Δλδνθξηληθή δηαηαξαρή ιόγσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλδνθξηληθή δηαηαξαρή ιόγσ"

Transcript

1 Τπνζαιακηθή ακελόξξνηα Κατερίνα Σαριδάκη Ενδοκρινολόγος

2 Ολνκαηνινγία Τπνζαιακηθή ακελόξξνηα ή Λεηηνπξγηθή ππνζαιακηθή ακελόξξνηα Functional hypothalamic amenorrhea FHΑ ή ή Φπρνγελήο ακελόξξνηα

3 FHA δηαθνξεηηθνί νξηζκνί Δλδνθξηληθή δηαηαξαρή ιόγσ δπζιεηηνπξγίαο ππνζαιακηθώλ ζεκάησλ ζηελ ππόθπζε κε απνηέιεζκα αλεπάξθεηα ηεο θαηά αηρκέο έθθξηζεο GnRH ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε ζσκαηηθέο λόζνπο όπσο: Δλδνθξηληθέο λόζνη ππόθπζεο πζηεκαηηθέο λόζνπο, Τπνζαιακηθνύο όγθνπο Μεκνλσκέλε έιιεηςε GnRH Γελεηηθέο αλσκαιίεο Γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο Φπρνθάξκαθα Υεκεηνζεξαπεία, CNS Αθηηλνβνιία Χνζεθηθέο λόζνπο Γηάγλσζε εμ απνθιεηζκνύ

4 FHA δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ςπρνγελήο ακελόξξνηα είλαη Τπνγνλαδνηξνπηθή ππνζαιακηθή ακελόξξνηα απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο παξακέηξσλ ελδνθξηληθώλ ςπρνγελώλ θνηλσληθώλ Αθξαία πεξίπησζε ΑΝ

5 Μηιάκε γηα γπλαίθεο Νέεο κεηεθεβηθέο θαηά ηελ αξρηθή αλαπαξαγσγηθή ειηθία Με πνιιά πξνζόληα θαη θηινδνμίεο Δθηεζεηκέλεο ζε θνηλό Αζιήηξηεο ζε αζιήκαηα πνπ απαηηνύλ εμαληιεηηθή πξνπόλεζε Υνξεύηξηεο κπαιέηνπ Δλαζρόιεζε κε ηελ ιήςε ηξνθήο πνηθίινπ βαζκνύ, κέρξη ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο Με stress αληαγσληζκνύ, εξγαζηαθό, πξνζσπηθό, απώιεηαο πλήζσο ρακεινύ Β, γπκλαζκέλεο, δξαζηήξηεο, αλήζπρεο

6 Δξεζίζκαηα πνπ πξνθαινύλ FHA Μεηαβνιηθά σκαηηθά Φπρνινγηθά Όια απνηεινύλ stress Γειαδή ζέηνπλ ζε θίλεζε ην ζύλνιν ησλ Οκνηνζηαηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα πξνζαξκνγή Κάζε εξέζηζκα δξα κε δηαθνξεηηθό κεραληζκό αιιά όια θαηαιήγνπλ ζην ίδην απνηέιεζκα

7 Γηαθνξεηηθνί ηύπνη FHA Γπλαίθεο ρακεινύ ζσκαηηθνύ βάξνπο, θαη εληαηηθήο άζθεζεο Αζιήηξηεο Υνξεύηξηεο Γξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ Με αζιήηξηεο, θπζηνινγηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο δελ αζινύληαη εληαηηθά κε ςπρνγελείο δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο αθξαία πεξίπησζε ε Φπρνγελήο αλνξεμία Ηδηνπαζήο FHA Υσξίο εκθαλή αηηηνινγία Υσξηζηή νκάδα?

8 πνζνζηά Πνηθίινπλ 15%-45% ησλ πεξηπηώζεσλ δεπηεξνπαζνύο ακελόξξνηαο

9 Body weight body fat and ovulation Πσο ν ιηπώδεο ηζηόο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζηε γπλαίθα 26%-28% 28% ιίπνπο είλαη απαξαίηεην γηα σνξξεμία % 15% IBW εκθαλίδνπλ πξσηo -δεπηεξνπαζή ακελόξξνηα Σν 26-28%ιίπνπο δξα άκεζα θαη επεξγεηηθά ζηελ σνξξεμία θαη ηελ γνληκόηεηα ζαλ εμσγνλαδηθή πεγή δξαζηηθώλ θαη ειεπζέξσλ νηζηξνγόλσλ (1/3) Απνζήθε ζηεξνεηδώλ νξκνλώλ ε κείσζε ιίπνπο κπνξεί λα δξάζεη αξλεηηθά κεηαβνιέο ηνπ ππνζαιάκνπ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ κείσζε ηνπ βάξνπο παζνινγηθή απάληεζε ζην GnRH Rose ΑΡΗΓΑΚΖ E Frisch, Harvard Κ. Center for population studies Trends in Endocrinology and Metabolism 1991, vol2 No5

10 Body weight body fat and ovulation ηελ ώξηκε γπλαίθα ην 26-28% 28% ιίπνπο 16 Κg απνζήθεο = cal Κάιπςε εγθπκνζύλεο: 50,000cal θαη 3κελε γαινπρία 1000cal/d πκπεξαίλνκε όηη ε ακελόξξνηα, απνηειεί κεραληζκό πξνζαξκνγήο, ώζηε λα εκπνδηζηεί εγθπκνζύλε πνπ δελ κπνξεί λα έιζεη εηο πέξαο. Rose E Frisch, Harvard Center for population studies ΑΡΗΓΑΚΖ Trends in Κ. Endocrinology and Metabolism 1991, vol2 No5

11 Body weight body fat and ovulation ρεηηθό πνζνζηό ιίπνπο /βάξνο απαξαίηεην γηα ύπαξμε εκκήλνπ ξύζεσο 20 εηώλ γπλαίθα 165εθ, ρξεηάδεηαη λα είλαη > 49 θηιά γηα λα έρεη θύθιν έζησ θαη κε θπζηνινγηθό βάξνο κπνξεί λα ππάξμεη ακελόξξνηα ζε κπώδεηο αζιήηξηεο Μπνξεί ε πεξίνδνο λα ζηακαηήζεη ρσξίο κεγάιε απώιεηα Β Μπνξεί λα κελ επαλέιζεη κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ ειάρηζηνπ Β γηα ην Τ Rose E Frisch, Harvard Center for population studies Trends in Endocrinology and Metabolism 1991, vol2 No5

12 BODY weight body fat and ovulation Τπάξρεη κέζν θξίζηκν βάξνο γηα ηελ εκκελαξρή. Φπζηνινγηθά έηε Κνιπκβήηξηεο θαη δξνκείο είραλ κέζε ειηθία έηε Κάζε ρξόλνο πξνπόλεζεο ζε πξνεκκελνξπζηαθέο αζιήηξηεο Καζπζηεξεί ηελ ΔΡ θαηά 5 κήλεο κέζε ειηθία έηε Rose E Frisch, Harvard Center for population studies Trends in Endocrinology and Metabolism 1991, vol2 No5

13 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά FHA Φειή θνξηηδόιε θαη ACTH >12.5->25 ACTH &CRF επίπεδε απάληεζε Υακειέο γνλαδνηξνπίλεο LH<3 Μείσζε ησλ θπκάησλ θαη κεγέζνπο LH Υακειά νηζηξνγόλα Φπζηνινγηθά αλδξνγόλα ή ζρεηηθή ππεξαλδξνγνλαηκία από αύμεζε SHBG Υακειή Leptin Φειή Melatonin Απμεκέλα ελδνγελή νπηνύρα Υακειή ε θπζηνινγηθή PRL (απμεκέλνο DA ηόλνο) Υακειέο FΣ3,FT4, TSH θπζηνινγηθή Υακειή δξαζηεξηόηεηα ηλζνπιίλεs, IGF1, IGFBP3 Αληίζηαζε ζηελ GH Απμεκέλν bto Αξλεηηθό MRI ππνζαιάκνπ-ππνθύζεσο

14 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ H θπθιηθόηεο ζηε έκκελν ξύζε ράλεηαη όηαλ: Ο ιόγνο κεηαμύ ιηπώδνπο κάδαο/κπηθήο κπηθήο κάδαο κεηώλεηαη πλαηζζεκαηηθό stress, νηθνγελεηαθό, εξγαζηαθό κπνξεί λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ ιήςε ηξνθήο. πλδπαζκόο δπν ζηξεζζνγόλσλ δηαηαξάζζνπλ ηνλ άμνλα ππνζαιάκνπ ππόθπζεο-σνζεθώλ.

15 Stress ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Νεπξνελδνθξηληθεο δηαηαξαρέο ζηελ απώιεηα ηεο θπθιηθόηεηαο Limbic system εμσππνζαιακηθέο αλώηεξεο πεξηνρέο ΚΝ Νεπξνκεηαβηβαζηηθα πζηήκαηα Τπνζάιακνο -GnRH ζηελ πεξηθέξεηα σκαηηθέο αιιαγέο Γλσζηαθέο θνηλσληθέο Κνπιηνύξαο ζπλαηζζεκαηηθέο

16 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Ζ ππνιεηηνπξγία ησλ σνζεθώλ ζε FHA αλαπαξηζηά ηνλ πξνζαξκνζηηθό κεραληζκό ζην stress, ώζηε λα κεησζεί κέρξη εμάιεηςεο ε αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία, πξάγκα πνπ απνηειεί θαλόλα επηβίσζεο γηα ηηο γπλαίθεο απηέο. Δίλαη αλαζηξέςηκε, όηαλ δελ ππάξρεη πιένλ ε αηηία.

17 Παζνθπζηνινγία CRF GnRH LHRH ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

18 Παζνθπζηνινγία HPA Αμνλαο επηδξά ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ CRF GnRH LHRH ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

19 Παζνθπζηνινγία HPA Αμνλαο επηδξά ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ζε όια ηα επίπεδα CRF GnRH LHRH ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

20 Παζνθπζηνινγία CRF GnRH HPA Αμνλαο επηδξά ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ζε όια ηα επίπεδα ζηνλ Άμνλα Αλαπαξαγσγήο LHRH ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

21 Παζνθπζηνινγία CRF GnRH HPA Αμνλαο επηδξά ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ζε όια ηα επίπεδα ζηνλ Άμνλα Αλαπαξαγσγήο 1.CRH αλαζηέιιεη GnRH LHRH ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

22 Παζνθπζηνινγία CRF GnRH HPA Αμνλαο επηδξά ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ζε όια ηα επίπεδα ζηνλ Άμνλα Αλαπαξαγσγήο 1.CRH αλαζηέιιεη GnRH Α. directly parvocellular neurons, LHRH ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

23 Παζνθπζηνινγία CRF GnRH LHRH HPA Αμνλαο επηδξά ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ζε όια ηα επίπεδα ζηνλ Άμνλα Αλαπαξαγσγήο 1.CRH αλαζηέιιεη GnRH Α. directly parvocellular neurons, Β. via Arcuate POMC neurons ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

24 Παζνθπζηνινγία CRF GnRH LHRH HPA Αμνλαο επηδξά ΑΝΑΣΑΛΣΗΚΑ ζε όια ηα επίπεδα ζηνλ Άμνλα Αλαπαξαγσγήο 1.CRH αλαζηέιιεη GnRH Α. directly parvocellular neurons, Β. via Arcuate POMC neurons 2. Σα γιπθνθνξηηθνεηδή αλαζηέιινπλ Α. GnRH neurons Β ηα γνλαδνηξόπα θύηηαξα ηεο ππόθπζεο Γ. ζηεξνεηδείο νξκόλεο ησλ γνλάδσλ Γ. θαζηζηνύλ επάισηα ηα όξγαλα ζηόρνπο ησλ ζηεξνεηδώλ ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κ.

25 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΖΡΑ θαη HPG axis ΤΠΔΡΚΟΡΣΗΕΟΛΑΗΜΗΑ είλαη ζηαζεξό εύξεκα ζηελ FHA θαη κάιηζηα απνθιεηζηηθά ζε απηή Γελ ππάξρεη ζε άιινπ ηύπνπ ακελόξξνηα LH, FSH αλαζηνιή Σειηθό απνηέιεζκα ΤΠΟ-ΟΗΣΡΟΓΟΝΑΗΜΗΑ

26 Παζνθπζηνινγία Γηαηί απμάλεηαη ε θνξηηδόιε ζε FHA Σεο λεζηείαο Απάληεζε ζην stress Σεο εμαληιεηηθήο άζθεζεο Σνπ αληαγσληζκνύ-πξσηαζιεηηζκνύ Σν ςπρνγελέο

27 Παζνθπζηνινγία Γηαθνξεηηθά επίπεδα stress πξνθαινύλ έθιπζε δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ CRF θαη επνκέλσο δηαθνξεηηθή αλαζηνιή ζηνgnrh

28 Παζνθπζηνινγία Γηαθνξεηηθέο αηρκέο LH ζε δηαθνξεηηθέο αζζελείο Ο ΖΡΑ αλαζηέιιεη GnRH ζε FHA Αηρκέο LH αληηζηνηρνύλ ζηηο αηρκέο ηνπ GnRH 3ζηηγκηνηππα ζην ίδην άηνκν 3 δηαθνξεηηθνί κνξθέο αηρκώλ Reame et al JCEM1985 vol61 no5 p854

29 Παζνθπζηνινγία Απμεκέλε ζπρλόηεο, κηθξό εύξνο Αξαηά θύκαηα, ρακεινύ εύξνπο Μεησκέλε ζπρλόηεο κε πνηθίιν εύξνο Αύμεζε εύξνπο θαηά ηνλ ύπλν Πνηθηιία κεηαβνιώλ εύξνπο & ζπρλόηεηαο Perkin s et al JCEM1999

30 Παζνθπζηνινγία Αλάινγα κε ην πξνθίι ησλ γνλαδνηξνπηλώλ πνηθηιία θιηληθήο έθθξαζεο Αλεπάξθεηα σρξηληθήο θάζεο Αλσνξξεμία Αξαηνκελόξξνηα Ακελόξξνηα

31 Παζνθπζηνινγία ΔΝΓΟΓΔΝΖ ΟΠΗΟΤΥΑ θαη FHA

32 Παζνθπζηνινγία ΔΝΓΟΓΔΝΖ ΟΠΗΟΤΥΑ θαη FHA B- endo, αηρκή πξν θαη κεηά σνξξεθηηθή Ζ απμεζε ηνπ CRF είλαη αλάινγε ηεο αύμεζεο ηεο b-endorphin Γξαζηηθόο αλαζηνιέαο ηεο εθθξηζεο GnRH-LH Νaloxone, specific opioid receptor antagonist εμσγελώο κπινθάξεη ηελ LH αλαζηνιή ύληνκε ρνξήγεζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ εθθξηζε ηεο LH Xξόληα ρνξήγεζε ηεο κπνξεί λα επαλαθέξεη ηελ θπθιηθόηεηα Δ ΔΝΑ ΤΠΟΠΛΖΘΤΜΟ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΡΟΛΟ ΣΑ ΟΠΗΟΔΗΓΖ ΣΖΝ ΑΜΖΝΟΡΡΟΗΑ. JCEM 1999 vol 84,No6, 1908Perkins et al (49 women with amenorrhea)

33 Αηρκέο LH κεηά Naloxone test 0.8 mg/hx6h Πνηθηιία απαληήζεσλ ζε 3 άηνκα Απάληεζαλ όζεο αύμεζαλ πρλόηεηα αηρκώλ LH Μέγεζνο αηρκώλ LH Μέζε ηηκή LH Παζνθπζηνινγία

34 Παζνθπζηνινγία Λεπηίλε θαη FHA ιεπηίλε ησλ ιηπνθπηηαξσλ, είλαη ν ηδαληθόο αληρλεπηήο κείσζεο ελέξγεηαο κέζσ ηνπ ππνζαιάκνπ. H ιεπηίλε ησλ ιηπνθπηηαξσλ, είλαη ν Μεηώλεηαη ζηελ πείλα. Knock out mice, ζαλαηεθόξα ππεξθαγία, ζαλαηεθόξα παρπζαξθία, Τπνζαιακηθόο ππνγνλαδηζκόο, Κεληξηθόο ππνζπξενεηδηζκόο θαη ππεξθνξηηδνιαηκίηα Μεηά ππνθαηάζηαζε ζηα πεηξάκαηα όια ηα παξαπάλσ αλεζηξάθεζαλ.

35 Παζνθπζηνινγία Πξηλ Μεηά Λεπηίλε θαη FHA Αηρκέο ηεο LH πξηλ θαη κεηά ηελ ρνξήγεζε r-met-hu Leptin 8πκ, 6κκ, Υ3κελν C.K.Welt et al, New England Journal of Medicine Sept Rexford S. Ashima NEJM Sept 2, 2004

36 Παζνθπζηνινγία Recombinant -met Hu-Leptin ηνλ 3ν κήλα ηα θύκαηα ηεο LH απνθαηαζηάζεθαλ νη σνζήθεο θαη ηα σνζπιάθηα κεγάισζαλ ε νηζηξαδηόιε απμήζεθε σνξξεμία επεηεπρζε 5/8 Δπίζεο απμήζεθαλ FT3, T4, IGF1, IGFBP3, Ostase, Osteocalcin όιεο νη βηνρεκηθέο παξάκεηξνη δειαδή πνπ βξίζθνληαη κεησκέλεο ζηελ FHA C.K.Welt et al, New England Journal of Medicine Sept Rexford S. Ashima NEJM Sept 2, 2004

37 Παζνθπζηνινγία Απνηειέζκαηα εμσγελνύο ρνξήγεζεο ιεπηίλεο αλ ζεκαληηθόο κεζνιαβεηήο ζηνλ ππνζάιακν βειηίσζε ηηο λεπξνελδνθξηληθέο παξακέηξνπο ζηελ FHA Γελ είρε παξελέξγεηεο Απέηπραλ λα θάλνπλ σνξξεμία 3/8 νη νπνίεο μεθίλεζαλ κε πνιύ ρακειή ιεπηίλε (δόζε?)

38 ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ Μειαηνλίλε Μείσζε ηεο δίλεη έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ήβεο Τπάξρεη ελδνσνζεθηθά Υνξήγεζε 300mg p.oυ4 κήλεο κείσζε ηελ θαηά σζεηο εθθξηζε & αηρκέο ηεο LH, θαη αλέζηεηιε ηελ σνξξεμία Απμάλεηαη κε ηελ δίαηηα θαη ηελ γπκλαζηηθή νη νπνίεο ρξνλίσο θάλνπλ ακελόξξνηα FHA 3πιαζηα ε λπθηεξηλή κειαηνλίλε Ζ εκεξήζηα κε αληρλεύζηκε. Αηηηνινγηθή ζρέζε κεηαμύ ππνγνλαδηζκνύ θαη κειαηνλίλεο ζηελ FHA

39 Θπξενεηδηθέο νξκόλεο ζηελ FHA ΔΤΘΤΡΔΟΔΗΓΗΚΟ? ΤΠΟΘΤΡΔΟΔΗΓΗΜΟ ΣSH θπζηνινγηθή Μείσζε ΣΣ3, ΣΣ4, ρσξίο κείσζε FT3, FT4, νύηε απμεζε ηεο r-t3 ΣΒG θπζηνινγηθή, αιιά Μεησκέλε ζπλάθεηα ζπξενεηδηθώλ νξκνλώλ θαη TBG νδεγεί ζηελ κείσζε ησλ νιηθώλ ΣΣ4, ΣΣ3 ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

40 Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 1. Απνθιεηζκόο θάζε ελδνθξηλνπάζεηαο, κεηαβνιηθήο ή ζπζηεκαηηθήο λόζνπ. 2. Αηνκηθό αλακλεζηηθό, κνληέιν πεξηόδνπ δηαρξνληθά Κπθιηθόηεο εκκήλνπ ξύζεσο Σάζε γηα ακελόξξνηα 3. Γηεξεύλεζε θάζε ζηξεζζνγόλνπ θαηάζηαζεο νηθνγελεηαθά ή εξγαζηαθά πξνβιήκαηα απώιεηα πξνζθηινύο πξνζώπνπ ή θεθηεκέλσλ ιίαλ επηζπκεηώλ απώιεηα βάξνπο ή δηαηαξαρέο ζηε ιήςε ηξνθήο, εληαηηθή άζθεζε, πξσηαζιεηηζκόο, θάζε αληαγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα. γλσζηαθέο αιιαγέο, θνηλσληθέο, αιιαγέο θνπιηνύξαο, θαη ζπλαηζζεκαηηθέο. Να ιεθζεί ππόςε όηη ν θάζε έλαο έρεη ηελ δηθή ηνπ απάληεζε.

41 Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ΚΛΗΝΗΚΑ ΒΜΗ, θαρεμία Τπνζεξκία, ιεπηό δέξκα, θξύα άθξα Τπεξαλδξνγνλαηκία αθκή Οίδεκα πξνζώπνπ θαη θάησ αθξώλ (ππνπξσηεηλαηκία) ρακειόο βαζηθόο κεηαβνιηζκόο νηθνλνκία ζηελ απνβαιιόκελε ελέξγεηα. ΒΗΟΥΖΜΗΚΑ LH, FSH, Estradiol, Androgens, cortisol, PRL,TSH, FT3,FT4, antitpo, AntiTG, Hepatic function, TP, albumin Ca, P, Ferritine, amylase,lipid profile, baseline, Dynamic tests: LH pulsatility, every10-15min 15min for 4-6h minimum Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ν ηύπνο λνξκν ή ππν- νηζηξνγνλαδνηξνπηλαηκηθή. GnRH test FSH, LH, triptoreline test. Naloxone test αλ νθείιεηαη ζε απμεζε ηνπ νπηνεηδνύο ηόλνπ LH>2πιαζηα CRF test

42 Γπν δηαθνξεηηθνί ηύπνη γπλαηθώλ κε FHA Γπλαίθεο ρακεινύ ζσκαηηθνύ βάξνπο, αζινύκελεο εληαηηθά Αζιήηξηεο γεληθώο Υνξεύηξηεο Γξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ Με αζιήηξηεο, θπζηνινγηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο Πνπ δελ αζινύληαη εληαηηθά κε ςπρνγελείο δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο αθξαία πεξίπησζε ε Φπρνγελήο αλνξεμία

43 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΤΚΛΟΤ ΣΗ ΑΘΛΖΣΡΗΔ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΓΑΛΧΝ ΤΕΖΣΖΔΧΝ αλαζηξέςηκν πξόβιεκα πνιππαξαγνληηθν πξνθαλήο ππνζαιακηθή δπζιεηηνπξγία

44 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΤΚΛΟΤ ΣΗ ΑΘΛΖΣΡΗΔ Όιεο έρνπλ ην stress ηεο εμαληιεηηθήο πξνπόλεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ. 2 θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ εθηόο από ηελ απόδνζε ε εκθάληζε απνηειεί βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο επηηπρίαο ή όρη.

45 ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΤΚΛΟΤ ΣΗ ΑΘΛΖΣΡΗΔ 1ε θαηεγνξία νη Μαξαζσλνδξόκνη Υνξεύηξηεο κπαιέηνπ ιεπηή εκθάληζε δύλακε αληνρή. Αθξαίν παξάδεηγκα άζθεζεο 70 κίιηα /εβδνκάδα Γηαηαξαρέο πεξηόδνπ 6-43%?? Κύξην κνληέιν δηαηαξαρήο ε ακελόξξνηα πρλόηεξεο δηαηαξαρέο ζηηο λεόηεξεο

46 Μαξαζσλνδξόκνη Πνιππαξαγνληηθή ακελόξξνηα απώιεηα βάξνπο, ή ρακειό βάξνο Αλεπαξθήο ιήςε ηξνθήο stress θαηαπόλεζεο, θαη αληαγσληζκνύ Τπνζαιακηθή επαηζζεζία ΖΡΟ, ή αλώξηκνπ άμνλα Γελεηηθή πξνδηάζεζε ε νπνία θαη ζπξώρλεη ζηνλ αζιεηηζκό?? Καη επηινγή αζιήκαηνο?

47 Μαξαζσλνδξόκνη Αηρκέο LH (δείγκαηα θάζε 20min/24h) ζε αζιήηξηεο κε ή ρσξίο ακελόξξνηα ΟΗ ραξαθηεξηζηηθέο θπζηνινγηθέο αηρκέο ηνπ ύπλνπ, πθίζηαληαη θαη κάιηζηα κόλν απηέο ζην θάησ πάλει

48 Μαξαζσλνδξόκνη Γηαηαξαρέο ζηε ιήςε ηξνθήο Μείδνλεο ζπλαηζζεκαηηθνύ ηύπνπ δηαηαξαρέο Οη ακελνξξνηθέο δξνκείο, είραλ πεξηνξηζηηθνύ ηύπνπ δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο κε κείσζε ηνπ βαζηθνύ Μεηαβνιηζκνύ. Τπάξρεη άξλεζε ηεο δηαηαξαρήο Αλ δελ αλαδεηεζνύλ κε ςπρηαηξηθά θξηηήξηα, ράλεηαη ε δηάγλσζε

49 ΚΟΛΤΜΒΖΣΡΗΔ Ακελόξξνηα όρη, 80%: αλσνξξεμία/ δηαηαξαρέο σρξηληθήο θάζεο θαζπζηεξεκέλε εκκελαξρή Υξεηάδεηαη δηαηήξεζε βάξνπο & Μεγάιε κπηθή κάδα Επγίδνπλ πεξηζζόηεξν Γελ εκθαλίδνπλ παζνινγηθό κνληέιν δηαηξνθήο Οξκνληθό Πξνθίι LH/FSH>1 E θπζηνινγηθή ςειή PCO s like, ρσξίο θιηληθά Σεζηνζηεξόλε D4-A, DHEAS ςειέο Έρνπλ ςειή θνξηηδόιε θαη ACTH, ε νπνία δηεγείξεη ηα αλδξνγόλα ΚΑΗ ΑΤΞΑΝΔΣΑΗ Ζ ΜΤΗΚΖ ΜΑΕΑ Ζ πξώηκε αδξελαξρή πιενλέθηεκα σο πξνο ηελ κπηθή κάδα ΑΡΗΓΑΚΖ Γονιδιακό Κ. ταρακηηριζηικό ποσ προηρέπει ζηην επιλογή ηης κολύμβηζης??

50 Γπν δηαθνξεηηθνί ηύπνη γπλαηθώλ κε FHA Γπλαίθεο ρακεινύ ζσκαηηθνύ βάξνπο, αζινύκελεο εληαηηθά Αζιήηξηεο γεληθώο Υνξεύηξηεο Γξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ Με αζιήηξηεο, θπζηνινγηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο Πνπ δελ αζινύληαη εληαηηθά κε ςπρνγελείο δηαηαξαρέο πξόζιεςεο ηξνθήο αθξαία πεξίπησζε ε Φπρνγελήο αλνξεμία

51 Φπρνγελνύο αηηηνινγίαο FHA ζε γπλαίθεο ζηαζεξνύ βάξνπο κε αζιήηξηεο Όιεο είραλ Τπνθιηληθέο ε θιηληθέο δηαηαξαρέο ιήςεο ηξνθήο, ιήςε ιίπνπο -50% θπζηνινγηθέο ζεξκίδεο H βηνρεκηθή εηθόλα Τπνκεηαβνιηθήο θαηάζηαζεο ρακειή γιπθόδε αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε αληίζηαζε ζηε GH απμεκέλε θνξηηδόιε κείσζε ησλ θπκάησλ GnRH/LH ξπζκό Λεπηίλε θπζηνινγηθή θαη κε εκεξήζην Γηαθνξά από αζιήηξηεο

52 -ΑΝ- Σππηθό παξάδεηγκα ππεξδξαζηεξηόηεηαο άμνλα HPA Stress Κξίζηκν stress γηα θάζε επηπιένλ gr Μεηαβνιηθέο ζσκαηηθέο θαη Δλδνθξηληθέο αλσκαιίεο απόηνθεο ιηκνθηνλίαο? αηηία ςπρνπαζνινγίαο? Βιέπε θεθάιαην Νεπξνγελήο Αλνξεμία (ANOREXIA NERVOSA)

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ.

Eλδόξακα 2012. Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011. Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. ΑΡΙΓΑΚΗ Κ. Eλδόξακα 2012 Αλαζθόπεζε Νέωλ Δεδνκέλωλ Γηα ηελ ππόθπζε 2011 Καηεπίνα Σαπιδακη Ενδοκπινολόγορ. Τπόθπζε 2011 Μεγαιαθξία Cushing s Disease Σπραηώκαηα Τπόθπζε Πξνιαθηίλσκα Gluco corticoid s Pulsatility Αδελώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο ζηηο δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο ζε έθεβεο»

«Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαηξνθήο ζηηο δηαηαξαρέο εκκήλνπ ξχζεσο ζε έθεβεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή κε ζέκα: «Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ

Δξσηήζεηο Γεληθήο Φπζηνινγίαο γηα ηελ εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ Ιαηξηθήο & Οδνληηαηξηθήο ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ ΑΙΜΑ-ΑΝΟΙΑ 1. Δίλαη ιάζνο όηη ε γινηόηεηα ηνπ αίκαηνο: α. Απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ αηκαηνθξίηε. β. Πνπ ξέεη δηακέζνπ ησλ ζηελψλ αγγείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηα κεγάια αγγεία. γ. Γελ εμαξηάηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ.

Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΣΕΟΪΣΟΤ Μ. Dr ΣΖΟΪΣΟΤ Μ. αμ. Επ. καθηγ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Α. ΑΔΡΕΝΑΡΧΗ Οξηζκόο:Η αύμεζε ηεο παξαγωγήο αλδξνγόλωλ πνπ μεθηλά πεξίπνπ ζηελ ειηθία ηωλ 6 εηώλ ζηα θνξίηζηα θαη 7 έηε ζηα αγόξηα πκβαίλεη πην λωξίο ζε άηνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα