Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ"

Transcript

1 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε :06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E :06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ :06:44 ΚΙΣΑΝΣΖΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ Ε.Π.Ε :06:48 ΔΟΤΚΑ ΑΒΕΕ :06:49 ΑΦΟΙ ΡΟΤΧΩΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :06:56 ΜΑΝΕΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ - ΛΤΜΠΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ Ο.Ε :06:56 ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΠΕΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ :07:04 INTERSTAR SECURITY ΕΠΕ :07:13 ALPHABET ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Π.Ε :07:14 INNEWS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε.Ε.Τ :07:15 ΔΙΑΔIΚΣYΑΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :07:18 ΔΗΜΗΣΡΗ ΒΙΚΣΩΡ :07:24 ΖΑΝΝΟ-ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε :07:27 ΚΕΝΣΡΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ :07:33 ΑΡΣΙΟΝ ΑΕ & ΙΑ ΟΕ :07:37 EXARCO AE :07:42 ΟΡΚΟ Α.Ε :07:46 Γ.ΣΙΑΚΑΛΑΚΗ-Ι,ΣΕΜΕΡΣΖΟΓΛΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :08:00 REGATE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Α.Ε :08:01 ΜΕΣΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε :08:17 ΟΝΕ CALL ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :08:19 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟ :08:20 ΠΙΣΑΚΗ ΜΙΧ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :08:22 BUSINESS CONCEPT φμβουλοι Επιχειρήςεων ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :08:24 ALPHA WORKS Α.Ε ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΕΡΓΩΝ :08:40 ΓΙΟΤΡΟΣΡΑΣ ΑΕ ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ :08:40 Χ.Μ.ΧΑΡΑΜΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ - Π.ΜΠΟΝΕΛΗ ΟΕ :08:48 Α. ΚΑΙ Ε. ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΟΕ :08:48 ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΣΡΟΤΛΗ :08:48 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ Α.Ε :08:53 ΜΑΧ PRODUCTION AE :09:03 ΖΗΙΜΑΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ - ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ :09:09 ΑΡΣΙΟΝ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε :09:16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΟ :09:18 ΚΑΡΑΕΒΔΑ ΑΝΣΩΝΗ ΕΠΕ :09:18 ΑΔΑΜ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Α.ΒΙ.ΣΕ.Π.Τ.Ε. ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :09:34 ΠΙΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :09:56 Β.ΜΠΟΤΓΑΣΟ ΑΣΕΕ :10:03 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Ν & Μ Α.Ε :10:07 ΚΣΕΟHellas ΑΕ :10:21 ΑΝΣΑΙΑ - ΕΠΙΤ ΕΠΕ :10:29 ΙΒΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ :10:29 EPICOS ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ AΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :10:31 SKYLINES EUROSKI CLUB Μονοπρόςωπη ΕΠΕ :10:42 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΗ Α.Ε :10:43 Β. ΜΠΑΚΟΖΟ - Δ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ και ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε :10:48 TZI E ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΣΙΚΩΝΩΠΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ :10:48 ΣΟΤΡΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡ :10:53 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΕ :10:57 ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ :11:24 ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΙΑ Ο.Ε :11:25 QUALCO AE :11:26 ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ :11:49 NETSEMANTICS ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΛΤΕΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Α.Ε :11:50 ERLAC Γ.Δ ΚΟΤΣΛΗ ΑΒΕΕ :11:51 ΙΝΦΟΠΟΙΝΣ ΕΠΕ :11:54 GSS ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε :11:59 ALET PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ :11:59 ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΑΕ :12:01 Ι & Ε ΠΟΤΛΑΚΗ ΑΕ :12:09 ΑΝΑΣΡΟΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ :12:24 ΚΕΓΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΤΝΕΔΡΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :12:33 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε :12:48 COMSYS Α.Ε :13:08 BFS Ε.Π.Ε :13:16 TEAM M-H ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ :13:18 APIVITA AEBE :13:19 ΙΑΠΕΣΟ Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ :13:22 ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :13:31 IN STORE MELODY Ε.Π.Ε :13:36 Α ΔΑΒΛΕΡΗ ΑΕ :13:39 ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε :13:54 ΕΚΘΕΕΙ ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ

2 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :13:58 ΓΙΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΗ :13:58 ΙΘΜΟ ΑΒΕΚΕ :14:00 MEDIA2DAY ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :14:02 Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε :14:09 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΜΑΡΙΑ :14:10 ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΜ. ΚΟΣΩΝΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΧΑΡΣΟΤ ΑΕΒΕ :14:14 Σ. ΣΙΚΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.Μ.ΣΕ :14:18 ΑΡΣΙΟΝ Α.Ε. - ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΣΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε :14:24 SPECIFAR ΑΒΕΕ :14:34 VELCO A.B.E.E :14:38 REALIZE A.E :14:44 ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε :14:49 ΟΔΕΟΤ ΑΕ :14:57 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε :14:59 Κ. ΣΑΟΠΟΤΛΟ - Β. ΚΑΝΑΒΗ ΟΕ :15:03 ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε :15:07 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :15:08 ΤΝΔΕΗ ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ ΕΠΕ :15:16 T.B.S. Ολοκληρωμζνεσ Μηχανογραφικζσ Λφςεισ Α.Ε :15:16 ΑΚΑΣΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :15:26 ΠΛΑΣΩΝΙΔΗ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Α.Ε.Β.Ε :15:31 ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΑΕ :15:32 ΣΡΑΜΠΑ Κ. & ΙΑ Ο.Ε :15:34 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ :15:35 Φ.Ν. ΜΑΡΣ ΤΣΕΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ :15:37 SCAN ΑΒΕΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :15:38 ΑΡΣΙΟΝ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΕ- ΕΤΣ. ΓΑΝΕΛΗ & ΙΑ ΟΕ :15:57 ΑΛΦΑ ΞΤΛΕΙΑ ΑΕΕ :15:59 ON SITE ΕΠΕ :16:04 PERFECTION ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗ & ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΦΑΟΝ :16:06 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Π.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ ΑΕΕΕ :16:08 ΜΕΓΚΑΦΡΟΣ Α.Ε :16:29 ΤΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΤΕΩΝ Α.Ε :16:56 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε :17:05.Π. ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ Μ.Ε.Π.Ε :18:07 ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΑΕ :18:53 SAFEDOC AE :18:58 UPPER CLASS ENTERTAINMENT ΕΠΕ :19:33 ΝΣΟΚΣΟΡ ΝΣΟΜ ΕΠΕ :19:40 A.M.Y. AΘΗΝΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :19:40 ΝΕΧΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ :20:08 ΦΟΤΛΦΙΛ ΕΠΕ :20:13 ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΠΤΡΟ :20:23 Α. ΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΤΙΟ Ε.Π.Ε :20:40 ΚΟΤΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :21:10 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ Δ. ΠΑΝΣΑΖΗ Α. Ο.Ε :21:11 ΑΡΣΙΟΝ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :21:13 ADAPTIT S.A :22:14 ΦΩΣΟΛΙΟ & ΣΤΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Α.Ε :22:34 ΧΡΗΣΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ :22:46 EUROXX ΧΡΗΜΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ :23:11 ΠΡΟΦΟΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :23:28 ΚΟΝΕΠΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑ, ΕΝΔΤΕΩ, ΤΠΟΔΗΕΩ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ :23:46 ΠΟΡΣ ΚΟΜΜ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε :23:49 STEFICON ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΤΜΕΩΝ Κ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΕ :23:49 ΗΛΕΚΣΡΟΪΝΒΕΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ :24:05 ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ :24:22 WINMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :24:26 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΩΛΗΕΩΝ Ε.Π.Ε :24:37 Γ. ΙΓΑΡΑ ΕΕ :24:54 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :26:26 ΑΦΟΙ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΙ Α.Ε :26:43 MICROSHOP ΕΠΕ :27:02 ISOBAU HELLAS A.E :27:51 ECDL ΕΛΛΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΕ :29:19 ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΤΠΗΡ. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ :29:47 Π.ΡΩΞΑΝΗ ΑΕΕΟΣΕ :32:41 COSMOS LAC AE :32:43 ΗΙΣ Ξενοδοχιακζσ και Σουριςτικζσ Ολοκληρωμζνεσ Σεχνολογίεσ ΑΕ :33:05 PETLINE A.E :34:28 ΠΡΟΣΑΙ Α.Ε. ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΤ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :35:43 EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :35:58 ΜΠΟΙΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΡΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ :37:02 Μ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε

3 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :37:06 WOW CREATIVE PROJECTS ΕΠΕ :37:33 Α.ΜΑΡΙΝΑΣΟ Α.Ε :38:49 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Α.Ε :38:55 ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟ-ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ Ο.Ε :41:11 MEVACO ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ :41:21 QUALITY INFOSERVICE ΕΠΕ :41:35 ΠΤΛΩΝΕ ΕΛΛΑ Α.Ε :42:27 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Α.Ε :44:13 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΤΞΕΩ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΑΕ :45:32 ΑΝΘΕΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΙΧΕΙΡΗΕΙ Α.Ε :45:51 KONDYLIS M. ANDREAS :47:31 EXECUTIVE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :47:36 ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε :48:21 Εκδόςεισ παντίδου Ε.Π.Ε :53:14 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΑΕ :54:01 ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Ε :55:33 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ :55:49 DIRECT CLUB Α.Ε :57:05 TREE COMPANY Co A.B.E.E :59:46 ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΕ :00:44 Β.Ν. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :01:50 ΕΜΒΡΤΟΓΕΝΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΣΡΙΚΩ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :03:30 ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΤ Α.Ε :03:36 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΕ :04:30 ΜΙΧΑΛΗ Α. ΒΑΙΛΕΙΟΤ :04:53 ALKAT AEBE :06:09 ΜΕΛΕΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :06:44 ΕΛΛΗΝΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΩ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :08:45 KORMOS ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΕΠΕ :09:16 PANMARIN INVESTING AE :11:40 HILLSIDE PRESS AE :12:29 PRIM ΑΠΑ ΚΕΚ Α.Ε :13:25 ΒΙΟΤΓΕΙΑ ΕΠΕ :14:47 ΜΑΡΙΟ Σ.ΧΙΩΣΗ :18:56 ΔΗΜΚΑ ΑΕ :20:04 ΑΪΜΠΕΡ ΑΕ :20:18 KANTOR ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε :21:49 Αφοι Συλιγάδα ΑΒΕΕ - VIOTAP :24:12 ΚΟΤΣΑΝΣΩΝΗ Δ. & ΙΑ Ε.Ε :24:24 ΟΤΛΑΚΟ ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ ΑΒΕΕΕ :25:23 BDO ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΕ :26:16 ΜΑΡΙΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :28:23 Π.Μ. ΚΑΛΛΙΓΑ :29:17 ΕΛΕΝΗ ΛΑΚΑ :32:40 ΜΠΟΤΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΠΕ :34:54 INTERGRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :35:53 ΩΡΙΩΝ Ε.Π.Ε :36:11 PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :38:57 ΝΣΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΡΟΛ ΤΣΕΜ ΕΠΕ :40:01 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ανϊνυμη Εταιρεία Παροχήσ Τπηρεςιϊν Εργονομίασ - Επαγγελματικήσ Αςφάλειασ και Τγείασ - Περιβάλλοντοσ :40:26 DOT & DASH COMMUNICATION A.E. ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :43:35 γραφειο καραμπελα ΕΣΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗσ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΕ :46:08 PHARMABIDE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε :47:32 Pricewaterhousecoopers Business Advisors AE :47:48 OPTIMUM VALUE ΑΕ :48:19 ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ :48:59 ΦΩΣΟΠΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :49:13 ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :52:14 ΝΙΚ.&ΕΤΑΓ. ΣΟΚΑ ΕΠΕ :55:50 ACT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ :56:42 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ. ΚΛΑΔΗ ΚΡΤΣΑΛΛΟΣΕΧΝΙΚΗ :57:08 ΣΕΧΑΝ ΑΒΕΕ :57:26 EXTRA LARGE MEDIA A.E. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :59:42 ΠΑΠΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡ. ΣΤΛΙΑΝΟ :01:32 ΑΣΛΑΚΟΛ Α.Ε :03:30 ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :04:03 ΚΑΒΟΤΡΙΝΟ Δ. ΑΡΓΤΡΙΟ :06:13 Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ - Μ. ΠΑΠΑΧΑΣΑ ΟΕ :07:26 PRINT ALL ΕΠΕ :15:11 ΕΛΑΜΠΟΡΕΙΣ ΜΠΙΖΝΕ ΙΝΣΕΛΛΙΣΖΕΝ :15:26 SP. ALEX. MOTO PARTS ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΜΟΣΤΤΚΛΕΣΩΝ :15:27 ΒΙΠΟΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ ΟΠΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε :16:29 Κ. ΣΑΛΕΡΑ Α.Ε :16:33 ΒΙΣΖΗΛΑΙΟΤ ΑΗΜΙΝΑ & ΙΑ ΟΕ

4 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :16:39 ΕΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :28:42 ΛΤΕΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :38:23 ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΨΗΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Π :40:05 ΠΑΝΣΙΔΟ Α.& Γ. & ΙΑ Ο.Ε :43:08 ΑΓΡΟΠΛΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ Α.Ε :46:51 ΒΙ ΕΝΣ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε :51:21 ΒΡΕΣΣΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΕ :52:39 WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΕΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :54:04 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :00:04 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΠΑΠΠΑ ΕΠΕ :04:23 ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :05:24 ΚΤΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΕΠΕ :06:52 BREAKFAST IN ATHENS A.E. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ :07:39 ΚΑΜΠΑΝΑΟ Α.Ε.Ε :07:56 ΖΕΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ :12:08 INTERTRANS ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΑΕ :13:32 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΕ :14:18 Γ. ΚΤΡΛΑΚΗ Α.Ε.Α.Π :14:25 GREENBOX ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε :15:43 ΓΟΤΣΟ ΚΣΙΖΕΙΝ Μ.ΕΠΕ :16:52 ΝΕΟΣΤΠ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :18:35 MANDARIN ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε :28:09 ΠΛΑΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :35:23 Μ.ΕΙΣΑΝΙΔΗ-Α.ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΟΕ :39:02 ALTAVIA HELLAS A.E :41:02 CLIENT TRUST ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :47:45 UNILOG A.E :51:08 Ι. ΓΕΡΑΓΩΣΕΛΛΗ & ΙΑ Ο.Ε :53:33 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕ :56:00 Ι.Ν.ΑΜΑΡΑ & ΙΑ ΟΕ :57:44 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ :58:19 NOVACEL HELLAS ΕΠΕ :58:23 ΚΑΦΦΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ :58:58 2Π ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΒΕ :03:00 ZΕΤΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :06:53 MENTORING ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :15:56 CUSTOMIZED QUALITY SERVICES A.E :20:04 Μ.Σ.. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Α.Ε :27:02 ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ :30:32 ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ Δ.&. ΑΕ :34:32 ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΑΠΠΑ & ΙΑ Ο.Ε :34:49 ΣΕΛΕΝΑΒΙ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :36:41 Δ.ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ Ι.Ε.Π.ΤΑ. ΑΒΕΕ :37:21 ΓΡΑΦΟΣΤΠΙΚΗ Α.Ε :37:51 ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΕ :40:13 ΚΕΜ - Κλαδικζσ Εκθζςεισ Μάρκετινγκ Α.Ε :51:46 ΠΑΝΟ Θ. ΚΟΤΣΑ Α.Ε :53:55 ΔΙΟΝΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε :54:17 ΣΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΛΑΣΟΜΙΚΗ ΑΕ :57:52 ΚΛΕΒΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:19 Α.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ & ΙΑ ΟΕ :09:49 ΑΛΠΙΚΟ ΑΕ :10:21 ΠΕΣΡΟΜΙΝΑ ΕΠΕ :15:08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ ΑΕ :20:23 ΝΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ :22:52 MAGNET ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ :26:58 ΑΝ ΟΤ ΑΕ :31:06 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ & ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΕ :35:44 PALADINO S.A :38:35 ΝΕΗΛΤ ΑΕ :40:13 ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΤΜΠΗ ΑΕ :47:51 RDC INFORMATICS ΕΠΕ :49:33 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΙΑ ΕΕ :53:06 ΚΟΤΚΟΒΙΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ Ε.Π.Ε :02:26 AMBIO A.E :02:37 ΕΜ-τατ Α.Ε :03:56 SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ :03:59 ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΑΒΣΕ :10:37 INNOVA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ :14:09 ΕΛΕΚΣΡΟΜΕΚ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :22:13 ΑΙΚΟΝ ΕΠΕ :29:33 ΣΕΛΕΣΩ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΪΝ ΕΠΕ :33:33 ΠΕΡΚΟ - ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε :33:45 ΩΓΤΓΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ

5 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :46:41 ΒΙΟΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΑΕ :50:12 CPI Ανϊνυμοσ Εταιρεία Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν & Περιφερειακϊν :59:47 REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :01:53 ΝΗΡΗΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :04:25 COVAX Ε.Π.Ε :11:56 ΨΤΧΟΓΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :25:54 EILID ΜΟΝ. ΕΠΕ :03:19 CAN COMMUNICATIONS AE :11:17 ΒΕΡΜΑΝΣΙΑ ΓΚΡΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :12:15 Φ. ΧΟΤΝΣΑΛΑ-Β. ΠΑΠΟΤΣΟΓΛΟΤ Ο.Ε :26:08 Δ.Π.ΚΕΧΑΓΙΑ :47:13 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΕ :56:17 ΟΤΜΠΛΗ ΑΕ :17:16 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ :38:37 ΚΑΓΙΑΝΣΑ Β-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α & ΙΑ ΟΕ :50:48 REMACO AE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ :55:43 ΝΙΚΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ :33:42 ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΤΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :29:29 NIVACO ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΠΕ :21:42 ACCOUNTING SOLUTIONS A.E :25:37 MASTER - ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :03:54 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΕ :48:33 ΧΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟ Α. - ΗΛΙΑΔΗ Ι. Ο.Ε :05:24 ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ Α.Ε :17:00 ΔΕΛΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΕ :21:42 ΚΙΝΙΚΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ε.Ε :31:46 CAR VALET AE :47:53 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΕ :53:10 DETTO TRAVEL ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :54:58 ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΠΙΔΗ :56:17 ΒΑΙΛΗ ΖΑΜΠΟΤΝΗ :15:55 ΕΡΓΚΟΠΛΑΝ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :17:38 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΜΚΕ :19:12 ΣΑΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕ :25:48 ΦΩΣΟΝΙ ΑΕΕ :37:17 ΕΝΑΡΞΙ ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΕΑ ΕΠΕ :47:36 ΛΑΜΑΝS ΤΠΗΡΕΙΕ MANAGEMENT A.E :50:19 ORBIT POLYMERS Α.Ε :50:54 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε :52:02 REVIVAL SA :31:29 ΣΕΧΝΟΧΩΡΟ ΕΠΕ :31:34 ΚΑΠΑ ΙΓΜΑ ΔΕΛΣΑ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :31:55 ΜΑΘΗΣΟΚΟΜΟ ΕΠΕ :34:09 Δ.ΞΤΛΙΝΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε :36:27 INTERNET Q ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΩΝΤΝΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :51:25 Β. ΒΑΣΙΚΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε :10:40 ΛΑΛΙΖΑ Α.Ε :14:52 Ε ΠΑΓΩΝΗ ΑΕ :20:50 OPTOYA ΝΕΑ ΟΡΑΗ ΑΕΒΕ :26:29 ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :30:20 Π. ΣΑΝΣΙΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΗ-ΤΠΟΔΗΗ-ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ :39:17 ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ :45:01 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ Α.Ε :49:51 EXPRESS Ε.Π.Ε. (Σ.Ε..Κ.Τ.Μ.Σ.) :04:02 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΠΕ :06:58 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :11:15 ΠΙΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΧΡΗ :17:40 ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΑΚΗ ΒΟΤΡΛΑΚΟ ΟΕ :23:01 ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :26:52 AMADEUS ΕΛΛΑ Α.Ε :30:07 Γ.ΓΚΡΙΝΣΖΟ & ΙΑ ΑΕ :38:11 ΕΡΜΗ ΧΑΡΙΙΑΔΗ ΑΕ :49:40 ΕΓΝΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΝΣΙΠΡ/Ε ΔΙΑΝΟΜΕ ΕΠΕ :55:13 CLARUS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ :01:23 SIEBEN ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΛΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :19:23 Μ.ΝΙΚΗΣΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :31:10 ΛΔΚ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ :40:28 ΕΟ ΜΑΣΡΙΞ Α.Ε :06:15 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Β & ΙΑ ΟΕ

6 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :05:56 ΜΑΡΜΟΤΡΗ Α.Ε :06:09 ΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:11 ΑΚΣΙ Α.Σ.Ε ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:24 Α.ΧΟΤΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ :06:24 ΜΕΪΜΑΡΗ Α.Ε :06:25 ΜΑΣΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Σ.Ε :06:27 ΑΒΒΑΚΗ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε :06:33 ΕΡΑΦΕΙΜ - ΟΛΓΑ ΔΕΔΕΟΓΛΟΤ & ΙΑ ΟΕ :06:33 GRAFO A.E :06:34 ΣΡΑΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ :06:35 Μ.ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ - Χ.ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :06:40 Α. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :06:41 ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΚΟ & ΙΑ Ο.Ε :06:47 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ :06:48 ΝΕΔΕΛΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ Α.Ε :07:02 ΚΡΤΣΑΛ ΨΤΓΕΙΑ-ΚΑΣΑΨΤΚΣΕ ΑΕ :07:18 UNI ΕΛΑΣΙΚΑ ΕΠΕ :07:20 ΔΡΟΟ ΔΡΟΟ :07:22 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΤ ΑΒΒΑ :07:23 ΚΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΕ :07:27 ΙΑΣΡΟΤ ΣΕΛΙΟ :07:30 ΜΑΡΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ Ε.Π.Ε :07:30 SIVVAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΕΑΣΟ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ :07:32 ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :07:52 ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :07:53 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Ε.Π.Ε :07:54 ΠΟΛΙΣΗ ΑΕ :08:01 ΣΤΛΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ - ΦΛΑΝΣΖΕ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ :08:02 CMS A.E :08:09 ΛΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ :08:16 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Π.Θ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ» :08:17 ΜΑΚΙΟ Α.Ε :08:19 ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΣΗ Γ & ΙΑ ΟΕ :08:19 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ΑΕ :08:21 ΑΓΡΟΣΕΧΝΙΚΗ A.E :08:23 ΚΟΤΣΙΒΟ ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ :08:34 ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΝΑ :08:38 ΚΕΡΑΜΙΣΖΗ ΑΓΓΕΛΟ Κ ΙΑ Ο.Ε :08:40 ΠΡΟ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΦΑΡΜ/ΠΟΙΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑ :08:41 ΑΚΣΗ ΗΛΙΟΤ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ :08:48 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΞΤΠΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :08:48 ΖΑΦΕΙΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :08:51 ΧΑΡΣΙΚΑ SALKO AE :08:53 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΣΕ - ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :08:53 GPS ΚΣΕΟ ΑΕ :08:56 ΚΕΣΕ Α.Ε :08:58 ΜΗΝΟ Α.Β.Ε.Σ.Ε :08:58 ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΕ :08:59 ΦΙΛΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΑΕ :09:10 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ Α.Ε :09:18 ΒΑΓΚΟΠΟΤΛΟ-ΔΕΔΟΤΗ-ΚΙΟΤΛΣΙΣΕΚΟΓΛΟΤ-ΚΛΕΟΒΟΤΛΟ ΕΠΕ :09:21 Γ.ΣΟΚΑ&ΙΑ Ο.Ε :09:28 ΣΑΟ ΣΑΪΚΟΠΟΤΛΟ "ΣΑΣΑ" ΑΕΒΕ :09:28 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :09:38 CONNET ΜΟΝΟΠΡΩΟΠΗ Ε.Π.Ε :09:50 ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :09:51 ΚΑΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΕΣΙΔΟΤ-ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΟΕ :09:55 ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕ :09:56 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ :09:58 ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΠΕ :10:00 ΜΑΝΣΖΑΡΗ Γ. ΑΕ :10:14 ΚΕΚ ΠΛΑΣΩΝ ΑΕ :10:36 ΣΙΦΣΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :10:54 Μ. ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΑΕ :10:57 ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕ :11:22 ΧΡΗΣΟ ΜΕΓΚΛΑ Α.Β.Ε.Ε :11:48 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Σ ΠΤΡΙΝΗ ΟΕ :11:54 ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ-ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΠΕ :11:56 QPLAN ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ :12:00 ΠΟΛΤΧΗΜΙΚΗ Γ.ΜΑΣΖΙΑΡΗ ΑΕ :12:16 THERMOGROUP ABEE :12:16 MOTO MARKET ΑΕ ΕΜΠ & ΚΑΣΑΚ ΕΙΔΩΝ ΕΞ ΜΟΣΟ/ΣΗ & ΜΟΣΟ/ΣΑ :12:16 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :12:20 ΣΙΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΡΑΔΙΟ RSO ΕΕ

7 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :12:25 ΓΕΩΑΝΑΛΤΗ Α.Ε :12:26 ΑΛΕΞΙΑΔΗ-ΣΑΛΙΚΙΔΗ ΑΕ :12:31 ΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :12:33 ΠΑΧΑΛΗ Δ. ΠΕΣΡΙΔΗ :12:39 ΑΔΑΜΙΔΗ Γ. ΑΛΕΞ. & ΑΝΑΣ.ΤΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΑΕ :12:39 ΜΠΕΛΙΟΤ ΣΕΡΓΙΑΝΗ :12:46 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ Α.Ε :12:48 ΑΦΟΙ ΓΑΙΣΑΝΙΔΗ ΟΕ :12:51 ΜΟΤΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕ :13:00 VPRODUCTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΕΠΕ :13:02 ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΜΟΤΣΙΟΤΛΗ ΑΕΒΕ :13:02 Δ ΩΙΔΗ ΑΕ :13:02 ΕΛΕΚΝΕΣ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :13:02 AUTO GS A.E :13:06 ΙΚΑΡΙΔΗ Δ. & ΙΑ ΟΕ :13:16 ΗΜΙΟΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ :13:21 ΑΣΕΡΙΟ ΜΕΣΑΞΙΩΣΗ Α.Ε :13:21 ΜΟΝΑΧΟ ΑΕ :13:22 ΝΕΔΑ ΑΕ :13:25 VELLUM ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Ε :13:26 ΧΟΤΛΙΑΡΑ ΘΕΟ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΤΒΑ ΑΕ :13:32 ΠΑΓΩΝΗ-ΠΑΖΙΑΝΑ-ΙΩΚΗ & ΙΑ ΟΕ :13:36 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ :13:37 ΑΡΑΠΗ ΘΕΑΝΩ :13:50 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ & ΙΑ ΟΕ :13:58 ΚΑΡΑΣΖΑ ΡΩΜΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :14:02 ΑΝΤΨΩΣΙΚΗ ΑΒΕΕ :14:04 ΑΓΓΕΛΑ ΔΕΡΕΣΖΗ :14:08 ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΠΕ :14:08 ΠΡΩΣΕΑ :14:10 CITY ΕΠΕ :14:35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ :14:46 Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ ΕΠΕ :14:51 ΒΑΙΛΑΓΑ Α.Ε :15:10 ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΔΗΜΟ :15:17 NOCCHI PUMPS HELLAS Ε.Π.Ε :15:22 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ :15:28 MAGIC CHRISTMAS AE :15:32 ΡΟΖΟ Π & ΙΑ ΕΕ :15:47 ΓΙΟΤΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :15:54 ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :16:01 Δ.ΑΜΑΡΑ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Σ.Ε :16:17.ΜΑΔΑΡΙΩΣΑΚΗ - Μ.ΧΡΤΟΜΑΛΛΟ ΟΕ :16:40 ΚΤΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΑ ΕΕ :16:49 ΑΝΑΣΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ :16:51 Α. ΣΑΓΚΑΛΙΔΗ & ΙΑ ΕΕ :16:54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε :18:08 ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Ε :18:35 ΑΡΓΤΡΙΑΔΗ Θ. - ΑΝΑΣΑΙΛΑΚΗ Θ. Ο.Ε :19:24 Χ.ΣΖΟΒΑΝΗ, Θ.ΚΑΠΕΡΔΑ & ΙΑ ΕΕ :19:34 ΣΕΧΝΟΜΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α.Ε :19:38 CONCEPT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ :19:40 ΣΕΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ :19:44 BENDORA AE :22:14 IDP EXPRESS A.E :22:39 SENSO PER LEI ΕΠΕ :22:49 ΝΙΚΟΛΑΚΟΤΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ :22:50 ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ :23:01 ΙΓΝΑΣΙΟ ΑΒΕΕ :23:02 PHARMACHEMIE AE :23:29 ΦΡΕΚΟΣ ΑΕ :23:32 ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΙΛΕΙΟ :23:36 Ε.ΑΡΗΔΕΜΕΡΣΖΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε :23:49 Αλφα Μζντωρ - Μελζτεσ και διαχείριςη ζργου :23:54 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Η. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΒΕΕ :23:58 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΠΑΧΑΛΗ Ε.Π.Ε :23:58 RALCO ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΕΒΕ :24:08 ΝΕΧΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :24:10 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΟΒΑΕΡΣ ΕΠΕ :24:14 ΙΝΗ Α.Ε :24:14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ :24:19 ΓΚΙΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΕΒΕ :24:26 ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ :24:37 ΔΙΟΝ ΜΟΣΟΡ ΑΕΒΕ

8 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :24:46 ΣΑΣΟΤ Α.Ε :24:49 ΔΩΜΑΣΙΟ 22 Ε.Π.Ε :24:52 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ :25:05 ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΙΑ ΟΕ :25:10 Κ. ΔΟΚΣΩΡΗ Α. ΔΟΧΣΩΡΗ ΟΕ :25:13 TECHSOFT A.E :25:16 ΠΑΓΙΔΑ Β. ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ :25:21 NORMATELECOM AE :25:24 ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΠΑΧΑΛΗ :25:31 ΣΕΦΑΝΟΤ Σ. - Ε. ΚΑΡΑΝΑΝΟΤ Ε.Π.Ε :25:37 ΦΑΟΤΛΑ Φ.-ΜΑΝΣΖΙΟ Ν. Ε.Ε :25:40 ΜΗΣΑΡΗ ΕΤΔΟΞΙΑ ΤΖ. ΧΡΙΣΟΤ :25:58 ΜΗΣΡΑΚΟΤΔΗ Σ. & ΙΑ Ε.Ε :26:05.ΧΑΝΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :27:03 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :27:28 ΤΔΡΟΦΙΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ :27:36 ΑΡΚΕΣΙΠΟ ΕΠΕ :27:42 ARROW AE :27:49 HELECTRON :27:58 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :28:59 INTERTRAK ΕΠΕ :29:18 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΕ :29:25 ΜΩΤΙΔΗ Θ. - ΣΟΚΜΑΚΙΔΟΤ Ε. ΕΕ :29:28 ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ Ι.ΚΑΙ ΤΙΟ Α.Ε :30:22 ΕΝΙΜΕΞ Α.Ε :30:45 ΙΟΤΚΑ ΜΙΧΑΛΗ :33:58 MEGA SPRINT GUARD AE :37:46 Ζ. ΒΑΔΡΑΣΙΚΑ & ΙΑ Ε.Ε :38:34 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ Χ. - ΜΩΤΙΔΗ. Ο.Ε :38:46 ΔΡΑΞΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :43:01 COPYGRAFF A.E :43:59 Ε. ΒΟΤΡΑΚΗ - Α. ΠΕΡΠΑΣΙΔΗ - Α. ΧΡΤΟΜΑΛΛΗ Ο.Ε :48:20 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ :48:39 ΓΑΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε :54:39 ΕΤΡΩΜΑΡΕ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :54:47 ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΪΗ & ΙΑ ΟΕ :55:09 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ :58:16 Θ.ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ Α.Ε :58:16 ΠΤΡΙΔΗ Α. - ΚΟΤΣΑΛΟΤ Β. Ο.Ε :58:40 EPSILON NET- Ανϊνυμη Εταιρεία Πληροφορικήσ, Εκπαίδευςησ και Προιόντων Τψηλήσ Σεχνολογίασ :59:10 ΑΜΑΡΑ Ν. ΔΗΜΗΣΡΙΟ :59:26 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΛΣΟ Α.Ε :59:40 Ν ΖΑΡΚΑΝΣΖΑ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :02:21 ΦΑΡΜΠΕΣΕΞ Α.Ε :03:42 Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Ε :03:45 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν. ΕΡΡΩΝ Π.Ε :05:07 ΣΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε :06:18 ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΣΕΛΗ ΑΕ :10:33 EXOTHERMIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ :10:58 ΠΡΙΝΣΖΙΟ ΑΕ :11:56 ΖΕΤΞΙ Ο.Ε. - Α. κ Δ. ΜΠΕΝΣΙΛΑ :12:54 ΣΕΕΡΑ υςτήματα Πληροφορικήσ Α.Ε :21:22 ΒΑΑΡΑ ΧΑΡΗ & ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΕ :22:13 ΠΙΛΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΕΒΕ :22:43 CHIMAR HELLAS Α.Ε Α.Β.Ε.Ε :22:50 Α. ΦΟΙΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ :24:34 ΦΡΟΤΣΑ ΠΡΩΣΟΦΑΝΟΤΗ Α.Ε :27:17 ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΝΟΤΛΗ :30:32 ΚΟΜΙΔΗ Ε. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε :33:58 ΒΕΝΣΖΙΟ ΧΡΗΣΟ :34:37 ASWO HELLAS A.E :36:31 ΑΦΟΙ Α ΣΑΤΡΙΑΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :38:09 ΒΟΤΡΔΟΤΝΑ ΑΕ - ΑΝΤΨΩΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ :38:14 RED ZEPPELIN ΕΠΕ :38:15 ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ ΟΤΡΩΣΗ :42:38 ΜΑΡΝΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΠΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :44:27 ΚΕΚ ΕΤΒΟΤΛΟ - Ζ. ΠΕΣΚΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε :46:44 Π.ΠΑΛΑΣΟΓΛΟΤ & Α.ΟΤΔΗ Ο.Ε :47:56 ΜΕΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ Α.Ε :52:12 ΣΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε :53:30 ΑΦΟΙ Π ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΟΕ :54:58 ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε :59:39 ALU-PORT :02:33 ΕΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

9 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :02:53 ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΟ :05:32 ΖΕΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΓΟΡΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΩΝΤΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :06:47 ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΕΕ :09:49 ΑΜΟΙΡΙΔΗ - ΑΒΒΙΔΗ Α.Ε :11:07 NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε :11:29 ΒΕΡΝΣΕ ΕΠΕ :13:07 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε :14:58 ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΕΛ. Α.Ε :15:24 Ν. ΒΙΔΑΛΗ ΑΕ :15:39 ΑΝΑΣΑΙΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ Α.Ε :18:27 ΓΕΣΕΜ Α.Ε :19:00 ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΑΕ-ΑΒΕΕ :21:05 ΧΑΣΖΗΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟ :21:11 ΝΑΖΟ.ΑΕ :22:14 BNeF BENEFIT HELLAS A.E :22:16 ΣΙΠΣΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :26:13 ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ Α.Ε :28:56 ΚΟΜΙΣΟΤΔΗ Β. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ :30:51 GREEFOS AE :32:07 Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ :33:50 ΜΑΚ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ :37:26 Ι. ΕΛΜΑΛΙΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε :37:29 BATHHOUSE A.E :40:03 ΠΑΡΑΜΑΟΤΝΣ ΑΕ :43:37 EUROGAT AΝΩΝΤΜΗ EΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ :43:53 ΑΦΑΛΣΙΚΗ Α.Ε :43:57 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ :49:40 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ε.Π.Ε :50:38 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ :53:48 ΜΠΕΝΣΙΚΗ. ΣΟΤΚΑΛΗ Γ. Ο.Ε :02:42 XOMNET ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ :03:14 ΚΟΤΡΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΕΕ :08:12 Δ.ΛΑΓΟ-Α.ΜΑΝΔΑΛΣΗ Α.Ε.Β.Ε :15:00 ΝΕΣΩΡ ΣΖΟΤΡΔΑ ΑΕ :19:31 ΠΛΑΣΩΝ ΜΕΠΕ :26:50 PANSYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η/Τ :27:46 ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :32:20 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ & ΙΑ Ο.Ε :43:57 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :47:22 ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ :11:20 Α. ΓΕΩΡΓΟΤΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :13:25 ΓΕΣΗΛ Α.Ε :17:23 ΣΑΜΙΩΝ ΑΕ :17:43 TRIAS ECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :18:48 ΕΚΣΕ Α.Σ.Ε.Β.Ε :28:12 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ & ΙΑ Ο.Ε :35:24 ΕΚΔΟΕΙ ΝΑΣΑ ΕΠΕ :41:53 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΑΓΩΓΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΣΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΕΩ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :46:47 Ν.ΛΑΚΑΑ - Π.ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ Α.Ε :48:39 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ -. ΣΑΣΣΗ Ο.Ε :50:38 INTERBROKERS A.E :06:07 ΔΙΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :07:20 ΖΗΗ & ΝΙΚΟ ΜΑΝΔΗΛΙΩΣΗ Ο.Ε :08:15 ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ-ΝΕ :20:30 ALL DRINKS DISTRIBUTORS AEE :24:58 ΑΠΙ ΕΛΛΑ ΑΒΕΕ :37:43 Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΕ :40:50 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε :42:48 ADVICE AE :47:57 Δ.ΓΙΑΛΑΜΑ & ΙΑ ΟΕ :49:38 ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΠΕ :50:08 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ :01:40 ΟΙΚΟΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :01:41 ΑΦΟΙ Α. ΕΛΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ :12:06 ΠΕΣΑΛΑ ΝΙΚ. ΒΑΙΛΕΙΟ :26:48 4Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Α.Ε :34:01 ΚΑΛΕΣΕΙΑ ΑΒΕΕ :42:53 ΤΔΕΑ ΑΕ :45:23 Π. ΚΑΡΑΜΟΧΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε :47:39 Π.ΚΑΡΑΜΟΧΟ - Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ Ο.Ε :53:15 ΙΡΕΣΗ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ :57:30 Ε. ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ & ΤΙΟ ΑΕΒΕ :03:54 ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΟΛΤΔΩΡΟ & ΙΑ ΕΕ :09:51 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΑΝΑΙΟ

10 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :31:02 ΓΕΡΟΝΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :46:08 Σ. ΠΑΠΑΛΣΖΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :11:32 Ι.Ν.ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ Α.Ε :14:33 ΞΗΡΟΤΧΑΚΗ Σ. ΕΙΡΗΝΗ :40:09 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΙΔΗ-ΨΑΛΣΙΔΗ Α.Ε :55:14 ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΠΟΛΗ ΕΠΕ :15:14 ΠΑΠΟΤΣΙΔΗ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟ :24:44 ΔΙΟΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Α.Ε :31:19 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΟΤΛΙΕΛΜΟ :50:02 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ :43:49 SCANIDEAL ΕΛΛΗΝΟΟΤΗΔΙΚΗ Α.Ε :44:31 ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ :04:39 ΚΟΤΡΟΤΖΙΔΗ ΣΕΦ. & ΙΑ ΟΕ :06:18 AUTO LINE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ - ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΙΔΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ :16:17 ΒΙΟΖΩΚΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΕ :27:54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΠΕ :34:36 ΠΑΝΙΔΗ Ι. ΑΒΡΑΑΜ :35:30 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝΕΣ/ΜΟ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΩΝ :38:57 ΝΑΣΙΚΑ Κ. - ΣΙΜΠΙΡΗ Α. Ο.Ε :09:32 TΕΛΕΣΑΡ ΝΣΑΪΡΕΚΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ :13:08 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α :54:04 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε :04:27 INTERTRUCK Μ.Ε.Π.Ε :26:08 ΝΣΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ :10:14 ΠΑΣΙΑ ΧΡΗΣΟ

11 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :36:54 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΡΤΦΩΝ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :10:03 ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ :32:40 ΣΖΙΩΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε

12 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ :14:24 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΕΤΒΟΙΑ :51:39 ΖΙΩΓΑ. - ΒΑΙΛΕΙΟΤ Γ. Ο.Ε :20:26 ΙΩΗΦ Α.Ε :27:53 ALLWEB SOLUTIONS SA :54:53 ΕΞΠΕΡΣ ΓΟΤΕΜΠ Ε.Π.Ε :09:32 ΓΚΡΕΚΗ ΕΝΣΤΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΕΒΕ

13 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ :36:23 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΕ :06:15 ΑΡΑΠΗ ΜΙΧΑΗΛ :50:34 ΣΤΠΟΚΤΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε

14 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ :30:05 ΦΑΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ :39:02 ΑΚΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε :42:57 ΠΑΝΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΕ :44:57 ΠΡΙΜΑ ΕΝΣΕΡ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Α.Ε :48:10 ΤΙΟΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΟΕ :48:43 ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΛΕΝΗ :50:52 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Α.Ε :52:17 ΑΦΟΙ Γ ΚΑΣΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ :14:36 ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ M.-ΧΑΛΒΑΣΖΑΚΗ M. Ο.Ε :23:40 ΜΑΝΩΛΗ ΑΠΟΣΟΛΟ Ε.Π.Ε :26:35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β. Α.Ε :26:40 ΕΚΔΟΕΙ Α. ΜΤΚΩΝΙΑΣΗ Α.Ε :27:15 ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟΤ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ :30:06 ΑΦΟΙ ΣΕΡΕΠΑ Α.Ε.Β.Ε :31:13 ΒΙΟΜΗΧ.ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ-ΙΝΣΟΤ Α.Ε :31:39 ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :37:56 Δ. ΔΕΛΗΜΗΣΡΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :49:18 ΜΑΝΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡ.-ΟΙΚ.-ΣΟΤΡ.-ΞΕΝΟΔ.-ΕΙ/ΚΗ-ΑΓΡΟΣ.-ΚΣΗΝ/ΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :57:39 ΣΡΟΧΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΕ :59:34 ΙΝΣΕΑΛ ΑΕ :01:35 ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΣΕΕ :06:03 ΕΤΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε :09:05 Κ. ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ ΑΕ :18:46 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΧΡΗΣΟ & ΙΑ ΕΕ :27:05 ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΑ ΜΑΝΟΤΡΑ ΑΕ :34:19 ALFA BETA ROTO ABEE :47:26 ATLANTIC LOGISTICS ΕΠΕ :53:12 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΤΡΙΣΖΗ :54:12 ΛΕΤΚΟΙΔΗΡΟΤΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε :55:13 ΣΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΙΑ Ο.Ε :59:14 ΜΑΣΟΡΑΚΗ Γ..-ΚΩΣΑΚΗ Ν.Ι. ΕΠΕ :02:09 ΧΑΣΖΗΣΑΜΑΣΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :03:26 MEDICENTER ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α.Ε :03:53 Ε. ΠΑΠΠΑΔΑ & ΙΑ Ο.Ε :06:21 Γ.ΚΑΡΒΕΛΑ Α.Ε :08:02 ΚΟΝΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ε.Ε :10:27 ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ ΜΙΧΑΗΛ :12:55 Χ. ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :14:32 ΧΑΡΟΚΟΠΟ ΜΙΧΑΗΛ :23:06 RODIS GIORGOS :27:31 ΓΑΡΟΓΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣ. & ΙΑ ΟΕΕ :35:17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ :51:08 Μ.ΛΕΚΚΑ ΕΠΕ :24:50 ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΙΛΑ ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε :38:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΒΕΕ :49:09 ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ Α.Ε :07:57 LIBERTY AE :13:43 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΠΕ :19:27 ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε :38:42 ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ :56:11 ΚΡΑΝΗ Μ. ΓΟΤΓΟΤΛΑ Θ. ΟΕ :13:28 ΒΙΔΑΚΗ Ι Κ ΙΑ ΟΕ :57:13 ΑΡΑΛΚΟ ΕΠΕ :27:31 ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΕ :32:35 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΔΑΜΙΔΗ :29:17 ΣΙΡΣΗ-ΔΡΟΤΚΑ-ΛΙΡΑΣΖΗ Ο.Ε :16:17 ΧΑΝΣΖΗ ΜΙΧΑΛΗ :25:44 ΚΟΤΚΟΡΙΝΗ - ΣΡΑΣΑΛΟ Α.Ε :06:13 Παπαδουλάκησ Θεόδωροσ :27:16 ΧΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΒΕΕ :46:24 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΒΟΤ Α.Ε :47:13 ΜΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :47:31 ΒΟΚΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :01:54 ΑΦΟΙ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ Ο.Ε :15:01 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε :16:01 CONTACT AE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΟΡΕΤΗ :22:52 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε :26:15 ΚΑΠΟΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ :26:59 'ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ' ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ :27:22 ΚΑΣΑΚΕΤΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ.ΕΣΙΑΗ Α.Β.Ε.Ε :34:55 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΡΗΓΟΡΗ :52:06 ΔΟΤΛΓΚΕΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ :59:18 DIGITECH AE :02:44 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΟ

15 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ :12:48 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΟΤΝΣΑΝΕΑ :18:50 CANDIA FINANCE AE :26:18 ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗ Α.Ε :28:03 ΧΑΣΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ :30:11 ΠΕΡΕΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΕΒΕ :33:25 Ι-ΚΣΕΟ ΚΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ :50:30 ΚΡΑΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :55:31 ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :57:46 ΛΤΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ :08:33 ΑΦΑΛΕΙΕ ΔΙΚΛΙ ΚΤΡΙΑΚΟ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :12:35 ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Α.Ε :14:35 ΒΡΑΚΑ ΑΘ. ΑΦΟΙ Ο.Ε :16:24 ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ΑΕ :40:15 ΑΝΩΝΤΜΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΤΙΟΙ. ΜΠΑΦΑ ΑΒΕΕ" :08:15 ΔΗΜΗΣΡΗ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε :14:16 ΑΦΟΙ. ΦΡΙΣΖΕΡΗ Ο.Ε :36:41 ΕΡΓΟΓΕΝΕΙ Α.Σ.Ε :37:27 ΚΑΦΕΣΖΗ ΑΝΔΡΕΑ :42:04 ΚΑΡΑΦΑΟΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :55:44 ΚΑΚΑΒΟ - ΛΙΑΚΑΣΗ Ε.Ε :08:09 ΧΑΣΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ :54:55 Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ - Ι.ΠΑΝΣΟΤΔΗ & ΙΑ Ε.Ε :01:08 ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ Δ. ΑΦΟΙ & ΙΑ Ο.Ε :06:47 ΖΤΓΟΤΡΗ Α.Ε :06:58 ΣΟΤΠΑ ΣΑΤΡΟ & ΙΑ ΟΕ :25:45 ΚΑΛΙΓΚΟ Ι. & Λ. ΟΕ :41:48 Γ.Δ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ & ΙΑ Ε.Ε :11:42 ΚΕΝΣΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ :12:35 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΣΙΑΡΑ ΑΣΕΡΙΟ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 7/5/2009 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 7/5/2009 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΤΗ-WWF ΕΛΛΑ 000066

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:16:18 7/5/2009 12:16:52 7/5/2009 12:16:54 7/5/2009 12:18:35

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ OPEN 1 1 ΦΩΚΟΛΟ ΝΙΚΟ BMW TWIN TURBO METHANOL ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - CHEETAH TEAM 2 2 ΚΑΣΑΦΑΔΟ ΒΑΓΓΕΛΗ CAMARO ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ AT2 3 3 ΣΟΝΟΓΛΟΤ ΣΑΟ HONDA CIVIC TYPE R GEARTECH ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005,

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005, Α ACCENTURE: Παρουσίασε αύξηση 42% στον κύκλο εργασιών της για το 2006, ο οποίος ανήλθε στα 15.410 χιλ. ευρώ σε σχέση με τα 10.836 χιλ. ευρώ το 2005. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 244 χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. ΘΕΜΑ: «Αποςπάςεισ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ ςτον Ο.Ε.Ε.Κ. για το ςχολικό έτοσ 2010-2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Βαθμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθθεί μζχρι ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ:

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ Γιοζκούπων 4 & Πολςγνώηος - Αθήνα 105 55 Σηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΣ (Συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις μέχρι 03/08/2015) Επωνυμία Εταιρείας ICAP ΑDVISORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛOI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010 Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων σε 55 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για παραβιάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΚΩΣΑ ΔΡΑΚΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΘΕΕΙ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΕΠΕ ΡΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Επώνσμο Όνομα Όν. Πατρός ÜNİVERSİTE SONUÇLARI RODOP İLİ GÜMÜLCİNE - ΚΟΜΟTΗΝΗ 2010-2011 Όν. Μητρός Στολή Επιτστίας ΑΓΑ ΟΚΑΝ ΙΡΦΑΝ ΦΑΣΜΕ 510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ TEI ΕΡΡΩΝ ΗΜ. ΑΓΚΗΡ ΧΑΑΝ ΔΙΔΕΜ ΝΕΖΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α. Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Αγαπητοί πελάτες, Από τις 23/02/2009, η «Ελληνικός Νηογνώμων Α. Ε.», ξεκίνησε να ενημερώνει όλους τους πελάτες του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)

ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ Χίοσ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)

Διαβάστε περισσότερα

Βάςει Κατάταξησ Ρανελληνίου Ρρωταθλήματοσ 2012. Σειρά κλήρωςησ 12.05.2013

Βάςει Κατάταξησ Ρανελληνίου Ρρωταθλήματοσ 2012. Σειρά κλήρωςησ 12.05.2013 Συμμετοχζσ ςτο Ατομικό κατηγορίασ BC4 για το Ρανελλήνιο Ρρωτάθλημα 201 α/α Bib. no. ΕΡΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 401 ΜΟΡΦΗ ΧΡΤΗ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ 2 402 ΚΑΣΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ 40 ΑΜΟΘΡΑΚΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Αποκ/νης ιοίκησης ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης 7/5/2009 12:00:31 ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης - ΚΜ Μιστιλόγλου Ιορδάνης & ΣΙΑ ΕΕ 16012813-02-000001 000380 7/5/2009 12:00:48 ΠΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε.

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ιακριτικός τίτλος εταιρείας «COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ» Επωνυµία Γ. Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιακριτικός Τίτλος: COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ Επωνυµία εταιρίας: Γ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΕ 7.000 ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ & 500 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΤΙΤΛΟ ΕΞ ΑΠΟΤΑΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Ε ΧΡΗΗ Η/Υ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ ΤΙ ΧΡΗΗ ΤΠΕ - ΒΑΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΗ- POWER

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα για τις ακόλουθες παραβάσεις:

Αναλυτικά, με τις παραπάνω αποφάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα για τις ακόλουθες παραβάσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011 Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων σε 32 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων ΙΣΟΡΙΑ Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ του χώρου Τγείασ Πληροφοριακό φςτημα Τγείασ ΑΚΛΗΠΙΟ περιλαμβάνοντασ Διοικητικά & Οικονομικά ςυςτήματα για τα Ελληνικά Νοςοκομεία Προςθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Μακεδονίας Θράκης Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων επανεξέτασης που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 1 1 287 0 287 0 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ ΤΕΙ ΘΕ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (31/5/2010)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (31/5/2010) 15/9/2009 14:00:36 01 000120 ΒΙΒΑ ΑΕΞΤΕ 094236020 1039Κ013Α0015100 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 15/9/2009 14:00:36 01 000121 ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝ.ΤΟΥΡ.ΒΙΟΤ.ΜΕΣ.ΑΝΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094245654 0103Κ013Α0039900 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ

Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ Σελίδα 1 από 8 Ημερομηνία τελευταίασ ενημζρωςησ του Πίνακα: 17/08/2015 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΩΝ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΤΡΩΔΙΑΓΝΩΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Ε. - 30 Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 2 2 1.217 258 1.057 247 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης

Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ OE Νομός Αργολίδας 0,30 5 ΙΚΤΙΝΟΣ AE Νομός Φλώρινας 4,32 5 ΗΛΙΟΣΑΡ AE Νομός Αργολίδας 0,57 4 SELECTED VOLT AE Νομός Λάρισας 9,90 5 ΗΛΙΟΣΑΡ AE Νομός Ηλείας

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ.

ιμερα 25 επτεμβρίου 2011, θμζρα Κυριακι και ϊρα 19.00 μ.μ. ςυνιλκε το Δ.. τθσ επιχείρθςθσ για να πάρει αποφάςεισ για κζματα θμεριςιασ διάταξθσ. Κοινωφελήσ Επιχείρηςη Δήμου Καλαμαριάσ Αγ.Νικολάου-Μικρουλέα Θες/νικη τ.κ.55132 Σηλ.& Fax 2310 455988 Καλαμαριά 25/09/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό τθσ 10/25.9.2011 ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ 10% ΕΠΑΛΑ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2013 1 1 1.275 239 1.275 239 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011 Θέµα: Χρηµατικά πρόστιµα σε 38 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ. ΠΟΤΑΜΙ ΟΥ Π. ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ Θ. ΚΑΖΑΤΖΙ ΗΣ Ο.Ε.

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ. ΠΟΤΑΜΙ ΟΥ Π. ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ Θ. ΚΑΖΑΤΖΙ ΗΣ Ο.Ε. 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΚΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 68, ΚΑΒΑΛΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η/Υ 2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ. ΠΟΤΑΜΙ ΟΥ Π. ΧΡΗΣΤΙ ΗΣ Θ. ΚΑΖΑΤΖΙ ΗΣ Ο.Ε. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. της 701ης Συνεδρίασης (23-12-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. της 701ης Συνεδρίασης (23-12-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της 701ης Συνεδρίασης (23-12-2013) ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ) 1. Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης της Δημοπρασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3

2. Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 28/2/2014 Α Π : 5366 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας 12, ΤΚ105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Υ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Σ Α Β Α Ρ Ε Λ Ι Δ Η ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π. Κατοικία: Κονίτσης 12 Υιλοθέη, ΣΚ 15237, τηλ. 210-6821806, Γραφείο: Καλλιδρομίου 49 (5 ος όροφος), 210-3302159, 210-3302166(& φαξ), e-mail: gvarel@teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 02.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΊΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΒΟΗΘΟI ΛΟΓΙΣΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΒΟΗΘΟI ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ LEVER ΑΡΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Ν. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ATACS) ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Ε. "ΝΙΚΟΤΕΧ" ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε.

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΣΜΗΜΑ Ε Δ Ι Ε Τ Θ Τ Ν Ε Ι Κ Α Ι Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α Π Ρ Ω Σ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

09:30-11:30 CITY COLLEGE 11:30-13:30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13:00-14:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

09:30-11:30 CITY COLLEGE 11:30-13:30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13:00-14:00 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ REGENCY PREFUNCTION EPHESUS ΙΙ-ΙΙΙ FOYER EPIDAYRUS ΙΙ-ΙΙΙ EPHESUS Ι ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Ι AFICIONADO BOARDROOM 10:00-11:30 09:00-11:00 09:00-11:30 AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 3000000. Σελίδα 1 Από 68 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 15/1/2014 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΟΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟ: Τελική ΔΙΑΘΕΙΜΗ ΠΙΤΩΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ. (ΣΕΙΡΑ 8 ος ) ΓΟΥΣΗ ΡΑΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΛΥΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ. (ΣΕΙΡΑ 8 ος ) ΓΟΥΣΗ ΡΑΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΛΥΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΣΗ ΡΑΝΙΑ ΠΑΛΥΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΕΙΡΑ 4 ος ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝ ΕΜΠ (ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΙΤΟΠΟΙΗΜΕ- ΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΕΚ, ΙΕΚ, ΜΟΥΕΙΟΛΟΓΙΑ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΩΝ, ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ, ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Σεµινάριο ιαχείριση Φανοποιείου Βαφείου Κοστολόγηση εργασιών µε Η/Υ 59.9 ΑΚΜΩΝ 25 74,992 Νοµός 52 ΡΑΜΑΣ Αρ. Προγραµµάτων προς έγκριση: 3 Σεµινάριο οµηµένη καλωδίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΧΕ ΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΗ Α/Α Α.Π ΚΩ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ 1 2001 01572 mail@3sekpatras.ach.sch.gr 01819 2 54 2055 01547 3 4 5 36 6 39 7 11 10 01733 grammateia@iekacharn.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010

ΔΕΗ / Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 1 ΤΑΥΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΔΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 55,00 επί εδάφους 2999 18/6/2010 2 ΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ 79,92 επί εδάφους 3174 30/6/2010 14/7/2011 3 ΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΑ 52,00 επί εδάφους 3221 1/7/2010 8/7/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΤ/ΤΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ [3] [4] 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2009/29/12/2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Ο 13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ### ΧΡΗΤΟ ΠΕΤ ΑΕ061069 ΕΚΑΒ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΙΑ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 1133 ΒΠ ΧΩΡ. ΕΜΠ. 1334.75 36 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1614 ΗΛΙ Τ458551 ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Η επιτροπή πρακτικής άσκησης παρέλαβε αιτήσεις με επιλεγμένο φορέα από τους παρακάτω σπουδαστές/σπουδάστριες: 1. Αϊβαζίδης Θρασύβουλος (α.π. 555/24-9-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ. Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ

Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ. Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ Δ. Μαρκοπούλου Γραφείο Προμηθειών ΓΝΑ ΚΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ».παραπέμπει σε ένα σύνολο συντονισμένων ενεργειών που απαιτούνται για τον εφοδιασμό ενός οργανισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα