AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība"

Transcript

1 AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015

2 Saturs: 1. Vispārīgi Tarifu sastāvs Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu Maksa par atļauto slodzi Tarifu vispārīgs raksturojums un pielietošana Mājsaimniecības lietotājiem Pārējiem lietotājiem Tarifu plāni Pieslēgumiem bez elektroenerģijas uzskaites Elektroenerģijas ražotājiem Elektroenerģijas zudumu aprēķins Tarifa vai tarifa plāna maiņas kārtība Pielikumi Tarifa spriegumu grupu piemēri Drošinātāju un automātslēdžu nominālo strāvu skala Elektroenerģijas zudumu aprēķins vidsprieguma elektrolīnijās un transformatoros

3 1. Vispārīgi AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus (turpmāk tarifi) S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, S-7, S-8 un S-9 pielieto norēķiniem par sadales sistēmas pakalpojumiem. Tarifus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk regulators) likumā Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem paredzētajā kārtībā vai AS Sadales tīkls (turpmāk tekstā arī sistēmas operators) saskaņā ar regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta regulatora atļauja. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos ir iekļauta maksa par elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumiem. Galalietotāji papildus maksai par sadales sistēmas pakalpojumiem norēķinās arī par obligātā iepirkuma komponentēm un reaktīvo enerģiju. Informācija par obligātā iepirkuma komponenšu cenām pieejama Norēķinu kārtība par reaktīvo enerģiju noteikta MK noteikumos Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi. AS Sadales tīkls tarifi publicēti uzņēmuma mājas lapā 2. Tarifu sastāvs 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu ir AS Sadales tīkls tarifu (S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, S-7, S-8 un S-9) sastāvdaļa. Maksu par elektroenerģijas sadalīšanu nosaka atbilstoši elektroenerģijas skaitītāja uzskaitītajam elektroenerģijas patēriņam (kwh), izņemot 3.4 sadaļā noteiktos gadījumus, kuru reizinot ar attiecīgās tarifa sastāvdaļas cenu (EUR/kWh), aprēķina maksas par elektroenerģijas sadalīšanas apmēru. Pielietojot tarifus, kur noteikta atšķirīga maksa par elektroenerģijas sadalīšanu dažādās tarifa laika zonās (dienas, nakts un nedēļas nogales, maksimumstundu), elektroenerģijas patēriņš jāuzskaita atsevišķi katrā tarifa laika zonā. Laika zonas nosaukums Laika intervāli Dienas zona (tarifi S-3, S-7 un S-9) Pirmdiena - piektdiena no 7.00 līdz Dienas zona (tarifs S-8) Pirmdiena - piektdiena no 7.00 līdz 8.00, no līdz un no līdz Maksimumstundu zona (tarifs S-8) Pirmdiena - piektdiena no 8.00 līdz un no līdz Nakts zona un nedēļas nogales zona (tarifi S-3, S-7, S-8, S-9) Pirmdiena - piektdiena no līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti Maksas par elektroenerģijas sadalīšanu lielums ir atkarīgs no tarifa veida un pieslēguma vietas (sprieguma pakāpes) sistēmas operatora elektrotīklam (pielikums 5.1.) Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu ir AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu sastāvdaļa. Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu jāmaksā visiem lietotājiem, kas izvēlējušies tarifu S-2, S-3, S-4, S-6, S-7 vai S-8, ar pieslēguma spriegumu 0,4kV līnijas un 0,4kV kopnes. Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu ir maksa par vienlaicīgi atļauto slodzi objektā atbilstoši līgumā noteiktajam ievadaizsardzības aparāta nominālam. Maksa ir noteikta 3

4 EUR/A/gadā (euro par 1 ampēru gadā), tās lielums ir atkarīgs no tarifa veida un plāna, un pieslēguma vietas (sprieguma pakāpes) sistēmas operatora elektrotīklam. Maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu lietotājs maksā katru kalendāro mēnesi (norēķinu periodu) 1/12 daļu no gada noteiktās maksas par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu. Par pamatu ir sistēmas pakalpojuma līgumā, elektroenerģijas tirdzniecības līgumā (mājsaimniecībām) vai pieslēguma līgumā noteiktais ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums (A), kuru reizinot ar attiecīgās tarifa vai tarifa plāna sastāvdaļas cenu (EUR/A/gadā), iegūst maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu (EUR/gadā). Ja lietotāja elektroietaisei ir vairāki elektroenerģijas barošanas ievadi, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu pielieto atbilstoši ievadaizsardzības aparātu nominālo strāvu summai ievados, kurus lietotājam iespējams izmantot vienlaicīgi. Elektroenerģijas ražotājiem ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu nosaka atbilstoši vienlaicīgai jaudai, kuru ražotājam atļauts saņemt no sistēmas operatora tīkla. Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības ar lietotāju, arī, ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta. Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā, tad maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu proporcionāli aprēķina par dienām, kurās ir spēkā esošs līgums. Trīsfāžu pieslēgumiem ar elektriskā tīkla spriegumu 3x220V maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu aprēķina, tā nominālās strāvas lielumu reizinot ar koeficientu 0,577. Gadījumā, ja aiz lietotāja elektroenerģijas komercuzskaites pieslēgtas citu lietotāju elektroietaises (elektroenerģijas tranzīts) vai vairāku lietotāju elektroietaisēm uzstādīts kopīgs ievadaizsardzības aparāts, kā arī, ja lietotāja elektroietaises ievadā nav uzstādīts atļautās slodzes lielumam atbilstošs aizsardzības aparāts, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu aprēķina atbilstoši ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumam, kāds nepieciešams lietotāja elektroietaises vienlaicīgi atļautās slodzes nodrošināšanai, to noapaļojot uz augšu līdz tuvākai drošinātāja (automātslēdža) nominālvērtībai ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums, kāds būtu uzstādāms lietotāja elektroietaises ievadā. Drošinātāju un automātslēdžu nominālo strāvu skala redzama pielikumā Nr Līgumā noteiktā ievadaizsardzības aparāta nomināla palielināšana vai samazināšana veicama saskaņā ar regulatora apstiprinātajiem Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem Maksa par atļauto slodzi Maksa par atļauto slodzi ir AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu sastāvdaļa. Maksa par atļauto slodzi jāmaksā visiem lietotājiem, kas izvēlējušies tarifu S-6, S-7, S-8 ar pieslēguma spriegumu 6-20kV kopnes un 6-20kV līnijas. Maksa par atļauto slodzi ir maksa par vienlaicīgi atļauto slodzi objektā atbilstoši sistēmas pakalpojumu līgumā norādītajam lielumam. Maksa ir noteikta EUR/kW/gadā (euro par 1 kilovatu gadā), tās lielums ir atkarīgs no pieslēguma sprieguma pakāpes, tarifa un tarifa plāna. Maksu par atļauto slodzi lietotājs maksā katru kalendāro mēnesi (norēķinu periodu) 1/12 daļu no gada noteiktās maksas par atļauto slodzi. Par pamatu ir sistēmas pakalpojumu līgumā vai pieslēgumu līgumā noteiktais elektroietaises (objekta) vienlaicīgi atļautās slodzes lielums (kw), kuru reizinot ar attiecīgā tarifa vai tarifa plāna sastāvdaļas cenu (EUR/kW/gadā), iegūst maksas par atļautās slodzes apmēru (EUR/gadā). 4

5 Elektroietaisei (objektam) ar vairākiem elektroenerģijas barošanas ievadiem vienlaicīgi atļautās slodzes lielums ir vienāds ar visu ievadu atļauto slodžu summu, ja sistēmas pakalpojumu līgumā nav noteikts citādi. Elektroenerģijas ražotājiem maksu par atļauto slodzi aprēķina atbilstoši vienlaicīgi atļautai slodzei, kuru ražotājam atļauts saņemt no sistēmas operatora tīkla. Maksa par atļauto slodzi jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības ar lietotāju, arī, ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta. Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā, tad maksu par atļauto slodzi proporcionāli aprēķina par dienām, kurās ir spēkā esošs līgums. Ministru Kabineta noteikumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi nosaka, ka Izmantojot sistēmas operatora sniegtos sistēmas pakalpojumus, lietotājam ir pienākums: samaksāt operatora izrakstīto rēķinu saskaņā ar norēķinu periodā konstatēto faktisko maksimālo slodzi, ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparātu rādījumiem, konstatē, ka faktiskā slodze pārsniedz līgumā noteikto lietotājam, kura elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam. Ja norēķinu periodā lietotājs vienlaikus pārsniedz atļautās slodzes lielumu vairāk nekā par 10 %, sistēmas operatoram ir tiesības izrakstīt un lietotājam ir pienākums samaksāt rēķinu saskaņā ar atļauto slodzi, kā arī trīskāršā apmērā par norēķinu periodā konstatēto pārsniegto slodzes lielumu (neattiecas uz mājsaimniecības lietotājiem). Līguma noteiktās atļautās slodzes lieluma palielināšana vai samazināšana veicama saskaņā ar regulatora apstiprinātajiem Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. 3. Tarifu vispārīgs raksturojums un pielietošana 3.1. Mājsaimniecības lietotājiem Mājsaimniecības lietotāju sadzīves elektroenerģijas galapatēriņa apmaksai pielieto AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus S-1, S-2 un S-3. Mājsaimniecības lietotāju tarifus pielieto norēķiniem ar fiziskām vai juridiskām personām par šāda rakstura objektiem: dzīvojamo māju dzīvokļiem, dzīvojamām mājām ar kopēju elektroenerģijas uzskaiti, privātmājām un to saimniecības ēkām, ja tajās nenotiek komercdarbība, kā arī vasarnīcām, garāžām, dārza mājām; dzīvojamo māju koplietošanas telpām (kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu un citu koplietošanas telpu apgaismošanai, dzīvojamo māju liftu, sūkņu, u.c. vajadzībām), izņemot dzīvojamām mājām un dzīvokļiem uz celtniecības laiku, ja būvnieks ir juridiska persona; fiziskām personām piederošām transporta (auto, laivu, u.c.) novietnēm; mācību iestāžu, u.c. organizāciju dienesta viesnīcām (kopmītnēm). Mājsaimniecības lietotāju tarifi: S-1 ja ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums nepārsniedz 40A; S-2 ja ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums ir 41A un lielāks; S-3 ja lietotājs izvēlas norēķināties pēc laika zonu tarifa, kurā noteikta atšķirīga maksa par elektroenerģijas sadalīšanu dienas zonā un nakts zonā (ieskaitot nedēļas nogales), neatkarīgi no ievadaizsardzības aparāta strāvas lieluma. Mājsaimniecības lietotājiem pielieto vienotu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu neatkarīgi no pieslēguma vietas sistēmas operatora elektrotīklam (pieslēguma sprieguma pakāpes). 5

6 Ja mājsaimniecības lietotājs daļu elektroenerģijas izmanto komercdarbībai, pamatojoties uz lietotāja iesniegumu, elektroenerģijas patēriņam drīkst pielietot mājsaimniecības lietotāju tarifus, ja ne mazāk kā 50% elektroenerģijas tiek patērēta sadzīves vajadzībām. Pretējā gadījumā visa objektā patērētā elektroenerģija apmaksājama saskaņā ar 3.2 punktā noteikto kārtību. Fiziskām personām, kas patērē elektroenerģiju savas saimnieciskās vai profesionālās darbības vajadzībām, kā arī dzīvojamām mājām un dzīvokļiem uz celtniecības laiku, ja būvnieks ir juridiska persona, pielieto tarifus saskaņā ar 3.2 punktā noteikto kārtību Pārējiem lietotājiem Lietotājiem, izņemot 3.1 punktā minētos, apmaksai par sadalīto elektroenerģiju pielieto AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus S-4, S-6, S-7, S-8 un S-9. Tarifu S-9 pielieto tikai ielu apgaismojumam. Šim tarifam noteikta vienota maksa par elektroenerģijas sadalīšanu neatkarīgi no pieslēguma vietas sistēmas operatora elektrotīklam (pieslēguma sprieguma pakāpes). Tarifu sistēma paredz iespēju lietotājam izvēlēties atbilstošu tarifu norēķiniem vienā, divās vai trijās laika zonās: Vienas laika zonas tarifiem S-4, S-6 maksa par elektroenerģijas sadalīšanu nav atkarīga no tās lietošanas laika diennaktī; Divu laika zonu tarifiem S-7, S-9 noteikta atšķirīga maksa par elektroenerģijas sadalīšanu dienas zonā, kā arī nakts un nedēļas nogales zonā; Trīs laika zonu tarifam S-8 noteikta atšķirīga maksa par elektroenerģijas sadalīšanu dienas zonā, nakts zonā un nedēļas nogales zonā, kā arī maksimumstundu zonā. Pieslēguma sprieguma pakāpi nosaka atbilstoši lietotāja elektroietaises pieslēguma vietai sistēmas operatora elektrotīklā (elektroietaišu piederības robežai), katrai sprieguma pakāpei noteiktas atšķirīgas tarifa sastāvdaļu cenas (tarifiem S-6, S-7, S-8), kas atbilst sistēmas operatora elektroietaišu uzturēšanas izmaksām (pielikums 5.1): 6-20kV kopnes pieslēgums 110/(6-20)kV apakšstacijas vidsprieguma sadalnē; 6-20kV līnijas pieslēgums elektrolīnijā vai vidsprieguma sadales punktā; 0,4kV kopnes pieslēgums (6-20)/0,4kV apakštacijas zemsprieguma sadalnē*; 0,4kV līnijas pieslēgums elektrolīnijā, uzskaites vai kabeļsadalnē. * - (6-20)/0,4kV transformatoru apakšstacijās, kas ierīkotas vidsprieguma (6-20kV) elektrolīnijas balstā bez 0,4kV sadalnes, 0,4kV kopnes tarifu pielieto gadījumos, kad elektroietaišu piederības robeža atrodas vidsprieguma elektrolīnijas aizsardzības zonas robežās. Ja elektroietaisei (objektam) ir vairāki elektroenerģijas barošanas ievadi ar dažādām pieslēguma sprieguma pakāpēm, katras sprieguma pakāpes ievadus apvieno atsevišķā objektā un katram objektam pielieto tarifu saskaņā ar šīs kārtības nosacījumiem. Tarifi ietver atšķirīgas pastāvīgās komponentes, kas atkarīgas no lietotāja elektroietaises pieslēguma sprieguma pakāpes: maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu (pieslēgums 0,4kV kopnes un 0,4kV līnijas); maksa par atļauto slodzi (pieslēgums 6-20kV kopnes un 6-20kV līnijas). 6

7 Saskaņā ar sistēmas pakalpojumu līgumu vai pieslēguma tehniskajiem noteikumiem, atkarībā no lietotāja elektroietaises pieslēguma veida un vienlaicīgi atļautās slodzes lieluma, pielieto šādus tarifus: Vienfāzes pieslēgumam līdz 40A tarifs S-4; Trīsfāžu pieslēgumiem: līdz 100kW vai 200A (tarifi S-6, S-7, S-8); no 101kW vai 201A līdz 400kW vai 800A (tarifi S-6, S-8); no 401kW vai 801A (tarifs S-8) Tarifu plāni Lietotājam, ņemot vērā plānoto patēriņu, ir iespējams izvērtēt un piemērot sev ekonomiski izdevīgāko tarifa plānu. Tarifu plāni pieejami tarifiem S-4, S-6, S-7 un S-8. Tarifa plāna izvēle ir atkarīga no slodzes efektivitātes koeficienta (aktīvās elektroenerģijas patēriņš mēnesī pret vienlaicīgi atļautās slodzes lielumu). Jo augstāks slodzes efektivitātes koeficients, jo lietotājs lietderīgāk izmanto vienlaicīgi atļauto slodzi, līdz ar to, izvēloties atbilstošu tarifa plānu, lietotājam ir iespēja samazināt izmaksas par sadales sistēmas pakalpojumiem Pieslēgumiem bez elektroenerģijas uzskaites Ministru Kabineta noteikumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi nosaka, ka Sistēmas operators, vienojoties ar lietotāju, piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu pagaidu pieslēgumam (līdz trijiem mēnešiem) vai vienfāzes pieslēgumam ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 10 ampēriem drīkst aprēķināt bez elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas. Pieslēgumiem bez elektroenerģijas uzskaites pielieto tikai vienas laika zonas tarifu (S-1, S-2, S-4 vai S-6) atbilstoši ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumam. Vienfāzes pieslēgumam ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz desmit ampēriem sadalītās elektroenerģijas daudzumu aprēķina kā maksimāli iespējamo, atbilstoši lietotāja elektroietaises ievadā uzstādītā ievada aizsardzības aparāta nominālās strāvas lielumam, ja sistēmas operators ar lietotāju nav vienojies par citu aprēķinu kārtību. Efektīva atļautās slodzes izmantošana Saskaņā ar SPRK Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem jaunos pieslēgumos vai pieslēgumos, kur veikta atļautās slodzes palielināšana, ja pieslēgums ir 6 20kV elektrotīklā vai 0,4kV elektrotīklā ar summāro atļauto ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu lielāku par 100A var tikt pielietots koeficients 0,5 maksai par elektroenerģijas sadalīšanu un maksai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksai par atļauto slodzi. Pazemināta tarifa piemērošana Pazeminātu tarifu piemēro gadījumos, ja netiek nodrošināta standartam atbilstoša sprieguma kvalitāte saskaņā ar MK noteikumiem Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi Elektroenerģijas ražotājiem Elektroenerģijas ražotājiem pielieto AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, S-7 vai S-8 saskaņā ar 3.1. un 3.2. nodaļā minēto kārtību. Tarifa komponentes norēķiniem ar elektroenerģijas ražotājiem pielieto saskaņā ar 2. nodaļā noteiktajiem principiem, ievērojot atšķirības, kas attiecas uz elektroenerģijas ražotājiem. 7

8 3.6. Elektroenerģijas zudumu aprēķins Ministru Kabineta noteikumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi nosaka, ka Uz elektroietaišu piederības robežas uzstāda sistēmas operatora reģistrētu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts uz elektroietaišu piederības robežas, sistēmas operators atbilstoši zudumiem elektrotīklā, kas aprēķināti no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietai, nosaka elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, ko saņem tādi lietotāji, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam. Lai aprēķinātu minēto elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, izdara šādus aprēķinus: ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts sistēmas operatora pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu atskaita no lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjoma; ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts lietotāja pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu pieskaita lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomam. Saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu korekciju atbilstoši zudumiem elektrotīklā pielieto lietotājiem, kas izvēlējušies tarifu S-6, S-7 vai S-8 ar pieslēguma spriegumu 6-20kV kopnes vai 6-20kV līnijas. Zudumu lielums elektrolīnijā izsakāms procentos no patērētās elektroenerģijas apjoma. Zudumu lielums transformatorā nosakāms sekojoši: transformatora tukšgaitas zudumi kwh mēnesī; transformatora slodzes zudumi procentos no patērētās elektroenerģijas apjoma. Zudumu aprēķinu veic atbilstoši pielikumā 5.3. noteiktajai metodikai. Vairāku laika zonu tarifam zudumu lielumu aprēķina atsevišķi katrā tarifa laika zonā. 4. Tarifa vai tarifa plāna maiņas kārtība Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev vispiemērotāko tarifu vai tarifa plānu, ievērojot pieslēguma sprieguma pakāpi, atļautās slodzes lielumu vai ievada aizsardzības aparāta strāvas lielumu, pieslēguma fāžu skaitu, objekta raksturu. Tarifa vai tarifa plāna maiņu veic uz lietotāja iesnieguma pamata. Tarifa plāna maiņa notiek ar mēneša maiņu. Ja tarifa maiņa saistīta ar uzskaites sadalnes nomaiņu vai pārbūvi, vai jaunu elektroiekārtu izbūvi, lietotājs sedz šādas pārbūves izmaksas, jauno tarifu pielieto tikai pēc pārbūves pabeigšanas. Ja tarifa maiņas brīdis nesakrīt ar norēķinu perioda sākumu, maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksa par atļauto slodzi no norēķinu perioda sākuma līdz tarifa maiņas brīdim aprēķināma pēc iepriekšējā tarifa, proporcionāli dienu skaitam, bet no tarifa maiņas brīža līdz norēķinu perioda beigām pēc jaunā tarifa, proporcionāli dienu skaitam. 8

9 5. Pielikumi 5.1. Tarifa spriegumu grupu piemēri Pieslēguma sprieguma pakāpes Sprieguma pakāpes L-110 (AST) 110kV līnija (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm kv līnijā) 110kV 110kV kopnes (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm - uz 110 kv kopnēm) A/st. -110/20 /10/6 kv 20kV(10kV; 6kV) 6-20kV kopnes (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm - 110/6-20 kv apakšstacijas 6-20 kv sadalnē) 20kV(10kV; 6kV) 6-20kV līnija (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm kv līnijā vai sadales punktā) Transformatoru apakšstacija (TA) 6-20/0,4kV 0,4kV 0,4kV 0,4kV kopnes (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm - TA 0,4 kv sadalnē. Balstā uzstādītai TA bez 0,4 kv sadalnes kv elektrolīnijas aizsardzības zonas robežās) 0,4kV līnija (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm - 0,4 kv līnijā) 9

10 5.2. Drošinātāju un automātslēdžu nominālo strāvu skala Ievadaizsardzības aparāts ir plombējams ievada drošinātājs(i) vai automātslēdzis, kas paredzēts lietotāja vienlaicīgās slodzes ierobežošanai. Drošinātāju kūstošo ieliktņu nominālo strāvu skala (A): 1; 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 224; 250; 300; 315; 355; 400; 500; 630; 800; 1 000; 1 250; Automātslēdžu termisko atslēdzēju nostrādes strāvu skala (A): 0,16; 0,2; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,6; 2, 2,5; 3; 4, 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 400; 630; 800; 1 000; 1 400; Piezīme. Drošinātāju kūstošo ieliktņu un automātslēdžu termisko atslēdzēju nostrādes nominālo strāvu skalās apvienotas Eiropas un bijušās PSRS standartu skalas. Ja ievadaizsardzības aparāts (drošinātāji) uzstādīts sadales transformatora 0,4kV pusē un uz drošinātāja nominālās strāvas lieluma vietā ir norādīta aizsargājamā transformatora jauda (kva), norēķiniem par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu pielieto drošinātāja nominālo strāvu saskaņā ar tabulu: Drošinātāji transformatoru aizsardzībai (kva) Drošinātāju nominālā strāva I nom (A)

11 5.3. Elektroenerģijas zudumu aprēķins vidsprieguma elektrolīnijās un transformatoros Elektroenerģijas zudumus vidsprieguma elektrolīnijā nosaka pēc šādas sakarības: kur: elektroenerģijas zudumi līnijā [%]; līnijas spriegums [kv]; elektropārvades līnijas garums [m]; elektroenerģijas patēriņš [kwh/gadā]; fāzes vada 1 kilometra pretestība [Ω]; vidējais jaudas koeficients pieņem vienādu ar 0,85; maksimālās jaudas izmantošanas laiks [stundas/gadā vai stundas/mēnesī]; lielākā vienlaicīgā aktīvā elektriskā slodze, kuru lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar līgumu; maksimālās enerģijas zudumu laiks [stundas/gadā vai stundas/mēnesī] ( ). Lai vienkāršotu aprēķinu, atsevišķi tiek izdalīts koeficients E zudumu noteikšanai: Tālāk zudumu aprēķins tiek veikts pēc vienkāršotas formulas, izvēloties vajadzīgo koeficienta E vērtību no Tabulas Nr.1: 11

12 Kopējos zudumus sadales transformatorā nosaka pēc šādas sakarības: kur: kopējie zudumi transformatorā; 12

13 transformatora tukšgaitas zudumi; transformatora slodzes zudumi. Transformatora tukšgaitas zudumus (kwh/gadā vai kwh/mēnesī) aprēķina pēc šādas formulas: kur: transformatora tukšgaitas zudumi [kw] (atbilstoši transformatora pases datiem); transformatora darba stundu skaits (8760 stundas gadā vai 730 stundas mēnesī). Ja nav pieejami transformatora pases dati, transformatora tukšgaitas zudumu lielumu pieņem atbilstoši Tabulā Nr.3. dotajām vērtībām atkarībā no transformatora jaudas. Transformatora slodzes zudumus aprēķina sekojoši: Vispirms tiek aprēķināts transformatora noslodzes koeficients : kur: elektroenerģijas patēriņš [kwh/gadā vai kwh/mēnesī]; maksimālās jaudas izmantošanas laiks [stundas/gadā vai stundas/mēnesī]; transformatora nominālā slodze [kva] (atbilstoši transformatora pases datiem); - vidējais jaudas koeficients pieņem vienādu ar 0,85. Ja ir zināms lietotāja elektroenerģijas patēriņš, maksimālās jaudas izmantošanas laiku T aprēķina pēc formulas: kur līgumu. lielākā vienlaicīgā aktīvā elektriskā slodze, kuru lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar Tālāku aprēķinu veikšanai izvēlas tuvāko T vērtību no Tabulas Nr.2 un atrod atbilstošo maksimālās enerģijas zudumu laika vērtību. Ja lietotāja elektroenerģijas patēriņš nav zināms, T vērtību izvēlas no Tabulas Nr.2 atbilstoši objekta raksturam un atrod atbilstošo maksimālās enerģijas zudumu laika vērtību. 13

14 Izmantojot iegūtos datus, aprēķina transformatora slodzes zudumus [kwh/ gadā]: kur: transformatora īsslēguma zudumi [kw] (atbilstoši transformatora pases datiem); transformatora noslodzes koeficients; maksimālās enerģijas zudumu laiks [stundas/gadā]. Ja nav pieejami transformatora pases dati, transformatora īsslēguma zudumu lielumu pieņem atbilstoši Tabulā Nr.3 dotajām vērtībām atkarībā no transformatora jaudas. Pēc tam aprēķinātos transformatora slodzes zudumus izsaka procentos no elektroenerģijas patēriņa: Biežāk sastopamo elektroenerģijas patērētāju vidējie maksimālās jaudas izmantošanas laiki (T) un maksimālās enerģijas zudumu laiki Tabula Nr. 2 Nr. T (stundas) τ (stundas) Elektroenerģijas patērētājs p.k. gadā mēn. gadā mēn. 1. Skolas ar vienas maiņas apmācību Sabiedrisko ēku elektroapgaismojums Aptiekas, atsevišķas dzīvojamās mājas Poliklīnikas, sadzīves pakalpojumu uzņēmumi, skolas ar divu maiņu apmācību, dzīvojamās mājas Restorāni, slimnīcas, administratīvās ēkas, veikali, ateljē un ražošana vienā maiņā Ražošana divās maiņās Ražošana trīs maiņās ; 10; 20 kv 8. Atsevišķi transformatori ar komunālo slodzi Sadales elektropārvades līnijas Barojošās elektropārvades līnijas

15 Transformatoru tukšgaitas zudumu un īsslēguma zudumu vērtības [kw] dažādu ražotāju transformatoriem atkarībā no transformatora jaudas Tabula Nr. 3 Ražotājs/Tips Minel >1997.g. Minel (vecie) Rade Končar Energoinvest Elektroserbia Elektroputer Dinamo Elta Dresden Unelec Ohrid Rumāņu MT3 (Maskava) Minska Erevāna Latvenergo Stromberg ABB >2014.g Končar D&ST>2014.g. Transformatora jauda, kva P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl P P īssl

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Δ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΟΥ Διακήρυξη Δημοπρασίας με αριθμό ΔΕΕΔ - 8 Σύμβαση: Παροχή Υπηρεσιών: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 40/50MVA, 150/15,75 21kV, ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

CERAPUR. KondensÇcijas tipa gçzes apkures iekçrta. Apkalpo anas instrukcija

CERAPUR. KondensÇcijas tipa gçzes apkures iekçrta. Apkalpo anas instrukcija Apkalpo anas instrukcija KondensÇcijas tipa gçzes apkures iekçrta CERAPUR TT 1220 LV 6 720 610 337-00.1R ZSBR 7-28 A 23 ZWBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 ZSBR 11-28 A 31 ZWBR 11-28 A 31 ZBR 14-42 A 31 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1)

Λύση: Ισολογισµός ισχύος στο Λέβητα Καυσαερίων: (1) 6 η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 6.1 Η πρόωση πλοίου επιτυγχάνεται µε Βραδύστροφο, -Χ κινητήρα Dieel µέγιστης συνεχούς ισχύος στον άξονα 6100 PS. Η ειδική κατανάλωση του κινητήρα είναι 15 gr/psh σε φορτίο 100

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Νέων Τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε.

Παρουσίαση των Νέων Τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε. Παρουσίαση των Νέων Τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε. Αθήνα 12.1.2011 Υποχρέωση προσαρμογής των τιμολογίων της ΔΕΗ στο Θεσμικό Πλαίσιο Σε μια απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικός κατάλογος. OVR QuickSafe Ολοκληρωμένη προστασία από κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις

Προϊοντικός κατάλογος. OVR QuickSafe Ολοκληρωμένη προστασία από κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις Προϊοντικός κατάλογος OVR QuickSafe Ολοκληρωμένη προστασία από κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις OVR Quicksafe Νέα σειρά απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων Εκδόσεις με βοηθητικές επαφές για απομακρυσμένη

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 2 Αυτό είναι το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Προώθηση στο διαδίκτυο της εξοικονόμησης ενέργειας από τις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας ψύξης και ηλεκτρισμού (CHCP) Βάση

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα

Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παραδείγματα Εξορθολογισμός Τιμολογίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Παραδείγματα Τιμολόγηση Τυπικού Οικιακού Πελάτη Οικιακός Πελάτης με Μονοφασική Παροχή με Τετραμηνιαία Κατανάλωση 200 kwh Χρέωση Ενέργειας 15,59 18,92 3,33

Διαβάστε περισσότερα

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4,

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4, I K D I E N U 04.11.14 10.11.14 Baklažāni Saldā paprika 250 g 3.96 /kg Gaišās vīgas Italia Bumbieri Konference lielie 1,39 Kartupeļi fasēti Garie gurķi 1,39 1,19 Mandarīni 0,85 Acālija 12 1 gab. 0,20 1,29

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Απαιτούμενη Διαχείριση Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Motor Challenge Ενότητα Ηλεκτρικής Κατανάλωσης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija ņemšana, izpildes termiņš. (Skaidrojumus skatīt tabulas beigās) nodošanai brīv, svētku un naktīs HEMATOLOĢIJA un ANĒMIJU DIAGNOSTIKA ER Eritrocīti V HB Hemoglobīns V HEMATO Hematokrīts V Vidējais eritrocītu

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ: 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ. παράθυρο. κρίση ΟΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΕΛΚΥΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. στην

ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ. παράθυρο. κρίση ΟΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΕΛΚΥΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. στην ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ παράθυρο στην κρίση ΟΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟΙ ΕΛΚΥΣΤΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ƒπ Ã ª π ø............................................................................................... 11 π ƒ π

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-155 el, Rev. 3. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-155 el, Rev. 3. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-155 el, Rev. 3 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη Δήλωση του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής ABB AB, Components SE-771 80 LUDVIKA Σουηδία Διά του παρόντος δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η

6000V. Όπου a = = 26 (Το πρωτεύον συνδέεται σε τρίγωνο και το δευτερεύον σε αστέρα). 230V ΑΣΚΗΣΗ 1 Η ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας τριφασικός μετασχηματιστής Dyn11, με ονομαστική ισχύ 20kVA, και ονομαστικό λόγο τάσεων 6000V/400V, παρουσιάζει τις παρακάτω ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις: R1=15Ω, X1=20Ω,

Διαβάστε περισσότερα

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Οι$Έλληνες$Πολίτες$διατηρούν$τις$καταθέσεις$και$λογαριασμούς$τους$ακόμα$και$αν$η$ τραπεζά$τους$χρεωκοπίσει$

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-S. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Hydro Multi-S. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Hydro Multi-S Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VIII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ VIII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ VIII ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 255 Προδιαγραφές λειτουργίας του Συστήµατος 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 4/9/2006 1

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 4/9/2006 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Συστήματα 4/9/2006 1 Παρατηρήσεις Μην ανοίξετε το παρόν πριν σας υποδειχθεί. Κλειστά βιβλία, μπορείτε να έχετε μαζί σας μία (1) σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Χ. Ρετσινάς Γ.Τσακιρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αρχιμηχανικός Διεύθυνσης Μηχανοστασίων Ο.Σ.Ε. Υπηρεσία Μηχανοστασίων Αθηνών Καρόλου 1-3 T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1

Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι...1 6. ιανυσµατικοί χώροι Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 ιανυσµατικοί χώροι ιανυσµατικοί χώροι... 6. ιανυσµατικοί χώροι... 6. Υποχώροι...7 6. Γραµµικοί συνδυασµοί... 6. Γραµµική ανεξαρτησία...9 6.5 Άθροισµα και ευθύ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό τιμολόγιο. Ανταγωνιστικές χρεώσεις Χρέωση Ισχύος ( /kw/μήνα)

Γενικό τιμολόγιο. Ανταγωνιστικές χρεώσεις Χρέωση Ισχύος ( /kw/μήνα) Εισαγωγή Η χρέωση των καταναλωτών ΜΤ από τη ΔΕΗ είναι μηνιαία. Γίνεται με βάση τα τυποποιημένα τιμολόγια που ισχύουν από 1/2/2012. Το γενικό τιμολόγιο Μέσης Τάσης εμπορικής χρήσης και το γενικό τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Θεσσαλονίκη 9/9/2015 Αρ. πρωτ. 20534 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 1 Σετ οριζοντίου ομοκεντρικού καπναγωγού/ αεραγωγού 60/100 PP, 0,75m, αποτελούμενο από καμπύλη και ευθύγραμμο τμήμα με απόληξη 303 933 2 Σετ κατακόρυφου ομοκεντρικού καπναγωγού/ αεραγωγού 60/100 PP, αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν

Ιστορίες που πρέπει να ειπωθούν This booklet has been developed by the transnational partnership Networking against human trafficking (Id. Code 4458), that involves four projects set up and carried out in the framework of the European

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 26 Μαΐου 2014 Θέμα προς Παράδοση ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού αναλυτή ρεύματος Veritek VIPS-80

Οδηγίες προγραμματισμού αναλυτή ρεύματος Veritek VIPS-80 17 o Χιλ. Λεωφ. Σπάτων, 15351 Παλλήνη, Τηλ. 210 6030221 Fax: 210 6030226 e-mail: nora@noratex.gr www.noratex.gr Οδηγίες προγραμματισμού αναλυτή ρεύματος Veritek VIPS-80 Ο αναλυτής ρεύματος Veritek VIPS-80

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads.

Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Για να εμφανιστούν σωστά οι χαρακτήρες της Γραμμικής Β, πρέπει να κάνετε download και install τα fonts της Linear B που υπάρχουν στο τμήμα Downloads. Η μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Μάθημα: Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ.

Διαβάστε περισσότερα