Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ"

Transcript

1 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε :06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E :06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ-WWF ΕΛΛΑ :06:44 ΚΙΣΑΝΣΖΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ Ε.Π.Ε :06:48 ΔΟΤΚΑ ΑΒΕΕ :06:49 ΑΦΟΙ ΡΟΤΧΩΣΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :06:56 ΜΑΝΕΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟ - ΛΤΜΠΕΡΗ ΚΤΡΙΑΚΗ Ο.Ε :06:56 ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΠΕΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ :07:04 INTERSTAR SECURITY ΕΠΕ :07:13 ALPHABET ΤΠΗΡΕΙΕ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε.Π.Ε :07:14 INNEWS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε.Ε.Τ :07:15 ΔΙΑΔIΚΣYΑΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :07:18 ΔΗΜΗΣΡΗ ΒΙΚΣΩΡ :07:24 ΖΑΝΝΟ-ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε :07:27 ΚΕΝΣΡΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ :07:33 ΑΡΣΙΟΝ ΑΕ & ΙΑ ΟΕ :07:37 EXARCO AE :07:42 ΟΡΚΟ Α.Ε :07:46 Γ.ΣΙΑΚΑΛΑΚΗ-Ι,ΣΕΜΕΡΣΖΟΓΛΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :08:00 REGATE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Α.Ε :08:01 ΜΕΣΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε :08:17 ΟΝΕ CALL ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :08:19 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟ :08:20 ΠΙΣΑΚΗ ΜΙΧ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :08:22 BUSINESS CONCEPT φμβουλοι Επιχειρήςεων ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :08:24 ALPHA WORKS Α.Ε ΔΙΟΙΚΗΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΕΡΓΩΝ :08:40 ΓΙΟΤΡΟΣΡΑΣ ΑΕ ΕΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ :08:40 Χ.Μ.ΧΑΡΑΜΗ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟ - Π.ΜΠΟΝΕΛΗ ΟΕ :08:48 Α. ΚΑΙ Ε. ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΟΕ :08:48 ΙΩΑΝΝΗ Ε. ΣΡΟΤΛΗ :08:48 ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΗ Α.Ε :08:53 ΜΑΧ PRODUCTION AE :09:03 ΖΗΙΜΑΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ - ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ :09:09 ΑΡΣΙΟΝ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε :09:16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΙΟ :09:18 ΚΑΡΑΕΒΔΑ ΑΝΣΩΝΗ ΕΠΕ :09:18 ΑΔΑΜ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Α.ΒΙ.ΣΕ.Π.Τ.Ε. ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :09:34 ΠΙΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :09:56 Β.ΜΠΟΤΓΑΣΟ ΑΣΕΕ :10:03 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Ν & Μ Α.Ε :10:07 ΚΣΕΟHellas ΑΕ :10:21 ΑΝΣΑΙΑ - ΕΠΙΤ ΕΠΕ :10:29 ΙΒΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕ :10:29 EPICOS ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ AΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :10:31 SKYLINES EUROSKI CLUB Μονοπρόςωπη ΕΠΕ :10:42 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕ ΑΡΑΝΣΙΣΗ Α.Ε :10:43 Β. ΜΠΑΚΟΖΟ - Δ. ΣΑΓΚΑΡΑΚΗ και ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε :10:48 TZI E ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΣΙΚΩΝΩΠΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ :10:48 ΣΟΤΡΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΡ :10:53 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΕ :10:57 ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΕ :11:24 ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ & ΙΑ Ο.Ε :11:25 QUALCO AE :11:26 ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ :11:49 NETSEMANTICS ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΛΤΕΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ Α.Ε :11:50 ERLAC Γ.Δ ΚΟΤΣΛΗ ΑΒΕΕ :11:51 ΙΝΦΟΠΟΙΝΣ ΕΠΕ :11:54 GSS ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε :11:59 ALET PHARMACEUTICALS ΑΒΕΕ :11:59 ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΒΙΒΛΙΑ ΑΕ :12:01 Ι & Ε ΠΟΤΛΑΚΗ ΑΕ :12:09 ΑΝΑΣΡΟΝ Α.Ε. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ :12:24 ΚΕΓΜ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΤΝΕΔΡΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :12:33 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε :12:48 COMSYS Α.Ε :13:08 BFS Ε.Π.Ε :13:16 TEAM M-H ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ :13:18 APIVITA AEBE :13:19 ΙΑΠΕΣΟ Α.Ε. ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ :13:22 ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :13:31 IN STORE MELODY Ε.Π.Ε :13:36 Α ΔΑΒΛΕΡΗ ΑΕ :13:39 ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε :13:54 ΕΚΘΕΕΙ ΠΟΕΙΔΩΝΙΑ ΑΕ

2 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :13:58 ΓΙΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΗ :13:58 ΙΘΜΟ ΑΒΕΚΕ :14:00 MEDIA2DAY ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :14:02 Ε. ΕΤΑΓΓΕΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε :14:09 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΜΑΡΙΑ :14:10 ΙΩΑΝΝΗ ΑΙΜ. ΚΟΣΩΝΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΧΑΡΣΟΤ ΑΕΒΕ :14:14 Σ. ΣΙΚΝΙΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε.Μ.ΣΕ :14:18 ΑΡΣΙΟΝ Α.Ε. - ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΣΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε :14:24 SPECIFAR ΑΒΕΕ :14:34 VELCO A.B.E.E :14:38 REALIZE A.E :14:44 ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε :14:49 ΟΔΕΟΤ ΑΕ :14:57 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε :14:59 Κ. ΣΑΟΠΟΤΛΟ - Β. ΚΑΝΑΒΗ ΟΕ :15:03 ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε :15:07 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ :15:08 ΤΝΔΕΗ ΚΟΜΠΙΟΤΣΕΡ ΕΠΕ :15:16 T.B.S. Ολοκληρωμζνεσ Μηχανογραφικζσ Λφςεισ Α.Ε :15:16 ΑΚΑΣΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :15:26 ΠΛΑΣΩΝΙΔΗ ΚΑΘΙΜΑΣΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Α.Ε.Β.Ε :15:31 ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΕΑΕ :15:32 ΣΡΑΜΠΑ Κ. & ΙΑ Ο.Ε :15:34 ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΙΑΣΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ :15:35 Φ.Ν. ΜΑΡΣ ΤΣΕΜ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ :15:37 SCAN ΑΒΕΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :15:38 ΑΡΣΙΟΝ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΕ- ΕΤΣ. ΓΑΝΕΛΗ & ΙΑ ΟΕ :15:57 ΑΛΦΑ ΞΤΛΕΙΑ ΑΕΕ :15:59 ON SITE ΕΠΕ :16:04 PERFECTION ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗ & ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΣΙΜΟΤ ΦΑΟΝ :16:06 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Π.Ν.ΑΚΚΟΤΛΑ ΑΕΕΕ :16:08 ΜΕΓΚΑΦΡΟΣ Α.Ε :16:29 ΤΜΒΟΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΤΕΩΝ Α.Ε :16:56 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε :17:05.Π. ΠΑΠΑΣΑΤΡΟΤ Μ.Ε.Π.Ε :18:07 ΙΔΙΩΣΙΚΑ ΚΕΝΣΡΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΑΕ :18:53 SAFEDOC AE :18:58 UPPER CLASS ENTERTAINMENT ΕΠΕ :19:33 ΝΣΟΚΣΟΡ ΝΣΟΜ ΕΠΕ :19:40 A.M.Y. AΘΗΝΑΙΚΗ ΜΙΚΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :19:40 ΝΕΧΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ :20:08 ΦΟΤΛΦΙΛ ΕΠΕ :20:13 ΓΙΑΝΝΙΚΟ ΠΤΡΟ :20:23 Α. ΙΔΕΡΗ ΚΑΙ ΤΙΟ Ε.Π.Ε :20:40 ΚΟΤΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :21:10 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΠΟΤΛΟ Δ. ΠΑΝΣΑΖΗ Α. Ο.Ε :21:11 ΑΡΣΙΟΝ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :21:13 ADAPTIT S.A :22:14 ΦΩΣΟΛΙΟ & ΣΤΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Α.Ε :22:34 ΧΡΗΣΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΕ :22:46 EUROXX ΧΡΗΜΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΤ :23:11 ΠΡΟΦΟΡΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :23:28 ΚΟΝΕΠΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑ, ΕΝΔΤΕΩ, ΤΠΟΔΗΕΩ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΩΝ :23:46 ΠΟΡΣ ΚΟΜΜ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε :23:49 STEFICON ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΟΛΤΜΕΩΝ Κ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΕ :23:49 ΗΛΕΚΣΡΟΪΝΒΕΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ :24:05 ΘΕΡΜΟΓΚΑΖ ΑΕ :24:22 WINMEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :24:26 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΩΛΗΕΩΝ Ε.Π.Ε :24:37 Γ. ΙΓΑΡΑ ΕΕ :24:54 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :26:26 ΑΦΟΙ ΜΑΝΣΟΤΒΑΛΟΙ Α.Ε :26:43 MICROSHOP ΕΠΕ :27:02 ISOBAU HELLAS A.E :27:51 ECDL ΕΛΛΑ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΕ :29:19 ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ - ΠΟΣΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ ΤΠΗΡ. ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ :29:47 Π.ΡΩΞΑΝΗ ΑΕΕΟΣΕ :32:41 COSMOS LAC AE :32:43 ΗΙΣ Ξενοδοχιακζσ και Σουριςτικζσ Ολοκληρωμζνεσ Σεχνολογίεσ ΑΕ :33:05 PETLINE A.E :34:28 ΠΡΟΣΑΙ Α.Ε. ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΤ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :35:43 EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΕ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :35:58 ΜΠΟΙΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΡΙΑ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ :37:02 Μ. ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε

3 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :37:06 WOW CREATIVE PROJECTS ΕΠΕ :37:33 Α.ΜΑΡΙΝΑΣΟ Α.Ε :38:49 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ Α.Ε :38:55 ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟ-ΑΒΒΟΠΟΤΛΟ Ο.Ε :41:11 MEVACO ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ :41:21 QUALITY INFOSERVICE ΕΠΕ :41:35 ΠΤΛΩΝΕ ΕΛΛΑ Α.Ε :42:27 ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Α.Ε :44:13 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΤΞΕΩ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΑΕ :45:32 ΑΝΘΕΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΙΧΕΙΡΗΕΙ Α.Ε :45:51 KONDYLIS M. ANDREAS :47:31 EXECUTIVE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :47:36 ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε :48:21 Εκδόςεισ παντίδου Ε.Π.Ε :53:14 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΑΕ :54:01 ΑΝΣΑΚΟΜ Α.Ε :55:33 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ :55:49 DIRECT CLUB Α.Ε :57:05 TREE COMPANY Co A.B.E.E :59:46 ΜΠΡΙΝΙΑ ΑΕ :00:44 Β.Ν. ΚΟΤΣΡΟΤΜΠΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :01:50 ΕΜΒΡΤΟΓΕΝΕΙ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΣΡΙΚΩ ΤΠΟΒΟΗΘΟΤΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΙΑΣΡΕΙΟ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :03:30 ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΤ Α.Ε :03:36 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΕ :04:30 ΜΙΧΑΛΗ Α. ΒΑΙΛΕΙΟΤ :04:53 ALKAT AEBE :06:09 ΜΕΛΕΣΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :06:44 ΕΛΛΗΝΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΩ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :08:45 KORMOS ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΚΔΟΕΙ ΕΠΕ :09:16 PANMARIN INVESTING AE :11:40 HILLSIDE PRESS AE :12:29 PRIM ΑΠΑ ΚΕΚ Α.Ε :13:25 ΒΙΟΤΓΕΙΑ ΕΠΕ :14:47 ΜΑΡΙΟ Σ.ΧΙΩΣΗ :18:56 ΔΗΜΚΑ ΑΕ :20:04 ΑΪΜΠΕΡ ΑΕ :20:18 KANTOR ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Α.Ε :21:49 Αφοι Συλιγάδα ΑΒΕΕ - VIOTAP :24:12 ΚΟΤΣΑΝΣΩΝΗ Δ. & ΙΑ Ε.Ε :24:24 ΟΤΛΑΚΟ ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ ΑΒΕΕΕ :25:23 BDO ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΑΕ :26:16 ΜΑΡΙΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :28:23 Π.Μ. ΚΑΛΛΙΓΑ :29:17 ΕΛΕΝΗ ΛΑΚΑ :32:40 ΜΠΟΤΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΕΠΕ :34:54 INTERGRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :35:53 ΩΡΙΩΝ Ε.Π.Ε :36:11 PERFORMANCE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :38:57 ΝΣΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΣΡΟΛ ΤΣΕΜ ΕΠΕ :40:01 ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Ανϊνυμη Εταιρεία Παροχήσ Τπηρεςιϊν Εργονομίασ - Επαγγελματικήσ Αςφάλειασ και Τγείασ - Περιβάλλοντοσ :40:26 DOT & DASH COMMUNICATION A.E. ΠΡΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :43:35 γραφειο καραμπελα ΕΣΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗσ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΠΕ :46:08 PHARMABIDE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε :47:32 Pricewaterhousecoopers Business Advisors AE :47:48 OPTIMUM VALUE ΑΕ :48:19 ΠΡΟΣΤΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ :48:59 ΦΩΣΟΠΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :49:13 ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :52:14 ΝΙΚ.&ΕΤΑΓ. ΣΟΚΑ ΕΠΕ :55:50 ACT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ :56:42 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ. ΚΛΑΔΗ ΚΡΤΣΑΛΛΟΣΕΧΝΙΚΗ :57:08 ΣΕΧΑΝ ΑΒΕΕ :57:26 EXTRA LARGE MEDIA A.E. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :59:42 ΠΑΠΟΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡ. ΣΤΛΙΑΝΟ :01:32 ΑΣΛΑΚΟΛ Α.Ε :03:30 ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :04:03 ΚΑΒΟΤΡΙΝΟ Δ. ΑΡΓΤΡΙΟ :06:13 Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ - Μ. ΠΑΠΑΧΑΣΑ ΟΕ :07:26 PRINT ALL ΕΠΕ :15:11 ΕΛΑΜΠΟΡΕΙΣ ΜΠΙΖΝΕ ΙΝΣΕΛΛΙΣΖΕΝ :15:26 SP. ALEX. MOTO PARTS ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΜΟΣΤΤΚΛΕΣΩΝ :15:27 ΒΙΠΟΣΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ ΟΠΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε :16:29 Κ. ΣΑΛΕΡΑ Α.Ε :16:33 ΒΙΣΖΗΛΑΙΟΤ ΑΗΜΙΝΑ & ΙΑ ΟΕ

4 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :16:39 ΕΜΒΑΣΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :28:42 ΛΤΕΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :38:23 ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΨΗΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Π :40:05 ΠΑΝΣΙΔΟ Α.& Γ. & ΙΑ Ο.Ε :43:08 ΑΓΡΟΠΛΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΩΝ Α.Ε :46:51 ΒΙ ΕΝΣ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ Α.Ε :51:21 ΒΡΕΣΣΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΕ :52:39 WIRELESS INTELLIGENT TECHNOLOGY ΕΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :54:04 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :00:04 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΠΑΠΠΑ ΕΠΕ :04:23 ΒΓΕΝΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :05:24 ΚΤΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΕΔΡΙΩΝ ΕΠΕ :06:52 BREAKFAST IN ATHENS A.E. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ :07:39 ΚΑΜΠΑΝΑΟ Α.Ε.Ε :07:56 ΖΕΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ :12:08 INTERTRANS ΔΙΕΘΝΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΑΕ :13:32 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΕ :14:18 Γ. ΚΤΡΛΑΚΗ Α.Ε.Α.Π :14:25 GREENBOX ΕΚΔΟΣΙΚΗ Α.Ε :15:43 ΓΟΤΣΟ ΚΣΙΖΕΙΝ Μ.ΕΠΕ :16:52 ΝΕΟΣΤΠ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :18:35 MANDARIN ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε :28:09 ΠΛΑΝΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :35:23 Μ.ΕΙΣΑΝΙΔΗ-Α.ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΟΕ :39:02 ALTAVIA HELLAS A.E :41:02 CLIENT TRUST ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :47:45 UNILOG A.E :51:08 Ι. ΓΕΡΑΓΩΣΕΛΛΗ & ΙΑ Ο.Ε :53:33 ΒΑΛΙΑΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΕ ΑΕ :56:00 Ι.Ν.ΑΜΑΡΑ & ΙΑ ΟΕ :57:44 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ :58:19 NOVACEL HELLAS ΕΠΕ :58:23 ΚΑΦΦΕ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ - ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ :58:58 2Π ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΒΕ :03:00 ZΕΤΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :06:53 MENTORING ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :15:56 CUSTOMIZED QUALITY SERVICES A.E :20:04 Μ.Σ.. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΠΡΟΣΑΕΙ Α.Ε :27:02 ΚΟΛΙΟΘΩΜΑ :30:32 ΑΝΑΣΟΠΟΤΛΟ Δ.&. ΑΕ :34:32 ΕΤΣΑΘΙΟ ΠΑΠΠΑ & ΙΑ Ο.Ε :34:49 ΣΕΛΕΝΑΒΙ ΕΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :36:41 Δ.ΣΑΓΚΑΛΑΚΗ Ι.Ε.Π.ΤΑ. ΑΒΕΕ :37:21 ΓΡΑΦΟΣΤΠΙΚΗ Α.Ε :37:51 ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΕ :40:13 ΚΕΜ - Κλαδικζσ Εκθζςεισ Μάρκετινγκ Α.Ε :51:46 ΠΑΝΟ Θ. ΚΟΤΣΑ Α.Ε :53:55 ΔΙΟΝΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε :54:17 ΣΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΛΑΣΟΜΙΚΗ ΑΕ :57:52 ΚΛΕΒΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:19 Α.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟ & ΙΑ ΟΕ :09:49 ΑΛΠΙΚΟ ΑΕ :10:21 ΠΕΣΡΟΜΙΝΑ ΕΠΕ :15:08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΗ ΑΕ :20:23 ΝΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ :22:52 MAGNET ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ :26:58 ΑΝ ΟΤ ΑΕ :31:06 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ & ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ ΑΕ :35:44 PALADINO S.A :38:35 ΝΕΗΛΤ ΑΕ :40:13 ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΤΜΠΗ ΑΕ :47:51 RDC INFORMATICS ΕΠΕ :49:33 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΙΑ ΕΕ :53:06 ΚΟΤΚΟΒΙΝΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ Ε.Π.Ε :02:26 AMBIO A.E :02:37 ΕΜ-τατ Α.Ε :03:56 SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ :03:59 ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΑΒΣΕ :10:37 INNOVA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ :14:09 ΕΛΕΚΣΡΟΜΕΚ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :22:13 ΑΙΚΟΝ ΕΠΕ :29:33 ΣΕΛΕΣΩ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΪΝ ΕΠΕ :33:33 ΠΕΡΚΟ - ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε :33:45 ΩΓΤΓΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ

5 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΣΣΙΚΗ :46:41 ΒΙΟΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΑΕ :50:12 CPI Ανϊνυμοσ Εταιρεία Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν & Περιφερειακϊν :59:47 REAL CONSULTING INTEGRATION AND OPERATION ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :01:53 ΝΗΡΗΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ :04:25 COVAX Ε.Π.Ε :11:56 ΨΤΧΟΓΙΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :25:54 EILID ΜΟΝ. ΕΠΕ :03:19 CAN COMMUNICATIONS AE :11:17 ΒΕΡΜΑΝΣΙΑ ΓΚΡΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΗΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :12:15 Φ. ΧΟΤΝΣΑΛΑ-Β. ΠΑΠΟΤΣΟΓΛΟΤ Ο.Ε :26:08 Δ.Π.ΚΕΧΑΓΙΑ :47:13 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΑΕ :56:17 ΟΤΜΠΛΗ ΑΕ :17:16 ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ :38:37 ΚΑΓΙΑΝΣΑ Β-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α & ΙΑ ΟΕ :50:48 REMACO AE ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ :55:43 ΝΙΚΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ :33:42 ΝΕΦ-ΝΕΦ (NEF-NEF) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΤΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :29:29 NIVACO ΙΑΣΡΙΚΑ ΕΠΕ :21:42 ACCOUNTING SOLUTIONS A.E :25:37 MASTER - ΚΕΝΣΡΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :03:54 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΕ :48:33 ΧΑΡΙΣΟΠΟΤΛΟ Α. - ΗΛΙΑΔΗ Ι. Ο.Ε :05:24 ΒΙΝΣΕΟΡΤΘΜΟ Α.Ε :17:00 ΔΕΛΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΕ :21:42 ΚΙΝΙΚΛΗ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ε.Ε :31:46 CAR VALET AE :47:53 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΕ :53:10 DETTO TRAVEL ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΕ :54:58 ΜΑΡΙΑ ΚΑΑΠΙΔΗ :56:17 ΒΑΙΛΗ ΖΑΜΠΟΤΝΗ :15:55 ΕΡΓΚΟΠΛΑΝ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :17:38 ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΑΜΚΕ :19:12 ΣΑΔΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΕ :25:48 ΦΩΣΟΝΙ ΑΕΕ :37:17 ΕΝΑΡΞΙ ΔΤΝΑΜΙΚΑ ΜΕΑ ΕΠΕ :47:36 ΛΑΜΑΝS ΤΠΗΡΕΙΕ MANAGEMENT A.E :50:19 ORBIT POLYMERS Α.Ε :50:54 ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΤΚΟΤΡΑΚΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε :52:02 REVIVAL SA :31:29 ΣΕΧΝΟΧΩΡΟ ΕΠΕ :31:34 ΚΑΠΑ ΙΓΜΑ ΔΕΛΣΑ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :31:55 ΜΑΘΗΣΟΚΟΜΟ ΕΠΕ :34:09 Δ.ΞΤΛΙΝΑΚΗ & ΙΑ Ε.Ε :36:27 INTERNET Q ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΝΩΝΤΝΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :51:25 Β. ΒΑΣΙΚΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε :10:40 ΛΑΛΙΖΑ Α.Ε :14:52 Ε ΠΑΓΩΝΗ ΑΕ :20:50 OPTOYA ΝΕΑ ΟΡΑΗ ΑΕΒΕ :26:29 ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :30:20 Π. ΣΑΝΣΙΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΤΗ-ΤΠΟΔΗΗ-ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ :39:17 ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ ΕΛΕΝΗ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ :45:01 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ Α.Ε :49:51 EXPRESS Ε.Π.Ε. (Σ.Ε..Κ.Τ.Μ.Σ.) :04:02 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΠΕ :06:58 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :11:15 ΠΙΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΧΡΗ :17:40 ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΑΚΗ ΒΟΤΡΛΑΚΟ ΟΕ :23:01 ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITYU ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :26:52 AMADEUS ΕΛΛΑ Α.Ε :30:07 Γ.ΓΚΡΙΝΣΖΟ & ΙΑ ΑΕ :38:11 ΕΡΜΗ ΧΑΡΙΙΑΔΗ ΑΕ :49:40 ΕΓΝΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΝΣΙΠΡ/Ε ΔΙΑΝΟΜΕ ΕΠΕ :55:13 CLARUS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ :01:23 SIEBEN ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΛΤΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :19:23 Μ.ΝΙΚΗΣΑ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :31:10 ΛΔΚ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ :40:28 ΕΟ ΜΑΣΡΙΞ Α.Ε :06:15 ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Α-ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΤΛΑΚΟ Β & ΙΑ ΟΕ

6 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :05:56 ΜΑΡΜΟΤΡΗ Α.Ε :06:09 ΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:11 ΑΚΣΙ Α.Σ.Ε ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :06:24 Α.ΧΟΤΣΟ ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ :06:24 ΜΕΪΜΑΡΗ Α.Ε :06:25 ΜΑΣΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Σ.Ε :06:27 ΑΒΒΑΚΗ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Ε.Π.Ε :06:33 ΕΡΑΦΕΙΜ - ΟΛΓΑ ΔΕΔΕΟΓΛΟΤ & ΙΑ ΟΕ :06:33 GRAFO A.E :06:34 ΣΡΑΝΣΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ :06:35 Μ.ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ - Χ.ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :06:40 Α. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :06:41 ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΚΟ & ΙΑ Ο.Ε :06:47 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΣ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ :06:48 ΝΕΔΕΛΣΖΙΔΗ ΑΝΔΡΕΑ Α.Ε :07:02 ΚΡΤΣΑΛ ΨΤΓΕΙΑ-ΚΑΣΑΨΤΚΣΕ ΑΕ :07:18 UNI ΕΛΑΣΙΚΑ ΕΠΕ :07:20 ΔΡΟΟ ΔΡΟΟ :07:22 ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΤ ΑΒΒΑ :07:23 ΚΟΜΟ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΑΕ :07:27 ΙΑΣΡΟΤ ΣΕΛΙΟ :07:30 ΜΑΡΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ Ε.Π.Ε :07:30 SIVVAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΡΕΑΣΟ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ :07:32 ΚΑΠΛΑΝΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :07:52 ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΑΚΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :07:53 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Ε.Π.Ε :07:54 ΠΟΛΙΣΗ ΑΕ :08:01 ΣΤΛΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ - ΦΛΑΝΣΖΕ - ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ :08:02 CMS A.E :08:09 ΛΙΑΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ :08:16 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Α.Π.Θ «Ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ» :08:17 ΜΑΚΙΟ Α.Ε :08:19 ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΣΗ Γ & ΙΑ ΟΕ :08:19 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΣΟΤΛΙΔΗ ΑΕ :08:21 ΑΓΡΟΣΕΧΝΙΚΗ A.E :08:23 ΚΟΤΣΙΒΟ ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ :08:34 ΜΠΟΣΟΤ ΑΝΝΑ :08:38 ΚΕΡΑΜΙΣΖΗ ΑΓΓΕΛΟ Κ ΙΑ Ο.Ε :08:40 ΠΡΟ/ΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΦΑΡΜ/ΠΟΙΩΝ Ν.ΠΙΕΡΙΑ :08:41 ΑΚΣΗ ΗΛΙΟΤ Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ :08:48 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΞΤΠΝΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :08:48 ΖΑΦΕΙΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :08:51 ΧΑΡΣΙΚΑ SALKO AE :08:53 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΣΕ - ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ :08:53 GPS ΚΣΕΟ ΑΕ :08:56 ΚΕΣΕ Α.Ε :08:58 ΜΗΝΟ Α.Β.Ε.Σ.Ε :08:58 ΑΔΕΛΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΕ :08:59 ΦΙΛΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΑΕ :09:10 ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ Α.Ε :09:18 ΒΑΓΚΟΠΟΤΛΟ-ΔΕΔΟΤΗ-ΚΙΟΤΛΣΙΣΕΚΟΓΛΟΤ-ΚΛΕΟΒΟΤΛΟ ΕΠΕ :09:21 Γ.ΣΟΚΑ&ΙΑ Ο.Ε :09:28 ΣΑΟ ΣΑΪΚΟΠΟΤΛΟ "ΣΑΣΑ" ΑΕΒΕ :09:28 ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :09:38 CONNET ΜΟΝΟΠΡΩΟΠΗ Ε.Π.Ε :09:50 ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :09:51 ΚΑΜΠΑΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΕΣΙΔΟΤ-ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΟΕ :09:55 ΠΡΟΣΤΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΕ :09:56 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ :09:58 ΓΡΑΦΙΚΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΕΠΕ :10:00 ΜΑΝΣΖΑΡΗ Γ. ΑΕ :10:14 ΚΕΚ ΠΛΑΣΩΝ ΑΕ :10:36 ΣΙΦΣΗ ΔΑΦΝΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :10:54 Μ. ΔΙΑΜΑΝΣΙΔΗ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΑΕ :10:57 ΠΟΛΤΣΡΟΠΟΝ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΠΕ :11:22 ΧΡΗΣΟ ΜΕΓΚΛΑ Α.Β.Ε.Ε :11:48 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ Σ ΠΤΡΙΝΗ ΟΕ :11:54 ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ-ΔΙΑΦΗΜΙΕΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΕΠΕ :11:56 QPLAN ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ :12:00 ΠΟΛΤΧΗΜΙΚΗ Γ.ΜΑΣΖΙΑΡΗ ΑΕ :12:16 THERMOGROUP ABEE :12:16 MOTO MARKET ΑΕ ΕΜΠ & ΚΑΣΑΚ ΕΙΔΩΝ ΕΞ ΜΟΣΟ/ΣΗ & ΜΟΣΟ/ΣΑ :12:16 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :12:20 ΣΙΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ & ΙΑ ΡΑΔΙΟ RSO ΕΕ

7 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :12:25 ΓΕΩΑΝΑΛΤΗ Α.Ε :12:26 ΑΛΕΞΙΑΔΗ-ΣΑΛΙΚΙΔΗ ΑΕ :12:31 ΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ :12:33 ΠΑΧΑΛΗ Δ. ΠΕΣΡΙΔΗ :12:39 ΑΔΑΜΙΔΗ Γ. ΑΛΕΞ. & ΑΝΑΣ.ΤΝΕΡΓΕΙΟ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΑΕ :12:39 ΜΠΕΛΙΟΤ ΣΕΡΓΙΑΝΗ :12:46 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ Α.Ε :12:48 ΑΦΟΙ ΓΑΙΣΑΝΙΔΗ ΟΕ :12:51 ΜΟΤΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕ :13:00 VPRODUCTIONS ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΕΠΕ :13:02 ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΜΟΤΣΙΟΤΛΗ ΑΕΒΕ :13:02 Δ ΩΙΔΗ ΑΕ :13:02 ΕΛΕΚΝΕΣ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :13:02 AUTO GS A.E :13:06 ΙΚΑΡΙΔΗ Δ. & ΙΑ ΟΕ :13:16 ΗΜΙΟΝΙΔΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ :13:21 ΑΣΕΡΙΟ ΜΕΣΑΞΙΩΣΗ Α.Ε :13:21 ΜΟΝΑΧΟ ΑΕ :13:22 ΝΕΔΑ ΑΕ :13:25 VELLUM ΔΙΕΘΝΕΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Α.Ε :13:26 ΧΟΤΛΙΑΡΑ ΘΕΟ.ΕΜΠΟΡ.ΕΙΔΩΝ ΧΑΛΤΒΑ ΑΕ :13:32 ΠΑΓΩΝΗ-ΠΑΖΙΑΝΑ-ΙΩΚΗ & ΙΑ ΟΕ :13:36 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ :13:37 ΑΡΑΠΗ ΘΕΑΝΩ :13:50 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ & ΙΑ ΟΕ :13:58 ΚΑΡΑΣΖΑ ΡΩΜΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :14:02 ΑΝΤΨΩΣΙΚΗ ΑΒΕΕ :14:04 ΑΓΓΕΛΑ ΔΕΡΕΣΖΗ :14:08 ΧΑΛΚΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΠΕ :14:08 ΠΡΩΣΕΑ :14:10 CITY ΕΠΕ :14:35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΩΚΡΑΣΗ :14:46 Ν.ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ ΕΠΕ :14:51 ΒΑΙΛΑΓΑ Α.Ε :15:10 ΠΟΛΤΚΑΡΠΟ ΔΗΜΟ :15:17 NOCCHI PUMPS HELLAS Ε.Π.Ε :15:22 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ :15:28 MAGIC CHRISTMAS AE :15:32 ΡΟΖΟ Π & ΙΑ ΕΕ :15:47 ΓΙΟΤΡΟΑΓΚΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :15:54 ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :16:01 Δ.ΑΜΑΡΑ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Σ.Ε :16:17.ΜΑΔΑΡΙΩΣΑΚΗ - Μ.ΧΡΤΟΜΑΛΛΟ ΟΕ :16:40 ΚΤΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ & ΙΑ ΕΕ :16:49 ΑΝΑΣΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ :16:51 Α. ΣΑΓΚΑΛΙΔΗ & ΙΑ ΕΕ :16:54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Α.Ε :18:08 ΚΕΝΣΡΟ ΕΠΙΧ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Ε :18:35 ΑΡΓΤΡΙΑΔΗ Θ. - ΑΝΑΣΑΙΛΑΚΗ Θ. Ο.Ε :19:24 Χ.ΣΖΟΒΑΝΗ, Θ.ΚΑΠΕΡΔΑ & ΙΑ ΕΕ :19:34 ΣΕΧΝΟΜΑΣ ΗΛΕΚΣΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α.Ε :19:38 CONCEPT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ :19:40 ΣΕΛΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ :19:44 BENDORA AE :22:14 IDP EXPRESS A.E :22:39 SENSO PER LEI ΕΠΕ :22:49 ΝΙΚΟΛΑΚΟΤΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ :22:50 ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ :23:01 ΙΓΝΑΣΙΟ ΑΒΕΕ :23:02 PHARMACHEMIE AE :23:29 ΦΡΕΚΟΣ ΑΕ :23:32 ΚΑΛΑΘΑ ΒΑΙΛΕΙΟ :23:36 Ε.ΑΡΗΔΕΜΕΡΣΖΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Α.Ε :23:49 Αλφα Μζντωρ - Μελζτεσ και διαχείριςη ζργου :23:54 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Η. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΒΕΕ :23:58 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΠΑΧΑΛΗ Ε.Π.Ε :23:58 RALCO ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΑΕΒΕ :24:08 ΝΕΧΣ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :24:10 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΟΒΑΕΡΣ ΕΠΕ :24:14 ΙΝΗ Α.Ε :24:14 ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ :24:19 ΓΚΙΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΕΒΕ :24:26 ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ :24:37 ΔΙΟΝ ΜΟΣΟΡ ΑΕΒΕ

8 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :24:46 ΣΑΣΟΤ Α.Ε :24:49 ΔΩΜΑΣΙΟ 22 Ε.Π.Ε :24:52 ΑΠΟΣΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΟΛΟ :25:05 ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ & ΙΑ ΟΕ :25:10 Κ. ΔΟΚΣΩΡΗ Α. ΔΟΧΣΩΡΗ ΟΕ :25:13 TECHSOFT A.E :25:16 ΠΑΓΙΔΑ Β. ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ :25:21 NORMATELECOM AE :25:24 ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΠΑΧΑΛΗ :25:31 ΣΕΦΑΝΟΤ Σ. - Ε. ΚΑΡΑΝΑΝΟΤ Ε.Π.Ε :25:37 ΦΑΟΤΛΑ Φ.-ΜΑΝΣΖΙΟ Ν. Ε.Ε :25:40 ΜΗΣΑΡΗ ΕΤΔΟΞΙΑ ΤΖ. ΧΡΙΣΟΤ :25:58 ΜΗΣΡΑΚΟΤΔΗ Σ. & ΙΑ Ε.Ε :26:05.ΧΑΝΙΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :27:03 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :27:28 ΤΔΡΟΦΙΛΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ :27:36 ΑΡΚΕΣΙΠΟ ΕΠΕ :27:42 ARROW AE :27:49 HELECTRON :27:58 ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :28:59 INTERTRAK ΕΠΕ :29:18 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΕ :29:25 ΜΩΤΙΔΗ Θ. - ΣΟΚΜΑΚΙΔΟΤ Ε. ΕΕ :29:28 ΜΙΧΑΛΟΠΟΤΛΟ Ι.ΚΑΙ ΤΙΟ Α.Ε :30:22 ΕΝΙΜΕΞ Α.Ε :30:45 ΙΟΤΚΑ ΜΙΧΑΛΗ :33:58 MEGA SPRINT GUARD AE :37:46 Ζ. ΒΑΔΡΑΣΙΚΑ & ΙΑ Ε.Ε :38:34 ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ Χ. - ΜΩΤΙΔΗ. Ο.Ε :38:46 ΔΡΑΞΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :43:01 COPYGRAFF A.E :43:59 Ε. ΒΟΤΡΑΚΗ - Α. ΠΕΡΠΑΣΙΔΗ - Α. ΧΡΤΟΜΑΛΛΗ Ο.Ε :48:20 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ :48:39 ΓΑΣΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε :54:39 ΕΤΡΩΜΑΡΕ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ :54:47 ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΪΗ & ΙΑ ΟΕ :55:09 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΙΟΤ :58:16 Θ.ΚΑΖΑΝΣΖΙΔΗ Α.Ε :58:16 ΠΤΡΙΔΗ Α. - ΚΟΤΣΑΛΟΤ Β. Ο.Ε :58:40 EPSILON NET- Ανϊνυμη Εταιρεία Πληροφορικήσ, Εκπαίδευςησ και Προιόντων Τψηλήσ Σεχνολογίασ :59:10 ΑΜΑΡΑ Ν. ΔΗΜΗΣΡΙΟ :59:26 ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΛΣΟ Α.Ε :59:40 Ν ΖΑΡΚΑΝΣΖΑ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :02:21 ΦΑΡΜΠΕΣΕΞ Α.Ε :03:42 Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Α.Σ.Ε :03:45 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν. ΕΡΡΩΝ Π.Ε :05:07 ΣΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε :06:18 ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΣΕΛΗ ΑΕ :10:33 EXOTHERMIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ :10:58 ΠΡΙΝΣΖΙΟ ΑΕ :11:56 ΖΕΤΞΙ Ο.Ε. - Α. κ Δ. ΜΠΕΝΣΙΛΑ :12:54 ΣΕΕΡΑ υςτήματα Πληροφορικήσ Α.Ε :21:22 ΒΑΑΡΑ ΧΑΡΗ & ΔΗΜΗΣΡΗ ΑΕ :22:13 ΠΙΛΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΙΩΝ ΑΕΒΕ :22:43 CHIMAR HELLAS Α.Ε Α.Β.Ε.Ε :22:50 Α. ΦΟΙΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ :24:34 ΦΡΟΤΣΑ ΠΡΩΣΟΦΑΝΟΤΗ Α.Ε :27:17 ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΝΟΤΛΗ :30:32 ΚΟΜΙΔΗ Ε. ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε :33:58 ΒΕΝΣΖΙΟ ΧΡΗΣΟ :34:37 ASWO HELLAS A.E :36:31 ΑΦΟΙ Α ΣΑΤΡΙΑΝΙΔΗ & ΙΑ ΟΕ :38:09 ΒΟΤΡΔΟΤΝΑ ΑΕ - ΑΝΤΨΩΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ :38:14 RED ZEPPELIN ΕΠΕ :38:15 ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ ΝΕΡΟΤ ΟΤΡΩΣΗ :42:38 ΜΑΡΝΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΠΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :44:27 ΚΕΚ ΕΤΒΟΤΛΟ - Ζ. ΠΕΣΚΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε :46:44 Π.ΠΑΛΑΣΟΓΛΟΤ & Α.ΟΤΔΗ Ο.Ε :47:56 ΜΕΣΡΟΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ Α.Ε :52:12 ΣΕΧΝΟΦΟΡΜ Α.Ε :53:30 ΑΦΟΙ Π ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΟΕ :54:58 ΛΟΓΙΣΙΚΗ Α.Ε :59:39 ALU-PORT :02:33 ΕΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

9 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :02:53 ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ ΜΑΡΙΟ :05:32 ΖΕΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΓΟΡΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΩΝΤΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ :06:47 ΒΙΟΡΟΛ ΑΒΕΕ :09:49 ΑΜΟΙΡΙΔΗ - ΑΒΒΙΔΗ Α.Ε :11:07 NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε :11:29 ΒΕΡΝΣΕ ΕΠΕ :13:07 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε :14:58 ΕΓΝΑΣΙΑ ΣΕΛ. Α.Ε :15:24 Ν. ΒΙΔΑΛΗ ΑΕ :15:39 ΑΝΑΣΑΙΟ ΧΡΙΣΟΦΟΡΙΔΗ Α.Ε :18:27 ΓΕΣΕΜ Α.Ε :19:00 ΜΑΚΡΟΠΟΤΛΟ ΑΕ-ΑΒΕΕ :21:05 ΧΑΣΖΗΑΒΒΑ ΓΙΩΡΓΟ :21:11 ΝΑΖΟ.ΑΕ :22:14 BNeF BENEFIT HELLAS A.E :22:16 ΣΙΠΣΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :26:13 ΠΟΣΟΚΙΝΗΗ Α.Ε :28:56 ΚΟΜΙΣΟΤΔΗ Β. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ :30:51 GREEFOS AE :32:07 Σ ΙΩΑΝΝΙΔΗ & ΤΙΟ ΑΕ :33:50 ΜΑΚ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ :37:26 Ι. ΕΛΜΑΛΙΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε :37:29 BATHHOUSE A.E :40:03 ΠΑΡΑΜΑΟΤΝΣ ΑΕ :43:37 EUROGAT AΝΩΝΤΜΗ EΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ :43:53 ΑΦΑΛΣΙΚΗ Α.Ε :43:57 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ :49:40 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Ε.Π.Ε :50:38 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ :53:48 ΜΠΕΝΣΙΚΗ. ΣΟΤΚΑΛΗ Γ. Ο.Ε :02:42 XOMNET ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ :03:14 ΚΟΤΡΙΚΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΒΕΕ :08:12 Δ.ΛΑΓΟ-Α.ΜΑΝΔΑΛΣΗ Α.Ε.Β.Ε :15:00 ΝΕΣΩΡ ΣΖΟΤΡΔΑ ΑΕ :19:31 ΠΛΑΣΩΝ ΜΕΠΕ :26:50 PANSYSTEMS ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η/Τ :27:46 ΧΑΣΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :32:20 ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ ΒΑΙΛΕΙΟ & ΙΑ Ο.Ε :43:57 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :47:22 ΙΝΕΡΓΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ :11:20 Α. ΓΕΩΡΓΟΤΔΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :13:25 ΓΕΣΗΛ Α.Ε :17:23 ΣΑΜΙΩΝ ΑΕ :17:43 TRIAS ECO ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ-ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :18:48 ΕΚΣΕ Α.Σ.Ε.Β.Ε :28:12 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ & ΙΑ Ο.Ε :35:24 ΕΚΔΟΕΙ ΝΑΣΑ ΕΠΕ :41:53 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΑΓΩΓΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΣΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΕΩ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :46:47 Ν.ΛΑΚΑΑ - Π.ΑΡΒΑΝΙΣΙΔΗ Α.Ε :48:39 Ν. ΚΗΠΟΤΡΟ -. ΣΑΣΣΗ Ο.Ε :50:38 INTERBROKERS A.E :06:07 ΔΙΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε :07:20 ΖΗΗ & ΝΙΚΟ ΜΑΝΔΗΛΙΩΣΗ Ο.Ε :08:15 ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΑΒΒΕ-ΝΕ :20:30 ALL DRINKS DISTRIBUTORS AEE :24:58 ΑΠΙ ΕΛΛΑ ΑΒΕΕ :37:43 Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΑΕ :40:50 ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε :42:48 ADVICE AE :47:57 Δ.ΓΙΑΛΑΜΑ & ΙΑ ΟΕ :49:38 ΕΤΣΑΘΙΟ ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΠΕ :50:08 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ :01:40 ΟΙΚΟΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΕ :01:41 ΑΦΟΙ Α. ΕΛΙΔΗ Α.Ε.-ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ :12:06 ΠΕΣΑΛΑ ΝΙΚ. ΒΑΙΛΕΙΟ :26:48 4Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ Α.Ε :34:01 ΚΑΛΕΣΕΙΑ ΑΒΕΕ :42:53 ΤΔΕΑ ΑΕ :45:23 Π. ΚΑΡΑΜΟΧΟ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ε.Ε :47:39 Π.ΚΑΡΑΜΟΧΟ - Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ Ο.Ε :53:15 ΙΡΕΣΗ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗ :57:30 Ε. ΜΑΛΑΜΑΣΙΝΑ & ΤΙΟ ΑΕΒΕ :03:54 ΑΝΣΩΝΙΑΔΗ ΠΟΛΤΔΩΡΟ & ΙΑ ΕΕ :09:51 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΑΝΑΙΟ

10 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :31:02 ΓΕΡΟΝΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :46:08 Σ. ΠΑΠΑΛΣΖΗ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ :11:32 Ι.Ν.ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ Α.Ε :14:33 ΞΗΡΟΤΧΑΚΗ Σ. ΕΙΡΗΝΗ :40:09 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΙΔΗ-ΨΑΛΣΙΔΗ Α.Ε :55:14 ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΠΟΛΗ ΕΠΕ :15:14 ΠΑΠΟΤΣΙΔΗ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟ :24:44 ΔΙΟΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Α.Ε :31:19 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΓΟΤΛΙΕΛΜΟ :50:02 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΛΛΑΔΟ ΕΠΕ :43:49 SCANIDEAL ΕΛΛΗΝΟΟΤΗΔΙΚΗ Α.Ε :44:31 ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟΤ Ν.Α. ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ :04:39 ΚΟΤΡΟΤΖΙΔΗ ΣΕΦ. & ΙΑ ΟΕ :06:18 AUTO LINE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ - ΕΙΑΓΩΓΕ ΕΙΔΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ - ΑΞΕΟΤΑΡ :16:17 ΒΙΟΖΩΚΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΕ :27:54 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΠΕ :34:36 ΠΑΝΙΔΗ Ι. ΑΒΡΑΑΜ :35:30 ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝΕΣ/ΜΟ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΩΝ :38:57 ΝΑΣΙΚΑ Κ. - ΣΙΜΠΙΡΗ Α. Ο.Ε :09:32 TΕΛΕΣΑΡ ΝΣΑΪΡΕΚΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ :13:08 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α :54:04 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε :04:27 INTERTRUCK Μ.Ε.Π.Ε :26:08 ΝΣΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΗ :10:14 ΠΑΣΙΑ ΧΡΗΣΟ

11 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ :36:54 ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΡΤΦΩΝ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :10:03 ΕΛΙΚΑ ΑΣΕΕ :32:40 ΣΖΙΩΡΑ ΑΘΑΝΑΙΑ & ΙΑ Ο.Ε

12 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ :14:24 ΕΝΩΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΝ/ΜΩΝ ΕΤΒΟΙΑ :51:39 ΖΙΩΓΑ. - ΒΑΙΛΕΙΟΤ Γ. Ο.Ε :20:26 ΙΩΗΦ Α.Ε :27:53 ALLWEB SOLUTIONS SA :54:53 ΕΞΠΕΡΣ ΓΟΤΕΜΠ Ε.Π.Ε :09:32 ΓΚΡΕΚΗ ΕΝΣΤΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΑΕΒΕ

13 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ :36:23 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΑΕ :06:15 ΑΡΑΠΗ ΜΙΧΑΗΛ :50:34 ΣΤΠΟΚΤΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε

14 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ :30:05 ΦΑΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ :39:02 ΑΚΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε :42:57 ΠΑΝΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΕ :44:57 ΠΡΙΜΑ ΕΝΣΕΡ ΚΟΜΟΣΗΝΗ Α.Ε :48:10 ΤΙΟΙ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΟΕ :48:43 ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΕΛΕΝΗ :50:52 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Α.Ε :52:17 ΑΦΟΙ Γ ΚΑΣΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕ :14:36 ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟ M.-ΧΑΛΒΑΣΖΑΚΗ M. Ο.Ε :23:40 ΜΑΝΩΛΗ ΑΠΟΣΟΛΟ Ε.Π.Ε :26:35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Β. Α.Ε :26:40 ΕΚΔΟΕΙ Α. ΜΤΚΩΝΙΑΣΗ Α.Ε :27:15 ΕΤΑΓΓΕΛΙΝΟΤ Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ :30:06 ΑΦΟΙ ΣΕΡΕΠΑ Α.Ε.Β.Ε :31:13 ΒΙΟΜΗΧ.ΖΩΟΣΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ-ΙΝΣΟΤ Α.Ε :31:39 ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ - ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΕ :37:56 Δ. ΔΕΛΗΜΗΣΡΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :49:18 ΜΑΝΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡ.-ΟΙΚ.-ΣΟΤΡ.-ΞΕΝΟΔ.-ΕΙ/ΚΗ-ΑΓΡΟΣ.-ΚΣΗΝ/ΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :57:39 ΣΡΟΧΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΤ ΑΕ :59:34 ΙΝΣΕΑΛ ΑΕ :01:35 ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΣΕΕ :06:03 ΕΤΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε :09:05 Κ. ΜΠΑΝΣΟΤΒΑ ΑΕ :18:46 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΧΡΗΣΟ & ΙΑ ΕΕ :27:05 ΑΓΡΟΚΣΗΜΑΣΑ ΜΑΝΟΤΡΑ ΑΕ :34:19 ALFA BETA ROTO ABEE :47:26 ATLANTIC LOGISTICS ΕΠΕ :53:12 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΤΡΙΣΖΗ :54:12 ΛΕΤΚΟΙΔΗΡΟΤΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε :55:13 ΣΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟ & ΙΑ Ο.Ε :59:14 ΜΑΣΟΡΑΚΗ Γ..-ΚΩΣΑΚΗ Ν.Ι. ΕΠΕ :02:09 ΧΑΣΖΗΣΑΜΑΣΙΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ :03:26 MEDICENTER ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ Α.Ε :03:53 Ε. ΠΑΠΠΑΔΑ & ΙΑ Ο.Ε :06:21 Γ.ΚΑΡΒΕΛΑ Α.Ε :08:02 ΚΟΝΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Ε.Ε :10:27 ΜΑΝΩΛΑΚΕΛΛΗ ΜΙΧΑΗΛ :12:55 Χ. ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε :14:32 ΧΑΡΟΚΟΠΟ ΜΙΧΑΗΛ :23:06 RODIS GIORGOS :27:31 ΓΑΡΟΓΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣ. & ΙΑ ΟΕΕ :35:17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ :51:08 Μ.ΛΕΚΚΑ ΕΠΕ :24:50 ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΙΛΑ ΞΤΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε :38:00 ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΒΕΕ :49:09 ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ Α.Ε :07:57 LIBERTY AE :13:43 ΜΑΡΝΕΛΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΕΠΕ :19:27 ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε :38:42 ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ :56:11 ΚΡΑΝΗ Μ. ΓΟΤΓΟΤΛΑ Θ. ΟΕ :13:28 ΒΙΔΑΚΗ Ι Κ ΙΑ ΟΕ :57:13 ΑΡΑΛΚΟ ΕΠΕ :27:31 ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΑΕ :32:35 ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΑΔΑΜΙΔΗ :29:17 ΣΙΡΣΗ-ΔΡΟΤΚΑ-ΛΙΡΑΣΖΗ Ο.Ε :16:17 ΧΑΝΣΖΗ ΜΙΧΑΛΗ :25:44 ΚΟΤΚΟΡΙΝΗ - ΣΡΑΣΑΛΟ Α.Ε :06:13 Παπαδουλάκησ Θεόδωροσ :27:16 ΧΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΑΒΕΕ :46:24 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΒΟΤ Α.Ε :47:13 ΜΠΙΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ :47:31 ΒΟΚΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ :01:54 ΑΦΟΙ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ Ο.Ε :15:01 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε :16:01 CONTACT AE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΟΡΕΤΗ :22:52 ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε :26:15 ΚΑΠΟΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΣΩΝ :26:59 'ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ' ΠΑΛΑΙΟΘΕΟΔΩΡΟΤ ΟΤΡΑΝΙΑ :27:22 ΚΑΣΑΚΕΤΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓ.ΕΞΟΠΛ.ΕΣΙΑΗ Α.Β.Ε.Ε :34:55 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΡΗΓΟΡΗ :52:06 ΔΟΤΛΓΚΕΡΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ :59:18 DIGITECH AE :02:44 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΟ

15 Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΛΟΙΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ :12:48 ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΟΤΝΣΑΝΕΑ :18:50 CANDIA FINANCE AE :26:18 ΤΠΕΡΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ Ν.ΞΑΝΘΗ Α.Ε :28:03 ΧΑΣΖΗΜΑΝΩΛΗ ΑΧΙΛΛΕΑ :30:11 ΠΕΡΕΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΕΒΕ :33:25 Ι-ΚΣΕΟ ΚΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ :50:30 ΚΡΑΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ :55:31 ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΒΙΟΜΗΧ. & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ :57:46 ΛΤΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ :08:33 ΑΦΑΛΕΙΕ ΔΙΚΛΙ ΚΤΡΙΑΚΟ ΦΩΣΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ :12:35 ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΤΣΙΛΗΝΗ Α.Ε :14:35 ΒΡΑΚΑ ΑΘ. ΑΦΟΙ Ο.Ε :16:24 ΠΑΠΑΣΕΡΓΙΟΤ ΧΡΗΣΟ ΑΕ :40:15 ΑΝΩΝΤΜΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΤΙΟΙ. ΜΠΑΦΑ ΑΒΕΕ" :08:15 ΔΗΜΗΣΡΗ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Ο.Ε :14:16 ΑΦΟΙ. ΦΡΙΣΖΕΡΗ Ο.Ε :36:41 ΕΡΓΟΓΕΝΕΙ Α.Σ.Ε :37:27 ΚΑΦΕΣΖΗ ΑΝΔΡΕΑ :42:04 ΚΑΡΑΦΑΟΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ :55:44 ΚΑΚΑΒΟ - ΛΙΑΚΑΣΗ Ε.Ε :08:09 ΧΑΣΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ :54:55 Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ - Ι.ΠΑΝΣΟΤΔΗ & ΙΑ Ε.Ε :01:08 ΑΝΑΣΑΙΑΔΗ Δ. ΑΦΟΙ & ΙΑ Ο.Ε :06:47 ΖΤΓΟΤΡΗ Α.Ε :06:58 ΣΟΤΠΑ ΣΑΤΡΟ & ΙΑ ΟΕ :25:45 ΚΑΛΙΓΚΟ Ι. & Λ. ΟΕ :41:48 Γ.Δ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ & ΙΑ Ε.Ε :11:42 ΚΕΝΣΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΕ :12:35 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΣΙΑΡΑ ΑΣΕΡΙΟ

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε.

Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ α/α Ώρα Υποβολήσ Επωνυμία Επιχείρηςησ Κωδικόσ Αίτηςησ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. Επιλαχοφςεσ Αιτήςεισ - ΑΤΤΙΚΗ 113 7/5/2009 12:06:34 Π. ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε. 000025 114 7/5/2009 12:06:37 Π. & Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟ O.E. 000378 115 7/5/2009 12:06:39 ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΣΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΧΤΗ-WWF ΕΛΛΑ 000066

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/15.4.11 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/13.4.11 Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε. 3 597/17.4.11 4 83/1.4.11 5 601/17.4.11 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 1 FISCALITE AUDIT INTERNATIONAL CHARTERED ACCOUNTANTS THEO BITINIS FRANCE- MOUTIERS (ΓΑΛΛΙΑ) 0033680321630 0033479311890 theo.fai@orange.fr, d.briancon@fiscalite-audit.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (33) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 1 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 1 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 1 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 1 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ (567) ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 17 ΓΡΑΦΙΣΙΚΗ 17 ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΙΕΙΝΗ 17 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 19 ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 17 ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ 21 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94%

ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ 2014 ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 94% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Α.Ε.Ι. 75% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε Σ.Ε.Ι. 25% ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΩΝ Ε ΧΟΛΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 68% 1. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2. ΚΑΣΟΤΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (08/06/2011) Ημ/νια Τποβολήσ Κωδικόσ Αίτηςησ Επωνυμία Επιχείρηςησ ΑΦΜ ΜΗ.Σ.Ε. Καταλφματοσ Επ. Πρόγρ. Επιχορηγοφμενο Ποςό 15/9/2009 15:09:33 01-001308 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΟΤΠΑ 063664907 0829Κ012Α0052900 ΕΠ Ψηφιακή φγκλιςη 18.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΕΠ. 7.196 7.154 42 0,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Κατ. ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΔΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (56) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ TEI-AEI ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17 17 1399 31.3 897 19.8 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 20 20 1303 30.7 648 12.9 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΗΜΕΡΗΙΑ 1.568 1.461 107 7,3% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΛΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΠΕΡΙΝΑ 471 369 102 27,6% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 58 58 14394 13.99 33.4 12599 12.98 22.9 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 69 69 15809 16.12 30.3 12223 12.23 24.3 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 818 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 817 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563 16,6% ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ TEI ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (10%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Α ΕΣΟΤ 2012 ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 419 419 601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΗ Ε. 1 1 260 260 661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ Ε. 1 1 371 371 643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός

Φροντιστηριακός Οργανισμός Λογισμός 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΕΠΕΡΙΝΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α

ΤΓΚΡΙΗ ΒΑΕΩΝ 2012-2011 ΕΠΑΛ Α 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 806 172 897 198-91 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ ΗΜ. 508 76 535 128-27 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4

Ζλληνεσ εξωτερικοφ. Κατ. 4 Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4 Κατ.5 Αλλοδαποί- Αλλογενείσ εκτόσ ΕΕ Αλλοδαποί- Αλλογενείσ ΕΕ μη ελλην. καταγ. Τπότροφοι αλλογενείσ Τπότροφοι Ζλληνεσ εξωτερικοφ Ζλληνεσ Μους. Μειον. Θράκησ (ΓΕΛ) Πίνακασ θζςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:16:18 7/5/2009 12:16:52 7/5/2009 12:16:54 7/5/2009 12:18:35

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 10% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 10% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 19.434

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π.

ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗ ΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕ Η ΘΕ ΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΕΠΑΛ(Α)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. ΜΟΡΙΑ Α.Μ.Ε..Π. 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α

Διαβάστε περισσότερα

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ

10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ 10%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ

ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΕΙ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-ΗΜΕΡΗΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ 2015 ΚΩΔΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣ/ΣΕ ΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β..Π. Β.Π.(1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ημ/νια Υποβολής Επ. Πρόγρ. Επωνυμία Επιχείρησης Επιχορηγούμενο Ποσό Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Αριθμός Αίτησης 7/5/2009 12:14:02 7/5/2009 12:14:08 7/5/2009 12:14:09 7/5/2009 12:14:35

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 234 234 22636 19.12 38.8 19927 16.75 33.7 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. 216 216 22994 19.15 39.0 20463 17.72 35.3 131 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 0 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1 ΚΕΝΣΡΟ ΑΓΡΙΜΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟ 2 ΚΕΝΣΡΟ ΑΡΑΠΟΓΛΟΤ ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΡΓΗ 3 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΡΑΦΙΣΑ 4 ΚΕΝΣΡΟ ΒΑΙΛΕΙΑΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΙΔΙΩΣ. ΤΠΑΛΛΗΛΟ 5 ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS 341233

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS 341233 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 GALAXY Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΠΑΣΡΑ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ - 2610-275981 info@galaxyhotel.com.gr 2 ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΤΜΟ ΞΕΜΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

20025 12981 135 ΓΕPΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩ Α ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (90%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 234 234 22636 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ

EMPLOY Σφμβουλοι Εκπαίδευςησ Σταδιοδρομίασ Α/Α Ε.Μ. Κ.Π. 1ο Επιςτημονικό πεδίο Ανθρωπιςτικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιςτημών Γεν.ςειρά Πολυτεκνοι Τριτεκνοι Κοιν.κριτηρια 127 Ξ.ΓΛ. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19927 6768 18974 18932 129 Ξ.ΓΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 "ORASIS OPTIC"S- Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΟΠΣΙΚΑ- ΦΑΚΟΙ ΡΟΔΟ ΚΩΛΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟ 22410-76767 2 "OPTIC HOUSE" ΜΠΑΡΑΚΟ Γ. ΑΝΔΡΕΑ ΟΠΣΙΚΑ ΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ

5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ 5ο ΚΤΠΕΛΛΟ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ - ΚΤΠΕΛΛΟ ΧΙΟΝΩN 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ OPTIMST 11ΧΡΟΝΩΝ Rank ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟΝ ΑΡ.ΙΣΙΟΤ CLASS Α.Μ.ΕΙΟ ΟΜΙΛΟ R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett 1st ΠΑΝΑΚΗ ΟΔΤΕΑ 1527 Π 21291 ΙΟΠ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ

Διάρ κεια Προγ. Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ ΚΤΡΙΕ ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ. 130.000 χρόνια αζναησ ανθρώπινησ παρουςίασ ςτο ςπήλαιο τησ Θεόπετρασ Α/Α ΕΜΒΕΛΕ ΙΑ Όνομα χολικήσ Ομάδασ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Ε. ΣΟΤ ΚΠΕ ΠΕΡΣΟΤΛΙΟΤ-ΣΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Σίτλοσ Προγράμματοσ του ΚΠΕ Διάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΙΗΓΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΟΙΞΗ Οδόσ Κανάρη αρ.3 τηλ. 213-2139800 - ΦΑΞ: 2108142421 ΕΙΗΓΗΗ Για την 3 η υνεδρίαςη με αρ. πρωτ. Προςκλήςεωσ 40 Δ.Κ.Α./13-02-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012

ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΒΑΕΩΝ ΕΠΑΛ(Α) - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΟ ΘΕΗ ΧΟΛΗ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (ΑΘΗΝΑ) ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΛ Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ ΔΡΑΗ digi-content - ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/α 1 86,862 27/1/2011 ΟΜΟΡΡΤΘΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΔΟΕΩΝ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΧΡΗΣΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. 02-000018 2 55,744 27/1/2011 3 49,405 28/1/2011 ΛΕΒΕΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΤΡΟ ΚΑΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ)

ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΝΔΤΑΜΟΤ Οι παρακάτω υπογράφοντεσ καταρτίηουμε ςυνδυαςμό για τον Διμο Σριφυλίασ,ωσ εξισ : ΟΝΟΜΑ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΡΙΦΤΛΙΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΚΑΣΙΒΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ του Ανδρζα (υποψιφιοσ Διμαρχοσ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη

Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Λ Η Βάςεισ 2012 Βάςη 2011 Α/Α Ε.Μ Κ.Π 1ο Επιςτημονικό πεδίο Γεν.ςειρ. Πολυτεκνοι Σριτεκν Κοιν.κριτηρ 127 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 19709 18002 19525 19495 19927 129 Ξ.ΓΛ ΑΓΓΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica EUROMEDICA ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΙΚΕΡΜΙ 21 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ 2106043232 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 7 & ΠΕΝΣΕΛΗ 2109408100 ΑΘΗΝΑ ΟΛΕ ΟΙ ΕΞΕΣΑΕΙ ΟΡΑΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λ.ΚΗΦΙΙΑ 98 κ ΕΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 2106998961

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ ελίδα 1 Δευ 23/1/17 Σρίτη 24/1/2017 Σετ 25/1/17 Πεμ 26/1/17 Παρ 2 ΣΕΙ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -.Σ.Ε.Φ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΣΙΡΡΤΠΑΝΗ Σ.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΗΓΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΕΩΝ ΕΙΑΚΣΕΟΙ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ. Ειςακτζοι 2013 Γενική ειρά ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κωδικός Τμήματος 384 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΧΝΗ 75 90 15 ΑΝΩΣΑΣΗ ΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 85 100 15 129 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕ/ΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΔΑΣΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΘ ΠΟΣΑΜΩΝ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΟΤ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013

90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΚΩΔΙΚΟ ΧΟΛΗ 90%-ΓΕΛ&ΕΠΑΛ(Β)-ΗΜΕΡΗΙΑ-2013 ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 184 184 23.260 19.35 20.229 17.42 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς

Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς Πίνακας Πιστοποιηµένων Στελεχών Επενδυτικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Πειραιώς 1 BUONOCORE STEFANO LICURGO A2 Λήψη & Διαβίβαςη Εντολϊν ςε Παράγωγα Προϊόντα 13/12/2011 2 ΑΒΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑ Α1 Λήψη & Διαβίβαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η)

ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΣΑΣΟΤΛΗ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ. ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (27ος) ΠΑΝΟΤ ΠΗΝΕΛΟΠΗ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (30η) ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2010 ΚΑΡΔΟΤΣΟΤ ΣΕΛΛΑ ΠΡΨΣΟΝΟΣΑΡΙΟΤ ΓΕΨΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΛΑΜΠΡΟ ΚΟΤΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΑΝΔΡΟΤ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΜΟΤ ΑΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηζη αδειών ιδιωηικών ζτολείων Πρωηοβάθμιας και Δεσηεροβάθμιας Εκπαίδεσζης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ TMHMA Α ----- Σατ. Δ/νση :Αν. Σσότα 15-17 Σ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (2015-16) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΕΙΘ (01-1) ΜΑΘΗΜΑ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΑΑΚΚΗΗ.. ΤΤΝΟΛΛΟ ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ.. ΤΤΝΟΛΛΟ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι 1 4 10 ΦΤΙΚΗ 1 1 7 1 ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 4,, 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ 1 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΗ ΚΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΟΧ 18 /2015 Πρόςληψη Προςωπικοφ με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου ςτισ Τπηρεςιακζσ Λειτουργίεσ Κρήτησ ΚΛΑΔΟ: EΩΣΕΡΙΚΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ

Α/Α ΔΠΩΝΥΜΙΑ ΓΙΔΥΘΥΝΗ ΝΟΜΟ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 3ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΝΣΙΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΗ 1 ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ Ο.Ε. ΣΕΡΦΟΣΟΠΙ 2 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 38- ΑΓΡΙΝΙΟ 3 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟ & ΙΑ ΟΕ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟ 4 ΜΑΚΡΑΙΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΦΟΡΕΑ E-MAIL 1 ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΣΙΚΘ ΕΛΛΑΔΑ Εργαςία ςε όλα τα τμήματα τησ υπηρεςίασ που αφορά ςε τουριςτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ

ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 21 3047 ΕΤΣΤΧΙΑ ΓΑΝΩΣΗ ΠΤΡΙΔΩΝ ΟΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ - ΑΠ.4 Περιφζρειεσ Κρήτησ, Ιονίων Νήςων, Β. Αιγαίου, Ανατολικήσ Μακεδονίασ - Θράκησ, Ηπείρου, Θεςςαλίασ, Δυτικήσ Ελλάδασ, Πελοποννήςου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ.ΔΗΜΗΣΡΙΟ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟ 151 2294-0-96260 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΡΑΦΗΝΑ ΓΑΡΜΠΗ Γ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ 2294-0-77359 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ΓΕΩΡΓΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝ. ΑΣΣΙΚΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ Δ/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Σελευταία ενημέρωςη 30-04-2013) ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-)

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΔΗΚΙΟ-) ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΕΩΝ ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Η Κενηπική Διοίκηζη ηος Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδαρ (ΟΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2 Λ/Χ ΘΗΡΑ 55 Λ/Χ ΠΑΣΜΟΤ 86 Κ.Λ.

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2 Λ/Χ ΘΗΡΑ 55 Λ/Χ ΠΑΣΜΟΤ 86 Κ.Λ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Λιμενική Αρχή ελίδα Κ.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 2 Λ/Χ ΘΗΡΑ 55 Λ/Χ ΠΑΣΜΟΤ 86 Κ.Λ. ΒΟΛΟΤ 4 Λ/Χ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 56 Λ/Χ ΠΟΡΟΤ 87 Κ.Λ. ΕΛΕΤΙΝΑ 7 Λ/Χ ΙΕΡΙΟΤ 57 Λ/Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΩΦΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: «ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΗ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ» ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ: «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΘΕΕΩΝ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΠΑΝΣ.ΦΑΝΗ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 113 210-2406667 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΚΣΕΝΑ ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΙΟ Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 30 210-2461311 ΑΝΑΣ.ΑΣΣΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙ) ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡ.ΘΕΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ 90% - 2013 & 2012 ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΡΑ 20.229

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΘΝ ΚΡΘΣΘ

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΘΝ ΚΡΘΣΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΘΝ ΚΡΘΣΘ Χρθματοοικονομικι μελζτθ τθσ κρθτικισ οικονομίασ βάςει των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν χριςεωσ 2012, 841 ανϊνυμων εταιρειϊν με ζδρα τθν Κριτθ Θ παροφςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com

2ος Φιλικός Αγώνας Dragster 2011 Σσμμετοτές 24-25.09.2011 Σέρρες. ΛΕ.Ν.Ο.Ε. 1/5 επιμέλεια greekdragster.com ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ OPEN 1 1 ΦΩΚΟΛΟ ΝΙΚΟ BMW TWIN TURBO METHANOL ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - CHEETAH TEAM 2 2 ΚΑΣΑΦΑΔΟ ΒΑΓΓΕΛΗ CAMARO ΦΩΚΟΛΟ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ AT2 3 3 ΣΟΝΟΓΛΟΤ ΣΑΟ HONDA CIVIC TYPE R GEARTECH ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΡΙ ΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ( Α ) ΘΕ /ΝΙΚΗ ΣΕΚΕ ΔΕΠΟΙΝΑ ΑΡΥΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΦΑΗΛ ΑΝΣΨΝΙΟ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΥΨΣΙΑΔΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΦΡΙΣΟΔΟΤΛΗ ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΚΨΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΤΜΟΡΥΙΔΗ ΓΙΨΡΓΟ ΓΡΕΚΑ ΦΡΗΣΟ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟ ΦΑΣΖΗ ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005,

κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 5 χιλ. ευρώ από 1.692 χιλ. ευρώ το 2005, Α ACCENTURE: Παρουσίασε αύξηση 42% στον κύκλο εργασιών της για το 2006, ο οποίος ανήλθε στα 15.410 χιλ. ευρώ σε σχέση με τα 10.836 χιλ. ευρώ το 2005. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν για το 2006 σε 244 χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π.

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ.Ε.Π.Π.Π. ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ 9.7.2014 (ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) ΑΜ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Σ.Κ. 9 ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΑΘΗΝΩΝ 11525 11 ΚΟΝΣΩΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10677 20 ΛΕΟΝΣΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.

5. Σισ διατάξεισ του άρθρου 24 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 199/τ.Αϋ). 6. Ση με αριθμ. Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-2014 εγκφκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ. Αθήνα, 9-10- 2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.30/13031 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤMAΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΜΘΜΑ Αϋ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2006 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)- ΦΡΟΝΤΙΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ 2006 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 1 ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Ε) ΟΠΛΑ ΕΙΔ. ΚΑΤ70&82 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 3 ΑΛΥΜΑΡΑ ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΖΑΓΚΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΠΝΕΤΜΟΝΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΑΜΟΪΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ ΙΔΕΡΗ ΩΣΗΡΙΟ ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ

ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΕΠΙΔΟΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 150 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 300 ΜΕΣΡΨΝ ΔΡΟΜΟ 600 ΜΕΣΡΨΝ ΑΘΛΗΣΕ ΠΟΤ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΑΡΡΕΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΨΝ ΔΡΟΜΟ 80 ΜΕΣΡΨΝ 1 ΜΑΤΡΟΤΔΗ ΑΝΣΨΝΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΙΑ 2002 9.65 2 ΒΙΚΣΨΡΟ ΑΝΣΡΕΑ Β ΠΕΡΙΥ-ΚΛΗΡΟΤ 2000 9.67 3 ΙΑΚΨΒΟΤ ΣΕΛΙΟ ΓΕΡΙΟΤ 2000 9.68 ΔΡΟΜΟ 150

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΣΟΤ-ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΦΟΙΣΟΤ 10% ΕΣΟΤ 2012 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 25 25 21844 18.48 36.2 19579 17.10 31.9 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ2010-11 ΗΜ. 1 1 18924 15.85 34.0 18924 15.85 34.0 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΤ-ΠΕΡΑΣΙΑ ΔΘΜ ΒΟΝΙΣΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΑΓΙΟ ΜΑΚΡΑΙΩΝ AE ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 38 ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟ & ΙΑ ΟΕ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ.ΑΝΣΙΣΑΕΩ 32 & ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΡΑΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. τρατιωτικών Επιστημών ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ

ΜΗΣΡΩΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ. τρατιωτικών Επιστημών ΜΗΣΡΩΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗ ΙΔΡΤΜΑ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΗΣΡΩΑ ΜΕΛΩΝ για τα γνωστικά αντικείμενα α. «Διεθνείς χέσεις με έμφαση στη Διατλαντική Αμυντική υνεργασία» και β. «τρατηγική Αμυντική Ανάλυση με έμφαση στις κοινότητες ασφαλείας» Α/Α ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.»

ΑΠΟΦΑΗ. ΘΕΜΑ: «Κατατάξεισ Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.» EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Δ/νςη: Ανδρζα Υαπανδρζου 37 Ψ.Ξ. Υόλη: 151 80 Παροφςι Υληροφορίεσ: Ψςιμιτάκησ Ρικόλαοσ Υιτςικάλησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ

ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΜ ΚΛΑΔΟ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 1 1 ΑΒΕΛΑ ΣΕΡΓΙΑΝΗ 621652 ΠΕ70 31,75 ΣΡΙΚΑΛΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΑΒΕΛΛΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 588729 ΠΕ70 44,917 ΛΕΒΟΤ Α ΑΘΗΝΩΝ 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΦΩΣΕΙΝΗ 608444 ΠΕ60 23,583 Α' ΘΕ/ΝΙΚΗ Β' ΘΕ/ΝΙΚΗ 4 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΑ ΒΑ ΙΛΗ ( ΑΝ)ΑΞΙΨΜΑΣΙΚΨΝ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΤ ΑΝΝΑ ΝΟ ΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΑΡΣΗ ΣΑΓΚΛΗ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΕ ΑΕΙ 2009 ΣΟΤΚΑΛΗ ΓΙΨΡΓΟ ΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΖΑΦΑΡΙΑ ΥΑΙΗ ΥΑΥΑΛΗ ΔΗΜΗΣΡΑ ΒΑΓΕΝΑ ΑΡΙΣΕΙΔΗ ΑΔΑΜΑΝΣΟΤ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΧΑΛΗ ΙΨΑΝΝΑ ΚΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΚΑΟΤΛΗ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΡΕΣΗ ΖΑΥΕΙΡΟΤΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γαλατάς, 14 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. πρωτ: 9203 ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ- ΜΕΘΑΝΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗ Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ Έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις του άρθρου 23 & 51 ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ»

ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση «ΑΘΗΝΑ» ΤφιστΫμενη ΚατΫσταση Σα 94 Σμέματα που απορροφώνται (1/7) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΘΕ/ΝΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΨΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΨΝ ΓΛΨΑ, & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΨΝ ΦΨΡΨΝ ΘΡΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΨΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ

ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΠΙΣΣΑ-ΔΡΑΓΝΘ Ε.Π.Ε. ΣΕΧΝΙΚΕ & ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΙ Λεωφ. Αγίασ Μαρίνασ 19 194 00 Κορωπί Σηλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr ΜΕΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΣΟ ΝΑΣΟ 731

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 90%

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟ 90% ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕ ΜΕ ΤΟ 90% A/ A Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός χολή Επιτυχίας 1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΙΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΟΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) 2 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3 ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΦΑΝΟ ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση ΑΛΥΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΩΝ 1 Α/Α ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΦΟΛΕΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΤ ΘΕΟΔΟΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ ΛΤΚΕΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΑΤΛΟΤ 2 ΑΓΓΕΛΗ ΣΕΛΛΑ ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΦΨΡΙΨΝ (ΥΡΕΝΑΡΟΤ) 3 ΑΓΓΕΛΙΔΟΤ-ΑΝΣΨΝΙΟΤ ΡΕΒΕΚΚΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΕΡΟΚΗΠΟΤ - ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ 4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας

ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ÜNİVERSİTE SONUÇLARI İSKEÇE - ΞΑΝΘΗ 2010-2011 Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Όν. Μητρός Σχολή Επιτυχίας ΑΛΗ ΔΑΗ ΠΤΝΑΡ ΙΜΕΣ ΝΕΕΡΙΝ 172 ΨΤΧΟΛOΓΙΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΗΜ. ΓΙΟΤΖΜΠΑΗ ΧΑΑΝ ΜΟΤΖΑΦΕΡ ΧΑΝΣΙΓΚΕ 453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32. KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΧΟΛΗ ΘΕΕΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΒΑΘΜΟ ΠΡΩΣΟΤ ΒΑΘΜΟ ΣΕΛΕΤΣΑΙΟΤ 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΗΜ. 225 225 22729 19.05 38.5 19709 16.97 32.5 127 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΤΣΕΚΝ. ΗΜ. 9 9 19555

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Aνάθεςη τησ Γενικήσ Παιδαγωγικήσ Ευθφνησ των χολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ςε χολικοφσ υμβοφλουσ Δ.Ε. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ Δ.Ε. ----- Σαχ. Δ/νςθ : Αν. Σςόχα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου

ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου Επωνυμία Επιχείρηςησ ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου FITCO AE Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Ραραγωγι προιόντων χαλκοφ και ορείχαλκου

Διαβάστε περισσότερα

«Πάμε Αθήνα ΣΥΜΦΕΡΕΙ!»

«Πάμε Αθήνα ΣΥΜΦΕΡΕΙ!» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Πάμε Αθήνα ΣΥΜΦΕΡΕΙ!» Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ 1 «MOCASSINO» Α.ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΜΟΥ 2 2 «MOCASSINO» Α.ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναφοράς: 8.4.2013

Ημερομηνία Αναφοράς: 8.4.2013 Ημερομηνία Αναφοράς: 8.4.2013 ΜΙS Σίτλος Δικαιούχοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΡΨΝ ΕΞΑΣΟΜΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΣΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ 440995 ΑΝΑΓΚΕ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΩΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα