DELFI. CID II 76, Col II, ll CID II 77, Col I, ll Diod. XVI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DELFI. CID II 76, Col II, ll. 5-15. CID II 77, Col I, ll. 1-10. Diod. XVI 27. 1-2"

Transcript

1 DELFI CID II 76, Col II, ll vacat 5 [ἀ]πὸ τούτων ἀ[νάλ]ωμα [τ]οῦ παλαιοῦ, μηνὸς Ἡρακλείου [δ]ε[υ]τέρ[α]ι v ἐργώναις, ὅτε τὰ ἔργα ἐπωλοῦμεν [τὰ ἐμ] Πυ[λαίαι] κατασκευασθέντα, εἰς ὑπ[ε]ρβολάν [στατῆρ]α[ς τεσσ]αράκοντα ἐννέα, ὀβολοὺς δύο. [v τοῖς] ναοπ[οι]οῖς εἰς κυπάρ[ισ]σον φιλιππείους 10 v χρυσοῦ[ς] ἑ[κατὸν πε]ντήκον[τα], ἕκαστον ἐν ἑπτὰ v στατῆρ[σιν. v] τούτου ἐγένετο εἰς ἀργυρίου παλαιοῦ [v λ]όγον μναῖ τριάκοντα v καὶ προσεδόθη εἰς τὰ ἔργα v τὰ πρὸς τ[ὸν] ναὸν τάλαντα δύο, [μ]ναῖ τριάκοντα. vacat CID II 77, Col I, ll [ tracce di lettere ] [Μαλιέων 32 Ἡρακλ]ειώτα. [vv ταμίαι οἵδε vv Θεσσαλῶν Πάναιρος? Παναίρ]ου [Φαρσάλιος, 11 τάγου Φακιαστάς παρ ] Ἀλεξάνδρου [ 4 μενος 8 ΟΣ Ε Ο Φρυνίωνος vac.] vac. 5 [Δελφῶν Δάμωνος Ἱππία, Ἐχεκρατίδας Θεσσάλου Δ]ωριέων [Εὐθέας Εὐθέα Ἐριναῖος, Ὁρμασίλας Ἐχεκράτ]εος Ἀργεῖος [Ἰώνων Θουκυδίδης Μηνοδότου Ἀθηναῖος, Θέσ]σαλος [Δωρίππου Ἐρετριεύς Περραιβῶν Ἀμύντας Φαλανναῖος?], [Δολόπων Πέλοψ 8 Κτιμεναῖος Βοιω]τῶν Ἱππαῖος 10 vacat 0,28 Diod. XVI Οὗηνο γὰξ θξαηῶλ ηνῦ καληείνπ πξνζέηαηηε ηῇ Ππζίᾳ ηὴλ καληείαλ ἀπὸ ηνῦ ηξίπνδνο πνηεῖζζαη θαηὰ ηὰ πάηξηα. ἀπνθξηλακέλεο δ' αὐηο ὅηη * ηαῦηά ἐζηη ηὰ πάηξηα δηεπεηιήζαην θαὶ ζπλελάγθαζε ηὴλ ἀλάβαζηλ πνηεῖζζαη ἐπὶ ηὸλ ηξίπνδα. ἀπνθζεγμακέλεο δ' αὐηο πξὸο ηὴλ ὑπεξνρὴλ ηνῦ βηαδνκέλνπ ὅηη ἔμεζηηλ αὐηῷ πξάηηεηλ ὃ βνύιεηαη ἀζκέλσο ηὸ ῥεζὲλ ἐδέμαην θαὶ ηὸλ πξνζήθνληα ρξεζκὸλ ἔρεηλ ἀπεθαίλεην. εὐζὺο δὲ θαὶ ηὸλ ρξεζκὸλ ἔγγξαθνλ πνηήζαο θαὶ πξνζεὶο εἰο ηνὐκθαλὲο ἅπαζηλ ἐπνίεζε θαλεξὸλ ὅηη ὁ ζεὸο αὐηῷ δίδσζηλ ἐμνπζίαλ πξάηηεηλ ὅ, ηη βνύιεηαη. [2] ζπλαγαγὼλ δ' ἐθθιεζίαλ θαὶ ηὴλ καληείαλ ηνῖο πιήζεζη δειώζαο θαὶ παξαθαιέζαο ζαξξεῖλ ἐηξέπεην πξὸο ηὰο ηνῦ πνιέκνπ πξάμεηο. 1

2 When Philomelus had control of the oracle he directed the Pythia to make her prophecies from the tripod in the ancestral fashion. But when she replied that such was not the ancestral fashion, he threatened her harshly and compelled her to mount the tripod. Then when she frankly declared, referring to the superior power of the man who was resorting to violence: It is in your power to do as you please, he gladly accepted her utterance and declared that he had the oracle which suited him. He immediately had the oracle inscribed and set it up in full view, and made it clear to everyone that the god gave him the authority to do as he pleased. [2] Having got together an assembly and disclosed the prophecy to the multitude and urged them to be of good cheer, he turned to the business of the war. Diod. XVI ἐπὶ δὲ ηνύησλ Φίιηππνο ὁ βαζηιεὺο ἡγεκὼλ ὑπὸ ηῶλ ιιήλσλ θαζεζηακέλνο θαὶ ηὸλ πξὸο Πέξζαο πόιεκνλ ἐλζηεζάκελνο Ἄηηαινλ κὲλ θαὶ Παξκελίσλα πξναπέζηεηιελ εἰο ηὴλ Ἀζίαλ, κέξνο ηο δπλάκεσο δνὺο θαὶ πξνζηάμαο ἐιεπζεξνῦλ ηὰο ιιελίδαο πόιεηο, αὐηὸο δὲ ζπεύδσλ κὲλ κεηὰ ηο ηῶλ ζεῶλ γλώκεο ἐπαλειέζζαη ηὸλ πόιεκνλ ἐπεξώηεζε ηὴλ Ππζίαλ εἰ θξαηήζεη ηνῦ βαζηιέσο ηῶλ Πεξζῶλ. ἡ δ' ἔρξεζελ αὐηῷ ηόλδε ηὸλ ρξεζκόλ ἔζηεπηαη κὲλ ὁ ηαῦξνο, ἔρεη ηέινο, ἔζηηλ ὁ ζύζσλ. [3] ὁ κὲλ νὖλ Φίιηππνο ζθνιηῶο ἔρνληνο ηνῦ ρξεζκνῦ πξὸο ηὸ ἴδηνλ ζπκθέξνλ ἐμεδέρεην ηὸ ιόγηνλ, ὡο ηνῦ καληείνπ πξνιέγνληνο ηὸλ Πέξζελ ἱεξείνπ ηξόπνλ ηπζήζεζζαη ηὸ δ' ἀιεζὲο νὐρ νὕησο εἶρελ, ἀιιὰ ηνὐλαληίνλ ἐζήκαηλελ ἐλ παλεγύξεη θαὶ ζεῶλ ζπζίαηο ηὸλ Φίιηππνλ ὥζπεξ ηὸλ ηαῦξνλ ἐζηεκκέλνλ ζθαγήζεζζαη. In this year, King Philip, installed as leader by the Greeks, opened the war with Persia by sending into Asia as an advance party Attalus and Parmenion, assigning to them a part of his forces and ordering them to liberate the Greek cities, while he himself, wanting to enter upon the war with the gods approval, asked the Pythia whether he would conquer the king of the Persians. She gave him the following response: Wreathed is the bull. All is done. There is also the one who will smite him. [3] Now Philip found this response ambiguous but accepted it in a sense favourable to himself, namely that the oracle foretold that the Persian would be slaughtered like a sacrificial victim. Actually, however, it was not so, and it meant that Philip himself in the midst of a festival and holy sacrifices, like the bull, would be stabbed to death while decked with a garland. Diod. XVII ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο, θαίπεξ ὁξῶλ δποεπίηεπθηνλ ηὴλ ἐπὶ ηνὺο Γαλδαξίδαο ζηξαηείαλ ὖζαλ, ὅκσο νὐθ ἀθίζηαην ηο θηινηηκίαο, ἀιιὰ πηζηεύσλ ηαῖο ηῶλ Μαθεδόλσλ ἀξεηαῖο θαὶ ηνῖο ρξεζκνῖο ἐιπίδαο εἶρε θξαηήζεηλ ηῶλ βαξβάξσλ ηὴλ κὲλ γὰξ Ππζίαλ ἀλίθεηνλ αὐηὸλ ὠλνκαθέλαη, ηὸλ δ' Ἄκκσλα ζπγθερσξεθέλαη ηὴλ ἁπάζεο ηο γο ἐμνπζίαλ. Alexander saw that the campaign against the Gandaridae would not be easy, but he was not discouraged. He had confidence in the fighting qualities of his Macedonians, as well as in the oracles which he had received, and expected that he would be victorious. He remembered that the Pythia had called him unconquerable, and Ammon had given him the rule of the whole world. 2

3 Plut. Alex Paus. VIII 7. 6 θαί νἱ ηὸ ἐθ ηνῦ ζενῦ κήληκα ἀπήληεζελ νὐθ ὀςέ, πξῶηα δὲ ὧλ ἴζκελ. Φίιηππνο κὲλ νὐ πξόζσ βηώζαο ἕμ ηε θαὶ ηεζζαξάθνληα ἐηῶλ ηὸ κάληεπκα ἐμεηέιεζε ηὸ ἐθ Γειθῶλ, ὃ δὴ ρξσκέλῳ νἱ πεξὶ ηνῦ Πέξζνπ γελέζζαη ιέγνπζηλ, ἔζηεπηαη κὲλ ὁ ηαῦξνο, ἔρεη ηέινο, ἔζηηλ ὁ ζύζσλ ηνῦην κὲλ δὴ νὐ κεηὰ πνιὺ ἐδήισζελ νὐθ ἐο ηὸλ Μδνλ, ἀιιὰ ἐο αὐηὸλ ἔρνλ Φίιηππνλ E l ira del dio non tardò ad abbattersi su di lui; fu anzi più rapida che in altri casi che conosciamo: a non più di 46 anni di età Filippo fece compiere l oracolo che si dice gli era stato dato da Delfi, quando aveva interrogato il dio a proposito del Persiano: il toro è incoronato, la fine è prossima, è pronto chi lo sacrificherà. Non molto tempo dopo fu chiaro che questo responso non si riferiva al Medo ma allo stesso Filippo. Iust. XII 2. 3 Huc accedebat, quod, sicut Alexandro Magno Delphica oracula insidias in Macedonia, ita huic responsum Dodonaei Iouis urbem Pandosiam amnemque Acherusium praedixerat. 3

4 ILIO Chron. Lind. Col. Il, ll (532C38) βασιλεὺς Ἀλέξαν[δ]ρος [β]ο[υκέφαλ]α, ἐφ ὧν [ἐ]πιγέγραπται "βασιλεὺς Ἀλέξαν[δ]ρος μάχαι κρατήσας Δαρεῖον καὶ κύριος γε[ν]όμενος τᾶς Ἀσίας ἔθυσε τ[ᾶ]ι Ἀθάναι τᾶι [Λι]νδίαι κατὰ μαντείαν ἐπ ἰε[ρέ]ως Θευγέν[ε]υς τοῦ Πιστοκράτευς". περὶ [τ]ούτων το[ὶ] Λινδί[ων] χρηματισμοὶ περ[ι]έχοντι. ἀν[έ]θηκε δὲ καὶ [ὅ]πλα, ἐφ ὧν ἐπιγέγραπται. Diod. XVII e 6-7 Ἐπ' ἄξρνληνο δ' Ἀζήλεζη Κηεζηθιένπο Ῥσκαῖνη κὲλ ὑπάηνπο θαηέζηεζαλ Γάηνλ Σνπιπίθηνλ θαὶ Λεύθηνλ Παπίξηνλ. Ἀιέμαλδξνο δὲ κεηὰ ηο δπλάκεσο πνξεπζεὶο ἐπὶ ηὸλ ιιήζπνληνλ δηεβίβαζε ηὴλ δύλακηλ ἐθ ηο Δὐξώπεο εἰο ηὴλ Ἀζίαλ. [2] αὐηὸο δὲ καθξαῖο λαπζὶλ ἑμήθνληα θαηαπιεύζαο πξὸο ηὴλ Τξῳάδα ρώξαλ πξῶηνο ηῶλ Μαθεδόλσλ ἀπὸ ηο λεὼο ἠθόληηζε κὲλ ηὸ δόξπ, πήμαο δ' εἰο ηὴλ γλ θαὶ αὐηὸο ἀπὸ ηο λεὼο ἀθαιιόκελνο παξὰ ηῶλ ζεῶλ ἀπεθαίλεην ηὴλ Ἀζίαλ δέρεζζαη δνξίθηεηνλ. θαὶ ηνὺο κὲλ ηάθνπο ηῶλ ἡξώσλ Ἀρηιιέσο ηε θαὶ Αἴαληνο θαὶ ηῶλ ἄιισλ ἐλαγίζκαζη θαὶ ηνῖο ἄιινηο ηνῖο πξὸο εὐδνμίαλ ἀλήθνπζηλ ἐηίκεζελ, αὐηὸο δὲ ηὸλ ἐμεηαζκὸλ ηο ἀθνινπζνύζεο δπλάκεσο ἀθξηβῶο ἐπνηήζαην. εὑξέζεζαλ δὲ πεδνὶ Μαθεδόλεο κὲλ κύξηνη θαὶ δηζρίιηνη, ζύκκαρνη δὲ ἑπηαθηζρίιηνη, κηζζνθόξνη δὲ πεληαθηζρίιηνη, θαὶ ηνύησλ ἁπάλησλ Παξκελίσλ εἶρε ηὴλ ἡγεκνλίαλ... [6] Τνῦ δὲ βαζηιέσο ἀλαδεύμαληνο ἐθ ηο Τξῳάδνο θαὶ θαηαληήζαληνο πξὸο ηὸ ηέκελνο ηο Ἀζελᾶο ὁ κὲλ ζύηεο Ἀιέμαλδξνο θαηαλνήζαο πξὸ ηνῦ λεὼ θεηκέλελ εἰθόλα ρακαὶ ηνῦ Φξπγίαο πνηὲ ζαηξαπεύζαληνο Ἀξηνβαξδάλνπ θαί ηηλσλ νἰσλῶλ αἰζίσλ ἄιισλ ἐπηγελνκέλσλ πξνζιζε ηῷ βαζηιεῖ θαὶ ληθήζεηλ αὐηὸλ ἱππνκαρίᾳ κεγάιῃ δηεβεβαηνῦην θαὶ κάιηζη', ἂλ ηύρῃ πεξὶ ηὴλ Φξπγίαλ ἀγσληζάκελνο. [7] πξνζεηίζεη δὲ θαὶ δηόηη ηαῖο ἰδίαηο ρεξζὶλ ἀπνθηελεῖ καρόκελνο ἐλ παξαηάμεη ζηξαηεγὸλ ἐπηθαλ ηῶλ πνιεκίσλ ηαῦηα γὰξ αὐηῷ πξνζεκαίλεηλ ηνὺο ζενὺο θαὶ κάιηζηα ηὴλ Ἀζελᾶλ, ἣλ θαὶ ζπλεξγήζεηλ <ἐλ> ηνῖο εὐεκεξήκαζηλ. [2] He personally sailed with sixty fighting ships to the Troad, where he flung his spear from the ship and fixed it in the ground, and then leapt ashore himself the first of the Macedonians, signifying that he received Asia from the gods as a spear-won prize. [3] He visited the tombs of the heroes Achilles, Ajax, and the rest and honoured them with offerings and other appropriate marks of respect, and then proceeded to make an 4

5 accurate count of his accompanying forces. There were found to be, of infantry, twelve thousand Macedonians, seven thousand allies, and five thousand mercenaries, all of whom were under the command of Parmenion.. [6] As the king began his march out of the Troad and came to the sanctuary of Athena, the sacrificant named Alexander noticed in front of the temple a statue of Ariobarzanes, a former satrap of Phrygia, lying fallen on the ground, together with some other favourable omens that occurred. [7] He came to the king and affirmed that he would be victor in a great cavalry battle and especially if he happened to fight within the confines of Phrygia; he added that the king with his own hands would slay in battle a distinguished general of the enemy. Such, he said, were the portents the gods disclosed to him, and particularly Athena who would help him in his success. Diod. XVII ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο ἀπνδεμάκελνο ηὴλ ηνῦ κάληεσο πξόξξεζηλ ηῆ κὲλ Ἀζελᾷ ιακπξὰλ ἐπεηέιεζε ζπζίαλ θαὶ ηὸ κὲλ ἴδηνλ ὅπινλ ἀλέζεθε ηῆ ζεῷ, ηῶλ δ' ἐλ ηῷ λεῷ θεηκέλσλ ὅπισλ ηὸ θξάηηζηνλ ἀλαιαβὼλ θαὶ ηνύηῳ θαζνπιηζζεὶο ἐρξήζαην θαηὰ ηὴλ πξώηελ κάρελ, ἣλ δηὰ ηο ἰδίαο ἀλδξαγαζίαο θξίλαο πεξηβόεηνλ ἔζρε ηὴλ λίθελ. Alexander welcomed the prediction of the seer and made a splendid sacrifice to Athena, dedicating his own armour to the goddess. Then, taking the finest of the panoplies deposited in the temple, he put it on and used it in his first battle. And this he did in fact decide through his own personal fighting ability and won a resounding victory. But this did not take place till a few days later. Strab. XIII Τὴλ δὲ ηῶλ Ἰιηέσλ πόιηλ ηῶλ λῦλ ηέσο κὲλ θώκελ εἶλαί θαζη ηὸ ἱεξὸλ ἔρνπζαλ ηο Ἀζελᾶο κηθξὸλ θαὶ εὐηειέο, Ἀιέμαλδξνλ δὲ ἀλαβάληα κεηὰ ηὴλ ἐπὶ Γξαλίθῳ λίθελ ἀλαζήκαζί ηε θνζκζαη ηὸ ἱεξὸλ θαὶ πξνζαγνξεῦζαη πόιηλ θαὶ νἰθνδνκίαηο ἀλαιαβεῖλ πξνζηάμαη ηνῖο ἐπηκειεηαῖο ἐιεπζέξαλ ηε θξῖλαη θαὶ ἄθνξνλ ὕζηεξνλ δὲ κεηὰ ηὴλ θαηάιπζηλ ηῶλ Πεξζῶλ ἐπηζηνιὴλ θαηαπέκςαη θηιάλζξσπνλ, ὑπηζρλνύκελνλ πόιηλ ηε πνηζαη κεγάιελ θαὶ ἱεξὸλ ἐπηζεκόηαηνλ θαὶ ἀγῶλα ἀπνδείμεηλ ἱεξόλ. It is said that the city of the present Ilians was for a time a mere village, having its temple of Athena, a small and cheap temple, but that when Alexander went up there after his victory at the Granicus River he adorned the temple with votive offerings, gave the village the title of city, and ordered those in charge to improve it with buildings, and that he adjudged it free and exempt from tribute; and that later, after the overthrow of the Persians, he sent down a kindly letter to the place, promising to make a great city of it, and to build a magnificent sanctuary, and to proclaim sacred games. Plut. Alex Arr. I

6 Iust. XI Cum delati in continentem essent, primus Alexander iaculum uelut in hostilem terram iecit armatusque de naui tripudianti similis prosiluit atque ita hostias caedit, [11] precatus ne se regem illae terrae inuitae accipiant. [12] In Ilio quoque ad tumulos eorum, qui Troiano bello ceciderant, parentauit. 6

7 ἐπὶ δὲ ηνύησλ Φίιηππνο ὁ βαζηιεὺο ἡγεκὼλ ὑπὸ ηῶλ ιιήλσλ θαζεζηακέλνο θαὶ ηὸλ πξὸο Πέξζαο πόιεκνλ ἐλζηεζάκελνο Ἄηηαινλ κὲλ θαὶ Παξκελίσλα πξναπέζηεηιελ εἰο ηὴλ Ἀζίαλ, κέξνο ηο δπλάκεσο δνὺο θαὶ πξνζηάμαο ἐιεπζεξνῦλ ηὰο ιιελίδαο πόιεηο, αὐηὸο δὲ ζπεύδσλ κὲλ κεηὰ ηο ηῶλ ζεῶλ γλώκεο ἐπαλειέζζαη ηὸλ πόιεκνλ ἐπεξώηεζε ηὴλ Ππζίαλ εἰ θξαηήζεη ηνῦ βαζηιέσο ηῶλ Πεξζῶλ. ἡ δ' ἔρξεζελ αὐηῷ ηόλδε ηὸλ ρξεζκόλ ἔζηεπηαη κὲλ ὁ ηαῦξνο, ἔρεη ηέινο, ἔζηηλ ὁ ζύζσλ. [3] ὁ κὲλ νὖλ Φίιηππνο ζθνιηῶο ἔρνληνο ηνῦ ρξεζκνῦ πξὸο ηὸ ἴδηνλ ζπκθέξνλ ἐμεδέρεην ηὸ ιόγηνλ, ὡο ηνῦ καληείνπ πξνιέγνληνο ηὸλ Πέξζελ ἱεξείνπ ηξόπνλ ηπζήζεζζαη ηὸ δ' ἀιεζὲο νὐρ νὕησο εἶρελ, ἀιιὰ ηνὐλαληίνλ ἐζήκαηλελ ἐλ παλεγύξεη θαὶ ζεῶλ ζπζίαηο ηὸλ Φίιηππνλ ὥζπεξ ηὸλ ηαῦξνλ ἐζηεκκέλνλ ζθαγήζεζζαη. GORDIO Curt. III Plut. Alex Arr. II Iust. XI Post haec Gordien urbem petit quae posita est inter Phrygiam maiorem et minorem ; [4] cuius urbis potiundae non tam propter praedam cupido eum cepit, sed quod audierat in ea urbe in templo Iouis iugum Gordii positum, cuius nexum si quis soluisset, eum tota Asia regnaturum antiqua oracula cecinisse. [5] Huius rei causa et origo illa fuit. Gordius cum in his regionibus bubus conductis araret, aues eum omnis generis circumuolare coeperunt. [6] Profectus ad consulendos augures uicinae urbis obuiam in porta habuit uirginem eximias pulchritudinis, percontatusque eam quem potissimum augurem consuleret ; [7] illa audita causa consulendi, gnara artis ex disciplina parentum, regnum ei portendi respondit polliceturque se et matrimonii et spei sociam. [8] Tam pulchra condicio prima regni felicitas uidebatur. [9] Post nuptias inter Phrygas orta seditio est. [10] Consulentibus de fine discordiarum oracula responderunt regem discordiis opus esse. [11] Iterato quaerentibus de persona regis, iubentur eum regem obseruare, quem reuersi primum in templum Iouis euntem plaustro repperissent. [12] Obuius illis Gordius fuit, statimque eum regem consalutant. [13] Ille plaustrum quo uehenti regnum delatum fuerat, in templo Iouis positum maiestati regiae consecrauit. [14] Post hunc filius Mida regnauit, qui ab Orpheo sacrorum sollemnibus initiatus Phrygiam religionibus inpleuit, quibus tutior omni uita quam armis fuit. [15] Igitur Alexander capta urbe cum in templum Iouis uenisset, iugum plaustri requisiuit, [16] quo exhibito, cum capita loramentorum intra nodos abscondita reperire non posset, 7

8 uiolentius oraculo usus gladio loramenta caedit atque ita resolutis nexibus latentia in nodis capita inuenit. 8

9 SIWAH Diod. XVII Ἐπ' ἄξρνληνο δ' Ἀζήλεζηλ Ἀξηζηνθάλνπο ἐλ Ῥώκῃ θαηεζηάζεζαλ ὕπαηνη Σπνύξηνο Πνζηόκηνο θαὶ Τῖηνο Οὐεηνύξηνο. ἐπὶ δὲ ηνύησλ Ἀιέμαλδξνο ὁ βαζηιεὺο ηὰ πεξὶ ηὴλ Γάδαλ δηνηθήζαο Ἀκύληαλ κὲλ κεηὰ δέθα λεῶλ εἰο Μαθεδνλίαλ ἐμέπεκςε, πξνζηάμαο ηῶλ λέσλ ηνὺο εὐζέηνπο ἐπηιέμαη πξὸο ζηξαηείαλ, [2] αὐηὸο δὲ κεηὰ πάζεο ηο δπλάκεσο παξιζελ εἰο Αἴγππηνλ θαὶ παξέιαβε πάζαο ηὰο ἐλ αὐηῆ πόιεηο ρσξὶο θηλδύλσλ νἱ γὰξ Αἰγύπηηνη ηῶλ Πεξζῶλ ἠζεβεθόησλ εἰο ηὰ ἱεξὰ θαὶ βηαίσο ἀξρόλησλ ἄζκελνη πξνζεδέμαλην ηνὺο Μαθεδόλαο. θαηαζηήζαο δὲ ηὰ θαηὰ ηὴλ Αἴγππηνλ πξνιζελ εἰο Ἄκκσλνο, βνπιόκελνο ρξήζαζζαη ηῷ ζεῷ. [3] αὐηὸο δὲ κεηὰ ηῶλ ζπλαπνδεκνύλησλ πξνγελ ἐπὶ ηὸ ἱεξόλ θαὶ δηαλύζαο ἐπὶ ηὴλ ἔξεκνλ θαὶ ἄλπδξνλ, ὑδξεπζάκελνο δηῄεη ηὴλ ρώξαλ ἔρνπζαλ ἄκκνπ κέγεζνο ἀέξηνλ. ἐλ ἡκέξαηο δὲ ηέζζαξζηλ ἐμαλαισζέλησλ ηῶλ θνκηδνκέλσλ ὑδάησλ εἰο δεηλὴλ ζπάληλ παξεγέλνλην. [4] εἰο ἀζπκίαλ νὖλ πάλησλ ἐκπεζόλησλ ἄθλσ πνιὺο ὄκβξνο ἐμ νὐξαλνῦ θαηεξξάγε, ηὴλ ὑπάξρνπζαλ ηῶλ ὑγξῶλ ἔλδεηαλ παξαδόμσο δησξζνύκελνο δηὸ θαὶ ηὸ ζπκβὰλ ἔδνμελ ἀλειπίζησο ζσζεῖζη ζεῶλ πξνλνίᾳ γεγνλέλαη. [5] ὑδξεπζάκελνη δ' ἔθ ηηλνο θνηιάδνο, ἐπὶ ηέζζαξαο ἡκέξαο ἔρνληεο ἀξθνῦζαλ ηὴλ βνήζεηαλ θαὶ δηειζόληεο ἡκέξαο ηέζζαξαο * δηεμέπεζαλ ηὴλ ἄλπδξνλ. ἀδήινπ δὲ ηο ὁδνῦ θαζεζηώζεο δηὰ ηὸ πιζνο ηο ἄκκνπ νἱ θαζεγνύκελνη ηο ὁδνῦ πξνζήγγεηιαλ ηῷ βαζηιεῖ δηόηη θόξαθεο δεμηνὶ θιάδνληεο ηὴλ ηξίβνλ ηο ἐπὶ ηὸ ἱεξὸλ θεξνύζεο ἀηξαπνῦ πξνζεκαίλνπζηλ. [6] νἰσληζάκελνο δὲ ηὸ ζπκβαῖλνλ ὁ Ἀιέμαλδξνο θαὶ δηαιαβὼλ δέρεζζαη ηὸλ ζεὸλ ἀζκέλσο ηὴλ παξνπζίαλ αὐηνῦ πξνγε θαηὰ ζπνπδήλ. θαὶ ηὸ κὲλ πξῶηνλ θαηήλπζελ ἐπὶ ηὴλ πηθξὰλ θαινπκέλελ ιίκλελ, κεηὰ δὲ ηαῦηα πνξεπζεὶο ζηαδίνπο ἑθαηὸλ παξήιιαμε ηὰο ἐπηθαινπκέλαο Ἄκκσλνο πόιεηο ἐληεῦζελ δ' ὁδνηπνξήζαο κίαλ ἡκέξαλ ζπλήγγηζε ηῷ ηεκέλεη Ἡ δὲ πεξὶ ηὸ ἱεξὸλ ηνῦην ρώξα πεξηέρεηαη ὑπὸ ἐξήκνπ θαὶ ἀλύδξνπ ηο ἀκκώδνπο, πάζεο θηιαλζξσπίαο ἐζηεξεκέλεο. αὐηὴ δ' ἐπὶ κθνο θαὶ πιάηνο ἐπὶ ζηαδίνπο πεληήθνληα παξήθνπζα πνιινῖο κὲλ θαὶ θαινῖο ὕδαζη λακαηηαίνηο δηαξξεῖηαη, δέλδξσλ δὲ παληνδαπῶλ θαὶ κάιηζηα θαξπίκσλ πιεζύεη θαὶ ηὸλ κὲλ ἀέξα ηῆ θξάζεη αξαπιήζηνλ ἔρεη ηαῖο ἐαξηλαῖο ὥξαηο, ηόπνηο δὲ θαπκαηώδεζη πεξηερνκέλε κόλε παξειιαγκέλελ παξέρεηαη ηνῖο ἐλδηαηξίβνπζη ηὴλ εὐθξαζίαλ. [2] ηὸ κὲλ νὖλ ηέκελόο θαζηλ ἱδξύζαζζαη Γαλαὸλ ηὸλ Αἰγύπηηνλ, ηὴλ δὲ ἱεξὰλ ηνῦ ζενῦ ρώξαλ πεξηνηθνῦζη θαηὰ κὲλ ηὴλ κεζεκβξίαλ θαὶ δύζηλ Αἰζίνπεο, θαηὰ δὲ ηὴλ ἄξθηνλ Ληβύσλ λνκαδηθὸλ ἔζλνο θαὶ πξὸο ηὴλ κεζόγεηνλ ἀλθνλ ηὸ ηῶλ Ναζακώλσλ ὀλνκαδνκέλσλ ἔζλνο. [3] ηῶλ δ' Ἀκκσλίσλ θσκεδὸλ νἰθνύλησλ θαηὰ κέζελ αὐηῶλ ηὴλ ρώξαλ ἀθξόπνιηο ὑπάξρεη ηξηπινῖο ὠρπξσκέλε ηνῖο ηείρεζη θαὶ ηαύηεο ὁ κὲλ πξῶηνο πεξίβνινο ἔρεη ηῶλ ἀξραίσλ δπλαζηῶλ βαζίιεηα, ὁ δ' ἕηεξνο ηὴλ γπλαηθσλῖηηλ αὐιὴλ θαὶ ηὰο ηῶλ ηέθλσλ θαὶ γπλαηθῶλ θαὶ ζπγγελῶλ νἰθήζεηο θαὶ θπιαθηήξηα ηῶλ ζθνπῶλ, ἔηη δὲ ηὸλ ηνῦ ζενῦ ζεθὸλ θαὶ ηὴλ ἱεξὰλ θξήλελ, ἀθ'ἧο ηὰ ηῷ ζεῷ πξνζθεξόκελα ηπγράλεη ηο ἁγλείαο, ὁ δὲ 9

10 ηξίηνο ηὰο ηῶλ δνξπθόξσλ θαηαιύζεηο θαὶ ηὰ θπιαθηήξηα ηῶλ ηὸλ ηύξαλλνλ δνξπθνξνύλησλ. [4] θαζίδξπηαη δὲ ηο ἀθξνπόιεσο ἐθηὸο νὐ καθξὰλ ἕηεξνο λαὸο Ἄκκσλνο πνιινῖο θαὶ κεγάινηο δέλδξνηο ζύζθηνο. ηνύηνπ δὲ πιεζίνλ ὑπάξρεη θξήλε δηὰ ηὸ ζπκβεβεθὸο ὀλνκαδνκέλε Ἡιίνπ θξήλε [5] αὕηε δὲ ηὸ ὕδσξ ἔρεη ζπκκεηαβαιιόκελνλ αἰεὶ ηαῖο ἡκεξηλαῖο ὥξαηο παξαδόμσο. ἅκ' ἡκέξᾳ γὰξ ἐμίεζη ηὴλ πεγὴλ ριηαξάλ, πξντνύζεο δὲ ηο ἡκέξαο ηῆ πξνζζέζεη ηῶλ ὡξῶλ ἀλάινγνλ θαηαςύρεηαη, ηνῦ κεζεκβξηλνῦ δὲ θαύκαηνο ἀθκάδεη ηῆ ςπρξόηεηη πάιηλ δὲ ἀλάινγνλ ἀπνιήγεη πξὸο ηὴλ ἑζπέξαλ θαὶ ηο λπθηὸο ἐπηιαβνύζεο ἀλαζεξκαίλεηαη κέρξη κέζσλ λπθηῶλ θαὶ ηὸ ινηπὸλ ἀπνιήγεη, κέρξη ἂλ ἅκα ηῷ θσηὶ πξὸο ηὴλ ἐμ ἀξρο ἀπνθαηαζηαζῆ ηάμηλ. [6] ηὸ δὲ ηνῦ ζενῦ μόαλνλ ἐθ ζκαξάγδσλ θαί ηηλσλ ἄιισλ <πνιπηειῶλ ιίζσλ> πεξηέρεηαη θαὶ ηὴλ καληείαλ ἰδηάδνπζαλ παληειῶο πνηεῖηαη. ἐπὶ λεὼο γὰξ πεξηθέξεηαη ρξπζο ὑπὸ ἱεξέσλ ὀγδνήθνληα νὗηνη δ' ἐπὶ ηῶλ ὤκσλ θέξνληεο ηὸλ ζεὸλ πξνάγνπζηλ αὐηνκάησο ὅπνη πνη' ἂλ ἄγῃ ηὸ ηνῦ ζενῦ λεῦκα ηὴλ πνξείαλ. [7] ζπλαθνινπζεῖ δὲ πιζνο παξζέλσλ θαὶ γπλαηθῶλ παηᾶλαο ᾀδνπζῶλ θαηὰ πᾶζαλ ηὴλ ὁδὸλ θαὶ παηξίῳ θαζπκλνπζῶλ ᾠδῆ ηὸλ ζεόλ Τνῦ δ' Ἀιεμάλδξνπ δηὰ ηῶλ ἱεξέσλ εἰζαρζέληνο εἰο ηὸλ λεὼλ θαὶ ηὸλ ζεὸλ θαηαλνήζαληνο ὁ κὲλ πξνθεηεύσλ ἀλὴξ πξεζβύηεξνο ηὴλ ἡιηθίαλ πξνζειζὼλ αὐηῷ, Χαῖξε, εἶπελ, ὦ παῖ θαὶ ηαύηελ παξὰ ηνῦ ζενῦ ἔρε ηὴλ πξόζξεζηλ. [2] ὁ δ' ὑπνιαβώλ, Γέρνκαη, θεζίλ, ὦ πάηεξ, θαὶ ηὸ ινηπὸλ εθιήζνκαη ζόο. ἀιι' <εἰπέ κνη> εἴ κνη δίδσο ηὴλ ἁπάζεο <ηο> γο ἀξρήλ. ηνῦ δὲ ἱεξέσο πξνζειζόληνο ηῷ ζεθῷ θαὶ ηῶλ ἀλδξῶλ ηῶλ αἰξόλησλ ηὸλ ζεὸλ θηλεζέλησλ ηεηαγκέλνηο ηηζὶ ηο θσλο ζπκβόινηο ὁ κὲλ ἀλεῖπελ βεβαίσο αὐηῷ δηδόλαη ηὸλ ζεὸλ ηὴλ αἴηεζηλ, ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο ὑπνιαβώλ, Τὸ ινηπόλ, εἶπελ, ὦ δαῖκνλ, ἀπόθελαί κνη ηῶλ δεηνπ κέλσλ, εἰ πάληαο ἤδε κεηειήιπζα ηνὺο γελνκέλνπο θνλεῖο ηνῦ παηξὸο ἤ ηηλεο δηαιειήζαζηλ. [3] ὁ δὲ πξνθήηεο ἀλεβόεζελ Δὐθήκεη νὐδέλα γὰξ ἀλζξώπσλ ὑπάξρεηλ ηὸλ δπλεζόκελνλ ἐπηβνπιεῦζαη ηῷ γελλήζαληη αὐηόλ, ηνὺο δὲ ηνῦ Φηιίππνπ θνλεῖο ἅπαληαο ηεηεπρέλαη ηηκσξίαο. ηεθκήξηα δ' ἔζεζζαη ηο ἐθ ηνῦ ζενῦ γελέζεσο ηὸ κέγεζνο ηῶλ ἐλ ηαῖο πξάμεζη θαηνξζσκάησλ θαὶ γὰξ πξόηεξνλ ἀήηηεηνλ αὐηὸλ γεγνλέλαη θαὶ κεηὰ ηαῦη' ἔζεζζαη δηὰ παληὸο ἀλίθεηνλ. [4] ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο ἡζζεὶο ἐπὶ ηνῖο θερξεζκῳδεκέλνηο θαὶ ηὸλ ζεὸλ κεγαινπξεπέζηλ ἀλαζήκαζη ηηκήζαο ἐπαλιζελ εἰο ηὴλ Αἴγππηνλ. Having settled the affairs of Egypt, Alexander went off to the Temple of Ammon, where he wished to consult the oracle of the god. When he had advanced half way along the coast, he was met by envoys from the people of Cyrene, who brought him a crown and magnificent gifts, among which were three hundred chargers and five handsome fourhorse chariots. [3] He received the envoys cordially and made a treaty of friendship and alliance with them; then he continued with his travelling companions on to the temple. When he came to the desert and waterless part, he took on water and began to cross a country covered with an infinite expanse of sand. In four days their water had given out and they suffered from fearful thirst. [4] All fell into despair, when suddenly a great storm of rain burst from the heavens, ending their shortage of water in a way which had not been foreseen, and which, therefore, seemed to those so unexpectedly rescued to have been due to the action of divine Providence. [5] They refilled their containers from a hollow in the ground, and again with a four days' supply in hand marched for four days and came out of the desert. At one point, when their road could not be traced because of the sand dunes, the guide pointed out to the king that crows cawing on their right were calling their attention to the route which led to the temple. 10

11 [6] Alexander took this for an omen, and thinking that the god was pleased by his visit pushed on with speed. First he came to the so-called Bitter Lake, and then, proceeding another hundred furlongs, he passed by the Cities of Ammon. Then, after a journey of one day, he approached the sanctuary. [1] The land where this temple lies is surrounded by a sandy desert and waterless waste, destitute of anything good for man. The oasis is fifty furlongs in length and breadth and is watered by many fine springs, so that it is covered with all sorts of trees, especially those valued for their fruit. It has a moderate climate like our spring and, surrounded as it is by very hot regions, alone furnishes to its people a contrasting mildness of temperature. [2] It is said that the sanctuary was built by Danaus the Egyptian. The land, which is sacred to the god, is occupied on the south and west by Ethiopians, and on the north by the Libyans, a nomadic people, and the so-called Nasamonians who reach on into the interior. [3] All the people of Ammon dwell in villages. In the midst of their country there is a fortress secured by triple walls. The innermost circuit encloses the palace of the ancient rulers; the next, the women's court, the dwellings of the children, women, and relatives, and the guardrooms of the scouts, as well as the sanctuary of the god and the sacred spring, from the waters of which offerings addressed to the god take on holiness; the outer circuit surrounds the barracks of the king's guards and the guardrooms of those who protect the person of the ruler. [4] Outside of the fortress at no great distance there is another temple of Ammon shaded by many large trees, and near this is the spring which is called the Spring of the Sun from its behaviour. 1 Its waters change in temperature oddly in accordance with the times of day. [5] At sunrise it sends forth a warm stream, but as the day advances it grows cooler proportionally with the passage of the hours, until under the noon-day heat it reaches its extreme degree of cold. Then again in the same proportion it grows warmer toward evening and as the night advances it continues to heat up until midnight when again the trend is reversed, and at daybreak once more the waters have returned to their original temperature. [6] The image of the god is encrusted with emeralds and other precious stones, and answers those who consult the oracle in a quite peculiar fashion. It is carried about upon a golden boat by eighty priests, and these, with the god on their shoulders, go without their own volition wherever the god directs their path. [7] A multitude of girls and women follows them singing paeans as they go and praising the god in a traditional hymn. [1] When Alexander was conducted by the priests into the temple and had regarded the god for a while, the one who held the position of prophet, an elderly man, came to him and said, "Rejoice, son take this form of address as from the god also." [2] He replied, "I accept, father; for the future I shall be called thy son. But tell me if thou givest me the rule of the whole earth." The priest now entered the sacred enclosure and as the bearers now lifted the god and were moved according to certain prescribed sounds of the voice, the prophet cried that of a certainty the god had granted him his request, and Alexander spoke again: "The last, O spirit, of my questions now answer; have I punished all those who were the murderers of my father or have some escaped me?" [3] The prophet shouted: "Silence! There is no mortal who can plot against the one who begot him. All the murderers of Philip, however, have been punished. The proof of his divine birth will reside in the greatness of his deeds; as formerly he has been undefeated, so now he will be unconquerable for all time." [4] Alexander was delighted with these responses. He honoured the god with rich gifts and returned to Egypt. Strab. XVII δηόπεξ θαὶ ηὸ ἐλ Ἄκκσλη ζρεδόλ ηη ἐθιέιεηπηαη ρξεζηήξηνλ, πξόηεξνλ δὲ ἐηεηίκεην. δεινῦζη δὲ κάιηζηα ηνῦην νἱ ηὰο Ἀιεμάλδξνπ πξάμεηο ἀλαγξάςαληεο, πξνζηηζέληεο κὲλ 11

12 πνιὺ θαὶ ηὸ ηο θνιαθείαο εἶδνο ἐκθαίλνληεο δέ ηη θαὶ πίζηεσο ἄμηνλ. ὁ γνῦλ Καιιηζζέλεο θεζὶ ηὸλ Ἀιέμαλδξνλ θηινδνμζαη κάιηζηα ἀλειζεῖλ ἐπὶ ηὸ ρξεζηήξηνλ, ἐπεηδὴ θαὶ Πεξζέα ἤθνπζε πξόηεξνλ ἀλαβλαη θαὶ Ἡξαθιέα ὁξκήζαληα δ' ἐθ Παξαηηνλίνπ θαίπεξ λόησλ ἐπηπεζόλησλ βηάζαζζαη, πιαλώκελνλ δ' ὑπὸ ηνῦ θνληνξηνῦ ζσζλαη γελνκέλσλ ὄκβξσλ θαὶ δπεῖλ θνξάθσλ ἡγεζακέλσλ ηὴλ ὁδόλ, ἤδε ηνύησλ θνιαθεπηηθῶο ιεγνκέλσλ ηνηαῦηα δὲ θαὶ ηὰ ἑμο κόλῳ γὰξ δὴ ηῷ βαζηιεῖ ηὸλ ἱεξέα ἐπηηξέςαη παξειζεῖλ εἰο ηὸλ λεὼ κεηὰ ηο ζπλήζνπο ζηνιο, ηνὺο δ' ἄιινπο κεηελδῦλαη ηὴλ ἐζζηα, ἔμσζέλ ηε ηο ζεκηζηείαο ἀθξνάζαζζαη πάληαο πιὴλ Ἀιεμάλδξνπ, ηνῦηνλ δ' ἔλδνζελ. εἶλαη δ' νὐρ ὥζπεξ ἐλ Γειθνῖο θαὶ Βξαγρίδαηο ηὰο ἀπνζεζπίζεηο δηὰ ιόγσλ, ἀιιὰ λεύκαζη θαὶ ζπκβόινηο ηὸ πιένλ, ὡο θαὶ παξ' Ὁκήξῳ ἦ θαὶ θπαλέῃζηλ ἐπ' ὀθξύζη λεῦζε Κξνλίσλ, ηνῦ πξνθήηνπ ηὸλ Γία ὑπνθξηλακέλνπ ηνῦην κέληνη ῥεηῶο εἰπεῖλ ηὸλ ἄλζξσπνλ πξὸο ηὸλ βαζηιέα ὅηη εἴε Γηὸο πἱόο. Perciò è quasi abbandonato anche I'oracolo di Ammone, mentre anticamente fu molto frequentato, come manifestano principalmente coloro che scrissero Ie gesta di Alessandro, i quali sebbene inventino molte cose per desiderio di adulare, nondimeno alcune ne dicono degne di fede. Callistene racconta che Alessandro fu molto desideroso di visitare quell'oracolo, poiché aveva sentito che Perseo ed Ercole anticamente vi erano andati. Mossosi dunque da Paretonio, benché soffiassero i venti del mezzogiorno pure poté superarli; mentre dal polverio della sabbia era tratto in pericolo, sopravvennero a salvarlo Ie piogge e due corvi che gli fecero scorta nel viaggio. E già queste asserzioni sernbrano dette per adulare, e così pure anche Ie seguenti: che solamente al re permise il sacerdote di entrare nel santuario col suo abito consueto; tutti gli altri avevano dovuto mutarlo; e tutti avevano dovuto ascoltare I'oracolo stando fuori, tranne Alessandro che entrò. I responsi poi venivano dati non a parole, come a Delfi e nel santuario dei Branchidi, ma per cenni e per simboli il più delle volte. Perciò, come Omero dice di Giove - il gran figlio di Saturno i neri sopraccigli corrugò - cosi il profeta imitava quel dio. E allora disse espressamente al Re che era figlio di Zeus. Curt. IV Plut. Alex Arr. III e 4. 5 Iust. XI Ad Iouem deinde Hammonem pergit consulturus et de euentu futurorum et de origine sua. [3] Namque mater eius Olympias confessa uiro suo Philippo fuerat Alexandrum non ex eo se, sed ex serpente ingentis magnitudinis, concepisse. [4] Denique Philippus ultimo prope uitae suae tempore filium suum non esse palam praedicauerat. [5] Qua ex causa Olympiada uelut stupri conpertam repudio dimiserat. [6] Igitur Alexander cupiens originem diuinitatis adquirere, simul et matrem infamia liberare, per praemissos subornat antistites quid sibi responderi uellet. [7] Ingredientem templum statim 12

13 antistites ut Hammonis filium salutant. [8] Ille laetus dei adoptione hoc se patre censeri iubet. [9] Rogat deinde an omnes interfectores parentis sui sit ultus. Respondetur patrem eius nec interfici posse nec mori ; regis Philippi plene peractam ultionem. [10] Tertia interrogatione poscenti uictoriam omnium bellorum possessionemque terrarum dari respondetur. [11] Comitibus quoque suis responsum, ut Alexandrum pro deo, non pro rege colerent. [12] Hinc illi aucta insolentia mirusque animo increuit tumor exempta comitate quam et Graecorum litteris et Macedonum institutis didicerat. [13] Reuersus ab Hammone Alexandream condidit et coloniam Macedonum caput esse Aegypti iubet. 13

14 DIDIMA Strab. XI Strab. XIV 1. 5 Μεηὰ δὲ ηὸ Πνζείδηνλ ηὸ Μηιεζίσλ ἑμο ἐζηη ηὸ καληεῖνλ ηνῦ Γηδπκέσο Ἀπόιισλνο ηὸ ἐλ Βξαγρίδαηο ἀλαβάληη ὅζνλ ὀθησθαίδεθα ζηαδίνπο ἐλεπξήζζε δ' ὑπὸ Ξέξμνπ, θαζάπεξ θαὶ ηὰ ἄιια ἱεξὰ πιὴλ ηνῦ ἐλ θέζῳ νἱ δὲ Βξαγρίδαη ηνὺο ζεζαπξνὺο ηνῦ ζενῦ παξαδόληεο ηῷ Πέξζῃ θεύγνληη ζπλαπξαλ ηνῦ κὴ ηῖζαη δίθαο ηο ἱεξνζπιίαο θαὶ ηο πξνδνζίαο. Next after the Poseidium of the Milesians, eighteen stadia inland, is the oracle of Apollo Didymeus among the Branchidae. It was set on fire by Xerxes, as were also the other temples, except that at Ephesus. The Branchidae gave over the treasures of the god to the Persian king, and accompanied him in his flight in order to escape punishment for the robbing and the betrayal of the temple. Strab. XVII (segue) πξνζηξαγῳδεῖ δὲ ηνύηνηο ὁ Καιιηζζέλεο, ὅηη ηνῦ Ἀπόιισλνο ηὸ ἐλ Βξαγρίδαηο καληεῖνλ ἐθιεινηπόηνο, ἐμ ὅηνπ ηὸ ἱεξὸλ ὑπὸ ηῶλ Βξαγρηδῶλ ζεζύιεην ἐπὶ Ξέξμνπ πεξζηζάλησλ, ἐθιεινηππίαο δὲ θαὶ ηο θξήλεο, ηόηε ἥ ηε θξήλε ἀλάζρνη θαὶ καληεῖα πνιιὰ νἱ Μηιεζίσλ πξέζβεηο θνκίζαηελ εἰο Μέκθηλ πεξὶ ηο ἐθ Γηὸο γελέζεσο ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ ηο ἐζνκέλεο πεξὶ Ἄξβεια λίθεο θαὶ ηνῦ Γαξείνπ ζαλάηνπ θαὶ ηῶλ ἐλ Λαθεδαίκνλη λεσηεξηζκῶλ πεξὶ δὲ ηο εὐγελείαο θαὶ ηὴλ ξπζξαίαλ Ἀζελαΐδα θεζὶλ ἀλεηπεῖλ θαὶ γὰξ ηαύηελ ὁκνίαλ γελέζζαη ηῆ παιαηᾷ Σηβύιιῃ ηῆ ξπζξαίᾳ. ηὰ κὲλ δὴ ηῶλ ζπγγξαθέσλ ηνηαῦηα. Con esagerazione tragica aggiunge poi Callistene che, sebbene I'oracolo di Apollo presso i Branchidi fosse cessato già fin da quando ii tempio fu spogliato da quei Branchidi che sotto Serse avevano parteggiato per i Persiani, ed anche la fonte si fosse spenta, nondimeno allora scaturì di nuovo, e che i Milesi là inviati ne riportarono a Menfi molti responsi riguardanti I'origine di Alessandro da Zeus, la vittoria che avrebbe ottenuto presso Arbela, la morte di Dario e la ribellione che sarebbe accaduta a Lacedemone. E rispetto all'origine divina, dice che Alessandro ne fu reso certo anche da Atenaide d'eritre, la quale nella città di tal nome non era dissimile dall'antica Sibilla. Questo è quello che dicono gll storici. Curt. VII

15 Aelian. frg. 54 Herscher = Suid. s.v. Βξαγρίδαη ὅηη νἱ ἐλ Γηλδύκνηο ηῆο Μηιεζίαο νἰθνῦληεο Ξέξμῃ ραξηδόκελνη ηὸλ λεὼλ ηνῦ ἐπηρσξίνπ Ἀπόιισλνο ηνῖο βαξβάξνηο πξνὔδνζαλ: θαὶ ἐζπιήζε ηὰ ἀλαζήκαηα πάκπιεηζηα ὄληα. δεδηόηεο νὖλ νἱ πξνδόηαη ηὴλ ἐθ ηῶλ λόκσλ θαὶ ηῶλ ἐλ ἄζηεη ηηκσξίαλ δένληαη Ξέξμνπ κηζζὸλ ιαβεῖλ ηῆο θαθίζηεο ἐθείλεο πξνδνζίαο, κεηνηθηζζῆλαη ἐλ ρώξῳ ηηλὶ Ἀζηαλῷ. ὁ δὲ πείζεηαη, θαὶ ἀλζ' ὧλ εἶρε θαθῶο θαὶ ἀζεβῶο, ἔδσθελ αὐηνῖο νἰθεῖλ ἔλζελ νὐθ ἔκειινλ ἐπηβήζεζζαη ηῆο Ἑιιάδνο ἔηη, ἀιι' ἔμσ ηνῦ δένπο ἔζεζζαη ηνῦ θαηεηιεθόηνο αὐηνί ηε θαὶ ηὸ ἐθείλσλ γέλνο. θᾆηα ιαρόληεο δὴ ηὸλ ρῶξνλ ἐλ νἰσλνῖο νὐδακῆ ρξεζηνῖο πόιηλ ἐγείξνπζη θαὶ ηίζεληαη Βξαγρίδαο ὄλνκα αὐηῇ θαὶ ᾤνλην κὴ κόλνπο ἀπνδξᾶλαη Μηιεζίνπο, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ δίθελ αὐηήλ. νὐ κὴλ ἐθάζεπδελ ἡ ηνῦ ζενῦ πξόλνηα: Ἀιέμαλδξνο γὰξ, ὅηε ηὸλ Γαξεῖνλ ληθήζαο ηῆο Πεξζῶλ ἀξρῆο ἐγθξαηὴο ἐγέλεην, ἀθνύζαο ηὰ ηνικεζέληα θαὶ κηζήζαο αὐηῶλ ηὴλ ηνῦ γέλνπο δηαδνρὴλ ἀπέθηεηλε πάληαο, θαθνὺο εἶλαη θξίλσλ ηνὺο ηῶλ θαθῶλ ἐθγόλνπο, θαὶ ηὴλ ςεπδώλπκνλ πόιηλ θαηέζθαςε, θαὶ ἠθαλίζζεζαλ. Those living in Milesian Didyma who, in seeking favor with Xerxes, betrayed the temple of the indigenous Apollo to the barbarians: the temple offerings, of which there were a great number, were plundered. The traitors, fearing vengeance from both the laws and the inhabitants of the city, asked Xerxes to pay them for this wretched betrayal and settle them in some Asian land. He agreed, and in exchange for what was evil and unholy, allowed them to live where they would never again set foot upon Greece and both they and future generations would be removed from the fear besetting them. Then, having obtained the land with birds of ill-omen, they established a city and gave it the name Branchidas, thinking they had not only escaped the Milesians, but also justice itself. But the watchfulness of the god was not asleep. For Alexander, when he obtained mastery of the Persian empire upon conquering Darius, heard of their daring and conceived a hatred for them and their successive generations; so he killed them all, judging that the offspring of evil is evil. He overthrew their pseudonymous city and razed it to the ground. 15

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits

Proof of False Greek Rhodes Lawsuits PROOF OF FALSE USUCAPTION CLAIMS The evidence below, obtained at a Guardianship Board Hearing in August 2004, proves that any property usucaption claim would have had to be arranged by Mr Stan Itsines

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York November 2, 2014 Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone

St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York November 2, 2014 Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone St. Sophia s Greek Orthodox Church Syracuse, New York November 2, 2014 Resurrectional Apolytikion in Fourth Tone When the tidings of the resurrection from the glorious angel was proclaimed unto the women

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα)

NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) NUMBERS, NUMERALS AND THE TIME (αριθµοί, αριθµητικά, ώρα) Απόλυτα αριθµητικά: one, two, three, four, e.t.c. Τακτικά αριθµητικά: first=πρώτος, second = δεύτερος, third=τρίτος. Τα υπόλοιπα τακτικά σχηµατίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Survey on Intercultural Education

Survey on Intercultural Education ΕΥΡΩΠΑÏΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ COMENIUS COMENIUS-BIRDS BIRDS - Behaviour and Intercultural Respect Development in Schools Συμπεριφορά και Διαπολιτισμικός Σεβασμός Ανάπτυξη στα Σχολεία Survey on Intercultural Education

Διαβάστε περισσότερα

Classical Greek Extension

Classical Greek Extension 2001 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Classical Greek Extension Total marks 50 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write using black or blue pen Section

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ!

Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 26 Ιουνίου 2014 Σε φιλικό περιβάλλον στην Ελλάδα και πάλι, ο ηλικιωμένος που είχε βρεθεί περιπλανώμενος στο Ρόττερνταμ! Χάρη στο SILVER ALERT, ξαναβρήκε τους οικείους του! Public Health

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE

VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT IMPERATIVE Verbs. thr.less9, p1 moods tenses INDICATIVE VERBS: memory aids through lesson 9 ACTIVE PRESENT AND IMPERFECT present present stem + / primary person endings present stem + / ending of infinitive I stop

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time)

HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION MODERN GREEK. 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 2000 MODERN GREEK 2/3 UNIT (COMMON) (60 Marks) Time allowed Two hours and a half (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Section I Language (30 marks)

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ»

ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΞΔΣΑΔΙ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΑΘΗΜΑ:ΑΡΦΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΔΙΑ ΣΑΞΗ: Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΘΔΩΡΗΤΙΚΗ ΠΔΜΠΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΓΝΩΣΟ Α.ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΗΜΟΘΔΝΟΤ-«ΤΠΔΡ ΣΗ ΡΟΓΙΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ» 17-18 Ὁξᾶηε δὲ θαθεηλ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Εγκαινίων Energean Force. Πέραμα, 2 Απριλίου 2015

Τελετή Εγκαινίων Energean Force. Πέραμα, 2 Απριλίου 2015 Τελετή Εγκαινίων Energean Force Πέραμα, 2 Απριλίου 2015 1 Η αρχή 1974 2 Εποχή NAPC Παραγωγή μέχρι το 1999 3 4 1999 Η επαναλειτουργία το 1999 5 Η εποχή Regal Regal Petroleum's Greek farce leaves investors

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided.

*0510/404* 0510/404. CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation. Answer all the questions in the answer book provided. G 0510/404 NATIONAL QUALIFICATIONS 011 THURSDAY, 5 MAY 10.00 AM 10.45 AM CLASSICAL GREEK STANDARD GRADE General Level Interpretation Answer all the questions in the answer book provided. Read every question

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία

Newsletter. ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σ όλους! Wishing a GOOD START! Registration forms are available in our web site! Ανοίξαν τα σχολεία Newsletter September/ October 2010 Volume : 45 Holy Cross Greek School http://belmontgreekschool.com Ανοίξαν τα σχολεία Ένα θερµό Καλωσόρισµα σ όλες τις οικογένειες καινούριες και παλιές. Ενθουσιασµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Fun island resort 3 Star

Fun island resort 3 Star Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches offer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I

Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη ΣΩΚΡΑΤΗΣ-COMENIUS I Λύκειο Λιµεναρίων Α και Β τάξη THE RESEARCH Η ΕΡΕΥΝΑ Questionnaire for students Ερωτηµατολόγιο για µαθητές Questionnaire for teachers Ερωτηµατολόγιο για

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα