krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ"

Transcript

1 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras mε ðaŋgǥsε stǥ mεDžalǥ ðaχtilǥ] krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ εrpǥndas] / krabbe unna (krype vekk) αποµακρύνοµαι έρποντας [apǥmakrinǥmε εrpǥndas] krae v. (si kra-kra, skrike hest, skvatre, kvekke) γρούζω [DžruzǤ] kraft f.m. δύναµη, η [i ðinami] # ισχύς, η [i isçis] # (makt) εξουσία, η [i eksosia] # (styrke, ugjendrivelighet) ακαταµάχητο, το [tǥ akatamaçitǥ] # (barskhet, voldsomhet, villskap) βιαιότητα, η [i viεǥtita] # (styrke, virkningsfullhet, effektivitet) δραστικότητα, η [i ðrastikǥtita] # (energi) ενέργεια, η [i εnεrjia] # (kraft hos masse i bevegelse, fys. bevegelsesimpuls, kraftmoment) κεκτηµένη ταχύτητα, η [i kεktimεni taçitita] # (buljong) ζωµός, ο [Ǥ zǥmǥs] # (kjøttkraft, sjy) κρεατοζωµός, ο [Ǥ krεatǥzǥmǥs] # (kjøttkraft, smak) ουσία, η [i usia] / av alle krefter (av all kraft, som bare det, som besatt, som en gal(ning)) µ' όλη µου τη δύναµη [mǥli mu ti ðinami] # µ' όλες µου τις δύναµεις [mǥlez mu tiz ðinamis] : hale i/stramme et tau av alle krefter τεντώνω ένα σκοινί µ' όλι µου τη δύναµη [tεndǥnǥ εna skinǥ mǥli mu ti ðinami] : han prøvde av alle krefter å løfte den (han tok i av alle krefter for å løfte den) προσπάθησε µ' όλη του τη δύναµη να το σηκώσει [prǥspaϑisε mǥli tu ti ðinami na tǥ sikǥsi] / bruke/vie alle sine krefter på/til αϕιερώνω όλες µου τις δινάµεις σε [afiεrǥnǥ Ǥlεz mu tiz ðinamis sε] : jeg vil bruke alle mine krefter på fredssaken θα αϕιερώσω όλες µου τις δινάµεις στην υπόθεση της ειρήνης [ϑa afiεrǥsǥ Ǥlεz mu tiz ðinamis stin ipǥϑεsi tis irinis] / destruktive krefter δυνάµεις της καταστοϕής, οι [i ðinamis tis katastrǥfis] / det ebber ut med kreftene hans (kreftene svikter han) οι δυνάµεις του τον εγκαταλείπουν [i ðinamis tu tǥn εŋgatalipun] / fysisk kraft (fysisk styrke) σωµατική δύναµη, η [i sǥmatiki ðinami] / få igjen kreftene (komme til krefter igjen) αναλαµβάνω [analamvanǥ] # ανακτώ τις υνάµεις µου [anaktǥ tiz ðinamiz mu] / gi nye krefter (styrke, live opp, friske opp) καρδαµώνω [karðamǥnǥ] : ferien på landet har gitt meg nye krefter οι διακοπές στην εξοχή µε καρδάµωσαν [i ðiakǥpεs stin εksǥçi mε karðamǥsan] / i kraft av (med hjemmel i) δυνάµει* [ðinami] : i kraft av loven δυνάµει του νόµου [ðinami tu nǥmu] / ikke kok all kraften ut av kjøttet! µην παραβράσεις το κρέας και χάσει όλη του την ουσία! [min paravrasis tǥ krεas kε Χasi Ǥli tu tin usia] / jeg hadde ikke igjen krefter til å gå (videre) δεν είχα πια δυνάµεις να περπατήσω [ðεn iχa pja ðinamiz na pεrpatisǥ] / komme til krefter igjen (få nye krefter, samle kreftene) ανακτώ τις δυνάµεις µου [anaktǥ tiz ðinamiz mu] # αναλαµβάνω (τις) δυνάµεις (µου) [analamvanǥ ðinamis/tiz ðinamiz mu] # ανανεώνω τις δυνάµεις µου [ananεǥnǥ tiz ðinamiz mu] # ξαναβρίσκω τις δυνάµεις µου [ksanavriskǥ tiz ðinamiz mu] / kraften i et argument (styrken ved et argument) το ακαταµάχητο/η δύναµη ενός επιχειρήµατος [tǥ akatamaçitǥ/i ðinami εnǥs εpiçirimatǥs] / kraften i et slag η δύναµη ενός χτυπήµατος [i ðinami εnǥs ΧtipimatǤs] / ondskapens krefter/makt (onde krefter) δυνάµεις του κακού, οι [i ðinamis tu kaku]

2 2 / spare på kreftene (spare krefter, øknomisere med kreftene) εξοικονοµώ ενέργεια [εksikǥnǥmǥ εnεrjia] / spille krefter på noe uoppnåelig (være spilt møye, terpe forgjeves på noe, diskutere noe som allerede er avgjort, melk harer og klipp skilpadder! ) άρµεγε λάθους και κούρευε χελώνες! [arpεjε laϑus kε kurεvε çεlǥnεs] / ta på kreftene (slå en ut, tvinge en i kne) γονατίζω [DžǤnatizǤ] / tre i kraft µπαίνω σε ενέργιεια/ισχύ [bεnǥ sε εnεrjia/isçi] / vi må stole på egne krefter πρέπει να βασιζόµαστε µόνο στις δυνάµεις µας [prεpi na vasizǥmastε mǥnǥ stiz ðinamiz mas] / vindens kraft η βιαιότητα του άνεµου [i viεǥtita tu anεmu] kraftforsyning f.m. (energiforsyning) παροχή ενέργειας, η [i parǥçi εnεrjias] # (strømforsyning) παροχή ρεύµατος, η [i parǥçi rεvmatǥs] # (den greske kraftforsyninga, tilsv. no. Statskraft) ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, η [i ðimǥsia εpiçirisi ilεktrizmu] : fork. ΕΗ [ðεi] kraftfullhet f.m. (energi, åndskraft, åndelig styrke) ζωοτικότητα, η [i zǥǥtikǥtita] kraftig adj. (sterk, muskuløs) αθλητικός [aϑlitikǥs] # ρωµαλέος [rǥmalεǥs] # (velbygd, velproporsjonert, tettbygd) γεροδεµένος [jεrǥðεmεnǥs] # γεροκαµωµένος [jεrǥkamǥmεnǥs] # (sunn og frisk, i god form, robust, livskraftig) γερός [jεrǥs] # (sterk, robust, frisk, energisk, frodig, hardfør) άλκιµος [alikmǥs] # εύρωτος [εvrǥtǥs] # (sterk, intens) έντονος [εndǥnǥs] # κρατερός [kratεrǥs] # (om lyd: drønnende, høylyddt, klingende) ηχηρός [içirǥs] # (treffende, velrettet) εύστοχος [εfstǥχǥs] # (voldelig, voldsom, heftig) βίαιος [viεǥs] # λαύρος [lavrǥs] # λάβρος [lavrǥs] # (dynamisk, energisk, sterk) δυναµικός [ðinamikǥs] # (iherdig) επίπονος [εpipǥnǥs] / de gikk til kraftige angrep på regjeringa επιτέθηκαν λαύροι κατά της κυβέρνησης [εpitεϑikan lavri kata tis kivεrnisis] / en bil med kraftig motor αυτοκίνητο µεγάλης ισχύος [aftǥkinitǥ mεDžalis isçiǥs] / en kraftig eksplosjon (et drønn) ηχηρή έκρηξη [içiri εkriksi] / en kraftig kar γεροδεµένος άντρας [jεrǥðεmεnǥs andras] / en kraftig knakk/banking (på døra) δυνατός χτύπος [ðinatǥs ΧtipǤs] / en kraftig medisin (en effektiv medisin) δραστικό ϕάρµακο [ðrastikǥ farmakǥ] / en kraftig protest µια δυναµική/έντονη διαµαρτυρία [mja ðinamiki/εndǥni ðiamartiria] / et kraftig slag δυνατό/εύστοχο χτύπηµα [ðinatǥ /εfstǥχǥ Χtipima] / gjøre kraftige anstrengelser (gjøre iherdige forsøk) κάνω επίπονες προσπάθειες [kanǥ εpipǥnεs prǥspaϑiεs] / han er kraftig (han er en muskelbunt) είναι ψωµωµένος [inε psǥmǥmεnǥs] / komme med kraftig kritikk ασκώ έντονη κριτική [askǥ εndǥni kritiki] / kraftig bygd (velbygd, tettbygd, velproporsjonert) γεροδεµένος [jεrǥðεmεnǥs] # γεροκαµωµένος [jεrǥkamǥmεnǥs] # (svær, korpulent) ογκώδης [ǤŋgǤðis] / kraftig motstand δυναµική αντίσταση [ðinamiki andistasi] / kraftig regn(vær) δυνατή βροχή [ðinati vrǥçi] / med kraftig røst/stemme µε δυνατή /ισχυρή ϕωνή [mε ðinati/isçiri fǥni] kraftig adv. (hardt, sterkt, tungt, alvorlig, høylydt) βαριά [varia] / han banket kraftig på døra χτύπησε βαριά στην πόρτα [Χtipisε varia stim bǥrta] kraftløs adj. (avkreftet, avmagret) αδύνατος [aðinatǥs] # ασθενής [asϑεnis] # (slapp, holdningsløs, sjusket, kvapset) άνευρος [anεvrǥs] # άτονος [atǥnǥs] # (svak, matt, avkreftet) αχνός [aχnǥs]

3 3 kraftløshet f.m. εξασθένηση, η [i εksasϑεnisi] # εξάντληση, η [i aksandlisi] # (slapphet, matthet - f. eks. etter sykdom) ατονία, η [i atǥnia] # (matthet, svakhet, feighet, engstelse) λιγοψυχία, η [i liDžǥpsiçia] kraftoverføring f.m. (overføring av elektrisk kraft via et ledningsnett) µεταϕορά ενέργειας, η [i mεtafǥra εnεrjias] kraftpatriot m. (fanatisk patriot, nasjonalist, sjåvinist) εθνικιστής, ο [Ǥ εϑnikistis] kraftstasjon m. (kraftverk, elektrisitetsverk) το εργοστάσιο/ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [tǥ εrDžǥstasiǥ/ǥ staϑmǥs paraDžǥjis ilεktrikis εnεrjias] kraftuttrykk n. (bannskap, ed, bannord, forbannelse) βλαστήµια, η [i vlastimia] # (grov språkbruk) σκληρή γλώσσα [skliri DžlǤsa] / praten hans er full av kraftuttrykk/ bannskap η κουβέντα του είναι γεµάτη βλαστήµιες [i kuvεnda tu inε jεmati vlastimiεs] kraftverk n. (kraftstasjon, elektrisitetsverk) το εργοστάσιο/ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [tǥ εrDžǥstasiǥ/ǥ staϑmǥs paraDžǥjis ilεktrikis εnεrjias] # εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, το [tǥ εrDžǥstasiǥ paraDžǥjis ilεktriku rεvmatǥs] # ηλεκτρικό εργοστάσιο, το [tǥ ilεktrikǥ εrDžǥstasiǥ] krage m. (snipp) γιακάς, ο [Ǥ jakas] # κολάρο, το [tǥ kǥlarǥ] # (ring, klamp, hemsko, hindring, overf. jerngrep) κλοιός, ο [Ǥ kliǥs] / brette/rulle opp kragen (ανα)σηκώνω το γιακά µου [(ana)sikǥnǥ tǥ jaka mu] # ανεβάζω το γιακά µου [anεvazǥ tǥ jaka mu] / brette opp/ned kragen γυρίζω το γιακά µου [jirizǥ tǥ jaka mu] / brette ned kragen κατεβάζω το γιακά µου [katεvazǥ tǥ jaka mu] / en myk/stiv krage µαλακός/ σκληρός γιακάς [malakǥs/sklirǥs jakas] # µαλακό/σκληρό κολάρο [malakǥ/sklirǥ kǥlarǥ] / gripe/ta noen i kragen/nakken αρπάζω/βουτάω κάποιον από το γιακά/ κολάρο/σβέρκο [arpazǥ/vutaǥ kapiǥn apǥ tǥ jaka/kǥlarǥ/svεrkǥ] : han grep tyven i kragen άρπαξε τον κλέϕτη από το γιακά [arpaksε tǥŋ glεfti apǥ tǥ jaka] / oppstående krage (stiv snipp) όρθιος γιακάς [ǤrϑiǤz jakas] kragebein n. (anat. nøkkelbein) κλειδί, το [tǥ kliði] # κλείδα, η [i kliða] krake søker make (ordtak) (like barn leker best) όµοιος οµοίω αεί πελάζει! [ǤmiǤs ǤmiǤ ai pεlazi] # βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ [vrike Ǥ filipǥs tǥn naϑanail] # ( likt på likt og møkk på kålen! ) όµοιος στον όµοιο και κοπριά στα λάχανα! [ǤmiǤs stǥn ǤmiǤ kε kǥpria sta laχana] # ( kasserollen rullet av sted og fant lokket! ) κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι! [kilisε Ǥ tεndzεris ke vrikε tǥ kapaki] krakilsk adj. (kranglete, bråkete, bøllete) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] krakk m. (skammel, taburett) σκαµνί, το [tǥ skamni] # σκάµνακι, το [tǥ skamnaki] # εσκαµπώ, το [tǥ εskambǥ] krakk n. (sammenbrudd, kollaps, ruin) βούλιαγµα, το [tǥ vuliaDžma] # βούλιασµα, το [tǥ vuliazma] # κραχ, το [tǥ krǥχ] / det store krakket i 1929 το µνεγάλο κραχ/η µεγάλη κρίση του 1929 [tǥ mεDžalǥ kraχ/i mεDžali krisi tu çilja εnjakǥsia ikǥsi εnεa] kramkar m. (kremmer, omvandrende selger, dørselger) γυρολόγος, ο [Ǥ jirǥlǥDžǥs] krampaktig adj. (tvungen, påtvunget, anstrengt, unaturlig) βεβιασµένος [vεviazmεnǥs] krampe f.m. (king, jernkrok) τσιγκέλι, το [tǥ tsiŋgεli] # (muskelkrampe) κράµπα, η [i

4 4 kramba] / ha krampe (ha krampetrekninger) παθαίνω/µε πιάνει κράµπα [paϑεnǥ/mε pjani kramba] krampeanfall n. (legevit. eklampsi) εκλαµψία, η [i eklampsia] krampelatter m. (latteranfall) νευρικά γέλια, τα [ta nεvrika jεlia] : få krampelatter (bli fnisete) µε πιάνουν νευρικά γέλια [mε pjanun nεvrika jεlia] krampetrekning m. (µυϊκός) σπασµός, ο [Ǥ (miikǥs) spazmǥs] kran f.m. (vannkran, pumpe, tappekran, spring) βρύση, η [i vrisi] # (kran på ledningsrør, tappekran) κάνουλα, η [i kanula] # κρουνός, ο [Ǥ krunǥs] # (tappekran (med krannebb)) (ραµϕοειδής) κάνουλα, η [i (ramfǥiðis) kanula] # (dagl.) ρουξούνι, το [tǥ ruksuni] # (heis, vinsj, spill, gangspill) βαρούλκο, το [tǥ varulkǥ] # βίντσι, το [tǥ vindzi] # γερανός, ο [Ǥ jεranǥs] / han lot krana stå åpen άϕησε τη βρύση ανοιχτή [afisε ti vrisi aniχti] / krana er åpen η βρύση είναι ανοιχτή [i vrisi inε aniχti] / krana drypper η βρύση τρέχει/στάζει [i vrisi trεçi/stazi] / lukke/åpne krana κλείνω/ανοίγω τη βρύση [klinǥ/aniDžǥ ti vrisi] kranarm m. (utligger, utliggerbjelke på kran) βραχίονας γερανού, ο [Ǥ vraçiǥnaz jεranu] kranbil m. αυτοκίνητο συνεργείου επισκευών, το [tǥ aftǥkinitǥ sinεrjiu εpiskεvǥn] kranfører m. χειριστής γερανού, ο [Ǥ çiristiz jεranu] krangel m. (trette, munnhuggeri, episode, scene) καυγάς, ο [Ǥ kavDžas] # pl. καβγάδες, οι [i kavDžaðεs] # (en liten krangel, uoverensstemmelse, trette) καυγαδάκι, το [tǥ kavDžaðaki] # σκηνή, η [i skini] # αλληλοβρίσιµο, το [tǥ alilǥvrisimǥ] # σύρραξη, η [i siraksi] # διαπληκτισµός, ο [Ǥ ðiapliktizmǥs] # ϕιλονικία, η [i filǥnikia] # (ordkrig) λογοµαχία η [i lǥDžǥmaçia] # (strid, tvist, diskusjon, jur.: rettstvist) αντιδικία, η [i andiðikia] # (splid, uenighet) διαίρεση, η [i ðjεrεsi] # διαµάχη, η [i ðiamaçi] # διαϕορά, η [i ðiafǥra] # (uenighet, dissens, meningsforskjell) διαϕωνία, η [i ðiafǥnia] # (diskusjon, konflikt, kontrovers) διένεξη, η [i ðjεnεksi] # έριδα, η [i εriða] / avverge/stoppe en krangel εµποδίζω µια ϕιλονικία [εmbǥðizǥ mja filǥnikia] / de hadde en real krangel αρπαχτήκανε για καλά [arpaχtikanε ja kala] / det oppstod en fæl krangel mellom dem (det kom til et fryktelig oppgjør mellom dem) διαδραµατίστηκε µια τροµερή σκηνή µεταξύ τους [ðiaðramatistikε mja trǥmεri skini mεtaksi tus] / en heftig krangel άγριος καβγάς [aDžriǥs kavDžas] / en voldsom krangel/scene/episode γενικός καυγάς [ǤjεnikǤs kavDžas] / et ordentlig oppgjør/sammenstøt µια γενική σύρραξη [mja jεniki siraksi] / ha lyst på en krangel (være kranglete, være eglete, reise bust) δείχνω όρεξη για καυγά [ðiχnǥ Ǥrεksi ja kavDža] / jeg vil ikke blande meg opp i deres krangler δε θέλω να µπλέξω στους καυγάδες τους [ðε ϑεlǥ na blεksǥ stus kavDžaðεs tus] / krangelen deres utartet etter hvert til et bikkjeslagsmål η ϕιλονικία τους εκτραχύνθηκε σε σκυλοκαυγά [i filǥnikia tus εktraçinϑikε sε skilǥkavDža] / krangelen endte med slagsmål ο καυγάς κατέληξε σε γροθιές [Ǥ kavDžas katεliksε sε DžrǤϑjεs] / krangelen satte meg i dårlig humør (krangelen ødela moroa/dagen for meg) µου χάλασε το γούστο ο καυγάς [mu Χalasε tǥ DžustǤ Ǥ kavDžas] / starten på en krangel η αρχή µιας ϕιλονικίας [i arçi mjas filǥnikias] krangle v. (trette) καυγαδίζω [kavDžadizǥ] # γκρινιάζω [grinjazǥ] # τασκώνοµαι

5 5 [taskǥnǥmε] # ϕιλονικώ [filǥnikǥ] # λογοϕέρνω [lǥDžǥfεrnǥ] # (kjekle, kives, ryke i tottene på hverandre) διαπληκτίζοµαι [ðiapliktizǥmε] # διαϕώνω [ðiafǥnǥ] # (trette, kjekle, diskutere heftig) λογοµαχώ [lǥDžǥmaχǥ] # (kjekle, utveksle bemerkninger) ανταλλάσσω λόγια [andalasǥ lǥjia] # (ha en liten kontrovers, ha et sammenstøt) αψιµαχώ [apsimaχǥ] # (slåss, barke sammen) βουτώ [vutǥ] # µαλλώνω [malǥnǥ] / de krangler alltid (de er stadig i tottene lå hverandre) τρώγονται συνεχώς µεταξύ τους [trǥDžǥndε sinεχǥz mεtaksi tus] / de krangler dagen lang µαλώνουν όλη την ηµέρα [malǥnun Ǥli tin imεra] / de krangler hele tida γκρινιάζουν όλι την ώρα [grinjazun Ǥli tin Ǥra] / dere må slutte å krangle πρέπει να πάψτε να καυγαδίζετε [prεpi na papstε na kavDžaðizεtε] / han krangler med kona si hver kveld έχει πανηγύρι κάθε βράδυ µε τη γυναίκα του [εçi panijiri kaϑε vraði mε ti jinεka tu] / hvorfor krangler de alltid? γιατί µαλώνουν διαρκώς; [jati malǥnun ðiarkǥs] / krangle med noen (rase mot noen, utfordre noen) τα βάζω µε κάποιον [ta vazǥ mε kapiǥn] # καβγαδίζω µε κάποιον (για κάτι) [kavDžaðizǥ mε kapiǥn (ja kati)] # (ha en meningsutveksling, diskutere med noen) έρχοµαι στα λόγια µε κάποιον [εrχǥmε sta lǥja mε kapiǥn] / krangle om διαπληκτίζοµαι για [ðiapliktizǥmε ja] # τσακώνοµαι για [tsakǥnǥmε ja] # (bestride, sette spørsmålstegn ved) αµϕισβήτω [amfizvitǥ] : krangle om ingenting/uten grunn µαλώνω για το τίποτα/χωρίς λόγο [malǥnǥ ja tǥ tipǥta/χǥriz lǥDžǥ] : krangle om småting τσακώνοµαι για ασήµαντα πράγµατα [tsakǥnǥmε ja asimanda praDžmata] # διαπληκτίζοµαι µε κάποιον για το τίποτα [ðiapliktizǥmε mε kapiǥn ja tǥ tipǥta] / slutt å krangle! πάψ'τε τα µαλώµατα! [papstε ta malǥmata] kranglefant m. (polemiker, bråkmaker, bølle) καβγατζής, ο [Ǥ kavDžadzis] # f. (også: kjeftesmelle, rivjern) καβγατζού, η [i kavDžadzu] / han er en kranglefant! (han skal alltid krangle med folk!) όπου πάει µαλώνει! [Ǥpu pai malǥni] kranglete adj. (kranglevoren, trettekjær) αντιπολιτευτικής διάθεσης [andipǥlitεftikiz ðjaϑεsis] # επιθετικός [εpiϑεtikǥs] # ( krigersk ) εριστικός [εristikǥs] # (hissig, bråsint) οξύθυµος [ǤksiϑimǤs] # (irritabel) οργίλος [ǤrjilǤs] # (bråkete, bøllete) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] # καβγατζής [kavDžadzis] # f. καβγατζού [i kavDžadzu] / å være kranglete tjener ikke til noe (du oppnår ingenting med å være kranglete!) µε το να είσαι εριστικός δεν καταϕέρνεις τίποτα! [mε tǥ na isε εristikǥz ðεŋ gatafεrnis tipǥta] kranglevoren adj. (kranglete, trettekjær) αντιπολιτευτικής διάθεσης [andipǥlitεftikis ðjaϑεsis] # επιθετικός [εpiϑεtikǥs] # (krigersk) εριστικός [εristikǥs] / en kranglevoren person/fyr επιθετικός τύπος [εpiϑεtikǥs tipǥs] # (kranglevoren, kranglete, krakilsk, krigersk) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] krangling f.m. διαπληκτισµός, ο [Ǥ ðiapliktizmǥs] # αλληλοβρίσιµο, το [tǥ alilǥvrisimǥ] # (ordkrig) m. λογοµαχία, η [i lǥDžǥmaçia] # (klammeri, trette, splid) ϕαγωµάρα, η [i faDžǥmara] # ϕαγοµός, ο [Ǥ faDžǥmǥs] # (skjenning) µάλωµα, το [tǥ malǥma] / det var krangling igjen hjemme i går είχαµε πάλι πανηγύρια στο σπίτι χτες [iχamε pali panijiria stǥ spiti Χtεs] / en evinnelig krangling (en vedvarende konflikt)

6 6 διαρκής ϕαγωµάρα [ðiarkis faDžǥmara] / kranglina deres varte/pågikk i fem år το µάλωµα τους κράτησε πέντε χρόνια [tǥ malǥma tus kratisε pεndε ΧrǤnja] kranie- κρανιακός [kranjakǥs] kranium n. κρανίο, το [tǥ kraniǥ] # (kranium, hjerneskalle) καύκαλο, το [tǥ kafkalǥ] krans m. στεϕάνι, το [tǥ stεfani] # (krans, ring, bøyle) τσέρκι, το [tǥ tsεrki] # στεϕάνη, η [i stεfani] # (rosenkrans, krans på hodet) κοµποσκοίνι, το [tǥ kǥmbǥskini] / uten krans αστεϕάνωτος [astεfanǥtǥs] kransarterie m. στεϕανιαία αρτηρία, η [i stεfanjεa artiria] kranselag n. (mønsåskanne, innvielse av et bygg) εγκαίνια ενός (µεγάλου) κτιρίου [εŋgεnia εnǥz (mεDžalu) ktiriu] krapp adj. (kort, brå og kraftig) κυµατώδης [kimatǥðis] / krapp sjø κυµατώδης θάλασσα [kimatǥðis ϑalasa] krasj n. (ulykke, kollisjon havari, uhell, ulykkestilfelle) ατύχηµα,το [tǥ atiçima] krasje v. (knuses, ødelegges) διλαύοµαι [ðialiǥmε] # (falle ned) καταπέϕτω [katapεftǥ] / bilen krasjet i veggen το αυτοκίνητο διαλύθηκε στον τοίχο [tǥ aftǥkinitǥ ðialiϑikε stǥn diχǥ] / flyet krasjet bare sekunder etter take-off το αεροπλάνο κατέπεσε δευτερόλεπτα µετά την απογείωσή του [tǥ aεrǥplanǥ katεpεsε ðεftεrǥlεpta mεta tin apǥjiǥsi tu] krasjlanding f.m. (nødlanding) ανώµαλη προσγείωση, η [i anǥmali prǥzjiǥsi] krass adj. (hard, nådeløs) ανήλεος [anilεǥs] # ανηλεής* [anilεis] # (om kritikk, bemerkning, svar) δριµύς [ðrimis] / han var krass i sin samfunnskritikk ήταν ανηλεής στην κοινωνική του κριτική [itan anilεis stiŋ ginǥniki tu kritiki] krater n. κρατήρας, ο [Ǥ kratiras] kratt n. (krattskog, underskog) αλούλλιο, το [tǥ aluliǥ] # λόγγος, ο [Ǥ lǥŋgǥs] # λόχµη, η [i lǥχmi] krattskog m. (skogkratt, buskas) θαµνώνας, ο [Ǥ ϑamnǥnas] # λόγγος, ο [Ǥ lǥŋgǥs] # λόχµη, η [i lǥχmi] / haren gjemte seg i krattskogen ο λαγός κρύϕτιηκε στο λόγγο [Ǥ laDžǥs kriftikε stǥ lǥŋgǥ] krav n. (tilgodehavende) αξίωση, η [i aksiǥsi] # (behov, forlangende) απαίτηση, η [i apεtεsi] # (oppfordring, anmodning, begjæring) προτροπή, η [i prǥtrǥpi] # (fordring, begjæring, håndhevelse, påstand) διεκδίκηση, η [i ðiεkðikisi] / arbeidstakernes/arbeidernes rettferdfige krav οι δίκαιες διεκδικήσεις των εργατών [i ðikεεz ðiεkðikisis tǥn εrDžatǥn] / avvise et krav απορρίπτω µια αξίωση [apǥriptǥ mja aksiǥsi] : avvise kravene til noen απορρίπτω τις αξιώσεις κάποιου [apǥripǥ tis aksiǥsis kapiu] / bestride et krav αµϕισβητώ µια αξίωση [amfizvitǥ mia aksiǥsi] / et berettiget krav βάσιµη αξίωση [vasimi aksiǥsi] / et rettferdig krav δίκαιη διεκδίκηση [ðikεi ðiεkðikisi] / et uberettiget krav (selvtekt, tilsnikelse) σϕετερισµός, ο [Ǥ sfεtεrizmǥs] # νοσϕισµός, ο [Ǥ nǥsfizmǥs] # ιδιοποίηση, η [i iðiǥpiisi] / frafalle et krav παραιτούµαι από µια αξίωση [parεtumε apǥ mja aksiǥsi] # εγκαταλείπω µια αξίωση [εŋgatalipǥ mja aksiǥsi] / framsette et krav (jur. inngi et krav) εγείρω µια αξίωση [εjirǥ mja aksiǥsi] : framsette krav προβάλλω

7 7 διεκδικήσεις [prǥvalǥ ðiεkðikisis] : framsette krav overfor noen (stille krav til noen) προβάλλω αξιώσεις σε κάποιον [prǥvalǥ aksiǥsis sε kapiǥn] / få sine krav ned på papiret (formulere sine krav skriftlig) διατυπώνω τις αξιώσεις µου γραπτώς [ðiatipǥnǥ tis aksiǥsiz mu DžraptǤs] / gjøre et krav gjeldende overfor (ha et tilgodehavende hos) έχω αξίωση σε βάρος κάποιου [εχǥ aksiǥsi sε varǥs kapiu] / gjøre krav på (hevde) διεκδικώ [ðiεkðikǥ] / gjøre krav på noe (formulere krav om noe) διατυπώνω αξίωση για κάτι [ðiatipǥnǥ aksiǥsi ja kati] # (sette fram krav om noe) διεκδικώ κάτι [ðiεkðikǥ kati] / godkjenne et krav αναγνωρίζω µια αξίωση [anaDžnǥrizǥ mja aksiǥsi] / gå med på noens krav αποδέχοµαι τα αιτήµατα κάποιου [apǥðεχǥmε ta εtimata kapiu] / ha krav på (være berettiget til, ha lov til) δικαιούµαι* [ðikεumε] # έχω αξίωση για [εχǥ aksiǥsi ja] : ha krav på erstatning (være berettiget til erstatning) έχω αξίωση για αποζηµίωση [εχǥ aksiǥsi ja apǥzimiǥsi] : jeg har krav på en fridag i uka δικαιούµαι µια µέρα ανάπαυση την εβδοµάδα [ðikεumε mja mεra anapafsi tin εvðǥmaða] : jeg har krav på avlastning (jeg har lov til å slappe av litt) δικαιούµαι να ξεκουραστώ λίγο [ðikεumε na ksεkurastǥ liDžǥ] / ikke fire på kravene (stå hardt på kravene) είµαι αδιάλλεκτος στις απαιτήσεις µου [imε aðjalεktǥs stis apεtisiz mu] / innfri kravene til noen ικανοποιώ τις αξιώσεις κάποιου [ikanǥpjǥ tis aksiǥsis kapiu] / krav eller påstand (jur. stevning) om eiendomsrett διεκδικητική αγωγή, η [i ðiεkðikitiki aDžǥji] / kravene hans er veldig beskjedne/moderate οι απαιτήσεις του είναι πολύ µετριοπαθείς [i apεtisis tu inε pǥli mεtriǥpaϑis] / moderate krav µετριοπαθείς αξιώσεις [mεtriǥpaϑis aksiǥsis] / motens krav οι νόµοι της µόδας [i nǥmi tiz mǥðas] / nådeløse, steile krav ανένδοτες αξιώσεις [anεnðǥtεs aksiǥsis] / overdrevne krav υπερβολικές αξιώσεις [ipεrvǥlikεs aksiǥsis] / stille urimelige krav (bruke overtalelseskunst, være demagog) δηµοκοπώ [ðimǥkǥpǥ] / stå på krava (forsvare sine rettigheter, hevde/kreve sin rett) διεκδικώ τα δικαιώµατά µου [ðiεkðikǥ ta ðikεǥmata mu] / tilfredsstille noens krav (dekke noens behov) ικανοποιώ τις απαιτήσεις κάποιου [ikanǥpiǥ tis apεtisis kapiu] # αποδέχοµαι τα αιτήµατα κάποιου [apǥðεχǥmε ta εtimata kapiu] / undekjenne et krav δεν αναγνωρίζω µια αξίωση [ðεn anaDžnǥrizǥ mja aksiǥsi] / vanvittige, urimelige krav παράλογες αξιώσεις [paralǥjεs aksiǥsis] kravle v. (krype, åle, vri seg av gårde) ερπώ [εrpǥ] / han kravlet seg opp trappa ανέβηκε τις σκάλες έρπωντας [anεvikε tis skalεs εrpǥndas] kravstor adj. (fordringsfull, utfordrende) απαιτητικός [apεtitikǥs] # αυστηρός [afstirǥs] δύσκολος [ðiskǥlǥs] / en kravstor arbeidsgiver/herre αυστηρός εργοδοτής / αϕέντης [afstirǥs εrDžǥðǥtis/afεndis] / hun er veldig kravstor når det gjelder penger (hun er ubeskjeden i sine krav om penger) είναι απαιτητική στις αξιώσεις της για χρήµατα [inε apεtitiki stin aksiǥsis tiz ja Χrimata] / kravstore foreldre (strenge foreldre) απαιτητικοί γονείς [apεtitiki DžǤnis] kreasjon m. (skapning, verk, håndverk, fantasifoster, idé, innfall) δηµιούργηµα, το [tǥ ðimiurjima] # (motekunstverk) κρεασιόν (µόδας), η [i krεasiǥn (mǥðas)] kreativ adj. (skapende, nyskapende) δηµιουργικός [ðimiurjikǥs] (produktiv) παραγωγικός

8 8 [paraDžǥjikǥs] / kreativ sans/tankegang (skaperevne) παραγωγικός νους, ο [Ǥ paraDžǥjikǥz nus] / nyttig og kreativt arbeid χρήσιµη και δηµιουργική δουλειά [Χrisimi kε ðimiurjiki ðulja] kreativitet m. (skaperevne, oppfinnsomhet) δηµιουργός, ο [Ǥ ðimiurDžǥs] kredit m. (tilgodehavende) λαβείν, το [tǥ lavin] / debet og kredit δούναι και λαβείν [ðunε kε lavin] kreditere v. (godskrive) πιστώνω [pistǥnǥ] / ikke kreditert απίστωτος [apistǥtǥs] / kreditere en konto πιστώνω λογσαριασµό [pistǥnǥ lǥDžariazmǥ] kreditor m. (fordringshaver) δανειστής, ο [Ǥ ðanistis] # πιστωτής, ο [Ǥ pistǥtis] # (f.) δανείστρια, η [i ðanistria] # πιστώτρια, ο [Ǥ pistǥtria] / en del av lønnen hans ble konfiskert av kreditorene µέρος του µισθού του κατασχέθηκε από τους πιστωτές του [mεrǥs tu misϑu tu katasçεϑikε apǥ tus pistǥtεs tu] / være forfulgt av sine kreditorer καταδιώκοµαι από τους πιστωτές µου [kataðiǥkǥmε apǥ tus pistǥtεz mu] kreditsaldo m. (økon.) θετικό ισοζύγιο, το [ϑεtikǥ isǥzijiǥ] # πλεονασµατικό ισοζύγιο, το [tǥ plεǥnazmatikǥ isǥzijiǥ] # πιστωτικό υπόλοιπο, το [tǥ pistǥtikǥ ipǥlipǥ] kreditt m. (lån; henstand med betaling, økonomisk tillit) πίστωση, η [i pistǥsi] # βερεσές, ο [Ǥ vεrεsεs] / bekreftet kreditt (bekreftet remburs) βεβαιωµένη πίστωση [vεvεǥmεni pistǥsi] / få kreditt έχω/µου κάνουν βερεσέ [εχǥ vεrεsε/mu kanun vεrεsε] / kreditt uten sikkerhet (uten lånegaranti) ακάλυπτη πίστυση, η [i akalipti pistεfsi] / på kreditt (på krita) µε πίστωση [mε pistǥsi] # βερεσέ [vεrεsε] : kjøpe noe på kreditt αγοράζω κάτι βερεσέ [aDžǥrazǥ kati vεrεsε] kredittkonto m. (kundekonto) πιστωτικός λογαριασµός, ο [Ǥ pistǥtikǥz lǥDžariazmǥs] / πίστωση, η [i pistǥsi] / åpne en kredittkonto ανοίγω µια πίστωση [aniDžǥ mja pistǥsi] kredittkort n. πιστωτική κάρτα, η [i pistǥtiki karta] kredittveksel m. (låneveksel) γραµµάτιο ευκολίας, το [tǥ DžramatiǤ εfkǥlias] kreft m. καρκίνος, ο [Ǥ karkinǥs] # (bet. på kreft: den forbannede sykdommen ) η επάρατος νόσος [i εparatǥz nǥsǥs] / det er et gjennombrudd i kampen mot kreft είναι µεγάλη ανακάλυψη στη µάχη κατά του καρκίνου [inε meDžali anakalipsi sti maçi kata tu karkinu] / forske på årsakene til kreft (drive kreftforskning) κάνω άρευνες για τα αίτια του καρκίνου [kanǥ εrεvnεz ja ta εtia tu karkinu] / han døde av kreft da han var tretti år (kreften tok livet av han da han var tretti år) τον πήρε ο καρκίνος στα τριάντα του χρόνια [tǥm birε Ǥ karkinǥs sta trianda tu ΧrǤnja] / han er ferdig/det er ute med han, for han har fått kreft είναι ξοϕληµένος, έχει καρκίνο [inε ksǥflimεnǥs εçi karkinǥ] / kreft kan ikke kureres ennå ο καρκίνος δεν θεραπεύεται ακόµα [Ǥ karkinǥz ðεn ϑεrapεvεtε akǥma] / til nå fins det ingen kur for kreft (det fins til nå ikke noe legemiddel mot kreft) δεν υπάρχει ακόµα γιατρεία/γιατρικό στον/για τον καρκίνο [ðεn iparçi akǥma jatria/jatrikǥ stǥŋ/ja tǥŋ garkinǥ] kreft- (kreftlignende) καρκινωµατώδης [karkinǥmatǥðis] # καρκινώδης [karkinǥðis] kreftforsker m. (kreftspesialist) καρκινολόγος, ο [Ǥ karkinǥlǥDžǥs] kreftforskning m. καρκινολογία, η [i karkinǥlǥjia] kreftpasient m. καρκινοπαθής, ο [Ǥ karkinǥpaϑis]

9 9 kreftsvulst m. (karsinom) καρκίνωµα, το [tǥ karkinǥma] # παθολογικός όγκος, ο [Ǥ paϑǥlǥjikǥs ǤŋgǤs] kreftsyk adj. (kreftrammet) καρκινοπαθής [karkinǥpaϑis] krek n. (kryp, lite dyr) ζωάκι, το [tǥ zǥaki] # (ærekrenkende om person: krek, dritt, drittsekk) καθίκι, το [tǥ kaϑiki] krem m. κρέµα, η [i krεma] # (elite, blomst, det mest utsøkte) αθέρας, ο [Ǥ aϑεras] # αϕρόκρεµα, η [i afrǥkrεma] # αϕρός, ο [Ǥ afrǥs] / kremen (det aller beste, det mest utsøkte) ό,τι καλύτερο/εκλεκτότερο [Ǥti kalitεrǥ/εklεktǥtεrǥ] kremasjon m. (kremering) καύση (νεκρού), η [i kafsi (nεkru)] kremasjonsovn m. κλίβανος αποτέϕρωσης, ο [Ǥ klivanǥs apǥtεfrǥsis] krematorium n. κρεµατόριο, το [tǥ krεmatǥriǥ] # (forbrenningsovn) αποτεϕρωτήρας, ο [Ǥ apǥtεfrǥtiras] kremere v. (brenne, steke, kremere, tenne på) καίω [kεǥ] # καίγω [kεDžǥ] # (brenne opp, forbrenne) αποτεϕρώνω [apǥtεfrǥnǥ] / hun (=liket hennes) ble kremert, og asken. το πτώµα της κάηκε και η στάχτη. [tǥ ptǥma tis kaikε kε i staχti] kremering f.m. καύση (νεκρού), η [i kafsi (nεkru)] kremfarget adj. (kremgul, gulhvit) κρεµ [krεm] Kreml (regjeringssenter i Moskva) Κρεµλίνο, το [tǥ krεmlinǥ] kremost m. (fløteost) ανθότυρο, το [tǥ anϑǥtirǥ] # (mager ost) µυζήθρα, η [i miziϑra] # (en type kremost) µανούρι, το [tǥ manuri] kremsåpe f.m. κρεµοσαπούνο, το [tǥ krεmǥsapunǥ] kremte v. (hoste) βήχω [viχǥ] # (harke, tørrhoste) ξεροβήχω [ksεrǥviχǥ] / kremte advarende βήχω για να µε προσέξουν [viχǥ ja na mε prǥsεksun] krenge v. (skråne, helle, tippe, velte, ha slagside) γέρνω [jεrnǥ] # (få/ha slagside) παίρνω κλίση [pεrnǥ klisi] / flyet krenget sterkt το αεροπλάνο έγειρε απότοµα [tǥ aεrǥplanǥ εjirε apǥtǥma] krengning f.m. (slagside) κλίση, η [i klisi] # (helningsvinkel) πλάγια κλίση, η [i plaja klisi] / en brå krengning av bussen/skipet µια ξαϕνική κλίση του λεωϕορείου/ πλοίου [mja ksafniki klisi tu lεǥfǥriu/pliu] krenke v. προσβάλλω [prǥzvalǥ] # θίγω [ϑiDžǥ] # καταστρατηγώ [katastratiDžǥ] # ( skjelle ut, fornærme) υβρίζω [ivrizǥ] # βρίζω [vrizǥ] # (sverte, fornærme, krenke, håne) εξυβρίζω [εksivrizǥ] # (ærekrenke, baktale) σπιλώνω [spilǥnǥ] # (ydmyke, krenke) εξευτελίζω [εksεftεlizǥ] # (voldta, øve vold mot, forvrenge) βιάζω [vjazǥ] # (skjende, voldta) ατιµάζω [atimazǥ] # (forurette, gjøre urett) αδικώ [aðikǥ] # (vanhellige, begå helligbrøde) ανοσιουργώ [anǥsiurDžǥ] # (vanhellige, skjende) βεβηλώνω [vevilǥnǥ] / bli krenket (bli forurettet) αδικιέµαι [aðikiεmε] / det krenket hans stolthet αυτό έθιξε την υπερηϕάνειά του [aftǥ εϑiksε tin ipεrifanja tu] / krenke noens rettigheter προβάλλω/θιγώ/καταπατώ/παραβιάζω τα δικαιώµατα κάποιου [prǥvalǥ/ϑiDžǥ/katapatǥ/paraviazǥ ta ðikεǥmata kapiu] / krenke privatlivets fred (forstyrre noen) παραβιάζω την ησυχία/το άσυλο κάποιου [paraviazǥ tin isiçia/tǥ asilǥ kapiu] / ordene dine krenket hans stolthet τα λόγια σου έθιξαν τον εγωϊσµό του [ta lǥja su εϑiksan tǥn εDžǥïzmǥ tu]

10 10 krenkelse m. (overgrep) προσβολή, η [i prǥzvǥli] # ύβρις, η [i ivris] # εξύβριση, η [i εksivrisi] # λοιδωρία, η [i liðǥria] # αντιποίηση, η [i andipiisi] # κακοποίηση, η [i kakǥpiisi] # (grov fornærmelse, utuktighet, slibrighet) ασέλγεια, η [i asεljia] # (sverting, pletting) αµαύρωση, η [i amavrǥsi] # (skjending, vanhelligelse) µαγάρισµα, το [tǥ maDžarizma] # (overtredelse, forseelse, synd) ανόµηµα, το [tǥ anǥmima] # (overtredelse, overskridelse, omgåelse) καταστρατήγηση, η [i katastratijisi] # (avskyelig forbrytelse, helligbrøde, vanhelligelse) ανοσιούργηµα, το [tǥ anǥsiurjima] # βεβήλωση, η [i vεvilǥsi] / det krenker meg personlig (jeg føler meg personlig krenket av det) αυτό µε θίγει προσωπικά [aftǥ mε ϑiji prǥsǥpika] / krenkelse av rettigheter αντιποίηση δικαιώµατος [andipiisi ðikεǥmatǥs] / krenkelse av vanlig anstendighet (brudd på god takt og tone) προσβολή της δηµοσίας αιδούς [prǥzvǥli tiz ðimǥsias εðus] krenkende adj. (nedverdigende, skammelig) αναξιοπρεπής [anaksiǥprεpis] # (vanærende) δυσϕηµιστικός [ðisfimistikǥs] # (fornærmende, skjendig, nedrig) εξευτελιστικός [εksεftεlistikǥs] # εξυβριστικός [εksivristikǥs] # (uanstendig, utuktig, slibrig) ασελγής [asεljis] # (sårende, støtende, belastende, skadelig) βλαβερός [vlavεrǥs] / krenkende oppførsel δυσϕηµιστική συµπεριϕορά [ðisfimistiki simbεrifǥra] krenket adj. θιγµένος [ϑiDžmεnǥs] # προσβεβληµένος [prǥzvεvlimεnǥs] / føle seg krenket (bli fornærmet) πειράζοµαι [pirazǥmε] / jeg er/anser meg som (den som er) krenket θεωρώ τον εαυτό µου θιγέντα [ϑεǥrǥ tǥn εaftǥ mu ϑijεnda] kreol m. κρεολός, ο [Ǥ krεǥlǥs] # f. κρεολή, η [i krεǥli] kreosot m. κρεοζότο, το [tǥ krεǥzǥtǥ] krepere v. (sl. stryke med, vandre heden) κακαρώνω [kakarǥnǥ] kreps m. καραβίδα, η [i karaviða] # (pl.) καραβίδες [karaviðεs] # (astrol./astron. stjernebildet Krepsen) αστερισµός του Καρκίνου, ο [Ǥ astεrizmǥs tu karkinu] # Καρκίνος, ο [Ǥ karkinǥs] krepsdyr n. (skalldyr) µαλακόστρασκο, το [tǥ malakǥstrakǥ] kresen adj. (nøye, pirkete, vanskelig å gjøre til lags) απαιτητικός [apεtitikǥs] # δύσκολος [ðiskǥlǥs] # (nøye, påpasselig, pirkete) ιδιότροπος [iðiǥtrǥpǥs] # µίζερος [mizεrǥs] # (utvelgende, selektiv) εκλεκτικός [εklεktikǥs] # (fintfølende, tander) λεπτοκαµωµένος [lεptǥkamǥmεnǥs] / denne kunden er veldig kresen αυτός ο πελάτης είναι πολύ απαιτητικός [aftǥs Ǥ pεlatis inε pǥli apεtitikǥs] / en kresen leser/kjøper ένας εκλεκτικός αναγνώστης/αγοραστής [εnas εklεktikǥs anaDžnǥstis/aDžǥrastis] / et kresent publikum (et utsøkt publikum) διαλεχτό ακροατήριο [ðialεχtǥ akrǥatiriǥ] / han er kresen i sine valg av litteratur/musikk είναι εκλεκτικός στις ϕιλολογικές / µουσικές του προτιµήσεις [inε εklεktikǥs stis filǥlǥjikεs/musikεs tu prǥtimisis] # (utsøkt, eksklusiv) διαλεχτός [ðialεχtǥs] / hun er på ingen måte kresen, hun spiser det hun får/det som kommer på bordet δεν είναι καθόλου ιδιότροπη, τρώει ό,τι της δώσεις [ðεn inε kaϑǥlu iðiǥtrǥpi trǥi Ǥti tiz ðǥsis] / hun er veldig kresen i matveien είναι πολύ εκλεκτική στο θέµα του ϕαγητού [inε εklεktiki stǥ ϑεma tu fajitu] / hun er veldig kresen når det gjelder klær (hun er veldig nøye med påkledningen/med hvordan hun kler seg) είναι πολύ απαιτητική στο ντύσηµό της [inε pǥli apεtitiki stǥ

11 11 disimǥ tis] # είναι πολύ δύσκολη στα ρούχα της [inε pǥli ðiskǥli sta ruχa tis] / hun er er veldig kresen på maten είναι πολύ δύσκολη/µίζερη στο ϕαΐ της [inε pǥli ðiskǥli/mizεri stǥ faï tis] / i politiske kretser στους πολιτικούς κύκλους [stus pǥlitikus kiklus] / ikke vær så kresen/kravstor! µην είσαι και τόσο εκλεκτικός! [minisε kε tǥsǥ εklεktikǥs] / jeg har en kresen gane έχω ντελικάτη γεύση [εχǥ dεlikati jεfsi] / maten er god, ikke vær så kresen! καλό είναι το ϕαΐ, µην είσαι τόσο απαιτητική [kalǥ inε tǥ faï min isε tǥsǥ apεtitiki] Kreta geo. Κρήτη, η [i kriti] kretinisme m. (med.)(veksthemming og psykisk utviklingshemming) κρετινισµός, ο [Ǥ krεtinizmǥs] kretisk adj. κρητικός [kritikǥs] krets m. (ring, sirkel, gruppe mennesker) κύκλος, ο [Ǥ kiklǥs] # (omkrets) περιϕέρεια, η [i pεrifεria] # (strømkrets) κύκλωµα, το [tǥ kiklǥma] / den indre kretsen (av hans rådgivere) ο στενός κύκλος (των συµβούλων του) [Ǥ stεnǥs kiklǥs tǥn simvulǥn du] / den nærmeste krets (de nærmeste medarbeidere) οι παρκοιµώµενοι [i parakimǥmεni] : presidentens nærmeste krets οι παρκοιµώµενοι του Προέδρου [i parakimǥmεni tu prǥεðru] / han hører ikke med til vår krets (han er ikke en av oss, han er en outsider) είναι ξένος στον κύκλο µας [inε ksεnǥs stǥn kiklǥ mas] / i dannede/de hyere kretser (i dannet selskap/i sosieteten) στην καλή/υψηλή κοινωνία [stin kali/ipsili kinǥnia] / i politiske kretser σε πολιτικούς κύκλους [sε pǥlitikus kiklus] kretse v. περιστρέϕοµαι [pεristrεfǥmε] # (bevege seg i små sirkler, stå kretsende ) στέκοµαι ανάερο [stεkǥmε anaεrǥ] # (sveve, balansere) ζυγιάζοµαι [zijazǥmε] : hauken kretset over byttet sitt το γεράκι στάθηκε ανάερο πάνω από το θύµα του [tǥ jεraki staϑikε anaεrǥ panǥ apǥ tǥ ϑima tu] # το γεράκι ζυγιαζόταν πάνω από τη λεία του [tǥ jεraki zijazǥtan panǥ apǥ ti lia tu] / helikopteret kretset over skolen το ελικόπτερο ζυγιάστηκε πάνω από το σχολείο [tǥ εlikǥptεrǥ zijastikε panǥ apǥ tǥ sχǥliǥ] / kretse om (omringe, omslutte, bre seg rundt/over) κυκλώνω [kiklǥnǥ] kretsende adj. ανάερος [anaεrǥs] kretsløp n. κύκλος, ο [Ǥ kiklǥs] # κυκλοϕορία, η [i kiklǥfǥria] # (omdreining, runde) γύρος, ο [Ǥ jirǥs] / det biologisk kretsløp ο βιολογικός κύκλος [Ǥ viǥlǥjikǥs kiklǥs] / blodets kretsløp η κυκλοϕορία αίµατος [i kiklǥfǥria εmatǥs] / jordens kretsløp (rundt sola) η περιστροϕή γης [i pεristrǥfi jis] / jordens årlige kretsløp ο γύρος που κάνει η γη σ' ένα χρόνο [Ǥ jirǥs pu kani i ji sεna ΧrǤnǤ] / månens faser οι ϕάσεις της σελήνης [i fasis tis sεlinis] / månens kretsløp οι κύκλοι της σελήνης [i kikli tis sεlinis] kretsløpsforstyrrelser m.pl. κυκλοϕορικές διαταραχές, οι [i kiklǥfǥrikεz ðiataraçεs] kreve v. (søke, lete etter) ζητώ [zitǥ] # (fordre, forlange, sette som krav) απαιτώ [apεtǥ] # αξιώνω [aksiǥnǥ] # θέλω [ϑεlǥ] # γυρεύω [jirεvǥ] # (påtvinge, pålegge) επιβάλλω [εpivalǥ] # (be om, søke om) αιτώ* [εtǥ] # καλώ [kalǥ] # (fordre, trekke ut (av), hale ut (av)) αποσπώ [apǥspǥ] # διεκδικώ [ðiεkðikǥ] / de krever kortere arbeidstid og høyere lønn αξιώνουν να δουλεύουν λιγότερο και να

12 12 πληρώνονται περισσότερο [aksiǥnun na ðulεvun liDžǥtεrǥ kε na plirǥnǥndε pεrisǥtεrǥ] / dette arbeidet/denne type arbeid krever stor tålmodighet αυτή η δουλειά θέλει µεγάλη υποµονή [afti i ðulja ϑεli mεDžali ipǥmǥni] / har han det som kreves for den jobben? έχει το δυναµισµό για την εργασία αυτή; [εçi tǥ ðinamizmǥ ja tin εrDžasia afti] / hva krever arbeiderne? (hva er arbeidernes krav?) τι γυρεύουν οι εργάτες; [ti jirεvun i εrDžatεs] / jeg krever at han ber meg om unnskyldning (jeg forlanger en unnskyldning av han) αξιώνω να µου ζητήσει συγγνώµη [aksiǥnǥ na mu zitisi siŋgnǥmi] / jeg krever et klart svar απαιτώ καθαρή απάνταση [apεtǥ kaϑari apandasi] / jeg krever å få (utbetalt) pengene mine απαιτώ τα χρήµατά µου [apεtǥ ta Χrimata mu] / jeg krever tilbakebetaling av pengene mine (jeg krever å få pengene mine tilbake) απαιτώ επιστροϕή των χρηµάτων µου [apεtǥ εpistrǥfi tǥn ΧrimatǤn mu] / kreve at han/hun trekker seg αξιώνω να παραιτηθεί [aksiǥnǥ na parεtiϑi] : noen krevde at jeg fratrådte κάποιοι αξίωσαν να παραιτηθώ [kapii aksiǥsan na parεtiϑǥ] / kreve det umulige (stille helt urimelige krav) γυρεύω τ' αδύνατα [jirεvǥ taðinata] / kreve drastiske tiltak (kreve bruk av drastiske virkemidler) επιβάλλω τη λήψη δραστικών µέτρων [εpivalǥ ti lipsi ðrastikǥn mεtrǥn] : situasjonen krever drastiske tiltak η κατάσταση επιβάλλει τη λήψη δραστικών µέτρων [i katastasi εpivali ti lipsi ðrastikǥn mεtrǥn] / kreve ens hode på et fat (rope på hevn) κραυγάζω ζητώντας το κεϕάλι κάποιου [kravDžazǥ zitǥndas tǥ kεfali kapiu] : de krevde hans hode på et fat κραυγάζαν ζητώντας το κεϕάλι του [kravgazan zitåndas tå kefali to] / kreve full oppmerksomhet αποσπώ /επιβάλλω προσοχή [apǥspǥ/εpivalǥ prǥsǥçi] / kreve hemmelig avstemning καλώ σε µυστική ψηϕοϕορία [kalǥ sε mistiki psifǥfǥria] / kreve inn gjeld/skatt µαζεύω τα χρέη/τους ϕόρους [mazεvǥ ta Χrεï/tus f Ǥrus] / kreve lydighet απαιτώ υπακοή [apεtǥ ipakï] / kreve masse øving θέλει πολλή άσκηση [ϑεli pǥli askisi] : pianospill krever masse øving το πιάνο θέλει πολλή άσκηση [tǥ pjanǥ ϑεli pǥli askisi] / kreve noe av noen (avkreve en noe) διεκδικώ κάτι από κάποιον [ðiεkðikǥ kati apǥ kapiǥn] / kreve penger av noen (inndrive penger fra noen) αποσπώ χρήµατα από κάποιον [apǥspǥ Χrimata apǥ kapiǥn] / kreve pensjon αξιώνω σύνταξη [aksiǥnǥ sindaksi] : han krevde pensjon på grunnlag av sin lange tjeneste i det militære αξίωσε σύνταξη (επί τη) βάσει της µακράς στρατιωτικής του υπηρεσίας [aksiǥsε sindaksi (εpi ti) vasi tiz makras stratiǥtikis tu ipirεsias] / kreve respekt απαιτώ σεβασµό [apεtǥ sεvazmǥ] / kreve rettsbeskyttelse (kreve rettssikkerhet/rettsvern) απαιτώ την προστασία του νόµου [apεtǥ tim brǥstasia tu nǥmu] / kreve selvstyre ζητώ αυτονοµία [zitǥ aftǥnǥmia] / kreve skadeserstatning διεκδικώ/ζητώ αποζηµίωση [ðiεkðikǥ/zitǥ apǥzimiǥsi] / kreve tilbakebetaling av skattepenger (kreve å få tilbake skattepenger) αξιώνω την επιστροϕή ϕόρου [aksiǥnǥ tin εpistrǥfi fǥru] / kreve stor flid απαιτώ µεγάληεπιµέλεια [apεtǥ mεDžali εpimεlia] / kreve stor hengivenhet (helhjertet innsats) απαιτώ µεγάλη προσήλωση [apεǥ mεDžali prǥsilǥsi] / kreve stor tålmodighet απαιτώ µεγάλη υποµονή [apεtǥ mεDžali ipǥmǥni] / kreve tilbake (forlange å få tilbake) ζητώ/αξιώνω την επιστροϕή (του/της) [zitǥ/aksiǥnǥ tin εpistrǥfi (tu/tis)] / kreve (å få) pengene sine ζητώ τα χρήµατά µου [zitǥ ta Χrimata mu]

13 13 krevende adj. (utfordrende) απαιτητικός [apεtitikǥs] # (vanskelig, vrien, hard, tøff) δύσκολος [ðiskǥlǥs] # δυσχερής [ðisçεris] # ζόρικος [zǥrikǥs] # (vanskelig, arbeidskrevende, hard, slitsom) επίµοχθος [εpimǥχϑǥs] # επίπονος [εpipǥnǥs] / det er ganske krevende/litt slitsomt å ha jobb ved siden av studiene είναι λιγάκι ζόρικο να σπουδάσεις και να δουλεύεις ταυτοχρόνως [inε liDžaki zǥrikǥ na spuðasis kε ðulεvis taftǥχrǥnǥs] / et krevende arbeid (et slitsomt arbeid) επίπονο έργο [εpipǥnǥ εrDžǥ] / en krevende oppgave (et krevende, vanskelig arbeid) απαιτητική δουλειά [apεtitiki ðulja] # δύσκολο/δυσχερές /επίµοχθο έργο [ðiskǥlǥ/ðisçεrεs/εpimǥχϑǥ εrDžǥ] / en krevende kunde/person (en som er vanskelig å ha å gjøre med, en hard negl) δύσκολος πελάτης [ðiskǥlǥs pεlatis] : han er krevende/vanskelig å ha å gjøre med είναι δύσκολος στις συναλλαγές του [inε ðiskǥlǥs stis sinalajεs tu] / ytterst krevende (utmattende, svært anstrengende) ξεθεωτικός [ksεϑεǥtikǥs] kribling f.m. (kriblende følelse, brenning, mauring) καύση, η [i kafsi] kricket m. (sport) κρίκετ, το [tǥ krikεt] kricketballtre n. (sport) ρακέτα του κρίκετ, η [i rakεta tu krikεt] krig m. πόλεµος, ο [Ǥ pǥlεmǥs] / en langvarig krig µακροχρόνιος πόλεµος [makrǥχrǥnjǥs pǥlεmǥs] / erklære krig mot noen (gå til krig mot noen) κινώ πόλεµο εναντίον κάποιου [kinǥ pǥlεmǥ εnandiǥn kapiu] / etter krigen µατά τον πόλεµο [mεta tǥm bǥlεmǥ] / forberede seg på krig (ruste seg til krig) ετοιµάζοµαι για πόλεµο [εtimazǥmε ja pǥlεmǥ] / forberedt på krig ετοιµοπόλεµος [εtimǥpǥlεmǥs] / før krigen πριν από τον πόλεµο [prin apǥ tǥm bǥlεmǥ] / føre krig διεξάγω πόλεµο [ðiεksaDžǥ pǥlεmǥ] # (krige) κάνω πόλεµο [kanǥ pǥlεmǥ] / hellig krig (religionskrig) ιερός πόλεµος, ο [Ǥ iεrǥs pǥlεmǥs] / hæren ble oppløst/sendt hjem da krigen var over ο στράτος διαλύθηκε µε το τέλος του πολέµου [Ǥ stratǥz ðialiϑikε mε tǥ tεlǥs tu pǥlεmu] / krig og elendighet går hånd i hånd ο πόλεµος και η δυστυχία πάνε µαζί [Ǥ pǥlεmǥs kε i ðistiçia panε mazi] / krig på kniven (beinhard, knivskarp konkurranse) εξοντωτικός ανταγωνισµός [aksǥndǥtikǥs andaDžǥnizmǥs] / krigen var en tøff tid/hard prøvelse for oss alle ο πόλεµος ήταν περίοδος δοκιµασίας για όλους µας [Ǥ pǥlεmǥs itan pεriǥðǥz ðǥkimasiaz ja Ǥluz mas] / total krig (altomfattende krig) ολοκληρωτικός πόλεµος, ο [Ǥ ǤlǤklirǤtikǤs pǥlεmǥs] / under krigen (i løpet av krigen) κατά τη διάρκεια του πολέµου [kata ti ðiarkia tu pǥlεmu] / ved krigens begynnelse (på begynnelsen av krigen) κατά την έναρξη του πολέµου [kata tin εnarksi tu pǥlεmu] / vi er i krig med Albania είµαστε σε εµπόλεµη κατάσταση µε την Αλβανία [imastε sε εmbǥlεmi katastasi mε tin alvania] / vi stod på randen av krig ( krigen hadde nådd dørstokken vår ) πόλεµος έϕτασε στο κατώϕλι µας [Ǥ pǥlεmǥs εftasε stǥ katǥfli mas] kriger m. µαχητής, ο [Ǥ maçitis] # (hist.:) (soldat, stridsmann) αρµατολός, ο [Ǥ armatǥlǥs] / en gammel kriger (en gammel ringrev, en erfaren mann) παλιά καραµπίνα [palja karambina] / han er en gammel kriger είναι παλιά καραµπίνα [inε palja karambina] / en tapper/uforferdet kriger ένας γενναίος µαχητής [εnaz jεnεǥz maçitis] krigerflokk m. (militant gruppe, kampgruppe) οµάδα µαχητών, η [i Ǥmaða maçitǥn ] krigersk adj. (stridslysten) πολεµοχαρής [pǥlεmǥχaris] # ϕιλοπόλεµος [filǥpǥlεmǥs] #

14 14 µαχητικός [maçitikǥs] # ϕίλερις [filεris] # καυγατζής [kavDžadzis] # επιθετικός [εpiϑεtikǥs] # (kranglevoren) εριστικός [εristikǥs] # (om mine etc.: morsk, stridbar) αρειµάνιος [arimaniǥs] # (kranglete, bråkete, krakilsk) καβγατζίδικος [kavDžadziðikǥs] / en krigersk mine αρειµάνιο ύϕος [arimaniǥ ifǥs] / en krigersk stamme (en stamme på krigsstien) ϕιλοπόλενη ϕυλή, η [i filǥpǥlεmi fili] / i et krigersk humør αϕηνιασµένος [afiniazmεnǥs] : han kom inn (i rommet) i et krigersk humør µπήκε µέσα αϕηνιασµένος [bikε mεsa afiniazmεnǥs] krigførende adj. (fiendtlig) εµπόλεµος [εmbǥlεmǥs] / de krigførende makter (de stridende) οι εµπόλεµοι [i εmbǥlεmi] / de krigførende nasjoner τα εµπόλεµα έθνη [ta εmbǥlεma εϑni] / de krigførende styrker (krigsstyrkene) οι εµπόλεµες δυνάµεις [i εmbǥlεmεz ðinamis] krigføring f.m. διεξαγωγή του πολέµου, η [i ðiεksaDžǥji tu pǥlεmu] / bakteriologisk krigføring βακτηριδιολογικός πόλεµος, ο [Ǥ vaktiriðiǥlǥjikǥs pǥlεmǥs] # µικροβιολογικός πόλεµος, ο [Ǥ mikrǥviǥlǥjikǥs pǥlεmǥs] krigs- (krigførende, kjempende, stridende) αντιµαχόµενος [andimaχǥmεnǥs] krigsberedskap m. ετοιµότητα πολέµου, η [i εtimǥtita pǥlεmu] / i krigsberedskap σε ετοιµότητα πολέµου, η [i εtimǥtita pǥlεmu] : sette landet i krigsberedskap (mobilisere) θέτω τη χώρα σε κατάσταση πολέµου [ϑεtǥ ti ΧǤra sε katastasi pǥlεmǥ] krigsbragd m. πολεµικό κατόρθωµα, το [tǥ pǥlεmikǥ katǥrϑǥma] / krigsbragdene hans/ hennes τα πολεµικά του/της κατορθώµατα, το [tǥ pǥlεmika tu/tis katǥrϑǥmata] krigsbytte n. λάϕυρω, το [tǥ lafirǥ] # λεία, η [i lia] krigserklæring f.m. κήρυξη πολέµου, η [i kiriksi pǥlεmu] krigsfange m. αιχµάλωτος πολέµου, ο [Ǥ εχmalǥtǥs pǥlεmu] krigsfly n. πολεµικό αεροσκάϕος, tο [tǥ pǥlεmikǥ aεrǥskafǥs] # µαχητικό εαροσκάϕος, tο [tǥ maçitikǥ ǤεrǤskafǤs] krigsfange m. αιχµάλωτις, ο [Ǥ εχmalǥtǥs] krigsflåte m. (marine) πολεµικός στόλος, ο [ǤpǤlεmikǤs stǥlǥs] krigsforberedelser m.pl. πολεµικές ετοιµασίες, η [i pǥlεmikεs εtimasiεs] # krigsforbrytelser m.pl. εγκλήµατα πολέµου, τα [ta εŋglimata pǥlεmu] krigsforbryter m. εγκληµατίας πολέµου, ο [Ǥ εŋglimatias pǥlεmu] krigsfrykt m. πανικός πολέµου, ο [Ǥ panikǥs pǥlεmu] / nyhetene skapte krigsfrykt τα νέα δηµιούργησαν πανικός πολέµου [ta nεa ðimiurjisan panikǥs pǥlεmu] krigsgud m. θεός του πολέµου, ο [Ǥ ϑεǥs tu pǥlεmu] krigshandling f.m. (fiendtlighet) εχθροπραξία, η [i εχϑrǥpraksia] / starte/utsette/innstille krigshandlingene αρχίζω/αναστέλλω/παύω τις εχθροπραξίες [arçizǥ/anastεlǥ/pavǥ tis εχϑrǥpraksiεs] : da krigshandlingene ble innstilt όταν κατέπαυσαν οι εχθροπραξίες [Ǥtan katεpafsan i εχϑrǥpraksiεs] krigshest m. (stridshest, hingst) άτι, το [tǥ ati] krigshisser m. (krigsstifter) πολεµοκάπηλος, ο [Ǥ pǥlεmǥkapilǥs] krigshumør n. (stridslyst, krigerskhet) ϕιλοπόλεµη διάθεση, η [i filǥpǥlεmi ðjaϑεsi] # ερισκότητα η [i εriskǥtita] krigskommisariat n. επιµελητεία στρατού, η [i εpimεlitia stratu]

15 15 krigskorrespondent m. πολεµικός ανταποκριτής, ο [Ǥ pǥlεmikǥs andapǥkritis] # (kvinnelig) πολεµική ανταποκρίτρια, η [i pǥlεmiki andapǥkritria] / han utmerket seg som krigskorrespondent i Vietnam αναδείχτηκε σαν πολεµικός ανταποκριτής στο Βιετνάµ [anaðiχtikε sam bǥlεmikǥs andapǥkritis stǥ viεtnam] krigslyst f.m. (stridslyst) ϕιλοπόλεµη διάθεση, η [i filǥpǥlεmi ðjaϑεsi] krigsmaskin f.m.(krigsmidler, våpen) πολεµικά µέσα, τα [ta pǥlεmika mεsa] # (velutrustet, effektiv militærmakt) στρατιωτική/πολεµική µηχανή, η [i stratjǥtiki/pǥlεmiki miχani] krigsmonument n. (krigsminnesmerke, heltegrav) ηρώο, το [tǥ irǥǥ] / et minnesmerke over de falne (krigsminnesmerke) µνηµεία των πεσότων [mnimia tǥn pesǥtǥn] krigsoffer n. θύµα πολέµου, το [tǥ ϑima pǥlεmu] krigsområde n. (urolig område) εστία αναταραχής, η [i εstia anataraçis] krigspensjonist m. συνταξιούχος στρατιωτικός, ο [Ǥ sindaksiuχǥs stratjǥtikǥs] krigsrett m. στρατοδικείο, το [tǥ stratǥðikiǥ] / bli stilt for krigsrett περνώ στρατοδικείο [pεrnǥ stratǥðikiǥ] # δικάζοµαι από στρατοδικείο [ðikazǥmε apǥ stratǥðikiǥ] : han ble stilt for krigrett for oppsetsighet (insubordinasjon) πέρασε στρατοδικείο για απειθαρχία [pεrasε stratǥðikiǥ ja apiϑarçia] krigsrop n. (kamprop, kampparole) πολεµική ιαχή, η [i pǥlεmiki jaçi] krigsskadeerstatning f.m. πολεµικές επανόρθωσεις, οι [i pǥlεmikεs εpanǥrϑǥsis] krigsskip n. (krigsfartøy) πολεµικό πλοίο/καράβι, το [tǥ pǥlεmikǥ pliǥ/karavi] # (orlogsskip, slagskip) θωρηκτό, το [tǥ ϑǥriktǥ] / de franske krigsskipene bombarderte havna τα πολεµικά πλοία των Γάλλων βοµβάρδισαν το λιµάνι [ta pǥlεmika plia tǥ DžalǤn vǥmvarðisan tǥ limani] krigsskueplass m. εστία πολέµου, η [i εstia pǥlεmu] # θεάτρο του πολέµου, το [tǥ ϑεatrǥ tu pǥlεmu] krigssone f.m. πολεµική ζώνη, η [i pǥlεmiki zǥni] / evakuering av barn fra krigssona η αποµάκρυνση των παιδιών από την πολεµική ζώνη [i apǥmakrinsi tǥm bεðjǥn apǥ tim bǥlεmiki zǥni] krigsstifter m. (krigshisser) πολεµοκάπηλος, ο [Ǥ pǥlεmǥkapilǥs] krigstillegg n. πολεµικό επίδοµα, το [tǥ pǥlεmikǥ εpiðǥma] krigstilstand m. εµπόλεµη κατάσταση, η [i εmbǥlεmi katastasi] # κατάσταση πολέµου, η [i katastasi pǥlεmu] krigstjeneste f.m. (aktiv tjeneste) ενεργός υπηρεσία, η [i εnεrDžǥs ipirεsia] # µαχιµή υπηρεσία, η [i maçimi ipirεsia] krigstromme f.m. τύµπανο του πολέµου, το [tǥ timbanǥ tu pǥlεmu] / høre krigstrommene ακούω τα τύµπανα του πολέµου [akuǥ ta timbana tu pǥlεmu] krigsuerfaren adj. (uerfaren i krig) απειροπόλεµος [apirǥpǥlεmǥs] krigsutbrudd n. έκρηξη του πολέµου, η [i εkriksi tu pǥlεmu] # ξέσπασµα του πολέµου, το [tǥ ksεspazma tu pǥlεmu] / ved krigsutbruddet µε το ξέσπασµα του πολέµου [mε tǥ ksεspazma tu pǥlεmu] # κατά την έκρηξη του πολέµου [kata tin εkriksi tu pǥlεmu] # (ved krigens begynnelse, på begynnelsen av krigen) κατά την έναρξη του πολέµου [kata tin εnarksi tu pǥlεmu] krigsutrustning g.m. (krigsutstyr, våpen) πολεµικοί εξοπλισµοί [pǥlεmiki εksǥplizmi]

16 16 krigsutstyr n. (krigsutrustning, våpen) πολεµικοί εξοπλισµοί [pǥlεmiki εksǥplizmi] Krim geo. Κριµαία, η [i krimεa] krimbølge f.m. (bølge av kriminalitet) κύµα εγκληµατικότητας, η [kima εŋglimatikǥtitas] kriminalfilm m. αστυνοµηκό, το [tǥ astinǥmikǥ] kriminalfortelling f.m. (kriminalnovelle) αστυνοµική ιστορία, η [i astinǥmiki istǥria] kriminalisere v. (erklære for ulovlig) θέτω εκτός νόµου [ϑεtǥ εktǥz nǥmu] / krimiknalisere narkotika θέτω εκτός νόµου τα ναρκωτικά [ϑεtǥ εktǥz nǥmu ta narkǥtika] kriminalitet m. εγκληµατικότητα, η [i εŋglimatikǥtita] # (forbrytelse) έγκληµα, το [tǥ εŋglima] / få bukt med kriminaliteten ξεριζώνω το έγκληµα [ksεrizǥnǥ tǥ εŋglima] / kriminaliteten har steget med 30 % i år η εγκληµατικότητα αυξήθηκε κατά 30% ϕέτος [i εŋglimatikǥtita afksiϑikε kata trianda tis εkatǥ fεtǥs] / kriminaliteten ser ut til å øke/avta η εγκληµατικότητα παρουσιάζεται αυξηµένη/µειωµένη [i εŋglimatikǥtita parusiazεte afksimεni/miǥmεni] / utrydde kriminaliteten i en by (rense en by for kriminalitet) καθαρίζω µια πόλη από το έγκληµα [kaϑarizǥ mja pǥli apǥ tǥ εŋglima] kriminalroman m. (detektivroman) αστυνοµικό µυθιστόρηµα, το [tǥ astinǥmikǥ miϑistǥrima] kriminalsak f.m. ποινική δίωξη, η [i piniki ðiǥksi] kriminalteknisk adj. (rettslig, juridisk) δικανικός [ðikanikǥs] kriminell adj. εγκληµατικός [εŋglimatikǥs] # κακούργος [kakurDžǥs] # (ulovlig, lovløs, lovstridig, urettferdig) άνοµος [anǥmǥs] # (straffbar) αξιόποινος [aksiǥpinǥs] / begå ei kriminell handling (bryte lova, begå en forbrytelse) εγκληµατώ [εŋglimatǥ] / en kriminell/lovstridig handling άνοµη πράξη [anǥmi praksi] / en kriminell (en forbryter) κακούργος, ο [Ǥ kakurDžǥs] # f. κακούργα, η [i kakurDža] / han har en kriminell åre i seg (han viser kriminelle anlegg) έχει µια έγκληµατικη διάθεση µέσα του [εçi mja εŋglimatiki ðjaϑεsi mεsa tu] / han har kriminelle instinkter έχει κακούργα ένστιχτα [εç i kakurDža εnstiχta] / kriminell atferd εγκληµατική συµπεριϕορά [εŋglimatiki simbεrifǥra] / kriminell handling (jur.) εγκληµατική πράξη [εŋglimatiki praksi] / tyveri er en kriminell handling η κλοπή είναι αξιόποινη πράξη [i klǥpi inε aksiǥpini praksi] kriminolog m. εγκληµατολόγος [εŋglimatǥlǥDžǥs] kriminologi m. εγκληµατολογία, η [i εŋglimatǥlǥjia] kriminologisk adj. εγκληµατολογικός [εŋglimatǥlǥjikǥs] Krimkrigen hist. ο κριµαϊκός πόλεµος [Ǥ krimaïkǥs pǥlεmǥs] kringkaste v. (overføre på radio/tv) µεταδίδω [mεtaðiðǥ] # µεταδίνω [mεtaðinǥ] # αναµεταδίνω [anamεtaðinǥ] # (sende, være på lufta) εκπέµπω* [εkpεmbǥ] / kringkaste en tale/et møte µεταδίδω ένα λόγο/µια συνεδρίαση [mεtaðiðǥ εna lǥDžǥ/mja sinεðriasi] kringkasting f.m. (radio/tv: sending, overføring, program) εκποµπή, η [i εkpǥmbi] # (rapportering, melding) µετάδοση, η [i mεtaðǥsi] kringkastingsstasjon m. (radiostasjon) σταθµός αναµετάδοσης, ο [Ǥ astaϑmǥs anamεtaðǥsis]

17 17 kringkastingsstudio n. ραδιοϕωνικός θάλαµος, ο [Ǥ raðiǥfǥnikǥs ϑalamǥs] krinoline m. (hist.) (fiskebeinskjørt) κρινιλίνο, το [tǥ krinǥlinǥ] krise f.m. (økon./polit. krise, sammenbrudd) κρίση, η [i krisi] # (anfall, sammenbrudd) παροξυσµός, ο [Ǥ parǥksizimǥs] # (krisetilfelle, uforutsett tilfelle, eventualitet) ανάγκη, η [i anaŋgi] / de nye tiltakene vil forverre krisen τα νέα µέτρα θα επιτείνον την κρίση [ta nεa mεtra ϑa εpitinun tiŋ krisi] / ei alvorlig økonomisk krise (økonomisk nedtur, børskrakk) οποιαδήποτε σοβαρή χρηµατιστηριακή κρίση [ǤpiaðipǤtε sǥvari Χrimatistiriaki krisi] / den økonomiske krisen må bøtes på οικονοµική κρίση πρέπει να διορθωθεί [i ikǥnǥmiki krisi prεpi na ðiǥrϑǥϑi] / gjennomgå en krise πέρνω κρίση [pεrnǥ krisi] / hvis det er (helt) krise (hvis det oppstår en krisesituasjon, i et krisetilfelle) αν υπάρχει εκτακτή ανάγκη [an inε εktakti anaŋgi] / krisen ble håndtert med hell (krisen ble løst på en god måte) η κρίση αντιµετωπίστηκε µ' επιτυχία [i krisi andimεtǥpistikε mεpitiçia] / landet gjennomlever en krise η χώρα περνάει κρίση [i ΧǤra pεrnai krisi] / landet vårt er inne i en alvorlig økonomisk krise η χώρα µας γνωρίζει µεγάλη οικονοµική κρίση [i ΧǤra maz DžnǤrizi mεDžali ikǥnǥmiki krisi] kriseplan m. σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το [tǥ sçεðiǥ εktaktis anaŋgis] kriserammet adj. που περνάει/περνάνε κρίση [pu pεrnai/pεrnane krisi] : kriserammede områder περιοχές που περνάνε κρίση [pεriǥçεs pu pεrnanε krisi] krisesituasjon m. κρίσιµη κατάσταση [krisimi katastasi] # (nødstilfelle) περίπτωση εκτακτικής ανάγκης, η [i pεriptǥsi εktaktikis anangis] # εξαιρετική ανάγκη [εksεrεtiki anaŋgi] / må brukes bare i en krisesituasjon (bare i nødsfall) να χρησιµοποιηθεί µόνο σε περίπτωση εκτακτικής ανάγκης [na Χrisimpiiϑi mǥnǥ sε pεriptǥsi εktaktikis anaŋgis] kristelig adj. χριστιανικός [ΧristjanikǤs] kristen m. (kvinne) χριστιανή, η [i Χristiani] # (mann) χριστιανός, ο [Ǥ ΧristianǤs] / en bekjennende kristen δεδηλωµένος χριστιανός [ðεðilǥmεnǥs ΧristianǤs] / en oppriktig kristen (en from kristen) ευσεβής χριστιανός [εfsεvis ΧristianǤs] kristen adj. χριστιανικός [ΧristianikǤs] / kristen tidsregning (vår tid) η χριστιανική εποχή [i Χristianiki εpǥçi] / kristne skikker χριστιανικά έθιµα [Χristianika εϑima] kristendomsfiendtlig adj. (antikristen, ukristelig) αντιχριστιανικός [andiχristianikǥs] kristendomsførfølgelse m. διωγµός των χριστιανών, ο [Ǥ ðiǥDžmǥs tǥn ΧristianǤn] / (hist.) kristendomsforfølgelsene (forfølgelsene av de første kristne) οι διωγµοί των πρώτων χριστιανών [i ðiǥDžmi tǥm brǥtǥn ΧristianǤn] Kristi himmelfart m. Ανάληψις του Ζωτήρος, η [i analipsis tu sǥtirǥs] / Kristi himmelfartsdag εορτή της Αναλήψεως, η [i εǥrti tis analipsεǥs] # (Ηµέρα) Της αναλήψεως, η [i imεra tis analipsεǥs] kristne v. (døpe) βαπτίζω [vaptizǥ] # βαϕτίζω [vaftizǥ] # (omvende til kristendommen) εκχριστιανίζω [εkχristianizǥ] / bli kristnet εκχριστιανίζοµαι [εkχristianizǥmε] kristning f.m. (omvendelse til kristendommen) εκχριστιανισµός, ο [Ǥ εkχristianizmǥs] Kristus (bib.) Χριστός, ο [Ǥ ΧristǤs] / i det første årtusen f.kr./e.kr στην πρώτη

18 18 χιλιετηρίδα π.χ/µ.χ [stim brǥti çiliεtiriða prǥ Χristu/mεta Χristu] / Kristus ble sveket for sølvpenger (sølvpengene forrådte Kristus) τα αργύρια πρόδωσαν το Χριστό [ta arjiria prǥðǥsan tǥ ΧristǤ] kriterium n. (prøve, test, også overf. målestokk) κριτήριο, το [tǥ kritiriǥ] kritiker m. κριτής, ο [Ǥ kritis] # (anmelder) κριτικός, ο [Ǥ kritikǥs] # (kritisk/fordømmende person) επικριτής, ο [Ǥ εpikritis] / en streng kritiker av andre mennesker (en som gjerne rakker ned på (de) andre) αυστηρός επικριτής των άλλων [aftirǥs εpikritis tǥn alǥn] / han var en nådeløs kritiker av seg selv og av andre ήταν ανηλεής κριτικός του εαυτού του και των άλλων [itan anilεis kritikǥs tu εaftu tu kε tǥn alǥn] / min kone er min strengeste kritiker η γυναίκα µου είναι ο πιο αυστηρός κριτής µου [i jinεka mu inε Ǥ pjǥ afstirǥs kritiz mu] kritikk m. κριτική, η [i kritiki] # έλεγχος, ο [Ǥ εlεŋχǥs] # (negativ/kritisk bemerkning el. kommentar, fordømmelse) κατάκριση, η [i katakrisi] # επίκρηση, η [i εpikrisi] # (fordømmelse, angrep, det å gå hardt ut mot noen) επίθεση, η [i εpiϑεsi] # (streng kritikk, mistillit) µοµϕή, η [i mǥmfi] # (klander) ψόγος, ο [Ǥ psǥDžǥs] # (irettesettelse) παρατήρηση, η [i paratirisi] # (klander, klage, anklage, beskyldning) αιτήαση, η [i εtiasi] # (bebreidelse, irettesettelse, reprimande) επίπληξη, η [i εpipliksi] # (nedsabling, voldsom/krass/skarp kritikk) καταδίκη, η [ikataðiki] / avvise noens kritikk αντικρούω τις επικρίσεις κάποιου [andikruǥ tis andirisis kapiu] / flengende kritikk (svært skarp kritikk) καυστική κριτική [kafstiki kritiki] / få god kritikk (få rosende omtale) έχω επαινετικές κριτικές [εχǥ εpεnεtikεs kritikεs] : boka hans fikk god kritikk/presseomtale το βιβλίο του είχε επαινετικές κριτικές [tǥ vivliǥ tu içε εpεnεtikεs kritikεs] : kritikkene av verket/teaterstykket hans var gode/rosende (teaterstykket hans fikk rosende omtale) οι κριτικές για το έργο του ήταν επαινετικές [i kritikεz ja tǥ εrDžǥ tu itan εpεnεtikεs] / han tåler ikke kritikk (han bli sur når noen kritisere han) ζορίζεται όταν του κάνει κανείς κριτική [zǥrizεtε Ǥtan du kani kanis kritiki] / hevet over (enhver) kritikk (upåklagelig) άµεµπτος [amεmbtǥs] : hans holdning/handlemåte er hevet over enhver kritikk η στάση του επιδέχεται µοµϕή [i stasi tu εpiðεçεtε mǥmfi] / knusende kritikk av regjeringen (hudfletting av regjeringen) ένα µαστίγωµα της κυβέρνησης [εna mastiDžǥma tis kivεrnisis] / komme med kritikk av noen (kritisere/irettesette noen) κάνω παρατηρήσεις σε κάποιον [kanǥ paratirisis sε kapiǥn] : komme med kraftig kritikk ασκώ έντονη κριτική [askǥ εndǥni kritiki] / konstruktiv kritikk εποικοδοµητική κριτική [εpikǥðǥmitiki kritiki] / kritikernes voldsomme kritikk av skuespillene hans η καταδίκη των έργων του από τους κριτικούς [i kataðiki tǥn εrDžǥn du apǥ tus kritikus] / kritikken hans ergret meg µε πείραξαν οι επικρίσεις του [mε piraksan i εpikrisis tu] / massiv kritikk έντονη κριτική [εndǥni kritiki] / negativ kritikk (dårlig kritikk) δυσµενής κριτική [ðizmεnis kritiki] # (negativ presse(omtale)) δυσµενή σχόλια του τύπου [ðizmεni sχǥlia tu tipu] / opposisjonens kritikk av regjeringen ο έλεγχος της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση [Ǥ εlεŋχǥs tis kivεrnisis apǥ tin andipǥlitεfsi] / pådra seg kritikk επισύρω µοµϕή [εpisirǥ mǥmfi] / rette kritikk mot noen απευθύνω/ εκτοξεύω επικρίσεις σε κάποιον apεfϑinǥ/εktǥksεvǥ εpikrisis sε kapiǥn] : all kritikken hans var rettet mot meg όλη η κριτική του κατευθυνόταν εναντίον µου [Ǥli i kritiki

19 19 tu katεfϑinǥtan εnandiǥn mu] : all kritikken som ble rettet mot han οι κριτικές που του έγιναν [i kritikεs pu tu εjinan] / skarp/sviende kritikk δριµεία/ δηκτική κριτική [ðrimia/ðiktiki kritiki] # µύδρος, ο [Ǥ miðrǥs] : rette skarp kritikk mot (fordømme, sende inn klage på, anklage) καταµηνύω [kataminiǥ] # (gi noen en bredside/det glatte lag) εξαπολύω µύδρους εναντίον κάποιου [εksapǥliǥ miðrus εnandiǥn kapiu] / uberettiget kritikk (grunnløs kritikk) αθεµελίωτη/άδικη κριτική [aϑεmεliǥti/aðiki kritiki] / uten frihet til å komme med kritikk (av myndighetene etc.) χωρίς την ελευθερία κριτικής [ΧǤris tin εlεfϑεria kritikis] / velment kritikk (positiv kritikk) καλόπιστη κριτική, η [i kalǥpisti kritiki] kritikkløst adv. (tilfeldig, vilkårlig) αδιακρίτως [aðiakritǥs] kritikkverdig adj. (klanderverdig) αξιόµεµπτος [aksiǥmεmptǥs] # αξιοκατάκριτος [aksikatakritǥs] # επιλήψιµος [εpilipsimǥs] # επίµεµπτος [εpimεmptǥs] # επίψογος [εpipsǥDžǥs] # κατακριτέος [katakritεǥs] / han har en kritikkverdig holdning (han kan kritiseres for holdningen sin) είναι αξιοκατάκριτος για τη στάση του [inε aksiǥkatakritǥz ja ti stasi tu] kritisere v. (bebreide, klandre) επικρίνω [εpikrinǥ] # επιπλήττω [εpiplitǥ] # επιτιµώ [εpitimǥ] # κακίζω [kakizǥ] # κριτικάρω [kritikarǥ] # παρατηρώ [paratirǥ] # (kritisere, gjøre seg til dommer over) κρίνω [krinǥ] # (irettesette, laste) ψέγω [psεDžǥ] # (beklage seg over, klandre) µέµϕοµαι [mεmfǥmε] # (fordømme) κατακρίνω [katakrinǥ] # (refse, egent. svimerke, kauterisere) καυτηριάζω [kaftiriazǥ] / bli kritiset for επικρίνοµαι για [εpikrinǥmε ja] : han ble kritisert for holdningen sin η στάση του επικρίθηκε [i stasi tu εpikriϑikε] / det er lett å kritisere η κριτική είναι εύκολη [i kritiki inε εfkǥli] / han kritiserte politikken hans (han gikk til angrep på politikken hans) καυτηρίασε την πολιτική του [kaftεriasε tin pǥlitiki tu] / kritisere arbeidet til noen κριτικάρω τη δουλειά κάποιου [kritikarǥ ti ðulja kapiu] / kritisere (noe) sterkt (fordømme (noe)) κατακρίνω (τον)... [katakrinǥ (tǥn)] / kritisere noen (klandre noen, finne feil ved noen, la noen få unngjelde) τα βάζω µε κάποιον [ta vazǥ mε kapiǥn] / kritisere noen for noe κριτικάρω κάποιον για κάτι [kritikarǥ kapiǥn ja kati] # απευθύνω µόµϕη σε κάποιον για κάτι [apεfϑinǥ mǥmfi sε kapiǥn ja kati] : alle kritiserte henne for at hun hadde gått fra mannen sin όλοι την κάκισαν που άϕησε τον άντρα της [Ǥli tiŋ gakisan pu afisε tǥn andra tis] : de som kritserte meg for skilsmissen min εκείνοι που µε κατάκριναν για το διαζύγιό µου [εkini pu mε katakrinan ja tǥ ðiazijiǥ mu] : han kritiserter dem for ikke å gå i kirka τους κάκισε που δεν πάνε στην εκκλησία [tus kakisε pu ðεm banε stin εklisia] / kritisere oppførselen til noen επικρίνω τη συµπεριϕορά κάποιου [εpikrinǥ ti simbεrifǥra kapiu] / slutt å kritisere han hele tiden/til stadighet! πάψε να τον παρατηρείς διαρκώς [papse na tǥm baratiriz ðiarkǥs] kritisk adj. (avgjørende, overkritisk, streng, fordømmende) κριτικός [kritikǥs] # κρίσιµος [krisimǥs] # (fordringsfull, kravstor, nøye, kresen, vanskelig å gjøre til lags) απαιτητικός [apεtitikǥs] # (streng, dømmesyk) επικριτικός [εpikritikǥs] / det kritiske punkt (i en situasjon) κρισιµότητα, η [i krisimǥtita] / en kritisk alder κρίσιµη ηλικία [krisimi ilikia] / en kritisk analyse av en antologi κριτική ανάλυση

20 20 ανθολογίας [kritiki analisi anϑǥlǥjias] / en kritisk situasjon κρίσιµη κατάσταση [krisimi katastasi] / ha kritisk sans (ha en kritisk innstilling) έχω κριτικό νου [εχǥ kritikǥ nu] / ha kritiske synspunkter på kunst έχω κριτικές απόψεις για την τέχνη [εχǥ kritikεs apǥpsiz ja tin dεχni] / han var veldig kritisk overfor meg (han inntok et veldig kritisk standpunkt overfor meg) πήρε έντονα κρικτική στάση απέναντί µου [pirε εndǥna kritiki stasi apεnandi mu] / i denne kritske fasen σ' αυτή την κρίσιµη ϕάση [safti tiŋ grisimi fasi] / komme til et kritisk punkt (komme til et vendepunkt/det avgjørende øyeblikk, tilspisse seg) ϕτάνω σε κρίσιµο σηµείο [ftanǥ sε krisimǥ simiǥ] / kritiske bemerkninger (kritikk) επίκρηση, η [i εpikrisi] : folks/almennhetens kristiske bemerkninger til kunstnernes livsførsel οι επικρίσεις του κόσµου για τον πρόπο ζωής των καλλιτεχνών [i εpikrisis tu kǥzmu ja tǥn drǥpǥ zǥis tǥŋ kalitεχnǥn] / kritiske kommentarer/merknader επικριτικά σχόλια [εpikritika sχǥlia] / se på noe med et kritisk blikk/øye κοιτάζω κάτι µε µάτι κρικτικό [kitazǥ kati mε mati kritikǥ] / være kritisk mot/overfor noen (kritisere noen) κάνω κριτική σε κάποιον [kanǥ kritiki sε kapiǥn] : han er kritisk overfor regjeringen (han kritisere regjeringen) κάνει κριτική στην κυβέρνηση [kanǥ kritiki stiŋ kivεrnisi] kritisk adv. (granskende, med kritisk blikk, med et kritisk øye) µε µάτι κριτικό [mε mati kritikǥ] / se kritisk på noe (undersøke noe med et kritisk øye) εξετάζω κάτι µε µάτι κριτικό [εksεtazǥ kati mε mati kritikǥ] kritt n. (krittstykke) κιµωλία, η [i kimǥlia] / gi meg et krittstykke δώσε µου µια κιµωλία [ðǥsε mu mja kimǥlia] / merke noe med kritt (sette krittmerke på noe) σηµειώνω κάτι µε κιµωλία [simiǥnǥ kati mε kimǥlia] : sette krittmerke på bagasjen til noen σηµειώνω µε κιµωλία τις αποσκευές κάποιου [simiǥnǥ mε kimǥlia tis apǥskεvεs kapiu] kritte v. (kalke, hvitte) ασβεστώνω [azvεstǥnǥ] kritthvit adj. (likbleik) κάτασπρος [katasprǥs] kro f.m. (bistro, billig restaurant) µικρό εστιατόριο, το [tǥ mikrǥ εstiatǥriǥ] # (kneipe, bule) χαµαιτιπείο, το [tǥ ΧamεtipiǤ] # καταγώγιο, το [tǥ kataDžǥjǥ] # (dagl.) µπιστρό, το [tǥ bistrǥ] kro m. (utposning nederst på spiserøret hos noen fugler) γούλα, η [i Džula] kroat m. Κροάτης, ο [Ǥ krǥatis] # f. Κροάτισσα, η [i krǥatisa] Kroatia geo. Κροατία, η [i krǥatia] kroatisk m. (språk) κροάτικα, τα [ta krǥatika] kroatisk adj. κροατικός [krǥatikǥs] # κροάτικος [krǥatikǥs] krok m. (hake, entrehake) γάντζος, ο [Ǥ DžandzǤs] # (gripekrok, entrehake) αρπάγη, η [i arpaji] # (bøy, bøyning, krumning, konveksitet) κυρτότητα, η [i kirtǥtita] # (king, krampe) τσιγκέλι, το [tǥ tsiŋgεli] # άγκιστρο, το [tǥ aŋgistrǥ] # (fiskekrok) αγκίστρι, το [tǥ aŋgistri] # (hjørne, krik, ro) γωνία, η [i DžǤnia] # γωνιά, η [i DžǤnja] # κόχη, η [i kǥçi] # αγκωνή, η [i aŋgǥni] # (lun krok, lite (bortgjemt) sted) θέσουλα, η [i ϑεsula] # (kurve, sving, albueformet rør) κάµπη, η [i kambi] / de mørke krokene i ei grotte οι σκοτεινές γωνιές µιας σπηλιάς [i skǥtinεz DžǤnjεz mjas spiljas] / en gammel krok (en gammel tusseladd, en avfeldig person) γεροµπαµπαλής [jεrǥbabalis] / finne seg/slå seg ned i en lun krok βολεύοµαι σε θέσουλα [vǥlεvǥmε

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2002 ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΡΤΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ ώρα, έως και 1 ώρα Από 1 ώρα, έως και 1½ ώρα Από 1½ ώρα, έως και 2 ώρες Από 2 ώρες, έως και 2½ ώρες

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 1. Εάν µάθατε να πετάτε το αεροπλάνο Υπολοχαγός µην ξεχάσετε να το πετάτε σαν Ταγµατάρχης.

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (με βάση τις οδηγίες της CMAS) Σύντομη περιγραφή του παιχνιδιού: Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα τρισδιάστατο άθλημα που παίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013

Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Η Ελληνίδα επιχειρηματίας ΕΥΘΕΩΣ 01.04.2013 Πως ξεκινήσαμε Κοινή ιδέα που μας ενθουσίασε! Την αγκαλιάσαμε, την προχωρήσαμε Την σχεδιάσαμε, την υλοποιήσαμε Φθινόπωρο 2012, focusonline Confirmit Η ανταπόκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Έγκλημα στο Διαδίκτυο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις

Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Τρεις παράγοντες θα καθορίσουν τις βάσεις Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 110.000 υποψήφιοι. Λιγότερο από ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια εργαστηρίων

Ασφάλεια εργαστηρίων Ασφάλεια εργαστηρίων 1. Εργαστήρια με ασφάλεια επιπέδου 1 Το εργαστήριο αυτό είναι κατάλληλο για εργασία με οργανισμούς της ομάδας 1 και πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 1. Το εργαστήριο πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ.

Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Άννα Κατερίνα Μαρία Μ. Η Ιαπωνία είναι µια από τις ισχυρότερες βιοµηχανικές χώρες και µαζί µε άλλες αποτελούν σήµερα µια ισχυρή βιοµηχανική και εµπορική ζώνη που ανταγωνίζονται τις Η.Π.Α και την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5

Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Α. Διαβάστε το πιο κάτω κείμενο και απαντήστε τις ερωτήσεις 1-5 Όταν γίνονταν οι αλλεπάλληλες πειρατικές επιδρομές των Σαρακηνών στην Κύπρο, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν ηρωικούς Έλληνες πολέμαρχους

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Ηγούμαι 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Ηγούμαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Τι είναι Ηγεσία «Η Ηγεσία, δεν είναι θέση! γιαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες. Α. Από τις παρακάτω απαντήσεις σε κάθε φράση η μία είναι σωστή. Να τη βρεις και να σημειώσεις ένα σταυρό δίπλα της.

Εργασίες. Α. Από τις παρακάτω απαντήσεις σε κάθε φράση η μία είναι σωστή. Να τη βρεις και να σημειώσεις ένα σταυρό δίπλα της. Εργασίες Α. Από τις παρακάτω απαντήσεις σε κάθε φράση η μία είναι σωστή. Να τη βρεις και να σημειώσεις ένα σταυρό δίπλα της. 1. Την ώρα του σεισμού: Τρέχουµε στις σκάλες. Βγαίνουµε στα µπαλκόνια. Μπαίνουµε

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ΚΑΡΤΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ»

«ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» Τα παιδιά της Γ Τάξης στα πλαίσια της ενότητας «ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ» πραγματοποίησαν συνέντευξη στον κτηνίατρο Δρ. Αντρέα Πιτζιόλη Αρχικά, τη μαγνητοφώνησαν. Στη συνέχεια εργάστηκαν ομαδικά και μετέτρεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο Β Πράσινο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F Β (4 ος Γύρος 2008) Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Η έννοια της Παραγωγικότηταςό Μαρία Νικολάου Χρίστου Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Τι εννοούμε με τον όρο παραγωγικότητα; Είναι ένας τρόπος έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης

Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης Η κωμωδία του Μολιέρου Ο Αρχοντοχωριάτης Μια μικρή περίληψη της εργασίας μας Εμείς οι μαθητές της Α Λυκείου μετά από συντονισμένη προσπάθεια θα σας παρουσιάσουμε το έργο του Μολιέρου ο «Αρχοντοχωριάτης».

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

1 http://didefth.gr/mathimata

1 http://didefth.gr/mathimata Πυρηνική Ενέργεια Οι ακτινοβολίες που προέρχονται από τα ραδιενεργά στοιχεία, όπως είναι το ουράνιο, έχουν µεγάλο ενεργειακό περιεχόµενο, µ' άλλα λόγια είναι ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας. Για παράδειγµα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943

Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 1 of 5 14/10/2014 12:12 µµ Καλάβρυτα. 13 εκεµβρίου 1943 Γονική Κατηγορία: Ιστορική Βιβλιοθήκη Κατηγορία: Έπος 1940-2ος Παγκόσµιος Πόλεµος ηµοσιευµένο στις Τρίτη, 13 εκέµβριος 2011 05:25 Από τον/την http://users.sch.gr/pchaloul/kalavrita.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Να γράψετε μία ιστορία, σενάριο, διάλογο με τίτλο «Ο τεμπέλης φιλόσοφος και η γκρινιάρα σύζυγός του». Να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που βρίσκονται στο μάθημα 1.1. Γυν.: - Καλησπέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί.

Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. 1 Η χρήση ναρκωτικών έχει τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο ο εθισμός στα ναρκωτικά είναι πάθηση που μπορεί να θεραπευτεί. Η θεραπεία απεξάρτησης μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα στο

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008)

Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008) Διαφοροποίηση και κοινωνική εντροπία (διάλεξη, 2008) οµιλία για την επετειακή ηµερίδα του GESTALT FOUNDATION, Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2008 Το κίνητρο γι αυτή την οµιλία ήταν ότι συχνά ακούω από πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει

Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει Κλείσε ένα ραντεβού ζωής Αφιέρωσε 10 λεπτά στον εαυτό σου για μια μαστογραφία Όσα θα θέλατε να μάθετε για τον καρκίνο του μαστού Η πρώιμη διάγνωση σώζει. Ο ειδικός θεραπεύει Τι είναι ο καρκίνος του μαστού;

Διαβάστε περισσότερα

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται;

Θα κάνω δίαιτα! Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; 6. Τι κάνει η Χριστίνα; Τι σκέφτεται; Θα κάνω δίαιτα! Χριστίνα: Μαμά, γιατί έπλυνες το παλιό τζιν; Μαμά: Δεν το έπλυνα, αγάπη μου. Είναι στην ντουλάπα σου εδώ κι ένα μήνα. Χριστίνα: Δεν είναι δυνατό! Ενάμισι

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να. εγκρίνει το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο και ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ Όλοι μας ανήκουμε σε μια κοινωνική ομάδα και γι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε και να εφαρμόζουμε τους κανόνες συμπεριφοράς της ομάδας μας. Με τον Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς που έχει εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ

Γκέσος Παύλος. Εργασία και ΟΑΕΔ Γκέσος Παύλος Εργασία και ΟΑΕΔ Σκοπός της ενημέρωσης Η παρουσίαση ενός κρατικού μηχανισμού προκειμένου την: Εύρεση εργασίας για εργαζόμενους. Εύρεση υπαλλήλων για εργοδότες. Με την ελάχιστη δυνατή απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Doran. Περιστρεφόμενο τζάκι

Doran. Περιστρεφόμενο τζάκι Link Fire & Stone 15 1600 mm of 190 Doran Περιστρεφόμενο τζάκι Το Doran είναι ένα μοναδικό τζάκι -στήλη με εκπληκτικό μοναδικό, ειδικό σχεδιασμό που οφείλεται στο περιστρεφόμενο θάλαμο καύσης. Αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα