krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ"

Transcript

1 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras mε ðaŋgǥsε stǥ mεDžalǥ ðaχtilǥ] krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ εrpǥndas] / krabbe unna (krype vekk) αποµακρύνοµαι έρποντας [apǥmakrinǥmε εrpǥndas] krae v. (si kra-kra, skrike hest, skvatre, kvekke) γρούζω [DžruzǤ] kraft f.m. δύναµη, η [i ðinami] # ισχύς, η [i isçis] # (makt) εξουσία, η [i eksosia] # (styrke, ugjendrivelighet) ακαταµάχητο, το [tǥ akatamaçitǥ] # (barskhet, voldsomhet, villskap) βιαιότητα, η [i viεǥtita] # (styrke, virkningsfullhet, effektivitet) δραστικότητα, η [i ðrastikǥtita] # (energi) ενέργεια, η [i εnεrjia] # (kraft hos masse i bevegelse, fys. bevegelsesimpuls, kraftmoment) κεκτηµένη ταχύτητα, η [i kεktimεni taçitita] # (buljong) ζωµός, ο [Ǥ zǥmǥs] # (kjøttkraft, sjy) κρεατοζωµός, ο [Ǥ krεatǥzǥmǥs] # (kjøttkraft, smak) ουσία, η [i usia] / av alle krefter (av all kraft, som bare det, som besatt, som en gal(ning)) µ' όλη µου τη δύναµη [mǥli mu ti ðinami] # µ' όλες µου τις δύναµεις [mǥlez mu tiz ðinamis] : hale i/stramme et tau av alle krefter τεντώνω ένα σκοινί µ' όλι µου τη δύναµη [tεndǥnǥ εna skinǥ mǥli mu ti ðinami] : han prøvde av alle krefter å løfte den (han tok i av alle krefter for å løfte den) προσπάθησε µ' όλη του τη δύναµη να το σηκώσει [prǥspaϑisε mǥli tu ti ðinami na tǥ sikǥsi] / bruke/vie alle sine krefter på/til αϕιερώνω όλες µου τις δινάµεις σε [afiεrǥnǥ Ǥlεz mu tiz ðinamis sε] : jeg vil bruke alle mine krefter på fredssaken θα αϕιερώσω όλες µου τις δινάµεις στην υπόθεση της ειρήνης [ϑa afiεrǥsǥ Ǥlεz mu tiz ðinamis stin ipǥϑεsi tis irinis] / destruktive krefter δυνάµεις της καταστοϕής, οι [i ðinamis tis katastrǥfis] / det ebber ut med kreftene hans (kreftene svikter han) οι δυνάµεις του τον εγκαταλείπουν [i ðinamis tu tǥn εŋgatalipun] / fysisk kraft (fysisk styrke) σωµατική δύναµη, η [i sǥmatiki ðinami] / få igjen kreftene (komme til krefter igjen) αναλαµβάνω [analamvanǥ] # ανακτώ τις υνάµεις µου [anaktǥ tiz ðinamiz mu] / gi nye krefter (styrke, live opp, friske opp) καρδαµώνω [karðamǥnǥ] : ferien på landet har gitt meg nye krefter οι διακοπές στην εξοχή µε καρδάµωσαν [i ðiakǥpεs stin εksǥçi mε karðamǥsan] / i kraft av (med hjemmel i) δυνάµει* [ðinami] : i kraft av loven δυνάµει του νόµου [ðinami tu nǥmu] / ikke kok all kraften ut av kjøttet! µην παραβράσεις το κρέας και χάσει όλη του την ουσία! [min paravrasis tǥ krεas kε Χasi Ǥli tu tin usia] / jeg hadde ikke igjen krefter til å gå (videre) δεν είχα πια δυνάµεις να περπατήσω [ðεn iχa pja ðinamiz na pεrpatisǥ] / komme til krefter igjen (få nye krefter, samle kreftene) ανακτώ τις δυνάµεις µου [anaktǥ tiz ðinamiz mu] # αναλαµβάνω (τις) δυνάµεις (µου) [analamvanǥ ðinamis/tiz ðinamiz mu] # ανανεώνω τις δυνάµεις µου [ananεǥnǥ tiz ðinamiz mu] # ξαναβρίσκω τις δυνάµεις µου [ksanavriskǥ tiz ðinamiz mu] / kraften i et argument (styrken ved et argument) το ακαταµάχητο/η δύναµη ενός επιχειρήµατος [tǥ akatamaçitǥ/i ðinami εnǥs εpiçirimatǥs] / kraften i et slag η δύναµη ενός χτυπήµατος [i ðinami εnǥs ΧtipimatǤs] / ondskapens krefter/makt (onde krefter) δυνάµεις του κακού, οι [i ðinamis tu kaku]

2 2 / spare på kreftene (spare krefter, øknomisere med kreftene) εξοικονοµώ ενέργεια [εksikǥnǥmǥ εnεrjia] / spille krefter på noe uoppnåelig (være spilt møye, terpe forgjeves på noe, diskutere noe som allerede er avgjort, melk harer og klipp skilpadder! ) άρµεγε λάθους και κούρευε χελώνες! [arpεjε laϑus kε kurεvε çεlǥnεs] / ta på kreftene (slå en ut, tvinge en i kne) γονατίζω [DžǤnatizǤ] / tre i kraft µπαίνω σε ενέργιεια/ισχύ [bεnǥ sε εnεrjia/isçi] / vi må stole på egne krefter πρέπει να βασιζόµαστε µόνο στις δυνάµεις µας [prεpi na vasizǥmastε mǥnǥ stiz ðinamiz mas] / vindens kraft η βιαιότητα του άνεµου [i viεǥtita tu anεmu] kraftforsyning f.m. (energiforsyning) παροχή ενέργειας, η [i parǥçi εnεrjias] # (strømforsyning) παροχή ρεύµατος, η [i parǥçi rεvmatǥs] # (den greske kraftforsyninga, tilsv. no. Statskraft) ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, η [i ðimǥsia εpiçirisi ilεktrizmu] : fork. ΕΗ [ðεi] kraftfullhet f.m. (energi, åndskraft, åndelig styrke) ζωοτικότητα, η [i zǥǥtikǥtita] kraftig adj. (sterk, muskuløs) αθλητικός [aϑlitikǥs] # ρωµαλέος [rǥmalεǥs] # (velbygd, velproporsjonert, tettbygd) γεροδεµένος [jεrǥðεmεnǥs] # γεροκαµωµένος [jεrǥkamǥmεnǥs] # (sunn og frisk, i god form, robust, livskraftig) γερός [jεrǥs] # (sterk, robust, frisk, energisk, frodig, hardfør) άλκιµος [alikmǥs] # εύρωτος [εvrǥtǥs] # (sterk, intens) έντονος [εndǥnǥs] # κρατερός [kratεrǥs] # (om lyd: drønnende, høylyddt, klingende) ηχηρός [içirǥs] # (treffende, velrettet) εύστοχος [εfstǥχǥs] # (voldelig, voldsom, heftig) βίαιος [viεǥs] # λαύρος [lavrǥs] # λάβρος [lavrǥs] # (dynamisk, energisk, sterk) δυναµικός [ðinamikǥs] # (iherdig) επίπονος [εpipǥnǥs] / de gikk til kraftige angrep på regjeringa επιτέθηκαν λαύροι κατά της κυβέρνησης [εpitεϑikan lavri kata tis kivεrnisis] / en bil med kraftig motor αυτοκίνητο µεγάλης ισχύος [aftǥkinitǥ mεDžalis isçiǥs] / en kraftig eksplosjon (et drønn) ηχηρή έκρηξη [içiri εkriksi] / en kraftig kar γεροδεµένος άντρας [jεrǥðεmεnǥs andras] / en kraftig knakk/banking (på døra) δυνατός χτύπος [ðinatǥs ΧtipǤs] / en kraftig medisin (en effektiv medisin) δραστικό ϕάρµακο [ðrastikǥ farmakǥ] / en kraftig protest µια δυναµική/έντονη διαµαρτυρία [mja ðinamiki/εndǥni ðiamartiria] / et kraftig slag δυνατό/εύστοχο χτύπηµα [ðinatǥ /εfstǥχǥ Χtipima] / gjøre kraftige anstrengelser (gjøre iherdige forsøk) κάνω επίπονες προσπάθειες [kanǥ εpipǥnεs prǥspaϑiεs] / han er kraftig (han er en muskelbunt) είναι ψωµωµένος [inε psǥmǥmεnǥs] / komme med kraftig kritikk ασκώ έντονη κριτική [askǥ εndǥni kritiki] / kraftig bygd (velbygd, tettbygd, velproporsjonert) γεροδεµένος [jεrǥðεmεnǥs] # γεροκαµωµένος [jεrǥkamǥmεnǥs] # (svær, korpulent) ογκώδης [ǤŋgǤðis] / kraftig motstand δυναµική αντίσταση [ðinamiki andistasi] / kraftig regn(vær) δυνατή βροχή [ðinati vrǥçi] / med kraftig røst/stemme µε δυνατή /ισχυρή ϕωνή [mε ðinati/isçiri fǥni] kraftig adv. (hardt, sterkt, tungt, alvorlig, høylydt) βαριά [varia] / han banket kraftig på døra χτύπησε βαριά στην πόρτα [Χtipisε varia stim bǥrta] kraftløs adj. (avkreftet, avmagret) αδύνατος [aðinatǥs] # ασθενής [asϑεnis] # (slapp, holdningsløs, sjusket, kvapset) άνευρος [anεvrǥs] # άτονος [atǥnǥs] # (svak, matt, avkreftet) αχνός [aχnǥs]

3 3 kraftløshet f.m. εξασθένηση, η [i εksasϑεnisi] # εξάντληση, η [i aksandlisi] # (slapphet, matthet - f. eks. etter sykdom) ατονία, η [i atǥnia] # (matthet, svakhet, feighet, engstelse) λιγοψυχία, η [i liDžǥpsiçia] kraftoverføring f.m. (overføring av elektrisk kraft via et ledningsnett) µεταϕορά ενέργειας, η [i mεtafǥra εnεrjias] kraftpatriot m. (fanatisk patriot, nasjonalist, sjåvinist) εθνικιστής, ο [Ǥ εϑnikistis] kraftstasjon m. (kraftverk, elektrisitetsverk) το εργοστάσιο/ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [tǥ εrDžǥstasiǥ/ǥ staϑmǥs paraDžǥjis ilεktrikis εnεrjias] kraftuttrykk n. (bannskap, ed, bannord, forbannelse) βλαστήµια, η [i vlastimia] # (grov språkbruk) σκληρή γλώσσα [skliri DžlǤsa] / praten hans er full av kraftuttrykk/ bannskap η κουβέντα του είναι γεµάτη βλαστήµιες [i kuvεnda tu inε jεmati vlastimiεs] kraftverk n. (kraftstasjon, elektrisitetsverk) το εργοστάσιο/ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [tǥ εrDžǥstasiǥ/ǥ staϑmǥs paraDžǥjis ilεktrikis εnεrjias] # εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, το [tǥ εrDžǥstasiǥ paraDžǥjis ilεktriku rεvmatǥs] # ηλεκτρικό εργοστάσιο, το [tǥ ilεktrikǥ εrDžǥstasiǥ] krage m. (snipp) γιακάς, ο [Ǥ jakas] # κολάρο, το [tǥ kǥlarǥ] # (ring, klamp, hemsko, hindring, overf. jerngrep) κλοιός, ο [Ǥ kliǥs] / brette/rulle opp kragen (ανα)σηκώνω το γιακά µου [(ana)sikǥnǥ tǥ jaka mu] # ανεβάζω το γιακά µου [anεvazǥ tǥ jaka mu] / brette opp/ned kragen γυρίζω το γιακά µου [jirizǥ tǥ jaka mu] / brette ned kragen κατεβάζω το γιακά µου [katεvazǥ tǥ jaka mu] / en myk/stiv krage µαλακός/ σκληρός γιακάς [malakǥs/sklirǥs jakas] # µαλακό/σκληρό κολάρο [malakǥ/sklirǥ kǥlarǥ] / gripe/ta noen i kragen/nakken αρπάζω/βουτάω κάποιον από το γιακά/ κολάρο/σβέρκο [arpazǥ/vutaǥ kapiǥn apǥ tǥ jaka/kǥlarǥ/svεrkǥ] : han grep tyven i kragen άρπαξε τον κλέϕτη από το γιακά [arpaksε tǥŋ glεfti apǥ tǥ jaka] / oppstående krage (stiv snipp) όρθιος γιακάς [ǤrϑiǤz jakas] kragebein n. (anat. nøkkelbein) κλειδί, το [tǥ kliði] # κλείδα, η [i kliða] krake søker make (ordtak) (like barn leker best) όµοιος οµοίω αεί πελάζει! [ǤmiǤs ǤmiǤ ai pεlazi] # βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ [vrike Ǥ filipǥs tǥn naϑanail] # ( likt på likt og møkk på kålen! ) όµοιος στον όµοιο και κοπριά στα λάχανα! [ǤmiǤs stǥn ǤmiǤ kε kǥpria sta laχana] # ( kasserollen rullet av sted og fant lokket! ) κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι! [kilisε Ǥ tεndzεris ke vrikε tǥ kapaki] krakilsk adj. (kranglete, bråkete, bøllete) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] krakk m. (skammel, taburett) σκαµνί, το [tǥ skamni] # σκάµνακι, το [tǥ skamnaki] # εσκαµπώ, το [tǥ εskambǥ] krakk n. (sammenbrudd, kollaps, ruin) βούλιαγµα, το [tǥ vuliaDžma] # βούλιασµα, το [tǥ vuliazma] # κραχ, το [tǥ krǥχ] / det store krakket i 1929 το µνεγάλο κραχ/η µεγάλη κρίση του 1929 [tǥ mεDžalǥ kraχ/i mεDžali krisi tu çilja εnjakǥsia ikǥsi εnεa] kramkar m. (kremmer, omvandrende selger, dørselger) γυρολόγος, ο [Ǥ jirǥlǥDžǥs] krampaktig adj. (tvungen, påtvunget, anstrengt, unaturlig) βεβιασµένος [vεviazmεnǥs] krampe f.m. (king, jernkrok) τσιγκέλι, το [tǥ tsiŋgεli] # (muskelkrampe) κράµπα, η [i

4 4 kramba] / ha krampe (ha krampetrekninger) παθαίνω/µε πιάνει κράµπα [paϑεnǥ/mε pjani kramba] krampeanfall n. (legevit. eklampsi) εκλαµψία, η [i eklampsia] krampelatter m. (latteranfall) νευρικά γέλια, τα [ta nεvrika jεlia] : få krampelatter (bli fnisete) µε πιάνουν νευρικά γέλια [mε pjanun nεvrika jεlia] krampetrekning m. (µυϊκός) σπασµός, ο [Ǥ (miikǥs) spazmǥs] kran f.m. (vannkran, pumpe, tappekran, spring) βρύση, η [i vrisi] # (kran på ledningsrør, tappekran) κάνουλα, η [i kanula] # κρουνός, ο [Ǥ krunǥs] # (tappekran (med krannebb)) (ραµϕοειδής) κάνουλα, η [i (ramfǥiðis) kanula] # (dagl.) ρουξούνι, το [tǥ ruksuni] # (heis, vinsj, spill, gangspill) βαρούλκο, το [tǥ varulkǥ] # βίντσι, το [tǥ vindzi] # γερανός, ο [Ǥ jεranǥs] / han lot krana stå åpen άϕησε τη βρύση ανοιχτή [afisε ti vrisi aniχti] / krana er åpen η βρύση είναι ανοιχτή [i vrisi inε aniχti] / krana drypper η βρύση τρέχει/στάζει [i vrisi trεçi/stazi] / lukke/åpne krana κλείνω/ανοίγω τη βρύση [klinǥ/aniDžǥ ti vrisi] kranarm m. (utligger, utliggerbjelke på kran) βραχίονας γερανού, ο [Ǥ vraçiǥnaz jεranu] kranbil m. αυτοκίνητο συνεργείου επισκευών, το [tǥ aftǥkinitǥ sinεrjiu εpiskεvǥn] kranfører m. χειριστής γερανού, ο [Ǥ çiristiz jεranu] krangel m. (trette, munnhuggeri, episode, scene) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # pl. καβγάδες, οι [i kavDžaðεs] # (en liten krangel, uoverensstemmelse, trette) καυγαδάκι, το [tǥ kavDžaðaki] # σκηνή, η [i skini] # αλληλοβρίσιµο, το [tǥ alilǥvrisimǥ] # σύρραξη, η [i siraksi] # διαπληκτισµός, ο [Ǥ ðiapliktizmǥs] # ϕιλονικία, η [i filǥnikia] # (ordkrig) λογοµαχία η [i lǥDžǥmaçia] # (strid, tvist, diskusjon, jur.: rettstvist) αντιδικία, η [i andiðikia] # (splid, uenighet) διαίρεση, η [i ðjεrεsi] # διαµάχη, η [i ðiamaçi] # διαϕορά, η [i ðiafǥra] # (uenighet, dissens, meningsforskjell) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] # (diskusjon, konflikt, kontrovers) διένεξη, η [i ðjεnεksi] # έριδα, η [i εriða] / avverge/stoppe en krangel εµποδίζω µια ϕιλονικία [εmbǥðizǥ mja filǥnikia] / de hadde en real krangel αρπαχτήκανε για καλά [arpaχtikanε ja kala] / det oppstod en fæl krangel mellom dem (det kom til et fryktelig oppgjør mellom dem) διαδραµατίστηκε µια τροµερή σκηνή µεταξύ τους [ðiaðramatistikε mja trǥmεri skini mεtaksi tus] / en heftig krangel άγριος καβγάς [aDžriǥs kavDžas] / en voldsom krangel/scene/episode γενικός καυγάς [ǤjεnikǤs kavDžas] / et ordentlig oppgjør/sammenstøt µια γενική σύρραξη [mja jεniki siraksi] / ha lyst på en krangel (være kranglete, være eglete, reise bust) δείχνω όρεξη για καυγά [ðiχnǥ Ǥrεksi ja kavDža] / jeg vil ikke blande meg opp i deres krangler δε θέλω να µπλέξω στους καυγάδες τους [ðε ϑεlǥ na blεksǥ stus kavDžaðεs tus] / krangelen deres utartet etter hvert til et bikkjeslagsmål η ϕιλονικία τους εκτραχύνθηκε σε σκυλοκαυγά [i filǥnikia tus εktraçinϑikε sε skilǥkavDža] / krangelen endte med slagsmål ο καυγάς κατέληξε σε γροθιές [Ǥ kavDžas katεliksε sε DžrǤϑjεs] / krangelen satte meg i dårlig humør (krangelen ødela moroa/dagen for meg) µου χάλασε το γούστο ο καυγάς [mu Χalasε tǥ DžustǤ Ǥ kavDžas] / starten på en krangel η αρχή µιας ϕιλονικίας [i arçi mjas filǥnikias] krangle v. (trette) καυγαδίζω [kavDžadizǥ] # γκρινιάζω [grinjazǥ] # τασκώνοµαι

5 5 [taskǥnǥmε] # ϕιλονικώ [filǥnikǥ] # λογοϕέρνω [lǥDžǥfεrnǥ] # (kjekle, kives, ryke i tottene på hverandre) διαπληκτίζοµαι [ðiapliktizǥmε] # διαϕώνω [ðiafǥnǥ] # (trette, kjekle, diskutere heftig) λογοµαχώ [lǥDžǥmaχǥ] # (kjekle, utveksle bemerkninger) ανταλλάσσω λόγια [andalasǥ lǥjia] # (ha en liten kontrovers, ha et sammenstøt) αψιµαχώ [apsimaχǥ] # (slåss, barke sammen) βουτώ [vutǥ] # µαλλώνω [malǥnǥ] / de krangler alltid (de er stadig i tottene lå hverandre) τρώγονται συνεχώς µεταξύ τους [trǥDžǥndε sinεχǥz mεtaksi tus] / de krangler dagen lang µαλώνουν όλη την ηµέρα [malǥnun Ǥli tin imεra] / de krangler hele tida γκρινιάζουν όλι την ώρα [grinjazun Ǥli tin Ǥra] / dere må slutte å krangle πρέπει να πάψτε να καυγαδίζετε [prεpi na papstε na kavDžaðizεtε] / han krangler med kona si hver kveld έχει πανηγύρι κάθε βράδυ µε τη γυναίκα του [εçi panijiri kaϑε vraði mε ti jinεka tu] / hvorfor krangler de alltid? γιατί µαλώνουν διαρκώς; [jati malǥnun ðiarkǥs] / krangle med noen (rase mot noen, utfordre noen) τα βάζω µε κάποιον [ta vazǥ mε kapiǥn] # καβγαδίζω µε κάποιον (για κάτι) [kavDžaðizǥ mε kapiǥn (ja kati)] # (ha en meningsutveksling, diskutere med noen) έρχοµαι στα λόγια µε κάποιον [εrχǥmε sta lǥja mε kapiǥn] / krangle om διαπληκτίζοµαι για [ðiapliktizǥmε ja] # τσακώνοµαι για [tsakǥnǥmε ja] # (bestride, sette spørsmålstegn ved) αµϕισβήτω [amfizvitǥ] : krangle om ingenting/uten grunn µαλώνω για το τίποτα/χωρίς λόγο [malǥnǥ ja tǥ tipǥta/χǥriz lǥDžǥ] : krangle om småting τσακώνοµαι για ασήµαντα πράγµατα [tsakǥnǥmε ja asimanda praDžmata] # διαπληκτίζοµαι µε κάποιον για το τίποτα [ðiapliktizǥmε mε kapiǥn ja tǥ tipǥta] / slutt å krangle! πάψ'τε τα µαλώµατα! [papstε ta malǥmata] kranglefant m. (polemiker, bråkmaker, bølle) καβγατζής, ο [Ǥ kavDžadzis] # f. (også: kjeftesmelle, rivjern) καβγατζού, η [i kavDžadzu] / han er en kranglefant! (han skal alltid krangle med folk!) όπου πάει µαλώνει! [Ǥpu pai malǥni] kranglete adj. (kranglevoren, trettekjær) αντιπολιτευτικής διάθεσης [andipǥlitεftikiz ðjaϑεsis] # επιθετικός [εpiϑεtikǥs] # ( krigersk ) εριστικός [εristikǥs] # (hissig, bråsint) οξύθυµος [ǤksiϑimǤs] # (irritabel) οργίλος [ǤrjilǤs] # (bråkete, bøllete) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] # καβγατζής [kavDžadzis] # f. καβγατζού [i kavDžadzu] / å være kranglete tjener ikke til noe (du oppnår ingenting med å være kranglete!) µε το να είσαι εριστικός δεν καταϕέρνεις τίποτα! [mε tǥ na isε εristikǥz ðεŋ gatafεrnis tipǥta] kranglevoren adj. (kranglete, trettekjær) αντιπολιτευτικής διάθεσης [andipǥlitεftikis ðjaϑεsis] # επιθετικός [εpiϑεtikǥs] # (krigersk) εριστικός [εristikǥs] / en kranglevoren person/fyr επιθετικός τύπος [εpiϑεtikǥs tipǥs] # (kranglevoren, kranglete, krakilsk, krigersk) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] krangling f.m. διαπληκτισµός, ο [Ǥ ðiapliktizmǥs] # αλληλοβρίσιµο, το [tǥ alilǥvrisimǥ] # (ordkrig) m. λογοµαχία, η [i lǥDžǥmaçia] # (klammeri, trette, splid) ϕαγωµάρα, η [i faDžǥmara] # ϕαγοµός, ο [Ǥ faDžǥmǥs] # (skjenning) µάλωµα, το [tǥ malǥma] / det var krangling igjen hjemme i går είχαµε πάλι πανηγύρια στο σπίτι χτες [iχamε pali panijiria stǥ spiti Χtεs] / en evinnelig krangling (en vedvarende konflikt)

6 6 διαρκής ϕαγωµάρα [ðiarkis faDžǥmara] / kranglina deres varte/pågikk i fem år το µάλωµα τους κράτησε πέντε χρόνια [tǥ malǥma tus kratisε pεndε ΧrǤnja] kranie- κρανιακός [kranjakǥs] kranium n. κρανίο, το [tǥ kraniǥ] # (kranium, hjerneskalle) καύκαλο, το [tǥ kafkalǥ] krans m. στεϕάνι, το [tǥ stεfani] # (krans, ring, bøyle) τσέρκι, το [tǥ tsεrki] # στεϕάνη, η [i stεfani] # (rosenkrans, krans på hodet) κοµποσκοίνι, το [tǥ kǥmbǥskini] / uten krans αστεϕάνωτος [astεfanǥtǥs] kransarterie m. στεϕανιαία αρτηρία, η [i stεfanjεa artiria] kranselag n. (mønsåskanne, innvielse av et bygg) εγκαίνια ενός (µεγάλου) κτιρίου [εŋgεnia εnǥz (mεDžalu) ktiriu] krapp adj. (kort, brå og kraftig) κυµατώδης [kimatǥðis] / krapp sjø κυµατώδης θάλασσα [kimatǥðis ϑalasa] krasj n. (ulykke, kollisjon havari, uhell, ulykkestilfelle) ατύχηµα,το [tǥ atiçima] krasje v. (knuses, ødelegges) διλαύοµαι [ðialiǥmε] # (falle ned) καταπέϕτω [katapεftǥ] / bilen krasjet i veggen το αυτοκίνητο διαλύθηκε στον τοίχο [tǥ aftǥkinitǥ ðialiϑikε stǥn diχǥ] / flyet krasjet bare sekunder etter take-off το αεροπλάνο κατέπεσε δευτερόλεπτα µετά την απογείωσή του [tǥ aεrǥplanǥ katεpεsε ðεftεrǥlεpta mεta tin apǥjiǥsi tu] krasjlanding f.m. (nødlanding) ανώµαλη προσγείωση, η [i anǥmali prǥzjiǥsi] krass adj. (hard, nådeløs) ανήλεος [anilεǥs] # ανηλεής* [anilεis] # (om kritikk, bemerkning, svar) δριµύς [ðrimis] / han var krass i sin samfunnskritikk ήταν ανηλεής στην κοινωνική του κριτική [itan anilεis stiŋ ginǥniki tu kritiki] krater n. κρατήρας, ο [Ǥ kratiras] kratt n. (krattskog, underskog) αλούλλιο, το [tǥ aluliǥ] # λόγγος, ο [Ǥ lǥŋgǥs] # λόχµη, η [i lǥχmi] krattskog m. (skogkratt, buskas) θαµνώνας, ο [Ǥ ϑamnǥnas] # λόγγος, ο [Ǥ lǥŋgǥs] # λόχµη, η [i lǥχmi] / haren gjemte seg i krattskogen ο λαγός κρύϕτιηκε στο λόγγο [Ǥ laDžǥs kriftikε stǥ lǥŋgǥ] krav n. (tilgodehavende) αξίωση, η [i aksiǥsi] # (behov, forlangende) απαίτηση, η [i apεtεsi] # (oppfordring, anmodning, begjæring) προτροπή, η [i prǥtrǥpi] # (fordring, begjæring, håndhevelse, påstand) διεκδίκηση, η [i ðiεkðikisi] / arbeidstakernes/arbeidernes rettferdfige krav οι δίκαιες διεκδικήσεις των εργατών [i ðikεεz ðiεkðikisis tǥn εrDžatǥn] / avvise et krav απορρίπτω µια αξίωση [apǥriptǥ mja aksiǥsi] : avvise kravene til noen απορρίπτω τις αξιώσεις κάποιου [apǥripǥ tis aksiǥsis kapiu] / bestride et krav αµϕισβητώ µια αξίωση [amfizvitǥ mia aksiǥsi] / et berettiget krav βάσιµη αξίωση [vasimi aksiǥsi] / et rettferdig krav δίκαιη διεκδίκηση [ðikεi ðiεkðikisi] / et uberettiget krav (selvtekt, tilsnikelse) σϕετερισµός, ο [Ǥ sfεtεrizmǥs] # νοσϕισµός, ο [Ǥ nǥsfizmǥs] # ιδιοποίηση, η [i iðiǥpiisi] / frafalle et krav παραιτούµαι από µια αξίωση [parεtumε apǥ mja aksiǥsi] # εγκαταλείπω µια αξίωση [εŋgatalipǥ mja aksiǥsi] / framsette et krav (jur. inngi et krav) εγείρω µια αξίωση [εjirǥ mja aksiǥsi] : framsette krav προβάλλω

7 7 διεκδικήσεις [prǥvalǥ ðiεkðikisis] : framsette krav overfor noen (stille krav til noen) προβάλλω αξιώσεις σε κάποιον [prǥvalǥ aksiǥsis sε kapiǥn] / få sine krav ned på papiret (formulere sine krav skriftlig) διατυπώνω τις αξιώσεις µου γραπτώς [ðiatipǥnǥ tis aksiǥsiz mu DžraptǤs] / gjøre et krav gjeldende overfor (ha et tilgodehavende hos) έχω αξίωση σε βάρος κάποιου [εχǥ aksiǥsi sε varǥs kapiu] / gjøre krav på (hevde) διεκδικώ [ðiεkðikǥ] / gjøre krav på noe (formulere krav om noe) διατυπώνω αξίωση για κάτι [ðiatipǥnǥ aksiǥsi ja kati] # (sette fram krav om noe) διεκδικώ κάτι [ðiεkðikǥ kati] / godkjenne et krav αναγνωρίζω µια αξίωση [anaDžnǥrizǥ mja aksiǥsi] / gå med på noens krav αποδέχοµαι τα αιτήµατα κάποιου [apǥðεχǥmε ta εtimata kapiu] / ha krav på (være berettiget til, ha lov til) δικαιούµαι* [ðikεumε] # έχω αξίωση για [εχǥ aksiǥsi ja] : ha krav på erstatning (være berettiget til erstatning) έχω αξίωση για αποζηµίωση [εχǥ aksiǥsi ja apǥzimiǥsi] : jeg har krav på en fridag i uka δικαιούµαι µια µέρα ανάπαυση την εβδοµάδα [ðikεumε mja mεra anapafsi tin εvðǥmaða] : jeg har krav på avlastning (jeg har lov til å slappe av litt) δικαιούµαι να ξεκουραστώ λίγο [ðikεumε na ksεkurastǥ liDžǥ] / ikke fire på kravene (stå hardt på kravene) είµαι αδιάλλεκτος στις απαιτήσεις µου [imε aðjalεktǥs stis apεtisiz mu] / innfri kravene til noen ικανοποιώ τις αξιώσεις κάποιου [ikanǥpjǥ tis aksiǥsis kapiu] / krav eller påstand (jur. stevning) om eiendomsrett διεκδικητική αγωγή, η [i ðiεkðikitiki aDžǥji] / kravene hans er veldig beskjedne/moderate οι απαιτήσεις του είναι πολύ µετριοπαθείς [i apεtisis tu inε pǥli mεtriǥpaϑis] / moderate krav µετριοπαθείς αξιώσεις [mεtriǥpaϑis aksiǥsis] / motens krav οι νόµοι της µόδας [i nǥmi tiz mǥðas] / nådeløse, steile krav ανένδοτες αξιώσεις [anεnðǥtεs aksiǥsis] / overdrevne krav υπερβολικές αξιώσεις [ipεrvǥlikεs aksiǥsis] / stille urimelige krav (bruke overtalelseskunst, være demagog) δηµοκοπώ [ðimǥkǥpǥ] / stå på krava (forsvare sine rettigheter, hevde/kreve sin rett) διεκδικώ τα δικαιώµατά µου [ðiεkðikǥ ta ðikεǥmata mu] / tilfredsstille noens krav (dekke noens behov) ικανοποιώ τις απαιτήσεις κάποιου [ikanǥpiǥ tis apεtisis kapiu] # αποδέχοµαι τα αιτήµατα κάποιου [apǥðεχǥmε ta εtimata kapiu] / undekjenne et krav δεν αναγνωρίζω µια αξίωση [ðεn anaDžnǥrizǥ mja aksiǥsi] / vanvittige, urimelige krav παράλογες αξιώσεις [paralǥjεs aksiǥsis] kravle v. (krype, åle, vri seg av gårde) ερπώ [εrpǥ] / han kravlet seg opp trappa ανέβηκε τις σκάλες έρπωντας [anεvikε tis skalεs εrpǥndas] kravstor adj. (fordringsfull, utfordrende) απαιτητικός [apεtitikǥs] # αυστηρός [afstirǥs] δύσκολος [ðiskǥlǥs] / en kravstor arbeidsgiver/herre αυστηρός εργοδοτής / αϕέντης [afstirǥs εrDžǥðǥtis/afεndis] / hun er veldig kravstor når det gjelder penger (hun er ubeskjeden i sine krav om penger) είναι απαιτητική στις αξιώσεις της για χρήµατα [inε apεtitiki stin aksiǥsis tiz ja Χrimata] / kravstore foreldre (strenge foreldre) απαιτητικοί γονείς [apεtitiki DžǤnis] kreasjon m. (skapning, verk, håndverk, fantasifoster, idé, innfall) δηµιούργηµα, το [tǥ ðimiurjima] # (motekunstverk) κρεασιόν (µόδας), η [i krεasiǥn (mǥðas)] kreativ adj. (skapende, nyskapende) δηµιουργικός [ðimiurjikǥs] (produktiv) παραγωγικός

8 8 [paraDžǥjikǥs] / kreativ sans/tankegang (skaperevne) παραγωγικός νους, ο [Ǥ paraDžǥjikǥz nus] / nyttig og kreativt arbeid χρήσιµη και δηµιουργική δουλειά [Χrisimi kε ðimiurjiki ðulja] kreativitet m. (skaperevne, oppfinnsomhet) δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] kredit m. (tilgodehavende) λαβείν, το [tǥ lavin] / debet og kredit δούναι και λαβείν [ðunε kε lavin] kreditere v. (godskrive) πιστώνω [pistǥnǥ] / ikke kreditert απίστωτος [apistǥtǥs] / kreditere en konto πιστώνω λογσαριασµό [pistǥnǥ lǥDžariazmǥ] kreditor m. (fordringshaver) δανειστής, ο [Ǥ ðanistis] # πιστωτής, ο [Ǥ pistǥtis] # (f.) δανείστρια, η [i ðanistria] # πιστώτρια, ο [Ǥ pistǥtria] / en del av lønnen hans ble konfiskert av kreditorene µέρος του µισθού του κατασχέθηκε από τους πιστωτές του [mεrǥs tu misϑu tu katasçεϑikε apǥ tus pistǥtεs tu] / være forfulgt av sine kreditorer καταδιώκοµαι από τους πιστωτές µου [kataðiǥkǥmε apǥ tus pistǥtεz mu] kreditsaldo m. (økon.) θετικό ισοζύγιο, το [ϑεtikǥ isǥzijiǥ] # πλεονασµατικό ισοζύγιο, το [tǥ plεǥnazmatikǥ isǥzijiǥ] # πιστωτικό υπόλοιπο, το [tǥ pistǥtikǥ ipǥlipǥ] kreditt m. (lån; henstand med betaling, økonomisk tillit) πίστωση, η [i pistǥsi] # βερεσές, ο [Ǥ vεrεsεs] / bekreftet kreditt (bekreftet remburs) βεβαιωµένη πίστωση [vεvεǥmεni pistǥsi] / få kreditt έχω/µου κάνουν βερεσέ [εχǥ vεrεsε/mu kanun vεrεsε] / kreditt uten sikkerhet (uten lånegaranti) ακάλυπτη πίστυση, η [i akalipti pistεfsi] / på kreditt (på krita) µε πίστωση [mε pistǥsi] # βερεσέ [vεrεsε] : kjøpe noe på kreditt αγοράζω κάτι βερεσέ [aDžǥrazǥ kati vεrεsε] kredittkonto m. (kundekonto) πιστωτικός λογαριασµός, ο [Ǥ pistǥtikǥz lǥDžariazmǥs] / πίστωση, η [i pistǥsi] / åpne en kredittkonto ανοίγω µια πίστωση [aniDžǥ mja pistǥsi] kredittkort n. πιστωτική κάρτα, η [i pistǥtiki karta] kredittveksel m. (låneveksel) γραµµάτιο ευκολίας, το [tǥ DžramatiǤ εfkǥlias] kreft m. καρκίνος, ο [Ǥ karkinǥs] # (bet. på kreft: den forbannede sykdommen ) η επάρατος νόσος [i εparatǥz nǥsǥs] / det er et gjennombrudd i kampen mot kreft είναι µεγάλη ανακάλυψη στη µάχη κατά του καρκίνου [inε meDžali anakalipsi sti maçi kata tu karkinu] / forske på årsakene til kreft (drive kreftforskning) κάνω άρευνες για τα αίτια του καρκίνου [kanǥ εrεvnεz ja ta εtia tu karkinu] / han døde av kreft da han var tretti år (kreften tok livet av han da han var tretti år) τον πήρε ο καρκίνος στα τριάντα του χρόνια [tǥm birε Ǥ karkinǥs sta trianda tu ΧrǤnja] / han er ferdig/det er ute med han, for han har fått kreft είναι ξοϕληµένος, έχει καρκίνο [inε ksǥflimεnǥs εçi karkinǥ] / kreft kan ikke kureres ennå ο καρκίνος δεν θεραπεύεται ακόµα [Ǥ karkinǥz ðεn ϑεrapεvεtε akǥma] / til nå fins det ingen kur for kreft (det fins til nå ikke noe legemiddel mot kreft) δεν υπάρχει ακόµα γιατρεία/γιατρικό στον/για τον καρκίνο [ðεn iparçi akǥma jatria/jatrikǥ stǥŋ/ja tǥŋ garkinǥ] kreft- (kreftlignende) καρκινωµατώδης [karkinǥmatǥðis] # καρκινώδης [karkinǥðis] kreftforsker m. (kreftspesialist) καρκινολόγος, ο [Ǥ karkinǥlǥDžǥs] kreftforskning m. καρκινολογία, η [i karkinǥlǥjia] kreftpasient m. καρκινοπαθής, ο [Ǥ karkinǥpaϑis]

9 9 kreftsvulst m. (karsinom) καρκίνωµα, το [tǥ karkinǥma] # παθολογικός όγκος, ο [Ǥ paϑǥlǥjikǥs ǤŋgǤs] kreftsyk adj. (kreftrammet) καρκινοπαθής [karkinǥpaϑis] krek n. (kryp, lite dyr) ζωάκι, το [tǥ zǥaki] # (ærekrenkende om person: krek, dritt, drittsekk) καθίκι, το [tǥ kaϑiki] krem m. κρέµα, η [i krεma] # (elite, blomst, det mest utsøkte) αθέρας, ο [Ǥ aϑεras] # αϕρόκρεµα, η [i afrǥkrεma] # αϕρός, ο [Ǥ afrǥs] / kremen (det aller beste, det mest utsøkte) ό,τι καλύτερο/εκλεκτότερο [Ǥti kalitεrǥ/εklεktǥtεrǥ] kremasjon m. (kremering) καύση (νεκρού), η [i kafsi (nεkru)] kremasjonsovn m. κλίβανος αποτέϕρωσης, ο [Ǥ klivanǥs apǥtεfrǥsis] krematorium n. κρεµατόριο, το [tǥ krεmatǥriǥ] # (forbrenningsovn) αποτεϕρωτήρας, ο [Ǥ apǥtεfrǥtiras] kremere v. (brenne, steke, kremere, tenne på) καίω [kεǥ] # καίγω [kεDžǥ] # (brenne opp, forbrenne) αποτεϕρώνω [apǥtεfrǥnǥ] / hun (=liket hennes) ble kremert, og asken. το πτώµα της κάηκε και η στάχτη. [tǥ ptǥma tis kaikε kε i staχti] kremering f.m. καύση (νεκρού), η [i kafsi (nεkru)] kremfarget adj. (kremgul, gulhvit) κρεµ [krεm] Kreml (regjeringssenter i Moskva) Κρεµλίνο, το [tǥ krεmlinǥ] kremost m. (fløteost) ανθότυρο, το [tǥ anϑǥtirǥ] # (mager ost) µυζήθρα, η [i miziϑra] # (en type kremost) µανούρι, το [tǥ manuri] kremsåpe f.m. κρεµοσαπούνο, το [tǥ krεmǥsapunǥ] kremte v. (hoste) βήχω [viχǥ] # (harke, tørrhoste) ξεροβήχω [ksεrǥviχǥ] / kremte advarende βήχω για να µε προσέξουν [viχǥ ja na mε prǥsεksun] krenge v. (skråne, helle, tippe, velte, ha slagside) γέρνω [jεrnǥ] # (få/ha slagside) παίρνω κλίση [pεrnǥ klisi] / flyet krenget sterkt το αεροπλάνο έγειρε απότοµα [tǥ aεrǥplanǥ εjirε apǥtǥma] krengning f.m. (slagside) κλίση, η [i klisi] # (helningsvinkel) πλάγια κλίση, η [i plaja klisi] / en brå krengning av bussen/skipet µια ξαϕνική κλίση του λεωϕορείου/ πλοίου [mja ksafniki klisi tu lεǥfǥriu/pliu] krenke v. προσβάλλω [prǥzvalǥ] # θίγω [ϑiDžǥ] # καταστρατηγώ [katastratiDžǥ] # ( skjelle ut, fornærme) υβρίζω [ivrizǥ] # βρίζω [vrizǥ] # (sverte, fornærme, krenke, håne) εξυβρίζω [εksivrizǥ] # (ærekrenke, baktale) σπιλώνω [spilǥnǥ] # (ydmyke, krenke) εξευτελίζω [εksεftεlizǥ] # (voldta, øve vold mot, forvrenge) βιάζω [vjazǥ] # (skjende, voldta) ατιµάζω [atimazǥ] # (forurette, gjøre urett) αδικώ [aðikǥ] # (vanhellige, begå helligbrøde) ανοσιουργώ [anǥsiurDžǥ] # (vanhellige, skjende) βεβηλώνω [vevilǥnǥ] / bli krenket (bli forurettet) αδικιέµαι [aðikiεmε] / det krenket hans stolthet αυτό έθιξε την υπερηϕάνειά του [aftǥ εϑiksε tin ipεrifanja tu] / krenke noens rettigheter προβάλλω/θιγώ/καταπατώ/παραβιάζω τα δικαιώµατα κάποιου [prǥvalǥ/ϑiDžǥ/katapatǥ/paraviazǥ ta ðikεǥmata kapiu] / krenke privatlivets fred (forstyrre noen) παραβιάζω την ησυχία/το άσυλο κάποιου [paraviazǥ tin isiçia/tǥ asilǥ kapiu] / ordene dine krenket hans stolthet τα λόγια σου έθιξαν τον εγωϊσµό του [ta lǥja su εϑiksan tǥn εDžǥïzmǥ tu]

10 10 krenkelse m. (overgrep) προσβολή, η [i prǥzvǥli] # ύβρις, η [i ivris] # εξύβριση, η [i εksivrisi] # λοιδωρία, η [i liðǥria] # αντιποίηση, η [i andipiisi] # κακοποίηση, η [i kakǥpiisi] # (grov fornærmelse, utuktighet, slibrighet) ασέλγεια, η [i asεljia] # (sverting, pletting) αµαύρωση, η [i amavrǥsi] # (skjending, vanhelligelse) µαγάρισµα, το [tǥ maDžarizma] # (overtredelse, forseelse, synd) ανόµηµα, το [tǥ anǥmima] # (overtredelse, overskridelse, omgåelse) καταστρατήγηση, η [i katastratijisi] # (avskyelig forbrytelse, helligbrøde, vanhelligelse) ανοσιούργηµα, το [tǥ anǥsiurjima] # βεβήλωση, η [i vεvilǥsi] / det krenker meg personlig (jeg føler meg personlig krenket av det) αυτό µε θίγει προσωπικά [aftǥ mε ϑiji prǥsǥpika] / krenkelse av rettigheter αντιποίηση δικαιώµατος [andipiisi ðikεǥmatǥs] / krenkelse av vanlig anstendighet (brudd på god takt og tone) προσβολή της δηµοσίας αιδούς [prǥzvǥli tiz ðimǥsias εðus] krenkende adj. (nedverdigende, skammelig) αναξιοπρεπής [anaksiǥprεpis] # (vanærende) δυσϕηµιστικός [ðisfimistikǥs] # (fornærmende, skjendig, nedrig) εξευτελιστικός [εksεftεlistikǥs] # εξυβριστικός [εksivristikǥs] # (uanstendig, utuktig, slibrig) ασελγής [asεljis] # (sårende, støtende, belastende, skadelig) βλαβερός [vlavεrǥs] / krenkende oppførsel δυσϕηµιστική συµπεριϕορά [ðisfimistiki simbεrifǥra] krenket adj. θιγµένος [ϑiDžmεnǥs] # προσβεβληµένος [prǥzvεvlimεnǥs] / føle seg krenket (bli fornærmet) πειράζοµαι [pirazǥmε] / jeg er/anser meg som (den som er) krenket θεωρώ τον εαυτό µου θιγέντα [ϑεǥrǥ tǥn εaftǥ mu ϑijεnda] kreol m. κρεολός, ο [Ǥ krεǥlǥs] # f. κρεολή, η [i krεǥli] kreosot m. κρεοζότο, το [tǥ krεǥzǥtǥ] krepere v. (sl. stryke med, vandre heden) κακαρώνω [kakarǥnǥ] kreps m. καραβίδα, η [i karaviða] # (pl.) καραβίδες [karaviðεs] # (astrol./astron. stjernebildet Krepsen) αστερισµός του Καρκίνου, ο [Ǥ astεrizmǥs tu karkinu] # Καρκίνος, ο [Ǥ karkinǥs] krepsdyr n. (skalldyr) µαλακόστρασκο, το [tǥ malakǥstrakǥ] kresen adj. (nøye, pirkete, vanskelig å gjøre til lags) απαιτητικός [apεtitikǥs] # δύσκολος [ðiskǥlǥs] # (nøye, påpasselig, pirkete) ιδιότροπος [iðiǥtrǥpǥs] # µίζερος [mizεrǥs] # (utvelgende, selektiv) εκλεκτικός [εklεktikǥs] # (fintfølende, tander) λεπτοκαµωµένος [lεptǥkamǥmεnǥs] / denne kunden er veldig kresen αυτός ο πελάτης είναι πολύ απαιτητικός [aftǥs Ǥ pεlatis inε pǥli apεtitikǥs] / en kresen leser/kjøper ένας εκλεκτικός αναγνώστης/αγοραστής [εnas εklεktikǥs anaDžnǥstis/aDžǥrastis] / et kresent publikum (et utsøkt publikum) διαλεχτό ακροατήριο [ðialεχtǥ akrǥatiriǥ] / han er kresen i sine valg av litteratur/musikk είναι εκλεκτικός στις ϕιλολογικές / µουσικές του προτιµήσεις [inε εklεktikǥs stis filǥlǥjikεs/musikεs tu prǥtimisis] # (utsøkt, eksklusiv) διαλεχτός [ðialεχtǥs] / hun er på ingen måte kresen, hun spiser det hun får/det som kommer på bordet δεν είναι καθόλου ιδιότροπη, τρώει ό,τι της δώσεις [ðεn inε kaϑǥlu iðiǥtrǥpi trǥi Ǥti tiz ðǥsis] / hun er veldig kresen i matveien είναι πολύ εκλεκτική στο θέµα του ϕαγητού [inε εklεktiki stǥ ϑεma tu fajitu] / hun er veldig kresen når det gjelder klær (hun er veldig nøye med påkledningen/med hvordan hun kler seg) είναι πολύ απαιτητική στο ντύσηµό της [inε pǥli apεtitiki stǥ

11 11 disimǥ tis] # είναι πολύ δύσκολη στα ρούχα της [inε pǥli ðiskǥli sta ruχa tis] / hun er er veldig kresen på maten είναι πολύ δύσκολη/µίζερη στο ϕαΐ της [inε pǥli ðiskǥli/mizεri stǥ faï tis] / i politiske kretser στους πολιτικούς κύκλους [stus pǥlitikus kiklus] / ikke vær så kresen/kravstor! µην είσαι και τόσο εκλεκτικός! [minisε kε tǥsǥ εklεktikǥs] / jeg har en kresen gane έχω ντελικάτη γεύση [εχǥ dεlikati jεfsi] / maten er god, ikke vær så kresen! καλό είναι το ϕαΐ, µην είσαι τόσο απαιτητική [kalǥ inε tǥ faï min isε tǥsǥ apεtitiki] Kreta geo. Κρήτη, η [i kriti] kretinisme m. (med.)(veksthemming og psykisk utviklingshemming) κρετινισµός, ο [Ǥ krεtinizmǥs] kretisk adj. κρητικός [kritikǥs] krets m. (ring, sirkel, gruppe mennesker) κύκλος, ο [Ǥ kiklǥs] # (omkrets) περιϕέρεια, η [i pεrifεria] # (strømkrets) κύκλωµα, το [tǥ kiklǥma] / den indre kretsen (av hans rådgivere) ο στενός κύκλος (των συµβούλων του) [Ǥ stεnǥs kiklǥs tǥn simvulǥn du] / den nærmeste krets (de nærmeste medarbeidere) οι παρκοιµώµενοι [i parakimǥmεni] : presidentens nærmeste krets οι παρκοιµώµενοι του Προέδρου [i parakimǥmεni tu prǥεðru] / han hører ikke med til vår krets (han er ikke en av oss, han er en outsider) είναι ξένος στον κύκλο µας [inε ksεnǥs stǥn kiklǥ mas] / i dannede/de hyere kretser (i dannet selskap/i sosieteten) στην καλή/υψηλή κοινωνία [stin kali/ipsili kinǥnia] / i politiske kretser σε πολιτικούς κύκλους [sε pǥlitikus kiklus] kretse v. περιστρέϕοµαι [pεristrεfǥmε] # (bevege seg i små sirkler, stå kretsende ) στέκοµαι ανάερο [stεkǥmε anaεrǥ] # (sveve, balansere) ζυγιάζοµαι [zijazǥmε] : hauken kretset over byttet sitt το γεράκι στάθηκε ανάερο πάνω από το θύµα του [tǥ jεraki staϑikε anaεrǥ panǥ apǥ tǥ ϑima tu] # το γεράκι ζυγιαζόταν πάνω από τη λεία του [tǥ jεraki zijazǥtan panǥ apǥ ti lia tu] / helikopteret kretset over skolen το ελικόπτερο ζυγιάστηκε πάνω από το σχολείο [tǥ εlikǥptεrǥ zijastikε panǥ apǥ tǥ sχǥliǥ] / kretse om (omringe, omslutte, bre seg rundt/over) κυκλώνω [kiklǥnǥ] kretsende adj. ανάερος [anaεrǥs] kretsløp n. κύκλος, ο [Ǥ kiklǥs] # κυκλοϕορία, η [i kiklǥfǥria] # (omdreining, runde) γύρος, ο [Ǥ jirǥs] / det biologisk kretsløp ο βιολογικός κύκλος [Ǥ viǥlǥjikǥs kiklǥs] / blodets kretsløp η κυκλοϕορία αίµατος [i kiklǥfǥria εmatǥs] / jordens kretsløp (rundt sola) η περιστροϕή γης [i pεristrǥfi jis] / jordens årlige kretsløp ο γύρος που κάνει η γη σ' ένα χρόνο [Ǥ jirǥs pu kani i ji sεna ΧrǤnǤ] / månens faser οι ϕάσεις της σελήνης [i fasis tis sεlinis] / månens kretsløp οι κύκλοι της σελήνης [i kikli tis sεlinis] kretsløpsforstyrrelser m.pl. κυκλοϕορικές διαταραχές, οι [i kiklǥfǥrikεz ðiataraçεs] kreve v. (søke, lete etter) ζητώ [zitǥ] # (fordre, forlange, sette som krav) απαιτώ [apεtǥ] # αξιώνω [aksiǥnǥ] # θέλω [ϑεlǥ] # γυρεύω [jirεvǥ] # (påtvinge, pålegge) επιβάλλω [εpivalǥ] # (be om, søke om) αιτώ* [εtǥ] # καλώ [kalǥ] # (fordre, trekke ut (av), hale ut (av)) αποσπώ [apǥspǥ] # διεκδικώ [ðiεkðikǥ] / de krever kortere arbeidstid og høyere lønn αξιώνουν να δουλεύουν λιγότερο και να

12 12 πληρώνονται περισσότερο [aksiǥnun na ðulεvun liDžǥtεrǥ kε na plirǥnǥndε pεrisǥtεrǥ] / dette arbeidet/denne type arbeid krever stor tålmodighet αυτή η δουλειά θέλει µεγάλη υποµονή [afti i ðulja ϑεli mεDžali ipǥmǥni] / har han det som kreves for den jobben? έχει το δυναµισµό για την εργασία αυτή; [εçi tǥ ðinamizmǥ ja tin εrDžasia afti] / hva krever arbeiderne? (hva er arbeidernes krav?) τι γυρεύουν οι εργάτες; [ti jirεvun i εrDžatεs] / jeg krever at han ber meg om unnskyldning (jeg forlanger en unnskyldning av han) αξιώνω να µου ζητήσει συγγνώµη [aksiǥnǥ na mu zitisi siŋgnǥmi] / jeg krever et klart svar απαιτώ καθαρή απάνταση [apεtǥ kaϑari apandasi] / jeg krever å få (utbetalt) pengene mine απαιτώ τα χρήµατά µου [apεtǥ ta Χrimata mu] / jeg krever tilbakebetaling av pengene mine (jeg krever å få pengene mine tilbake) απαιτώ επιστροϕή των χρηµάτων µου [apεtǥ εpistrǥfi tǥn ΧrimatǤn mu] / kreve at han/hun trekker seg αξιώνω να παραιτηθεί [aksiǥnǥ na parεtiϑi] : noen krevde at jeg fratrådte κάποιοι αξίωσαν να παραιτηθώ [kapii aksiǥsan na parεtiϑǥ] / kreve det umulige (stille helt urimelige krav) γυρεύω τ' αδύνατα [jirεvǥ taðinata] / kreve drastiske tiltak (kreve bruk av drastiske virkemidler) επιβάλλω τη λήψη δραστικών µέτρων [εpivalǥ ti lipsi ðrastikǥn mεtrǥn] : situasjonen krever drastiske tiltak η κατάσταση επιβάλλει τη λήψη δραστικών µέτρων [i katastasi εpivali ti lipsi ðrastikǥn mεtrǥn] / kreve ens hode på et fat (rope på hevn) κραυγάζω ζητώντας το κεϕάλι κάποιου [kravDžazǥ zitǥndas tǥ kεfali kapiu] : de krevde hans hode på et fat κραυγάζαν ζητώντας το κεϕάλι του [kravgazan zitåndas tå kefali to] / kreve full oppmerksomhet αποσπώ /επιβάλλω προσοχή [apǥspǥ/εpivalǥ prǥsǥçi] / kreve hemmelig avstemning καλώ σε µυστική ψηϕοϕορία [kalǥ sε mistiki psifǥfǥria] / kreve inn gjeld/skatt µαζεύω τα χρέη/τους ϕόρους [mazεvǥ ta Χrεï/tus f Ǥrus] / kreve lydighet απαιτώ υπακοή [apεtǥ ipakï] / kreve masse øving θέλει πολλή άσκηση [ϑεli pǥli askisi] : pianospill krever masse øving το πιάνο θέλει πολλή άσκηση [tǥ pjanǥ ϑεli pǥli askisi] / kreve noe av noen (avkreve en noe) διεκδικώ κάτι από κάποιον [ðiεkðikǥ kati apǥ kapiǥn] / kreve penger av noen (inndrive penger fra noen) αποσπώ χρήµατα από κάποιον [apǥspǥ Χrimata apǥ kapiǥn] / kreve pensjon αξιώνω σύνταξη [aksiǥnǥ sindaksi] : han krevde pensjon på grunnlag av sin lange tjeneste i det militære αξίωσε σύνταξη (επί τη) βάσει της µακράς στρατιωτικής του υπηρεσίας [aksiǥsε sindaksi (εpi ti) vasi tiz makras stratiǥtikis tu ipirεsias] / kreve respekt απαιτώ σεβασµό [apεtǥ sεvazmǥ] / kreve rettsbeskyttelse (kreve rettssikkerhet/rettsvern) απαιτώ την προστασία του νόµου [apεtǥ tim brǥstasia tu nǥmu] / kreve selvstyre ζητώ αυτονοµία [zitǥ aftǥnǥmia] / kreve skadeserstatning διεκδικώ/ζητώ αποζηµίωση [ðiεkðikǥ/zitǥ apǥzimiǥsi] / kreve tilbakebetaling av skattepenger (kreve å få tilbake skattepenger) αξιώνω την επιστροϕή ϕόρου [aksiǥnǥ tin εpistrǥfi fǥru] / kreve stor flid απαιτώ µεγάληεπιµέλεια [apεtǥ mεDžali εpimεlia] / kreve stor hengivenhet (helhjertet innsats) απαιτώ µεγάλη προσήλωση [apεǥ mεDžali prǥsilǥsi] / kreve stor tålmodighet απαιτώ µεγάλη υποµονή [apεtǥ mεDžali ipǥmǥni] / kreve tilbake (forlange å få tilbake) ζητώ/αξιώνω την επιστροϕή (του/της) [zitǥ/aksiǥnǥ tin εpistrǥfi (tu/tis)] / kreve (å få) pengene sine ζητώ τα χρήµατά µου [zitǥ ta Χrimata mu]

13 13 krevende adj. (utfordrende) απαιτητικός [apεtitikǥs] # (vanskelig, vrien, hard, tøff) δύσκολος [ðiskǥlǥs] # δυσχερής [ðisçεris] # ζόρικος [zǥrikǥs] # (vanskelig, arbeidskrevende, hard, slitsom) επίµοχθος [εpimǥχϑǥs] # επίπονος [εpipǥnǥs] / det er ganske krevende/litt slitsomt å ha jobb ved siden av studiene είναι λιγάκι ζόρικο να σπουδάσεις και να δουλεύεις ταυτοχρόνως [inε liDžaki zǥrikǥ na spuðasis kε ðulεvis taftǥχrǥnǥs] / et krevende arbeid (et slitsomt arbeid) επίπονο έργο [εpipǥnǥ εrDžǥ] / en krevende oppgave (et krevende, vanskelig arbeid) απαιτητική δουλειά [apεtitiki ðulja] # δύσκολο/δυσχερές /επίµοχθο έργο [ðiskǥlǥ/ðisçεrεs/εpimǥχϑǥ εrDžǥ] / en krevende kunde/person (en som er vanskelig å ha å gjøre med, en hard negl) δύσκολος πελάτης [ðiskǥlǥs pεlatis] : han er krevende/vanskelig å ha å gjøre med είναι δύσκολος στις συναλλαγές του [inε ðiskǥlǥs stis sinalajεs tu] / ytterst krevende (utmattende, svært anstrengende) ξεθεωτικός [ksεϑεǥtikǥs] kribling f.m. (kriblende følelse, brenning, mauring) καύση, η [i kafsi] kricket m. (sport) κρίκετ, το [tǥ krikεt] kricketballtre n. (sport) ρακέτα του κρίκετ, η [i rakεta tu krikεt] krig m. πόλεµος, ο [Ǥ pǥlεmǥs] / en langvarig krig µακροχρόνιος πόλεµος [makrǥχrǥnjǥs pǥlεmǥs] / erklære krig mot noen (gå til krig mot noen) κινώ πόλεµο εναντίον κάποιου [kinǥ pǥlεmǥ εnandiǥn kapiu] / etter krigen µατά τον πόλεµο [mεta tǥm bǥlεmǥ] / forberede seg på krig (ruste seg til krig) ετοιµάζοµαι για πόλεµο [εtimazǥmε ja pǥlεmǥ] / forberedt på krig ετοιµοπόλεµος [εtimǥpǥlεmǥs] / før krigen πριν από τον πόλεµο [prin apǥ tǥm bǥlεmǥ] / føre krig διεξάγω πόλεµο [ðiεksaDžǥ pǥlεmǥ] # (krige) κάνω πόλεµο [kanǥ pǥlεmǥ] / hellig krig (religionskrig) ιερός πόλεµος, ο [Ǥ iεrǥs pǥlεmǥs] / hæren ble oppløst/sendt hjem da krigen var over ο στράτος διαλύθηκε µε το τέλος του πολέµου [Ǥ stratǥz ðialiϑikε mε tǥ tεlǥs tu pǥlεmu] / krig og elendighet går hånd i hånd ο πόλεµος και η δυστυχία πάνε µαζί [Ǥ pǥlεmǥs kε i ðistiçia panε mazi] / krig på kniven (beinhard, knivskarp konkurranse) εξοντωτικός ανταγωνισµός [aksǥndǥtikǥs andaDžǥnizmǥs] / krigen var en tøff tid/hard prøvelse for oss alle ο πόλεµος ήταν περίοδος δοκιµασίας για όλους µας [Ǥ pǥlεmǥs itan pεriǥðǥz ðǥkimasiaz ja Ǥluz mas] / total krig (altomfattende krig) ολοκληρωτικός πόλεµος, ο [Ǥ ǤlǤklirǤtikǤs pǥlεmǥs] / under krigen (i løpet av krigen) κατά τη διάρκεια του πολέµου [kata ti ðiarkia tu pǥlεmu] / ved krigens begynnelse (på begynnelsen av krigen) κατά την έναρξη του πολέµου [kata tin εnarksi tu pǥlεmu] / vi er i krig med Albania είµαστε σε εµπόλεµη κατάσταση µε την Αλβανία [imastε sε εmbǥlεmi katastasi mε tin alvania] / vi stod på randen av krig ( krigen hadde nådd dørstokken vår ) πόλεµος έϕτασε στο κατώϕλι µας [Ǥ pǥlεmǥs εftasε stǥ katǥfli mas] kriger m. µαχητής, ο [Ǥ maçitis] # (hist.:) (soldat, stridsmann) αρµατολός, ο [Ǥ armatǥlǥs] / en gammel kriger (en gammel ringrev, en erfaren mann) παλιά καραµπίνα [palja karambina] / han er en gammel kriger είναι παλιά καραµπίνα [inε palja karambina] / en tapper/uforferdet kriger ένας γενναίος µαχητής [εnaz jεnεǥz maçitis] krigerflokk m. (militant gruppe, kampgruppe) οµάδα µαχητών, η [i Ǥmaða maçitǥn ] krigersk adj. (stridslysten) πολεµοχαρής [pǥlεmǥχaris] # ϕιλοπόλεµος [filǥpǥlεmǥs] #

14 14 µαχητικός [maçitikǥs] # ϕίλερις [filεris] # καυγατζής [kavDžadzis] # επιθετικός [εpiϑεtikǥs] # (kranglevoren) εριστικός [εristikǥs] # (om mine etc.: morsk, stridbar) αρειµάνιος [arimaniǥs] # (kranglete, bråkete, krakilsk) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] / en krigersk mine αρειµάνιο ύϕος [arimaniǥ ifǥs] / en krigersk stamme (en stamme på krigsstien) ϕιλοπόλενη ϕυλή, η [i filǥpǥlεmi fili] / i et krigersk humør αϕηνιασµένος [afiniazmεnǥs] : han kom inn (i rommet) i et krigersk humør µπήκε µέσα αϕηνιασµένος [bikε mεsa afiniazmεnǥs] krigførende adj. (fiendtlig) εµπόλεµος [εmbǥlεmǥs] / de krigførende makter (de stridende) οι εµπόλεµοι [i εmbǥlεmi] / de krigførende nasjoner τα εµπόλεµα έθνη [ta εmbǥlεma εϑni] / de krigførende styrker (krigsstyrkene) οι εµπόλεµες δυνάµεις [i εmbǥlεmεz ðinamis] krigføring f.m. διεξαγωγή του πολέµου, η [i ðiεksaDžǥji tu pǥlεmu] / bakteriologisk krigføring βακτηριδιολογικός πόλεµος, ο [Ǥ vaktiriðiǥlǥjikǥs pǥlεmǥs] # µικροβιολογικός πόλεµος, ο [Ǥ mikrǥviǥlǥjikǥs pǥlεmǥs] krigs- (krigførende, kjempende, stridende) αντιµαχόµενος [andimaχǥmεnǥs] krigsberedskap m. ετοιµότητα πολέµου, η [i εtimǥtita pǥlεmu] / i krigsberedskap σε ετοιµότητα πολέµου, η [i εtimǥtita pǥlεmu] : sette landet i krigsberedskap (mobilisere) θέτω τη χώρα σε κατάσταση πολέµου [ϑεtǥ ti ΧǤra sε katastasi pǥlεmǥ] krigsbragd m. πολεµικό κατόρθωµα, το [tǥ pǥlεmikǥ katǥrϑǥma] / krigsbragdene hans/ hennes τα πολεµικά του/της κατορθώµατα, το [tǥ pǥlεmika tu/tis katǥrϑǥmata] krigsbytte n. λάϕυρω, το [tǥ lafirǥ] # λεία, η [i lia] krigserklæring f.m. κήρυξη πολέµου, η [i kiriksi pǥlεmu] krigsfange m. αιχµάλωτος πολέµου, ο [Ǥ εχmalǥtǥs pǥlεmu] krigsfly n. πολεµικό αεροσκάϕος, tο [tǥ pǥlεmikǥ aεrǥskafǥs] # µαχητικό εαροσκάϕος, tο [tǥ maçitikǥ ǤεrǤskafǤs] krigsfange m. αιχµάλωτις, ο [Ǥ εχmalǥtǥs] krigsflåte m. (marine) πολεµικός στόλος, ο [ǤpǤlεmikǤs stǥlǥs] krigsforberedelser m.pl. πολεµικές ετοιµασίες, η [i pǥlεmikεs εtimasiεs] # krigsforbrytelser m.pl. εγκλήµατα πολέµου, τα [ta εŋglimata pǥlεmu] krigsforbryter m. εγκληµατίας πολέµου, ο [Ǥ εŋglimatias pǥlεmu] krigsfrykt m. πανικός πολέµου, ο [Ǥ panikǥs pǥlεmu] / nyhetene skapte krigsfrykt τα νέα δηµιούργησαν πανικός πολέµου [ta nεa ðimiurjisan panikǥs pǥlεmu] krigsgud m. θεός του πολέµου, ο [Ǥ ϑεǥs tu pǥlεmu] krigshandling f.m. (fiendtlighet) εχθροπραξία, η [i εχϑrǥpraksia] / starte/utsette/innstille krigshandlingene αρχίζω/αναστέλλω/παύω τις εχθροπραξίες [arçizǥ/anastεlǥ/pavǥ tis εχϑrǥpraksiεs] : da krigshandlingene ble innstilt όταν κατέπαυσαν οι εχθροπραξίες [Ǥtan katεpafsan i εχϑrǥpraksiεs] krigshest m. (stridshest, hingst) άτι, το [tǥ ati] krigshisser m. (krigsstifter) πολεµοκάπηλος, ο [Ǥ pǥlεmǥkapilǥs] krigshumør n. (stridslyst, krigerskhet) ϕιλοπόλεµη διάθεση, η [i filǥpǥlεmi ðjaϑεsi] # ερισκότητα η [i εriskǥtita] krigskommisariat n. επιµελητεία στρατού, η [i εpimεlitia stratu]

15 15 krigskorrespondent m. πολεµικός ανταποκριτής, ο [Ǥ pǥlεmikǥs andapǥkritis] # (kvinnelig) πολεµική ανταποκρίτρια, η [i pǥlεmiki andapǥkritria] / han utmerket seg som krigskorrespondent i Vietnam αναδείχτηκε σαν πολεµικός ανταποκριτής στο Βιετνάµ [anaðiχtikε sam bǥlεmikǥs andapǥkritis stǥ viεtnam] krigslyst f.m. (stridslyst) ϕιλοπόλεµη διάθεση, η [i filǥpǥlεmi ðjaϑεsi] krigsmaskin f.m.(krigsmidler, våpen) πολεµικά µέσα, τα [ta pǥlεmika mεsa] # (velutrustet, effektiv militærmakt) στρατιωτική/πολεµική µηχανή, η [i stratjǥtiki/pǥlεmiki miχani] krigsmonument n. (krigsminnesmerke, heltegrav) ηρώο, το [tǥ irǥǥ] / et minnesmerke over de falne (krigsminnesmerke) µνηµεία των πεσότων [mnimia tǥn pesǥtǥn] krigsoffer n. θύµα πολέµου, το [tǥ ϑima pǥlεmu] krigsområde n. (urolig område) εστία αναταραχής, η [i εstia anataraçis] krigspensjonist m. συνταξιούχος στρατιωτικός, ο [Ǥ sindaksiuχǥs stratjǥtikǥs] krigsrett m. στρατοδικείο, το [tǥ stratǥðikiǥ] / bli stilt for krigsrett περνώ στρατοδικείο [pεrnǥ stratǥðikiǥ] # δικάζοµαι από στρατοδικείο [ðikazǥmε apǥ stratǥðikiǥ] : han ble stilt for krigrett for oppsetsighet (insubordinasjon) πέρασε στρατοδικείο για απειθαρχία [pεrasε stratǥðikiǥ ja apiϑarçia] krigsrop n. (kamprop, kampparole) πολεµική ιαχή, η [i pǥlεmiki jaçi] krigsskadeerstatning f.m. πολεµικές επανόρθωσεις, οι [i pǥlεmikεs εpanǥrϑǥsis] krigsskip n. (krigsfartøy) πολεµικό πλοίο/καράβι, το [tǥ pǥlεmikǥ pliǥ/karavi] # (orlogsskip, slagskip) θωρηκτό, το [tǥ ϑǥriktǥ] / de franske krigsskipene bombarderte havna τα πολεµικά πλοία των Γάλλων βοµβάρδισαν το λιµάνι [ta pǥlεmika plia tǥ DžalǤn vǥmvarðisan tǥ limani] krigsskueplass m. εστία πολέµου, η [i εstia pǥlεmu] # θεάτρο του πολέµου, το [tǥ ϑεatrǥ tu pǥlεmu] krigssone f.m. πολεµική ζώνη, η [i pǥlεmiki zǥni] / evakuering av barn fra krigssona η αποµάκρυνση των παιδιών από την πολεµική ζώνη [i apǥmakrinsi tǥm bεðjǥn apǥ tim bǥlεmiki zǥni] krigsstifter m. (krigshisser) πολεµοκάπηλος, ο [Ǥ pǥlεmǥkapilǥs] krigstillegg n. πολεµικό επίδοµα, το [tǥ pǥlεmikǥ εpiðǥma] krigstilstand m. εµπόλεµη κατάσταση, η [i εmbǥlεmi katastasi] # κατάσταση πολέµου, η [i katastasi pǥlεmu] krigstjeneste f.m. (aktiv tjeneste) ενεργός υπηρεσία, η [i εnεrDžǥs ipirεsia] # µαχιµή υπηρεσία, η [i maçimi ipirεsia] krigstromme f.m. τύµπανο του πολέµου, το [tǥ timbanǥ tu pǥlεmu] / høre krigstrommene ακούω τα τύµπανα του πολέµου [akuǥ ta timbana tu pǥlεmu] krigsuerfaren adj. (uerfaren i krig) απειροπόλεµος [apirǥpǥlεmǥs] krigsutbrudd n. έκρηξη του πολέµου, η [i εkriksi tu pǥlεmu] # ξέσπασµα του πολέµου, το [tǥ ksεspazma tu pǥlεmu] / ved krigsutbruddet µε το ξέσπασµα του πολέµου [mε tǥ ksεspazma tu pǥlεmu] # κατά την έκρηξη του πολέµου [kata tin εkriksi tu pǥlεmu] # (ved krigens begynnelse, på begynnelsen av krigen) κατά την έναρξη του πολέµου [kata tin εnarksi tu pǥlεmu] krigsutrustning g.m. (krigsutstyr, våpen) πολεµικοί εξοπλισµοί [pǥlεmiki εksǥplizmi]

16 16 krigsutstyr n. (krigsutrustning, våpen) πολεµικοί εξοπλισµοί [pǥlεmiki εksǥplizmi] Krim geo. Κριµαία, η [i krimεa] krimbølge f.m. (bølge av kriminalitet) κύµα εγκληµατικότητας, η [kima εŋglimatikǥtitas] kriminalfilm m. αστυνοµηκό, το [tǥ astinǥmikǥ] kriminalfortelling f.m. (kriminalnovelle) αστυνοµική ιστορία, η [i astinǥmiki istǥria] kriminalisere v. (erklære for ulovlig) θέτω εκτός νόµου [ϑεtǥ εktǥz nǥmu] / krimiknalisere narkotika θέτω εκτός νόµου τα ναρκωτικά [ϑεtǥ εktǥz nǥmu ta narkǥtika] kriminalitet m. εγκληµατικότητα, η [i εŋglimatikǥtita] # (forbrytelse) έγκληµα, το [tǥ εŋglima] / få bukt med kriminaliteten ξεριζώνω το έγκληµα [ksεrizǥnǥ tǥ εŋglima] / kriminaliteten har steget med 30 % i år η εγκληµατικότητα αυξήθηκε κατά 30% ϕέτος [i εŋglimatikǥtita afksiϑikε kata trianda tis εkatǥ fεtǥs] / kriminaliteten ser ut til å øke/avta η εγκληµατικότητα παρουσιάζεται αυξηµένη/µειωµένη [i εŋglimatikǥtita parusiazεte afksimεni/miǥmεni] / utrydde kriminaliteten i en by (rense en by for kriminalitet) καθαρίζω µια πόλη από το έγκληµα [kaϑarizǥ mja pǥli apǥ tǥ εŋglima] kriminalroman m. (detektivroman) αστυνοµικό µυθιστόρηµα, το [tǥ astinǥmikǥ miϑistǥrima] kriminalsak f.m. ποινική δίωξη, η [i piniki ðiǥksi] kriminalteknisk adj. (rettslig, juridisk) δικανικός [ðikanikǥs] kriminell adj. εγκληµατικός [εŋglimatikǥs] # κακούργος [kakurDžǥs] # (ulovlig, lovløs, lovstridig, urettferdig) άνοµος [anǥmǥs] # (straffbar) αξιόποινος [aksiǥpinǥs] / begå ei kriminell handling (bryte lova, begå en forbrytelse) εγκληµατώ [εŋglimatǥ] / en kriminell/lovstridig handling άνοµη πράξη [anǥmi praksi] / en kriminell (en forbryter) κακούργος, ο [Ǥ kakurDžǥs] # f. κακούργα, η [i kakurDža] / han har en kriminell åre i seg (han viser kriminelle anlegg) έχει µια έγκληµατικη διάθεση µέσα του [εçi mja εŋglimatiki ðjaϑεsi mεsa tu] / han har kriminelle instinkter έχει κακούργα ένστιχτα [εç i kakurDža εnstiχta] / kriminell atferd εγκληµατική συµπεριϕορά [εŋglimatiki simbεrifǥra] / kriminell handling (jur.) εγκληµατική πράξη [εŋglimatiki praksi] / tyveri er en kriminell handling η κλοπή είναι αξιόποινη πράξη [i klǥpi inε aksiǥpini praksi] kriminolog m. εγκληµατολόγος [εŋglimatǥlǥDžǥs] kriminologi m. εγκληµατολογία, η [i εŋglimatǥlǥjia] kriminologisk adj. εγκληµατολογικός [εŋglimatǥlǥjikǥs] Krimkrigen hist. ο κριµαϊκός πόλεµος [Ǥ krimaïkǥs pǥlεmǥs] kringkaste v. (overføre på radio/tv) µεταδίδω [mεtaðiðǥ] # µεταδίνω [mεtaðinǥ] # αναµεταδίνω [anamεtaðinǥ] # (sende, være på lufta) εκπέµπω* [εkpεmbǥ] / kringkaste en tale/et møte µεταδίδω ένα λόγο/µια συνεδρίαση [mεtaðiðǥ εna lǥDžǥ/mja sinεðriasi] kringkasting f.m. (radio/tv: sending, overføring, program) εκποµπή, η [i εkpǥmbi] # (rapportering, melding) µετάδοση, η [i mεtaðǥsi] kringkastingsstasjon m. (radiostasjon) σταθµός αναµετάδοσης, ο [Ǥ astaϑmǥs anamεtaðǥsis]

17 17 kringkastingsstudio n. ραδιοϕωνικός θάλαµος, ο [Ǥ raðiǥfǥnikǥs ϑalamǥs] krinoline m. (hist.) (fiskebeinskjørt) κρινιλίνο, το [tǥ krinǥlinǥ] krise f.m. (økon./polit. krise, sammenbrudd) κρίση, η [i krisi] # (anfall, sammenbrudd) παροξυσµός, ο [Ǥ parǥksizimǥs] # (krisetilfelle, uforutsett tilfelle, eventualitet) ανάγκη, η [i anaŋgi] / de nye tiltakene vil forverre krisen τα νέα µέτρα θα επιτείνον την κρίση [ta nεa mεtra ϑa εpitinun tiŋ krisi] / ei alvorlig økonomisk krise (økonomisk nedtur, børskrakk) οποιαδήποτε σοβαρή χρηµατιστηριακή κρίση [ǤpiaðipǤtε sǥvari Χrimatistiriaki krisi] / den økonomiske krisen må bøtes på οικονοµική κρίση πρέπει να διορθωθεί [i ikǥnǥmiki krisi prεpi na ðiǥrϑǥϑi] / gjennomgå en krise πέρνω κρίση [pεrnǥ krisi] / hvis det er (helt) krise (hvis det oppstår en krisesituasjon, i et krisetilfelle) αν υπάρχει εκτακτή ανάγκη [an inε εktakti anaŋgi] / krisen ble håndtert med hell (krisen ble løst på en god måte) η κρίση αντιµετωπίστηκε µ' επιτυχία [i krisi andimεtǥpistikε mεpitiçia] / landet gjennomlever en krise η χώρα περνάει κρίση [i ΧǤra pεrnai krisi] / landet vårt er inne i en alvorlig økonomisk krise η χώρα µας γνωρίζει µεγάλη οικονοµική κρίση [i ΧǤra maz DžnǤrizi mεDžali ikǥnǥmiki krisi] kriseplan m. σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το [tǥ sçεðiǥ εktaktis anaŋgis] kriserammet adj. που περνάει/περνάνε κρίση [pu pεrnai/pεrnane krisi] : kriserammede områder περιοχές που περνάνε κρίση [pεriǥçεs pu pεrnanε krisi] krisesituasjon m. κρίσιµη κατάσταση [krisimi katastasi] # (nødstilfelle) περίπτωση εκτακτικής ανάγκης, η [i pεriptǥsi εktaktikis anangis] # εξαιρετική ανάγκη [εksεrεtiki anaŋgi] / må brukes bare i en krisesituasjon (bare i nødsfall) να χρησιµοποιηθεί µόνο σε περίπτωση εκτακτικής ανάγκης [na Χrisimpiiϑi mǥnǥ sε pεriptǥsi εktaktikis anaŋgis] kristelig adj. χριστιανικός [ΧristjanikǤs] kristen m. (kvinne) χριστιανή, η [i Χristiani] # (mann) χριστιανός, ο [Ǥ ΧristianǤs] / en bekjennende kristen δεδηλωµένος χριστιανός [ðεðilǥmεnǥs ΧristianǤs] / en oppriktig kristen (en from kristen) ευσεβής χριστιανός [εfsεvis ΧristianǤs] kristen adj. χριστιανικός [ΧristianikǤs] / kristen tidsregning (vår tid) η χριστιανική εποχή [i Χristianiki εpǥçi] / kristne skikker χριστιανικά έθιµα [Χristianika εϑima] kristendomsfiendtlig adj. (antikristen, ukristelig) αντιχριστιανικός [andiχristianikǥs] kristendomsførfølgelse m. διωγµός των χριστιανών, ο [Ǥ ðiǥDžmǥs tǥn ΧristianǤn] / (hist.) kristendomsforfølgelsene (forfølgelsene av de første kristne) οι διωγµοί των πρώτων χριστιανών [i ðiǥDžmi tǥm brǥtǥn ΧristianǤn] Kristi himmelfart m. Ανάληψις του Ζωτήρος, η [i analipsis tu sǥtirǥs] / Kristi himmelfartsdag εορτή της Αναλήψεως, η [i εǥrti tis analipsεǥs] # (Ηµέρα) Της αναλήψεως, η [i imεra tis analipsεǥs] kristne v. (døpe) βαπτίζω [vaptizǥ] # βαϕτίζω [vaftizǥ] # (omvende til kristendommen) εκχριστιανίζω [εkχristianizǥ] / bli kristnet εκχριστιανίζοµαι [εkχristianizǥmε] kristning f.m. (omvendelse til kristendommen) εκχριστιανισµός, ο [Ǥ εkχristianizmǥs] Kristus (bib.) Χριστός, ο [Ǥ ΧristǤs] / i det første årtusen f.kr./e.kr στην πρώτη

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ

Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ Η APRILIA ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα της. Ετοιμάσαμε το παρόν εγχειρίδιο προκειμένου να μπορέσετε να εκτιμήσετε πλήρως την ποιότητα. Σας προτείνουμε να διαβάσετε όλα

Διαβάστε περισσότερα

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780

aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 aprilia 854023 RX-SX 50 MY 2007 GR-DK Manual http://www.manuallib.com/file/2674780 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009 / Μοnday, January 5, 2009 NATIONAL HERALD VOL. 94 No.31160 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, CT, MA $1.25

ευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009 / Μοnday, January 5, 2009 NATIONAL HERALD VOL. 94 No.31160 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, CT, MA $1.25 ΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 1915 a b ευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009 / Μοnday, January 5, 2009 NATIONAL HERALD VOL. 94 No.31160 GREEK-AMERICAN DAILY NY, NJ, CT, MA $1.25 www.ekirikas.com

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Κάποτε ήταν η Πολωνία και η Ουγγαρία, ενώ σήµερα είναι η Ελλάδα και η Ιρλανδία τα πρώτα θύµατα της νέας γερµανικής επίθεσης.

Κάποτε ήταν η Πολωνία και η Ουγγαρία, ενώ σήµερα είναι η Ελλάδα και η Ιρλανδία τα πρώτα θύµατα της νέας γερµανικής επίθεσης. Ο Νεοναζισµός της Γερµανίας. Η αµετανόητη Γερµανία βάζει και πάλι την Ευρώπη σε κίνδυνο. Κάποτε ήταν η Πολωνία και η Ουγγαρία, ενώ σήµερα είναι η Ελλάδα και η Ιρλανδία τα πρώτα θύµατα της νέας γερµανικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ε Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Κλάρος Σέρνας

Α Ν Ε Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Κλάρος Σέρνας Λόπη Ρωμανά Α Ν Ε Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Κλάρος Σέρνας Διήγημα 1 Κύριε δικαστά, κύριοι ένορκοι, σεβαστό δικαστήριο. Έτσι δεν ξεκινάνε όλοι την απολογία τους; Στο σινεμά αυτό λένε, είναι φράση κλισέ, για να μπορέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Master Beinsa Duno. Contents

Master Beinsa Duno. Contents Master Beinsa Duno Contents Contents... 1 Το καλό και το φως... 2 Το µάτι της αγάπης... 12 Οι δύο γυναίκες... 22 Χαρούµενοι και γελαστοί... 32 Μαθητεία και υπηρεσία... 41 Η γλώσσα της αγάπης... 52 Οι ξεχωριστές

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτο κεφάλαιο Η φυλακή Α. Θεωρήσεις για τη φυλακή

Πέµπτο κεφάλαιο Η φυλακή Α. Θεωρήσεις για τη φυλακή Πέµπτο κεφάλαιο Η φυλακή Α. Θεωρήσεις για τη φυλακή Η φυλακή στην αρχή θεωρήθηκε ως προοδευτικό µέτρο εφ όσον αντικατέστησε τις σωµατικές τιµωρίες. Θεωρητικά ο εγκλεισµός πρέπει να περιορίζει απλά την

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ.3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ σελ.4 ΕΘΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ σελ.9 ΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ σελ.14 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ σελ.17 ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ σελ.19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Τ Ω Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Μ Α Ν Ε Σ Η. Η ζωή στην Αρχαία Σπάρτη. Καταναλωτισμός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Τ Ω Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Μ Α Ν Ε Σ Η. Η ζωή στην Αρχαία Σπάρτη. Καταναλωτισμός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Η ζωή στην Αρχαία Σπάρτη Καταναλωτισμός To Ηλιακό Σύστημα Χριστουγεννιάτικα Έθιμα Σοφά Λόγια 28 Οκτωβρίου 1940 5 ΝΑΙ 5 ΟΧΙ Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι Διαγωνισμός Αφίσας Αποταμίευση Εργασίες Ιστορίας μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607

aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 aprilia NA 850 Mana ABS Manual(11) http://www.manuallib.com/file/2674607 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ

ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΑ 25-61Σ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΒΑ Α.Μ.1340200200698 Μετά τις ριζικές αλλαγές που έγιναν στο κράτος και στην κοινωνία της Βουλγαρίας (1989 όταν έπεσε το κομμουνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΨΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΡΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΙΕΣΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συγγραφέας...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι πρώτες μέρες στο σπίτι...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το τέλος των παιδικών μου χρόνων...39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 104 Νοέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 104 Νοέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES ΦΩΝΗ Εθνικό είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου.

Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου. Για επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Ιράν, όμως ποτέ μου δεν φαντάστηκα πως εκεί θα με περίμενε ο νέος δρόμος της ζωής μου. Εγώ ο Κώστας Ραφτόπουλος του Δημοσθένη και της Χαράς δεν

Διαβάστε περισσότερα