ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΣ. ΑΙΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 1 430/ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΚΑΡΚΑΒΑΣΟ & ΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ Α.Ε 2 195/ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ & ΙΑ Ο.Ε / / / / / / / / ΑΦΟΙ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ & ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΛΑΡΙΗ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ ΘΑΡΡΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΕΣΙΑΗ ΙΑΣΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ - ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ-ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΤΡΩΪΑΣΡΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΠΟΛΤΪΑΣΡΕΙΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ PANMARIN ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ- ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ / Ι. ΒΟΤΣΙΝΟ ΑΞΕ 12 65/ / / / / / / ΑΦΟΙ ΠΕΡΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΤΚΕΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΗΛΙΟΣΡΟΠΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΗΛΙΟΣΡΟΠΙΟ ΙΙ ΑΕ ΝΣΕΝΙΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΣ/ΣΩΝ-ΑΝΣ/ΚΑ- ΤΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝ/ΦΕΙΟ Α.Ε. ΦΩΣΟΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Α.Ε. NOISIS ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Α.Ε. ΠΝΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 1

2 19 536/ / / ΑΛΙΒΕΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΟ ΠΑΓΚΑΛΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σ.Ξ.Ε.Β.Β. ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Ε / ΣΟΤΡΙΣΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΙΞΙΑ Α.Ε / / / ΑΦΟΙ ΝΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΠΕΣΟΝ ΜΠΑΡΟΤΝΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ PROSVASIS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΣΟΤΡΕΞ Α.Ε.Σ.Ξ.Ε. BLUE HORIZON HOTEL / / / / / / / / MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ., ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΕΩΝ, ΟΡΓΑΝ.& ΔΙΑΧ. ΤΣΗΜ., ΔΙΑΦΗΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΑΝΣΙΠΡ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ AMIGOS ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΕΣΙΑΣΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Ι. ΜΠΑΣΗ Α.Ε. ΚΑΣΑΚΕΤΕ-ΕΞΟΠΛΙΜΟΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΦΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΚΑ ΑΕ ΔΗΜΚΑ ΕΠΕ ΙΝΦΟΛΕΞ ΑΕ YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΣΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ TERRA A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ / Γ.ΜΑΚΡΤΔΗΜΗΣΡΗ ΚΑΙ ΙΑ ΕΕ / / ΕΜΚΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΓΝΑΣΙΑ ΑΕΣΣΕΚ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 2

3 38 729/ Η ΓΟΤΕΙ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΣΖΙΣΙΚ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ / ΚΕΝΣΡΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΡΗΣΗ Α.Ε / ΕΣΙΑΣΟΡΙΑ ΛΑΤΡΙΟΤ ΑΕ / ΕΠΙΙΣΙΣΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕΟΓΑΙΑ ΑΕ / / / / / / / BLUE AND WHITE HOTELS AND SERVICES Ξ.Ε.Α.Ε. UNITED MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΙΚΟ-ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΟ- ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ-ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ Π.Ε ΕΜΠΟΡΩΝ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΩΝ ΟΙΝΩΝ-ΠΟΣΩΝ- ΖΤΘΟΤ-ΑΝΑΨΤΚΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ Α.Ε. ΠΟΡΣΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΒΗΣΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Α.Ε. ΜΑΡΚΟ ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ Α.Ε (15/04/2011) ΜΕΗΝΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΙΟ ΑΛΗΣΩ ΟΕ (23/03/2011) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΤΜΑ- ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (16/04/2011) ΣΗΛΕΚΙΝΗΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (15/04/2011) ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ε.Ε 3

4 (15/04/2011 ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (18/04/2011 ΣΟΤΡΙΣΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΣΟΤΡΕΜ" EDEN ROCK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (18/04/2011) ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΟΣΑΡH Ο.Ε (18/04/2011) CRETA ECO PHOENIX ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ (18/04/2011) ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΒΕΛΙΒΑΑΚΗ ΑΕ (18/04/2011) GENERAL ASSISTANCE TOURIST SERVICE ΑΕ (13/04/2011) ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ο ΠΑΛΑΜΑ (18/04/2011) ΑΘΗΝΑ ΣΑΧΤΣΗ ΣΑΞΙΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΕ (17/04/2011) ΙΝΣΕΡΓΚΕΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ (18/04/2011) ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ (15/04/2011) ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 4

5 (17/04/2011) (06/04/2011) ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ- ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΝΑΤΛΩΣΩΝ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ-ΝΑΤΛΩΕΙ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ-ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΑΠΟΘΗΚΕΤΕΙ- ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΕ INTERSERVICE ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΠΟΙΪΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ- ΑΠΟΙΣΑΓΜΑΣΟΠΟΙΪΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (15/04/2011) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Α.Ε (18/04/2011) Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΟ-Λ.ΚΟΤΡΣΙΔΗ Ο.Ε (07/04/2011) ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΑΡΣΑ (07/04/2011) ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΗ (01/04/2011) ΧΑΝΣΖΟΠΟΤΛΟ ΑΡΣΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ CATERING ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (14/04/2011) ΚΑΘΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε (17/04/2011 RAMMA DENTAL ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (15/04/2011) Γ. ΜΑΝΣΑ Μ. ΜΑΝΣΑ & ΙΑ Ε.Ε. 5

6 (17/04/2011) ΡΕΛΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε (16/04/2011) ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΑ (18/04/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΛΙΑΣΑ Α.Ε (17/04/2011) ΓΚΟΤΜΑ ΚΑΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ (15/04/2011) ΚΟΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Κ.Σ.Ε.Λ ΑΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (16/04/2011) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΣΡΑ (15/04/2011) ΡΕΚΚΑ Α.Ε. ΞΤΛΟΤΡΓΙΚΗ (15/04/2011) ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΗΣΕΙΑ (15/04/2011) ΙΔΡΤΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΑΓΝΗΙΑ - ΑΠΡΕ ΠΕΣΑΛΟΤΔΕ (17/04/2011) - ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΝΑΤΠΛΙΟΤ (15/04/2011) ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ (15/04/2011) Γ. ΑΘΑΝΑΙΟΤ & ΙΑ Ο.Ε 6

7 (17/04/2011) Α. ΚΑΣΑΡΟ & ΙΑ Ο.Ε (18/04/2011) ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΝΑΟΤΑ (16/04/2011) ΔΟΛΑΨΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (17/04/2011) Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟ ΕΜΠ/ΚΕ -ΕΙ/ΓΕ - ΒΙΟΜ/ΚΕ Α.Ε (17/04/2011) - ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ (17/04/2011) VOSPOROS ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΤΜΑΣΩΝ Ε.Π.Ε (15/04/2011) ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΚΑΛΤΜΝΟΤ (17/04/2011) ΑΡΜΕΝΙΑΚΟ Δ. & ΙΑ ΟΕ (18/04/2011) ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΝ.Π.Ε (17/04/2011) ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΑΤΡΜΑΣΟΦΟΡΩΝ ΣΑΞΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ.Π.Ε (18/04/2011) EXPOPEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΤΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε 7

8 (17/04/2011) ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑ (18/04/2011) ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ (18/04/2011) ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΛΛΕΡΓΗ - ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΗ ΕΤΘΤΝΗ (18/04/2011) ΔΕΛΦΙ ΦΛΟΙΒΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΤΧΗ (18/04/2011) ΑΦΟΙ ΣΑΜΑΣΑΚΗ Ο.Ε. ΑΡΣΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΗ 8

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων ΙΣΟΡΙΑ Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ του χώρου Τγείασ Πληροφοριακό φςτημα Τγείασ ΑΚΛΗΠΙΟ περιλαμβάνοντασ Διοικητικά & Οικονομικά ςυςτήματα για τα Ελληνικά Νοςοκομεία Προςθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 31

ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΩΝ 31 ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΔΟ ΕΚΠΑΙΤΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΕΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΩΝ 31 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΔΗΓΟ με άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 1 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6 ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΑΟΠΟΝΩΝ 4 ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 2 ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΑΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΙΓΑΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 02.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΊΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 1 από 423 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) 2112-01897 - ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2112-06252 - ΣΕΡΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 800 ΑΕΒΕ A KAI Π ΠΑΚΟΣ Ο.Ε. A. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ - Γ.ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705

ΑΔΑ: 4ΑΣΗΦ-ΖΦΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 13/7/2011. Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 13/7/2011 Αρ.Πρωτ.: οικ.8474/705 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security

Ενημερωμένος Πίνακας Ενταγμένων Πράξεων e-security Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Επ. Πρόγραμμα ΑΦΜ Επωνυμία Επιχείρησης Δημόσια Δαπάνη 10130967-01-001001 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 999019553 ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ 5.600,00 10141429-01-000919 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 094194637

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ 519 ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1 19487 16,85 26,3-92 521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων

Τιμοκατάλογος λοιπών κλήσεων 100 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 108 ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 112 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 166 ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 197 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1014 ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010)

Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) Π.Ε.Π. ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α- ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ- ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 E00002 E00513 23 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ E00608 E00609 E00610 E00611 E00612 E00613 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΩΔΙΚΟΙ E PORTAL ΕΠΟΠΤΕΥOΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/NOMIKO ΠΡΟΣΩΠΟ 00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ E00511 E00512 23 760 E00002 E00513 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ TΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ 865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1892 400 1 861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 1888 385 1 1884 399

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πίνακας Αποδεκτών: Α. Τακτικά μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος 1. ΓΚΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής (Παρ/μα Πρέβεζας) του ΤΕΙ Ηπείρου με γνωστικό αντικείμενο «Χρήμα - Πίστη -Τράπεζες και

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 30/6/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE 2008 50.000.000 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση

Άρθρο 62 Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ: Β, Α Αθήνα, 25 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTA - Super Market, Θεσ/νίκη, Πτολεμαΐδα BERRY INVESTMENTS - Γραφεία, Πειραιάς B.P. - Γκαράζ, Αθήνα CAPRICCIOSA - Εστιατόρια, Κηφισιά CARRIER

ARISTA - Super Market, Θεσ/νίκη, Πτολεμαΐδα BERRY INVESTMENTS - Γραφεία, Πειραιάς B.P. - Γκαράζ, Αθήνα CAPRICCIOSA - Εστιατόρια, Κηφισιά CARRIER ARISTA - Super Market, Θεσ/νίκη, Πτολεμαΐδα BERRY INVESTMENTS - Γραφεία, Πειραιάς B.P. - Γκαράζ, Αθήνα CAPRICCIOSA - Εστιατόρια, Κηφισιά CARRIER HELLAS - Εταιρεία κλιματιστικών, γραφεία Αθήνα CARREFUR

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ανακύκλωσης Αυτοκινήτων

Μονάδες ανακύκλωσης Αυτοκινήτων Μονάδες ανακύκλωσης Αυτοκινήτων ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΠΕ ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.Β.Ε. *ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ *ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αιτωλοακαρνανία Θέση "ΤΡΙΜΑΓΟΛΟΣ" -.. Αγίου Ηλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 200 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με Φ.12/773/77094/Γ1/28 7 2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β ) «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα