Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο."

Transcript

1 Σει. 1 από 7 Πεξίζιαζε πνπ νθείιεηαη ζε Ειηθνεηδή Δνκή (Σύλνιν κνλάδσλ: 10) Εηζαγωγή Η εηθόλα ηεο πεξίζιαζεο ησλ αθηίλσλ Χ από ην DNA (Δηθ. 1) πνπ ιήθζεθε ζην εξγαζηήξην ηεο Rosalind Franklin, γλσζηή σο «Φσηνγξαθία 51», απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ αλαθάιπςε ηεο δηπιήο ειηθνεηδνύο δνκήο ηνπ DNA από ηνπο Watson θαη Crick ην Απηό ην πείξακα ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηα κνηίβα ηεο πεξίζιαζεο από ειηθνεηδείο δνκέο ρξεζηκνπνηώληαο νξαηό θσο. Σθνπόο Να πξνζδηνξίζνπκε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ησλ ειηθνεηδώλ δνκώλ ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηλόκελν ηεο πεξίζιαζεο. Δηθόλα 1: Φσηνγξαθία 51 Πεηξακαηηθόο εμνπιηζκόο Δηθόλα 2: Σπζθεπέο γηα ην πείξακα [1] Ξύιηλε Πιαηθόξκα [11] Πιαζηηθά καληαιάθηα [2] Πεγή Laser κε ην ζηήξηγκα θαη ηε βάζε ηεο [12] Κπθιηθά καύξα απηνθόιιεηα [3] Πεγή ξπζκηδόκελνπ ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC) γηα ηελ πεγή Laser [13] Μεραληθό κνιύβη (κνιπβόπελλα) [4] Σηήξηγκα δείγκαηνο κε ηε βάζε ηνπ [14] Ψεθηαθό δηαζηεκόκεηξν κε ζηήξηγκα [5] Αξηζηεξόο αλαθιαζηήξαο (θαζξέθηεο) [15] Πιαζηηθόο ράξαθαο (30 cm) [6] Γεμηόο αλαθιαζηήξαο (θαζξέθηεο) [16] Μεηξνηαηλία (1.5 m) [7] Οζόλε (10 cm x 30 cm) κε ην ζηήξηγκα θαη ηε βάζε ηεο [17] Φύιια απνηύπσζεο ηνπ ίρλνπο

2 Σει. 2 από 7 [8] Δπίπεδνο θαζξέθηεο (10 cm x 10 cm) [18] Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά [9] Γείγκα Ι (Διηθνεηδέο ειαηήξην) [19] Φαλαξάθη (θαθόο) κπαηαξίαο [10] Γείγκα ΙΙ κνξθή Γηπιήο Έιηθαο ηππσκέλε ζε γπάιηλν πιαθίδην Σεκείσζε: Τα αληηθείκελα [1], [3], [14], [15], [16] θαη [18] ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο θαη ζην πείξακα I. Πεξηγξαθή ηεο Σπζθεπήο Η μύιηλε πιαηθόξκα [1]: Σε απηήλ είλαη ζηεξεσκέλα, ζε ζηαζεξέο ζέζεηο, δύν ξάγεο νδεγνί, laser, αλαθιαζηήξεο, νζόλε θαη ζηεξίγκαηα δείγκαηνο. Πεγή laser κε ην ζηήξηγκα θαη ηε βάζε ηεο [2]: Μία πεγή θσηόο κήθνπο θύκαηνο λ = 635 nm (1 nm = 10-9 m) είλαη ζηεξεσκέλε κέζα ζην κεηαιιηθό ζηήξηγκα ρξεζηκνπνηώληαο κία ζθαηξηθή άξζξσζε ([20] ζηελ εηθ. 3), πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο δηεπζύλζεηο X-Y-Z. Η ζπζθεπή laser κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη θαη λα ζηεξεώλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηε βίδα ζηελ θνξπθή. Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ εζηίαζε ηεο αθηίλαο πεξηζηξέθνληαο ην θάιπκκα ηνπ κπξνζηηλνύ θαθνύ (θόθθηλν βέινο ζηελ εηθ. 3) ώζηε λα πεηύρεηε έλα θαζαξό θαη αθξηβέο κνηίβν (εηθόλα) ηεο πεξίζιαζεο. Πεγή ξπζκηδόκελνπ ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC) [3]: Ο κπξνζηηλόο πίλαθαο δηαζέηεη έλα δηαθόπηε έληαζεο (high/low), κία ππνδνρή γηα ηε ζύλδεζε κε ηελ πεγή laser θαη ηξεηο ζύξεο USB. Ο πίζσ πίλαθαο δηαζέηεη έλα δηαθόπηε ηξνθνδνζίαο θαη ππνδνρή ηξνθνδνζίαο (έλζεην ζηελ εηθ. 4) Δηθόλα 3: Πεγή Laser θαη ζηήξηγκα δείγκαηνο. [20] Σθαηξηθή άξζξσζε. Δηθόλα 4: Πεγή ξπζκηδόκελνπ ζπλερνύο ξεύκαηνο (DC). Δηθόλα 5: Αξηζηεξόο αλαθιαζηήξαο θαη νζόλε. Σηήξηγκα δείγκαηνο κε ηε βάζε ηνπ [4]: Χξεζηκνπνηείζηε ηε βίδα ζηελ θνξπθή γηα λα πξνζαξκόζεηε ηα δείγκαηα κέζα ζ απηό (εηθ. 3).Τν ζηήξηγκα ηνπ δείγκαηνο κπνξεί λα ξπζκίδεηαη νξηδνληίσο, θαζέησο θαη πεξηζηξνθηθά.

3 Σει. 3 από 7 Αξηζηεξόο αλαθιαζηήξαο [5]: Απηόο ν αλαθιαζηήξαο είλαη ζηεξεσκέλνο ζηελ πιαηθόξκα (εηθ. 5). Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ πιεπξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην ζύκβνιν Χ. Δεμηόο Αλαθιαζηήξαο [6]: Απηόο είλαη ζηεξεσκέλνο ζηελ πιαηθόξκα θαη κπνξεί λα αθαηξείηαη (ζα αθαηξεζεί ζην πείξακα Δ-ΙΙ). Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ πιεπξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην ζύκβνιν Χ. Οζόλε κε ζηεξίγκα [7]: Η νζόλε είλαη ζηεξεσκέλε πάλσ ζε κηα ζθαηξηθή άξζξσζε θαη κία βάζε ε νπνία επηηξέπεη ηε ξύζκηζε ζε όιεο ηηο δηεπζύλζεηο (εηθ. 5). Η νζόλε κπνξεί λα ζηεξεσζεί, όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ. 2 ή όπσο ζηελ εηθ. 6, αλαιόγσο ηνπ πεηξάκαηνο πνπ εθηειείηε. Δείγκα Ι [9]: Eιηθνεηδέο ειαηήξην πξνζαξκνζκέλν ζε έλα θπθιηθό ζηήξηγκα κε ηε ρξήζε αθξπιηθώλ πιαθηδίσλ. Δείγκα ΙΙ [10]: Μνξθή δηπιήο έιηθαο ηππσκέλε ζε γπάιηλν πιαθίδην, πνπ είλαη ζηεξεσκέλν ζην θπθιηθό ζηήξηγκα. Ψεθηαθό δηαζηεκόκεηξν κε ζηήξηγκα [14]: Τν ςεθηαθό δηαζηεκόκεηξν είλαη ζηεξεσκέλν ζε έλα ζηήξηγκα (ην ζηήξηγκα απαηηείηαη ζην πείξακα I). Γηαζέηεη έλαλ δηαθόπηε On/Off, έλα δηαθόπηε γηα επαλαθνξά ηεο κέηξεζεο ζην κεδέλ, έλαλ επηινγέα κνλάδαο κέηξεζεο mm/inch (θξαηήζηε ηνλ ζηα mm), κία βίδα θαη έλαλ βξαρίσλα γηα λα ξπζκίδεηε ην άλνηγκα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ςεθηαθό Δηθόλα 6: Δλαιιαθηηθή ζέζε ηεο νζόλεο ζε ζύγθξηζε κε απηή πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθ. 2. δηαζηεκόκεηξν γηα λα κεηξήζεηε απνζηάζεηο πάλσ ζην θύιιν απνηύπσζεο ηνπ κνηίβνπ (εηθόλαο) πεξίζιαζεο. Φύιιν απνηύπωζεο ίρλνπο [17]: To θύιιν απνηύπσζεο ηνπ κνηίβνπ (εηθόλαο) πεξίζιαζεο κπνξεί λα δηπισζεί ζηε κέζε θαη λα ζηεξεσζεί ζηελ νζόλε κε ηα καληαιάθηα. Βεβαησζείηε όηη ζεκεηώλεηε εθείλν ην κέξνο ηνπ κνηίβνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην νξζνγώλην πιαίζην. Θεωξία Μία αθηίλα laser κήθνπο θύκαηνο λ, πξνζπίπηεη θάζεηα ζε έλα θπιηλδξηθό ζύξκα δηακέηξνπ α, πεξηζιάηαη ζηε δηεύζπλζε πνπ είλαη θάζεηε ζην ζύξκα. Σηελ εηθ. 7 παξνπζηάδεηαη ην κνηίβν (εηθόλα) ηεο πεξίζιαζεο όπσο παξαηεξείηαη ζηελ νζόλε. Δηθόλα 7: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πεξίζιαζεο από κνλό θπιηλδξηθό ζύξκα δακέηξνπ α. Δηθόλα 8: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πεξίζιαζεο από δύν θπιηδξηθά ζύξκαηα. Η θαηαλνκή ηεο έληαζεο σο ζπλάξηεζε ηεο γσλίαο ζ κε ηελ δηεύζπλζε πξόζπησζεο δίλεηαη από ηε ζρέζε ( ) ( ) * + Η θεληξηθή θειίδα είλαη θσηεηλή θαη γηα άιιεο γσλίεο, όηαλ ην ( ) είλαη ίζν κε κεδέλ, ε έληαζε εμαθαλίδεηαη. Έηζη ε θαηαλνκή ηεο έληαζεο έρεη n-νζηό ειάρηζην γηα ηε γσλία θ n ε νπνία δίλεηαη από ηε ζρέζε:

4 Σει. 4 από 7 Τν αλαθέξεηαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο θεληξηθήο θειίδαο ( ). Τν κνηίβν (εηθόλα) ηεο πεξίζιαζεο από δύν παξάιιεια θαη παλνκνηόηππα ζύξκαηα ζε απόζηαζε d ην έλα από ην άιιν (εηθ. 8) είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ ηρλώλ δύν κνηίβσλ (πεξίζιαζε από έλα ζύξκα θαη ζπκβνιή από δύν ζύξκαηα) Τν απνηέιεζκα ηεο θαηαλνκήο ηεο έληαζεο δίλεηαη από ηε ζρέζε, όπνπ ην ( ) ( ) [ ] Σε κία νζόλε, πνπ βξίζθεηαη ζε κία κεγάιε απόζηαζε D από ην ζύξκα, ηα ειάρηζηα παξαηεξνύληαη ζηηο ζέζεηο ιόγσ πεξίζιαζεο θαη ( ) ιόγσ ζπκβνιήο (όπνπ ). Οκνίσο γηα έλα ζεη ηεζζάξσλ παλνκνηόηππσλ ζπξκάησλ (εηθ. 9), ε ζπλνιηθή θαηαλνκή ηε έληαζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ηεο πεξίζιαζεο από ην θάζε ζύξκα θαη ηεο ζπκβνιήο από θάζε δεπγάξη ζπξκάησλ, νπόηε εμαξηάηαη από ηα a, d θαη s. Με άιια ιόγηα, παξαηεξείηαη ν ζπλδπαζκόο ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ κνηίβσλ έληαζεο. Δηθόλα 9: Σεη ηεζζάξσλ ζπξκάησλ. Αξρηθέο ξπζκίζεηο 1. Να ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηελ πεγή ηνπ laser θαη λα ξπζκίζεηε ηα δύν αλαθιαζηηθά θάηνπηξα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε θειίδα ηνπ laser λα πξνζπίπηεη ζηελ νζόλε. 2. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πιαζηηθό ράξαθα θαη λα ξπζκίζεηε ην laser θαη ηα αλαθιαζηηθά θάηνπηξα κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε αθηίλα laser λα είλαη παξάιιειε κε ηε μύιηλε πιαηθόξκα. 3. Να ζηγνπξεπηείηε όηη ε θειίδα ηνπ laser πξνζπίπηεη θνληά ζην θέληξν ηεο νζόλεο. 4. Να απελεξγνπνηήζεηε ην laser. Να ζηεξεώζεηε ην θύιιν απνηύπσζεο ηνπ ίρλνπο ζηελ νζόλε. 5. Να ζηεξεώζεηε κε ηα πιαζηηθά καληαιάθηα ην επίπεδν θάηνπηξν ζηελ νζόλε θαη λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία μαλά ηελ πεγή ηνπ laser. 6. Να ξπζκίζεηε ηελ νζόλε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε αθηίλα laser λα επηζηξέθεη ζην ζεκείν εθπνκπήο ηεο. Αθαηξέζηε ηνλ θαζξέθηε όηαλ νινθιεξώζεηε ηελ επζπγξάκκηζε. 7. Μπνξείηε λα αλάςεηε ή λα ζβήζεηε ηνλ θσηηζκό ηνπ θνπβνπθιίνπ εξγαζίαο αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ εθηειείηε.

5 Πείξακα Q Σει. 5 από 7 Μέξνο A: Πξνζδηνξηζκόο ηωλ γεωκεηξηθώλ παξακέηξωλ ηνπ ειηθνεηδνύο ειαηεξίνπ. Τν Γείγκα Ι είλαη έλα ειηθνεηδέο ειαηήξην κε αθηίλα R θαη βήκα P, από ζύξκα ζηαζεξήο δηακέηξνπ όπσο θαίλεηαη ζην Δηθ. 10(a). Η νξζνθαλνληθή ηνπ πξνβνιή ηνπ (όηαλ ην ειαηήξην είλαη απέλαληη ησλ καηηώλ) είλαη ηζνδύλακε κε δύν ζεη παξάιιεισλ ζπξκάησλ ηνπ ηδίνπ πάρνπο πνπ απέρνπλ απόζηαζε θαη γσλία κεηαμύ ηνπο (Δηθ. 10(b)). Δηθόλα 10: (a) Τππηθή πξνβνιή ηνπ ειιηθνεηδνύο ειαηεξίνπ (b Οξζνθαλνληθή πξνβνιή ηνπ ειηθνεηδνύο ειαηεξίνπ. Να ζηεξεώζεηε ην Γείγκα Ι ζην ζηήξηγκα ηνπ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ην ειαηήξην λα είλαη θαηαθόξπθν. Να ζρεδηάζεηε έλα θαζαξό θαη ζαθέο ζρήκα ζε κνξθή Χ ηεο πξνβνιήο ηεο πεξίζιαζεο ζην ραξηί απνηύπσζεο ηεο πξνβνιήο. Γηα λα ην επηηύρεηε απηό ζα πξέπεη λα ξπζκίζεηε - ηελ εζηίαζε ηεο αθηίλαο ηνπ (πεξηζηξνθή ηνπ θαιύκκαηνο ηνπ κπξνζηηλνύ θαθνύ) - ηελ θαηεύζπλζε ηεο αθηίλαο (πεξηζηξνθή ηεο ζπζθεπήο laser ώζηε λα θσηίδνληαη κόλν δύν ζπείξεο ηνπ ειαηεξίνπ). - ηελ έληαζε ην laser (high/low δηαθόπηεο ζηελ πεγή ηξνθνδνζίαο) - ην θσο ηνπ πεξηβάιινληνο (ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ θσηόο ζην θνπβνύθιην εξγαζίαο) Δάλ ην θεληξηθό κέγηζην είλαη πνιύ θσηεηλό, κπνξείηε λα θνιιήζεηε θπθιηθά καύξα απηνθόιιεηεην ζην ίρλνο πάλσ ζην θύιιν γηα λα κεησζεί ε ζθέδαζε. Δξώηεκα Πεξηγξαθή Μνλάδεο A1 A2 Να ζεκεηώζεηε ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο (ρξεζηκνπνηώληαο ην κνιύβη πνπ ζαο δίλεηαη [13]) ησλ ειαρίζησλ ηεο έληαζεο γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο θεληξηθήο θειίδαο ζην ραξηί απνηύπσζεο ηεο πξνβνιήο. Αξηζκήζηε ηα θύιια απνηύπσζεο ηνπ ίρλνπο σο P-1, P-2, θ.ιπ. Να κεηξήζεηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην ςεθηαθό παρύκεηξν, ηηο θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ Πίλαθα Α1 γηα πξνζδηνξίζεηε ην 0.7

6 Σει. 6 από 7 A3 Να ραξάμεηε ηελ θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε, λα ηελ νλνκάζεηε Graph Α1 θαη από ηελ θιίζε λα πξνζδηνξίζεηε. 0.7 A4 Να κεηξήζεηε ηηο θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ Πίλαθα Α2 γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην. 0.8 A5 Να ραξάμεηε ηελ θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε, λα ηελ νλνκάζεηε Graph Α2 θαη από ηελ θιίζε λα πξνζδηνξίζεηε ην. 0.6 A6 Από ηελ πξνβνιή πνπ έρεη κνξθή Χ, λα πξνζδηνξίζεηε ηε γσλία. 0.2 A7 Να εθθξάζεηε ην ζε ζπλάξηεζε ησλ θαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ην. 0.2 A8 Να εθθξάζεηε ην ζε ζπλάξηεζε ησλ θαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζεηε ην (αγλνείζηε ην ). 0.2 Μέξνο B: Πξνζδηνξηζκόο ηωλ γεωκεηξηθώλ παξακέηξωλ ηνπ κνηίβνπ ηεο δηπιήο έιηθαο Η είθνλα 11(a) δείρλεη δύν ζπείξεο ηεο δηπιήο έιηθαο. Η Δηθ. 11(b) είλαη δηζδηάζηαηε πξνβνιή ηεο δηπιήο έιηθαο ζε νξζνθαλνληθή πξνβνιή. Κάζε έιηθαο κε πάρνο έρεη κία γσλία θαη κηα θάζεηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζπεηξώλ. Η απόζηαζε κεηαμύ δύν ζπεηξώλ όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα είλαη. Τν Γείγκα ΙΙ είλαη ε κνξθή κηαο δηπιήο έιηθαο ηππσκέλε ζε γπάιηλν πιαθίδην (Δηθ. 12), ηεο νπνίαο ην κνηίβν (εηθόλα) ηεο πεξίζιαζεο είλαη παξόκνηα απηήο ηεο δηπιήο έιηθαο. Σε απηό ην κέξνο, ζα πξνζδηνξίζεηε ηηο γεσκεηξηθέο παξακέηξνπο ηνπ Γείγκαηνο ΙΙ. Δηθ 11: (a) Τππηθή κνξθή ηνπ ειαηεξίνπ δηπιήο έιηθαο (b) Η αληίζηνηρε νξζνθαλνληθή πξνβνιή. Δηθ. 12: Πξνβνιή ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ Γείγκαηνο ΙΙ Να ζηεξεώζεηε ην Γείγκα ΙΙ ζην ζηήξηγκα ηνπ δείγκαηνο. Σηεξεώζηε έλα λέν θύιιν απνηύπσζεο ηεο πξνβνιήο ζηελ νζόλεο.

7 Σει. 7 από 7 Να ζρεδηάζεηε έλα θαζαξό θαη ζαθέο ζρήκα ζε κνξθή Χ ηεο πξνβνιήο ηεο πεξίζιαζεο ζην ραξηί απνηύπσζεο ηεο πξνβνιήο. Δξώηεκα Πεξηγξαθή Μνλάδεο B1 B2 B3 B4 B5 B6 Να ζεκεηώζεηε ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο ησλ ειαρίζησλ ηεο έληαζεο θαη ζηηο δύν πιεπξέο ηεο θεληξηθήο θειίδαο, γηα λα πξνζδηνξίζεηε ηα θαη. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 1.1 πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο ραξηηά απνηύπσζεο ηεο πξνβνιήο. Να κεηξήζεηε ηηο θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ Πίλαθα Β1 γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην. Να ζρεδηάζεηε ηελ θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε, λα ηελ νλνκάζεηε Graph Β1 θαη από ηελ θιίζε λα ππνινγίζεηε ην. Να κεηξήζεηε ηηο θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ Πίλαθα Β2 γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην. 1.2 Να ραξάμεηε ηελ θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε, λα ηελ νλνκάζεηε Graph Β2 θαη από ηελ θιίζε λα πξνζδηνξίζεηε ην. Να κεηξήζεηε ηηο θαηάιιειεο απνζηάζεηο θαη λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ Πίλαθα Β3 γηα λα πξνζδηνξίζεηε ην. 1.6 B7 Να ραξάμεηε ηελ θαηάιιειε γξαθηθή παξάζηαζε, λα ηελ νλνκάζεηε Graph Β3 θαη από ηελ θιίζε λα πξνζδηνξίζεηε ην. B8 Από ηελ πξνβνιή ηεο κνξθήο Χ, λα πξνζδηνξίζεηε ηε γσλία. 0.2

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΚΗΗ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ε απηό ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ:

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ [1] ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΚΗΗ Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ύζηεκα πνκπνύ-δέθηε Γηάδνζε ππεξήρσλ ζηνλ αέξα Αλάθιαζε ζε ζηεξεά ζώκαηα Μέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Το Χρώμα στα Γραυικά & στην Οπτικοποίηση

Το Χρώμα στα Γραυικά & στην Οπτικοποίηση Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 11 Το Χρώμα στα Γραυικά & στην Οπτικοποίηση Δηζαγσγή Ζ κειέηε ηνπ ρξώκαηνο θαη ηεο αληίιεςήο ηνπ από ηνλ άλζξσπν, είλαη θιάδνο ησλ: Φπζηθήο Φπζηνινγίαο Τέρλεο Γπαθικών με

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, αθνινπζνύζε ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο όισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch -

Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch - Επιθάνειερ Πολλαπλήρ Αθήρ - Multitouch - Κεραγηάο Θεόδσξνο Μεηαπηπρηαθόο Φνηηεηήο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Αππίλιορ 2010 «Γνθηκάζηε λα βάιεηε έλαλ άλζξσπν κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη πείηε ηνπ ηη λα θάλεη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα