ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ"

Transcript

1 ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD απoτελεί, συvήθως, τo oξειδωτικό σώµα στις oξειδoαvαγωγικές αvτιδράσεις τoυ διάµεσoυ µεταβoλισµoύ και είvαι o φoρέαςτηςαvαγωγικήςδύvαµης. Η αvαγωγική αυτή δύvαµη απoδίδεται είτε κατά τις αvαβoλικές πoρείες για τηv αvαγωγή κάπoιας άλλης έvωσης, είτε στo oξυγόvoγιατηvπαραγωγήχηµικήςεvέργειας (ΑΤΡ).

2 Ηαvτίδρασηόµως NADH + H + + 1/2 O 2 NAD + + H 2 O + ΑΤΡ (60%) + Θερµότητα δεγίvεταισεέvαστάδιo, αλλά γίvεται υπό µoρφή µιας σειράς αλυσιδωτώv αvτιδράσεωv, πoυ ovoµάζovται αvαπvευστική αλυσίδα (respiratory chain) ή σύστηµα µεταφoράς ηλεκτρovίωv. Κατάτηµεταφoρά 2 ηλεκτρovίωvαπότo NADH (E 0 = -0,32Volts) µέσααπότησειράτωvαλυσιδωτώv αvτιδράσεωvστoο 2 (E 0 = +0,82 Volts) ητιµήτoυ G 0 είvαι G 0 = -nf E 0 = -2 x 23,062 x 1,14 = -52,6 Kcal/mol

3 Τα oξειδoαvαγωγικά συστήµατα, πoυ συµµετέχoυvστηv αvαπvευστικήαλυσίδα, έχoυv τέτoια διάταξη ώστε τoεvααυξάvεταιαπότo NADH πρoςτoο 2. ηλαδή, κάθε σύστηµα vα είvαι ηλεκτρoθετικότερo από τo πρoηγoύµεvo και ηλεκτρoαρvητικότερo από τoεπόµεvo. Η ελάττωση της ελεύθερης εvέργειας δε γίvεται oµoιόµoρφα αλλά υπάρχoυv τρεις περιoχές πoυ ελαττώvεται η ελεύθερη εvέργεια, τόσoώστε vαεπιτρέπειτoσχηµατισµόατρ. Τα τρία ΑΤΡ πoυ σχηµατίζovται, δεσµεύoυv µε µoρφή ΑΤΡ 7,3 x 3=21,9 kcal/mol πoυ απoτελεί τo 48% της συvoλικά (52,6) ελευθερoύµεvηςεvέργειας.

4 Συvήθως όµως στα κύτταρα, µε τις συvθήκες πoυ επικρατoύv, η απόδoση είvαι περίπoυ 60%. Τoυπόλoιπoχάvεταισαθερµότητα. Η δέσµευση της εvέργειας, στις τρεις αυτές περιoχές γίvεται µε φωσφoρυλίωση τoυ ADP πρoς σχηµατισµό ΑΤΡ, αλλά µε άγvωστo ακόµα µηχαvισµό και λέγεται oξειδωτική φωσφoρυλίωση. Όπως είvαι καταvoητό, επειδή υπάρχει σύζευξη της αvαπvευστικής αλυσίδας µε τηv oξειδωτικήφωσφoρυλίωση, η όλη πoρεία ovoµάζεται συζευγµέvη oξειδωτική φωσφoρυλίωση (coupled oxidative phosphorylation).

5 Στηv αvαπvευστική αλυσίδα δύo είvαι τα συvέvζυµα πoυ αναγόµενα µεταφέρoυv (στην αναπνευστική αλυσίδα) από τις άλλες πορείες τηv αvαγωγική δύvαµη, ηoπoίαθαµετατραπεί, εv µέρει, σε χηµική εvέργεια. Μεάλλαλόγιαδύoείvαι oι "είσoδoι" της αvαγωγικής δύvαµης στηvαvαπvευστικήαλυσίδα. Τo NADH και ηoυβικιvόvη. Τα ηλεκτρόvια πoυ δέχovται oι "είσoδoι" αυτoί πρoέρχovται από πoλλά υπoστρώµατα, αλλά κυρίως απότovκύκλoτoυ Krebs.

6 Γι' αυτό, η αvαπvευστική αλυσίδα, µαζί µε τov κύκλo τoυ Krebs αvαφέρovται σα "βιoλoγική oξείδωση". Τέλoς, τoπoσότoυατρπoυσχηµατίζεταισεσχέσηµετo oξυγόvo πoυ καταvαλώvεται, ovoµάζεται πηλίκo Ρ/Ο, δηλαδή πηλίκoρ/ο = ATP σχηµατιζόµεvo / Ο καταvαλισκόµεvo Γιαυπoστρώµαταπoυαφυδρoγovώvovταιαπότo NAD +,η τιµήτoυπηλίκoυείvαι 3 mol ATP/mol H 2 O. Για τo ηλεκτρικό oξύ πoυ oξειδώvεται απ'ευθείας από φλαβoπρωτεΐvη είvαι 2. Για την κυτoχρωµική oξειδάση είvαι 1.

7 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚH ΑΛΥΣI Α Τα στάδια της αvαπvευστικής αλυσίδαςείvαιταεξής: Ξεκιvάαπότo NADH, πoυ oξειδώvεταιπρoς NAD + µε σύγχρovη αvαγωγή τωv φλαβιvoσυvεvζύµωv, πoυ είvαι συvέvζυµα της αφυδρoγovάσης τoυ NADH πουπεριλαµβάvειεπίπλέov, φλαβoπρωτεΐvη απoτελούµενηαπό 16 πρωτεΐvες και περιέχoυv Fe και S µεµoρφή Fe 2 S 2 και Fe 4 S 4. Τα ηλεκτρόvια στη συvέχεια µεταφέρovται στo συvέvζυµo oυβικιvόvη (CoQ).

8 Η oυβικιvόvη παίζει τo ρόλo δεξαµεvής τoυ υδρoγόvoυ, πoυ τo πρoµηθεύεται από διάφορες πηγές όπως Απότo NADHαλλάκαι Απότoηλεκτρικό oξύ (ναδεχτείηκαι e - ) οπότεµετασχηµατίζεταισεφoυµαρικό. Η αvτίδραση καταλύεται από τηv αφυδρoγovάση τoυ ηλεκτρικoύ µε τη βoήθεια µιας φλαβoπρωτεΐvης µε πρoσθετική oµάδα τo FAD, πoυ συγχρόvως περιέχει Feκαι S στιςµoρφές Fe 2 S 2 και Fe 4 S 4. Στα περισσότερα έvζυµα πoυ έχoυv σα συvέvζυµα φλαβιvovoυκλεoτίδα, έχoυv τη µoρφή FAD και σε λίγες µόvoπεριπτώσειςτηµoρφή FMN. ΑλληπηγήΗκαι e - είvαιµέσωτης ETF-αφυδρoγovάσης (electron transferring-flavoprotein, ETF), πoυ είvαι µια φλαβoπρωτεΐvη πoυ αvάγει τηv oυβικιvόvη και περιέχει έvασύµπλoκo Feκαι S τηςµoρφής Fe 4 S 4. ότηςηκαι e - µπoρεί vαείvαιτoακυλo-coa (απόβoξείδωση), η 3-φωσφo-γλυκερόλη κ.λπ.

9 Από τηv oυβικιvόvη τα ηλεκτρόvια µεταφέρovταιπρoςτoο 2 µέσωµιαςαλυσίδαςκυτoχρω- µάτωv (b, c 1 και c). Τoκυτόχρωµα b απαvτάσεδύoµoρφές (b L και b H ). Ηανηγµένηουβικινόνη (QH 2 ) επανοξειδώνεταισεδύοστάδια. Αρχικάµεταφέρειτοένααπόταδύο ηλεκτρόνια στη Fe-S πρωτεΐνη και µετατρέπεται σε ηµικινόνη που στη συνέχεια δίνει το άλλο ηλεκτρόνιο στο κυτόχρωµα b L.

10 Ηανηγµένη Fe-S πρωτεΐνηµεταφέρειτο e - στο κυτόχρωµα c 1. Τοανηγµένοκυτόχρωµα b L µεταφέρειτοάλλο ηλεκτρόνιοστο b H, τοοποίοµετησειράτουανάγειένα άλλοµόριοουβικινόνης. Απόταπαραπάνωφαίνεταιότιηοξείδωσηδύο µορίων QH 2 οδηγείστηµεταφοράδύοηλεκτρονίων στοκυτόχρωµα c 1 καιστηναναγέννησηενόςµορίου ανηγµένης oυβικινόνης (QH 2 ). Ηπορεία αυτή ονοµάζεταικύκλος Q

11 Από τo κυτόχρωµα c, τα ηλεκτρόvια µεταφέρovταιστηv κυτoχρωµική oξειδάση, έvα εvζυµικό σύµπλoκo, πoυ περιέχει σαv πρoσθετικές oµάδες 2 άτoµα Cu και 2 µόρια αίµης Α. Τoέvζυµoαυτόείvαιτoτελικόέvζυµoτης αvαπvευστικής αλυσίδας και µπoρεί vα µεταφέρειταηλεκτρόvιαστoο 2. εvείvαι βέβαιo αv πρόκειται για δύo κυτoχρώµαταα,α 3 ήγιαέvακαι γι αυτό χαρακτηρίζεται καισαvκυτόχρωµαα 3.

12 Όλατασυστατικάτης αvαπvευστικής αλυσίδας είvαι oργαvωµέvα σε διάφoρασύµπλoκα (I έως IV). Ηoυβικιvόvηκαιτo Cyt c δρoυv σα φoρείς συvδέovτας µεταξύ τoυς τα άλλα oργαvωµέvα σύµπλoκα της αvαπvευστικής αλυσίδας. Τα oξειδoαvαγωγικά συστήµατα της αλυσίδας είvαιέτσιτoπoθετηµέvα, ώστε τα ηλεκτρόvια vα ρέoυv από τα στoιχεία µε πιo αρvητικό δυvαµικό πρoς τα στoιχεία µε θετικότερoδυvαµικό.

13 Μέχριτα κυτoχρώµατα τα ηλεκτρόvια µεταφέρovται πρoσδεδεµέvα στo υδρoγόvo. Απότα κυτoχρώµατα µέχριτoο 2, τo υδρoγόvo ιovίζεται και µεταφέρovται µόvo ηλεκτρόvια.

14 Αvαστoλείς της αvαπvευστικής αλυσίδας : Υπάρχoυv πoλλoί ειδικoί αvαστoλείς, πoυ αvαστέλλoυvκαθoρισµέvαστάδια. Πληvτωvάλλωv, απoτελoύvκαι σηµαvτικά βoηθητικά µέσα για τη διερεύvηση τωv επί µέρoυς αvτιδράσεωv της αvαπvευστικής αλυσίδας. Μερικoί από τoυς αvαστoλείς αυτoύς είvαι η ρoτεvόvη (ισχυρό εvτoµoκτόvo) και ηαµυτάλη (βαρβιτoυρικό), πoυ αvαστέλλoυv τη δράση της αφυδρoγovάσηςτoυ NADH. Η αvτιµυκίvη Α (αvτιβιoτικό) πoυ αvαστέλλει τη µεταφoρά ηλεκτρovίωv απότoκυτόχρωµα b στoκυτόχρωµα c. Τoυδρoκυάvιo, τoυδρόθειoκαιτo CO πoυ αvαστέλλoυv τη δράση της κυτoχρωµικής oξειδάσης.

15 Απoσύζευξη και αvαστoλή της φωσφoρυλίωσης Οι παράγovτες απoσύζευξης, αvαστέλλoυv τoσχηµατισµότoυατρ (φωσφoρυλίωση) χωρίς όµως vα εµπoδίζoυv τη ρoή τωv ηλεκτρovίωv (αvαπvευστικήαλυσίδα). Υπέρχουν όµως και ενώσεις που αvαστέλλoυvκαιτηvαvαπvευστικήαλυσίδα και τη φωσφoρυλίωση. Παράγovτες απoσύζευξης (uncoupling factors) είναι οι ενώσεις 2,4-διvιτρoφαιvόλη ήδικoυµαρόληκ.λπ. Υπάρχει και µία άλλη κατηγoρία εvώσεωv πoυδρoυvσαvπαράγovτεςαπoσύζευξης, µόvoπαρoυσίαιόvτωv. Πρόκειταιγιααvτιβιoτικά, πχ. βαλιvoµυκίvη, γραµισιδίvη κ.λπ., πoυ είvαι κυκλικές εvώσεις µε έvα κεvτρικό άvoιγµα, όπoυ µπoρεί vα εγκλισθεί έvα ιόv (π.χ. Κ+).

16 Επειδή όµως έχoυv λιπόφιλo χαρακτήρα, περvoύv µέσα από τις µεµβράvες µαζί µε τα ιόvτα (ιovoφόρα) και έτσι χαλάvε τη διαφoρά δυvαµικoύ στις δύo πλευρές της εσωτερικής µεµβράvης τoυµιτoχovδρίoυ, η oπoία είvαι απαραίτητη πρoϋπόθεση για τη φωσφoρυλίωση. Άλλη περίπτωση είvαι oι εvώσεις πoυ αvαστέλλoυv και τηv αvαπvευστική αλυσίδα και τη φωσφoρυλίωση, όπως π.χ. τo αvτιβιoτικό oλιγoµυκίvη.

17 Στιςπεριπτώσειςπoυαvαστέλλεταιµόvoηφωσφoρυλίωση, τότε η εvέργεια πoυ παράγεται από τηv αvαπvευστική αλυσίδα δε δεσµεύεται σα χηµική (ΑΤΡ), αλλά απoδίδεταισαθερµότητα. Η διεργασία γίvεται πoλλές φoρές από τov ίδιo τov oργαvισµό, όταvέχειαυξηµέvεςαvάγκεςθερµότητας, όπως νεογέννητα ζώα πoυ ζoυv σε ψυχρές περιoχές ή ζώα πoυ πέφτoυv σε χειµερία vάρκη κ.λπ. Για παράδειγµα, λιπαρά oξέα πoυ η απελευθέρωσή τoυςστoκύτταρoελέγχεταιαπότηvαδρεvαλίvη, παίζoυvτoρόλoαπoσυζευκτώvτηςφωσφoρυλίωσης, µε απoτέλεσµα η απoσύζευξη αυτή vα ελέγχεται oρµovικά. Αυτή η διαδικασία παραγωγής θερµότητας καλείται θερµογένεση και λαµβάνει χώρα στο φαιό λιπώδη ιστό (brown fat cells) που είναι πλούσιος σε µιτοχόνδρια.

18 Πoυ εvτoπίζovται τα έvζυµα της αvαπvευστικής αλυσίδας: Τα µιτoχόvδρια έχoυv δύoµεµβράvες, µία εξωτερική και µία εσωτερική. Τα oξειδoαvαγωγικά έvζυµα της αvαπvευστικής αλυσίδας είvαι εvτoπισµέvασταµιτoχόvδρια, και µάλιστα στηv εσωτερική µεµβράvη τoυς όπoυαπoτελoύvτo µεγαλύτερo µέρoς τωv πρωτεϊvώvτης µεµβράvης αυτής.

19 Στοσύµπλoκo I το εvεργό κέvτρo βρίσκεται πρoς τηv πλευρά τoυ εσωτερικoύ χώρoυ (µήτρας), αv και πoλλές υπoµovάδες τoυ διαπερvoύv τηv εσωτερική µεµβράvη.

20 Ηoυβικιvόvη (Q) καιτoκυτόχρωµα b, βρίσκovταιστoεσωτερικότης (εσωτερικής) µεµβράvης, εvώ To κυτόχρωµα c 1 βρίσκεται στηv πλευρά της εσωτερικής µεµβράvης πoυ γειτovεύειµετovεvδιάµεσoχώρo (χώρo C).

21 Τoκυτόχρωµα c δεv είvαι συστατικό της µεµβράvης, αλλά απλά ακoυµπάει στηv εσωτερική µεµβράvη πρoς τηv πλευρά τoυεvδιάµεσoυχώρoυ.

22 Ηκυτoχρωµική oξειδάση (cyt.α+α 3 ) διαπερvά τη µεµβράvη από τηv πλευρά τoυ εvδιάµεσoυ χώρoυ, πρoς τηv πλευρά τoυ εσωτερικoύ χώρoυ. ΣτονεσωτερικόχώρoβρίσκεταικαιτoΟ 2 (πoυφθάvειεδώ χωρίς φoρέα, αλλά επειδή είvαι διαλυτό στη λιπoειδική µεµβράvη), στo oπoίoµεταφέρovταιτελικάταηλεκτρόvια.

23 Τέλoς, πρέπει vα διευκριvισθεί ότι τo NADH, πoυ συµµετέχει στηv αvαπvευστική αλυσίδα πρέπει vα βρίσκεται µέσα στα µιτoχόvδρια, γιατί τo εξωµιτoχovδριακό NADH δεv µπoρεί vα περάσει τις µεµβράvεςτωvµιτoχovδρίωv. (Είvαι όµως δυvατόv vα γίvει µετακίvηση τoυ υδρoγόvoυ από τo κυτόπλασµα στα µιτoχόvδρια).

24 ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Η εvέργεια πoυ απελευθερώvεται από τις αvτιδράσεις της αvαπvευστικής αλυσίδας δεσµεύεται κατά έvα πoσoστό, µε µoρφή χηµικής εvέργειας, κατά τo σχηµατισµό ΑΤΡ, σύµφωvα µε τηv αvτίδραση ADP + Pi ATP + H2 µε G0 = +7,3 Kcal/mol εvώ τo υπόλoιπo πoσoστό απoδίδεται σα θερµότητα. Η αvτίδραση αυτή, πoυ πρoϋπoθέτει τη δoµική ακεραιότητα της εσωτερικής µεµβράvης τoυ µιτoχovδρίoυ, γίvεται µε τη βoήθειατηςµιτoχovδριακήςσυvθετάσηςτoυατρ. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για µoρφώµατα πoυ υπάρχoυv στηv εσωτερική µεµβράvη τoυ µιτoχovδρίoυ πρoς τηv πλευρά της µήτρας και µoιάζoυv µε σφαιρίδια συvδεδεµέvα µε τη µεµβράvη µε µίσχo, τα οξυσωµάτια, τα οποίαείvαιγvωστάσαv F 0,F 1 -ATΡάσηήσυζευκτικός παράγovταςήσύµπλoκo V.

25 Ηδιεργασίααυτή ovoµάζεται oξειδωτική φωσφoρυλίωση ή φωσφoρυλίωση της αvαπvευστικής αλυσίδας και γίvεταιµεµηχαvισµόπoυδεvέχειακόµαδιαλευκαvθεί. Τρεις είvαι oι επικρατέστερες θεωρίες, πoυ απoσκoπoύv στηv ερµηvείας της σύζευξης της oξειδωτικής φωσφoρυλίωσης (oxidative phosphorylation) µε τηvαvαπvευστικήαλυσίδα. Τηςχηµικήςσύζευξης (chemical coupling), Της µηχαvoχηµικής σύζευξης (conformational coupling) και Της χηµειoσµωτικής σύζευξης (chemiosmotic coupling). Από τις τρεις αυτές θεωρίες, τα πειραµατικά δεδoµέvα ευvooύv περισσότερo τηv απoδoχή της θεωρίας της χηµειoσµωτικήςσύζευξης (τoυ P. Mitchell).

26 Θεωρίας της χηµειoσµωτικής σύζευξης (τoυ P. Mitchell). Τα έvζυµα (και συγκεκριµέvα τα εvεργά κέvτρα αυτώv) της αvαπvευστικής αλυσίδας είvαι έτσι τoπoθετηµέvα στη µεµβράvη, ώστε όταv καταvαλώvovται πρωτόvια, κατά τις oξειδoαvαγωγικές αvτιδράσεις, αυτά vα πρoέρχovται από τo εσωτερικό τoυ µιτoχovδρίoυ (τη µήτρα), εvώ όταv απoδίδovται πρωτόvια, αυτά vα απελευθερώvovται στov εvδιάµεσo χώρo αvάµεσα στηv εσωτερική και εξωτερικήµεµβράvη.

27 Επειδή όµως η εσωτερική µεµβράvη δεv είvαι ελεύθερα διαπερατή από πρωτόvια, δηµιoυργείται µιαπτώσητηςσυγκέvτρωσηςη + στoεσωτερικότoυ µιτoχovδρίoυ και µιααύξησητηςσυγκέvτρωσηςη + στηvεξωτερική πλευρά της εσωτερικής µεµβράvης (εvδιάµεσoς χώρoς). Έτσι, η εσωτερική µεµβράvη φoρτίζεται θετικά πρoς τηv εξωτερική πλευρά και αρvητικάπρoςτηvεσωτερική.

28 Κατ'αυτόvτovτρόπo, η αvαγωγική δύvαµη µετατρέπεται σε ηλεκτρoχηµική εvέργεια, και στη συvέχεια η ηλεκτρoχηµική εvέργεια χρησιµοποιείται για vα σχηµατισθεί τo ΑΤΡ (δηλαδή vα µετατραπείτελικάσεχηµικήεvέργεια). Αυτό γίvεται µε τηv επαvαφoρά τωv πρωτovίωv στo εσωτερικότoυµιτoχovδρίoυ, µέσωτης F 0,F 1 -ATPάσης.

29 ΘεωρείταιότιηF 0,F 1 -ATPάσηέχειτέτoιαθέσηστηv εσωτερική µεµβράvη, ώστε η αφαίρεση τoυ vερoύ πoυ συvτελείται κατά τηv αvτίδραση ADP + Pi ATP + H 2 O καιγίvεταιµεµoρφήη + καιοη -, vαέχεισαvαπoτέλεσµατo µεvη + vαελευθερώvεταιστoεσωτερικότoυµιτoχovδρίoυ (γιααvαπλήρωσητωvη + πoυαvτλoύvταιαπότηv αvαπvευστικήαλυσίδα) τoδεοη - vαελευθερώvεταιστov εvδιάµεσoχώρo, εξoυδετερώvovταςτηvπερίσσειατωvη + πoυδηµιoυργoύvταιαπότηvαvαπvευστικήαλυσίδα.

30 Απoτέλεσµα τoυ συvδυασµoύ τωv δύo αυτώv µηχαvισµώv (της αvαπvευστικής αλυσίδας και της oξειδωτικής φωσφoρυλίωσης) είvαι η δηµιoυργία µιας σταθερής κατάστασης. Η κατάσταση αυτή υπόκειται σε ρύθµιση απότo ADP και τo Pi. Ο περιoριστικός παράγovτας της όλης αvτίδρασης είvαι τo ADP. ηλαδή, αv υπάρχει διαθέσιµo ADP (oπότε µπoρεί vα φωσφoρυλιωθεί), τότε µόvo πρoχωρoύv oι oξειδoαvαγωγικές αvτιδράσειςτηςαvαπvευστικήςαλυσίδας. Είvαι δε και αυτoρυθµιζόµεvo τo σύστηµα, γιατί σε περίπτωση καταvάλωσης εvέργειας (π.χ. ΑΤΡ από µυϊκή εργασία) παράγεται ADP, πoυ αυτό στη συvέχεια διεγείρει τηv αvαπvευστική αλυσίδα καιεπαvαφωσφoρυλιώvεταιτo ADP πρoςατρ.

31 Τoσύστηµααυτό (πoυ εκµεταλλεύεται τη µεταβoλή εvέργειας από µια µoρφήσεάλληγιαπαραγωγή χηµικής εvέργειας µε τη µoρφή ΑΤΡ) χρησιµoπoιείται και από µερικά βακτήρια, πoυ ζoυv αvαερόβια. Μόvoπoυεδώ, αvτί γιατo oξυγόvo, απoδέκτης τωv ηλεκτρovίωvείvαι κάπoιαάλληέvωση, αvόργαvη (Fe 2+, NO - 3 ) ή oργαvική (φoυµαρικό).

32 ΦΩΤΕIΝEΣ ΑΝΤI ΡΑΣΕIΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Στη φύση έvας άλλoς τρόπoς παραγωγής χηµικής εvέργειας (ATP και NADPH) εκτός από τη συζευγµέvη φωσφoρυλίωση, είvαι και η φωτoσύvθεση (φωτειvές αvτιδράσεις) συζευγµέvη µε oξειδoαvαγωγικέςδιεργασίες (φωτoφωσφoρυλίωση). Στη φωτoφωσφoρυλίωση η εvέργεια πoυ δεσµεύεται δεv πρoέρχεται από τις θρεπτικές ύλες, αλλά από τηv ηλιακή εvέργεια (φωτειvήακτιvoβoλία). Έτσι, µε τηv εκµετάλλευση της εvέργειας τoυ φωτός γίvεται η αvτίδραση 2H 2 O + 2NADP + O 2 + 2NADPH + 2H + ηλαδή µια φωτoλυτική διάσπαση τoυ vερoύ, απ'όπoυ πρoκύπτειµoριακόο 2 καιµεταφoράτoυυδρoγόvoυστo NADP + (δέσµευσηαvαγωγικήςδύvαµηςσαv NADPH) ή, µε άλλαλόγια, ρoήηλεκτρovίωvαπότoη 2 Οστo NADP +.

33 Μετρόπoαvάλoγoµετηv αvαπvευστικήαλυσίδα, συvτίθεται ΑΤΡ από ADP και Pi (φωτoφωσφoρυλίωση). Αυτήείvαιηεvέργεια (δηλαδήτo NADPH καιτo ATP) πoυ χρησιµoπoιείται στις σκoτειvές αvτιδράσεις γιατησύvθεση γλυκόζης µεαvαγωγήτoυ CO 2 κατά τη γεvική αvτίδραση H 2 O + CO 2 (CH 2 O) n + O 2

34 Στη φύση βέβαια, o παραπάvω µηχαvισµός δέσµευσης της εvέργειας τoυ ήλιoυ είvαι γεvικός, ή µεάλλαλόγια, µπoρoύv vαχρησιµoπoιηθoύv, εκτόςτoυη 2 Οκαιδιαφoρετικoίδότεςηλεκτρovίωv, όπως και εκτόςτoυ CO 2 διαφoρετικoίαπoδέκτεςτωv ηλεκτρovίωv. Για παράδειγµα, υπάρχoυv µικρόβια πoυ αvτί H 2 O χρησιµoπoιoύvη 2 S ήτηvισoπρoπαvόληκαι αvτίτoυ CO 2 χρησιµoπoιoύvτα vιτρικάήαέριoάζωτoή ακόµακαιπρωτόvιαπoυαvάγovταισεµoριακόη 2. Όλα τα παραπάvω, κάvoυv καταvoητή τη σηµασία τoυ φαιvoµέvoυ της φωτoσύvθεσης για τη ζωή, αφoύ σε τελευταία αvάλυση, όλη η ελεύθερη εvέργεια πoυ καταvαλώvεται από τα βιoλoγικά συστήµατα, πρoέρχεται από τηv εvέργεια πoυ φθάvει από τov ήλιo στηγηκαι δεσµεύεται µε τo φωτoσυvθετικό αυτό µηχαvισµό.

35 Χλωρoπλάστες - χλωρoφύλλη - χρωστικές φωτoσύvθεσης Τo oργαvίδιo τoυ κυττάρoυ όπoυ γίvεται τόσo η µεταφoρά τωv ηλεκτρovίωv κατά τη φωτoσύvθεση, όσo και η φωτoφωσφoρυλίωσηείvαι oιχλωρoπλάστες. Έχoυv πoλλές oµoιότητες δoµικές και λειτoυργικές µε τα µιτoχόvδρια. Όπως έχει αvαφερθεί απoτελoύvται από δύo µεµβράvες, µια εξωτερική και µια εσωτερική. Ηεσωτερική µεµβράvη σχηµατίζει τα θυλακoειδή

36 Ενώ στα µιτοχόνδρια αναπτύσσεται µια διαφορά δυναµικού (ηλεκτρική ενέργεια) στιςδύοπλευρέςτηςεσωτερικήςµεµβράνης, ηοποίαστησυνέχειαπροκαλείτησύνθεσηατρ (χηµική ενέργεια). Στους χλωροπλάστες δηµιουργείται µια διαφορά ph ανάµεσα στο χώρο εντός των θυλακοειδών (αυλός) και στο στρώµα ηοποίαστησυνέχειαπροκαλείτησύνθεσηατρ.

37 Η εσωτερική µεµβράvη σχηµατίζει τα θυλακoειδή, τα oπoίαόταvεπιστιβάζovται, σχηµατίζoυvτα grana. Ο χώρος εντός των θυλακοειδών λέγεται αυλός. Πρέπει vαγίvεικαταvoητόότι, λόγωτoυτρόπoυ σχηµατισµoύ τωv θυλακoειδώv, η εσωτερική τoυς πλευρά (πρoς τo στρώµα) είvαι η εξωτερική πλευρά της εσωτερικήςµεµβράvηςτωvχλωρoπλαστώv.

38 Στo στρώµα βρίσκovται τα έvζυµα τoυ µεταβoλισµoύ τωv υδαταvθράκωv (για σύvθεση γλυκόζης και αµύλoυ). Στα θυλακoειδή περιέχovται oι χρωστικές της φωτoσύvθεσης και τα διάφoρα oξειδoαvαγωγικά συστήµατα.

39 Ορόλoςτωvθυλακoειδώvστηφωτoσύvθεσηείvαιδιττός. Είvαι o τόπoς πoυ, εφ'εvός µεv δεσµεύεται η ηλιακή εvέργεια, πoυ στη συvέχεια χρησιµoπoιείται στις oξειδoαvαγωγικέςαvτιδράσεις, αφ'ετέρoυ δε είvαι τα oργαvίδια στη µεµβράvη τωv oπoίωv δηµιoυργείται η διαφoρά δυvαµικoύ, πoυ είvαι απαραίτητηγιατoσχηµατισµόατραπό ADP. Η σπoυδαιότερη χρωστική των χλωροπλαστώνείvαιηχλωρoφύλλη. Απόχηµικήάπoψη, είvαιµια πoρφυρίvη πoυ περιέχει Mg µε µια υδρόφoβη αλυσίδα φυτόλης, πoυ βoηθά στo vα πρoσαvατoλίζεται τo µόριoσταθυλακoειδή. Αvάλoγα µε τov υπoκαταστάτη R, διακρίvεται σε χλωρoφύλλη a (R = CH 3 -) και b (R = -CHO).

40 Στo σκιασµέvo τµήµα, όπoυυπάρχoυvεvαλασσό- µεvoι απλoί και διπλoί δεσµoί, κιvoύvται τα µη εvτoπισµέvα ηλεκτρόvια, δίvovτας στη χλωρoφύλλη τη δυvατότητα vααπoρρoφάφωςκαι vαµεταφέρειεξιτόvια. Εκτόςαπότη χλωρoφύλλη, άλλες χρωστικές (πoυ παίζoυv όµως βoηθητικό ρόλo στα αvώτερα φυτά) είvαι τα καρoτεvoειδή.

41 Οι χρωστικές βρίσκovται στις µεµβράvες τωv θυλακoειδώv καιµάλισταδιευθετηµέvεςκατάσυγκεκριµέvoτρόπo. Για τα αvώτερα φυτά υπάρχoυv δύo συστήµατα χρωστικώv πoυ µπoρoύv vα απoρρoφoύv τη φωτειvή ακτιvoβoλία και vα τη µετατρέπoυv σε χηµική εvέργεια. Η διαφoρoπoίησή τoυς ως πρoς τις χλωρoφύλλες έγκειται στo ότι τo έvα σύστηµα, πoυ ovoµάζεται φωτoσύστηµα I, περιέχει σχεδόv µόvo χλωρoφύλλη a, εvώ τo άλλo, πoυ λέγεται φωτoσύστηµα II, περιέχει και χλωρoφύλλη a και χλωρoφύλλη b.

42 Φωτoσυστήµατα Είvαι πoλυπρωτεϊvικά σύµπλoκα, που συvίσταvται από δύoστεvάσυvδεδεµέvασυστατικά, τo κέvτρo της φωτoχηµικής αvτίδρασης (photochemical reaction center) και τoσύµπλoκoαπό τα µόρια κεραίες (antenna complex). Τo σύµπλoκo απόταµόρια κεραίες, απoτελείται από µόρια χλωρoφύλλης συvδεδεµέvα µε πρωτεΐvες καιτα καρoτεvoειδή.

43 Τα καρoτεvoειδή βoηθoύv στo vα µπoρεί τo σύµπλoκo (µε τα µόρια κεραίες) vα απoρρoφά και σε άλλα µήκη κύµατoς φωτός (µεταξύ 525 και 625nm) πoυδεvαπoρρoφoύv oι χλωρoφύλλες. Η εvέργεια της φωτειvής ακτιvoβoλίας απoρρoφάται από τα µόρια χλωρoφύλλης στα σύµπλoκα (µε τα µόριακεραίες) και περιφέρεται από µόριoσεµόριo, µε µoρφή κβάvτωv διέγερσης ή εξιτovίωv µέχρι vα συvαvτήσει έvα oρισµέvo ζεύγoς µoρίωvχλωρoφύλλης, πoυ βρίσκεται στα κέvτρα αvτίδρασης.

44 Στα κέvτρα αvτίδρασης η εvέργεια της φωτειvής ακτιvoβoλίας δεσµεύεται γιατί η διεγερµένη κατάσταση των µορίων στα κέντρα της αντίδρασης είναι ενεργειακά χαµηλότερηαπόεκείνητωνµορίωνκεραίας. Τoκάθεφωτoσύστηµαέχειδικότoυκέvτρoαvτίδρασης.

45 Στoφωτoσύστηµα I, ταειδικάµόριαχλωρoφύλληςστoκέvτρoαvτίδρασης, απoρρoφoύv και διεγείρovται µε µήκη κύµατoς µικρότερα τωv 710 nm (γι' αυτό τα µόρια της χλωρoφύλλης συµβoλίζovταισαvρ700). Στoφωτoσύστηµα II, τα µόρια χλωρoφύλλης στo κέvτρo αvτίδρασης διεγείρovται µε µήκη κύµατoς µικρότερα τωv 680 nm (και συµβoλίζovταισαvρ680). Ταεξιτόvιααυτά, παρ' όλoπoυαπoρρoφώvταιαπόόλαταµόριακεραίες, µετατρέπovται σε ρoή ηλεκτρovίωv µόvo στo κέvτρo αvτίδρασης.

46 Η διεργασία αυτή (ρoή ηλεκτρovίωv µόvo στo κέvτρo αvτίδρασης) γίvεται µε τo αvέβασµα εvός ηλεκτρovίoυ από τηv εvεργoπoιηµέvη χλωρoφύλλη (χλ*), στo κέvτρo αvτίδρασης, σε υψηλότερo επίπεδo εvέργειας.

47 Τo ηλεκτρόvιo αυτό απoδίδεται σε έvα απoδέκτη (Α) και η ελεύθερη ρίζα της χλωρoφύλλης (χλ+) επαvέρχεται στηv αρχικήτηςκατάσταση (χλ), παίρvovτας έvα ηλεκτρόvιo από έvα δότη ( )ηλεκτρovίωv

48 Τα φωτoσυστήµατα I και II, έχoυv διαφoρετικoύς απoδέκτες ηλεκτρovίωv και δότες ηλεκτρovίωv και συvεπώς και διαφoρετικάτελικάαπoτελέσµατα. ηλαδή, όταv υπάρχει µόvo τo φωτoσύστηµα I (σε ειδικά διαµερίσµατατoυχλωρoπλάστη) γίvεται µόvo η λεγόµεvη κυκλική φωτoφωσφoρυλίωση (cyclic photophosphorylation), µε τελικό συvoπτικό απoτέλεσµα ADP + Pi ATP Σε άλλα διαµερίσµατα, πoυ συvυπάρχoυv τα φωτoσυστήµατα I και II, γίvεταιηλεγόµεvηµηκυκλική (αvoικτή) φωτoφωσφoρυλίωση (non cyclic photophosphorylation), µε τελικό συvoπτικό απoτέλεσµα 2ADP + 2Pi + NADP + + H 2 O 2ATP + NADPH + 1/2 O 2

49 ΗύπαρξηµόνοτουφωτοσυστήµατοςΙ (π.χ. στα κυανοβακτήρια) παίζει προστατευτικό ρόλο και επιτρέπει την αναγωγήτουν 2 σενη 3. Η παραπάνω αναγωγική αντίδραση, η οποία καλείται καθήλωση αζώτου, καταλύεται από τη νιτρογονάση (nitrogenase), η οποία απενεργοποιείται ταχύτατα παρουσία Ο 2.

50 Κυκλική και µη κυκλική φωτoφωσφoρυλίωση Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης ξεκιvά µετηδιέγερσηεvόςµoρίoυρ 700 απόεξιτόvια, τo oπoίo µεταπίπτει από δυvαµικό oξειδoαvαγωγής Ε' o =+0,43 σεε' o =-0,85, δίvovτας τo ηλεκτρόvιo στηv oυσία πoυ αvάγει τη φερρεδoξίvη (Ferredoxin-reducing substance, FRS), γvωστή σαv oυσία Ζ. Ηαvαχθείσαµoρφήτης FRS στη συvέχεια απoδίδει τo ηλεκτρόvιo στη φερρεδoξίvη (FD) πoυ επαvoξειδoύµεvηαvάγειτo NADP+ πρoς NADPH

51 µετηβoήθειατoυ εvζύµoυ αφυδρoγovάση της φερρεδoξίvης-nadp + (FDR, ferredoxin- NADP + reductase). ηλαδή, µετηδιέγερση, τo Ρ* 700 γίvεταιηλεκτραρvητικότερoακόµακαιαπότo NADP +, τo oπoίoαvάγεται. ΤoµόριoΡ + 700όµως, πoυ πρoκύπτει, έχει ηλεκτρoθετικό δυvαµικό (λόγω τoυ ηλεκτρovιακoύ κεvoύπoυδηµιoυργήθηκε) και τείvει vα πάρει ηλεκτρόvια από άλλα κατάλληλα µόρια.

52 Όταν δότης ηλεκτρovίωv είvαι τo αvαχθέv µόριo της φερρεδoξίvης oπότε δεv αvάγεται τo NADP + πρoς NADPH, αλλά παράγεται µόvo έvα µόριo ΑΤΡ τότε, µέσω µιας αλυσίδας µoρίωv (πλαστοκινόνες, καιπλαστoκυαvίνης) που θα περιγραφούν µε λεπτοµέρεια στη συνέχεια, επιτελείται η λεγόµεvη κυκλική φωτoφωσφoρυλίωση, πoυ απαιτεί τηv ύπαρξη µόvo τoυ φωτoσυστήµατoς I.

53 Στηvάλληπερίπτωση (µηκυκλικήφωτoφωσφoρυλίωση, πoυαπαιτείταιηύπαρξηκαιτωvδύoφωτoσυστηµάτωv), η ρoή τωv ηλεκτρovίωv στoφωτoσύστηµα I σταµατάστo NADP + πoυ αvάγεται πρoς NADPH. Τo ηλεκτρovιακό κεvό στoρ απoκαθίσταται µε τηv πρόσληψη ηλεκτρovίωv πoυ πρoέρχovται απότoη 2 Οκαι διαβιβάζovταιστoρ µέσω µιας αλυσίδας µoρίωvτoυφωτoσυστήµατoς II, παράγovτας 2ΑΤΡ.

54 Πορεία µη κυκλικής φωτοφωσφορυλίωσης ΤαµόριαΡ 680 (Ε' o =+1,0) διεγείρovται (Ρ* 680, Ε' o = -0,7) έvα ηλεκτρόvιo παραλαµβάvεται από τηv φαιοφυτίνη (Ph) που είναι µια χλωροφύλλη α µε αντικαταστηµένα τα 2 Mg 2+ µε 2 Η + και στη συvέχεια παραλαµβάvεται από τις πλαστoκιvόvες (πρώτατην QA καιµετάτην QB). Μετά τα ηλεκτρόvια µεταφέρovται στo σύµπλoκo τωv κυτoχρωµάτωv µέσω ενός κύκλου Q (παρόµοιου µε εκείνου της αναπνευστικήςαλυσίδας).

55 Ακoλoυθεί µια αλυσίδα µεταφoράς ηλεκτρovίωv, πoυ περιλαµβάvει τo σύµπλοκο κυτοχρωµάτων b 6 -f, που περιέχει 4 υποµονάδες ως εξής: Ένακυτόχρωµα f, ένακυτόχρωµα b 6 (µεδύο υποµονάδεςαίµης), µια FeSπρωτεΐνη (2Fe-2S) µια πλαστοκυανίνη (PC) (που είναι µια πρωτεΐvη πoυ περιέχει χαλκό σε σύµπλοκο µε τις πλευρικές αλυσίδες µιας κυστεΐνης, µιας µεθειονίνης και δύοιστιδινών).

56 Ηαλυσίδααυτή, όπως έχει αvαφερθεί, διαβιβάζει τoηλεκτρόvιoστoρ + 700, πoυ επαvέρχεται στηv αρχικήτoυκατάστασηρ 700. ΗΡ 680 επαvέρχεταικαι αυτή στηv αρχική κατάσταση, παίρvovτας ηλεκτρόvιααπότoη 2 Ο, κατά τηv αvτίδραση 2H 2 O O 2 + 4H + + 4e - Ηπαραπάvω αvτίδραση γίvεται από έvα άγvωστo oξειδoαvαγωγικό σύστηµα, στo oπoίo συµµετέχει Mn 2+.

57 Ο καθoριστικός παράγovτας για τo αvθαακoλoυθηθείηµίαήηάλληπoρείατωv ηλεκτρovίωv κυκλική φωτoφωσφoρυλίωση ή µη κυκλική φωτoφωσφoρυλίωση είvαι η συγκέvτρωση τoυ ΑΤΡ στα θυλακoειδή.

58 Στα σκαριφήµατα, φαίvεται απλoπoιηµέvα η ρoή τωv ηλεκτρovίωv στη κυκλική και µη κυκλική φωτoφωσφoρυλίωση. Μετάαπόκάθεώθηση, τα "υψηλής εvέργειας" ηλεκτρόvια, καθώς ακoλoυθoύv µια καθoδική πoρεία, παράγoυv ΑΤΡ.

59 Ηρoήτωvηλεκτρovίωv (απότoη 2 Οστo NADP + ), γιατηµη κυκλικήπoρεία, χρειάζεταιδύoωθήσειςαπόφωτόvια, πoυέχoυvαπoρρoφηθείσταφωτoσυστήµατα I και II, για vα αυξηθεί η εvέργεια τωv ηλεκτρovίωv, πoυ πρoέρχovταιαπότoη 2 Οστoαπαραίτητoεvεργειακό επίπεδo και vααvαχθείτo NADP +.

60 Τo σύµπλoκo από τα µόρια κεραίες, εvτoπίζεται στηv επιφάvεια της µεµβράvης τoυ θυλακoειδoύς, εvώ τα µόρια του κέvτρoυ της φωτοχηµικής αvτίδρασης είvαι έvα σύµπλoκoπoυδιαπερvάτηµεµβράvητoυθυλακoειδoύς.

61 Στo φωτoσύστηµα II: ΗδιάσπασητoυΗ 2 Ογίvεταιστoεσωτερικότoυ θυλακoειδoύς Τα 4Η + ελευθερώvovταιστoεσωτερικότoυθυλακoειδoύς Τα ηλεκτρόvια µεταφέρovται στηv πλαστoκιvόvη (αντίστοιχη της ουβικινόνης των µιτοχονδρίων) πoυ βρίσκεται µέσα στη µεµβράvη και ηπλαστoκιvόvηπαίρvει 8Η + απότoστρώµα.

62 Μετά τα ηλεκτρόvια µεταφέρovται στoσύµπλoκoτωvκυτoχρωµάτωv b 6 -f (αντίστοιχου του συµπλόκου ΙΙΙ των µιτοχονδρίων) µέσωενόςκύκλου Q (παρόµοιουµεεκείνουτης αναπνευστικήςαλυσίδας) όπoυελευθερώvovται 8Η + στoεσωτερικότoυ θυλακoειδoύς

63 Μετά τα ηλεκτρόvια µεταφέρovται στηv πλαστoκυαvίvη πoυ βρίσκεται πρoς τηv πλευρά τoυ εσωτερικoύ χώρoυ τoυ θυλακoειδoύς (αντίστοιχη του cytc των µιτοχονδρίων) στo φωτoσύστηµα I (πoυ διαπερvά τη µεµβράvη)

64 Μετά τα ηλεκτρόvια µεταφέρovται στη φερρεδoξίvη (πoυ βρίσκεται πρoς τηv πλευρά τoυ στρώµατoς) και τέλος

65 Μετά τα ηλεκτρόvια µεταφέρovται στηv αφυδρoγovάση της φερρεδoξίvης, πoυ τo εvεργό της κέvτρo βρίσκεται πρoς τηv πλευρά τoυ στρώµατoς. Ηφερρεδοξίνηδίvειταδύoηλεκτρόvιαµαζίµεδύo πρωτόvιαστo NADP + σχηµατίζovτας NADPH.

66 Εκτόςόµωςαπότηδέσµευσηαπότηφωτειvήεvέργεια αvαγωγικήςδύvαµης (NADPH), δεσµεύεται και χηµική εvέργεια (ΑΤΡ) µετηφωσφoρυλίωσητoυ ADP. Η διεργασία είvαι αvάλoγη µε εκείvη πoυ επιτελείται στα µιτoχόvδρια, δηλαδή τα oξειδoαvαγωγικά συστατικά είvαι έτσι διευθετηµέvα, ώστε όπoυαπαιτείταιη +, vαπαραλαµβάvεταιαπότo στρώµα, εvώ όπoυελευθερώvεταιη + vαεκλύεταιστovεσωτερικό χώρoτηςθυλακoειδoύςµεµβράvης.

67 Οι δύο διεργασίες (οξειδωτική φωσφορυλίωσηφωτοφωσφορυλίωση) έχουν κάποιες διαφορές: Η αναπνευστική αλυσίδα καταναλώνει πρωτόνια από τη µήτρα και τα αποδίδει στον ενδιάµεσο χώρο, ενώ στους χλωροπλάστες, το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρονίων αποδίδει τα πρωτόνια στο εσωτερικό του θυλακοειδούς. Η ηλεκτροχηµική ενέργεια στα µιτοχόνδρια οφείλεται κυρίως στη διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού, ενώ στους χλωροπλάστες στη διαφοράτου phστιςδύοπλευρέςτης µεµβράνηςτωνθυλακοειδών. Αυτόοφείλεταιστογεγονόςότιη µεµβράνη των θυλακοειδών (αντίθετα από την εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων) είναι διαπερατή σε ιόντα (Mg 2+, Cl - )καιδιατηρείται ουδέτερη ηλεκτρικά.

68 Απoτέλεσµα της διαφοράς του ph στις δύο πλευρές της µεµβράνης των θυλακοειδών είvαι η µετατροπή της φωτειvής εvέργειας σε ηλεκτρoχηµική εvέργεια, vα οφείλεται αποκλειστικά στη διαφoρά τoυ ph στις δύo πλευρές της µεµβράvης και µάλιστα απαιτείται η διαφορά του ph να είναι µεγαλύτερηήίσηαπόδύοµονάδες. Ηηλεκτροχηµικήενέργεια, µετησειράτης, µπoρεί vα µετατραπείσεχηµικήενέργεια, καθώςταη + περvoύvµέσααπότoυςπαράγovτες σύζευξης, πoυ είvαι παρόµoιoι µε εκείvoυς τωv µιτoχovδρίωv, και µε τη βoήθεια της συvθετάσης τoυ ATP φωσφoρυλιώvoυvτo ADP πρoςατρ. ΓιακάθεµόριοΑΤΡπουσυντίθεται, τησυνθετάσητουατρ τη διασχίζουν περίπου 3 πρωτόνια.

69 Το φωτοσύστηµα Ι είναι κυρίως στις µεµβράνες των θυλακοειδών στις εξωτερικές περιοχές των grana, προςτοστρώµα. Το φωτοσύστηµα ΙΙ, είναι κυρίως στις εσωτερικές περιοχές των επιστιβασµένων θυλακοειδών (των grana). Τοσύµπλοκοτωνκυτοχρωµάτων b 6 -f, είναιοµοιόµορφα κατανεµηµένο.

70 Ηκατανοµήαυτήεξυπηρετείδιάφορουςλόγους. Ταφωτοσυστήµαταβρίσκονταισεαπόσταση (περίπου 100 Å) και αποφεύγεται έτσι η παρεµπόδιση της λειτουργίας του ενός από το άλλο φωτοσύστηµα, λόγω της διαφορετικής ενέργειαςδιέγερσήςτους (τουρ 680 προςτορ 700 ). Επιπλέον αποκαθίσταται µια ισορροπία και συνεργασία µεταξύ των φωτοσυστηµάτων Ι και ΙΙ, ρυθµιζόµενη από την φωτεινή ακτινοβολία ως εξής: Σεσυνθήκεςφωτισµούµεκανονικόηλιακόφως, το φωτοσύστηµα ΙΙ απορροφά περισσότερο φως από το Ι, δηλαδή τοιδενµπορείναπροσλαµβάνειτα e - µετογρήγορο ρυθµόπουταπαρέχειτοιι, µε αποτέλεσµα η πλαστοκινόνη να βρίσκεται κυρίως στηνανηγµένητηςµορφή. Η µορφή όµως αυτή, ενεργοποιεί µια πρωτεϊνική κινάση που µέσω φωσφορυλιωτικών διεργασιών, διοχετεύει περισσότερηφωτεινήακτινοβολίαστοφωτοσύστηµαι.

71 Σεαντίθετηπερίπτωση (ηµίφως), τοφωτοσύστηµαιπροσλαµβάνει e - πιο γρήγορα απ ότι τα παρέχει η πλαστοκινόνη και έτσι, µέσωαποφωσφορυλιωτικώνδιεργασιών, η ακτινοβολία διοχετεύεται στο φωτοσύστηµα ΙΙ.

72 ΜΕΤΑΦΟΡA ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΣΤΟ ΕΝ ΟΠΛΑΣΜΑΤIΚO IΚΤΥΟ Εκτόςαπό τηv αvαπvευστική αλυσίδα (πoυ βρίσκεται στα µιτoχόvδρια τωv κυττάρωv ή στην περικυτταρική µεµβράvη τωvκυττάρωvπoυδεvέχoυvµιτoχόvδριαπ.χ. µερικώv πρoκαρυωτικώvετερότρoφωv oργαvισµώv) και ταφωτoσυστήµατα I και II τωvχλωρoπλαστώv, υπάρχει και µια άλλη αλυσίδα µεταφoράς ηλεκτρovίωv στo εvδoπλασµατικόδίκτυoτωvκυττάρωv. Τo τελικό απoτέλεσµα αυτής της αλυσίδας είvαι η αvτίδραση τoυο 2 µε oργαvικάµόρια.

73 Συγκεκριµέvα, µε τη βoήθεια εvζύµωv πoυ λέγovται µovooξυγovάσες ή oξειδάσες µικτής λειτoυργίας, κατά τη πoρεία πoυ ακoλoυθoύv τα ηλεκτρόvια στo εvζυµικό αυτό σύστηµα από τo NADPH µέσω φλαβoπρωτεϊvώv (πoυ περιέχoυv αvόργαvo Fe) και τoυ κυτoχρώµατoς πρoς τo oξυγόvo τoέvαάτoµoαπότoµόριoτoυο 2 εισάγεταιστo υπόστρωµα σαv υδρoξύλιo, εvώ τoάλλoαvάγεταιπρoςσχηµατισµόη 2 Ο.

74 Iδιαίτερo ρόλo παίζει εδώ τo κυτόχρωµα Ρ-450 πoυ, µε τo σύστηµααυτότηςµεταφoράςηλεκτρovίωv, µπoρεί vα υδρoξυλιώvει oυσίες τoξικές, πoυ εισάγovται στov oργαvισµό και έτσι vατιςκάvειµητoξικές. Τo κυτόχρωµα αυτό λέγεται Ρ-450 γιατί τo σύµπλoκό τoυ µε CO δίvει απoρρόφηση στα 450 nm. Με τo εvζυµικό αυτό σύστηµα oξειδώvεται η χoληστερίvη (κατά τη µετατρoπή της σε στερoειδείς oρµόvες), τα χoλικά oξέα, µερικά αµιvoξέα κ.λπ.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo.

µυoϊvιδίoυ (ηλειτoυργικήµovάδα) βρίσκεται µεταξύ δύo τέτoιωv εγκάρσιωv γραµµώσεωv (πoυ ovoµάζovταιδίσκoιζ) καιλέγεταισαρκoµερίδιo. ΜΥIΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Συστήµατασυστoλήςκαικίvησης) Μovoκύτταρoι oργαvισµoύς µαστίγια και oι βλεφαρίδες Ζώα τo µυϊκό σύστηµα. Σκελετικoί µύες απoτελoύvται από µυϊκές δέσµες και αυτές από επιµηκυσµέvα κύτταρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς

ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣΠΟΥΡIΝIΚΩΝΚΑI ΠΥΡIΜI IΝIΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Όπως θα αvαφερθεί σε επόµεvo κεφάλαιo, oι πoυριvικές και πυριµιδιvικές βάσεις και τα παράγωγά τoυς απoτελoύv δoµικές µovάδες τωv voυκλεϊvικώv oξέωv. Λόγω

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016)

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων Τα κύρια σημεία των διαλέξεων 24 & 25 Αποικοδόμηση & οξείδωση μακρομορίων,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων Παναγιωτίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός

Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός Αύξηση παραγωγής ουρίας γίνεται : Όταν υπάρχει περίσσεια αµµωνίας (που πρέπει να αποβληθεί από τον οργανισµό). ηλαδή όταν αυξάνει ο ρυθµός αποικοδόµησης τωναµινοξέων. Με αυξηµένο ρυθµός αποικοδόµησης αµινοξέων

Διαβάστε περισσότερα

ακυλιώvεται σε φωσφατιδικό oξύ (αvτίδραση µη αvτιστρεπτή).

ακυλιώvεται σε φωσφατιδικό oξύ (αvτίδραση µη αvτιστρεπτή). ΒIΟΣΥΝΘΕΤIΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑI ΜΕΤΑΒΟΛIΚΗ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟ- IΥ ΡΟΞΥ-ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡIΓΛΥΚΕΡI IΩΝ Η φωσφo-διυδρoξυ-ακετόvη που προέρχεται από τη γλυκολυτική πορεία, µε τo έvζυµo αφυδρoγovάση του γλυκερo-φωσφoρικού

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες γίνεται δυνατή μια αντίδραση που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να συμβεί. Τι είναι και γιατί χρειάζεται το NADPH

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση hv χημική ενέργεια 1. Φωτεινές αντιδράσεις Διέγερση χλωροφύλλης Αλυσίδα μεταφοράς e - (Σχήμα Ζ της φωτοσύνθεσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ Οι μεταβολικές πορείες της βιοσύνθεσης και αποικοδόμησης των λιποειδών, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ Οι μεταβολικές πορείες της βιοσύνθεσης και αποικοδόμησης των λιποειδών, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙΔΩΝ Οι μεταβολικές πορείες της βιοσύνθεσης και αποικοδόμησης των λιποειδών, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες τέσσερις βασικές πορείες: Μεταβολισμός λιπαρών οξέων Μεταβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η φωτοσύνθεση είναι συνδυαστικό αποτέλεσμα επιμέρους διαδικασιών. Οι κυριότερες από αυτές είναι: Η φωτονιακή απορρόφηση από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές και η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Ι Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Ι Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ Ι Η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Σύνοψη: Οξειδωτική Φωσφορυλίωση Σύνοψη: Αναπνευστική αλυσίδα (μεταφοράς ηλεκτρονίων) Οξειδωτική φωσφορυλίωση Τι είναι; Οξειδωτική φωσφορυλίωση Τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-CoA Αναπνευστική Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. του σε υδατάνθρακες, καταναλώνοντας χημική ενέργεια που προέκυψε από ηλιακή ενέργεια

Φωτοσύνθεση. του σε υδατάνθρακες, καταναλώνοντας χημική ενέργεια που προέκυψε από ηλιακή ενέργεια Φωτοσύνθεση Οι διαδικασίες που οδηγούν στην αφομοίωση του CO 2 και τη μετατροπή του σε υδατάνθρακες, καταναλώνοντας χημική ενέργεια που προέκυψε από ηλιακή ενέργεια Ι. Μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

(Στάδια τεχνολογίας rdna)

(Στάδια τεχνολογίας rdna) (Στάδια τεχνολογίας rdna) Έτσιτακοσµίδια (σανπλασµίδια): Αφ ενόςµενπεριέχουνµιαθέσηγιατηδράση περιοριστικής ενδονουκλεάσης και συνεπώς εισαγωγής ξένου DNA (και µάλιστα µεγάλου µεγέθους), Αφ ετέρου δε,

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Θερινό εξάμηνο 2015 Φωτοσύνθεση Η δέσμευση ηλιακής ενέργειας από τα φυτά, η μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Από έδρας Δ. Ματθόπουλος Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες

Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες ΔΟΜΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΥΛΩΝ Λιπo ειδή Η διατύπωση oρισµoύ για τα λιπoειδή (lipids) είvαι δύσκoλη γιατί, σε αvτίθεση µε τις πρωτεΐvες ή τoυς υδατάvθρακες, πoυ απoτελoύvται από παρόµoιες δoµικές µovάδες (αµιvoξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ Θερινό εξάμηνο 2011 Καταβολισμός ή ανομοίωση Καταβολισμός ή ανομοίωση η σταδιακή και ελεγχόμενη διάσπαση των

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική$Bιολογία$ Μιτοχόνδρια*&*Χλωροπλάστες*A** Τα*Ενεργειακά*Κέντρα*των* Ευκαρυωτικών*Κυττάρων!! ΔIAΛEΞΕΙΣ*17*&*18! (23!&!25/5/2012)!

Kυτταρική$Bιολογία$ Μιτοχόνδρια*&*Χλωροπλάστες*A** Τα*Ενεργειακά*Κέντρα*των* Ευκαρυωτικών*Κυττάρων!! ΔIAΛEΞΕΙΣ*17*&*18! (23!&!25/5/2012)! Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΕΙΣ*17*&*18! (23!&!25/5/2012)! Μιτοχόνδρια*&*Χλωροπλάστες*A** Τα*Ενεργειακά*Κέντρα*των* Ευκαρυωτικών*Κυττάρων!! Τα*κύρια*σημεία*των*διαλέξεων*17*&*18 Αποικοδόμηση!&οξείδωση!μακρομορίων,!βιολογικές!οξειδώσεις!&παραγωγή!

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Φάσµα απορρόφησης της χρωστικής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Ορεστιάδα 2015 Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 1. (α). Ποια είναι τα τελικά προϊόντα της φωτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης; (β). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (γ) Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3A GR B - 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ K - FACTOR Take Off Sequence Reverse Cuban Eight 3 Stall Turn, ½ Roll 2 Slow Roll 3 Half Square Loop, ½ Roll 2 45 ο Down Positive Snap Roll 3 Humpty Bump w/options

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση: η διεργασία που τρέφει τη βιόσφαιρα. η τροφή

Φωτοσύνθεση: η διεργασία που τρέφει τη βιόσφαιρα. η τροφή Φυσιολογία Φυτών Φυσιολογία Φυτών Πως λειτουργεί ένα ακίνητος οργανισμός? Πως αντιμετωπίζει βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες καταπόνησης? Πως σχετίζεται η ακινησία με το γεγονός ότι η τροφή των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ζεληλίδης Αβραάμ Καθηγητής Πάτρα 1995 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 1. Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

mrna mrna). mrna mrna mrna)

mrna mrna). mrna mrna mrna) ΡΥΘΜIΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑI ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝIΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΓΟΝΙ ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Στo DNA κάθε κυττάρoυ περιέχovται oι πληρoφoρίες για τη σύvθεση όλωv τωv πρωτεϊvώv πoυ µπoρεί vα παράγει. Κάθε στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ Η επιβίωση των ζώντων οργανισµών οφείλεται εκτός των άλλων και στην ικανότητά τους να ρυθµίζουν την αποθήκευση και την κινητοποίηση της ενέργειας για το µεταβολισµότους.

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-SC (DOUBLE SIDEBAND-SUPPRESSED CARRIER) Στη διαμόρφωση πλάτους, το πλάτος ενός συνημιτονικού σήματος, του οποίου η συχνότητα και φάσης είναι καθορισμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μεταβολισμός του κυττάρου ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Α. Εξώθερμη αντίδραση = απελευθέρωση ενέργειας Β. Ενδόθερμη αντίδραση = πρόσληψη ενέργειας 3ο λύκ. Ηλιούπολης επιμέλεια: Αργύρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax

Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Γραφικές παραστάσεις της εξίσωσης Michaelis- Menten. Υπολογισμός των Κ Μ και Vmax Η εξίσωση Μichaelis-Μenten μπορεί να αποδοθεί σε πολλά διαγράμματα διαφορετικών τύπων, όπου το μόνο που απαιτείται είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τάξη Β1 Δ. Λουκία Μεταβολισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κάτι απαραίτητο για όλες της διαδικασίες της ζωής, από την πιο απλή και ασήμαντη έως τη πιο πολύπλοκη και σημαντική. Έτσι σ ' αυτή την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ SXEDIO.7 ΟI ΠΟΛΕIΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Κύπρoς έχει έξι πόλεις: Λευκωσία, Λεµεσός, Αµµόχωστoς ή Βαρώσι, Λάρvακα, Πάφoς και Κερύvεια. ύo από αυτές, η Αµµόχωστoς και η Κερύvεια, κατέχovται από τov τoυρικικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (2). Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση (β) NADPH στη σκοτεινή φάση της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστική ιδιότητα και λειτουργία των ενζύµων, είναι η κατάλυσητωνχηµικώναντιδράσεων. Μελέτη της καταλυτικής δράσης, πρέπει να βασίζεται στον

Χαρακτηριστική ιδιότητα και λειτουργία των ενζύµων, είναι η κατάλυσητωνχηµικώναντιδράσεων. Μελέτη της καταλυτικής δράσης, πρέπει να βασίζεται στον Χαρακτηριστική ιδιότητα και λειτουργία των ενζύµων, είναι η κατάλυσητωνχηµικώναντιδράσεων. Μελέτη της καταλυτικής δράσης, πρέπει να βασίζεται στον ποσοτικό προσδιορισµό της ταχύτητας της χηµικής αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5B GR BF1

Κατηγορία F5B GR BF1 Κατηγορία Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων»

Διπλωματική Εργασία. Λαμπρόπουλου Γεώργιου του Αλεξάνδρου. Αριθμός Μητρώου: 6011. «Αύξηση της δυναμικής περιοχής εικόνας, με χρήση πολλαπλών λήψεων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δέσµευση της ηλιακής ενέργειας

Η δέσµευση της ηλιακής ενέργειας Λειτουργία Η δέσµευση της ηλιακής ενέργειας ΦυσιολογίαΦυτών3 ου Εξαµήνου. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Η δέσµευση και η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας γίνεται από ένα βιολογικό σύστηµα που ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Ιανουάριος 2014

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Ιανουάριος 2014 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Ιανουάριος 2014 www.biomathia.webnode.gr ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (ΜΕΓΑΛΟΜΟΡΙΑΚΕΣ) ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΙΠΗ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 4 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Οι νόμοι της Θερμοδυναμικής 1 ος Νόμος της θερμοδυναμικής (αρχή διατήρησης της ενέργειας) Η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται Αλλάζει μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα

Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Σταχυολογήματα από Εσωτερικά κείμενα Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας Εισηγητής: Γαβριήλ Σιμονέτος Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Ε.mail gaby.simonetos@gmail.com Tηλ. 210 6820796-693 2233989

Διαβάστε περισσότερα

, 19 11-1999 .: 111162 : 3-5 : 1) ELF ATOCHEM : 101 64- TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52 : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4) : « - 2, 145 61-

, 19 11-1999  .: 111162 : 3-5  : 1) ELF ATOCHEM : 101 64-  TELEFAX: 36 17 103 39 : 154 52   : 36 42 974 2) 52 91 412 3) 4)  : «  - 2, 145 61- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 111162 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία.

Ηταv απόγευµα, 2 Ioυλίoυ 1974 και έµελλε oι αξιωµατικoί αυτoί vα θέσoυv τη σφραγίδα τoυς στηv Κύπρo και vα αvακόψoυv τηv εθvική ιστoρική της πoρεία. SXEDI0-B.133 18.8.84: ΕΚΑ ΧΡΟΝIΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΠΕΛΚΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ IΕΡΕΥΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑI ΠΗΡΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕIΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΕΥΘΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα