Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε, τι ο πω ο δα τοσο τον πένθος λλοτε τ ψυχ µου παραδεξά- µενος σον ν ν, τε κουσα τ ν κ κλη σιαστικ ν θεσµ ν τήν σύγχυσιν. λλά µόνον ε χου, να δώ µ ν Κύριος µη δέν κατά θυµόν νεργε ν, λλά χειν τήν γάπην, τις ο κ σχηµονε, ο φυ σιο ται. ρα γάρ πως ο µή χοντες ταύτην πήρθησαν µέν πέρ τά µέ τρα τά νθρώπινα, νασχηµονο σι δέ τ βί κατατολµ ντες πράξεων, ν παρελθών χρόνος ο κ χει τά ποδεί γµατα. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γνώριζε λοιπόν, πολυαγαπητέ καί τιµιότατε, τι ποτέ ς τώρα δέν ε δα νά καταλαµβάνει τήν ψυχή µου τόσο πένθος σο τώρα, πού πληροφορήθηκα τήν σύγ χυση τ ν έκκλησιαστικ ν θεσµ ν. σύ µως µόνο νά προσεύχεσαι νά µ ς δίνει Κύριος νά µήν νεργο µε τίποτα µέ θυµό, λλά νά χουµε τήν γάπη, ποία δέν κάνει τίποτε πρε πο, δέν φου σκώνει πό περηφάνεια. Γιατί κοίτα πώς ο µή χοντες α τή τήν γάπη περηφανεύτηκαν πάνω πό τά ν θρώπινα µέτρα καί φέρονται πρε- πα( διάντροπα) στό βίο τους ποτολ - µώντας πράξεις πού στό παρελθόν δέν χουν ποτέ ξανασυµβε. (Μ. Βασιλείου: πιστ. 89/130/ Θεοδότ πισκόπ Νικοπόλεως, 2. Ε.Π.Ε., τ.2, σ.134)

2 2 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG νθοδέσµη φιλίας προδοτικός σπασµός; Θολός ρίζοντας πού ση - µατοδοτε τά ράµατα καί τούς γ νες τ ς σηµεριν ς κκλησια - στι κ ς γεσίας µας. Μικρές καί - τονες ο διασυνδέσεις µέ τή µε - γάλη θυσία το σταυρο καί τήν πατερική πιστότητα στό ποιµαν - τικό χρέος. λάµψη τ ς κοσµικ ς δόξας µφανίζεται ς τό µοναδικό φ ς πού µπνέει καί νεργοποιε τή σύγχρονη πισκοπική ο κογέ - νεια καί τούς µοναδικούς γ νες πού γράφουν τή σύγχρονη στο - ρία. Τό ναγώνιο πλήρωµα τ ς κ - κλησίας µας κρατάει στό χέρι τό σταυρό το πόνου καί ζητάει πό τόν σταυρωµένο Κύριό µας νά στείλει νέους ποιµένες στήν κ - κλη σία µέ καθαρό τό θος, µέ ν - έγγιχτη τήν πιστότητα το λόγου, µέ σοβαρή µαθητεία στό σχολε ο τ ς µακρότατης ποταγ ς στήν πατερική παράδοση καί µέ προσ - φορά πού δέ θά ποτάσσεται στήν κκοσµίκευση καί δέ θά χά - νει τήν ε αισθησία τ ς ποστο - λικότητας. σηµερινή γετική πρά ξη ε ναι πικίνδυνα λλοτριω - µένη καί καταγράφει κινήσεις καί δραστηριότητες πού µεταποιο ν τό σ µα τ ς γάπης καί τ ς ε χαριστιακ ς κοινωνίας σέ κύκλωµα κοσµικ ν προνοµίων καί ψευδο ς γκόσµιας νάδειξης. Τή δεσποτική διαδροµή τ ν τελευταίων µας χρόνων τήν πα - ρα κολουθο µε λοι µας µέ τό φορ - τίο τ ς δύνης µας στήν καρδιά, µέ τήν λλειψη τ ς βεβαιότητας το πισκοπικο θους καί µέ τό φόβο τι α ριανή µέρα δέ θά φέρει βελτίωση το θους, λλά προσθ κες πολλ ν καί δειν ν µικροτήτων. έν ε ναι ε κολο νά - στορίσουµε µέ λεπτοµέρεια λα τά δεινά τ ν τελευταίων καιρ ν. Τό γεγονός τι κατά τά τέσσερα τελευτα α χρόνια ε χαµε λλαγή

3 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 3 προσώπων στόν γετικό ρχιεπι - σκοπικό θρόνο, ντονη φόρτιση τ ς γωπάθειας, ποβάθµιση τ ν ραµάτων καί τ ν προγραµµατι - σµ ν το καθηµερινο κκλησια - στικο ποιµαντικο µόχθου, µ ς θε νά σταθµίσουµε α τές τίς λ - λαγές καί νά πισηµάνουµε τίς κινήσεις πού µ ς προκαλο ν τόν - φόρητο πόνο. Κατά µ να εκέµβριο το 2008, νέος τότε ρχιεπίσκοπος ερώνυµος, περιοδεύοντας στίς δρες τ ν λληνικ ν µητροπόλε - ων, κδηλώνοντας ε λικρινά σκό πιµα τήν γάπη καί τή διάθε - ση συνεργασίας µέ τούς κατά τό - πους µητροπολίτες καί καταθέ - τοντας τίς πρ τες του πατερικές διδαχές στό λληνικό πλήρωµα, κανε µιά δελφική πίσκεψη στή µητρόπολη Ζακύνθου. πιθυµία του ταν νά µετάσχει στήν τελετουργία τ ς µεγάλης γιορτ ς το τοπικο γίου ιονυσίου, νά πι - στο ποιήσει τό δεσµό τ ς γάπης στόν γχώριο πίσκοπο καί νά δεί - ξει τό δρόµο τ ς συνάντησης καί τ ς ληθιν ς κοινωνίας στά µέλη το τοπικο πληρώµατος. Μετα - φέ ρουµε τήν προσφώνηση το µη τροπολίτου Ζακύνθου Χρυσο - στό µου, γεµάτη θερµότητα καί - παίνους, πρός τό νέο ρχιεπίσκοπο καί πρόεδρο τ ς συνοδικ ς συν άθροισης, ερώνυµο. «Μακαρι τατε ρχιεπ σκοπε θην ν καί π σης λλ δος κ. ε - ρ νυµε, Προσφιλ στατοι γιοι ρχιε - ρε ς, ντιµ τατοι ρχοντες, Λαέ το Θεο ε λογηµ νε, Ζ κυνθος -ν σος γ ων καί Ποιητ ν, «ρα α καί µ νη» κατά Κ λ βον-παρά τήν σχηµη καί δυσ - ο ωνη κοινωνική συγκυρ α γιά τήν πατρ δα µας- χει νδυθε α τές τίς µ ρες «νδυµα γαλλι σεως» γιά δυό συγκεκριµ νους λ γους: Πρ τον, τι τιµ καί πανηγυ - ρ ζει τή µν µη το προστ τη καί πολιο χου της γ ου ιονυσ ου το θαυµατουργο, το πο ου τό πανσεβ σµιο Σκ νωµα, λ βη - το πό τούς καιρο ς, ρθ νεται µπροστ µας, ε λογ ντας καί γι - ζοντας τόν λα µας, καί ε τε - ρον, τι κατ α τάς µ ς τιµ τε µέ τήν παρουσ α Σας σε ς Μακαρι - τατε, Πρ τος τ ς κκλησ ας τ ς λ λ δος, πο ος κατά τό λιγ - µηνο δι στηµα τ ς πηδαλιουχ ας Σας χετε δ σει ξι λογα δε γµα - τα γραφ ς καί ποιµαντικ ς ε αι - σθησ ας. Στό πρ σωπ Σας λη πλ ον πατρ δα µας διακρ νει τόν Πατ - ρα, µέ,τι το το προϋποθ τει συνεπ γεται. Γνωρ ζω, Μακαρι τατε, τι δέν πιθυµε τε ν κο τε λ γους - παινετικο ς, ς φ σει καί ο σ α σεµν ς. κε νο µ νο, τό πο ο θά

4 4 πιθυµο σα νά πισηµ νω στήν µ γυρ µας ε ναι τι ναδεικν ε - σθε σύν τ χρ ν ς ρχιεπ σκο - πος τ ς Σιωπ ς, µι ς Σιωπ ς µως πού διδ σκει καί τ πτει, καθώς παντες τριγ ρω σας ψ νουν λ - γον νευ περιεχοµ νου καί ο σ ας, λ γον δι ξοδο καί θορυβ δη, λ - γον περφ αλο καί χρηστο σέ - στατη ν λυση. Σιωπ Σας, γνωρ ζουµε Μα - κα ρι τατε, δέν ε ναι δυναµ α, λ - λά σκηση στήν α τοσυνειδησ α καί α τοµεµψ α, προστ διο π ν - τως γιά τά µεγ λα καί σπουδα α πού τοιµ ζετε πέρ το λαο µας. Γι α τό κριβ ς Σ ς ποληπτ µα - στε καί προσβλ πουµε στήν ταπειν Σας παρουσ α ς ξ ου προεστ τος τ ς καθ λλ δα ερ ς Συν δου. µως σ µερα, καθώς ε φραι - ν µαστε γ ρω πό τό κοινό Ποτ - ριο τ ς Θε ας Ε χαριστ ας τιµώντας συν µα τόν γιο τ ς Συγγν µης, Σ ς παρακαλο µε νά ξ λθετε πό τό σκητ ριο τ ς Σιωπ ς καί ν µ ς µεταδ σετε πό κε «λ γον γα - θ ν» πνευµατικ ς ο κοδοµ ς καί πα ραµυθ ας.» (Romfea.gr, ) Τήν κτίµηση στό πρόσωπο το µητροπολίτου Ζακύνθου Χρυ - σοστόµου τήν κδήλωσε πολλές φο ρές ρχιεπίσκοπος ε τε στή Ζάκυνθο ε τε σέ λλη περιοχή τ ς λλαδικ ς κκλησίας. διαίτερη EKEUHEQG PKGQOVOQGSG µ φαση προσέδωσε µακαριώ - τατος µέ τήν παρουσία του καί µέ τό λόγο του κατά τήν ορτή τ ς νακηρύξεως το µητροπολίτου Ζα κύνθου Χρυσοστόµου σέ πίτι- µο καθηγητή το τµήµατος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος καί Ο κολογίας ΑΤΕΙ ονίων Νήσων. πως µ ς µεταφέρουν ο δηµοσιογρά - φοι Νίκος Παπαχρήστου καί ν - τώνης Τριανταφύλλου τ ς στο - σελίδας Amen.gr, πισκέπτης ρ χιεπίσκοπος πευθυνόµενος προ σωπικά στόν τοπικό πίσκοπο Χρυσόστοµο ε πε: «νας σταθµός σηµερινή µ - ρα γιά τή ζω σας, γιά τήν στορ α τ ς Ζακ νθου καί γιά τήν κκλησ α µας λ κληρη. βδοµ ντα χρ νια πο ρε ας, πεν ντα χρ νια διακον ας στό θυσιαστ ριο, ς διακον α κ - κλησιαστικ, καί δεκαπ ντε προ - σπ θειας α τοθυσ ας σέ ναν τ - πο πού τ σο γαπ σατε καί τ σο πιστά πηρετε τε.» Μιά δεύτερη πισήµανση πού κανε κατά τήν ορταστική α τή κδήλωση ναφέρεται στή µεταξύ τους σχέση καί δελφική συνεργασία. «Στήν πορε α α τ ς τ ς συν - ερ γασ ας π ρξαν καί ντιθ σεις καί διαφορετικές π ψεις, µως π ντοτε µ σα στό πνε µα πού πρ πει νά διακρ νει α τούς πού διακονο ν ερά πρ γµατα, µ σα σέ α τό τό πνε µα ντιµετωπ ζαµε

5 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 5 πολλές καταστ σεις.» Καί στή συνέχεια, περιγρά - φον τας τήν προσωπικότητα το κ. Χρυσοστόµου, κ. ερώνυµος σηµείωσε τι µητροπολίτης Χρυσόστοµος... «ταν κ νει κ τι δέν τό κ νει πό φ βο καί δέ φοβ ται. ταν κ νει κ τι δέν τό κ νει γιατ περι - µ νει νταλλαγ, τό κ νει γιατ τό πιστε ει καί τό γαπ ει καί α τό µέ κ νει νά ε µαι σ γουρος τι µ χρι τ ρα καί γιά σο Κ ριος ε δο κ - σει, σχ ση του µέ τό Θεό θά χει α τή τή δι σταση. έ φοβ ται τό Θε, καί δέν κινε ται πό κ νητρα φ βου γιά τήν κκλησιαστική του διακον α. Κινε ται χωρίς νά περι - µ νει κ τι σάν µοιβ.» Τόν θαυµασµό του α τό καί τή στενή του σχέση µέ τόν Ζακύν - θου τά κφράζει ερώνυµος καί σέ λλες περιπτώσεις. ταν ρχιεπίσκοπος ε - ρώ νυµος πισκέφθηκε τή Ζάκυν - θο, ντυ πω σιασµένος πό τίς τελετές τ ς ποδοχ ς καί πό τήν ξεζητηµένη φιλοξενία, στράφη - κε στόν ο κοδεσπότη Μητροπο - λίτη Χρυσόστοµο καί τόν ποζη - µίωσε µέ τό θαυµαστικό του λό - γο: «Θαυµάζω τήν ρ χοντιά σου». ταν, τό Μάιο το 2010, Ζακύνθου Χρυσόστο µος πισκέ - φ θηκε τό φί λο του ρ χιεπίσκοπο καί το νακοίνωσε (ε λικρινά φαρισαϊκά, γνωστο) τι προτί - θεται νά πα ραιτηθε ε τε µέσως ε τε τό Σεπτέµβριο, λίγο πρίν - πό τήν εραρχία το κτω βρίου, στε κατά τή Συνεδρί α σή της νά γίνει κλογή το διαδόχου του, Πρόεδρος ερώ νυµος πάντη - σε σταράτα: «Ο τε τώρα ο τε τό - τε γιατί σέ χρειά ζεται κκλη σία». Θά α φνιδιαστε καί θά προ - βληµατιστε ναγνώστης ταν µε λετώντας προσεκτικά τίς µοιβα ες κολακευτικές ναφορές τ ν δύο συνοµιλητ ν, ρχιεπισκόπου καί πρώην Ζακύνθου, θά συναντήσει καί τά σκοτεινά σχόλια καί τίς ντελ ς ρνητικές κτιµήσεις. Πρόσφατα, στίς , Ε - ΛΕΥ ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ σχολίασε δυσµε - ν ς τήν παραίτηση το πρώην Ζα κύν θου: «γιος σ... φεδρε α Ποιός ε δε τόν τ ως µητροπο - λ τη Ζακ νθου Χρυσ στοµο καί δέν τόν φοβ θηκε! Θεο ς, δα µονες µ χρι καί τόν ρχιεπ σκοπο βαλε στό στ χαστρο Χρυσ στοµος πειδή δέν γινε διευθυντής το ιορθ δοξου Κ ν - τρου τ ς κκλησ ας. ν καί παραι - τ θηκε πό τή µητρ πολ του καί ρχιεπ σκοπος ερ νυµος προ - θησε µέ πιτυχ α στήν εραρχ α τήν κλογή το δικο του νθρ - που στή µητρ πολη Ζακ νθου, - ξα κολουθε νά διεκδικε θ κους καί ξι µατα ντός τ ς κκλησ ας. - φο δέν κατ φερε νά γ νει διευθυν - τής το ιορθ δοξου Κ ντρου-τυ - πικά πρεπε νά διαθ τει διδακτορι -

6 6 κό τ τλο-ζ τησε, σ µφωνα µέ κ - κλησιαστικές πηγ ς, νά τοποθετη - θε στή θ ση το προ δρου τ ς ιοικούσας πιτροπ ς γιά τά Ο κονοµικά τ ς κκλησ ας, ντικαθιστ ντας τόν µητροπολ τη λασσ νος Βασ λειο. Πιθανόν τ ως Ζακ νθου δέν θελε νά ποχωρ σει καί νά βγε στή σ νταξη, λλά νά περ σει στ ν... φεδρε α. Θ.ΤΣ.» Σ α τό τό κείµενο πάντησε ς ξ ς παρητηµένος πρώην µη - τροπολίτης: «Πρός τήν φηµερ δα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Χθ ς, 17 εκεµβρ ου 2011, στήν στ λη ΠΟΛΙΤΙΚΑ, µέ τ τλο «γιος σέ φεδρε α», δι βασα σχ λιο πού µέ φορ καί παντ µέ τήν βεβαι τητα τι θά δηµοσιευτε στήν δια σελ δα καί µέ τά δια γρ µµατα. βεβαι τητα δρ ζεται στό τι ε µαι τακτικός ναγν στης σας καί γνωρ ζω τι στηρ ζετε τήν λ - θεια, µ λιστα ε χοµαι νά ξεπερ - σετε ς ργανισµός τά ο κονοµικά προβλ µατα πού ν σκηψαν καί νά µήν κλε σετε. συντ κτης το σχολ ου ε - ναι στρεβλά πληροφορηµ νος περί τ ς λ θειας. έν ζ τησα τ ποτε πό καν ναν. ρχιεπ σκοπος π µενε νά π ω στίς Βρυξ λλες καί ρν θηκα. EKEUHEQG PKGQOVOQGSG π µενε νά π ω Γενικός ιευ - θυντής τ ς ποστολικ ς ιακον ας καί ρν θηκα π σης. Τ λος, µο πρ τεινε τό ιορθ δοξο Κ ντρο καί τό ν γγειλε µ - λιστα στόν Κοσµ τορα τ ς Θεολογικ ς Σχολ ς κ. Μ ριο Μπ γζο, πο ος, µετά τήν κλογή του ς Κοσµ τορος, π βαλε τήν παρα τησ του στόν ρχιεπ σκοπο ο κειοθε - λ ς. µως ν α Τρ ικα τ ς κ - κλη σ ας, πού γνωρ ζει πό τήν πο - χή το µακαριστο Χριστοδο λου νά φαρµ ζει κολοσο σειες τακτι - κ ς, ντ δρασε, δι τι φοβ θηκε τι παρουσ α µου θά µε ωνε τίς πιρ - ρο ς τους. Πουθενά π ντως δέν προβλ πεται διδακτορικός τ τλος, ΠΟΥΘΕΝΑ! άν συντ κτης το σχολ ου πιθυµε τήν λ θεια, ς ρωτ σει τόν πληροφοριοδ τη του, γιά ποιόν ζ τησα νά παραιτηθε καί γιά πο ους λ γους!... ε, λοιπ ν, α τός πρ πει νά ε ναι ρχιεπ σκοπος, πειδή - ποδε χτηκε βουλος, ν κανος καί πικ νδυνος πλ ον, δεδοµ νου τι γεται καί φ ρεται δ χως νεργό ρ λο στά δρ µενα τ ς ποχ ς. Γιά τήν κακή συγκυρ α, τήν πο α δι ρχεται πατρ δα µας καί µαζ της κκλησ α µας, χρει ζεται κκλησιαστικός γ της µέ ποφασιστικ τητα καί θος, χαρακτη - ριστικά πού ΕΝ διαθ τει ερ -

7 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 7 νυµος Β, πειδή κριβ ς χει κλη - ρονοµ σει καί ποδεχθε τήν δια ποπτη καί καταδικασµ νη α λή τ ς ποχ ς το Χριστοδο λου. Καλές ορτές + ωδ νης Χρυσ στοµος» Τήν νόχληση καί τήν πιθε - τική διάθεση το πρώην Ζακύν - θου στό πρόσωπο το ρχιεπι - σκό που ποτυπώνει καί µιά δεύ - τερη πρόσφατη συνέντευξη στό δη µοσιογράφο Ν κο Παπαδηµη - τρ ου, πού δηµοσιεύτηκε στήν φηµερίδα FREE SUNDAY στίς 23/ Τό φος καί τό θος α τ ς τ ς συνέντευξης µ ς ποχρεώνει νά µήν τήν προσπεράσουµε σχο - λίαστη, λλά νά µπιστευτο µε τό περιεχόµενό της καί τό φος της στήν κρίση το ε ρύτερου κκλη - σιαστικο σώµατος. Γράφει κ. Χρυσόστοµος Συνετός καί ζωγρα - φίζει µέ σκοτεινές ποχρώσεις τήν προσωπικότητα το σηµερι - νο προκαθηµένου πού µέχρι χθές τήν σπαζόταν δελφικά καί τήν στορο σε παινετικά. «σατε µ χη γιά νά κλεγε ρχιεπ σκοπος κ. ερ νυµος. Α - σθ νεστε δικαιωµ νος σχεδόν τ σ - σερα χρ νια µετ ; Μία πό τίς βασικές πο σχ - σεις πού ε χε δ σει ερ νυµος ταν τι µιά µ δα παλαι ν ερα ρ - χ ν πού νδιαφ ρονται πραγµα - τικά γιά τό καλό τ ς κκλησ ας θά συγκροτο σε να τυπο συµβο λιο γιά νά πα ρνει ποφ σεις., λοι - π ν, δέν ξανασυναντηθ καµε µετά τήν πρ τη φορ. Καί ν σ ς π γιατ δ ν µ ς κ λεσε ξαν ; Γιατ το ε πα τι λα α τά πού λεγε τι πρ πει νά γ νουν δέν µπορο σαν νά γ νουν µέ τό περιβ λλον το Χρι - στ δουλου ξολοκλ ρου δ. - ταν ο νθρωποι καί τό περιβ λλον το Χριστ δουλου συνεχ ζουν νά κ νουν κουµ ντο. Τό µ νο πού λ - λαξε στήν ρχιεπισκοπή ταν, ντί Χριστ δουλου, ερ νυµος. Καί κ τι λλο πο λλαξε; νας φ ναζε δυνατά,τι θελε νά κ νει, ν λλος τό κ νει µουλωχτ. Κ ποιοι θά πο ν στ σο τι ε ναι προσόν νας γ της νά κρα - τ τοµα τ ς προηγο µενης διο - κη σης, δέν δε χνει κι κδικητι κ τη - τα... εν ε ναι θ µα κδικητικ τη - τας. Ε ναι θ µα λλαγ ς νοοτρο - π ας. Ποιοί ε ναι α τοί πού κ νουν σ µερα κουµ ντο στήν κκλησ α τ ς λλ δος; Παραµένουν δηλαδή τά δια πρ σωπα; Ναί. Ποιός λλαξε; Τ ταν Γαβριήλ φ ρ ε πε ν [σ.σ.: ε ναι π - σκοπος ιαυλε ας καί ρχιγραµ- µατ ας τ ς ερ ς Συν δου]; Το Χρι - στ δουλου. Κονιδ ρης [σ.σ.: διευ - θυντής το γραφε ου Τ που τ ς ρχιεπισκοπ ς]; Το Χριστ δουλου. Βασιλε ου [σ.σ.: πικεφαλ ς το γραφε ου Τ που τ ς ερ ς Συν -

8 8 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG δου]; Πε τε µου κ τι πού λλαξε... ν µως τά πρ σωπα ε ναι κα ν, µέ µιά καινο ργια καθοδ - γηση, µπορε νά ποδ σουν καλ - τερα. Γιατ πρ πει κατ ν γκην νά λλ ξουν τά πρ σωπα; γώ µιλ διαπιστωτικ. ια - π στωσα λοιπόν τι θ λησαν καί - βαλαν σέ φαρµογή τό σχ διο νά παλλαγε ερ νυµος πό τούς νθρ πους πού τόν βο θησαν. Π ς θά φηναν µ να νά κυριαρ - χ σω στά πρ γµατα, ταν γώ ε - χα πολεµ σει α τό τό κατεστη µ - νο; πό τό 2004 γώ προαν γγειλα τι ρχεται τσουν µι πού θά πν ξει τήν γ ας Φιλοθ ης [σ.σ.: - δρα τ ς ρχιεπισκοπ ς]. Καθ δόν τό τσουν µι Φοβάστε κ τι ντ στοιχο καί σ µερα; Στό δρ µο ε ναι τό τσουν µι. Τότε π ρξαν ο κονοµικές καί λλες ποθ σεις πού ε χαν πλ ξει τήν τ τε γεσ α τ ς κκλησ ας... Γιατί, δέν χουµε ο κονοµικές τ ρα; Τ γινε µέ τήν «λληλεγγ η»; Τ γινε µέ τό δρυµα Κ κκορη; Τ γινε µ τά... φιλ τα τ ς Βουλιαγµ - νης, πού τά πο λησαν ντί πινα - κ ου νευ φακ ς στή Σ νοδο; Ποιά ε ναι λλαγή; π θεση τ ς «λληλεγγ - ης» ν γεται π ντως στήν προηγο µενη περ οδο... Σύµφωνοι, λλά τ γινε; µεινε τιµ ρητος µέ τ σα κατοµµ - ρια πού φ ρεται τι χει καταχραστε. χει στε λει γρ µµα... Προς παραγραφή «λληλεγγ η» Γιά ποιόν µιλ τε; Για τόν διευθ νοντα σ µβουλο κ. Φουρλεµ δη. χει στε λει γρ µ - µα στήν πιτροπή [σ.σ.: τ ς κκλη - σ ας] πού τόν κ λεσε καί τούς ε πε: «έν ρχοµαι, λλά νά ξ ρετε τι τά λεφτά πού ζητ τε τά χω γώ γιά νά πληρ σω τά δικαστ ρια - ταν µέ κατηγορ σουν δηµοσιογρ - φοι, Ζακ νθου κ..». Το πουργε ο ξωτερικ ν ζη - τ π σω τά χρ µατα καί κκλησ α ε ναι ποχρεωµ νη νά ξεκαθαρ σει τά πρ γµατα. έν πρ πει νά βρε τούς ν χους; Ν σ ς φ ρω να πα ρ δειγµα πό τά κατοντ δες πού ζουν. «λληλεγγ η» κ νει µέ µιά ταιρε α να συµφωνητικό γιά τή µεταφορά πισιτιστικ ς βο - θειας στό ξωτερικ. Τό ργο κοστο - λογ θηκε 2 κατ. ε ρώ. µεταφορά δέν γ νεται καί ταιρε α καλε ται νά π ρει τήν ποζηµ ωσ της, πού ν ρχετο σέ 1,2 κατοµ- µ ρια! Τό µεγ λο κακό µως ε ναι λλο : τι µιλο σαν γιά πρ γραµ- µα πού ε χε δη λ ξει! Γιά τήν «λληλεγγ η» χω στε λει γρ µµα δ καί ν µιση χρ νο στόν ε σαγγελ α το ρε ου Π γου καί το λ ω: «έν µ θατε τ ποτε περί λ - ληλεγγ ης, στήν πο α ναµει γν - ονται καί πολιτικά πρ σωπα; Τ θά κ νετε;». Νοµ ζω τι τό π νε τσι γιά νά γ νει παραγραφ. Καί πί τ

9 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 9 ε καιρ, κ. µτσας [σ.σ.: γενικός διευθυντ ς τ ς ΜΚΟ πού διαδ - χτηκε τήν «λληλεγγ η»] δέν ταν καί πρίν συνεργ της το Χριστ - δουλου; Ο τε κ ν Μανωλιός δέν λλαξε... πιτρέψτε µου νά πιµε νω στήν π θεση τ ν ο κοπ δων τ ς Βουλιαγµ νης... Ε ναι σαφ στατη π θεση - µ λειας γκληµατικ ς πρ ξης. στόσο ερά Σ νοδος π - νειµε τά ε σηµα στήν τ τε διο κηση τ ν ο κονοµικ ν πηρεσι ν, µιά δι - ο κηση πού ποµακρ νθηκε ργ - τερα µέ τόν να τόν λλο τρ πο... ν δειχνε τήν π ρτα κε νη τή στιγµ, ταν κι κε νη [σ.σ.: ερά Σ νοδος] πε θυνη γιά τήν γ - κρι ση τ ν πρ ξεων. Τό ρ τηµα ε - ναι ποιός πό τούς ρχιερε ς κατ - λαβε τ ε σηγ θηκαν καί ν τό κουβ ντιασαν µ σα στή Σ νοδο. σχυρίζεστε δηλαδή τι - πο µ κρυνση το µητροπολ τη ω - ανν νων καί το κ. Ζαµπ λη πό τήν Ο κονοµική πηρεσ α φε λεται στήν π θεση α τ ; Καί σέ α τ. Κάποια πρ σωπα τ ς προηγο µενης κατ στασης µπορε νά πα ζουν ρ λο στό νά µή διαλευκα νονται ο ποθ σεις; Ναί, κριβ ς α τόν τό ρ λο πα ζουν. Α τός ε ναι πικ νδυνος ρ λος. Γιατ µως κατ φεραν κε νοι νά διατηρ σουν τίς θ σεις τους καί δέν καταφ ρατε σε ς καί κ ποιοι λλοι νά γ νετε τό ν ο περιβ λλον το ν ου ρχιεπισκ που; Συγνώµη, λλά µε ς δέν τό - πιδι ξαµε. έν θ λουµε νά ποτελο µε µ λη µι ς ντριγκας. µε ς - ποτελο µε µ ρος το γενικ τερου συµφ ροντος τ ς κκλησ ας. Σέ α - τούς τούς ρχηγούς πού δέν χουν καί πολλά κ τσια ρ σει τό κοιν ς λεγ µενο γλε ψιµο. Ε ναι γνωστή πα ροιµ α µέ τόν ετό καί τό σαλ γ - καρο. ταν µιλ τε γιά ρχηγούς πού δέν χουν κ τσια... ννοώ καί τόν ρχιεπ σκοπο. ταν χεις δυναµ ες, πρ πει νά κρ βεσαι. Νά µήν νεβα νεις σέ σκαλοπ τια ψηλ τερα πό κε να πού µπορε ς. ρα κι σε ς στηρ ξατε µιά κακή πιλογ. Βεβαίως. κ τ ν στ ρων τό ναγνωρ ζω. νοµίες µέ χαµηλό προφ λ Κάποιοι θά πο ν τι ε στε πικραµ νος πειδή δ ν σ ς ξιοπο - ησε. Τ θά τούς παντο σατε; ν θελα νά ξιοποιηθ... Μο πρ τεινε ρχιεπ σκοπος νά π ω στίς Βρυξ λλες καί το ε πα τι λικ α µου δ ν µο πιτρ πει νά ξε - νητευτ, ο τε ξ ρω πταιστα ε - ρω παϊκές γλ σσες. Μετ µο πρ - τεινε τή θ ση το διευθυντή τ ς - ποστολικ ς ιακον ας-τήν ρν θηκα κι α τ. έν βλ πετε κ τι θετικό σέ

10 10 α τά τά τ σσερα χρ νια; Ναί. τι δέν βγα νουµε στούς δρ µους νά κραυγ ζουµε. να χα - µηλό προφίλ περν ει πιό ε κολα καί τίς νοµ ες. Καταγράφω ν τούτοις καί κ ποιες ρα ες πρωτοβουλ ες, π.χ. τι θά ποτυπωθο ν λα τά θρησκευτικά µνηµε α τ ς χ ρας σέ - ναν ντερνετικό χ ρτη. Α τό δέν ε ναι κ τι θετικ ; Τήν πρωτοβουλ α α τή τήν - χω ναπτ ξει δ καί να χρ νο µέ τόν φυπουργό Τουρισµο, τόν κ. Νικητι δη. Σ νοδος τό χει δη - λαδή ζητ σει στερα πό πρωτοβουλ α το Γραφε ου Θρησκευτικο Τουρισµο. Α τό πού σε ς κο - σατε ε ναι µιά κοµπ να, δηλαδή βγ κε κ ποιο ε ρωπαϊκό πρ - γραµ µα κα το... χτ πησε ρχιεπι - σκοπ. Μέ λλα λ για, Σ νοδος καί ο µητροπ λεις νά παχθο ν στήν ρχιεπισκοπ. χω στε λει γρ µµα στή Σ νοδο καί δέν χω λ - βει π ντηση κ µη...» λλη ε καιρία καταφορ ς το πρώην Ζακύνθου κατά το ρ χιεπισκόπου ταν πλήρωση τ ς θέσεως το διευθυντο το ι - ορθοδόξου κέντρου. πρώην Ζα - κύνθου µέ µακρά καί καυτά δηµοσιεύµατα πέδωσε τίς ε θ νες το ποκλεισµο το διορισµο του στή θέση το διευθυντο το ι ορθοδόξου Κέντρου στόν ρχι - επίσκοπο ερώνυµο. σχυρίστη - κε τι το ε χε ποσχεθε τή θέση EKEUHEQG PKGQOVOQGSG λλά παραβίασε τήν πόσχεσή του, στρεφόµενος σέ λλο πρό - σω πο. Κακίζει γι α τή τή συµπε - ρι φορά µε τήν νδειξη τι: «Τά περί διδακτορικο καί λ - λων φληναφηµ των ν κουν στά βρ µικα µαγειρε α καί στίς πινο - σεις το ν ου θους τ ς ν ας κκλη - σιαστικ ς ''τρόικας''. Πουθενά Κανονισµός το ιορθοδ ξου δέν προ - βλ πει διδακτορικό τ τλο. λα τά πε ρί πρ τασης το ρχιεπισκ που καί λλα ποτελο ν παραµ θια τ ς Χαλιµ ς. πολ τως καµιά πρ - ταση καί καµιά συζ τηση περί µο στή Σ νοδο. Καί ν τ ρα πικαλο νται δι φορα, ε ναι τερατ δη ψ µατα το ν ου θους. λλωστε, νασχ λησ µου δέν φε λεται στό τι δέν γινε, λλά στό π ς µεθοδε θηκε νά παρουσιασθε τι τό ζ τησα... ναληθές- ναληθές- να - ληθ στατο!»( Παρ ν: 01/01/2012) Παράλληλα συνοφρυωµένος καί θυµωµένος µέ τήν ρχειοθέτη - ση προτάσεώς του, περί συµµετο - χ ς τ ν σχολαζόντων µητροπολι - τ ν στίς συνεδριάσεις τ ς ε ραρ - χίας, πού τήν ε σηγήθηκε στή Σύ - νο δο Καλαβρύτων µβρόσιος, ξε γλύστρισε σέ βρεις κατά το ρχιεπισκόπου. γραψε γιά τόν ρχιεπίσκοπο τι ε ναι: «ρβα - ν της», «φιλος καί πουλος». ξηγώντας γιατί λλαξε στάση ναντι το ρχιεπισκόπου ξεσπάει σέ νέο ρεφρέν βρεων: «Στό ε ρωνικό φος καί τά ρω-

11 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 11 τ µατα γιατ τόν ψ φισα τ τε, - παντ : Ε ναι κοινό µυστικό σέ πολλούς ρχιερε ς τι λλα παγγελλ ταν καί λλα βρ καµε µπροστ µας. Παχιά λ για γιά λλαγή τρ - που κλογ ς τ ν ρχιερ ων, γιά κ θαρση στά ο κονοµικά σκ νδαλα τ ς '' λληλεγγύης'' καί ντί α - το ε χαµε µιάν πό τά δια (βλ. Βου λιαγµ νη), συµµαχ ες µέ τούς - διους κε νους ο πο οι π θαναν τόν Χριστ δουλο, φο πρ τα τόν ξεφτ λισαν.» Καί καταλήγει σέ νέο κρεσέν - το βρεων: «Στήν ρηµο το Σιν, που ψ θηκα, δέν µαθα τ ποτα πό τά ρβαν τικα κ λπα τ ς φιλ ας, τ ς διοτ λειας καί τ ς διπλ ς προσωπικ τητας! έν ταιρι ζει σ µ να καινο ργια περπατησιά. Τή χαρ ζω σέ α τούς πού τήν π λεξαν. Καί που µας βγ λει!... Μέ θερµές ε χές ωδ νης Χρυσ στοµος» Θά ποτολµήσω µιά κρίση. Τό λικό πού προβλήθηκε στήν - πικαιρότητα κατά τά τέσσερα τελευταία χρόνια τ ς κκλησιαστι - κ ς ζω ς ε ναι πρόσµενο καί - κατανόητο. Πρίν τέσσερα χρόνια κάποιοι εράρχες µέ γετικό πρω - ταθλητή τόν Ζακύνθου Χρυσόστο - µο κάνοντας πρωταθλητισµό σήκωναν µιά καί µοναδική σηµαία: Στόν ρχιεπισκοπικό θρόνο τ ν θην ν πρέπει νά νέβει ερώ - νυµος. Ε ναι µόνος σοφός καί φω τισµένος γέτης πού µπορε νά σώσει καί νά ναπλάσει τή φθαρ µένη καί κτεθειµένη συνοδική ο κογένεια καί νά δώσει χάρη καί δύναµη στήν πισκοπική διδα - χή. Τώρα, µετά τήν πλήµµυρα τ ς διαφθορ ς, δια πισκοπική - µά δα, πάλι µέ σηµαιοφόρο τόν πρώ ην Ζακύνθου Χρυσόστοµο, στή νουν παγίδες γιά νά ξοντώ - σουν τόν κλεκτό τους, πού κάθε - ται πλέον στόν ρχιεπισκοπικό θρό νο φωνος καί πραγος καί πού τρέµει τόν κυµατισµό τ ς κοι - νωνι κ ς θάλασσας καί τούς τριγ- µούς το κκλησιαστικο σκάφους. Θά ποβάλω µιά ρώτηση στούς γαπητούς ναγν στες µου. Π ς κτιµ τε καί π ς ζυγίζετε τά κείµενα πού διαβάσατε σέ το τες τίς σελίδες; Τούς παίνους καί τούς καυγάδες; Τίς τιµητικές προσφωνήσεις καί τά γρια βρε - ο λόγια; Τόν δελφικό σπασµό καί τήν θική διαπόµπευση; Π ς ξιολογε τε τήν πράξη, τά δια πρόσωπα, πως πρώην Ζακύνθου Χρυσόστοµος, χοντας συµπλη - ρώ σει τόν τόµο τ ν πευφηµι ν νά πιδίδονται σέ τέλειωτα βρε - ο λόγια, νά ε κονίζουν τόν ρχι ε - πί σκοπο ς ε τελή καί νίκανο καί νά το πευθύνουν να καί µό νο λόγο: σήκω καί φύγε ; Κατά τή δική µου γνώµη, τό συµ πέρασµα πού συνάγεται µετά τή σκοτοδίνη καί τή σεισµική

12 12 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τ ν περασµ νο Νο µβριο, πως κ θε χρ νο, τελ σαµε στ Μοναστηρ κι µας στ ν Α λ να τ µνηµ συνο το µακαριστο Γ ροντα, το Μακαριωτ του ρ χιεπισκ που θην ν κα π σης λ - λ δος Κυρο ερων µου(κοτσ νη) µ τ ν ε καιρ α τ ς συµπλ ρωσης ε κοσι τρι ν τ ν π τ ν κο µησ του. Στ ν πιµνηµ συνη δ ηση προ στη Σεβ. λλοτρίωση, πού συνέβηκε στή συνοδική α θουσα κατά τήν τελευταία περίοδο, ε ναι τι λόκλη - ρο τό σύστηµα διαταράχθηκε καί λλοτριώθηκε καί ξελίχθηκε σέ µπόδιο το Πνεύµατος τ ς Πεν - τη κοστ ς καί τ ς χαρισµατικ ς λει τουργίας το σωστικο πατερι - κο λόγου. έν χουµε τώρα ποι - µέ νες πού συνεχίζουν τόν πο - στολικό µόχθο. έν χουµε πα τέ - ρες πού νά µ ς µιλο ν µέ γάπη καί πόνο. έν χουµε λειτουργούς τ ν γίων µυστηρίων πού νά - γιάζονται πρ τοι α τοί καί νά - γιάζουν δυναµικά τό κκλησιαστι - Μη τροπολ της ττικ ς κα Μεγαρ δος π. Νικ δηµος µ τ συµµετοχ το Σεβ. Μητροπολ τη Ε ρ που π. Βασιλε ου, γι τ ν πο ο µακ. ρχιεπ σκοπος - τρεφε δια τερη κτ µηση κα τ ν περι - βαλλε µ πολλ γ πη. Κατά τ ν πνευµατικ α τ κ - δ λωση µ λησε Σεβ. ττικ ς, - πο ος µ τ σοφ α τ ς σκ ψης κα τ κό πλήρωµα. Τό διδακτικό καί ποι- µαντικό ργο τό χουν καταντήσει µιά συµβατική νασχόληση καί µιά ε καιρία γιά τούς ποιµένες προ βολ ς δοξαστικο παίνου καί ο κονοµικ ς ναβάθµισης. ιαβάστε φίλοι, γιά µιά κό- µα φορά, τά πίµαχα κείµενα, φω - τογραφε στε τό πλέγµα τ ς δια - φθορ ς καί τίς φυσιογνωµίες τ ν πεύθυνων καταλυτ ν τ ς κκλη - σιαστικ ς καθαρότητας καί προσ - διορίστε τό δικό σας χρέος. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ

13 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 13 δ ναµη το λ γου πο τ ν διακρ νουν ναφ ρθηκε στ ν προσωπικ τητα κα στ ργο το µακαριστο ερ ρχη. µείς τολµο µε ν παναλ βου- µε κα ν τον σουµε τι περ οδος τ ς ρχιεπισκοπε ας το µακ. ερων µου χαρακτηρ ζεται ς «χρυσο ς α ν» τ ς νεώτερης κκλησιαστικ ς µας στορ ας. Κα α τ ποτελε µ α πραγµατι - κ τητα, τ ν πο α δ ν µπορε ν µφισβητ σει καν νας σοβαρ ς σκεπτ µενος νθρωπος. Και σ µερα, τιµ ντας κα π λι τ ν γ α µν µη του, µ ς παρ χεται ε καιρ α ν παναφ ρουµε, ποσπα - σµα τικ, σχετικ ρθρο, ναφερ µενο στ µορφ κα στ ργο το γ ου α το ερ ρχη, τ πο ο πρ τ ν ε χε δηµοσιευθε π τ ν περιοδικ µας κδοση µ τ συµπλ ρωση ε κοσι τ ν π τ ν κο µησ του. «Στ ς 15 Νοεµβρ ου το τους 2008 συµπληρ θηκαν ε κοσι χρ νια π τ ν κο µηση τ ς µεγ λης κκλησιαστικ ς µορφ ς, το ρχιεπισκ που - θην ν Κυρο ερων µου. µακαριστ ς Γ ροντας, µ τ προσ ντα κα τ ς ρετ ς, µ τ πο α κατ πλησµον τ ν ε χε προικ σει Θε α Πρ νοια, σηµ δεψε νεξ τηλα τ σ γχρονη πορε α τ ς λλαδικ ς µας κκλησ ας κα χι µ νο. ν λαβε τ διο κηση τ ς κκλησ ας σ µι ταραγµ νη περ οδο. Ταραγµ νη κα πολιτικ ς κα κκλησιαστικ ς. Κα δ - χτηκε α τ τ κ λευσµα, γιατ, σ λη τ ν µπονη ερατικ του πορε α, µονα - δι κ σκ ψη κα ποκλειστικ µ ληµ του ταν χι π κτηση τ τλων κα - ξιωµ των λλ µ χρι α τοθυσ ας προσ φορ του στ ν κκλησ α κα τ πλ ρωµα, µ πολογ ζοντας κα µ πο - κ πτοντας σ ποιοδ ποτε προσωπικ κ στος σ λλη σκοπιµ τητα. Κατηγορήθηκε ερ νυµος τι ταν «κλεκτ ς» τ ς τ τε δικτατορ - ας. Τρ α περιστατικ, τ πο α λως ν - δεικτικ ς παραθ τουµε, πιστρ φουν τ µοµφ σ κε νους, ο πο οι κακο - βο λως κα µ νοχη πρ θεση τ κατασκε ασαν. Τ πρ το: διαπρεπ ς καδηµαϊκ ς κα καθηγητ ς τ ς Θεολο - γικ ς Σχολ ς, ε µνηστος Μ ρκος Σι - της, Κυβερνητικ ς π τροπος στ ν - ρι στ νδην Σ νοδο το 1967, σ π σηµη δηµ σια µιλ α του τ νισε µ µφαση κα το τα τ σπουδα α: «... διαδικα - σ α τ ς κλογ ς το ν ου ρχιεπισκ - που ε χε λοκληρωθε, ταν κλητ ρ τ ς ερ ς Συν δου νεφαν σθη κα ε - πεν τι ε ς τ γραφε ον το Προ δρου λθαν ο συνταγµατ ρχαι Γ. Παπαδ - πουλος, Στ. Πατακ ς κα Ν. Μακαρ ζος κα παρακαλο ν ν διακοπ π λ γον συνεδρ α γι ν νακοιν σουν κ τι ε ς τ ν προεδρε οντα...». ταν κατ πιν συν ντησε( Μ. Σι της) τ ν προεδρε - οντα κα τ ν ρ τησε τ θελαν ο πι - σκ πτες, λαβε τ ν π ντηση, τι ε χαν λθει γι ν παρακαλ σουν τ µ λη τ ς ερ ς Συν δου, ν προτιµ σουν κατ τ ν κλογ τ ν Σεβασµι τατο, τ τε Μητροπολ τη Καστορ ας, ωρ θεο. λαβαν µως τ ν πληροφορ α τι κλογ ε χε τελει σει. Τ δε τερο: στρατη - γ ς Στυλιαν ς Πατακ ς, νας π το ς τρε ς Πρωτεργ τες τ ς 21ης πριλ ου, σ συν ντευξ του σ γνωστ θηναϊκ

14 14 φηµερ δα, δ λωσε κα τ ξ ς βαρυσ - µαντα: «...Τ ν µακαριστ ν ερ νυµον δ ν τ ν ξ λεξε παν στασις. ν τ ν γν ριζε κ ν... δ ν τ ν γνωρ ζαµε κα θ λαµε κ ποιον λλον. λλ δ ν προ - λ βαµε.» Κα τ τρ το κα σπουδαι τερο ε ναι το το: Ε ναι ο δυ πιστολ ς, πο ε χε στε λει διος Μακαρι τατος προσωπικ ς στ ν τ τε δικτ τορα Γε ργιο Παπαδ πουλο, ταν περι λ - θαν σ γν ση του πληροφορ ες περ βασανιστηρ ων ντιφρονο ντων κρατου - µ νων πολιτ ν. ν θ σχολι σουµε τ κε µενο τ ν πιστολ ν. Τ ποσπ σµα - τα, πο θ παραθ σουµε, µιλο ν µ να τους κα µιλο ν τ σο ε γλωττα. Στ ν πρ τη πιστολ γραφε: «... φορµ ν ε ς τ ν σ ς γρ ψω τ ν παρο σαν µο δωσαν δυ περιστατικ πο θ σ ς - ναφ ρω. Πλ ν δ ν πρ κειται δι τ µε- µονωµ να α τ περιστατικ, λλ δι τ πνε µα κα τ ν κατε θυνσιν πο τ προκαλο ν... Α τ πο σ ς γρ φω πα - ρα π νω, ε ναι σα πληροφορ θην προχθ ς. υστυχ ς δ ν ε ναι τ µ να. Πλη - ροφορο µαι τι συλλαµβαν µενοι ξι - ω µατικο δ ρονται νηλε ς, ε ς δ τ ς παρχ ας στρατιωτικ ς κα χωροφ λαξ ε ναι τ φ βητρον... µ β α κα τ κρ τος το χωροφ λακος δη - γο ν χι ε ς τ ν ηµοκρατ αν, λλ ε τε ε ς τ ν δουλε αν ε τε ε ς τ ν νατρο - π ν...». Κα στ δε τερη πιστολ, πανερχ µενος στ διο θ µα, προσ θετε: «... κ τ ν πολλ ν κα πολλαχ θεν προ - ερχοµ νων πληροφορι ν χω σχηµατ - σει τ ν πεπο θησιν, τι πρ κειται περ συ στ µατος κα τακτικ ς, τ πο α ν - θυ µ ζουν κοµµουνιστικ κα χιτλερικ EKEUHEQG PKGQOVOQGSG στρατ πεδα συγκεντρ σεως... ν κα - τ στασις τ ν πολιτικ ν κρατουµ νων δ ν λλ ξει ρδην, θ σις µου θ πα - ση ν ε ναι ε ς τ ν δ ν γ ας Φιλοθ ης κα θ µεταφερθ πλησ ον των...». Κα ν σκεφθ κανε ς τι τ τε πνευµατι - κ κα καδηµαϊκ γεσ α τούς ν πολλο ς σαφε ς λ γους το δικτ τορα πιδοκ µαζε µ χειροκροτ µατα κα π ραν α το σιωπο σε χαρακτηριστικ. Θαυµάζει κανε ς τ συνεχ ς κα ν στακτο νδιαφ ρον το ερων µου γι τ ν κκλησ α µας. Κα π δειξη το του ποτελο ν κα δ δυ µεγ λου νδιαφ ροντος πρωτοβουλ ες του. Συν - ταξε µετ π σοβαρ µελ τη κα πολλ γων α να µεγαλ πνοο σχ διο ναδιοργ νωσης λων κε νων τ ν θεσµ ν κα σχηµατισµ ν πο κινο νται στ ν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Μηνια ο ελτίο κκλησιαστικ ς νηµέρωσης Κωδικός 2360 διοκτήτης- κδότης Μητροπολίτης ττικ ς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ιεύθυνση Α λών- ττικ ς Τυπογραφε ο Κωνσταντίνου Σανιδ ωαννίνων 6, Μοσχάτο ISSN X

15 15 κ κλησιαστικ µας χ ρο κα ποτελο ν ντικε µενο µ ριµνας κα φροντ δας τ ς κκλησ ας. χι µ γενικ λογα κα ε - χο λ για λλ µ συγκεκριµ νες τοπο - θετ σεις κα λεπτοµερε ς ναφορ ς σ λα α τ τ θ µατα. ν θ τ πανα - λ βουµε, γιατ λ κληρο τ κε µενο το π ροχου κα ντυπωσιακο α το σχεδιασµο, µ τ ς συγκεκριµ νες θ - σεις κα λ σεις, παρατ θηκε στ τε χη το περιοδικο µας µ ριθ. 238, 239, 240 κα 241. δε τερη πρωτοβουλ α ναφερ ταν στ θ µα τ ς κ θαρσης - π ν ξιους κα διαβλητο ς κληρικο ς, ο πο οι κατ πολλο ς κα διαφ ρους τρ πους ε χαν ε σβ λει στ ν ερ χ ρο το κλ ρου. γων α κα π νος το Γ ροντα ταν µεγ λος. Μ γιστο µως κα τ προσωπικ κ στος, τ πο ο παρ βλεπε κα δ ν τ πολ γιζε. Π νεσε πολ Γ ροντας λλ βλεπε τι τ συµφ ρον τ ς κκλησ ας δηγο σε σ α τ τ µον δροµο. π βη µως δ ρο δωρο. Μετ τ ν ποµ κρυνσ του, ν χι λοι, ο περισσ τεροι π το ς πο- µακρυνθ ντες παν λθαν, λλοι ς «θριαµβευτ ς» κα λλοι µ τ µοντ ρνο τ - τε τ τλο «το ντιστασιακο». προσωπικ τητα το κ θε ν - θρώπου, κα ε δικ τερα το κ θε γ τη, δ ν κτιµ ται π τ ς πιτηδευµ νες συµ περιφορ ς κα ν ργειες, πο παγορε ονται συν θως π δι θεση προβολ ς κα ντυπωσιασµο. Στοιχε α προσδιορισµο τ ς προσωπικ τητ ς του ε - ναι κυρ ως ο λεπτοµ ρειες κε νες π τ ζω κα τ ν πολιτε α του, πο δ ν προβ λλονται κα τ ς πο ες κα µε ς δ ν ξιολογο µε δια τερα. EKEUHEQG PKGQOVOQGSG Τρία µεµονωµ να κα νδεικτι - κ χαρακτηριστικ, γνωστα ν πολλο ς, θ παραθ σουµε σ µερα γι τ ν µε γ λο α τ ρχιεπ σκοπο κα θ φ - σουµε τ ν ξαγωγ τ ν συµπερασµ - των στ ν καλ πιστη δι θεση τ ν γα - πη τ ν ναγνωστ ν µας. ΤΟ ΠΡΩΤΟ: λες τ ς ε σπρ ξεις π τ λεγ µενα «δικαι µατα ρχιεπισκ - που» τ ς ε χε κχωρ σει, χωρ ς ν β ζει ο τε δραχµ στ ν τσ πη του, γι τ ν ν γερση κα τ λειτουργ α το Νοσοκοµε ου τ ν Κληρικ ν (Ν.Ι.Κ.Ε.), τ πο ο δυστυχ ς, γκαταλειµµ νο π τ δι δοχη κκλησιαστικ διο κηση, καταργ θηκε κα ντ χθηκε σ µερα κα α τ στ σ στηµασ το Ε.Σ.Υ. Κα χι µ νο α τ. ι θετε πιπλ ον γι τ ν - διο σκοπ κα τ 1/3 π τ ς τακτικ ς ποδοχ ς του. ΤΟ ΕΥΤΕΡΟ: Τ µ νο περιουσιακ στοιχε ο πο το ν κε ταν τ φτωχ κα π ριττο σπιτ κι, - π νω σ να βρ χο, στ ν παραλ α στ στ ρνια τ ς Τ νου. Κα ε χε κφρ σει σ πολλο ς φ λους του τ δυσφορ α του πο τ διατηρο σε κ µη στ ν κυρι - τητ του κα δ ν τ ε χε διαθ σει κα α τ γι τ ς ν γκες τ ς κκλησ ας, ο πο ες ντ σσονταν στ µεγαλ πνοο κα θ ρυβο ργο του. Θε ς φ λαξε κα, µ τ ς πι σεις τ ν φ λων του, δια - τ ρησε α τ τ σπιτ κι, γι ν τ χρησιµοποι σει ργ τερα, στ τ λος το π γειου β ου του, ς καταφ γιο κα - συχαστ ριο. Κα τ ΤΡΙΤΟ: να βρ δυ π τ τελευτα α χρ νια τ ς δεκαετ ας το 1960, περν ντας κ ποιος κληρικ ς, στεν ς συνεργ της του, µπροστ π τ ρχιε-

16 EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 16 πισκοπικ µ γαρο τ ς δο γ. Φιλο - ΕΠΙΜΕΤΡΟ. µακ. ρχι επ σκο - θ ης, ε δε τ φ ς ναµµ νο στ προσω - πος ερ νυµος π ρξε πρ γµατι µε - πικ γραφε ο το Μακαριωτ του. ν - γ λη µορφ τ ς σ γχρονης λλαδι κ ς βη κε λοιπ ν στ διαµ ρισµ του κα κκλησ ας. λα τ χρ νια τ ς ρ - βρ κε τ ν Μακαρι τατο ν χει στ χιεπισκοπικ ς του διακον ας, λλ κα τραπ ζι του µερικ φακελλ κια κα ν µετ τ ν ποµ κρυνσ του, κολο θησε µ α πορε α γ νων, µ α πορε α µαρ - το ποθετε σ α τ κ ποια χαρτονοµ - σµατα. «Μακαρι τατε, γιατ τ κ νετε τυρ ου λλ κα µαρτυρ ας. Κα στ ν α τ ;» τ ν ρ τησε. Κα δο π ν - γ να α τ, παλε οντας µ τ ς δυν µεις τηση: «Παιδ µου, α ριο ε ναι µ ρα το σκ τους, πρ σφερε τ ε ναι του, µισθοδοσ ας κα µ ρα τ ς µισθοδο - πρ σφερε τ ν ψυχ του, κ µη κα τ ν σ ας δ ν πρ πει ν βρ σκει τ ν π σκοπο, πολλ µ λλον τ ν ρχιεπ σκοπο ν δ χθηκε λη α τ τ µακρ διακον α δια του τ ζω. Τ ε σεβ ς πλ ρωµα χει ο τε µι δραχµ στ ν τσ πη του. του ς «δ ρηµα παρ Θεο». Ο ντ -,τι λοιπ ν µου π µεινε θ τ στε λω παλο του «δι φθ νον µ σησαν α τ ν» σ ρισµ να πρ σωπα, πο ξ ρω τι - κα τ ν πολ µησαν. χουν κ ποιες δια τερες ν γκες.» προσωπικ τητα το ερω - Ε παµε παραπ νω τι στ ν µακαριστ Γ ροντα ποδ θηκε κακ βου - λ φωτος στ κκλησιαστικ στερ ωµα ν µου λ µπει κα τ ρα ς στ ρας πο - λα µοµ φ τι ταν «κλεκτ ς» τ ς κα τ ργο του προβ λλεται κα σ µερα λλ θ προβ λλεται κα α ριο κα δικτατορ ας. ρχιεπ σκοπος ερ νυ - µος φε ρε πρ γµατι τ ν τ τλο το «- στ µ λλον. Κα το το γιατ µακ. Γ - κλεκτο». Κα τ ν φερε δικα ως, µως ροντας φερε τ σφραγ δα κα τ ν τ τλο γι λλο λ γο. Γιατ ταν «κλεκτ ς» «το κλεκτο». Το κλεκτο το γ - το Θεο κα τ ς κκλησ ας. γιος ου Θεο κα τ ς κκλησ ας. Κα ς ποτελ σει το το τ ν παινο τ ς προσφο- α τ ς ε ρ ρχης γραψε χρυσ σελ δα στ σ γχρονη λλαδικ κκλησ α. Κα ρ ς του. τσι θ τ ν ποδ σει στορ α στο ς πιγενοµ νους...». Σχολιαστ ς «λεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο. ιεύθυνση: el-pliroforisi.gr Καί ο κδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο (γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ργο το Μητροπολίτου ττικ ς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου) ιεύθυνση: spora.gr

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ.

ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου: Εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὁμιλία Α ΕΠΕ, τ. 36, σελ. ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 316 Μά ος 2012 Ἡ ἀνθρώπινη φύση μας στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ «Ἀνήνεγκε τοίνυν τήν ἀπαρχήν τῆς φύ σεως τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS

Μ ς µιλο ν ο δηµοσιογράφοι καί ο πολυτάλαντοι κοινωνικοί ναλυτές, Τά κατά συνθήκη DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS DEKTIO EJJKGSIASTIJGS EMGLEQYSGS ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 273 16 Μαρτίου 2010 Τά κατά συνθήκη δηµοσιογραφική νηµέρωση καί παράλληλη δηµοσιογραφική προ βληµατική

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 0103223957, 0103314986, 0109841655. Tηλοµοι τυπος: 0103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου,

YNENTEY H Στέλιος Παπαδηµητρίου, Iδρυτ ς - διοκτήτης, εκδ της - διευθυντ ς HM. I. ΛAMΠPOY Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλεοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655.

ΣTO TEYXOΣ AYTO: MONIMEΣ ΣTHΛEΣ. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία: davlos@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! τα νέα από τη διεύθυνση Διόρθωση/ επιμέλεια κειμένων Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655.

TO TEYXO AYTO: MONIME TH E. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 3314986, 9841655. Tηλοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ λληλογραφία:

Διαβάστε περισσότερα