17. Σέιεηα άλζε νλνκάδνληαη ηα άλζε πνπ έρνπλ θαη ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ( δειαδή έρνπλ θαη ζηήκνλεο θαη χπεξν ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "17. Σέιεηα άλζε νλνκάδνληαη ηα άλζε πνπ έρνπλ θαη ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ( δειαδή έρνπλ θαη ζηήκνλεο θαη χπεξν )."

Transcript

1 Λεμηιόγην ( βαζηθέο έλλνηεο ) 1. Υαξαθηεξηζηηθά νλνκάδνληαη νη ηδηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην άηνκν θαη ην δηαθξίλνπλ απφ ηα ππφινηπα άηνκα ηνπ είδνπο. 2. Κιεξνλνκηθό νλνκάδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ ηνπο γνλείο ζηνπο απνγφλνπο. 3. Δπίθηεην νλνκάδεηαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ γέλλεζε θαη δελ θιεξνλνκείηαη πρ κεηά απφ αηχρεκα ην άηνκν ράλεη ην ρέξη ηνπ. 4. Γελεηηθή νλνκάδεηαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηα θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκνχληαη. 5. Αλαπαξαγωγή νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο απνγφλσλ. 6. Γνληκνπνίεζε νλνκάδεηαη ε ζχληεμε ( ζπλέλσζε ) ησλ γακεηψλ ζηελ ακθηγνληθή αλαπαξαγσγή κε απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ δπγσηνχ 7. Επγωηό νλνκάδεηαη ην πξψην θχηηαξν ηνπ λένπ νξγαληζκνχ πνπ ζρεκαηίζζεθε κε ηε γνληκνπνίεζε. 8. Μνλνγνλία ή αγελήο αλαπαξαγσγή νλνκάδεηαη ε αλαπαξαγσγή ρσξίο γνληκνπνίεζε. 9. Ακθηγνλία ή εγγελήο αλαπαξαγσγή νλνκάδεηαη ε αλαπαξαγσγή θαηά ηελ νπνία ζρεκαηίδνληαη γακέηεο θαη γίλεηαη γνληκνπνίεζε. 10. πεξκαηνδωάξηα νλνκάδνληαη ηα αξζεληθά αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα ησλ δψσλ. 11. Κόθθνη γύξεο νλνκάδνληαη ηα αξζεληθά αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα ησλ αλψηεξσλ θπηψλ. 12. Ωάξηα νλνκάδνληαη ηα ζειπθά αλαπαξαγσγηθά θχηηαξα ησλ δψσλ θαη ησλ αλψηεξσλ θπηψλ. 13. Μόλνηθν είδνο :νλνκάδεηαη απηφ ζην νπνίν θάζε άηνκν έρεη ην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. 14. Απηνγνληκνπνίεζε νλνκάδεηαη ε ζχληεμε δηαθνξεηηθψλ γακεηψλ απφ ην ίδην άηνκν ζηα κφλνηθα είδε. 15. Γηαζηαπξνύκελε γνληκνπνίεζε νλνκάδεηαη ε γνληκνπνίεζε γακεηψλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα. 16. Γίνηθα ή γνλνρωξηζηηθά είδε νλνκάδνληαη ηα είδε πνπ παξνπζηάδνπλ θπιεηηθφ δηκνξθηζκφ, δειαδή έρνπκε άηνκα κε δηαθνξεηηθά κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θάζε άηνκν θέξεη έλα αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. 17. Σέιεηα άλζε νλνκάδνληαη ηα άλζε πνπ έρνπλ θαη ην αξζεληθφ θαη ζειπθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ( δειαδή έρνπλ θαη ζηήκνλεο θαη χπεξν ). Σν έξγν ηνπ Mendel Οξνινγία ηνπ Mendel 1. Ακηγή ή θαζαξά νλφκαζε ηα ζηειέρε πνπ έπαηξλε κεηά απφ πνιιέο δηαζηαπξψζεηο θαη πάληα εκθάληδαλ ηνλ ίδην θαηλφηππν γηα ηελ ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε. Πρ δηαζηαχξσλε θπηά κε ηψδε άλζε κε απηνγνληκνπνίεζε γηα πνιιέο γεληέο θαη πάληνηε νη απφγνλνη είραλ ηψδε άλζε. ( εηθφλα 5.1 ). ήκεξα ηα άηνκα απηά ηα νλνκάδνπκε νκφδπγα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα. 2. Τβξίδηα νλφκαζε ηα άηνκα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε δηαζηαχξσζε ησλ ακηγψλ ζηειερψλ. ήκεξα ηα νλνκάδνπκε εηεξφδπγα άηνκα. 3. Υξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν παξάγνληαο θιεξνλνκηθόηεηαο γηα λα εθθξάζεη απηφ ην θάηη πνπ ππήξρε ζηνλ γακέηε θαη κεηαβηβάδεηαη ζηνπο απνγφλνπο. ήκεξα γλσξίδνπκε φηη, νη παξάγνληεο θιεξνλνκηθφηεηαο είλαη ηα γνλίδηα. 4. Υξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο επηθξαηήο θαη ππνιεηπόκελνο ραξαθηήξαο γηα λα εξκελεχζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ (ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ). 5. Παηξηθή γελεά (P): άηνκα ακηγή γηα θάζε ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε. 6. F 1 γελεά: απφγνλνη ηεο παηξηθήο γελεάο. 7. F 2 γελεά: απφγνλνη ηεο F 1 γελεάο. Γηαηί ηα πεηξάκαηά ηνπ Mendel είραλ επηηπρία ; 1. Υξεζηκνπνίεζε ην θαηάιιειν πεηξακαηηθφ πιηθφ (δεο παξαθάησ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ). 2. Μειέηεζε θάζε ηδηφηεηα ρσξηζηά (κνλνυβξηδηζκφο) ή κειεηνχζε ηαπηφρξνλα ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο δχν ραξαθηεξηζηηθψλ(δηυβξηδηζκφο). Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 1

2 3. Δπέιεμε κε πξνζνρή ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κειεηνχζε, αξγφηεξα δηαπηζηψζεθε φηη ε κειέηε ηνπ αθνξνχζε αλεμαξηήηνπο κνλνγνληδηαθνχο ραξαθηήξεο. 4. Γεκηνχξγεζε θαζαξά (ακηγή ) ζηειέρε γηα θάζε ηδηφηεηα πνπ κειεηνχζε. 5. Μειεηνχζε ηελ ίδηα ηδηφηεηα ζε πνιιά θπηά ηαπηφρξνλα, άξα αλέιπε ηα απνηειέζκαηά ηνπ ζηαηηζηηθά. Πιενλεθηήκαηα ηνπ πεηξακαηηθνύ πιηθνύ 1. Αλαπηχζζεηαη εχθνια 2. Δκθαλίδεη κεγάιε πνηθηιφηεηα ζε πνιινχο ραξαθηήξεο 3. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ηερλεηήο γνληκνπνίεζεο θαη απηνγνληκνπνίεζεο πνπ ζπκβαίλεη θαη θπζηνινγηθά. 4. Γίλεη κεγάιν αξηζκφ απνγφλσλ, ψζηε ε ζηαηηζηηθή κειέηε λα είλαη αμηφπηζηε. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ηνπ Mendel ζηνλ κνλνϋβξηδηζκό. 1. Γηαζηαχξσζε ακηγή θπηά γηα κία ηδηφηεηα. Πρ ακηγή θπηά κε ηψδε άλζε θαη ακηγή θπηά κε ιεπθά άλζε. Απηά απνηεινχζαλ ηελ παηξηθή γελεά. Έθαλε ηε δηαζηαχξσζε κεηαθέξνληαο θφθθνπο γχξεο απφ ην έλα θπηφ ζηα άιιν (δηαζηαπξνχκελε γνληκνπνίεζε), απνηξέπνληαο παξάιιεια ηελ απηνγνληκνπνίεζε. 2. Παξαηήξεζε φηη νη φια ηα άηνκα ηεο F 1 γελεάο είλαη νκνηφκνξθα θαη νλφκαζε επηθξαηή ην ραξαθηήξα πνπ εκθαλίδνπλ θαη ππνιεηπφκελν ηνλ έηεξν ραξαθηήξα. Έηζη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα: «Σα άηνκα ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο είλαη νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο». 3. Γηαζηαχξσζε άηνκα ηεο F 1 γελεάο κε απηνγνληκνπνίεζε. 4. Παξαηήξεζε φηη ζηνπο απνγφλνπο, ( F 2 γελεά) εκθαλίδνληαη θαη νη δχν ραξαθηήξεο κε νξηζκέλε πάληα αλαινγία. ( 3 Δπηθξαηήο: 1 Τπνιεηπφκελνο), έηζη δηαηχπσζε ην ζπκπέξαζκα : «ηα άηνκα ηεο δεύηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο νη ραξαθηήξεο δηαρωξίδνληαη κε θαζνξηζκέλε αλαινγία». Βαζηθά ζεκεία γηα ηελ εξκελεία ηωλ παξαηεξήζεωλ ηνπ Mendel κε ηε ζύγρξνλε ζεωξία. 1. Οη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο ηνπ Μέληει ζήκεξα απνθαινχληαη γνλίδηα 2. Οη αλψηεξνη νξγαληζκνί είλαη δηπινεηδείο, επνκέλσο έρνπλ δχν γνλίδηα γηα θάζε απηνζσκηθφ θαη κνλνγνληδηαθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Οη γακέηεο ηνπο φκσο είλαη απινεηδείο γηαηί ζρεκαηίδνληαη κε κείωζε. 3. Η κειέηε ηνπ Μέληει έγηλε ζε κνλνγνληδηαθά ραξαθηεξηζηηθά 4. Αιιειόκνξθα ιέγνληαη ηα γνλίδηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ ίδηα γελεηηθή ζέζε ζηα νκφινγα ρξσκνζψκαηα θαη θαζνξίδνπλ ην ίδην ραξαθηεξηζηηθφ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Πρ ην ρξψκα ηνπ θαξπνχ ζην κνζρνκπίδειν κπνξεί λα είλαη θίηξηλν ή πξάζηλν. Άξα ππάξρνπλ δχν αιιειφκνξθα γνλίδηα πνπ ειέγρνπλ απηή ηελ ηδηφηεηα. 5. Οκόδπγν γηα κηα ηδηόηεηα ιέγεηαη ην άηνκν πνπ έρεη δχν θνξέο ην ίδην αιιειφκνξθν ζην γνληδίσκά ηνπ. 6. Δηεξόδπγν ιέγεηαη ην άηνκν πνπ έρεη δχν δηαθνξεηηθά αιιειφκνξθα γνλίδηα, έλα ζε θάζε νκφινγν ρξσκφζσκα. Μπνξεί γηα κηα ηδηφηεηα λα ππάξρνπλ ζηνλ πιεζπζκφ πεξηζζφηεξα απφ δχν αιιειφκνξθα, φκσο έλα άηνκν φκσο έρεη ην πνιχ δχν αιιειφκνξθα. 7. Δπηθξαηέο ιέγεηαη ην γνλίδην ην νπνίν, ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε, επηθαιχπηεη κε ηε δξάζε ηνπ ην αιιειφκνξθφ ηνπ. 8. Τπνιεηπόκελν ιέγεηαη ην γνλίδην ην νπνίν ζε εηεξφδπγε θαηάζηαζε επηθαιχπηεηαη ε δξάζε ηνπ. 9. Μνλνϋβξηδηζκόο νλνκάδεηαη ε κειέηε ηνπ κεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν θιεξνλνκείηαη έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ πρ ην χςνο ηνπ θπηνχ. 10. Γνλόηππνο ιέγεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ γνληδίσλ. 11. Φαηλόηππνο ιέγεηαη ην απνηέιεζκα ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ (ηνπ γνλφηππνπ). Με βάζε ηα παξαπάλω ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο: 1. Δπεηδή νη ραξαθηήξεο είλαη κνλνγνληδηαθνί, ην άηνκν ζα είλαη νκφδπγν ή εηεξφδπγν γηα ηηο πξνο κειέηε ηδηφηεηεο. 2. Σα ακηγή ζηειέρε είλαη νκφδπγα άηνκα. Άξα φινη νη γακέηεο ελφο αηφκνπ ηεο παηξηθήο γελεάο πεξηέρνπλ ην ίδην αιιειφκνξθν. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 2

3 3. Οη απφγνλνη ηεο F 1 γελεάο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. Δπεηδή φπσο ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο, φια ηα άηνκα ηεο F 1 γελεάο έρνπλ ηνλ ίδην γνλφηππν, είλαη εηεξφδπγα, θαη εθδειψλνπλ ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν. 4. Σν 50% ησλ γακεηψλ πνπ, ζρεκαηίδνπλ κε κείσζε νη γνλείο ηεο F 1 γελεάο, σο εηεξφδπγα άηνκα, πεξηέρνπλ ην επηθξαηέο αιιειφκνξθν θαη ην ππφινηπν 50% πεξηέρνπλ ην ππνιεηπφκελν αιιειφκνξθν. 5. Οη απφγνλνη ηεο F 2 γελεάο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ ηεο F 1 γελεάο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ νη γνλφηππνη πνπ θαηαγξάθνληαη ζην παξαθάησ ηεηξάγσλν ηνπ Punnett θαη Α α Α ΑΑ Αα α Αα αα 6. Η θαηλνηππηθή αλαινγία 3:1 πξνθχπηεη γηαηί ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην επηθξαηέο αιιειφκνξθα εθδειψλνπλ ηνλ επηθξαηή θαηλφηππν. Με βάζε απηά παξαθάηω δηαηππώλνπκε ηνλ 1 ν λόκν ηνπ Mendel 1 νο λόκνο ηνπ Mendel ή λόκνο ηνπ δηαρωξηζκνύ ηωλ αιιειόκνξθωλ γνληδίωλ: Σα εηεξφδπγα άηνκα ηεο F 1 γεληάο σο πξνο κία κνλνγνληδηαθή ηδηφηεηα δηαρσξίδνπλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κείσζεο ηα αιιειφκνξθα γνλίδηά ηνπο, έηζη ψζηε ζε θάζε γακέηε λα ππάξρεη κφλν ην έλα αιιειφκνξθν. Οη ηδηφηεηεο ησλ λέσλ αηφκσλ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ δχν γνλέσλ. Πξνϋπνζέζεηο γηα λα ηζρύεη ν λόκνο 1. δηπινεηδείο νξγαληζκνί 2. ακθηγνλία 3. κνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο. 4. θπζηνινγηθνί γακέηεο (λα κε ζπκβεί κεηάιιαμε θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ γακεηψλ). Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ζην δηϋβξηδηζκό. 1. Γεκηνχξγεζε ακηγή ζηειέρε γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ κειεηνχζε σο εμήο; πρ γηα ην ρξψκα θαη ην ζρήκα ηνπ ζπέξκαηνο δεκηνχξγεζε ακηγή θπηά κε ιεία θαη θίηξηλα ζπέξκαηα (επηθξαηείο ραξαθηήξεο ) θαη ακηγή θπηά κε ξπηηδσκέλα θαη πξάζηλα ζπέξκαηα (ππνιεηπφκελνη ραξαθηήξεο). Καηφπηλ ηα δηαζηαχξσλε κεηαμχ ηνπο. Σα αξρηθά θπηά απνηεινχλ ηελ παηξηθή γεληά ( Ρ ). ην ίδην απνηέιεζκα θαηαιήγνπκε αλ δεκηνπξγεζνχλ θαη δηαζηαπξσζνχλ ακηγή θπηά κε ιεία θαη πξάζηλα ζπέξκαηα κε θπηά ακηγή κε ξπηηδσκέλα θαη θίηξηλα ζπέξκαηα (επηθξαηήο ν έλαο ραξαθηήξαο θαη ππνιεηπφκελνο ν άιινο). 2. Οη απφγνλνη απνηεινχζαλ ηελ πξψηε ζπγαηξηθή γεληά ( F 1 ). Παξαηήξεζε φηη νη φια ηα άηνκα ηεο πξψηεο ζπγαηξηθήο γεληάο είλαη νκνηφκνξθα θαη εκθαλίδνπλ ηνπο επηθξαηείο ραξαθηήξεο Έηζη θαηέιεμε ζηε εμήο ζπκπέξαζκα «Σα άηνκα ηεο πξώηεο ζπγαηξηθήο γεληάο είλαη νκνηόκνξθα κεηαμύ ηνπο». 3. Μεηά δηαζηαχξσζε ηα άηνκα ηεο πξψηεο ζπγαηξηθήο γεληάο ( F 1 ) κε απηνγνληκνπνίεζε θαη παξαηήξεζε φηη ζηα άηνκα ηεο δεχηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο( F 2 ) εκθαλίδνληαη θαη νη δχν ραξαθηήξεο (επηθξαηήο, Δ, ππνιεηπφκελνο Τ) θαη γηα ηηο δχν ηδηφηεηεο ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο κε νξηζκέλε αλαινγία ( 9 ΔΔ: 3ΔΤ:3ΤΔ:1ΤΤ) έηζη δηαηχπσζε ην ζπκπέξαζκα : ηα άηνκα ηεο δεύηεξεο ζπγαηξηθήο γεληάο νη ραξαθηήξεο δηαρωξίδνληαη κε θαζνξηζκέλε αλαινγία. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 3

4 Δξκελεία ηωλ πεηξακάηωλ ηνπ Mendel ζηνλ δηϋβξηδηζκό. Δξγαδφκαζηε φπσο θαη ζηνλ κνλνυβξηδηζκφ θαη πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηα εμήο 1. Γηπινεηδείο νξγαληζκνί 2. Μνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο 3. Ακηγή ζηειέρε. Δπηπιένλ εδψ έρνπκε ππφςε καο ηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα γίλεη ε επηινγή ησλ ακηγψλ ζηειερψλ: a. ην έλα ζηέιερνο λα είλαη ακηγέο ηνπο επηθξαηείο ραξαθηήξεο θαη ην άιιν ηνπ ππνιεηπφκελνπο. (δηαζηαχξσζε ΑΑΒΒ Υ ααββ) b. ην έλα ζηέιερνο λα είλαη ακηγέο γηα ηνλ επηθξαηή ραξαθηήξα γηα ηε κία ηδηφηεηα θαη ακηγέο γηα ηνλ ππνιεηπφκελν ραξαθηήξα ζηελ άιιε ηδηφηεηα θαη ην άιιν ζηέιερνο αληίζηξνθα. (δηαζηαχξσζε ΑΑββ Υ ααββ) 4. Σξφπνο ζρεκαηηζκνχ ησλ γακεηψλ θαη πηζαλφηεηα εκθάληζεο θάζε δηαθνξεηηθνχ γακέηε. 5. Σπραίνο ζπλδπαζκφο ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. 6. αθή αλαθνξά ζηνλ 2 ν λφκν ηνπ Μέληει. 2 νο λόκνο ηνπ Mendel ή λόκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ηωλ γνληδίωλ: Σα εηεξφδπγα άηνκα ηεο F 1 γεληάο σο πξνο δχν κνλνγνληδηαθέο ηδηφηεηεο δηαρσξίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κείσζεο ηα αιιειφκνξθα ηεο κηαο ηδηφηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηα αιιειφκνξθα ηεο άιιεο η- δηφηεηαο έηζη θάζε άηνκν παξάγεη γακέηεο κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ησλ γνληδίσλ ηνπ. Ο λφκνο ηζρχεη γηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ Πξνζνρή ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηα ίδηα δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ ιέγνληαη ζπλδεδεκέλα γνλίδηα. Γη απηά δελ ηζρχεη ν λφκνο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ. Πξνϋπνζέζεηο γηα λα ηζρύεη ν λόκνο 1. δηπινεηδείο νξγαληζκνί 2. ακθηγνλία 3. κνλνγνληδηαθνί ραξαθηήξεο, κε δχν αιιειφκνξθα, ην επηθξαηέο θαη ην ππνιεηπφκελν. 4. θπζηνινγηθνί γακέηεο (λα κε ζπκβεί κεηάιιαμε θαηά ην ζρεκαηηζκφ ησλ γακεηψλ). 5. Αλεμάξηεηα γνλίδηα. Μεζνδνινγία ηωλ αζθήζεωλ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο βηνινγίαο πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ε ξνή ηεο ζθέςεο θαη φρη κφλν νη αλαινγίεο, ηα πνζνζηά θαη νη δηαζηαπξψζεηο κε ηνπο γνλφηππνπο θαη θαηλφηππνπο ησλ αηφκσλ. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην πξφβιεκα απαηηείηαη θαιή γλψζε ηεο ζεσξίαο θαη ηεο νξνινγίαο ψζηε κε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο λα γίλεη ε ηαμηλφκεζή ηνπ ζε θάπνηα θαηεγνξία. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ α) Πξνβιήκαηα πνπ γλσξίδνπκε ηνπο γνλφηππνπο θαη ηνπο θαηλφηππνπο ηεο παηξηθήο γελεάο θαη δεηάκε ηνπο γνλφηππνπο θαη ηνπο θαηλφηππνπο ηεο F 1 θαη F 2 γεληάο θαη ηηο αλαινγίεο ή ηα πνζνζηά β) Πξνβιήκαηα ζηα νπνία γλσξίδνπκε, ηηο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο ή ηνπο θαηλφηππνπο ησλ παηδηψλ θαη δεηάκε ηνπο πηζαλνχο θαηλφηππνπο θαη γνλφηππνπο ησλ γνλέσλ Σα πξνβιήκαηα ηαμηλνκνύληαη ζηηο παξαθάηω θαηεγνξίεο: 1. Μνλνυβξηδηζκφο. 2. Γηυβξηδηζκφο. Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο ζπλδπάδνληαη κε ηηο ηέζζεξηο επφκελεο: 3. Απηνζσκηθή θιεξνλνκηθφηεηα (επηθξαηήο θαη ππνιεηπφκελε). 4. Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα 5. Κιεξνλνκηθφηεηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ γνληδίσλ: (αηειψο επηθξαηψλ, ζπλεπηθξαηψλ θαη ζλεζηγφλσλ γνλίδησλ) 6. Πνιιαπιά αιιειφκνξθα (νκάδεο αίκαηνο, β αιπζίδεο ηεο αηκνζθαηξίλεο) Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαηεγνξία είλαη ε παξαθάησ. 7. Σα γελεαινγηθά δέλδξα. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 4

5 εκαληηθά ζεκεία αμηνιόγεζεο θαη αηηηνιόγεζεο ηωλ αζθήζεωλ 1. Αλ δελ ην γξάθεη ξεηά ε άζθεζε ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ πξφηαζε: «Θεσξνχκε φηη ν ραξαθηήξαο είλαη κνλνγνληδηαθφο, δειαδή ειέγρεηαη απφ γνλίδηα πνπ έρνπλ έλα αιιειφκνξθν ζε θάζε νκφινγν ρξσκφζσκα.» 2. σζηνί ζπκβνιηζκνί 3. Αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν, γξάθνπκε, ζχληνκα, ηε ζρεηηθή ζεσξία γηα ηνλ ηξφπν πνπ θιεξνλνκείηαη, εθηφο αλ καο δεηάλε λα ην απνδείμνπκε κε βάζε ηα δεδνκέλα. Πρ ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ζηνλ άλζξσπν θιεξνλνκείηαη σο κνλνγνληδηαθφο απηνζσκηθφο ππνιεηπφκελνο ραξαθηήξαο. 4. Αλ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ βηβιίν ζα πξέπεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο λα βξνχκε πσο θιεξνλνκείηαη. 5. Πξνζδηνξίδνπκε ηνπο δηαθνξεηηθνχο γακέηεο ησλ γνλέσλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ ηνπο κε ζαθή αλαθνξά ζηνπο λφκνπο ηνπ Μέληει (αλάινγα κε ηελ άζθεζε απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ έλαλ ή θαη ζηνπο δχν) 6. ηνλίδνπκε ηνλ ηπραίν ζπλδπαζκφ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. 7. Πξνζαξκφδνπκε ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett κε βάζε ηνπο δηαζέζηκνπο γακέηεο ησλ γνλέσλ. 8. Δπδηάθξηηα βήκαηα κε ζσζηή αηηηνιφγεζε. Γηαζηαύξωζε ειέγρνπ έρνπκε φηαλ δηαζηαπξψλνπκε άηνκν κε άγλσζην γνλφηππν ( θαη γλσζηφ θαηλφηππν ) κε άηνκν νκφδπγν ζην ππνιεηπφκελν ραξαθηεξηζηηθφ. πκβνιηζκόο γνληδίωλ: Απηνζωκηθά γνλίδηα: ζπκβνιίδνληαη κε θεθαιαία (επηθξαηέο) θαη κηθξά (ππνιεηπφκελν) γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ, εθηφο θαη αλ ην πξφβιεκα δίλεη ζπγθεθξηκέλν ζπκβνιηζκφ γηα ηα γνλίδηα. πλεπηθξαηή γνλίδηα: ζπκβνιίδνληαη κε ΚΔΦΑΛΑΗΑ γξάκκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ θαη κε εθζέηεο π.ρ Α 1, Α 2 ηα δηαθνξεηηθά αιιειφκνξθα. (δεθηά θαη κε δείθηεο πρ Α 1, Α 2, θιπ) Φπινζύλδεηα γνλίδηα: βξίζθνληαη ζην Υ ρξσκφζσκα θαη ζα ζπκβνιίδνληαη Υ Α θαη Υ α Αηειώο θπινζύλδεηα γνλίδηα: ηεξείηαη ν ζπκβνιηζκφο Υ Α Τ Α Πνιιαπιά αιιειόκνξθα: (νκάδεο αίκαηνο) Η Α, Η Β, η κε ζρέζε Η Α = Η Β > η Ζ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΛΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ Η παξνπζίαζε ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο γελεηηθήο πξέπεη λα αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε ζεηξά 1. Γειψλνληαη νη ζπκβνιηζκνί ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ γηα ην θάζε γλψξηζκα θαη ε δξάζε ηνπο (θαηλφηππνο). 2. Γξάθεηαη ε παηξηθή γεληά (Ρ 1 ) κε ηνπο θαηλφηππνπο θαη κε ηνπο γνλφηππνπο ησλ δηαζηαπξνχκελσλ αηφκσλ. Αξηζηεξά γξάθεηαη ην ζειπθφ, δεμηά γξάθεηαη ην αξζεληθφ άηνκν θαη αλάκεζά ηνπο ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν Υ. Αξηζηεξά απφ ην ζειπθφ άηνκν ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν ηεο Αθξνδίηεο ( )θαη δεμηά απφ ην αξζεληθφ άηνκν ηνπνζεηείηαη ην ζχκβνιν ηνπ Δξκή ( ). 3. Κάησ απφ ην ζειπθφ άηνκν γξάθνληαη νη ζειπθνί γακέηεο θαη θάησ απφ ην αξζεληθφ άηνκν γξάθνληαη νη αξζεληθνί γακέηεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ αληίζηνηρα απφ ηνπο γνλείο. Οη γακέηεο γξάθνληαη κε ην γξάκκα πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ ηνπ θάζε γνληδίνπ. 4. Κάησ απφ ηνπο γακέηεο γξάθνληαη νη δπλαηνί γνλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F 1 γεληάο θαη νη αληίζηνηρνη θαηλφηππνη πνπ πξνθχπηνπλ. 5. Αθήλνληαο κηα γξακκή θελή, γξάθνληαη νη θαηλφηππνη θαη νη γνλφηππνη ησλ αηφκσλ ηεο F 1 γεληάο πνπ ζα δηαζηαπξσζνχλ θαη επαλαιακβάλεηαη ε πξνεγνχκελε δηαδηθαζία Παξαηήξεζε: ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκε ην ηεηξάγσλν ηνπ Punnett γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ηπραίσλ ζπλδπαζκψλ ησλ γακεηψλ ησλ γνλέσλ. Σφηε ηα βήκαηα 3 θαη 4 σο πξνο ηνπο γνλφηππνπο απεηθνλίδνληαη ζε απηφ. Καηφπηλ γξάθνπκε ηηο θαηλνηππηθέο αλαινγίεο. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 5

6 Βασικές έννοιες στις πιθανότητες Πηζαλόηεηα: Δίλαη ην πειίθν ηεο εκθάληζεο ελφο γεγνλφηνο πξνο ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δνθηκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα ε πηζαλφηεηα γηα λα γελλεζεί αξζεληθφ ή ζειπθφ άηνκν ζηνλ άλζξσπν είλαη ½.. Η πηζαλφηεηα φκσο λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ ζε κηα νηθνγέλεηα ζα είλαη (½) λ, φπνπ λ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ. Αλεμάξηεηα γεγνλόηα(ελδερόκελα) : ηα γεγνλφηα εθείλα πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην έλα δελ ε- πεξεάδεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άιινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε νκάδα αίκαηνο θαη θχιν ελφο παηδηνχ. Η πηζαλφηεηα λα σσμβούν ταστότρονα δχν αλεμάξηεηα γεγνλφηα, δίλεηαη απφ ην γηλφκελν ησλ πηζαλνηήησλ ηνπο. Πρ γηα λα βξνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα γελλεζεί αγφξη κε νκάδα αίκαηνο Ο απφ εηεξφδπγνπο γνλείο πνπ έρνπλ νκάδα αίκαηνο Α, πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο πηζαλφηεηεο ½ (αγφξη) θαη ¼ (νκάδα Ο). Αζπκβίβαζηα γεγνλόηα(ελδερόκελα): ηα γεγνλφηα εθείλα πνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ην έλα απνθιείεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ άιινπ, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα άηνκν ζα είλαη νκφδπγν ή εηεξφδπγν σο πξνο έλα ραξαθηήξα. Έζησ Α θαη Β δχν αζπκβίβαζηα ελδερφκελα. Η πηζαλφηεηα λα ζπκβεί ην έλα απφ ηα δχν ( Α ή Β) είλαη ην άζξνηζκα ησλ πηζαλνηήησλ λα ζπκβεί ην θαζέλα μερσξηζηά.: P(AUB)= P(A) + P(B). Παξάδεηγκα: Οη απφγνλνη εηεξφδπγσλ γνλέσλ κε νκάδα αίκαηνο Α έρνπλ πηζαλέο γνλνηππηθέο αλαινγίεο 1/4ΑΑ, 2/4Αα θαη ¼ ΟΟ. Σα ελδερφκελα απηά είλαη αζπκβίβαζηα γηαηί ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ελφο απνθιείεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ άιισλ. Γηα ηα βξνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα γελλεζεί παηδί κε νκάδα αίκαηνο Α, πξνζζέηνπκε ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ησλ ελδερφκελσλ ΑΑ θαη Αα, νπφηε έρνπκε πηζαλφηεηα ¾. Δηδηθέο πεξηπηώζεηο γνληδίωλ ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο αλαινγίεο ηνπ Mendel, ελψ θαίλεηαη φηη δελ ηζρχνπλ νη λφκνη ηνπ Mendel, απηφ δε ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μεξηθέο απφ απηέο, πνπ εκπίπηνπλ ζηελ εμεηαζηέα χιε είλαη. 1. ηα πνιιαπιά αιιειφκνξθα. 2. ηα ζπλεπηθξαηή θαη ηα αηειψο επηθξαηή αιιειφκνξθα 3. ηα ζλεζηγφλα γνλίδηα 4. ηα θπινζχλδεηα γνλίδηα. ΓΟΝΗΓΗΑ ΠΟΤ ΥΔΣΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΦΤΛΟ 1. Οιαλδξηθά: Δίλαη ηα γνλίδηα πνπ εληνπίδνληαη ζε ηκήκα ηνπ Τ ρξσκνζψκαηνο θαη δελ έρνπλ αιιειφκνξθα ζην Υ ρξσκφζσκα. Σν γλψξηζκα απφ νιαλδξηθφ γνλίδην θιεξνλνκείηαη κφλν ζηα αξζεληθά άηνκα θαη πνηέ ζηα ζειπθά θαη αλ ην θέξεη ν παηέξαο ππνρξεσηηθά ην θέξνπλ θαη νη γηνη ηνπ 2. Αηειώο θπινζύλδεηα γνλίδηα: Δίλαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ νκφινγε πεξηνρή ησλ δχν θπιεηηθψλ ρξσκνζσκάησλ Σα αηειψο θπινζχλδεηα γνλίδηα θιεξνλνκνχληαη φπσο θαη ηα απηνζσκηθά, αθνχ βξίζθνληαη ζηα νκφινγα ηκήκαηα ησλ θπιεηηθψλ ρξσκνζσκάησλ Υ θαη Τ. 3. Φπινζύλδεηα γνλίδηα: Δίλαη ηα γνλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζην κεγάιν βξαρίνλα ηνπ X ρξσκνζψκαηνο θαη δελ έρνπλ αιιειφκνξθα ζην Τ ρξσκφζσκα. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 6

7 Αλάιπζε γελεαινγηθώλ δέλδξωλ Γηα λα δηεπθνιπλζνχκε ζηε κειέηε ελφο γελεαινγηθνχ δέλδξνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαηά πεξίπησζε ηα εμήο : Δπηθξαηήο απηνζωκηθόο ηύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο : i. Κάζε άηνκν πνπ εθδειψλεη ην ραξαθηήξα έρεη ηνπιάρηζην έλα γνλέα πνπ πάζρεη. ii. Η ηδηφηεηα εθδειψλεηαη εμίζνπ θαη ζηα δχν θχια iii. Σα εηεξφδπγα άηνκα εθδειψλνπλ ηελ ηδηφηεηα iv. Όηαλ ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα θάλεη απφγνλν ρσξίο ην γλψξηζκα,ηφηε ν γνλέαο είλαη εηεξφδπγνο ( Αα Υ αα 50% Αα θαη 50% αα) Τπνιεηπόκελνο απηνζωκηθόο ηύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο : i. Δκθαλίδεηαη εμίζνπ ζηα δχν θχια ii. Δκθαλίδεηαη ζε παηδηά απφ γνλείο πνπ δελ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα iii. Μφλν ηα νκφδπγα άηνκα έρνπλ ηελ ηδηφηεηα iv. πλήζσο δελ εκθαλίδεηαη ζε θάζε γεληά Τπνιεηπόκελνο θπινζύλδεηνο ηύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο : i. Σν γλψξηζκα εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζηνπο άλδξεο παξά ζηηο γπλαίθεο ii. Όηαλ νη γνλείο δελ έρνπλ ην γλψξηζκα(υ Α Υ α, Υ Α Τ ) ηφηε απηφ εθδειψλεηαη κφλν ζηα αγφξηα. iii. Σν γλψξηζκα πνηέ δελ θιεξνλνκείηαη απφ παηέξα ζην γην ( γηαηί; ) iv. πλήζσο δελ εθδειψλεηαη ε ηδηφηεηα ζε θάζε γεληά Δπηπιένλ : i. Σα ζλεζηγφλα γνλίδηα είλαη ζπλήζσο ππνιεηπφκελα θαη κπνξεί λα είλαη απηνζσκηθά ή θπινζχλδεηα. ii. Τπάξρνπλ ζλεζηγφλα γνλίδηα αηειψο επηθξαηή, φπνπ ηα εηεξφδπγα άηνκα πάζρνπλ απφ θάπνηα πάζεζε πρ βξαρπθαιιαγία. Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 7

8 Γηαζηαπξώζεηο θιεηδηά ζηα γελεαινγηθά δέλδξα. Σα γελεαινγηθά δέλδξα απαληνχλ ζε δχν εξσηήκαηα: 1. Σν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηνλ επηζεκαζκέλν ραξαθηήξα είλαη επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν; 2. Σα γνλίδηα είλαη απηνζσκηθά ή θπινζχλδεηα; ηελ αλάιπζε πνπ πξνηείλεηαη παξαθάησ, απαληάκε ζηα εξσηήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ δίλνληαη. ε θάζε εξψηεκα αλαδεηνχκε ηηο δηαζηαπξψζεηο θιεηδηά. ρεηηθά κε ην 1 ν εξώηεκα ππάξρνπλ δπν πεξηπηώζεηο: 1ε Πεξίπηωζε: γνλείο ρσξίο ηελ ηδηφηεηα απνθηνχλ απφγνλν κε ηελ ηδηφηεηα. Απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα είλαη ππνιεηπφκελν. 2ε Πεξίπηωζε: γνλείο κε ηελ ηδηφηεηα απνθηνχλ απφγνλν ρσξίο ηελ ηδηφηεηα. Απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα είλαη επηθξαηέο. Παξαηήξεζε: Καη ζηηο δύν παξαπάλω πεξηπηώζεηο δελ έρεη ζεκαζία ην θύιν ηνπ απόγνλνπ. ρεηηθά κε ην 2 ν εξώηεκα ππάξρνπλ ηέζζεξηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηελ απάληεζε ηνπ 1 νπ εξωηήκαηνο ωο εμήο: 1ε Πεξίπησζε: Αλ ν απφγνλνο είλαη αγφξη θαη ε απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα είλαη φηη ην γνλίδην είλαη επηθξαηέο, ηφηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. 2ε Πεξίπησζε: Αλ ν απφγνλνο είλαη θνξίηζη θαη ην γνλίδην είλαη επηθξαηέο,, ηφηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ην γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. Παξαηήξεζε: Οη δχν απηέο πεξηπηψζεη είλαη ζεσξεηηθέο, γηαηί ε επηθξαηήο θπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα δελ εμεηάδεηαη (δελ έρνπλ εληνπηζηεί αζζέλεηεο λα θιεξνλνκνχληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν). Δπνκέλωο ζηξέθνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο δύν παξαθάηω πεξηπηώζεηο. 3ε Πεξίπηωζε: Μεηέξα κε ηελ ηδηφηεηα απνθηά γην ρσξίο ηελ ηδηφηεηα. Αλ ε απάληεζε ζην πξψην εξψηεκα είλαη φηη ην γνλίδην είλαη ππνιεηπφκελν, ηφηε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. 4ε Πεξίπηωζε: Ο απφγνλνο είλαη θνξίηζη πνπ έρεη ηελ ηδηφηεηα θαη ν παηέξαο δελ ηελ έρεη. Αλ ζην πξψην εξψηεκα ε απάληεζε είλαη φηη ην γνλίδην είλαη ππνιεηπφκελν, ηφηε ζπλδπαζκφ κε ηε δηπιαλή δηαζηαχξσζε απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζε άηνπν απαγσγή φηη ν γνλίδην πνπ ειέγρεη ηελ ηδηφηεηα δελ είλαη θπινζχλδεην. Σελ πεξίπησζε επηθξαηνχο θπινζχλδεηνπ γνληδίνπ λα κελ ηελ εμεηάζεηε: (φπνηε ρξεηάζηεθε δφζεθε α- θξηβψο απηή ε νδεγία) Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα θάλεηε δηεξεχλεζε ζηηο παξαθάησ ηξεηο πεξηπηψζεηο, αλαδεηψληαο ηηο θαηάιιειεο δηαζηαπξψζεηο θιεηδηά πνπ ηηο ηεθκεξηψλνπλ. 1. Απηνζσκηθή επηθξαηήο θιεξνλνκηθφηεηα. 2. Απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα. 3. Φπινζχλδεηε ππνιεηπφκελε θιεξνλνκηθφηεηα Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 8

9 Γνλίδηα πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν Ηδηόηεηα Σύπνο θιεξνλνκηθόηεηαο Γνλίδηα πνπ κειέηεζε ν Mendel ζην κνζρνκπίδειν : ρήκα ζπέξκαηνο, ρξψκα ζπέξκαηνο, ρξψκα άλζνπο, ζρήκα θαξπνχ, ρξψκα θαξπνχ, ζέζε άλζνπο θαη χςνο θπηνχ. 7 Γνληδηαθέο ζέζεηο ζε δηαθνξεηηθά δεχγε νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ. Γχν αιιειφκνξθα γηα θάζε ηδηφηεηα (επηθξαηέο - ππνιεηπφκελν). Υξψκα άλζνπο ζην θπηφ ζθπιάθη Αηειψο επηθξαηή Οκάδεο αίκαηνο- χζηεκα ΑΒΟ Απηνζσκηθά πνιιαπιά αιιειφκνξθα β- ζαιαζζαηκία Απηνζσκηθά πνιιαπιά αιιειφκνξθα Γξακκή ηξηρνθπΐαο κε θνξπθή Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Πξνζθνιιεκέλνη ινβνί απηηψλ Οηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Κπζηηθή ίλσζε Γξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία Αηκνξξνθηιία Α Φπινζχλδεηνο ππνιεηπφκελνο Μεξηθή αρξσκαηνςία (Κφθθηλν, πξάζηλν) Φπινζχλδεηνο ππνιεηπφκελνο Φαηλπιθεηνλνπξία (PKU) Αρνλδξνπιαζία (άζθεζε 14/ζει. 84) Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Γηπιή ζεηξά βιεθαξίδσλ (άζθεζε 16/ζει. 84) Απηνζσκηθφο επηθξαηήο Μία κνξθή θψθσζεο (άζθεζε 17/ζει. 84) α- Θαιαζζαηκία Πνιπγνληδηαθφο ηχπνο Αιθηζκφο Αζζέλεηα ηνπ Huntington Μπτθή δπζηξνθία ηνπ Duchenne Αλεπάξθεηα αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ADA) Δκθχζεκα (έιιεηςε θπζηνινγηθνχ γνληδίνπ ΑΑΣ) Επιμέλεια : Κιτσαντάς Λεστέρης, Βιολόγος 9

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ. Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ 5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΛΙΟΤ 5. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ 5.1. Η έννοια ηης κληρονομικόηηηας και ηης γενεηικής Βαζικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 24 ΜΑΪΟΤ 2013 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 24 ΜΑΪΟΤ 2013 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΚΑΗ Γ ΣΑΞΖ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 24 ΜΑΪΟΤ 2013 - ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΘΔΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΘΔΜΑ Α Α1: γ Α2: β Α3: α Α4: δ Α5: α ΘΔΜΑ B Β1. Η γνληδηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Β4. Βιέπε ζρνιηθό εγρεηξίδην ζει. 117 «Η ηλζνπιίλε είλαη δηαβήηε». Βιέπε ζρνιηθό εγρεηξίδην ζει. 118 «Η ηλζνπιίλε απνηειείηαη ηειηθά ζε ηλζνπιίλε».

Β4. Βιέπε ζρνιηθό εγρεηξίδην ζει. 117 «Η ηλζνπιίλε είλαη δηαβήηε». Βιέπε ζρνιηθό εγρεηξίδην ζει. 118 «Η ηλζνπιίλε απνηειείηαη ηειηθά ζε ηλζνπιίλε». ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΜΑΪΟΤ 05 ΘΔΜΑ Α A. β A. γ A3. α A4. δ Α5. γ ΘΔΜΑ Β Β.. Σηελ πιεηνλόηεηά ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα θπηηαξηθήο δηαίξεζεο.. Παξάγνληαη κε κείσζε. Β. Γακέηες 3. Γελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα