17. Σέιεηα άλζε νλνκάδνληαη ηα άλζε πνπ έρνπλ θαη ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ( δειαδή έρνπλ θαη ζηήκνλεο θαη χπεξν ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17. Σέιεηα άλζε νλνκάδνληαη ηα άλζε πνπ έρνπλ θαη ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ( δειαδή έρνπλ θαη ζηήκνλεο θαη χπεξν )."

Transcript

1 Λεμηιόγην ( βαζηθέο έλλνηεο ) 1. Υαξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαη νη ηδηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην άηνκν θαη ην δηαθξίλνπλ απφ ηα ππφινηπα άηνκα ηνπ είδνπο. 2. Κιεξνλνκηθό νλνκάδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ ηνπο γνλείο ζηνπο απνγφλνπο. 3. Δπίθηεην νλνκάδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ γέλλεζε θαη δελ θιεξνλνκείηαη πρ κεηά απφ αηχρεκα ην άηνκν ράλεη ην ρέξη ηνπ. 4. Γελεηηθή νλνκάδεηαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκνχληαη. 5. Αλαπαξαγωγή νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απνγφλσλ. 6. Γνληκνπνίεζε νλνκάδεηαη ε ζχληεμε ( ζπλέλσζε ) ησλ γακεηψλ ζηελ ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δπγσηνχ 7. Επγωηό νλνκάδεηαη ην πξψην θχηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνχ πνπ ζρεκαηίζζεθε κε ηε γνληκνπνίεζε. 8. Μνλνγνλία ή αγελήο αλαπαξαγσγή νλνκάδεηαη ε αλαπαξαγσγή ρσξίο γνληκνπνίεζε. 9. Ακθηγνλία ή εγγελήο αλαπαξαγσγή νλνκάδεηαη ε αλαπαξαγσγή θαηά ηελ νπνία ζρεκαηίδνληαη γακέηεο θαη γίλεηαη γνληκνπνίεζε. 10. πεξκαηνδωάξηα νλνκάδνληαη ηα αξζεληθά αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα ησλ δψσλ. 11. Κόθθνη γύξεο νλνκάδνληαη ηα αξζεληθά αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα ησλ αλψηεξσλ θπηψλ. 12. Ωάξηα νλνκάδνληαη ηα ζειπθά αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα ησλ δψσλ θαη ησλ αλψηεξσλ θπηψλ. 13. Μόλνηθν είδνο :νλνκάδεηαη απηφ ζην νπνίν θάζε άηνκν έρεη ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. 14. Απηνγνληκνπνίεζε νλνκάδεηαη ε ζχληεμε δηαθνξεηηθψλ γακεηψλ απφ ην ίδην άηνκν ζηα κφλνηθα είδε. 15. Γηαζηαπξνύκελε γνληκνπνίεζε νλνκάδεηαη ε γνληκνπνίεζε γακεηψλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα. 16. Γίνηθα ή γνλνρωξηζηηθά είδε νλνκάδνληαη ηα είδε πνπ παξνπζηάδνπλ θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ, δειαδή έρνπκε άηνκα κε δηαθνξεηηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάζε άηνκν θέξεη έλα αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. 17. Σέιεηα άλζε νλνκάδνληαη ηα άλζε πνπ έρνπλ θαη ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ( δειαδή έρνπλ θαη ζηήκνλεο θαη χπεξν ). Σν έξγν ηνπ Mendel Οξνινγία ηνπ Mendel 1. Ακηγή ή θαζαξά νλφκαζε ηα ζηειέρε πνπ έπαηξλε κεηά απφ πνιιέο δηαζηαπξψζεηο θαη πάληα εκθάληδαλ ηνλ ίδην θαηλφηππν γηα ηελ ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε. Πρ δηαζηαχξσλε θπηά κε ηψδε άλζε κε απηνγνληκνπνίεζε γηα πνιιέο γεληέο θαη πάληνηε νη απφγνλνη είραλ ηψδε άλζε. ( εηθφλα 5.1 ). ήκεξα ηα άηνκα απηά ηα νλνκάδνπκε νκφδπγα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα. 2. Τβξίδηα νλφκαζε ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ ακηγψλ ζηειερψλ. ήκεξα ηα νλνκάδνπκε εηεξφδπγα άηνκα. 3. Υξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν παξάγνληαο θιεξνλνκηθόηεηαο γηα λα εθθξάζεη απηφ ην θάηη πνπ ππήξρε ζηνλ γακέηε θαη κεηαβηβάδεηαη ζηνπο απνγφλνπο. ήκεξα γλσξίδνπκε φηη, νη παξάγνληεο θιεξνλνκηθφηεηαο είλαη ηα γνλίδηα. 4. Υξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο επηθξαηήο θαη ππνιεηπόκελνο ραξαθηήξαο γηα λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ (ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ). 5. Παηξηθή γελεά (P): άηνκα ακηγή γηα θάζε ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε. 6. F 1 γελεά: απφγνλνη ηεο παηξηθήο γελεάο. 7. F 2 γελεά: απφγνλνη ηεο F 1 γελεάο. Γηαηί ηα πεηξάκαηά ηνπ Mendel είραλ επηηπρία ; 1. Υξεζηκνπνίεζε ην θαηάιιειν πεηξακαηηθφ πιηθφ (δεο παξαθάησ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ). 2. Μειέηεζε θάζε ηδηφηεηα ρσξηζηά (κνλνυβξηδηζκφο) ή κειεηνχζε ηαπηφρξνλα ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο δχν ραξαθηεξηζηηθψλ(δηυβξηδηζκφο). Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 1

2 3. Δπέιεμε κε πξνζνρή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κειεηνχζε, αξγφηεξα δηαπηζηψζεθε φηη ε κειέηε ηνπ αθνξνχζε αλεμαξηήηνπο κνλνγνληδηαθνχο ραξαθηήξεο. 4. Γεκηνχξγεζε θαζαξά (ακηγή ) ζηειέρε γηα θάζε ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε. 5. Μειεηνχζε ηελ ίδηα ηδηφηεηα ζε πνιιά θπηά ηαπηφρξνλα, άξα αλέιπε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηαηηζηηθά. Πιενλεθηήκαηα ηνπ πεηξακαηηθνύ πιηθνύ 1. Αλαπηχζζεηαη εχθνια 2. Δκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιφηεηα ζε πνιινχο ραξαθηήξεο 3. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο θαη απηνγνληκνπνίεζεο πνπ ζπκβαίλεη θαη θπζηνινγηθά. 4. Γίλεη κεγάιν αξηζκφ απνγφλσλ, ψζηε ε ζηαηηζηηθή κειέηε λα είλαη αμηφπηζηε. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηνπ Mendel ζηνλ κνλνϋβξηδηζκό. 1. Γηαζηαχξσζε ακηγή θπηά γηα κία ηδηφηεηα. Πρ ακηγή θπηά κε ηψδε άλζε θαη ακηγή θπηά κε ιεπθά άλζε. Απηά απνηεινχζαλ ηελ παηξηθή γελεά. Έθαλε ηε δηαζηαχξσζε κεηαθέξνληαο θφθθνπο γχξεο απφ ην έλα θπηφ ζηα άιιν (δηαζηαπξνχκελε γνληκνπνίεζε), απνηξέπνληαο παξάιιεια ηελ απηνγνληκνπνίεζε. 2. Παξαηήξεζε φηη νη φια ηα άηνκα ηεο F 1 γελεάο είλαη νκνηφκνξθα θαη νλφκαζε επηθξαηή ην ραξαθηήξα πνπ εκθαλίδνπλ θαη ππνιεηπφκελν ηνλ έηεξν ραξαθηήξα. Έηζη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα: «Σα άηνκα ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο είλαη νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο». 3. Γηαζηαχξσζε άηνκα ηεο F 1 γελεάο κε απηνγνληκνπνίεζε. 4. Παξαηήξεζε φηη ζηνπο απνγφλνπο, ( F 2 γελεά) εκθαλίδνληαη θαη νη δχν ραξαθηήξεο κε νξηζκέλε πάληα αλαινγία. ( 3 Δπηθξαηήο: 1 Τπνιεηπφκελνο), έηζη δηαηχπσζε ην ζπκπέξαζκα : «ηα άηνκα ηεο δεύηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο νη ραξαθηήξεο δηαρωξίδνληαη κε θαζνξηζκέλε αλαινγία». Βαζηθά ζεκεία γηα ηελ εξκελεία ηωλ παξαηεξήζεωλ ηνπ Mendel κε ηε ζύγρξνλε ζεωξία. 1. Οη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο ηνπ Μέληει ζήκεξα απνθαινχληαη γνλίδηα 2. Οη αλψηεξνη νξγαληζκνί είλαη δηπινεηδείο, επνκέλσο έρνπλ δχν γνλίδηα γηα θάζε απηνζσκηθφ θαη κνλνγνληδηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Οη γακέηεο ηνπο φκσο είλαη απινεηδείο γηαηί ζρεκαηίδνληαη κε κείωζε. 3. Η κειέηε ηνπ Μέληει έγηλε ζε κνλνγνληδηαθά ραξαθηεξηζηηθά 4. Αιιειόκνξθα ιέγνληαη ηα γνλίδηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ ίδηα γελεηηθή ζέζε ζηα νκφινγα ρξσκνζψκαηα θαη θαζνξίδνπλ ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Πρ ην ρξψκα ηνπ θαξπνχ ζην κνζρνκπίδειν κπνξεί λα είλαη θίηξηλν ή πξάζηλν. Άξα ππάξρνπλ δχν αιιειφκνξθα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα. 5. Οκόδπγν γηα κηα ηδηόηεηα ιέγεηαη ην άηνκν πνπ έρεη δχν θνξέο ην ίδην αιιειφκνξθν ζην γνληδίσκά ηνπ. 6. Δηεξόδπγν ιέγεηαη ην άηνκν πνπ έρεη δχν δηαθνξεηηθά αιιειφκνξθα γνλίδηα, έλα ζε θάζε νκφινγν ρξσκφζσκα. Μπνξεί γηα κηα ηδηφηεηα λα ππάξρνπλ ζηνλ πιεζπζκφ πεξηζζφηεξα απφ δχν αιιειφκνξθα, φκσο έλα άηνκν φκσο έρεη ην πνιχ δχν αιιειφκνξθα. 7. Δπηθξαηέο ιέγεηαη ην γνλίδην ην νπνίν, ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε, επηθαιχπηεη κε ηε δξάζε ηνπ ην αιιειφκνξθφ ηνπ. 8. Τπνιεηπόκελν ιέγεηαη ην γνλίδην ην νπνίν ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε επηθαιχπηεηαη ε δξάζε ηνπ. 9. Μνλνϋβξηδηζκόο νλνκάδεηαη ε κειέηε ηνπ κεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκείηαη έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ πρ ην χςνο ηνπ θπηνχ. 10. Γνλόηππνο ιέγεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γνληδίσλ. 11. Φαηλόηππνο ιέγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ (ηνπ γνλφηππνπ). Με βάζε ηα παξαπάλω ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο: 1. Δπεηδή νη ραξαθηήξεο είλαη κνλνγνληδηαθνί, ην άηνκν ζα είλαη νκφδπγν ή εηεξφδπγν γηα ηηο πξνο κειέηε ηδηφηεηεο. 2. Σα ακηγή ζηειέρε είλαη νκφδπγα άηνκα. Άξα φινη νη γακέηεο ελφο αηφκνπ ηεο παηξηθήο γελεάο πεξηέρνπλ ην ίδην αιιειφκνξθν. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 2

3 3. Οη απφγνλνη ηεο F 1 γελεάο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. Δπεηδή φπσο ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο, φια ηα άηνκα ηεο F 1 γελεάο έρνπλ ηνλ ίδην γνλφηππν, είλαη εηεξφδπγα, θαη εθδειψλνπλ ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν. 4. Σν 50% ησλ γακεηψλ πνπ, ζρεκαηίδνπλ κε κείσζε νη γνλείο ηεο F 1 γελεάο, σο εηεξφδπγα άηνκα, πεξηέρνπλ ην επηθξαηέο αιιειφκνξθν θαη ην ππφινηπν 50% πεξηέρνπλ ην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν. 5. Οη απφγνλνη ηεο F 2 γελεάο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ ηεο F 1 γελεάο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ νη γνλφηππνη πνπ θαηαγξάθνληαη ζην παξαθάησ ηεηξάγσλν ηνπ Punnett θαη Α α Α ΑΑ Αα α Αα αα 6. Η θαηλνηππηθή αλαινγία 3:1 πξνθχπηεη γηαηί ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην επηθξαηέο αιιειφκνξθα εθδειψλνπλ ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν. Με βάζε απηά παξαθάηω δηαηππώλνπκε ηνλ 1 ν λόκν ηνπ Mendel 1 νο λόκνο ηνπ Mendel ή λόκνο ηνπ δηαρωξηζκνύ ηωλ αιιειόκνξθωλ γνληδίωλ: Σα εηεξφδπγα άηνκα ηεο F 1 γεληάο σο πξνο κία κνλνγνληδηαθή ηδηφηεηα δηαρσξίδνπλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κείσζεο ηα αιιειφκνξθα γνλίδηά ηνπο, έηζη ψζηε ζε θάζε γακέηε λα ππάξρεη κφλν ην έλα αιιειφκνξθν. Οη ηδηφηεηεο ησλ λέσλ αηφκσλ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ δχν γνλέσλ. Πξνϋπνζέζεηο γηα λα ηζρύεη ν λόκνο 1. δηπινεηδείο νξγαληζκνί 2. ακθηγνλία 3. κνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο. 4. θπζηνινγηθνί γακέηεο (λα κε ζπκβεί κεηάιιαμε θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ γακεηψλ). Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζην δηϋβξηδηζκό. 1. Γεκηνχξγεζε ακηγή ζηειέρε γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ κειεηνχζε σο εμήο; πρ γηα ην ρξψκα θαη ην ζρήκα ηνπ ζπέξκαηνο δεκηνχξγεζε ακηγή θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα (επηθξαηείο ραξαθηήξεο ) θαη ακηγή θπηά κε ξπηηδσκέλα θαη πξάζηλα ζπέξκαηα (ππνιεηπφκελνη ραξαθηήξεο). Καηφπηλ ηα δηαζηαχξσλε κεηαμχ ηνπο. Σα αξρηθά θπηά απνηεινχλ ηελ παηξηθή γεληά ( Ρ ). ην ίδην απνηέιεζκα θαηαιήγνπκε αλ δεκηνπξγεζνχλ θαη δηαζηαπξσζνχλ ακηγή θπηά κε ιεία θαη πξάζηλα ζπέξκαηα κε θπηά ακηγή κε ξπηηδσκέλα θαη θίηξηλα ζπέξκαηα (επηθξαηήο ν έλαο ραξαθηήξαο θαη ππνιεηπφκελνο ν άιινο). 2. Οη απφγνλνη απνηεινχζαλ ηελ πξψηε ζπγαηξηθή γεληά ( F 1 ). Παξαηήξεζε φηη νη φια ηα άηνκα ηεο πξψηεο ζπγαηξηθήο γεληάο είλαη νκνηφκνξθα θαη εκθαλίδνπλ ηνπο επηθξαηείο ραξαθηήξεο Έηζη θαηέιεμε ζηε εμήο ζπκπέξαζκα «Σα άηνκα ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο είλαη νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο». 3. Μεηά δηαζηαχξσζε ηα άηνκα ηεο πξψηεο ζπγαηξηθήο γεληάο ( F 1 ) κε απηνγνληκνπνίεζε θαη παξαηήξεζε φηη ζηα άηνκα ηεο δεχηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο( F 2 ) εκθαλίδνληαη θαη νη δχν ραξαθηήξεο (επηθξαηήο, Δ, ππνιεηπφκελνο Τ) θαη γηα ηηο δχν ηδηφηεηεο ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο κε νξηζκέλε αλαινγία ( 9 ΔΔ: 3ΔΤ:3ΤΔ:1ΤΤ) έηζη δηαηχπσζε ην ζπκπέξαζκα : ηα άηνκα ηεο δεύηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο νη ραξαθηήξεο δηαρωξίδνληαη κε θαζνξηζκέλε αλαινγία. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 3

4 Δξκελεία ηωλ πεηξακάηωλ ηνπ Mendel ζηνλ δηϋβξηδηζκό. Δξγαδφκαζηε φπσο θαη ζηνλ κνλνυβξηδηζκφ θαη πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο 1. Γηπινεηδείο νξγαληζκνί 2. Μνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο 3. Ακηγή ζηειέρε. Δπηπιένλ εδψ έρνπκε ππφςε καο ηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ησλ ακηγψλ ζηειερψλ: a. ην έλα ζηέιερνο λα είλαη ακηγέο ηνπο επηθξαηείο ραξαθηήξεο θαη ην άιιν ηνπ ππνιεηπφκελνπο. (δηαζηαχξσζε ΑΑΒΒ Υ ααββ) b. ην έλα ζηέιερνο λα είλαη ακηγέο γηα ηνλ επηθξαηή ραξαθηήξα γηα ηε κία ηδηφηεηα θαη ακηγέο γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ραξαθηήξα ζηελ άιιε ηδηφηεηα θαη ην άιιν ζηέιερνο αληίζηξνθα. (δηαζηαχξσζε ΑΑββ Υ ααββ) 4. Σξφπνο ζρεκαηηζκνχ ησλ γακεηψλ θαη πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε δηαθνξεηηθνχ γακέηε. 5. Σπραίνο ζπλδπαζκφο ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. 6. αθή αλαθνξά ζηνλ 2 ν λφκν ηνπ Μέληει. 2 νο λόκνο ηνπ Mendel ή λόκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ηωλ γνληδίωλ: Σα εηεξφδπγα άηνκα ηεο F 1 γεληάο σο πξνο δχν κνλνγνληδηαθέο ηδηφηεηεο δηαρσξίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κείσζεο ηα αιιειφκνξθα ηεο κηαο ηδηφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηα αιιειφκνξθα ηεο άιιεο η- δηφηεηαο έηζη θάζε άηνκν παξάγεη γακέηεο κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ησλ γνληδίσλ ηνπ. Ο λφκνο ηζρχεη γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ Πξνζνρή ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηα ίδηα δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ ιέγνληαη ζπλδεδεκέλα γνλίδηα. Γη απηά δελ ηζρχεη ν λφκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ. Πξνϋπνζέζεηο γηα λα ηζρύεη ν λόκνο 1. δηπινεηδείο νξγαληζκνί 2. ακθηγνλία 3. κνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο, κε δχν αιιειφκνξθα, ην επηθξαηέο θαη ην ππνιεηπφκελν. 4. θπζηνινγηθνί γακέηεο (λα κε ζπκβεί κεηάιιαμε θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ γακεηψλ). 5. Αλεμάξηεηα γνλίδηα. Μεζνδνινγία ηωλ αζθήζεωλ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο βηνινγίαο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε ξνή ηεο ζθέςεο θαη φρη κφλν νη αλαινγίεο, ηα πνζνζηά θαη νη δηαζηαπξψζεηο κε ηνπο γνλφηππνπο θαη θαηλφηππνπο ησλ αηφκσλ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην πξφβιεκα απαηηείηαη θαιή γλψζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο νξνινγίαο ψζηε κε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα γίλεη ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζε θάπνηα θαηεγνξία. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ α) Πξνβιήκαηα πνπ γλσξίδνπκε ηνπο γνλφηππνπο θαη ηνπο θαηλφηππνπο ηεο παηξηθήο γελεάο θαη δεηάκε ηνπο γνλφηππνπο θαη ηνπο θαηλφηππνπο ηεο F 1 θαη F 2 γεληάο θαη ηηο αλαινγίεο ή ηα πνζνζηά β) Πξνβιήκαηα ζηα νπνία γλσξίδνπκε, ηηο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ή ηνπο θαηλφηππνπο ησλ παηδηψλ θαη δεηάκε ηνπο πηζαλνχο θαηλφηππνπο θαη γνλφηππνπο ησλ γνλέσλ Σα πξνβιήκαηα ηαμηλνκνύληαη ζηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο: 1. Μνλνυβξηδηζκφο. 2. Γηυβξηδηζκφο. Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο ζπλδπάδνληαη κε ηηο ηέζζεξηο επφκελεο: 3. Απηνζσκηθή θιεξνλνκηθφηεηα (επηθξαηήο θαη ππνιεηπφκελε). 4. Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα 5. Κιεξνλνκηθφηεηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ γνληδίσλ: (αηειψο επηθξαηψλ, ζπλεπηθξαηψλ θαη ζλεζηγφλσλ γνλίδησλ) 6. Πνιιαπιά αιιειφκνξθα (νκάδεο αίκαηνο, β αιπζίδεο ηεο αηκνζθαηξίλεο) Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία είλαη ε παξαθάησ. 7. Σα γελεαινγηθά δέλδξα. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 4

5 εκαληηθά ζεκεία αμηνιόγεζεο θαη αηηηνιόγεζεο ηωλ αζθήζεωλ 1. Αλ δελ ην γξάθεη ξεηά ε άζθεζε ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ πξφηαζε: «Θεσξνχκε φηη ν ραξαθηήξαο είλαη κνλνγνληδηαθφο, δειαδή ειέγρεηαη απφ γνλίδηα πνπ έρνπλ έλα αιιειφκνξθν ζε θάζε νκφινγν ρξσκφζσκα.» 2. σζηνί ζπκβνιηζκνί 3. Αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν, γξάθνπκε, ζχληνκα, ηε ζρεηηθή ζεσξία γηα ηνλ ηξφπν πνπ θιεξνλνκείηαη, εθηφο αλ καο δεηάλε λα ην απνδείμνπκε κε βάζε ηα δεδνκέλα. Πρ ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ζηνλ άλζξσπν θιεξνλνκείηαη σο κνλνγνληδηαθφο απηνζσκηθφο ππνιεηπφκελνο ραξαθηήξαο. 4. Αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν ζα πξέπεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο λα βξνχκε πσο θιεξνλνκείηαη. 5. Πξνζδηνξίδνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο γακέηεο ησλ γνλέσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ ηνπο κε ζαθή αλαθνξά ζηνπο λφκνπο ηνπ Μέληει (αλάινγα κε ηελ άζθεζε απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ έλαλ ή θαη ζηνπο δχν) 6. ηνλίδνπκε ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. 7. Πξνζαξκφδνπκε ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett κε βάζε ηνπο δηαζέζηκνπο γακέηεο ησλ γνλέσλ. 8. Δπδηάθξηηα βήκαηα κε ζσζηή αηηηνιφγεζε. Γηαζηαύξωζε ειέγρνπ έρνπκε φηαλ δηαζηαπξψλνπκε άηνκν κε άγλσζην γνλφηππν ( θαη γλσζηφ θαηλφηππν ) κε άηνκν νκφδπγν ζην ππνιεηπφκελν ραξαθηεξηζηηθφ. πκβνιηζκόο γνληδίωλ: Απηνζωκηθά γνλίδηα: ζπκβνιίδνληαη κε θεθαιαία (επηθξαηέο) θαη κηθξά (ππνιεηπφκελν) γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, εθηφο θαη αλ ην πξφβιεκα δίλεη ζπγθεθξηκέλν ζπκβνιηζκφ γηα ηα γνλίδηα. πλεπηθξαηή γνλίδηα: ζπκβνιίδνληαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ θαη κε εθζέηεο π.ρ Α 1, Α 2 ηα δηαθνξεηηθά αιιειφκνξθα. (δεθηά θαη κε δείθηεο πρ Α 1, Α 2, θιπ) Φπινζύλδεηα γνλίδηα: βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκφζσκα θαη ζα ζπκβνιίδνληαη Υ Α θαη Υ α Αηειώο θπινζύλδεηα γνλίδηα: ηεξείηαη ν ζπκβνιηζκφο Υ Α Τ Α Πνιιαπιά αιιειόκνξθα: (νκάδεο αίκαηνο) Η Α, Η Β, η κε ζρέζε Η Α = Η Β > η Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΛΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Η παξνπζίαζε ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο γελεηηθήο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 1. Γειψλνληαη νη ζπκβνιηζκνί ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ γηα ην θάζε γλψξηζκα θαη ε δξάζε ηνπο (θαηλφηππνο). 2. Γξάθεηαη ε παηξηθή γεληά (Ρ 1 ) κε ηνπο θαηλφηππνπο θαη κε ηνπο γνλφηππνπο ησλ δηαζηαπξνχκελσλ αηφκσλ. Αξηζηεξά γξάθεηαη ην ζειπθφ, δεμηά γξάθεηαη ην αξζεληθφ άηνκν θαη αλάκεζά ηνπο ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν Υ. Αξηζηεξά απφ ην ζειπθφ άηνκν ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν ηεο Αθξνδίηεο ( )θαη δεμηά απφ ην αξζεληθφ άηνκν ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν ηνπ Δξκή ( ). 3. Κάησ απφ ην ζειπθφ άηνκν γξάθνληαη νη ζειπθνί γακέηεο θαη θάησ απφ ην αξζεληθφ άηνκν γξάθνληαη νη αξζεληθνί γακέηεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ αληίζηνηρα απφ ηνπο γνλείο. Οη γακέηεο γξάθνληαη κε ην γξάκκα πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ θάζε γνληδίνπ. 4. Κάησ απφ ηνπο γακέηεο γξάθνληαη νη δπλαηνί γνλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F 1 γεληάο θαη νη αληίζηνηρνη θαηλφηππνη πνπ πξνθχπηνπλ. 5. Αθήλνληαο κηα γξακκή θελή, γξάθνληαη νη θαηλφηππνη θαη νη γνλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F 1 γεληάο πνπ ζα δηαζηαπξσζνχλ θαη επαλαιακβάλεηαη ε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία Παξαηήξεζε: ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκε ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηπραίσλ ζπλδπαζκψλ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. Σφηε ηα βήκαηα 3 θαη 4 σο πξνο ηνπο γνλφηππνπο απεηθνλίδνληαη ζε απηφ. Καηφπηλ γξάθνπκε ηηο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 5

6 Βασικές έννοιες στις πιθανότητες Πηζαλόηεηα: Δίλαη ην πειίθν ηεο εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δνθηκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα ε πηζαλφηεηα γηα λα γελλεζεί αξζεληθφ ή ζειπθφ άηνκν ζηνλ άλζξσπν είλαη ½.. Η πηζαλφηεηα φκσο λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ ζε κηα νηθνγέλεηα ζα είλαη (½) λ, φπνπ λ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ. Αλεμάξηεηα γεγνλόηα(ελδερόκελα) : ηα γεγνλφηα εθείλα πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην έλα δελ ε- πεξεάδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άιινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα αίκαηνο θαη θχιν ελφο παηδηνχ. Η πηζαλφηεηα λα σσμβούν ταστότρονα δχν αλεμάξηεηα γεγνλφηα, δίλεηαη απφ ην γηλφκελν ησλ πηζαλνηήησλ ηνπο. Πρ γηα λα βξνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα γελλεζεί αγφξη κε νκάδα αίκαηνο Ο απφ εηεξφδπγνπο γνλείο πνπ έρνπλ νκάδα αίκαηνο Α, πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο ½ (αγφξη) θαη ¼ (νκάδα Ο). Αζπκβίβαζηα γεγνλόηα(ελδερόκελα): ηα γεγνλφηα εθείλα πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην έλα απνθιείεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άιινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν ζα είλαη νκφδπγν ή εηεξφδπγν σο πξνο έλα ραξαθηήξα. Έζησ Α θαη Β δχν αζπκβίβαζηα ελδερφκελα. Η πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην έλα απφ ηα δχν ( Α ή Β) είλαη ην άζξνηζκα ησλ πηζαλνηήησλ λα ζπκβεί ην θαζέλα μερσξηζηά.: P(AUB)= P(A) + P(B). Παξάδεηγκα: Οη απφγνλνη εηεξφδπγσλ γνλέσλ κε νκάδα αίκαηνο Α έρνπλ πηζαλέο γνλνηππηθέο αλαινγίεο 1/4ΑΑ, 2/4Αα θαη ¼ ΟΟ. Σα ελδερφκελα απηά είλαη αζπκβίβαζηα γηαηί ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ελφο απνθιείεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ άιισλ. Γηα ηα βξνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα γελλεζεί παηδί κε νκάδα αίκαηνο Α, πξνζζέηνπκε ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ελδερφκελσλ ΑΑ θαη Αα, νπφηε έρνπκε πηζαλφηεηα ¾. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο γνληδίωλ ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο αλαινγίεο ηνπ Mendel, ελψ θαίλεηαη φηη δελ ηζρχνπλ νη λφκνη ηνπ Mendel, απηφ δε ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μεξηθέο απφ απηέο, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εμεηαζηέα χιε είλαη. 1. ηα πνιιαπιά αιιειφκνξθα. 2. ηα ζπλεπηθξαηή θαη ηα αηειψο επηθξαηή αιιειφκνξθα 3. ηα ζλεζηγφλα γνλίδηα 4. ηα θπινζχλδεηα γνλίδηα. ΓΟΝΗΓΗΑ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΦΤΛΟ 1. Οιαλδξηθά: Δίλαη ηα γνλίδηα πνπ εληνπίδνληαη ζε ηκήκα ηνπ Τ ρξσκνζψκαηνο θαη δελ έρνπλ αιιειφκνξθα ζην Υ ρξσκφζσκα. Σν γλψξηζκα απφ νιαλδξηθφ γνλίδην θιεξνλνκείηαη κφλν ζηα αξζεληθά άηνκα θαη πνηέ ζηα ζειπθά θαη αλ ην θέξεη ν παηέξαο ππνρξεσηηθά ην θέξνπλ θαη νη γηνη ηνπ 2. Αηειώο θπινζύλδεηα γνλίδηα: Δίλαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ νκφινγε πεξηνρή ησλ δχν θπιεηηθψλ ρξσκνζσκάησλ Σα αηειψο θπινζχλδεηα γνλίδηα θιεξνλνκνχληαη φπσο θαη ηα απηνζσκηθά, αθνχ βξίζθνληαη ζηα νκφινγα ηκήκαηα ησλ θπιεηηθψλ ρξσκνζσκάησλ Υ θαη Τ. 3. Φπινζύλδεηα γνλίδηα: Δίλαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην κεγάιν βξαρίνλα ηνπ X ρξσκνζψκαηνο θαη δελ έρνπλ αιιειφκνξθα ζην Τ ρξσκφζσκα. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 6

7 Αλάιπζε γελεαινγηθώλ δέλδξωλ Γηα λα δηεπθνιπλζνχκε ζηε κειέηε ελφο γελεαινγηθνχ δέλδξνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαηά πεξίπησζε ηα εμήο : Δπηθξαηήο απηνζωκηθόο ηύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο : i. Κάζε άηνκν πνπ εθδειψλεη ην ραξαθηήξα έρεη ηνπιάρηζην έλα γνλέα πνπ πάζρεη. ii. Η ηδηφηεηα εθδειψλεηαη εμίζνπ θαη ζηα δχν θχια iii. Σα εηεξφδπγα άηνκα εθδειψλνπλ ηελ ηδηφηεηα iv. Όηαλ ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα θάλεη απφγνλν ρσξίο ην γλψξηζκα,ηφηε ν γνλέαο είλαη εηεξφδπγνο ( Αα Υ αα 50% Αα θαη 50% αα) Τπνιεηπόκελνο απηνζωκηθόο ηύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο : i. Δκθαλίδεηαη εμίζνπ ζηα δχν θχια ii. Δκθαλίδεηαη ζε παηδηά απφ γνλείο πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα iii. Μφλν ηα νκφδπγα άηνκα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα iv. πλήζσο δελ εκθαλίδεηαη ζε θάζε γεληά Τπνιεηπόκελνο θπινζύλδεηνο ηύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο : i. Σν γλψξηζκα εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζηνπο άλδξεο παξά ζηηο γπλαίθεο ii. Όηαλ νη γνλείο δελ έρνπλ ην γλψξηζκα(υ Α Υ α, Υ Α Τ ) ηφηε απηφ εθδειψλεηαη κφλν ζηα αγφξηα. iii. Σν γλψξηζκα πνηέ δελ θιεξνλνκείηαη απφ παηέξα ζην γην ( γηαηί; ) iv. πλήζσο δελ εθδειψλεηαη ε ηδηφηεηα ζε θάζε γεληά Δπηπιένλ : i. Σα ζλεζηγφλα γνλίδηα είλαη ζπλήζσο ππνιεηπφκελα θαη κπνξεί λα είλαη απηνζσκηθά ή θπινζχλδεηα. ii. Τπάξρνπλ ζλεζηγφλα γνλίδηα αηειψο επηθξαηή, φπνπ ηα εηεξφδπγα άηνκα πάζρνπλ απφ θάπνηα πάζεζε πρ βξαρπθαιιαγία. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 7

8 Γηαζηαπξώζεηο θιεηδηά ζηα γελεαινγηθά δέλδξα. Σα γελεαινγηθά δέλδξα απαληνχλ ζε δχν εξσηήκαηα: 1. Σν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηνλ επηζεκαζκέλν ραξαθηήξα είλαη επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν; 2. Σα γνλίδηα είλαη απηνζσκηθά ή θπινζχλδεηα; ηελ αλάιπζε πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ, απαληάκε ζηα εξσηήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη. ε θάζε εξψηεκα αλαδεηνχκε ηηο δηαζηαπξψζεηο θιεηδηά. ρεηηθά κε ην 1 ν εξώηεκα ππάξρνπλ δπν πεξηπηώζεηο: 1ε Πεξίπηωζε: γνλείο ρσξίο ηελ ηδηφηεηα απνθηνχλ απφγνλν κε ηελ ηδηφηεηα. Απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα είλαη ππνιεηπφκελν. 2ε Πεξίπηωζε: γνλείο κε ηελ ηδηφηεηα απνθηνχλ απφγνλν ρσξίο ηελ ηδηφηεηα. Απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα είλαη επηθξαηέο. Παξαηήξεζε: Καη ζηηο δύν παξαπάλω πεξηπηώζεηο δελ έρεη ζεκαζία ην θύιν ηνπ απόγνλνπ. ρεηηθά κε ην 2 ν εξώηεκα ππάξρνπλ ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ απάληεζε ηνπ 1 νπ εξωηήκαηνο ωο εμήο: 1ε Πεξίπησζε: Αλ ν απφγνλνο είλαη αγφξη θαη ε απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα είλαη φηη ην γνλίδην είλαη επηθξαηέο, ηφηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. 2ε Πεξίπησζε: Αλ ν απφγνλνο είλαη θνξίηζη θαη ην γνλίδην είλαη επηθξαηέο,, ηφηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. Παξαηήξεζε: Οη δχν απηέο πεξηπηψζεη είλαη ζεσξεηηθέο, γηαηί ε επηθξαηήο θπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα δελ εμεηάδεηαη (δελ έρνπλ εληνπηζηεί αζζέλεηεο λα θιεξνλνκνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν). Δπνκέλωο ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο δύν παξαθάηω πεξηπηώζεηο. 3ε Πεξίπηωζε: Μεηέξα κε ηελ ηδηφηεηα απνθηά γην ρσξίο ηελ ηδηφηεηα. Αλ ε απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα είλαη φηη ην γνλίδην είλαη ππνιεηπφκελν, ηφηε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. 4ε Πεξίπηωζε: Ο απφγνλνο είλαη θνξίηζη πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα θαη ν παηέξαο δελ ηελ έρεη. Αλ ζην πξψην εξψηεκα ε απάληεζε είλαη φηη ην γνλίδην είλαη ππνιεηπφκελν, ηφηε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. Σελ πεξίπησζε επηθξαηνχο θπινζχλδεηνπ γνληδίνπ λα κελ ηελ εμεηάζεηε: (φπνηε ρξεηάζηεθε δφζεθε α- θξηβψο απηή ε νδεγία) Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα θάλεηε δηεξεχλεζε ζηηο παξαθάησ ηξεηο πεξηπηψζεηο, αλαδεηψληαο ηηο θαηάιιειεο δηαζηαπξψζεηο θιεηδηά πνπ ηηο ηεθκεξηψλνπλ. 1. Απηνζσκηθή επηθξαηήο θιεξνλνκηθφηεηα. 2. Απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα. 3. Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 8

9 Γνλίδηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν Ηδηόηεηα Σύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο Γνλίδηα πνπ κειέηεζε ν Mendel ζην κνζρνκπίδειν : ρήκα ζπέξκαηνο, ρξψκα ζπέξκαηνο, ρξψκα άλζνπο, ζρήκα θαξπνχ, ρξψκα θαξπνχ, ζέζε άλζνπο θαη χςνο θπηνχ. 7 Γνληδηαθέο ζέζεηο ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ. Γχν αιιειφκνξθα γηα θάζε ηδηφηεηα (επηθξαηέο - ππνιεηπφκελν). Υξψκα άλζνπο ζην θπηφ ζθπιάθη Αηειψο επηθξαηή Οκάδεο αίκαηνο- χζηεκα ΑΒΟ Απηνζσκηθά πνιιαπιά αιιειφκνξθα β- ζαιαζζαηκία Απηνζσκηθά πνιιαπιά αιιειφκνξθα Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηψλ Οηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Κπζηηθή ίλσζε Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία Αηκνξξνθηιία Α Φπινζχλδεηνο ππνιεηπφκελνο Μεξηθή αρξσκαηνςία (Κφθθηλν, πξάζηλν) Φπινζχλδεηνο ππνιεηπφκελνο Φαηλπιθεηνλνπξία (PKU) Αρνλδξνπιαζία (άζθεζε 14/ζει. 84) Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Γηπιή ζεηξά βιεθαξίδσλ (άζθεζε 16/ζει. 84) Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Μία κνξθή θψθσζεο (άζθεζε 17/ζει. 84) α- Θαιαζζαηκία Πνιπγνληδηαθφο ηχπνο Αιθηζκφο Αζζέλεηα ηνπ Huntington Μπτθή δπζηξνθία ηνπ Duchenne Αλεπάξθεηα αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ADA) Δκθχζεκα (έιιεηςε θπζηνινγηθνχ γνληδίνπ ΑΑΣ) Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 9

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ. Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. 12 Γελεηηθό γισζζάξην Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηεκέλν από ην γισζζάξην πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε από ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ

Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΘΖΝΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θπομβοθιλία ζηιρ καθέξιν αποβολέρ πνπδάζηξηα Κνπθνπιάξε Διέλε Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο Καξθαινχζνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER)

ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) ΔΚΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΣΩΝ WATERSLAGER (ΠΗΣΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ ΑΠΟ TO DE BELGICHE WATERSLAGER) Ξεθίλεζα ην 1930, έρσ δειαδή πεξίπνπ 40 ρξφληα πιάη ζηα WATERSLAGER. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ ρξφλσλ έκαζα,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός

Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ. Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Παλεπηζηήκην Παηξψλ-Σκήκα Μαζεκαηηθψλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Θέκα: Ακέραιος Προγραμμαηιζμός Φνηηήηξηα: Ρσκαιέα Ρεληδή Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Νίθνο Σζάληαο Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ 1 Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Λεμονίδηρ Υαπάλαμπορ ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Αναζηαζίος Δημήηπιορ ΘΕΜΑ: Μάθηζη και διδαζκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα