Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Save this PDF as:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA"

Transcript

1 Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

2 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA

3 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 2 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA Izdots ESF Nacionālās programmas Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai projekta Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.4./0001/0006 ietvaros Materiālus sagatavoja: Dr.sc.eng. VILIS ZEIBOTS Msc. ANDRIS KALVE Materiālus koriģēja: ARMĪNS BUKAVS, Valsts darba inspekcija Datorsalikums: Jelgavas tipogrāfija Iespiests: Jelgavas tipogrāfija LR Valsts darba inspekcija

4 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 3 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS PRIEKŠVĀRDS Šīs vadlīnijas ir viens no izglītojošajiem materiāliem un tās izstrādātas, ņemot vērā to, ka atsevišķās nozarēs dažās darbības sfērās līdz šim nav bijusi pietiekama kvalitatīva informācija, kas saistīta ar darba drošības, veselības aizsardzības un darba tiesisko attiecību jomu. Šādu materiālu izdošana un izplatīšana rada papildus informētību un garantiju drošam darbam nodarbināto vidū. Pasaules prakse pierāda, ka sakārtotā darba vidē pieaug darba ražīgums, nodarbinātie strādā efektīvāk, samazinās nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu skaits. Ražošanas procesu nav iespējams uzturēt pilnīgi bez riska faktoru ietekmes, un to kontrole un samazināšana ir katra darba devēja pienākums. Mūsdienu straujajos pārmaiņu laikos mainās arī darba vide darbs kļūst arvien intensīvāks, prasa maksimālu uzmanību un koncentrēšanos, darba apjoma samērošana ar cilvēka garīgajām un fiziskajām spējām, dažādu organizatorisko jautājumu risināšanu. Tajā pašā laikā joprojām aktuālas ir tradicionālās darba aizsardzības problēmas troksnis, vibrācija, elektromagnētiskie viļņi, putekļi, ķīmiskās vielas u.c. ietekmes faktori. Pilnvērtīga kontrole un riska faktoru samazināšana līdz pieļaujamajiem līmeņiem ir iespējama tikai tad, ja darba devēji, darba aizsardzības speciālisti, atbildīgās amatpersonas un nodarbinātie ir informēti par riska faktoru raksturu un spēj prognozēt to iespējamās sekas un veikt pasākumus to savlaicīgai novēršanai. Šīs vadlīnijas, kas izdotas ESF Nacionālās programmas Atbalsts kapacitātes stiprināšanai par darba tirgus un dzimumu līdztiesības politikas ieviešanu atbildīgajās institūcijās, informācijas izplatīšanai un izpratnes paaugstināšanai projekta Darba drošības un darba tiesisko attiecību uzraudzības pilnveidošana ietvaros, kļūs par vēl vienu instrumentu, ar kura palīdzību tiks gūtas zināšanas, kuras atvieglos darba devējiem izveidot iespējami drošu un nekaitīgu darba vidi, kā arī samazināt darba vides riska faktoru iedarbību līdz pieļaujamam līmenim. Jānis Bērziņš Valsts darba inspekcija Direktors

5 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 4 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS SATURS 1. Ievads 5 2. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organismu 3. Prasības elektroiekārtu un 8 elektroietaišu apkalpojošajam personālam 4. Telpu klasifikācija pēc to 10 elektrobīstamības 5. Tehniskie pasākumi aizsardzībai pret 11 elektriskās strāvas iedarbību 6. Elektrotehniskie mērījumi un to 16 periodiskums 7. Elektroietaisēs lietojamie 18 elektroaizsardzības līdzekļi 8. Prasības elektrometināšanas iekārtu 23 tehniskajam aprīkojumam un ekspluatācijai 9. Elektrodrošības prasības 24 sprādzienbīstamās un ugunsbīstamās zonās 10. Tehniskie pasākumi elektrodrošības 29 garantēšanai, veicot elektroiekārtu remontu un tehnisko apkopi 11. Organizatoriskie pasākumi 31 elektrodrošības garantēšanai, strādājot elektroietaisēs 12. Pirmās palīdzība sniegšana cietušajiem no elektriskās strāvas iedarbības 33 Pielikumi 1. Elektrodrošības instrukcija 36 neelektriskajam personālam 2. Elektrodrošības kvalifikācijas grupas 38 saskaņā ar Latvijas energostandartu LEK 025 Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs 3. Elektrodrošības kvalifikācijas grupas piešķiršanas kārtība saskaņā ar Patērētāju elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas noteikumu 4. izdevuma prasībām 38 Informācijas avoti 1. Normatīvie akti Interneta resursi Literatūra 39 Noderīgas adreses 40 5

6 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 5 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 1. IEVADS 2. ELEKTRISKĀS STRĀVAS IEDARBĪBA UZ CILVĒKA ORGANISMU Vadlīnijās sniegtas ziņas par mūsdienās visvairāk izmantojamo enerģijas veidu elektroenerģiju. Tā tiek ļoti plaši lietota, un fakts, ka tā nav ne redzama, ne dzirdama, to bieži padara par nelaimes gadījumu cēloni. Ar elektroenerģiju saistītais risks attiecas praktiski uz visām personām un tāpēc ir nepieciešami skaidrojoši materiāli, lai samazinātu nelaimes gadījumu risku, strādājot ar elektrotehniskām iekārtām un darba rīkiem. Elektroietaišu atbilstības prasības nosaka Ministru kabineta gada 30. maija noteikumi Nr. 187 Iekārtu elektrodrošības noteikumi, kas reglamentē Eiropas Savienības tirgū piedāvāto elektropreču drošību, kā arī nosaka iekārtu atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību un tirgus uzraudzības institūcijas. Elektroietaišu apkalpojošā personāla darbu drošība nav īpaši reglamentēta darba aizsardzības normatīvajos aktos. Atsevišķās elektrodrošības jo mās trūkst kvalitatīvu skaidrojošu un informatīvu materiālu, kas darba devējiem palīdzētu izveidot un uzturēt efektīvu darba aizsardzības sistēmu. Darba aizsardzības normatīvajos aktos ir noteikts, ka darba devējs nodrošina, lai darba vietās, kur nodarbinātajiem var draudēt nopietnas un tiešas briesmas, nodarbinātie nekavējoties tiktu informēti par šīm briesmām, kā arī par veiktajiem un veicamajiem darba aizsardzības pasākumiem šo briesmu novēršanai vai būtiskai ietekmes samazināšanai. Vadlīnijās sniegts informatīvs materiāls un skaidrojumi par elektrodrošību un nepieciešamajiem tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem uzņēmumos, kas nav specializēti elektroietaišu mon tāžas, remonta un tehniskās apkopes darbos un izmanto elektroiekārtas līdz 1000 V. Informatīvais materiāls paredzēts uzņēmumu vadītājiem un elektroiekārtu atbildīgajam personālam, lai varētu izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kas ievērojami samazinātu vai novērstu darba vides riska faktoru iedarbību. Elektriskā strāva nav redzama, tāpēc cilvēka maņu orgāni nevar just draudošās briesmas. Elektriskās strāvas iedarbība uz cilvēka organisma dzīvajiem audiem ir daudzpusīga un īpatnēja. Elektriskās strāvas iedarbība traumē negaidīti un atkarībā no strāvas stipruma, iedarbības ilguma un citiem faktoriem var rasties nepatīkamas izjūtas, apdegumi, samaņas zudums, krampji vai pat iestāties nāve. Uz visiem cilvēkiem elektriskā strāva neiedarbojas vienādi. Iedarbību ietekmē cilvēka ķermeņa elektriskā pretestība, kas var mainīties atkarībā no cilvēka ādas mitruma, nervu sistēmas stāvokļa, noguruma un citiem faktoriem. Elektriskās strāvas iespējamā iedarbība uz cilvēka organismu Elektriskā strāva, plūsdama caur cilvēka ķermeni, var iedarboties uz to: fizioloģiski; termiski; elektroķīmiski; mehāniski. Fizioloģiskā strāvas iedarbība izpaužas kā cilvēka dzīvības funkciju uzturošo procesu elpošanas, sirdsdarbības un nervu sistēmas darbības traucējumi. Strāvas iedarbība var izraisīt arī muskuļu krampjus un neatgriezeniskas izmaiņas šūnās un audos, tāpēc tie var atmirt. Termiskā strāvas iedarbība izpaužas kā cilvēka ķermeņa audu un dažādu orgānu apdegumi vai audu un kaulu pārogļošanās. Termiskā iedarbība var radīt asinsvadu, sirds, nervu, smadzeņu un citu orgānu sakaršanu un bojājumus, kas savukārt var izraisīt nopietnus organisma funkcionālus traucējumus. Elektroķīmiskā (elektrolītiskā) strāvas iedarbība izpaužas kā asiņu un citu organisma šķidrumu sa dalīšanās, kas rada fizioloģiskus traucējumus cilvēka organismā. Šajā gadījumā bīstamākā ir līdzstrāva.

7 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 6 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS Mehāniskā strāvas iedarbība izpaužas kā ādas, asinsvadu un nervu audu plīsumi, kā arī locītavu mežģījumi un citi bojājumi, kurus izraisījusi elektriskā strāva, plūstot caur cilvēka ķermeni un izraisot strauju krampjveida muskuļu saraušanos. Faktori, kas ietekmē bīstamības pakāpi Elektriskās strāvas iedarbības bīstamību uz cilvēka organismu nosaka: caur ķermeni plūstošās strāvas stiprums; elektriskā kontakta ilgums; ķermeņa pretestība; strāvas frekvence; strāvas spriegums; strāvas ceļš cilvēka ķermenī; kontakta virsmas lielums; ārējās vides faktori; cilvēka fizioloģiskais un psiholoģiskais stāvoklis. Noteicošais elektriskā kontakta bīstamības faktors ir caur cilvēka ķermeni plūstošās strāvas stiprums un iedarbības ilgums. Strāvas stiprums ir caur elektriskās strāvas vadītāju plūstošās strāvas daudzums, ko mēra ampēros (A). Elektriskās strāvas iedarbības bīstamības raksturošanai atkarībā no strāvas stipruma un iedarbības ilgu ma uz cilvēka organismu lieto trīs primāros kritērijus: sajūtamības strāva; satverošā strāva; nāvējošā strāva. Sajūtamības strāva ir mazākā sajūtamā strāva iedarbībā, kas pārsniedz 30 sekundes. Sajūtamības strāva 50 Hz maiņstrāvai ir 0,6 līdz 1,5 ma, līdzstrāvai no 5 līdz 7 ma. Sajūtamības strāva nevar izraisīt cilvēka organisma bojājumus, taču tās ilgstoša iedarbība var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību. Satverošā strāva ir mazākais strāvas stiprums, kas rada muskuļu krampjus (satverošus) un sāpes, ja strāvas iedarbības ilgums ir no 1 līdz 30 sekundēm. Satverošās strāvas apakšējā robežvērtība ir tāds caurplūstošās strāvas lielums, kas neļauj cilvēkam pastāvīgi atbrīvoties no strāvu vadoša elementa. Satverošās strāvas apakšējā robeža 50 Hz maiņstrāvai ir no 5 līdz 25 ma, līdzstrāvai no 50 līdz 80 ma. Nāvējošā strāva ir mazākais strāvas stiprums, kas rada sirds fibrilāciju un elpošanas paralīzi, ja iedarbības ilgums ir no 0,5 līdz 3 sekundēm. Nāvējošās strāvas zemākā robeža 50 Hz maiņstrāvai ir 100 ma, līdzstrāvai 300 ma. Ilgstoša strāvas iedarbība strauji samazina organisma pretestību. Cilvēka organisma pretestība samazinās par 25%, ja caurplūstošā maiņstrāva ir virs 6 ma un iedarbības ilgums ir lielāks par 30 sekundēm, bet, ja strāvas iedarbība sasniedz 90 sekundes, organisma pretestība samazinās par 70%. Cilvēka kopējā elektriskā pretestība var veidoties no vairākiem pretestības elementiem: kontakta pretestības; cilvēka ķermeņa pretestības; izvadpretestības. Kontakta pretestība ir atkarīga no materiāliem, kas sedz kontaktam pakļautās ķermeņa daļas. Šo pretestību var iegūt, lietojot piemērotus cimdus, drēbes u.c. Ja notiek tiešs kontakts ar ādu, šīs pretestības vērtība strauji samazinās. Cilvēka ķermeņa pretestība ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem. Galvenie no tiem ir ādas mitruma pakāpe, kontaktvirsmas lielums, kontakta spiediens, spriegums, fizioloģiskais stāvoklis, epidermas stingrība. Elektrodrošības aprēķinos pie ņem, ka cilvēka ķermeņa pretestība ir 1000 Ω.

8 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 7 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Izvadpretestība atkarīga, piemēram, no apavu un grīdas segumu pretestības. Strāvas frekvence. Frekvence ir periodiska procesa atkārtošanās biežums, ko mēra hercos (Hz). 1 Hz vienlīdzīgs 1 periodam sekundē. Tehnikā lieto dažādas frekvences maiņstrāvas. Mājsaimniecībā un rūpniecībā izmanto maiņstrāvu ar frekvenci 50 Hz. Spriegumam līdz 500 V bīstamākā ir 50 Hz maiņstrāva (spriegumam virs 500 V bīstamāku iedarbību izraisa līdzstrāva). Palielinot frekvenci, maiņstrāvas bīstamība spriegumam no 200 līdz 400 V vairākas reizes samazinās. Augstākā frekvencē samazinās sirds kambaru fibrilācijas iespējamība, un pārsvaru gūst strāvas termiskie efekti. Maiņstrāvas frekvencei sasniedzot 500 Hz, bīstamība praktiski zūd, jo parādās virsmas efekts, kad strāva plūst tikai pa vadītāja virsmu. Strāvas spriegums ir potenciālu starpība starp diviem elektriskās ķēdes punktiem. Spriegumu mēra voltos (V). Spriegums ir faktors, kas atkarībā no elektriskās ķēdes pretestības izraisa strāvas plūšanu cilvēka ķermenī. Augsts spriegums pats nav bīstams, taču bīstamība rodas, ja savienojumā ar zemu pretestību tas ļauj ķermenī cirkulēt strāvai. Par drošu spriegumu tiek uzskatīts spriegums, kam cilvēka ķermenis var tikt pakļauts neierobežoti ilgi, neradot draudus cilvēka organismam. Sausā vidē tas ir 50 V, mitrā vidē 24 V un sevišķi bīstamā vidē 12 V. Strāvas plūšana caur cilvēka ķermeni. Atkarībā no pieskaršanās veida, elektriskās strāva cilvēka ķermenī var cirkulēt pa dažādām trajektorijām: roka roka; kāja kāja; kreisā roka kājas; labā roka kājas; citas trajektorijas. Bīstamākās strāvas trajektorijas ir roka roka, roka kājas, kad strāvas ceļš iet caur sirdi, kas var izraisīt nāvi sirds kambaru fibrilācijas dēļ. Tāpat cilvēkam paaugstināti bīstama ir arī strāvas plūšana caur plaušām, galvu un mugurkaula smadzenēm. Ārējā vide. Elektriskās strāvas iedarbības bīstamību uz cilvēka organismu pastiprina šādi ārējās vides faktori: paaugstināts relatīvais gaisa mitrums virs 75%; gaisa temperatūra pārsniedz +35 o C; strāvu vadoši putekļi; ķīmiski aktīvu vielu tvaiki; strāvu vadošas grīdas, ar zemi savienotas ēku metāla konstrukcijas; pazemināts atmosfēras spiediens u.c. faktori. Cilvēka fizioloģiskais un psiholoģiskais stāvoklis nosaka strāvas iedarbības bīstamību. Fiziski nespēcīgi cilvēki, kā arī cilvēki, kas slimo ar sirds, asinsrites, nervu sistēmas, plaušu un ādas slimībām ir daudz jutīgāki pret elektriskās strāvas iedarbību. Pastiprināti jutīgi ir arī noguruši, alkoholu vai medicīniskos preparātus lietojuši cilvēki. Elektrotraumas Elektrotraumas ir cilvēka orgānu vai audu bojājumi un dzīvības funkciju traucējumi, ko izraisa elektriskās strāvas vai elektriskā loka iedarbība. Elektrotraumas izraisa elektroiekārtu normālas darbības traucējumi, cilvēka nepareiza rīcība, vai dabas parādība zibens. Elektrotraumas iedala šādi: elektriskie triecieni; lokālās elektrotraumas; elektriskie triecieni un lokālās elektrotraumas vienlaikus. Elektriskais trieciens ir elektriskās strāvas komplek sa iedarbība uz cilvēka organismu, kā dēļ rodas trau cējumi cilvēka dzīvībai svarīgos procesos. Elektriskos triecienus nosacīti iedala 4 pakāpēs: I pakāpe novērojama krampjaina muskuļu saraušanās bez samaņas zuduma;

9 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 8 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS II pakāpe novērojama krampjaina muskuļu saraušanās ar samaņas zudumu; III pakāpe novērojams samaņas zudums un rodas elpošanas vai sirdsdarbības traucējumi; IV pakāpe iestājas klīniskā nāve apstājas elpošana un asinsrite (klīniskā nāve var ilgt aptuveni 5 minūtes, šajā laikā vēl nav iestājušās neatgriezeniskas izmaiņas organismā un cilvēku vēl ir iespējams atdzīvināt). Lokālās elektrotraumas ir cilvēka orgānu vai audu vietēja traumēšana. Biežākās lokālās elektrotraumas ir: apdegumi; Ādas elektrometalizācija rodas, ja elektriskās strāvas iedarbības dēļ ļoti sīkas izkusušas metāla daļiņas vai tvaiki ietriecas ādā. Šādi bojātas ķermeņa vietas nokrāsojas metāla krāsā. Bīstamība atkarīga no bojātās virsmas lieluma. Mehāniskie bojājumi rodas elektriskās strāvas izraisītās krampjveida muskuļu saraušanās dēļ un izpaužas kā ādas, asinsvadu un nervu audu plīsumi, kā arī locītavu bojājumi. Šādiem gadījumiem nav pieskaitāmas traumas, kas gūtas, cilvēkam krītot no augstuma pēc elektriskās strāvas iedarbības. Acu traumas rodas spilgtas elektriskā loka redzamās gaismas vai ultravioletā starojuma iedarbības dēļ. Ultravioletie stari var radīt stipru acu audu iekaisumu vai pat aklumu. elektriskās zīmes; ādas elektrometalizācija; mehāniskie bojājumi; acu traumas. Apdegumi rodas no tiešas elektriskās strāvas iedarbības, kas notiek, cietušajam saskaroties ar strāvu vadošām daļām. Ja spriegums ir virs 1000 V un cietu šais atrodas nelielā attālumā no sprieguma avota, caur viņu var sākties elektriskā izlāde, kas sākumā notiek kā dzirksteļizlāde, vēlāk pāriet elektriskajā lokā un var izraisīt audu pārogļošanos. Izšķir 4 elektriskā apdeguma pakāpes: I pakāpe ādas apsārtums; II pakāpe apdeguma tulznas; III pakāpe ādas pārogļošanās; IV pakāpe audu muskuļu un kaulu pārogļošanās. Elektriskās zīmes rodas, ja kādai ķermeņa daļai ir ciešs kontakts ar strāvu vadošām daļām. Strāvas iedarbības dēļ uz ādas parādās dzeltenīgas tulznas ar cietu vidusdaļu un balti pelēku apmali. Elektriskās zīmes var būt ļoti bīstamas, ja skar audu dziļākos slāņus. 3. PRASĪBAS ELEKTROIEKĀRTU UN ELEKTROIETAIŠU APKALPOJOŠAJAM PERSONĀLAM Elektroietaise vairākas savstarpēji saistītas elektroiekārtas vienotu uzdevumu veikšanai. Elektroiekārta jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārveidei, pārvadei, sadalei vai patēriņam. Elektroietaises pēc elektrodrošības prasībām klasificē: elektroietaisēs ar spriegumu līdz 1000 V; elektroietaisēs ar spriegumu virs 1000 V. Elektroietaises valdītājam ar rakstisku rīkojumu jānosaka atbildīgā persona par elektrosaimniecību, kura nokārtojusi pārbaudi par elektrodrošības noteikumu prasībām un saņēmusi apliecību par elektrodrošības grupas piešķiršanu. Atbildīgās personas par elektrosaimniecību pienākumos ietilpst: nodrošināt drošu, bezavāriju un ekonomisku elektroietaises darbību; izstrādāt un realizēt pasākumus elektroenerģijas ekonomijai;

10 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 9 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS izstrādāt profilaktisko apskašu un remonta darba grafikus, kā arī nodrošināt to savlaicīgu izpildi; nodrošināt personāla apmācību, instruēšanu un zināšanu pārbaudi, kā arī attiecīgās elek tro drošības grupas piešķiršanu; nodrošināt personālu ar nepieciešamajiem elektroaizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem; nodrošināt elektroietaisi ar nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; nodrošināt avāriju un nelaimes gadījumu izmeklēšanu; nodrošināt elektroenerģijas uzskaiti; nodrošināt elektroenerģijas piegādātāja noteikto prasību izpildi. Nav pieļaujams lietot elektroietaisi, ja nav norīkota atbildīgā persona par elektrosaimniecību, izņemot elektroietaises ar vienlaicīgi atļauto elektrisko slodzi līdz 30 kw un spriegumu līdz 1000 V. Elektrotehniskais personāls ir elektroietaisēs strādā jošas personas, kas veic elektroietaišu apkopi, mon tāžu, uzraudzību, remontu, pārslēgumu un citus elektro ietaisē nepieciešamos darbus. Elektrotehniskais personālam jābūt teorētiski un praktiski sagatavotam drošai darbu veikšanai. Tas nozīmē pro fesionālo apmācību elektriķa arodā un papildu atestā ciju darba drošībā. Jāņem vērā, ka atbilstoši elektroenerģijas piegā des un lietošanas noteikumiem projektēšanas un montāžas darbus jaunu elektroietaišu ierīkošanai vai esošo elektroietaišu paplašināšanai, kā arī elektro ietaišu mo dernizāciju, remontu un pārbau des atļauts veikt norma tīvajos aktos noteiktajā kārtībā Eko nomikas ministrijā reģistrētām juridiskajām personām vai fiziska jām personām, kuras ir saņēmušas sertifikātu šādu darbu veikšanai. Neelektrotehniskais personāls ir darbinieki, kas ne strādā elektroietaisēs, taču pēc izpildāmā darba spe ci fikas var tikt pakļauti elektriskās strāvas iedarbībai, jo savā darbā izmanto elektroiekārtas. Ne elek troteh nis kā personāla sarakstu sastāda atbildī g ā persona par elektrosaimniecību. Šo darbinieku instruk tāžu un zināšanu pārbaudi veic tiešais darbu vadītājs, reģistrē jot to attiecīgā uzskaites žurnālā. Ne elektris kā perso nā la parauginstrukcija ievietota 1. pielikumā. Instruk ciju jāapstiprina elektroietaises valdītājam un neelek tris kā personāla instruktāža jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā. Patstāvīgu darbu elektroietaisēs var veikt personas, kas: sasniegušas 18 gadu vecumu; veikušas medicīnisko pārbaudi un saņēmušas ārs tniecības iestādes atzinumu par veselības stā vok ļa atbilstību veicamajam darbam elektro ietai sēs. Medicīniskā pārbaude jāveic stājoties dar bā un periodiski personām, kas tehniski apkal po darbojošās elektroietaises ar 50 V un lielā ku sprie gumu, vienu reizi divos gados, bet augst kāpējiem vienu reizi gadā (par augst kāpē ju darbu uzskata darbu, kas tiek veikts 5 m augstumā no grunts vai pārseguma, virs kura tiek veikti mon tāžas vai remontdarbi, kuru iz pil dī šanai galvenais darbinieka aizsarglīdzeklis pret krišanu no augstuma visos darba un pār vie tošanās brīžos ir individuālie aizsardzības līdzekļi vai aizsargājošā josla); apguvušas apmācību pirmās palīdzības sniegšanā; ir apmācītas, instruētas un pārbaudītas elektrodrošības jautājumos un ieguvušas attiecīgu elek tro drošības kvalifikācijas grupu. Atbildīgā persona par elektrosaimniecību nosaka elektrodrošības kvalifikācijas grupas iegūšanai ne pie cie šamo zināšanu apjomu, kā arī darbinieku apmā c ī bas un zināšanu pārbaudes kārtību savā uzņē mumā. Uzņēmuma elektrotehniskajam personālam zināšanu pārbaudi var veikt: specializētos kursos; uzņēmuma elektroietaišu valdītāja norīkota komisija trīs iepriekš atestētu cilvēku sastāvā.

11 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 10 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS Darbiniekam, kuram piešķir elektrodrošības kvalifikācijas grupu, tiek izsniegta apliecība. Atrodoties darbā, apliecībai jābūt pie darbinieka. Visas personas, kurām veikta zināšanu pārbaude, reģistrē personāla zināšanu pārbaudes reģistrācijas žurnālā, norādot uzvārdu, vārdu, personas kodu, piešķirto elektrodrošības kvalifikācijas grupu un nākamo zināšanu pārbaudes termiņu. Atkārtotu zināšanu pārbaudi elektrotehniskajam personālam veic, ja persona nav ievērojusi elektrodrošības noteikumus, kā arī ja persona tiek pārcelta darbā ar cita veida elektroiekārtām. Valsts a/s Latvenergo, pamatojoties uz ilggadēju pieredzi un apmācību sistēmu, savam uzņēmumam ir izstrādājusi Latvijas energostandartu LEK 025 Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs, kurā ir noteiktas trīs elektrodrošības kvalifikācijas grupas A, B un C (skatīt 2. pielikumu). Latvijas energostandartā noteikto grupu lietošana nav juridiski nostiprināta Latvijas Republikas likumdošanas aktos piemērošanai citās mūsu valsts tautsaimniecības nozarēs, un šim standartam ir rekomendējošs statuss. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija saskaņā ar gada 23. marta noteikumu Nr. 120 Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošana 3. punktu ar rīkojumu noteikusi pēc gada 1. janvāra līdz jaunu normatīvo aktu pieņemšanai piemērot Patērētāju elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas noteikumu 4. izdevumu. Tādējādi uzņēmumos var lietot arī šo elektrodrošības kvalifikācijas sistēmu. Kvalifikācijas grupu apraksts saskaņā ar šo normatīvo dokumentu ievietots 3. pielikumā. Abiem normatīviem ir rekomendējošs statuss un tie ir izmantojami pēc izvēles. 4. TELPU KLASIFIKĀCIJA PĒC TO ELEKTROBĪSTAMĪBAS Darba telpas un apkārtējā vide krasi ietekmē elektriskās strāvas bīstamības pakāpi. Pēc uzbūves veida elektroietaises iedala šādi: slēgtās jeb iekšējās elektroietaises, kas ir izvietotas ēku iekšpusē un aizsargātas no atmosfēras faktoru iedarbības; ārējās jeb atklātās elektroietaises, kas nav aizsargātas no atmosfēras faktoru iedarbības; elektrotelpas ir atsevišķas telpas vai nožogota telpas daļa, kurā atrodas elektroietaises, tās apkalpo tikai kvalificēts elektrotehniskais personāls; ražošanas telpas ir telpas, kurās uzstādītās elektroiekārtas izmanto arī neelektriskais personāls. Elektroietaišu lietošanas apstākļi būtiski ietekmē iespēju iegūt elektrotraumu. Mitrums, paaugstināta temperatūra, ķīmiski aktīvu vielu tvaiki, strāvu vadoši putekļi būtiski ietekmē elektroietaišu izolācijas pretestību. Šo apstākļu ietekmē ievērojami samazinās cilvēka ķermeņa pretestība elektriskās strāvas iedarbībai, tāpēc atkarībā no elektroietaišu lietošanas apstākļiem telpām ir šāds iedalījums: sausas telpas, kur relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 60%, gaisa temperatūra nepārsniedz 30 o C, tehnoloģiskajos procesos nerodas putekļi, nav ķīmiski aktīvas vides; mitras telpas, kur tvaiks jeb kondensējošais mitrums izdalās zināmu laiku un nelielos daudzumos, relatīvais gaisa mitrums ir 60 75%; telpas, kurās ir paaugstināts mitrums un kurās relatīvais gaisa mitrums ilgstoši pārsniedz 75%; sevišķi mitras telpas, kur relatīvais gaisa mitrums ir gandrīz 100% (griesti, sienas, grīda un telpā esošie priekšmeti ir ievērojami mitri); karstas telpas, kur gaisa temperatūra ilgstoši pārsniedz 35 o C; putekļainas telpas, kur ražošanas procesā izdalās putekļi tādā daudzumā, ka tie pārklāj vadus un iekļūst elektroiekārtās. Putekļi mēdz būt gan strāvu vadoši, gan nevadoši; telpas ar ķīmiski aktīvu vidi, kur ražošanas procesā rodas agresīvas gāzes, tvaiki, šķidrumi, kas graujoši iedarbojas uz elektroiekārtu izolā ciju un strāvu vadošajām daļām; sprādzienbīstamas telpas, kur tehnoloģiskajos procesos var rasties sprādzienbīstami degošu

12 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 11 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS gāzu maisījumi, kā arī sprādzienbīstami putekļu vai šķiedrvielu un gaisa maisījumi. Telpu iedalījums pēc elektrobīstamības pakāpes: telpas bez paaugstinātas elektrobīstamības tās ir sausas telpas, kurās: relatīvais gaisa mitrums ir līdz 60%, gaisa temperatūru līdz 35 o C, nav strāvu vadošu grīdu, nav strāvu vadošu putekļu, notiekošie procesi neizdala ķīmiski aktīvas vielas, nav iespējams vienlaikus pieskarties elektrisko ierīču metāla korpusiem un ar zemi savienotām ēku metāla konstrukcijām; telpas ar paaugstinātu elektrobīstamību tās ir telpas, kurās: relatīvais gaisa mitrums pārsniedz 75%, gaisa temperatūra ilgstoši pārsniedz 35 o C, tehnoloģiskajā procesā izdalās strāvu vadoši putekļi, ir strāvu vadošas grīdas (metāla, dzelzsbetona, ķieģeļu, flīžu u.c.), teritorija ārpus telpām no elektrodrošības viedokļa tiek uzskatīta par tādu, kurai piemīt sevišķi bīstamu telpu pazīmes. Atkarībā no telpas elektrobīstamības pakāpes tiek noteiktas prasības telpā izvietoto elektroiekārtu zemējumam: telpās bez paaugstinātas elektrobīstamības jāzemē elektroiekārtas, kuras tiek pieslēgtas 380 V un lielākam maiņstrāvas spriegumam vai, sākot ar 400 V spriegumu, līdzstrāvas pieslēguma gadījumā; telpās ar paaugstinātu elektrobīstamību, sevišķi bīstamās telpās un teritorijā ārpus telpām jāzemē elektroiekārtas, kuras pieslēgtas 42 V un lielākam maiņstrāvas spriegumam vai, sākot ar 110 V, līdzstrāvas pieslēguma gadījumā; sprādzienbīstamajās telpās neatkarīgi no sprieguma vērtības jāzemē visas elektroiekārtas, kā arī metāla konstrukcijas, uz kurām tās ir uzstādītas. Telpās ar paaugstinātu elektrobīstamību jālieto elektroinstrumenti ar dubultu izolāciju. Šiem elektro instrumentiem ir speciāls apzīmējums uz korpusa dubultkvadrāta veidā. Sevišķi bīstamās telpās un teritorijās ārpus telpām jālieto elektroinstrumenti ar dubultu izolāciju, papildus izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus. ir iespējams vienlaikus pieskarties elektrisko ierīču metāla korpusiem un ar zemi savienotām ēku metāla konstrukcijām vai tehnoloģiskajai iekārtai; 5. TEHNISKIE PASĀKUMI AIZSARDZĪBAI PRET STRĀVAS IEDARBĪBU sevišķi bīstamas telpas tās ir telpas, kurās ir: relatīvais gaisa mitrums ir gandrīz 100%, ķīmiski aktīvas vielas, kas ārdoši iedarbojas uz elektroiekārtu izolāciju, vienlaikus pastāv divi vai vairāki fakto ri, kas nosaka telpas ar paaugstinātu elektro bīstamību; Pasākumi traumatisma samazināšanai Situācijas analīze, kurā tiek izvērtēta cilvēka iespēja iegūt elektrotraumu, var tikt objektīvi noteikta tikai tajā gadījumā, ja būs novērtēti visi iespējamie cēloņi, kuri var veicināt šīs elektrotraumas rašanās iespēju. Tikai šādā aspektā var vislabāk noteikt profilaktisko un aizsardzības līdzekļu izvēli elektroietaisē.

13 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 12 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS Analīze parāda, ka elektrotraumai parasti ir gadījuma raksturs, un tas var notikt sakrītot diviem apstākļiem, varbūtībai, ka cilvēks ir nokļuvis zem sprieguma un varbūtībai, ka caur cilvēka ķermeni plūstošās strāvas lielums sasniedzis bīstamības pakāpi. Elektrotraumas iegūšanas varbūtības samazināšanai nepieciešams samazināt katru no šīm varbūtībām un to iespējams panākt ar šādu pasākumu palīdzību: organizatoriskie pasākumi instruktāža, drošu darba veikšanas paņēmienu apguve, pareiza darba vietas un darba režīma izvēle, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, drošības zīmju un plakātu pareiza izvēle, atbilstošas kvalifikācijas darbinieku izvēle; profilaktiskie pasākumi elektroietaises strāvu vadošo daļu izolācija, nožogojumi, pareiza elektroietaises darbības režīma izvēle; aizsardzības pasākumi tehnisko sistēmu (drošas elektroapgādes sistēmas izveide, nullēšana, zemēšana, potenciālu izlīdzināšana, aizsargslēgums, atdaloša un maza sprieguma transformatori, dubultizolācija) izveidošana, kas novērstu elektrotraumas rašanās iespēju, samazinātu tās darbības laiku un bīstamības apstākļus. Tīkli ar spriegumu līdz 1000 V un cieši zemētu neitrāli Ja transformatora sekundāro tinumu neitrāli pievieno zemējumietaises kontūram tieši, tādu neitrāli sauc par cieši zemētu neitrāli, bet tīklus, kas pievienoti dotā transformatora tinumam, par tīkliem ar cieši zemētu neitrāli. Tie ir trīsfāzu tīkli ar nullvadu un 380/220 V spriegumu. Šai sistēmai iespējami divi nullvada darbības režīmi: režīms, kurā nullvads pilda tikai aizsardzības funkciju; režīms, kurā nullvads nodrošina gan aizsardzības funkciju, gan elektroiekārtas darbspēju. Nullēšana ir elektroiekārtu metāla daļu, kuras normāli neatrodas, bet izolācijas bojājuma gadī jumā var nokļūt zem sprieguma, pievienošana nullvadam. Nullēšana ir galvenais paņēmiens, lai pasargātu cilvēku no elektrotraumas, ko var gūt, pieskaroties elektroiekārtu korpusiem un metāliskajām daļām konstrukcijās, kuras nokļuvušas zem sprieguma, izolācijas bojāšanās vai vienfāzes īsslēguma gadījumā. Fāzei nonākot saskarē ar nullēto korpusu, rodas īsslēguma strāva I īsl, kuras lielums atkarīgs no fāzes sprieguma U f, fāzes vada un nullvada pretestībām (attiecīgi Z f un Z o ). Pretestības ir komplekss lielums, kurā ietverti arī vadītāja induktīvo un kapacitatīvo pretestību komponenti. I īsl = U f / (Z f + Z o ) Ja pareizi izpildīta nullēšana un izvēlēta atbilstoša aizsardzības ierīce, īsslēguma strāvai I īsl jāpārsniedz aizsardzības ierīces nostrādes strāvas I a lielums un jānodrošina bojātā posma automātiska un ātra atslēgšana. Tādējādi samazinās pieskaršanās varbūtība zem sprieguma nokļuvušajām elektroiekārtu metāla daļām, bet pieskaršanās gadījumā samazinās strāvas iedarbes laiks. Aizsardzības nostrādes ātrdarbību nosaka šo strāvu attiecība: I īsl / I a Pareizi izvēlēta šo strāvu attiecība ir šāda: I īsl 3 I droš (tuvākajam drošinātājam), I īsl 1,5 I aut (momentānās nostrādes strāvas iestādījums automātiskajam slēdzim). Nullēšanas pamatnosacījums īsslēguma gadījumā iekārtai, kura nokļuvusi zem sprieguma, ir jāatslēdzas. Lai zinātu, vai aizsardzība nostrādās, jāveic aizsardzības nostrādes pārbaudes ķēdes fāze nulle mērījumi. Ir vairāki mērīšanas paņēmieni:

14 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 13 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS nosaka faktisko pretestību Z fakt mērāmajam ķēdes posmam. Šim mērījumam plaši izmanto mērinstrumentu M417. Mērījuma rezultāts jāsalīdzina ar posmam pieļaujamo pretestības lielumu Z pieļ, kas ir noteikta tabulās katram drošinātāja lielumam. Jābūt izpildītam noteikumam: Z fakt Z pieļ Ja vienādība neizpildās, jāveic pasākumi Z fakt samazināšanai (jāpalielina vada šķērsgriezums, jāsaīsina līnijas garums) vai arī jāpārbauda iekārtas noslogojums, lai pārliecinātos, vai ir iespēja mainīt drošinātāju, kas ļautu izmainīt Z pieļ vērtību; viena drošinātāja izdegšana, fāzei nokļūstot uz korpusa, nenodrošina trīsfāzu patērētāja (piem., elektrodzinēja) atslēgšanos no tīkla, kas var radīt šo iekārtu pārslodzi vai ugunsbīstamību; atsevišķos gadījumos garām līnijām un lielas jaudas patērētājiem grūti izpildīt aizsardzības nostrādes pārbaudes (ķēdes fāze nulle) mērījumu atbilstību normām; nullvada pārtrūkšanas gadījumā pārtraukumā esošajiem patērētājiem mainās tīkla darbības režīms tas pārvēršas sistēmā ar izolētu neitrāli. Pieskaršanās kādam zem sprieguma nokļuvušam elektroietaises korpusam aiz nullvada pārtraukuma rada lielāku bīstamību. aizsardzības nostrādes pārbaudes mērījumi mēra īsslēguma strāvas lielumu ķēdē (mērinstruments CM300/2), pēc tam pārbauda, vai ir spēkā nosacījumi I īsl 3 I droš un I īsl 1,5 I aut. Ar transformatora neitrāli savienotajam nullvadam pieslēgts daudz iekārtu un metālkonstrukciju, kas veicina potenciāla izlīdzināšanos un tātad pieskarsprieguma samazināšanos. Lai gan elektrotīkls ar spriegumu līdz 1000 V un cieši zemētu neitrāli tiek plaši lietots, tam ir arī dažas nepilnības: nullēšana nenodrošina drošību, ja cilvēks tieši pieskaras strāvu vadošām daļām; nullēšana rada potenciāla noplūšanu pa visiem šai sistēmai pieslēgtajiem patērētājiem, kas rada bīstamību un traucējumus pusvadītāju aparatūrai; Tīkli ar spriegumu līdz 1000 V un izolētu neitrāli Tīklos ar izolētu neitrāli galvenais aizsardzības līdzeklis ir zemēšana. Zemēšanas galvenais uzdevums ir samazināt pieskarsprieguma vērtību līdz līmenim, kas nav bīstams cilvēkam. Ja cilvēks pieskaras sazemētai elektroiekārtas daļai, kas nonākusi zem sprieguma, caur cilvēka ķermeni plūst daļa īsslēguma strāvas. Strāva, kas plūst caur cilvēka ķermeni, ir tik reižu mazāka par strāvu, kas plūst zemētājā, cik reižu cilvēka ķermeņa pretestība, ieskaitot pārejas pretestību, ir lielāka par kopējo zemējumietaises pretestību. Tīklos ar izolētu neitrāli nelielās zemējumpretestības un relatīvi mazo īsslēguma strāvu dēļ caur cilvēku plūstošo strāvu viegli samazināt līdz pieļaujamām vērtībām ar spriegumu ne lielāku par 40 V. nullēšanas tīklā nedrīkst zemēt atsevišķus patērētājus bez to pievienošanas nullvadam, jo, ja fāze nokļūst uz korpusa, nullētie patērētāji nokļūst zem bīstama sprieguma uz ilgu laiku, jo īsslēguma ķēdes pretestība var būt par lielu, lai atslēgtos aizsardzība; vienlaicīga pieskaršanās pie elektroiekārtas strāvu vadošajām daļām un tās nullētā korpusa ir bīstama; Pieskarspriegums un soļa spriegums Ja sazemētas elektroiekārtas strāvu vadoša daļa nonāk saskarē ar zemi, notiek strauja sazemētās iekārtas potenciāla samazināšanās attiecībā pret zemi, notiek strāvas noplūšana zemē. Zeme šajā vietā ir telpisks vadītājs, kurā strāva izplūst visos virzienos, gan pa zemes virsmu, gan dziļumā. Strāvas blīvums un līdz ar to sprieguma kritums ir vislielākais zemētāja tuvumā un samazinās, palielinoties attālumam.

15 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 14 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS Apmēram 20 m attālumā no zemētāja strāva ir sadalījusies tik lielā zemes tilpumā, ka sprieguma kritums ir tuvs nullei, šī ir nulles potenciāla zona. Cilvēks var nokļūt zem sprieguma, arī nepieskaroties zemētajām elektroiekārtu daļām. Pārvietojoties zemesslēguma strāvas izplūdes zonā, katra kājas pē da tiek pielikta zemes punktam ar dažādu potenciālu. Potenciālu starpību starp abām kājām sauc par soļa spriegumu. Attālinoties no zemētāja, soļa spriegums samazinās. Nokļūstot šādā zonā, jācenšas no tās izkļūt, ejot ļoti maziem soļiem, liekot pēdu pie pēdas. Zemējumietaises Viens no svarīgākajiem pasākumiem elektroietaišu darbības un drošības nodrošināšanai ir normatīvajiem aktiem atbilstošas zemējumietaises ierīkošana, kurai jānodrošina personāla drošība, elektroietaišu aizsardzība un normāls darba režīms. Pēc funkcionālās nozīmes visu zemējumietaišu iedalījums ir šāds: darba zemējumietaises, kuru kopīgā iezīme ir tā, ka tās nepieciešamas attiecīgo aparātu normālai darbībai; aizsargzemējums, kuru izveido, lai apkalpojošo personālu pasargātu pret bīstamu pieskarspriegumu un soļa spriegumu. Dažāda sprieguma un nozīmes zemējumietaises jāapvieno vienā kopīgā sistēmā, lai dažādos elek triskā tīkla režīmos nerastos potenciālu star pība starp atsevišķiem zemējumiem. Apvienotās zemējumietaises pretestībai jānodrošina tās iekārtas pra sības, kurai pieļaujamā zemējumpretestība ir visma zākā. Zemējumietaise sastāv no zemētāju, zemētājvadu, zemējummaģistrāļu un zemējumvadu kopuma: zemētājvadi savieno zemētāju ar zemējummaģistrāli, pievienojumam jābūt vismaz divās dažādās vietās; zemējummaģistrāle paredzēta zemējumtīkla izveidošanai ražošanas telpās; zemējumvads ir vads, kas savieno zemējamo objektu ar zemējummaģistrāli. Zemējumvadi un zemējummaģistrāles jāaizsargā pret koroziju, atklāti novietotie jānokrāso melnā krāsā. Pieņemot ekspluatācijā zemējumietaises no montāžas organizācijas, jāsaņem pieņemšanas un nodošanas dokumenti, kuros jābūt zemējumietaises izpildzīmējumam un pieņemšanas pārbaužu normās noteikto pārbaužu protokoliem. Zemējumietaisēs jāveic šādas pārbaudes: zemējumietaises ārējā apskate, izlases veidā atrokot zemē novietotos zemētājus. Tie nedrīkst būt ar redzamiem defektiem, pārbaudi parasti veic kopā ar attiecīgās elektroietaises apskati; saites pārbaude starp zemētāju un zemētajām elektroiekārtām, mēra saites pretestību un pārbauda, vai iekārta nav zem sprieguma; ķēdes fāze nulle pretestības mērīšana ietaisēs ar spriegumu līdz 1000 V un cieši zemētu neitrāli; drošinātāja pārbaude ietaisēs ar spriegumu līdz 1000 V un izolētu neitrāli un izolācijas mērīšana. Nullēšana un zemēšana Tīklos ar spriegumu līdz 1000 V un cieši zemētu neitrāli galvenais aizsardzības līdzeklis ir nullēšana. Šajos tīklos nav atļauta elektroiekārtu zemēšana bez to korpusu pievienošanas nullvadam. Tīklos ar spriegumu līdz 1000 V un izolētu neitrāli galvenais aizsardzības līdzeklis ir zemēšana. Nullēšanai vai zemēšanai ir pakļauti: elektrisko mašīnu, transformatoru, aparātu, gaismas ķermeņu korpusi un apvalki; mērtransformatoru sekundārie tinumi (ja nav citu speciālu norādījumu); sadales un vadības skapju karkasi, šo iekārtu noņemamās vai virināmās daļas, ja uz tām ir

16 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 15 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS uzstādīta aparatūra, kuras maiņspriegums ir 42 V un lielāks, vai līdzspriegums 110 V un lielāks; sadales iekārtu metāla konstrukcijas, kabeļu tilti, kabeļu metāliskie apvalki, elektroinstalācijas metāla caurules, kā arī citas metāliskas konstrukcijas, kas saistītas ar elektroietaises uzbūvi, pārvietojamo elektroiekārtu korpusu metāliskās daļas; elektroiekārtu korpusi, kas izvietoti uz kustīgām mašīnu un mehānismu daļām. Nullēšanu vai zemēšanu var neveikt šādos gadījumos: ja elektroiekārtas korpusi, aparāti, elektro montāžas konstrukcijas uzstādītas uz nullētām vai zemētām konstrukcijām, pie kam jābūt labam savstarpēji nodrošinātam kontaktam; balsta izolatoru kāši un stieņi, piekarizolatoru armatūra, gaisa vadu līnijas ar koka balstiem; elektroskapju atveramās vai noņemamās daļas, ja uz tām nav elektrisko aparātu ar spriegumu virs 42 V pie maiņsprieguma vai 110 V pie līdzsprieguma; elektroiekārtas ar dubultizolāciju, kā arī elektroiekārtu korpusi, kuri pieslēgti atdalošajam transformatoram. Kā nullēšanas vai zemēšanas vadītāji tiek izmantoti: speciāli šim nolūkam paredzēti vadītāji; ēku metāliskās konstrukcijas; ražošanas iekārtu metāliskās konstrukcijas; elektroinstalācijas metāla caurules; kabeļu tiltu konstrukcijas; metāla cauruļvadi (izņemot tos, kas pārvada degošas vai sprāgstošas vielas). Katra nullējamā vai zemējamā elektroiekārta nullvadam vai zemējummaģistrālei jāpievieno ar atsevišķa vadītāja palīdzību. Šos vadītājus nedrīkst slēgt virknes slēgumā. Nullēšana vai zemēšana iekārtām, kuras tiek bieži demontētas vai ir uzstādītas uz vibrējošiem vai kustīgiem pamatiem, jāizpilda ar lokana vadītāja palīdzību. Nullvadā nedrīkst būt izjaucamu savienojumu, drošinātāju un slēdžu, ja darba nullvadā nepieciešams komutācijas aparāts, tam jāatslēdz visi vadi. Atkārtotu nullvada zemējumu ieteicams ierīkot pie ievadiem ēkās, kurās elektroiekārta tiek nullēta. Nullvada atkārtotais zemējums samazina bīstamības pakāpi izlīdzina potenciālu starpību, samazina soļa un pieskarspriegumu. Ja notiek zemesslēgums posmā aiz pārtrauktā nullvada, kurš nav atkārtoti sazemēts, iekārtas, kas atrodas aiz pārtraukuma vietas, nonāk zem paaugstināta sprieguma. Atdalošais un zema sprieguma transformators Atdalošais transformators, pateicoties tā konstruktīvajam izpildījumam, paredzēts elektro enerģijas patērētāja atdalīšanai no transformatora primārās ķēdes, pie kam sekundārā ķēde netiek zemēta. Transformatora korpuss atkarībā no elektriskā tīkla neitrāles izpildījuma primārajā pusē tiek zemēts vai nullēts. Atdalošajam transformatoram atļauts pieslēgt tikai vienu patērētāju. Primārās puses ķēdē aizsardzības ierīce drošinātājs vai automātiskais slēdzis ne lielāks par 15 A, spriegums ne augstāks par 380 V. Sevišķi zema sprieguma (drošības) transformatori. Paaugstinātas prasības izolācijai, konstruktīvais izpildījums pasargā primārās puses sprieguma nokļūšanu sekundārajā tinumā. Sekundārās puses spriegums ne lielāks par 42 V, patērētāju skaits nav ierobežots. Atkarībā no elektriskā tīkla neitrāles izpildījuma primārajā pusē transformatora korpuss tiek zemēts vai nullēts. Ne lielāks spriegums par 12 V jālieto, izmantojot rokas elektriskos instrumentus, pārnēsājamas lampas sevišķi nelabvēlīgos apstākļos, kad iespēju iegūt

17 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 16 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS elektrotraumu palielina neērti darba apstākļi, nepietiekami telpas gabarīti, saskare ar lielām sazemētām metāliskām virsmām (katlos, šahtās, tuneļos u.c.). Potenciālu izlīdzināšana Potenciālu izlīdzināšana ir metode pieskarsprieguma un soļa sprieguma samazināšanai. Potenciālu izlīdzināšana tiek izmantota kā papildu aizsardzības līdzeklis kopā ar citiem aizsardzības paņēmieniem. Vairumā gadījumu elektroiekārtas atrodas blakus metālkonstrukcijām, metāla cauruļvadiem, ražošanas iekārtu metāliskajām daļām, telpu dzelzsbetona un metāla konstrukcijām. Visi šie elementi ir jāpievieno nullēšanas vai zemēšanas sistēmai. Ja kādā no elektroiekārtas korpusiem notiek saskare ar fāzes vadu, zem sprieguma nonāk visa sistēma un bīstamības pakāpe samazinās. Jo mazāks būs attālums starp sazemētajām iekārtām, jo labāk izlīdzinās potenciālu starpība. Attiecīgi samazinās soļa un pieskarspriegums. Aizsardzības atslēgums Aizsardzības atslēgums nodrošina automātisku bojātās iekārtas atslēgšanos, nodrošinot apkalpojošā personāla drošību. Lieto tad, kad elektroiekārtas aizsardzībai ir noteiktas paaugstinātas prasības, kā arī gadījumos, kad ar citiem aizsardzības veidiem nodrošināt iekārtas aizsardzību ir apgrūtinoši. Diferenciālās aizsardzības slēdži (diferenciālslēdži) kontrolē strāvas noplūdes lielumu uz iekārtas korpusa un, pārsniedzot noplūdes strāvai pieļaujamo vērtību, atslēdz iekārtu. Tie atslēdz iekārtu vienīgi tajos gadījumos, ja to kontrolētajās ķēdēs cirkulē noplūdes strāvas. Ir arī slēdžu izpildījuma variants, kurā vienlaicīgi ar noplūdes strāvas kontroli ir arī īsslēguma strāvas aizsardzība. 6. ELEKTROTEHNISKIE MĒRĪJUMI UN TO PERIODISKUMS Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, norādot verificēšanas periodiskumu, apstiprina Ministru kabinets. Verificēšanu veic Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs vai akre ditētas laboratorijas. Elektroietaišu mērījumu periodiskumu un kārtību uzņēmumā nosaka atbildīgā persona par elektrosaimniecību. Mērījumus ir tiesīga veikt noteiktā kārtībā Ekonomikas ministrijā reģistrēts specializēts uzņēmums vai sertificēts individuālā darba veicējs. Dažādām elektroietaišu grupām atbilstoši to darbības specifikai ir noteikti šo ietaišu pārbaužu periodi un reglamentēta parametru pārbaude. Apgaismošanas un spēka tīkli Apgaismošanas un spēka tīklu instalācijām, pieņemot tās ekspluatācijā un turpmāk vienu reizi sešos gados, jā m ēra izolācijas pretestība ar 1000 V megommetru. Izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 0,5 MΩ. Izolācijas pretestība jāmēra starp katru vadu un zemi, kā arī starp jebkuriem diviem vadiem posmā starp drošinātājiem vai aiz pēdējā drošinātāja. Drošinātājiem jābūt izņemtiem, slē džiem atslēgtiem. Mērot izolācijas pretestību spēka ķēdēm, jāatslēdz visi strāvas patērētāji, bet apgaismošanas tīklā jābūt izskrūvētām spuldzēm. Mitrā, karstā, ķīmiski agresīvā vidē, kā arī ārējam apgaismojumam, ja ir sezonas elektropatēriņš, mērījumi jāveic vienu reizi gadā. Apgaismes ķermeņus apskata vizuāli vienu reizi gadā. Avārijas apgaismojuma ieslēgšanas automāta pārbaude jāveic ne retāk kā vienu reizi mēnesī, avārijas apgaismojuma pārbaude, atslēdzot darba apgaismojumu divas reizes gadā. Darba apgaismojuma tīklos sprieguma pazeminājums nedrīkst būt lielāks par 5%, ārējā un avārijas apgaismojuma tīklos ne lielāks par 10%.

18 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS 17 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Kabeļu līnijas Kabeļi, kuru darba spriegums ir līdz 1000 V, pirms pieņemšanas ekspluatācijā un pēc remonta jāpārbauda ar 2500 V megommetru, izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 0,5 MΩ. Ekspluatācijas laikā mērījumus veic vienu reizi sešos gados. Zemējumietaises Zemējumietaisēm noteiktās normas ir visai daudzveidīgas un izriet no prasībām, kas jānodrošina darbzemējumiem un aizsargzemējumiem. Jāuzsver, ka normē gan zemētājpretestību R z, gan zemējumpretestību R 1. Zemējumpretestība ir zemētāja, zemējummaģistrāles, zemētājvadu un ze mējum- z vadu pretestību summa. Zemējumpretestība ir galvenais zemējumietaises parametrs. Šīs pretes tības normatīvais lielums dažādās ietaisēs ir dažāds: izolētas neitrāles elektroietaisēs ar spriegumu virs 1000 V zemējumpretestībai jānodrošina šādi nosacījumi: R 1 z 250/I z Ω; R1 z 10Ω, kur I z vienfāzes zemesslēguma strāva izolētas neitrāles tīklā, A. izolētas neitrāles elektroietaisēs ar spriegumu virs 1000 V, ja zemējumietaise vienlaikus paredzēta arī zemsprieguma iekārtu zemēšanai, zemējumpretestība jāizvēlas pēc nosacījuma: R 1 z 125/I z Ω, vienlaikus to pārbaudot pēc nosacījumiem, ko izvirza zemsprieguma tīkls. Cieši zemētas neitrāles elektroietaisēs ar spriegumu līdz 1000 V pieļaujamā zemējuma pretestība ir atkarīga no tīkla nominālā līnijas sprieguma U n : R 1 z 2 Ω; ja U n = 660 V R 1 z 4 Ω; ja U n = 380 V R 1 z 8 Ω; ja U n = 220 V Turklāt tiešā ģeneratora vai transformatora neitrāles tuvumā ierīkoto zemētāju pretestībām jābūt šādām: R z 15 Ω; ja U n = 660 V R z 30 Ω; ja U n = 380 V R z 60 Ω; ja U n = 220 V Gaisvadu līnijas nullvada zemējumpretestībai, ņemot vērā mākslīgos un dabīgos zemētājus, ko ierīko līnijas vai tās nozarojumu (ja tie garāki par 200 m) galos, jābūt šādai: R 1 z 5 Ω; ja U n = 660 V R 1 z 10 Ω; ja U n = 380 V R 1 z 20 Ω; ja U n = 220 V Turklāt katra atsevišķā zemētāja pretestība R z nedrīkst būt lielāka par 15; 30; 60 Ω pie attiecīgā U n sprieguma lieluma. Izolētas neitrāles elektroietaisēs ar spriegumu līdz 1000 V normē tikai zemējumpretestību neatkarīgi no sprieguma: R 1 z 4 Ω Ja barojošā ģeneratora vai transformatora jauda ir S 100kVA, pieļaujams zemējumpretestību palielināt R 1 z 10 Ω Zemējumietaisēs pārbaudes jāveic atbilstoši at bildīgās personas par elektrosaimniecību noteiktajam grafikam, bet ne retāk kā vienu reizi trijos gados. Elektrodzinēji Elektrotīklā, kuram pieslēgti elektrodzinēji, spriegumam jābūt % no elektrodzinēja nominālā sprieguma. Elektrodzinēju profilaktisko pārbaužu un izolācijas pretestības mērījumu periodiskumu nosaka atbil dī gā

19 DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS 18 DARBA AIZSARDZĪ BAS VADLĪ NIJAS persona par elektrosaimniecību. Atbildīgu mehānismu elektrodzinējiem ne retāk kā vienu reizi divos gados. Izolāciju pārbauda ar 1 kv megommetru, pretestība aukstā stāvoklī esošam elektrodzinējam ne mezāka par 1,0 MΩ, karstā stāvoklī 60 o C 0,5 MΩ. Elektrometināšanas ietaises Pārvietojamajām elektrometināšanas ietaisēm izolācijas pretestību ieteicams mērīt ne retāk kā vienu reizi gadā. Izolācija jāpārbauda ar 500 V megommetru, tā nedrīkst būt zemāka par 0,5 MΩ. Ja lietošanas instrukcijā norādīts cits pārbaudes termiņš, pārbaude jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijā noteikto termiņu. Sadales ietaises Sadales ietaišu elektroiekārtu nominālajiem datiem jāatbilst iespējamajiem darba režīmiem īsslē guma, pārsprieguma un pārslodžu gadījumiem. Elektroiekārtām izolācijas pretestība jā p ārbauda vienu reizi sešos gados ar 1000 V mego m- metru, izo lācijas pretestība nedrīkst būt ma zāka par 0,5 MΩ. 7. ELEKTROIETAISĒS LIETOJAMIE ELEKTROAIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI Darbā ar elektroiekārtām bieži jāsastopas ar apstākļiem, kad vispārīgie aizsardzības pasākumi negarantē pilnīgu apkalpojošā personāla drošību. Lai aizsargātu personālu no elektriskās strāvas tiešas iedarbības, elektriskā loka un tā degšanas produktu iedarbības u.tml., jālieto elektroaizsardzības līdzekļi. Latvijā tiek lietoti starptautiskajiem standartiem IEC un EN atbilstoši elektroaizsardzības līdzekļi. Darba devējam jāizveido tāda elektroaizsardzības līdzekļu uzraudzības un novērtēšanas sistēma, kas dotu pietiekamu pārliecību, ka ekspluatācijas gaitā aizsardzības līdzekļiem nepasliktinās tehniskie raksturojumi, kas garantē lietotāju aizsardzību no darba vides riska. Veicot elektroaizsardzības līdzekļu uzraudzību, jāvadās pēc spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un prasībām, kādas noteiktas attiecīgo izstrādājumu lietošanas instrukcijās, kam obligāti jābūt komplektācijā. Atbilstoši ES direktīvu un attiecīgo Ministru kabineta noteikumu prasībām izgatavotajiem un tirgū piedāvātajiem elektroaizsardzības līdzekļiem ražotājam jānodrošina tehniskā dokumentācija, atbilstības deklarācija un jāmarķē aizsardzības līdzeklis ar CE marķējumu (skatīt 1. attēlu). Ja marķējumu nav iespējams izvietot uz aizsardzības līdzekļa, to izvieto uz iepakojuma vai pavaddokumentiem tā, lai marķējums būtu viegli saskatāms, salasāms un neizdzēšams. Lifti, kravas celtņi, citas pacēlājiekārtas Izolācijas pretestības mērījumi jāveic vienu reizi gadā ar 1000 V megommetru, izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 1 MΩ. Rokas (pārnēsājamie) elektroinstrumenti Rokas elektroinstrumentu izolācijas pretestības mērījumus ieteicams veikt divas reizes gadā, kā arī pēc elektroinstrumentu remonta ar 500 V megommet ru. Izolācijas pretestība nedrīkst būt mazāka par 2 MΩ. Ja lietošanas instrukcijā norādīts citādi, pārbaude jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijā noteikto termiņu. 1. attēls. CE marķējums Visiem elektroaizsardzības līdzekļiem, kuri tiek piedāvāti tirgū, ražotājs, piegādātājs vai importētājs pievieno ziņas par ražotāju un šādu informāciju valsts valodā:

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI Mikroklimats FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI P 1 GALVENIE MIKROKLIMATA RĀDĪTĀJI gaisa temperatūra gaisa g relatīvais mitrums

Διαβάστε περισσότερα

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 47 17 21 18 19 19 18 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS

ENERGOSTANDARTS PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 042-1 Pirmais izdevums 2005 PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS Energostandartā aprakstīti vispārīgie principi pārspriegumu aizsardzības ierīkošanai 6 20 kv

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6 Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 5 4 3 2 1 v 1 2 3 4 5 6,5 1, p-c 1,5 2, Rp 1 m/s 1 2 3 4,2,4,6,8 1, 1,2,4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6

Διαβάστε περισσότερα

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z Sērijas apraksts:, /-, /- Modelis Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūsaienojumu, bloķējošās strāas pārbaudes EC motors un integrēta elektroniskā jaudas regulēšana. Modeļa koda atšifrējums Piemērs:

Διαβάστε περισσότερα

LEK 043 Pirmais izdevums 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Tikai lasīšanai 043 LEK 2002

LEK 043 Pirmais izdevums 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Tikai lasīšanai 043 LEK 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Latvijas Elektrotehniskā komisija LEK 043 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA

ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Šajā standartā tiek apskatītas spēka kabeļu izolācijas pārbaudes normas, apjomi un metodika pēc to ieguldīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Darba vides fizikālo riska faktoru noteikšana un novērtēšana

Darba vides fizikālo riska faktoru noteikšana un novērtēšana Žanna Martinsone, Svetlana Lakiša, Ivars Vanadzinš Darba drošības un vides veselības institūts, Higiēnas un arodslimību laboratorija Zanna.Martinsone@rsu.lv Darba vides fizikālo riska faktoru noteikšana

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Žanna Martinsone, Dr.med., Vitalijs Rodins, M.Sc.,, Rīgas Stradiņa universitāte Preiļi, 22.03.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1.

Διαβάστε περισσότερα

LEKTRISKO SADALES TĪKLU ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

LEKTRISKO SADALES TĪKLU ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA E L E K T R I S K O S A D A L E S T Ī K L U E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Mārtiņš Budahs Mareks Zviedrītis E LEKTRISKO SADALES TĪKLU ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

Διαβάστε περισσότερα

EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums. DIN produkti

EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums. DIN produkti EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums DIN produkti ε DIN aprīkojums DIN aprīkojuma klāstā speciālajiem dienestiem ir šāds ekipējums: Apgaismojuma aprīkojums Kabeļu spoles Tripodi

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSKATS par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta VSIA LVĢMC radioaktīvo atkritumu glabātavas Radons vides monitoringa rezultātiem 2017.

PĀRSKATS par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta VSIA LVĢMC radioaktīvo atkritumu glabātavas Radons vides monitoringa rezultātiem 2017. PĀRSKATS par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta VSIA LVĢMC radioaktīvo atkritumu glabātavas Radons vides monitoringa rezultātiem 2017.gadā APSTRIPRINU LVĢMC valdes priekšsēdētājs K.Treimanis 2018.

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PAREIZAS IZVĒLES PRINCIPI

INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PAREIZAS IZVĒLES PRINCIPI INDIVIDUĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU PAREIZAS IZVĒLES PRINCIPI IEVADS Drošai un veselībai nekaitīgai darba videi ir liela nozīme katra nodarbinātā un mūsu valsts iedzīvotāja dzīvē. Šādas vides nodrošināšana

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER

INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER APRAKSTS: INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER BLUETOOTH IMOBILAIZERS ir transporta līdzekļa papildus drošibas sistēma. IERĪCES DARBĪBA 1. Ja iekārta netiek aktivizēta 1 minūtes laikā, dzinējs izslēdzas.

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

DARBA HIGIĒNA. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Labklājības ministrija

DARBA HIGIĒNA. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Labklājības ministrija DARBA HIGIĒNA Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība Labklājības ministrija Izdots Eiropas Savienības Struktūrfondu programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība apakšaktivitātes Darba attiecību un darba drošības

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Klasificēšanas kritēriji, ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības

Klasificēšanas kritēriji, ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības , ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības Mg.sc.ing. Līga Rubene VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Informācijas analīzes daļa Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa 20.04.2017.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS LEK ENERGOSTANDARTS 055 Pirmais izdevums 2003 Tikai lasīšanai

LATVIJAS LEK ENERGOSTANDARTS 055 Pirmais izdevums 2003 Tikai lasīšanai LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LE 055 Pirmais izdevums 2003 ĢENERATORU, ĢENERATORU-TRANSFORMATORU BLOU, 110kV UN 330kV LĪNIJU, OPŅU, TRANSFORMATORU RELEJU AIZSARDZĪBAS UN AUTOMĀTIAS TEHNISĀ APOPE Latvijas Elektrotehniskā

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi Elekromagnēiskās svārsības un viļņi Par brīvām svārsībām sauc svārsības, kas norisinās svārsību sisēmā, ja ā nav pakļaua periodiskai ārējai iedarbībai. Tāad svārsības noiek ikai uz ās enerģijas rēķina,

Διαβάστε περισσότερα

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Būvniecības likums 2.pants. Likuma mērķis Likuma mērķis ir kvalitagvas dzīves vides radīšana, nosakot efekgvu būvniecības procesa

Διαβάστε περισσότερα

Fizikālo darba vides riska faktoru radītā ietekme uz veselību, biežākās arodslimības

Fizikālo darba vides riska faktoru radītā ietekme uz veselību, biežākās arodslimības Profesionālās pilnveides seminārs Fizikālo darba vides riska faktoru radītā ietekme uz veselību, biežākās arodslimības Žanna Martinsone, Ieva Kalve, Inese Mārtiņsone Higiēna sun arodslimību laboratorija

Διαβάστε περισσότερα

Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts

Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts Donāts Erts LU Ķīmiskās fizikas institūts Nanovadu struktūras ir parādījušas sevi kā efektīvi (Nat. Mater, 2005, 4, 455) fotošūnu elektrodu materiāli 1.katrs nanovads nodrošina tiešu elektronu ceļu uz

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

AZBESTSdraugs. slēptais ienaidnieks? Informācija darbiniekiem, kuri strādā ar azbestu vai azbestu saturošiem materiāliem

AZBESTSdraugs. slēptais ienaidnieks? Informācija darbiniekiem, kuri strādā ar azbestu vai azbestu saturošiem materiāliem AZBESTSdraugs vai slēptais ienaidnieks? Informācija darbiniekiem, kuri strādā ar azbestu vai azbestu saturošiem materiāliem 1 Informāciju sagatavoja Valsts darba inspekcija (darba grupas vadītāja: Jogita

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskais apraksts. 72 Mini sadales IP Modulārās aizsardzības ierīces. 107 Modulārās vadības ierīces

Tehniskais apraksts. 72 Mini sadales IP Modulārās aizsardzības ierīces. 107 Modulārās vadības ierīces Tehniskais apraksts 7 Mini sadales IP0 8 Modulārās aizsardzības ierīces 07 Modulārās vadības ierīces 7 Ēku elektroiekārtu vadības sistēma tebis TS Mini sadales IP 0 GD0/GD0/GD06/GD08/GD0 Kopējais apraksts:

Διαβάστε περισσότερα

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi LEEA Rīga 2008 Saturs 1. Tehnisko noteikumu mērķis... 3 2. Tehnisko noteikumu mērķauditorija... 3 3. Terminoloģija un simboli... 3 4. Iesniedzamā dokumentācija...

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi Projekts (vienošanās ) Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi Izveidotā jaunā magnētiskā lauka gradienta mērīšanas moduļa apraksts Aktivitāte

Διαβάστε περισσότερα

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/ ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 009/0196/1DP/1...1.5/09/IPIA/VIAA/001 ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

Διαβάστε περισσότερα

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE.

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE. PROJEKTS Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/091/81

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 33. OLIMPIĀDE. 4. klase

LATVIJAS RAJONU 33. OLIMPIĀDE. 4. klase Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5.-5.).kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 33. OLIMPIĀDE 4. klase 33.. Ievietot

Διαβάστε περισσότερα

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi Lapa 1 no 19 VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2011 29.11.2011. MK noteikumi Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" ("LV", 196 (4594), 14.12.2011.) [stājas spēkā 15.12.2011.] Redakcija

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 245/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Διαβάστε περισσότερα

Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei

Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei Fizikas valsts 66. olimpiāde Otrā posma uzdevumi 12. klasei 12-1 Pseido hologramma Ievēro mērvienības, kādās jāizsaka atbildes. Dažus uzdevuma apakšpunktus var risināt neatkarīgi no pārējiem. Mūsdienās

Διαβάστε περισσότερα

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadošs epoksīdu pārklājums

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadošs epoksīdu pārklājums Construction Materiāla apraksts Rediģēts 02.09.2014. Versijas Nr. 0002 Sikafloor -220W Conductive Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadošs epoksīdu pārklājums Produkta apraksts ir divkomponentu epoksīdu

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

PAR ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTI. 1. Ievads

PAR ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTI. 1. Ievads 1 PAR ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTI. 1. Ievads 2012.gada 6. decembrī Saeima pieņēma jaunu Ēku energoefektivitātes likumu. Likuma mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti,

Διαβάστε περισσότερα

GRAFOANALITISKO DARBU UZDEVUMI ELEKTROTEHNIKĀ UN ELEKTRONIKĀ VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

GRAFOANALITISKO DARBU UZDEVUMI ELEKTROTEHNIKĀ UN ELEKTRONIKĀ VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI GRAFOANALITISKO DARBU UZDEVUMI ELEKTROTEHNIKĀ UN ELEKTRONIKĀ VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI Kursa Elektrotehnika un elektronika programmā paredzēta patstāvīga grafoanalītisko uzdevumu izpilde. Šajā krājumā ievietoti

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Bezpilota lidaparātu izmantošana kartogrāfijā Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference

Bezpilota lidaparātu izmantošana kartogrāfijā Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference Bezpilota lidaparātu izmantošana kartogrāfijā Latvijas Universitātes 75. zinātniskā konference Ģeomātika 03.02.2017 LĢIA Fotogrammetrijas daļas vadītājs Pēteris Pētersons Motivācija Izpētīt bezpilota lidaparāta

Διαβάστε περισσότερα

12. klase. Fizikas 64. valsts olimpiādes III posms gada 10. aprīlī

12. klase. Fizikas 64. valsts olimpiādes III posms gada 10. aprīlī Fizikas 64. valsts olimpiādes III posms 2014. gada 10. aprīlī 12. klase Jums tiek piedāvāti trīs uzdevumi. Par katru uzdevumu maksimāli iespējams iegūt 10 punktus. Katra uzdevuma risinājumu vēlams veikt

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Calcigran 500 mg/200 SV košļājamās tabletes Calcium/Cholecalciferolum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. Šīs zāles

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

MK noteikumi Nr.273 "Mērvienību noteikumi" ("LV", 49 (4241), ) [spēkā ar ]

MK noteikumi Nr.273 Mērvienību noteikumi (LV, 49 (4241), ) [spēkā ar ] Lapa 1 no 10 VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2010 23.03.2010. MK noteikumi Nr.273 "Mērvienību noteikumi" ("LV", 49 (4241), 26.03.2010.) [spēkā ar 27.03.2010.] Redakcija uz 27.03.2010. Mērvienību noteikumi

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Direktīva ErP 125 un Systemair ventilatori

Direktīva ErP 125 un Systemair ventilatori Ventilatori Gaisa apstrādes iekārtas Gaisa sadales produkti Ugusndrošība Gaisa aizari un apsildes produkti Tuneļu ventilatori Direktīva un Systemair ventilatori 2 Direktīva Directive 3 Systemair ventilatori

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

INDRĀNU IELA 1 KOKNESE

INDRĀNU IELA 1 KOKNESE Pielikums Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumiem Nr. 160 Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām INDRĀNU IELA 1 KOKNESE 2 I. Vispārīgie jautājumi 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Vadības modulis 2 apkures lokiem

Vadības modulis 2 apkures lokiem LV Vadības modulis 2 apkures lokiem AD290 C-Mix Uzstādīšanas un apkopes instrukcija Saturs 1. Ievads...3 1.1. Izmantotie simboli...3 1.2. Abreviatūras...3 2. Drošības instrukcijas un ieteikumi...3 3. Tehniskais

Διαβάστε περισσότερα

JELGAVAS TEHNIKUMS AINĀRS KREIJA. Metodiskā izstrādne AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTA

JELGAVAS TEHNIKUMS AINĀRS KREIJA. Metodiskā izstrādne AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTA JELGAVAS TEHNIKUMS AINĀRS KREIJA Metodiskā izstrādne AUTOMOBIĻU ELEKTROIEKĀRTA Jelgava 2013 SATURS 1. Anotācija... 3 lpp 2. Tēmas materiāls... 4 lpp 2.1 Ievads automobiļu elektroiekārtu vispārīgs raksturojums...

Διαβάστε περισσότερα

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 03.02.2009 18 (4004) > Dokumenti > Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.39 Rīgā 2009.gada 13.janvārī (prot. Nr.3 17. ) Ēkas energoefektivitātes aprēķina

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadoša pašizlīdzinoša epoksīdu pārklājuma sistēma

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadoša pašizlīdzinoša epoksīdu pārklājuma sistēma Materiāla apraksts Rediģēts 29.07.2009. Versijas Nr. 0001 Sikafloor -262 AS N Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadoša pašizlīdzinoša epoksīdu pārklājuma sistēma Construction Produkta apraksts ir divkomponentu

Διαβάστε περισσότερα

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 07/2006 Lappuse 1 dēļ DDL nr : 153474 V003.0 Pārskatīšana: 27.10.2016 drukāšanas datums: 07.06.2017 Aizstāj versiju no: 13.07.2015 1. IEDAĻA:Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma

Διαβάστε περισσότερα

Fasāžu siltināšana izmantojot sertificētas sistēmas. ETAG 004

Fasāžu siltināšana izmantojot sertificētas sistēmas. ETAG 004 Fasāžu siltināšana izmantojot sertificētas sistēmas. ETAG 004 Šis materiāls tapis sadarbībā ar: Paroc Knauf Valmieras stikla šķiedra Sakret Tenax Kas reglamentē siltināšanas sistēmas projektēšanu: Jāizvēlas

Διαβάστε περισσότερα

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM 22.8.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 250/1 II (Neleģislatīvi akti) TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM Saskaņā ar starptautisko publisko tiesību

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a.

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. 1 (5) 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a,. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir veidots kā kombinēts vairāku konteineru

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 (par būvizstrādājumiem) III pielikumu Hilti ugunsdrošās putas CFS-F FX Nr. Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Unikālais izstrādājuma tipa

Διαβάστε περισσότερα

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus:

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: ķīmiskos fizikālos bioloģiskos sociālos psiho-sociālos kā arī šo faktoru īstermiņa un ilgtermiņa

Διαβάστε περισσότερα

Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija

Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija Latvijas Lauksaimniecības universitāte Tehniskā fakultāte Lauksaimniecības enerģētikas institūts Andris Šnīders Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija Mācību līdzeklis lauksaimniecības enerģētikas

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN LOGU DIZAINS CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI www.rehau.lv Būvniecība Autobūve Industrija PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas procesā nepieciešami skaidrojumi normatīviem un prasībām. Eiropas

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Rekurentās virknes. Aritmētiskā progresija. Pieņemsim, ka q ir fiksēts skaitlis, turklāt q 0. Virkni (b n ) n 1, kas visiem n 1 apmierina vienādību

Rekurentās virknes. Aritmētiskā progresija. Pieņemsim, ka q ir fiksēts skaitlis, turklāt q 0. Virkni (b n ) n 1, kas visiem n 1 apmierina vienādību Rekurentās virknes Rekursija ir metode, kā kaut ko definēt visbiežāk virkni), izmantojot jau definētas vērtības. Vienkāršākais šādu sakarību piemērs ir aritmētiskā un ǧeometriskā progresija, kuras mēdz

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

Īsi atrisinājumi Jā, piemēram, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4. Piezīme. Uzdevumam ir arī vairāki citi atrisinājumi Skat., piemēram, 1. zīm.

Īsi atrisinājumi Jā, piemēram, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4. Piezīme. Uzdevumam ir arī vairāki citi atrisinājumi Skat., piemēram, 1. zīm. Īsi atrisinājumi 5.. Jā, piemēram,,,,,, 3, 4. Piezīme. Uzdevumam ir arī vairāki citi atrisinājumi. 5.. Skat., piemēram,. zīm. 6 55 3 5 35. zīm. 4. zīm. 33 5.3. tbilde: piemēram, 4835. Ievērosim, ka 4 dalās

Διαβάστε περισσότερα