Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ"

Transcript

1 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε :06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E :06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ :06:44 ΚΙΣΑΝΣΖΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ Ε.Π.Ε :06:48 ΔΟΤΚΑ ΑΒΕΕ :06:49 ΑΦΟΙ ΡΟΤΧΩΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :06:56 ΜΑΝΕΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ - ΛΤΜΠΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ Ο.Ε :06:56 ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΠΕΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ :07:04 INTERSTAR SECURITY ΕΠΕ :07:13 ALPHABET ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Π.Ε :07:14 INNEWS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε.Ε.Τ :07:15 ΔΙΑΔIΚΣYΑΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :07:18 ΔΗΜΗΣΡΗ ΒΙΚΣΩΡ :07:24 ΖΑΝΝΟ-ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε :07:27 ΚΕΝΣΡΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ :07:33 ΑΡΣΙΟΝ ΑΕ & ΙΑ ΟΕ :07:37 EXARCO AE :07:42 ΟΡΚΟ Α.Ε :07:46 Γ.ΣΙΑΚΑΛΑΚΗ-Ι,ΣΕΜΕΡΣΖΟΓΛΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :08:00 REGATE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Α.Ε :08:01 ΜΕΣΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε :08:17 ΟΝΕ CALL ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :08:19 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟ :08:20 ΠΙΣΑΚΗ ΜΙΧ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :08:22 BUSINESS CONCEPT φμβουλοι Επιχειρήςεων ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :08:24 ALPHA WORKS Α.Ε ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΕΡΓΩΝ :08:40 ΓΙΟΤΡΟΣΡΑΣ ΑΕ ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ :08:40 Χ.Μ.ΧΑΡΑΜΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ - Π.ΜΠΟΝΕΛΗ ΟΕ :08:48 Α. ΚΑΙ Ε. ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΟΕ :08:48 ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΣΡΟΤΛΗ :08:48 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ Α.Ε :08:53 ΜΑΧ PRODUCTION AE :09:03 ΖΗΙΜΑΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ - ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ :09:09 ΑΡΣΙΟΝ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε :09:16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΟ :09:18 ΚΑΡΑΕΒΔΑ ΑΝΣΩΝΗ ΕΠΕ :09:18 ΑΔΑΜ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Α.ΒΙ.ΣΕ.Π.Τ.Ε. ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :09:34 ΠΙΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :09:56 Β.ΜΠΟΤΓΑΣΟ ΑΣΕΕ :10:03 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Ν & Μ Α.Ε :10:07 ΚΣΕΟHellas ΑΕ :10:21 ΑΝΣΑΙΑ - ΕΠΙΤ ΕΠΕ :10:29 ΙΒΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ :10:29 EPICOS ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ AΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :10:31 SKYLINES EUROSKI CLUB Μονοπρόςωπη ΕΠΕ :10:42 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΗ Α.Ε :10:43 Β. ΜΠΑΚΟΖΟ - Δ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ και ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε :10:48 TZI E ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΣΙΚΩΝΩΠΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ :10:48 ΣΟΤΡΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡ :10:53 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΕ :10:57 ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ :11:24 ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΙΑ Ο.Ε :11:25 QUALCO AE :11:26 ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ :11:49 NETSEMANTICS ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΛΤΕΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Α.Ε :11:50 ERLAC Γ.Δ ΚΟΤΣΛΗ ΑΒΕΕ :11:51 ΙΝΦΟΠΟΙΝΣ ΕΠΕ :11:54 GSS ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε :11:59 ALET PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ :11:59 ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΑΕ :12:01 Ι & Ε ΠΟΤΛΑΚΗ ΑΕ :12:09 ΑΝΑΣΡΟΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ :12:24 ΚΕΓΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΤΝΕΔΡΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :12:33 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε :12:48 COMSYS Α.Ε :13:08 BFS Ε.Π.Ε :13:16 TEAM M-H ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ :13:18 APIVITA AEBE :13:19 ΙΑΠΕΣΟ Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ :13:22 ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :13:31 IN STORE MELODY Ε.Π.Ε :13:36 Α ΔΑΒΛΕΡΗ ΑΕ :13:39 ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε :13:54 ΕΚΘΕΕΙ ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ

2 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :13:58 ΓΙΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΗ :13:58 ΙΘΜΟ ΑΒΕΚΕ :14:00 MEDIA2DAY ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :14:02 Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε :14:09 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΜΑΡΙΑ :14:10 ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΜ. ΚΟΣΩΝΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΧΑΡΣΟΤ ΑΕΒΕ :14:14 Σ. ΣΙΚΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.Μ.ΣΕ :14:18 ΑΡΣΙΟΝ Α.Ε. - ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΣΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε :14:24 SPECIFAR ΑΒΕΕ :14:34 VELCO A.B.E.E :14:38 REALIZE A.E :14:44 ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε :14:49 ΟΔΕΟΤ ΑΕ :14:57 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε :14:59 Κ. ΣΑΟΠΟΤΛΟ - Β. ΚΑΝΑΒΗ ΟΕ :15:03 ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε :15:07 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :15:08 ΤΝΔΕΗ ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ ΕΠΕ :15:16 T.B.S. Ολοκληρωμζνεσ Μηχανογραφικζσ Λφςεισ Α.Ε :15:16 ΑΚΑΣΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :15:26 ΠΛΑΣΩΝΙΔΗ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Α.Ε.Β.Ε :15:31 ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΑΕ :15:32 ΣΡΑΜΠΑ Κ. & ΙΑ Ο.Ε :15:34 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ :15:35 Φ.Ν. ΜΑΡΣ ΤΣΕΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ :15:37 SCAN ΑΒΕΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :15:38 ΑΡΣΙΟΝ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΕ- ΕΤΣ. ΓΑΝΕΛΗ & ΙΑ ΟΕ :15:57 ΑΛΦΑ ΞΤΛΕΙΑ ΑΕΕ :15:59 ON SITE ΕΠΕ :16:04 PERFECTION ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗ & ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΦΑΟΝ :16:06 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Π.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ ΑΕΕΕ :16:08 ΜΕΓΚΑΦΡΟΣ Α.Ε :16:29 ΤΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΤΕΩΝ Α.Ε :16:56 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε :17:05.Π. ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ Μ.Ε.Π.Ε :18:07 ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΑΕ :18:53 SAFEDOC AE :18:58 UPPER CLASS ENTERTAINMENT ΕΠΕ :19:33 ΝΣΟΚΣΟΡ ΝΣΟΜ ΕΠΕ :19:40 A.M.Y. AΘΗΝΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :19:40 ΝΕΧΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ :20:08 ΦΟΤΛΦΙΛ ΕΠΕ :20:13 ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΠΤΡΟ :20:23 Α. ΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΤΙΟ Ε.Π.Ε :20:40 ΚΟΤΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :21:10 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ Δ. ΠΑΝΣΑΖΗ Α. Ο.Ε :21:11 ΑΡΣΙΟΝ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :21:13 ADAPTIT S.A :22:14 ΦΩΣΟΛΙΟ & ΣΤΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Α.Ε :22:34 ΧΡΗΣΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ :22:46 EUROXX ΧΡΗΜΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ :23:11 ΠΡΟΦΟΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :23:28 ΚΟΝΕΠΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑ, ΕΝΔΤΕΩ, ΤΠΟΔΗΕΩ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ :23:46 ΠΟΡΣ ΚΟΜΜ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε :23:49 STEFICON ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΤΜΕΩΝ Κ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΕ :23:49 ΗΛΕΚΣΡΟΪΝΒΕΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ :24:05 ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ :24:22 WINMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :24:26 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΩΛΗΕΩΝ Ε.Π.Ε :24:37 Γ. ΙΓΑΡΑ ΕΕ :24:54 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :26:26 ΑΦΟΙ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΙ Α.Ε :26:43 MICROSHOP ΕΠΕ :27:02 ISOBAU HELLAS A.E :27:51 ECDL ΕΛΛΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΕ :29:19 ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΤΠΗΡ. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ :29:47 Π.ΡΩΞΑΝΗ ΑΕΕΟΣΕ :32:41 COSMOS LAC AE :32:43 ΗΙΣ Ξενοδοχιακζσ και Σουριςτικζσ Ολοκληρωμζνεσ Σεχνολογίεσ ΑΕ :33:05 PETLINE A.E :34:28 ΠΡΟΣΑΙ Α.Ε. ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΤ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :35:43 EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :35:58 ΜΠΟΙΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΡΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ :37:02 Μ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε

3 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :37:06 WOW CREATIVE PROJECTS ΕΠΕ :37:33 Α.ΜΑΡΙΝΑΣΟ Α.Ε :38:49 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Α.Ε :38:55 ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟ-ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ Ο.Ε :41:11 MEVACO ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ :41:21 QUALITY INFOSERVICE ΕΠΕ :41:35 ΠΤΛΩΝΕ ΕΛΛΑ Α.Ε :42:27 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Α.Ε :44:13 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΤΞΕΩ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΑΕ :45:32 ΑΝΘΕΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΙΧΕΙΡΗΕΙ Α.Ε :45:51 KONDYLIS M. ANDREAS :47:31 EXECUTIVE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :47:36 ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε :48:21 Εκδόςεισ παντίδου Ε.Π.Ε :53:14 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΑΕ :54:01 ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Ε :55:33 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ :55:49 DIRECT CLUB Α.Ε :57:05 TREE COMPANY Co A.B.E.E :59:46 ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΕ :00:44 Β.Ν. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :01:50 ΕΜΒΡΤΟΓΕΝΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΣΡΙΚΩ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :03:30 ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΤ Α.Ε :03:36 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΕ :04:30 ΜΙΧΑΛΗ Α. ΒΑΙΛΕΙΟΤ :04:53 ALKAT AEBE :06:09 ΜΕΛΕΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :06:44 ΕΛΛΗΝΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΩ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :08:45 KORMOS ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΕΠΕ :09:16 PANMARIN INVESTING AE :11:40 HILLSIDE PRESS AE :12:29 PRIM ΑΠΑ ΚΕΚ Α.Ε :13:25 ΒΙΟΤΓΕΙΑ ΕΠΕ :14:47 ΜΑΡΙΟ Σ.ΧΙΩΣΗ :18:56 ΔΗΜΚΑ ΑΕ :20:04 ΑΪΜΠΕΡ ΑΕ :20:18 KANTOR ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε :21:49 Αφοι Συλιγάδα ΑΒΕΕ - VIOTAP :24:12 ΚΟΤΣΑΝΣΩΝΗ Δ. & ΙΑ Ε.Ε :24:24 ΟΤΛΑΚΟ ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ ΑΒΕΕΕ :25:23 BDO ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΕ :26:16 ΜΑΡΙΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :28:23 Π.Μ. ΚΑΛΛΙΓΑ :29:17 ΕΛΕΝΗ ΛΑΚΑ :32:40 ΜΠΟΤΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΠΕ :34:54 INTERGRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :35:53 ΩΡΙΩΝ Ε.Π.Ε :36:11 PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :38:57 ΝΣΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΡΟΛ ΤΣΕΜ ΕΠΕ :40:01 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ανϊνυμη Εταιρεία Παροχήσ Τπηρεςιϊν Εργονομίασ - Επαγγελματικήσ Αςφάλειασ και Τγείασ - Περιβάλλοντοσ :40:26 DOT & DASH COMMUNICATION A.E. ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :43:35 γραφειο καραμπελα ΕΣΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗσ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΕ :46:08 PHARMABIDE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε :47:32 Pricewaterhousecoopers Business Advisors AE :47:48 OPTIMUM VALUE ΑΕ :48:19 ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ :48:59 ΦΩΣΟΠΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :49:13 ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :52:14 ΝΙΚ.&ΕΤΑΓ. ΣΟΚΑ ΕΠΕ :55:50 ACT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ :56:42 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ. ΚΛΑΔΗ ΚΡΤΣΑΛΛΟΣΕΧΝΙΚΗ :57:08 ΣΕΧΑΝ ΑΒΕΕ :57:26 EXTRA LARGE MEDIA A.E. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :59:42 ΠΑΠΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡ. ΣΤΛΙΑΝΟ :01:32 ΑΣΛΑΚΟΛ Α.Ε :03:30 ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :04:03 ΚΑΒΟΤΡΙΝΟ Δ. ΑΡΓΤΡΙΟ :06:13 Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ - Μ. ΠΑΠΑΧΑΣΑ ΟΕ :07:26 PRINT ALL ΕΠΕ :15:11 ΕΛΑΜΠΟΡΕΙΣ ΜΠΙΖΝΕ ΙΝΣΕΛΛΙΣΖΕΝ :15:26 SP. ALEX. MOTO PARTS ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΜΟΣΤΤΚΛΕΣΩΝ :15:27 ΒΙΠΟΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ ΟΠΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε :16:29 Κ. ΣΑΛΕΡΑ Α.Ε :16:33 ΒΙΣΖΗΛΑΙΟΤ ΑΗΜΙΝΑ & ΙΑ ΟΕ

4 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :16:39 ΕΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :28:42 ΛΤΕΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :38:23 ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΨΗΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Π :40:05 ΠΑΝΣΙΔΟ Α.& Γ. & ΙΑ Ο.Ε :43:08 ΑΓΡΟΠΛΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ Α.Ε :46:51 ΒΙ ΕΝΣ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε :51:21 ΒΡΕΣΣΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΕ :52:39 WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΕΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :54:04 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :00:04 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΠΑΠΠΑ ΕΠΕ :04:23 ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :05:24 ΚΤΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΕΠΕ :06:52 BREAKFAST IN ATHENS A.E. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ :07:39 ΚΑΜΠΑΝΑΟ Α.Ε.Ε :07:56 ΖΕΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ :12:08 INTERTRANS ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΑΕ :13:32 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΕ :14:18 Γ. ΚΤΡΛΑΚΗ Α.Ε.Α.Π :14:25 GREENBOX ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε :15:43 ΓΟΤΣΟ ΚΣΙΖΕΙΝ Μ.ΕΠΕ :16:52 ΝΕΟΣΤΠ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :18:35 MANDARIN ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε :28:09 ΠΛΑΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :35:23 Μ.ΕΙΣΑΝΙΔΗ-Α.ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΟΕ :39:02 ALTAVIA HELLAS A.E :41:02 CLIENT TRUST ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :47:45 UNILOG A.E :51:08 Ι. ΓΕΡΑΓΩΣΕΛΛΗ & ΙΑ Ο.Ε :53:33 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕ :56:00 Ι.Ν.ΑΜΑΡΑ & ΙΑ ΟΕ :57:44 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ :58:19 NOVACEL HELLAS ΕΠΕ :58:23 ΚΑΦΦΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ :58:58 2Π ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΒΕ :03:00 ZΕΤΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :06:53 MENTORING ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :15:56 CUSTOMIZED QUALITY SERVICES A.E :20:04 Μ.Σ.. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Α.Ε :27:02 ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ :30:32 ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ Δ.&. ΑΕ :34:32 ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΑΠΠΑ & ΙΑ Ο.Ε :34:49 ΣΕΛΕΝΑΒΙ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :36:41 Δ.ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ Ι.Ε.Π.ΤΑ. ΑΒΕΕ :37:21 ΓΡΑΦΟΣΤΠΙΚΗ Α.Ε :37:51 ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΕ :40:13 ΚΕΜ - Κλαδικζσ Εκθζςεισ Μάρκετινγκ Α.Ε :51:46 ΠΑΝΟ Θ. ΚΟΤΣΑ Α.Ε :53:55 ΔΙΟΝΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε :54:17 ΣΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΛΑΣΟΜΙΚΗ ΑΕ :57:52 ΚΛΕΒΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:19 Α.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ & ΙΑ ΟΕ :09:49 ΑΛΠΙΚΟ ΑΕ :10:21 ΠΕΣΡΟΜΙΝΑ ΕΠΕ :15:08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ ΑΕ :20:23 ΝΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ :22:52 MAGNET ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ :26:58 ΑΝ ΟΤ ΑΕ :31:06 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ & ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΕ :35:44 PALADINO S.A :38:35 ΝΕΗΛΤ ΑΕ :40:13 ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΤΜΠΗ ΑΕ :47:51 RDC INFORMATICS ΕΠΕ :49:33 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΙΑ ΕΕ :53:06 ΚΟΤΚΟΒΙΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ Ε.Π.Ε :02:26 AMBIO A.E :02:37 ΕΜ-τατ Α.Ε :03:56 SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ :03:59 ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΑΒΣΕ :10:37 INNOVA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ :14:09 ΕΛΕΚΣΡΟΜΕΚ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :22:13 ΑΙΚΟΝ ΕΠΕ :29:33 ΣΕΛΕΣΩ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΪΝ ΕΠΕ :33:33 ΠΕΡΚΟ - ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε :33:45 ΩΓΤΓΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ

5 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :46:41 ΒΙΟΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΑΕ :50:12 CPI Ανϊνυμοσ Εταιρεία Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν & Περιφερειακϊν :59:47 REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :01:53 ΝΗΡΗΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :04:25 COVAX Ε.Π.Ε :11:56 ΨΤΧΟΓΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :25:54 EILID ΜΟΝ. ΕΠΕ :03:19 CAN COMMUNICATIONS AE :11:17 ΒΕΡΜΑΝΣΙΑ ΓΚΡΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :12:15 Φ. ΧΟΤΝΣΑΛΑ-Β. ΠΑΠΟΤΣΟΓΛΟΤ Ο.Ε :26:08 Δ.Π.ΚΕΧΑΓΙΑ :47:13 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΕ :56:17 ΟΤΜΠΛΗ ΑΕ :17:16 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ :38:37 ΚΑΓΙΑΝΣΑ Β-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α & ΙΑ ΟΕ :50:48 REMACO AE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ :55:43 ΝΙΚΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ :33:42 ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΤΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :29:29 NIVACO ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΠΕ :21:42 ACCOUNTING SOLUTIONS A.E :25:37 MASTER - ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :03:54 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΕ :48:33 ΧΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟ Α. - ΗΛΙΑΔΗ Ι. Ο.Ε :05:24 ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ Α.Ε :17:00 ΔΕΛΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΕ :21:42 ΚΙΝΙΚΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ε.Ε :31:46 CAR VALET AE :47:53 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΕ :53:10 DETTO TRAVEL ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :54:58 ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΠΙΔΗ :56:17 ΒΑΙΛΗ ΖΑΜΠΟΤΝΗ :15:55 ΕΡΓΚΟΠΛΑΝ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :17:38 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΜΚΕ :19:12 ΣΑΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕ :25:48 ΦΩΣΟΝΙ ΑΕΕ :37:17 ΕΝΑΡΞΙ ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΕΑ ΕΠΕ :47:36 ΛΑΜΑΝS ΤΠΗΡΕΙΕ MANAGEMENT A.E :50:19 ORBIT POLYMERS Α.Ε :50:54 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε :52:02 REVIVAL SA :31:29 ΣΕΧΝΟΧΩΡΟ ΕΠΕ :31:34 ΚΑΠΑ ΙΓΜΑ ΔΕΛΣΑ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :31:55 ΜΑΘΗΣΟΚΟΜΟ ΕΠΕ :34:09 Δ.ΞΤΛΙΝΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε :36:27 INTERNET Q ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΩΝΤΝΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :51:25 Β. ΒΑΣΙΚΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε :10:40 ΛΑΛΙΖΑ Α.Ε :14:52 Ε ΠΑΓΩΝΗ ΑΕ :20:50 OPTOYA ΝΕΑ ΟΡΑΗ ΑΕΒΕ :26:29 ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :30:20 Π. ΣΑΝΣΙΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΗ-ΤΠΟΔΗΗ-ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ :39:17 ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ :45:01 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ Α.Ε :49:51 EXPRESS Ε.Π.Ε. (Σ.Ε..Κ.Τ.Μ.Σ.) :04:02 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΠΕ :06:58 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :11:15 ΠΙΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΧΡΗ :17:40 ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΑΚΗ ΒΟΤΡΛΑΚΟ ΟΕ :23:01 ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :26:52 AMADEUS ΕΛΛΑ Α.Ε :30:07 Γ.ΓΚΡΙΝΣΖΟ & ΙΑ ΑΕ :38:11 ΕΡΜΗ ΧΑΡΙΙΑΔΗ ΑΕ :49:40 ΕΓΝΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΝΣΙΠΡ/Ε ΔΙΑΝΟΜΕ ΕΠΕ :55:13 CLARUS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ :01:23 SIEBEN ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΛΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :19:23 Μ.ΝΙΚΗΣΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :31:10 ΛΔΚ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ :40:28 ΕΟ ΜΑΣΡΙΞ Α.Ε :06:15 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Β & ΙΑ ΟΕ

6 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :05:56 ΜΑΡΜΟΤΡΗ Α.Ε :06:09 ΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:11 ΑΚΣΙ Α.Σ.Ε ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:24 Α.ΧΟΤΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ :06:24 ΜΕΪΜΑΡΗ Α.Ε :06:25 ΜΑΣΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Σ.Ε :06:27 ΑΒΒΑΚΗ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε :06:33 ΕΡΑΦΕΙΜ - ΟΛΓΑ ΔΕΔΕΟΓΛΟΤ & ΙΑ ΟΕ :06:33 GRAFO A.E :06:34 ΣΡΑΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ :06:35 Μ.ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ - Χ.ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :06:40 Α. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :06:41 ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΚΟ & ΙΑ Ο.Ε :06:47 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ :06:48 ΝΕΔΕΛΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ Α.Ε :07:02 ΚΡΤΣΑΛ ΨΤΓΕΙΑ-ΚΑΣΑΨΤΚΣΕ ΑΕ :07:18 UNI ΕΛΑΣΙΚΑ ΕΠΕ :07:20 ΔΡΟΟ ΔΡΟΟ :07:22 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΤ ΑΒΒΑ :07:23 ΚΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΕ :07:27 ΙΑΣΡΟΤ ΣΕΛΙΟ :07:30 ΜΑΡΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ Ε.Π.Ε :07:30 SIVVAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΕΑΣΟ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ :07:32 ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :07:52 ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :07:53 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Ε.Π.Ε :07:54 ΠΟΛΙΣΗ ΑΕ :08:01 ΣΤΛΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ - ΦΛΑΝΣΖΕ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ :08:02 CMS A.E :08:09 ΛΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ :08:16 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Π.Θ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ» :08:17 ΜΑΚΙΟ Α.Ε :08:19 ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΣΗ Γ & ΙΑ ΟΕ :08:19 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ΑΕ :08:21 ΑΓΡΟΣΕΧΝΙΚΗ A.E :08:23 ΚΟΤΣΙΒΟ ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ :08:34 ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΝΑ :08:38 ΚΕΡΑΜΙΣΖΗ ΑΓΓΕΛΟ Κ ΙΑ Ο.Ε :08:40 ΠΡΟ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΦΑΡΜ/ΠΟΙΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑ :08:41 ΑΚΣΗ ΗΛΙΟΤ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ :08:48 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΞΤΠΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :08:48 ΖΑΦΕΙΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :08:51 ΧΑΡΣΙΚΑ SALKO AE :08:53 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΣΕ - ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :08:53 GPS ΚΣΕΟ ΑΕ :08:56 ΚΕΣΕ Α.Ε :08:58 ΜΗΝΟ Α.Β.Ε.Σ.Ε :08:58 ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΕ :08:59 ΦΙΛΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΑΕ :09:10 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ Α.Ε :09:18 ΒΑΓΚΟΠΟΤΛΟ-ΔΕΔΟΤΗ-ΚΙΟΤΛΣΙΣΕΚΟΓΛΟΤ-ΚΛΕΟΒΟΤΛΟ ΕΠΕ :09:21 Γ.ΣΟΚΑ&ΙΑ Ο.Ε :09:28 ΣΑΟ ΣΑΪΚΟΠΟΤΛΟ "ΣΑΣΑ" ΑΕΒΕ :09:28 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :09:38 CONNET ΜΟΝΟΠΡΩΟΠΗ Ε.Π.Ε :09:50 ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :09:51 ΚΑΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΕΣΙΔΟΤ-ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΟΕ :09:55 ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕ :09:56 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ :09:58 ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΠΕ :10:00 ΜΑΝΣΖΑΡΗ Γ. ΑΕ :10:14 ΚΕΚ ΠΛΑΣΩΝ ΑΕ :10:36 ΣΙΦΣΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :10:54 Μ. ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΑΕ :10:57 ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕ :11:22 ΧΡΗΣΟ ΜΕΓΚΛΑ Α.Β.Ε.Ε :11:48 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Σ ΠΤΡΙΝΗ ΟΕ :11:54 ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ-ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΠΕ :11:56 QPLAN ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ :12:00 ΠΟΛΤΧΗΜΙΚΗ Γ.ΜΑΣΖΙΑΡΗ ΑΕ :12:16 THERMOGROUP ABEE :12:16 MOTO MARKET ΑΕ ΕΜΠ & ΚΑΣΑΚ ΕΙΔΩΝ ΕΞ ΜΟΣΟ/ΣΗ & ΜΟΣΟ/ΣΑ :12:16 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :12:20 ΣΙΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΡΑΔΙΟ RSO ΕΕ

7 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :12:25 ΓΕΩΑΝΑΛΤΗ Α.Ε :12:26 ΑΛΕΞΙΑΔΗ-ΣΑΛΙΚΙΔΗ ΑΕ :12:31 ΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :12:33 ΠΑΧΑΛΗ Δ. ΠΕΣΡΙΔΗ :12:39 ΑΔΑΜΙΔΗ Γ. ΑΛΕΞ. & ΑΝΑΣ.ΤΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΑΕ :12:39 ΜΠΕΛΙΟΤ ΣΕΡΓΙΑΝΗ :12:46 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ Α.Ε :12:48 ΑΦΟΙ ΓΑΙΣΑΝΙΔΗ ΟΕ :12:51 ΜΟΤΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕ :13:00 VPRODUCTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΕΠΕ :13:02 ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΜΟΤΣΙΟΤΛΗ ΑΕΒΕ :13:02 Δ ΩΙΔΗ ΑΕ :13:02 ΕΛΕΚΝΕΣ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :13:02 AUTO GS A.E :13:06 ΙΚΑΡΙΔΗ Δ. & ΙΑ ΟΕ :13:16 ΗΜΙΟΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ :13:21 ΑΣΕΡΙΟ ΜΕΣΑΞΙΩΣΗ Α.Ε :13:21 ΜΟΝΑΧΟ ΑΕ :13:22 ΝΕΔΑ ΑΕ :13:25 VELLUM ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Ε :13:26 ΧΟΤΛΙΑΡΑ ΘΕΟ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΤΒΑ ΑΕ :13:32 ΠΑΓΩΝΗ-ΠΑΖΙΑΝΑ-ΙΩΚΗ & ΙΑ ΟΕ :13:36 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ :13:37 ΑΡΑΠΗ ΘΕΑΝΩ :13:50 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ & ΙΑ ΟΕ :13:58 ΚΑΡΑΣΖΑ ΡΩΜΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :14:02 ΑΝΤΨΩΣΙΚΗ ΑΒΕΕ :14:04 ΑΓΓΕΛΑ ΔΕΡΕΣΖΗ :14:08 ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΠΕ :14:08 ΠΡΩΣΕΑ :14:10 CITY ΕΠΕ :14:35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ :14:46 Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ ΕΠΕ :14:51 ΒΑΙΛΑΓΑ Α.Ε :15:10 ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΔΗΜΟ :15:17 NOCCHI PUMPS HELLAS Ε.Π.Ε :15:22 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ :15:28 MAGIC CHRISTMAS AE :15:32 ΡΟΖΟ Π & ΙΑ ΕΕ :15:47 ΓΙΟΤΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :15:54 ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :16:01 Δ.ΑΜΑΡΑ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Σ.Ε :16:17.ΜΑΔΑΡΙΩΣΑΚΗ - Μ.ΧΡΤΟΜΑΛΛΟ ΟΕ :16:40 ΚΤΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΑ ΕΕ :16:49 ΑΝΑΣΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ :16:51 Α. ΣΑΓΚΑΛΙΔΗ & ΙΑ ΕΕ :16:54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε :18:08 ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Ε :18:35 ΑΡΓΤΡΙΑΔΗ Θ. - ΑΝΑΣΑΙΛΑΚΗ Θ. Ο.Ε :19:24 Χ.ΣΖΟΒΑΝΗ, Θ.ΚΑΠΕΡΔΑ & ΙΑ ΕΕ :19:34 ΣΕΧΝΟΜΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α.Ε :19:38 CONCEPT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ :19:40 ΣΕΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ :19:44 BENDORA AE :22:14 IDP EXPRESS A.E :22:39 SENSO PER LEI ΕΠΕ :22:49 ΝΙΚΟΛΑΚΟΤΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ :22:50 ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ :23:01 ΙΓΝΑΣΙΟ ΑΒΕΕ :23:02 PHARMACHEMIE AE :23:29 ΦΡΕΚΟΣ ΑΕ :23:32 ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΙΛΕΙΟ :23:36 Ε.ΑΡΗΔΕΜΕΡΣΖΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε :23:49 Αλφα Μζντωρ - Μελζτεσ και διαχείριςη ζργου :23:54 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Η. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΒΕΕ :23:58 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΠΑΧΑΛΗ Ε.Π.Ε :23:58 RALCO ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΕΒΕ :24:08 ΝΕΧΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :24:10 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΟΒΑΕΡΣ ΕΠΕ :24:14 ΙΝΗ Α.Ε :24:14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ :24:19 ΓΚΙΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΕΒΕ :24:26 ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ :24:37 ΔΙΟΝ ΜΟΣΟΡ ΑΕΒΕ

8 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :24:46 ΣΑΣΟΤ Α.Ε :24:49 ΔΩΜΑΣΙΟ 22 Ε.Π.Ε :24:52 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ :25:05 ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΙΑ ΟΕ :25:10 Κ. ΔΟΚΣΩΡΗ Α. ΔΟΧΣΩΡΗ ΟΕ :25:13 TECHSOFT A.E :25:16 ΠΑΓΙΔΑ Β. ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ :25:21 NORMATELECOM AE :25:24 ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΠΑΧΑΛΗ :25:31 ΣΕΦΑΝΟΤ Σ. - Ε. ΚΑΡΑΝΑΝΟΤ Ε.Π.Ε :25:37 ΦΑΟΤΛΑ Φ.-ΜΑΝΣΖΙΟ Ν. Ε.Ε :25:40 ΜΗΣΑΡΗ ΕΤΔΟΞΙΑ ΤΖ. ΧΡΙΣΟΤ :25:58 ΜΗΣΡΑΚΟΤΔΗ Σ. & ΙΑ Ε.Ε :26:05.ΧΑΝΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :27:03 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :27:28 ΤΔΡΟΦΙΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ :27:36 ΑΡΚΕΣΙΠΟ ΕΠΕ :27:42 ARROW AE :27:49 HELECTRON :27:58 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :28:59 INTERTRAK ΕΠΕ :29:18 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΕ :29:25 ΜΩΤΙΔΗ Θ. - ΣΟΚΜΑΚΙΔΟΤ Ε. ΕΕ :29:28 ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ Ι.ΚΑΙ ΤΙΟ Α.Ε :30:22 ΕΝΙΜΕΞ Α.Ε :30:45 ΙΟΤΚΑ ΜΙΧΑΛΗ :33:58 MEGA SPRINT GUARD AE :37:46 Ζ. ΒΑΔΡΑΣΙΚΑ & ΙΑ Ε.Ε :38:34 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ Χ. - ΜΩΤΙΔΗ. Ο.Ε :38:46 ΔΡΑΞΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :43:01 COPYGRAFF A.E :43:59 Ε. ΒΟΤΡΑΚΗ - Α. ΠΕΡΠΑΣΙΔΗ - Α. ΧΡΤΟΜΑΛΛΗ Ο.Ε :48:20 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ :48:39 ΓΑΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε :54:39 ΕΤΡΩΜΑΡΕ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :54:47 ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΪΗ & ΙΑ ΟΕ :55:09 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ :58:16 Θ.ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ Α.Ε :58:16 ΠΤΡΙΔΗ Α. - ΚΟΤΣΑΛΟΤ Β. Ο.Ε :58:40 EPSILON NET- Ανϊνυμη Εταιρεία Πληροφορικήσ, Εκπαίδευςησ και Προιόντων Τψηλήσ Σεχνολογίασ :59:10 ΑΜΑΡΑ Ν. ΔΗΜΗΣΡΙΟ :59:26 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΛΣΟ Α.Ε :59:40 Ν ΖΑΡΚΑΝΣΖΑ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :02:21 ΦΑΡΜΠΕΣΕΞ Α.Ε :03:42 Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Ε :03:45 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν. ΕΡΡΩΝ Π.Ε :05:07 ΣΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε :06:18 ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΣΕΛΗ ΑΕ :10:33 EXOTHERMIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ :10:58 ΠΡΙΝΣΖΙΟ ΑΕ :11:56 ΖΕΤΞΙ Ο.Ε. - Α. κ Δ. ΜΠΕΝΣΙΛΑ :12:54 ΣΕΕΡΑ υςτήματα Πληροφορικήσ Α.Ε :21:22 ΒΑΑΡΑ ΧΑΡΗ & ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΕ :22:13 ΠΙΛΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΕΒΕ :22:43 CHIMAR HELLAS Α.Ε Α.Β.Ε.Ε :22:50 Α. ΦΟΙΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ :24:34 ΦΡΟΤΣΑ ΠΡΩΣΟΦΑΝΟΤΗ Α.Ε :27:17 ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΝΟΤΛΗ :30:32 ΚΟΜΙΔΗ Ε. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε :33:58 ΒΕΝΣΖΙΟ ΧΡΗΣΟ :34:37 ASWO HELLAS A.E :36:31 ΑΦΟΙ Α ΣΑΤΡΙΑΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :38:09 ΒΟΤΡΔΟΤΝΑ ΑΕ - ΑΝΤΨΩΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ :38:14 RED ZEPPELIN ΕΠΕ :38:15 ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ ΟΤΡΩΣΗ :42:38 ΜΑΡΝΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΠΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :44:27 ΚΕΚ ΕΤΒΟΤΛΟ - Ζ. ΠΕΣΚΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε :46:44 Π.ΠΑΛΑΣΟΓΛΟΤ & Α.ΟΤΔΗ Ο.Ε :47:56 ΜΕΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ Α.Ε :52:12 ΣΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε :53:30 ΑΦΟΙ Π ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΟΕ :54:58 ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε :59:39 ALU-PORT :02:33 ΕΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

9 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :02:53 ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΟ :05:32 ΖΕΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΓΟΡΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΩΝΤΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :06:47 ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΕΕ :09:49 ΑΜΟΙΡΙΔΗ - ΑΒΒΙΔΗ Α.Ε :11:07 NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε :11:29 ΒΕΡΝΣΕ ΕΠΕ :13:07 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε :14:58 ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΕΛ. Α.Ε :15:24 Ν. ΒΙΔΑΛΗ ΑΕ :15:39 ΑΝΑΣΑΙΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ Α.Ε :18:27 ΓΕΣΕΜ Α.Ε :19:00 ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΑΕ-ΑΒΕΕ :21:05 ΧΑΣΖΗΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟ :21:11 ΝΑΖΟ.ΑΕ :22:14 BNeF BENEFIT HELLAS A.E :22:16 ΣΙΠΣΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :26:13 ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ Α.Ε :28:56 ΚΟΜΙΣΟΤΔΗ Β. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ :30:51 GREEFOS AE :32:07 Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ :33:50 ΜΑΚ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ :37:26 Ι. ΕΛΜΑΛΙΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε :37:29 BATHHOUSE A.E :40:03 ΠΑΡΑΜΑΟΤΝΣ ΑΕ :43:37 EUROGAT AΝΩΝΤΜΗ EΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ :43:53 ΑΦΑΛΣΙΚΗ Α.Ε :43:57 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ :49:40 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ε.Π.Ε :50:38 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ :53:48 ΜΠΕΝΣΙΚΗ. ΣΟΤΚΑΛΗ Γ. Ο.Ε :02:42 XOMNET ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ :03:14 ΚΟΤΡΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΕΕ :08:12 Δ.ΛΑΓΟ-Α.ΜΑΝΔΑΛΣΗ Α.Ε.Β.Ε :15:00 ΝΕΣΩΡ ΣΖΟΤΡΔΑ ΑΕ :19:31 ΠΛΑΣΩΝ ΜΕΠΕ :26:50 PANSYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η/Τ :27:46 ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :32:20 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ & ΙΑ Ο.Ε :43:57 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :47:22 ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ :11:20 Α. ΓΕΩΡΓΟΤΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :13:25 ΓΕΣΗΛ Α.Ε :17:23 ΣΑΜΙΩΝ ΑΕ :17:43 TRIAS ECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :18:48 ΕΚΣΕ Α.Σ.Ε.Β.Ε :28:12 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ & ΙΑ Ο.Ε :35:24 ΕΚΔΟΕΙ ΝΑΣΑ ΕΠΕ :41:53 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΑΓΩΓΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΣΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΕΩ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :46:47 Ν.ΛΑΚΑΑ - Π.ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ Α.Ε :48:39 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ -. ΣΑΣΣΗ Ο.Ε :50:38 INTERBROKERS A.E :06:07 ΔΙΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :07:20 ΖΗΗ & ΝΙΚΟ ΜΑΝΔΗΛΙΩΣΗ Ο.Ε :08:15 ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ-ΝΕ :20:30 ALL DRINKS DISTRIBUTORS AEE :24:58 ΑΠΙ ΕΛΛΑ ΑΒΕΕ :37:43 Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΕ :40:50 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε :42:48 ADVICE AE :47:57 Δ.ΓΙΑΛΑΜΑ & ΙΑ ΟΕ :49:38 ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΠΕ :50:08 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ :01:40 ΟΙΚΟΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :01:41 ΑΦΟΙ Α. ΕΛΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ :12:06 ΠΕΣΑΛΑ ΝΙΚ. ΒΑΙΛΕΙΟ :26:48 4Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Α.Ε :34:01 ΚΑΛΕΣΕΙΑ ΑΒΕΕ :42:53 ΤΔΕΑ ΑΕ :45:23 Π. ΚΑΡΑΜΟΧΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε :47:39 Π.ΚΑΡΑΜΟΧΟ - Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ Ο.Ε :53:15 ΙΡΕΣΗ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ :57:30 Ε. ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ & ΤΙΟ ΑΕΒΕ :03:54 ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΟΛΤΔΩΡΟ & ΙΑ ΕΕ :09:51 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΑΝΑΙΟ

10 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :31:02 ΓΕΡΟΝΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :46:08 Σ. ΠΑΠΑΛΣΖΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :11:32 Ι.Ν.ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ Α.Ε :14:33 ΞΗΡΟΤΧΑΚΗ Σ. ΕΙΡΗΝΗ :40:09 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΙΔΗ-ΨΑΛΣΙΔΗ Α.Ε :55:14 ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΠΟΛΗ ΕΠΕ :15:14 ΠΑΠΟΤΣΙΔΗ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟ :24:44 ΔΙΟΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Α.Ε :31:19 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΟΤΛΙΕΛΜΟ :50:02 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ :43:49 SCANIDEAL ΕΛΛΗΝΟΟΤΗΔΙΚΗ Α.Ε :44:31 ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ :04:39 ΚΟΤΡΟΤΖΙΔΗ ΣΕΦ. & ΙΑ ΟΕ :06:18 AUTO LINE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ - ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΙΔΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ :16:17 ΒΙΟΖΩΚΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΕ :27:54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΠΕ :34:36 ΠΑΝΙΔΗ Ι. ΑΒΡΑΑΜ :35:30 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝΕΣ/ΜΟ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΩΝ :38:57 ΝΑΣΙΚΑ Κ. - ΣΙΜΠΙΡΗ Α. Ο.Ε :09:32 TΕΛΕΣΑΡ ΝΣΑΪΡΕΚΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ :13:08 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α :54:04 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε :04:27 INTERTRUCK Μ.Ε.Π.Ε :26:08 ΝΣΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ :10:14 ΠΑΣΙΑ ΧΡΗΣΟ

11 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :36:54 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΡΤΦΩΝ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :10:03 ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ :32:40 ΣΖΙΩΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε

12 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ :14:24 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΕΤΒΟΙΑ :51:39 ΖΙΩΓΑ. - ΒΑΙΛΕΙΟΤ Γ. Ο.Ε :20:26 ΙΩΗΦ Α.Ε :27:53 ALLWEB SOLUTIONS SA :54:53 ΕΞΠΕΡΣ ΓΟΤΕΜΠ Ε.Π.Ε :09:32 ΓΚΡΕΚΗ ΕΝΣΤΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΕΒΕ

13 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ :36:23 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΕ :06:15 ΑΡΑΠΗ ΜΙΧΑΗΛ :50:34 ΣΤΠΟΚΤΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε

14 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ :30:05 ΦΑΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ :39:02 ΑΚΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε :42:57 ΠΑΝΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΕ :44:57 ΠΡΙΜΑ ΕΝΣΕΡ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Α.Ε :48:10 ΤΙΟΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΟΕ :48:43 ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΛΕΝΗ :50:52 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Α.Ε :52:17 ΑΦΟΙ Γ ΚΑΣΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ :14:36 ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ M.-ΧΑΛΒΑΣΖΑΚΗ M. Ο.Ε :23:40 ΜΑΝΩΛΗ ΑΠΟΣΟΛΟ Ε.Π.Ε :26:35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β. Α.Ε :26:40 ΕΚΔΟΕΙ Α. ΜΤΚΩΝΙΑΣΗ Α.Ε :27:15 ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟΤ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ :30:06 ΑΦΟΙ ΣΕΡΕΠΑ Α.Ε.Β.Ε :31:13 ΒΙΟΜΗΧ.ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ-ΙΝΣΟΤ Α.Ε :31:39 ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :37:56 Δ. ΔΕΛΗΜΗΣΡΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :49:18 ΜΑΝΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡ.-ΟΙΚ.-ΣΟΤΡ.-ΞΕΝΟΔ.-ΕΙ/ΚΗ-ΑΓΡΟΣ.-ΚΣΗΝ/ΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :57:39 ΣΡΟΧΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΕ :59:34 ΙΝΣΕΑΛ ΑΕ :01:35 ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΣΕΕ :06:03 ΕΤΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε :09:05 Κ. ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ ΑΕ :18:46 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΧΡΗΣΟ & ΙΑ ΕΕ :27:05 ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΑ ΜΑΝΟΤΡΑ ΑΕ :34:19 ALFA BETA ROTO ABEE :47:26 ATLANTIC LOGISTICS ΕΠΕ :53:12 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΤΡΙΣΖΗ :54:12 ΛΕΤΚΟΙΔΗΡΟΤΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε :55:13 ΣΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΙΑ Ο.Ε :59:14 ΜΑΣΟΡΑΚΗ Γ..-ΚΩΣΑΚΗ Ν.Ι. ΕΠΕ :02:09 ΧΑΣΖΗΣΑΜΑΣΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :03:26 MEDICENTER ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α.Ε :03:53 Ε. ΠΑΠΠΑΔΑ & ΙΑ Ο.Ε :06:21 Γ.ΚΑΡΒΕΛΑ Α.Ε :08:02 ΚΟΝΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ε.Ε :10:27 ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ ΜΙΧΑΗΛ :12:55 Χ. ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :14:32 ΧΑΡΟΚΟΠΟ ΜΙΧΑΗΛ :23:06 RODIS GIORGOS :27:31 ΓΑΡΟΓΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣ. & ΙΑ ΟΕΕ :35:17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ :51:08 Μ.ΛΕΚΚΑ ΕΠΕ :24:50 ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΙΛΑ ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε :38:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΒΕΕ :49:09 ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ Α.Ε :07:57 LIBERTY AE :13:43 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΠΕ :19:27 ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε :38:42 ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ :56:11 ΚΡΑΝΗ Μ. ΓΟΤΓΟΤΛΑ Θ. ΟΕ :13:28 ΒΙΔΑΚΗ Ι Κ ΙΑ ΟΕ :57:13 ΑΡΑΛΚΟ ΕΠΕ :27:31 ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΕ :32:35 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΔΑΜΙΔΗ :29:17 ΣΙΡΣΗ-ΔΡΟΤΚΑ-ΛΙΡΑΣΖΗ Ο.Ε :16:17 ΧΑΝΣΖΗ ΜΙΧΑΛΗ :25:44 ΚΟΤΚΟΡΙΝΗ - ΣΡΑΣΑΛΟ Α.Ε :06:13 Παπαδουλάκησ Θεόδωροσ :27:16 ΧΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΒΕΕ :46:24 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΒΟΤ Α.Ε :47:13 ΜΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :47:31 ΒΟΚΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :01:54 ΑΦΟΙ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ Ο.Ε :15:01 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε :16:01 CONTACT AE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΟΡΕΤΗ :22:52 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε :26:15 ΚΑΠΟΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ :26:59 'ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ' ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ :27:22 ΚΑΣΑΚΕΤΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ.ΕΣΙΑΗ Α.Β.Ε.Ε :34:55 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΡΗΓΟΡΗ :52:06 ΔΟΤΛΓΚΕΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ :59:18 DIGITECH AE :02:44 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΟ

15 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ :12:48 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΟΤΝΣΑΝΕΑ :18:50 CANDIA FINANCE AE :26:18 ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗ Α.Ε :28:03 ΧΑΣΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ :30:11 ΠΕΡΕΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΕΒΕ :33:25 Ι-ΚΣΕΟ ΚΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ :50:30 ΚΡΑΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :55:31 ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :57:46 ΛΤΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ :08:33 ΑΦΑΛΕΙΕ ΔΙΚΛΙ ΚΤΡΙΑΚΟ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :12:35 ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Α.Ε :14:35 ΒΡΑΚΑ ΑΘ. ΑΦΟΙ Ο.Ε :16:24 ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ΑΕ :40:15 ΑΝΩΝΤΜΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΤΙΟΙ. ΜΠΑΦΑ ΑΒΕΕ" :08:15 ΔΗΜΗΣΡΗ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε :14:16 ΑΦΟΙ. ΦΡΙΣΖΕΡΗ Ο.Ε :36:41 ΕΡΓΟΓΕΝΕΙ Α.Σ.Ε :37:27 ΚΑΦΕΣΖΗ ΑΝΔΡΕΑ :42:04 ΚΑΡΑΦΑΟΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :55:44 ΚΑΚΑΒΟ - ΛΙΑΚΑΣΗ Ε.Ε :08:09 ΧΑΣΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ :54:55 Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ - Ι.ΠΑΝΣΟΤΔΗ & ΙΑ Ε.Ε :01:08 ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ Δ. ΑΦΟΙ & ΙΑ Ο.Ε :06:47 ΖΤΓΟΤΡΗ Α.Ε :06:58 ΣΟΤΠΑ ΣΑΤΡΟ & ΙΑ ΟΕ :25:45 ΚΑΛΙΓΚΟ Ι. & Λ. ΟΕ :41:48 Γ.Δ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ & ΙΑ Ε.Ε :11:42 ΚΕΝΣΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ :12:35 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΣΙΑΡΑ ΑΣΕΡΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης 7/5/2009 12:00:31 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Μιστιλόγλου Ιορδάνης & ΣΙΑ ΕΕ 16012813-02-000001 000380 7/5/2009 12:00:48 ΠΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:16:18 7/5/2009 12:16:52 7/5/2009 12:16:54 7/5/2009 12:18:35

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Επωνυμία Επιχείρησης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Επωνυμία Επιχείρησης ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ημ/νια Υποβολής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:00:29 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΑΦΟΙ ΑΥΦΑΝΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Επ. Πρόγραμμα ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Δαπάνη 10130967-01-001001 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 999019553 ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ 5.600,00 10141429-01-000919 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 094194637

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 1 ICT-000008 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ Computer Technologies 427.885,80 2 ICT-000011 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση BYTEMOBILE ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12

Επωνυµία Επιχείρησης. Υποβληθείσες Προτάσεις Page 1 of 12 1 ICT-000008 2 ICT-000011 3 ICT-000058 4 ICT-000109 5 ICT-000112 6 ICT-000120 7 ICT-000135 8 ICT-000136 9 ICT-000144 10 ICT-000181 11 ICT-000196 12 ICT-000212 13 ICT-000234 14 ICT-000265 15 ICT-000309

Διαβάστε περισσότερα

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ OPEN 1 1 ΦΩΚΟΛΟ ΝΙΚΟ BMW TWIN TURBO METHANOL ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - CHEETAH TEAM 2 2 ΚΑΣΑΦΑΔΟ ΒΑΓΓΕΛΗ CAMARO ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ AT2 3 3 ΣΟΝΟΓΛΟΤ ΣΑΟ HONDA CIVIC TYPE R GEARTECH ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Εβίτα Μπαζάκου Τηλέφωνο : 210-6969799

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Μακεδονίας Θράκης Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων επανεξέτασης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ. Άξονας Προτεραιότητας 5

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ. Άξονας Προτεραιότητας 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ε. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Ε. 391 15/4/2011 17:37 81.500,00 98,750 Κρήτης ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΞΕ 2 11/3/2011 15:29 81.800 Άξονας Προτεραιότητας 4 ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. 411 15/4/2011 18:57 113.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΞΕ 2 11/3/2011 15:29 81.800 Άξονας Προτεραιότητας 4 ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. 411 15/4/2011 18:57 113. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι με την από 11-4-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εγκρίθηκε η «Απόφαση για την Αποδοχή και Έγκριση Αιτήσεων/Σχεδίων που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα