AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība"

Transcript

1 AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016

2 Saturs: 1. Vispārīgi Tarifu sastāvs Maksa par elektroenerģijas piegādi Maksa par pieslēguma nodrošināšanu Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu Maksa par atļauto slodzi Tarifu vispārīgs raksturojums un pielietošana Tarifi S-1, S-2 un S Tarifi S-4, S-6 un S Tarifu plāni Pieslēgumi bez pastāvīgas elektroenerģijas uzskaites Elektroenerģijas ražotājiem Elektroenerģijas zudumu aprēķins Tarifa vai tarifa plāna maiņas kārtība Pielikumi Tarifa spriegumu grupu piemēri Drošinātāju un automātslēdžu nominālo strāvu skala Elektroenerģijas zudumu aprēķins vidsprieguma elektrolīnijās un transformatoros

3 1. Vispārīgi AS Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencētos tarifus (turpmāk tarifi) S-1, S-2, S-3, S-4, S-6 un S-8 pielieto norēķiniem par sadales sistēmas pakalpojumiem. Likums Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nosaka, ka tarifus AS Sadales tīkls aprēķina saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk regulators) noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku un pēc savas iniciatīvas vai regulatora pieprasījuma iesniedz regulatoram aprēķinātos tarifu projektus (kopā ar tarifu aprēķina projektā minēto tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu) apstiprināšanai. Elektroenerģijas lietotāji, papildus maksai par sadales sistēmas pakalpojumiem norēķinās arī par obligātā iepirkuma komponentēm un reaktīvo enerģiju. Informācija par obligātā iepirkuma komponenšu cenām pieejama Norēķinu kārtība par reaktīvo enerģiju noteikta MK noteikumos Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi. AS Sadales tīkls tarifi publicēti laikrakstā Latvijas Vēstnesis, regulatora mājaslapā un AS Sadales tīkls mājaslapā 2. Tarifu sastāvs 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi Maksu par elektroenerģijas piegādi (izņemot 3.4 sadaļā noteiktos gadījumus) nosaka atbilstoši elektroenerģijas skaitītāja uzskaitītajam elektroenerģijas patēriņam (kwh), kuru reizinot ar attiecīgās tarifa sastāvdaļas maksu (EUR/kWh), aprēķina maksas par elektroenerģijas piegādi apmēru (EUR). Pielietojot tarifus S-3 un S-8, kur noteikta atšķirīga maksa par elektroenerģijas piegādi dažādās tarifa laika zonās (dienas, nakts un nedēļas nogales, maksimumstundu), elektroenerģijas patēriņu uzskaita atsevišķi katrā tarifa laika zonā. Laika zonas nosaukums Dienas zona Nakts zona un nedēļas nogales zona Maksimumstundu zona Laika intervāli Pirmdiena - piektdiena no 7.00 līdz (tarifs S-3) Pirmdiena - piektdiena no 7.00 līdz 8.00, no līdz un no līdz (tarifs S-8) Pirmdiena - piektdiena no līdz 7.00, sestdienās un svētdienās - visu diennakti Pirmdiena - piektdiena no 8.00 līdz un no līdz (tarifs S-8) Maksas par elektroenerģijas piegādi lielums ir atkarīgs no tarifa veida un pieslēguma vietas (sprieguma pakāpes) sistēmas operatora elektrotīklam (tarifiem S-6 un S-8) (pielikums 5.1.) Maksa par pieslēguma nodrošināšanu Maksa par pieslēguma nodrošināšanu jāmaksā lietotājiem, kam piemērots tarifs S-1, S-4, S-2 (ar IAA vērtību līdz 16A ieskaitot) vai S-3 (ar IAA vērtību līdz 16A ieskaitot). Maksa par pieslēguma nodrošināšanu ir noteikta EUR/gadā (euro gadā). Maksu par pieslēguma nodrošināšanu lietotājs maksā katru kalendāro mēnesi (norēķinu periodu) 1/12 daļu no noteiktā gada maksas lieluma. Ja lietotāja elektroietaisei ir vairāki elektrotīkla pieslēgumi, maksu par pieslēguma nodrošināšanu pielieto atbilstoši pieslēgumu skaitam, kurus lietotājam iespējams izmantot vienlaicīgi. 3

4 Maksa par pieslēguma nodrošināšanu jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības ar lietotāju, arī, ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta. Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā, tad maksu par pieslēguma nodrošināšanu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kurās ir spēkā esošs līgums Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu jāmaksā lietotājiem, kas izvēlējušies tarifu S-2 (no 17A un lielāku), S-3 (no 17A un lielāku), S-6 vai S-8, un kuru elektroietaise pieslēgta 0,4 kv vai 0,23 kv elektrotīklam (pieslēguma sprieguma pakāpe 0,4 kv līnijas un 0,4 kv kopnes). Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu ir maksa atbilstoši objektā uzstādītajam ievadaizsardzības aparāta nominālam. Maksa ir noteikta EUR/A/gadā (euro par 1 ampēru gadā), tās lielums ir atkarīgs no tarifa veida un plāna, kā arī pieslēguma vietas (sprieguma pakāpes) sistēmas operatora elektrotīklam (tarifiem S-6 un S-8). Maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu lietotājs maksā katru kalendāro mēnesi (norēķinu periodu) 1/12 daļu no noteiktās gada maksas lieluma. Par pamatu maksājuma par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu aprēķinam kalpo pieslēgumā uzstādītā ievadaizsardzības aparāta strāvas nomināls (A), kuru reizinot ar attiecīgās tarifa vai tarifa plāna sastāvdaļas maksu (EUR/A/gadā), iegūst maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu (EUR/gadā). Ja lietotāja elektroietaisei ir vairāki elektrotīkla pieslēgumi, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu pielieto atbilstoši ievadaizsardzības aparātu nominālo strāvu summai ievados, kurus lietotājam iespējams izmantot vienlaicīgi. Elektroenerģijas ražotājiem ievadaizsardzības aparāta strāvas nominālu nosaka atbilstoši vienlaicīgai jaudai, kuru ražotājam atļauts saņemt no sistēmas operatora tīkla. Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības ar lietotāju, arī, ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta. Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā, tad maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kurās ir spēkā esošs līgums. Gadījumā, ja aiz lietotāja elektroenerģijas komercuzskaites pieslēgtas citu lietotāju elektroietaises (elektroenerģijas tranzīts) vai vairāku lietotāju elektroietaisēm uzstādīts kopīgs ievadaizsardzības aparāts, kā arī, ja lietotāja elektroietaises ievadā nav uzstādīts atļautās slodzes lielumam atbilstošs aizsardzības aparāts, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu aprēķina atbilstoši ievadaizsardzības aparāta strāvas nominālam, kāds nepieciešams lietotāja elektroietaises vienlaicīgi atļautās slodzes nodrošināšanai, to noapaļojot uz augšu līdz tuvākai drošinātāja (automātslēdža) nominālvērtībai ievadaizsardzības aparāta strāvas nomināls, kāds būtu uzstādāms lietotāja elektroietaises ievadā. Drošinātāju un automātslēdžu nominālo strāvu skala redzama pielikumā Nr Līgumā noteiktā ievadaizsardzības aparāta nomināla palielināšana vai samazināšana veicama saskaņā ar regulatora apstiprinātajiem Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem Maksa par atļauto slodzi Maksa par atļauto slodzi jāmaksā lietotājiem, kas izvēlējušies tarifu S-6 un S-8, un kuru elektroietaise pieslēgta 6 kv, 10 kv vai 20 kv elektrotīklam (pieslēguma sprieguma pakāpe 6-20kV kopnes un 6-20kV līnijas). 4

5 Maksa par atļauto slodzi ir maksa par vienlaicīgi atļauto slodzi objektā, atbilstoši sistēmas pakalpojumu līgumā norādītajam lielumam. Maksa ir noteikta EUR/kW/gadā (euro par 1 kilovatu gadā), tās lielums ir atkarīgs no pieslēguma sprieguma pakāpes un tarifa plāna. Maksu par atļauto slodzi lietotājs maksā katru kalendāro mēnesi (norēķinu periodu) 1/12 daļu no noteiktās gada maksas lieluma. Par pamatu maksājuma par atļauto slodzi aprēķinam kalpo sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktais elektroietaises (objekta) vienlaicīgi atļautās slodzes lielums (kw), kuru reizinot ar attiecīgā tarifa plāna sastāvdaļas maksu (EUR/kW/gadā), iegūst maksas par atļauto slodzi (EUR/gadā). Elektroietaisei (objektam) ar vairākiem elektrotīkla pieslēgumiem vienlaicīgi atļautās slodzes lielums ir vienāds ar visu ievadu atļauto slodžu summu, ja sistēmas pakalpojumu līgumā nav noteikts citādi. Elektroenerģijas ražotājiem maksu par atļauto slodzi aprēķina atbilstoši vienlaicīgi atļautai slodzei, kuru ražotājam atļauts saņemt no sistēmas operatora tīkla. Maksa par atļauto slodzi jāmaksā, kamēr pastāv līgumattiecības ar lietotāju, arī, ja elektroenerģijas piegāde ir pārtraukta. Ja līguma darbība tiek uzsākta vai pārtraukta norēķinu perioda laikā, tad maksu par atļauto slodzi proporcionāli aprēķina par dienām, kurās ir spēkā esošs līgums. Līguma noteiktās atļautās slodzes lieluma palielināšana vai samazināšana veicama saskaņā ar regulatora apstiprinātajiem Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem. 3. Tarifu vispārīgs raksturojums un pielietošana 3.1. Tarifi S-1, S-2 un S-3 Mājsaimniecības lietotāju tarifi: S-1 vienfāzes pieslēgumam ar norēķiniem vienā laika zonā, ja ievadaizsardzības aparāta strāvas nomināls nepārsniedz 40A; S-2 trīsfāžu pieslēgumam ar norēķiniem vienā laika zonā; S-3 trīsfāžu pieslēgumam ar norēķiniem divās laika zonās. Mājsaimniecības lietotājiem pielieto vienotu sadales sistēmas pakalpojumu tarifu neatkarīgi no pieslēguma vietas sistēmas operatora elektrotīklam (pieslēguma sprieguma pakāpes). Mājsaimniecības lietotāju tarifus pielieto norēķiniem ar fiziskām vai juridiskām personām par šāda rakstura objektiem: dzīvojamām mājām (tajā skaitā sociālām mājām) un dzīvokļiem, to saimniecības ēkām, ja tajās nenotiek komercdarbība, kā arī vasarnīcām, dārza mājām un dārzkopības kooperatīviem; dzīvojamo māju komunālajām uzskaitēm (kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu un citu koplietošanas telpu apgaismošanai, dzīvojamo māju liftu, sūkņu, u.c. vajadzībām); auto stāvvietām, ja tās nav atdalāmas no dzīvojamām mājām; individuālām garāžām, izņemot garāžu kooperatīvus; mācību iestāžu, u.c. organizāciju dienesta viesnīcām un kopmītnēm; apbūves gabaliem un būvlaukumiem privātmāju būvniecībai. 5

6 3.2. Tarifi S-4, S-6 un S-8 Tarifus S-4, S-6 un S-8 apmaksai par sadales sistēmas pakalpojumiem pielieto pārējiem lietotājiem, izņemot 3.1.punktā minētos: S-4 vienfāzes pieslēgumam ar norēķiniem vienā laika zonā, ja ievadaizsardzības aparāta strāvas nomināls nepārsniedz 40A; S-6 trīsfāžu pieslēgumam ar norēķiniem vienā laika zonā; S-8 trīsfāžu pieslēgumam ar norēķiniem trīs laika zonās. Pieslēguma sprieguma pakāpi nosaka atbilstoši lietotāja elektroietaises pieslēguma vietai sistēmas operatora elektrotīklā (elektroietaišu piederības robežai). Tarifiem S-6 un S-8 katrai sprieguma pakāpei noteiktas atšķirīgas tarifa sastāvdaļas maksas (pielikums 5.1): 6-20 kv kopnes pieslēgums 110/(6-20)kV apakšstacijas vidsprieguma sadalnē; 6-20 kv līnijas pieslēgums elektrolīnijā vai vidsprieguma sadales punktā; 0,4 kv kopnes pieslēgums (6-20)/0,4kV apakštacijas zemsprieguma sadalnē*; 0,4 kv līnijas pieslēgums elektrolīnijā, uzskaites vai kabeļsadalnē. * - (6-20)/0,4 kv transformatoru apakšstacijās, kas ierīkotas vidsprieguma (6-20 kv) elektrolīnijas balstā bez 0,4 kv sadalnes, 0,4 kv kopnes tarifu pielieto gadījumos, kad elektroietaišu piederības robeža atrodas vidsprieguma elektrolīnijas aizsardzības zonas robežās. Ja elektroietaisei (objektam) ir vairāki elektrotīkla pieslēgumi ar dažādām pieslēguma sprieguma pakāpēm, katras sprieguma pakāpes ievadus apvieno atsevišķā objektā un katram objektam pielieto tarifu saskaņā ar šīs kārtības nosacījumiem Tarifu plāni Tarifiem S-6 un S-8 ir pieejami tarifu plāni ar atšķirīgām fiksēto un mainīgo komponenšu cenām. Lietotājam ir iespējams izvēlēties sev piemērotāko tarifa plānu Pieslēgumi bez pastāvīgas elektroenerģijas uzskaites Ministru Kabineta noteikumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi nosaka, ka Sistēmas operators, vienojoties ar lietotāju, piegādātās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu pagaidu pieslēgumam (līdz trijiem mēnešiem) vai vienfāzes pieslēgumam ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 10 ampēriem drīkst aprēķināt bez elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas. Pieslēgumiem bez elektroenerģijas uzskaites pielieto tikai vienas laika zonas tarifu (S-1, S-2, S-4 vai S-6), atbilstoši lietotāja raksturam, pieslēguma fāžu skaitam un ievadaizsardzības aparāta strāvas nominālam. Pieslēgumiem bez elektroenerģijas uzskaites piegādātās elektroenerģijas daudzumu aprēķina kā maksimāli iespējamo, atbilstoši lietotāja elektroietaises ievadā uzstādītā ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas nominālam, ja sistēmas operators ar lietotāju nav vienojies par citu aprēķinu kārtību Efektīva atļautās slodzes izmantošana Saskaņā ar regulatora Noteikumi par efektīvas atļautās slodzes izmantošanas nosacījumiem jaunos pieslēgumos vai pieslēgumos, kur veikta atļautās slodzes palielināšana, ja pieslēgums ir 6 20kV elektrotīklā vai 0,4kV elektrotīklā ar summāro atļauto ievadaizsardzības aparāta nominālo strāvu lielāku par 100A, var tikt pielietots koeficients 0,5 maksai par elektroenerģijas piegādi un maksai par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai maksai par atļauto slodzi. 6

7 3.6. Pazemināta tarifa piemērošana Ministru Kabineta noteikumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi nosaka, ka Sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt atbilstošu sistēmas pakalpojumu kvalitāti. Ja lietotājam netiek nodrošināta normatīvajos aktos un standartos, kas nosaka sprieguma kvalitātes raksturlielumus, noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstoša elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu kvalitāte, sadales sistēmas operators piemēro pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu. Pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķina, attiecīgajai lietotāju grupai noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa elektroenerģijas pārvadīšanas komponentei piemērojot koeficientu 0,5. Maksa par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu un atļauto slodzi paliek bez izmaiņām Elektroenerģijas ražotājiem Elektroenerģijas ražotājiem apmaksai par sadales sistēmas pakalpojumiem pielieto tarifus S-1, S- 2, S-3, S-4, S-6 vai S-8 saskaņā ar 3.1. un 3.2. nodaļā minēto kārtību. Tarifa komponentes norēķiniem ar elektroenerģijas ražotājiem pielieto saskaņā ar 2. nodaļā noteiktajiem principiem, ievērojot atšķirības, kas attiecas uz elektroenerģijas ražotājiem Elektroenerģijas zudumu aprēķins Ministru Kabineta noteikumi Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi nosaka, ka Uz elektroietaišu piederības robežas uzstāda sistēmas operatora reģistrētu elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu. Ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts nav uzstādīts uz elektroietaišu piederības robežas, sistēmas operators atbilstoši zudumiem elektrotīklā, kas aprēķināti no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietai, nosaka elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, ko saņem tādi lietotāji, kuru elektroietaises pieslēgtas vismaz sešu kilovoltu spriegumam. Lai aprēķinātu minēto elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu, izdara šādus aprēķinus: ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts sistēmas operatora pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu atskaita no lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjoma; ja elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts uzstādīts lietotāja pusē pirms piederības robežas, saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu posmā starp elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vietu un piederības robežu pieskaita lietotāja saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomam. Saņemtās elektroenerģijas un pakalpojumu apjomu korekciju atbilstoši zudumiem elektrotīklā pielieto lietotājiem, kas izvēlējušies tarifu S-6 vai S-8 ar pieslēguma spriegumu 6-20kV kopnes vai 6-20kV līnijas. Zudumu lielums elektrolīnijā izsakāms procentos no patērētās elektroenerģijas apjoma. Zudumu lielums transformatorā nosakāms sekojoši: transformatora tukšgaitas zudumi kwh mēnesī; transformatora slodzes zudumi procentos no patērētās elektroenerģijas apjoma. Zudumu aprēķinu veic atbilstoši pielikumā 5.3. noteiktajai metodikai. Vairāku laika zonu tarifam zudumu lielumu aprēķina atsevišķi katrā tarifa laika zonā. 7

8 4. Tarifa vai tarifa plāna maiņas kārtība Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev vispiemērotāko tarifu vai tarifa plānu, ievērojot pieslēguma tehniskos datus un objekta raksturu. Tarifa vai tarifa plāna maiņu veic uz lietotāja iesnieguma pamata. Tarifa maiņa iespējama ar lietotāja brīvi izvēlētu datumu, savukārt tarifa plāna maiņu iespējams veikt tikai ar nākamā mēneša 1. datumu. Ja tarifa maiņas brīdis nesakrīt ar norēķinu perioda sākumu, maksu par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, maksu par atļauto slodzi vai maksu par pieslēguma nodrošināšanu no norēķinu perioda sākuma līdz tarifa maiņas brīdim aprēķināma pēc iepriekšējā tarifa, proporcionāli dienu skaitam, bet no tarifa maiņas brīža līdz norēķinu perioda beigām pēc jaunā tarifa, proporcionāli dienu skaitam. Ja tarifa maiņa saistīta ar uzskaites sadalnes nomaiņu vai pārbūvi, vai jaunu elektroiekārtu izbūvi, lietotājs sedz šādas pārbūves izmaksas, jauno tarifu pielieto tikai pēc pārbūves pabeigšanas. 8

9 5. Pielikumi 5.1. Tarifa spriegumu grupu piemēri 110kV A/st. -110/20 /10/6 kv Sprieguma pakāpes 20kV(10kV; 6kV) 6-20kV kopnes (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm - 110/6-20 kv apakšstacijas 6-20 kv sadalnē) 20kV(10kV; 6kV) 6-20kV līnija (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm kv līnijā vai sadales punktā) Transformatoru apakšstacija (TA) 6-20/0,4kV 0,4kV 0,4kV 0,4kV kopnes (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm - TA 0,4 kv sadalnē. Balstā uzstādītai TA bez 0,4 kv sadalnes kv elektrolīnijas aizsardzības zonas robežās) 0,4kV līnija (Robeža starp Sistēmas operatora un Lietotāja elektroietaisēm - 0,4 kv līnijā) 9

10 5.2. Drošinātāju un automātslēdžu nominālo strāvu skala Ievadaizsardzības aparāts ir plombējams ievada drošinātājs(i) vai automātslēdzis, kas paredzēts lietotāja vienlaicīgās slodzes ierobežošanai. Drošinātāju kūstošo ieliktņu nominālo strāvu skala (A): 1; 2; 4; 6; 10; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 224; 250; 300; 315; 355; 400; 500; 630; 800; 1 000; 1 250; Automātslēdžu termisko atslēdzēju nostrādes strāvu skala (A): 0,16; 0,2; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,6; 2, 2,5; 3; 4, 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 400; 630; 800; 1 000; 1 400; Piezīme. Drošinātāju kūstošo ieliktņu un automātslēdžu termisko atslēdzēju nostrādes nominālo strāvu skalās apvienotas Eiropas un bijušās PSRS standartu skalas. Ja ievadaizsardzības aparāts (drošinātāji) uzstādīts sadales transformatora 0,4kV pusē un uz drošinātāja nominālās strāvas lieluma vietā ir norādīta aizsargājamā transformatora jauda (kva), norēķiniem par ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu pielieto drošinātāja nominālo strāvu saskaņā ar tabulu: Drošinātāji transformatoru aizsardzībai (kva) Drošinātāju nominālā strāva I nom (A)

11 5.3. Elektroenerģijas zudumu aprēķins vidsprieguma elektrolīnijās un transformatoros Elektroenerģijas zudumus vidsprieguma elektrolīnijā nosaka pēc šādas sakarības: kur: elektroenerģijas zudumi līnijā [%]; līnijas spriegums [kv]; elektropārvades līnijas garums [m]; elektroenerģijas patēriņš [kwh/gadā]; fāzes vada 1 kilometra pretestība [Ω]; vidējais jaudas koeficients pieņem vienādu ar 0,85; maksimālās jaudas izmantošanas laiks [stundas/gadā vai stundas/mēnesī]; lielākā vienlaicīgā aktīvā elektriskā slodze, kuru lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar līgumu; maksimālās enerģijas zudumu laiks [stundas/gadā vai stundas/mēnesī] ( ). Lai vienkāršotu aprēķinu, atsevišķi tiek izdalīts koeficients E zudumu noteikšanai: Tālāk zudumu aprēķins tiek veikts pēc vienkāršotas formulas, izvēloties vajadzīgo koeficienta E vērtību no Tabulas Nr.1: 11

12 Kopējos zudumus piegādes transformatorā nosaka pēc šādas sakarības: kur: kopējie zudumi transformatorā; 12

13 transformatora tukšgaitas zudumi; transformatora slodzes zudumi. Transformatora tukšgaitas zudumus (kwh/gadā vai kwh/mēnesī) aprēķina pēc šādas formulas: kur: transformatora tukšgaitas zudumi [kw] (atbilstoši transformatora pases datiem); transformatora darba stundu skaits (8760 stundas gadā vai 730 stundas mēnesī). Ja nav pieejami transformatora pases dati, transformatora tukšgaitas zudumu lielumu pieņem atbilstoši Tabulā Nr.3. dotajām vērtībām atkarībā no transformatora jaudas. Transformatora slodzes zudumus aprēķina sekojoši: Vispirms tiek aprēķināts transformatora noslodzes koeficients : kur: elektroenerģijas patēriņš [kwh/gadā vai kwh/mēnesī]; maksimālās jaudas izmantošanas laiks [stundas/gadā vai stundas/mēnesī]; transformatora nominālā slodze [kva] (atbilstoši transformatora pases datiem); - vidējais jaudas koeficients pieņem vienādu ar 0,85. Ja ir zināms lietotāja elektroenerģijas patēriņš, maksimālās jaudas izmantošanas laiku T aprēķina pēc formulas: kur līgumu. lielākā vienlaicīgā aktīvā elektriskā slodze, kuru lietotājs drīkst izmantot saskaņā ar Tālāku aprēķinu veikšanai izvēlas tuvāko T vērtību no Tabulas Nr.2 un atrod atbilstošo maksimālās enerģijas zudumu laika vērtību. Ja lietotāja elektroenerģijas patēriņš nav zināms, T vērtību izvēlas no Tabulas Nr.2 atbilstoši objekta raksturam un atrod atbilstošo maksimālās enerģijas zudumu laika vērtību. 13

14 Izmantojot iegūtos datus, aprēķina transformatora slodzes zudumus [kwh/ gadā]: kur: transformatora īsslēguma zudumi [kw] (atbilstoši transformatora pases datiem); transformatora noslodzes koeficients; maksimālās enerģijas zudumu laiks [stundas/gadā]. Ja nav pieejami transformatora pases dati, transformatora īsslēguma zudumu lielumu pieņem atbilstoši Tabulā Nr.3 dotajām vērtībām atkarībā no transformatora jaudas. Pēc tam aprēķinātos transformatora slodzes zudumus izsaka procentos no elektroenerģijas patēriņa: Biežāk sastopamo elektroenerģijas patērētāju vidējie maksimālās jaudas izmantošanas laiki (T) un maksimālās enerģijas zudumu laiki Tabula Nr. 2 Nr. T (stundas) τ (stundas) Elektroenerģijas patērētājs p.k. gadā mēn. gadā mēn. 1. Skolas ar vienas maiņas apmācību Sabiedrisko ēku elektroapgaismojums Aptiekas, atsevišķas dzīvojamās mājas Poliklīnikas, sadzīves pakalpojumu uzņēmumi, skolas ar divu maiņu apmācību, dzīvojamās mājas Restorāni, slimnīcas, administratīvās ēkas, veikali, ateljē un ražošana vienā maiņā Ražošana divās maiņās Ražošana trīs maiņās ; 10; 20 kv 8. Atsevišķi transformatori ar komunālo slodzi Piegādes elektropārvades līnijas Barojošās elektropārvades līnijas

15 Transformatoru tukšgaitas zudumu un īsslēguma zudumu vērtības [kw] dažādu ražotāju transformatoriem atkarībā no transformatora jaudas Tabula Nr. 3 15

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA

Andris Šnīders, Indulis Straume. AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Andris Šnīders, Indulis Straume AUTOMĀTISKĀ ELEKTRISKĀ PIEDZIĥA Jelgava 2008 LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS Andris Šnīders, Indulis Straume

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi Elekromagnēiskās svārsības un viļņi Par brīvām svārsībām sauc svārsības, kas norisinās svārsību sisēmā, ja ā nav pakļaua periodiskai ārējai iedarbībai. Tāad svārsības noiek ikai uz ās enerģijas rēķina,

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 1. Varam pieņemt, ka visos darbos Kristiāna strāda piecu darba dienu nedēļu, tātad 40 stundas nedēļā (drīkst arī pieņemt, ka Kristiāna strādā nedēļas

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА

ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА Верзија 1.0 децембар 2009. године На основу члана 107. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Србије'' број 84/04) и чл. 32. ст. 1. т. 9. Одлуке о измени

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE)

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE) 6. TEMATS GĀZU LIKUMI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_UP_06_P1 Noplūdes strāvu automātu izmantošana Skolēna darba lapa F_11_UP_06_P2 Elektrodrošība izmantojot

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

Me 803 ISBN

Me 803 ISBN RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju katera METODISKIE NORĀDĪJUMI SAPLĀKŠŅA PANEĻU PROJEKTĒŠANAI (LVS EN 1995-1-1). izevums RTU Būvniecības specialitāšu stuentiem stuiju procesā izstrāājot uz koka

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE TRANSPORTBŪVJU INSTITŪTS AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums Rīga - 006 Autors... Profesors, dr.sc.ing Juris Naudžuns RTU Transportbūvju

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

Me 803 ISBN

Me 803 ISBN RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju katera METODISKIE NORĀDĪJUMI SAPLĀKŠŅA PANEĻU PROJEKTĒŠANAI (LVS EN 1995-1-1) RTU Būvniecības specialitāšu stuentiem stuiju procesā izstrāājot uz koka konstrukciju

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015

Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Council of the European Union Brussels, 25 June 2015 Interinstitutional File: 2011/0361 (COD) 8725/15 JUR 309 EF 87 ECOFIN 312 CODEC 684 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα