JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Η JPMORGAN INVESTMENT FUNDS (στο εξής, το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο") έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 του Λουξεμβούργου περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (loi relative aux organismes de placement collectif, ο "Νόμος του Λουξεμβούργου") και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009, και συνεπώς επιτρέπεται η διάθεσή του προς πώληση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") (με υποχρέωση λήψης έγκρισης σε χώρες εκτός του Λουξεμβούργου). Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων έγκρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε άλλες χώρες. Kανένα από τα Μερίδια δεν έχει και δεν θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου των ΗΠΑ περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής, ο "Νόμος του 1933"), ή βάσει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή πολιτικής υποδιαίρεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή οποιουδήποτε από τα εδάφη, κτήσεις ή άλλες περιοχές δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κοινοπολιτείας του Πουέρτο Ρίκο ("οι ΗΠΑ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει λάβει και δε θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου του 1940 περί Επενδυτικών Εταιρειών των ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε, ή βάσει οποιασδήποτε άλλης ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, εκτός από ό,τι προβλέπεται παρακάτω, δεν προσφέρονται Μερίδια σε Πρόσωπα των ΗΠΑ ή πρόσωπα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη στιγμή της προσφοράς ή πώλησης των Μεριδίων. Για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ένα Πρόσωπο των ΗΠΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ένα πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων, επιχειρήσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή παρόμοιων νομικών προσώπων) που είναι πολίτης ή κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ένα νομικό πρόσωπο που έχει οργανωθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Μερίδια θα προσφέρονται σε Πρόσωπα των ΗΠΑ κατά τη διακριτική ευχέρεια είτε των Μελών του Δ.Σ. είτε της Εταιρείας Διαχείρισης. Ισχύουν επίσης ορισμένοι περιορισμοί για τη μετέπειτα μεταβίβαση των μεριδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των ΗΠΑ (παρακαλούμε ανατρέξτε στις διατάξεις υποχρεωτικής εξαγοράς της παραγράφου "Ελάχιστα ποσά εγγραφής και διακράτησης και επιλεξιμότητα για την απόκτηση μεριδίων", στην ενότητα "Τα μερίδια 1. Εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω). Εάν ένας Μεριδιούχος γίνει Πρόσωπο των ΗΠΑ, δύναται να υπαχθεί στο φόρο παρακράτησης και την υποχρέωση υποβολής αναφορών για φορολογικούς σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομική σας κατάσταση, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικονομικό σας σύμβουλο ή άλλον επαγγελματία σύμβουλο. Τα Μερίδια διατίθενται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και στα έντυπα που αναφέρονται σε αυτό. Τα Μέλη του Δ.Σ., των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στην ενότητα "Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου", έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παράλειψη. Τα Μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν κάθε σχετική ευθύνη. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προσεκτικά και στο σύνολό του, και επίσης να συμβουλευθούν τους νομικούς, φορολογικούς και χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους σχετικά με (i) τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των χωρών τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση μεριδίων, (ii) τυχόν συναλλαγματικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται στη χώρα τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση Μεριδίων, (iii) τις νομικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές ή άλλες συνέπειες της εγγραφής συμμετοχής, αγοράς, κατοχής, μετατροπής, εξαγοράς ή διάθεσης Μεριδίων και (iv) τυχόν άλλες συνέπειες των ως άνω δραστηριοτήτων. Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και των συνοδευτικών του εγγράφων και η διάθεση Μεριδίων δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές δικαιοδοσίας, ενώ τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν συνιστά προσφορά εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία μια τέτοια προσφορά δεν επιτρέπεται, ή προσφορά προς οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο είναι παράνομο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσφορά. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι μπορεί να μην ισχύουν όλοι οι κανονισμοί προστασίας του κανονιστικού πλαισίου της χώρας τους, και ότι ενδέχεται να μην υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης βάσει του κανονιστικού πλαισίου, εφόσον αυτό υφίσταται. Για τη διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας μπορεί να απαιτείται η μετάφρασή του στην αντίστοιχη γλώσσα. Εκτός από περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο αντίκειται στην κατά τόπους νομοθεσία, εάν η ελληνική μετάφραση δεν σχετίζεται με την αγγλική έκδοση, τότε υπερισχύει πάντοτε η αγγλική έκδοση. Οποιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση παρέχεται ή πραγματοποιείται από πρόσωπο το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν ή σε άλλο έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από το κοινό θα πρέπει να θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και αντίστοιχα να μην θεωρείται αξιόπιστη. Η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή η διάθεση, έκδοση ή πώληση Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 1

3 Ενημερωτικό Δελτίο είναι ορθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου. Η πιο πρόσφατη ετήσια έκδοση και η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση, εάν έχει δημοσιευθεί αργότερα, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Τα έντυπα αυτά και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές που δημοσιεύονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθενται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και από τους κατά τόπους αντιπροσώπους πωλήσεων που αναφέρονται στο "Παράρτημα Ι Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών". Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η JPMorgan Chase & Co. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν διαδικασίες καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταγράφουν εντολές εκτέλεσης συναλλαγών ή άλλες εντολές. Δίνοντας τέτοιους είδους εντολές ή παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, ο συμβαλλόμενος σε τέτοιες συναλλαγές θεωρείται ότι συναινεί στην καταγραφή των τηλεφωνικών συζητήσεων μεταξύ αυτού και της Εταιρείας Διαχείρισης ή της JPMorgan Chase & Co., καθώς και στη χρήση αυτών των καταγεγραμμένων συνδιαλέξεων από την Εταιρεία Διαχείρισης ή και από την JPMorgan Chase & Co.σε δικαστικές διαδικασίες ή και αλλού, κατά την κρίση τους. Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν θα αποκαλύπτει ουδεμία εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με τον επενδυτή, παρά μόνο στην περίπτωση που υποχρεούται να το πράξει βάσει νόμου ή κανονισμού. Ο επενδυτής συμφωνεί ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αίτησης και τα οποία προκύπτουν από την επαγγελματική του σχέση με την Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αποθηκεύονται, να τροποποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από την JPMorgan Chase & Co. για λόγους διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής σχέσης με τον επενδυτή. Για το σκοπό αυτό, στοιχεία μπορούν να κοινοποιούνται στην JPMorgan Chase & Co., στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που συνεργάζονται με την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και σε άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν οριστεί να υποστηρίζουν την επιχειρηματική σχέση (π.χ. σε εξωτερικές εταιρείες επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων ή σε εντεταλμένους οργανισμούς πληρωμών). 2

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γλωσσάρι... 5 Διοικητικό Συμβούλιο Διαχείριση και Διοίκηση Επενδυτικές πολιτικές Συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Συγκέντρωση Επενδυτικά ζητήματα...14 Τα Μερίδια Αίτηση Εγγραφής, Εξαγοράς και Μετατροπής Μεριδίων...16 (α) Εγγραφή συμμετοχής για μερίδια...19 (β) Εξαγορά Μεριδίων...20 (γ) Μετατροπή Μεριδίων Εισαγωγή μεριδίων στο χρηματιστήριο Μεταβίβαση Μεριδίων Περιορισμοί στις Εγγραφές και τις Μετατροπές σε Συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Περιορισμοί στις εγγραφές και στις μετατροπές σε Κατηγορίες Μεριδίων S...22 Γενικές Πληροφορίες Σύσταση Συνελεύσεις Εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις Κατανομή ενεργητικού και παθητικού μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Συγκέντρωση Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού μεριδίων Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης Προσωρινή αναστολή εκδόσεων, εξαγορών και μετατροπών Εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου Συγχώνευση ή εκκαθάριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Αντικρουόμενα Συμφέροντα Σημαντικές συμβάσεις Έντυπα...29 Μερίσματα Διαχείριση και Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος Διαχειριστές Επενδύσεων Θεματοφύλακας, Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος Συμφωνίες από Κοινού Χρέωσης Προμήθειας Συμφωνίες Παροχής Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών...35 Προμήθειες διαχείρισης και αμοιβαίου κεφαλαίου Επεξήγηση των συστημάτων χρέωσης Ετήσια Προμήθεια Διαχειριστή & Συμβούλου Επενδύσεων Προμήθεια Πρόωρης Εξόδου Λειτουργικά και Διοικητικά Έξοδα Τέλη Συναλλαγών Έκτακτα Έξοδα Προμήθειες Απόδοσης Αναφορά προμηθειών και εξόδων...38 Φορολόγηση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μεριδιούχοι Θέματα Φορολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορολόγηση Κινεζικών Περιουσιακών Στοιχείων Φόρος παρακράτησης και υποβολή αναφορών στις ΗΠΑ σύμφωνα με το Νόμο Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής ("FATCA")...40 Παράρτημα I Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών Αυστραλία Γερμανία Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία

5 6. Σιγκαπούρη Ισπανία Ταϊβάν Ηνωμένο Βασίλειο...45 Παράρτημα II Επενδυτικοί Περιορισμοί και Εξουσίες I Παράγωγοι Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι...54 II. Χρηματοοικονομικές Τεχνικές και Εργαλεία...59 ΙΙΙ Εγγυήσεις που λαμβάνονται αναφορικά με χρηματοπιστωτικές τεχνικές και χρηματοπιστωτικά παράγωγα.60 Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατηγορίες Μεριδίων Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια...65 JPMorgan Investment Funds Asia ex-japan Fund JPMorgan Investment Funds Europe Recovery Fund JPMorgan Investment Funds Europe Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend Fund JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund JPMorgan Investment Funds Global Financials Fund JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Plus Fund JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Global Total Return Fund JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPMorgan Investment Funds Japan 50 Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Behavioural Finance Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Focus Fund JPMorgan Investment Funds Japan Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Strategic Value Fund JPMorgan Investment Funds US Dividend Fund JPMorgan Investment Funds US Equity Fund JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund Μεικτά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια JPMorgan Investment Funds Blue and Green Fund JPMorgan Investment Funds Global Balanced Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Balanced Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Capital Appreciation Fund JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Conservative Balanced Fund JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Income Fund Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Μετατρέψιμων Τίτλων JPMorgan Investment Funds Global Convertibles Fund (USD) Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια JPMorgan Investment Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPMorgan Investment Funds Europe Bond Fund JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Enhanced Bond Fund JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund JPMorgan Investment Funds US Bond Fund Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων JPMorgan Investment Funds Euro Liquid Market Fund Παράρτημα IV Παράγοντες Κινδύνου Παράρτημα V Υπολογισμός Προμηθειών Απόδοσης

6 Γλωσσάρι Η σύνοψη που ακολουθεί ισχύει στο σύνολό της μόνο σε συνδυασμό με τις πιο αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Καταστατικό Τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία (ABS) AUD Δείκτης αναφοράς Το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως κατά καιρούς τροποποιείται. Οι τίτλοι τύπου ABS δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να λάβει πληρωμές οι οποίες εξαρτώνται από τη ροή μετρητών που προέρχονται από ένα καθορισμένο σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποθήκες, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες και φοιτητικά δάνεια. Δολάριο Αυστραλίας. Ο δείκτης αναφοράς (όπως κατά καιρούς τροποποιείται), όπου αναφέρεται στην ενότητα 4 του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είναι ένα σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μπορεί να μετρηθεί η απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να αποτελεί οδηγό για την κεφαλαιοποίηση αγοράς των υποκείμενων εταιρειών-στόχων και όταν ισχύει αυτό θα υπάρχει σχετική αναφορά στην επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο βαθμός συσχετισμού με το δείκτη αναφοράς μπορεί να διαφέρει μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνων, ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικοί περιορισμοί του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης των στοιχείων που συγκροτούν το δείκτη. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης αναφοράς ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντάσσεται στην επενδυτική πολιτική, αυτό αναφέρεται στον επενδυτικό στόχο και στην πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο "Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", ενώ το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώκει να υπεραποδώσει σε σχέση με τον εν λόγω δείκτη αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης αναφέρονται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" και, όταν η διαχείριση του συναλλαγματικού ανοίγματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται σε σύγκριση με κάποιον δείκτη αναφοράς, οι αντίστοιχοι δείκτες αναφοράς περιλαμβάνονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Όταν, αντί για το δείκτη αναφοράς, υπάρχει η ένδειξη "Δεν έχει ακόμη καθοριστεί" στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Καθαρής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται καθαρή από το φόρο επί των μερισμάτων, ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Μεικτής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται προ του φόρου επί των μερισμάτων, ενώ ο χαρακτηρισμός "Δείκτης Τιμών" ισχύει όταν η απόδοση δεν περιλαμβάνει έσοδα από μερίσματα. Τιμές προσφοράς και διάθεσης Μερίδια κάθε κατηγορίας μεριδίων εκδίδονται στην τιμή διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην παράγραφο "7. Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". Σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν, οι μεριδιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους στην τιμή προσφοράς της σχετικής κατηγορίας μεριδίων η οποία προσδιορίζεται κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην παράγραφο "7. Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". Εργάσιμη Ημέρα Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", μια εργάσιμη ημέρα εκτός από την Πρωτοχρονιά, τη Δευτέρα του Πάσχα, την Ημέρα των Χριστουγέννων και την ημέρα πριν και μετά την Ημέρα 5

7 CAD Caisse de Consignation CHF ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΌΔΟΥ Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Α και Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Β CSSF Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος των Χριστουγέννων. Δολάριο Καναδά. To Caisse de Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) είναι ένας κρατικός φορέας του Λουξεμβούργου που είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη αζήτητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία καταθέτουν σε αυτόν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταθέτει αζήτητα περιουσιακά στοιχεία των Μεριδιούχων στο Caisse de Consignation, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ελβετικό φράγκο. Προμήθεια Πρόωρης Εξόδου. Οι περισσότερες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε κινεζικά χρηματιστήρια διαθέτουν δύο κατηγορίες μεριδίων: Μερίδια Κατηγορίας Α και Μερίδια Κατηγορίας Β. Τα Μερίδια Κατηγορίας Α αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε γιουάν, στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί στην ενδοχώρα της Κίνας, ενώ επιτρέπεται να αγοράζονται μόνο από κινέζους εγχώριους επενδυτές και Επιλέξιμους Ξένους Θεσμικούς Επενδυτές. Οι τιμές των Μεριδίων Κατηγορίας Β δημοσιεύονται σε ξένα νομίσματα (π.χ. USD), στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, και είναι ανοικτές τόσο για εγχώριες όσο και για ξένες επενδύσεις. Commission de Surveillance du Secteur Financier Η ρυθμιστική και εποπτική αρχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως κατηγορία με αντιστάθμιση νομίσματος (currency hedged) ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος"), θα επιδιώκεται να αντισταθμίζεται η αξία του καθαρού ενεργητικού, η οποία εκφράζεται στο Νόμισμα Αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο νόμισμα έκθεσης συγκεκριμένων (αλλά όχι υποχρεωτικά όλων των) στοιχείων ενεργητικού του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είτε με το Νόμισμα Αναφοράς της Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Μεριδίων, είτε με ένα άλλο νόμισμα που σημειώνεται στο όνομα της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, το οποίο (όνομα) αναφέρεται στον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων Κατηγοριών Μεριδίων που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία ή διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες για τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Θεματοφύλακας Βάση Συναλλαγών Μέλη του Δ.Σ. Διανομέας Μερίσματα Έντυπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βρίσκονται υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχο της εταιρείας J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Προθεσμιακή τιμολόγηση (προθεσμιακή είναι η τιμή που υπολογίζεται στη χρονική στιγμή αποτίμησης μετά την ώρα παύσης των συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το "Διοικητικό Συμβούλιο", τα "Μέλη του Δ.Σ." ή το "Δ.Σ."). Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατά διαστήματα εξουσιοδοτείται νόμιμα από την Εταιρεία Διαχείρισης να διανέμει τα Μερίδια ή να μεριμνά για τη διανομή αυτών. Τα ποσά που διανέμονται και αντιστοιχούν στις κατηγορίες μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, στην ενότητα "Μερίσματα". Το Καταστατικό, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, τα συμπληρωματικά έντυπα και οι οικονομικές καταστάσεις. 6

8 Έδρα Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας Ο όρος "εγκατεστημένος"στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου" αναφέρεται στη χώρα όπου μία εταιρεία έχει συσταθεί και διατηρεί την επίσημη έδρα της. Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως αντισταθμισμένη ως προς τη διάρκεια ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας"), θα επιδιώκεται ο περιορισμός του αντίκτυπου των διακυμάνσεων των επιτοκίων. Αυτό θα πραγματοποιείται αντισταθμίζοντας τη διάρκεια του τμήματος του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας με μια επιδιωκόμενη διάρκεια μηδέν έως έξι μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για τις Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Επιλέξιμο Κράτος Μετοχικός τίτλος Οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., κράτος μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ("ΟΟΣΑ"), καθώς και οποιοδήποτε άλλο κράτος το οποίο οι Διαχειριστές θεωρούν κατάλληλο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στα Επιλέξιμα Κράτη συγκαταλέγονται χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας, της Αυστραλασίας και της Ευρώπης Στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Αμοιβαίου Κεφαλαίου", οι μετοχικοί τίτλοι είναι ένα είδος επένδυσης που αντιπροσωπεύει ενδιαφέρον σε μία εταιρεία. Η έκθεση σε μετοχές μπορεί να επιτευχθεί μέσω επενδύσεων σε μερίδια, αποθετήρια, τίτλους επιλογής και άλλα δικαιώματα συμμετοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχική έκθεση μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται, σε περιορισμένο βαθμό, μέσω επενδύσεων σε μετατρέψιμους τίτλους, δεικτοποιημένα και συμμετοχικά γραμμάτια, καθώς και σε γραμμάτια συνδεδεμένα με μετοχές. ESMA Η Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority ) είναι μια ανεξάρτητη Αρχή της ΕΕ που διαφυλάσσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιών, καθώς και ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών. Κράτος Μέλος της ΕΕ Ευρώ (EUR) ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΡΑΣΗΣ (FATF) Οικονομικό Έτος Αμοιβαίο Κεφάλαιο GBP HKD Ιστορική Απόδοση Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίσημο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (όπως ορίζεται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ομάδα Οικονομικής Δράσης (αναφέρεται επίσης ως "Groupe d Action Financière Internationale" "GAFI"). Η Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση εθνικών και διεθνών πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το οικονομικό έτος του αμοιβαίου κεφαλαίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια εταιρεία επενδύσεων συσταθείσα βάσει του Νόμου του Λουξεμβούργου ως ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) που χαρακτηρίζεται ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ("ΕΕΜΚ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από διάφορα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες Μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του Νόμου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65 ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου Στερλίνα/ λίρα Αγγλίας. Δολάριο Χονγκ Κονγκ. Πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδόσεις κάθε Κατηγορίας Μεριδίων ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών 7

9 για τους Επενδυτές για την εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων το οποίο διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Θεσμικός Επενδυτής (Θεσμικοί Επενδυτές) Διαχειριστής επενδύσεων ISDA JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase Bank N.A. JPY Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Νομική Μορφή LIBID LIBOR Εταιρεία Διαχείρισης Ένας επενδυτής, υπό την έννοια του Άρθρου 174 του Νόμου του Λουξεμβούργου, ο ισχύον ορισμός του οποίου περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οι οποίοι πραγματοποιούν επενδύσεις είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους οι οποίοι είναι επίσης επενδυτές σύμφωνα με τον παρόντα ορισμό ή υπόκεινται σε καθεστώς διακριτικής διαχείρισης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, φορείς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου και του εξωτερικού, καθώς και αναγνωρισμένες εταιρείες συμμετοχών. Αναλυτικότερη περιγραφή του όρου Θεσμικός Επενδυτής υπάρχει στην ενότητα "1. Κατηγορίες Μεριδίων, α) Απαιτήσεις Επιλεξιμότητας" του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει καθήκοντα διαχειριστή και συμβούλου επενδύσεων για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε έναν ή περισσότερους από τους Διαχειριστές Επενδύσεων που αναφέρονται στην ενότητα "Διοίκηση και διαχείριση" πιο κάτω. Ο Οργανισμός Διεθνών Ανταλλαγών και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association, "ISDA") είναι ο διεθνής οργανισμός συναλλαγών που εκπροσωπεί τους συμμετέχοντες στον τομέα των παραγώγων ιδιωτικής διαπραγμάτευσης. Η μητρική εταιρεία της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση 270 Park Avenue, New York, N.Y , USA, και οι ανά τον κόσμο άμεσα και έμμεσα ελεγχόμενες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυτής. H JPMorgan Chase Bank N.A, 270 Park Avenue, New York, N.Y , USA ("JPMCB"), μία θυγατρική της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Γιεν Ιαπωνίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδει ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ("KIID") για κάθε Κατηγορία Μεριδίων κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο του Λουξεμβούργου ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να αντιληφθούν τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προτού οι επενδυτές προχωρήσουν σε εγγραφή για Μερίδια, πρέπει να τους παρέχεται ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ( KIID ) ούτως ώστε να αποφασίζουν εάν θα επενδύσουν έχοντας γνώση των πραγμάτων. Εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με ξεχωριστά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία έχει συσταθεί στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου. (London Interbank Βid Rate). Το προσφερόμενο επιτόκιο το οποίο μια τράπεζα προτίθεται να καταβάλλει προκειμένου να προσελκύσει καταθέσεις από άλλες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου. (London Interbank Offered Rate). Το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες δανείζονται κεφάλαια, σε εμπορεύσιμες ποσότητες, από άλλες τράπεζες της διατραπεζικής αγοράς του Λονδίνου. Η εταιρεία JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως Εταιρεία Διαχείρισης και παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, διεκπεραίωσης και εμπορικής προώθησης (marketing), ενώ έχει το δικαίωμα να αναθέτει ορισμένες από τις εν λόγω υπηρεσίες σε τρίτους. Ελάχιστο Επένδυσης Ποσό Τα επίπεδα των ελάχιστων ποσών επένδυσης για τις αρχικές και τις μετέπειτα επενδύσεις προσδιορίζονται πιο κάτω στην ενότητα "Ελάχιστα ποσά αρχικής και μετέπειτα επένδυσης και ελάχιστα ποσά διακράτησης", στο "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία 8

10 επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" πιο κάτω. Ενυπόθηκος Τίτλος (MBS) Τίτλος που αντιπροσωπεύει ένα συμφέρον σε μια ομάδα δανείων τα οποία είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη. Οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων στις υποκείμενες υποθήκες χρησιμοποιούνται για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του τίτλου. Καθαρή Ενεργητικού Μερίδιο NZD PLN Αξία ανά Η αξία ανά μερίδιο, σε σχέση με οποιοδήποτε μερίδιο οποιασδήποτε κατηγορίας μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα "Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων" του κεφαλαίου "Γενικές πληροφορίες". Δολάριο Νέας Ζηλανδίας. Ζλότι Πολωνίας. Νόμισμα Αναφοράς REIT Ελεγχόμενη Αγορά Θέματα Κινδύνου SEK SGD Το νόμισμα αναφοράς των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ή των Κατηγοριών Μεριδίων αυτών, εφόσον υφίστανται), το οποίο ωστόσο δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στο νόμισμα στο οποίο επενδύεται το ενεργητικό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν στο όνομα ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιείται ένα νόμισμα, αυτό απλά αναφέρεται στο νόμισμα αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν υποδηλώνει ότι το χαρτοφυλάκιο είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό συνομολογημένο στο συγκεκριμένο νόμισμα. Οι επιμέρους Κατηγορίες Μεριδίων δύναται να εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα, πράγμα που δηλώνει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Διαφέρουν δε από τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που περιγράφονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η Επενδυτική Εταιρεία Ακινήτων (Real Estate Investment Trust, REIT) είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει και, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαχειρίζεται ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια από τους κλάδους της κατοικίας (διαμερίσματα), του εμπορίου (εμπορικά κέντρα, γραφεία) και της βιομηχανίας (εργοστάσια, αποθήκες). Ορισμένα REIT μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε συναλλαγές χρηματοδότησης ακινήτων και σε άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας. Τα REIT κλειστού τύπου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 8ης Φεβρουαρίου 2008, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα σε μια οργανωμένη αγορά, θεωρούνται κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και έτσι αποτελούν επιλέξιμη επένδυση για ΟΣΕΚΑ, βάσει του Νόμου του Λουξεμβούργου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε REIT ανοικτού και κλειστού τύπου που δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, περιορίζονται επί του παρόντος στο 10% του καθαρού ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με το Νόμο του Λουξεμβούργου (σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον επενδυτικό περιορισμό "1) β)" του "Παραρτήματος ΙΙ Επενδυτικοί περιορισμοί και εξουσίες"). Η νομική διάρθρωση ενός REIT, οι επενδυτικοί του περιορισμοί και το ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί. Η αγορά που ορίζεται στο σημείο 14 του Άρθρου 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Οδηγία του Συμβουλίου 2004/39/ΕΚ της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αγορά Επιλέξιμου Κράτους η οποία είναι οργανωμένη, λειτουργεί σε τακτική βάση και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο "Παράρτημα IV - Παράγοντες Κινδύνου", οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αξία μιας επένδυσης σε Μερίδια δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις, και ότι η αξία των Μεριδίων για τα οποία εγγράφονται δεν είναι εγγυημένη. Κορόνα Σουηδίας. Δολάριο Σιγκαπούρης. 9

11 Μερίδια Κατηγορία(ες) Μεριδίων/Κατηγορία(ε ς) Μεριδίων Συναλλαγές Μεριδίων Μεριδιούχος Μετατροπή Μεριδίων Μερίδια κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατίθενται σε ονομαστική μορφή. Όλα τα Μερίδια θα πρέπει να εξοφλούνται πλήρως, ενώ θα εκδίδονται κλάσματα μεριδίων έως και 3 δεκαδικών ψηφίων. Ονομαστικά Μερίδια θα εκδίδονται και θα κυρώνονται με σύμβαση η οποία θα αποστέλλεται στον επενδυτή, μετά την έκδοση των Μεριδίων. Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά Μεριδίων. Μερίδια μπορούν επίσης να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει την έκδοση, στο πλαίσιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ξεχωριστών κατηγοριών Μεριδίων (στο εξής αναφερόμενες ως "Κατηγορία Μεριδίων" ή "Κατηγορίες Μεριδίων", αναλόγως), των οποίων το ενεργητικό θα επενδύεται κανονικά, αλλά δύναται να εφαρμόζεται πολιτική χρέωσης προμήθειας εισόδου, εξαγοράς, άλλων προμηθειών, ελάχιστου ποσού επένδυσης, μετατροπής συναλλάγματος ή καταβολής μερισμάτων. Εάν σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εκδίδονται διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων, τα στοιχεία κάθε κατηγορίας μεριδίων περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Τα μερίδια διατίθενται προς εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά κάθε Ημέρα Αποτίμησης (εκτός της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς) για το σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή Κεφάλαια, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις χρεώσεις που ορίζονται στην Ενότητα "Τα μερίδια". Ο κάτοχος Μεριδίων. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα "Τα μερίδια (γ) Μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα το αντίθετο στη σχετική ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων", και με την προϋπόθεση τήρησης των οποιωνδήποτε όρων (συμπεριλαμβανομένου τυχόν όρου για ελάχιστο ποσό εγγραφής) της κατηγορίας μεριδίων προς την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μετατροπή, οι μεριδιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη μετατροπή των μεριδίων τους σε μερίδια άλλης υφιστάμενης κατηγορίας μεριδίων του ίδιου ή άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ή σε μερίδια οποιουδήποτε άλλου ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει μέλος του Ομίλου JPMorgan Chase & Co., με βάση την Τιμή Προσφοράς της αρχικής κατηγορίας μεριδίων και την καθαρή αξία ενεργητικού της άλλης κατηγορίας μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να χρεωθεί προμήθεια μετατροπής, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα "Τα μερίδια (γ) Μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω. Επιμέρους κεφάλαιο αμοιβαίο Ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο έχει τη δική του καθαρή αξία ενεργητικού, και το οποίο αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή Κατηγορία ή ξεχωριστές Κατηγορίες Μεριδίων, οι οποίες διακρίνονται κυρίως με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική και στόχο τους ή και το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται. Τα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίζει τη δημιουργία πρόσθετων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και, στην περίπτωση αυτή, το "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" θα ενημερώνεται αναλόγως. Προς ανακοίνωση προσεχώς ΟΣΕ ΟΣΕΚΑ USD Μία προθεσμιακή πράξη επί ενός συνόλου υποθηκών γενικής φύσης. Οι συγκεκριμένες ομάδες υποθηκών ανακοινώνονται και κατανέμονται πριν την ημερομηνία παράδοσης. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που διέπεται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τα συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Δολάριο ΗΠΑ. 10

12 Ημέρα Αποτίμησης Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κάθε κατηγορίας μεριδίων προσδιορίζεται κάθε ημέρα η οποία είναι ημέρα αποτίμησης για το συγκεκριμένο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Υπό την αίρεση τυχόν περαιτέρω περιορισμών που αναφέρονται στη σχετική ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων", "Ημέρα Αποτίμησης" είναι μια Εργάσιμη Ημέρα, η οποία δεν είναι ημέρα κατά την οποία παραμένουν κλειστά οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αγορά όπου είναι εισηγμένο σημαντικό τμήμα των επενδύσεων του σχετικού επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν για τις συναλλαγές στο ως άνω χρηματιστήριο ή αγορά υφίσταται περιορισμός ή αναστολή, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ή άλλους σχετικούς παράγοντες, να αποφασίζει εάν μια Εργάσιμη Ημέρα θα είναι Ημέρα Αποτίμησης ή ημέρα μη αποτίμησης. Αιτήσεις έκδοσης, εξαγοράς, μεταβίβασης και μετατροπής Μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων γίνονται αποδεκτές από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Λουξεμβούργο σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εφόσον η ημέρα αυτή δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων για τη συγκεκριμένη ημέρα θα διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αν και την ημέρα αυτή δεν θα διεκπεραιώνονται συναλλαγές. Κατάλογος των πιθανών ημερομηνιών οι οποίες αναμένεται ότι δεν θα είναι Ημέρες Αποτίμησης διατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk, VaR) Η αξία σε κίνδυνο (VaR) αποτελεί ένα μέτρο υπολογισμού της απώλειας η οποία θα μπορούσε να προκύψει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, με ένα συγκεκριμένο βαθμό βεβαιότητας. Κάθε αναφορά ώρας στο παρόν θα σημαίνει την ώρα Λουξεμβούργου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι λέξεις που αναφέρονται στον ενικό αριθμό ισχύουν και στον πληθυντικό, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει του περιεχομένου, και το αντίστροφο. 11

13 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Έδρα: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Iain O. S. Saunders, Τραπεζίτης, Duine, Ardfern, Argyll PA31 8QN, United Kingdom. Μέλη του Δ.Σ. Berndt May, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, 1010 Wien, Austria. Jacques Elvinger, Εταίρος, Elvinger, Hoss and Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Jean Frijns, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων, Antigonelaan 2, NL-5631L R Eindhoven, Ολλανδία John Li How Cheong, Εγκεκριμένος Ορκωτός Λογιστής (FCA), The Directors' Office (Γραφείο Μελών του Δ.Σ.), 19 Rue de Bitbourg, L-1273, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Peter Thomas Schwicht, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London, EC2Y 9AQ, United Kingdom 12

14 Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Διαχειριστές Επενδύσεων JPMorgan Asset Management (UK) Limited, με έδρα στη διεύθυνση Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, United Kingdom (αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority (FCA)) J. P. Morgan Investment Management Inc., 245 Park Avenue, New York, NY 10167, United States of America JPMorgan Asset Management (Japan) Limited, Tokyo Building, 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo , Japan JF Asset Management Limited, 21st floor, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong; JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited, 168 Robinson Road, 17 th Floor, Capital Tower, Singapore Highbridge Capital Management, LLC, 9 West 57th Street, New York, NY 10019, United States of America Ή οποιοδήποτε μέλος της JPMorgan Chase & Co που τυχόν θα διορίζει κατά καιρούς η Εταιρεία Διαχείρισης ως σύμβουλο ή/και διαχειριστή επενδύσεων για συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Θεματοφύλακας, Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400, Route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Νομικός Σύμβουλος στο Λουξεμβούργο Elvinger, Hoss and Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 13

15 Επενδυτικές πολιτικές 1. Συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει την επενδυτική πολιτική και το στόχο κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η επίτευξη του επενδυτικού στόχου οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι διασφαλισμένη. Η επιδίωξη εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής και επίτευξης του στόχου κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όρια και τους περιορισμούς που αναφέρονται στo "Παράρτημα ΙΙ - Επενδυτικοί περιορισμοί και εξουσίες". 2. Συγκέντρωση Όταν επιτρέπεται από τις επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς), και για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό, μπορεί να συγκεντρώνει τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού των σχετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων έτσι ώστε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να συμμετέχει στη σχετική συγκέντρωση ενεργητικού αναλογικά με τα στοιχεία ενεργητικού που εισφέρει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "5. Συγκέντρωση" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". 3. Επενδυτικά ζητήματα Επενδύσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι κάποια από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να επενδύουν σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ - Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Οι αγορές αυτές συχνά παρουσιάζουν αστάθεια και έλλειψη ρευστότητας, ενώ οι επενδύσεις των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στις αγορές αυτές ενδέχεται να θεωρηθούν κερδοσκοπικές και να παρουσιάσουν σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες διακανονισμού. Ο κίνδυνος σημαντικών διακυμάνσεων της καθαρής αξίας ενεργητικού και αναστολής των εξαγορών σε αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Επίσης, στις λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος από τον συνήθη κίνδυνος αστάθειας λόγω πολιτικών, οικονομικών και θρησκευτικών παραγόντων, καθώς και λόγω δυσμενών αλλαγών σε κυβερνητικούς κανονισμούς και νόμους. Τα στοιχεία ενεργητικού των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις αγορές αυτές, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από αυτά, μπορεί επίσης να επηρεαστούν αρνητικά από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και από κανονισμούς συναλλαγματικού ελέγχου και φορολόγησης, και κατά συνέπεια η καθαρή αξία ενεργητικού των μεριδίων αυτών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να παρουσιάζει σημαντική αστάθεια. Σε ορισμένες από τις αγορές αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και πρακτικές καθώς και πρότυπα και πρακτικές για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν σε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές τους συχνά κλείνουν απροσδόκητα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει πιο περιορισμένη κρατική επίβλεψη και νομικός έλεγχος και πιο ασαφής φορολογική νομοθεσία και διαδικασίες σε σύγκριση με χώρες που διαθέτουν περισσότερο αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματίες συμβούλους σχετικά με το εάν είναι κατάλληλες για αυτούς οι επενδύσεις στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και ειδικά σε εκείνα που επενδύουν σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές. Η προοπτική συμμετοχής σε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε τέτοιες αγορές θα πρέπει να εξετάζεται μόνο από επενδυτές οι οποίοι γνωρίζουν και είναι σε θέση να ανεχθούν τους σχετικούς κινδύνους, ενώ οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα. Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους Οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ενέχουν οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους μπορούν επίσης να είναι υψηλότεροι, διότι οι επενδυτικές επιδόσεις των μετοχικών τίτλων εξαρτώνται από παράγοντες οι οποίοι είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Τέτοιοι παράγοντες μπορούν να είναι η πιθανότητα ξαφνικών ή παρατεταμένων πτώσεων της αγοράς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με συγκεκριμένες εταιρείες. Ο βασικός κίνδυνος κάθε μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι ότι η αξία των επενδύσεών του μπορεί να μειωθεί. Οι τιμές των μετοχικών τίτλων ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή ως αντίδραση σε γενικές συνθήκες της αγοράς ή/ και της οικονομίας. Ιστορικά, οι μετοχικοί τίτλοι έχουν προσφέρει μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγονται μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους κινδύνους σε σχέση με άλλες επενδυτικές επιλογές. 14

16 Πράξεις συναλλάγματος Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να αγοράζουν και να πωλούν χρεόγραφα και να εισπράττουν τόκους και μερίσματα σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά στο οποία εκφράζονται τα Μερίδιά τους και, αντίστοιχα, κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε συναλλαγματικές συναλλαγές είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω της αγοράς συναλλαγματικών προθεσμιακών συμβάσεων. Ούτε οι συναλλαγματικές συναλλαγές τοις μετρητοίς ούτε οι συναλλαγματικές προθεσμιακές συμβάσεις δεν εξαλείφουν τις διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ούτε αποτρέπουν τις απώλειες σε περίπτωση πτώσης των τιμών αυτών των μετοχών. Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να προβαίνει σε πράξεις συναλλάγματος επιχειρώντας να προστατευθεί από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μίας χώρας που προκύπτουν μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού συγκεκριμένων ή προβλεπόμενων αγοραπωλησιών μετοχών. Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να συνάπτει προθεσμιακές συμβάσεις προκειμένου να προστατευθεί από συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της αξίας υφιστάμενων επενδύσεων που εκφράζονται ή διαπραγματεύονται κατά κύριο λόγο σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς του συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να συνάψει προθεσμιακή σύμβαση για να πωλήσει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ή διαπραγματεύεται κατά κύριο λόγο η επένδυση, σε ανταλλαγή με το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Παρόλο που σκοπός των συναλλαγών αυτών είναι να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απωλειών λόγω πτώσης του αντισταθμισμένου νομίσματος, ταυτόχρονα περιορίζονται και τα πιθανά κέρδη από τυχόν άνοδο στην τιμή του νομίσματος αυτού. Η ακριβής αντιστοίχηση των ποσών των προθεσμιακών συμβάσεων με την αξία των αντίστοιχων χρεογράφων γενικά δεν είναι εφικτή, διότι η μελλοντική αξία των χρεογράφων αυτών μεταβάλλεται ως συνέπεια της μεταβολής της αξίας τους στην αγορά από την ημερομηνία σύναψης έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής σύμβασης. Κατά συνέπεια, η επιτυχής εκτέλεση μιας στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων με την οποία γίνεται ακριβής αντιστοίχηση του επενδυτικού προφίλ ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους Οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου ενέχουν κινδύνους που αφορούν τα επιτόκια, τους κλάδους της οικονομίας και τις εξασφαλίσεις των πιστώσεων, καθώς και πιστωτικούς κινδύνους. Στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" αναφέρονται πληροφορίες για την πιστωτική ποιότητα των χρεωστικών τίτλων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που πραγματοποιεί τέτοιες επενδύσεις. Οι χρεωστικοί τίτλοι χαμηλότερης αξιολόγησης συνήθως προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους υψηλότερης αξιολόγησης, προκειμένου να αντισταθμίζεται η μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα και ο αυξημένος κίνδυνος εκδότη που συνεπάγονται οι τίτλοι αυτοί. Στους τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης γενικά αντικατοπτρίζονται βραχυπρόθεσμες εξελίξεις του χώρου των εταιρειών και των αγορών σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στους τίτλους υψηλότερης αξιολόγησης, οι οποίοι αντιδρούν κυρίως στις διακυμάνσεις του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Οι επενδυτές που επιλέγουν χρεωστικούς τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης είναι λιγότεροι και συχνά είναι δυσκολότερη η αγορά και πώληση τίτλων στη βέλτιστη χρονική στιγμή. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτυπώνεται πάντα ο πραγματικός κίνδυνος μιας επένδυσης και, επίσης, ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης για την αντίστοιχη πιστωτική ανάλυση που πραγματοποιεί, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Προκειμένου να εφαρμόσει την πιστωτική αξιολόγηση σε επενδυτικές αποφάσεις, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι όλα τα χρεόγραφα σε μία κατηγορία είναι ισότιμα. Για παράδειγμα, ελάχιστη απαιτούμενη αξιολόγηση Α σημαίνει ότι όλοι οι χρεωστικοί τίτλοι με αξιολόγηση Α ή Α συνοδευόμενο από σύμβολα ή αριθμούς, ανεξαρτήτως του φορέα που πραγματοποιεί την αξιολόγηση, θα θεωρούνται ισότιμοι. Σε περιπτώσεις όπου δημοσιεύονται δύο ή περισσότερες διαφορετικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από ανεξάρτητους φορείς για τον ίδιο χρεωστικό τίτλο, θα υιοθετείται η υψηλότερη από αυτές τις αξιολογήσεις. Ο όγκος συναλλαγών που πραγματοποιείται σε ορισμένες διεθνείς αγορές ομολόγων μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον όγκο συναλλαγών στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στις αγορές αυτές μπορεί να παρουσιάζουν μικρότερη ρευστότητα και οι τιμές τους να είναι πιο ασταθείς σε σύγκριση με αντίστοιχες επενδύσεις σε χρεόγραφα των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται σε αγορές με μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών. Επιπλέον, οι περίοδοι διακανονισμού σε ορισμένες αγορές μπορεί να είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες και το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου. 15

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου

Allianz Global Investors Fund. Ενημερωτικό ελτίο 1 Ιανουαρίου 2010. Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Το παρόν Ενημερωτικό ελτίο συμπληρώνεται, καθίσταται έγκυροκαι πρέπειναδιαβάζεταιαποκλειστικάσεσυνδυασμό και στο πλαίσιο των κάτωθι: ΠαράρτημαΑτουΕνημερωτικού ελτίου με ημερομηνία1φεβρουαρίου2010 ΠαράρτημαΒτουΕνημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης της 28ης Οκτωβρίου 2009 Pioneer Funds Ενας Οργανισμος Συλλογικων Επενδυσεων Του Λουξεμβουργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο

Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ING (L) Επενδυτική Εταιρία Ανοικτού Τύπου µε Μεταβαλλόµενο Κεφάλαιο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ EL Λουξεµβούργο Ιούνιος 2012 INVESTMENT MANAGEMENT ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ Ε.Ε.Μ.Κ. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Eταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού Μικτό Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 62/23.12.2003, ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 58 η 31.10.1995/6A, ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 191/9.12.2013 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Ενημερωτικό Δελτίο 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61, ΑΘΗΝΑ Τ: 210 33 96 860, F: 210 32 38 697, E: info@atticawealth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ. : 512/23.8.2007 Εταιρεία Διαχείρισης:ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα