Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης"

Transcript

1 Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης Αναπτύσσεται κατωτέρω η μεθοδολογία, τα κριτήρια και οι αρχές τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης (στο εξής «ΔΕΑ») των εποπτευομένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε ατομική βάση καθώς και σε επίπεδο ομίλου, ως αυτή η αξιολόγηση ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13), ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (στο εξής «Οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ»). Από απόψεως δομής, ακολουθούνται οι αρχές που θεσμοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority -ΕΙΟΡΑ) με τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (EIOPA-BoS-14/ ), που σχετίζονται πρώτον, με το άρθρο 36 της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ, αλλά και με τα άρθρα 27, 29, 34, 71, 213 (2), 248, 249, 250 και 255 της ίδιας ως άνω Οδηγίας. Οι δε μέθοδοι που περιγράφονται αφορούν στην εφαρμογή από την Τράπεζα της Ελλάδος ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εποπτείας για τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις επί τη βάσει διερευνητικής και βασισμένης στον κίνδυνο προσέγγισης, ανάλογης προς τη φύση, την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των κινδύνων που η κάθε επιχείρηση αναλαμβάνει σύμφωνα με τις δραστηριότητές της. Λαμβάνεται ακόμη υπόψη ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της ως άνω Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται διαφανής και αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων και των αρχών τις οποίες ακολουθεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης, και ειδικότερα, για την εφαρμογή των άρθρων 19, 23, 25, 46, 171 παράγραφος 2, 203, 204, 205 και 210 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13). 1. Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης 1.1. Διεξαγωγή της ΔΕΑ (1 η, 2 η, 3 η και 4 η κατευθυντήριες γραμμές) Η ΔΕΑ του άρθρου 25 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) επί των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομίλου όταν συντρέχει τέτοιου είδους περίπτωση, διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με διαχρονική συνέπεια εντός των κατά νόμον προβλεπομένων αρμοδιοτήτων της, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ευελιξία και ορθή εποπτική κρίση. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω τρία στάδια : το πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων, τη λεπτομερή εξέταση, και τα εποπτικά μέτρα. Η αρχή της αναλογικότητας τηρείται καθ όλα τα στάδια και τα κριτήρια αξιολόγησης και οι εποπτικές δράσεις εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο με συνέπεια. Η ΔΕΑ παραμένει ευέλικτη προκειμένου να υιοθετείται η κατάλληλη εποπτική κρίση ανά περίπτωση Διαρκής επικοινωνία με τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις (5 η Προκειμένου για την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ομίλους. 1

2 1.3. Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με άλλες εποπτικές αρχές (6 η Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την κατάλληλη επικοινωνία και συνεργασία με τις σχετιζόμενες αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε στάδιο της ΔΕΑ, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομίλου, για δε τη συνεργασία της με εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, συνάπτει με αυτές σχετικά μνημόνια συνεργασίας Συνυπολογισμός κινδύνων που αφορούν στο σύνολο της αγοράς (7 η Στη ΔΕΑ, λαμβάνονται υπόψη τυχόν υφιστάμενες αναλύσεις ή μελέτες της αγοράς. Εφόσον για έναν όμιλο έχει συγκροτηθεί κολλέγιο (σώμα) εποπτικών αρχών, λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα κάθε σχετικής ανάλυσης αγοράς που έχει κοινοποιηθεί στο κολλέγιο Τεκμηρίωση (8 η Τα συμπεράσματα της ΔΕΑ τεκμηριώνονται δυνάμει συγκεκριμένων στοιχείων τα οποία είναι προσβάσιμα από τα αρμόδια στελέχη της εποπτικής αρχής. Για τις εν λόγω πληροφορίες τηρείται κατάλληλο επίπεδο εμπιστευτικότητας Διακυβέρνηση και τακτική επανεξέταση της ΔΕΑ (9 η Η μέθοδος διεξαγωγής της ΔΕΑ παρακολουθείται και επανεξετάζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητά της σε διαρκή βάση Πεδίο εφαρμογής και επίκεντρο της ΔΕΑ σε επίπεδο ομίλου (10 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας ενός ομίλου, εφαρμόζει τη ΔΕΑ των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με τις περιπτώσεις και το πεδίο εφαρμογής της εποπτείας ομίλου του Κεφαλαίου Α του Τρίτου Μέρους του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13), λαμβάνοντας υπόψη το είδος, τη γεωγραφική θέση της κεντρικής διοίκησης και την τυχόν αναγνώριση ισοδυναμίας του καθεστώτος εποπτείας της τελικής μητρικής επιχείρησης του ομίλου, καθώς και πτυχές που σχετίζονται με τυχόν μικτές χρηματοοικονομικές συμμετοχές. Κατά τη διεξαγωγή της ΔΕΑ σε επίπεδο ομίλου, λαμβάνονται υπόψη όλες οι οντότητες του εν λόγω ομίλου, ρυθμιζόμενες και μη, με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τρίτες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες. Στην περίπτωση αυτή, η ΔΕΑ επικεντρώνεται μόνον σε θέματα που αφορούν στον όμιλο και ειδικότερα : α) στις συναλλαγές εντός του ομίλου, στον βαθμό πολυπλοκότητας και διασύνδεσης των επιχειρήσεων εντός του ομίλου, β) στο προφίλ κινδύνου του ομίλου, περιλαμβανομένων των τυχόν ωφελειών λόγω διαφοροποίησης των κινδύνων, των συγκεντρώσεων κινδύνου και της μεταβίβασης κινδύνου εντός του ομίλου, γ) σε άλλους τυχόν κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τον όμιλο, περιλαμβανομένων των κινδύνων που προκύπτουν σε επίπεδο ομίλου, όπως οι κίνδυνοι από μη ασφαλιστικές οντότητες, δ) στη διακυβέρνηση καθώς και στη στρατηγική του ομίλου, περιλαμβανομένων τυχόν υφιστάμενων, ή πιθανών, συγκρούσεων συμφερόντων, ε) στη διαχείριση κινδύνων σε επίπεδο ομίλου, περιλαμβανομένων λειτουργιών με κεντρική διαχείριση κινδύνου, και 2

3 στ) στη διαχείριση που ασκεί ο όμιλος επί των κεφαλαίων του ομίλου, περιλαμβανομένης της δυνατότητας μεταβίβασης (transferability) και της κατανομής κεφαλαίων (capital allocation) εντός του ομίλου. 2. Στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ΔΕΑ (11η Η ΔΕΑ λαμβάνει, κατά περίπτωση, υπόψη σχετικές πληροφορίες που αντλούνται από διάφορες πηγές, όπως: α) τακτικές/έκτακτες ποσοτικές και ποιοτικές αναφορές, τυχόν θεματικές αξιολογήσεις ή αποτελέσματα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, β) ιστορικά στοιχεία, δείκτες έγκαιρης προειδοποίησης, δείκτες κινδύνου, προηγούμενα ευρήματα και πορίσματα, θεματικές αξιολογήσεις ή αποτελέσματα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τα οποία λαμβάνονται από την αρχή εποπτείας εκάστου ομίλου, γ) αποτελέσματα αξιολογήσεων κινδύνων και αντίστοιχων σχεδίων εποπτικής δράσης αναφορικά με επιχειρήσεις σε ατομικό επίπεδο τα οποία κοινοποιούνται στο πλαίσιο κολλεγίων εποπτικών αρχών, καθώς και το πρόγραμμα ενεργειών και οποιαδήποτε σχετική ανάλυση ή αξιολόγηση ή εποπτικό μέτρο κοινοποιείται στο πλαίσιο των κολλεγίων, δ) κάθε στοιχείο που μπορεί να αντληθεί από άλλες αρμόδιες αρχές, ε) αναλύσεις, μελέτες, τυχόν τεχνικές ερευνητικές εργασίες και κάθε είδους πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από καταναλωτικές ή κλαδικές οργανώσεις, ή ενώσεις, τον Τύπο ή τα μέσα ενημέρωσης. 3. Πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων 3.1. Δομή και Εφαρμογή του Πλαισίου Αξιολόγησης Κινδύνων (12 η και 24 η κατευθυντήριες γραμμές) Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζει πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων (risk assessment framework) για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών κινδύνων στους οποίους είναι, ή θα μπορούσαν να είναι, εκτεθειμένες οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ομίλου, καθώς και για την αξιολόγηση της ικανότητας που έχουν για την, σε συνεχή βάση, αναγνώριση, μέτρηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αναφορά των κινδύνων. Το πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνων χρησιμοποιείται: α) στην άσκηση προληπτικής εποπτείας σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ομίλου, β) στην ιεράρχηση των εποπτικών δραστηριοτήτων, γ) στον καθορισμό της συχνότητας της τακτικής εποπτικής αναφοράς, δ) στον προσδιορισμό του σκοπού, του βαθμού λεπτομέρειας και της συχνότητας των εποπτικών αναλύσεων, σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ομίλου, καθώς και των επιτόπιων ελέγχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ζητημάτων που είναι αναγκαία για την εποπτεία. Η αξιολόγηση των κινδύνων πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης Δομή του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνων (13η, 14 η, 15 η, 16 η, 17 η, 18 η, 19 η, 20 ή, 21 η και 22 η κατευθυντήριες γραμμές) Η εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ασκείται επί τη βάσει διερευνητικής και βασισμένης στον κίνδυνο προσέγγισης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 3

4 Αξιολόγηση των πληροφοριών Μετά τη λήψη της τακτικής εποπτικής αναφοράς κάθε ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης σε ατομικό επίπεδο, καθώς και κάθε ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει σε μια κατ αρχήν αξιολόγηση των πληροφοριών που περιέχει, εντοπίζει τα σημαντικότερα σημεία που χρήζουν άμεσης προσοχής και προσδιορίζει τις επόμενες ενέργειές της Ταξινόμηση της εκτίμησης επιπτώσεων (impact classification) α) σε ατομικό επίπεδο: Η εκτίμηση αυτή αντικατοπτρίζει τον πιθανό αντίκτυπο, μετρούμενο επί τη βάσει μιας τεταρτοβάθμιας κλίμακας, από το ένα (1) ως το τέσσερα (4), που θα είχε η πτώχευση ή η ανάκληση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους καθώς και στην αγορά. Επιχειρήσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο λαμβάνουν μεγαλύτερη τιμή στην τεταρτοβάθμια κλίμακα. β) σε επίπεδο ομίλου: Η εκτίμηση αυτή, η οποία διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνον εφόσον δρα ως επόπτης του ομίλου, αντικατοπτρίζει τον πιθανό αντίκτυπο, μετρούμενο επί τη βάσει μιας τεταρτοβάθμιας κλίμακας, από το ένα (1) ως το τέσσερα (4), που θα είχε η πτώχευση ή η ανάκληση άδειας λειτουργίας των οντοτήτων του ομίλου στους αντισυμβαλλομένους και τους δικαιούχους, καθώς και στις αγορές που δραστηριοποιείται. Όμιλοι με μεγαλύτερο αντίκτυπο λαμβάνουν μεγαλύτερη τιμή στην τεταρτοβάθμια κλίμακα. Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει επιπλέον υπόψη την πολυπλοκότητα κάθε ομίλου και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων εντός του ομίλου Ταξινόμηση της επικινδυνότητας (risk classification) α) σε ατομικό επίπεδο: Αφορά στην εκτίμηση της δυνατότητας της επιχείρησης, μετρούμενη επί τη βάσει μιας τεταρτοβάθμιας κλίμακας, από το ένα (1) ως το τέσσερα (4), να αντεπεξέρχεται σε πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην φερεγγυότητα και την χρηματοοικονομική της θέση. Η εν λόγω εκτίμηση βασίζεται στον εντοπισμό και αξιολόγηση των υφιστάμενων, καθώς και των μελλοντικών, κινδύνων στους οποίους είναι, ή θα μπορούσαν να είναι, εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις, τη βιωσιμότητά τους και την ικανότητά τους να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, όταν αυτές καθίστανται απαιτητές. Για την εκτίμηση αυτή, γίνεται χρήση των ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων ή των κριτηρίων που είναι διαθέσιμα. Επιχειρήσεις με μικρότερη δυνατότητα αντοχής λαμβάνουν μεγαλύτερη τιμή στην τεταρτοβάθμια κλίμακα. Η εν λόγω εκτίμηση περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τη συνδυαστική αξιολόγηση των ακολούθων: αα) των στρατηγικών, διεργασιών και διαδικασιών αναφοράς εντός του συστήματος διαχείρισης κινδύνων που έχουν αναπτύξει για τη συμμόρφωση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, αβ) των υφιστάμενων και των μελλοντικών κινδύνων στους οποίους είναι, ή θα μπορούσαν να είναι, εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις, καθώς και της δυνατότητάς τους να αξιολογούν οι ίδιες τους κινδύνους αυτούς, αγ) των ποιοτικών απαιτήσεων που σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνησης τους. β) σε επίπεδο ομίλου: Αφορά στην εκτίμηση, η οποία διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μόνον εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, της δυνατότητας του ομίλου, μετρούμενη επί τη βάσει μιας τεταρτοβάθμιας κλίμακας, από το ένα (1) ως το τέσσερα (4), να αντεπεξέρχεται σε πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική του θέση. Η εν λόγω εκτίμηση βασίζεται στον εντοπισμό και αξιολόγηση των υφιστάμενων, καθώς και των μελλοντικών, κινδύνων στους οποίους είναι, ή θα 4

5 μπορούσαν να είναι, εκτεθειμένοι οι όμιλοι, τη βιωσιμότητά τους και την ικανότητά τους να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, όταν αυτές καθίστανται απαιτητές. Στην εκτίμηση αυτή, γίνεται χρήση των ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων ή των κριτηρίων που είναι διαθέσιμα και καλύπτονται τα θέματα της παραγράφου 1.7 ανωτέρω. Όμιλοι με μικρότερη δυνατότητα αντοχής λαμβάνουν μεγαλύτερη τιμή στην τεταρτοβάθμια κλίμακα. Η εν λόγω εκτίμηση περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τη συνδυαστική αξιολόγηση των ακολούθων: βα) των στρατηγικών, διεργασιών και διαδικασιών αναφοράς εντός του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, που έχουν αναπτύξει για τη συμμόρφωση με τη Φερεγγυότητα ΙΙ, ββ) των υφιστάμενων, καθώς και των μελλοντικών, κινδύνων στους οποίους είναι, ή θα μπορούσαν να είναι, εκτεθειμένοι οι όμιλοι καθώς και της δυνατότητας τους να αξιολογούν οι ίδιοι τους κινδύνους αυτούς, βγ) των ποιοτικών απαιτήσεων που σχετίζονται με το σύστημα διακυβέρνησής τους Καθορισμός των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των κινδύνων α) Για κάθε μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, καθώς και για τον κάθε όμιλο διαμορφώνεται ένας εποπτικός φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: αα) την ανάλυση και το υποστηρικτικό υλικό για την εκτίμηση επιπτώσεων της επιχείρησης ή του ομίλου, αβ) την ανάλυση και το υποστηρικτικό υλικό για την εκτίμηση επικινδυνότητας της επιχείρησης ή του ομίλου, αγ) την ταξινόμηση της επιχείρησης ή του ομίλου, συνδυαστικά ως προς τις επιπτώσεις και την επικινδυνότητα, σε σχέση με τις λοιπές επιχειρήσεις και ομίλους. β) Εφόσον για έναν όμιλο έχει συγκροτηθεί κολλέγιο (σώμα) εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος εξηγεί το σκεπτικό του αποτελέσματος, ούτως ώστε να παρέχεται στο κολλέγιο εποπτικών αρχών η δυνατότητα να διαμορφώσει κοινή άποψη για τους κινδύνους του ομίλου Κατάρτιση σχεδίου εποπτικής δράσης (supervisory plan) και καθορισμός του βαθμού έντασης της ασκούμενης εποπτείας για κάθε ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση, σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ομίλου: α) Λαμβάνονται υπόψη οι αναλύσεις και τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης, β) Προσδιορίζεται η συχνότητα, η ένταση και το είδος των εποπτικών δράσεων αναφορικά με κάθε μια επιχείρηση ή όμιλο, Το σχέδιο εποπτικής δράσης είναι ανάλογο προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της κάθε επιχείρησης ή ομίλου Σύνδεση του σχεδίου εποπτικής δράσης των ομίλων για τους οποίους έχει συγκροτηθεί κολλέγιο (σώμα) εποπτικών αρχών με το σχέδιο εργασιών των αντίστοιχων κολλεγίων (college work plan) Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, α) εντάσσει στο πρόγραμμα εργασιών του κολλεγίου εποπτικών αρχών κάθε εποπτική δράση σε επίπεδο ομίλου η οποία κρίνεται αναγκαία, και θέτει σε αυτό κάθε σχετικό θέμα προς συζήτηση, β) περιλαμβάνει στο πρόγραμμα εργασιών του κολλεγίου εποπτικών αρχών τουλάχιστον τα ακόλουθα: βα) περιγραφή των βασικών κινδύνων στους οποίους δίδεται έμφαση βάσει των αποτελεσμάτων του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνου σε επίπεδο ομίλου, 5

6 ββ) περιγραφή των εποπτικών δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από το κολλέγιο εποπτικών αρχών, καθώς και ανάλυση του λόγου για τον οποίο αναλαμβάνονται οι δράσεις αυτές, βγ) καταγραφή των σχετικών οντοτήτων εντός του ασφαλιστικού ομίλου και των αντίστοιχων εποπτικών αρχών τους, από τις οποίες είναι πιθανό να ζητηθούν στοιχεία Η καταλληλότητα του ανωτέρω σχεδίου εποπτικής δράσης αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και επανακαθορίζεται όπου και όποτε χρειάζεται. 3.3 Κοινοποίηση της συχνότητας της τακτικής εποπτικής αναφοράς (23 η Η Τράπεζα της Ελλάδος, για την εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 273 του ν.4364/2016 (ΦΕΚ Α 13), ενημερώνει όσες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ομίλους θα υποβάλλουν τις πληροφορίες του άρθρου 24 του εν λόγω νόμου με μικρότερη της ετήσιας συχνότητα, καθορίζοντας παράλληλα τους σχετικούς χρόνους υποβολής. Η εν λόγω ενημέρωση διενεργείται το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης εκάστης επιχείρησης ή ομίλου. Για τον καθορισμό των επιχειρήσεων /ομίλων και της συχνότητας υποβολής των τακτικών εποπτικών αναφορών, λαμβάνονται υπόψη, κατ ελάχιστον, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του πλαισίου αξιολόγησης κινδύνων και λοιπές εποπτικές πληροφορίες. Εφόσον για έναν όμιλο έχει συγκροτηθεί κολλέγιο (σώμα) εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος αποστέλλει την ανωτέρω ενημέρωση προς την αρχή εποπτείας του ομίλου προτού ενημερώσει τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις. 4. Λεπτομερής Εξέταση 4.1. Περιεχόμενο λεπτομερούς εξέτασης (25 η Η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές πληροφορίες, προσδιορίζει το σχέδιο εποπτικής δράσης και αναλαμβάνει ενέργειες λεπτομερούς και αναλυτικής εξέτασης συγκεκριμένων περιοχών κινδύνου μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δραστηριοτήτων εντός μιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ομίλου. Οι περιοχές κινδύνου, στις οποίες εστιάζει η αντίστοιχη λεπτομερής εξέταση, προσδιορίζονται από τις αναλύσεις και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων. Η λεπτομερής εξέταση πραγματοποιείται είτε εκτός των χώρων των επιχειρήσεων ή ομίλων, είτε με επιτόπιους ελέγχους, είτε με κατάλληλο συνδυασμό των ανωτέρω δύο μεθόδων. Εφόσον για έναν όμιλο έχει συγκροτηθεί κολλέγιο (σώμα) εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την λεπτομερή εξέταση μιας ή περισσοτέρων περιοχών κινδύνου ενός ομίλου λαμβάνει υπόψη της το αντίστοιχο πρόγραμμα εργασιών του κολλεγίου Συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία (26 η Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της λεπτομερούς εξέτασης σε μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή όμιλο μπορεί να ζητεί, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, την υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών και στοιχείων από την εν λόγω επιχείρηση ή τον όμιλο, καθώς και να απαιτεί τη διεξαγωγή από την εν λόγω επιχείρηση ή όμιλο συγκεκριμένων αναλύσεων ή εργασιών. Στην περίπτωση αυτή, παρέχει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση συμπληρωματικών πληροφοριών, ούτως ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αίτημα. 6

7 4.3. Συμπεράσματα από την λεπτομερή αξιολόγηση (27 η Τα βασικά πορίσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από τη λεπτομερή αξιολόγηση για κάθε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή όμιλο τεκμηριώνονται, καταγράφονται και διατηρούνται στον φάκελο της συγκεκριμένης επιχείρησης ή ομίλου Αναλύσεις που πραγματοποιούνται εκτός των χώρων των επιχειρήσεων (28 η Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται εκτός του χώρου ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής επιχείρησης και ομίλου είναι σύμφωνες με το σχέδιο εποπτικής δράσης και το πρόγραμμα εργασίας του σχετικού κολλεγίου εποπτικών αρχών, εφόσον έχει συγκροτηθεί, και μπορεί να είναι είτε γενικές για το σύνολο των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ομίλων, είτε ειδικές για μια επιχείρηση ή όμιλο ή μια κατηγορία δραστηριοτήτων ή περιοχή κινδύνου. Οι αναλύσεις είναι περισσότερο λεπτομερείς σε σχέση με την αρχική αξιολόγηση των πληροφοριών και μπορούν να δώσουν το έναυσμα, ώστε να καθοριστούν και αναληφθούν περαιτέρω εποπτικές ενέργειες Επιτόπιοι έλεγχοι (29 η Η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί είτε τακτικούς επιτόπιους ελέγχους, εάν προβλέπονται στο σχέδιο εποπτικής δράσης και λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασιών του αντίστοιχου κολλεγίου εποπτικών αρχών, εφόσον έχει συγκροτηθεί, είτε έκτακτους (γενικούς ή/και ειδικούς) κατά περίπτωση Παρακολούθηση πορείας επιτόπιων ελέγχων (30 ή Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί επαρκώς την πορεία των επιτόπιων ελέγχων ώστε να κατευθύνει δεόντως αυτούς Διαδικασία που ακολουθείται για τους επιτόπιους ελέγχους (31 η και 32 η κατευθυντήριες γραμμές) Οι επιτόπιοι έλεγχοι σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ομίλους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιμασία, β) επιτόπιες εργασίες, και γ) πορίσματα ελέγχου. Τα ανωτέρω πορίσματα ελέγχου κοινοποιούνται στα αρμόδια μέλη της διοίκησης των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των ομίλων, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να υποβάλουν τις απόψεις τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος οριζομένου από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ως αρμόδια μέλη της διοίκησης, νοούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα με τον εν λόγω επιτόπιο έλεγχο λοιπά μέλη της διοίκησης. Σε περίπτωση που σε έναν επιτόπιο έλεγχο συμμετέχουν εποπτικές αρχές άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε το σχετικό πόρισμα ελέγχου συζητείται και διαμορφώνεται από κοινού μεταξύ των εποπτικών αρχών, πριν αποσταλεί στον εν λόγω όμιλο. 7

8 5. Εποπτικά μέτρα 5.1. Προσδιορισμός ζητημάτων που οδηγούν στη λήψη εποπτικών μέτρων (33 η Βάσει των συμπερασμάτων της λεπτομερούς εξέτασης αναφορικά με μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή όμιλο, η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζει τυχόν αδυναμίες και τυχόν υφιστάμενες ή πιθανές ελλείψεις ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που τίθενται από τον ν. 4364/2016, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35, την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία αμέσου εφαρμογής και κάθε άλλη απόφαση η οποία έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω, και οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή εποπτικών μέτρων Αξιολόγηση της σοβαρότητας των αδυναμιών, των ελλείψεων ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης (34 η Προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά με την επιβολή κάποιου μέτρου, αξιολογείται η σοβαρότητα των αδυναμιών, των υφιστάμενων ή πιθανών ελλείψεων και οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της λεπτομερούς αξιολόγησης Εντοπισμός και αξιολόγηση της σοβαρότητας των αδυναμιών, των ελλείψεων ή των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε επίπεδο ομίλου (35 η κατευθυντήρια γραμμή) Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως αρχή εποπτείας ενός ομίλου, προσδιορίζει και αξιολογεί τυχόν αδυναμίες και τυχόν υφιστάμενες, ή πιθανές, ελλείψεις ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, σε επίπεδο ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της δομής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εν λόγω ομίλου, καθώς και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων εντός του ομίλου αυτού. Επιπλέον, εξετάζει κατά πόσον τα πορίσματα σχετικά με αδυναμίες και υφιστάμενες, ή πιθανές, ελλείψεις ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε επίπεδο ομίλου αφορούν στον όμιλο ως σύνολο ή σχετίζονται με συγκεκριμένες ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις Διαφοροποίηση των μέτρων ανάλογα με την περίπτωση (36 η κατευθυντήρια γραμμή) Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτά που καθορίζονται από τον ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) και το Καταστατικό της, και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας των αδυναμιών και των υφιστάμενων ή πιθανών ελλείψεων ή περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομίλου Απόφαση σχετικά με τη λήψη μέτρων σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ομίλου (37 η και 38 η κατευθυντήριες γραμμές) Η Τράπεζα της Ελλάδος μεριμνά ώστε τα λαμβανόμενα μέτρα να στοχεύουν στην κάλυψη συγκεκριμένων αδυναμιών ή ελλείψεων ή μη συμμόρφωσης και, σε περίπτωση ομίλου για τον οποίον η Τράπεζα δρα ως αρχή εποπτείας του, να κατευθύνονται κατά της καταλλήλως επιλεγμένης εποπτευόμενης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλης επιχείρησης του ομίλου αυτού. Σε περίπτωση λήψης μέτρων σε επίπεδο ομίλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δρα ως η αρχή εποπτείας του ομίλου, συνεργάζεται με τις λοιπές εποπτικές αρχές, ώστε τα μέτρα να λαμβάνονται με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. 8

9 5.6. Κοινοποίηση μέτρων (39 η Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιούνται εγγράφως και εγκαίρως στην εποπτευόμενη επιχείρηση ή, σε περίπτωση ομίλου, στην αρμόδια για τον όμιλο επιχείρηση. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου η εν λόγω επιχείρηση πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συμμορφωθεί με τα μέτρα. Εφόσον για έναν όμιλο έχει συγκροτηθεί κολλέγιο (σώμα) εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος συντονίζει την κοινοποίηση των δικών της μέτρων με τυχόν αντίστοιχες κοινοποιήσεις μέτρων που λαμβάνονται από άλλες εποπτικές αρχές και αφορούν στον συγκεκριμένο όμιλο. 5.7 Επικοινωνία στο πλαίσιο του κολλεγίου εποπτικών αρχών (40 η κατευθυντήρια γραμμή) Εφόσον για έναν όμιλο έχει συγκροτηθεί κολλέγιο (σώμα) εποπτικών αρχών, η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην αρχή εποπτείας του ομίλου κάθε μέτρο που λαμβάνει κατά ασφαλιστικής, ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία είναι μέλος του ομίλου αυτού. Ομοίως, η Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ενεργεί ως αρχή εποπτείας του ομίλου, λαμβάνει τέτοιου είδους κοινοποιήσεις από τις άλλες εθνικές εποπτικές αρχές που εποπτεύουν ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου. 5.8 Παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων (41 η Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί την από μέρους των εποπτευομένων εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί εναντίον τους και παρεμβαίνει όπου κρίνει αναγκαίο. 5.9 Αξιολόγηση των εποπτικών μέτρων (42 η Η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ομίλου, ανά περίπτωση, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει λάβει κατά ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης ως η τελευταία τα εφήρμοσε, και επικαιροποιεί αναλόγως τα σχέδια εποπτικής δράσης της. 9

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA-BoS-14/179 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA-BoS-14/146 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιχειρησιακή λειτουργία των σωμάτων εποπτών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 71/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 51 Θέμα : Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA-BoS-14/180 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων

Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA-BoS-14/177 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την ικανότητα απορρόφησης ζημιών των τεχνικών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φόρων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 63/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τη χρήση εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA-BoS-14/253 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA-BoS-15/109 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων και τη δημοσιοποίηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 60/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 60/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 60/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία

Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα εφαρμόζεται: α) στις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-14/166 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον Κίνδυνο βάσης (EIOPA-BoS-14-172/27.11.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 67/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τον κίνδυνο ανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013 Ν. 132(Ι)/2013 132(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ»

Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΔ-11 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 12 Έγκριση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, Κ.Δ.Π. 483/2012 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 483/2012 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 144-2007-11 του 2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αναγνώριση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 81/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αποτίμηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές

EIOPA(BoS(13/164 EL. Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA(BoS(13/164 EL Κατευθυντήριες γραές για την εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαεσολαβητές EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.

Solvency II. Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος. Μυρτώ Χαμπάκη. Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε. Solvency II Πυλώνας ΙΙ Εταιρική ιακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος Μυρτώ Χαμπάκη ΒΑ,ΜΑ Υπεύθυνη Οικονομικών Θεμάτων & Κλάδου Ζωής Ε.Α.Ε.Ε 21/01/2009 1 Γιατί το «Solvency II» ; Η παρούσα κατάσταση Solvency

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/28.32016 Θέμα: Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007

Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Solvency II Σχέδιο Οδηγίας της 10 ης Ιουλίου, 2007 Σύµφωνα µε το σχέδιο Οδηγίας Solvency II, το οποίο παρουσιάστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την 10 η Ιουνίου 2007, η οικονοµική και κοινωνική σηµασία της Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι Νόμος 4261/2014 (άρθρα 1-7, 29-32, , , , 190)

Πίνακας περιεχομένων Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι Νόμος 4261/2014 (άρθρα 1-7, 29-32, , , , 190) Προληπτική εποπτεία Πίνακας περιεχομένων Ι. Εθνική νομοθεσία Α. Νόμοι Νόμος 4261/2014 (άρθρα 1-7, 29-32, 50-135, 154-160, 162-166, 190) Β. Συναφείς Κανονιστικές Πράξεις (* οι κατωτέρω αναφερόμενες κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

23/06/15 ESMA/2015/609.

23/06/15 ESMA/2015/609. Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται στην ESMA από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 23/06/15 ESMA/2015/609.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα