slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs"

Transcript

1 1 probat adj. (dyktig, effektiv, virksom) αποτελεσµατικός [apǥtεlεzmatikǥs] proberstein m. λυδία λίθος, ο [Ǥ liðia liϑǥs] probervekt f.m. (presisjonsvekt) ζυγός ακριβείας, ο [Ǥ ziDžǥs akrivias] # ζυγαριά ακρίβειας, η [i ziDžarja akrivias] problem n. πρόβληµα, το [tǥ prǥvlima] # (lidelser, plager) δεινά, τα [ta ðina] # (helsemessig plage, besvær) ενόχληµα, το [tǥ εnǥχlima] # (vanske, vanskelighet, hindring, hake) δυσκολία, η [i ðiskǥlia] # (problem, bekymring, bry, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] # (hemsko, ulempe, hindring) εµπόδιο, το [tǥ εmbǥðiǥ] / alle slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs ǤlǤn dǥn iðǥn] / det byr ikke på noe problem (det er ikke noe problem) αυτό δεν παρουσιάζει καµιά δυσκολία [aftǥ ðεm barusiazi kamja ðiskǥlia] / det er det som er problemet! (det er det som er haken ved det!) αυτή 'ναι η δυσκολία! [afti nε i ðiskǥlia] / det er her problemet ligger! (det er nettopp det som er problemet!) εδώ έγκειται η δυσκολία [εðǥ εngitε i ðiskǥlia] / dette er ike det eneste problemet i ekteskapet deres αυτό δεν είναι το µόνο εµπόδιο στο γάµο τους [aftǥ ðεn inε tǥ mǥnǥ εmbǥðiǥ stǥ DžamǤ tus] (løsne, la seg løse, stemme) λύνοµαι [linǥmε] / dette problemet lar seg ikke løse (dette regnestykket går ikke opp) αυτό το πρόβληµα δεν λύνεται [aftǥ tǥ prǥvlima ðεn linεtε] / du vil få problemer med å overbevise han θα δυσκολευτείς να τον πείσεις [ϑa ðiskǥlεftiz na tǥm bisis] / et kilent/kinkig/vrient problem δυσχερές πρόβληµα [ðisçεrεs prǥvlima] / et kinkig problem δυσεπίλυτο/δύσκολο πρόβληµα [ðisεpilitǥ ðiskǥlǥ prǥvlima] / et lite, teknisk problem ένα µικρό τεχνικό πρόβληµα [εna mikrǥ tεχnikǥ prǥvlima] / et problem/en komplikasjon som dukker/dukket opp i siste øyeblikk µπέρδεµα της τελευταίας στιγµής [bεrðεma tis tεlεftεas stiDžmis] / et problem som ikke lar seg løse (et uløselig problem) πρόβληµα που δεν επιδέχεται λύση [prǥvlima pu ðεn εpiðεçεtε lisi] / et teknisk problem/hinder µια τεχνική αναποδιά [mja tεχniki anapǥðja] / et typisk problem χαρακτηριστικό πρόβληµα [ΧaraktiristikǤ prǥvlima] / få problemer/møte hindringer συναντώ δυσχέρειες [sinandǥ ðisçεriεs] / få uforutsette problemer (råke på/støte på uventede vanskeligheter) απαντώ απροσδόκητες δυσκολίες [apandǥ aprǥzðǥkitεs ðiskǥliεs] / granske et problem διερευνώ ένα πρόβληµα [ðiεrεvnǥ εna prǥvlima] / ha et problem (sitte fint i det, sitte med skjegget i postkassa) την έχω βάψει [tin εχǥ vapsi] # την έχω βαµµένη [tin εχǥ vamεni] : nå har vi et problem! (nå sitter vi fint i det!) τώρα τη βάψαµω! [tǥra ti vapsamε] / ha problemer med (synes det er vanskelig, ha vanskelig for) δυσκεύοµαι [ðiskεvǥmε] # έχω δυσκολία να [εχǥ ðiskǥlia na] # (slite med) δεινοπαθώ [ðinǥpaϑǥ] # κάνω κάτι µε δυσκολία [kanǥ kati mε ðiskǥlia] (ha vanskeligheter med, slite med å få gjort/gjennomført noe) κοπιάζω [kǥpjazǥ] : de har problemer med barna sine έχουν δυακολίες µε τα παιδιά τους [εχun ðiskǥliεz mε ta pεðja tus] : ha problemer med levra/magen/nyrene/hjertet έχω µπελάδες µε το συκώτι µου/το στοµάχι µου/τα νεϕρά µο/την καρδιά µου [εχǥ bεladεz mε tǥ sikǥti mu/tǥ stǥmaçi mu/ta nεfra mu/tiŋ kardja mu] : ha problemer med å skrive/lese (skrive/lese med besvær) γράϕω/διαβάζω µε δυσκολία [DžrafǤ/ðiavazǤ mε ðiskǥlia] : hadde du problemer med på finne drosje? είχες δυσκολία να βρεις ταξί; [içez ðiskǥlia

2 2 na vris taksi] : jeg hadde store problemer med å holde meg (alvorlig/rolig etc.)/legge bånd på meg/beherske meg µε πολλή δυσκολία κρατήθηκα [mε pǥli ðiskǥlia kratiϑika] : jeg har alltid hatt problemer med matematikken µε τα µαθηµατικά πάντα δεινοπαθούσα [mε ta maϑimatika panda ðinǥpaϑusa] : jeg har problemer med å finne argumenter δυσκολεύοµαι να βρω επιχειρήµατα [ðiskǥlεvǥmε na vrǥ εpiçirimata] : jeg hadde visse problemer med å finne huset ditt δυακολεύτηκα να βρω το σπίτι σου [ðiskǥlεftika na vrǥ tǥ spiti su] : vi hadde problemer med å finne huset ditt/deres κοπιάσαµε να βρούµε το σπίτι σας [kǥpjasamε na vrumε tǥ spiti sas] / løse et problem λύνω ένα πρόβληµα [linǥ εna prǥvlima] / problemet er at (det verste er at ) ο κακό είναι ότι... [tǥ kakǥ inε Ǥti] / problemet er som følger (vanskeligheten består i følgende) η δυσκολία έγκειται στο εξής [i ðiskǥlia εŋgitε stǥ εksis] / overvinne alle problemer/ vanskeligheter υπερνικώ κάθε δυσχέρεια [ipεrnikǥ kaϑε ðisçεria] / problemer ιστορίες [istǥriεs] / skape problemer (lage vansker) ϕέρνω δυσκολίες [fεrnǥ ðiskǥliεs] / skulle det oppstå problemer, (hvis det oppstår problemer) αν παρουσιαστεί καµιά δυσχέρεια [an parusiasti kamja ðisçεria] / støte på alvorlige problemer (få store vansker) συναντώ/αντιµετωπίζω σοβαρές δυσκολίες [sinandǥ/ andimεtǥpizǥ sǥvarǥ ðiskǥliεs] / uten store problemer/ anstrengelser χωρίς πολύ κόπο [ΧǤris pǥli kǥpǥ] : jeg fant huset uten store problemer βρήκα το σπίτι χωρίς πολύ κόπο [vrika tǥ spiti ΧǤris pǥli kǥpǥ] / årsaken til alle problemene/plagene hans η αρχή όλων των δεινών του [i arçi ǤlǤn tǥn ðinǥn du] problemalder m. (puberteten, begynnelsen på tenårene) άχαρη (προεϕηβική) ηλικία, η [i aχari (prǥεfiviki) ilikia] # (førpuberteten) προεϕηβεία, η [i prǥεfivia] problematisk adj. προβληµατικός [prǥvlimatikǥs] # (usikker, uviss, sjansebetont) αµϕίβολος [amfivǥlǥs] / synes noe er problematisk (ha problemer) δυσκαλεύοµαι [ðiskalεvǥmε] : jeg syntes det var problematisk i begynnelsen fordi jeg ikke hadde arbeid/fordi veien var så dårlig/fæl δυσκολευτήκαµε στην αρχή γιατί ήµουν χωρίς δουλειά/γιατί ο δρόµος ήταν άσχηµος [ðiskǥlεftikamε stin arçi jati imun ΧǤriz ðulja/jati Ǥ ðrǥmǥs itan asçimǥs] problembarn n. (gjenstridig, trassig, oppsetsig barn) δύσκολο/προβληµατικό παιδί, το [tǥ ðiskǥlǥ/prǥvlimatikǥ pεði] produksjon m. (framstilling, generering, avkastning) παραγωγή, η [i paraDžǥji] # (framstilling, omforming) µεταποίηση, η [i mεtapiisi] / fall/økning i produksjonen πτώση/αύξηση της παραγωγής [ptǥsi/afksisi tis paraDžǥjis] / innstille produksjonen av en vare ανασέλλω την παραγωγή ενός προϊόντος [anastεlǥ tim baraDžǥji εnǥs prǥïǥndǥs] / produksjon av elektrisitet η παραγωγή ηλεκτρισµού [i paraDžǥji ilεktrizmu] / produksjon av hvete/ferdigvarer η παραγωγή σταριού/βιοµηχανικών ειδών [i paraDžǥji stariu/viǥmiχanikǥn iðǥn] / redusere/sette ned produksjonen ελαττώνω την παραγωγή/το ρυθµό παραγωγής [εlatǥnǥ tim baraDžǥji/tǥ riϑmǥ paraDžǥjis] / speede opp produksjonen επιταχύνω την παραγωγή [εpitaçinǥ tim baraDžǥji] / øke produksjonen (få opp produksjonen) ανεβάζω/αυξάνω την παραγωγή [anεvazǥ/afksanǥ tim paraDžǥji] produksjons- παραγωγός [paraDžǥDžǥs] produksjonsanlegg n. (produksjonsutstyr) ευκολίες παραγωγής, οι [i εfkǥliεs paraDžǥjis]

3 3 produksjonsevne m. (produksjonspotensiale) παραγωγικό δυναµικό, το [tǥ paraDžǥjikǥ ðinamikǥ] produksjonskapasitet m. παραγωγική ικανότητα, η [i paraDžǥjiki ikanǥtita] # (yteevne) αποδοτικότητα, η [i apǥðǥtikǥtita] produksjonsmidler n.pl. παραγωγικά αγαθά, τα [ta paragåjika agaϑa] # καϕαλαιουχικός εξοπλισµός, ο [Ǥ kεfalεuçikǥs εksǥplizmǥs] # (kapitalgoder) κεϕαλαιουχικά αγαθά, τα [Ǥ kεfalεuçika aDžaϑa εksǥplizmǥs] produksjonspris m. (produksjonskostnad(er)) αρχικό κόστος, ο [Ǥ arçikǥ kǥstǥs] produksjonsprosess m. παραγωγική διαδικασία, η [i paraDžǥjiki ðiaðikasia] produksjonsvolum n. όγκος της παραγωγής, ο [Ǥ ǤŋgǤs tis paraDžǥjis] produkt n. (verk, vare) προϊόν, το [tǥ prǥïǥn] # γέννηµα, το [tǥ jεnima] # έργο, το [tǥ εrDžǥ] # δηµιούργηµα, το [tǥ ðimiurjima] # (fabrikat) κατασκεύασµα, το [tǥ kataskεvazma] # (matemat.) γινόµενο, το [tǥ jinǥmεnǥ] # εξαγόµενο, το [tǥ εksaDžǥmεnǥ] / produktet av 3 og 5 er 15 το γινόµενο του 3 και/επί 5 είναι 15 [tǥ jinǥmεnǥ tu tria kε/εpi pεndε inε ðεkapεndε] / markedsføre/lage reklame for/drive PR for produktene sine διαϕηµίζω τα προϊόντα µου [ðiafimizǥ ta prǥïǥnda mu] / våre viktigste produkter er... τα βασικά προϊόντα µας είναι... [ta vasika prǥïǥnda mas inε] produktiv adj. παραγωγικός [paraDžǥjikǥs] # (fruktbar, forplantningsdyktig, overf.: virksom) γόνισµος [DžǤnizmǤs] / en produktiv forfatter γόνιµος συγγραϕέας [DžǤnimǤs siŋgrafεas] / i hans/sine mest produktive år στα πιο γόνιµα χρόνια του [sta piǥ DžǤnima ΧrǤnia tu] / produktiv jord παργωγική γη [paraDžǥjiki ji] produktivitet m. παραγωγικότητα, η [i paraDžǥjikǥtita] # (effektivitet, fruktbarhet, avkastning, lønnsomhet) αποδοτικότητα, η [i apǥðǥtikǥtita] # (fruktbarhet, allsidighet) γονιµότητα, η [i DžǤnimǤtita] produktivitetsbonus m. (prestasjonstillegg) βραβείο/επίδοµα παραγωγηκότητας, το [tǥ vraviǥ/εpiðǥma paraDžǥjikǥtitas] produsent m. κατασκευαστής, ο [Ǥ kataskεvastis] # f. κατασκευάστρια, η [i kataskεvastria] # (dyrker) παραγωγός, ο [Ǥ paraDžǥDžǥs] / kjøpe noe direkte fra produsentene αγοράζω κάτι απευθείας από τους κατασκευαστές [aDžǥrazǥ kati apεfϑias apǥ tus kataskεvastεs] / prisene er fastsatt av produsenten οι τιµές καθορίζονται από τον κατασκευαστή [i timεs kaϑǥrizǥndε apǥ tǥŋ kataskεvasti] produsentsamvirke n. 'Ενωση Παραγωγών [εnǥsi paraDžǥDžǥn] produsere v. (lage, framstille, frambringe) παράγω [paraDžǥ] # προκαλώ [prǥkalǥ] # προξενώ [prǥksεnǥ] # δίνω [ðinǥ] # ϕτιάχνω [ftjaχnǥ] # κατασκευάζω [kataskεvazǥ] # (spy ut) βγάζω [vDžazǥ] # (lage, gjøre, forårsake) κάνω [kanǥ] / denne regionen produserer god vin (i denne regionen produseres det god vin) αυτή η περιοχή δίνει καλό κρασί [afti i pεriǥçi ðini kalǥ krasi] / fabrikken vår produserer 100 biler pr. dag το εργοστάσιο µας βγάζει/κατασκευάζει/παράγει 100 αυτοκίνητα την ηµέρα [tǥ εrDžǥstasiǥ maz vDžazi/kataskεvazi/paraji εkatǥn aftǥkinita tin imεra] / Lakonia produserer vin/olivenolje η Λακωνία κάνει κρασί/λάδι [i lakǥnia kani krasi/laði] / Mani produserer fin olivenolje Μάνη βγάζει καλό λάδι [mani

4 4 vDžazi kalǥ laði] / produsere en bil κατασκευάζω αυτοκίνητο [kataskεvazǥ aftǥkinitǥ] / produsere ris/olivenolje παράγω ρύζι/λάδι [paraDžǥ rizi/laði] / produsere sement/sko/varer/verktøy κατασκευάζω τσιµέντο/παπούτσια/εµπορεύµατα/ εργαλεία [kataskεvazǥ tsimεndǥ/paputsia/εmbǥrεvmata/εrDžalia] / produsere vers og sanger på løpende bånd βγάζω αράδα στίχους και τραγούδια [vDžazǥ araða stiχus kε traDžuðia] / vi har sluttet å produsere denne varen πάψαµε να παράγουµε αυτό το είδος [papsamε na paraDžumε aftǥ tǥ iðǥs] produsert adj. (framstilt, tilberedt) παρασκευασµένος [paraskεvazmεnǥs] profan adj. (vanhellig, ugudelig) ανίερος [aniεrǥs] # ανόσιος [anǥsiǥs] # (verdslig, hedensk, vanhellig) µιαρός [mjarǥs] # (uinnviet, hedensk) αµύητος [amiitǥs] # (verdslig, hedensk, ugudelig, vanhellig, uinnviet) βέβηλος [vεvilǥs] # (lek-, lekmanns-, verdslig) λαϊκός [laïkǥs] # (verdslig, jordisk) εγκόσµιος [εŋgǥzmiǥs] / profan og sakral musikk/kunst εγκόσµια και ιερή µουσική/τέχνη [εŋgǥzmia kε iεri musiki/ tεχni] / profan musikk/kunst (verdslig musikk/kunst) κοσµική/λαϊκή µουσική/ τέχνη [kǥzmiki/laïki musiki/tεχni] profesjon m. (yrke) επάγγελµα, το [tǥ εpaŋgεlma] profesjonalisme m. (profesjonell innstilling) επαγγελµατισµός, ο [Ǥ εpaŋgεlmatizmǥs] profesjonell m. (fagperson, også: ikke faglært proff ) επαγγελµατίας, ο [Ǥ εpaŋgεlmatias] profesjonell adj. (yrkes-) επαγγελµατικός [εpaŋgεlmatikǥs] / en profesjonell forballspiller/en proff løgner επαγγελµατίας ποδοσϕαιριστής /ψεύτης [εpaŋgεlmatias pǥðǥsfεristis/psεftis] / profesjonell dyktighet επαγγελµατική δεξιοτεχνία [εpaŋgεlmatiki ðεksiǥtεχnia] professor m. (mannlig) καθηγητής (ανωτάτων σχολών), ο [Ǥ kaϑijitis (anǥtatǥn sχǥlǥn)] # (kvinnelig) καθηγήτρια (ανωτάτων σχολών), η [i kaϑijitria (anǥtatǥn sχǥlǥn)] / (tittel) full professor έκτακτος Καθηγητής, ο [Ǥ εktaktǥs kaϑijitis] / professor emeritus Οµότιµος Καθηγητής, ο [Ǥ ǤmǤtimǤs kaϑijitis] professor- (professoral) καθηγητικός [kaϑijitikǥs] professoral adj. (professor-) καθηγητικός [kaϑijitikǥs] / professorale plikter καθηγητικά καθήκοντα [kaϑijitika kaϑikǥnda] professorat n. (lærestol, embete til en universitetslærer) πανεπιστηµιακή έδρα, η [i panεpistimiaki εðra] # καθηγεσία, η [i kaϑijεsia] / professoratet i fysikk η 'Εδρα της Φυσικής [i εðra tis fisikis] profet m. προϕήτης, ο [Ǥ prǥfitis] # (spåmann, sannsiger) µάντις, ο [Ǥ mandis] # µάντης, ο [Ǥ mandis] # f. µάντισσα, η [i mandisa] # µαντεύτρα, η [i mandεftra] profeti m. προϕητεία, η [i prǥfitia] # µαντική, η [i mandiki] profetisk adj. (orakel-, gåtefull) µαντικός [mandikǥs] / profetiske evner (klarsyn) µαντική ικανότητα, η [i mandiki ikanǥtita] proff m. (en profesjonell utøver - faglært eller amatør) επαγγελµατίας, ο [Ǥ εpaŋgεlmatias] / (i idrett:) bli proff γίνοµαι επαγγελµατίας [jinǥmε εpaŋgεlmatias] proffbokser m. επαγγελµατίας πυγµάχος, ο [Ǥ εpaŋgεlmatias piDžmaχǥs] proffspiller m. (profesjonell fotballspiller/håndballspiller) επαγγελµατίας ποδοσϕαιριστής / χειροσϕαιριστής, ο [Ǥ εpaŋgεlmatias pǥðǥsfεristis/çirǥsfεristis]

5 5 profil m. προϕίλ, το [tǥ prǥfil] # ( side-utsende ) πλάγια όψη, η [i plaja Ǥpsi] # (siluett, omriss) σιλουέτα, το [tǥ siluεta] / en regelmessig profil (en profil med regelmesige trekk) ένα προϕίλ µε κανονικά χαρακτηριστικά [εna prǥfil mε kanǥnika Χaraktiristika] / en konservativ profil ένα συντηρητικό προϕίλ [εna sindiritikǥ prǥfil] profittbegjær n. αγάπη του κέρδους, η [i aDžapi tu kεrðus] profittere v. επωϕελούµαι [εpǥfεlumε] # εκµεταλλεύοµαι [εkmεtalεvǥmε] # (ta blodpris, ta ågerpris) αισχροκερδώ [εsχrǥkεrðǥ] / profittere på (dra nytte av) επωϕελούµαι από [εpǥfεlumε apǥ] # εκµεταλλεύοµαι από [εkmetalεvǥmε apǥ] (tjene store penger på) κερδοσκοπώ σε [kεrðǥskǥpǥ sε] : alle de som profitterte på krigen όλοι εκείνοι που κερδοσκόπησαν στον πόλεµο [Ǥli εkini pu kεrðǥskǥpisan stǥm pǥlεmǥ]: han profitterte på prisstigningen επωϕελήθηκε από την αύξηση των τιµών [εpǥfεliϑikε apǥ tin afksisi tǥn dimǥn] profittering f.m. (det å ta overpris; ågerpris, ublu pris) αισχροκέρδεια, η [i εsχrǥkεrðia] profitt m. (fortjeneste) µπάζα, η [i baza] # κέρδος, το [tǥ kεrðǥs] / stor fortjeneste (et kupp, et varp) γερή µπάζα [jεri baza] program n. πρόγραµµα, το [tǥ prǥDžrama] / et stramt program παραϕορτωµένο πρόγραµµα [parafǥrtǥmεnǥ prǥDžrama] programannonsør m. (radio, TV, teater etc.) παρουσιαστής, ο [Ǥ parusiastis] # κοµπέρ, ο [Ǥ kǥmbεr] # εκϕωνητής, ο [Ǥ εkfǥnitis] # εκϕωνήτρια, η [i εkfǥnitria] programerklæring f.m. (manifest) µανιϕέστο, το [tǥ manifεstǥ] # διακήρυξη, η [i ðiakiriksi] / impresjonistenes programerklæring η διακήρυξη των ιµπρεσιονιστών [i ðiakiriksi tǥn imprεsiǥnistǥn] programkomité m. (tiltaksgruppe, tiltakskomité) ακτιβιστής, ο [Ǥ aktivistis] programleder m. (speaker, radio og TV: nyhetsoppleser) παρουσιαστής, ο [Ǥ parusiastis] programmere v. (data) προγραµµατίζω [prǥDžramatizǥ] programmerer m. προγραµµατιστής,ο [Ǥ prǥDžramatistis] # f. προγραµµατίστρια, η [i prǥDžramatistria] : vi har en ledig stilling for programmerer έχουµε µια θέση προγραµµατιστή/προγραµµατίστριας [εχǥmε mja ϑεsi prǥDžramatisti/prǥDžramatistrias] programvare m. (data. software) λογισµικό, το [tǥ lǥjizmikǥ] progressiv adj. (fremadskridende) προοδευτικός [prǥǥðεftikǥs] prohibitiv adj. (jur. om toll og handel) αναγορευτικός [anaDžǥrεftikǥs] / prohibitive priser αναγορευτικές τιµές [anaDžǥrεftikεs timεs] projeksjonstegning f.m. (deskriptiv geometri) παραστατική γεωµετρία, η [i parastatiki jεǥmεtria] projektor m. (prosjektør, projeksjonsapparat) µηχανή προβολής, η [i miχani prǥvǥlis] proklamasjon m. (annonsering) προκήρυξη, η [i prǥkiriksi] # (erklæring, kunngjøring) ανακήρυξη, η [i anakiriksi] # (kunngjøring, proklamasjon, bedyring, høytidelig erklæring) διακήρυξη, η [i ðiakiriksi] # (budskap, opprop, kunngjøring) διάγγελµα, το [tǥ ðjaŋgεlma] / komme med/utferdige en proklamasjon βγάζω/εκδίδω διάγγελµα [vDžazǥ/εkðiðǥ ðjaŋgεlma] proklamere v. (nominere, erklære, utnevne) ανακηρύσσω [anakirisǥ] / han proklamerte Den greske republikken ανακήρυξε την Ελλάδα δηµοκρατία [anakiriksε tin εlaða

6 6 ðimǥkratia] prokonsul m. (provinsstattholder) ανθύπατος, ο [Ǥ anϑipatǥs] prolog m. πρόλογος, ο [Ǥ prǥlǥDžǥs] # (forord, innledning, innføring) εισαγωγή, η [i isaDžǥji] # προοίµιο, το [tǥ prǥimiǥ] prolongasjon m. (forlengelse, videreføring, fortsettelse, gjenopptakelse) εξακολούθηση, η [i εksakǥluϑisi] Prometevs myt. Προµηθέας, ο [Ǥ prǥmiϑεas] # Προµηθεύς, ο [Ǥ prǥmiϑεfs] / Den løste Prometevs (eng. Prometheus Unbound av Shelly) 'Προµηθεύς Λυόµενος' [prǥmiϑεvz liǥmεnǥs] prominent adj. (framtredende, høyt anerkjent) αριστούχος [aristuχǥs] # διακεκρηµένος [ðiakεkrimεnǥs] # (toneangivende, fremragende) εξέχων* [εksεχǥn] # f. εξέχουσα [εksεχusa] / en prominent person (en VIP) εξέχουσα προσωπικότητα [εksεχusa prǥsǥpikǥtita] promiskuitet m. (tøylesløst kjønnsliv, seksuell løssluppenhet, det å ha løse/tlfeldige erotiske forbindelser) σεξουαλική ασυδοσία [sεksualiki asiðǥsia] promiskuøs adj. (som lever i promiskuitet, lett på tråden) ασύδοτος [asiðǥtǥs] / hun er promiskuøs είναι λιγάκι ασύδοτη στο σεξουαλικό [inε liDžaki asiðǥti stǥ sεksualikǥ] prompte adv. (omgående) αµελητί* [amεliti] # (på flekken, med en gang, straks, omgående) αµέσως [amεsǥs] pronomen n. αντωνυµία, η [i andǥnimia] / demonstrative/personlige/possessive pronomen δεικτικές /προσωπικές /κτητικές αντωνυµίες [ðiktikεs/prǥsǥpikεs/ktitikεs antǥnimiεs] / refleksive / relative / resiproke pronomen αυτοπαθείς / αναϕορικές /αλληλοπαθείς αντωνυµίες [aftǥpaϑis/anafǥrikεs/alilǥpaϑis antǥnimiεs] / utelate det relatvie pronomen παραλείπω την αναϕορική αντωνυµία [paralipǥ tin anafǥrika andǥnimia] pronominal adj. αντωνυµικός [andǥnimikǥs] propaganda m. προπαγάνδα, η [i prǥpaDžanða] # (opplysning, oppklaring, klargjøring, belysning) διαϕώτηση, η [i ðiafǥtisi] / drive propaganda for (propagere, utbre) διαδίδω [ðiaðiðǥ] : vi må drive propaganda for vår politikk/utbre våre politiske synspunkter πρέπει να διαδώσουµε την πολιτική µας [prεpi na ðiaðǥsumε tim bǥlitiki mas] / oppviglersk propaganda ανατρεπτική προπαγάνδα, η [i anatrεptiki prǥpaDžanða] / svart propaganda (desinformasjon) µαύρη προπαγάνδα, η [i mavri prǥpaDžanða] propagandaverktøy n. µέσο προπαγάνδας, το [tǥ mεsǥ prǥpaDžandas] / kunsten må ikke brukes som propagandaverktøy/i propagandaøyemed η τέχνη δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σα µέσο προπαγάνδας [i tεχni ðεn prεpi na ΧrisimǤpiitε sa mεsǥ prǥpaDžandas] propagandist m. διαϕωτιστής, ο [Ǥ ðiafǥtistis] # (ivrig politisk talsmann, forkjemper) κήρυκας, ο [Ǥ kirikas] # (ryktespreder, ryktesmed) διαδοσίας, το [tǥ ðiaðǥsias] propell m. έλικας, ο [Ǥ εlikas] # έλικα, η [i εlika] # (flypropell m.m.) προπέλα, η [i prǥpεla] # έλικας αεροπλάνου, ο [Ǥ εlikas aεrǥplanu] / fartøy med to propeller πλοίο µε δύο έλικες [pliǥ mε ðiǥ εlikεs] / en trebladet propell έλικας τριών

7 7 πτερυγίων [εlikas triǥn ptεrijiǥn] propellaksel m. (på fly) (på båter: skrueaksel, i byggfag: mellomaksling, på kjøretøy: kardangaksel, differensial) ελικοϕόρος άξονας, ο [Ǥ εlikǥfǥrǥs aksǥnas] propelldrevet adj. ελικοκίνητος [εlikǥkinitǥs] # ελικοϕόρος [εlikǥfǥrǥs] / en propelldrevet båt ελικοκίνητο πλοίο [εlikǥkinitǥ pliǥ] propellnav n. αϕαλός έλικα, ο [Ǥ afalǥs εlika] propellomdreining m. περιστροϕή έλικας, η [i pεristrǥfi εlikas] propolis m. (klebrig stoff som biene samler fra knoppskjell på trær) πρόπολη (των µελισσών), η [i prǥpǥli (tǥm mεlisǥn)] proporsjon m. (samsvar mellom delene av en helhet) αναλογία, η [i analǥjia] / et rom med gode proporsjoner δωµάτιο µε καλές αναλογίες [ðǥmatiǥ mε kalεs analǥjiεs] / mangle/miste helt sansen for proporsjoner µου λείπει/χάνω κάθε αίσθηση του µέτρου [mu lipi/χanǥ kaϑε εsϑisi tu mεtru] proporsjonal adj. σύµµετρος [simεtrǥs] # αναλογικός [analǥjikǥs] # ανάλογος [analǥDžǥs] / proporsjonal med ευθέως ανάλογος προς/µε [εfϑεǥs analǥDžǥs prǥs/analǥDžǥz mε] # ευθύ λόγος προς [εfϑi lǥDžǥs prǥs] / omvendt proporsjonal med αντιστρόϕως ανάλογος προς/µε [andistrǥfǥs analǥDžǥs prǥs/analǥDžǥz mε] αντίστροϕο λόγο προς [andistrǥfǥ lǥDžǥ prǥs] propp m. (plugg) έµϕραγµα, το [tǥ εmfraDžma] # (ventil, propp, plugg) επίκλειστρο, το [tǥ εpiklistrǥ] proppe v. παραγεµίζω [parajεmizǥ] # παραγιοµίζω [parajǥmizǥ] # (fylle, tette, korke) βουλώνω [vulǥnǥ] # µπουκώνω [bukǥnǥ] / proppe i seg (spise/drikke mer enn en har godt av) τρώω/πίνω κατά κόρο [trǥǥ/pinǥ kata kǥrǥ] : ikke propp i deg maten! (ikke et deg stappmett!) µη βαραίνεις το στοµάχι σου [mi varεnis tǥ stǥmaçi su] # µη µπουκώνεις το ϕαΐ σου! [mi bukǥnis tǥ faï su] / proppe noen med tåpelige idéer/unyttige kunnskaper παραγεµίζω το µυαλό κάποιου µε άνοητες ιδέες /µε άχρηστες γνώσεις [parajεmizǥ tǥ mjalǥ kapiu mε anǥitεs iðεεs/mε aχristεz DžnǤsis] / proppe seg med mat τρώω τον άµπακα [trǥǥ tǥn ambaka] proppfull av (stappfull av) ϕεµάτος [jεmatǥs] / han er proppfull av nye idéer είναι γεµάτος νέες ιδέες [inε jεmatǥz nεεs iðεεs] prosa m. πεζογραϕία, η [i pεzǥDžrafia] # πεζός λόγος, ο [Ǥ pεzǥz lǥDžǥs] / forskjellen på/distinksjonen mellom poesi og prosa η διαϕορά µεταξύ ποίησης και πεζού λόγου [i ðiafǥra mεtaksi piisis kε pεzu lǥDžu] prosa- πεζογραϕηκός [pεzǥDžrafikǥs] prosaisk adj. (tørr, kjedelig, uinspirert) κενολόγος [kεnǥlǥDžǥs] # πεζολογικός [pεzǥlǥjikǥs] πεζολόγος [pεzǥlǥDžǥs] # πεζός [pεzǥs] / en prosaisk tekst πεζολογικό γραϕτό [pεzǥlǥjikǥ DžraftǤ] / prosaiske bøker/forfattere πεζολόγα βιβλία/πεζολόγοι συγγραϕείς [pεzǥlǥDža vivlia/pεzǥlǥji siŋgrafis] prosaskribent m. (romanforfatter) πεζογράϕος, ο [Ǥ pεzǥDžrafǥs] prosastykke n. πεζογράϕηµα, το [tǥ pεzǥDžrafima] / prosastykker (prosaverker) πεζά (έργα), τα [ta pεza (εrDža)] prosedering f.m. (forsvar) συνηγορία, η [i siniDžǥria]

8 8 prosedyre f.m. (framgangsmåte) διαδικασία, η [i ðiaðikasia] # (rettsforfølgelse, rettergang, prosess, sak) δίκη, η [i ðiki] / den vanlige prosedyren på komitémøter η συνηθισµένη διαδικασία στις συνεδριάσεις επιτροπών [i siniϑizmεni ðiaðikasia stis sinεðriasis εpitrǥpǥn] prosedyre- (rettergangs-) δικονοµικός [ðikǥnǥmikǥs] prosedyrespørsmål n. θέµα διαδικασίας, το [tǥ ϑεma ðiaðikasias] # (pl.) διαδικαστικά θέµατα, τα [ta ðiaðikastika ϑεmata] prosent m. (prosentandel) ποσοστό, το [tǥ pǥsǥstǥ] / lønningene/prisene vil stige med 10 % οι µισθοί/οι τιµές θ' αυξηθούν κατά 10% (= δέκα τοις εκατό) [i misϑi/i timεs ϑafksiϑun kata ðεka tis εkatǥ] / med/på ca. 10 % κατά περίπου 10 % (= δέκα τοις εκατό) [kata pεripu ðεka tis εkatǥ] prosentpoeng n. (enhet) µονάδα, η [i mǥnaða] / man forutser en økning på et halvt prosentpoeng i 2006 προβλέπουν αύξηση µισής µονάδας το 2006 [prǥvlεpun afksisi misiz mǥnaðas tǥ ðiǥ çiljaðεs εksi] prosesjon m. (tog, kortesje) ποµπή, η [i pǥmbi] # (rel. prosesjon, litani) λιτανεία, η [i litania] # (opptog) παρέλαση, η [i parεlasi] # διαδήλωση, η [i ðiaðilǥsi] prosesjons- λιτανευτικός [litanεftikǥs] prosesjonssalme f.m. οµαδική ψαλµωδία σε λιτανεία [Ǥmaðiki psalmǥðia sε litania] prosess m. (rettssak, rettstvist, saksøking) αµϕισβήτηση, η [i amfizvitisi] # δικαστική διαϕορά, η [i ðikastiki ðiafǥra] # δίκη, η [i ðiki] # (forløp, utvikling, prosedyre, omdanning) διαδικασία, η [i ðiaðikasia] / en evolusjonær snarere enn en revolusjonær prosess µια εξελικτική µάλλον παρά µια επαναστατική διαδικασία [mja εksiliktiki malǥn para mja εpanastatiki ðiaðikasia] / en skapende prosess (en skaperprosess, en generativ prosess) γενεσιουργή διαδικασία [jεnεsiurji ðiaðikasia] / å lære et fremmed språk er en langsom prosess η εκµάθηση µιας ξένης γλώσσας είναι αργή διαδικασία [i εkmaϑisi mjas ksεniz DžlǤsas inε arji ðiaðikasia] prosessfullmektig m. (jur.) νόµιµος αντιπρόσωπος, ο [Ǥ nǥmimǥs andiprǥsǥpǥs] prosessmaker m. (jur.)(person som stadig anlegger rettssaker) πρόσωπο που ενσπείρει διχόνοια, το [tǥ prǥsǥpǥ pu εnspiri ðiχǥnia] # (dagl.) σπιούνος, ο [Ǥ spjunǥs] # (foreldet) ϕιλόδικος, ο [Ǥ filǥðikǥs] prosessmakeri n. ϕιλοδοκία, η [i filǥðǥkia] prosessor m. (tele., data) διεκπεραιωτής, ο [Ǥ ðiεkpεrεǥtis] prosessrett m. (jur.) δικονοιµία, η [i ðikǥnǥmia] # δικονοµικό δίκαιο, το [tǥ ðikǥnǥmikǥ ðikεǥ] prosessuell adj. (prosedyremessig, prosess-, rettergangs-) διαδικαστικός [ðiaðikastikǥs] prosit! interj. (el. prositt! - utrop til en som nyser) γεια σου! [jia su] # γείτσες! [jitsεs] prosjekt n. (plan) σχέδιο, το [tǥ sçεðiǥ] # (foretagede, tiltak, virksomhet) επιχείρηση, η [i εpiçirisi] / da vi hadde fått prosjektet i gang όταν είχαµε ξεκινήσει πια τη δουλειά [Ǥtan iχamε ksεkinisi pja ti ðulja] / kostbare prosjekter ακριβά σχέδια [akriva sçεðia] / prosjektet var godt, men det strandet på grunn av pengemangel το σχέδιο ήταν καλό αλλά βούλιαξε από έλλειψη κεϕαλαίων [tǥ sçεðiǥ itan kalǥ ala vuliakse apǥ εlipsi kεfalεǥn] : sette i gang et prosjekt εγκαινιάζω ένα σχέδιο [εŋgεnjazǥ εna sçεðiǥ]

9 9 prosjektil n. (kule, kastevåpen, granat, missil) βλήµα, το [tǥ vlima] # (granat, kanonkule) οβίδα, η [i Ǥviða] # (geværkule) βολίδα, το [tǥ vǥliða] prospektkort n. (εικονογραϕηµένο) δελτάριο, το [tǥ (ikǥnǥDžrafimεnǥ) ðεltariǥ] # (postkort) καρτ ποστάλ, η [i kartpǥstal] prostituere v. εκδίδω [εkðidð] # (skjemme ut, bringe i vanry, selge billig) εκπορνεύω [εkpǥrnεvǥ] # εµπορεύοµαι [εmbǥrεvǥmε] / han prostitierer kona si εκδίδει/ εµπορεύεται τη γυναίκα του [εkðiði/εmbǥrεvεtε ti jinεka tu] / prostituere seg εκδίδοµαι [εkðiðǥmε] # (selge kroppen sin) εµπορεύοµαι το σώµα µου [εmbεrεvǥmε tǥ sǥma mu] : hun prostituerer seg εµπορεύεται το σώµα της [εmbεrεvεtε tǥ sǥma tis] : hun prostituerer seg for å ha penger til klær εκδίδεται για να 'χει χρήµατα για ρούχα [εkðiðεtε ja na çi Χrimata ja ruχa] / prostituere sitt talent/sin kunst εκπονεύω το ταλέντο µου/την τέχνη µου [εkpǥrnεvǥ tǥ talεndǥ mu/tin dεχni mu] prostituert f.m. (hore) πόρνη, η [i pǥrni] # ιερόδουλος, η [i iεrǥðulǥs] # (gatehore, gatejente) γυναίκα/µια του δρόµου/πεζοδροµίου [jinεka/mja tu ðrǥmu/pεzǥðrǥmiu] # (horemamma) (γυναίκα) µαστροπός, η [i (jinεka) mastrǥpǥs] # πατρόνα, η [i patrǥna] # (selskapsdame) κοινή γυναίκα [i kini jinεka] # (hore, kurtisane, finere prostituert) κοκότα, η [i kǥkǥta] prostitusjon m. αγοραίος έρωτας, ο [Ǥ aDžǥrεǥs εrǥtas] # εκπόρνευση, η [i εkpǥrnεfsi] # (forledelse, korrumpering, fordervelse) εκµαυλισµός, ο [Ǥ εkmavlizmǥs] # ξέβγαλµα, το [tǥ ksεvDžalma] protest m. διαµαρτυρία, η [i ðiamartiria] # (jur.) ανακοπή, η [i anakǥpi] # ένσταση, η [i εnstasi] # (reaksjon, kraftig motstøt) αντίδραση, η [i andiðrasi] # (benektelse, innsigelse, innvending) αντιλογία, η [i andilǥjia] # αντίρρηση, η [i andirisi] # (innsigelse) επιϕύλαξη, η [i εpifilaksi] / alle hans protester var forgjeves όλες του οι διαµαρτυρίες ήταν µάταιες [Ǥlεs tu i ðiamartiriεs itan matεεs] / (jur.) avvise en protest (ikke ta en protest til følge) απορρίπτω µια ένσταση [apǥriptǥ mja εnstasi] / de nye skattene førte til høylydte protester οι νέοι ϕόροι ξεσήκωσαν τη γενική κατακραυγή [i nεi fǥri ksεsikǥsan ti jεniki katakravji] / det var en voldsom protest imot han υπήρξε γενική κατακραυγή εναντίον του [ipirksε jεniki katakravji εnandiǥn du] / en kraftig protest µια δυναµική/έντονη διαµαρτυρία [mja ðinamiki/εndǥni ðiamartiria] / en skriftlig protest γραϕτή επιϕύλαξη [Džrafti εpifilaksi] / en storm av protester κατακλυσµός διαµατρτυριών [kataklizmǥz ðiamartiriǥn] : utløse/føre til en storm av protester ξεσηκώνω θύελλα διαµαρτυριών [ksεsikǥnǥ ϑiεla ðiamartiriǥn] : føre til kraftige/høylydte protester προκαλώ έντονες /θορυβώδεις διαµαρτυρίες [prǥkalǥ εndǥnεz/ϑǥrivǥðiz ðiamartiriεs] / (jur.) framsette en protest (innlegge protest) παρεµβαίνω [parεmvεnǥ] / godta noe uten protest/uten innvendinger δέχοµαι κάτι χωρίς διαµαρτυρία [ðεχǥmε kǥti ΧǤriz ðiamartiria] / høylydte protester θορυβώδεις/κραυγαλέες διαµαρτυρίες [ϑǥrivǥðiz/kravDžalεεs ðiamatiriεs] / det var høylydte protester mot han (alle/hele bygda etc. protesterte høylydt mot han) βούϊξε όλος ο κόσµος εναντίον του [vuïksε ǤlǤs Ǥ kǥzmǥs εnandiǥn du] / (jur.) legge inn/framsette enprotest κάνω ανακοπή [kanǥ anakǥpi] # ανακόπτω [anakǥptǥ] # παρεµβαίνω [parεmvεnǥ] / massiv protest µαζική διαµαρτυρία

10 10 [maziki ðiamartiria] / nedlegge protest mot noen/noe υποβάλλω διαµαρτυρία για κάποιον/κάτι [ipǥvalǥ ðiamartiria ja kapiǥn/kati] / (ang. veksler) protest på grunn av manglende aksept/betaling διαµαρτύρηση (για µη πληρωµή) [ðiamartirisi (ja mi plirǥmi)] protestant m. (en som protesterer, dissenter) αντιρρησίας, ο [Ǥ andirisias] # (rel.) διαµαρτυρόµενος, ο [Ǥ ðiamartirǥmεnǥs] protestbevegelse m. κίνηµα διαµαρτηρίας, το [tǥ kinima ðiamartirias] protestantisk adj. των διαµαρτυροµένων [tǥn ðiamartirǥmεnǥn] / han tilhører det protestantiske kirkesamfunn/den protestantiske menighet ανήκει στο δόγµα των διαµαρτυροµένων [aniki stǥ ðǥDžma tǥn ðiamartirǥmεnǥn] protestere v. διαµαρτύροµαι [ðiamartirǥmε] # (innvende, motsette seg) αντιτάσσω [anditasǥ] # (innvende, ha innvendinger) ενίσταµαι* [εnistamε] / han reiste seg og protesterte i skarpe ordelag σηκώθηκε και διαµαρτυρήθηκε έντονα [sikǥϑikε kε ðiamartiriϑikε εndǥna] / protestere kraftig (protestere voldsomt) διαρρηγνύω τα ιµάτιά µου* [ðiariDžniǥ ta imatja mu] / protestere mot διαµαρτύροµαι κατά [ðiamartirǥmε kata] # (vise motvilje mot, ta sterk avstand fra) κλοτσώ [klǥtsǥ] : de protesterte da de ble bedt om å arbeide overtid κλότσησαν όταν τους τους είπαµε να κάνουν υπερωρίες [klǥtsisan Ǥtan dus ipamε na kanun ipεrǥriεs] : folket kommer til å protesterte mot de nye skattene ο κόσµος θα κλοτσήσει στους νέους ϕόρους [Ǥ kǥzmǥs ϑa klǥtsisi stuz nεus fǥrus] / protestere på (motsi, gå imot, være imot) αντιβγαίνω [andivjεnǥ] # (si seg uenig i at) αντιτείνω ότι [anditinǥ Ǥti] # (klage over/på, jur. anke) εϕεσιβάλλω [εfεsivalǥ] : protestere på en avgjørelse εϕεσιβάλλω µια απόϕαση [εfεsivalǥ mja apǥfasi] : protestere på noe overfor politiet κάνω παραστάσεις στην αστυνοµία για κάτι [kanǥ parastasis stin astinǥmia ja kati] protestmarsj m. πορεία διαµαρτηρίας, η [i pǥria ðiamartirias] protestmøte n. συγκέντρωση διαµαρτηρίας, η [i siŋgεndrǥsi ðiamartirias] protestskriv n. διαµαρτυρικό, το [tǥ ðiamartirikǥ] / forfatte/utarbeide et protestskriv συντάσσω διαµαρτυρικό [sindasǥ ðiamartirikǥ] proteststorm m. καταιγισµός /βροχή διαµαρτυριών, ο [Ǥ katεjizmǥs/vrǥçi ðiamartiriǥn] porotokoll m. πρωτόκολλο, το [tǥ prǥtǥkǥlǥ] # (referat, utredning, rapport) πρακτικό, το [tǥ praktikǥ] / protokollen/referatet ble opplest og godkjent τα πρακτικά διαβάστηκαν και εγκρίθηκαν [ta praktika ðiavastikan kε εngriϑikan] / jur.: føre en sak til protokolls (ta noe til etterretning) λαµβάνω γνώση ενός πράγµατος [lamvanǥ DžnǤsi εnǥs praDžmatǥs] / føre protokoll over noe κρατώ αρχείο για κάτι [kratǥ arçiǥ jia kati] protokollfører m. (jur.) (rettsskriver) Γραµµατέας ικαστηρίου, ο [Ǥ Džramatεas ðikastiriu] protoplasma m. (cellelegeme, levende bestanddel av en celle) βιόπλασµα, το [tǥ viǥplazma] # πρωτόπλασµα, το [tǥ prǥtǥplazma] protoplasma- πρωτοπλασµα(τι)κός [prǥtǥplazma(ti)kǥs] proviant m. (utrustning) εϕόδιο, το [tǥ εfǥðiǥ] # (matforsyninger) επισιτισµός, ο [Ǥ εpisitizmǥs] proviantere v. (forsyne med mat) επισιτίζω [εpisitizǥ] # (utstyre, utruste) ανεϕοδιάζω

11 11 [anεfǥðjazǥ] provins m. (distrikt, region) επάρχεια, η [i εparçia] provinsboer m. (småbyboer, trangsynt person) επαρχιώτης, ο [Ǥ εparçǥtis] # f. επαρχιώτισσα, η [i εparçǥtisa] provinsialisme m. επαρχιωτισµός, ο [Ǥ εparçiǥtizmǥs] provinsiell adj. (landlig, provins-, bygde-) επαρχιακός [εparçiakǥs] / provinsiell aksent/mentalitet επαρχιώτικη προϕορά/νοοτροπία [εparçǥtiki prǥfǥra/nǥǥtrǥpia] provisjon m. προµήθεια, η [i prǥmiϑia] # (utbytte) µίζα, η [i miza] / hvis jeg lar deg få dette oppdraget, forventer jeg å få provisjon αν σου ϕέρω αυτή τη δουλειά, θέλω και γω µίζα! [an su fεrǥ afti ti ðulja ϑεlǥ ki DžǤ miza] / hvor mye tar De/dere i provisjon? τι προµήθεια χρεώνετε; [ti prǥmiϑia ΧrεǤnεtε] provisorium n. (midlertidig løsning, nødløsning, tillempning, tilpasning) βόλεµα, το [tǥ vǥlεma] provokatør m. εγκάθετος, ο [Ǥ εŋgaϑεtǥs] # προβοκάτορας, ο [Ǥ prǥvǥkatǥras] provokativ adj. (provoserende, utfordrende) γαργαλιστικός [DžarDžalistikǤs] provosere v. (utfordre, oppfordre) προκάλω [prǥkalǥ] # (tvinge, presse, tvinge fram) αναγκάζω [anaŋgazǥ] # (tirre, opprøre, irritere) ερεθίζω [εrεϑisǥ] # εξερεθίζω [εksεrεϑisǥ] # κεντρίζω [kεndrizǥ] # (yppe til strid, egle, provosere, være ute etter bråk) έχω απλωµένο το ζουνάρι µου για καβγά [εχǥ aplǥmεnǥ tǥ zunari mu ja kavDža] / du provoserer (vil ha meg til) meg til å svare? µε προκαλείς να απαντήσω; [mε prǥkaliz na apandisǥ] / frekkheten hennes provoserte meg/gjorde meg forbannet µ' εξερέθισε η αναίδειά της [mεksεrεtisε i anεðia tis] / han ble provosert til å svare frekt αναγκάστηκε ν' απαντήσει µε αγένεια [anaŋgastikε napandisi mε ajεnia] / han la an på å provosere meg med sine innvendinger αποσκοπούσε να µε προκαλέσει µε τις αντιρρήσεις του [apǥskǥpusε na mε prǥkalεsi mε tis andirisis tu] / han sa det bevisst for å prvosere meg/bare får å provosere meg το είπε επίτηδες για να µε προκαλέσει [tǥ ipε εpitiðεz ja na mε prǥkalεsi] / hans uforskammethet provoserte meg til å dra til han το θράσος του µ' ανάγκασε να τον χαστουκίσω [tǥ ϑrasǥs tu manaŋgasε na tǥŋ ΧastukisǤ] / provosere en taler med uhøflige spørsmål ερεθίζω έναν οµιλητή µε αγενείς ερωτήσεις [εrεϑizǥ εnan Ǥmiliti mε ajεnis εrǥtisis] provoserende adj. (irriterende) προκλητικός [prǥklitikǥs] # εξερεθιστικός [εksεrεϑistikǥs] # (pirrende, opphissende, irriterende) ερεθιστικός [εrεϑistikǥs] # (provokativ, utfordrende) γαργαλιστικός [DžarDžalistikǤs] / en provoserende holdning εξερεθιστική στάση [εksεrεϑisitki stasi] / et provoserende hint ερεθιστικός υπαινιγµός [εrεϑistikǥs ipεniDžmǥs] / innta en provoserende/utfordrende holdning [pεrnǥ prǥklitiki stasi] / med en provoserende (irriterende) ertelyst µε προκλητική τσαχπινιά, η [mε prǥklitiki tsaχpinja] prustende adj. (pesende, andpusten, kortpustet) λαχανιασµένος [laχanjazmεnǥs] prusting f.m. (stønning, det å presse fram et skrik) διαλάληµα, το [tǥ ðialalima] # (gisping, stønning, pesing, andpustenhet) λαχάνιασµα, το [tǥ laχanjazma] prute v. (kjøpslå, forhandle) παζαρεύω [pazarεvǥ] # κάνω παζάρι [kanǥ pazari] # διαπραγµατεύοµαι [ðiapraDžmatεvǥmε]

12 12 pruting f.m.(dagl.) παζάρεµα, το [tǥ pazarεma] # (forhandling) f.m. διαπραγµάτευση, η [i ðiapraDžmatεfsi] / uten pruting απαζάρευτος [apazarεftǥs] pryd m. (ornament, smykke) κόσµηµα, η [i kǥzmima] / han er en pryd for sin stand είναι κόσµηµα για το επάγγελµά του [inε kǥzmima ja tǥ εpaŋgεlma tu] pryd- (pynte-, dekorativ) καλλωπιστικός [kalǥpistikǥs] pryde v. (smykke) (δια)κοσµώ [(ðia)kǥzmǥ] # στολίζω [stǥlizǥ] # καταστολίζω [katastǥlizǥ] # διανθίζω [ðianϑizǥ] / pryde med blomster κοσµώ µε λουλούδια [kǥzmǥ mε luluðia] prydet adj. (smykket, pyntet (med juveler)) καταστόλιστος [katstǥlistǥs] prydplanter f.m.pl. καλλωπιστικά ϕυτά, τα [ta kalǥpistika fita] pryl m. (pryling, pisking, juling) δάρσιµο, το [tǥ ðarsimǥ] # δαρµός, ο [Ǥ ðarmǥs] pryle v. (jule) ξυλοκοπώ [ksilǥkǥpǥ] # δίνω ξύλο [ðinǥ ksilǥ] # (slå, denge, svolke) βαρώ [varǥ] / ikke prylt (ikke lagt hånd på) αχειροτόνητος [açirǥtǥnitǥs] / læreren prylte meg µε βάρεσε ο δάσκαλος [mε varεsε Ǥ ðaskalǥs] / pryle til døde (slå i hjel) σκοτώνω στο ξύλο [skǥtǥnǥ stǥ ksilǥ] # ξυλοκοπώ µέχρι θανάτου [ksilǥkǥpǥ mεχri ϑanatu] prøve f.m. (test) εξέταση, η [i εksεtasi] # (forsøk, test, på teateret: innstudering) δοκιµή, η [i ðǥkimi] # δοκιµασία, η [i ðǥkimasia] # τεστ, το [tǥ tεst] # (test, kontrollprøve) έλεγχος, ο [Ǥ εlεŋχǥs] # (skriftlig prøve/oppgave) θέµα, το [tǥ ϑεma] # (prøvespilling, prøvesynging, mikrofonprøve o.l., eng. audition) ακρόαση, η [i akrǥasi] # (smaksprøve, prøveeksemplar, vareprøve) δείγµα, το [tǥ ðiDžma] / arrangere ei prøve for å luke ut de som ikke er flinke nok til å ta eksamen βάζω ένα τεστ για να κάνω εκκαθάριση εκείνων που δεν είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις [vazǥ εna tεst ja kanǥ εkaϑarisi εkinun pu ðεn inε sε ϑεsi na ðǥsun εksεtasis] / begynne prøvene på et skuespill/teaterstykke αρχίζω δοκιµές σ' ένα έργο [arçizǥ ðǥkimεs sεna εrDžǥ] / den (dvs. varen) er (ikke) i overensstemmelse med prøven (δεν) είναι σύµϕωνο µε το δείγµα [(ðεn) inε simfǥnǥ mε tǥ ðiDžma] / ei prøve uten verdi δείγµα χωρίς αξία [ðiDžma ΧǤris aksia] / forberedende prøve (forprøve, opptaksprøve) προκαταρτική διερεύνηση, η [i prǥkatartiki ðiεrεvnisi] / fornyet prøve/undersøkelse (ny eksamen, ny eksaminasjon, etterkontroll) µετεξέταση, η [i mεtεksεtasi] # (jur. fornyet behandling/prøving) αναψηλάϕηση, η [i anapsilafisi] / historieprøva var vanskelig τα θέµατα της Ιστορίας ήταν δύσκολα [ta ϑεmata tis istǥrias itan ðiskǥla] / hvem skal lage kjemiprøva? (hvem skal sette sammen kjemioppgavene) ποιος θα βάλει τα θέµατα στη Χηµεία; [piǥs ϑa vali ta ϑεmata sti çimia] / jeg skal ansette han på prøve θα τον δοκιµάσω για τη δουλειά [ϑa tǥn ðǥkimasǥ ja ti ðulja] / på prøve (adv. til godkjenning) δοκιµαστικά [ðǥkimastika] # µε δοκιµή [mε ðǥkimi] # επί δοκιµή [εpiðǥkimi] : sette noe på prøve (teste noe) βάζω κάτι σε δοκιµή [vazǥ kati sε ðǥkimi] : sette noen på prøve (teste noen, finne ut hva noen er god for) δοκιµάζω κάποιον/τις ικανότητες κάποιου [ðǥkimazǥ kapiǥn/tis ikanǥtitεs kapiu] : sette noen på ei hard prøve (la noen få kjørt seg) δεινοπαθώ [ðinǥpaϑǥ] : sette noens intelligens/mot/ærlighet på prøve βάζω σε δοκιµασία την ευϕυΐα/το θάρρος /

13 13 την τιµιότητα κάποιου [vazǥ sε ðǥkimasia tin εfϑiia/tǥ ϑarǥs/tin dimjǥtita kapiu] : ta den på prøve/til gjennomsyn παρ' το µε δοκιµή [par tǥ mε ðǥkimi] : vi ble satt på harde prøver i hæren (vi gjennomgikk litt av hvert/ble kjørt gjennom kverna i det militære) µας παίδεψαν στο στρατό [mas pεðεpsan stǥ stratǥ] : vi vant over dem til slutt, med vi ble satt på ei hard prøve τους κερδίσαµε τελικά αλλά δεινοπαθήσαµε [tus kεrðisamε tεlika ala ðinǥpaϑisamε] : være på prøve (bli testet) δικάζοµαι [ðikazǥmε] : han har vært (ansatt) på prøve i tre uker nå δικάζεται τρεις βδοµάδες τώρα [ðikazεtε triz vðǥmaðεs tǥra] : være ute/løslatt på prøve είµαι προσωρινά ελεύθερος [imε prǥsǥrina εlεfϑεrǥs] # (få betinget dom, være under offentlig tilsyn) είµαι υπό δοκιµασή [imε ipǥ ðǥkimasi] # (være under tilsyn av politiet eller en sosialarbeider) είµαι υπό επιτήρηση (της αστυνοµίας ή κοινονικής λειτουργού) [imε ipǥ εpitirisi (tis astinǥmias i kinǥnikiz liturDžu] / skriftlig prøve/ (eksamens-)besvarelser γραϕτά, τα [ta Džrafta] / stå sin prøve (bestå prøven, ikke brytes ned av tidens tann) αντέχω στη δοκιµασία του χρόνου [andεχǥ sti ðǥkimasia tu ΧrǤnu] prøve v. (forsøke, teste, prøve ut, sette på prøve, prøvesmake) δοκιµάζω [ðǥkimazǥ] # αποπειρώµαι [apǥpirǥmε] # επιχειρώ [εpiçirǥ] # γυρεύω [jirεvǥ] # θέλω [ϑεlǥ] # προβάρω [prǥvarǥ] # (analysere) αναλύω [analiǥ] # (anstrenge seg, prøve hardt) προσπαθώ [prǥspaϑǥ] # (teste, sette på prøve, jur. stille/prøve for retten, dømme) δικάζω [ðikazǥ] # (ha prøveopptreden, være på audition) υποβάλλω σε εξέταση διαπίστωσης καλλιτεχνικών ικανοτήτων ή προσόντων [ipǥvalǥ sε εksεtasi kalitεχnikǥn ikanǥtitǥn i prǥsǥndǥn] # (ta sikte på, forsøke) επιδιώκω [εpiðiǥkǥ] / bli prøvd (bli dømt, få saken sin prøvd) κρίνοµαι [krinǥmε] / de prøvde å bestikke meg, men θέλησαν να µε δωροδοκήσουν αλλά... [ϑεlisan na mε ðǥrǥðǥkisun ala] / de prøvde å drepe han θέλησαν να τον σκοτώσουν [ϑεlisan na tǥn skǥtǥsun] / det jeg prøver å si/anskueliggjøre, er at... εκείνο που προσπάθω ν' αποδείξω είναι ότι... [εkinǥ pu prǥspaϑǥ napǥðiksǥ inε Ǥti] / det skader jo ikke å prøve (det er da et forsøk verdt) δε βλάπτει να δοκιµάσουµε [ðε vlapti na ðǥkimasumε] / (ironisk:) du må gjerne prøve (om du tror det er så lett!) για δοκίµασε! [ja ðǥkimasε] / han prøvde å bestikke/lure meg αποπειράθηκε να µε δωµοδοκήσει/εξαπατήσει [apǥpiraϑikε na mε ðǥmǥðǥkisi/εksapatisi] : han prøvde å ta livet av meg γύρεψε να µε σκοτώσει [jirεpsε na mε skǥtǥsi] / han prøvde å unnslippe επιχείρησε να δραπετεύσει [εpiçirisε na ðrapεtεfsi] / han sa det bare for å prøve deg (dvs. det var bare en bløff) έτσι το 'λεγε για να σε δοκιµάσει [εtsi tǥ lεjε ja na sε ðǥkimasi] / han prøver/ønsker å gjøre seg bemerket θέλει να τον προσέχουν [ϑεli na tǥm brǥsεχun] / han skal bare prøve seg! (la han bare prøve seg!) ας δοκιµάσει! [as ðǥkimasi] / ikke prøv deg, gamle venn! (den gikk ikke, gamle venn!) σε γελάσανε, ϕίλε! [sε jεlasanε filε] / jeg skal prøve å sove på ryggen θα δοκιµάσω να κοιµηθώ ανάσκελα [ϑa ðǥkimasǥ na kimiϑǥ anaskεla] / la han prøve! ας κοπιάσει! [as kǥpjasi] / la meg få prøve også! (la meg få gjøre et forsøk!) άσε να κάµω και γω µια απόπειρα! [asε na

14 14 kamǥ kε DžǤ mja apǥpira] / prøv! (kom igjen!) για κόπιασε! [ja kǥpjasε] / prøv bare å slå meg! (du skulle bare våge å slå meg!) για δοκίµασε να µε χτυπήσεις [ja ðǥkimasε na mε Χtipisis] / prøv denne vinen! (smak på denne vinen!) δοκίµασε αυτό το κρασί [ðǥkimasε aftǥ tǥ krasi] / prøve en ny ansiktskrem δοκιµάζω µια νέα κρέµα [ðǥkimazǥ mja nεa krεma] / prøve forgjeves (slite forgjeves) µαταιοπονώ [matεǥpǥnǥ] / prøve igjen (prøve på nytt) αναδοκιµάζω [anaðǥkimazǥ] # ξαναδοκιµάζω [ksanaðǥkimazǥ] # (jur. prøve en sak for retten på nytt) αναθεωρώ [anaϑεǥrǥ] / prøve (analysere) innholdet/renheten i metall καρατάρω [karatarǥ] # αναλύω (πολύτιµο) µέταλλο [analiǥ (pǥlitimǥ) mεtalǥ] / prøve/få prøvd kreftene sine δοκιµάζω τη δύναµή µου [ðǥkimazǥ ti ðinami mu] / prøve kunnskapene til noen δοκιµάζω τις γνώµεις κάποιου [ðǥkimazǥ tis DžnǤmis kapiu] / prøve på (gjøre et forsøk på) γυρεύω [jirεvǥ] : ikke prøv deg (med knepene dine)! (ikke finn på noe tull!) άσ' τα κόλπα! [as ta kǥlpa] : ikke prøv (på) å lure han µη γυρέψεις να τον γελάσεις [mi jirεpsiz na tǥn jεlasis] : prøve (seg) på noe (for første gang) δοκιµάζω για πρώτηϕορά την ικανότητα µου σε... [ðǥkimazǥ ja prǥti fǥra tin ikanǥtita mu sε] / (om klær:) prøve (på) δοκιµάζω [ðǥkimazǥ] # προβάρω [prǥvarǥ] : prøve en hatt/et par sko/ei jakke δοκιµάζω ένα καπέλο/ένα ζευγάρι παπούτσια/ένα σακάκι [ðǥkimazǥ εna kapεlǥ/εna zεvDžari paputsia/εna sakaki] : kjøpe sko uten å prøve dem på αγοράζω παπούτσια χωρίς δοκιµή [aDžǥrazǥ paputsia ΧǤris ðǥkimi] / prøve så godt en kan (gjøre sitt beste, anstrenge seg) πασχίζω (να) [pasçizǥ (na)] : jeg prøvde så godt jeg kunne å få han til å forstå at... πάσχισα να του δώσω να καταλάβει ότι... [pasçisa na tu ðǥsǥ na katalavi Ǥti] / prøve ut noen/noe (gi noen/noe en sjanse) δοκιµάζω κάποιον/κάτι [ðǥkimazǥ kapiǥn/kati] : prøve ut ungkarslivets gleder δοκιµάζω τις χαρές της εργένικης ζωής [ðǥkimazǥ tis Χarεs tis εrjεnikiz zǥis] / prøve ut noe (i praksis) δοκιµάζω κάτι στην πράξη [ðǥkimazǥ kati stim praksi] / (sette noe på prøve, teste noe) βάζω κάτι σε δοκιµή [vazǥ kati sε ðǥkimi] : bare ved å prøve den ut i praksis vet vi med sikkerhet hva den er god for µόνο αν το δοκιµάσουµε στην πράξη θα ξέρουµε σιγούρα τι αξίζει [mǥnǥ an dǥ ðǥkimazumε stim praksi ϑa ksεrumε siDžura ti aksizi] : idéen synes god, men den må prøves ut i praksis η ιδέα ϕαίνεται καλή αλλά πρέπει να δοκιµαστεί στην πράξη [i iðεa fεnεtε kali ala prεpi na ðǥkimasti stim praksi] / prøve å finne ut hva noen mener (sende ut en føler, lodde stemningen) βολιδοσκοπώ [vǥliðǥskǥpǥ] : jeg skal prøve å finne ut hva slags syn han har i feriespørsmålet θα τον βολιδοσκοπήσω για τη θέµα των διακοπών [ϑa tǥn vǥliðǥskǥpisǥ ja tǥ ϑεma tǥn ðiakǥpǥn] / prøve å overgå prestasjonen til... πρσοσπαθεί να ξεπεράσει το κατόρθωµα τού... [prǥspaϑi na ksεpεrasi tǥ katǥrϑǥma tu] / prøve å overtale noen επιδιώκω να πείσω κάποιον [εpiðiǥkǥ na pisǥ kapiǥn] : jeg har prøvd alt/brukt alle midler for å overtale han δοκίµασα κάθε µέσο για να τον πείσω [ðǥkimasa kaϑε mεsǥ ja na tǥn pisǥ] / prøve å slippe unna ei ubehagelig oppgave/plikt (vegre seg for (å utføre) ei ubehaglig oppgave/plikt) δειλιάζω µπροστά σ' ένα δυσάρεστο καθήκον [ðiljazǥ brǥsta sεna ðisarεstǥ kaϑikǥn] prøve- (test-, forsøks-) δοκιµαστικός [ðǥkimastikǥs] prøveavstemning f.m. (prøvevotering) δειγµατοληπτική ψηϕοϕορία, η [i ðiDžmatǥliptiki

15 15 psifǥfǥria] prøvebalanse m. (økon.)(råbalanse) προσωρινό ισοζύγιο, το [tǥ prǥsǥrinǥ isǥzijiǥ] prøveballong m. m. (føler, sondering, overf. prøveballong) βολιδοσκόπηση, η [i vǥliðǥskǥpisi] # κρούση, η [i krusi] / sende ut prøveballonger (gjøre tilnærmelser ) κάνω βολιδοσκόπησεις [kanǥ vǥliðǥskǥpisis] # (ymte frampå til noen) κάνω κρούση/κρούσεις σε κάποιον [kanǥ krusi/krusis sε kapiǥn] prøveboring f.m. δοκιµαστική γεώτρηση, η [i ðǥkimastiki jεǥtrisi] prøveeksemplar n. (smaksprøve, vareprøve) δείγµα, το [tǥ ðiDžma] prøvefilm(ing) f.m. (testing av filmskuespiller(e)) δοκιµαστικό (ηθοποιού), το [tǥ ðǥkimastikǥ (iϑǥpju)] prøveflygning f. m. δοκιµαστική πτήση, η [i ðǥkimastiki ptisi] prøvekjører m. (testpilot) δοκιµαστής, ο [Ǥ ðǥkimastis] prøvekjøring f.m. (utprøving) δοκιµαστική λειτουργία, η [i ðǥkimastiki liturjia] prøvelse m. µπελάς, ο [Ǥ bεlas] # (motgang, lidelse, pine, plage, sykdom) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # µαρτύριο, το [tǥ martiriǥ] # µιζέρια, η [i mizεria] # (motgang, prøvelser) δεινά, τα [ta ðina] # κακοπάθεια, η [i kakǥpaϑia] # (prøvelse, påkjenning, lidelse) κακουχία, η [[i kakuçia] # (prøvelse, strev) παίδεµα, το [tǥ pεðεma] # (påkjenning, lidelse) δεινοπάθηµα, το [tǥ ðinǥpaϑima] # δοκιµασία, η [i ðǥkimasia] # (sann plage, kverulant) κακός µπελάς [kakǥz bεlas] / den gutten er en sann prøvelse! τι βάσανο είναι αυτό το παιδί! [ti vasanǥ inε aftǥ tǥ pεði] # den gutten er en prøvelse for oss alle αυτό το παιδί είναι δοκιµασία για όλους µας [aftǥ tǥ pεði inε ðǥkimasia ja Ǥluz mas] / et liv fullt av prøvelser (et strabasiøst liv) ζωή γεµάτη κακουχίες [zǥi jεmati kakuçiεs] / grekernes prøvelser under okkupasjonen τα δεινοπαθήµατα των Ελλήνων στην κατοχή [ta ðinǥpaϑimata tǥn εlinǥn stiŋ gatǥçi] / krigen var en prøvelsens tid/stor påkjenning for oss alle ο πόλεµος ήταν περίοδος δοκιµασίας για όλους µας [Ǥ pǥlεmǥs itan pεriǥðǥz ðǥkimasiaz ja Ǥluz mas] / livets små prøvelser οι µικροµιζέριες της ζωής [i mikrǥmizεriεs tiz zǥis] : livet er fullt av små prøvelser η ζωή είναι γεµάτη µικροβάσανα [i zǥi inε jεmati mikrǥvasana] # η ζωή έχει τις µικρές της δοκιµασίες [i zǥï εçi tiz mikrεs tiz ðǥkimasiεs] / sønnen vår er en stor prøvelse for lærerne sine ο γιος µας είναι µεγάλος µπελάς για τους δασκάλους του [Ǥ jǥz mas inε mεDžalǥz bεlaz ja tuz ðaskalus tu] prøveløslatelse m. (løslatelse fra fengsel på prøve) δοκιµασία, η [i ðǥkimasia] # (prøveløslatelsestid/-periode) περίοδος δοκιµασίας, η [i pεriǥðǥs ðǥkimasias] prøvende adj. (tvilrådig, ubesluttsom) διστακτικός [ðistaktikǥs] # δισταχτικός [ðistaχtikǥs] # (granskende, søkende) εξεταστικός [εksεtastikǥs] / et prøvende blikk εξεταστική µατιά [εksεtastiki matja] prøve- og feilemetode m. (tommelfingerregel) εµπειρική µέθοδος, η [i εmbiriki mεϑǥðǥs] prøveopptreden m. (audition), ακρόαση η [i akrǥasi] # ( sammenkomst for å konstatere kunstneriske evner eller kvalifikasjoner ) συνέντευξη διαπίστωσης καλλιτεχνικών ικανοτήτων ή προσόντων, η [i sinεndεfksi ðiapistǥsis kalitεχnikǥn ikanǥtitǥn i prǥsǥndǥn] prøveperiode f.m. (prøvetid) δοκιµαστική περίοδος, η [i ðǥkimastiki pεriǥðǥs] prøverom n. (i klesbutikk etc.) δοκιµαστήρι,ο το [tǥ ðǥkimastiriǥ] / hvor er prøverommet?

16 16 πού είναι, το δοκιµαστήριο; [pu inε tǥ ðǥkimastiriǥ] prøverør n. δοκιµαστικός σωλίνας, ο [Ǥ ðǥkimastikǥs sǥlinas] prøverørsbarn n. παιδί του σωλήνα, το [tǥ pεði tu sǥlina] # (barn ved kunstig befruktning) βρέϕος από τεχνητή γονιµοποίηση, το [tǥ vrεfǥs apǥ tεχniti DžǤnimǤpiisi] prøvesmake v. (teste, prøve ut) δοκιµάζω [ðǥkimazǥ] / prøvesmake vinene fra en vinkjeller δοκιµάζω τα κρασιά µιας κάβας [ðǥkimazǥ ta krasia mias kavas] prøvesmaker m. (vinsmaker) δοκιµαστής, ο [Ǥ ðǥkimastis] prøvespille v. (prøvesynge, være på audition) υποβάλλω σε εξέταση διαπίστωσης καλλιτεχνικών ικανοτήτων ή προσόντων [ipǥvalǥ sε εksεtasi kalitεχnikǥn ikanǥtitǥn i prǥsǥndǥn] prøvespilling f.m. (audition), ακρόαση η [i akrǥasi] # συνέντευξη διαπίστωσης καλλιτεχνικών ικανοτήτων ή προσόντων, η [i sinεndεfksi ðiapistǥsis kalitεχnikǥn ikanǥtitǥn i prǥsǥndǥn] prøvestans m. (pol.) (stans i/forbud mot prøver av kjernfysiske våpen) απαγόρευση πυρηνικών δοκιµών, η [i apaDžǥrεfsi pirinikǥn ðǥkimǥn] prøvestein m. (avgjørende prøve) (overf.) λυδία λίθος, ο [Ǥ liðia liϑǥs] # αποϕασιστική δοκιµασία, η [i apǥfasistiki ðǥkimasia] prøvesynge v. (prøvespille, være på audition) υποβάλλω σε εξέταση διαπίστωσης καλλιτεχνικών ικανοτήτων ή προσόντων [ipǥvalǥ sε εksεtasi kalitεχnikǥn ikanǥtitǥn i prǥsǥndǥn] prøvesynging f.m. (audition), ακρόαση η [i akrǥasi] # συνέντευξη διαπίστωσης καλλιτεχνικών ικανοτήτων ή προσόντων, η [i sinεndεfksi ðiapistǥsis kalitεχnikǥn ikanǥtitǥn i prǥsǥndǥn] prøvet adj. (hardt prøvet, hardt rammet, utsatt) δοκιµασµένος [ðǥkimazmεnǥs] prøvetid f.m. (prøveperiode) δοκιµαστική περίοδος, η [i ðǥkimastiki pεriǥðǥs] prøvetilbud n. (et forsiktig tilbud) (µια) ανιχνευτική προσϕορά [mja aniχnεftiki prǥsfǥra] prøvetur m. δοκιµαστική διαδροµή/οδήγηση, η [i ðǥkimastiki ðiaðrǥmi/ǥðijisi] / en prøvetur med (en) bil δοκιµαστική διαδροµή αυτοκινήτου, η [i ðǥkimastiki ðiaðrǥmi aftǥkinitu] prøveventil m. (petro)(tilbakeslagsventil, reguleringsventil) ανασταλτική βαλβίδα, η [i anastaldiki valviða] prøvevotering f.m. (prøveavstemning) δειγµατοληπτική ψηϕοϕορία, η [i ðiDžmatǥliptiki psifǥfǥria] prøving f.m. (av klær) δοκιµή (ρούχων), η [i ðǥkimi (ruχǥn)] / den første prøvinga hos skredderen η πρώτη δοκιµή στο ράϕτη [i prǥti ðǥkimi stǥ rafti] psevdonym n. (dekknavn) ψευδώνυµο, το [tǥ psεvðǥnimǥ] # πλαστό όνοµα, το [tǥ plastǥ ǤnǤma] psykiater m. ψυχίατρος, ο [Ǥ psiçiatrǥs] # (frenolog) ϕρενολόγος, ο [Ǥ frεnǥlǥDžǥs] psykisk adj. ψυχικός [psiçikǥs] # (mental, åndelig) διανοητικός [ðianǥïtikǥs] / psykisk utviklingshemming (åndssvakhet) διανοητική ανεπάρκεια/καθυστέρηση, η [i ðianǥitiki anεparkia/kaϑistεrisi] : lettere psykisk utviklingshemming άνοια, η [i ania] / psykisk balanse (sinnro, likevekt) ψυχική γαλήνη, η [i psiçiki Džalini] /

17 17 psykisk funksjonshemming διανοητική ανεπάρκεια, η [i ðianǥïtiki anεparkia] / psykisk utviklinghemmet (mentalt tilbakestående, retardert) εκ γενετής δύσνους [εk jεnεtiz ðisnus] # διανοητικά καθυστηριµένος [ðianǥïtika kaϑistεrimεnǥs] psykoanalyse m. ψυχανάλυση η [i psiχanalisi] psykoanalytiker m. (psykol.) ψυχαναλυτής ο/η [Ǥ/i psiχanalitis] psykotisk adj. ψυχωτικός [psiχǥtikǥs] # (depressiv) νευρασθενικός [nεvrasϑεnikǥs] pub m. (ølstue, kneipe) µπιραρία, η [i biraria] pubertet m. (ungdomsår n.pl.) ήβη, η [i ivi] # εϕηβεία, η [i εfivia] # εϕηβική ηλικία, η [i εfiviki ilikia] / i (løpet av) puberteten κατά τη διάρκεια της εϕηβείας µου [kata ti ðjarkia tis εfiviaz mu] / komme i puberteten/pubertetsalderen ϕτάνω στην εϕηβεία [ftanǥ stin εfivia] pubertets- εϕηβικός [εfivikǥs] pubesområde n. (anat.) (pubesregion) ηβική χώρα, η [i iviki ΧǤra] public relations (PR, publikumskontakt) δηµόσιες σχέσεις [ðimǥsiεs sçεsis] publikasjon m. (skriv) δηµοσίευµα, το [tǥ ðimǥsiεvma] # (trykksak, avis, tidsskrift) έντυπο, το [tǥ εndipǥ] # έκδοση, η [i εkðǥsi] / et skred av nye publikasjoner ένα κύµα νέων εκδόσεων [εna kima nεǥn εkðǥsεǥn] publikum n. κοινό, το [tǥ kinǥ] # (tilhørere) ακροατήριο, το [tǥ akrǥatiriǥ] # ακροατές, οι [i akrǥatεs] # (tilskuere) θεατές, οι [i ϑεatεs] / (det manghodede uhyre, mobben, pøbelen) όχλος ο [Ǥ ǤΧlǤs] / begeistre/trollbinde et publikum ηλεκτρίζω ένα ακροατήριο [ilεktrizǥ εna akrǥatiriǥ] / det franske ublikum το κοινό της Γαλλίας [tǥ kinǥ tiz Džalias] / et oppmerksomt publikum προσεκτικό ακροατήριο [prǥsεktikǥ akrǥatiriǥ] / museet er åpent for publikum το µουσείο είναι άνοιχτο στο κοινά [tǥ musiǥ inε aniχtǥ stǥ kinǥ] / publikum anmodes om å το κοινό παρακαλείται να... [tǥ kinǥ parakalitε na] / publikum har ingen adgang (det er ikke åpent for publikum) δεν επιτρέπεται η είσοδος στο κοινό [ðεn εpitrεpεtε i isǥðǥs stǥ kinǥ] / (hans/hennes/ vårt) publikum var vilt begeistret/i ekstase µαγεύτηκε το ακροατήριό του/της/µας [majεftikε tǥ akrǥatiriǥ tu/tis/mas] / ta publikum med storm κάνω να σειστεί το θεάτρο από τις επευϕηµίες [kanǥ na sisti tǥ ϑεatrǥ apǥ tis εpiϑimiεs] / uten publikum (for tomme tribuner, bak stengte porter, f.eks. en forballkamp hvor publikum er utestengt pga. tribunebråk) κεκλεισµένων των θυρών [kεklizmεnǥn tǥn ϑirǥn] publisere v. διαϕηµίζω [ðiafimizǥ] # (offentliggjøre, gjøre kjent, røpe, avsløre) κοινολογώ [kinǥlǥDžǥ] # (dagl.) ρεκλαµάρω [rεklamarǥ] # (offentliggjøre, sende ut) βγάζω [vDžazǥ] # δηµοσιεύω [ðimǥsiεvǥ] # (utgi) εκδίδω [εkðiðǥ] / publisere et åpent brev (til noen) δηµοσιεύω άνοιχτη επιστολή [ðimǥsiεvǥ aniχti εpistǥli] publisitet m. (offentlig oppmerksomhet, rampelys) δηµοσιότητα, η [i ðimǥsiǥtita] / få stor publisitet (bli føstesidestoff) αποκτώ µεγάλη δηµοσιότητα [apǥktǥ mεDžali ðimǥsiǥtita] # (bli viden kjent) παίρνω δηµοσιότητα [pεrnǥ ðimǥsiǥtita] / en film som har fått stor publisitet (en mye omtalt film /en film det har vært mye blest om) πολύ διαϕηµισµένο ϕιλµ [pǥli ðiafimizmεnǥ film] / han lot seg ikke skremme av all denne publisiteten έµεινε απτόητος απ' όλη αυτή τη δηµοσιότητα [εminε aptǥitǥs

18 18 apǥli afti ti ðimǥsiǥtita] / søke/unngå publisitet επιζητώ/ϕεύγω δηµοσιότητα [εpizitǥ/fεvDžǥ ðimǥsiǥtita] pudding m. πουτίγκα, η [i putiŋga] puff n. (dytt, skyv, oppmuntring) σκούντηµα, το [tǥ skundima] # παρακίνηση, η [i parakinisi] # (impuls, oppsving) ώθηση, η [i Ǥϑisi] # (slag, klaps, støt) κόλαϕος, ο [Ǥ kǥlafǥs] / det eneste han trenger er et puff i ryggen το µόνο που χρειάζεται είναι ένα σκούντηµα [tǥ mǥnǥ pu Χriazεtε inε ena skundima] / han trenger/kunne trenge et puff i ryggen θέλει παρακίνηση [ϑεli parakinisi] puffe v. (dytte, skyve) σκουντώ [skundǥ] # σπρώχνω [sprǥχnǥ] puffermer n.pl. (på kjole) µανίκια µπουϕάν, τα [ta manikia bufan] pugge v. (terpe) µαθαίνω (µε εντατική δουλειά και επανάληψη) [maϑεnǥ (mε εndatiki ðulja kε εpanalipsi)] # (lære/kunne utenat, memorere) αποστηθίζω [apǥstiϑizǥ] # (lære utenat, data: lagre i minnet) αποµνηµονεύω [apǥmnimǥnεvǥ] / han sitter og pugger engelsk/kjemi έχει πέσει µε τα µπούτρα στ' αγγλικά/στη χηµεία [εçi pεsi mε ta mutra staŋglika/sti çimia] / pugge noe (lære noe ved å herme/gjenta etter noen) µαθαίνω κάτι παπαγαλίστικα [maϑεnǥ kati papaDžalistika] pugging f.m. (memorering, utenatlæring) αποµνηµόνευση, η [i apǥmnimǥnεfsi] # αποστήθιση, η [i apǥstiϑisi] # (terping, slit, tortur) παίδεµα, το [tǥ pεðεma] # παιδεµός, ο [Ǥ pεðεmǥs] / når jeg tenker på pugginga til eksamen όταν σκέπτοµαι τον παιδεµό των εξετάσεων [Ǥtan skεptǥmε tǥm bεðεmǥ tǥn εksεtasεǥn] pukk m. χαλίκι δρόµων, το [tǥ Χaliki ðrǥmǥn] pukkarbeider m. (veiarbeider) λιθοθραυσής, ο [Ǥ liϑǥϑrafstis] pukkel m. καµπούρα, η [i kambura] pukkelrygg m. καµπούρης, το [tǥ kamburis] pukkelrygget adj. (med pukkel, krumrygget, lut, ) καµπουριαστός [kamburiastǥs] # καµπούρης [kamburis] pule v. (vulg.)(ha samleie (med), dagl. knulle) πηδάω [piðaǥ] # πηδιέµαι [piðjεmε] # γαµώ [DžamǤ] # καβαλώ [kavalǥ] # καλαϕατίζω [kalafatizǥ] # κουτουπώνω [kutupǥnǥ] puling f.m. (knulling) καβαλίκε(υ)µα, το [tǥ kavalikε(v)ma] puller m. (pullert, trossefeste på skip eller kai) δέστρα, η [i ðεstra] pullover m. (genser el. slipover) πουλόβερ, το [pulǥvεr] / pullover og jakke (cardigansett) πουλόβερ και ζακέτα [pulǥvεr kε zakεta] puls n. σϕυγµός, ο [Ǥ sfiDžmǥs] # (pulsslag, hjerteslag) κτύπος της καρδιάς, ο [Ǥ ktipǥs tis karðjas] # (musikkrytme) (µουσικός) ρυθµός, ο [Ǥ (musikǥs) riϑmǥs] # (taktslag) χρόνος, ο [Ǥ ΧrǤnǤs] # (versemål) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] / pulsen hans steg ο σϕυγµός του ζωήρεψε [Ǥ sfiDžmǥs tu zǥïrεpsε] / svak puls αδύνατος σϕυγµός, ο [Ǥ aðinatǥs sfiDžmǥs] / ta pulsen µετρώ/παίρνω το σϕυγµό [mεtrǥ/pεrnǥ tǥ sfiDžmǥ] # (overf. ta pulsen på noen, føle noen på pulsen, finne ut noens virkelige hensikt eller mening) µετρώ τους σϕυγµούς κάποιου [mεtrǥ tus sfiDžmus kapiu] : legen tok pulsen min ο γιατρός µου πήρε το σϕυγµό [Ǥ jatrǥz mu pirε tǥ sfiDžmǥ] / uregelmessig puls ακανόνιστος /άρρυθµος σϕυγµός [akanǥnistǥs/ariϑmǥs sfiDžmǥs] # σϕυγµός µε

19 19 διαλείψεις [sfigmǥz mε ðialipsis] : pulsen hans er litt uregelmessig ο σϕυγµός του παρουσιάζει κάποια αταξία [Ǥ sfiDžmǥs tu parusiazi kapia ataksia] pulsere v. (banke, vibrere) πάλλω* [palǥ] pulserende adj. (bankende, vibrerende) παλµικός [palmikǥs] pulsmåling f.m. σϕυγοµέτρηση, η [i sfijǥmεtrisi] # έρευνα, η [i εrεvna] pulsåre f.m. (anat.)(arterie) αρτηρία η [i artiria] pulsåre- (hovedåre-, arterie-, arteriell) αρτηριακός [artiriakǥs] pulsåresvulst m. (patol.: aneurisme; blodsekk) ανεύρισµα, το [tǥ anεvrizma] pult m. (skolebenk) θρανίο, το [tǥ ϑraniǥ] # (arbeidspult, arbeidsbord, arbeidsbenk) πάγκος (εργασίας), ο [Ǥ paŋgǥs (εrDžasias)] # (skrivepult, skrivebord) γραϕείο, το [tǥ DžrafiǤ] / det er tjue pulter i klasserommet υπάρχουν 20 θρανία στην τάξη [iparχun ikǥsi ϑrania stin daksi] / skaffe pult til εϕοδιάζω µε θρανία [εfǥðjazǥ mε ϑrania] pulterkammer n. (roterom, skrotloft) αποθήκη µε παλιοπράγµατα [apǥϑiki mε paliǥpraDžmata] pulverisere v. (forstøve) νεϕελοποιώ [nεfεlǥpjǥ] # ψεκαδοποιώ [psεkaðǥpjǥ] # ατµοποιώ [atmǥpiǥ] # (male, knuse, også overf. pulverisere) κονιορτοποιώ [kǥniǥrtǥpiǥ] # κονιοποιώ [kǥniǥpiǥ] # κάνω σκόνη [kanǥ skǥni] pulverisering f.m. κονιορτοποίηση, η [i kǥniǥrtǥpiisi] pulverkaffe m. ( snarkaffe ) στιγµιαίος καϕές, ο [Ǥ stiDžmjεǥs kafεs] # (pulverkaffe med eller uten melk, pisket med is) ϕραπέ, ο [Ǥ frapε] pumpe f. (luft-) τρόµπα, η [i trǥmba] # αεραντλία, η [i aεrandlia] # (væske-, bensin-, etc.) αντλία, η [i andlia] # (trykkpumpe, kompresjonspumpe) καταθλιπτική αντλία, η [i kataϑliptiki andlia] pumpe v. (om vann, bensin etc., presse ut/opp) αντλώ [andlǥ] # (blåse opp, fylle med luft) ϕουσκώνω [fuskǥnǥ] / pumpe noen for opplysninger (presse opplysninger ut av noen) ξεψαχνίζω κάποιον για πληροϕορίες [ksεpsaχnizǥ kapiǥn ja plirǥfǥriεs] # αντλώ/εκµαιεύω πληροϕορίες από κάποιον [andlǥ/εkmεεvǥ plirǥfǥriεs apǥ kapiǥn] # παίρνω λόγια από κάποιον [pεrnǥ lǥja apǥ kapiǥn] # (fritte ut, spørre ut, eg. melke) αρµέγω [armεDžǥ] : han ble pumpet/utfrittet av journalistene τον άρµεξαν οι δηµοσιογράϕοι [tǥn armεksan i ðimǥsiǥDžrafi] / pumpe opp (blåse opp) ϕουσκώνω [fuskǥnǥ] # (blåse opp, høyne, forstørre, få til å bule ut) εξογκώνω [εksǥŋgǥnǥ] / pumpe opp vann fra en brønn αντλώ νερό από πηγάδι [vDžazǥ/andlǥ nεrǥ apǥ piDžaði] / pumpe ut (tømme, bruke opp) εξαντλώ [εksandlǥ] pumpe- αντλητικός [andlitikǥs] pumpeanlegg n. (pumpestasjon, pumpehus) αντλιστάσιο, το [tǥ andlistasiǥ] pumpehus n. (pumpestasjon, pumpeanlegg) αντλιστάσιο, το [tǥ andlistasiǥ] pumpemaskineri n. (pumpesystem) αντλητικό συγκρότηµα, το [tǥ andlitikǥ siŋgrǥtima] pumpemotor m. αντλητική µηχανή, η [i andlitiki miχani] pumpestasjon m. (pumpehus, pumpeanlegg) αντλιστάσιο, το [tǥ andlistasiǥ] pumpesystem n. (pumpemaskineri) αντλητικό συγκρότηµα, το [tǥ andlitikǥ siŋgrǥtima] pumpeventil m. βαλβίδα αντλίας, η [i valviða andlias]

20 20 pumping f.m. (heising, opptrekking (av vann fra en brønn), lensing, øsing) άντληση, η [i andlisi] pumps m. (sko uten snøring) γόβα, η [i DžǤva] # (dim.) γοβάκι, το [tǥ DžǤvaki] punchbag m. (punchball, bokseball) σάκος εξάσκησης πυγµάχων, ο [Ǥ sakǥs εksaskisis piDžmaχǥn] punche v. (overføre data på hullkort eller hullbånd) διατρυπώ [ðiatripǥ] punchemaskin f.m. διατρητική µηχανή µηχανογράϕησης, η [i ðiatritiki miχani miχanǥDžrafisis] pund n. (vekt) λίβρα, η [i livra] # λίµπρα, η [i libra] # (valuta) λίρα, η [i lira] / han lot meg få den for 10 µου το άϕησε για 10 λίρες [mu tǥ afisε ja ðεka lirεs] / hva står pundet i i dag? ποια είναι η αξία της λίρας σήµερα; [pia inε i aksia tiz liras simεra] / prisene begynner på 10 οι τιµές αρχίζουν από δέκα λίρες [i timεs arçizun apǥ ðεka lirεs] pundverdi m. αξία της λίρας, η [i aksia tiz liras] pung m. (pengepung) βαλάντιο, το [tǥ valandiǥ] # (pose, veske, taske, også pung hos pungdyr) µάρσιπος, ο [Ǥ marsipǥs] # (testikkelpung, scrotum) όσχεο, το [tǥ ǤsçεǤ] pung- (pungdyrs-) µαρσιποϕόρος [marsipǥfǥrǥs] punggrevling m. (zool.) βανδικότος, ο [Ǥ vanðikǥtǥs] # περαµελής, ο [Ǥ pεramεlis] punisk adj. (kartagisk) καρχηδονιακός [karçiðǥnjakǥs] / de puniske kriger οι καρχηδονιακοί πόλεµοι [karçiðǥnjaki pǥlεmi] punkt n. σηµείο, το [tǥ simiǥ] # στάδιο, το [tǥ staðiǥ] # νούµερο, το [tǥ numεrǥ] # (emne) θέµα, το [tǥ ϑεma] / det avgjørende punkt i denne saken (sakens kjerne) το ζουµί της υποθέσεως [tǥ zumi tis ipǥϑεsεǥs] / det er hans svake punkt (også: dette er livsviktig/helt avgjørende for han) αυτό είναι το νευραλγικό του σηµείο [aftǥ inε tǥ nεvraljikǥ tu simiǥ] / finne noens svake punkt (overf. treffe noen hjemme, slå an en streng hos noen) βρίσκω/πατάω το κουµπί σε κάποιον [vriskǥ/pataǥ tǥ kumbi sε kapiǥn] / høyeste punkt (topp, høydepunkt) ακµή, η [i akmi] / på alle punkter (over hele linja) σ' όλα τα σηµεία [sǥla ta simia] : du hadde rett på alle punkter είχες δίκειο σ' όλα τα σηµεία [içεz ðikjǥ sǥla ta simia] / siste punkt på programmet το τελευταίο νούµερο στο πρόγραµµα [tǥ tεlεftεǥ numεrǥ stǥ prǥDžrama] / til punkt og prikke (bokstavelig, nøye) κατά γράµµα; [kata Džrama] : fulgte du forskriftene til punkt og prikke? ακολούθησες τις οδηγίες κατά γράµµα; [akǥluϑisεs tis Ǥðijiεs kata Džrama] / treffe et ømt punkt hos θίγω στο ευαίσθητο σηµείο του [ϑiDžǥ stǥ εvεsϑitǥ simiǥ tu] punktere v. (prikke, merke med prikker, stiple, sette skilletegn) διαστίζω [ðiastizǥ] # (med kjøretøy) παθαίνω αβαρία/λάστιχο [paϑεnǥ avaria/lastiχǥ] # σκάω λάστιχο [skaǥ lastiχǥ] # (med.) παρακεντώ [parakεndǥ] / jeg har punktert έπαθα αβαρία/ λάστιχο [εpaϑa avaria/lastiχǥ] # µε πιάνει λάστιχο [mε pjani lastiχǥ] punktering f.m. βλάβη ελαστικού, η [i vlavi εlastiku] # σκάσιµο λάστιχου, το [tǥ skasimǥ lastiχu] / ha en punktering (stoppe på grunn av en punktering) µένω από λάστιχο [mεnǥ apǥ lastiχǥ] punktlig adj. (presis) ακριβής [akrivis] / alltid møte punktlig είµαι Εγγλέζος στα

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] #

[εnðiafεrǥmε] # (være glad i, ta seg av, passe, stelle) γνοιόζοµαι [DžniǤzǤmε] # 1 bry n. (bryderi, ulempe) βάσανο, το [tǥ vasanǥ] # (umake, anstrengelse) κόπος, ο [Ǥ kǥpǥs] # (problem, bekymring, bryderi, hodebry) έγνοια, η [i εDžnia] / jeg ønsker ikke å være til bry for dere på noen

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis]

Xerxes (pers. konge, d. 465(?) f.kr.) Ξέρξης, ο [Ǥ ksεrksis] 1 W Wales geo. Oυαλλία, η [i ualia] waliser m. Ουαλλός, ο [Ǥ ualǥs] # f. Ουαλλή, η [i uali] walisisk adj. ουαλλικός [ualikǥs] walkie-talkie m. (bærbar radiotelefon) ϕορητό ραδιοτηλέϕωνο, το [tǥ fǥritǥ

Διαβάστε περισσότερα

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid)

men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) 1 men konj. interj. µα [ma] # (imidlertid, enda, med derimot) αλλά [ala] # (dog, imidlertid) όµως [ǤmǤs] / fattig, men ærlig ϕτωχός αλλά τίµιος [ftǥχǥs ala timiǥs] / han sier han er fattig, men alt tyder

Διαβάστε περισσότερα

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το

kadaver n. (dyreskrott, slakt, åtsel) θρασίµι, το [tǥ trasimi] # θνησιµαίο (ζώον), το 1 K kabal m. πασιέντσα, η [i pasiεndza] / legge kabal ρίχνω πασιέντζες [riχnǥ pasiεndzεs] kabaret m. (revy, floor-show, variert underholdning) επιθεώρηση πίστας, η [i εpiϑεǥrisi pistas] # ((lokale med)

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Στο δρόμο ελληνικά-δανέζικα Στο δρόμο : Τόπος Έχω χαθεί. (Ého hathí.) Jeg er faret vild. Όταν δεν ξέρετε που είστε Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?) Kan du vise mig hvor

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet

inn han er inn og ut av fenselet/sykehuset kjenne noe ut og inn gå/komme inn kom inn! kom inn i rommet! innad innadvendt innadvendthet 1 inn adv. µέσα [mεsa] / han er inn og ut av fenselet/sykehuset διαρκώς µπαινοβαίνει στη ϕυλακή/στο νοσοκοµείο [ðiarkǥz bεnǥvjεni sti filaki/stǥ nǥsǥkǥmiǥ] / kjenne noe ut og inn (kjenne alle detaljer/alle

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO. Αγγελόπουλος Βασίλης ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ GRAFFITI ΚΑΙ ΣΤΟ TATTOO Αγγελόπουλος Βασίλης Το γκράφιτι βρίσκεται πολλά χρόνια στην ζωή μας. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι οι τοίχοι γύρω μας είναι γεμάτοι από αυτά δίνοντας χρώμα και ζωντάνια

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ 19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2011 ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΑNALYTICAL THOUGHT AND CREATIVITY Η διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΜΑΣΚΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ με τον ΚΩΣΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 Κατέγραψε η Ελένη Σαματά 3 Από την Ουδέτερη Μάσκα στη Θεατρική Δημιουργία Υλικό Σεμιναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2012-2013 ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ. έχεις. κενών ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! τονίσεις όπου. χρειάζεται. ρόλους. 1994 βραβεύτηκε. 2. Προσπάθησε ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 01-013 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 01-013 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟΟ ΤΑΞΗ: Ε ΡΟ ΟΣ 0 ΜΑΪΟΥ 01 ιάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ? Γιατί δίνει στους συµµετέχοντες πραγµατική γνώση σε ειδικά αλλά και εταιρικά θέµατα των επιχειρήσεων. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι? Ένα δυναµικό παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο)

Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Διδακτικά σενάρια (Εργαστήριο) Αξιοποιούμε το παρακάτω διδακτικό υλικό, για να παρουσιάσουμε διαγραμματικά ένα διδακτικό σενάριο 4-6 διδακτικών ωρών για τη θεματική Τα επαγγέλματα. Φροντίζουμε να προτείνουμε

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη

Μια τρελή οικογένεια. Γιαν Προχάτσκα. Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Συλλογή Χελιδόνια Εκδόσεις Πατάκη Μια τρελή οικογένεια Γιαν Προχάτσκα Εικονογράφηση: Φίλιπ Βέχτερ Μετάφραση: Ριάνα Μιχαλάκη Σελ. 86 Δραστηριότητες για τις Γ, Δ & Ε τάξεις Ο συγγραφέας: Γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας

Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα. Ιούνιος 2014. Αποτελέσματα έρευνας Αποτελέσματα έρευνας Καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών μαθητών μαθητριών απέναντι στο κάπνισμα Στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η έννοια της Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Η έννοια της Παραγωγικότηταςό Μαρία Νικολάου Χρίστου Ανώτερη Λειτουργός Παραγωγικότητας Κέντρο Παραγωγικότητας ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 Τι εννοούμε με τον όρο παραγωγικότητα; Είναι ένας τρόπος έκφρασης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος ονειρεύτηκε να γίνει ο άρχοντας των αιθέρων. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, ο Βελλεροφόντης πάνω στο φτερωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Ίδρυμα Fulbright

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ. Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος. Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Δημήτριος Ντούτης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΤΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς Πώς σας λένε; Από πού είστε; Πού μένετε; Τι δουλειά κάνετε; Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; Γιατί μαθαίνετε ελληνικά; Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; Γιατί τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 1 Επίπεδο Α1 ιάρκεια: 30 λεπτά Πρώτο µέρος (12 µονάδες) Ερώτηµα 1 (6 µονάδες) Ένας φίλος σας σάς προσκαλεί στη βάφτιση της κόρης του. ιαβάστε το προσκλητήριο και σηµειώστε στις προτάσεις που πιστεύετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;»

«τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» «τ ι σ υ μ β α ί ν ε ι σ τ η ν εφηβεία;» μαζί για την εφηβική υγεία μαζί για την εφηβική υγεία ΜΑΖΙγια τηνεφηβικηυγεία ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST

ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΕΣΤ / SHORT PLACEMENT TEST Παρακαλούμε συμπληρώστε το τεστ χωρίς βοήθεια από άλλα πρόσωπα ή βιβλία. Please complete this test without any help from other persons or books. Bitte furen

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών...

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Τεύχος 3o Noέµβριος 2008 2ο ηµ. Σχ. Ατσιπόπουλου Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Θεατρικό παιχνίδι : «Αγάλµατα» «Τα παιδιά δεν είναι δοχεία που πρέπει να γεµίσουµε αλλά εστίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΙΑ Ι. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ Α. Επίκληση στη λογική 3 Β. Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη) 6 Γ. Επίκληση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Επάγγελμα εκπαιδευτής σκύλων

Επάγγελμα εκπαιδευτής σκύλων Επάγγελμα εκπαιδευτής σκύλων Το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων. Τι κάνει ο εκπαιδευτής σκύλων Ο ρόλος του είναι να φέρει κοντά δύο αρκετά διαφορετικούς κόσμους, του ανθρώπου και του σκύλου, έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα