DELFI. CID II 76, Col II, ll CID II 77, Col I, ll Diod. XVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DELFI. CID II 76, Col II, ll. 5-15. CID II 77, Col I, ll. 1-10. Diod. XVI 27. 1-2"

Transcript

1 DELFI CID II 76, Col II, ll vacat 5 [ἀ]πὸ τούτων ἀ[νάλ]ωμα [τ]οῦ παλαιοῦ, μηνὸς Ἡρακλείου [δ]ε[υ]τέρ[α]ι v ἐργώναις, ὅτε τὰ ἔργα ἐπωλοῦμεν [τὰ ἐμ] Πυ[λαίαι] κατασκευασθέντα, εἰς ὑπ[ε]ρβολάν [στατῆρ]α[ς τεσσ]αράκοντα ἐννέα, ὀβολοὺς δύο. [v τοῖς] ναοπ[οι]οῖς εἰς κυπάρ[ισ]σον φιλιππείους 10 v χρυσοῦ[ς] ἑ[κατὸν πε]ντήκον[τα], ἕκαστον ἐν ἑπτὰ v στατῆρ[σιν. v] τούτου ἐγένετο εἰς ἀργυρίου παλαιοῦ [v λ]όγον μναῖ τριάκοντα v καὶ προσεδόθη εἰς τὰ ἔργα v τὰ πρὸς τ[ὸν] ναὸν τάλαντα δύο, [μ]ναῖ τριάκοντα. vacat CID II 77, Col I, ll [ tracce di lettere ] [Μαλιέων 32 Ἡρακλ]ειώτα. [vv ταμίαι οἵδε vv Θεσσαλῶν Πάναιρος? Παναίρ]ου [Φαρσάλιος, 11 τάγου Φακιαστάς παρ ] Ἀλεξάνδρου [ 4 μενος 8 ΟΣ Ε Ο Φρυνίωνος vac.] vac. 5 [Δελφῶν Δάμωνος Ἱππία, Ἐχεκρατίδας Θεσσάλου Δ]ωριέων [Εὐθέας Εὐθέα Ἐριναῖος, Ὁρμασίλας Ἐχεκράτ]εος Ἀργεῖος [Ἰώνων Θουκυδίδης Μηνοδότου Ἀθηναῖος, Θέσ]σαλος [Δωρίππου Ἐρετριεύς Περραιβῶν Ἀμύντας Φαλανναῖος?], [Δολόπων Πέλοψ 8 Κτιμεναῖος Βοιω]τῶν Ἱππαῖος 10 vacat 0,28 Diod. XVI Οὗηνο γὰξ θξαηῶλ ηνῦ καληείνπ πξνζέηαηηε ηῇ Ππζίᾳ ηὴλ καληείαλ ἀπὸ ηνῦ ηξίπνδνο πνηεῖζζαη θαηὰ ηὰ πάηξηα. ἀπνθξηλακέλεο δ' αὐηο ὅηη * ηαῦηά ἐζηη ηὰ πάηξηα δηεπεηιήζαην θαὶ ζπλελάγθαζε ηὴλ ἀλάβαζηλ πνηεῖζζαη ἐπὶ ηὸλ ηξίπνδα. ἀπνθζεγμακέλεο δ' αὐηο πξὸο ηὴλ ὑπεξνρὴλ ηνῦ βηαδνκέλνπ ὅηη ἔμεζηηλ αὐηῷ πξάηηεηλ ὃ βνύιεηαη ἀζκέλσο ηὸ ῥεζὲλ ἐδέμαην θαὶ ηὸλ πξνζήθνληα ρξεζκὸλ ἔρεηλ ἀπεθαίλεην. εὐζὺο δὲ θαὶ ηὸλ ρξεζκὸλ ἔγγξαθνλ πνηήζαο θαὶ πξνζεὶο εἰο ηνὐκθαλὲο ἅπαζηλ ἐπνίεζε θαλεξὸλ ὅηη ὁ ζεὸο αὐηῷ δίδσζηλ ἐμνπζίαλ πξάηηεηλ ὅ, ηη βνύιεηαη. [2] ζπλαγαγὼλ δ' ἐθθιεζίαλ θαὶ ηὴλ καληείαλ ηνῖο πιήζεζη δειώζαο θαὶ παξαθαιέζαο ζαξξεῖλ ἐηξέπεην πξὸο ηὰο ηνῦ πνιέκνπ πξάμεηο. 1

2 When Philomelus had control of the oracle he directed the Pythia to make her prophecies from the tripod in the ancestral fashion. But when she replied that such was not the ancestral fashion, he threatened her harshly and compelled her to mount the tripod. Then when she frankly declared, referring to the superior power of the man who was resorting to violence: It is in your power to do as you please, he gladly accepted her utterance and declared that he had the oracle which suited him. He immediately had the oracle inscribed and set it up in full view, and made it clear to everyone that the god gave him the authority to do as he pleased. [2] Having got together an assembly and disclosed the prophecy to the multitude and urged them to be of good cheer, he turned to the business of the war. Diod. XVI ἐπὶ δὲ ηνύησλ Φίιηππνο ὁ βαζηιεὺο ἡγεκὼλ ὑπὸ ηῶλ ιιήλσλ θαζεζηακέλνο θαὶ ηὸλ πξὸο Πέξζαο πόιεκνλ ἐλζηεζάκελνο Ἄηηαινλ κὲλ θαὶ Παξκελίσλα πξναπέζηεηιελ εἰο ηὴλ Ἀζίαλ, κέξνο ηο δπλάκεσο δνὺο θαὶ πξνζηάμαο ἐιεπζεξνῦλ ηὰο ιιελίδαο πόιεηο, αὐηὸο δὲ ζπεύδσλ κὲλ κεηὰ ηο ηῶλ ζεῶλ γλώκεο ἐπαλειέζζαη ηὸλ πόιεκνλ ἐπεξώηεζε ηὴλ Ππζίαλ εἰ θξαηήζεη ηνῦ βαζηιέσο ηῶλ Πεξζῶλ. ἡ δ' ἔρξεζελ αὐηῷ ηόλδε ηὸλ ρξεζκόλ ἔζηεπηαη κὲλ ὁ ηαῦξνο, ἔρεη ηέινο, ἔζηηλ ὁ ζύζσλ. [3] ὁ κὲλ νὖλ Φίιηππνο ζθνιηῶο ἔρνληνο ηνῦ ρξεζκνῦ πξὸο ηὸ ἴδηνλ ζπκθέξνλ ἐμεδέρεην ηὸ ιόγηνλ, ὡο ηνῦ καληείνπ πξνιέγνληνο ηὸλ Πέξζελ ἱεξείνπ ηξόπνλ ηπζήζεζζαη ηὸ δ' ἀιεζὲο νὐρ νὕησο εἶρελ, ἀιιὰ ηνὐλαληίνλ ἐζήκαηλελ ἐλ παλεγύξεη θαὶ ζεῶλ ζπζίαηο ηὸλ Φίιηππνλ ὥζπεξ ηὸλ ηαῦξνλ ἐζηεκκέλνλ ζθαγήζεζζαη. In this year, King Philip, installed as leader by the Greeks, opened the war with Persia by sending into Asia as an advance party Attalus and Parmenion, assigning to them a part of his forces and ordering them to liberate the Greek cities, while he himself, wanting to enter upon the war with the gods approval, asked the Pythia whether he would conquer the king of the Persians. She gave him the following response: Wreathed is the bull. All is done. There is also the one who will smite him. [3] Now Philip found this response ambiguous but accepted it in a sense favourable to himself, namely that the oracle foretold that the Persian would be slaughtered like a sacrificial victim. Actually, however, it was not so, and it meant that Philip himself in the midst of a festival and holy sacrifices, like the bull, would be stabbed to death while decked with a garland. Diod. XVII ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο, θαίπεξ ὁξῶλ δποεπίηεπθηνλ ηὴλ ἐπὶ ηνὺο Γαλδαξίδαο ζηξαηείαλ ὖζαλ, ὅκσο νὐθ ἀθίζηαην ηο θηινηηκίαο, ἀιιὰ πηζηεύσλ ηαῖο ηῶλ Μαθεδόλσλ ἀξεηαῖο θαὶ ηνῖο ρξεζκνῖο ἐιπίδαο εἶρε θξαηήζεηλ ηῶλ βαξβάξσλ ηὴλ κὲλ γὰξ Ππζίαλ ἀλίθεηνλ αὐηὸλ ὠλνκαθέλαη, ηὸλ δ' Ἄκκσλα ζπγθερσξεθέλαη ηὴλ ἁπάζεο ηο γο ἐμνπζίαλ. Alexander saw that the campaign against the Gandaridae would not be easy, but he was not discouraged. He had confidence in the fighting qualities of his Macedonians, as well as in the oracles which he had received, and expected that he would be victorious. He remembered that the Pythia had called him unconquerable, and Ammon had given him the rule of the whole world. 2

3 Plut. Alex Paus. VIII 7. 6 θαί νἱ ηὸ ἐθ ηνῦ ζενῦ κήληκα ἀπήληεζελ νὐθ ὀςέ, πξῶηα δὲ ὧλ ἴζκελ. Φίιηππνο κὲλ νὐ πξόζσ βηώζαο ἕμ ηε θαὶ ηεζζαξάθνληα ἐηῶλ ηὸ κάληεπκα ἐμεηέιεζε ηὸ ἐθ Γειθῶλ, ὃ δὴ ρξσκέλῳ νἱ πεξὶ ηνῦ Πέξζνπ γελέζζαη ιέγνπζηλ, ἔζηεπηαη κὲλ ὁ ηαῦξνο, ἔρεη ηέινο, ἔζηηλ ὁ ζύζσλ ηνῦην κὲλ δὴ νὐ κεηὰ πνιὺ ἐδήισζελ νὐθ ἐο ηὸλ Μδνλ, ἀιιὰ ἐο αὐηὸλ ἔρνλ Φίιηππνλ E l ira del dio non tardò ad abbattersi su di lui; fu anzi più rapida che in altri casi che conosciamo: a non più di 46 anni di età Filippo fece compiere l oracolo che si dice gli era stato dato da Delfi, quando aveva interrogato il dio a proposito del Persiano: il toro è incoronato, la fine è prossima, è pronto chi lo sacrificherà. Non molto tempo dopo fu chiaro che questo responso non si riferiva al Medo ma allo stesso Filippo. Iust. XII 2. 3 Huc accedebat, quod, sicut Alexandro Magno Delphica oracula insidias in Macedonia, ita huic responsum Dodonaei Iouis urbem Pandosiam amnemque Acherusium praedixerat. 3

4 ILIO Chron. Lind. Col. Il, ll (532C38) βασιλεὺς Ἀλέξαν[δ]ρος [β]ο[υκέφαλ]α, ἐφ ὧν [ἐ]πιγέγραπται "βασιλεὺς Ἀλέξαν[δ]ρος μάχαι κρατήσας Δαρεῖον καὶ κύριος γε[ν]όμενος τᾶς Ἀσίας ἔθυσε τ[ᾶ]ι Ἀθάναι τᾶι [Λι]νδίαι κατὰ μαντείαν ἐπ ἰε[ρέ]ως Θευγέν[ε]υς τοῦ Πιστοκράτευς". περὶ [τ]ούτων το[ὶ] Λινδί[ων] χρηματισμοὶ περ[ι]έχοντι. ἀν[έ]θηκε δὲ καὶ [ὅ]πλα, ἐφ ὧν ἐπιγέγραπται. Diod. XVII e 6-7 Ἐπ' ἄξρνληνο δ' Ἀζήλεζη Κηεζηθιένπο Ῥσκαῖνη κὲλ ὑπάηνπο θαηέζηεζαλ Γάηνλ Σνπιπίθηνλ θαὶ Λεύθηνλ Παπίξηνλ. Ἀιέμαλδξνο δὲ κεηὰ ηο δπλάκεσο πνξεπζεὶο ἐπὶ ηὸλ ιιήζπνληνλ δηεβίβαζε ηὴλ δύλακηλ ἐθ ηο Δὐξώπεο εἰο ηὴλ Ἀζίαλ. [2] αὐηὸο δὲ καθξαῖο λαπζὶλ ἑμήθνληα θαηαπιεύζαο πξὸο ηὴλ Τξῳάδα ρώξαλ πξῶηνο ηῶλ Μαθεδόλσλ ἀπὸ ηο λεὼο ἠθόληηζε κὲλ ηὸ δόξπ, πήμαο δ' εἰο ηὴλ γλ θαὶ αὐηὸο ἀπὸ ηο λεὼο ἀθαιιόκελνο παξὰ ηῶλ ζεῶλ ἀπεθαίλεην ηὴλ Ἀζίαλ δέρεζζαη δνξίθηεηνλ. θαὶ ηνὺο κὲλ ηάθνπο ηῶλ ἡξώσλ Ἀρηιιέσο ηε θαὶ Αἴαληνο θαὶ ηῶλ ἄιισλ ἐλαγίζκαζη θαὶ ηνῖο ἄιινηο ηνῖο πξὸο εὐδνμίαλ ἀλήθνπζηλ ἐηίκεζελ, αὐηὸο δὲ ηὸλ ἐμεηαζκὸλ ηο ἀθνινπζνύζεο δπλάκεσο ἀθξηβῶο ἐπνηήζαην. εὑξέζεζαλ δὲ πεδνὶ Μαθεδόλεο κὲλ κύξηνη θαὶ δηζρίιηνη, ζύκκαρνη δὲ ἑπηαθηζρίιηνη, κηζζνθόξνη δὲ πεληαθηζρίιηνη, θαὶ ηνύησλ ἁπάλησλ Παξκελίσλ εἶρε ηὴλ ἡγεκνλίαλ... [6] Τνῦ δὲ βαζηιέσο ἀλαδεύμαληνο ἐθ ηο Τξῳάδνο θαὶ θαηαληήζαληνο πξὸο ηὸ ηέκελνο ηο Ἀζελᾶο ὁ κὲλ ζύηεο Ἀιέμαλδξνο θαηαλνήζαο πξὸ ηνῦ λεὼ θεηκέλελ εἰθόλα ρακαὶ ηνῦ Φξπγίαο πνηὲ ζαηξαπεύζαληνο Ἀξηνβαξδάλνπ θαί ηηλσλ νἰσλῶλ αἰζίσλ ἄιισλ ἐπηγελνκέλσλ πξνζιζε ηῷ βαζηιεῖ θαὶ ληθήζεηλ αὐηὸλ ἱππνκαρίᾳ κεγάιῃ δηεβεβαηνῦην θαὶ κάιηζη', ἂλ ηύρῃ πεξὶ ηὴλ Φξπγίαλ ἀγσληζάκελνο. [7] πξνζεηίζεη δὲ θαὶ δηόηη ηαῖο ἰδίαηο ρεξζὶλ ἀπνθηελεῖ καρόκελνο ἐλ παξαηάμεη ζηξαηεγὸλ ἐπηθαλ ηῶλ πνιεκίσλ ηαῦηα γὰξ αὐηῷ πξνζεκαίλεηλ ηνὺο ζενὺο θαὶ κάιηζηα ηὴλ Ἀζελᾶλ, ἣλ θαὶ ζπλεξγήζεηλ <ἐλ> ηνῖο εὐεκεξήκαζηλ. [2] He personally sailed with sixty fighting ships to the Troad, where he flung his spear from the ship and fixed it in the ground, and then leapt ashore himself the first of the Macedonians, signifying that he received Asia from the gods as a spear-won prize. [3] He visited the tombs of the heroes Achilles, Ajax, and the rest and honoured them with offerings and other appropriate marks of respect, and then proceeded to make an 4

5 accurate count of his accompanying forces. There were found to be, of infantry, twelve thousand Macedonians, seven thousand allies, and five thousand mercenaries, all of whom were under the command of Parmenion.. [6] As the king began his march out of the Troad and came to the sanctuary of Athena, the sacrificant named Alexander noticed in front of the temple a statue of Ariobarzanes, a former satrap of Phrygia, lying fallen on the ground, together with some other favourable omens that occurred. [7] He came to the king and affirmed that he would be victor in a great cavalry battle and especially if he happened to fight within the confines of Phrygia; he added that the king with his own hands would slay in battle a distinguished general of the enemy. Such, he said, were the portents the gods disclosed to him, and particularly Athena who would help him in his success. Diod. XVII ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο ἀπνδεμάκελνο ηὴλ ηνῦ κάληεσο πξόξξεζηλ ηῆ κὲλ Ἀζελᾷ ιακπξὰλ ἐπεηέιεζε ζπζίαλ θαὶ ηὸ κὲλ ἴδηνλ ὅπινλ ἀλέζεθε ηῆ ζεῷ, ηῶλ δ' ἐλ ηῷ λεῷ θεηκέλσλ ὅπισλ ηὸ θξάηηζηνλ ἀλαιαβὼλ θαὶ ηνύηῳ θαζνπιηζζεὶο ἐρξήζαην θαηὰ ηὴλ πξώηελ κάρελ, ἣλ δηὰ ηο ἰδίαο ἀλδξαγαζίαο θξίλαο πεξηβόεηνλ ἔζρε ηὴλ λίθελ. Alexander welcomed the prediction of the seer and made a splendid sacrifice to Athena, dedicating his own armour to the goddess. Then, taking the finest of the panoplies deposited in the temple, he put it on and used it in his first battle. And this he did in fact decide through his own personal fighting ability and won a resounding victory. But this did not take place till a few days later. Strab. XIII Τὴλ δὲ ηῶλ Ἰιηέσλ πόιηλ ηῶλ λῦλ ηέσο κὲλ θώκελ εἶλαί θαζη ηὸ ἱεξὸλ ἔρνπζαλ ηο Ἀζελᾶο κηθξὸλ θαὶ εὐηειέο, Ἀιέμαλδξνλ δὲ ἀλαβάληα κεηὰ ηὴλ ἐπὶ Γξαλίθῳ λίθελ ἀλαζήκαζί ηε θνζκζαη ηὸ ἱεξὸλ θαὶ πξνζαγνξεῦζαη πόιηλ θαὶ νἰθνδνκίαηο ἀλαιαβεῖλ πξνζηάμαη ηνῖο ἐπηκειεηαῖο ἐιεπζέξαλ ηε θξῖλαη θαὶ ἄθνξνλ ὕζηεξνλ δὲ κεηὰ ηὴλ θαηάιπζηλ ηῶλ Πεξζῶλ ἐπηζηνιὴλ θαηαπέκςαη θηιάλζξσπνλ, ὑπηζρλνύκελνλ πόιηλ ηε πνηζαη κεγάιελ θαὶ ἱεξὸλ ἐπηζεκόηαηνλ θαὶ ἀγῶλα ἀπνδείμεηλ ἱεξόλ. It is said that the city of the present Ilians was for a time a mere village, having its temple of Athena, a small and cheap temple, but that when Alexander went up there after his victory at the Granicus River he adorned the temple with votive offerings, gave the village the title of city, and ordered those in charge to improve it with buildings, and that he adjudged it free and exempt from tribute; and that later, after the overthrow of the Persians, he sent down a kindly letter to the place, promising to make a great city of it, and to build a magnificent sanctuary, and to proclaim sacred games. Plut. Alex Arr. I

6 Iust. XI Cum delati in continentem essent, primus Alexander iaculum uelut in hostilem terram iecit armatusque de naui tripudianti similis prosiluit atque ita hostias caedit, [11] precatus ne se regem illae terrae inuitae accipiant. [12] In Ilio quoque ad tumulos eorum, qui Troiano bello ceciderant, parentauit. 6

7 ἐπὶ δὲ ηνύησλ Φίιηππνο ὁ βαζηιεὺο ἡγεκὼλ ὑπὸ ηῶλ ιιήλσλ θαζεζηακέλνο θαὶ ηὸλ πξὸο Πέξζαο πόιεκνλ ἐλζηεζάκελνο Ἄηηαινλ κὲλ θαὶ Παξκελίσλα πξναπέζηεηιελ εἰο ηὴλ Ἀζίαλ, κέξνο ηο δπλάκεσο δνὺο θαὶ πξνζηάμαο ἐιεπζεξνῦλ ηὰο ιιελίδαο πόιεηο, αὐηὸο δὲ ζπεύδσλ κὲλ κεηὰ ηο ηῶλ ζεῶλ γλώκεο ἐπαλειέζζαη ηὸλ πόιεκνλ ἐπεξώηεζε ηὴλ Ππζίαλ εἰ θξαηήζεη ηνῦ βαζηιέσο ηῶλ Πεξζῶλ. ἡ δ' ἔρξεζελ αὐηῷ ηόλδε ηὸλ ρξεζκόλ ἔζηεπηαη κὲλ ὁ ηαῦξνο, ἔρεη ηέινο, ἔζηηλ ὁ ζύζσλ. [3] ὁ κὲλ νὖλ Φίιηππνο ζθνιηῶο ἔρνληνο ηνῦ ρξεζκνῦ πξὸο ηὸ ἴδηνλ ζπκθέξνλ ἐμεδέρεην ηὸ ιόγηνλ, ὡο ηνῦ καληείνπ πξνιέγνληνο ηὸλ Πέξζελ ἱεξείνπ ηξόπνλ ηπζήζεζζαη ηὸ δ' ἀιεζὲο νὐρ νὕησο εἶρελ, ἀιιὰ ηνὐλαληίνλ ἐζήκαηλελ ἐλ παλεγύξεη θαὶ ζεῶλ ζπζίαηο ηὸλ Φίιηππνλ ὥζπεξ ηὸλ ηαῦξνλ ἐζηεκκέλνλ ζθαγήζεζζαη. GORDIO Curt. III Plut. Alex Arr. II Iust. XI Post haec Gordien urbem petit quae posita est inter Phrygiam maiorem et minorem ; [4] cuius urbis potiundae non tam propter praedam cupido eum cepit, sed quod audierat in ea urbe in templo Iouis iugum Gordii positum, cuius nexum si quis soluisset, eum tota Asia regnaturum antiqua oracula cecinisse. [5] Huius rei causa et origo illa fuit. Gordius cum in his regionibus bubus conductis araret, aues eum omnis generis circumuolare coeperunt. [6] Profectus ad consulendos augures uicinae urbis obuiam in porta habuit uirginem eximias pulchritudinis, percontatusque eam quem potissimum augurem consuleret ; [7] illa audita causa consulendi, gnara artis ex disciplina parentum, regnum ei portendi respondit polliceturque se et matrimonii et spei sociam. [8] Tam pulchra condicio prima regni felicitas uidebatur. [9] Post nuptias inter Phrygas orta seditio est. [10] Consulentibus de fine discordiarum oracula responderunt regem discordiis opus esse. [11] Iterato quaerentibus de persona regis, iubentur eum regem obseruare, quem reuersi primum in templum Iouis euntem plaustro repperissent. [12] Obuius illis Gordius fuit, statimque eum regem consalutant. [13] Ille plaustrum quo uehenti regnum delatum fuerat, in templo Iouis positum maiestati regiae consecrauit. [14] Post hunc filius Mida regnauit, qui ab Orpheo sacrorum sollemnibus initiatus Phrygiam religionibus inpleuit, quibus tutior omni uita quam armis fuit. [15] Igitur Alexander capta urbe cum in templum Iouis uenisset, iugum plaustri requisiuit, [16] quo exhibito, cum capita loramentorum intra nodos abscondita reperire non posset, 7

8 uiolentius oraculo usus gladio loramenta caedit atque ita resolutis nexibus latentia in nodis capita inuenit. 8

9 SIWAH Diod. XVII Ἐπ' ἄξρνληνο δ' Ἀζήλεζηλ Ἀξηζηνθάλνπο ἐλ Ῥώκῃ θαηεζηάζεζαλ ὕπαηνη Σπνύξηνο Πνζηόκηνο θαὶ Τῖηνο Οὐεηνύξηνο. ἐπὶ δὲ ηνύησλ Ἀιέμαλδξνο ὁ βαζηιεὺο ηὰ πεξὶ ηὴλ Γάδαλ δηνηθήζαο Ἀκύληαλ κὲλ κεηὰ δέθα λεῶλ εἰο Μαθεδνλίαλ ἐμέπεκςε, πξνζηάμαο ηῶλ λέσλ ηνὺο εὐζέηνπο ἐπηιέμαη πξὸο ζηξαηείαλ, [2] αὐηὸο δὲ κεηὰ πάζεο ηο δπλάκεσο παξιζελ εἰο Αἴγππηνλ θαὶ παξέιαβε πάζαο ηὰο ἐλ αὐηῆ πόιεηο ρσξὶο θηλδύλσλ νἱ γὰξ Αἰγύπηηνη ηῶλ Πεξζῶλ ἠζεβεθόησλ εἰο ηὰ ἱεξὰ θαὶ βηαίσο ἀξρόλησλ ἄζκελνη πξνζεδέμαλην ηνὺο Μαθεδόλαο. θαηαζηήζαο δὲ ηὰ θαηὰ ηὴλ Αἴγππηνλ πξνιζελ εἰο Ἄκκσλνο, βνπιόκελνο ρξήζαζζαη ηῷ ζεῷ. [3] αὐηὸο δὲ κεηὰ ηῶλ ζπλαπνδεκνύλησλ πξνγελ ἐπὶ ηὸ ἱεξόλ θαὶ δηαλύζαο ἐπὶ ηὴλ ἔξεκνλ θαὶ ἄλπδξνλ, ὑδξεπζάκελνο δηῄεη ηὴλ ρώξαλ ἔρνπζαλ ἄκκνπ κέγεζνο ἀέξηνλ. ἐλ ἡκέξαηο δὲ ηέζζαξζηλ ἐμαλαισζέλησλ ηῶλ θνκηδνκέλσλ ὑδάησλ εἰο δεηλὴλ ζπάληλ παξεγέλνλην. [4] εἰο ἀζπκίαλ νὖλ πάλησλ ἐκπεζόλησλ ἄθλσ πνιὺο ὄκβξνο ἐμ νὐξαλνῦ θαηεξξάγε, ηὴλ ὑπάξρνπζαλ ηῶλ ὑγξῶλ ἔλδεηαλ παξαδόμσο δησξζνύκελνο δηὸ θαὶ ηὸ ζπκβὰλ ἔδνμελ ἀλειπίζησο ζσζεῖζη ζεῶλ πξνλνίᾳ γεγνλέλαη. [5] ὑδξεπζάκελνη δ' ἔθ ηηλνο θνηιάδνο, ἐπὶ ηέζζαξαο ἡκέξαο ἔρνληεο ἀξθνῦζαλ ηὴλ βνήζεηαλ θαὶ δηειζόληεο ἡκέξαο ηέζζαξαο * δηεμέπεζαλ ηὴλ ἄλπδξνλ. ἀδήινπ δὲ ηο ὁδνῦ θαζεζηώζεο δηὰ ηὸ πιζνο ηο ἄκκνπ νἱ θαζεγνύκελνη ηο ὁδνῦ πξνζήγγεηιαλ ηῷ βαζηιεῖ δηόηη θόξαθεο δεμηνὶ θιάδνληεο ηὴλ ηξίβνλ ηο ἐπὶ ηὸ ἱεξὸλ θεξνύζεο ἀηξαπνῦ πξνζεκαίλνπζηλ. [6] νἰσληζάκελνο δὲ ηὸ ζπκβαῖλνλ ὁ Ἀιέμαλδξνο θαὶ δηαιαβὼλ δέρεζζαη ηὸλ ζεὸλ ἀζκέλσο ηὴλ παξνπζίαλ αὐηνῦ πξνγε θαηὰ ζπνπδήλ. θαὶ ηὸ κὲλ πξῶηνλ θαηήλπζελ ἐπὶ ηὴλ πηθξὰλ θαινπκέλελ ιίκλελ, κεηὰ δὲ ηαῦηα πνξεπζεὶο ζηαδίνπο ἑθαηὸλ παξήιιαμε ηὰο ἐπηθαινπκέλαο Ἄκκσλνο πόιεηο ἐληεῦζελ δ' ὁδνηπνξήζαο κίαλ ἡκέξαλ ζπλήγγηζε ηῷ ηεκέλεη Ἡ δὲ πεξὶ ηὸ ἱεξὸλ ηνῦην ρώξα πεξηέρεηαη ὑπὸ ἐξήκνπ θαὶ ἀλύδξνπ ηο ἀκκώδνπο, πάζεο θηιαλζξσπίαο ἐζηεξεκέλεο. αὐηὴ δ' ἐπὶ κθνο θαὶ πιάηνο ἐπὶ ζηαδίνπο πεληήθνληα παξήθνπζα πνιινῖο κὲλ θαὶ θαινῖο ὕδαζη λακαηηαίνηο δηαξξεῖηαη, δέλδξσλ δὲ παληνδαπῶλ θαὶ κάιηζηα θαξπίκσλ πιεζύεη θαὶ ηὸλ κὲλ ἀέξα ηῆ θξάζεη αξαπιήζηνλ ἔρεη ηαῖο ἐαξηλαῖο ὥξαηο, ηόπνηο δὲ θαπκαηώδεζη πεξηερνκέλε κόλε παξειιαγκέλελ παξέρεηαη ηνῖο ἐλδηαηξίβνπζη ηὴλ εὐθξαζίαλ. [2] ηὸ κὲλ νὖλ ηέκελόο θαζηλ ἱδξύζαζζαη Γαλαὸλ ηὸλ Αἰγύπηηνλ, ηὴλ δὲ ἱεξὰλ ηνῦ ζενῦ ρώξαλ πεξηνηθνῦζη θαηὰ κὲλ ηὴλ κεζεκβξίαλ θαὶ δύζηλ Αἰζίνπεο, θαηὰ δὲ ηὴλ ἄξθηνλ Ληβύσλ λνκαδηθὸλ ἔζλνο θαὶ πξὸο ηὴλ κεζόγεηνλ ἀλθνλ ηὸ ηῶλ Ναζακώλσλ ὀλνκαδνκέλσλ ἔζλνο. [3] ηῶλ δ' Ἀκκσλίσλ θσκεδὸλ νἰθνύλησλ θαηὰ κέζελ αὐηῶλ ηὴλ ρώξαλ ἀθξόπνιηο ὑπάξρεη ηξηπινῖο ὠρπξσκέλε ηνῖο ηείρεζη θαὶ ηαύηεο ὁ κὲλ πξῶηνο πεξίβνινο ἔρεη ηῶλ ἀξραίσλ δπλαζηῶλ βαζίιεηα, ὁ δ' ἕηεξνο ηὴλ γπλαηθσλῖηηλ αὐιὴλ θαὶ ηὰο ηῶλ ηέθλσλ θαὶ γπλαηθῶλ θαὶ ζπγγελῶλ νἰθήζεηο θαὶ θπιαθηήξηα ηῶλ ζθνπῶλ, ἔηη δὲ ηὸλ ηνῦ ζενῦ ζεθὸλ θαὶ ηὴλ ἱεξὰλ θξήλελ, ἀθ'ἧο ηὰ ηῷ ζεῷ πξνζθεξόκελα ηπγράλεη ηο ἁγλείαο, ὁ δὲ 9

10 ηξίηνο ηὰο ηῶλ δνξπθόξσλ θαηαιύζεηο θαὶ ηὰ θπιαθηήξηα ηῶλ ηὸλ ηύξαλλνλ δνξπθνξνύλησλ. [4] θαζίδξπηαη δὲ ηο ἀθξνπόιεσο ἐθηὸο νὐ καθξὰλ ἕηεξνο λαὸο Ἄκκσλνο πνιινῖο θαὶ κεγάινηο δέλδξνηο ζύζθηνο. ηνύηνπ δὲ πιεζίνλ ὑπάξρεη θξήλε δηὰ ηὸ ζπκβεβεθὸο ὀλνκαδνκέλε Ἡιίνπ θξήλε [5] αὕηε δὲ ηὸ ὕδσξ ἔρεη ζπκκεηαβαιιόκελνλ αἰεὶ ηαῖο ἡκεξηλαῖο ὥξαηο παξαδόμσο. ἅκ' ἡκέξᾳ γὰξ ἐμίεζη ηὴλ πεγὴλ ριηαξάλ, πξντνύζεο δὲ ηο ἡκέξαο ηῆ πξνζζέζεη ηῶλ ὡξῶλ ἀλάινγνλ θαηαςύρεηαη, ηνῦ κεζεκβξηλνῦ δὲ θαύκαηνο ἀθκάδεη ηῆ ςπρξόηεηη πάιηλ δὲ ἀλάινγνλ ἀπνιήγεη πξὸο ηὴλ ἑζπέξαλ θαὶ ηο λπθηὸο ἐπηιαβνύζεο ἀλαζεξκαίλεηαη κέρξη κέζσλ λπθηῶλ θαὶ ηὸ ινηπὸλ ἀπνιήγεη, κέρξη ἂλ ἅκα ηῷ θσηὶ πξὸο ηὴλ ἐμ ἀξρο ἀπνθαηαζηαζῆ ηάμηλ. [6] ηὸ δὲ ηνῦ ζενῦ μόαλνλ ἐθ ζκαξάγδσλ θαί ηηλσλ ἄιισλ <πνιπηειῶλ ιίζσλ> πεξηέρεηαη θαὶ ηὴλ καληείαλ ἰδηάδνπζαλ παληειῶο πνηεῖηαη. ἐπὶ λεὼο γὰξ πεξηθέξεηαη ρξπζο ὑπὸ ἱεξέσλ ὀγδνήθνληα νὗηνη δ' ἐπὶ ηῶλ ὤκσλ θέξνληεο ηὸλ ζεὸλ πξνάγνπζηλ αὐηνκάησο ὅπνη πνη' ἂλ ἄγῃ ηὸ ηνῦ ζενῦ λεῦκα ηὴλ πνξείαλ. [7] ζπλαθνινπζεῖ δὲ πιζνο παξζέλσλ θαὶ γπλαηθῶλ παηᾶλαο ᾀδνπζῶλ θαηὰ πᾶζαλ ηὴλ ὁδὸλ θαὶ παηξίῳ θαζπκλνπζῶλ ᾠδῆ ηὸλ ζεόλ Τνῦ δ' Ἀιεμάλδξνπ δηὰ ηῶλ ἱεξέσλ εἰζαρζέληνο εἰο ηὸλ λεὼλ θαὶ ηὸλ ζεὸλ θαηαλνήζαληνο ὁ κὲλ πξνθεηεύσλ ἀλὴξ πξεζβύηεξνο ηὴλ ἡιηθίαλ πξνζειζὼλ αὐηῷ, Χαῖξε, εἶπελ, ὦ παῖ θαὶ ηαύηελ παξὰ ηνῦ ζενῦ ἔρε ηὴλ πξόζξεζηλ. [2] ὁ δ' ὑπνιαβώλ, Γέρνκαη, θεζίλ, ὦ πάηεξ, θαὶ ηὸ ινηπὸλ εθιήζνκαη ζόο. ἀιι' <εἰπέ κνη> εἴ κνη δίδσο ηὴλ ἁπάζεο <ηο> γο ἀξρήλ. ηνῦ δὲ ἱεξέσο πξνζειζόληνο ηῷ ζεθῷ θαὶ ηῶλ ἀλδξῶλ ηῶλ αἰξόλησλ ηὸλ ζεὸλ θηλεζέλησλ ηεηαγκέλνηο ηηζὶ ηο θσλο ζπκβόινηο ὁ κὲλ ἀλεῖπελ βεβαίσο αὐηῷ δηδόλαη ηὸλ ζεὸλ ηὴλ αἴηεζηλ, ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο ὑπνιαβώλ, Τὸ ινηπόλ, εἶπελ, ὦ δαῖκνλ, ἀπόθελαί κνη ηῶλ δεηνπ κέλσλ, εἰ πάληαο ἤδε κεηειήιπζα ηνὺο γελνκέλνπο θνλεῖο ηνῦ παηξὸο ἤ ηηλεο δηαιειήζαζηλ. [3] ὁ δὲ πξνθήηεο ἀλεβόεζελ Δὐθήκεη νὐδέλα γὰξ ἀλζξώπσλ ὑπάξρεηλ ηὸλ δπλεζόκελνλ ἐπηβνπιεῦζαη ηῷ γελλήζαληη αὐηόλ, ηνὺο δὲ ηνῦ Φηιίππνπ θνλεῖο ἅπαληαο ηεηεπρέλαη ηηκσξίαο. ηεθκήξηα δ' ἔζεζζαη ηο ἐθ ηνῦ ζενῦ γελέζεσο ηὸ κέγεζνο ηῶλ ἐλ ηαῖο πξάμεζη θαηνξζσκάησλ θαὶ γὰξ πξόηεξνλ ἀήηηεηνλ αὐηὸλ γεγνλέλαη θαὶ κεηὰ ηαῦη' ἔζεζζαη δηὰ παληὸο ἀλίθεηνλ. [4] ὁ δ' Ἀιέμαλδξνο ἡζζεὶο ἐπὶ ηνῖο θερξεζκῳδεκέλνηο θαὶ ηὸλ ζεὸλ κεγαινπξεπέζηλ ἀλαζήκαζη ηηκήζαο ἐπαλιζελ εἰο ηὴλ Αἴγππηνλ. Having settled the affairs of Egypt, Alexander went off to the Temple of Ammon, where he wished to consult the oracle of the god. When he had advanced half way along the coast, he was met by envoys from the people of Cyrene, who brought him a crown and magnificent gifts, among which were three hundred chargers and five handsome fourhorse chariots. [3] He received the envoys cordially and made a treaty of friendship and alliance with them; then he continued with his travelling companions on to the temple. When he came to the desert and waterless part, he took on water and began to cross a country covered with an infinite expanse of sand. In four days their water had given out and they suffered from fearful thirst. [4] All fell into despair, when suddenly a great storm of rain burst from the heavens, ending their shortage of water in a way which had not been foreseen, and which, therefore, seemed to those so unexpectedly rescued to have been due to the action of divine Providence. [5] They refilled their containers from a hollow in the ground, and again with a four days' supply in hand marched for four days and came out of the desert. At one point, when their road could not be traced because of the sand dunes, the guide pointed out to the king that crows cawing on their right were calling their attention to the route which led to the temple. 10

11 [6] Alexander took this for an omen, and thinking that the god was pleased by his visit pushed on with speed. First he came to the so-called Bitter Lake, and then, proceeding another hundred furlongs, he passed by the Cities of Ammon. Then, after a journey of one day, he approached the sanctuary. [1] The land where this temple lies is surrounded by a sandy desert and waterless waste, destitute of anything good for man. The oasis is fifty furlongs in length and breadth and is watered by many fine springs, so that it is covered with all sorts of trees, especially those valued for their fruit. It has a moderate climate like our spring and, surrounded as it is by very hot regions, alone furnishes to its people a contrasting mildness of temperature. [2] It is said that the sanctuary was built by Danaus the Egyptian. The land, which is sacred to the god, is occupied on the south and west by Ethiopians, and on the north by the Libyans, a nomadic people, and the so-called Nasamonians who reach on into the interior. [3] All the people of Ammon dwell in villages. In the midst of their country there is a fortress secured by triple walls. The innermost circuit encloses the palace of the ancient rulers; the next, the women's court, the dwellings of the children, women, and relatives, and the guardrooms of the scouts, as well as the sanctuary of the god and the sacred spring, from the waters of which offerings addressed to the god take on holiness; the outer circuit surrounds the barracks of the king's guards and the guardrooms of those who protect the person of the ruler. [4] Outside of the fortress at no great distance there is another temple of Ammon shaded by many large trees, and near this is the spring which is called the Spring of the Sun from its behaviour. 1 Its waters change in temperature oddly in accordance with the times of day. [5] At sunrise it sends forth a warm stream, but as the day advances it grows cooler proportionally with the passage of the hours, until under the noon-day heat it reaches its extreme degree of cold. Then again in the same proportion it grows warmer toward evening and as the night advances it continues to heat up until midnight when again the trend is reversed, and at daybreak once more the waters have returned to their original temperature. [6] The image of the god is encrusted with emeralds and other precious stones, and answers those who consult the oracle in a quite peculiar fashion. It is carried about upon a golden boat by eighty priests, and these, with the god on their shoulders, go without their own volition wherever the god directs their path. [7] A multitude of girls and women follows them singing paeans as they go and praising the god in a traditional hymn. [1] When Alexander was conducted by the priests into the temple and had regarded the god for a while, the one who held the position of prophet, an elderly man, came to him and said, "Rejoice, son take this form of address as from the god also." [2] He replied, "I accept, father; for the future I shall be called thy son. But tell me if thou givest me the rule of the whole earth." The priest now entered the sacred enclosure and as the bearers now lifted the god and were moved according to certain prescribed sounds of the voice, the prophet cried that of a certainty the god had granted him his request, and Alexander spoke again: "The last, O spirit, of my questions now answer; have I punished all those who were the murderers of my father or have some escaped me?" [3] The prophet shouted: "Silence! There is no mortal who can plot against the one who begot him. All the murderers of Philip, however, have been punished. The proof of his divine birth will reside in the greatness of his deeds; as formerly he has been undefeated, so now he will be unconquerable for all time." [4] Alexander was delighted with these responses. He honoured the god with rich gifts and returned to Egypt. Strab. XVII δηόπεξ θαὶ ηὸ ἐλ Ἄκκσλη ζρεδόλ ηη ἐθιέιεηπηαη ρξεζηήξηνλ, πξόηεξνλ δὲ ἐηεηίκεην. δεινῦζη δὲ κάιηζηα ηνῦην νἱ ηὰο Ἀιεμάλδξνπ πξάμεηο ἀλαγξάςαληεο, πξνζηηζέληεο κὲλ 11

12 πνιὺ θαὶ ηὸ ηο θνιαθείαο εἶδνο ἐκθαίλνληεο δέ ηη θαὶ πίζηεσο ἄμηνλ. ὁ γνῦλ Καιιηζζέλεο θεζὶ ηὸλ Ἀιέμαλδξνλ θηινδνμζαη κάιηζηα ἀλειζεῖλ ἐπὶ ηὸ ρξεζηήξηνλ, ἐπεηδὴ θαὶ Πεξζέα ἤθνπζε πξόηεξνλ ἀλαβλαη θαὶ Ἡξαθιέα ὁξκήζαληα δ' ἐθ Παξαηηνλίνπ θαίπεξ λόησλ ἐπηπεζόλησλ βηάζαζζαη, πιαλώκελνλ δ' ὑπὸ ηνῦ θνληνξηνῦ ζσζλαη γελνκέλσλ ὄκβξσλ θαὶ δπεῖλ θνξάθσλ ἡγεζακέλσλ ηὴλ ὁδόλ, ἤδε ηνύησλ θνιαθεπηηθῶο ιεγνκέλσλ ηνηαῦηα δὲ θαὶ ηὰ ἑμο κόλῳ γὰξ δὴ ηῷ βαζηιεῖ ηὸλ ἱεξέα ἐπηηξέςαη παξειζεῖλ εἰο ηὸλ λεὼ κεηὰ ηο ζπλήζνπο ζηνιο, ηνὺο δ' ἄιινπο κεηελδῦλαη ηὴλ ἐζζηα, ἔμσζέλ ηε ηο ζεκηζηείαο ἀθξνάζαζζαη πάληαο πιὴλ Ἀιεμάλδξνπ, ηνῦηνλ δ' ἔλδνζελ. εἶλαη δ' νὐρ ὥζπεξ ἐλ Γειθνῖο θαὶ Βξαγρίδαηο ηὰο ἀπνζεζπίζεηο δηὰ ιόγσλ, ἀιιὰ λεύκαζη θαὶ ζπκβόινηο ηὸ πιένλ, ὡο θαὶ παξ' Ὁκήξῳ ἦ θαὶ θπαλέῃζηλ ἐπ' ὀθξύζη λεῦζε Κξνλίσλ, ηνῦ πξνθήηνπ ηὸλ Γία ὑπνθξηλακέλνπ ηνῦην κέληνη ῥεηῶο εἰπεῖλ ηὸλ ἄλζξσπνλ πξὸο ηὸλ βαζηιέα ὅηη εἴε Γηὸο πἱόο. Perciò è quasi abbandonato anche I'oracolo di Ammone, mentre anticamente fu molto frequentato, come manifestano principalmente coloro che scrissero Ie gesta di Alessandro, i quali sebbene inventino molte cose per desiderio di adulare, nondimeno alcune ne dicono degne di fede. Callistene racconta che Alessandro fu molto desideroso di visitare quell'oracolo, poiché aveva sentito che Perseo ed Ercole anticamente vi erano andati. Mossosi dunque da Paretonio, benché soffiassero i venti del mezzogiorno pure poté superarli; mentre dal polverio della sabbia era tratto in pericolo, sopravvennero a salvarlo Ie piogge e due corvi che gli fecero scorta nel viaggio. E già queste asserzioni sernbrano dette per adulare, e così pure anche Ie seguenti: che solamente al re permise il sacerdote di entrare nel santuario col suo abito consueto; tutti gli altri avevano dovuto mutarlo; e tutti avevano dovuto ascoltare I'oracolo stando fuori, tranne Alessandro che entrò. I responsi poi venivano dati non a parole, come a Delfi e nel santuario dei Branchidi, ma per cenni e per simboli il più delle volte. Perciò, come Omero dice di Giove - il gran figlio di Saturno i neri sopraccigli corrugò - cosi il profeta imitava quel dio. E allora disse espressamente al Re che era figlio di Zeus. Curt. IV Plut. Alex Arr. III e 4. 5 Iust. XI Ad Iouem deinde Hammonem pergit consulturus et de euentu futurorum et de origine sua. [3] Namque mater eius Olympias confessa uiro suo Philippo fuerat Alexandrum non ex eo se, sed ex serpente ingentis magnitudinis, concepisse. [4] Denique Philippus ultimo prope uitae suae tempore filium suum non esse palam praedicauerat. [5] Qua ex causa Olympiada uelut stupri conpertam repudio dimiserat. [6] Igitur Alexander cupiens originem diuinitatis adquirere, simul et matrem infamia liberare, per praemissos subornat antistites quid sibi responderi uellet. [7] Ingredientem templum statim 12

13 antistites ut Hammonis filium salutant. [8] Ille laetus dei adoptione hoc se patre censeri iubet. [9] Rogat deinde an omnes interfectores parentis sui sit ultus. Respondetur patrem eius nec interfici posse nec mori ; regis Philippi plene peractam ultionem. [10] Tertia interrogatione poscenti uictoriam omnium bellorum possessionemque terrarum dari respondetur. [11] Comitibus quoque suis responsum, ut Alexandrum pro deo, non pro rege colerent. [12] Hinc illi aucta insolentia mirusque animo increuit tumor exempta comitate quam et Graecorum litteris et Macedonum institutis didicerat. [13] Reuersus ab Hammone Alexandream condidit et coloniam Macedonum caput esse Aegypti iubet. 13

14 DIDIMA Strab. XI Strab. XIV 1. 5 Μεηὰ δὲ ηὸ Πνζείδηνλ ηὸ Μηιεζίσλ ἑμο ἐζηη ηὸ καληεῖνλ ηνῦ Γηδπκέσο Ἀπόιισλνο ηὸ ἐλ Βξαγρίδαηο ἀλαβάληη ὅζνλ ὀθησθαίδεθα ζηαδίνπο ἐλεπξήζζε δ' ὑπὸ Ξέξμνπ, θαζάπεξ θαὶ ηὰ ἄιια ἱεξὰ πιὴλ ηνῦ ἐλ θέζῳ νἱ δὲ Βξαγρίδαη ηνὺο ζεζαπξνὺο ηνῦ ζενῦ παξαδόληεο ηῷ Πέξζῃ θεύγνληη ζπλαπξαλ ηνῦ κὴ ηῖζαη δίθαο ηο ἱεξνζπιίαο θαὶ ηο πξνδνζίαο. Next after the Poseidium of the Milesians, eighteen stadia inland, is the oracle of Apollo Didymeus among the Branchidae. It was set on fire by Xerxes, as were also the other temples, except that at Ephesus. The Branchidae gave over the treasures of the god to the Persian king, and accompanied him in his flight in order to escape punishment for the robbing and the betrayal of the temple. Strab. XVII (segue) πξνζηξαγῳδεῖ δὲ ηνύηνηο ὁ Καιιηζζέλεο, ὅηη ηνῦ Ἀπόιισλνο ηὸ ἐλ Βξαγρίδαηο καληεῖνλ ἐθιεινηπόηνο, ἐμ ὅηνπ ηὸ ἱεξὸλ ὑπὸ ηῶλ Βξαγρηδῶλ ζεζύιεην ἐπὶ Ξέξμνπ πεξζηζάλησλ, ἐθιεινηππίαο δὲ θαὶ ηο θξήλεο, ηόηε ἥ ηε θξήλε ἀλάζρνη θαὶ καληεῖα πνιιὰ νἱ Μηιεζίσλ πξέζβεηο θνκίζαηελ εἰο Μέκθηλ πεξὶ ηο ἐθ Γηὸο γελέζεσο ηνῦ Ἀιεμάλδξνπ θαὶ ηο ἐζνκέλεο πεξὶ Ἄξβεια λίθεο θαὶ ηνῦ Γαξείνπ ζαλάηνπ θαὶ ηῶλ ἐλ Λαθεδαίκνλη λεσηεξηζκῶλ πεξὶ δὲ ηο εὐγελείαο θαὶ ηὴλ ξπζξαίαλ Ἀζελαΐδα θεζὶλ ἀλεηπεῖλ θαὶ γὰξ ηαύηελ ὁκνίαλ γελέζζαη ηῆ παιαηᾷ Σηβύιιῃ ηῆ ξπζξαίᾳ. ηὰ κὲλ δὴ ηῶλ ζπγγξαθέσλ ηνηαῦηα. Con esagerazione tragica aggiunge poi Callistene che, sebbene I'oracolo di Apollo presso i Branchidi fosse cessato già fin da quando ii tempio fu spogliato da quei Branchidi che sotto Serse avevano parteggiato per i Persiani, ed anche la fonte si fosse spenta, nondimeno allora scaturì di nuovo, e che i Milesi là inviati ne riportarono a Menfi molti responsi riguardanti I'origine di Alessandro da Zeus, la vittoria che avrebbe ottenuto presso Arbela, la morte di Dario e la ribellione che sarebbe accaduta a Lacedemone. E rispetto all'origine divina, dice che Alessandro ne fu reso certo anche da Atenaide d'eritre, la quale nella città di tal nome non era dissimile dall'antica Sibilla. Questo è quello che dicono gll storici. Curt. VII

15 Aelian. frg. 54 Herscher = Suid. s.v. Βξαγρίδαη ὅηη νἱ ἐλ Γηλδύκνηο ηῆο Μηιεζίαο νἰθνῦληεο Ξέξμῃ ραξηδόκελνη ηὸλ λεὼλ ηνῦ ἐπηρσξίνπ Ἀπόιισλνο ηνῖο βαξβάξνηο πξνὔδνζαλ: θαὶ ἐζπιήζε ηὰ ἀλαζήκαηα πάκπιεηζηα ὄληα. δεδηόηεο νὖλ νἱ πξνδόηαη ηὴλ ἐθ ηῶλ λόκσλ θαὶ ηῶλ ἐλ ἄζηεη ηηκσξίαλ δένληαη Ξέξμνπ κηζζὸλ ιαβεῖλ ηῆο θαθίζηεο ἐθείλεο πξνδνζίαο, κεηνηθηζζῆλαη ἐλ ρώξῳ ηηλὶ Ἀζηαλῷ. ὁ δὲ πείζεηαη, θαὶ ἀλζ' ὧλ εἶρε θαθῶο θαὶ ἀζεβῶο, ἔδσθελ αὐηνῖο νἰθεῖλ ἔλζελ νὐθ ἔκειινλ ἐπηβήζεζζαη ηῆο Ἑιιάδνο ἔηη, ἀιι' ἔμσ ηνῦ δένπο ἔζεζζαη ηνῦ θαηεηιεθόηνο αὐηνί ηε θαὶ ηὸ ἐθείλσλ γέλνο. θᾆηα ιαρόληεο δὴ ηὸλ ρῶξνλ ἐλ νἰσλνῖο νὐδακῆ ρξεζηνῖο πόιηλ ἐγείξνπζη θαὶ ηίζεληαη Βξαγρίδαο ὄλνκα αὐηῇ θαὶ ᾤνλην κὴ κόλνπο ἀπνδξᾶλαη Μηιεζίνπο, ἀιιὰ θαὶ ηὴλ δίθελ αὐηήλ. νὐ κὴλ ἐθάζεπδελ ἡ ηνῦ ζενῦ πξόλνηα: Ἀιέμαλδξνο γὰξ, ὅηε ηὸλ Γαξεῖνλ ληθήζαο ηῆο Πεξζῶλ ἀξρῆο ἐγθξαηὴο ἐγέλεην, ἀθνύζαο ηὰ ηνικεζέληα θαὶ κηζήζαο αὐηῶλ ηὴλ ηνῦ γέλνπο δηαδνρὴλ ἀπέθηεηλε πάληαο, θαθνὺο εἶλαη θξίλσλ ηνὺο ηῶλ θαθῶλ ἐθγόλνπο, θαὶ ηὴλ ςεπδώλπκνλ πόιηλ θαηέζθαςε, θαὶ ἠθαλίζζεζαλ. Those living in Milesian Didyma who, in seeking favor with Xerxes, betrayed the temple of the indigenous Apollo to the barbarians: the temple offerings, of which there were a great number, were plundered. The traitors, fearing vengeance from both the laws and the inhabitants of the city, asked Xerxes to pay them for this wretched betrayal and settle them in some Asian land. He agreed, and in exchange for what was evil and unholy, allowed them to live where they would never again set foot upon Greece and both they and future generations would be removed from the fear besetting them. Then, having obtained the land with birds of ill-omen, they established a city and gave it the name Branchidas, thinking they had not only escaped the Milesians, but also justice itself. But the watchfulness of the god was not asleep. For Alexander, when he obtained mastery of the Persian empire upon conquering Darius, heard of their daring and conceived a hatred for them and their successive generations; so he killed them all, judging that the offspring of evil is evil. He overthrew their pseudonymous city and razed it to the ground. 15

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό

Εγκεφαλικός φλοιός. Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου. ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός. πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό Εγκεφαλικός φλοιός Υποδιαιρέσεις του φλοιού του εγκεφάλου Πρωτεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός: οι αισθητικές πληροφορίες φθάνουν στον εγκεφαλικό φλοιό ευτερεύων αισθητικός-οπτικόςακουστικός φλοιός:

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Σταµάτη Κωνσταντίνα Φεβρουάριος 2012 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ, ΠΗΓΩΝΙΤΗΣ Ή ΣΥΡΠΑΓΑΝΟΣ, Ο ΚΑΛΟΜΙΣΙΔΗΣ Ἀναπάντεχες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Ἰωάννη Λάσκαρη μᾶς εἶναι γνωστὲς ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἐγγράφων (ποὺ ἀνακάλυψε στὰ κρατικὰ ἀρχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα