεσο, Δπαγγεικαηηθψλ Πρνιψλ Γαζνθπιάθσλ θαη Ππλεξγείσλ Ππληεξήζεσο θαη Δπηζθεπήο Κεραληθνχ Δμνπιηζκνχ θαη έρνπλ ηελ επζχλελ δηα ηελ εχξπζκνλ ιεηηνπξγίαλ απηψλ. Αξζξν 25 : Δδξα Ξεξηνρή Γηθαηνδνζίαο Γηεπζχλζεσλ Γαζψλ Γαζαξρείσλ Γαζνλνκείσλ Γαζνθπιαθείσλ 1. Αη Γηεπζχλζεηο Γαζψλ, ηα ππ απηάο Γαζαξρεία, ηα ππφ ηαο Γ/λζεηο Γαζψλ άλεπ Γαζαξρείσλ ή ππφ ηα Γαζαξρεία Γαζνλνκεία θαη ηα ππφ ηα ηειεπηαία ηαχηα Γαζνθπιαθεία σο θαη αη έδξαη απηψλ, νξίδνληαη σο έπεηαη :

12 12 Κνλάδεο Δδξα (1) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Δβξνπ, Αιεμαλδξνχπνιηο. α) Γαζαξρείνλ Αιεμαλδξνππφιεσο, Αιεμαλδξνχπνιηο. αα) Γαζνλνκείνλ Αιεμαλδξνππφιεσο, Αιεμαλδξνχπνιηο. Γαζνθπιαθείνλ Αιεμαλδξνππφιεσο, Αιεμαλδξνχπνιηο. Γαζνθπιαθείνλ Κάθξεο, Κάθξε. Γαζνθπιαθείνλ Θίξθεο, Θίξθε. ββ) Γαζνλνκείνλ Αηζχκεο, Αηζχκε Γαζνθπιαθείνλ Αηζχκεο, Αηζχκε Γαζνθπιαθείνλ Αβαληνο, Αβαο γγ) Γαζνλνκείνλ Πακνζξάθεο, Πακνζξάθε Γαζνθπιαθείνλ Πακνζξάθεο, Πακνζξάθε Γαζνθπιαθείνλ Αισλίσλ, Αιψληα Γαζνθπιαθείνλ Μεξνπνηάκνπ, Μεξνπφηακνο Γαζνθπιαθείνλ Ξξνθήηνπ Ζιίνπ, Ξξνθήηεο Ζιίαο δδ) Γαζνλνκείνλ Φεξξψλ, Φέξξαη Γαζνθπιαθείνλ Φεξξψλ, Φέξξαη Γαζνθπιαθείνλ Ινπηξψλ, Ινπηξά Γαζνθπιαθείνλ Λίςεο Λίςα β) Γαζαξρείνλ Πνπθιίνπ, Πνπθιίνλ αα) Γαζνλνκείνλ Πνπθιίνπ, Πνπθιίνλ Γαζνθπιαθείνλ Πνπθιίνπ, Πνπθιίνλ Γαζνθπιαθείνλ Πίδεξνπο, Πηδεξψ Γαζνθπιαθείνλ Γαδηάο, Γαδηά Γαζνθπιαθείνλ Ιεπθίκεο, Ιεπθίκε Γαζνθπιαθείνλ Θνηξσληάο, Θνηξσληά

13 13 Γαζνθπιαθείνλ Ρπρεξνχ, Ρπρεξνλ γ) Γαζαξρείνλ Γηδπκνηείρνπ, Γηδπκνηείρνλ αα) Γαζνλνκείνλ Γηδπκνηείρνπ, Γηδπκφηεηρνλ Γαζνθπιαθείνλ Γηδπκνηείρνπ, Γηδπκφηεηρνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξξσηνθθιεζίνπ, Ξξσηνθθιήζηνπ Γαζνθπιαθείνλ Κεηαμάδσλ, Κεηαμάδεο ββ) Γαζνλνκείνλ Νξεζηηάδαο, Νξεζηηάο Γαζνθπιαθείνλ Νξεζηηάδαο, Νξεζηηάο Γαζνθπιαθείνλ Ξεληαιφθνπ, Ξεληάινθνλ Γαζνθπιαθείνλ Γηθαίσλ, Γίθαηα Γαζνθπιαθείνλ Θππξίλνπ, Θππξίλεο γγ) Γαζνλνκείνλ Κηθξνχ Γεξείνπ. Κηθξφ Γέξεηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κηθξνχ Γεξείνπ, Κηθξφ Γέξεηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κεγάινπ Γεξείνπ, Κεγάιν Γέξεηνλ (2) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Ονδφπεο, Θνκνηελή α) Γαζνλνκείνλ Θνκνηελήο, Θνκνηελή Γαζνθπιαθείνλ Θνκνηελήο, Θνκνηελή Γαζνθπιαθείνλ Γξαηίλεο, Γξαηηλή Γαζνθπιαθείνλ Ξαλδξφζνπ, Ξάλδξνζνλ Γαζνθπιαθείνλ Θξσβχιεο Θξσβχιε Γαζνθπιαθείνλ Μειαγάλεο, Μειαγαλή Γαζνθπιαθείνλ Αζσκάησλ, Αζψκαηα β) Γαζνλνκείνλ Ηάζκνπ, Ηαζκνο Γαζνθπιαθείνλ Ηάζκνπ, Ηαζκνο Γαζνθπιαθείνλ Ακαμάδσλ, Ακαμάδεο Γαζνθπιαθείνλ Πσζηνχ, Πσζηήο

14 14 γ) Γαζνλνκείνλ Παππψλ, Πάππαη Γαζνθπιαθείνλ Παππψλ, Πάππαη Γαζνθπιαθείνλ Λέαο Πάληεο, Λέα Πάληε Γαζνθπιαθείνλ Φηιιχξαο Φηιιχξα Γαζνθπιαθείνλ Θέρξνπ, Θέρξνο (3) Γ/λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Μάλζεο, Μάλζε Γαζαξρείνλ Μάλζεο, Μάλζε αα) Γαζνλνκείνλ Μάλζεο, Μάλζε Γαζνθπιαθείνλ Μάλζεο, Μάλζε Γαζνθπιαθείνλ Ρνμνηψλ, Ρνμφηαη Γαζνθπιαθείνλ Θηκκεξίσλ, Θηκκέξηα Γαζνθπιαθείνλ Γέξαθα, Γέξαθα (8νλ ρηικ. Δζλ. νδνχ) Γαζνθπιαθείνλ Πκίλζε, Νηθηζκφ Πκίλζεο Γαζνθπιαθείνλ Πνπλίνπ, Πνχληνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Δρίλνπ, Δρίλνο Γαζνθπιαθείνλ Δρίλνπ, Δρίλνο Γαζνθπιαθείνλ Παηξψλ, Πάηξαη Γαζνθπιαθείνλ Θεξκψλ, Θέξκαη Γαζνθπιαθείνλ Υξαίνπ, Υξαίνλ Γαζνθπιαθείνλ Θνηχιεο, Θνηχιε β)γαζαξρείνπ Πηαπξνππφιεσο, Πηαπξνχπνιηο αα) Γαζνλνκείνλ Πηαπξνππφιεσο, Πηαπξνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Πηαπξνππφιεσο, Πηαπξνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Θνκλελψλ, Θνκλελά Γαζνθπιαθείνλ Λενρσξίνπ Λενρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θαξπνθχηνπ, Θαξπφθπηνλ

15 15 (4) Γ./λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Θαβάιαο, Θαβάια α) Γαζαξρείνλ Θαβάιαο, Θαβάια αα) Γαζνλνκείνλ Θαβάιαο, Θαβάια Γαζνθπιαθείνλ Θαβάιαο, Θαβάια Γαζνθπιαθείνλ Ξαι. Θαβάιαο, Ξαι. Θαβάια Γαζνθπιαθείνλ Ξνληνιηβάδνπ, Ξνληνιίβαδνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Διεπζεξνππφιεσο, Διεπζεξνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Διεπζεξνππφιεσο, Διεπζεξνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Ληθήζηαλεο, Ληθήζηαλε Γαζνθπιαθείνλ Διαηνρσξίνπ, Διαηνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Φσιεάο, Φσιεά Γαζνθπιαθείνλ Κνπζζέλεο, Κνπζζέλε γγ) Γαζνλνκείνλ Σξπζνππφιεσο, Σξπζνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Σξπζνππφιεσο, Σξπζνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Καθξπρσξίνπ, Καθξπρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λέαο Θαξπάο, Λ. Θάξπα Γαζνθπιαθείνλ Ιεθάλεο, Ιεθάλε Γαζνθπιαθείνλ Θερξνθάκπνπ, Θερξφθακπνο Γαζνθπιαθείνλ Λ. Δξαζκίνπ, Λ. Δξάζκηνλ β) Γαζαξρείνπ Θάζνπ, Θάζνο αα) Γαζνλνκείνλ Θάζνπ, Θάζνο Γαζνθπιαθείνλ Θάζνπ, Θάζνο Γαζνθπιαθείνλ Ξνηακηάο, Ξνηακηά Γαζνθπιαθείνλ Ξξίλνπ, Ξξίλνο ββ) Γαζνλνκείνλ Ιηκελαξίσλ, Ιηλεκάξηα Γαζνθπιαθείνλ Ιηκελαξίσλ, Ιηκελάξηα

16 16 Γαζνθπιαθείνλ Θενιφγνπ, Θενιφγνο Γαζνθπιαθείνλ Κάξησλ, Καξηαί Γαζνθπιαθείνλ Θαιιηξάρεο, Θαιιηξάρε (5) Γ/λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Γξάκαο, Γξάκα α) Γαζαξρείνλ Γξάκαο, Γξάκα αα) Γαζνλνκείνλ Γξάκαο, Γξάκα Γαζνθπιαθείνλ Γξάκαο, Γξάκαο Γαζνθπιαθείνλ Ιεηβαδεξνχ, Ιεηβαδεξφλ Γαζνθπιαθείνλ Καθξππιαγίνπ, Καθξππιάγηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κεζνρσξίνπ, Κεζνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ληθεθφξνπ, Ληθεθφξνο Γαζνθπιαθείνλ Θπξγίσλ, Θχξγηα Γαζνθπιαθείνλ Θαιακπαθίνπ, Θαιακπάθηνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Ξαξαλεζηίνπ, Ξαξαλέζηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξαξαλεζηίνπ, Ξαξαλέζηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θφινπ, Θφινο Γαζνθπιαθείνλ Ξξαζηλάδαο, Ξξαζηλάδα γγ) Γαζνλνκείνλ Πηδεξνλέξνπ, Πηδεξφλεξνλ Γαζνθπιαθείνλ Πηδεξνλέξνπ, Πηδεξφλεξνλ Γαζνθπιαθείνλ Πθαισηήο Πθαισηή Γαζνλνκείνλ Ξξνζσηζάλεο, Ξξνζσηζάλε Γαζνθπιαθείνλ Ξξνζσηζάλεο, Ξξνζσηζάλε Γαζνθπιαθείνλ Βψιαθνο, Βψιαθαο Γαζνθπιαθείνλ Κηθξνπφιεσο, Κηθξφπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Θαιιηζέαο, Θαιιηζέα β) Γαζαξρείνλ Λεπξνθνπίνπ, Λεπξνθφπηνλ

17 17 αα) Γαζνλνκείνλ Λεπξνθνπίνπ, Λεπξνθφπηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λεπξνθνπίνπ, Λεπξνθφπηνλ Γαζνθπιαθείνλ Γξαληηνπ, Γξαλίηεο Γαζνθπιαθείνλ Θάησ Βξφληνπο Θάησ Βξφληνπ Γαζνθπιαθείνλ Βαζπηφπνπ, Βαζχηνπνο Γαζνθπιαθείνλ Ξνηακψλ, Ξνηακνί Γαζνθπιαθείνλ Αριαδηά, Αριαδηά Γαζνθπιαθείνλ Ιεπθνγείσλ, Ιεπθφγεηα (6) Γ/λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Πεξξψλ, Πέξξαη α) Γαζαξρείνλ Πεξξψλ, Πέξξαη αα) Γαζνλνκείνλ Πεξξψλ, Πέξξαη Γαζνθπιαθείνλ Πεξξψλ, Πέξξαη Γαζνθπιαθείνλ Δκκ.Ξαππά Δκκ. Ξαππα Γαζνθπιαθείνλ Βαιηνηνπίνπ, Βαιηνηφπηνλ Γαζνθπιαθείνλ Σξίζηνπ, Σξηζηφλ Γαζνθπιαθείνλ Ξξνβαηά, Ξξνβαηάο Γαζνθπιαθείνλ Βακβαθνχζεο, Βακβαθνχζα ββ) Γαζνλνκείνλ Σξπζνπεγήο Σξπζνπεγή Γαζνθπιαθείνλ Σξπζνπεγήο, Σξπζνπεγή Γαζνθπιαθείνλ Νξεηλήο, Νξεηλή Γαζνθπιαθείνλ Αλσ Βξφληνπο, Αλσ Βξφληνπ Γαζνθπιαθείνλ Διαηψλνο, Διαίσλ γγ) Γαζνλνκείνλ Λ. Είρλεο, Λ. Είρλε Γαζνθπιαθείνλ Λ. Είρλεο, Λ. Είρλε Γαζνθπιαθείνλ Αιηζηξάηεο, Αιηζηξάηε Γαζνθπιαθείνλ Θνξκίζηεο, Θνξκίζηξα

18 18 Γαζνθπιαθείνλ Ονδνιίβνπ, Ονδνιίβνο Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνθψκεο, Ξαιαηνθψκε Γαζνθπιαθείνλ Γαδψξνπ, Γάδσξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξεζειηλνχ, Ξεζειέληνλ δδ) Γαζνλνκείνλ Πηξπκσληθνχ, Πηξπκσληθνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγίαο Ρξηάο, Αγηα Ρξηάο Γαζνθπιαθείνλ Θάησ Θακήιαο Θάησ Θακήια Γαζνθπιαθείνλ Γνλίκνπ, Γνληκνλ β) Γαζαξρείνλ Πηδεξνθάζηξνπ, Πηδεξφθαζηξνλ αα) Γαζνλνκείνλ Πηδεξνθάζηξνπ, Πηδεξφθαζηξνλ Γαζνθπιαθείνλ Πηδεξνθάζηξνπ, Πηδεξφθαζηξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ιηζνηφπνπ Ιηζφηνπνο Γαζνθπιαθείνλ Βακβαθνθχηνπ, Βακβαθφθπηνλ Γαζνθπιαθείνλ Σαξψπνπ, Σαξσπφλ Γαζνθπιαθείνλ Φαηάο Ξέηξαο, Φαηά Ξέηξα Γαζνθπιαθείνλ Ξξνκαρψλνο, Ξξνκαρψλ Γαζνθπιαθείνλ Αριαδνρσξίνπ, Αριαδνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξεηξηηζίνπ, Ξεηξίηζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Βπξσλείαο, Βπξψλεηα Γαζνθπιαθείνλ Καλδξαθίνπ, Καλδξάθηνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Ονδνπφιεσο, Ονδφπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Ονδνπφιεσο, Ονδφπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Θεξθίλεο, Θεξθίλε Γαζνθπιαθείνλ Ξιαηαλαθίσλ, Ξιαηαλάθηα Γαζνθπιαθείνλ Αλαηνιήο, Αλαηνιή Γαζνθπιαθείνλ Αλσ Ξνξξντσλ, Αλσ Ξνξξνία γ) Γαζαξρείνλ Ληγξίηαο, Ληγξίηα

19 19 αα) Γαζνλνκείνλ Ληγξίηαο Ληγξίηα Γαζνθπιαθείνλ Ληγξίηαο, Ληγξίηα Γαζνθπιαθείνλ Ληθνθιείαο, Ληθφθιεηα Γαζνθπιαθείνλ Γεκεηξηηζίνπ, Γεκεηξίηζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θαινθάζηξνπ, Θαιφθαζηξνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Καπξνζαιάζζεο, Καπξνζάιαζζα Γαζνθπιαθείνλ Καπξνζαιάζζεο, Καπξνζάιαζζα Γαζνθπιαθείνλ Γάθλεο, Γάθλε Γαζνθπιαθείνλ Λέσλ Θεξδπιιίσλ, Λ. Θεξδχιιηα Γαζνθπιαθείνλ Θεξκψλ, Θεξκά (7) Γ/λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Θεζζαινλίθεο, Θεζ/λίθε α) Γαζαξρείνλ Θεζ/λίθεο, Θεζ/λίθε αα) Γαζνλνκείνλ Θεζ/λίθεο, Θεζ/λίθε Γαζνθπιαθείνλ Θεζ/λίθεο, Θεζ/λίθε Γαζνθπιαθείνλ Αζβεζηνρσξίνπ, Αζβεζηνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ξαχινπ, Αγ. Ξαχινο Γαζνθπιαθείνλ Σνξηηάηνπ, Σνξηηάηεο Γαζνθπιαθείνλ Φηιιχξνπ, Φίιπξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξαλνξάκαηνο, Ξαλφξακα Γαζνθπιαθείνλ Υξαηνθάζηξνπ Υξαηφθαζηξνλ Γαζνθπιαθείνλ Κειηζζνρσξίνπ, Κειηζζνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Πίλδνπ, Πίλδνο ββ) Γαζνλνκείνλ Βαζηιηθψλ, Βαζηιηθά Γαζνθπιαθείνλ Βαζηιηθψλ, Βαζηιηθά Γαζνθπιαθείνλ Θέξκεο, Θέξκε Γαζνθπιαθείνλ Ξεξηζηέξαο, Ξεξηζηέξα

20 20 Γαζνθπιαθείνλ Δπαλσκήο, Δπαλσκή γγ) Γαζνλνκείνλ Σαιθεδφλνο, Σαιθεδφλα Γαζνθπιαθείνλ Σαιθεδφλνο, Σαιθεδφλα Γαζνθπιαθείνλ Γηαλληηζψλ, Γηαλληηζά Γαζνθπιαθείνλ Οηδηψλ, Οίδηα Γαζνθπιαθείνλ Ληζειίνπ, Ληζέιηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θνπινχξαο, Θνπινχξα Γαζνθπιαθείνλ Γέθπξαο, Γέθπξα β) Γαζαξρείνλ Ιαγθαδά, Ιαγθαδάο αα) Γαζνλνκείνλ Ιαγθαδά, Ιαγθαδάο Γαζνθπιαθείνλ Ιαγθαδά, Ιαγθαδάο Γαζνθπιαθείνλ Αζζεξνπ, Αζζεξνο Γαζνθπιαθείνλ Ιαραλά, Ιαραλάο Γαζνθπιαθείνλ Βεξηίζθνπ, Βεξηίζθνο Γαζνθπιαθείνλ Νζζεο, Νζζα Γαζνθπιαθείνλ Ξξνθήηνπ, Ξξνθήηεο Γαζνθπιαθείνλ Αγηνπ Βαζηιείνπ, Αγ. Βαζίιεηνο ββ) Γαζνλνκείνλ Πσρνχ, Πψρνο Γαζνθπιαθείνλ Πσρνχ, Πψρνο Γαζνθπιαθείνλ Θξπνλεξίνπ, Θξπνλέξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αζθνχ, Αζθφο Γαζνθπιαθείνλ Ινθίζθνπ, Ινθίζθνο γγ) Γαζνλνκείνλ Εαγθιηβεξίνπ. Εαγθιηβέξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Εαγθιηβεξίνπ, Εαγθιηβέξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ιεηβαδίνπ, Ιεηβάδηνλ Γαζνθπιαθείνλ Γεξαθαξνχο, Γεξαθαξνχ Γαζνθπιαθείνλ Αξδακεξίνπ, Αξκαδέξηνλ

21 21 γ) Γαζαξρείνλ Πηαπξνχ, Πηαπξφο αα) Γαζνλνκείνλ Πηαπξνχ, Πηαπξφο Γαζνθπιαθείνλ Πηαπξνχ, ΠΡαπξφο Γαζνθπιαθείνλ Αζπξνβάιηαο, Αζπξνβάιηα Γαζνθπιαθείνλ Λέαο Καδίηνπ, Λέα Κάδηηνο Γαζνθπιαθείνλ Λέαο Απνιισλίαο, Λέα Απνιισλία Γαζνθπιαθείνλ Αξεζνχζεο, Αξέζνπζα Γαζνθπιαθείνλ Πηεθαληηψλ, Πηεθαληηά Γαζνθπιαθείνλ Φηιαδειθείνπ, Φηιαδέιθεηνλ Γαζνθπιαθείνλ Οεληίλαο, Οεληίλα (8) Γ/λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Σαιθηδηθήο Ξνιχγπξνο α) Γαζαξρείνλ Ξνιπγχξνπ, Ξνιχγπξνο αα) Γαζνλνκείνλ Ξνιπγχξνπ, Ξνιχγπξνο Γαζνθπιαθείνλ Ξνιπγχξνπ, Ξνιχγπξνο Γαζνθπιαθείνλ Λέσλ Κνπδαληψλ, Λέα Κνπδαληά Γαζνθπιαθείνλ Νξκπιίσλ, Νξκχιηα ββ) Γαζνλνκείνλ Αγ. Ξξνδξφκνπ, Αγ. Ξξφδξνκνο Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ξξνδξφκνπ, Αγ. Ξξφδξνκνο Γαζνθπιαθείνλ Ξαιενρψξαο, Ξαιενρψξα Γαζνθπιαθείνλ Ραμηάξρνπ, Ραμηάξρεο γγ) Γαζνλνκείνλ Ληθήηεο, Ληθήηε Γαζνθπιαθείνλ Ληθήηεο, Ληθήηε Γαζνθπιαθείνλ Λένπ Καξκαξά, Λ. Καξκαξάο Γαζνθπιαθείνλ Ππθέαο, Ππθέαο Γαζνθπιαθείνλ Κεηαγθηηζίνπ, Κεηαγθίηζηνλ β) Γαζαξρείνλ Θαζζάλδξαο, Θαζζάλδξα

22 22 βα) Γαζνλνκείνλ Θαζζάλδξαο, Θαζζάλδξα Γαζνθπιαθείνλ Θαζζάλδξαο, Θαζζάλδξα Γαζνθπιαθείνλ Λέαο Φψθαηαο, Λ. Φψθαηα Γαζνθπιαθείνλ Θαζζαλδξελνχ, Θαζζαλδξελφλ ββ) Γαζνλνκείνλ Αγ. Ξαξαζθεπήο, Αγ. Ξαξαζθεπή Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ξαξαζθεπήο, Αγ. Ξαξαζθεπή Γαζνθπιαθείνλ Ξνιπρξφλνπ, Ξνιχρξνλνλ γ) Γαζαξείνλ Αξλαίαο, Αξλαία αα) Γαζνλνκείνλ Αξλαίαο, Αξλαία Γαζνθπιαθείνλ Αξλαίαο, Αξλαία Γαζνθπιαθείνλ Λενρσξίνπ, Λενρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Πηαλνχ, Πηαλφο ββ) Γαζνλνκείνλ Νιπκπηάδνο, Νιπκπηάδα Γαζνθπιαθείνλ Νιπκπηάδνο, Νιπκπηάδα Γαζνθπιαθείνλ Βαξβάξαο, Βαξβάξα γγ) Γαζνλνκείνλ Πηξαηνλίθεο, Πηξαηνλίθε Γαζνθπιαθείνλ Πηξαηνλίθεο, Πηξαηνλίθε Γαζνθπιαθείνλ Ηεξηζζνχ, Ηεξηζζφο Γαζνθπιαθείνλ Νπξαλνππφιεσο, Νπξαλνχπνιηο δδ) Γαζνλνκείνλ Κ. Ξαλαγίαο, Κ. Ξαλαγία Γαζνθπιαθείνλ Κ. Ξαλαγίαο, Κ. Ξαλαγία Γαζνθπιαθείνλ Γνκαηίνπ, Γνκάηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξπξγαδαθίσλ, Ξπξγαδίθηα (9) Γ/λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Θηιθίο, Θηιθίο α) Γαζαξρείνλ Θηιθίο, Θηιθίο αα) Γαζνλνκείνλ Θηιθίο, Θηιθίο

23 23 Γαζνθπιαθείνλ Θηιθίο, Θηιθίο Γαζνθπιαθείνλ Σέξζνπ, Σέξζνλ Γαζνθπιαθείνλ Καπξνλεξίνπ, Καπξνλέξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λέαο Παληαο, Λ. Πάληα Γαζνθπιαθείνλ Ηζηψκαηνο, Ηζίσκα Γαζνθπιαθείνλ Θξαηεξψλ, Θξαηεξαί Γαζνθπιαθείνλ Ξνληνθεξαζηάο, Ξνληνθεξαζηά Γαζνθπιαθείνλ Θάησ Θενδσξαθίνπ, Θ. Θενδσξάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θεληξηθνχ, Θεληξηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Θνξσλνχδαο, Θνξσλνχδα ββ) Γαζνλνκείνλ Κνπξηψλ, Κνπξηαί Γαζνθπιαθείνλ Κνπξηψλ, Κνπξηαί Γαζνθπιαθείνλ Γξνζάηνπ, Γξνζάηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ξαξαζθεπήο, Αγ. Ξαξαζθεπή γγ) Γαζνλνκείνλ Ξνιπθάζηξνπ, Ξνιχθαζηξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξνιπθάζηξνπ, Ξνιχθαζηξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξνληνεξθαιείαο, Ξνληνεξάθιεηα β) Γαζαξρείνλ Γνπκελίηζεο, Γνπκέληζζα αα) Γαζνλνκείνλ Γνπκελίηζεο, Γνπκέληζζα Γαζνθπιαθείνλ Γνπκελίηζεο, Γνπκέληζζα Γαζνθπιαθείνλ Δπξψπνπ, Δχξσπνο Γαζνθπιαθείνλ Θαζηαλεξήο, Θαζηαλεξή Γαζνθπιαθείνλ Ιεηβαδίνπ, Θαζηαλεξή ββ) Γαζνλνκείνλ Αμηνππφιεσο, Αμηνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Αμηνππφιεσο, Αμηνχπνιηο Γαζνθπιαθείνλ Πθξά, Πθξά Γαζνθπιαθείνλ Φαλνχ, Φαλφο

24 24 (10) Γ/λζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Ξηεξίαο, Θαηεξίλε αα) Γαζνλνκείνλ Θαηεξίλεο, Θαηεξίλε Γαζνθπιαθείνλ Θαηεξίλεο, Θαηεξίλε Γαζνθπιαθείνλ Θίηξνπο, Θίηξνο Γαζνθπιαθείνλ Βξνληνχο, Βξνληνχ ββ) Γαζνλνκείνλ Θνιηλδξνχ, Θνιηλδξφο Γαζνθπιαθείνλ Θνιηλδξνχ, Θνιηλδξφο Γαζνθπιαθείνλ Οπαθίσλ, Οπάθηα Γαζνθπιαθείνλ Διάθνπ, Διάθνο γγ) Γαζνλνκείνλ Οεηίλεο, Οεηίλε Γαζνθπιαθείνλ Διαηνρσξίνπ, Διαηνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κειέαο, Κειέα δδ) Γαζνλνκείνλ Φσηεηλψλ, Φσηεηλά Γαζνθπιαθείνλ Φσηεηλψλ, Φσηεηλά Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Γεκεηξίνπ, Αγ. Γεκήηξηνο Γαζνθπιαθείνλ Ιφθνπ, Ιφθνο εε) Γαζνλνκείνλ Ιηηνρψξνπ, Ιηηφρσξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ιηηνρψξνπ, Ιηηφρσξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ιεπηνθαξπάο, Ιεπηνθαξπά Γαζνθπιαθείνλ Πθνηίλεο, Πθνηίλα Γαζνθπιαθείνλ Ξιαηακψλνο, Ξιαηακψλ (11) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Ζκαζίαο, Βέξξνηα α) Γαζαξρείνλ Βεξξνίαο, Βέξξνηα αα) Γαζνλνκείνλ Βεξξνίαο, Βέξξνηα Γαζνθπιαθείνλ Βεξξνίαο, Βέξξνηα

25 25 Γαζνθπιαθείνλ Θνπκαξηάο, Θνπκαξηά Γαζνθπιαθείνλ Ξαηξίδνο, Ξαηξίο Γαζνθπιαθείνλ Γεσξγηαλψλ, Γεσξγηαλνί Γαζνθπιαθείνλ Θαζηαληάο, Θαζηαληά Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Βαξβάξαο, Αγ. Βαξβάξα Γαζνθπιαθείνλ Αιεμαλδξείαο, Αιεμάλδξεηα ββ) Γαζνλνκείνλ Ξνιπδέλδξνπ, Ξνιχδελδξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξνιπδέλδξνπ, Ξνιχδελδξνλ Γαζνθπιαθείνλ Οηδσκάησλ, Οηδψκαηα Γαζνθπιαθείνλ Βεξγίλεο, Βεξγίλα Γαζνθπιαθείνλ Κειίθεο, Κειίθε β) Γαζαξρείνλ Λανχζεο, Λάνπζα αα) Γαζνλνκείνλ Λανχζεο, Λάνπζα Γαζνθπιαθείνλ Λανχζεο, Λάνπζα Γαζνθπιαθείνλ Αξθνρσξίνπ, Αξθνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θνπαλνχ, Θνπαλφο Γαζνθπιαθείνλ Ονδνρσξίνπ, Ονδνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Γηαλλαθνρσξίνπ, Γηαλλαθνρψξηνλ (12) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Ξέιιεο, Δδεζζα α) Γαζαξρείνλ Δδέζζεο, Δδεζζα αα) Γαζνλνκείνλ Δδέζζεο, Δδεζζα Γαζνθπιαθείνλ Δδέζζεο, Δδεζζα Γαζνθπιαθείνλ Πθχδξαο, Πθχδξα Γαζνθπιαθείνλ Φιακνπξηάο, Φιακνπξηά Γαζνθπιαθείνλ Αγξαο, Αγξα Γαζνθπιαθείνλ Πσηήξαο, Πσηήξα

26 26 Γαζνθπιαθείνλ Θαξπδηάο, Θαξπδηά ββ) Γαζνλνκείνλ Αξλίζζεο, Αξληζζα Γαζνθπιαθείνλ Αξλίζζεο, Αξληζζα Γαζνθπιαθείνλ Γξακκαηηθνχ, Γξακκαηηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Ξαλαγίηζεο, Ξαλαγίηζα Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Αζαλαζίνπ, Αγ. Αζαλάζηνο γγ) Γαζνλνκείνλ Γηαλληηζψλ, Γηαλληηζά Γαζνθπιαθείνλ Γηαλληηζψλ, Γηαλληηζά Γαζνθπιαθείνλ Θαξπσηίζζεο, Θαξπψηηζζα Γαζνθπιαθείνλ Γαζνθπιαθείνλ Καλδάινπ, Κάλδαινο Γαζνθπιαθείνλ Θξψκλεο, Θξψκλε β) Γαζαξρείνλ Αξηδαίαο, Αξηδαία αα) Γαζνλνκείνλ Αξηδαίαο, Αξηδαία Γαζνθπιαθείνλ Αξηδαίαο, Αξηδαία Γαζνθπιαθείνλ Αςάινπ, Αςαινο Γαζνθπιαθείνλ Θενδσξαθείνπ, Θενδσξάθεηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θσλζηαλίαο, Θσλζηαληία ββ) Γαζνλνκείνλ Φνχζηαλεο, Φνχζηαλε Γαζνθπιαθείνλ Φνχζηαλεο, Φνχζηαλε Γαζνθπιαθείνλ Λεξνκχινπ, Λεξφκπινο Γαζνθπιαθείνλ Λσηίαο, Λσηία Γαζνθπιαθείνλ Αξραγγέινπ, Αξράγγεινο γγ) Γαζνλνκείνλ Βνξεηλνχ, Βνξεηλφλ Γαζνθπιαθείνλ Γαξεθίνπ, Γαξέθηνλ δδ) Γαζνλνκείνλ Ξξνκάρσλ, Ξξφκαρνη Γαζνθπιαθείνλ Ξξνκάρσλ, Ξξφκαρνη Γαζνθπιαθείνλ Ιπθνζηφκνπ, Ιπθφζηνκνλ

27 27 εε) Γαζνλνκείνλ Νξκεο, Νξκα Γαζνθπιαθείνλ Νξκεο, Νξκα Γαζνθπιαθείνλ Ινπηξαθίνπ, Ινπηξάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κεγαπιαηάλνπ, Κεγαπιάηαλνο Γαζνθπιαθείνλ Παξαθελψλ, Παξαθελνί (13) Γηεχζπλζεο Γαζψλ Λ/ξρίαο Φισξίλεο, Φιψξηλα αα) Γαζνλνκείνλ Φισξίλεο, Φιψξηλα Γαζνθπιαθείνλ Φισξίλεο, Φιψξηλα Γαζνθπιαθείνλ Θάησ Θιεηλψλ, Θ. Θιεηλαί Γαζνθπιαθείνλ Αθξίηα, Αθξίηαο Γαζνθπιαθείνλ Ρξνπαηνχρνπ, Ρξνπαηνχρνο Γαζνθπιαθείνλ Γξνζνπεγήο, Γξνζνπεγή Γαζνθπιαθείνλ Φιάκπνπξνπ, Φιάκπνπξνλ Γαζνθπιαθείνλ Κειίηεο, Κειίηε ββ) Γαζνλνκείνλ Ακπληαίνπ, Ακχληαηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ακπληαίνπ, Ακχληαηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αεηνχ, Αεηφο Γαζνθπιαθείνλ Πθιήζξνπ, Πθιεζξνλ Γαζνθπιαθείνλ Βεχεο, Βεχε Γαζνθπιαθείνλ Θέιιεο, Θέιιε γγ) Γαζνλνκείνλ Αληαξηηθνχ, Αληαξηηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Αληαξηηθνχ, Αληαξηηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Ξηζνδεξίνπ, Ξηζνδέξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Βαηνρσξίνπ, Βαηνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θαξπψλ, Θαξπαί Γαζνθπιαθείνλ Ιαηκνχ, Ιαηκφο

28 28 Γαζνθπιαθείνλ Ξχιεο, Ξχιε (14) Γηεχζπλζεο Γαζψλ Λ/ξρίαο Θαζηνξηάο, Θαζηνξηά αα) Γαζνλνκείνλ Θαζηνξηάο, Θαζηνξηά Γαζνθπιαθείνλ Θαζηνξηάο, Θαζηνξηά Γαζνθπιαθείνλ Θνξεζζνχ Θνξεζζφο Γαζνθπιαθείνλ Βαζηιεηάδνο, Βαζηιεηάδα Γαζνθπιαθείνλ Βπζηληαο, Βπζηληά Γαζνθπιαθείνλ Καθξνρσξίνπ, Καθξνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Γελδξνρσξίνπ, Γελδξνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξηεξηαο, Ξηεξηά ββ) Γαζνλνκείνλ Αξγνπο Νξεζηηθνχ, Αξγνο Νξεζηηθνχ, Γαζνθπιαθείνλ Αξγνπο Νξεζηηθνχ, Αξγνο Νξεζηηθνχ Γαζνθπιαθείνλ Βνγαηζηθνχ, Βνγαηζηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Κειαλζίνπ, Κειάλζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λνζηίκνπ, Λφζηηκνλ γγ) Γαζνλνκείνλ Λεζηνξίνπ, Λεζηνξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λεζηνξίνπ, Λεζηφξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Δπηαρσξίνπ, Δπηαρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θνηχιεο, Λέα Θνηχιε (15) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Θνδάλεο, Θνδάλε β) Γαζαξρείνλ Θνδάλεο, Θνδάλε αα) Γαζνλνκείνλ Θνδάλεο, Θνδάλε Γαζνθπιαθείνλ Θνδάλεο, Θνδάλε Γαζνθπιαθείνλ Μεξνιίκλεο, Μεξνιίκλε Γαζνθπιαθείνλ Αηαλήο, Αηαλή

29 29 Γαζνθπιαθείνλ Γξεπάλνπ, Γξέπαλνλ Γαζνθπιαθείνλ Βαζπιάθθνπ, Βαζχιαθθνο ββ) Γαζνλνκείνλ Πεξβίσλ, Πεξβία Γαζνθπιαθείνλ Πεξβίσλ, Πεξβία Γαζνθπιαθείνλ Βειβελδνχ, Βειβελδφο Γαζνθπιαθείνλ Κεηαμά, Κεηαμάο Γαζνθπιαθείνλ Θαπλνρσξίνπ, Θαπλνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξνιπκχινπ, Ξνιχκπινο Γαζνθπιαθείνλ Ιγ. Γεκεηξίνπ, Αγ. Γεκήηξηνο Γαζνθπιαθείνλ Ρξαλνβάιηνπ, Ρξαλφβαιηνο δδ) Γαζνλνκείνλ Ξηνιεκατδνο, Ξηνιεκαίο Γαζνθπιαθείνλ Ξηνιεκαίδνο, Ξηνιεκαίο Γαζνθπιαθείνλ Αλαξξάρεο, Αλαξξάρε Γαζνθπιαθείνλ Βιάζηεο, Βιάζηε Γαζνθπιαθείνλ Δξκαθηάο, Δξκαλθηά Γαζνθπιαθείνλ Γαιάηεηαο, Γαιάηεηα Γαζνθπιαθείνλ Θνκλελψλ, Θνκλελά β) Γαζαξρείνλ Ρζνηπιίνπ, Ρζνηχιηνλ Γαζνλνκείνλ Ρζνηπιίνπ, Ρζνηχιηνλ Γαζνθπιαθείνλ Πθαινρσξίνπ, Πθαινρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λεαπφιεσο, Λεάπνιεο Γαζνθπιαθείνλ Γακαζθεληάο, Γακαζθεληά Γαζνθπιαθείνλ Ξνιπθαζηάλνπ, Ξνιπθάζηαζνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Ξεληαιφθνπ, Ξεληάινθνο Γαζνθπιαθείνλ Ξεληαιφθνπ Ξεληάινθνο Γαζνθπιαθείνλ Βνπρσξίλαο, Βνπρσξίλα Γαζνθπιαθείνλ Απγεξηλνπ, Απγεξηλφο

30 30 γγ) Γαζνλνκείνλ Πηαηίζηεο, Πηαηίζηα Γαζνθπιαθείνλ Πηαηίζηεο, Πηαηίζηα Γαζνθπιαθείνλ Δξαηχξαο, Δξάηπξα Γαζνθπιαθείνλ Πηζαλίνπ, Πηζάληνλ (16) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Γξεβελψλ, Γξεβελά αα) Γαζνλνκείνλ Γξεβελψλ, Γξεβελά Γαζνθπιαθείνλ Γξεβελψλ, Γξεβελά Γαζνθπιαθείνλ Βαηνιάθνπ, Βαηφιαρνο Γαζνθπιαθείνλ Θαιεξάρεο, Θαιεξάρε ββ) Γαζνλνκείνλ Καπξαλαίσλ - Ξεξηβνιίνπ (ρεηκ. Δδξα), Καπξαλαίνη (ζεξηλ. Δδξα), Ξεξηβφιηνλ Γαζνθπιαθείνλ Καπξαλαίσλ, Καπξαλαίνη Γαζνθπιαθείνλ Εάθθαο, Εάθθα Γαζνθπιαθείνλ Ξεξηβνιίνπ (ρεηκ. Δδξα), Εάθθα (ζεξηλ. Δδξα), Ξεξηβφιην γγ) Γαζνλνκείνλ Ξνιπλεξίνπ (ρεηκ. Δδξα), Γξεβελά (ζεξηλ. Δδξα), Πακαξίλα Γαζνθπιαθείνλ Ξνιπλεξίνπ, Ξνιπλέξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Πακαξίλαο (ρεηκ- Δδξα), Ξνιπλέξηνλ (ζεξηλ. Δδξα), Πακαξίλα δδ) Γαζνλνκείνλ Θλίδεο, Θλίδε Γαζνθπιαθείνλ Θλίδεο, Θλίδε

31 31 Γαζνθπιαθείνλ Ξαιενρσξίνπ, Ξαιενρψξηνλ εε) Γαζνλνκείνλ Θξαλέαο, Θξαλία Γαζνθπιαθείνλ Θξαλέαο, Θξαλέα Γαζνθπιαθείνλ Κνλαρηηίνπ, Κνλαρίηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αηκηιηαλνχ, Αηκηιηαλφο ζη) Γαζνλνκείνλ Γεζράηεο, Γεζράηε Γαζνθπιαθείνλ Γεζράηεο, Γεζράηε Γαζνθπιαθείνλ Θαξπεξνχ, Θαξπεξνλ (17) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Ιαξίζεο, Ιάξηζα α) Γαζαξρείνλ Ιαξίζεο, Ιάξηζα αα) Γαζνλνκείνλ Ιαξίζεο, Ιάξηζα Γαζνθπιαθείνλ Ιαξίζεο, Ιάξηζα Γαζνθπιαθείνλ Ππθνπξίνπ, Ππθνχξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λένπ Ξεξηβνιίνπ, Λ. Ξεξηβφιηνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Ρπξλάβνπ, Ρχξλαβνο Γαζνθπιαθείνλ Ρπξλάβνπ, Ρχξλαβνο Γαζνθπιαθείνλ Ακπειψλνο, Ακπέισλ Γαζνθπιαθείνλ Γακαζίνπ, Γακάζηνλ γγ) Γαννλνκεΐνλ Φαξζάισλ, Φάξζαια Γαζνθπιαθείνλ Φαξζάισλ, Φάξζαια Γαζνθπιαθείνλ Λαξζαθίνπ, Λαξζάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Δξεηξείαο, Δξέηξεηα δδ) Γαζνλνκείνλ Θαξχηζεο, Θαξχηζα Γαζνθπιαθείνλ Θαξχηζεο, Θαξχηζα Γαζνθπιαθείνλ Πηνκίνπ, Πηφκηνλ Γαζνθπιαθείνλ Νκνιίνπ, Νκφιηνλ

32 32 Γαζνθπιαθείνλ Θαιιηπεχθεο (ζεξηλ. Δδξα), Θαιιηπεχθε (ρεκεξ. Δδξα) Γφλνη. Γαζνθπιαθείνλ Θαιιηπεχθεο, Θαιιηπεχθε Γαζνθπιαθείνλ Γφλσλ, Γφλνη Γαζνθπιαθείνλ Ξπξγεηνχ, Ξπξγεηφο Γαζνθπιαθείνλ Ακεπιαθίσλ, Ακπειάθηα β) Γαζαξρείνλ Διαζζνλνο, Διαζζψλ αα) Γαζνλνκείνλ Διαζζνλνο, Διαζζψλ Γαζνθπιαθείνλ Διαζζνλνο, Διαζζψλ Γαζνθπιαθείνλ Ρζαξίηζαλεο Ρζαξίηζαλε ββ) Γαζνλνκείνλ Θαιιηζέαο, Θαιιηζέα Γαζνθπιαθείνλ Θαιιηζέαο, Θαιιηζεα Γαζνθπιαθείνλ Κειέαο, Κειέα Γαζνθπιαθείνλ Ιηβαδίνπ, Ιηβάδηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θνθθηλνπινχ Θνθθηλνπιφο Γαζνθπιαθείνλ Θαξπαο, Θαξπά γγ) Γαζνλνκείνλ Βεξδηθνχζζεο, Βεξδηθθνχζα Γαζνθπιαθείνλ Βεξδηθνχζζεο, Βεξδηθνχζζα Γαζνθπιαθείνλ Ππθέαο, Ππθέα δδ) Γαζνλνκείνλ Θξαλέαο, Θξαλέα Γαζνθπιαθείνλ Θξαλέαο, Θξαλέα Γαζνθπιαθείνλ Ινπηξνχ Ινπηξψλ Γαζνθπιαθείνλ Θεθαιφβξπζνπ, Θεθαιφβξπζνλ γ) Γαζαξρείνλ Αγηάο, Αγηά ββ) Γαζνλνκείνλ Αγηάο, Αγηά Γαζνθπιαθείνλ Αγηαο, Αγηα

33 33 Γαζνθπιαθείνλ Κειηβνίαο, Κειηβνία Γαζνθπιαθείνλ Πθήηεο, Πθήηε Γαζνθπιαθείνλ Αλαηνιήο, Αλαηνιή ββ) Γαζνλνκείνλ Διάθνπ, Διαθνο Γαζνθπιαθείνλ Διάθνπ, Διαθνο Γαζνθπιαθείνλ Πθιήζξνπ, Πθιεζξνλ (18) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Καγλεζίαο, Βφινο β) Γαζαξρείνλ Βφινπ, Βφινο αα) Γαζνλνκείνλ Βφινπ, Βφινο Γαζνθπιαθείνλ Βφινπ, Βφινο Γαζνθπιαθείνλ Βειεζηίλνπ, Βειεζηίλνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Βιαζίνπ, Αγ. Βιάζηνο Γαζνθπιαθείνλ Θαλαιηψλ, Θαλάιηα Γαζνθπιαθείνλ Σαλίσλ, Σάληα ββ) Γαζνλνκείνλ Εαγνξάο, Εαγνξά Γαζνθπιαθείνλ Εαγνξάο, Εαγνξά Γαζνθπιαθείνλ Ρζαγθαξάδαο, Ρζαγθαξάδα γγ) Γαζνλνκείνλ Ιερσλίσλ, Αλσ Ιερψληα Γαζνθπιαθείνλ Ιερσλίσλ, Αλσ Ιερψληα Γαζνθπιαθείνλ Αξγαιαζηήο, Αξγαιαζηε β) Γαζαξρείνλ Αικπξνχ, Αικπξφο αα) Γαζνλνκείνλ Αικπξνχ, Αικπξφο Γαζνθπιαθείνλ Αικπξνχ, Αικπξφο Γαζνθπιαθείνλ Αλάβξαο, Αλάβξα Γαζνθπιαθείνλ Λενρσξαθίνπ, Λενρσξάθηνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Πνχξπεο, Πνχξπε

34 34 Γαζνθπιαθείνλ Πνχξπεο, Πνχξπε Γαζνθπιαθείνλ Ξηειενχ, Ξηειεφο Γαζνθπιαθείνλ Βξπλαίλεο, Βξχλαηλα γ) Γαζαξρείνλ Πθνπέινπ, Πθφπεινο αα) Γαζνλνκείνλ Πθνπέινπ, Πθφπεινο Γαζνθπιαθείνλ Πθνπέινπ, Πθφπεινο Γαζνθπιαθείνλ Γιψζζεο, Γιψζζα Γαζνθπιαθείνλ Αινλλήζνπ, Αιφλλεζνο ββ) Γαζνλνκείνλ Πθηάζνπ, Πθηάζνο Γαζνθπιαθείνλ Πθηάζνπ, Πθηάζνο (19) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Ρξηθάισλ, Ρξίθαια α) Γαζαξρείνλ Ρξηθάισλ, Ρξίθαια αα) Γαζνλνκείνλ Ρξηθάισλ, Ρξίθαια Γαζνθπιαθείνλ Ρξηράισλ, Ρξίθαια Γαζνθπιαθείνλ Φαξθαδψλνο Φαξθαδψλ Γαζνθπιαθείνλ Αγξηειηάο, Αγξηειηά Γαζνθπιαθείνλ Διιελνθάζηξνπ, Διιελφθαζηξνλ Γαζνθπιαθείνλ Γνξγνγπξίνπ, Γνξγνγχξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξξνδξφκνπ, Ξξφδξνκνο Γαζνθπιαθείνλ Φηιιχξαο, Φηιιχξα Γαζνθπιαθείνλ Γελεζίνπ, Γελέζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Μπινπαξίθνπ, Μπινπάξηθνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξηαιείαο, Ξηαιεία ββ) Γαζνλνκείνλ Ξχιεο, Ξχιε Γαζνθπιαθείνλ Ξχιεο, Ξχιε Γαζνθπιαθείνλ Θνηξσλίνπ, Θνηξψληνλ

35 35 γγ) Γαζνλνκείνλ Πηνπξλαξέηθσλ, Πηνπξλαξέηθα Γαζνθπιαθείνλ Πηνπξλαξεηθσλ, Πηνπξλαξέηθα Γαζνθπιαθείνλ Κνζρνθχηνπ, Κνζρφθπηνλ Γαζνθπιαθείνλ Λεξάηδαο, Λεξάηδα Γαζνθπιαθείνλ Κεζνρψξαο, Κεζνρψξα δδ) Γαζνλνκείνλ Διάηεο, Διάηε Γαζνθπιαθείνλ Διάηεο, Διάηε Γαζνθπιαθείνλ Σαηδεπεηξίνπ, Σαηδεπέηξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ληρνιάνπ, Αγ. Ληθφιανο Γαζνθπιαθείνλ Γαξδηθίνπ, Γαξδίθηνλ β) Γαζαξρείνλ Θαιακπάθαο, Θαιακπάθα αα) Γαζνλνκείνλ Θαιακπάθαο, Θαιακπάθα Γαζνθπιαθείνλ Θαιακπάθαο, Θαιακπάθα Γαζνθπιαθείνλ Αζπξνθθιεζηαο, Αζπξνθθιεζηά Γαζνθπιαθείνλ Αγηνθχιινπ, Αγηφθπινλ Γαζνθπιαθείνλ Νμπλείαο, Νμχλεηα Γαζνθπιαθείνλ Θξχαο Βξχζεο, Θξχα Βξχζε ββ) Γαζνλνκείνλ Ξαλαγίαο, Ξαλαγία Γαζνθπιαθείνλ Ξαλαγίαο, Ξαλαγία Γαζνθπιαθείνλ Καιαραζίνπ, Καιαράζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ρξπγψλνο, Ρξπγψλα γγ) Γαζνλνκείνλ Θαζηαλέαο (ρεηκ. Δδξα). Θαζηαλέα (ζεξηλή Δδξα), Θξαλέα Γαζνθπιαθείνλ Θαζηαλέαο, Θαζηαλέα Γαζνθπιαθείνλ Θαιιηξφεο, Θαιιηξφε Γαζνθπιαθείνλ Θαηάθπηνπ Θαηάθπηνλ

36 36 Γαζνθπιαθείνλ Θξαλέαο : (ζεξηλή Δδξα), Θξαλέα (ρεηκ. Δδξα), Θαζηαλέα Γαζνθπιαθείνλ Θαινκνίξαο, Θαινκνίξα δδ) Γαζνλνκείνλ Θιεηλνχ, Ππλ/ζκνο Ακπέιηα Γαζνθπιαθείνλ Θιεηλνχ, Ππλ/ζκνο Ακπέιηα Γαζνθπιαθείνλ Σξπζνκειέαο, Σξπζνκειέα Γαζνθπιαθείνλ Ξαιενρσξίνπ. Ξαιενρψξηνλ εε) Γαζνλνκείνλ Θνληζθνχ, Θνληζθφο Γαζνθπιαθείνλ Θνληζθνχ, Θνληζθφο Γαζνθπιαθείνλ Γεξαθαξίνπ, Γεξαθάξηνλ (20) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Θαξδίηζεο, Θαξδίηζα α) Γαζαξρείνλ Θαξδίηζεο, Θαξδίηζα αα) Γαζνλνκείνλ Θαξδίηζεο, Θαξδίηζα Γαζνθπιαθείνλ Θαξδίηζεο, Θαξδίηζα Γαζνθπιαθείνλ Πνθάδσλ, Πνθάδεο Γαζνθπιαθείνλ Ξαιακά, Ξαιακάο Γαζνθπιαθείνλ Θαλαιηψλ, Θαλάιηα ββ) Γαζνλνκείνλ Κεζεληθφια, Κεζεληθφιαο Γαζνθπιαθείνλ Κεζεληθφια, Κεζεληθφιαο Γαζνθπιαθείνλ Κπεδνχιαο, Κπεδνχια Γαζνθπιαθείνλ Λενρσξίνπ, Λενρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κνζράηνπ, Κνζράηνλ γγ) Γαζνλνκείνλ Θαζηαλέαο, Θαζηαλέα Γαζνθπιαθείνλ Θαζηαλέαο, Θαζηαλέα Γαζνθπιαθείνλ Θαξνπιεζίνπ, Θαξνπιέζηνλ

37 37 Γαζνθπιαθείνλ Βξαγγηαλψλ, Κπεινθνκχηεο δδ) Γαζνλνκείνλ Θέδξνπ, Θέδξνο Γαζνθπιαθείνλ Θέδξνπ, Θέδξνο Γαζνθπιαθείνλ Ξαιηνπξηνχ, Ξαιηνχξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ινπηξνπεγεο, Ινπηξνπεγή Γαζνθπιαθείνλ Οεληίλεο, Οεληίλα Γαζνθπιαθείνλ Θηηκέλεο, Θηηκέλε εε) Γαζνλνκείνλ Οαρνχιαο, Οαρνχια Γαζνθπιαθείνλ Οαρνχιαο, Οαρνχια Γαζνθπιαθείνλ Ακάξαληνπ, Ακάξαληνο β) Γαζαξρείνλ Κνπδαθίνπ, Κνπδάθηνλ αα) Γαζνλνκείνλ Κνπδαθίνπ, Κνπδάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κνπδαθίνπ, Κνπδάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θξπνπεγήο, Θξπνπεγή Γαζνθπιαθείνλ Ξεπθφθπηνπ, Ξεπθφθπηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ονπσηνχ, Ονπσηφλ ββ) Γαζνλνκείνλ Ξεηξίινπ, Ξεηξίινλ Γαζνθπιαθείνλ Ξεηξίινπ, Ξεηξίινλ Γαζνθπιαθείνλ Βιαζίνπ, Βιάζηνο γγ) Γαζνλνκείνλ Αλζεξνχ, Αλζεξφλ Γαζνθπιαθείνλ Αξγηζέαο, Αξγηζέα Γαζνθπιαθείνλ Βξαγγηαλψλ, Βξαγγηαλά Γαζνθπιαθείνλ Αλζεξνχ, Αλζεξφ (21) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Φζηψηηδνο, Ιακία α) Γαζαξρείνλ Ιακίαο, Ιακία αα) Γαζνλνκείνλ Ιακίαο, Ιακία

38 38 Γαζνθπιαθείνλ Ιακίαο, Ιακία Γαζνθπιαθείνλ πάηεο, πάηε Γαζνθπιαθείνλ Ξαπιηαλήο, Ξαχιηαλε Γαζνθπιαθείνλ Ζξαθιείαο, Ζξάθιεηα Γαζνθπιαθείνλ Γίβξεο, Γίβξε Γαζνθπιαθείνλ Πηίξθαθαο, Πηίξθαθνη Γαζνθπιαθείνλ Κελδελίηζεο, Κελδελίηζα Γαζνθπιαθείνλ Γχν Βνπλψλ, Γχν Βνπλά Γαζνθπιαθείνλ Φξαληδή, Φξαληδή ββ) Γαζνλνκείνλ Γνκνθνχ, Γνκνθφο Γαζνθπιαθείνλ Γνκνθνχ, Γνκνθφο Γαζνθπιαθείνλ Φπιηαδψλνο, Φπιηαδψλ Γαζνθπιαθείνλ Ξεηξσηνχ, Ξεηξσηνλ Γαζνθπιαθείνλ Καθξπξάρεο, Καθξπξάρε γγ) Γαζνλνκεηνλ Πηπιίδαο, Πηπιίο Γαζνθπιαθείνλ Πηπιίδαο, Πηπιίο Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνθεξαζηαο, Ξαιαηνθεξαζηά Γαζνθπιαθείνλ Ξειαζγίαο, Ξειαζγία δδ) Γαζνλνκείνλ Ακθηθιείαο, Ικθίθιεηα Γαζνθπιαθείνλ Ακθηθιείαο, Ακθίθιεηα Γαζνθπιαθείνλ Ρηζσξέαο, Ρηζσξέα Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνρσξίνπ, Ξαιαηνρψξηνλ β) Γαζαξρείνλ Ππεξρεηάδνο, Ππεξρεηφο αα) Γαζνλνκείνλ Ππεξρεηάδνο, Ππεξρεηφο Γαζνθπιαθείνλ Ππεξρεηιάδνο, Ππεξρεηφο Γαζνθπιαθείνλ Ιπρλνχ, Ιχρλνο Γαζνθπιαθείνλ Ξεξηβνιηνχ, Ξεξηβφιηνλ

39 39 Γαζνθπιαθείνλ Γαξδηθίνπ, Γαξδίθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνβξάραο, Ξαιαηφβξαρα ββ) Γαζνλνκείνλ Καθξαθψκεο, Καθξαθψκε Γαζνθπιαθείνλ Καθξαθψκεο, Καθξαθψκε Γαζνθπιαθείνλ Γηαλληηζνχ, Γηαλληηζνπ Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Γεσξγίνπ, Αγ. Γεψξγηνο Γαζνθπιαθείνλ Κεξθάδαο, Κεξθάδα Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνθάζηξνπ, Ξαιαηφθαζηξνλ γ) Γαζαξρείνλ Αηαιάληεο, Αηαιάληε αα) Γαζνλνκείνλ Αηαιάληεο, Αηαιάληε Γαζνθπιαθείνλ Αηαιάληεο, Αηαιάληε Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Θσλ/λνπ, Αγ. Θσλ/λνο Γαζνθπιαθείνλ Διαηείαο, Διάηεηα ββ) Γαζνλνκείνλ Καιεζζίλαο, Καιεζζίλα Γαζνθπιαθείνλ Καιεζζίλαο, Καιεζζίλα Γαζνθπιαθείνλ Καξηίλνπ, Καξηίλνλ (22) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Δπξπηαλίαο, Θαξπελήζηνλ α) Γαζαξρείνλ Θαξπελεζίνπ, Θαξπελήζηνλ αα) Γαζνλνκείνλ Θαξπελεζίνπ, Θαξπελήζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θαξπελεζίνπ, Θαξπελήζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ληθνιάνπ, Αγ. Ληθφιανο Γαζνθπιαθείνλ Θαιεζκέλνπ, Θαιεζκέλνο Γαζνθπιαθείνλ Κεγάινπ Σσξίνπ, Κεγ. Σσξίνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξξνπζζνχ, Ξξνπζζνο Γαζνθπιαθείνλ Πηελψκαηνο, Πηέλσκα Γαζνθπιαθείνλ Ιζπξνπχξγνπ, Αζπξφππξγνο

40 40 ββ) Γαζνλνκείνλ Γπη. Φξαγθίζηεο, Γπη. Φξαγθίζηα Γαζνθπιαθείνλ Γπη. Φξαγθίζηεο, Γπη. Φξαγθίζηα Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνρσξίνπ, Ξαιαηνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγξαθσλ, Αγξαθα Γαζνθπιαθείνλ Θεξαζνρσξίνπ, Θεξαζνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Γάθλεο, Γάθλε Γαζνθπιαθείνλ Καξάζνπ, Κάξαζνο γγ) Γαζνλνκείνλ Γξαλίζηεο, Γξαλίζηα Γαζνθπιαθείνλ Γξαλίζηεο, Γξαλίζηα Γαζνθπιαθείνλ Οαθηνπνχινπ, Οαθηφπνπινλ Γαζνθπιαθείνλ Ρξηπνηάκνπ, Ρξηπφηακνο Γαζνθπιαθείνλ Βνχιπεο, Βνχιπε Γαζνθπιαθείνλ Βειαψξαο, Βειαψξα δδ) Γαζνλνκείνλ Γνκλίζηεο, Γνκλίζηα Γαζνθπιαθείνλ Γνκλίζηεο, Γνκλίζηα Γαζνθπιαθείνλ Θξηθέινπ, Θξίθεινλ β) Γαζαξρείνλ Φνπξλά, Φνπξλά αα) Γαζνλνκείνλ Φνπξλά, Φνπξλά Γαζνθπιαθείνλ Φνπξλά, Φνπξλά Γαζνθπιαθείνλ Βξάραο, Βξάρα Γαζνθπιαθείνλ Θιεηζηνχ, Θιεηζηφο ββ) Γαζνλνκείνλ Κνιφραο, Κνιφρα Γαζνθπιαθείνλ Κνιφραο, Κνιφρα Γαζνθπιαθείνλ Λεξάηδαο, Λεξάηδα γγ) Γαζνλνκείνλ Αγ. Ρξηάδνο, Αγ. Ρξηάο Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ρξηάδνο, Αγ. Ρξηάο Γαζνθπιαθείνλ Γνκηαλψλ, Γνκηαλνί

41 41 (23) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα α) Γαζαξρείνλ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα αα) Γαζνλνκείνλ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Γαζνθπιαθείνλ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα Γαζνθπιαθείνλ Γξακκέλνπ, Γξακκέλνλ Γαζνθπιαθείνλ Γσδψλεο, Γσδψλε Γαζνθπιαθείνλ Θνπκαξηάο, Θνπκαξηά Γαζνθπιαθείνλ Θεξηαθεζίνπ, ζεξηαθήζηνλ Γαζνθπιαθείνλ Πθιηβάλεο, Πθιηβάλε Γαζνθπιαθείνλ Θαξπψλ, Λένο Νηθηζκφο ββ) Γαζνλνκείνλ Θαηζηθά, θαηζηθάο Γαζνθπιαθείνλ Θαηζηθά, Θαηζηθάο Γαζνθπιαθείνλ Γξνζνρσξίνπ, Γξνζνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κνπδαθαίσλ, Κνπδαθαίνη Γαζνθπιαθείνλ Θαιεληδίνπ, Θαιέληδηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κπαιηνχκαο, Κπαιηνχκα Γαζνθπιαθείνλ Κεγ. Γνηίζηεο, Κεγ. Γφηηζηα Γαζνθπιαθείνλ Θαβαιαξίνπ, Θαβαιάξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ιεπηνθαξπάο Ιεπηνθαπξά γγ) Γαζνλνκείνλ Ξξακάλησλ, Ξξάκαληα Γαζνθπιαθείνλ Ξξακάλησλ, Ξξάκνληα Γαζνθπιαθείνλ Ξεηξνβνπλίνπ, Ξεηξνβνχληνλ, Γαζνθπιαθείνλ Οαθηαλαίσλ, Οαθηαλαίνη Γαζνθπιαθείνλ Θαιαξηηψλ, Θαιαξίηαη δδ) Γαζνλνκείνλ Θήπσλ, Θήπνη Γαζνθπιαθείνλ Θήπσλ, Θήπνη

42 42 Γαζνθπιαθείνλ Αζπξαγγέισλ, Αζπξάγγεινη Γαζνθπιαθείνλ Φξαγθάδσλ, Φξαγθάδεο εε) Γαζνλνκείνλ Πθακλειίνπ, Πθακλέιηνλ Γαζνθπιαθείνλ Πθακλειίνπ, Πθακλέιηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ιατζηεο, Ιαίζηα Γαζνθπιαθείνλ Βξπζνρσξίνπ, Βξπζνρψξηνλ ζηζη) Γαζνλνκείνλ Γειβελαθίνπ, Γειβελάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Γειβελαθίνπ, Γειβελιάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξσγσληαλήο, Ξσγσληαλή Γαζνθπιαθείνλ Θεθαιφβξπζνπ, Θεθαιφβξπζνλ Γαζνθπιαθείνλ Θαζηαλήο, Θαζηαλή Γαζνθπιαθείνλ Γνιηαλψλ, Γνιηαλά Γαζνθπιαθείνλ Θαιπαθίνπ, Θαιπάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξαξαθαιάκνπ Ξαξαθάιακνο δδ) Γαζνλνκείνλ Εηηζαο, Είηζα Γαζνθπιαθείνλ Είηζαο, Είηζα Γαζνθπιαθείνλ Γεζπνηηθνχ, Γεζπνηηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Ιεπθνζέαο, Ιεπθνζέα Γαζνθπιαθείνλ Κπνηδαξί, Κπνηδαξί Γαζνθπιαθείνλ Βξνζίλαο, Βξνζίλα εε) Γαζνλνκείνλ Γηξβηδαίλσλ, Γεξβίδαηλα Γαζνθπιαθείνλ Γεξβηδαίλσλ, Γεξβίδαηλα Γαζνθπιαθείνλ Κνπζησηίηζεο Κνπζηψηηηζα Γαζνθπιαθείνλ Θνπάλεο, Θνπάλε Γαζνθπιαθείνλ Οσκαλνχ, Οσκαλφο β) Γαζαξρείνλ Κεηζφβνπ, Κέηζνβνλ αα) Γαζνλνκείνλ Κεηζφβνπ, Κέηζνβνλ

43 43 Γαζνθπιαθείνλ Κεηζφβνπ, Κέηζνβνλ Γαζνθπιαθείνλ Κειέαο, Κειέα Γαζνθπιαθείνλ Σξπζνβίηζεο, Σξπζνβίηζα ββ) Γαζνλνκείνλ Γξεβελεηίνπ, Γξεβελήηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Γξεβελεηίνπ, Γξεβελήηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Φιακπνπξαξίνπ, Φιακπνπξάξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Βνβνχζεο, Βνβνχζα γ) Γαζαξρείνλ Θνλίηζεο, Θφληηζα αα) Γαζνλνκείνλ Θφληηζαο, Θφληηζα Γαζνθπιαθείνλ Θνλίηζεο, Θφληηζα Γαζνθπιαθείνλ Θιεηδσλίαο, Θιεηδσληα Γαζνθπιαθείνλ Διεπζέξνπ, Διεχζεξνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξάδσλ, Ξάδεο Γαζνθπιαθείνλ Αηδνλνρσξίνπ, Ατδνλνρψξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ληθάλνξνο, Ληθάλσξ Γαζνθπιαθείνλ Ακάξαληνπ, Ακάξαληνο Γαζνθπιαθείνλ Αξίζηεο, Αξίζηε Γαζνθπιαθείνλ Ξεγήο, Ξεγή ββ) Γαζνλνκείνλ Ξπξζφγηαλλεο, Ξπξζφγηαλλε Γαζνθπιαθείνλ Ξπξζφγηαλλεο, Ξπξζφγηαλλε Γαζνθπιαθείνλ Αγίαο Ξαξαζθεπήο, Αγηα Ξαξαζθεπή Γαζνθπιαθείνλ Γνξγνπνηάκνπ, Γνξγνπφηακνο Γαζνθπιαθείνλ Ιπθνξξάρεο, Ιπθφξξαρε Γαζνθπιαθείνλ Ιαγθάδαο, Ιαγθάδα (24) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Θεζπξσηίαο, Ζγνπκελίηζα αα) Γαζνλνκείνλ Ζγνπκελίηζεο, Ζγνπκελίηζα

44 44 Γαζνθπιαθείνλ Ζγνπκελίηζεο, Ζγνπκελίηζα Γαζνθπιαθείνλ Ξαξαπνηάκνπ, Ξαξαπφηακνο Γαζνθπιαθείνλ Ξιαηαξηάο, Ξιαηαξηά Γαζνθπιαθεηνλ Καξγαξηηίνπ, Καξγαξίηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Καδαξαθηαο Καδαξαθηά ββ) Γαζνλνκείνλ Φιηαηψλ, Φηιηάηαη Γαζνθπιαθείνλ Φηιηαηψλ, Φηιηάηαη Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Ληθιάνπ, Αγ. Ληθφιανο Γαζνθπιαθείνλ Θεξακίηζεο, Θεξακίηζα Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνρσξίνπ, Ξαιαηνρψξηνλ γγ) Γαζνλνκεηνλ Ξαξακπζίαο, Ξαξακπζηά Γαζνθπιαθείνλ Ξαξακπζίαο, Ξαξακπζηά Γαζνθπιαθείνλ Λεξάηδαο, Λεξάηδα Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Θπξηαθεο, Αγ. Θπξηαθή Γαζνθπιαθείνλ Ρζαγθαξίνπ, Ρζαγθάξηνλ Γαζνθπιαθείνλ Εεξβνρσξίνπ, Εεξβνρψξηνλ (25) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Ξξεβέδεο, Ξξέβεδα αα) Γαζνλνκείνλ Ξξεβέδεο, Ξξέβεδα Γαζνθπιαθείνλ Ξξεβέδεο, Ξξέβεδα Γαζνθπιαθείνλ Ινχξνπ, Ινχξνο Γαζνθπιαθείνλ Εαιφγθνπ, Εαινγθνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Φηιηππηάδνο, Φηιηππηαο Γαζνθπιαθείνλ Φηιηππηάδνο, Φηιηππηάο Γαζνθπιαθείνλ ζεζπξσηηθνχ, Θεζπξσηηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Θεξαζψλνο, Θεξαζψλα γγ) Γαζνλνκείνλ Θαλαιιαθίνπ, Θαλαιιάθηνλ

45 45 Γαζνθπιαθείνλ Θαλαιιαθίνπ, Θαλαιιάθηνλ Γαζνθπιαθείνλ Βνπβνπνηάκνπ, Βνπβνπφηακνο Γαζνθπιαθείνλ Ξάξγαο, Ξάξγα (26) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Αξηεο, Αξηα αα) Γαζνλνκείνλ Αξηεο, Αξηα Γαζνθπιαθείνλ Αξηεο, Αξηα Γαζνθπιαθείνλ Θιεηδίνπ, Θιεηδίνλ Γαζνθπιαθείνλ Αλσ Θαιεληίλεο, Αλσ Θαιεληίλε Γαζνθπιαθείνλ Κειηαλψλ,Κειηαλά Γαζνθπιαθείνλ Θνκπνηίνπ, Θνκπφηηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θάησ Θαιεληίλεο, ΘΑησ Θαιεληίλε ββ) Γαζνλνκείνλ Αγλαλησλ Αγλαληα Γαζνθπιαθείνλ Αγλάλησλ Αγλαληα Γαζνθπιαθείνλ Θαηαξάθηνπ, Θαηαξάθηεο Γαζνθπιαθείνλ Οάκηαο, Οάκηα Γαζνθπιαθείνλ Γηζηξάηνπ, Γίζηξαηνλ γγ) Γαζνλνκείνλ Γξνζνπεγήο, Γξνζνπεγή Γαζνθπιαθείνλ Γξνζνπεγήο, Γξνζνπεγή Γαζνθπιαθείνλ Αζακαλίνπ, Αζακάληνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξαιαηνθαηάλνπ, Ξαιαηνθάηαλνο (27) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Θεξθχξαο, Θέξθπξα αα) Γαζνλνκείνλ Θεξθχξαο, Θέξθπξα Γαζνθπιαθείνλ Θεξθχξαο, Θέξθπξα Γαζνθπιαθείνλ Ξεηαιείαο, Ξεηαιεία Γαζνθπιαθείνλ Θαξνπζάδσλ, Θαξνπζάδεο

46 46 Γαζνθπιαθείνλ Ιαθψλσλ, Ιάθσλεο Γαζνθπιαθείνλ Γαζηνπξίνπ, Γαζηνχξηνλ ββ) Γαζνλνκείνλ Ιεπθίκεο, Ιεπθίκε Γαζνθπιαθείνλ Ιεπθίκεο, Ιεπθίκε Γαζνθπιαθείνλ Βαζηιηαηίθσλ, Βαζηιηάηηθα Γαζνθπιαθείνλ Ξαμψλ, Ξαμνί (28) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Ιεπθάδνο, Ιεπθάο αα) Γαζνλνκείνλ Ιεπθάδνο, Ιεπθάο Γαζνθπιαθείνλ Ιεπθάδο, Ιεπθάο Γαζνθπιαθείνλ Θαξπάο Θαξπά Γαζνθπιαθείνλ Βαζηιηθήο, Βαζηιηθή Γαζνθπιαθείνλ Λπδξίνπ, Λχδξηνλ (29) Γηεχζπλζηο Γαζψλ Λ/ξρίαο Αηησι/λίαο, Κεζνιφγγηνλ. α) Γαζαξρείνλ Κεζνινγγίνπ, Κεζνιφγγηνλ αα) Γαζνλνκείνλ Κεζνινγγίνπ, Κεζνιφγγηνλ Γαζνθπιαθείνλ Κεζνινγγίνπ, Κεζνιφγγηνλ Γαζνθπιαθείνλ Θάησ Οεηζίλη, Θ. Οεηζίλα ββ) Γαζνλνκείνλ Αηησιηθνχ, Αηησιηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Αηησιηθνχ, Αηησιηθφλ Γαζνθπιαθείνλ Θιεηζνξεπκάησλ, Θιεηζνξεχκαηα Γαζνθπιαθείνλ Ξαιενκαλίλεο, Ξαιενκαλίλε γγ) Γαζνλνκείνλ Γαβαινχο, Γαβαινχ Γαζνθπιαθείνλ Γαβαινχο, Γαβαινχ Γαζνθπιαθείνλ Κεζαξίζηεο, Κεζαξίζηα δδ) Γαζνλνκείνλ Δπελνρσξίνπ - Θαξίηζεο (ρεηκ. Δδξα)

47 47 Κεζνιφγγηνλ, (ζεξ. Δδξα) Θαξχηζα Γαζνθπιαθείνλ Δπελνρσξίνπ (ρεηκ. Δδξα) Δπελνρψξηνλ Θαξπηζαο (ζεξ. Δδξα Θαξχηζα) Γαζνθπιαθείνλ Θνπδνπλίνπ, θνπδνχληα β) Γαζαξρείνλ Αγξηλίνπ, Αγξίληνλ αα) Γαζνλνκείνλ Αγξηλίνπ, Αγξίληνλ Γαζνθπιαθείνλ Αγξηλίνπ, Αγξίληνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξαξαβφιαο, Ξαξαβφια Γαζνθπιαθείνλ Ππνιατηεο, Ππνιατηε ββ) Γαζνλνκείνλ Θέξκνπ, Θέξκνλ Γαζνθπιαθείνλ Θέξκνπ, Θέξκνλ Γαζνθπιαθείνλ Γξπκψλνο, Γξπκψλ Γαζνθπιαθείνλ Θνλίζθεο, Θφληζθα Γαζνθπιαθείνλ Αλαιήςεσο, Αλάιεςεο γγ) Γαζνλνκείνλ Ξνηακνχιαο, Ξνηακνχια Γαζνθπιαθείνλ Ξνηακνχιαο, Ξνηακνχια Γαζνθπιαθείνλ Αγ. Βιαζίνπ, Αγ. Βιάζηνο Γαζνθπιαθείνλ Πθνπηεξψλ, Πθνπηεξά γ) Γαζαξρείνλ Ακθηινρίαο, Ακθηινρία αα) Γαζνλνκείνλ Ακθηινρίαο, Ακθηινρία Γαζνθπιαθείνλ Ακθηινρίαο, Ακθηινρία Γαζνθπιαθείνλ Ινπηξνχ, Ινπηξφλ Γαζνθπιαθείνλ Φισξηάδνο, Φισξηάο Γαζνθπιαθείνλ Θαηνχλαο, Θαηνχλα Γαζνθπιαθείνλ Κεληδίνπ, Κεληδηνλ Γαζνθπιαθείνλ Ξνδαγνξάο, Ξνδαγνξά Γαζνθπιαθείνλ Θαζηξαθίνπ, Θαζηξάθνλ

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Οει. Α. ΓΖΟΑΓΩΓΕ Α.1. Δηάγναμμα πενηεπμμέκωκ 3 Α.2. Οογθνόηεζε θαη μνγάκωζε ενγαζίαξ ηεξ επηηνμπήξ 3 Β. ΓΓΚΖΗΑ Β.1. Ζζημνηθή ακαδνμμή 6 Β.2. Κμμηθό πιαίζημ 10 Β.3 Ε δαζηθή πμιηηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ

Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 1 Π.Γ. 437/81 (ΦΔΚ Α' 120, Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α' 148) : Πεξί κειέηεο θαη εθηειέζεσο δαζνηερληθψλ έξγσλ 'Δρνληεο ππφςεη: 1. Σαο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 16, παξ. 3 ηνπ Ν. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΗΚΕ» Α/Α τοισεία ππογπάμματορ: 1 τόσορ ππογπάμματορ 2 Δικαιούσοι Ππογπάμματορ Ζ επηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ, λέσλ ή ππό ζύζηαζε κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010»

«ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» Value Del A.M.S E Π Ε ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 «ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010» H πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο πεδίν άζθεζεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΠΡΑΙΝΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 2010 ΚΟΠΟ ηνπ πξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α' 204) Θέμα : «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 'Άξζξν 1 : Γεληθέο Γηαηάμεηο 1. Ζ δηνίθεζε ησλ εζφδσλ, εμφδσλ θαη θεθαιαίσλ σο θαη ην Ινγηζηηθφ ησλ Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΠΙ-9 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 13-10 - 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Αξηζ. Πξση. 7432 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΑΔΑ : 4ΙΞΠΙ-9 ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 13-10 - 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Αξηζ. Πξση. 7432 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 13-10 - 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Αξηζ. Πξση. 7432 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΔΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πιεξνθνξίεο: Φ. Θενδψξνπ,

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο

Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΓΖΚΝΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ - ΔΟΥΠΡΗΛΖΠ ΔΟΓΝ : «Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα Γήκνπ Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο» ΘΟΗΝΠ ΡΝ ΔΟΓΝ : Γήκνο Μπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο ΡΗΡΙΝΠ ΔΓΓΟΑΦΝ : Δλόηεηα Α : Πηξαηεγηθόο Πρεδηαζκόο ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛ. : 49 / 2012 ΓΗΜΟ : ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ ΔΡΓΟ : ΙΓΡΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΔΦΑΝΟΒΙΚΔΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 80.000,00 EURO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 6 ( 37) Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο 37... Οξγάλσζηο Τπεξεζηψλ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ 37.Ώ.α.1-7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ A ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΔΜΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΘΔΜΑ α Οξγάλωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ

Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ ΠΣΔΓΗΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 2012-2014 Ωξαηόθαζηξν, 2011 Πηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο Ξίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο... 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 2 ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ... 3 Θεθάιαην 1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα