ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΛΦΑΒΗΤIΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓEΩΛOΓlKΩN ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (Aπό ηον «Άηλανηα ηων Γεωλογικών Μνημείων ηου Αιγαίου». Έκδοζη: Υπουργείο Αιγαίου, ISBN: ) ΑΓΗΝ ΝΟΝΠ (Οήγκα λνηίνπ αθξσηεξίνπ - Ρεθηνληθό εκηπαξάζπξν Άζσ) ΑΓΗΝΗ ΘΔΌΓΥΟΝΗ ΚΖΙΝ (Φξεαηηθνί θξαηήξεο) ΑΓΗΝΠ ΔΠΡΟΑΡΗΝΠ (Οήγκα). ΑΓΗΝΠ ΚΑΚΑΠ ΘΘΖΟΥΛ () ΑΓΗΝΠ ΞΑΙΝΠ ΟΔΘΚΛΝ ΘΟΖΡΖΠ (Ξηuρσκέλα ζηξώκαηα) ΑΓΟΑ ΙΔΠΒΝ (Ζθαηζηεηαθόο θξαηήξαο) ΑΘΖΛΑ (Ιόθνο Αθξόπνιεο) ΑIΓηΛΑ (Ζθαηζηεηαθή θιέβα βξαρνλεζίδαο) ΑΗΓΖΤΝΠ ΔΒΝIΑΠ (Απνιηζσκαηνθόξνο ζέζε ζειαζηηθώλ) ΑΗΓΖΤQΠ ΔΒΝΗΑΠ (Θεξκέο πεγέο) ΑΘΟΝΘΝΟΗΛΘΝΠ ΘΝΟΗΛΘΗΑΠ (Ρεθηνληθό θέξαο) ΑΙΗΒΔΟΗ ΔΒΝΗΑΠ (, παλίδα) ΑΙΝΛΛΖΠΝΠ (Απνιηζώκαηα αζπόλδπισλ). ΑΙΚΟΝΞΝΡΑΚΝΠ ΔΒΝΗΑΠ (Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ζειαζηηθώλ θαη εξπεηώλ) ΑΙΦΑΛΡΑ ΙΔΠΒΝ (Ζθαηζηεηαθή θιέβα) ΑΚΝΟΓΝΠ (Δλεξγό ξήγκα) ΑΚΞΔΙΑΘΗΑ ΙΑΟΗΠΖΠ (Ρεθηνληθή επαθή), ΑΛΓΟΝΠ (Θνηιάδα Γηπνηάκαηα) ΑΛΡΗΚΖΙΝΠ (Ζθαηζηεηαθόο θξαηήξαο) ΑΛΡΗΞΑΟΝΠ (Ζθαηζηεηαθόο δόκνο) ΑΛΡΗΞΑΟΝΠ (Κεηαιιεπηηθέο ζηνέο) ΑΛΡΗΠΠΑ ΙΔΠΒΝ (Θέζεηο θπηηθώλ απνιηζσκάησλ) ΑΜΗΝΠ (Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ζειαζηηθώλ) ΑΞΔΟΑΘΝΠ ΛΑΜΝ (Φξάγκαηα) ΑΟΓΔΛΛΝΠ ΙΔΠΒΝ (Θεξκέο πεγέο) APΓENNOΠ,_EΠBOY (Mεηαιιεπηηθέο ζηνέο) ΑΡΑΙΑΛΡΖ ΦΘIΥΡΗΓΑΠ (Οήγκα) ΒΑΒΓΝΠ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ (Κεηαιιεία ιεπθνιίζνπ) ΒΑΘ ΘΑΙΚΛΝ (Απνιηζσκέλα ζειαζηηθά) ΒΑΘΙΑΘΘΝΠ ΘΔΠΠΙ/ΝΛIΘΖΠ (Θξαλίν αλζξσπνεηδνύο) ΒΑΛΗ ΚΖΙΝ (Κεηαιιεία) ΒΑΡΔΟΑ ΙΔΠΒΝ (Απνιηζσκέλε παλίδα) ΒΑΡΝΠΑ ΙΔΠΒΝ (Ζθαηζηεηαθόο θξαηήξαο) ΒΝΙΗΑΓΚΔΛΖ ΑΡΡΗΘΖΠ (Θαξζηηθή ιίκλε). ΒΟΑΥΛΑ ΑΡΡΗΘΖΠ (Ππειαηνδνιίλε, απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ζειαζηηθώλ) ΓΑΒΑΘΑΠ ΙΔΠΒΝ (Εσηθά θαη θπηηθά απνιηζώκαηα) ΓΑΓΝΠ (Θαιάζζηα απνιηζσκέλα αζπόλδπια) ΓΑΓΝΠ (Γεσινγηθέο ηνκέο) ΓΗΝΣΡΑ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ (Ρεθηνληθό έμαξκα - Αξραηνινγηθό πάξθν) ΓΙΑΟΝΛΖΠΗΑ ΚΖΙΝ (Πηεινεηδείο δνκέο) ΓΟΑΚΒΝΠΑ ΣΑΛΗΥΛ ΘΟΖΡΖΠ (Ιηκλνζάιαζζα) ΓΑΙΗ ΛΗΠΟΝ (Ζθαηζηεηαθά πεηξώκαηα) ΓΥΛΗΔΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ (Γεσινγηθή ηνκή) ΓΑΓΗΑ ΔΒΟΝ (Απνιηζσκέλν Γάζνο) ΓΔΙΦΝΗ ΦΥΘΗΓΑΠ (Οήγκα) ΓΔΚΔΛΔΓΑΘΗ ΚΖΙΝ (Αξραία ιαηνκεία νςηδηαλνύ) ΓΔΠΞΝTlΘΝ Λ, ΑΛΡIΞΑΟΝ (Ζθαηζηεηαθέο εκθαλίζεηο) ΓΖΙΝΠ (Απνιηζώκαηα λάλσλ ειεθάλησλ) ΔΒΟΝΠ (Απνιηζσκέλν Γάζνο) ΔΙΑΦΝΛΖΠΗ ΣΑΛΗΥΛ ΘΟΖΡΖΠ (Βξαρνλεζίδα) ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΗΚΥΙΝ (Κνξθέο δηάβξσζεο) ΔΚΞΝΟΗΝ ΛΗΠΟΝ (Ιά6εο)

2 ΔΞΗΓΑΟΝΠ ΑΟΓΝΙΗΓΝΠ (Ακκσληηνθόξνο αζ6εζηόιηζνο) ΔΟΔΠΝΠ ΙΔΠΒΝ [ζέζεηο θπηηθώλ απνιηζσκάησλ) ΔΒΝΗΑ (ζαιάζζηα Nεoγεvή θεληξηθήο Δύβνηαο) ΔΦΡΑΙΝ ΙΔΠΒΝ (ζεξκέο πεγέο) ΖΟΑΘΙΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ (Ξεγή Αικπξνύ) ΘΑΠΝΠ (Αξραία κεηαιιεία) ΘΑΠΝΠ (Ιαηνκεία ιεπθνύ καξκάξνπ) ΘΔΟΚΑ ΙΔΠΒΝ (ζεξκέο πεγέο, ξήγκα θόιπνπ Γέξαο) ΘΔΟΚΑ ΠΑΚΝΘΟΑΘΖΠ (Ηακαηηθέο πεγέο) ΘΔΟΚΖ ΙΔΠΒΝ (Θεξκέο πεγέο) ΘΔΟΚΝΞΙΔΠ ΦΘlΥΡΗΓΝΠ (ζεξκέο πεγέο) ΘΖΟΑΠΗΑ ΠΑΛΡΝΟΗΛΖΠ (Ζθαηζηεηαθή θιέβα) ΘΚIΑΛΑ ΣΗΝ (Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ζειαζηηθώλ) ΗΔΟΑΞΔΡΟΑ ΙΑΠΗΘlΝ ΘΟΖΡΖΠ (Οήγκα) ΗΘΑΟΗΑ (Αξραία κεηαιιεία) ΙΔΠΒΝΠ Απνιηζσκέλν Γάζνο Ιέζβνπ Ξάξθν Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λεζηώπε Γεσπάξθν Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Πηγξίνπ Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο Άληηζζαο - Γαβαζά Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο Κεζνηόπνπ Δξεζόο Ονπγθάδα Κήζπκλα - Ξέηξα Ιάςαξλα Σακαλδξνύια Εσηθά απνιηζώκαηα -Γεηλνζήξην Γαβαζά- Άvηηζζαο -Απνιlζσκέλε παλίδα Βαηεξώλ Ζθαlζηεηαθέο δνκέο -Πηεινεηδείο ιάβεο Ξειόπεο -Ζθαηζηεηαθόο ιαηκόο Ξαλαγίαο Ξέηξαο -Ζθαηζηεηαθόο θξαηήξαο Βαηνύζαο -Ζθαηζηεηαθόο δόκνο Κνλήο ςεινύ -Ζθαηζηεηαθή θιέβα (dyke) Αιπθαvηά -Πηεινεηδείο ιάβεο λεζίδαο Ξαλαγηά (Ρνθκάθηα) -Ζθαηζηεηαθόο θξαηήξαο Άγξαο -Ζθαηζηεηαθή θιέβα Φίιηαο Θεξκέο Ξεγέο -Ξνιηρλίηνu -Ιηζβόξη -Άξγελλνο -Δθηαινύ -Θεξκή Θέξκα - Δλεξγό ξήγκα θόιπνπ Γέξαο Αξραία ιαηνκεία - Κεηαιιεία -Αξραία ιαηνκεία ιεπθνύ καξκάξνπ ζηε Κόξηα -Κεηαιιεπηηθέο ζηνέο βόξεηαο Ιέζβνπ -Φιέβεο καγvεζίηε Ξνιηρλίηνu Ππήιαηα -Ππήιαην Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ - Ραμηαξρώλ -Ππήιαην Κπρνύο -Ππήιαην Αιπθαvηώλ Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Ιέζβνπ ΣΗΝΠ Απνιηζσκέλα ζειαζηηθά ζηα αξγηινξπρεία Θπκηαλώλ θαη ζην Ιαηόκη Ξαλαγηάο Ππήιαην Αγηνγαινύζαηλαο

3 Απνιηζώκαηα ακκσληηώλ ζην Καξαζόβνπλν Θώκε - απνιηζσκέλε ρισξίδα Απνιηζώκαηα Ιηζαλζξαθνθόξνπ - Ξεξκίνπ βόξεηαο Σίνπ ΝΗΛΝΠΠΔΠ, Κεηαθιαζηηθά ηδήκαηα Ξεξκίνπ ηνπ δπηηθνύ Ξειαγνληθνύ Ξεξηζσξίνπ ΤΑΟΑ Απνιηζσκαηνθόξνο ζέζε ζειαζηηθώλ Γεηλνζήξηα) ΠΑΚΝΠ Απνιηζώκαηα ζειαζηηθώλ Κπηηιεληώλ Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Αηγαίνπ (Πάκνο) Δππαιίλεην όξπγκα (Ξπζαγόξεην) Οήγκα Ξπζαγνξείνπ Ππήιαην Ξαλαγίαο Ππειηαλήο (Ξπζαγόξεην) Ππήιαην Ξαλαγηάο Θαθνπεξαηηαλήο, Ρεθηνληθό παξάζπξν ηνπ όξνπο Θεξθεηέαο ΗΘΑΟΗΑ Οαδηελεξγέο ζεξκέο πεγέο Αξραίν κεηαιιείν Ηθαξίαο ΠΡΔΟΔΑ ΔΙΙΑΓΑ Οήγκα Ππεξρεηνύ θαη ζεξκέο πεγέο Θεξκνππιώλ πάηεο Οήγκα Αηαιάληεο Οήγκα Γειθώλ Ξόιγε Θσπαΐδαο Βνησηίαο Πεηζκηθό ξήγκα Ξιαηαηώλ Α) ΔΒΝΗΑ Θεξκέο πεγέο Αηδεςνύ - παλίδα Θεξαζηάο Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ζειαζηηθώλ Βόξεηαο θαη θεληξηθήο Δύβνηαο Καληνύδη - Κεηαιιεία καγλεζίηε Θαιάζζηα Λενγελή θεληξηθήο Δύβνηαο Θύκεο Ζθαηζηεηαθή δνκή Νμύιηζνπ Ππήιαην Πθνηεηλήο Θαξνπληώλ Ιηγληηνξπρεία Αιηβεξίνπ Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο Αικπξνπνηάκνπ Αξραία κεηαιιεία ρξπζνύ - αpγύξoπ ζηε λόηηα Δύβνηα Κάξκαξα - Πηπoιίλεο Θαξύζηνπ Β) ΑΡΡΗΘΖ Ιαηνκεία ιεπθνύ καξκάξνu Ξεληέιεο Αξραία ιαηνκεία κεηηνύ Αξραίν ιαηνκείν καξκάξνu Αξραίν ιαηνκείν αζβεζηνιίζνu Ππήιαην Θεξαηέαο Ξηθέξκη (Aπoιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο) Βξαώλα (Ππειαηνδνιίλε: Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ζειαζηηθώλ) Ππήιαην Θνuηνύθη Ξαηαλίαο Ππήιαην Ξαλόο Αθξόπνιε ησλ Αζελώλ Κνπζείν Ξαλεπηζηεκίνu Αζελώλ Κνπζείν Ξαιαηνληνινγίαο θαη Γεσινγίαο Κνπζείν Νξπθηνινγίαο θαη Ξεηξνινγίαο Κνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο Ιαύξην - Αξραία κεηαιιεία Νξπθηνινγηθό Κνπζείν Ιαπξίνπ Νξπθηνινγηθό Κνπζείν Αγίνπ Θσλζηαληiλνπ (Θακάξηδαο) Ιαπξεσηηθήο Θαξζηηθή ιίκλε Boπιηαγκέλεο

4 ΛΖΠΗΑ ΠΑΟΥΛΗΘΝ ΠΑΙΑΚΗΛΑ Ππήιαην Δπξηπίδε ΑΗΓΗΛΑ Hθαηζηεηαθή θιέβα (dyke) Βξαρνλεζίδαο ΠΞΔΡΠΔΠ Ππειηά Κπεθίξε ΘΘΖΟΑ Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ζειαζηηθώλ Ππήιαην Αγίαο Πνθίαο Φαξάγγη Ξαιαηνρώξαο Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο αζπνλδύισλ ΘΘΙΑΓΔΠ ΘΑΙΝΓΖΟΝΗ Ζθαηζηεηαθό θέληξν 6 εθαηνκκπξiσλ εηώλ ΑΛΓΟΝΠ Ξηπρσκέλα κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα Βξαρνκνξθέο δηάβξσζεο ζηε ζέζε Γξηάο Ξήδεκα ζην Θνξζi Θνηιάδα Γηπνηάκαηα ΡΖΛΝΠ Πθαηξηθέο δνκέο δηάβξσζεο θαη γεσκνξθέο Ραθόλη ζην γξαλίηε ηεο Ρήλνπ ΘΘΛΝΠ Ππήιαην Θαηαθύθη Θεξκά ινπηξά ΠΟΝΠ Αεξόιηζνη: Δθινγίηεο βόξεηαο Πύξνπ ΚΘΝΛΝΠ. Γξαviηεο Κπθόλνπ - Κνξθέο δηάβξσζεο Λεζίδα Σηαπόδηα - Απνιηζσκέλα αζπόλδπια ΓΖΙΝΠ Απνιηζσκέλνο λάλνο ειέθαληαο ΠΔΟIΦΝΠ Ππήιαην Θνπηαιά Κεηαιινθόξεο εκθαλίζεηο - Κεηαιιεία ζηδήξνπ ΠΗΦΛΝΠ Αξραία κεηαιιεία αξγπξνύρσλ θνηηαζκάησλ κνιύβδνπ-ςεπδαξγύξνπ θαη ρξπζνύ ΞΑΟΝΠ Ιαηνκεία καξκάξσλ Αξραία ιαηνκεiα ιπρvίηε, νλνκαζηνύ παξηαλνύ καξκάξνπ Θαιπκπήζξεο - Κνξθέο δηάβξσζεο ΑΛΡΗΞΑΟΝΠ - Λ. ΓΔΠΞΝTlΘΝ - Λ. ΠΡΟΝΓΓΙΝ Ζθαηζηεηαθνί δόκνη Αληηπάξνπ - Ζθαηζηεηαθέο εκθαλίζεηο Λ. Γεζπνηηθνύ - Λ. Πηξνγγπιήο Ππήιαην Υιίαξηνο Κεηαιιεπηηθέο ζηνέο ΛΑΜΝΠ Γεσινγηθό Κνπζείν Απεξάζνπ Κηθξά θξάγκαηα εκπινπηηζκνύ ππόγεησλ πδξνθόξσλ νξηδόλησλ Απεηξάζνπ Κεηαιιεία ζκύξηδαο

5 Κηγκαηηηηθά πεηξώκαηα ζηε Βόξεηα Λάμν Ππήιαην Γηόο Απνιηζώκαηα λάλσλ ειεθάλησλ Ιαηνκεία ιεπθνύ καξκάξνπ ΖΟΑΘΙΔΗΑ ΛΑΜΝ Ππήιαην Αγίνπ Ησάλλε ΚΖΙΝΠ Ζθαηζηεηαθέο δνκέο Ζθαηζηεηαθνί θξαηήξεο Φπξηπιάθαο - Ρξάρεια Ζθαηζηεηαθόο δόκνο Ξξνθήηε Ζιία Αξραία ιαηνκεία νςηδηαλνύ Ιαηνκείν νςηδηαλνύ ζηε ζέζε «Λύρηα» Ιαηνκείν νςηδηαλνύ ζηε ζέζε «Γεκελεγάθη» Κεηαιιεία - Νξπρεία -Θεησξπρεία -Κεηαιιεία ζηδήξνπ-καγγαλίνπ ζηελ πεξηνρή Βάλη Ππήιαηα - Θαηαθόκβεο Ππήιαηα θαη ζαιάζζηεο ραξάδξεο Ξαπάθξαγθα Ππήιαην Αγίνπ Ησάλλε - «Πκαξαγδέληα ζπειηά» Θαηαθόκβεο Κνξθέο δηάβξσζεο -Θιέθηηθν -Παξαθίληθν δξνζεξκηθέο εκθαλίζεηο. Φξεαηηθνί θξαηήξεο ζηε ζέζε Άγηνη Θεόδσξνη Αηκίδεο Θαιάκνπ Κεηαιιεπηηθό Κνπζείν Κήινπ ΓΙΑΟΝΛΖΠΗΑ Πηεινεηδείο απνρσξηζκνί ιάβαο ΑΛΡΗΚΖΙΝΠ Δληππσζηαθόο εθαηζηεηαθόο θξαηήξνο ΘΗΚΥΙΝΠ Καvηηαξνεηδεiο κνξθέο δηάβξσζεο Βξαρώδεηο αθηέο - γεσινγηθέο ηνκέο εθαηζηεηαθώλ πεηξσκάησλ Κνξθέο δηάβξσζεο εθαηζηεηαθώλ πεηξσκάησλ ζηελ πεξηνρή Ξξάζζα Κνξθέο δηάβξσζεο ζε ζηξώκαηα θίζζεξεο ζηηο ζέζεηο Διιεληθά-Καπξνζπήιηα Ππειηά ηεο Γεξαθηάο Απνιηζσκέλα αζπόλδπια Θεξκέο πεγέο ΞΝΙΑΗΓΝΠ Βξαρνκνξθέο ζηε ζέζε Θαιόγεξνη ΦΝΙΔΓΑΛΓΟΝΠ Σξπζνζπειηά ΗΝΠ Γλεπζησκέλνο γξαλίηεο 300 εθαηνκκπξίσλ εηώλ ΑΚΝΟΓΝΠ Δλεξγό ξήγκα Ακνξγνύ (ζεηζκόο 1956) ΠΑΛΡΝΟΗΛΖ (ΘΖΟΑ) Ρν εθαηζηεηαθό ζπγθξόηεκα ηεο Παvηoξίλεο Ζθαηζηεηαθόο θξαηήξαο - Θαιδέξα - Φπζηθέο ηνκέο ηεο θαιδέξαο Πηξώκαηα ηεο κηλσηθήο έθξεμεο Ζθαηζηεηαθή θιέβα (dyke) Θεξαζηάο Πύγρξνλε εθαηζηεηόηεηα - Θακέλε Ρξηαδηθά απνιηζώκαηα Megalodon

6 ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΑ ΞΑΡΚΝΠ Ππήιαην Αγίνπ Ησάλλε ΘΑΙΚΛΝΠ Ππήιαην Θεθάιαο ή Ρξύπα Θεθάιαο Ππήιαην Ξαξζέλσλ ή «Άvηξo ησλ Λπκθώλ» Ππήιαην Πθαιηώλ ή Γαζθαιηό Ππήιαην Θνινλόζηειν Απνιηζσκέλα ζειαζηηθά Βαζηνύ Ρεθηνληθό θέξαο Ρειέλδνπ ΘΥΠ Ρα αξραηόηεξα πεηξώκαηα ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ΛΗΠΟΝΠ - ΓΑΙΗ Θαιδέξα Ληζύξνπ Καμηιαξαεηδείο ιάβεο Ππειηαλήο Πηξώκαηα εθαηζηεηαθήο ηέθξαο Θπξάο Ιάβεο Δκπνξηνύ Κεηαθαιδεξηθνί εθαηζηεηαθνί ζόινη Ληθηώλ δξνζεξκηθνί θξαηήξεο Γπαιί Ζθαηζηεηαθά πεηξώκαηα ΡΖΙΝΠ; Ππήιαην Σαιθαδηνύ Απνιηζσκέλνη λάλνη ειέθαληεο ΟΝΓΝΠ Ππήιαην Θνύκεινπ Αξράγγεινπ Απνιηζσκέλα ζειαζηηθά Απνιηζσκέλα αζπόλδπια ζηε ζέζε Θνιύκπηα Απνιηζσκέλα θνξάιιηα Φπηηθά απνιηζώκαηα ΘΑΟΞΑΘΝΠ Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ΘΑΠΝΠ Απνιηζσκαηνθόξεο ζέζεηο ΘΑΠΡΔΙOPlZΝ Kπαvoύλ ζπήιαην ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝΠ Ζθαηζηεηαθό θέληξν Ξεξαρώξαο Αηκίδεο Πνπζαθίνπ Θνξηλζίαο Γηώξπγα Θνξίλζνπ Κέζαλα - Ζθαίζηεην Κεζάλσλ -Ππήιαην Ξεξηζηέξη Κεζάλσλ Δπίδαπξνο - Ακκσληηνθόξνο αζβεζηόιηζνο - Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Αζθιεπηείνπ Δπηδαύξνπ Αθξνθόξηλζνο Ππήιαην Θάςηα Αξθαδίαο Κνλεκβαζηά Απνιηζώκαηα Ιαθσvίαο Aπoιηζσκέλε ρισξίδα Ππάξηεο Απνιηζσκέλνη ξηδηθνί θόκβνη δέλδξσλ ζηε ΛΑ Ξεινπόλλεζν Ππήιαηα Κάλεο

7 Ππήιαην Γπξνύ Ππήιαην Απήδεκα ΘΟΖΡΖ Ιηκλνζάιαζζα Κπάινπ (Xεξζόλεζoο Γξακβνύζαο) Φαιάζαξλα - Αλπςώζεηο αθηώλ Διαθνλήζη (Βξαρνλεζίδα) Φαξάγγη Πακαξηάο Γνιίλεο Νκαινύ Ππήιαην Πθνξδαιάθηα Πθαθίσλ Ιίκλε Θνπξλά Απνιηζώκαηα ζειαζηηθώλ - Λάλνη ειέθαvηεο Φαξάγγη Θνηζπθνύ. Οήγκα Ξιαθηά Ξηπρσκέλα ζηξώκαηα Αγίνπ Ξαύινπ Ππήιαην Πθεληνλή ζην ρσξηό Εσληαλά Ππήιαην Ηδαίνλ Άληξνλ Απνιηζσκαηνθόξα ζηξώκαηα Φόδειε Γεσινγηθή ηνκή Γσληώλ Ξεγή Αικπξνύ κε πνιύπινθν πδξνγεσινγηθό ελδηαθέξνλ Ιαβύξηλζνο Ρεθηνληθό έμαξκα Γηνύρηα - Ηεξό Γία - Αξραηνινγηθό πάξθν Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Θξήηεο Ππήιαην Αγίαο Ξαξαζθεπήο Πθνηεηλνύ Ππήιαην Γηθηαίνλ Άληξνλ Νξνπέδην Ιαζηζίνπ Βξαρνκνξθέο Θαιακαύθαο, Ηεξάπεηξα Φαξάγγη ηνπ Σα, ξήγκα Ηεξάπεηξαο Φαξάγγη Λεθξώλ, Εάθξνο ΓΑΓΝΠ Θαιάζζηα απνιηζσκέλα αζπόλδπια Κνξθέο δηάβξσζεο Γεσινγηθέο ηνκέο

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ)

ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ. Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) ΑΝ ΗΜΔΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΔΛΛΑΓΑ Δλνπνηεκέλν αξρείν εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ, ESWD θαη εζληθώλ ππεξεζηώλ (Δζληθή Βηβιηνζήθε, ΔΟΡ, ΔΑΑ) Ησάλληλα, 2013 1 Ρν παξώλ πόλεκα απνηειείηαη από αλαθνξέο εξαζηηερλώλ κεηεσξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ

Ηεξά Κνλή Αγίνπ Γεκεηξίνπ Θαξαθαιά ή Μεξνθαζηειιίνπ Ρν έξγν ησλ κνλώλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ήηαλ πνηθηιόκνξθν θαη δελ πεξηνξίζηεθε κόλνλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πίζηεο θαη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Μπόμπορη, Δ.Χ. Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Oνομαηεπώνσμο : Γήμηηπα ΜΠΟΜΠΟΡΖ Ημερομηνία γέννηζης: 22 Ηοςλίος 1964 Τόπος γέννηζης: Θεζζαλονίκη Υπηκοόηηηα: Δλληνική Οικογενειακή καηάζηαζη: Έγγαμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013»

«Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» ΕΚΘΕΣΗ -ΑΝΑΦΟΡΑ «Η εξορυκτική/μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στατιστικά δεδομζνα για τη διετία 2012-2013» COUNTRY PROFILE GREECE «The mining/metallurgical industry in Greece. Commodity review

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ-ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΑΤΡΟΤ-ΦΑΡΑΛΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΙ ΔΓΑΦΙΚΔ ΤΠΟΥΧΡΗΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες!

Panorama Cuba West. Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! Panorama Cuba West 9 ημέρες / 7 νύχτες! 1 ε κέξα: Αζήλα Αβάλα πγθέληξσζε ζην δηεζλή αεξνιηκέλα Αζελώλ Δι. Βεληδέινο (ζεκεηώζηε όηη ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε ζην αεξνδξόκην ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο πξηλ από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες

H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες H Mαρηάλα Θαβροσιάθε (Αλεμάξηεηε εξεπλήηξηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Διιεληθήο Γηαηξνθήο) θαη ε Ηζηορηθή, Ιαογραθηθή θαη Αρταηοιογηθή Δηαηρεία Θρήηες ζαο πξνζθαινύλ ζηο 2ο σκπόζηο Διιεληθής Γαζηρολοκίας κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010

ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Value Del A.M.S E Π Ε ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΑ 2007-2013 ΠΡΑΙΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 2010 Μείωζη ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δπιβάπςνζηρ Ανάπηςξη και διάθεζη «ππάζινων» πποϊόνηων και ςπηπεζιών. ςμμόπθωζη ηων επισειπήζεων

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΣΗ ΝΗΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Πέτρος Υαλμούκης Αθήνα, Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα