τεσ1η τηξ τηv π6ρτα γιατ[ Θα δημιoυργηoετεπρo6ληματαστηv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τεσ1η τηξ τηv π6ρτα γιατ[ Θα δημιoυργηoετεπρo6ληματαστηv"

Transcript

1 USΕR 29 oktω BP oσ

2 spettb00ι{ 3! ερμα τo δiφραγκα, τ116 πoλo ατ16 6λoυξ τo καλoκoiρl μσs (ευτuxιirs, αιτ61εl δεv εiμαl o lδlαiτερα φiλoξ τoυ καλoκαlρloφl. ξ6ρετε καlρ69 τταrρv6εr λorτr6v καl εγιir εiμα: ακ6μo εδιir (!!! τrερiεργol, Ytσ vα σαs δivιυ κ6θε φooτrιοq ξ6ρετε ρ6 6λo r<ol κ6τr δlcrφoρετlκ6. δεv αθετιir ιroτ6 τov λ6γo μou καl Yrα φυolκ6 μlα ακ6μη φoρa τo User εivαl τ16λl εδιir μαζι YtGl Yα oαg διiroεl 6λ. oαq rτριbτo κα! μovoδlκ6 λo 6vα 6vΘετo με λooεlq Aυτη τηv φoρ6 ΘlΘλio παιxvlδlιirv. τηq Dynamix, oυλλoγη σαs αργrατi μoυ φ6vηκε λol. rτoρoδiδιυ Ξαq τηv τεσ1η 6τ: oτα ετr6μεvo εvδlαφ6ρouσcr. rτ6v, με τηv υιτ6oxεση Θα υτr&ρξεl κσt μiα oυλλoyη κeτ6 αγαπημ6vcυv δ16λεξcι τηv τηξ Lukas Art, καl τηg Lοvel 9. 6rrιοq καl μiα τηg Infocom καl 6ιτors Ωg τ6τε λorrτ6 καλ6 Adventuring λ6ιυ καl εγιir τα rroλλ6 λ6γlα 6lvol φτιira:α στo ΘιEμo. κoτ,ευθεi.rv γr,αuτ6 αq ττερ6oouμε π PCD E l^δ.cdlτcdl }l Ξ H... ] PoΞoxl{ πpoξoxh. Adventurer εiδε 6vα rτλ6crμo vα κυκλoφoρεi στoυs δρ6μoυ9 τoυ Evα τ6ραξ Πεlραli. (!!!}. Nαl αυτ6 εivαl Tα 1αρακτηρloτlκ6 εvιbs καvovtκo6 τrληcrl6oεr κ6vεr πoυ τριilεl αvθριirιτoυg αληθεlα, εivαl oαq τoυ τ6ρατoq 6ταv oε oλλ6 αvθριbtτoυ, vcr Breath με αrroτ6λεoμα 6τl ovoμ6ζετε Πρoo5. Λ6κη9 η Λcrκ16 f Λ6Yκoλαg. f Λακμ6ρ καλ6. 6λol 1τε λolrτ6v vrcl vo εiμαoτε or<oτιbvεr κ6oμo. ΠoλΦ λ6vε ιi,tlly rjmffi BEAIι,IIST{ ",e'ξ..φq,,&ξ,f ΠltrPA =εκιvdτεoτηv τdξη oαq. oταv ο 6στρα16qoαg φωvdξει KαtτoVακoιjoειη \4s,G assαπαvτηoτεπωg δεv ηταvτiπoτα. oτqv oαg ζητηoει vα γρ6ψετε 6κθεoηγια τo πo0 Θα περdoετε τo καλoκαiριoαg, oηκιiloτετo Θραvloκαι πdρτε απ6 μ6oατo WhiteCrayon,τo Red Crayon και τo BΙock.Avoiξτε τo nventoryσαq Kαι καvτε use τo \Λ/hite οrayon επdvω oτo B ock (φτι0ξατετo QεΟτικopass), Περιμ6vετεμ61ριvα απoκoιμηθεiη Ms. G ass και αμ6oωg μετd φ0γετεγρηγoραγρηγoρααπo τηvτσξη.oταv oαg oταματξoειo ΠρoΠovητηgoαg δε[ξτετoυ τo ι!ε0τιko pass πoυ 61ετε φτιdξει.αφo0 κdvετε τα push ups πoυ θα oαq ζητηoει,πηγα[vετεoτηvτoυαλθταvα πλ0vετε τα 16ριαoαg. Εκε[Θαoυvαvτηoετετov Spiderπoυ Θα oαg ζητηoει vα τoυ διboετεκdτι.aρvηθε[τεκαι μηvτou διboετετ[πoτα.αφoοoαg 1τυπηoειπηγα[vετεστηVVoooκ6μα Vα σαq περιπoιηθεlτα τρα!ματα. :αvα6γε[τε και δε[ξτεξαvd τo passστovπρoπovητηoαg. MOλιgτελε[ωoε η o1oλικη 1ρovιd για oαg! Mετd απ6 τηv καταoκηvfl πoυ ακoλoυθε[,φτ0_ πληκτικη KtVηματoγραφικη vετε oπiτι oαg. Mηv πdρετε τηv 6αθμoλογ[αoαg απ6 τηv π6ρτα γιατ[ Θα δημιoυργηoετεπρo6ληματαστηv δι6ρκεια τoυ παι1vιδιο0'mιληαrε με τo φαvταoματou παππoι] Kαt στηvoυv61ειαμπε[τε μ6oα oτo oπ[τι. Πηγα[vετε τov oκ0λo 66λτα και αφoυ επιoτρ6ψετεσπιτι ακo0oτετα μηv0ματαoτov αυτ6ματoτηλεφωvητη,πηγα[vετεoτηv κoυζ[vα0πoυ Θα oυvαvτηoετετηv μητθρα σαq KαLτηv μικρηoαg αδελφη.oταv η αδελφησαq σαq ζητηoειvα τηv κσvετεκoovιααπαvτξoτεκαταφατικ0και πηγα[vτετηv. Mηv τηv oπριilξετεπολ0 δυvατσ(6oτωκι αv τo 61ει ζητηoει).:αvαεπιoτρ6qτεστηvκoυζlvα και 6oηΘηoτετηv μητ6ρασαq Vα καθαρ[oεικαρ6τα.aφo0 K0ψετετo δd1τυλooαg,αvε6ε[τε επdvω oτηv τoυαλ6τακαι περιπoιηθε[τετo 16ριoαg 6ΟζovταgτoUτo αvτtσηπτικ6και μετd τηv γdζα. Στηv oυv61ειαπηγα[vετε oτo δωμdτιoτηg μεγ6λη9oαg αδελφηgκαι πdρτε τo ημερoλ6γι6τηg επ0vω απ0 τo κoμoδlvo (μηv ακoιioετε τηv oυμ6oυλη τoυ παππoο oαq γιατ[ τo ημερoλ6γιo ε[vαι oημαvτικo), αμ6oω9 μετ6 ξερρυθμ[oτετηv ζυγαριd τηg αδελφηgoαg αvεbdζovταgτα κιλd κατd 30! Στη oυvι11ειααvolξτε τo inventoryσαq Kαι πρo1ωρηoτετov 1ρ6vo μ61ριvα π0ει 6:00. l

3 4sΡEttB00l( spettb0οl( 5 dρ\\.,i#\..,,*ξi",f Τ6τε κατε6ε[τεστηv τραπεζαρiα και φατε μαζi με τoυg δικo0g oαg. Aφoιi τελειιi-loειη oκηvη τoυ γειjματog(και αφo0 61ετε 1doει πια τo κλειδ[τoυ Nintarioαg, o oκι1λogoαg Θα oαg ζητηoει vα τoυ διboετε λ[γo απ6 τo φαi oαg: δε1θεiτεκαι διiloτετoυ λiγo (παρd τηv παρατηρηoητηg μητ6ραqσαq). Στηv oυv61ειαoηκωθε[τεαπ6 τηv τραπεζαρ[ακαι πηγα[vετεστo oαλ6vι, Eκεi θα oυvα. vτfloετε τov πατ6ρα oαg, o oπoloq Θα oαq ζητηoει vα πdτε vα κouρ6qετετo γκqζ6v (6vαvτιαμoι6η9φυoικd!).Δε1Θεiτεκαι αφo0 κoυρ6ι!ετε τo γκαζ6v επιoτρ6l. τεμ6oα αιo απiτι oαg. Περιμ6vετε μ6χρι η μητ6ρασαq Vα oαg φωvdξει vα πdτε vα διiloετε oτηv μεγdλη oαg αδελφητo μπoυκdλι με τo σαμπoudvπoυ 1ρεισζεται.Avε6ε[τε επdvω και μπε[τε oτηv τoυαλ6τα.mιληoτε με τηv αδελφη σαq KαLαφoUαρ. τo κλειδ[τou Nintari6γdλτεαπ6 τo inventoryσαq τov vηθε[vα oαq επιoτρ6ι.lει (τov6ατρα16oαg)και oτε[λτετov επdvωτηq!!m6λιq δε1τεi και oαg διitl.1orny oει πioω τo κλειδi διbαrετηg τo oαμπoυdvπoυ oαg ζητηoε και φ0γετεαπ6 τηv τoυαλ6ταπηγαivovταgατo δωμdτιoτηg μικρηgoαξ αδελφηq.boηθηoτετηv γρηγoραvα oηκωθεiαπ6 τo κρε66dτιπριv π6oει 1dμω(αυτ661ει oαv απ6τ6αro δωμdτιooαg λεoμα vα κατε6doειλiγo τo Τroub emeterσαq).eπιoτρ6ι,.lτε και εξαoκηθεiτελ[γo oτo Nintari.Π6ρτε τo κoυτ[με τιg μ0γεg π0vω απ6 τo τραπ6ζι σαq Kcιιαvoiξτε τo nventoryoαq ξαvd και πρo1ωρηoτετηv ιilρα μ61ρι vα πdει 8:O0,oπ6τε πηγαivετεαμ6oω9oτo κρε66dτιoαg για Oπvo. oε η Dana, Θαoαg αφηoειvα φιiγετε. ΠαρακoλoυΘηστε τηv oκηvη τηg εκτ6ξευoη9(l)τoυ Spider και πηγα[vτεμε τoυgφlλoυgσαq στηvπλατε[ακαι 6dλτε τov 6dτρα16σαq vα πρoπovηθεiλlγo για τouqαγιilvεgπηδηματogπoυ Θαλd6ει μθρoq.aγoρdoτε αμ6oω96vα μπoυκdλι..slumdunk Cola,,απ6 τov πλαv6διoπωλητηπouτιq πoυλσει.διi:oτελ[γo oτov 6dτρα16σαq Kαι παρατηρηoτετιq αvτιδρdoειgτoυ, θα δε[τε6τι τιilραθα πηδdει πdρα πoλ0 (.ιηλd!(μηvεπι1ειρηoετεvα τoυ διbαετεκdτι τ6τoιooτoυg αγιllvεg6μω9γιατi Θα oαg καταλd6oυv). Στηv oυv61ειαδιboτετoυ vα φσει μερικ69μ0γεgαπ,αυτ6qπoυ 61ετε μαζi oη, Θα δεiτε 6τι Θαπ6oει για ιiπvo αμ6oωg, (μ6λι9αvακαλ0ι. ατε τρ6πo vα κερδioετε oτoυg αγιilvεgπηδηματog6α..oldtown,,και τρ01ωv).φ0γετε και πηγαivτεoτηv oτov πdγκo με τηv κoπ6λα πoυ τoπoθετεlφωτoγραφ[εg επdvωoε μπλoιiζεg.διboτε τηg τηv φωτoγραφ[α πou σαq 66γαλε o φωτoγραφogκαι ζητηoτε Tηq Vα σαq τηv κ6vει μπλoιiζα. Διiloτε τηg τα λεφτdπoυ Θα oαg ζητηoει και πdρτε τo Τ-Shirt,πηγα[vτεδ[πλα oτo μη1dvημαμε τα ειoιτηριακαι ι 0ξτε τo S otεπιoτρoφηq1ρημdτωv,πdρτε τo ticketπoυ θα 6ρε[τεκαι μετd επιoτρ6ι].ιτε oτo oπiτι oαq. Eκεi Θα oυvαvτησετε τηv Baby Siterπoυ πρoo6λα6αvoι γovεlg σαq για vα πρoo61ειεodg και τηv μικρη oαg αδελφη.aφoιi φιiγoυv oι γovεlg σαq για τo Bαrbecue, κdπoια oτιγμη η baby siter θα σαq φωvdξει oτηv τραπεζαρ[αvα φdτε μαζ[ με τηv αδελφη oαg, Mετd απ6 μια 6vτovη oυζητηoη πoυ Θα 6xετε μαζi τηg Θα μεταμoρφωθεioε vυ1τερiδα! Σ,αυτ6τo oημεio πρ6πει vα κιvηθε[τε πoλιj γρηγoρα: Aφo0 λoιπ6v πε[τε oτηv αδελφησαq Vα κρυφτε[,τρ6ξτε AtrΝffiEΡcn ΠltrPA γρηγoρα επdvω oτo μπdvιo και αvo[aφo0ξυπvηoετεκατε6ε[τεoτηv τραπεζαρiαμε τoυqδικoιlrqoαg. oταv η μικρη σαξ]αδελφηoαq ζητηoει μπιoκ6ταoηκωθε[τεκαι διiloτετηg μερικσ,στηvσu- 1τε τo vτoυλdπι, πdρτε απ6 μ6oα τo spray μαmιιilv και περιμ6vετε Vα v61ειαo οκ0λogoαg Θα ζητηoει κι αυτ69με τηv oειρd τoυ πρωιv6.bdλτε και oτov oκ0λo vα φdει και μετd δε1τε[τετηv πρooφoρστoυ πατθραoαg vα καθα- μπε[ μ6oα η vυ1τερiδα.m6λιg τηv (αυτ6θα 61ει oαv απ6τ6λεoμαvα τηv Kαρ[oετετo αμσξι τoυ για 5$. Aμ6oω9 μετd 6γεiτε απ6 τo oπ[τι και πηγαivετε δεiτε πdρτε τo Sprayκαι ρ[1τετηg, λiγo). Στηv oυv61ειαφ0γετε γρηγoρα ττρoqτo δωμdτιoτιg μιoτo απιτdκι πoυ 61ετε δημιoυργηoειεπσvω o'6vα δ6vτρoεoεig και oι φ[λoι Θυoτερηo,ετε κρηq oαg αδλεφηg'πdρτε επdvω απ6 τηv κoρ6κλατo πλααrικ6 τηg πovτlκι και oαg (6ρioκεταιαpιoτερdαπ6 τo απ[τιoαg).εκεi Θαoυvαvιηoετετηv Dana και..biffo-manmagazine,,. αμ6oω9 τo oαq διboει μετ0 κατε6ε[τεoτo oαλ6vι.πdρτεαπ6 εκε[ τηv ηλεκτρικηoκo0πα και και Θα τov Perry. Mληoτε oτηv Dana Aμ6oωq μετσ μιληoτε αrov Perry, θα oαg δεiξει 6vα ειoιτηριo για αγιilvα κρυφτε[τεπ[oω απ6 τov καvαπ6.m6λιq η vυ1τερiδακατε6ε[κ0τω τoπoθετηoτε τo πoιrr[κι oτηv μ6oη τoυ δωματ[oυκαι περιμ6vετε τηv vυ1τερ[δαvα τo BasebaI]τo oπo[o τo Θ6λετε πoλ0 (μπoρεiτε Vα τo απoκτηoετε δlvovταg τo πληoι0oει. M6λιg γivει αυτ6 6dλτε oε λειτoυργiατηv oκo0πα Kαι...ρoUφηχτε oυζηmετd απ6 ε[vαι oπαραiτητo). αλλ0 δεv oαg, τηq αδελφηg μiα ημερoλ6γιo! τηv vυ1τερiδα τηση πou Θα 61ετε με τouq φiλoυgoαg' φ0γετε 6λoι μαζi και πηγα[νετε για πlaργ6τερα oι γovεlg σαq, oι oπoloι δεv Θα πιoτ6ι.,loυv τηv φαθα επιoτρ6ι!oυv τρα6ηξει Θα oαg o oπolog φωτoτoα. Eκεi θα oυvαvτηoετε6vαv φωτoγρdφo vταoτικη ιαιoρiα πoυ τoυg πε[τε και απ6 λiγo θα oαg oτεlλoυv θα θα oαg oτιγμη K6πoια, μετ6 για και πdρτε τηv 1$, δε1τεiτε φωτoγραφiα. γραφiα για OπVo. πληoιooειo Spider, απειλιbvταgσαq για μια ακ6μα φoρd.aργ6τερα Kι εvω η π[τoαθα oαq 61ει δημιoυργηoειoτoμα1ικ69διαταρα169πηγαιvετεστηvτouα..no ττηfuτ{ ΠΠEΡA Smoking',oτα δεξιd και λ6τα. Eκεi 6γdλτε αμ6oω9τηv επιγραφηπoυ λ6ει H τρiτη μ6ραεivαι [oωqκαι η πιo oυoιιbδηqμιαqkαι Θαγivouvτα περιoo6τερα πετdξτε τηv στo καλdθιτωv α1ρηoτωv.bγαivovταg απ6 τηv τoυαλ6ταθα oυvαvτηoετετov Spider για μια ακ6μα φoρσ.ευτυ1ιilqτηv τελευτα[α oταv oαg πρdγματα.ξυπvdτε λoιπ6v τo πρω[ και αφo0 κατε6ε[τεoτηv τραπεζαρ[α6πoυ..o dτown,,.eκε[ απειληoει,αvo[1τετo nventοryσαq Kcιιδιi.loτετoυ τo περιoδικ6πoυ οαg 6δω- Θα oυvαvτηoετετouq γovε[goαg, φ0γετεκαι πηγα[vrεoτηv

4 BoοK 7 spett 6sPEιΙ.B00l{../Fr.,rι.*,^i...Λ.ρ πλησι0στεστo σuvτρι6αvιkαι KoιτOχτεΠρoσεKΤLKd μ6oα,θα 6ρεiτε 2 voμ[oματα, (μηvπαρετε και τα δ0o αλλd μ6vo τo 6vα γιατi τηv δ6υτερηφoρ0 o αoτυκαι τ6τε...).στη oυv61ειαπληoιdoτε ΙτρoqτηV φ0λακαgθα oαg αvακαλoι,.lει απo60θρακαι διboτετo v6μιoμαoτov καπετσvιο.αφo0 oαg αφηoειvα μπε[τε αιo Ferry Boat Θα oυvαvτηoετετηv oικoγ6vειατωv απιilvωvoι oπoioι Θα oαg δε1θε[τεκαι αφo0oαg ευ1αριoτηζητηooυvvα τouq6γdλετε μιa φωτoγραφ[α: ooυv περιμθvετεvα φτdoετε στov προoριoμ6 oαg, M6λιg Kατε6ειτεαπ6 τo Ferry,πηγα[vεΤεστo Τoots\Λ/eat Plantκαι ζητηoτεαπ6 τov 6vτραoτo περ[πτερo μια ΕntryB ankγια τoυg αγιilvεg.aφo0 oαg διboειτηv α[τηoη,επιoτρ6t.,lτε oτηv απo6dθραγια Vα πdρετε τo Ferry Boat τouγuριoμo0,m6λιg αvακαλoqατε 6τι τo Ferryι11ειφ0γει και oαq ιi1ει αφηοει εκεii Γρηγoρα-γρηγoραπηγαiVτε στo Go denbow Τavern,Mε τo πoυ Θα πληoιdoετεoτηv ε[ooδo,θα oαg oταματηoεικdπoιogκαι Θα oαg πει 6τι εivαι επικ[vδυvoμ6ρo9για oαg. Eπιμε[vετε μ61ριvα 6ρθει η oυμμoρ[α.(σε αυτ6 ακρι6ι19τo oημεlo πρ6πει Vα αvτιδρdoετεπoλ0 πoλ0 γρηγoρα) Περιμ6vετελiγo μ61ριo dvτραgoτηv π6ρτα vα..monkeywrench,,.πoλιj oαg πετdξει τo γρηγoραπdρτε απ6 τo nventoryoαg τηv 66μ6α καπvo0 πou σαq ε[1αvδιiloει oι dπωvεgoτo πλolo και πετd1τε τηv επ0vω oτηv oυμμoρiα. Aμ6oω9 πdρτε τo..monkeywrench,, ΠoUσαq 6δωoε o dvτραg Kαι χρησιμoπoιηoτε τo επdvω oτηv αvτλ[α vερooπoυ ε[vαι ακρι6ιilgδiπλα oαg. (Av τα κdvατε 6λα γρηγoρα θα 61ετε περdoει αυτ6 Στηv oυv61ειατρ6ξτε τo oημεlo αλλιιi.lg,..). γρηγoρα Ττρoqτo TootsweatPlant,6πoυ θα oυvαvτηoετε τoυg l0πωvεq για μια ακ6μα φoρd. Eξηγηoτε τouq 6τι oαg κυvηγdvεκαι τ6τε θα μεταμoρφωθo0v 6λoι oε Ninja(!)και Θα oαg oιiloουv απ6 αυτη τηv διioκoλη κατ0oταoη. Στηv oυv61ειακαι αφo0 δειπvηoετε μαζi τoυg,θαoαg επιoτρ6(,loυv με τηv λιμoυoτo δωμσζ[vα τoυg oπ[τι oαg. Eπιoτρ6ι.pτε τι6 oαg και ξεκoυραoτε[τε. -]επ6μεvηεivαι η πιo δυoκoλη(καιτελευταiα)μι1ρα τηgπεριπ6τεια9. τeπμ,πτil ΠlEΡA Aφoιj ξυπvηoετε,κατε6ε[τεστηvτραπεζαρiακαι παρακoλoυθηoτετηv oυζητηση πou Θα 61oυv oι γovεlg σαq με τηv μεγ0λη oαg αδελφη για τo v6o τηg..look!,'.στηv oυv61ειακαι εvιi.lθα επικρατε[1σog oτηv oυζητηoη αvdμεoα oτoυgγovε[gσαq Kαι oτηv μεγdληoαg αδελφηφιiγετεκαι πηγα[vτεoτo απ[τι δ6vτρo'6πoυ θα oυvαvτηoετετηv Dana. Διiloτε τηg τo Τ.Shirtμε τηv φωτoγραφiαπoυ τρα6ηξατεστηvπιτσαρiακαι η Dana θα σαq Πει 6τι θα oαg ακoλouθηoειoτov διαγωvιoμ6πηδηματοg6ατρd1ωvμαζi με τηv 6ατραfvα τηg.,gigi,,, (αυτ6θα 61ει oαv απ6τ6λεoμαvα μεγαλιbvoυvoι πιθαv6τητεqτηq τηv vlκηgτoυ 6dτρα1oυoαg!). Πηγαivτεαrηv o d Town και πdρτε τo FerryBoat (oημεραεivαι ελε0θερηη μεταφoρσκαι 6τoι δεv ιi1ετε πρ66λημαγlατo πou Θα 6ρε[τεειoιτηριo).Mπε[τε oτo Ferry και παρακoλoυθηoτετov Turbo Frog (6πουε[vαικαι o 6αoικ0τερo9 n ιπiπn }n n Lι! t u,\ν\ uv πn n \ vq \/. oτo..plumbersunion,,,πληoιαοτετo πα. Aφo0 φτdoετεπηγα[vτεkατ,εuθειαv Kαι,..μπε[τεαΘ6ρυ6αμι1oα.Πληoιdoτετo γραρdθυρoαριoτερ0,αvolξτε To..Security Pass,,.Eκε[vηακρι6ιbgτηv oτιγμηη π6ρπdvω τo Kαι πdρτε απ6 φειo..plunger''πoυ..luιs,, θα μπει μ6oα.aρπdξτε γρηγoρα τo τα θα αvolξει Kαι o Πdρτε αμθoωqτo τoυ! τo επdvω 6ρioκεταιoτηv κdτωδεξι0 γωviα KαLΠετ0ξτε..Pass,'και 6γεiτε 6ξω,Στηv oυv61ειαπηγαivτεoτo..τootsweat Plant,'6πoυ και 6vα Bug, αv διiloετεαμεθα γivει o διoγωvιoμ6g.(στooημεio αυτ6αvακdλυι.pα σωq τηv αιτησηστovδικαoτη,δεv Θα ξεκιvησειπoτ6τov διαγωvιoμ6!avτιθ6τωq Πρ6πεtvα περιμθvετεμ61ριvα oαq πε[ oτι 61ετε5 λεπτd ακ6μα μ61ριτo τ6λoqτωv αιτηoεωv!)av 61ετεκdvει τα πdvτα oωoτd μ61ριεδιil Kαι η Dana ει. vαι μαζi σαq στovδιαγωvιoμ6,περιμ6vετετηv κατdλληληoτιγμξ και διboτετιg μ0γεgπoυ 61ετε μαζi σαq στovτurbo Frog. Aυτ6 Θα 61ει oαv απ6τι1λεoμαvα τov κdvετεvα κoιμηθεi,61ovταgoiγoυρητηv viκη Αφo0 λoιπ6v vιvouv6λα αυτd και ακo0oετεoτι σαq απoμ6voυv5 λεπτd διiloτε τηv αiτηoηoτov δικαoτflκαι περιμ6vετετηv αρ1ητoυ αγιilvα.(στo oημεlo αυ. τ6 Θα flταv καλ6 vα oιiloετε τo παι1v[διγιατ[ o αγιitvαgπηδηματog 6ατρα1ωv δεv εivαι και πoλ0 ε0κoλoq.)στηv oυvι11ειαη Leona Θα ζητξoει απ6 τoυg φρoυρoυgvα πιdooυv6λoυ9τoυg 6dτρα1oυgKαLVα τouq ετoιμdooυvγια δεi. πvoι Περιμιlvτεγια λiγo και αφo0δε[τετov 6στρα16σαq Vα φε0γειακoλoυθηστε τov. Avε6εiτε uε τo ασαvσ6ρεπ0vω και αkoιiστετovπατ6ρασαq πou μιλ0ει με τηv Leona. Aφo0 oαq πιdoει o φρoυρ69,θα oαq oδηγηoει σε 6Vαδωμdτιo.M6λιg δε[τεαπ6 τo Monitorvα πιdvoυvτo θdτρα1ooαg, αvoiξτε τo inventoryσαq KαL πdρτε απ6 μ6oα τo κλειδi τoυ Νintarioαg και 6σλτε τo επσvω oτηv αλυo[δα τoυ oκ0λουoαq. Aφo0 τo κdvετε αυτ6,6γdλτε τo και δεiξτε τo στovφρoυρ6. Mετσ απ6 λiγo Θα απoκoιμηθε[;6ταv oαq ζητfloει τηv λ6ξη απ6 τo Manual.. -loopa Aμ6oωqμετσ φ0γετεκαι αφo0μι Coi eragamemnon,,. απαvτηoτεμε..luis',πηγαivτε oτηv παραλ[ακαι πdρτε τo Scooterπoυ κερδ[ληoετε με τov..leonamansion',. σατε σtovδιανωvιoμoκαι πηγα[vτεoτo Εκε[ περdoτε απαρατηρητoιαπ6 τov φρoυρ6πoυ κoιμdταικαι μπε[τε μθoα. Mιληoτε (απαραiτητα)με τov παπαγdλo,απαvτιilvταqτou με oειρd : 1'2'1'2...Luisκαι Στηv oυv61ειαπηγαivτεδεξιd και παρακoλoυθηστετηv oκηvη με τov τηv Leona,,καικoιτd1τετηv ακ6μα καλ0τερα(με τo icon ook).τ6τε...π0ρτε απ6 τo τραπι1ζιτo αoημ6vιoπoτηρι κoι αμ6oω9μετdτo τραπεζoμdvτηλol(μηv πειρdξετε τiπoτε σλλo πdvω απ6 τo τραπ6ζι γιατ[ θα καταληξετε σε εvuδ ρ εio! ). Eπιoτρι1(.ιτε oτo αρ1ικ0δωμστιoμε τov 6dτρα1oκαι τoπoθετfloτετo τραπεζoμdvτηλooτα π6δια τηg παvoπλiαg.πιι1oτετηv Kαι θα π6oει oτo πdτωμα1ωρ[g vα δημιoυργηoειθ6ρυ6o1ωρig6τoι vα αvακαλιi$ouvτηv Παρouo[αoαg εvo1λητικητοπoιoαv τηv Leona Kαι ToVLui.Aπ6 τα κoμμστιατηg παvoπλlαgπαρτε τo κρσvogαπ6 τo κεφdλιτoυ ιππ6τη και αμ6oω9ψαξτε μεσα στo εσωτερικιil θιi:ρακατηg παvoπλ[αg.θα 6ρεiτε 6vα 1dρτητov oπolo Θα1ρηoιμoπoιηoε-^ ιo 1 i.,^ ^^ ^ ^u,,. /\ι Y U u p,,^ γvι-^op V]πε[τε oτηv κoυζivα και πετd1τε τo μπρoιiτζιvoπoτηρι oτηv μαγεiριooαγια Vα τηq απoσπdoετετηv πρooo1η.επειτα πηγαivετε απ6 πioω τηg, π0ρτε τo τηγσvιαπ6 τov πdγκo και ρi1τετo στηvδεξιd μεριατou καζαvιoo.σπριbξτετo

5 B00K 8sΡEtt SPEιιBοοl(9 i,,&**&*. Πρoq τηv μερldτηq, φιjγετε Kαι ΠηγαιVτεαπ6 τηv αvτιθετηπλεuρd'kαι πιαστε[τε απ0 τov μηχαvισμ6πoυ ε[vαι πιαoμ6voιoι 6ατρd1oι. \z10λιg oαq δεi η μαγεiριooαπ6φτει μ6oα oτo καζ0vι,επωφεληθεiτεκαι 6dλτε τηq στo κεφdλι τo κρdvogαπ6 τηv παvoπλ[α'αμ6oω9πατηoτετo δεξi κoυμπ[απ6 τov μηχαvιoμ6 πoυ υπdρxειoτηv μ6oητηg oθ6vηg.m6λιg oι 6dτρα1oιελευΘερωθo0v φογετε, Aφoυ δε[ξει τηv Leona και τov Luis vα πρoαπαθoovvα oαg πviξoυv(!), περιμιlvτεμ61ριvα 6ρθoυvoι 6ατρd1oιKαι Vα σαq ελευθεριi:ooυv (μηvτρoμdξετε 6ταv δε[τετov Wi yvα πv[γεταιγιατ[oτo τ6λo9 ΘαoωΘεi).Aμ6oω9μετα πηγα[vτεoτo Humpfrοndκαι π0ρτε το ρσδιoαπ6 τo Scooteroαg.Aφoιi 6γεiτε πηγαivετε στo Union 409. Mπεiτε oτov τηλεφωvικ6θdλαμo,6αλτε τo ρ0διo oτov παγκo Kαι τo αkouστικ6πdvω oτo ρdδιo και κoιτdxτετoυgαριθμoιigπoυ υπσρ1oυvγραμμεvoιoτo τζdμι τoυ Θαλdμoυ.Πατηoτετo Recording απιi τo Aφo0 τελειιilσεlη σuvoρdδιo και τηλεφωvηoτεoτo: (αoτρoλ6γoq). μιλ[α,oταματηστετηvεγγραφηκαι π0ρτε τηλ6φωvooτo μπdρ ( ).Mε τo'πou Θα 6ρΘειo Rey αro τηλ6φωvoπατηoτε τo p ayαπ6 τo καooετ6φωvo απαo1oλφvταgτov, Φ0γετε αμ6oω9και πηγαivτε στo bar, Mπε[τε μ6oα και διboτετov λα1v6 πoυ 61ετε oτov barman.δε[τε τι Θα γivει και αμ6oωqμετd πdρτε απ6 τov πdγκo τo περιoδικ6 (αv δεv τo κdvετε αυτ6 γρηγoρα,τ6τε o rey θα oαg πι0oει με απ6τ6λεoμαvα 1σoετεl),Φ0γετε και πηγα[vτεστo εργooτdoιo και διboτε τo περιoδικ6 στouq απεργo0g.αμ6oω9 μετd περdoτε και διi:oτετηv securitycard oτov φολακαγtα Vα σαq αφηοει vα περdoετε. ΑφoΟ 6oη ιbραμιμπε[τεμ6oα κ0vτε AΠAPA ΤHΤΩΣSAVE και πηγα[vτετρι11ovταg λdvε oι φρoυρoiο,τoοontro panel oτo κ6vτρoτoυ δωματ[oυ. Avoiξτε τo κoυτ[ και πατηoτετov διακ6πτηvα γυρ[oειστoon, Eπειταπατηoτεμε τηv εξηg οειρσ τα 1ρωματιoτdκoυμπισoτα δεξιd: Kαφ6,Poζ, Πρdoιvo,Poζ. oταv oι φ0λα. κεq πληoιdoouvστηvγ6φυραπατηoτετov μo1λ6πρoq τα δεξιd, με απoτ6λεσμα Vα τoυgρiξετε κdτω.aμ6oω9φ0γετεδεξισ, οτo contro panelστcιαριστε. ρ0 oαg, διbατεγρηγoρα τov κωδικ6:τram. Eπειτα απ6 λiγo θα 6ρεθε[τεoε μια πλατφ6ρμα6πouo Stan eyθα oαg πετdξει τo καπ6λoτoυ. Πιdoτε τo αμ6σωq Kαι ξαvαπετdξτετouτo. Θα λιπoθυμηoεικαι Θαπ6oει μ6oα oτηv δεξαμεvη. MOλιg η πρ6ooα αvθ6ει πηδηξτε αμ6oω9δεξιd και αvε6ε[τεoτo Tram. ΑκoλoυΘηoτετηv εξηg πoρε[α: oια,δεξιd, αριoτερd,loια, αριoτερd.θα δε[τε τηv o.κηvηπoυ o πατθραgoαg ε[vαι6τoιμo9vα πvιγε[.mετd απ6 τoυg διαλ6γoυg,πdρτε τo Yo-Yo και αφo0 κdvετε τo cursor oτ61o,πετdξτε τov επdvω oτηv Leona, και... AΠOΛAYΣTE To ΦANTAΣT KO ΤEΛoΣ ToY νγ LLY BEAMISI-I! R ISE C D F T H E DRAGCDN M6λιg τελειιilσεtη εlσαγωγη,6ρioκεoτεμ6oα oτo δωμ0τι6oαg. Kατ, αρ1ηvπηγαivετε στo comρuteroτη δεξισ μεριd τoυ δωματ[oυ.turn computeron, read messages (1ρηoιμoπoιιb. VTαqτo remote-contro ), M6λιg δια60oετεκαι τα τρiα μυvηματα,get ld card απ6 τηv μπρooτιvη μερισ ΤoUUΠoλoγιστη.Get ρictureαπ6 τo fax oτηv αριoτερη μερι0 τoυ υπoλoγιoτη. Π0ρτε τo gun c ip πoυ εivαι oτηv αριoτερη γωviατoυ γραφε[oυ.mετd get c othesαπ6 τo πστωμα,και φoρι1oτετα (61ιαv μπoρε[τεμηv τα φoρ6oετε). Get οoat απ6 τηv κρεμdoτρα. Mετd go to bathroom,open cabinet,kαι get first aid kit, get mace. Φ0γετε απ6 τo διαμ6ριoμα,και κατε6ε[τεκ0τω με τo αoαvo6ρ.πηγα[vετεoτo video terminal,και κdvτε 6vα c iοk oτo δημαρ1εio. Τa k to Woman(αυτημε τα λoυλoοδια),buy roses, και πληριiloτεμε τηv D card (oρ[oτε,μ61ρικαι πλαoτικ6pημα υπορ1ειστα computergames).πdρτε τo λoυλo0διαkαtτηv κdρταoαg και πρo1ωρηoτεαριoτερd.t6ρα talk to China man, δ[πλα απ6 τη γυvαiκα.aυτ69 παραληρεiαλλd δεv πειρdζει. Συvε1[oτε αριoτερd,kαlentercity ha l.πηγαivετεσto Records area, Kαι μ6λι9oαg oταπε[τετηg 6τι θ6λετεvα μιληoετεoτηv Karyn,Kαι σuvεματηoειη γραμματι1αg, 1ioτε. M6λιg πστε oτo Records area,μιληoτεμε τηv δε0τερηγυvα[κα,kαvovloτε 6vα ραvτε6oυδdκιγια τιg 7:15τo iδιo 6ρσδυ,και διboτετηg τα λoυλoιiδια, Θα oαg δι1oειτα κλειδιd oαg. Φ0γετε απ6 τo Records area, Kαι ξαvαπηγαivτε αιo διαμ6ριoμdoαg, Xρηoιμoπoιfloτετα κλειδιd για vα αvo[ξετετo cabinet πdvω απ6 τo vιπτηρα.τιilραremovefourbombs,candy bar and inetester.φ0και πηγα[vετεoτo Pleasuredome. Mιληoτε με τα τ6. γετε απ6 τo διαμι1ριoμα, ραταστηvπ6ρτα,και μπε[τεμ6oα.δεv 1ρειdζεταιvα μιληoετεμε καv6vαvoτo πριbτoδωμ0τιo.kσvτε 6vα ο iοkoτηv πιvακ[δατoυ bar πioω δεξιd' Πηγα[vτε oτov μα0ρo τ0πo με τηv πρdoιvη μπλo0ζα. Πε[τε τou 6τι ι.id1vετε τov Jake και give candy bar μ6λιqoαg ζητηoει hardware(πdλι καλd πoυ δεv ηθελε καv6vα 80486),Τιilραθα αρ1ioειvα σαq λ6ει διdφoρα.πε[τετoυ Chandi is dead, και Shovypiοtureγια Vα τo απoδεiξετε.θα oαg διboειτη διειiθηνoητo Chen Lu. \ Πηγα[vτετιbρα oτo σπιτιτouchen Lu, M6λιq φτdoετεαφηαιε τα adventurdδιι Kα ψαξiματdoαg,πηγoivτεamεσωσ oτηvτηλε6ραση,take D card και φ0γετε AMEΣΩΣ. o Chen Lu ε[vαι oτo πdτωμα ετoιμoθdvcιτoq, αλλd αυτ6 δεv oαg voιdζει.σε λiγo θα γεμioει o τ6πo9 με αστuvoμιko0q, και ΔEN θ6λετε Vα σαq 6ρoυvεκε[.Aφo0 λoιπ6v φ0γετε,πηγα[vετεoτo διαμ6ριoμαηg Karyn- E1oυμε Kαι τo ραvτε6oυδdκιμαg,θυμdoτε;bγε[τεοτo inventory,και κdvτε 6vα fast forwardμ61ριvα πdει η ιitρα7:00.τιiρα η Karyn Θα oαg αφηoειvα μπε[τε,και Θα ακoλoυθioει μια v01ταμε πoλλd...εvδιαφδρovτα.πioω 6μω9oτηv υπ6θε. n jλξ",iφii.

6 l0spetιb00ι( ση. Τo πρωι, πηγαivτε στo διαμ6ρισματo chen Lu. XρηoιμoπoιηστετηV D Vα τηv ξαvαπdρετεαπ6 τo S oυ. card τou Chen Lu για Vα μπειτε (ΘυμηΘεiτε Τιbραread messages στo l.1omevideo Phone Kαι enterslenderdoor oτα δεπηγαlvε. ξιd. Take ρatοhoff counter,και φιjγετε.πηγαivτεστo UπVoδωματιo. τε στo δρdko,kαι puch eyes (τo καθ6vαμ6vο τoυ).θα εμφαvιoτε[6vα safe. Avo,ιξτετo με τo oυvδιαoμ Aυτ6q o oυvδιαoμ6g6γα[vειαπ6 τα τελευτα[α τ6ooερα digits τωv τριιilv αριθμιilvπou ειδαμε oτo Video Phone. Take paper, take candy bar. Φ0γετε απ6 τo διαμ6ριoματoυ Chen LU, Kαt go to Paradisec ub.ξαvα ta kto Jake. ΠωτηoτετoV για τη λ6ξη oτo δρ6μo,και αυτ69θα oαg πε[τε διdφoρα pfloιμα πραγματdκια.φιiγετε απ6 τo Paradise club,και πηγαιvτεπρoqτo City hal.m6λιgφτdoετε στov Kιv6ζo και oτηv γυvα[καμε τα λoυλo0δια, κdvτε δεξιd αvτ[ για αριoτερ0.tιbρα go to a ley αριoτερdτηg τoυρμπ[vαg,και μπε[τεoτo παρdθυ...keepout,,'τa k to Chang Li, give ρo ΠoU λ6ει paρer (απ6 τo safe).θα oαg διi:oει6vα book, 6vα rock, 6Vα fortunecοokie Kαι 6vα bul etproof vest Tιlρα go to city ha l.πηγα[vετεvα δειτε τηv Karyn, και δεiξτε τηq τηv D card τoυ Chen Lu, Θα oαg διloει πληρoφoρiεgγια τov Jonny Qwong Kαι τov Snake. Eπioηq,διboτετηg τo M.T.Z. patch για vα τo αvαλ0oει.φ0γετε απ6 τo City ha,kαι ΠηγαιVτε oτo οπiτι τoυ Jonny Qwong. Kατε6ε[τεαπ6 τηv τρ0πα,και κ0vτε 6vα click on e ectricbox oτα αριoτερd.b0λτε μiα απ6 τιq 66μ6εgσαq στηv κλειδαρισ,και αvατιvdξτετηv για vα αvo[ξει.bdλτε τo eιectrictesterπ0vω στηv κλειδαρια' και μετσ 66λτετα καλιilδιαakp BΩΣ 6πω9 Θασαq πω: oταv και oι δ0o δε[κτεg δεi1voυvo, κdvτε click τo κiτριvoκαλφδιooτo δε0τερoκαλιi:διoαπ6 τo αρr φιilτα.av oτερd.aυτ6 ε[vαιπρdoιvo.στo testerτιbραδεn πρ6πει vα αvdι.],ιoυv Τιbρα6dλτε τo αvdψoυv,τ6τε κdτι κ6vατε λdθog, oπ6τε ξαvαπρoαπαθηoτε. εκε[ πoυ εvιbvεταιμε τo pipe. μπλε καλιilδιooτo τ6λo9τoυ μαιiρoυ- ακρι6ιi-lg Πσλι δεv πρ6πει vα αvdι],loυv φωτdκιαστo tester.t6λo9,6σλτετo κ6κκιvoκαλφδιooτo μικρ6μπλε καλφδιooτo αριoτερdτoυ κυλivδρoυ.τo πρdoιvοφωτακι πρ6πει τιilραvα αvσιpει.av φυoικστα καλιbδιαδεv μπflκαvoωoτdτ6τε...θα 1doετε και καλd θα κσvετε πριv τo oημεlo αυτ6 vα oφσετε τηv θι1oηoαg για καλ6 KαL για κακ0, (oαg τo λ6ω γιατ[ 6καvα 2 μ6ρε9 vα τα περdoω!i),φ0γετε απ6 τo Sev/er,KαLπηγα[vτεoτo διαμ6ριoμ0oαg. Πηγαlvετεoτo Video Phone oαg, και ξαvαδια6doτε τα μuvηματασαq. E1ετε 6vα μ0vημα απ0 τov Deng l-1wang.m6λιg τo δια6doετε, π0ρτε τηv ld card spettb00r{ Π,ξ/Λi*β"."*&J oαg. Tιiρα μετακιvfloτετo μαξιλdρι σαq, Kαι πdρτε τo 6πλo πoυ εivαι απ6 κdτω. Bγσλτε τo παλτ6 oαg, και φoρ6oτετo αλεξioφαιρ6oαg. Φ0γετεαπ6 τo διαμ6ριoμdσαq,kαι κατευθυv. Θε[τεπρog τo City ha.m6λιg φτdoετεoτov κιv6ζo και τηv κυρ[αμε τα λoυλo0δια,πηγαivετε δεξιd αvτ[ για αριoτερd. M6λιg 6γεiτε oτo ooκκdκι με τηv turbine,φ0γετε απ0 TηV αvoιxτηπ6ρτα πoυ ε[vαικovτα στo inventory oαq. Δε[τε μ6oα απ6 παρdθυρooτηv π0ρτα. Bρ[oκεoτε oτo εργooτσoιo!!! Τιilρα, καvτε 6vα c ick στα power meters, και 6dλτε μια 66μ6α στo δε0τερo απ6 τα αριστερα. ΛAK AMMΠOYMMM!!!M6λιqκερδioατε1ρ6..κακo0g,,. Tιbραπηγαivτε αμ6oω9oτo διαμ6. vo και ξεφoρτωθflκατεμερικo0g και δε[τε τα μυvηματdσαq στo κρε6dτι, στo 6πλo σαq Aφηoτε τo oαq. ριoμd Video Phone.Yπdρ1ειιivα καιvoοργιoαπ6 τov Jonny Qwοng. Φιiγετε απ6 τo διαμ6ριoμdoαg,πηγαivετεoτo P easuredome, και μιληoτεoτov Jake. Aυτ69 και δεv θ6λει vα oαg μιληoει τιi:ρα,αλλd oαg υπ6α1εε[vαιoτεvα1ωρημ6vog, ται 6τι θα oαg τηλεφωvηoεικαι θα oαg διboει1ρ[oιμεgπληρoφoρiεg.πηγαιvεπηγαivτεoτo ρoλoγdκιμ6oα oτo inventoryoαg, τε oτo διαμ6ριoμσoαg.τιi.lρα,..meanwhile,' oκηvη.πdρτετo και πρo1ωρηoτεμια-δυoιilρεg,μεxριvα δε[τετη 6πλo oαq \zιατ[o -lombresnake oαg κυvηγd,πηγαivτεoτo City ha l,και παρτε πε[τε τηv καo6ταμε τηv αvdλυoηαπ6 τηv Karyn,Πηγαivτεστη γραμματ6α,και..damit τηg 6τι ι11ετεoημαvτικ6gπληρoφoρiεgγια τov δημαρ1o.oταv αρvεiται Θα oαq αφηoειvα περdoετε.oταv μιληoετεμε τo δημαρ1o' this is important,,. διαφωvηoτεμαζi τoυ μ61ρ1vα oαg διitoειτo pass' Π0ρτε τo και πηγα[vτεδ[πλα τμημα.tιilραπηγαivτεoτo oπλooτdoιoκαι πdρτε μiα καραμπiστo αστuvoμιk6 vα. Φ0γετεαπ6 εκεi και πηγα[vτεoτo διαμ6ριoμdoαg, KαΘηoτεεKει, Kαtπρo1ωρηoτετo ρoλ6ι μ61ριvα δεiτε τηv oκηvη πoυ απαγdγoυv τηv Karyn. Συvε1iστε Vα πρoχωρdτετo ρoλ6ι μ61ριvα θρθει 6vα μιivημααπo τov Jake (Θα αvdι.pειτo κ6κκιvoφωτdκ$.φογετεαπ6 τo oπ[τι,πηγαivτε oτηv απoθηκη(δεξιd απ6 τηv f owerlady),και πρo1ωρηoτετo ρoλ6ι μ61ριvα 6ρθει o Jake. Σιiloτε τo παι1v[δι.περdoτε τo arcade κoμμdτι(γκρρραυτd μouτηv δ[voυv)πoυ Θα

7 13 spettbooι{ 12sPεttB00l( ξεκιvηoει.o Jake T6ρα Θασαq δωσει εvα αuτoματokαlμια D card, oγιλlσtει. τε με τo αuτ6ματo,kαι πηγαιvτεστo reseryoir Πυρo6oληoτε6λoυ9 6ooυ9 oαg πυρo6oλoιiv.m 6λιq τουg σkoτ6σετε,μπειτε στo hover car. KdVτε 6vα ο ick oτηv oθ6vη τou αμαξιoι, Kαι διαλ6ξτετo Deng Hwangs.M6λιg φτdoετε oτηv oρoφη τoυ κτιρ[oυ,κατε6ε[τεκστω με τo αoαvo6ρ-στηv κoπελα στη ρε. oε{ι6v πεlτε 6τι ε[oτε reρair man. M6λιg σαq πεl 6τι θα τo επι6ε6αιιiloει,πε[τε τηg 6τι δεv ΘαΘι1λατε. Vετ0 πηγα[vετε αριoτερα oτo Securityroom. Kdvτε 6vα c ick oτo contro pane για Vα δε[τε καλιiτερα. Ξεκλειδιboτε τα area,janitorarea, εξηg:i-1o ding roof.kλειδιboτετo break room. Kλε[oτετov 100KV switch (διακoπτη).kλε[oτετo alarm System.Θα oαg ζητηoει μια D card, η ι1vαoυvδιασμ6. Xρηoιμoπoιηαrε τo oυvδιαoμ6 στo fortune cookie (RYPYWPYRPWRYPBνγ)'Πηγα[vτεπ[oω oτη ρεoει],ιι6v, και πρo1ωρξoτεστη π6ρτα oτη dmη μερι0 τoυ γραφεioυ.m6oα oτo ha lπoυ θα μπειτε,πηγα[vετε oτηv πριilτη π6ρτα απ6 τα αριoτερd. Xρηoιμoπoιιi:vταqτo Kατσα6iδι,6γ0λτε το καπdκιαπ6 τov πivακα με τouqδιακ6πτε9.τιbρατρα6ηξτετα καλιbδια.φ0γετε απ6 τo δωμdτιo.mπε[τεoτηv δε0τερηπ6ρτα απ6 τα αριστερα.eδιbμεoα ε[vαιη Karyn.Πdρτε τα καλιbδιαπoυ μ6λι9πηρατεαπ6 τo πρ6τo δωματto,kαt 6dλτε τα π0vω oτo oτηθogτηq. Kdvτε 6vα zoon in, και τρα6ηξτεεvα απ0 τα καλιbδιατoυ κoλλσρoυ.f1karyn Θα oωθε[,και εoεlg Θαπρ61ωρηoεΤεστo τελευτα[o δωμdτιo 6πoυ 61ει τα λιoιrι0ρια oτηv π6ρτα. Σιboτε τo παι1viδι. Εδιil 61ει dλλη μ[α Arcade oκηvη, (γκρρρξαvd). M6λιq τηv περdαετε, τo παι1v[δι!!! ΠαρακαλoυΘηστε τελειι,i.lvει τα c osing Sequences και Θαυμ6oτε... dφth/,φq$9,.&φdφξξ; HEART C D F G HI N A Mετd απ6 τηv o1ετικd πoλ0 καλη ειοαγωγη και αφo0 θ1ετε πρoετoιμαoτεl για μερικ69 ιilρεgακ6μαadventuring... κ0vτε exit town.θα δεiτε κσπoια oτιγμη θvα xαρτi vα π6φτει, Kdvτε τoυ ι1vαc ick με τo αριoτερ6 KoUμπιτoU mouse, και μετ0 get paper,exιt to bar, exit to bartender,ta kto Διboτετιg 3,1,2.TιbραtalkGoon. bartender. Διboτε 3,3. Τιbραtalk to Chi. Διiloτε 1,2,1. Tιbραμεταφ6ρτετo 1αρτioτo δεξi παρdθυρo. Φτι6ξτε τη σαιtα,και exit. Tιbρα κdvτε δυo c ickoτo Πρ6σωπoτoυ Chi. Πριbταμε τo δεξi KoUμπιKαLμετd με τo αριoτερ6.θα oαg ακoλoυθηoει.τιilρα exit to Street,exit to Shop, ta kwu. Aλλdξτε oε Chi, και talk to Wu δ0o φoρ6q,αλλdξτε oε Lucky,Τalk to Wu, exitto Street,exitto οooιie,exitto dock. Aλλ0ξτε oε Chi, KαLUSepruneon bird. AMdξτε oε Lucky, κσιrιε οlick με τo αρtστερ6πληκτρoπdvω oτηv κoυτooυλιd.τιbραget bird poop, exitto rickshaw,exitto tovvn,exitto shop, talk to Wu, put bird poop ιnto bo\νl,tιilρακοvτε6vα click με τo αρισtερ6oτα herbs, και σλλo 6vα oτo passport.διboτε 1, ξαvα60λτετo passportoτov πσγκo,απαvιηoτε με τηv 1, κdvτε6vα c iοkμε τo αρtστερ6oτo 1dρτη,give Wu,s herbsto Chi, get map. Tιi:ραμ6oωτoυ inverntory,look map. Εivαι μια διαδρoμη.exitto Street,exit to cooιie,exit to airport,exit to airp ane.στov υπε0θηvoεkει πειτε τη 2. oταv μπεiτε μ6oα, διiloτε τα rope Kαt hook oτov Chi. Τιi:ρα exit to coοkpit.kdvτε 6vα c ickoτo 16ρτη.Τιbραμ61ριvα σαq πει o Chi 6τι ε[vαιεvταξει κσvτε land here oε διοφoραμ6ρη.mετd exitto Yankee Eag e.aλλdξτε oε Chi και περιμ6vετεεκεi μ61ριvα ι1ρθειo 1ωρικ69.Τa kto peasant.aπαvτξoτε.1 exit με τιq.1.1.get farmer,sc othes,wearfarmer,sc othes,use ropeon co\λ/, to Chengdu fortress. Τιilρα πρ6πει Vα περιμεvετε μεχρι Vα μπει o 1ωρικ69,και vα π0ει o φρoυρ69αιo φυλdκιo. Aφo0 γivoυv αuτα, exit to gate, remove farmer's clothes, inventory, attach ropetο hook,wear ninjavei, exit inventory,exit to Palace. oταv φογoυvoι φρoυρolexit to throneroom, exit to foyer, exit to οourtyard, exit to fortress wa. Tιbρα καvτε ]

8 14sPεttB00 { spettbooι{ 15,e*,,eξξdeιι,,"&i. throw hook over wa πdvω oριoτερd.tιbρα eχitto courtyard,exitto gatehouse.aλλdξτε oε Lucky.Get keys,exitto οourtyard, exitto pa ace.oταv μπε[τεoτo παλdτι' περιμι1vετε 6ω9 6τoυ Vα μηv υπdρ1oυvφρoυρoikαι exit to dining haιl. Τιbρα get bottie, exit to kitchen,emptybott ein dog,sdish.m6λιqτo oκυλ[ πθoει αvαloθητo,6γdλτε τo μεγdλo Inventory,get gun, exit inventorv,exit to dininghal.τιbραpush amp,exitto kitchen. exit to cook,s bedroom. Get knιfe,oοen door,exitto greatha Ι,bo ddoοr.kdvτει1vα click με τo δεξi κoυμπ[τoυ mouse oτo δεξ[ στoaριστερo.to θvα φiδι oκoτιilvεται,εvφ τo OλλoδαγκΦvειτηv yετ0 9iο,1κ1 Kate. ΦUγετεγρηγoρα,6γε[τε oτo μπαλκ6vι.πιooτε τo αριστερ6 κoυμπi με τou mouse τo κoρδ6vι ατη κoυζ[vα,και 6dλτε πdvω oτo μπαλκovι.exit to tank,s garage, exit to tank, πoρτε τo κλειδi και 6dλτε τo στo keyho e.τιilρα turn key, press button.αφo0 περ6oετε τo (ελεειv6) arcadeoημεlo,exitto cockpit.mε τo αoιστερ6 κoυμπiκ0vτε ο ickτηv καρδιdκαι αμ6oωq click oτo 10ρτη,Αφo0πρooγειωΘε[q, και μ1ληoειgαπdvτηoε2,2,1.aλλdξτε oε Chi, και 6γε[τε απ6 τo αερoπλ6vo.get b anket,get tentroof,use blanketu/ithkate, use tentroof Vyith Kate. Tιilρα γρηγoρα dvoιξε τo inventory,και διboεoτηv Kate τα herbs (αυτd πoυ πηρατε απ6 το κατdoτημα).aφo0 τηg 6dλειqτo φdρμακo,0λλαξε ααv Jake και πfiγαιvε στηvκαλο6ατηg Ama, μιληo6τηg, και απdvτηoεμε 2,2,3.Bγεg και πηγαιvε στo post office,εκεi θα oτεiλειq εvδ τηλεγρ0φημαoτov Lomax, Eπειτα πηγαιvε ατo εoτιατ6ριo,και μ[λαoτov μαγαζdτoρα. Aπdvτηoε 2,3 o oπoloq Θα oε oτε[λει oτov Sardar.Miληoε τoυ δivovταqτηv 2. ΦΟγεαπ66εκεi και πηγαιvε oτoυg Lama, Mπ6g μ6oα και μiληoε oτov vεαρ6 καλ6γερo Kαι μετα απ6 λiγo Θα σouεπιtρ6ψει Vα μπειq μεoα -1πριbτη oυζητηoη πoυ Θα ι11ειgμε τov Wise Man δεv θα φ6ρει καv6vα απoτ6λεoμα. Bγε[τε και πηγα[vετεoτov τoπικo δικτ0τωρα (!!!).Mετ0 απ6 6vα do1ημoo16λιo Θα oαg ρiξoυvoτηv φυλακξ (εμμτι ΘελαΤε τouqπαλικαριoμo0q). Αλλdξτε oε Chi, τρ6ξτε oτηv Ama η oπo[α θα oιiloει τov Jake. Aλλdξτε ξαvσ oε Jake. Τa kto Kate και πηγα[vετεστo Scrap Yard. Εκε[ Θα oυvαvτηoετε 6vα αγ6ρι τo oπo[oμετ0 απ6 μiα oιjvτoμη κoυ6ι1vτα, Θα oαg πρooφ6ρει6vα tube γεμdτo πετρ6λαιo.αλλdξτε ξαvd oε Chi. Tωρα αvolξτε τo Inventory και φτ[αξτε το p aycarμε τα...:cigar box, eatingstiοksκαι fourcoins, (μ6vo1dρηo,αυτ6το αγ6ρι Θαoαq διboει τo πετρ6λαιo),φ0γετε και πηγα[vετε πioω oτoug Lama, oι oπo[oιθα oαg αvαγγε[λoυv κdπoια v6α. Φ0γετε και πηγα[vτε oτo ρεoτoρσv.eκεlτalk to Sardarκαι 1,3,Τιbρα giveweaponto hinkαι... η επαvdoταoηξεκ[vηoε!! \4ετdαπo εκεi φ6υγετε και πστε στηv... lsπγaπlbψl Στov διdδρoμoμηv πdρετε πετρ6λαιoαπ6 αυτ6vπoυ θι1λειvα σαq πoυληoει. Στov δρ6μo για τηv π6λη 6ταv ε[oτε μαζ[ με τηv Kate θα δε[τε ι1vααγ6ρι vα πoυλαει πoρτoκ6λια.eκε[ θα oυvαvτηoετε6vα μικρ6 δρ6μo πoυ oδηγε[ oτo officers CΙub.Mπεiτε μ6oα και τηλεφωvηoτεoτov Lomax και...θα oαg oυλλ0. 6oυv γιo μια ακ6μα φoρd.aλλdξτε σε Kate και πoυληoτε τo Brooοh για vα μπορ6oετεvα παiξετε τζ6γo (xμμαυτ6 κdτι dλλo μoυ θυμiζει αλλd anyway) και vα κερδ[oετελεφτd.πηγαivτεπ[oω oτo παιδ[ με τα πoρτoκσλιακαι ριξτε κστω τo καρ6τoι τoυ. Zητηoτε oυγvιilμηκαι πdρτε τo λoυλo0διπoυ θα oαg πρooφ6ρει(κατακτηoειg), Aγoρdoτε μια καμηλαγια 200 voμ[oματα.φ0γετε και πηγαlvετεπ[oωoτo μαγαζi.eκε[αγoρdoτεεvα πρι6vι (!!!)και πηγα[vτεμε τηv καμηλα oτo παλdτι. Eδιb κdvτε Yια Kαλ0 και για κακ6 6vα SAVE και oιiloτε τov Jake' \4αζiπλ6ovπηγα[vετεoτηvTown Gate. Eκεl oαv Kate διboτετηv καμηλα oτo αγ6ρι και αλλdξτε oε Jake. Ta kto boy 3,2. Φτσvωvταgoτo αερoδρ6μιo,θα δε[τε τo αερoπλ6voσαq Vα κα[γεται.aπτ6ητoι φυoικd πηγα[vτε oτov oταθμ6 και αγoρdoτε ειoητηριo για τo orient Exrpess, lι46oαoτo τρ6vo oαv Jake διboτε τιg 1,1,3,3εvιi-loαv Kate δφoτε 2,1,3για vα παρακoλoυθηoετε τo 6μoρφoτ6λo9' AYTΑ (1ε xε). Ωg τov επ6μεvoμηvα... See Ya l

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Abadzi, H. "Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia". Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek)

Abadzi, H. Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia. Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek) Abadzi, H. "Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia". Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek) Σ ί α χ ά ov α α α χαία v ά α π vα α υ α : Συγ ί v Iv ία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ SXEDIO.F28 19.4.1946: Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΚΕΡ IΖΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΠΗΘΟ ΚΑI ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ ΚΑI Η ΕΞIΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΑI ΤΑ ΛΕΥΚΑΡΑ. ΣΤΟ ΛΕΥΚΟΝΟIΚΟ ΥΠΗΡΞΕ IΣΟΨΗΦIΑ ΚΑI ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕ ΚΛΗΡΟ ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 3: Ψηφιακή Λογική ΙI Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ********

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** ΣΧΟΛΗ Αριθ.πρωτ.: 2064 Αθήvα 29 Μαΐου 2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕIΣIΤΗΡIΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015. ******** Η Επιτρoπή Εισιτηρίωv Εξετάσεωv στη συvεδρίαση της 29 ης Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση

Πρόσθεσε o Σωκράτης Λoϊζίδης στηv αφήγηση SXEDIO.GP5 8.11.1954: Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΦΘΑΝΕI ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ ΛΟIΖI Η ΚΑI ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΝΟΤΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ (ΕΥΑΓΟΡΑ) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΑΜΑΤIΚΟ ΤΑΞI I ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΦΟΥΡΤΟΥΝIΑΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός αποικοδόµησης τωναµινοξέων. Με αυξηµένο ρυθµός αποικοδόµησης αµινοξέων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): "Η Κεµαλική

Ο στρατιώτης πoυ βρισκόταv στo Μπαλ Μαχµoύτ, παρά τo Καραχισάρ, αφηγήθηκε τα πιo κάτω δρµατικά (Ελευθερία 10/23 Σεπτεµβρίoυ 1922): Η Κεµαλική SXEDIO.52V 7.9.192: ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑI Η ΣΜΥΡΝΗ Η ΟΠΟIΑ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΦΛΟΓΕΣ. ΟI ΡΟΜΟI ΓΕΜIΖΟΥΝ ΜΕ ΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑI ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑ ΥΕΤΑI ΜΥΡΩ IΑ ΑΠΟ ΚΑIΟΜΕΝΗ ΣΑΡΚΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ, ΚΑΤΑ IΩΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ

SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ SXEDIO.G38 Η ΤΜΤ ΤΟΥΡΚIΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΛIΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΥΣΤIΚΑ ΚΑI ΕΚΠΑI ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΤΜΤ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ. ΑΛΛΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ IΣΜΑΗΛ ΤΑΝΣΟΥ Ο Iσµαήλ Τάvσoυ, Ταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης

πρooρισµέvες µόvo από τoυς Βρετταvoύς. Παληό τoυς κι απoτελεσµατικό τo κόλπo. Σκαλί-σκαλί πριv ακόµη παραµεριστεί η δικτατoρία, o Βασιλειάδης SXEDIO.F6 26.1.1943: ΜΕ ΘΕΣΕIΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΟΡΕΥΕΤΑI ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΥΠΡIΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΧΩΡIΣ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓIΟ ΒΑΣIΛΕIΑ Η ΚΑI ΛΕΥΚIΟ ΖΗΝΩΝΑ Με θέσεις πάvω σε όλα τα θέµατα πoυ απασχoλoύσαv

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 646/2010/ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ

δυo Μητρoπoλιτώv και όπoιoς κληρωvόταv θα ηγείτo της Πρεσβείας. Αλλά όπως είπε o Μιχαλάκης Πισσάς και στoυς δυo κλήρoυς γράφηκε τo όvoµα τoυ SXEDIO.FQ8 14.5.1950 (Πρωϊ): Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧIΑΣ ΑΝΑΧΩΡΕI ΓIΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡIΚΟ ΓIΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α, ΤΗ ΒΡΕΤΤΑΝIΑ ΚΑI ΣΤΟΝ ΟΗΕ, ΣΤIΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛIΤΕIΕΣ Η Πρεσβεία

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι

Πρόεδρε, η παρoυσίασις µoυ πέρυσιv εγέvετo υπό άλλoυς oιωvoύς, παρά εφέτoς. Ησαv τότε στιγµαί αγωvίας, εvώ τoυvαvτίov εφέτoς, λoγίζoµαι ευτυχής διότι SXEDIO.51Z 11.8.1920: ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΗΛΩΣΕIΣ ΚΑI IΑΒΕΒΑIΩΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘEΡIΟΥ ΒΕΝIΖΕΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡIΟΥΣ ΓIΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Ο πρωθυπoυργός της Ελλάδας Ελεθέριoς Βεvιζέλoς

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστική ιδιότητα και λειτουργία των ενζύµων, είναι η κατάλυσητωνχηµικώναντιδράσεων. Μελέτη της καταλυτικής δράσης, πρέπει να βασίζεται στον

Χαρακτηριστική ιδιότητα και λειτουργία των ενζύµων, είναι η κατάλυσητωνχηµικώναντιδράσεων. Μελέτη της καταλυτικής δράσης, πρέπει να βασίζεται στον Χαρακτηριστική ιδιότητα και λειτουργία των ενζύµων, είναι η κατάλυσητωνχηµικώναντιδράσεων. Μελέτη της καταλυτικής δράσης, πρέπει να βασίζεται στον ποσοτικό προσδιορισµό της ταχύτητας της χηµικής αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΚΙΝ ΥΝOΣ ΟΤΑΝ ΤO ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝO ΣΕ ΚΑΤΗΦOΡO Ο ΗΓIΕΣ ΛΕIΤΟΥΡΓIΑΣ Α υτό τo κεφάλαιo περιέχει oδηγίες ασφάλειας, καθηµεριvό έλεγχo ασφάλειας, λειτoυργίες τoυ αvελκυστήρα, περιγραφές ελέγχωv και δεικτώv, και oδηγίες λειτoυργίας για Πρoσωπικό Αvελκυστήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 03-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 3η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv

της, δι' επιστoλής πρoς τηv Α.Π. τov Τoπoτηρητήv. Ως πληρoφoρoύµεθα η άπoψις της ΠΕΚ είvαι ότι η τoπoτηρητεία έδει vα καθoρίση πρoηγoυµέvως τηv SXEDIO.FB7 15.11.1944: Η ΠΕΚ ΚΑI Η ΣΟΣIΑΛIΣΤIΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ ΓIΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓIΑ ΤΟΝ ΕΝΩΤIΚΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡIΩΝ ΚΑΘΩΣ ΟΞΥΝΟΝΤΑI ΟI ΣΧΕΣΕIΣ ΕΞIΑΣ ΚΑI ΑΡIΣΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Στάδια τεχνολογίας rdna)

(Στάδια τεχνολογίας rdna) (Στάδια τεχνολογίας rdna) Έτσιτακοσµίδια (σανπλασµίδια): Αφ ενόςµενπεριέχουνµιαθέσηγιατηδράση περιοριστικής ενδονουκλεάσης και συνεπώς εισαγωγής ξένου DNA (και µάλιστα µεγάλου µεγέθους), Αφ ετέρου δε,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo.

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo. ΜΥIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Συστήµατασυστoλήςκαικίvησης) Μovoκύτταρoι oργαvισµoύς µαστίγια και oι βλεφαρίδες Ζώα τo µυϊκό σύστηµα. Σκελετικoί µύες απoτελoύvται από µυϊκές δέσµες και αυτές από επιµηκυσµέvα κύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

63 H H H H H76067

63 H H H H H76067 made for garden made for garden OBJ. ČÍSLO 1 H01 2 H02 3 H03 4 H04 5 H05 6 H06 7 H07 8 H08 9 H09 10 H10 11 H11 12 H12 13 H13 14 H14 15 H15 16 H16 17 H17 18 H18 19 H19 20 H20 21 H21 22 H22 23 H23 24 H24

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Διδάσκοντες: ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Καθηγητής ΕΠΑΜ. ΒΟΥΤΣΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Διδάσκοντες: ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Καθηγητής ΕΠΑΜ. ΒΟΥΤΣΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Διδάσκοντες: ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, Καθηγητής ΕΠΑΜ. ΒΟΥΤΣΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΣΚΟΠΟΣ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σκοπός της θερμοδυναμικής χημικής μηχανικής είναι η παροχή των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. τα περιοριστικά µέτρα στo εµπόριο, τα οποία λαµβάνουν πολλές χώρες, και vα διεισδύσουν σε νέες αγορές.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. τα περιοριστικά µέτρα στo εµπόριο, τα οποία λαµβάνουν πολλές χώρες, και vα διεισδύσουν σε νέες αγορές. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Νέο βελτιωµένο πρόγραµµα Απλής Ασφάλισης Ζωής «Προστασία µε Νόηµα Ζωής»

Εγκύκλιος αριθ Νέο βελτιωµένο πρόγραµµα Απλής Ασφάλισης Ζωής «Προστασία µε Νόηµα Ζωής» Αθήνα, 7 Απριλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1189 Νέο βελτιωµένο πρόγραµµα Απλής Ασφάλισης Ζωής «Προστασία µε Νόηµα Ζωής» Αγαπητοί Συνεργάτες, Είµαστε στην ευχάριστη θέση να

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115

Θεσσαλονίκη 21/12/09 Aρ. Πρωτ. 12538. Tαχ. /νση : ιοικητήριο Tαχ. Kώδ. : 541 23 Πληροφορίες: Π.Σταγωνά Tηλέφ. : (2310) 379-115 EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ IEYΘYNΣH IOIKΗΣΗΣ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα