JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Η JPMORGAN INVESTMENT FUNDS (στο εξής, το "Αμοιβαίο Κεφάλαιο") έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 του Λουξεμβούργου περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (loi relative aux organismes de placement collectif, ο "Νόμος του Λουξεμβούργου") και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ της 13ης Ιουλίου 2009, και συνεπώς επιτρέπεται η διάθεσή του προς πώληση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ") (με υποχρέωση λήψης έγκρισης σε χώρες εκτός του Λουξεμβούργου). Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων έγκρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και σε άλλες χώρες. Kανένα από τα Μερίδια δεν έχει και δεν θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου των ΗΠΑ περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (στο εξής, ο "Νόμος του 1933"), ή βάσει της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή πολιτικής υποδιαίρεσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή οποιουδήποτε από τα εδάφη, κτήσεις ή άλλες περιοχές δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Κοινοπολιτείας του Πουέρτο Ρίκο ("οι ΗΠΑ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει λάβει και δε θα λάβει έγκριση βάσει του Νόμου του 1940 περί Επενδυτικών Εταιρειών των ΗΠΑ, όπως τροποποιήθηκε, ή βάσει οποιασδήποτε άλλης ομοσπονδιακής νομοθεσίας των ΗΠΑ. Αντίστοιχα, εκτός από ό,τι προβλέπεται παρακάτω, δεν προσφέρονται Μερίδια σε Πρόσωπα των ΗΠΑ ή πρόσωπα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη στιγμή της προσφοράς ή πώλησης των Μεριδίων. Για τους σκοπούς του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ένα Πρόσωπο των ΗΠΑ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ένα πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων, επιχειρήσεων, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή παρόμοιων νομικών προσώπων) που είναι πολίτης ή κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ένα νομικό πρόσωπο που έχει οργανωθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Μερίδια θα προσφέρονται σε Πρόσωπα των ΗΠΑ κατά τη διακριτική ευχέρεια είτε των Μελών του Δ.Σ. είτε της Εταιρείας Διαχείρισης. Ισχύουν επίσης ορισμένοι περιορισμοί για τη μετέπειτα μεταβίβαση των μεριδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε Πρόσωπα των ΗΠΑ (παρακαλούμε ανατρέξτε στις διατάξεις υποχρεωτικής εξαγοράς της παραγράφου "Ελάχιστα ποσά εγγραφής και διακράτησης και επιλεξιμότητα για την απόκτηση μεριδίων", στην ενότητα "Τα μερίδια 1. Εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω). Εάν ένας Μεριδιούχος γίνει Πρόσωπο των ΗΠΑ, δύναται να υπαχθεί στο φόρο παρακράτησης και την υποχρέωση υποβολής αναφορών για φορολογικούς σκοπούς. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομική σας κατάσταση, θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον οικονομικό σας σύμβουλο ή άλλον επαγγελματία σύμβουλο. Τα Μερίδια διατίθενται με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και στα έντυπα που αναφέρονται σε αυτό. Τα Μέλη του Δ.Σ., των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στην ενότητα "Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου", έχουν λάβει όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζουν, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι σύμφωνες με τα γεγονότα και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική παράλειψη. Τα Μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν κάθε σχετική ευθύνη. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προσεκτικά και στο σύνολό του, και επίσης να συμβουλευθούν τους νομικούς, φορολογικούς και χρηματοοικονομικούς τους συμβούλους σχετικά με (i) τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις των χωρών τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση μεριδίων, (ii) τυχόν συναλλαγματικούς περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται στη χώρα τους όσον αφορά στην εγγραφή συμμετοχής, αγορά, κατοχή, μετατροπή, εξαγορά ή διάθεση Μεριδίων, (iii) τις νομικές, φορολογικές, χρηματοοικονομικές ή άλλες συνέπειες της εγγραφής συμμετοχής, αγοράς, κατοχής, μετατροπής, εξαγοράς ή διάθεσης Μεριδίων και (iv) τυχόν άλλες συνέπειες των ως άνω δραστηριοτήτων. Η διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και των συνοδευτικών του εγγράφων και η διάθεση Μεριδίων δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές δικαιοδοσίας, ενώ τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν συνιστά προσφορά εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου σε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία μια τέτοια προσφορά δεν επιτρέπεται, ή προσφορά προς οποιοδήποτε πρόσωπο προς το οποίο είναι παράνομο να πραγματοποιηθεί μια τέτοια προσφορά. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι μπορεί να μην ισχύουν όλοι οι κανονισμοί προστασίας του κανονιστικού πλαισίου της χώρας τους, και ότι ενδέχεται να μην υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης βάσει του κανονιστικού πλαισίου, εφόσον αυτό υφίσταται. Για τη διανομή του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σε ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας μπορεί να απαιτείται η μετάφρασή του στην αντίστοιχη γλώσσα. Εκτός από περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο αντίκειται στην κατά τόπους νομοθεσία, εάν η ελληνική μετάφραση δεν σχετίζεται με την αγγλική έκδοση, τότε υπερισχύει πάντοτε η αγγλική έκδοση. Οποιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση παρέχεται ή πραγματοποιείται από πρόσωπο το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν ή σε άλλο έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο προς έλεγχο από το κοινό θα πρέπει να θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και αντίστοιχα να μην θεωρείται αξιόπιστη. Η παράδοση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ή η διάθεση, έκδοση ή πώληση Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελέσει δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν 1

3 Ενημερωτικό Δελτίο είναι ορθές οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την ημερομηνία έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου. Η πιο πρόσφατη ετήσια έκδοση και η τελευταία εξαμηνιαία έκθεση, εάν έχει δημοσιευθεί αργότερα, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Τα έντυπα αυτά και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές που δημοσιεύονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθενται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και από τους κατά τόπους αντιπροσώπους πωλήσεων που αναφέρονται στο "Παράρτημα Ι Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών". Η Εταιρεία Διαχείρισης ή η JPMorgan Chase & Co. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν διαδικασίες καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταγράφουν εντολές εκτέλεσης συναλλαγών ή άλλες εντολές. Δίνοντας τέτοιους είδους εντολές ή παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, ο συμβαλλόμενος σε τέτοιες συναλλαγές θεωρείται ότι συναινεί στην καταγραφή των τηλεφωνικών συζητήσεων μεταξύ αυτού και της Εταιρείας Διαχείρισης ή της JPMorgan Chase & Co., καθώς και στη χρήση αυτών των καταγεγραμμένων συνδιαλέξεων από την Εταιρεία Διαχείρισης ή και από την JPMorgan Chase & Co.σε δικαστικές διαδικασίες ή και αλλού, κατά την κρίση τους. Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν θα αποκαλύπτει ουδεμία εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με τον επενδυτή, παρά μόνο στην περίπτωση που υποχρεούται να το πράξει βάσει νόμου ή κανονισμού. Ο επενδυτής συμφωνεί ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο αίτησης και τα οποία προκύπτουν από την επαγγελματική του σχέση με την Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αποθηκεύονται, να τροποποιούνται ή να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από την JPMorgan Chase & Co. για λόγους διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής σχέσης με τον επενδυτή. Για το σκοπό αυτό, στοιχεία μπορούν να κοινοποιούνται στην JPMorgan Chase & Co., στους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που συνεργάζονται με την Εταιρεία Διαχείρισης, καθώς και σε άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν οριστεί να υποστηρίζουν την επιχειρηματική σχέση (π.χ. σε εξωτερικές εταιρείες επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων ή σε εντεταλμένους οργανισμούς πληρωμών). 2

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Γλωσσάρι... 5 Διοικητικό Συμβούλιο Διαχείριση και Διοίκηση Επενδυτικές πολιτικές Συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Συγκέντρωση Επενδυτικά ζητήματα...14 Τα Μερίδια Αίτηση Εγγραφής, Εξαγοράς και Μετατροπής Μεριδίων...16 (α) Εγγραφή συμμετοχής για μερίδια...19 (β) Εξαγορά Μεριδίων...20 (γ) Μετατροπή Μεριδίων Εισαγωγή μεριδίων στο χρηματιστήριο Μεταβίβαση Μεριδίων Περιορισμοί στις Εγγραφές και τις Μετατροπές σε Συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Περιορισμοί στις εγγραφές και στις μετατροπές σε Κατηγορίες Μεριδίων S...22 Γενικές Πληροφορίες Σύσταση Συνελεύσεις Εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις Κατανομή ενεργητικού και παθητικού μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Συγκέντρωση Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού μεριδίων Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης Προσωρινή αναστολή εκδόσεων, εξαγορών και μετατροπών Εκκαθάριση του αμοιβαίου κεφαλαίου Συγχώνευση ή εκκαθάριση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Αντικρουόμενα Συμφέροντα Σημαντικές συμβάσεις Έντυπα...29 Μερίσματα Διαχείριση και Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος Διαχειριστές Επενδύσεων Θεματοφύλακας, Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος Συμφωνίες από Κοινού Χρέωσης Προμήθειας Συμφωνίες Παροχής Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών...35 Προμήθειες διαχείρισης και αμοιβαίου κεφαλαίου Επεξήγηση των συστημάτων χρέωσης Ετήσια Προμήθεια Διαχειριστή & Συμβούλου Επενδύσεων Προμήθεια Πρόωρης Εξόδου Λειτουργικά και Διοικητικά Έξοδα Τέλη Συναλλαγών Έκτακτα Έξοδα Προμήθειες Απόδοσης Αναφορά προμηθειών και εξόδων...38 Φορολόγηση Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μεριδιούχοι Θέματα Φορολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Φορολόγηση Κινεζικών Περιουσιακών Στοιχείων Φόρος παρακράτησης και υποβολή αναφορών στις ΗΠΑ σύμφωνα με το Νόμο Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής ("FATCA")...40 Παράρτημα I Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών Αυστραλία Γερμανία Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία

5 6. Σιγκαπούρη Ισπανία Ταϊβάν Ηνωμένο Βασίλειο...45 Παράρτημα II Επενδυτικοί Περιορισμοί και Εξουσίες I Παράγωγοι Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι...54 II. Χρηματοοικονομικές Τεχνικές και Εργαλεία...59 ΙΙΙ Εγγυήσεις που λαμβάνονται αναφορικά με χρηματοπιστωτικές τεχνικές και χρηματοπιστωτικά παράγωγα.60 Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων Κατηγορίες Μεριδίων Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Μετοχικά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια...65 JPMorgan Investment Funds Asia ex-japan Fund JPMorgan Investment Funds Europe Recovery Fund JPMorgan Investment Funds Europe Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend Fund JPMorgan Investment Funds Global Dividend Fund JPMorgan Investment Funds Global Financials Fund JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Plus Fund JPMorgan Investment Funds Global Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Global Total Return Fund JPMorgan Investment Funds Highbridge Statistical Market Neutral Fund JPMorgan Investment Funds Japan 50 Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Behavioural Finance Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Focus Fund JPMorgan Investment Funds Japan Select Equity Fund JPMorgan Investment Funds Japan Strategic Value Fund JPMorgan Investment Funds US Dividend Fund JPMorgan Investment Funds US Equity Fund JPMorgan Investment Funds US Select Equity Fund Μεικτά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια JPMorgan Investment Funds Blue and Green Fund JPMorgan Investment Funds Global Balanced Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Balanced Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Capital Appreciation Fund JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Conservative Balanced Fund JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Income Fund Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Μετατρέψιμων Τίτλων JPMorgan Investment Funds Global Convertibles Fund (USD) Ομολογιακά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια JPMorgan Investment Funds Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Fund I JPMorgan Investment Funds Europe Bond Fund JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Global Bond Fund (USD) JPMorgan Investment Funds Global Enhanced Bond Fund JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond Fund JPMorgan Investment Funds Income Opportunity Fund JPMorgan Investment Funds US Bond Fund Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων JPMorgan Investment Funds Euro Liquid Market Fund Παράρτημα IV Παράγοντες Κινδύνου Παράρτημα V Υπολογισμός Προμηθειών Απόδοσης

6 Γλωσσάρι Η σύνοψη που ακολουθεί ισχύει στο σύνολό της μόνο σε συνδυασμό με τις πιο αναλυτικές πληροφορίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Καταστατικό Τίτλοι εξασφαλισμένοι με περιουσιακά στοιχεία (ABS) AUD Δείκτης αναφοράς Το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως κατά καιρούς τροποποιείται. Οι τίτλοι τύπου ABS δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να λάβει πληρωμές οι οποίες εξαρτώνται από τη ροή μετρητών που προέρχονται από ένα καθορισμένο σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποθήκες, δάνεια αγοράς αυτοκινήτου, πιστωτικές κάρτες και φοιτητικά δάνεια. Δολάριο Αυστραλίας. Ο δείκτης αναφοράς (όπως κατά καιρούς τροποποιείται), όπου αναφέρεται στην ενότητα 4 του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" για κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είναι ένα σημείο αναφοράς βάσει του οποίου μπορεί να μετρηθεί η απόδοση του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Ο δείκτης αναφοράς μπορεί επίσης να αποτελεί οδηγό για την κεφαλαιοποίηση αγοράς των υποκείμενων εταιρειών-στόχων και όταν ισχύει αυτό θα υπάρχει σχετική αναφορά στην επενδυτική πολιτική του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Ο βαθμός συσχετισμού με το δείκτη αναφοράς μπορεί να διαφέρει μεταξύ των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ανάλογα με παράγοντες όπως το προφίλ κινδύνων, ο επενδυτικός στόχος και οι επενδυτικοί περιορισμοί του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και ο βαθμός συγκέντρωσης των στοιχείων που συγκροτούν το δείκτη. Στις περιπτώσεις όπου ο δείκτης αναφοράς ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου εντάσσεται στην επενδυτική πολιτική, αυτό αναφέρεται στον επενδυτικό στόχο και στην πολιτική του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο "Παράρτημα III Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", ενώ το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επιδιώκει να υπεραποδώσει σε σχέση με τον εν λόγω δείκτη αναφοράς. Οι δείκτες αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των προμηθειών απόδοσης αναφέρονται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" και, όταν η διαχείριση του συναλλαγματικού ανοίγματος των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται σε σύγκριση με κάποιον δείκτη αναφοράς, οι αντίστοιχοι δείκτες αναφοράς περιλαμβάνονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Όταν, αντί για το δείκτη αναφοράς, υπάρχει η ένδειξη "Δεν έχει ακόμη καθοριστεί" στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", το Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Καθαρής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται καθαρή από το φόρο επί των μερισμάτων, ο χαρακτηρισμός "Συνολικής Μεικτής Απόδοσης" ισχύει για έναν δείκτη αναφοράς όταν η απόδοση αναφέρεται προ του φόρου επί των μερισμάτων, ενώ ο χαρακτηρισμός "Δείκτης Τιμών" ισχύει όταν η απόδοση δεν περιλαμβάνει έσοδα από μερίσματα. Τιμές προσφοράς και διάθεσης Μερίδια κάθε κατηγορίας μεριδίων εκδίδονται στην τιμή διάθεσης της κατηγορίας μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην παράγραφο "7. Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". Σύμφωνα με συγκεκριμένους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν, οι μεριδιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους στην τιμή προσφοράς της σχετικής κατηγορίας μεριδίων η οποία προσδιορίζεται κατά την αντίστοιχη Ημέρα Αποτίμησης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σχετικά στην παράγραφο "7. Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". Εργάσιμη Ημέρα Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", μια εργάσιμη ημέρα εκτός από την Πρωτοχρονιά, τη Δευτέρα του Πάσχα, την Ημέρα των Χριστουγέννων και την ημέρα πριν και μετά την Ημέρα 5

7 CAD Caisse de Consignation CHF ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΞΌΔΟΥ Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Α και Κινέζικα Μερίδια Κατηγορίας Β CSSF Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος των Χριστουγέννων. Δολάριο Καναδά. To Caisse de Consignation (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) είναι ένας κρατικός φορέας του Λουξεμβούργου που είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη αζήτητων περιουσιακών στοιχείων τα οποία καταθέτουν σε αυτόν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρεία Διαχείρισης θα καταθέτει αζήτητα περιουσιακά στοιχεία των Μεριδιούχων στο Caisse de Consignation, όπως περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Ελβετικό φράγκο. Προμήθεια Πρόωρης Εξόδου. Οι περισσότερες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε κινεζικά χρηματιστήρια διαθέτουν δύο κατηγορίες μεριδίων: Μερίδια Κατηγορίας Α και Μερίδια Κατηγορίας Β. Τα Μερίδια Κατηγορίας Α αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε γιουάν, στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, από εταιρείες οι οποίες έχουν συσταθεί στην ενδοχώρα της Κίνας, ενώ επιτρέπεται να αγοράζονται μόνο από κινέζους εγχώριους επενδυτές και Επιλέξιμους Ξένους Θεσμικούς Επενδυτές. Οι τιμές των Μεριδίων Κατηγορίας Β δημοσιεύονται σε ξένα νομίσματα (π.χ. USD), στα χρηματιστήρια της Σαγκάης και της Σενζέν, και είναι ανοικτές τόσο για εγχώριες όσο και για ξένες επενδύσεις. Commission de Surveillance du Secteur Financier Η ρυθμιστική και εποπτική αρχή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Λουξεμβούργο. Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως κατηγορία με αντιστάθμιση νομίσματος (currency hedged) ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Νομίσματος"), θα επιδιώκεται να αντισταθμίζεται η αξία του καθαρού ενεργητικού, η οποία εκφράζεται στο Νόμισμα Αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή στο νόμισμα έκθεσης συγκεκριμένων (αλλά όχι υποχρεωτικά όλων των) στοιχείων ενεργητικού του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είτε με το Νόμισμα Αναφοράς της Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Μεριδίων, είτε με ένα άλλο νόμισμα που σημειώνεται στο όνομα της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, το οποίο (όνομα) αναφέρεται στον πλήρη κατάλογο των διαθέσιμων Κατηγοριών Μεριδίων που υπάρχει στη διαδικτυακή τοποθεσία ή διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της Εταιρείας Διαχείρισης. Περισσότερες πληροφορίες για τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Θεματοφύλακας Βάση Συναλλαγών Μέλη του Δ.Σ. Διανομέας Μερίσματα Έντυπα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τα στοιχεία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βρίσκονται υπό τη φύλαξη ή τον έλεγχο της εταιρείας J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Προθεσμιακή τιμολόγηση (προθεσμιακή είναι η τιμή που υπολογίζεται στη χρονική στιγμή αποτίμησης μετά την ώρα παύσης των συναλλαγών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (το "Διοικητικό Συμβούλιο", τα "Μέλη του Δ.Σ." ή το "Δ.Σ."). Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατά διαστήματα εξουσιοδοτείται νόμιμα από την Εταιρεία Διαχείρισης να διανέμει τα Μερίδια ή να μεριμνά για τη διανομή αυτών. Τα ποσά που διανέμονται και αντιστοιχούν στις κατηγορίες μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο, στην ενότητα "Μερίσματα". Το Καταστατικό, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, τα συμπληρωματικά έντυπα και οι οικονομικές καταστάσεις. 6

8 Έδρα Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας Ο όρος "εγκατεστημένος"στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου" αναφέρεται στη χώρα όπου μία εταιρεία έχει συσταθεί και διατηρεί την επίσημη έδρα της. Όταν μια Κατηγορία Μεριδίων περιγράφεται ως αντισταθμισμένη ως προς τη διάρκεια ("Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας"), θα επιδιώκεται ο περιορισμός του αντίκτυπου των διακυμάνσεων των επιτοκίων. Αυτό θα πραγματοποιείται αντισταθμίζοντας τη διάρκεια του τμήματος του καθαρού ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχεί στην Κατηγορία Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας με μια επιδιωκόμενη διάρκεια μηδέν έως έξι μηνών. Περισσότερες πληροφορίες για τις Κατηγορίες Μεριδίων με Αντιστάθμιση Διάρκειας αναφέρονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Επιλέξιμο Κράτος Μετοχικός τίτλος Οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε., κράτος μέλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ("ΟΟΣΑ"), καθώς και οποιοδήποτε άλλο κράτος το οποίο οι Διαχειριστές θεωρούν κατάλληλο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς στόχους κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στα Επιλέξιμα Κράτη συγκαταλέγονται χώρες της Αφρικής, της Αμερικής, της Ασίας, της Αυστραλασίας και της Ευρώπης Στο "Παράρτημα ΙΙΙ Λεπτομέρειες Αμοιβαίου Κεφαλαίου", οι μετοχικοί τίτλοι είναι ένα είδος επένδυσης που αντιπροσωπεύει ενδιαφέρον σε μία εταιρεία. Η έκθεση σε μετοχές μπορεί να επιτευχθεί μέσω επενδύσεων σε μερίδια, αποθετήρια, τίτλους επιλογής και άλλα δικαιώματα συμμετοχής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, μετοχική έκθεση μπορεί επίσης να επιτυγχάνεται, σε περιορισμένο βαθμό, μέσω επενδύσεων σε μετατρέψιμους τίτλους, δεικτοποιημένα και συμμετοχικά γραμμάτια, καθώς και σε γραμμάτια συνδεδεμένα με μετοχές. ESMA Η Ευρωπαϊκή Αρχή Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority ) είναι μια ανεξάρτητη Αρχή της ΕΕ που διαφυλάσσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ομαλή λειτουργία των αγορών αξιών, καθώς και ενισχύοντας την προστασία των επενδυτών. Κράτος Μέλος της ΕΕ Ευρώ (EUR) ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΔΡΑΣΗΣ (FATF) Οικονομικό Έτος Αμοιβαίο Κεφάλαιο GBP HKD Ιστορική Απόδοση Ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίσημο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (όπως ορίζεται στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ομάδα Οικονομικής Δράσης (αναφέρεται επίσης ως "Groupe d Action Financière Internationale" "GAFI"). Η Ομάδα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση εθνικών και διεθνών πολιτικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το οικονομικό έτος του αμοιβαίου κεφαλαίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι μια εταιρεία επενδύσεων συσταθείσα βάσει του Νόμου του Λουξεμβούργου ως ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) που χαρακτηρίζεται ως εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ("ΕΕΜΚ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από διάφορα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Κάθε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες Μεριδίων. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει λάβει έγκριση βάσει του Μέρους Ι του Νόμου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65 ΕΟΚ της 13ης Ιουλίου Στερλίνα/ λίρα Αγγλίας. Δολάριο Χονγκ Κονγκ. Πληροφορίες για τις προηγούμενες αποδόσεις κάθε Κατηγορίας Μεριδίων ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιέχονται στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών 7

9 για τους Επενδυτές για την εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων το οποίο διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Θεσμικός Επενδυτής (Θεσμικοί Επενδυτές) Διαχειριστής επενδύσεων ISDA JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase Bank N.A. JPY Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Νομική Μορφή LIBID LIBOR Εταιρεία Διαχείρισης Ένας επενδυτής, υπό την έννοια του Άρθρου 174 του Νόμου του Λουξεμβούργου, ο ισχύον ορισμός του οποίου περιλαμβάνει πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, οι οποίοι πραγματοποιούν επενδύσεις είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό των πελατών τους οι οποίοι είναι επίσης επενδυτές σύμφωνα με τον παρόντα ορισμό ή υπόκεινται σε καθεστώς διακριτικής διαχείρισης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, φορείς συλλογικών επενδύσεων του Λουξεμβούργου και του εξωτερικού, καθώς και αναγνωρισμένες εταιρείες συμμετοχών. Αναλυτικότερη περιγραφή του όρου Θεσμικός Επενδυτής υπάρχει στην ενότητα "1. Κατηγορίες Μεριδίων, α) Απαιτήσεις Επιλεξιμότητας" του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει καθήκοντα διαχειριστή και συμβούλου επενδύσεων για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε έναν ή περισσότερους από τους Διαχειριστές Επενδύσεων που αναφέρονται στην ενότητα "Διοίκηση και διαχείριση" πιο κάτω. Ο Οργανισμός Διεθνών Ανταλλαγών και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association, "ISDA") είναι ο διεθνής οργανισμός συναλλαγών που εκπροσωπεί τους συμμετέχοντες στον τομέα των παραγώγων ιδιωτικής διαπραγμάτευσης. Η μητρική εταιρεία της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία εδρεύει στη διεύθυνση 270 Park Avenue, New York, N.Y , USA, και οι ανά τον κόσμο άμεσα και έμμεσα ελεγχόμενες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες αυτής. H JPMorgan Chase Bank N.A, 270 Park Avenue, New York, N.Y , USA ("JPMCB"), μία θυγατρική της Εταιρείας Διαχείρισης που ενεργεί ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Γιεν Ιαπωνίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδει ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ("KIID") για κάθε Κατηγορία Μεριδίων κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το Νόμο του Λουξεμβούργου ώστε οι επενδυτές να μπορέσουν να αντιληφθούν τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Προτού οι επενδυτές προχωρήσουν σε εγγραφή για Μερίδια, πρέπει να τους παρέχεται ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ( KIID ) ούτως ώστε να αποφασίζουν εάν θα επενδύσουν έχοντας γνώση των πραγμάτων. Εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με ξεχωριστά Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια, η οποία έχει συσταθεί στο Μέγα Δουκάτο του Λουξεμβούργου. (London Interbank Βid Rate). Το προσφερόμενο επιτόκιο το οποίο μια τράπεζα προτίθεται να καταβάλλει προκειμένου να προσελκύσει καταθέσεις από άλλες τράπεζες στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου. (London Interbank Offered Rate). Το επιτόκιο με το οποίο οι τράπεζες δανείζονται κεφάλαια, σε εμπορεύσιμες ποσότητες, από άλλες τράπεζες της διατραπεζικής αγοράς του Λονδίνου. Η εταιρεία JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. έχει διοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ως Εταιρεία Διαχείρισης και παρέχει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων, διεκπεραίωσης και εμπορικής προώθησης (marketing), ενώ έχει το δικαίωμα να αναθέτει ορισμένες από τις εν λόγω υπηρεσίες σε τρίτους. Ελάχιστο Επένδυσης Ποσό Τα επίπεδα των ελάχιστων ποσών επένδυσης για τις αρχικές και τις μετέπειτα επενδύσεις προσδιορίζονται πιο κάτω στην ενότητα "Ελάχιστα ποσά αρχικής και μετέπειτα επένδυσης και ελάχιστα ποσά διακράτησης", στο "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία 8

10 επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" πιο κάτω. Ενυπόθηκος Τίτλος (MBS) Τίτλος που αντιπροσωπεύει ένα συμφέρον σε μια ομάδα δανείων τα οποία είναι εξασφαλισμένα με υποθήκη. Οι πληρωμές κεφαλαίου και τόκων στις υποκείμενες υποθήκες χρησιμοποιούνται για την πληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του τίτλου. Καθαρή Ενεργητικού Μερίδιο NZD PLN Αξία ανά Η αξία ανά μερίδιο, σε σχέση με οποιοδήποτε μερίδιο οποιασδήποτε κατηγορίας μεριδίων, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα "Προσδιορισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων" του κεφαλαίου "Γενικές πληροφορίες". Δολάριο Νέας Ζηλανδίας. Ζλότι Πολωνίας. Νόμισμα Αναφοράς REIT Ελεγχόμενη Αγορά Θέματα Κινδύνου SEK SGD Το νόμισμα αναφοράς των Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ή των Κατηγοριών Μεριδίων αυτών, εφόσον υφίστανται), το οποίο ωστόσο δεν αντιστοιχεί υποχρεωτικά στο νόμισμα στο οποίο επενδύεται το ενεργητικό του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Όταν στο όνομα ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου χρησιμοποιείται ένα νόμισμα, αυτό απλά αναφέρεται στο νόμισμα αναφοράς του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δεν υποδηλώνει ότι το χαρτοφυλάκιο είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό συνομολογημένο στο συγκεκριμένο νόμισμα. Οι επιμέρους Κατηγορίες Μεριδίων δύναται να εκφράζονται σε διαφορετικά νομίσματα, πράγμα που δηλώνει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Διαφέρουν δε από τις Συναλλαγματικά Αντισταθμισμένες Κατηγορίες Μεριδίων που περιγράφονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η Επενδυτική Εταιρεία Ακινήτων (Real Estate Investment Trust, REIT) είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει και, στις περισσότερες περιπτώσεις, διαχειρίζεται ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια από τους κλάδους της κατοικίας (διαμερίσματα), του εμπορίου (εμπορικά κέντρα, γραφεία) και της βιομηχανίας (εργοστάσια, αποθήκες). Ορισμένα REIT μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε συναλλαγές χρηματοδότησης ακινήτων και σε άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης της ακίνητης περιουσίας. Τα REIT κλειστού τύπου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού του Μεγάλου Δουκάτου της 8ης Φεβρουαρίου 2008, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα σε μια οργανωμένη αγορά, θεωρούνται κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά και έτσι αποτελούν επιλέξιμη επένδυση για ΟΣΕΚΑ, βάσει του Νόμου του Λουξεμβούργου. Ωστόσο, οι επενδύσεις σε REIT ανοικτού και κλειστού τύπου που δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, περιορίζονται επί του παρόντος στο 10% του καθαρού ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, σύμφωνα με το Νόμο του Λουξεμβούργου (σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον επενδυτικό περιορισμό "1) β)" του "Παραρτήματος ΙΙ Επενδυτικοί περιορισμοί και εξουσίες"). Η νομική διάρθρωση ενός REIT, οι επενδυτικοί του περιορισμοί και το ρυθμιστικό και φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί. Η αγορά που ορίζεται στο σημείο 14 του Άρθρου 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Οδηγία του Συμβουλίου 2004/39/ΕΚ της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αγορά Επιλέξιμου Κράτους η οποία είναι οργανωμένη, λειτουργεί σε τακτική βάση και είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο "Παράρτημα IV - Παράγοντες Κινδύνου", οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αξία μιας επένδυσης σε Μερίδια δύναται να παρουσιάσει διακυμάνσεις, και ότι η αξία των Μεριδίων για τα οποία εγγράφονται δεν είναι εγγυημένη. Κορόνα Σουηδίας. Δολάριο Σιγκαπούρης. 9

11 Μερίδια Κατηγορία(ες) Μεριδίων/Κατηγορία(ε ς) Μεριδίων Συναλλαγές Μεριδίων Μεριδιούχος Μετατροπή Μεριδίων Μερίδια κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα διατίθενται σε ονομαστική μορφή. Όλα τα Μερίδια θα πρέπει να εξοφλούνται πλήρως, ενώ θα εκδίδονται κλάσματα μεριδίων έως και 3 δεκαδικών ψηφίων. Ονομαστικά Μερίδια θα εκδίδονται και θα κυρώνονται με σύμβαση η οποία θα αποστέλλεται στον επενδυτή, μετά την έκδοση των Μεριδίων. Δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά Μεριδίων. Μερίδια μπορούν επίσης να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Σύμφωνα με το Καταστατικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει την έκδοση, στο πλαίσιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ξεχωριστών κατηγοριών Μεριδίων (στο εξής αναφερόμενες ως "Κατηγορία Μεριδίων" ή "Κατηγορίες Μεριδίων", αναλόγως), των οποίων το ενεργητικό θα επενδύεται κανονικά, αλλά δύναται να εφαρμόζεται πολιτική χρέωσης προμήθειας εισόδου, εξαγοράς, άλλων προμηθειών, ελάχιστου ποσού επένδυσης, μετατροπής συναλλάγματος ή καταβολής μερισμάτων. Εάν σε ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εκδίδονται διαφορετικές κατηγορίες μεριδίων, τα στοιχεία κάθε κατηγορίας μεριδίων περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Τα μερίδια διατίθενται προς εγγραφή, μετατροπή και εξαγορά κάθε Ημέρα Αποτίμησης (εκτός της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς) για το σχετικό επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή Κεφάλαια, σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις χρεώσεις που ορίζονται στην Ενότητα "Τα μερίδια". Ο κάτοχος Μεριδίων. Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα "Τα μερίδια (γ) Μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω, εκτός εάν αναφέρεται συγκεκριμένα το αντίθετο στη σχετική ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων", και με την προϋπόθεση τήρησης των οποιωνδήποτε όρων (συμπεριλαμβανομένου τυχόν όρου για ελάχιστο ποσό εγγραφής) της κατηγορίας μεριδίων προς την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μετατροπή, οι μεριδιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν τη μετατροπή των μεριδίων τους σε μερίδια άλλης υφιστάμενης κατηγορίας μεριδίων του ίδιου ή άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, ή σε μερίδια οποιουδήποτε άλλου ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει μέλος του Ομίλου JPMorgan Chase & Co., με βάση την Τιμή Προσφοράς της αρχικής κατηγορίας μεριδίων και την καθαρή αξία ενεργητικού της άλλης κατηγορίας μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να χρεωθεί προμήθεια μετατροπής, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στην ενότητα "Τα μερίδια (γ) Μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω. Επιμέρους κεφάλαιο αμοιβαίο Ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού στο πλαίσιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο έχει τη δική του καθαρή αξία ενεργητικού, και το οποίο αντιπροσωπεύεται από ξεχωριστή Κατηγορία ή ξεχωριστές Κατηγορίες Μεριδίων, οι οποίες διακρίνονται κυρίως με βάση τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική και στόχο τους ή και το νόμισμα στο οποίο εκφράζονται. Τα χαρακτηριστικά κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποφασίζει τη δημιουργία πρόσθετων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων και, στην περίπτωση αυτή, το "Παράρτημα ΙΙΙ - Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" θα ενημερώνεται αναλόγως. Προς ανακοίνωση προσεχώς ΟΣΕ ΟΣΕΚΑ USD Μία προθεσμιακή πράξη επί ενός συνόλου υποθηκών γενικής φύσης. Οι συγκεκριμένες ομάδες υποθηκών ανακοινώνονται και κατανέμονται πριν την ημερομηνία παράδοσης. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων. Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που διέπεται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τα συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Δολάριο ΗΠΑ. 10

12 Ημέρα Αποτίμησης Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο κάθε κατηγορίας μεριδίων προσδιορίζεται κάθε ημέρα η οποία είναι ημέρα αποτίμησης για το συγκεκριμένο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο. Υπό την αίρεση τυχόν περαιτέρω περιορισμών που αναφέρονται στη σχετική ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων", "Ημέρα Αποτίμησης" είναι μια Εργάσιμη Ημέρα, η οποία δεν είναι ημέρα κατά την οποία παραμένουν κλειστά οποιοδήποτε χρηματιστήριο ή αγορά όπου είναι εισηγμένο σημαντικό τμήμα των επενδύσεων του σχετικού επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Όταν για τις συναλλαγές στο ως άνω χρηματιστήριο ή αγορά υφίσταται περιορισμός ή αναστολή, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ή άλλους σχετικούς παράγοντες, να αποφασίζει εάν μια Εργάσιμη Ημέρα θα είναι Ημέρα Αποτίμησης ή ημέρα μη αποτίμησης. Αιτήσεις έκδοσης, εξαγοράς, μεταβίβασης και μετατροπής Μεριδίων οποιασδήποτε Κατηγορίας Μεριδίων γίνονται αποδεκτές από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο Λουξεμβούργο σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, εφόσον η ημέρα αυτή δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή, η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων για τη συγκεκριμένη ημέρα θα διατίθεται από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αν και την ημέρα αυτή δεν θα διεκπεραιώνονται συναλλαγές. Κατάλογος των πιθανών ημερομηνιών οι οποίες αναμένεται ότι δεν θα είναι Ημέρες Αποτίμησης διατίθεται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Αξία σε Κίνδυνο (Value at Risk, VaR) Η αξία σε κίνδυνο (VaR) αποτελεί ένα μέτρο υπολογισμού της απώλειας η οποία θα μπορούσε να προκύψει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε κανονικές συνθήκες της αγοράς, με ένα συγκεκριμένο βαθμό βεβαιότητας. Κάθε αναφορά ώρας στο παρόν θα σημαίνει την ώρα Λουξεμβούργου, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι λέξεις που αναφέρονται στον ενικό αριθμό ισχύουν και στον πληθυντικό, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει του περιεχομένου, και το αντίστροφο. 11

13 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Έδρα: 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Iain O. S. Saunders, Τραπεζίτης, Duine, Ardfern, Argyll PA31 8QN, United Kingdom. Μέλη του Δ.Σ. Berndt May, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, 1010 Wien, Austria. Jacques Elvinger, Εταίρος, Elvinger, Hoss and Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Jean Frijns, Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Επενδύσεων, Antigonelaan 2, NL-5631L R Eindhoven, Ολλανδία John Li How Cheong, Εγκεκριμένος Ορκωτός Λογιστής (FCA), The Directors' Office (Γραφείο Μελών του Δ.Σ.), 19 Rue de Bitbourg, L-1273, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Peter Thomas Schwicht, Διευθύνων Σύμβουλος, JPMorgan Asset Management (UK) Limited, Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London, EC2Y 9AQ, United Kingdom 12

14 Διαχείριση και Διοίκηση Εταιρεία Διαχείρισης και Διαμένων Αντιπρόσωπος JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Διαχειριστές Επενδύσεων JPMorgan Asset Management (UK) Limited, με έδρα στη διεύθυνση Finsbury Dials, 20 Finsbury Street, London EC2Y 9AQ, United Kingdom (αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority (FCA)) J. P. Morgan Investment Management Inc., 245 Park Avenue, New York, NY 10167, United States of America JPMorgan Asset Management (Japan) Limited, Tokyo Building, 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo , Japan JF Asset Management Limited, 21st floor, Chater House, 8 Connaught Road, Central, Hong Kong; JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited, 168 Robinson Road, 17 th Floor, Capital Tower, Singapore Highbridge Capital Management, LLC, 9 West 57th Street, New York, NY 10019, United States of America Ή οποιοδήποτε μέλος της JPMorgan Chase & Co που τυχόν θα διορίζει κατά καιρούς η Εταιρεία Διαχείρισης ως σύμβουλο ή/και διαχειριστή επενδύσεων για συγκεκριμένα Επιμέρους Αμοιβαία Κεφάλαια. Θεματοφύλακας, Εταιρικός και Διοικητικός Αντιπρόσωπος J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, 400, Route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Νομικός Σύμβουλος στο Λουξεμβούργο Elvinger, Hoss and Prussen, 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου 13

15 Επενδυτικές πολιτικές 1. Συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθορίσει την επενδυτική πολιτική και το στόχο κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως περιγράφεται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η επίτευξη του επενδυτικού στόχου οποιουδήποτε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι διασφαλισμένη. Η επιδίωξη εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής και επίτευξης του στόχου κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα όρια και τους περιορισμούς που αναφέρονται στo "Παράρτημα ΙΙ - Επενδυτικοί περιορισμοί και εξουσίες". 2. Συγκέντρωση Όταν επιτρέπεται από τις επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων (και την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς), και για λόγους αποτελεσματικής διαχείρισης, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το καταστατικό, μπορεί να συγκεντρώνει τη διαχείριση του συνόλου ή μέρους του ενεργητικού των σχετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων έτσι ώστε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο να συμμετέχει στη σχετική συγκέντρωση ενεργητικού αναλογικά με τα στοιχεία ενεργητικού που εισφέρει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "5. Συγκέντρωση" της ενότητας "Γενικές πληροφορίες". 3. Επενδυτικά ζητήματα Επενδύσεις σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι κάποια από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να επενδύουν σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα του "Παραρτήματος ΙΙΙ - Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων". Οι αγορές αυτές συχνά παρουσιάζουν αστάθεια και έλλειψη ρευστότητας, ενώ οι επενδύσεις των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων στις αγορές αυτές ενδέχεται να θεωρηθούν κερδοσκοπικές και να παρουσιάσουν σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες διακανονισμού. Ο κίνδυνος σημαντικών διακυμάνσεων της καθαρής αξίας ενεργητικού και αναστολής των εξαγορών σε αυτά τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε μεγάλες διεθνείς αγορές. Επίσης, στις λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερος από τον συνήθη κίνδυνος αστάθειας λόγω πολιτικών, οικονομικών και θρησκευτικών παραγόντων, καθώς και λόγω δυσμενών αλλαγών σε κυβερνητικούς κανονισμούς και νόμους. Τα στοιχεία ενεργητικού των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν στις αγορές αυτές, καθώς και το εισόδημα που προκύπτει από αυτά, μπορεί επίσης να επηρεαστούν αρνητικά από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών και από κανονισμούς συναλλαγματικού ελέγχου και φορολόγησης, και κατά συνέπεια η καθαρή αξία ενεργητικού των μεριδίων αυτών των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μπορεί να παρουσιάζει σημαντική αστάθεια. Σε ορισμένες από τις αγορές αυτές ενδέχεται να μην ισχύουν λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και πρακτικές καθώς και πρότυπα και πρακτικές για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν σε περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές τους συχνά κλείνουν απροσδόκητα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει πιο περιορισμένη κρατική επίβλεψη και νομικός έλεγχος και πιο ασαφής φορολογική νομοθεσία και διαδικασίες σε σύγκριση με χώρες που διαθέτουν περισσότερο αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές. Οι επενδυτές θα πρέπει να συμβουλεύονται επαγγελματίες συμβούλους σχετικά με το εάν είναι κατάλληλες για αυτούς οι επενδύσεις στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και ειδικά σε εκείνα που επενδύουν σε λιγότερο αναπτυγμένες ή αναδυόμενες αγορές. Η προοπτική συμμετοχής σε επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε τέτοιες αγορές θα πρέπει να εξετάζεται μόνο από επενδυτές οι οποίοι γνωρίζουν και είναι σε θέση να ανεχθούν τους σχετικούς κινδύνους, ενώ οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα. Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους Οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους μπορούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με επενδύσεις σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους χρεωστικούς τίτλους. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ενέχουν οι επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους μπορούν επίσης να είναι υψηλότεροι, διότι οι επενδυτικές επιδόσεις των μετοχικών τίτλων εξαρτώνται από παράγοντες οι οποίοι είναι δύσκολο να προβλεφθούν. Τέτοιοι παράγοντες μπορούν να είναι η πιθανότητα ξαφνικών ή παρατεταμένων πτώσεων της αγοράς και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με συγκεκριμένες εταιρείες. Ο βασικός κίνδυνος κάθε μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι ότι η αξία των επενδύσεών του μπορεί να μειωθεί. Οι τιμές των μετοχικών τίτλων ενδέχεται να παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων μιας συγκεκριμένης εταιρείας ή ως αντίδραση σε γενικές συνθήκες της αγοράς ή/ και της οικονομίας. Ιστορικά, οι μετοχικοί τίτλοι έχουν προσφέρει μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες αποδόσεις, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγονται μεγαλύτερους βραχυπρόθεσμους κινδύνους σε σχέση με άλλες επενδυτικές επιλογές. 14

16 Πράξεις συναλλάγματος Τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να αγοράζουν και να πωλούν χρεόγραφα και να εισπράττουν τόκους και μερίσματα σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά στο οποία εκφράζονται τα Μερίδιά τους και, αντίστοιχα, κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί κατά καιρούς να προβαίνει σε συναλλαγματικές συναλλαγές είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω της αγοράς συναλλαγματικών προθεσμιακών συμβάσεων. Ούτε οι συναλλαγματικές συναλλαγές τοις μετρητοίς ούτε οι συναλλαγματικές προθεσμιακές συμβάσεις δεν εξαλείφουν τις διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ούτε αποτρέπουν τις απώλειες σε περίπτωση πτώσης των τιμών αυτών των μετοχών. Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να προβαίνει σε πράξεις συναλλάγματος επιχειρώντας να προστατευθεί από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μίας χώρας που προκύπτουν μεταξύ της ημερομηνίας συναλλαγής και της ημερομηνίας διακανονισμού συγκεκριμένων ή προβλεπόμενων αγοραπωλησιών μετοχών. Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να συνάπτει προθεσμιακές συμβάσεις προκειμένου να προστατευθεί από συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν μείωση της αξίας υφιστάμενων επενδύσεων που εκφράζονται ή διαπραγματεύονται κατά κύριο λόγο σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα αναφοράς του συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Για το σκοπό αυτό, το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να συνάψει προθεσμιακή σύμβαση για να πωλήσει το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται ή διαπραγματεύεται κατά κύριο λόγο η επένδυση, σε ανταλλαγή με το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Παρόλο που σκοπός των συναλλαγών αυτών είναι να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος απωλειών λόγω πτώσης του αντισταθμισμένου νομίσματος, ταυτόχρονα περιορίζονται και τα πιθανά κέρδη από τυχόν άνοδο στην τιμή του νομίσματος αυτού. Η ακριβής αντιστοίχηση των ποσών των προθεσμιακών συμβάσεων με την αξία των αντίστοιχων χρεογράφων γενικά δεν είναι εφικτή, διότι η μελλοντική αξία των χρεογράφων αυτών μεταβάλλεται ως συνέπεια της μεταβολής της αξίας τους στην αγορά από την ημερομηνία σύναψης έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής σύμβασης. Κατά συνέπεια, η επιτυχής εκτέλεση μιας στρατηγικής αντιστάθμισης κινδύνων με την οποία γίνεται ακριβής αντιστοίχηση του επενδυτικού προφίλ ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους Οι επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου ενέχουν κινδύνους που αφορούν τα επιτόκια, τους κλάδους της οικονομίας και τις εξασφαλίσεις των πιστώσεων, καθώς και πιστωτικούς κινδύνους. Στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων" αναφέρονται πληροφορίες για την πιστωτική ποιότητα των χρεωστικών τίτλων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που πραγματοποιεί τέτοιες επενδύσεις. Οι χρεωστικοί τίτλοι χαμηλότερης αξιολόγησης συνήθως προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους χρεωστικούς τίτλους υψηλότερης αξιολόγησης, προκειμένου να αντισταθμίζεται η μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα και ο αυξημένος κίνδυνος εκδότη που συνεπάγονται οι τίτλοι αυτοί. Στους τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης γενικά αντικατοπτρίζονται βραχυπρόθεσμες εξελίξεις του χώρου των εταιρειών και των αγορών σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στους τίτλους υψηλότερης αξιολόγησης, οι οποίοι αντιδρούν κυρίως στις διακυμάνσεις του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Οι επενδυτές που επιλέγουν χρεωστικούς τίτλους χαμηλότερης αξιολόγησης είναι λιγότεροι και συχνά είναι δυσκολότερη η αγορά και πώληση τίτλων στη βέλτιστη χρονική στιγμή. Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτυπώνεται πάντα ο πραγματικός κίνδυνος μιας επένδυσης και, επίσης, ότι ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης για την αντίστοιχη πιστωτική ανάλυση που πραγματοποιεί, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Προκειμένου να εφαρμόσει την πιστωτική αξιολόγηση σε επενδυτικές αποφάσεις, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θεωρεί ότι όλα τα χρεόγραφα σε μία κατηγορία είναι ισότιμα. Για παράδειγμα, ελάχιστη απαιτούμενη αξιολόγηση Α σημαίνει ότι όλοι οι χρεωστικοί τίτλοι με αξιολόγηση Α ή Α συνοδευόμενο από σύμβολα ή αριθμούς, ανεξαρτήτως του φορέα που πραγματοποιεί την αξιολόγηση, θα θεωρούνται ισότιμοι. Σε περιπτώσεις όπου δημοσιεύονται δύο ή περισσότερες διαφορετικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας από ανεξάρτητους φορείς για τον ίδιο χρεωστικό τίτλο, θα υιοθετείται η υψηλότερη από αυτές τις αξιολογήσεις. Ο όγκος συναλλαγών που πραγματοποιείται σε ορισμένες διεθνείς αγορές ομολόγων μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον όγκο συναλλαγών στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αντίστοιχα, οι επενδύσεις ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στις αγορές αυτές μπορεί να παρουσιάζουν μικρότερη ρευστότητα και οι τιμές τους να είναι πιο ασταθείς σε σύγκριση με αντίστοιχες επενδύσεις σε χρεόγραφα των οποίων η διαπραγμάτευση γίνεται σε αγορές με μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών. Επιπλέον, οι περίοδοι διακανονισμού σε ορισμένες αγορές μπορεί να είναι μεγαλύτερες από ό,τι σε άλλες και το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου. 15

17 Τα Μερίδια Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να δημιουργεί, στο πλαίσιο κάθε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ξεχωριστές Κατηγορίες Μεριδίων (καθεμία από αυτές αναφερόμενη ως "Κατηγορία Μεριδίων"), το ενεργητικό των οποίων θα επενδύεται κανονικά βάσει της συγκεκριμένης επενδυτικής πολιτικής του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Για κάθε Κατηγορία Μεριδίων δύναται να ισχύει συγκεκριμένη χρέωση προμηθειών, νόμισμα συνομολόγησης, πολιτική μερισμάτων ή άλλο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, ενώ για κάθε Κατηγορία Μεριδίων θα υπολογίζεται ξεχωριστή Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Η σειρά των διαθέσιμων Κατηγοριών Μεριδίων και τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Στο πλαίσιο των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω, τα Μερίδια είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και καθένα δικαιούται ίσης συμμετοχής στα κέρδη και τα έσοδα ρευστοποίησης που αντιστοιχούν στη σχετική Κατηγορία Μεριδίων. Οι κανόνες που διέπουν την ως άνω κατανομή παρατίθενται παρακάτω. Τα Μερίδια που δεν έχουν ονομαστική αξία και πρέπει να εξοφλούνται με την έκδοσή τους δεν έχουν δικαιώματα προτίμησης ή προαγοράς, και σε καθένα αντιστοιχεί μία ψήφος σε όλες τις γενικές συνελεύσεις των Μεριδιούχων και σε όλες τις συνελεύσεις του αντίστοιχου Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια που εξαγοράζονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη συνέχεια ακυρώνονται. Το Δ.Σ. δύναται να περιορίζει ή να απαγορεύει την κυριότητα Μεριδίων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν η κυριότητα αυτή αντιβαίνει τα συμφέροντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή της πλειοψηφίας των Μεριδιούχων του ή οποιουδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Κατηγορίας Μεριδίων. Όταν προκύπτουν ενδείξεις ότι κάποιο πρόσωπο το οποίο απαγορεύεται να κατέχει Μερίδια, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι δικαιούχος Μεριδίων, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να προβαίνει σε υποχρεωτική εξαγορά όλων των σχετικών Μεριδίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να καθυστερεί την αποδοχή αιτήσεων εγγραφής για Μερίδια Κατηγορίας η οποία διατίθεται μόνο σε Θεσμικούς Επενδυτές, έως την ημερομηνία κατά την οποία θα λάβει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για το ότι ο αντίστοιχος επενδυτής είναι Θεσμικός Επενδυτής. Εάν προκύψει ανά πάσα στιγμή ότι ένας μεριδιούχος μιας κατηγορίας μεριδίων που διατίθεται μόνο σε Θεσμικούς Επενδυτές δεν είναι Θεσμικός Επενδυτής, η Εταιρεία Διαχείρισης είτε θα εξαγοράσει τα σχετικά μερίδια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο "(β) Εξαγορά μεριδίων" της ενότητας "1. Εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μεριδίων" πιο κάτω, είτε θα προβεί στη μετατροπή των εν λόγω μεριδίων σε μερίδια κατηγορίας η οποία δεν διατίθεται μόνο σε Θεσμικούς Επενδυτές (με την προϋπόθεση ότι υφίσταται κατηγορία με αντίστοιχα χαρακτηριστικά) και θα ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο μεριδιούχο για την εν λόγω μετατροπή. 1. Αίτηση Εγγραφής, Εξαγοράς και Μετατροπής Μεριδίων Γενικές Πληροφορίες Τύποι Μεριδίων Θα εκδίδονται μόνο μερίδια σε ονομαστική μορφή, για τα οποία δεν θα εκδίδονται πιστοποιητικά μεριδίων. Τα κλασματικά δικαιώματα σε Μερίδια θα στρογγυλοποιούνται στα τρία δεκαδικά ψηφία. Μερίδια μπορούν επίσης να κατέχονται και να μεταβιβάζονται μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Αιτήσεις Εγγραφής, Εξαγοράς και Μετατροπής Οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής μεριδίων θα πρέπει να αποστέλλονται σε έναν από τους αντιπροσώπους πωλήσεων ή διανομής (στο εξής αναφερόμενοι ως "Αντιπρόσωποι Πωλήσεων" και "Διανομείς") ή στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης, στο Λουξεμβούργο. Οι διευθύνσεις των Αντιπροσώπων Πωλήσεων συγκεκριμένων χωρών αναφέρονται στο "Παράρτημα Ι Πληροφορίες για Επενδυτές Συγκεκριμένων Χωρών". Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές και μέσω τηλεομοιοτυπίας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Έντυπα αίτησης διατίθενται από την Εταιρεία Διαχείρισης ή από την ιστοσελίδα Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο "Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων" για οποιοδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οι αιτήσεις για εγγραφές, εξαγορές και μετατροπές από ή προς οποιοδήποτε Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα διεκπεραιώνονται την Ημέρα Αποτίμησης στην οποία παραλαμβάνονται, με την προϋπόθεση ότι η παραλαβή τους θα ολοκληρώνεται πριν τις 2.30 μ.μ. ώρα Λουξεμβούργου της συγκεκριμένης Ημέρας Αποτίμησης. Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά την ως άνω ώρα θα γίνονται αποδεκτές για την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης. Κατά συνέπεια, οι αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής Μεριδίων θα διεκπεραιώνονται με άγνωστη καθαρή αξία ενεργητικού, πριν τον καθορισμό της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού που ισχύει τη συγκεκριμένη ημέρα. Εντολές για εγγραφές, εξαγορές ή μετατροπές που θεωρούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης ως ασαφείς ή μη πλήρεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε καθυστέρηση στην εκτέλεσή τους. Οι εντολές αυτές θα εκτελούνται μόνο αφού επαληθευτούν και επιβεβαιωθούν σε βαθμό που ικανοποιεί την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν θα ευθύνεται για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονται σε ασαφείς εντολές. 16

18 Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικών ωρών παύσης των συναλλαγών για ορισμένες κατηγορίες επενδυτών, όπως οι επενδυτές που βρίσκονται σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου η πρακτική αυτή δικαιολογείται από τη διαφορά ώρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ισχύουσα ώρα παύσης των συναλλαγών θα πρέπει πάντα να προηγείται της ώρας καθορισμού της σχετικής Καθαρής Αξίας Ενεργητικού. Διαφορετικές ώρες παύσης των συναλλαγών είτε θα συμφωνούνται επακριβώς με το σχετικό Διανομέα είτε θα δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε συμπληρωματική έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου ή σε οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό έντυπο το οποίο χρησιμοποιείται στην αντίστοιχη περιοχή δικαιοδοσίας. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπει την εκμετάλλευση χρονικού προγραμματισμού της αγοράς (όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 04/146 του CSSF) ή σχετικές υπερβολικές βραχυπρόθεσμες πρακτικές συναλλαγών. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής ή μετατροπής Μεριδίων οποιουδήποτε επενδυτή ο οποίος χρησιμοποιεί ή για τον οποίο υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιεί τις εν λόγω πρακτικές, καθώς και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες τις οποίες κατά την κρίση της θεωρεί σκόπιμες ή αναγκαίες. Η εγγραφή, εξαγορά και μετατροπή μεριδίων ενός συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αναστέλλεται όποτε το αμοιβαίο κεφάλαιο αναστέλλει τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο του συγκεκριμένου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (βλ. "Γενικές -πληροφορίες - Προσωρινή αναστολή εκδόσεων, εξαγορών και μετατροπών"). Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να συνάπτει συμβάσεις με συγκεκριμένους Διανομείς ή Αντιπροσώπους Πωλήσεων, σύμφωνα με τις οποίες οι τελευταίοι συμφωνούν να ενεργούν ως έμμεσοι αντιπρόσωποι επενδυτών ή να διορίσουν έμμεσους αντιπροσώπους για επενδυτές που εγγράφονται για Μερίδια μέσω των γραφείων τους. Με την ιδιότητά του αυτή, ο Διανομέας ή Αντιπρόσωπος Πωλήσεων δύναται να πραγματοποιεί εγγραφές, μετατροπές και εξαγορές Μεριδίων ως έμμεσος αντιπρόσωπος για λογαριασμό μεμονωμένων επενδυτών και να ζητά την εγγραφή των κινήσεων αυτών στο μητρώο Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, στο όνομά του ως έμμεσος αντιπρόσωπος. Ο διορισμένος έμμεσος αντιπρόσωπος τηρεί τα δικά του αρχεία και παρέχει στους επενδυτές ατομικές πληροφορίες για τις επενδύσεις τους σε Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η τοπική νομοθεσία ή το εθιμικό δίκαιο απαγορεύει τη σχετική πρακτική, οι επενδυτές δύνανται να επενδύουν απευθείας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και να μην χρησιμοποιούν υπηρεσία έμμεσης αντιπροσώπευσης. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία, οποιοσδήποτε Μεριδιούχος διαθέτει Μερίδια σε λογαριασμό έμμεσης αντιπροσώπευσης από Διανομέα έχει το δικαίωμα να αξιώσει, ανά πάσα στιγμή, άμεση κυριότητα στα Μερίδια αυτά. To Δ.Σ. εφιστά την προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι κάθε επενδυτής θα μπορεί να ασκεί πλήρως τα επενδυτικά του δικαιώματα απευθείας έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, και ειδικά το δικαίωμα συμμετοχές σε γενικές συνελεύσεις μεριδιούχων, μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος στο Μητρώο Μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Σε περιπτώσεις όπου ένας επενδυτής επενδύει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω ενδιάμεσου φορέα ο οποίος επενδύει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του επενδυτή, ενδεχομένως δεν θα είναι πάντα δυνατό να ασκήσει ο επενδυτής συγκεκριμένα δικαιώματα απευθείας έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. Αναβολή Εξαγορών και Μετατροπών Εάν το σύνολο των αιτήσεων εξαγοράς και μετατροπής από ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης υπερβεί το 10% του συνολικού αριθμού των εκδοθέντων μεριδίων αυτού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να αποφασίσει την αναβολή των εν λόγω αιτήσεων εξαγοράς και μετατροπής που υπερβαίνουν το 10% έως την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης. Την επόμενη Ημέρα Αποτίμησης, ή τις επόμενες Ημέρες Αποτίμησης έως την ολοκλήρωση των αρχικών αιτήσεων, οι καθυστερημένες αιτήσεις θα διεκπεραιώνονται με σειρά προτεραιότητας. Διακανονισμοί Εάν, κατά την ημερομηνία διακανονισμού, οι τράπεζες δεν λειτουργούν ή δεν λειτουργεί σύστημα διατραπεζικού διακανονισμού στη χώρα του νομίσματος της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων, ο διακανονισμός θα λαμβάνει χώρα την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα κατά την οποία λειτουργούν οι ως άνω τράπεζες και συστήματα διακανονισμού. Η επιβεβαίωση των ολοκληρωμένων αιτήσεων εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής κανονικά θα αποστέλλεται την Εργάσιμη Ημέρα μετά την εκτέλεση της συναλλαγής. Δεν πραγματοποιούνται πληρωμές ποσών εξαγοράς εάν προηγουμένως δεν έχουν παραληφθεί από τον Μεριδιούχο το πρωτότυπο έντυπο αίτησης εγγραφής και τα σχετικά ποσά εγγραφής, και εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα ποσά εξαγοράς θα καταβάλλονται με την παραλαβή εντολών μέσω φαξ, όπου η εν λόγω πληρωμή πραγματοποιείται στο λογαριασμό που προσδιορίζει ο Μεριδιούχος στο πρωτότυπο έντυπο αίτησης που υποβάλλει. Ωστόσο, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα στοιχεία μητρώου και τις εντολές πληρωμής των Μεριδιούχων θα τίθενται σε ισχύ μόνο με την παραλαβή των πρωτότυπων εγγράφων. Ανάκληση Αιτήσεων Εγγραφής, Εξαγοράς και Μετατροπής Μεριδίων Ένας Μεριδιούχος δύναται να ανακαλέσει την αίτηση εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής Μεριδίων που έχει υποβάλλει σε περίπτωση αναστολής του προσδιορισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μεριδίων ενώ, στην περίπτωση αυτή, η 17

19 ανάκληση θα ισχύει μόνο εάν παραληφθεί από την Εταιρεία Διαχείρισης έγγραφη ειδοποίηση πριν τη λήξη της περιόδου αναστολής. Εάν η αίτηση εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής δεν ανακληθεί, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα προχωρήσει στην εγγραφή, εξαγορά ή μετατροπή την πρώτη ισχύουσα Ημέρα Αποτίμησης μετά το τέλος της αναστολής προσδιορισμού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού των Μεριδίων. Όλες οι άλλες αιτήσεις ανάκλησης μιας αίτησης εγγραφής, εξαγοράς ή μετατροπής τελούν υπό την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης και θα εξετάζονται μόνο εφόσον παραλαμβάνονται πριν τις 2.30 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) της σχετικής Ημέρας Αποτίμησης. Ελάχιστα Ποσά Εγγραφής και Επένδυσης Επιλεξιμότητα για την Απόκτηση Μεριδίων Το Δ.Σ. έχει ορίσει για κάθε Κατηγορία Μεριδίων ελάχιστα ποσά αρχικής και μετέπειτα εγγραφής, καθώς και ελάχιστα ποσά επένδυσης, όπως αναφέρεται στην ενότητα "1. Κατηγορίες Μεριδίων, β) Ελάχιστο Ποσό Αρχικής και Μετέπειτα Εγγραφή, και Ελάχιστο Ποσό Τρέχουσας Επένδυσης" του "Παραρτήματος ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει την ευχέρεια να καταργεί ή να μειώνει κατά καιρούς τυχόν ισχύοντα ελάχιστα ποσά εγγραφής. Κατ αρχήν, η κατάργηση ελάχιστων ποσών θα ισχύει ως εξής: Κατηγορίες Μεριδίων Α και D: Το σχετικό ελάχιστο ποσό εγγραφής δεν θα ισχύει όταν για τα Μερίδια εγγράφονται εταιρείες του Ομίλου JPMorgan Chase & Co ή τρίτοι διαχειριστές επενδύσεων ή Διανομείς εγκεκριμένοι από την JPMorgan Chase & Co, οι οποίοι εγγράφονται για λογαριασμό των πελατών τους, ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι. Κατηγορίες Μεριδίων Β: Το σχετικό ελάχιστο ποσό εγγραφής μπορεί να καταργείται για τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς φορείς ή τους Διανομείς οι οποίοι, ως αποτέλεσμα του ισχύοντος νόμου ή κανονισμού, δεν είναι επιλέξιμοι ή δεν επιθυμούν να λαμβάνουν προμήθεια ή έκπτωση. Κατηγορίες Μεριδίων C και Ι: Το σχετικό ελάχιστο ποσό εγγραφής μπορεί να καταργείται όπου ο επενδυτής είναι πελάτης της Εταιρείας Διαχείρισης και πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ενδεχομένως τίθενται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Όταν ο Μεριδιούχος μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Μεριδίων συγκεντρώσει ένα ποσό επένδυσης επαρκούς μεγέθους ώστε να καλύπτεται το ελάχιστο ποσό εγγραφής για μια "παράλληλη Κατηγορία Μεριδίων" στο ίδιο Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο για το οποίο ισχύουν χαμηλότερες προμήθειες και έξοδα, ο Μεριδιούχος μπορεί να ζητήσει από την Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία θα ενεργήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη μετατροπή των Μεριδίων σε Μερίδια της "παράλληλης Κατηγορίας Μεριδίων". "Παράλληλη Κατηγορία Μεριδίων" ενός Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι αυτή η οποία διαφέρει μόνο στο ελάχιστο ποσό εγγραφής και τα έξοδα που ισχύουν για αυτήν. Το δικαίωμα εξαγοράς ή μετατροπής Μεριδίων υπόκειται σε συμμόρφωση με οποιουσδήποτε όρους (συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστον ποσών εγγραφής ή απαίτησης και των απαιτήσεων επιλεξιμότητας) ισχύουν για την Κατηγορία Μεριδίων από την οποία πραγματοποιείται η εξαγορά ή η μετατροπή, καθώς και για την Κατηγορία Μεριδίων προς την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μετατροπή (η "Νέα Κατηγορία Μεριδίων"). Στην περίπτωση μεταβίβασης Μεριδίων, αν και δεν υφίσταται αλλαγή σε υφιστάμενη Κατηγορία Μεριδίων, θα ισχύουν τα ελάχιστα ποσά εγγραφής και επένδυσης για την επένδυση του υφιστάμενου και του νέου Μεριδιούχου μετά τη μεταβίβαση. Το Δ.Σ. δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει την υποχρεωτική εξαγορά όλων των Μεριδίων από Μεριδιούχους των οποίων το ποσό επένδυσης είναι μικρότερο από το ελάχιστο απαιτούμενο που αναφέρεται στην ενότητα "1. Κατηγορίες Μεριδίων, β) Ελάχιστο Ποσό Αρχικής και Μετέπειτα Εγγραφής και Ελάχιστο Ποσό Τρέχουσας Επένδυσης" του "Παραρτήματος ΙΙΙ - Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων", ή οι οποίοι δεν ικανοποιούν οποιεσδήποτε άλλες ισχύουσες απαιτήσεις επιλεξιμότητας που αναφέρονται παραπάνω ή στην ενότητα "1. Κατηγορίες Μεριδίων, α) Απαιτήσεις Επιλεξιμότητας" του "Παραρτήματος ΙΙΙ - Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων". Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος Μεριδιούχος θα ειδοποιείται ένα μήνα νωρίτερα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσό της επένδυσής του ή με άλλο τρόπο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας. Εκτός από την περίπτωση ανάκλησης από την Εταιρεία Διαχείρισης, εάν, ως αποτέλεσμα μιας αίτησης εξαγοράς ή μετατροπής, το υπόλοιπο επενδεδυμένο ποσό ενός Μεριδιούχου μειωθεί κάτω από το ελάχιστο ποσό επένδυσης που ισχύει για τη συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων, η εν λόγω αίτηση θα αντιμετωπίζεται ως αίτηση εξαγοράς ή μετατροπής, ανάλογα με την περίπτωση, της συνολικής επένδυσης του Μεριδιούχου στην εν λόγω Κατηγορία Μεριδίων. Εάν η αίτηση αφορά στη μεταβίβαση Μεριδίων, η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει τη δυνατότητα να απορρίπτει την αίτηση αυτή. Εάν, ως αποτέλεσμα μιας αίτησης μετατροπής ή μεταβίβασης, η αξία της επένδυσης ενός Μεριδιούχου στη Νέα Κατηγορία Μεριδίων μειωθεί κάτω από το σχετικό ελάχιστο ποσό εγγραφής, η Εταιρεία Διαχείρισης θα έχει τη δυνατότητα να μην αποδεχθεί την αίτηση. Οι μεριδιούχοι θα πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρεία Διαχείρισης αμέσως εάν είναι ή πρόκειται να καταστούν Πρόσωπα των ΗΠΑ ή κατέχουν μερίδια για λογαριασμό ή προς όφελος Προσώπων των ΗΠΑ ή με άλλο τρόπο κατέχουν Μερίδια κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή άλλως σε συνθήκες οι οποίες επιφέρουν, ή δύναται να επιφέρουν, αρνητικές νομικές, φορολογικές ή δημοσιονομικές συνέπειες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους Μεριδιούχους, ή με άλλον τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν η Εταιρεία Διαχείρισης διαπιστώσει ότι ένας Μεριδιούχος κατέχει μερίδια κατά παράβαση οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού ή άλλως σε συνθήκες οι οποίες επιφέρουν, ή δύναται να 18

20 επιφέρουν, αρνητικές νομικές, φορολογικές ή δημοσιονομικές συνέπειες για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή τους Μεριδιούχους, ή με άλλον τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή ο Μεριδιούχος έχει καταστεί ή είναι Πρόσωπο των ΗΠΑ, η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να εξαγοράσει τα Μερίδια του Μεριδιούχου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Καταστατικό. Εάν ένας Μεριδιούχος γίνει Πρόσωπο των ΗΠΑ, δύναται να υπαχθεί στο φόρο παρακράτησης και την υποχρέωση υποβολής αναφορών για φορολογικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις εγγραφής, εξαγοράς και μετατροπής Μεριδίων αναφέρονται παρακάτω. (α) Εγγραφή συμμετοχής για μερίδια Εγγραφές συμμετοχής για Μερίδια μπορούν να υποβάλλονται οποιαδήποτε ημέρα είναι Ημέρα Αποτίμησης του σχετικού Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα μερίδια θα διατίθενται στην τιμή διάθεσης της σχετικής κατηγορίας μεριδίων (όπως περιγράφεται στην ενότητα "Γενικές πληροφορίες, Υπολογισμός τιμών προσφοράς και διάθεσης") που καθορίζεται την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία έχει γίνεται αποδεκτή η αίτηση. Η αρχική ημερομηνία έναρξης ή η περίοδος διάθεσης για κάθε νεοσυσταθείσα κατηγορία μεριδίων ή επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστοσελίδα Μερίδια κανονικά εκδίδονται μόνο με την είσπραξη εκκαθαρισμένων ποσών. Στην περίπτωση εγγραφών συμμετοχής από Διανομείς ή Αντιπροσώπους Πωλήσεων εγκεκριμένους από την Εταιρεία Διαχείρισης, τα Μερίδια θα εκδίδονται υπό τον όρο της παραλαβής του διακανονισμού εκκαθαρισμένων ποσών εντός προσυμφωνημένης χρονικής περιόδου, η οποία κανονικά δεν θα υπερβαίνει τις 3 Εργάσιμες Ημέρες από την αποδοχή της αίτησης εγγραφής. Η περίοδος αυτή δύναται να αυξηθεί έως πέντε Εργάσιμες Ημέρες για συναλλαγές που εκτελούνται μέσω συγκεκριμένων Διανομέων ή Αντιπροσώπων Πωλήσεων εγκεκριμένων από την Εταιρεία Διαχείρισης, όπως η JPMorgan Funds (Asia) Limited στο Χονγκ Κονγκ. Σε περίπτωση που ο διακανονισμός δεν πραγματοποιηθεί εγκαίρως, η αίτηση εγγραφής δύναται να ακυρωθεί σε βάρος του αιτούντα ή του ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού φορέα του/της. Η μη πραγματοποίηση έγκυρου διακανονισμού έως την ημερομηνία διακανονισμού δύναται να έχει ως αποτέλεσμα να κινήσει η Εταιρεία Διαχείρισης διαδικασίες σε βάρος του επενδυτή που δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του, ή σε βάρος του ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού φορέα του/της, ή να αφαιρέσει από οποιεσδήποτε υπάρχουσες επενδύσεις κατέχει ο αιτών στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οποιαδήποτε έξοδα ή ζημιές υπέστη η Εταιρεία Διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ποσά επιστρεφόμενα στον επενδυτή θα παρακρατούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης χωρίς να καταβάλλεται τόκος όσο εκκρεμεί η παραλαβή του εμβάσματος. Η πληρωμή των Μεριδίων πρέπει να εισπράττεται από την Εταιρεία Διαχείρισης στο νόμισμα αναφοράς της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων. Αιτήσεις για εγγραφές σε οποιοδήποτε άλλο βασικό και ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα θα γίνονται αποδεκτές μόνο εάν αυτό αποφασιστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης. Η Εταιρεία Διαχείρισης προσφέρει μία υπηρεσία μετατροπής συναλλάγματος για τις εγγραφές μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας για λογαριασμό και με τη σχετική οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων επενδυτών. Η Εταιρεία Διαχείρισης εισπράττει προμήθεια για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από την Εταιρεία Διαχείρισης. Οι επενδυτές θα πρέπει να ανατρέχουν στους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αιτήσεις εγγραφής και διατίθενται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να αρνείται ολικώς ή μερικώς οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής για οποιονδήποτε λόγο. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να περιορίζει τη διανομή μιας συγκεκριμένης Κατηγορίας Μεριδίων ή Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συγκεκριμένες χώρες. Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης, ενδέχεται να χρεώνεται ή να αίρεται μερικώς ή ολικώς μια προμήθεια εισόδου. Εάν για οποιαδήποτε συγκεκριμένη Κατηγορία Μεριδίων χρεώνεται προμήθεια εισόδου, αυτό θα αναφέρεται στο «Παράρτημα ΙΙΙ Στοιχεία Επιμέρους Αμοιβαίων Κεφαλαίων». Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να εισπράττει την προμήθεια εισόδου (εάν προβλέπεται). Η προμήθεια εισόδου (εάν προβλέπεται) θα είναι ίδια για όλες τις εγγραφές που πραγματοποιούνται από έναν επενδυτή την ίδια Ημέρα Αποτίμησης. Εισφορά σε Είδος Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται κατά καιρούς να αποδέχεται εγγραφές για Μερίδια έναντι εισφοράς σε είδος τίτλων ή άλλων στοιχείων ενεργητικού τα οποία θα μπορούσαν να αποκτηθούν από το σχετικό Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και περιορισμούς που εφαρμόζει. Κάθε τέτοια εισφορά σε είδος θα αποτιμάται σε μία έκθεση ελεγκτών η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου. Όλα τα συμπληρωματικά έξοδα που σχετίζονται με εισφορές σε είδος θα βαρύνουν τον Μεριδιούχο που πραγματοποιεί την εισφορά, ή άλλο πρόσωπο για το οποίο θα συμφωνήσει η Εταιρεία Διαχείρισης. Διαδικασίες Πρόληψης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Ο νόμος του Λουξεμβούργου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 (όπως τροποποιήθηκε), ο νόμος της 5ης Απριλίου 1993 (όπως τροποποιήθηκε), ο νόμος της 12ης Νοεμβρίου 2004 (όπως τροποποιήθηκε) και οι σχετικοί Κανονισμοί Μεγάλου Δουκάτου 19

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης της 28ης Οκτωβρίου 2009 Pioneer Funds Ενας Οργανισμος Συλλογικων Επενδυσεων Του Λουξεμβουργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr

Capital CLASSIC. Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον. www.interamerican.gr www.interamerican.gr Σύστημα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & Επένδυσης INTERAMERICAN Capital CLASSIC Κτίστε ένα κεφάλαιο για το μέλλον ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων

Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Όροι & Προϋποθέσεις Για online αιτήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΚΙΙD)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557

MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 MetLife Alico ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 26529/06/Β/92/10 ΦΕΚ 246 Β/08.04.1992 Έδρα: Αθήνα, Ξενοφώντος 8, 10557 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ MetLife Alico ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Τ.Κ. 10562 Αθήνα Αθήνα, 14.04.2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (Άδεια Σύστασης:

Διαβάστε περισσότερα